Sunteți pe pagina 1din 1

SC ........................................

Adresa: ................................
J40/................. ; Cod fiscal : RO .......................

Nr.: ............../..............................
DECIZIE
Avand in vedere cererea d-lui ...................................... prin
care solicita incetarea activitatii in cadrul societatii incepand cu
data de ............................., d-nul ................................, in calitate
de Administrator, decide:
Art.1.Incepand cu data de .....................
inceteaza
contractul individual de munca incheiat intre Societate si dnul .................................., conf. art. 55 lit. b din Codul Muncii.
Art.2.Precizm c fostul nostru salariat nu are debite fa
de subscrisa.
Art.3.Durata concediului anual de odihn este de 21 zile,
din care pentru perioada lucrata n cursul acestui an dnul ................................ Marin are dreptul la .. zile de
concediu, din care a fost folosit un numr de .. zile, zilele
neutilizate fiind compensate in bani.
Art.4.Prezenta decizie va fi dusa la indeplinire de
Compartimentul Personal-Contabilitate.
Art.5.Prezenta poate fi contestata in termen de 30 zile de la
data luarii la cunostinta la Instanta judecatoreasca competenta
din raza domiciliului/resedintei titularului.
ADMINISTRATOR,
..................................