Sunteți pe pagina 1din 10

Cuprins A. Argument . Capitolul I: 1.1 Regimuri de impozitare 1.2 Baza de impozitare . 1.3 Calculatia taxei pe valoare adaugata. 1.

4 Documente utilizate Capitolul II: 2.1 Conturi utilizate.. 2.2 Principalele operatii privind taxa pe valoare adaugata.. Capitolul III: STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA TVA-ULUI LA S.C. FULGER IMPEX S.R.L 3.1 Prezentarea generala a firmei. B. Monografie contabila: o Balanta contabila in luna noiembrie 2007.. o Inregistrari din luna decembrie 2007. o Balanta din decembrie 2007.. o Situatiile financiare anuale: bilantul . contul de profit si pierdere. ANEXE.. BIBLIOGRAFIE. ARGUMENT Notiune TVA este un impozit indirect, calculat si pe valoarea adaugata realizata de agentii economici si suportat de catre consumatori. Valoarea adaugata reprezinta diferenta dintre vanzarile si cumpararile aferente aceluiasi stadium al circuitului economic. Se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata activitatile economice privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate contra sau operatiunile asimilate acestora. CAPITOLUL I 1.1. REGIMURI DE IMPOZITARE Operatiunile impozabile cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoare adaugata se clasifica, din punct de vedere al regimului de impozare, astfel: a. Operatiuni taxabile, la care se aplica cota standard a taxei pe valoare adaugata, care este de 19%. Principalele operatiunile taxabile sau impozabile sunt: o Livrari de bunuri corporale si necorporale: imobilizari corporale, stocuri, brevete, licente, marci de fabricatie etc; o Prestari de servicii: reparatii, transport, lucrari de constructii, inchirieri, operatiuni de intermediere, de publicitate, de consulting, de studii, cercetari si expertize etc; o Schimburi de bunuri si servicii, care au efectul a doua livrari separate; o Livrarile de bunuri aferente actiunilor de protocol si sponsorizarile care depasesc plafoanele legale; o Importuri de bunuri si servicii; o Plata in natura a salariilor si a dividentelor; o Contravaloarea echipamentului de lucru sau de protectie suportata de salariati; o Bunuri constatate lipsa la inventariere. b. Operatiuni taxabile la care se aplica cota redusa a taxei pe valoare adaugata, care este de 9%. Cota redusa se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele livrari de bunuri si prestari de servicii: o Dreptul la intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, gradini zoologice si botanice, targuri, expozitii, cinematografe; o Livrarea de manuale, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusive publicitatii; o Medicamente de uz uman si veterinary;

o Livrarile de proteine si produse ortopedice de orice fel, inclusiv accesoriile acestora, cu exceptia protezelor dentare. Operatiuni scutite de taxa pe valoare adaugata cu drept de deducere, pentru care agentii economici au drept de deducere a taxei pe valoare adaugata aferente bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor scutite. Principalele operatiuni scutite ciu drept de deduceri sunt: o Livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara tarii, de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau; o Prestarile de servicii, inclusive transportul si prestarile de servicii si accesorii transportului, legate direct de exportul de bunuri; o Transportul international de persoane. d. Operatiuni scutite de taxa pe valoare adaugata fara drept de deducere, pentru care agentii economici nu au drept de deducere a taxei pe valoare adaugata aferente bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor scutite. Principalele operatiuni scutite fara drept de deducere sunt: o activitatile administrative, de aparare si ordine publica, de siguranta statului, sociale, educative, de invatamant, stiintifice, culturale, politice, sindicale, civice, religioase, sportive desfasurate de catre institutiile publice si de catre alte organisme si organizatii fara scop patrimonial; o activitati de ingrijire medicala desfasurate de catre unitati specializate; o activitatea agentilor economici care au realizat o cifra de afaceri anuala de pana la 2 miliarde lei; o operatiunile bancare efectuate de catre banci, case de economii, case de schimb valutar, case de ajutor reciproc, cooperative de credit etc. o operatiunile de investitii financiare, de intermediere financiara, de valori mobiliare si alte instrumente financiare; o operatiunile de asigurare si reasigurare; o activitati economice realizate de catre producatorii agricoli individuali; o aportul in natura la capitalul social efectuat intre doua personae impozabile; o activitati specifice posturilor publice nationale de radio si de televiziune, cu exceptia activitatilor de publicitate si altor activitati de natura comerciala; o lucrarile de constructii si intretinere executate pentru momente comemorative, monumente istorice, case memoriale; o activitati de organizare si exploatare a jocurilor de noroc efectuate de catre contribuabili autorizati; o casarea mijloacelor fixe, chiar si inainte de expirarea duratei normale de functionare; o arendarea, concesionarea si inchirierea de bunuri immobile, cu urmatoarele exceptii: operatiunile de casare din cadrul sectorului hotelier, inclusive inchirierea de terenuri amenajate pentru camping; serviciile de parcare a vehiculelor; inchirierea utilajelor si a masinilor fixate in bunurile immobile; inchirierea seifurilor. Nota: persoanele impozabile pot opta pentru taxarea acestor operatiuni, daca notifica aceasta optiune la organelle fiscale teritoriale. e. Alte operatiuni scutite: o importul de bunuri destinate comercializarii in regim duty-free; o importul de bunuri primite cu titlu gratuit, destinate unor scopuri cu character nelucrativ. 1.2. BAZA DE IMPOZITARE A TAXEI PE VALOARE ADAUGATA De regula, baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata este pretul de achizitie sau pretul de cost determinat in momentul livrarii bunurilor si prestarii serviciilor. Sunt cuprinse in baza de impozitare cheltuielile accesorii, cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport, asigurare, taxele vamale, accizele, impozitele si taxele decontate cumparatorului. Nu se cuprind in baza de impozitare: o rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de prt acordate de furnizori direct clientilor; o penalizarile si alte sume reprezentand daune-interese stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva, solicitate pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale; o dobanzile percepute pentru: plati cu intarziere, vanzari cu plata in rate, operatiuni de leasing; o ambalaje care circula intre furnizori si clienti la schimb, fara facturare; o venituri din subventii bugetare; o perisabilitati in limitele stabilite de lege; o bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau alte cauze de forta majora; o stocurile degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, daca degradarea se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente; o bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol, in limita in care sunt deductibile la calculul impozitului pe profit cheltuielile de protocol; o bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare si mecenat, in limita a 3 din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit datorat ( pentru aceste bunuri nu se intocmeste factura fiscala). Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste limite sponsorizarile si alte actiuni prevazute prin lege, acordate in numerar. Se calculeaza TVA daca s-a exercitat dreptul de deducere a TVA-ului corespunzator depasirii. TVA-ul afferent depasirii se include in rubrica de c.

regularizari din Decontul intocmit pentru perioada fiscala in care s-au depus Situatiile financiare. 1.3. CALCULAREA TAXEI PE VALOARE ADAUGATA Taxa pe valoare adaugata se calculeaza prin aplicarea cotei standard sau cotei reduse asupra bazei de impozitare. Pentru sumele obtinute din vanzarea marfurilor cu amanuntul, dun unele prestari de servicii in ale caror tarife se include TVA, din vanzarea de bunuri la licitatie, pe baza de evaluare sau expertiza, precum si pentru alte situatii similare, TVA se calculeaza prin inmultirea acestor sume cu cota recalculata. Cota recalculata se determina astfel: [(cota taxei / (cota taxei + 100)] x 100. Nivelul cotei standard recalculate este de 15,966%, respectiv 8,2569. La sfarsitul lunii se totalizeaza TVA deductibila din jurnalul pentru cumparari si TVA colectata din jurnalul pentru vanzari. Din compararea celor doua totaluri, pot rezulta doua situatii: 1. daca TVA colectata este mai mare decat TVA deductibila, inseamna ca agentul economic a incasat mai mult TVA de la clienti dacat a platit furnizorilor, diferenta respectiva urmand sa fie virata bugetului: TVA colectata TVA deductibila = TVA de plata 2. daca TVA deductibila este mai mare decat TVA colectata, inseamna ca agentul economic a platit furnizorilor mai mult TVA decat a incasat de la clienti, rezultand un excedent numit suma negative a TVA. Aceasta urmeaza sa fie compensata cu TVA de plata din perioada urmatoare, sa fie compensata si cu alte impozite si taxe datorate sau sa fie rambursata de catre organele fiscale, daca suma respective este mai mare decat 5.000 lei: TVA deductibila TVA colectata = TVA de recuperat REGIMUL DEDUCERILOR Faptul generator de TVA este tranzactia comerciala. In principiu, exigibilitatea TVA ia nastere la data livrarii bunurilor mobile, transferului proprietatii bunurilor imobile, si prestarii de servicii. Prin derogare, exigibilitatea TVA este anticipata faptului generator in cazul in care factura este emisa inaintea livrarii bunurilor si prestarii serviciilor, precum si in cazul in care contravaloarea bunurilor si serviciilor este incasata inaintea livrarii bunurilor si prestarii serviciilor. Dreptul de deducere ia nastere in momentul in care TVA deductibila devine exigibila. Persoanele impozabile au dreptul de deducere a TVA atat pentru operatiunile impozabile (livrari de bunuri si servicii), cat si pentru operatiunile scutite cu drept de deducere (export de bunuri si servicii). Dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata aferente bunurilor si serviciilor utilizate atat pentru operatiuni cu drept de deducere, cat si pentru operatiuni scutite fara drept de deducere se determina prin aplicarea proratei. Prorata se calculeaza ca raport intre veniturile obtinute din operatiuni cu drept de deducere si veniturile totale din operatiuni cu si fara drept de deducere. TVA de dedus se stabileste prin aplicarea proratei asupra TVA deductibile aferente achizitiilor de bunuri si servicii. Prorata se determina, de regula, annual. Prorata definitiva se determina in luna decembrie in functie de realizarile efective ale anului. Aceasta prorata se va aplica in cursul anului urmator, urmand ca in luna decembrie sa se regularizeze deducerile operate prin calcularea proratei definitive. La cererea justificata a persoanelor impozabile, organele fiscale pot aproba ca prorata sa fie determinate lunar sau trimestrial, dupa caz. In acest caz, proratele efectiv realizate sunt definitive si nu se regularizeaza la sfarsitul anului. Sumele reprezentand TVA dedusa in cusul anului fiscal pentru obiectivele proprii de investitie pot fi utilizate numai pentru plati aferente aceluiasi obiectiv de investitii. La incheierea exercitiului financiar, sumele deduse si sumele neutilizate se vireaza la buget. Se aplica masuri de simplificare privind deducerea TVA-ului pentru urmatoarele bunuri: o deseuri si resturile de materiale feroase si neferoase, precum si materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora; o terenurile de orice fel; o cladirile de orice fel; o materialul lemons; o animalele vii. Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri enumerate mai sus, furnizorii sunt obligati sa inscrie mentiunea taxare inverse. Furnizorii si beneficiarii evidentiaza TVA concomitent, atat in Jurnalul de vanzari, cat si in Jurnalul de cumparari si o inscriu in Decontul de TVA atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, fara a avea loc plati efective privind TVA-ul intre cele doua unitati. In acest caz, se procedeaza la autolichidarea TVA, deoarece furnizorul nu va incasa TVA, iar clientul nu va plati TVA, chiar daca aceasta este inregistrata in factura fiscala. Nu poate fi dedusa TVA aferenta intrarilor pentru: o bunuri si servicii destinate realizarii de operatii scutite fara drept de deducere; o operatiuni care n-au legetura cu activitatea economica; o bunuri si servicii achizitionate pe baza de documente care nu contin toate elementele legale; o bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol; o bunuri lipsa sau depreciate calitativ in timpul transportului, neimputabile; o bunuri si servicii achizitionate de furnizori in contul clientilor si care apoi se deconteaza acestora. Dreptul de deducere a TVA-ului trebuie justificat cu unul dintre urmatoarele decumente: o factura fiscala in original, emisa de catre o persoana impozabila inregistrata ca platitoare de TVA, pentru bunuri si servicii achizitionate;

declaratia vamala de import sau un alt act constatator emis de autoritatile vamale, pentru importurile de bunuri; bunuri fiscale stampilate, pe care sunt inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare al autovehicului, pentru achizitionarea de carburanti; o facturile fiscale sau alte documente legale emise pe numele salariatilor aflati in deplasare in interesul serviciului, pentru cazarea si transportul acestora, insotite de Decontul de deplasare. PERIOADA FISCALA Perioada fiscala pentru TVA este luna calendaristica. Prin derogare, pentru persoanele impozabile care nu au depasit in cursul anului precedent cifra de afaceri de 100.000 euro inclusiv, perioada fiscala este trimestrul calendaristic. Persoanele impozabile care se incadreaza in aceaste categorie au obligatia de a depune la organele fiscale, pana la data de 25 ianuarie, o declaratie in care sa mentioneze cifra de afaceri din anul precedent. 1.4. DOCUMENTE UTILIZATE Principalele documente justificative pe baza catota se poate inregistra tax ape valoare adaugata in contabilitatea persoanelor impozabile sunt: facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta (TVA), monetare, bilete de calatorie, bonuri foscale, declaratii vamale etc. Organizarea evidentei operative a TVA consta din intocmirea urmatoarelor documente: o cerere de luare in evidenta ca platitor de TVA intocmita de catre contribuabil in doua exemplare; o jurnal pentru cumparari in care se inregistreaza toate cumpararile pe baza facturilor primite in cursul lunii sau trimestrului, cu scopul determinarii TVA deductibile, care s-a achitat sau se va achita furnizorilor; Nr. Factura sau documentul Total Neimpozabile Cumparari Import crt. inlocuitor legal aprobat factura cu (inclusiv certificat Data Nr. Vanzatorul Cota Cota T.V.A.) de TVA TVA amanare 9% 19% denumirea Codul A B A B A B fiscal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 0 Report : o o

De reportat : 14-6-17/b X4 t2 INTOCMIT, Semnificatia coloanelor din tabelul anterior este urmatoarea : A baza de impozitare B valoarea T.V.A. (verso) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Report :

VERIFICAT,

1 0

1 1

12

De reportat : o INTOCMIT, VERIFICAT, jurnal pentru vanzari in care se inregistreaza livrarile pe baza facturilor si a altor documente legale emise in cursul lunii sau trimestrului, cu scopul determinarii TVA colectate, care s-a incasat sau se va incasa de la clienti; Beneficiarul Denu mirea Codul de inregistrare fiscala Total document (inclusiv TVA Operatiuni scutite cu drept de deducere Operatiuni scutite fara drept de deducere Operatiuni taxabile Cota 19% Baza de Valoarea impozitare T.V.A. Cota 9% Baza de impozitare

- lei Nr. Documentul Crt. Data Nr

Valoarea T.V.A.

INTOCMIT

VERIFICAT,

14-6-12/a o

X4

t2

borderoul de vanzare (incasare) in care se centralizeaza zilnic incasarile realizate de unitatile care au obligatia sa utilizeze aparate de marcat fiscale; Explicatii denumire 3 4 Vanzari (incasari ) total neimpozabile 5 6 TVA 9% A Val. T.V.A. 7 8 TVA 19% A Val. T.V.A. 9 10

- lei Nr. documentul Crt. data Nr. 0 1 2

INTOCMIT, Total VERIFICAT, 14-6-15a X4 t2 Semnificatia coloanei din tabelul anterior este urmatoarea: A baza de impozitare ( verso )

INTOCMIT, TOTAL VERIFICAT, o borderoul cuprinzand operatiunile asimilate livrarilor de bunuri si servicii pentru care nu se emit facturi fiscale, cum ar fi: bunuri constatate lipsa in gestiune, bunuri achizitionate sau fabricate care sunt utilizate in scopuri ce nu au legatura cu activitatea economica etc. Unitatea Cod fiscal Nr. Ordine Registrul comertului/an.. Localitatea. Judetul. Borderou de achizitii Nr..data.. Produsul Cod U/M Cantitate Prt Valoarea unitar achizitii achizitii

TOTAL o

decontul privind TVA se intocmeste lunar sau trimestrial, dupa caz, pe baza totalurilor preluate din jurnalele pentru vanzari si cumparari; se depune la organele financiare pana la data de 25 a lunii urmatoare, respective pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator; o cerere de compensare se intocmeste in cazul in care TVA de rambursat se compenseaza cu impozitele si taxele datorate bugetului de stat; o decontul special de TVA se intocmeste si se depune de catre persoanele neinregistrate ca platitori de TVA, cu sediul in Romania, care sunt beneficiarii operatiunilor taxabile efectuate de catre persoanele impozabile stabilite in strainatate si care nu siau desemnat un reprezentant fiscal in Romania. Capitolul II CONTABILITATEA TAXEI PE VALOARE ADAUGATA 2.1. CONTURI UTILIZATE Contabilitatea sintetica a taxei pe valoare adaugata se realizeaza cu ajutorul contului 442 taxa pe valoare adugata, care se detaliaza pe urmatoarele conturi de gradul II: 4423 TVA de plata; 4424 TVA de recuperate; 4426 TVA deductibila; 4427 TVA colectata; 4428 TVA neexigibila. Contul 4423 Taxa pe valoare adaugata de plata

Dupa continutul economic este un cont de datorii fiscale, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv, care tine evidenta taxei pe valoare adaugata de platit bugetului statului. In CREDIT se inregistreaza: o diferenta dintre TVA colectata (mai mare) si TVA deductibila (mai mica), stabilita la sfarsitul lunii ( 4427). In DEBIT se inregistreaza: o TVA de plata virata bugetului de stat (5121, 5311); o TVA de recuperate din perioada precedenta, compensata (4424); o Datoriile anulate (7588). SOLDUL creditor al contului reprezinta TVA de platit bugetului statului. Contul 4424 Taxa pe valoare adaugata de recuperat Dupa continutul economic este un cont de creante fiscale, iar dupa functia contabila este un cont de activ, care tine evidenta taxei pe valoare adaugata de recuperat de la bugetul statului. In DEBIT se inregistreaza: o Diferenta dintre TVA deductibila (mai mare) si TVA colectata (mai mica), stabilita la sfarsitul lunii ( 4426). In CREDIT se inregistreaza: o TVA de recuperat incasata de la bugetul statului pe baza cererii de rambursare (5121); o TVA de recuperat compensata in perioada urmatoare cu TVA de plata (4423). SOLDUL debitor al contului reprezinta TVA de recuperat de la bugetul statului. Contul 4426 Taxa pe valoare adaugata deductibila Dupa continutul economic este un cont de creante fiscale, iar dupa functia contabila este un cont de activ, care tine evidenta taxei pe valoare adaugata inscrisa in facturile fiscale sau in alte documente legale emise de catre furnizori, aferente bunurilor si serviciilor achizitionate. In DEBIT se inregistreaza: o TVA deductibila inscrisa in documentele legale emise de furnizori pentru cumparari de bunuri si servicii (401, 404, 5121, 5311, 542); o TVA deductibila evidentiata anterior ca TVA neexigibila (4428). In CREDIT se inregistreaza: o Sumele deductibile din TVA deductibila care se compenseaza (se scad) din TVA colectata (4427); o Diferentele dintre TVA deductibila (mai mare) si TVA colectata (mai mica) ce urmeaza a se recupera de la bugetul de statului (4424); o Pronata din TVA deductibila, devenita nedeductibila (635); o TVA deductibila aferenta sconturilor primite de la furnizori (401). NU ARE sold la sfarsitul lunii. Contul 4427 Taxa pe valoare adaugata colectata Dupa continutul economic este un cont de datorii fiscale, iar dupa functia economica este un cont de pasiv, care tine evidenta taxei pe valoare adaugata aferenta vanzarilor de bunuri, executarilor de lucrari si prestarilor de servicii. In CREDIT se inreistreaza: o TVA colectata aferenta vanzarilor de bunuri si servicii catre clienti (411, 5311); o TVA colectata aferenta lipsurilor imputate (4282, 461); o TVA neexigibila, devenita TVA colectata (4428); o TVA aferenta bunurilor si serviciilor utilizate pentru consumul propriu sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor neimputabile, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura ( 635); o TVA aferenta avansurilor incasate (411, 5121, 5311). In DEBIT se inregistreaza: o TVA deductibila (4426); o Diferentele dintre TVA colectata si (mai mare) si TVA deductibila (mai mica) ce urmeaza a se plati bugetului de stat ( 4423); o TVA aferenta sconturilor acordate clientilor (411); o TVA aferenta garantiilor pentru buna executie, retinuta de beneficiarii lucrarilor (4428); o Decontare TVA aferenta avansurilor incasate (411). NU ARE sold la sfarsitul lunii. Contul 4428 Taxa pe valoare adaugata neexigibila Dupa continutul economic poate fi un cont de creante, pentru cumparari de bunuri si servicii: cu plata in rate; ce nu sunt insotite de facturile furnizorilor sau un cont de datorii pe termen scurt, pentru vanzari de bunuri si servicii: cu plata in rate; ce nu sunt insotite de facturi si pentru stocuri de narfuri inregistrate la preturi de vanzare cu amanuntul in unitatile care tin evidenta la acest pret. Dupa functia contabila este un cont bifunctional, (de activ, cand exprima creante; de pasiv, cand exprima datorii) care tine evidenta TVA neexigibila: o Inclusa in pretul cu amanuntul al marfurilor existente in gestiunea unitatilor comerciale cu amanuntul; o Aferenta vanzarilor si cumpararilor de bunuri si servicii cu plata in rate;

o Aferenta livrarilor de bunuri si servicii pentru care nu s-au intocmit facturi. In DEBIT se inregistreaza: o TVA aferenta marfurilor vandute, donate, constatate lipsa la inventariere, distruse de calamitati, depreciate, cand evidenta se tine la pretul cu amanuntul (371); o TVA aferenta cumpararilor de bunuri si servicii cu plata in rate (401, 404); o TVA aferenta cumpararilor de bunuri si servicii pentru care nu s-au primit facturi (408); o TVA neexigibila devenita colectata la incasarea ratelor sau la eliminarea facturilor (4427); o TVA amanata la plata (446). In CREDIT se inregistreaza: o TVA aferenta marfurilor intrate in gestiune sau constatate in plus la inventariere (371); o TVA aferenta vanzarilor de bunuri si servicii cu plata in rate (411); o TVA aferenta livrarilor de bunuri si servicii pentru care nu s-au intocmit facturi (418); o TVA neexigibila devenita deductibila la achitarea ratelor sau la sosirea facturilor (4426); o TVA aferenta garantiilor pentru buna executie, retinuta de beneficiarii lucrarilor (4427). SOLDUL debitor al contului reprezinta TVA neexigibila aferenta: o Cumpararilor cu plata in rate; o Cumpararilor pentru care nu s-au primit facturi. SOLDUL creditor al contului reprezinta TVA neexigibila aferenta marfurilor din stoc evaluate la pretul de vanzare cu amanuntul; livrarilor cu plata in rate; livrarilor pentru care nu s-au intocmit facturi. 2.2. PRINCIPALELE OPERATII PRIVIND TAXA PE VALOARE ADAUGATA 1. Exemple privind corespondentele contului 4423: 1. 4426 < 4427 diferenta 4427 = % 4426 4423 2. Virarea (varsarea) diferentei 4423 = 5121 3. De recuperat ce reiese din SiD al ct. 4423 = 4424 4424 4. Se vireaza suma care a mai ramas de 4423 = 5121 platit 2. Exemple privind corespondentele contului 4424: 1. 4426 > 4427 diferenta % = 4426 4427 4424 2. Diferenta se recupereaza astfel: 4423 = 4424 Retinere din TVA de plata a lunii viitoare Prin incasarea de la bugetul statului 5121 = 4424 3. Exemple privind corespondentele contului 4426: 1. Achizitionarea unor stocuri % = 401 301 4426 La efectuarea pentru unitate a unor % = 401 cheltuieli de catre terti 605 4426 La cumpararea unor mijloace fixe % = 404 212 4426 TVA platit in vama pentru bunuri si 4426 = 5121 servicii cumparate Virare TVA neexigibila aferenta 4426 = 4428 achizitionarii unor stocuri la primirea facturii 2. Deductibila din TVA colectata 4427 = % Varsarea TVA 4426 4423 4423 = 5121

De recuperate de la buget Cu pro-cota din TVA deductibila devenita nedeductibila (ct. 635) 3.

% = 4426 4427 4424 4427 = 4426

635 = 4426 Reduceri comerciale acordate de 401 = 4426 furnizori 4. Exemple privind corespondentele contului 4427: 1. Mijloacele fixe realizate in regie 4426 = 4427 proprie Livrari cu factura a produselor finite, 411 = % marfurilor, serviciilor 411 = %

701 4427 707 4427

411 = % 706 4427 Accord si avans primit de la clienti Sau si concomitent cu factura Imputatii Minusuri de stocuri peste limita si neimputabile Produse acordate in natura salariatilor Echipament de lucru acordat salariatilor Donatii Virari de la ct. 4428 si intocmirea facturii pentru livrarile effectuate Vanzari de marfuri cu numerar Reduceri comerciale de prt facturate ulterior Regularizare la sfarsitul lunii 5121 = % 419 4427 5121 = 419 4428 = 4427 4282 = % 7588 4427 635 = 4427 4426 635 = 4427 4426 4282 = 4427 635 = 4427 4428 = 4427 5311 = % 707 4427 4427 = 411 4427 = % 4426 4423 4427 = 4118

Clientii scosi din active % = 416 654 4427 5. Exemple privind corespondentele contului 4428: 1. Livrari de bunuri cu plata in rate 411 = %

707 4428 Livrari de produse finite fara factura La intocmirea facturii 472 418 = % 701 4428 4428 = 4427 411 = 418

Intrare de marfa in magazine cu amanuntul 2. Marfurile cumparate cu plata in rate Marfuri sosite fara factura La sosirea facturii

371 = % 401 378 4428 % = 401 371 4428 % = 408 371 4428 408 = 401 4426 = 4428 4428 = 4427

Vanzare de bunuri, servicii cu plata in rate, devenita exigibila in cursul exercitiului Capitolul III PREZENTAREA FIRMEI S.C. FULGER IMPEX S.R.L. a luat fiinta in anul 1992, in urma hotararii judecatoresti din data de , fiind inregistrata la Registrul Comertului, cu numarul J51/802/1992, Societatea are sediul social in comuna Ciocanesti, judetul Calarasi, str. Principala nr. 1, cod postal 917035. Are capital social de 200 RON fiind format din 20 parti sociale cu 10 lei/parte sociala, apartinand in totalitate numitului Gelu Zamfir, care indeplineste calitatea de asociat unic al acestei societati. El reprezinta juridic si financiar societatea in raporturile cu tertii, limitele actelor si responsabilitatilor sale decurgand la dispozitiile legii 31/1990 si din prevederile Codului Comercial. Asociatul unic avand si calitatea de administrator intocmeste: 1. contul de profit si pierderi; 2. bilantul si raportul de gestiune; 3. calculul beneficiului net. Din beneficiile nete se vor preleva in fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului rezerva pana cand acesta a reprezenta 1/5 din capitalul social. Asociatul unic in calitate de administrator tine registrele contabile si incheie contractele de munca. Asociatul unic nu poate dispune de beneficii cat timp capitalul social nu va fi reintregit in mod corespunzator. Majorarea capitalului social se face prin decizia asociatului unic, dupa doua luni de la publicarea in Monitorul Oficial. Dizolvarea societatii se face: prin decizia asociatului unic; daca pierderile sunt de 50% si nu se hotareste reconstituirea capitalului; prin micsorarea capitalului social sub limita legala. Societatea dizolvata intra in lichidare. Aceasta se face de catre lichidatorii numiti de asociatul unic. Pana la inceperea lichiditatii, asociatul unic pastreaza puterile de administrare limitate la afacerile urgente. Lichiditatea se face prin reglare de conturi. Dupa terminarea lichiditatii societatii, lichidatorii intocmesc bilantul de lichidare si propun repartizarea activului. Asociatul unic isi va primi aportul pe care l-a adus si va primi beneficiile sau va suporta pierderile, dupa caz. Codul CAEN al societatii este 5212 comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare. De la 1 ianuarie 2008 s-a schimbat noua Clasificare a Activitatilor din Economia Nationala, societatea avand actualmente urmatorul cod CAEN: 4719. Din data de 1 noiembrie 2007 societatea a optat pentru calitatea de platitor de TVA. Asociatul unic a optat pentru depunerea declaratiei 300 la trimestru. In studiul de caz lunile care stau la baza intocmirii decontului de TVA sunt in noiembrie 2007 si decembrie 2007. In cursul lunii decembrie anul 2007 au loc urmatoarele operatii: 1. pe 01 se vand marfuri in valoare de 470.84 lei, TVA 19%; 2. se achizitioneaza combustibil pentru masina in valoare de 50.02, TVA inclus 19%; 3. pe 02 se vand marfuri in valoare de 388.43 lei, TVA 19%; 4. pe 03 se vand marfuri in valoare de 432.09 lei, TVA 19%; 5. se achizitioneaza marfuri in valoare de 72.95 lei, TVA inclus 19%, AC = 23.49lei; 6. se achita o datorie fata de furnizor in valoare de 186.48 lei; 7. se achita o datorie fata de furnizor in valoare de 317.92 lei; 8. se achita o datorie fata de furnizor in valoare de 72.95 lei; 9. pe 04 se achizitioneaza marfuri in valoare de 223.44 lei, TVA inclus 19%, AC = 81.76 lei; 10. pe 19 se vand marfuri in valoare de 316.19 lei, TVA 19%; 11. se plateste abonamentul TV in valoare de 60 lei, TVA inclus; 12. se plateste abonamentul la internet in valoare de 120 lei, TVA inclus; 13. pe 27 se plateste abonamentul la telefon in valoare de 77.31 lei, TVA inclus;

14. se plateste comisionul la ITM din luna noiembrie in valoare de 22 lei; 15. se inregistreaza plata cheltuielilor cu serviciile bancare cu suma de 25 lei si plata dobanzii 15 lei; 16. pe 28 se plateste contributia angajatorului in valoare de 12 lei; 17. se inregistreaza plata operatiilor din statul de plata din luna noiembrie in val de 503 lei; 18. se inregistreaza toate operatiile aferente statului de plata din luna decembrie; 19. pe 29 se vand marfuri in valoare de lei, TVA 19%; 20. pe 31 se inchid conturile de cheltuieli, de venituri si se stabileste TVA de plata/recuperat. 1. NO: se inregistreaza vanzare de marfuri Modificari: 371 A(+) -> D

BIBLIOGRAFIE 21. Contabilitatea intreprinderilor, Editia a VI a, Editura FUNDATIEI ANDREI SAGUNA (editie intocmita de L. Possler si Gh. Lambru), Constanta, 2003; 22. Contabilitatea financiara romaneasca, Editura INTELCREDO, (intocmita de I. P. Pantea si Gh. Bodea), Deva, 2006; 23. OMFP nr. 1850 din 14 dec. 2004 privind registrele si formularele financiar-contabile, din Monitorul Oficial nr. 23 bis din 7 ian. 2005. 4. Statutul societatii S.C. FULGER IMPEX S.R.L.

S-ar putea să vă placă și