Sunteți pe pagina 1din 22

BpÁVÁP·Ã«©

BpÁVÁP·Ã«©

BpÁVÁP·Ã«©

BpÁVÁP·Ã«©

BpÁVÁP·Ã«©

Y"À¦+R!Y"À¦+R!Y"À¦+R!Y"À¦+R!Y"À¦+R!

EXL¶ &YLU"L Y[Ãf\© Gß\"Å rÃjhf\© GßT© R"ß E¡+UV"] AÀ¦RU"L CÃeL ¹z¾¶. C«R EXL&U Gß T"e%LyzÅ CÃef\© G] LPÚL+W¼Å EyL"À«© JÃYß C±&T"© %N"ß]"Å AYß +L¼Å Jà %U"+TÅ CÃef\© G] %T"ÃÔ TP &Y¡|¶. B]"Å GÊY[Í Ë+X EVÀ«R %U"+TÅ +L¼Å CëR"ȶ JÃYß Rß R"¼P¶ &TN ¹zVËÅ+X GàÅ E±´ N"WUÚÝ &T"] L+R R"&]?

TWYÀ hWÅ
TWYÀ
hWÅ

|ËyPÁÅ zG¶ %N[«RWW"^âeh AtNÆ %N»§ R«R Jà %T¡, C±&T"© R"ß G¶éV"ö, pY"龶 C\«R© &T"Å EQÃf&\ß Gßf\"À. BZU"] Jà ËNV¦+R GÕ+UV"L %N"ÅÆ ËyP"À. B]"Å C&R C&W¡&P Y"À¦+R JÃY+W %L"ÅXͶ TVßTy| Ë|f\©. A%UÁeL"ËÅ A¤h¡|L+[ TVßT|¦R A«R S"y| R+XYÃeh CW¡| Y"À¦+RL+[ Uy|&U TVßT|¦§]"Å &T"©¶.

S"¶ &Tr¶ Y"À¦+RLÔ U+\Y§Å+X. A¡P%YռŠL+W«© ¬Úf\©. HrS"RÁß Y"À¦+RLض %T"©Y"L rÃeLU"L¦R"ß CÃeh¶. AYÁß U+X ²WNjL YN]jL+[ L¡|²zeL ËtO"] §V"L ¹VÚpLÔ S+P%TÝY© Jô\¶ CÃeLy|¶. B]"Å Y"À¦+RLÔ E¼ÃÔ[+Y, Y"À¦+RR"ß UâY"]R"L +T²Ô %N"ÅÈf\©.

B]"Å C«R Y"À¦+RL+[ S"¶ S¶ ËñT¦§Úh AR"Y© Y"¼Å Y«R Tz &Tp Ë|f&\"¶. SÌ]¶ S¶ U]+R rÃef ËyP©. &TN &Y¡zV+R &TN &Y¡|¶. LPÍÕß %TÁV %L"+P S"eh R"ß. EjLÔ Yjf LQefÅ &L"z ÄT"» CëR"ȶ, H.z.G¶ S"ßh G¡ R±´ Gß\"Å TQ¶ %YÕ&V YW"©. G]&Y Y"À¦+RLØeh S"¶ GNU"]ÀL["L Cñ&T"¶. JÃ&T"©¶ Y"À¦+RLÔ SUeh GNU"]YÀL["L CÃeL &Y¡P"¶.

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

Y"ÃjLÔ

%L"¡P"|&Y"¶!

_ §ÃU§. AUX" î&PßÆ R+XYÀ, ¹¶+T TWYÀ NjL¶

4

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

Aß´+P½À, S¶ N¹R"V UeLÔ, A+]YÃeh¶ G]© Aß´ LX«R YQeLjLÔ. EjLÔ A+]YÁß SÅX"p¾Pß ¹¶+T TWYÀ NjL¦§ß R+X+U %T"ݱ+T HÚÝ, G߸© G¶ UeLÔ +Y¦§Ãeh¶ A[ÍeLP«R S¶²e+L¼ß L"WQU"L pÛ© RVeL¦©Pß, ¹Ò S¶²e+L&V"| T¢+V %R"PÀ«&Rß.

H&R" Jà ¹VÚp¼Å L[·\«fV© &T"X S¶ C]¶ N"À«R pX ²WoN+]LØeL"L NjL¦§ß %T"ݱT"[ÀLض UÚݶ TX Eݱ²]ÀLض AÊY±&T"© iz pX ¹zÍL+[ G|¦&R"¶. TXËRU"] C+P¿ÝLØeh C+P¼È¶, C«R NjL¶ %R"PÀ«© %NVX"Ú\ &Y¡|¶ Gß\ J÷¦R G¡QjLÕß Ë+[Í, R[Àop¼Æë© ¸¡|¶ EÚN"LU+Pf&\"¶.

¬W«RW YÃY"»e h+\T"yzß L"WQU"L, SU© AÈYXL¶ CVjfV CP¦+R¦ §Ã±² %L"|¦© Ëy|, %T"ÃyL+[ Uy|¶ T¦§W±T|¦§ Ëy|, ¬§+V± %TÃef ¸¡|¶ Jà SÅX CPU"L A+UeL ¹VßÝ YÃf&\"¶. S¶¹+PV NjL¶ C¦R+] B¡|LÕß T¢¼Å G+Y%VÅX"¶ CZ«R© GßT+R ËPͶ, CßⶠG+Re %L"¡zÃef\© GßÝ B»«© TXö, SÅ%X¡Q¦&R"| G|¦©o %N"ß] h+\T"|L+[¾¶ U]§Å ¬Ý¦§, NjL Eݱ²]À A+]YÁß BRW&Y"|, N"R+]LÔ ´Á¾¶ GßÝ S¶´f&\"¶.

5

T¦© B¡|LØeh &UX"L §Ã. W"^" Y"¼î AYÀLÕß %T"ݱ²Å TXÁß J¦©+Z±&T"|

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

6

SU© NjL¦§Æë© %YÕV"] `TWYÀ hWÅ' ¬ßÝ &T"]§Å HeL¶ S¶UYÀ TXW"ȶ %RÁËeL±TyP©. S¶ C] hÃeLÔ, LßàVÀ, %T"©¬+X¼]À G] A+]YÃeh¶ TVßT|¶ Y+L¼Å ·L AÃ+UV"] Ly|+WL&["|¶, YWX"ÚÝo %N»§L&["|¶, rY"WpVU"] Lñ%T"ÃyL&["|¶, AÛ¹L %N»§L&["|¶ TWYÀ hWÅ ¸¡|¶ S¶ UeLØeh S¶ NjL¦§ß %R"PÀ´o N"R]U"L A+U¾¶ GßT+R UfÏÍPß %RÁ˦©e %L"Ôf&\ß. C«R CRÐVÅ T¢ %R"PÀ«© %NVÅTP FeL¦©Pâ¶, EÚN"L¦©Pâ¶, %TÁ&V"À, C+[OÀLÔ, p\"À G] TXö

EjLØeh G¦R+] %U"ÐLÔ %RÁ¾¶? _ %SÅNß @TÀ]"¡&P", U©+W G¦R+] %U"ÐLÔ %RÁ«R"ȶ, pX

EjLØeh G¦R+] %U"ÐLÔ %RÁ¾¶?

_ %SÅNß @TÀ]"¡&P", U©+W

G¦R+] %U"ÐLÔ %RÁ«R"ȶ, pX &SWjLÕÅ &TN"UÅ CÃeLͶ %RÁ«§ÃeLͶ &Y¡|¶.

Tj&LÚÝ &TW"RWÍ SÅhÌÀ G] S¶´f&\"¶.

A|¦©, C¦R+] B¡|L["Le iz UfÒ¶ B¡| ËZ" C«R B¡|¶ A&R UfÏÍPâ¶, U] ¬+\ÍPⶠ%L"¡P"P±TP &Y¡|¶ GßT© %TöT"&X"Áß BYÅ. fÛ¦RY¶ GßT© CVÅT"f± &T"] ¬+X¼Å, JÃ+U¦©Y¹¶, UfÏop¾¶R"ß ARß A+PV"[¶. ``J&W U]¦§]W"» CÃjLÔ, ¯jLÔ A+]Yö JÃU]±Ty| JÃY"»±TP± &T"ÚÛ ´LÏÌÀLÔ'' Gßf\© ËËÆV¶. GÅ&X"ö JßݱTy|, HL U]R""L C«R ËZ"+Ye %L"¡P"z fÛî©&Y"|¶, UÁVß+]¾Pâ¶, S¶ E\ÍLØPⶠE\&Y"| CÃeL JßÝ &NÀ&Y"¶. ``S"¶ JÃY+W JÃYÀ %T"ݦ©, ¹+\½| CëR"Å B¡PYÀ S¶+U Ußà¦R© &T"X Uß঩ J±´W+Y &T¤&Y"¶'' (%L"&X" 3:13).

Aß+]¼ß Ë¡&QÚ\ %TÃËZ" AßÝR"ß YZeLU"L S"¶ %L"¡P"|&Y"¶. Aß+\V§]¶ S¶ S"yzß ËZ"Y"LͶ, CñTR"Å, TÔÕe hZ«+RLض, AR]"Å %TÚ&\"ÀLض, BpÁV± T¢V"[ÀLض h|¶TU"L± Tjh%T\ ¹zV"R TyN¦§Å, C«R B¡| %^TU"+X U"R"Ëß Ae&P"TÀ U"R¶ 27¶ &R§¼Å %L"¡P"P¦ ¨ÀU"ধÃef&\"¶. S¶ E\ÍLÔ A+]Yö BRWÍ R«© SÅX ¹+\¼Å SP¦§¦ RW &Ly| %L"Ôf&\"¶. ËZ" AWjL¶ TÚÛV RLYÅ ²\h AÛËeL±T|¶.

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

Gy|¦§eh¶, TW«© fPeh¶, ¹¶+T TWYÀ hX UeLÔ A+]Yö A«R S"+[ S¶ E\ÍLÕß NjLU S"["L ¬+]¦© Tj&LÚL T¢ÍPß &Y¡|f&\ß.

NjL± %T"ݱT"[ÀLÔ, RjLÔ CÅX¶ S"z A+ZeL Yö&T"©, Aß´Pß A+Z±+T HÚÝ, Feh˦©, RjLÔ SÅXe Læ©L+[¾¶ TÁU"Ûe %L"¡P"Å E\ÍLÔ RÃfß\ Eݧ¼Å E+ZeL YÐYheh¶.

S¶ LPÚL+W UeLÔ Cßâ¶, B¡PYÀ Gß TeL¶ CÃeL S"ß Hß AtN &Y¡|¶, UàRÀ G]eh G§W"L Gß] %N»V ¹z¾¶ Gß\ §Ã±T"PÈeh HÚ\

U]¬+X&V"| JßݱTy| Y"ÏY"R"W¦©eL"L± &T"W"ze %L"¡zñT© CßÝ EXLÛ«R E¡+U. C«R &T"W"yP¶ S¶ UeLÕ+P&V Jà JÚÝ+U+V¾¶ SÅÆQeL¦+R¾¶ EÃY"ef¼Ãef\©. L"ÚÛÅ T\eh¶ R঩LÔL["L AÅX"UÅ, LPÆÅ L|jL"Ú+\¾¶ G§À¦©± &T"W"zo %NÅȶ E+Zeh¶ LWjLÔ, JßÝTy| C+\op¦R¦+R¾¶ G§À&S"ef L"¦§Ãeh¶ &Y+[¼Å, S"¹¶ JßݱTy| C«R NjL¦§ß Y[Àop¼ß ºX¶ E\Í E\Y"ȶ, JÚÝ+U¼È¶, SÅÆQeL¦§È¶ S"ض Y[À&Y"¶.

SßÛ¾¶ Y"Ϧ©eLض.

S"ض Y[À&Y"¶. SßÛ¾¶ Y"Ϧ©eLض. SßÛLÔ! C«R ^$ß CRÏ %YÕYW Ä. 7500 ¬§¾RË
SßÛLÔ!
SßÛLÔ!

C«R ^$ß CRÏ

%YÕYW Ä. 7500 ¬§¾RË

%N»R ª¦©ehz U"YyP¶,

S"LX"´W¶

&L±Pß %SÅNß &L"¶î

h|¶T¦§Úh

¹¶+T TWYÀ NjL¶ N"À²Å

SßÛLÔ TX.

7

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

N¹R"V¶ L"±&T"¶

!

_ %^W"Åy @TÀ]"¡&P", ª¦©ehz

TWRYÀ C]¶ TZ¶ %Tö YWX"Ú+\¾¶, R]e%L] TX Ràop\±´L+[¾¶ E+PV Jà %R"ß+UV"] C]U"h¶. B]"Å C¦R+LV C]¦§Å ²\«R Cß+\V C[¶ R+X¹+\¼]À pXÀ LX±´ §ÃUQ¶ ´Á«© A¦R+LV p\±´LØeh ¨jh HÚT|¶ Y+L¼Å SP«© %L"Ôfß\]À.

S¶ C] Y[Àop GßT© N«R§¼]À %TÃhYRß ºX¶ Uy|&U E¡P"f\©. A© §ÃUQ¶ GⶠT«R¦§ß ºX&U S+P%TÝf\©. G]&Y §ÃUQ¶ Y"Ïe+L¼Å Jà ¹efV Tjh Yfef\©. G]&Y §ÃUQ¦+R S"¶ LY]¹Pß %N»V &Y¡|¶. §ÃUQ¶ %N»¾¶ &T"© GYÚÛÅ GoNÁe+LV"L CÃeL &Y¡|¶ GßÝ g&Z L"¡&T"¶.

8

§ÃUQ¦RWLÀLÔ/§ÃUQ¦ RLYÅ +UVjLÔ:

CYÀL[© %R"ÐÅ TQ¶ T¡¤Y© Uy|&U. &N+Y AÅX. RjLØeh YW &Y¡zV L·câeL"L CYÀLÔ &YÚÝ N¹R"V¦§]À TWRY&W"| §ÃUQ¶ %N»V Ëö²]"Å ARÚh CYÀLÔ %Tö ERË ´Áfß\]À. hÛ±T"L &YÚÝ N¹R"V¦§]À L¦&R"ÆeLW"L CÃeh¶ TyN¦§Å S¶UYÀL+[ HU"ÚÛ UQ¶ ¹zeL +Yefß\]À. N¹R"V¦§Úh¶, UR¦§Úh¶ ˦§V"N¶ %RÁV"R

S¶UYÀLÕß AÛV"+U+V CYÀLÔ R"jLÔ TQ¶ N¶T"§±TRÚL"L ET&V"L± T|¦§e %L"Ôfß\]À. C§Æë© S"¶ Ëб´QÀÍ %T\ &Y¡|¶.

§ÃUQ¦§Úh ¹ß Sßh BW"»«© / ËN"Á¦© UQ¶ ¹zeL &Y¡|¶. U¦¶ &YÝ, N"§ &YÝ AR"Y© fÛîRY%]ÅX"¶ TWYâUÅX, TWY%]ÅX"¶ fÛîRYâUÅX GßÝ S"¶ ¹RÆÅ %RÕY+PV &Y¡|¶.

fÛîRY ²ÁË+] N+TLÔ:

C¦R+LV N+TL+[ SP¦©TYÀLÔ, R"jLÔ N+Teh

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

Yö UeLÔ RjL+[ Ëy| &YÝ N+TLØeh %NßÝËPeiP"© Gßf\ L"WQ¦R"Å AYÀLØehÔ&[&V §ÃUQ¶ %N»© +Yefß\]À. A§Å N+TL+[ SP¦©TYÀLÔ N"§ T"À±T§Å+X. &LyP"Å C+\Yß

CR]"Å AYÀLØeh¶ S¶ hÃU"ÀLÕß ¸© HÚT|¶ Aß²ß L"WQU"L RjL[© hZ«+RLØeh S¶ hÃeLÕß %TVÀL+[ +Yefß\]À. AYÀL[© h|¶T %TVÀL+[¾¶ &NÀ¦© +Yefß\]À.

AYÀL[© h|¶T %TVÀL+[¾¶ &NÀ¦© +Yefß\]À. S¶ N¹R"V¦§Å ¬XͶ A§L±TzV"] YWRyN+Q

S¶ N¹R"V¦§Å ¬XͶ A§L±TzV"] YWRyN+Q L"WQU"LͶ, S"jLÔ &U+NeL"WÀLÔ GjLØeh ¬LW"] A«Rî© E+PVYÀ GYö C«R N¹R"V¦§Å CÅ+X GßÝ %TÃ+U &TrYR"ȶ, §ÃUQ YV© Y«©¶ TX %T¡LÔ Cßⶠ§ÃUQ¶ ¹zeL ¹zV"UÅ ·LͶ LñP±T|fß\]À.

C+Qef\"ß, A§Å N"§ GRÚh GßÝ T§Å iÝfß\]À. ²ÁË+] N+TLØeho %NÅf\YÀLÔ N+T SP¦©TYÁß º+[o NX+Y+V± ´\«RÔÕËy| S¶ N¹R"V¦§Å Uy|&U §ÃUQ¶ ¹z±T© GßT§Å Eݧ&V"| CÃeL &Y¡|¶.

%TVÚ hZ±T¶:

TWRÀ N¹R"V¦+Ro N"À«R L¦&R"ÆeL hÃU"ÀLÔ &YÚÝ N¹R"V¦§]Á+P&V SÅX ¹+\¼Å T¢V"ÚÝfß\]À.

ER"WQ¦§Úh Jr. %W"]"Å| ·ïVÀ AzL["À ¸© %L"¡P Aß²]"Å &YÝ UR¦+Ro N"À«R UeLÔ RjLÔ hZ«+RLØeh %W"]"Å| ·ïVÀ Gß\ %TVÁ+] syz]"ÀLÔ. ²c± &W"o AYÀLÕß O"TL"À¦RU"L &YÚÝ N¹R"V¦+Ro N"À«R TXÀ &W"o Gß\ %TVÁ+]± %TÚÝ Y"Ï«© YÃfß\]À. C&R &T"X ^"Àè %TÀQ"ßPî Gß\ %TVö UÚ\ N¹R"V¦§]ÁP¶ E¡|. R·ÏS"yzÅ S¶ N¹R"V¦§]Ãeh Uy|¶ EÔ[ h|¶T± %TVÀL+[± %TÚ\R]"Å CYÀLض S¶UYÀLÔ BLU"yP"ÀLÔ.

9

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

TWYÀ hWÅ ^$ß 2013 §ÃUQ C+QVR[jLÔ: R·ZL¦§Å EÔ[ KÀ N¹R"V¦§ß %TV+W BjfX¦§Å GÒ§]"Å A© SU©

§ÃUQ C+QVR[jLÔ:

R·ZL¦§Å EÔ[ KÀ N¹R"V¦§ß %TV+W BjfX¦§Å GÒ§]"Å A© SU© N¹R"V¦§ß %TV+W pÛ© Jyz&V CÃeh¶. A«R N¹R"V¦+Ro &NÀ«RYÀLÔ C¦R+LV C+QVR[jLÕÅ RjL[© rVËTWjL+[± µÀ¦§ %N»© Ë|fß\]À. G]&Y §ÃUQ¦§ÚL"L C¦R+LV C+QV R[jL+[ S"|&Y"À ·LͶ GopÀe+L&V"| YWß &RP &Y¡|¶.

&UÚL¡PYÀL+[ NÁV"L C]¶ L¡| GoNÁe+L¾Pâ¶,

10 Ëб´QÀ&Y"|¶ A¤L &Y¡|¶. §ÃUQ¦§Úh± ²ß]À, &U"N¶ &T"»Ëy&P"&U GßÝ ´X¶´YR]"Å Jà TVâ·Å+X.

%TÃSLW Y"Ïe+L:

%Nß+], ¹¶+T &T"ß\ %Tà SLWjLÕÅ Yp±&T"À, R"jLÔ N"À«R NºL¦§ÅR"ß §ÃUQ

A©Uy|·ßÛ RjLÔ ²Ô+[LØeh G«R ^"§¼Å UQ¶ ¹z±T© GßÝ hZ¶´fß\]À. AYÀLØeh YW¶ A+UY©¶ %Tö peLX"L&Y EÔ[©. Ràop\±´ Y"»«R TWRÀ C]¦§Å ²\«R S"¶ S¶ C]¦§Å Uy|¶ §ÃUQ T«R¶ HÚT|¦§e %L"Ô&Y"¶. ªV TWRÀ C]¦+R S"¶ YÃjL"X N«R§¼]Ãeh G|¦©o %NÅ&Y"¶.

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

T«R¶ HÚT|¦R &Y¡|¶ GßT+R Jà %T"ÃyP"L U§±T§Å+X. UeLÔ %R"+L A§LU"L UÚݶ TX NºL¦§]À Y"Ò¶ Ajh hÛ±²yP NºL¦§Å YW¶ &R|Y§Å EÔ[ pWU¦§]"Å AYÀLÔ Ajh Y"Ò¶ sZÈeh HÚT f+Peh¶ YW+] ¹z¦©e %L"¡| Y"Ïe+L+V ©Yehfß\]À. %TÃSLWjLÕÅ LX±´¦ §ÃUQ¶ GßT© G¦R+LV T"§±+T¾¶ HÚ±T|¦R"© GßTR]"Å C¦R+LV ¹z+Y G|efß\]À. C¦R+LV %TÃSLWjLÕÅ Yp±&T"À AjhÔ[ S¶ N¹R"V NjLjL+[ S"z ARÚL"] ¨ÀÍL+[± %T\ ¹VÚpeL &Y¡|¶.

YWRyN+Q UÚݶ A«Rî©:

S¶ N¹R"V¦§Å ¬XͶ A§L±TzV"] YWRyN+Q L"WQU"LͶ, S"jLÔ &U+NeL"WÀLÔ GjLØeh ¬LW"] A«Rî© E+PVYÀ GYö C«R N¹R"V¦§Å CÅ+X GßÝ %TÃ+U &TrYR"ȶ, §ÃUQ YV© Y«©¶ TX %T¡LÔ Cßⶠ§ÃUQ¶ ¹zeL ¹zV"UÅ ·LͶ LñP±T|fß\]À. YWRyN+Q S¶ N¹R"V¦§ß H+Z UeL+[± %TÁ©¶ T"§efß\©. CR]"Å S¶ N¹R"V¦§ß H+Z UeLÔ TXÀ h+\«R YWRyN+] Y"jh¶ &YÚÝ N¹R"V¦§]ÃPß §ÃUQ T«R¦§Å D|T|fß\]À. C¦R+LV ¬+X U"\ &Y¡|¶.

%RÁ«&R", %RÁV"U&X" LX±´¦ §ÃUQ¶ ´Á«R A+]Yö ²ß]À A+R ¬+]¦© U]¶ Yë©fß\]À. LX±´¦ §ÃUQ¶

´Á«&R"Áß %TÚ&\"À &YÚÝ N¹R"V¦+Ro N"À«R L"WQ¦R"Å ´h«R ÌyzÅ SPeh¶ GÊËR ¬LÏÍLÕȶ ¹ßà+X YfeL ¹zY§Å+X. C© AYÀLØeh Jà %Tö U]e h+\V"L&Y Y"ÏS"Ô ¹ÒY©¶ A+U«© Ë|fß\©.

A©Uy|·ßÛ RjLÔ ²Ô+[LØeh G«R ^"§¼Å UQ¶ ¹z±T© GßÝ hZ¶´fß\]À. AYÀLØeh YW¶ A+UY©¶ %Tö peLX"L&Y EÔ[©. Ràop\±´ Y"»«R TWRÀ C]¦§Å ²\«R S"¶ S¶ C]¦§Å Uy|¶ §ÃUQ T«R¶ HÚT|¦§e %L"Ô&Y"¶. ªV TWRÀ C]¦+R S"¶ YÃjL"X N«R§¼]Ãeh G|¦©o %NÅ&Y"¶.

YÃjL"X N«R§¼]Ãeh G|¦©o %NÅ&Y"¶. T"W"ØUß\ &RÀRÅLÔ G±Tz CÃeh¶? _ %Lß%]z
T"W"ØUß\ &RÀRÅLÔ G±Tz CÃeh¶? _ %Lß%]z W"Vß, LßàV"hUÁ ¹RÅ ¹+\V"L SUeh Jà U¦§V

T"W"ØUß\ &RÀRÅLÔ G±Tz CÃeh¶?

_ %Lß%]z W"Vß, LßàV"hUÁ

¹RÅ ¹+\V"L SUeh Jà U¦§V A+UoNÀ f+Peh¶ A[Íeh p\±T"L CÃeh¶.

11

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

Y"Ïe+L

AÀ¦R%Uß]?

_ %^&W·Vî TÀ]"¡&P"

2012, zN¶TÀ U"R¶, 21¶ &R§ EXL¶ ¹zV± &T"f\© GßÝ U"V" L"X¡PÀ %RÔ[¦%RÕY"L hÛ±²yzëR+R LYà¦R ^]jLÔ TV¦§È¶, §fÆȶ A«R S"+[ G§ÀT"À¦§Ã«R]À. B]"Å G©Í¶ SPeL"R+R AÛ«© %Túor Ëy|, BÝRÅ %TÚÝe %L"¡P&R"|, Jà ¬¶U§V"LͶ CëR]À.

YZeL¶&T"Å C©Í¶ Jà RY\"] L¢±´. B]"ȶ A+R %RÁ˦© CëR ËR¹¶, ¹+\¾¶ A&]L+W S¶T +Y¦R©. C±Tz SP±T©¶ EXL¶ AÐV± &T"f\© GßÝ S¶T +Y±T©¶ C© ¹RÅ RP+Y AÅX.

12

EXL¹z+Y± TÚÛ +T²Ô Gß] %N"Åf\©. ``A«L S"+[¾¶, &R§+V¾¶, &SW¦+R¾¶ ²R" JÃY+W¦ RËW &YÝ JÃYö AÛV"À'' GßÝ &Nr&Y %N"ÅÆ CÃef\ &T"© (U¦&R¾ 24:36) S"¶ &YÝ V"À %N"ÅY+R¾¶ &Ly| AXyze %L"Ô[e iP"©. SUeh S¶TLU"] %RÕY"] AÛÍ+WL+[ iÝY© +T²ÔR"ß. S"¶R"ß A+R Y"p±T© CÅ+X, %T"ÃyT|¦©Y©¶ CÅ+X. EXL¶ AÐ+Y± TÚÛ, +T²Ô ¬+\V %N"ÅƼÃef\©. EXL¶

AÐY§Å+X. A© LPÍ["Å E¡P"eL±TyP©. A+R AYÀ G±Tz AбT"À? B]"Å EXfÅ Y"Ò¶ %LyPYÀL+[ Uy|¶ AбT"À.

A±T" LñP±Ty| LyzV ÌyzÅ ¬+\V ºy+P± µop CñTRÚL"L, Ìy+P A±T" %L"ئ©Y"W"? U"yP"À. T§Èeh ºy+P± µopL+[ AбT"À. Ìy+P AÅX. SÅX Jà A±T", G±Tz CÃeL &Y¡|¶. GÅX" A±T"eLØ&U Rß h|¶T¦§Úh

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

TWYÀ hWÅ ^$ß 2013 &R+YV"] &R+Yeh &UX"], L"ÁVjL+[ %N»V&Y ËñT±T|Y"À. ARÚL"L

&R+YV"] &R+Yeh &UX"], L"ÁVjL+[ %N»V&Y ËñT±T|Y"À. ARÚL"L E+Z±T"À. B]"Å SÅX A±T"Y"L CÃeL A© Uy|¶ &T"R"©.

Rß h|¶T¦©Pß GÊY[Í &SW¶ %NXÍ %N»f\"À GßT©¶ ¹efV¶. A±T"Í+PV YÃU"]¶ GÊY[Í ¹efV&U", ARÚh DP"] AYÃ+PV h|¶T &SW¹¶ ¹efV AYpV¶. Aß´, AWY+Q±´, T"N¶, TÁU"Ú\¶, BÝRÅ, AâR"T¶, %T"ݱT"] LÁN+]. A&R"| izV AWY+Q±´¶ %Yh¹efV¶. A±Tz %N»¾¶&T"©, h|¶T T"N¶, JÚÝ+U, &Uß+U, CßT¶, §Ã±§, ²+Q±´ GÅX"¶ R"]"L&Y E¡P"f B]«RU"] h|¶TU"LͶ, Aß´ C+Q«R R"¶T¦§VU"LͶ A+U¾¶.

EjLÔ hZ«+RL+[± TÚÛ ¯jLÔ, Sßh AÛ«© CÃefÜÀL["? RL±TßU"ÀLÔ &V"peL &Y¡|¶. SÅX A±T"Y"L CÃeL, BY] %N»V &Y¡|¶. H%]àÅ, Cß+\V

C[¶ N¹R"V¶, L¡¤¶ Læ©U"» LYàeL &Y¡zV N¹R"V¶. %Rß B±²ÁeL"ËÅ Ypeh¶ +Ue&LÅ Gß\ RL±Tß, Rß ULàß ¹Wy|¦ Rß+U+V LY঩ ``Gß +TV+] S"ß NÁV"L Y[ÀeLËÅ+X&V"'' Gß\ &LÔË AYÀ U]+R h+P«RR"L %N"Åf\"À LY+X&V"|. B]"Å î%T¼àÅ Y"Ò¶ &P"à Jà SÅX A±T"Y"L %YÚÛe L¡| CÃef\"À.

AYÃ+PV ULß BßyÄ %N"Åf\"ß ``pß] YV+N T¦§ &V"p¦R"Å, Gß U]©eh YÃY© Gß A±T" GßâPß ´îRL¶ Tz¦R©, GßâPß Ë+[V"zV©, Gß+] %YռŠiyze %L"¡| %Nß\©, S"ⶠAYö RàV"L &Tpe %L"¡| CëR©, G+R¾&U AYÀ rY"WpVU"L&Y %N"ÅÆe %L"|±T"À. Gß A±T" AßT"]YÀ ''

SÅX A±T"Y"L CñT© rXT¶ AÅX, B]"Å pX S+P¹+\L+[, &V"p¦© %NVÅ TyP"Å ¯jLÔ Jà s±TÀ A±T"Y"LX"¶. +T²Õß

13

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

O"]¦+R L+P±²z¦R"Å %YÚÛ L¡z±T"L %T\X"¶. &Uȶ I«© L"ÁVjL+[ L+P²z¾jLÔ:

1) h|¶T¦§ÚL"L &SW¶ J©ehjLÔ 2) L"© %L"|¦© &LØjLÔ, A+R EÚN"L T|¦©jLÔ. 3) AßT"L L¡z¾jLÔ. LàY"L T"W"y|jLÔ. 4) U+]Ë+V U§¦© &Sp¾jLÔ, Y"ehY"R¶ &Y¡P"¶. 5) LPÍ+[ &Sp¾jLÔ, A+R ²Ô+[LØeh LÚÝe %L"|jLÔ.

Cß+\V {&]è ²Ô+[LØeh Ly|±T"| ˧±T§Å, ·L ·L LY]U"L CÃeL &Y¡|¶. RY\"L Lé¶, {&]è ²Ô+[LÔ, Ly|±T"y|e gÏ TzV U"yP"ÀLÔ.

NÁV"] Læ© Aß²ß Az±T+P¼Å, Ë&YL¦&R"| G|¦© iÛ]"Å L¡z±T"L Ly|± T|Y"ÀLÔ. YV©eh± %T"ëR"R Ly|±T"y+P RËÀeL &Y¡|¶. RL±Tß R]© {&]è ²Ô+[L&["|, U]¶Ëy| &TN&Y¡|¶, %N"Åȶ &T"©¶ Jà SÅX S¡T+]± &T"X SP«© %L"¡P"Å, AYÀLÔ +L+V Ëy| &T"LU"yP"ÀLÔ.

L+PpV"L A±T"eL+[± TÚÛ:

14 h|¶T¦§Å TÁR"T¦©ehÛV Jà %^ßU¶ C«R A±T"eLÔR"ß. T"Y¶ &Y+Xeh &T"L &Y¡|¶, ¹RX"Õ, U"&]^À, s±TÀ+YNÀ §y|eL+[ Y"jf Lyze%L"Ô[ &Y¡|¶. Ìy|eh Y«R©¶, U+]Ë¼ß h+\T"|L+[, pXNUV¶ Y+NT"PjLÔ, hZ«+RLÕß Y+LY+LV"] &Y¡|RÅLÔ, ¹+\½|LÔ,

YVR"] %TÚ&\"À CëR"Å AYÀLÕß ¹+\¼PÅ, A§Ã±§LÔ, %UzeLÔ

&R+Y±T"|

¬Úh¶ A±T"eLÔ. CëR"ȶ, A§È¶ Jà §Ã±§, Jà N«&R"N¶, h|¶T¦R+XYß Gß\ TyP¦©Pß, %T"ݱ´Pß h|¶T¦+R SP¦§ Yö A±T"eLØeh Y"Ϧ©eLÔ %N"ÅÆ %L"Ô[ &Y¡|¶.

LQYß Gß\ îR"]¦+R¾¶, RL±Tß Gß\ îR"]¦+R¾¶ %L"|¦R© LPÍÔ A+R %T"ݱ´Pâ¶, Aß´PⶠSP¦§ Yö LQYßU"ÀL+[ 1 &V"Y"ß 2:17 C±Tz %N"Åf\©. ``EXL¹¶, A§ß Co+N¾¶ JЫ© &T"h¶. &RYâ+PV p¦R±Tz %N»f\Y&] Gß+\eh¶ ¬+X¦§Ã±T"ß.''

GßÝ Ëв©jf

Gß+\eh¶ ¬+X¦§Ã±T"ß.'' GßÝ Ëв©jf NtN»R¦ p+\¼Å Gß] %N»f\"À? _ rU§ ^"¡,
NtN»R¦ p+\¼Å Gß] %N»f\"À? _ rU§ ^"¡, &L"&WL"ß Jà S"+[eh 25 ÄT"» N¶T[¦§Å

NtN»R¦ p+\¼Å Gß] %N»f\"À?

_ rU§ ^"¡, &L"&WL"ß

Jà S"+[eh 25 ÄT"» N¶T[¦§Å ´e +T¡zj &Y+X %N»f\"À!

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

T¦© ·[h CëR"Å

T+LYß Ìyzȶ

E¡QX"¶

!

_ U"X§
_ U"X§

T¦© ·[h CëR"Å T+LYß Ìyzȶ E¡QX"¶. C«R TZ%U"Ð ·[fß UL¦©Y¦+R EQÀ¦©YRÚL"L i\±TyP TZ%U"Ð. A±Tz Gß] UL¦©Y¶ C«R ·[fÅ ?

EXfß R+Xp\«R G§ÀUë© (Antidote) R"ß C«R ·[h. C«R ·[h C«§V"ËÅ A§LU"L T¼ÁP±T|f\©. %Rß૧V"ËÅ ¹efVU"L &LW[", +UsÀ UÚݶ R·ÏS"yzÅ LßàV"hUÁ, &UÚh%R"PÀop U+X± Th§LÕȶ, fZeh¦ %R"PÀop U+XL["] %L"ÅÆU+X, &NÀYW"Vß U+XLÕȶ SÅX ·[h A§LU"L Ë+[f\©. EXf&X&V R+Xp\«R RW¶ Y"»«R SÅX ·[h %Rß૧V"ËÅ Uy|&U f+Pef\© GßT© SÌ] BW"»op iݶ RLYÅ. ·[fÅ &Y§± %T"ÃyLÔ A+]¦©¶ S¶+U &S"¼Æë© L"eh¶ &Y+X+Vo %N»f\© &Uȶ EPÆß &S"» G§À±´ Ne§+V A§LÁef\©.

·[fÚh ÌeL¦+R h+\eh¶ T¡´¶ (Anti-inflamattory), Y"R¦+R APeh¶ T¡´¶ (Anti vatha), Tp+V¦ ª¡|¶ T¡´¶ (Appe- tizer), %Y±T¦+Re h+\eh¶ T¡´¶ (Antypyretic), &L"+Z+V ALÚݶ T¡´¶ (Expectorant), µope %L"ÅÆV"L %NVÅT|¶ T¡´¶ (Anti-helmenthetic) EÔ[©. SW¶´R[Àop, +L L"Å S|eL¶,

ER\Å, O"TL Ne§ h+\T"|, ¹©+U¼Å E¡P"h¶ U§UVeL¶, CYÚÛÚh SÅX ·[h p\«R UëR"h¶. ÌÁV¦+R A§LÁeh¶ Rß+U¾¶ CRÚh E¡|. SÅX ·[fÅ %T"yP"pV¶, L"ÅpV¶, éje, U"jLár, Cö´N¦© UÚݶ %UeápV¶, +YyP·ß p N¦©eLÔ A§L¶ EÔ[©. +YyP·ß p N¦© A§LU"L EÔ[R"Å B¡z Beï%PßP"L %NVÅTy| &S"» G§À±´¦ Rß+U+V A§LÁef\©. SÅX ·[fÅ Pipering Gß\ BÅLX"»| CñTR"Å Tp+V¦ ª¡|f\©. Y¼ÚÛÅ rWeh¶ Gß+b¶L+[ ª¡z rWeLo %N»f\©.

&Uȶ E·Ï¯+W rWeL %N»f\©. CR]"Å êWQ¦ Rß+U A§LÁeL±T|f\©. EQÍ NÁV"] ¹+\¼Å %NÁeL±TyP"ÅR"ß Y"¾¦ %R"«RWÍ CÃeL"©. &Uȶ Sore LÐÍLÔ EPÆÅ RjL"©. C«R SoreLÐÍL+[ %YÕ&VÚݶ Rß+U C«R SÅX ·[fÅ A§L¶ CñTR"ÅR"ß S¶ ¹ß&]"ÀLÔ C«R TZ%U"Ð+V TVßT|¦©f\"ÀLÔ. CR]"&X&V S¶ ¹ß&]"ÀLÔ %YÕ¼PjLÕÅ N"±²y| Yö&T"© T¦© ·[+L Y"¼Å &T"y| r+Y¦©o N"±²y|Ë|Y"ÀLÔ. %YռŠRV"ÁeL±T|¶ EQËÅ HÚT|¶ Sor¦Rß+U A+]¦+R¾¶ C«R T¦© ·[h ¹Û¦© Ë|¶.

%YռŠRV"ÁeL±T|¶ EQËÅ HÚT|¶ Sor¦Rß+U A+]¦+R¾¶ C«R T¦© ·[h ¹Û¦© Ë|¶. 15

15

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

B+ULÕß YЦRP¶ L¡| LP&X"zVYß B§¦R·Zß!

2013 B+ULÕß YЦRP¶ L¡| LP&X"zVYß B§¦R·Zß! TZ«R·ZÀLÔ B+ULÕß YЦRP¦++R± ²ßTÚÛ

TZ«R·ZÀLÔ B+ULÕß YЦRP¦++R± ²ßTÚÛ LPÅYÐL+[e L¡PÛ«© EXL¶ ¹ÒY©¶ LPÅYб TVQ¶ &UÚ%L"¡P]À GßÝ %R"ÅÆVÅ ©+\ LæRWjfÅ %RÁËeL±TyP©.

R·ÏS"| AWr %R"ÅÆVÅ ©+\o N"À²Å U"R"«§W LæRWjh GÒ¶µÀ R·Ï Y[Àop¦ ©+\ Y["L¦§Å A¡+U¼Å S+P%TÚ\©.

¬LÏopeh %R"ÅÆVÅ ©+\ B+QVÀ (%T"ݱ´) q. YN«§ R+X+U Yf¦R"À. C§Å JÃjf+Q«R %TÃjLPÅ LX"oN"W B»Í A\eLyP+[ R+XYÀ pY.

16 T"Xr±²WU¢ ``B+ULÕß LPÅ YмŠLP&X"z R·ZÀLÕß %R"ß+U'' Gß\ R+X±²Å &TpV©.

B+ULÔ C]± %TÃeL¦©eL"L, LPÅ ¯&W"yPjL+[± TVßT|¦§ 150, 180 S"ÔLÔ TV¢efß\]. C+R AYR"à¦R R·ZÀLÔ, B+UL+[± ²ßTÚÛ LPÅ ¯&W"yPjL+[e L¡PÛ«© U¦§V R+WeLPÅ, %Rß fZeh BpV" EÔTP EXfß TÅ&YÝ S"|LØeh¶ LPÅ Yб TVQ¶ &UÚ%L"¡P]À.

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

¹«¯À TZ«¨Í TßáW"¼W¶ G] &N"ZÀ L"Xe LÅ%Yy|LÔ iÝfß\]. C«R 20 B¼W¶ ¨ÍLÕÅ 9,000 ¨ÍLÔ ¯ÁÅ ºÏf ËyP]. CYÚ+\ &N"ZÀLÔ G±Tze LQefyP"ÀLÔ GßT© ËV±´eh¶ B»Íeh¶ EÁV©.

L±TÅ Ly|U"]¦©eh UÚ\ S"yPYÀ 2 UWjL+[± TVßT|¦R, R·ZÀLÔ 20 Y+LV"] UWjL+[± TVßT|¦§¾Ô[]À. T"+\LÕÅ &U"§]"Å E+PV"UX CÃeL L±TÆÅ Az±Th§¼Å LZyz Ë|¶TzV"] LyP+U±+Te %L"¡P %R"ÐÅ®yT¦+R B¼WeLQeL"] B¡|L["L&Y R·ZÀLÔ ²ßTÚÛ Y«©Ô[]À. ²ÚL"X¦§ÅR"ß %Rß૧VÀLÕP¶ Cë© I&W"±²VÀLÔ LÚÝe %L"¡P]À.

%R±T¶ Gß\ %N"Å, TÅ&YÝ %U"ÐLÕÅ TP+Le hÛ±TR"L&Y EÔ[©. f&WeL¦§Å T"¡zVß 1, 2 Gß\ Uß]ÀLÔ B¡|Ô[]À. Ajh pÚ\WNÀL["L TÅX" Gß\ Y¶N¦§]À B¡|Ô[]À. TÅX" C]¦RYÀ fZefÅ Cë© Y«R &Y["¡ %R"ÐÅ N"À«RYÀLÔ G] f&WeL TZ¶ °ÅLÕÅ hÛ±²P±Ty|Ô[©.

RL}ÁÅ Cö´ N"À«R S"LÁL¶ Cë©Ô[©. A±Th§+V B¡PYß A§VU"ß. AYß ULß %TVÀ GÐà. ©Ãef¼Å Cö´ N"À«R Th§ Cßݶ A§VU"ß G] A+ZeL±T|f\©. Cö´ EÃeh¶ B+X± Th§ GÐà Gß\ %TVÁÅ A+ZeL±T|f\©.

²&WpÆÅ E+\, Yp, FÀ G] A+ZeL±T|¶ Th§LÔ EÔ[].

q]"ËÅ 5 FÀLÔ T"¡zVß Gß\ %TVÁÅ A+U«©Ô[]. T"¡zVß Gß\ %N"ÅÈeh q]¦§Å &YÀo%N"Å CÅ+X. BL&Y C© R·ZL¶ N"À«R %TVÀ G] AÛOÀLÔ Eݧ±T|¦§¾Ô[]À.

%L"ÁV"Ëß AWpV"L T"¡zV C[YWp JÃYÀ Cë©Ô["À. f.². 45_Å C«&R"&]pV"+Y ~U"\ß Gß\ R·Ï Uß]À B¡|Ô["ß. Bî§&WÆV"ËÅ, hUÁ, S"ßU"Pß, ©jL"Ë Gß\ %TVÁÅ FÀLÔ EÔ[].

%TÃ, pÆV"ËÅ %S|jLÚLÔ ¬+\«R Th§LÔ Y"ÅT"+\ G] A+ZeL±T|fß\]. TZ«R·ZÁß LPÅ TVQjL+[ C+Y

G]© B+NLÔ GÅX"¶ ¬+\&YÝU"? _ ¨T" hU"À, %Nß+] ``E]© A+]¦© B+NLض ¬+\&YÛ]"Å

G]© B+NLÔ GÅX"¶ ¬+\&YÝU"?

_ ¨T" hU"À, %Nß+]

``E]© A+]¦© B+NLض ¬+\&YÛ]"Å EXfß ·LͶ &U"NU"] UàRß ¯R"ß'' _ K&c"

17

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

18

EYÁ, UQ±T"| BfV FÀL+[ rÚÝX"¦ RXjL["L R·ZL AWr AÛ˦©Ô[&R? _ N"Ë&V"

EYÁ, UQ±T"| BfV FÀL+[ rÚÝX"¦ RXjL["L R·ZL AWr AÛ˦©Ô[&R?

_ N"Ë&V" %TÀ]"¡&P", R"W"Ë

ARÚh ¹RX+UoNÃeh SßÛLÔ %N"ÅXR"ß &Y¡|¶.

Eݧ±T|¦©fß\]. B+UL&[ R·ZÁß LP&X"|¶ Y"ÏÍeh %Tö ERËLWU"L Cë§Ãefß\]. T"¡zVÀLÔ L"+[, ¸ß BfVYÚ&\"| B+U CXop+]L+[¾¶ TVßT|¦§¾Ô[]À. R·ZL¦§Å 79 &L"¼ÅLÕÅ LPÅ B+Uo

pÚTjLÔ EÔ[]. f&WeL,

T"¡zV S"QVjLÕÅ B+U EÃYjLÔ %T"ÛeL±Ty|Ô[]. R·ZL %T¡LÔ UL±&TÝeL"L R"» Ì| %NÅYÀ. C«R YZeL¶ ËXjhLÕÅ B+Ueh Uy|¶ E¡|. C]± %TÃeL¦©L"L B+ULÔ R"jLÔ ²\«R Th§eho %NÅfß\]À. R·ZL¦§Å Uy|¶ C«R T¡T"y|e iÝ EÔ[© BW"V¦ReL©.

²W"jLÕß &^"N±, %L"X¶Tî Bf&V"À L¡PÛ«R LPÅYЦRPjLض, B+ULÕß LPÅYЦRP¹¶ JßÝR"ß. B+ULÔ C]±%TÃeL¶ %N»¾¶ LP&X"W± Th§L&[ TZjL"XjLÕÅ ©+\¹LU"Lo %NVÅTy|Ô[].

TÀU"ËÅ Cë© &Reh UWjL+[ %Yyz LPÆÅ &T"yP"Å A+Y R"U"L&Y Râñ&L"z Y«R+P«©Ô[]. BoNÁV±TP¦ReL Y+L¼Å C«R LPÅ ¯&W"yP¦+R¦ R·Zß TVßT|¦§¾Ô["ß. L+W&V"W± Th§ Y"ÏËVÅLÔ CßⶠBÏ«R B»Íeh EÔT|¦R±TP &Y¡|¶ Gß\"À T"Xor±²WU¢.

¬LÏop¼Å %R"ÅÆVÅ ©+\ U¡P ERË CVeh]À %Y. W"UºÀ¦§ EÔTP TXÀ Tj&LÚ\]À.

_ SßÛ §]U¢.

W"UºÀ¦§ EÔTP TXÀ Tj&LÚ\]À. _ SßÛ §]U¢. ¹¶+T¼Å BÀPÁß &TÁÅ CyÆ, %U©Y+P SÅX
¹¶+T¼Å BÀPÁß &TÁÅ CyÆ, %U©Y+P SÅX RWU"LͶ, EÁV &SW¦§È¶ %N»© RW±T|¶. %R"PÀ´eh:

¹¶+T¼Å BÀPÁß &TÁÅ CyÆ, %U©Y+P SÅX RWU"LͶ, EÁV &SW¦§È¶ %N»© RW±T|¶.

%R"PÀ´eh: §ÃU§. %^V«§ @TÀ]"¡&P"

9867631517

ª¦©ehz UeÄß

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

ª¦©ehz UeÄß TWYÀ hWÅ ^$ß 2013 ª¦©ehz¼Å ¬+X %L"¡P &T"ÀoregpVÀLÕß Cà±´

ª¦©ehz¼Å ¬+X %L"¡P &T"ÀoregpVÀLÕß Cà±´ TR"À¦R¶R"ß`UeÄß'. C«R &T"ÀoregpV Y"À¦+Reh, `¹«§Á¾¶, ¹y+P¾¶ LX«R Cà±´' GßÝ %T"ÃÔ. ª¦©ehz+V ¬ÀYf¦R ²W´eLØeh¶, T"§ÁU"ÀLØeh¶ ²&WpÅ S"yzß YPefZeh± Th§LÕÅ Cë© %L"ÅX¶ YÐV"L L±TÅLÕÅ ¹«§Áe%L"y+PL+[e %L"¡| Y«© UeÄß %N»© N"±²yP"ÀLÔ. %L"ÅX¶ YÐV"L Y«RR"Å ¹«§Áe%L"y+P+V ª¦©ehz, hUÁ U"YyP UeLÔ `%L"ÅX"e%L"y+P' GßÝ A+Zef\"ÀLÔ.

TWYX"L R·ZL¦§ß GÅX"± Th§LÕȶ C«R Cà±´ f+P¦R"ȶ, &R"Ú\¶ L¡P CPU"] `ª¦©ehz UeÄß'R"ß r+Y¼È¶, RW¦§È¶ ¹ß¬Úf\©. 1 f&X" UeÄß %N»V A+Wf&X" NÀeL+W, A+Wf&X" ¹«§Á, 12 ¹RÅ 15 &L"Ð ¹y+PLÔ &R+Y. ¹«§Á, NÀeL+W+V Sßh A+W¦© ª["eL &Y¡|¶. ¹y+P¼ß %Y¡LÃ+Ye LY]U"L± ²Á¦%R|¦© Sß\"L Az¦©e LXeL &Y¡|¶. UeÄàß %Uß+U+V¦ ¨ÀU"à±T© C«R LXeLÅR"ß. CRÚ%L] f+W¡PÀ &T"ß\ CV«§W¦+R ª¦©ehzeL"WÀLÔ TVßT|¦©f\"ÀLÔ. AzeL AzeL h±%T] &U%XÒ«© ®+W R©¶´¶. NÀeL+W+V %L"yz, §Ã¶TͶ Azef\"ÀLÔ. ²ß, ¹«§Á± TÍP+W %L"yz ·RU"] TR¦§Å ²+Qef\"ÀLÔ. UeÄâeh YzY¶ Y"À±T©R"ß ¹efV¶. +L&RÀ«RYÀLØeh¦R"ß C© N"¦§V±T|¶. Jà &T±T+W rÃÔ %T"yPX¶ &T"X &T"y|e %L"¡|, ARÚhÔ U"+Y

AÔÕ+Y¦©, gÏT"L¶ YÐV"L U"Y"Å &L"X¶ &T"P, rÃÔ YzY¦§Å g&Z TWÍf\© U"Í. YzY¶ f+P¦R©¶, &TeLÁ A|±²ß &UÅR[¦§Å, ·RU"] syzÅ UeÄß Ry|eL+[ A|ef L"V+Yef\"ÀLÔ. Jà CWÍ ¹ÒY©¶ L"»«R"Å UeÄß %Wz. EXL¶ ¹ÒY©¶ C«R ª¦©ehz UeÄßLÔ TV¢efß\]. hÛ±T"L I&W"±²V S"|LØeh ¬+\V Aâ±T±T|fß\]. ¹Rß ¹RÆÅ, UeÄ+] ËÚT+]ehe %L"¡| Y«© ¹àpT"Æyz AÈYXL¶ G§À´\¶ EÔ[ R]%Xyr· &TeLÁ. Jà %R"ÐÚN"+X+V± &T"X C«Re L+P¼Å RV"W"f\© UeÄß. Jà &T"ÀoregpV ²W´ËP¶ Cë© CeL+P¼ß EÁ+UV"[À AÃQ"oNX¶²Ô[ &SWzV"Le %R"ÐÅ LÚ\"W"¶. C±&T"© L+P+V ULÔ &YX¶U"Ô ¬ÀYfef\"À. Tuticorin Macroons Gß\ %TVÁÅ §\«§Ãef\"ÀLÔ. CYÀLÕß &S"eL¶ C«R UeÄ+] EXLUÛV %N»Y©R"ß. EXL¶ ¹ÒY©¶ ËÚT+]¾¶ %N»f\"ÀLÔ. r+Y¦©R"ß T"ÀeLX"&U!

UeÄ+] EXLUÛV %N»Y©R"ß. EXL¶ ¹ÒY©¶ ËÚT+]¾¶ %N»f\"ÀLÔ. r+Y¦©R"ß T"ÀeLX"&U! 19

19

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

Y"N±Tz UÛVÅ

_ H.Geî. A%XeN"¡PÀ

hWÅ ^$ß 2013 Y"N±Tz UÛVÅ _ H.Geî. A%XeN"¡PÀ 20 With the passage of time, with migrations

20

With the passage of time, with migrations from the coast ,with the erosion of kinship and relations, with education in the upswing, with the growth of contempt for the past, with exposure to different communities and groups , some of the established and singular customs of the community are facing slow extinction.

One such custom on the wane is VASAPPADI MARIYAL , a mock ceremony enacted by the Murai Mappilai and the Bride Groom—a custom that so struck the foreigners’, mind as strange, that they considered necessary to make a mention of it in the District Gazetteer.

A District Gazetteer is almost a bible for the British District officials to know the History, Geography, People , Agriculture and Education , Industries, Banking, Trade and Commerce, Communications,Economic

trends,General Administration, Law and Order, Justice, Education,. Health , Tourist Spots etc. It is a text book that helps him to administer the district.

In the Tuticorin District Gazetteer ,

there is a reference to the VASAPPADI MARIAL —the custom in marriage peculiar to us.

I Quote;-.

“Since the Parathavars are all converted to Catholicism and till date the whole group was following the faith

that marriages will be celebrated only in the church as it is the practice with other castes also. But a queer secular ceremony ritual is practiced by the Parathavars, which is unusual to the other Catholic communities. This ritual

is called VASAPPADI MARIYAL—

literally picketing at the threshold. When

a Parathava girl is given in marriage to

other than the paternal aunts ‘s son or

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

maternal uncle’s son , this ritual is performed. After the marriage in the church, the young couple will be taken in procession. Then they will remain in the place which is allotted to them. In the evening, the bride groom will be invited to the bride’s home.

The moment, the groom enters the home , the Murai Mappillai of the bride will obstruct the groom entering the home. There will be a verbal dueling between them. The Murai Mappillai will argue that he is the only person who has the right to marry the girl.

Regarding the verbal duel there is a song. Sometimes the dueling song will be sung and performed by two substitutes for the contestants. This mockery will come to an end with the bride groom presenting a gold ring to the Murai Mappillai.”

I chanced upon one such song given to me in 1994 by Late Thiru. D.A. Jayaseelan Carvalho, Labour Commissioner, Government of Tamilnadu .I thought I should record the song for two reasons. One to expose the talent of our village poets and two, to underline the mirth and tensionless marriages of the past.

UQULÕß R"»U"Uß _ ULß, UQUL+[ YÐUÛ¦RÅ

UQULÕß R"»U"Uß ULß:

C«R CW"ËàÅ Cjh Y«R L"WQ%Uß] GÐX"À hQqX&W ©«©² %R"à ¹ZjL U§hX ©YN ËéLÔ CXjL&Y NºL ¬´QÀLÔ Cô\¹¶ ´+P sÏ«© YW SY¶ CXjL&Y %N«R·Ï C+N T"PͶ rW S"RîYW¶ Ì+Q iPͶ rÚ\¶ UfZ rfÀR UQ¹Pß Aß&\ ´LÏ%TÚÝ Cß&\ ©¢ÍÚÝ (C«RW"ËàÅ)

UQULß:

LÆV"Q¶ %N»R Gß\ß %T¡QWp+V¦ L¡| LÕi\ Y«&Rß &R"Z&W S«R"± ´LÏ ¬¶T SLÁÅ AUÀ §Ã SÚ&\Y"XV¶ S"z&V SX¹XÍhà (Tjh¦R«+R %TVÀ) ¹ß SËȶ %U»¶ UQ¶ sz&V G¡Qö ^]À iPͶ GjLÔ CRV¶ Aß´ %L"¡P"PͶ §¡Q¹P&] §Ã®RX"ÔR+] qÀ¦§¾Pß U]±µÀ¦§&V L¡| (C«RW"ËàÅ)

UQULÕß R"»U"Uß ULß:

E¦RU&W GjLÔ A¦+R UL+[ ¯À EY«© UQ¶ %N»RÅ ¬V"V&U"? FÁÈÔ[ %TÁ&V"ÀLÔ EUe%LßÝ ERË]©¶ N¶±WR"V&U"? ˦RL" %NÅX Ë|&Y&]" V"ⶠ̢ŠB¦§W±T|&Y&]" %L"¦© NWU"À ¹¦©U"+X¾¶ %L"¡&P RÃY+R Sß&\VÛV"UÅ Cß&\ RÃY+R G¡¢ ¬+]V"UÅ (C«RW"ËàÅ)

UQULß:

EÁ+U¾Ý¶ Gß\ß AÃ+U R¶²&V K©Y© Gß] ¬V"V&U"? EXL YZeL¦+R ALÚÛ Ë|Y© KÀ+U\Ú\ U"&TR&U NÁ+Lo &N"UⶠN"¦©&Yß CßⶠReL TÁrLÔ HÚÝ&Yß EÚN"LU"L ¬Åȶ AoNU+R¦ RÔض %Uor¶ L+QV"Ð AoN"WU"»e %L"Ôض (C«RW"ËàÅ)

ËæR¶:

UQULÕß _ R"»U"Uß ULß :

L+QV"Ð Dß\ UQY"[&] ¬ß L]j hZX"&["| C+QV"] T"ȶ ^X¶ &T"ȶ iz Cà© Y«© L]U"] &TÝ T§]"ݶ %TÚÝ _ CeL"pà¼Å §]¶ Y"Z HLß fÃ+T %N»Y"À ¬¦§V¶ %^V¶ %^V&U.

&TÝ T§]"ݶ %TÚÝ _ CeL"pà¼Å §]¶ Y"Z HLß fÃ+T %N»Y"À ¬¦§V¶ %^V¶ %^V&U. 21

21

TWYÀ hWÅ

^$ß 2013

²WTX KËVÀ UéËß SzLÀ N«§WT"´ KËV¶.

²WTX KËVÀ UéËß SzLÀ

N«§WT"´

KËV¶.

22

TWYÀ hWÅ BpÁVÀ: W"^" Y"¼î rajavaiz@gmail.com E R Ë B p Á V À :

TWYÀ

hWÅ

BpÁVÀ: W"^" Y"¼î

rajavaiz@gmail.com

ERË BpÁVÀ: ´ß+] A«&R"¢N"·

Ë[¶TW ²ÁÍ:

&TW"pÁVÀ. %TÅX"À·ß zhÃî _ 9869125230 %^V«§ @TÀ]"¡&P" _ 9867631517

 

Ë[¶TW¶:

L+Pp

L+Pp

¹RÅTeL¶

TeL¶

EÔTeL¶

EÔTeL¶

LXÀ_

LXÀ _

LXÀ_

Ä. 2,000

Ä. 1750

Ä. 1500

¹ÒTeL¶

EÔTeL¶

Lñ´/

%YÔ+[_

Ä. 1000

A+WTeL¶

EÔTeL¶

Lñ´/

%YÔ+[_

Ä. 500

EjLÔ T+P±´eLÔ Y«© &NW&Y¡zV S"Ô :

JÊ%Y"à U"R¹¶ 20¶ &R§eh ¹ß.

¹¶+T¹¶+T¹¶+T¹¶+T¹¶+T TWYÀTWYÀTWYÀTWYÀTWYÀ NjL¶NjL¶NjL¶NjL¶NjL¶

141/ 2464 Tagore Nager, Group No. 5 B, Vikroli (East), Mumbai- 400 083.