CURS NR.

3 DMI

PERSONALUL NAVIGANT

Echipajul navei
Definiţia, structura şi ierarhia echipajului navei

Personalul navigant român este constituit din totalitatea persoanelor care au cetăţenie română şi care posedă un brevet sau un certificat de capacitate, obţinut în conformitate cu prevederile legale şi care dă dreptul acestora să îndeplinească funcţii la bordul navelor. Evidenţa personalului navigant român se ţine de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, în registrele de evidenţă a personalului navigant. Orice navă care arborează pavilionul român este deservită de un echipaj care asigură operarea navei în condiţii de siguranţă şi de protecţie a mediului şi îndeplineşte alte activităţi la bordul navei. Echipajul navei reprezintă totalitatea personalului navigant, brevetaţi sau nebrevetaţi care îndeplinesc o funcţie la bordul navei.

Echipajul este format din personal navigant şi personal auxiliar, iar componenţa acestuia este stabilită conform tipului şi destinaţiei navei. Orice navă care arborează pavilionul român trebuie să aibă la bord, indiferent de situaţia în care se află, un echipaj minim de siguranţă. Echipajul minim de siguranţă se stabileşte în funcţie de tipul şi destinaţia navei, de mărimea acesteia, de numărul de nave din convoi, de gradul de automatizare al navei, precum şi de situaţia în care se află nava: în marş, în staţionare, în reparaţii, în conservare sau în iernatic. Echipajul minim de siguranţă asigură conducerea navei în siguranţă în timpul navigaţiei şi al manevrelor, paza şi siguranţa navei în staţionare, vitalitatea navei, prevenirea şi stingerea incendiilor la bord, prevenirea poluării mediului, exploatarea în siguranţă a instalaţiilor şi a echipamentelor de propulsie, guvernare, manevră, navigaţie şi telecomunicaţii.

Autoritatea Navală Română stabileşte echipajul minim de siguranţă, precum şi funcţiile acestuia, pentru fiecare categorie de navă, şi eliberează un certificat privind echipajul minim de siguranţă In conformitate cu OMT nr. 370 din 5 iulie 1999 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea personalului minim de siguranţă a navigaţiei pentru navele maritime din marina civilă a României. Autoritatea Navală Română stabileşte condiţiile de eliberare şi perioada de valabilitate a acestuia . Brevetele sau certificatele de capacitate se obţin după promovarea unui examen susţinut în faţa unei comisii stabilite de Autoritatea Navală Română sau, după caz, prin echivalare, la cerere. Brevetele sau certificatele de capacitate se eliberează de către Autoritatea Navală Română, în numele ministerului. Condiţiile de obţinere, reconfirmare, suspendare sau anulare a brevetelor şi a certificatelor de capacitate, nomenclatorul, forma şi conţinutul acestora, precum şi funcţiile care pot fi îndeplinite la bordul navelor de posesorii brevetelor şi ai certificatelor de capacitate se aprobă de către minister, la propunerea Autorităţii Navale Române.

în numele Guvernului. de către minister. după caz. ca document de identitate. la propunerea Autorităţii Navale Române. . Pentru a putea îndeplini o funcţie la bordul navei personalul navigant şi personalul auxiliar trebuie să facă dovada că au absolvit cursurile de pregătire şi perfecţionare organizate în conformitate cu reglementările naţionale şi acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi să posede în mod obligatoriu. un carnet de marinar. In cadrul echipajului funcţiile la bordul navelor care arborează pavilionul român pot fi îndeplinite numai de personalul navigant care posedă brevete sau certificate de capacitate corespunzătoare. Durata şi conţinutul cursurilor de pregătire şi perfecţionare se aprobă de către minister. Personalul auxiliar efectuează activităţi la bordul navelor. Carnetul de marinar se eliberează. prin Autoritatea Navală Română.Pentru participarea la examenul organizat de ANR personalul navigant trebuie să facă dovada că a absolvit cursurile de pregătire şi perfecţionare organizate în conformitate cu reglementările naţionale şi acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. pentru care nu se eliberează brevete sau certificate de capacitate.

este următoarea: a) comandant b) secund c) ofiţeri de punte d) şef mecanic e) ofiţeri mecanici f) alţi ofiţeri . d) personal auxiliar Din punct de vedere al calificării personalul navigant este format din următoarele categorii: a) personal navigant posesor de brevete. Ierarhia funcţiilor. c) personal de radiocomunicaţii. b) personal de maşini.Din punct de vedere al activităţii desfăşurate personalul navigant este format din următoarele categorii: a) personal de punte. în cadrul echipajului navei. b) personal navigant posesor de certificate de capacitate.

.personal pentru alte activităţi la bordul navei.personal sanitar-veterinar .fitter .motorist .timonier .pompagiu .personal administrativ .conducător de şalupă .personal de pescuit şi de prelucrare a peştelui .fochist h) personal auxiliar: .electrician .personal tehnologic .personal medico-sanitar .marinar .şef echipaj .ajutor mecanic .g) personal cu certificat de capacitate: .

referitoare la echipaje. b) să constituie garanţia stabilită pentru a asigura cheltuielile de repatriere a membrilor echipajului. în cazul în care proprietarul sau operatorul navei nu îşi îndeplineşte această obligaţie. Personalul navigant român care a fost ambarcat pe nave care arborează pavilion străin. pentru a fi autorizate în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului (HG 10/1997). . trebuie să prezinte la căpitănia de port la care este înregistrat copie de pe contractele individuale de ambarcare şi adeverinţele privind perioadele de ambarcare. persoane juridice române.Toţi membrii echipajului trebuie să facă dovada că au vârsta minimă necesară şi că îndeplinesc condiţiile de sănătate prevăzute în reglementările naţionale şi în acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. eliberate de la nave. Personalul navigant român se poate ambarca şi pe nave care arborează pavilionul altor state. au următoarele obligaţii: a) să respecte prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte. pe cont propriu sau prin intermediul agenţiilor de personal navigant. Agenţiile de personal navigant. pentru a i se lua în considerare stagiul de ambarcare.

La bordul navelor care arborează pavilionul român. cu acordul şi pe răspunderea proprietarului/operatorului navei şi cu aprobarea căpităniei portului de îmbarcare.In cazul nerespectării prevederilor legale perioadele de ambarcare efectuate la bordul navelor care arborează pavilion străin nu se vor lua în considerare la calculul stagiului în vederea înscrierii la examenele pentru obţinerea de brevete sau certificate de capacitate sau la reconfirmarea acestora şi nici pentru stabilirea unor drepturi conform prevederilor legale. Aceste persoane nu sunt obligate să posede carnet de marinar. . în afara echipajului. în limita mijloacelor de salvare existente la bord. pot fi îmbarcate şi alte persoane.

1976. respectiv Autoritatea Navală Română. în data de 09. adoptata la Geneva la 13 mai 1958 de Conferinţa generala a Organizaţiei Internaţionale a Muncii.1976.02. care este înmatriculată pe un teritoriu pentru care aceasta convenţie este în vigoare şi care este în mod normal afectata navigaţiei maritime. O. 108 privind actele naţionale de identitate pentru personalul navigant. s-a ratificarea Convenţia nr. la bordul oricărei nave. Carnet de marinar trebuie să îl posede oricare marinar. în afara navelor de război. Actul de identitate pentru personalul navigant poartă denumirea de Carnet de marinar şi este eliberat de autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale. indiferent ce calitate are. 25 din 3 februarie 1976. Convenţia a intrat în vigoare pentru statul român după un an de la data publicării conform prevederilor convenţiei. . publicat în M.Documentele personalului navigant Actele naţionale de identitate pentru personalul navigant Prin DECRET nr.02. respectiv la data de 09.

Autoritatea competentă a statului va putea elibera un act de identitate pentru personalul navigant oricărui marinar utilizat la bordul unei nave înmatriculate pe teritoriul său sau înscris la un birou de plasare de pe teritoriul sau. în cazul când nu ar fi posibil sa se elibereze un astfel de document anumitor categorii de personal navigant. în sensul convenţiei. Actul de identitate al personalului navigant va fi păstrat întotdeauna de către marinar. autoritatea competentă a statului va putea elibera. . un "act de identitate pentru personal navigant". în locul menţionatului document. Cu toate acestea. Actul de identitate pentru personalul navigant va fi întocmit după un model simplu: el va fi confecţionat dintr-un material rezistent şi se va prezenta astfel încât orice modificare sa poată fi cu uşurinţa observata. un paşaport specificând ca titularul este marinar şi având.Orice stat membru la convenţie va elibera fiecăruia dintre cetăţenii săi. la cererea sa. exercitând profesia de marinar. aceleaşi efecte ca şi actul de identitate pentru personalul navigant. daca cel interesat cere aceasta.

b) data şi locul naşterii. daca este cazul). e) fotografia. el nu va fi obligat sa înscrie nici o declaraţie privind naţionalitatea respectivului marinar. c) naţionalitatea. Actul de identitate pentru personalul navigant va conţine următoarele date referitoare la titular: a) numele întreg (prenumele şi numele de familie. o asemenea declaraţie nu va constitui o dovada concludenta a naţionalităţii sale. o amprenta a degetului mare. data şi locul eliberării şi va conţine o declaraţie stabilind ca acest document este un act de identitate pentru personalul navigant potrivit prezentei convenţii. Daca un stat membru eliberează un act de identitate pentru personalul navigant unui marinar străin. daca acesta este incapabil sa semneze. De altfel.Actul de identitate pentru personalul navigant va indica numele şi calitatea autorităţii care 1-a eliberat. f) semnătura titularului sau. d) semnalmente. .

. valabil. sa permită intrarea oricărui marinar posesor al unui act de identitate pentru personalul navigant. Legislaţia naţională va putea să impună înscrierea unor informaţii complementare în actul de identitate pentru personalul navigant. forma şi cuprinsul exacte ale actului de identitate pentru personalul navigant vor fi determinate de către statul membru care îl eliberează. b) pentru a trece în tranzit în scopul de a-şi ajunge nava intr-o alta tara sau în scopul de a fi repatriat.Orice limitare a duratei de valabilitate a unui act de identitate pentru personalul navigant va fi clar indicata în document. Dacă actul de identitate pentru personalul navigant conţine spatii libere pentru înscrierile corespunzătoare. atunci când intrarea este solicitata de către cel interesat: a) pentru a fi îmbarcat la bordul navei sale sau pentru a fi transferat pe o alta nava. Sub rezerva prevederilor din convenţie. după consultarea organizaţiilor armatorilor şi ale personalului navigant interesate. orice stat membru va trebui. de asemenea.

sau a consulului interesat. asupra intenţiei marinarului şi a faptului ca el este în măsura sa-şi pună în aplicare proiectul.c) în orice alt scop aprobat de către autorităţile statului interesat. orice stat membru va putea pretinde o dovada satisfăcătoare. . din partea marinarului. iar România este membră a acestei organizaţii. inclusiv un act scris. Statul membru va putea de asemenea sa limiteze durata şederii marinarului la o perioada considerata rezonabila în raport cu scopul şederii. Convenţia nu angajează decât statele membre ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii. înainte de a autoriza intrarea în teritoriul sau pentru unul dintre motivele enumerate. armatorului sau agentului interesat.

Standardele de instruire. cu amendamentele din 1995 ale Convenţiei STCW şi prevederile Codului STCW. precum şi ai prevederile Directivelor Consiliului 94/58/EC şi 98/35/EC privind nivelul minim de instruire a navigatorilor. Transporturilor şi Locuinţei nr. 947 din 21 iunie 2001 sa aprobat regulamentul privind standardele de instruire. confirmarea competenţei şi eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim Prin Ordin Ministerul Lucrărilor Publice. sunt în conformitate cu prevederile Convenţiei STCW din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor. confirmarea competentei şi eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim. Standardele de instruire. brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. confirmarea competenţei şi eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim. instituite prin Regulament. .

T. prin Ministerul Lucrărilor Publice.organism tehnic de specialitate aflat în subordinea M. Transporturilor şi Locuinţei (M. Transporturilor şi Locuinţei îşi exercita rolul de Autoritate competenta prin direcţia sa de specialitate .T.) . din Codul STCW şi din Rezoluţiile Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale sunt aduse la îndeplinire de Guvernul României.L. în calitatea sa de "Administraţie".L.şi Autoritatea Navală Română ca autoritate în domeniul transporturilor navale.P. . Ministerul Lucrărilor Publice.Direcţia Generala a Transporturilor Maritime pe Dunăre şi Cai Navigabile şi prin Autoritatea Navală Română .L.Toate obligaţiile ce revin statului român din Convenţia STCW'78 cu amendamentele din 1995.P.L.

"atestat": documentul care confirmă autenticitatea şi valabilitatea unui brevet /certificat de capacitate. "atribuţiune": un ansamblu de sarcini. "Administraţie": Guvernul unui stat parte la Convenţia STCW. sau recunoaşterea unui brevet / certificat de capacitate sau un document echivalent eliberat de o altă Administraţie. conform specificaţiilor din Codul STCW. siguranţa vieţii pe mare sau protecţia mediului marin. obligaţii şi responsabilităţi. al cărui pavilion o nava are dreptul să-1 arboreze. 3. 2. necesare pentru exploatarea navei. ce stabileşte ce se înţelege prin: 1.Definiţii Regulamentul are următoarele definiţii şi clarificări. .

4. Transporturilor şi Locuinţei. la bordul navelor maritime sau maritim-portuare 8. "brevet / certificat de capacitate corespunzător": un brevet / certificat de capacitate în termen de valabilitate. întreţinerea şi repararea echipamentelor de radiocomunicaţii în conformitate cu Regulamentul de Radiocomunicaţii. "atribuţiuni de radiocomunicaţii": atribuţiuni incluzând. emis şi atestat în conformitate cu prevederile Regulamentului şi care dă dreptul titularului angajat într-un anumit voiaj sa execute serviciul pe funcţia corespunzătoare înscrisă în atestat şi să îndeplinească la bordul unei nave maritime sau maritim -portuare atribuţiunile pe . cu Convenţia SOLAS şi recomandările Organizaţiei Maritime Internaţionale. veghea (radio). 5. "Autoritate competenta": Ministerului Lucrărilor Publice. 6. "Autoritatea competenta în domeniul Radiocomunicaţiilor": Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 7. după caz. "brevet": documentul care dă dreptul deţinătorului să exercite funcţia de comandant sau de ofiţer precizată în acel document.

la bordul navelor maritime sau maritim-portuare 10. . cum ar fi operatorul sau navlositorul bare-boat.care le presupune nivelul de responsabilitate specificat în acel document. "certificat de capacitate": documentul care dă dreptul deţinătorului să exercite funcţia precizată în acel document. "companie": armatorul sau orice alta organizaţie sau persoana. alta decât cea de comandant sau ofiţer. "comandant": persoana care deţine comanda unei nave. "certificat de conformitate": documentul care atestă competenţa deţinătorului pentru îndeplinirea de atribuţiuni specifice la bordul navelor maritime. care şi-a asumat responsabilitatea operării navei de la armator şi care asumându -şi o astfel de responsabilitate a fost de acord să preia toate obligaţiile şi responsabilităţile care se impun companiei din Regulament. 12. 13. brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart adoptat prin Rezoluţia 2 a Actului final al Conferinţei părţilor la Convenţia STCW. 9. în conformitate cu prevederile Codului STCW. "Codul STCW": Codul privind pregătirea. 11.

adoptat la Londra la 17 februarie 1978. "Centru de perfecţionare": Centrul de Perfecţionare a Personalului din Marina Civila Constanta şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta sau alt centru autorizat de Autoritatea competenta. 23/22/02/2001 şi amendamentele la această Convenţie acceptate de România prin Ordonanţa nr. . "Convenţia STCW": Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor. 53 din 19/08/1999 aprobată prin Legea nr. de statele membre ale Organizaţiei Maritime Internaţionale. acceptat de România prin Ordonanţa nr. 127 din 31/08/2000 aprobată prin Legea nr. 18 din 22/02/2001.14. 15. "Convenţia SOLAS": Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii pe mare adoptata la Londra la 1 noiembrie 1974 la care România a aderat prin Decretul nr. brevetare / atestare şi efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie 1978. cu amendamentele ulteriore 16. 80 din 2/03/1979 cu Protocolul din 1978 privind această Convenţie şi Anexele sale.

"criterii de evaluare": mijloacele prin care un examinator va evalua capacitatea unui candidat de a executa sarcinile.N. "GMDSS-GOC" . 19. "GMDSS-ROC" . "GMDSS" . independentă sau străină de serviciul sau activitatea evaluată. "A. instruire sau formare profesionala organizat de o instituţie autorizata. .certificat general de operator GMDSS 22. 20.Sistemul mondial de primejdie şi securitate maritima (Global Maritime Distress and Safety System) 21.certificat restrâns de operator GMDSS 23.17. "'curs aprobat: un curs de educare. îndatoririle şi responsabilităţile ce-i revin. a cărui programă analitica a fost aprobată conform reglementarilor în vigoare. cu atribuţii de examinare.organismul tehnic specializat din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice.R. 18. certificare şi atestare a personalului navigant maritim şi maritimportuar.": Autoritatea Navală Română . brevetare. "evaluare independentă": o evaluare făcută de către o persoană corespunzător calificată şi atestată. Transporturilor şi Locuinţei.

în aşteptare în radă şi la dană. 25.descărcare. "nava în exploatare": o navă aflată în una din următoarele situaţii: a. c. "nava de pasageri tip ro-ro": o navă de pasageri cu spaţii de marfă tip ro-ro sau cu spaţii de categorie specială conform definiţiei din Convenţia internaţională pentru siguranţa vieţii pe mare (SOLAS 1974) în vigoare. 27. 26. "nava maritima": o navă alta decât cele care naviga exclusiv în ape interioare sau în ape din interiorul său din imediata vecinătate a bazinului portuar. sub operaţiuni de încărcare . 29. "luna standard": o luna calendaristică sau perioada de 30 de zile cumulată din mai multe perioade calendaristice mai mici de o lună. . 28. în reparaţii curente pană la 30 de zile confirmate de proprietar sau operator.24. e. în marş. sau în zone unde se aplica reglementări portuare. d. "nava de pasageri": o navă maritimă destinată transportului a cel puţin 12 pasageri. în timpul operaţiunilor specifice. "nava de pescuit": o navă utilizată pentru prinderea peştelui sau a altor resurse maritime vii. b.

"nivel de execuţie": nivel de responsabilitate asociat cu executarea sarcinilor.o navă dotată şi echipată corespunzător pentru instruirea practică a elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ cu profil de marină. "nava scoală" .30. "nivel managerial": nivel de responsabilitate asociat cu: a. 33. asigurarea executării corespunzătoare a tuturor atribuţiunilor din cadrul domeniului de responsabilitate stabilit. obligaţiilor şi responsabilităţilor la bordul unei nave sub conducerea unei persoane care îndeplineşte o funcţie la nivel operaţional sau managerial. ofiţer de punte maritim I. 31. şef mecanic maritim sau ofiţer mecanic maritim I la bordul unei nave maritime. sau în zone unde se aplica reglementari portuare. 32. b. "nava maritim-portuara": o navă care naviga exclusiv în ape din interiorul sau imediata vecinătate a bazinului portuar. . îndeplinirea serviciului în calitate de comandant.

îndeplinirea serviciului în calitate de ofiţer cu responsabilitatea cartului de navigaţie. menţinerea unui control direct asupra execuţiei tuturor atribuţiunilor din cadrul domeniului de responsabilitate stabilit în conformitate cu procedurile corespunzătoare şi sub conducerea unei persoane care îndeplineşte o funcţie la nivel managerial. cartului în compartimentul maşini sau de supraveghere a instalaţiilor navei. c. altul decât comandantul. 38. desemnat în aceasta funcţie în conformitate cu brevetul deţinut. "ofiţer de punte": un ofiţer calificat în conformitate cu prevederile capitolului ÎI din Anexa I la prezentul Regulament. îndeplinirea serviciului în calitate de operator de radiocomunicaţii la bordul unei nave. "ofiţer": un membru al echipajului. "nivel operaţional": nivel de responsabilitate asociat cu: a. 37. echivalentul definiţiei din Convenţia . "ofiţer de punte aspirant": o persoană care se instruieşte pentru a deveni ofiţer de punte. b.34. "ofiţer de punte maritim F: ofiţer cu rang imediat inferior comandantului căruia îi revine comanda navei în eventualitatea incapacităţii comandantului. 36. 35.

Valabilitatea brevetelor / certificatelor de capacitate nu poate depăşi 5 ani. Brevetele. Brevetele de comandant. ofiţer şi certificatele de capacitate care intră sub incidenţa Convenţiei STCW (prevăzute în Anexa I a Regulamentului) precum şi certificatele de operator de radiocomunicaţii trebuie să aibă un număr unic de identificare şi sa fie atestate în conformitate cu prevederile regulamentului.Brevete. Certificatul de operator de radiocomunicaţii se eliberează de Autoritatea în domeniul Radiocomunicaţiilor ca un document distinct în care se confirmă că titularul posedă cunoştinţele suplimentare prevăzute în Regulamentul de radiocomunicaţii şi . respectiv Autoritatea Navală Română se redactează în limba română şi în limba engleza. 8. certificatele de operator de radiocomunicaţii şi atestatele emise de autoritatea statului român. certificatele de capacitate. certificate de capacitate şi atestate Brevetele şi certificatele de capacitate se eliberează conform prevederilor regulamentului stabilite la art.

. brevet / certificat de capacitate / certificat de operator de radiocomunicaţii. sau la retragerea. prezentat în Anexa V. suspendarea sau anularea acestuia. în termen de valabilitate. se eliberează un atestat de recunoaştere. modelul utilizat fiind cel din paragraful 2 al secţiunii A-I/2. aşa cum se prevede în secţiunea A-I/2 din Codul STCW. Atestatele se eliberează în baza următoarelor documente: 1.Atestatul se eliberează ca document separat de brevetul sau certificatul de capacitate corespunzător. Modelul acestui atestat va fi cel din paragraful 3 al secţiunii A-I/2 din Codul STCW. Atestatele trebuie să aibă un număr unic de identificare şi vor expira cel mai târziu la data expirării valabilităţii brevetului sau certificatului de capacitate atestat. prezentat în Anexa V. sau document echivalent (în cazul recunoaşterii). In cazul recunoaşterii unui brevet / certificat de capacitate sau document echivalent emis de o altă Administraţie.

Brevetele şi certificatele de capacitate care nu intră sub incidenţa Convenţiei STCW (prevăzute în Anexa ÎI Regulamentului) trebuie să aibă un număr unic de identificare şi sa fie atestate pentru a fi declarate valabile. Viza se aplică în baza următoarelor documente: 1. certificat care sa dovedească ca sunt satisfăcute standardele privind starea de sănătate. 2. adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi reglementările naţionale. prevăzute în Anexa IV a Regulamentului. certificat care sa dovedească ca sunt satisfăcute standardele privind starea de sănătate. 3. adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi reglementările naţionale. 3.2. prevăzute în Anexa IV a Regulamentului Valabilitatea atestatului nu poate fi mai mare de 5 ani şi se calculează de la data absolvirii celui mai vechi curs obligatoriu impus prin prezentul Regulament. brevet / certificat de capacitate în termen de valabilitate. Stabilirea/prelungirea valabilităţii nu poate fi mai mare de cinci ani şi se calculează de la data absolvirii celui mai vechi curs obligatoriu impus . Atestarea acestor documente se face prin aplicarea unei vize (endorsement) care să ateste data până la care se stabileşte sau se prelungeşte valabilitatea documentului.

realizate de instituţii sau organizaţii neguvernamentale autorizate. înţelegere şi aptitudini verificate în cadrul examinărilor trebuia să corespundă prevederilor Convenţiei STCW. acestea trebuie să aibă implementat şi certificat un sistem de calitate. formare profesională şi instruire precum şi nivelele de competenţă ce urmează a fi atinse trebuie să fie clar definite iar nivelul de cunoştinţe. formare profesionala. . evaluare a competentei.Standarde de calitate Toate activităţile de învăţământ de marina. experienţa şi competenta profesorilor. instructorilor şi examinatorilor. Dacă instituţii sau organizaţii guvernamentale sunt implicate în activităţile prevăzute mai sus. Obiectivele în materie de învăţământ de marină. instruire. sistem care face obiectul unei evaluări continue în scopul garantării atingerii obiectivelor definite precum şi în ceea ce priveşte calificarea. trebuie să fie desfăşurate în conformitate cu un sistem implementat şi certificat de calitate.

sunt stabilite prin instrucţiuni referitoare la baremurile psihologice şi medicale pentru personalul de siguranţă în transporturile maritime. identitatea lor. că satisfac standardele privind starea de sănătate şi în mod deosebit cele privind acuitatea vizuală şi auditivă printr-un certificat medical valabil. 2.Standarde medicale. Candidaţii pentru obţinerea unui brevet / certificat de capacitate trebuie să fie în măsură să dovedească: 1. eliberarea şi înregistrarea brevetelor/ certificatelor de capacitate şi a atestatelor Standardele medicale pe care trebuie să le îndeplinească personalul navigant şi în mod deosebit cele referitoare la acuitatea vizuală şi auditivă. . că au cel puţin vârsta prevăzuta în regulile din Anexele I şi II ale prezentului Regulament pentru obţinerea brevetului/ certificatului de capacitate. aprobate de Autoritatea competenta. 3.

certificatelor de capacitate şi atestatelor eliberate. probat prin copie după foaia matricolă eliberata de Căpitănia portului care a eliberat brevetul/certificatul de capacitate respectiv.R. expirate.4.N. ca au efectuat stagiul de îmbarcare prevăzut de regulile din Anexele I şi II la Regulament pentru brevetul / certificatul de capacitate solicitat. că satisfac standardele de competenta impuse prin regulile din Anexele I şi II la Regulament pentru funcţiile. reconfirmate. atribuţiunile şi nivelul care trebuie indicate în brevetul / certificatul de capacitate. precum şi a dispenselor care au fost acordate. A. anulate sau declarate pierdute ori distruse. 5. suspendate. . este obligată să păstreze evidenta tuturor brevetelor.

toţi comandanţii.Reconfirmarea brevetelor/ certificatelor de capacitate Pentru a continua să fie recunoscuţi apţi de serviciu la bordul navelor. ofiţerii. operatorii de radiocomunicaţii şi personalul nebrevetat care deţin un brevet sau certificat de capacitate eliberat sau recunoscut în conformitate cu capitolele din Anexele I şi II la Regulament şi care efectuează serviciul la bordul navelor. şi 2. sunt obligaţi ca la intervale de timp care să nu depăşească 5 ani: 1. sau doresc să reia serviciului la bordul navelor după o perioadă de activitate la uscat. să dovedească menţinerea competentei profesionale printr-un stagiu de îmbarcare de cel puţin 12 luni în ultimii cinci ani pe funcţia înscrisă în brevet/certificat de capacitate. sa deţină adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi prin reglementările naţionale 3. sa satisfacă standardele privind starea de sănătate. .

Stagiul de îmbarcare pe o funcţie corespunzătoare altui certificat de capacitate. sunt obligaţi ca la intervale de timp care să nu depăşească 5 ani: . nu se considera ca dovada a menţinerii competentei profesionale pentru certificatul de capacitate de motorist. nu se consideră ca dovadă a menţinerii competentei profesionale pentru certificatul de capacitate de timonier. toţi deţinătorii de brevete maritime eliberate sau recunoscute în conformitate cu capitolele din Anexele I şi II la Regulament şi care desfăşoară activităţi echivalente la uscat. Stagiul de îmbarcare pe o funcţie corespunzătoare altui certificat de capacitate. cu excepţia operatorului de radiocomunicaţii.. se ia în considerare ca dovadă a menţinerii competentei profesionale.Stagiul de îmbarcare efectuat pe o funcţie din care se obţine din oficiu un brevet / certificat de capacitate se ia în considerare ca dovadă a menţinerii competentei profesionale pentru funcţia corespunzătoare brevetului / certificatului de capacitate acordat din oficiu.Stagiul de îmbarcare efectuat pe o funcţie corespunzătoare unui brevet / certificat de capacitate superior pe linia directă a promovării. . să susţină un examen de reconfirmare a competentei. 4. Pentru a continua să fie recunoscuţi apţi de serviciu la bordul navelor.

N. să destina adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi prin reglementările naţionale.activităţi în cadrul compartimentelor de specialitate ale A.activităţi de instruire de specialitate în cadrul unui centru de perfecţionare. În sensul prezentului Regulament se considera activităţi echivalente următoarele: . .1. şi 2. .să susţină un examen de reconfirmare a competentei. .activităţi de specialitate din cadrul Registrului Naval Roman. şi 3.activităţi de pilotaj.activităţi în cadrul serviciilor de specialitate ale Autorităţii competente. să facă dovada că au desfăşurat activităţi echivalente la uscat timp de 36 de luni în ultimii cinci ani.. .R. sau l. . să satisfacă standardele privind starea de sănătate.

R.-activităţi în cadrul companiilor. . .. Pentru a continua serviciul la bordul navelor. aşa cum au fost definite la articolul 1 litera 1). Valabilitatea acestor cursuri este de 5 ani. prevăzute în Anexa IV a Regulamentului. toţi destinatorii de brevete / certificate de capacitate maritime şi maritim-portuare trebuie să facă dovada că deţin adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi prin reglementările naţionale. Pentru a continua serviciul la bordul navelor pentru care este obligatorie o instruire specială impusă prin reglementari internaţionale. ofiţerii. trebuie să urmeze şi să promoveze cursuri aprobate de specializare.activitatea inspectorilor Federaţiei Internaţionale a Transporturilor (ITF). Valabilitatea acestor cursuri este de 5 ani. cu aprobarea A. toţi comandanţii.N. operatorii de radiocomunicaţii şi personalul nebrevetat.

echipajele de pe navele lor sunt alcătuite în conformitate cu cerinţele privind echipajul minim de siguranţa. personalul navigant îmbarcat pe navele lor deţine brevete / certificate de capacitate corespunzătoare. companiile de navigaţie şi operatorii care deţin sau operează nave sub pavilion român.Brevetele / certificatele de capacitate emise în conformitate cu reglementările anterioare. . Responsabilitatea companiilor de navigaţie şi operatorilor de nave Companiile de navigaţie şi operatorii de nave sunt responsabili de numirea navigatorilor în serviciu la bordul navelor lor asigurânduse că: 1. In scopul menţinerii la zi a cunoştinţelor comandanţilor. 2. au obligaţia să asigure la bordul acestor nave textul ultimelor reglementari naţionale şi internaţionale privitoare la siguranţa vieţii pe mare şi protecţia mediului marin. ofiţerilor şi operatorilor de radiocomunicaţii. sunt echivalate cu brevetele / certificatele de capacitate din Regulament în conformitate cu tabelele de echivalare din Anexa III.

documentaţia şi datele cu privire la personalul navigant aflat în serviciu la bordul navelor lor. personalul navigant îmbarcat pe navele lor deţine brevete / certificate de capacitate corespunzătoare. starea de sănătate şi competenta acestora pe funcţiile pe care au fost numiţi. 3. documentaţia şi datele referitoare la instruirea. echipajele de pe navele lor sunt alcătuite în conformitate cu cerinţele privind echipajul minim de siguranţa. fără a se limita la această. . 2. exista în evidenta şi sunt uşor accesibile şi includ.Responsabilitatea companiilor de navigaţie şi operatorilor de nave Companiile de navigaţie şi operatorii de nave sunt responsabili de numirea navigatorilor în serviciu la bordul navelor lor asigurânduse că: 1.

procedurile şi masurile specifice navei privind serviciul de cart. şi .situaţiile de urgentă pe care trebuie să le cunoască pentru a-şi executa în mod corespunzător îndatoririle care îi revin. Politica şi procedurile astfel stabilite trebuie să includă: 1. . înainte de a li se atribui aceste sarcini.alocarea unei perioade rezonabile de timp pe durata căreia personalul navigant nou angajat va avea posibilitatea să se familiarizeze cu: . şi . siguranţă. protecţia mediului.echipamentele specifice pe care le va folosi sau exploata. instrucţiuni scrise în care sunt stabilite politica şi procedurile ce urmează a fi aplicate pentru a se asigura că întregul personal navigant nou angajat la bordul navelor are posibilitatea de a se familiariza cu echipamentul.Companiile de navigaţie şi operatorii de nave vor pune la dispoziţia comandanţilor fiecărei nave. procedurile de operare şi alte masuri de la bordul navei necesare executării corespunzătoare a îndatoririlor ce le revin.

să i se asigure posibilitatea de a primi informaţiile esenţiale în limba pe care acesta o cunoaşte.2. . vor fi aprobate de Autoritatea competentă. Scoli profesionale de marina. Licee de marina. mijloacele şi tehnicile de predare precum şi suporturile de curs necesare îndeplinirii standardelor de competenta prevăzute. Instituţii de învăţământ universitar de marina) din România. Şcoli postliceale de marină. înaintea începerii derulării programelor de educare sau instruire. Orice modificarea ulterioară a programelor analitice trebuie supusă aprobării Autorităţii competente. calificare şi perfecţionare a personalului navigant maritim. structurată în conformitate cu programe analitice redactate în scris care să includă metodele. va avea responsabilitatea ca personalului navigant nou angajat. Instruirea şi evaluarea personalului navigant Intreaga instruire şi evaluare a personalului navigant în vederea brevetării / certificării trebuie sa fie: 1. desemnarea unui membru din echipaj care. Programele analitice la disciplinele de specialitate din toate instituţiile de învăţământ cu profil de marină (Centrele de pregătire. având cunoştinţele necesare.

unui brevet / certificat de capacitate emis de Administraţia unui alt stat. Personalul destinat să desfăşoare activităţi de instruire şi evaluare la bordul navelor. A.N.R. printr-un atestat în conformitate cu regula 1/2 Paragraful 5 din Convenţia STCW. poate recunoaşte certificate de instruire emise de instituţii din alte state. A. se va asigura că: . parte la Convenţia STCW. monitorizată. sau a unui certificat de operator de radiocomunicaţii. evaluată şi asigurată de către persoane calificate. va desfăşura instruirea şi evaluarea astfel încât aceasta activitate sa nu afecteze în mod negativ operarea în condiţii normale a navei. numai în baza unei evaluări care să dovedească conformitatea.N.R. parte la Convenţia STCW. desfăşurată.2. Recunoaşterea brevetelor In vederea recunoaşterii.

Pot fi recunoscute numai brevetele / certificatele de capacitate emise sub autoritatea unei Administraţii. se va asigura prin examinare ca personalul navigant care prezintă pentru recunoaştere brevete emise conform prevederilor regulilor II/2 sau III/2. notificarea promptă în privinţa oricărei schimbări semnificative în sistemul de instruire şi brevetare în conformitate cu Convenţia STCW. 2. posedă cunoştinţe corespunzătoare referitoare la legislaţia maritimă română relevante pentru atribuţiunile pe care le pot îndeplini.N. emiterea şi atestarea brevetelor precum şi condiţiile de păstrare a registrelor de evidenta.1. care a fost evaluata şi confirmata de Organizaţia Maritimă Internaţională. . parte la Convenţia STCW.R. prin toate mijloacele necesare care pot include verificarea instrumentelor şi procedurilor. s-a convenit cu Administraţia statului în cauză. sunt respectate pe deplin cerinţele privind standardele de competentă. A. că a implementat complet şi aplicat prevederile Convenţiei STCW.

pe o perioada care să nu depăşească 3 luni la bordul unei nave sub pavilion român. deşi respectiva persoană deţine un brevet corespunzător. . poate permite unei persoane să-şi execute serviciul pe o anumită funcţie. parte la Convenţia STCW.N.R. în conformitate cu cerinţele regulii 1/7 din Convenţia STCW. Daca împrejurările o cer. care va informa Secretarul General al Organizaţiei Maritime Internaţionale. nu vor fi recunoscute.A. în aceasta situaţie persoana în cauză trebuie să posede un document care sa dovedească faptul ca s-a înaintat către A. Brevetele emise de Administraţia unui stat care nu este parte la Convenţia STCW. emis şi atestat în conformitate cu cerinţele unui alt stat.R.N.N. parte la Convenţia STCW. A. despre orice acord privind recunoaşterea brevetelor emise de Administraţia unui alt stat. alta decât cea de operator de radiocomunicaţii cu excepţia prevederilor Regulamentului de radiocomunicaţii. dar care nu a fost încă recunoscut printrun atestat de către A.R.R. o cerere de recunoaştere a brevetului. va comunica Autorităţii competente.N.

A.N. Destinatorii de brevete / certificate de capacitate sau documente echivalente emise de Administraţiile altor state.R.R.N.N. Această lista va fi comunicata Secretarului General al Organizaţiei Maritime Internaţionale.R. respectând procedurile stabilite prin prezentul Regulament. dacă îndeplinesc cerinţele prezentului Regulament. imediat după 1 ianuarie.N. parte la Convenţia STCW. nu va emite atestatul de recunoaştere în baza unui atestat de recunoaştere emis de Administraţia unui alt stat. A. pot susţine examene de evaluare a competentei în vederea obţinerii unui brevet / certificat de capacitate emis de către A. parte la Convenţia STCW şi care au fost recunoscute de către A. A. este abilitat să stabilească acorduri privind recunoaşterea brevetelor / certificatelor de capacitate cu Autorităţile maritime ale altor state. a autenticităţii documentelor prezentate.R.R. va elabora şi va menţine la zi o listă cu brevetele eliberate de Administraţia unui alt stat.N. . pentru anul anterior. parte la Convenţia STCW. sub rezerva verificării prealabile de către A. parte la Convenţia STCW.N.R.

perioada de minimum 10 ore de odihna poate fi redusă la nu mai puţin de 6 ore consecutive cu condiţia ca o asemenea reducere să nu se prelungească peste doua zile şi ca.Organizarea serviciului de cart In scopul prevenirii oboselii personalului navigant care efectuează serviciul de cart. din care una trebuie să aibă o durata de cel puţin 6 ore. pe timpul exerciţiilor sau în alte condiţii de excepţie. Orele de odihnă nu pot fi împărţite în mai mult de două perioade. organizarea carturilor se va face astfel încât eficienta întregului personal din serviciul de cart să nu fie afectata de oboseala iar sarcinile să fie astfel atribuite încât personalul din primul cart de la începutul voiajului precum şi cel din carturile ulterioare să fie suficient de odihnit şi apt pentru executarea serviciului din toate punctele de vedere. Cerinţele privind perioadele de odihna nu trebuie respectate în cazul situaţiilor critice. Contrar prevederilor. în fiecare interval de şapte zile. Programările pentru carturi vor fi afişate în locuri uşor accesibile. Tuturor celor numiţi în serviciu ca ofiţeri cu responsabilitatea cartului sau ca personal nebrevetat care face parte din cart li se vor asigura minimum 10 ore de odihnă într-un interval de 24 de ore. . să fie asigurate minimum 70 ore de odihnă. de urgenta.