Sunteți pe pagina 1din 7

ROM NIA

Sector 3, Bvd. Unirii nr. 37


Tel. I Fax. : 0211 408.g6.52 I e-mail: jud-sector2-brp@just.ro
operator de date cu caracter personal nr. 2891
prezentul document con\ine date cu caracterpersonal aflate sub incidenta Legli nr. 677j2001
Biroul de Infonnare i Relapi Publice
Nr. 251/ BIRP I 29.05.2013
catre,
Domnul::i: NICOLAE
Domiciliul ales:
Municipiul Cluj Napoca, _aJ
Urmare petitiei dumneavoastra, lnregistrata la Judecatoria Sectorului 2
- Biroul de Informare 9i Relatii Publice sub nr. 90/M/27.05.2013
prin care solicitati o copie a intregului dosar nr. 39749/300/2011 al Judecatoriei
Sectorului 2 in conformitate cu prevederile O.G.27/20o2 privind
reglementarea activitatii de solutionare a petipilor, va comunicam:
Potrivit art. 87 alin.2 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor
judecatoreti, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr.
387/2005 cu modificarile ulterioare, pentru depunerea cererilor i actelor sau
obtinerea de informatii, persoanele interesate se pot adresa, dupa caz,
preedintelui instantei sau inlocuitorului acestuia, preedintelui de sectie,
judecatorului de serviciu, biroului de informare i relatii publice sau personalului
de la registratura i arhiva.
Potrivit art. 77 alin 1 i 2 din acelai act normativ, biroul de informare 9i
relatii publice este organizat 9i functioneaza potrivit dispozit].ilor Legii nr.
54412001 privind liberul acces la informatiile de interes public i ale Ordonantei
Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a
petitiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 23312002. Biroul de informare 9i
relatii publice asigura legaturile instantei cu publicul i cu mijloacele de
comunicare in masa, in vederea garantarii transparentei activitatii judiciare, in
conditfile legii.
Din verificilrile efectuate in sistemul informatizat al instantei rezulta ca
dosarul nr. ---- - ' - al Judeditoriei Sectorului 2 Bucureti, ce are ca
obiect ,actiune in constatare", privind pe reclamantul
.......... pe parata s.c. J.RL., la termenul de judecata din data de
, instanta a dispus in sensu! urmator : ,Jn temeiul art. 155 indice 1 alin.
1 C.proc.civ., clispune suspendarea cauzei pentru ne1ndeplinirea obligatiilor
stabilite in sarcina reclamantului. Cu recurs pe toata perioada suspendarii.
Pronuntata in publica, azi, 22.10.2012."
Potrivit art.92 alin.2 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor
,dosarele evidentele instantei privitoare la activitatea de
judecatli pot fi consultate de persoanele care justifica un interes legitim, cu
respectarea ordinii de solicitare a masurilor de asigurare a integritapi
documentelor."
Data fiind viza aplicata pe cerere, va facem cunoscut ca intrucat nu exista
mijloace umane i materiale pentru scanarea sau fotocopierea documentelor din
dosarul nr. : - - '-- i intrucat, aveti calitate de parte in dosaMil
menfionat, dumneavoastra urmeaza sa va prezentati la Judecatoria Sectorului 2
personal sau printr-un mandatar cu procura speciala data
1n acest sens sub sem.natura legalizata, cu indicarea numarului de dosar,
care se depune la Judecatoria Sector 2 Bucureti- Serviciul Arhiva- cam. 034,
parter, in timpul programului de lucru cu publicul Ouni- miercuri: I0.00-14.00,
joi: og.oo-14.00 vineri: 08.30 -11.30). Costul serviciilor de copiere este
suportat de solicitant, zn conditiile legiz"'.
De asemenea, va facem cunoscut ca fotocopiile inscrisurilor din dosare nu
se transmit via e-mail. -
ROMANIA
CURTEA DE APEL BUCURESTI
BIROUL DE INFORMARE Sl RELATII PUBLICE
PaCatuf at justitie
Splaiul lndependentei nr. 5, sector 4
Telefon: (+4-021)319.16.74
E-mail : relatiicab@just.ro
Nr. 368/BIRP din data de 13 mai 2013
Fax: (+4-021)319.16.49
Web: http://portal.just.ro
Operator de date cu caracter personal 2933
FUNDATIEI FREIES EUROPA WELTANSCHAUUNG
office@freies-europa.ro
in urma reclamatiei dumneavoastra nr.368/BIRP/16.04.2013, conform
J
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces Ia informa1iile de interes public, va
inaintam, alaturat, nota de constatare lntocmita de Comisia de analiza
privind incalcarea dreptului de acces Ia informatiile de interes public.
JUDECATO ELISABETA RO$U
... CURTII DE APEL BUCURE$TI
CURTEA DE APEL BUCURE$TI
COMISIA DE ANALIZA PRIVIND INCALCAREA
DREPTULUI DE ACCES LA INFORMA TilLE DE
'
INTERES PUBLIC
Reclamape administrativa nr. 368/BIRP /17.04.2013
Dosarul nr. 1/2013
NOTA DE CONSTAT ARE
19.04.2013
La data de 16.04.2013 a fost inregistrata Ia Curtea de Apel Bucure.;;ti -
Biroul de Informare Rela}ii Publice, reclarnapa adrninistrativa formulata
de petenta Fundapa ,Freies Europa Weltanschauung", motivata de faptul
ca, la cererea sa inregistrata sub nr. 351/BIRP /2013, nu a primit informa}iile
solicitate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 544/ 2001 privind liberul
acces la informatiile de interes public.
Pe calea reclarnapei administrative, petenta solicita sa se constate ca
documentele cerute se 1ncadreaza in categoria informapilor de interes public,
invocand principiul publicitapi actelor.
Analizand situapa reclamata de petenta pe calea plangerii prealabile,
Comisia de Analiza a apreciat ca aceasta este neintem.eiata fi respinsa ca
atare, pentru urmatoarele considerente:
Se repne di la data de 09.04.2013, petenta Fundapa , Freies Europa
Weltanschauung" a formulat o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces Ia informapile de interes public, cerere inregistrata de secpa a
VIII-a Contencios adm.inistrativ fiscal inaintata Biroului de Informare
Relatii Publice al Curtii de Apel la data de 11.04.2013, prin care a
solicitat sa i se comunice fn format electronic co pia integraHi a dosarelor nr.
L _ i nr. ale Cuqii de Apel Bucureti - Sectia a VIII-a
Contencios administrativ i fiscal.
Considerand ca prin refuzul comunicarii 1n format electronic a actelor
cuprinse J:n dosarele m.ent1.onate mai sus, dreptul sau la informatie a fost
3
faptul ca dosarele pot i studiate in arhiva sectiei, iar pe de alta parte,
imprejurarea ca nu rezulta ca petenta ar fi fost lezata in drepturile sale
recunoscute de dispozipile art.1, art.6, art.7 din legea nr. 544/2001, in
condipile in care dreptul sau poate fi valorificat prin primirea informatiilor
solicitate (prin studierea dosarelor), rezultii di plangerea (reclamapa
administrativa) este neinterneiata.
De aceea, Comisia, repnand ca dreptul subiectiv al petentei recunoscut
de Legea nr. 544/2001 poate fi valorificat prin studierea dosarelor, apreciaza
ca plangerea este neintemeiata., astfel ca nu se impune aplicarea vreunei
sanctiuni disciplinare 1mpotriva vreunei persoane din cadrul cur}ii de apel.
Conform prezentei Note se va comunica raspunsul catre petenta
potrivit dispozipilor art. 21 alin.3 din Legea nr. 544/2001, cu men}iunea ca
i'mpotriva acestui raspuns, in temeiul art.22 din Legea nr. 544/2001, se va
putea formula plangere Ia secpa de contencios administrativ i fiscal a
Tribunalului Bucureti, in termen de 30 de zile de Ia data expirarii
termenului prevazut Ia art. 7 din Legea 544/2001.
Data azi, 19.04.2013.
MEMBRU IN COMISIE MEMBRU IN COMISIE

CORNEL LIV,
v I
I
....
2
lezat, Ia data de 16.04.2013 petenta a formulat plangere (respectiv
reclamape administrativa), adresata inregistrata de catre Biroului de
Informare Relapi Publice al Curpi de Apel sub nr.
368/BIRP /2013.
Prin adresa nr. 351/BIRP/15.04.2013, Biroul de Informare i Relatii
Publice al Curtii de Apel Bucureti a raspuns petentei di documentele
solid tate pot fi studiate potrivit art. 92 din Regulamentul de ordine
interioara al judecatoreti aprobat prin Hotararea Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 387 din 22 septembrie 2005, in arhiva secpei
care dep.ne dosarele solicitate, respectiv a secpei a VIII-a Contencios
administrativ i fiscal.
Comisia de Analiza constata ca in formularea acestui raspuns, c are nu
constituie prin el un refuz de a permite accesul Ia unele informapi de
intere public din dosarele menponate de petenta, s-a avut in vedere faptul di,
nu toate adele cuprinse in dosarele menponate mai sus sunt detinute in
format electronic, in cadrul Curpi de Apel nefiind inca
implementata procedura de arhivare electronica a dosarelor ( din lipsa de
resurse umane, financiare, logistice etc).
De asemenea, se constata ca intre actele dosarului, nu toate sunt acte
emanate de Ia instanta, singurele acte depnute de d\tre instan}a in format
electronic fiind hotararile pronuntate de instan}a de judecata, in acest caz de
catre Secpa a VIII-a Contencios administrativ fiscal, astfel ca, dosarele nu
pu teau fi cornunicate integral prin electronica.
In ce cornunicarea de curte a informap.ilor de interes
public in format electronic, conform art. 7 al. (3) din Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informapile de interes public aceasta se poate realiza
daca sunt intrunite condipile tehnice necesare, precum dadi informapa
solicitata este detinuta in format electronic.
I
In condi}iile in care nu este posibila comunicarea informatiilor prin
electronica, potrivit art. 9 alin. (1) costul serviciilor de copiere este
suportat de solicitant, in condipile Iegii.
Intrucat instantele sunt institu}ii finan}ate de bugetul de
stat, potrivit legii, nu pot obtine venituri, fotocopierea actelor din cadrul
dosarelor aflate pe rolul Curp.i de Ape! se face la copiatoarele
existente la subsolul Palatului de Justip.e, iar costurile implicate in obpnerea
fotocopiilor nu sunt virate intr-un cont al instantei, ci achitate direct societapi
care presteaza serviciul de copiere.
Avand in vedere pe de o parte, faptul ca reclarnap.a formulata nu vizeaza
un refuz al aplicarii legii privind liberul acces la informatiile de interes
public, in sensu! art. 21 din Legea nr. 544/2001, petentei fiindu-i comunicat
D
1 - . . .
osar nr. , ... - . __
Tribunalul
Sectia a VI a Civila
REZOLUTIE DE PRIMIRE A CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA
.
04.06.2013
In baza art. 200 alin. 2 din Codul de procedura civila se va emite o comunicare
catre reclamant la sediile indicate 1n cerere (sediul profesional sediul ales)J precum
prin email la adresa indicata in cerere> cu mentiunea ca in termen de 10 zile de la
primirea intiintarii, sub sanctiunea anuUirii cererii, sa regularizeze cererea de
cbemare in judecata, respectiv:
1. sa depuna precizari la cererea de chemare 'injudecata, 'in exemplare pentru instanta
pentru comunicare catre parata, prin care:
- sa indice pentru patti conturile bancare; in masura in care nu existii, respectiv nu se
cunosc sa precizeze acest lucru;
- sa arate dovezile pe care se intemeiaza cererea) iar daca solicita proba cu inscrisuri
sa depuna copii certificate de pe inscrisuri pentru instanta i pentru comunicare ditre
parata, conform dispozitiilor art. 149, 150 i 196lit. e Cod procedura civila;
2. sa certifice inscrisurile depuse Ia dosar (atat eel pentru instanta, cat eel pentru
comunicare clitre parata);
3 sa indice persoana insarcinata cu primirea actelor de procedura la sediul ales,
conform art. 158 alin. 1 din Codul de procedura civila, in !ipsa indicarii persoanei
insarcinate cu primirea actelor de procedura comunicarea acestora urmand a se face
la sediul profesional;
4 sa timbreze cererea cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 39 lei, achitata
conform art. 19 din Legea nr. 146/1997 in contul bugetului local al
unitatii unde reclamantul are sediul fiscal (iar daca plata se face on line sa depuna
i extras de cont privind plata taxei judiciare de timbru) , cu timbru judiciar in
valoare de 0,3 lei;
s. sa depuna originalul cererii de chemare injudecata.