Sunteți pe pagina 1din 7

Unitaile de relief Aspecte specifice ale reliefului Influentele climatice Solurile Grupa Nordic - alt. max.

M-tii Rodnei vf. Pietrosul 2 303 m a Carpailor - alc. pet rografica 4 fasii de roci (in vest roci vulcanice, in partea centrala sisturi cr istaline, in partea estica roci sedimentare cutate (flis) ) Orientali - orientar ea culmilor: NV SE si sunt paralele - modul de formare: orogeneza alpina - apare relieful glaciar reprezentat prin vai si circuri glaciare (ocupate in prezent d e lacuri glaciare: L.Lala) - apare relieful vulcanic reprezentat prin conuri si cratere vulcanice (M-tii Oasului, M-tii Lapus, M-tii Tibles) - apare relieful ca rstic reprezentat prin chei si pesteri Grupa Central a Carpailor Orientali - alt. max. M-tii Calimani vf. Pietrosul 2 100 m - alc. petrografica 4 fasii de roci (i n vest roci vulcanice, in partea centrala sisturi cristaline, in partea estica r oci sedimentare cutate (flis) ) - orientarea culmilor: NV SE si sunt paralele modul de formare: orogeneza alpina - apare relieful glaciar reprezentat prin vai si circuri glaciare - apare relieful vulcanic reprezentat prin conuri si crater e vulcanice (M-tii Calimani, M-tii Gurghiului, M-tii Harghita) - apare relieful carstic reprezentat prin chei(Cheile Bicazului) si pesteri - alt. max. M-tii Ciu cas 1 954 m - alc. petrografica: roci sedimentare cutate numite flis (atentie !! ! lipsesc rocile cristaline si rocile vulcanice ) - orientarea culmilor: haotica - modul de formare: orogeneza alpina - atentie !!!! NU apare relieful glaciar atentie !!!! NU apare relieful vulcanic - apare relieful carstic reprezentat pr in chei si pesteri - alt. max. M-tii Bucegi vf. Omu 2 505 m - alc. petrografica: predomina sisturile cristaline la care se adauga clacare si conglomerate - modu l de formare: orogeneza alpina - apare relieful glaciar reprezentat prin vai si circuri glaciare - atentie !!!! NU apare relieful vulcanic - apare relieful cars tic reprezentat prin chei si pesteri (Pestera Dambovicioara) Scandinavo- Spodobaltice soluri Vestice (oceanice) Spodosoluri Grupa Sudic a Carpailor Orientali Vestice (oceanice) Spodosoluri Grupa Bucegi Vestice (oceanice) Spodosoluri Grupa Fgra - alt. max. M-tii Fagaras vf. Moldoveanu 2 544 m - alc. petrografica: pr edomina sisturile cristaline la care se adauga calcare - modul de formare: oroge neza alpina - apare relieful glaciar reprezentat prin vai si circuri glaciare(oc upate in prezent de lacuri glaciare: L.Balea) - atentie !!!! NU apare relieful v ulcanic - apare relieful carstic reprezentat prin chei si pesteri dar pe suprafe te mici Grupa Parng - alt. max. M-tii Parang vf. Parangul Mare 2 519 m - alc. pet rografica: predomina sisturile cristaline la care se adauga calcare - modul de f ormare: orogeneza alpina - apare relieful glaciar reprezentat prin vai si circur i glaciare(ocupate in prezent de lacuri glaciare: L.Galcescu) - atentie !!!! NU

apare relieful vulcanic - apare relieful carstic reprezentat prin chei si pester i (Pestera Muierii) Vestice (oceanice) Spodosoluri Vestice (oceanice) Spodosoluri

Unitaile de relief Grupa RetezatGodeanu Aspecte specifice ale reliefului - alt. max. M-tii Retezat vf. Peleaga 2 509 m alc. petrografica: predomina sisturile cristaline la care se adauga calcare - m odul de formare: orogeneza alpina - apare relieful glaciar reprezentat prin vai si circuri glaciare(ocupate in prezent de lacuri glaciare: L.Bucura) - atentie ! !!! NU apare relieful vulcanic - apare relieful carstic reprezentat prin chei si pesteri - alt. max. M-tii Semenic 1 446 m - alc. petrografica prezinta o mare v arietate constituind un adevarat mozaic petrografic - modul de formare: orogeneza alpina - atentie !!!! NU apare relieful glaciar - apare relieful carstic repreze ntat prin chei(cheile Nerei) si pesteri Influentele climatice Vestice (oceanice) Submeditera neene Vestice (oceanice) Su bmeditera neene Vestice (oceanice) Solurile Spodosoluri Munii Banatului Spodosoluri Munii Poiana- - alt. max. Vf. Pades 1 374 m Rusc - alc. petrografica prezinta o ma re varietate constituind un adevarat mozaic petrografic - modul de formare: orogen eza alpina - atentie !!!! NU apare relieful glaciar - apare relieful carstic rep rezentat prin chei si pesteri dar pe suprafete mici Muii Apuseni - alt. max. M-ti i Bihor 1 849 m - alc. petrografica prezinta o mare varietate constituind un ade varat mozaic petrografic - modul de formare: orogeneza alpina - atentie !!!! NU ap are relieful glaciar - apare relieful carstic reprezentat prin chei si pesteri(P estera Ursilor, pestera Scarisoara) - in partea vestica apar depresiunile golf (De p. Zarand, Depr. Beius, Depr. Borod) Depresiunea Transilvaniei - alt. max. Dealu l Becheci 1 080 m - alc. petrografica: roci sedimentare(nisipuri, pietrisuri, ar gile, marne) - apar strate usor boltite numite domuri care contin zacaminte de g az metan - apar strate cutate numite cute diapire care contin zacaminte de sare - in parte estica, apare un relief asemanator cu ce al Subcarpatilor - alt. max. Culmea Plesu 911 m - alc. petrografica: roci sedimentare(nisipuri, pietrisuri, argile, marne) - sunt alcatuiti dintr-un singur sir de depresiuni marginite la e xterior de dealuri - alt. max. Magura Odobesti 966 m - alc. petrografica: roci s edimentare(nisipuri, pietrisuri, argile, marne) - sunt alcatuiti din doua siruri de depresiuni si doua siruri de dealuri - apar strate cutate numite cute diapir e care contin zacaminte de sare - apar forme deosebite de relief numite vulcanii Spodosoluri Vestice (oceanice) Spodosoluri Vestice (oceanice) Argiluvisoluri Subcarpaii Moldovei Subcarpatii Curburii Estice (de ariditate) Estice (de ariditate) Cambisoluri Cambisoluri

Unitaile de relief Subcarpatii Getici Aspecte specifice ale reliefului - alt. max. vf. Chiciora 1218 m - alc. petrogra fica: roci sedimentare(nisipuri, pietrisuri, argile, marne) - sunt alcatuiti din doua siruri de depresiuni si doua siruri de dealuri - apar strate cutate numite cute diapire care contin zacaminte de sare - apar dealuri inclinate dinspre mun te catre exterior numite muscele - alt. max. 700-800 m in partea nordica - alc. pe trografica: roci sedimentare(nisipuri, pietrisuri, argile, marne) - au aspectul unui plan usor inclinat dinspre est spre vest - patrund in interiorul Carpatilor Occidentali sub forma depresiunilor golf - s-au format prin depunerea sedimentelo r aduse din rauri din zonele inalte, au desi un caracter piemontan - alt max 500 -700 m in partea nordica - alc. petrografica: roci sedimentare(nisipuri, pietris uri, argile, marne) - au aspectul unui plan usor inclinat dinspre nord spre sud - s-a format prin depunerea sedimentelor aduse de rauri din zonele inalte, avand astfel caracter piemontan - alt max 400-600 m in partea nordica - alc. petrogra fica: roci cristaline(roci caracteristice muntilor) la care se adauga roci sedim entare (calcare , nisipuri, pietrisuri, argile) - relieful carstic se dezvolta p e suprafete mari si este reprezentat prin chei si pesteri (Pestera Topolnita) alt max 500-600 m in Podisul Sucevei - alc. petrografica: roci sedimentare(nisip uri, pietrisuri, argile, marne) - rocile formeaza strate inclinate pe directie N V-SE - fundamentul Podisului Moldovei este foarte vechi si apartine Platformei M oldovenesti - apar forme abrupte de relief numite cueste - alt max 467 m M-tii Mac in vf. Greci - este alcatuit din roci variate si diferite ca vechime: in partea centrala sisturi verzi, in nord roci magmatice, in parte sudica gresii si calcar e - este acoperit pe mari intinderi cu loess - alt max 143 m in Campia Vingai alt minima 70-80m - s-a format prin depunerea unor sedimente aduse de rauri din partile inalte ale reliefului - patrunde in interiorul Dealurilor de Vest si a C arpatilor Occidentali sub forma depresiunilor golf - cuprinde zone cu acumulari de nisip - alc. petrografica:roci sedimentare(nisipuri, pietrisuri, argile) - reli eful nu este omogen deosebinde-se trei tipuri de campii: inalte(piemontane), joa se (de subsidenta), orizontale(tabulare) - alt max 320 m in Campia Pitesti - alt minima 5 m in Campia Siretului - s-a format prin depunerea unor sedimente aduse de rauri din partile inalte ale reliefului - cuprinde zone in care s-a depus un strat de loess - cuprinde zone cu acumulari de nisip - alc. petrografica:roci s edimentare(nisipuri, pietrisuri, argile) - relieful nu este omogen deosebinde-se trei tipuri de campii: inalte(piemontane), joase (de subsidenta), orizontale(ta bulare) Influentele climatice Solurile Submeditera Cambineene soluri Dealurile de Vest Vestice(oce Argiluvianice) soluri Submeditera neene Submeditera Argiluvineene so lurile Podiul Getic Podiul Mehedini Podisul Moldovei Submeditera Argiluvineene solurile Scandinavo- Argiluvibaltice solurile Estice ( de ariditate) Estice (de ariditate) Pontice Argiluvisolurile Podiul Dobrogei Cmpia de Vest Vestice(oce Molianice) solurile Submeditera neene

Cmpia Romn Submeditera Molineene solurile Estice (de ariditate)