Sunteți pe pagina 1din 1

SC ...................................................

Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................
Nr. ............/........................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul SC .................................., dl/d-na ......................................................


Avnd n vedere decizia de pensionare pentru limit de vrst/invaliditate emis de
Casa Judetean de Pensii .................... sub nr. ................ din ........................... a d-lui./d-nei
.......................................... avnd functia de ........................................ n cadrul societtii;
n baza prevederilor art. 56, lit.c din Codul Muncii, art.41(6) din Legea 19/2000;
n temeiul prevederilor legii nr. 31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual de
munc
al
d-lui/d-nei
............................................................
avnd
functia
de ......................................... n cadrul societtii, conform art. 56, lit.c din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta decizie va fi dusa la indeplinire de Compartimentul PersonalContabilitate.
Art.3. Prezenta poate fi contestata in termen de 30 zile de la data luarii la cunostinta
la Instanta judecatoreasca competenta din raza domiciliului/resedintei titularului.

ADMINISTRATOR,
.............................................