CURS NR.

3 DMI

PERSONALUL NAVIGANT

Echipajul navei
Definiţia, structura şi ierarhia echipajului navei

Personalul navigant român este constituit din totalitatea persoanelor care au cetăţenie română şi care posedă un brevet sau un certificat de capacitate, obţinut în conformitate cu prevederile legale şi care dă dreptul acestora să îndeplinească funcţii la bordul navelor. Evidenţa personalului navigant român se ţine de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, în registrele de evidenţă a personalului navigant. Orice navă care arborează pavilionul român este deservită de un echipaj care asigură operarea navei în condiţii de siguranţă şi de protecţie a mediului şi îndeplineşte alte activităţi la bordul navei. Echipajul navei reprezintă totalitatea personalului navigant, brevetaţi sau nebrevetaţi care îndeplinesc o funcţie la bordul navei.

Echipajul este format din personal navigant şi personal auxiliar, iar componenţa acestuia este stabilită conform tipului şi destinaţiei navei. Orice navă care arborează pavilionul român trebuie să aibă la bord, indiferent de situaţia în care se află, un echipaj minim de siguranţă. Echipajul minim de siguranţă se stabileşte în funcţie de tipul şi destinaţia navei, de mărimea acesteia, de numărul de nave din convoi, de gradul de automatizare al navei, precum şi de situaţia în care se află nava: în marş, în staţionare, în reparaţii, în conservare sau în iernatic. Echipajul minim de siguranţă asigură conducerea navei în siguranţă în timpul navigaţiei şi al manevrelor, paza şi siguranţa navei în staţionare, vitalitatea navei, prevenirea şi stingerea incendiilor la bord, prevenirea poluării mediului, exploatarea în siguranţă a instalaţiilor şi a echipamentelor de propulsie, guvernare, manevră, navigaţie şi telecomunicaţii.

Autoritatea Navală Română stabileşte echipajul minim de siguranţă, precum şi funcţiile acestuia, pentru fiecare categorie de navă, şi eliberează un certificat privind echipajul minim de siguranţă In conformitate cu OMT nr. 370 din 5 iulie 1999 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea personalului minim de siguranţă a navigaţiei pentru navele maritime din marina civilă a României. Autoritatea Navală Română stabileşte condiţiile de eliberare şi perioada de valabilitate a acestuia . Brevetele sau certificatele de capacitate se obţin după promovarea unui examen susţinut în faţa unei comisii stabilite de Autoritatea Navală Română sau, după caz, prin echivalare, la cerere. Brevetele sau certificatele de capacitate se eliberează de către Autoritatea Navală Română, în numele ministerului. Condiţiile de obţinere, reconfirmare, suspendare sau anulare a brevetelor şi a certificatelor de capacitate, nomenclatorul, forma şi conţinutul acestora, precum şi funcţiile care pot fi îndeplinite la bordul navelor de posesorii brevetelor şi ai certificatelor de capacitate se aprobă de către minister, la propunerea Autorităţii Navale Române.

. pentru care nu se eliberează brevete sau certificate de capacitate. Pentru a putea îndeplini o funcţie la bordul navei personalul navigant şi personalul auxiliar trebuie să facă dovada că au absolvit cursurile de pregătire şi perfecţionare organizate în conformitate cu reglementările naţionale şi acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi să posede în mod obligatoriu. Durata şi conţinutul cursurilor de pregătire şi perfecţionare se aprobă de către minister. un carnet de marinar. în numele Guvernului. la propunerea Autorităţii Navale Române. In cadrul echipajului funcţiile la bordul navelor care arborează pavilionul român pot fi îndeplinite numai de personalul navigant care posedă brevete sau certificate de capacitate corespunzătoare. prin Autoritatea Navală Română. ca document de identitate. după caz.Pentru participarea la examenul organizat de ANR personalul navigant trebuie să facă dovada că a absolvit cursurile de pregătire şi perfecţionare organizate în conformitate cu reglementările naţionale şi acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. de către minister. Carnetul de marinar se eliberează. Personalul auxiliar efectuează activităţi la bordul navelor.

Ierarhia funcţiilor. b) personal de maşini. în cadrul echipajului navei.Din punct de vedere al activităţii desfăşurate personalul navigant este format din următoarele categorii: a) personal de punte. d) personal auxiliar Din punct de vedere al calificării personalul navigant este format din următoarele categorii: a) personal navigant posesor de brevete. b) personal navigant posesor de certificate de capacitate. c) personal de radiocomunicaţii. este următoarea: a) comandant b) secund c) ofiţeri de punte d) şef mecanic e) ofiţeri mecanici f) alţi ofiţeri .

.personal de pescuit şi de prelucrare a peştelui .personal administrativ .marinar .personal medico-sanitar .timonier .conducător de şalupă .fitter .personal pentru alte activităţi la bordul navei.personal tehnologic .fochist h) personal auxiliar: .motorist .g) personal cu certificat de capacitate: .şef echipaj .electrician .pompagiu .ajutor mecanic .personal sanitar-veterinar .

b) să constituie garanţia stabilită pentru a asigura cheltuielile de repatriere a membrilor echipajului. în cazul în care proprietarul sau operatorul navei nu îşi îndeplineşte această obligaţie. referitoare la echipaje. Personalul navigant român se poate ambarca şi pe nave care arborează pavilionul altor state. pe cont propriu sau prin intermediul agenţiilor de personal navigant. persoane juridice române. Agenţiile de personal navigant. au următoarele obligaţii: a) să respecte prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte. trebuie să prezinte la căpitănia de port la care este înregistrat copie de pe contractele individuale de ambarcare şi adeverinţele privind perioadele de ambarcare. . eliberate de la nave. pentru a fi autorizate în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului (HG 10/1997). pentru a i se lua în considerare stagiul de ambarcare.Toţi membrii echipajului trebuie să facă dovada că au vârsta minimă necesară şi că îndeplinesc condiţiile de sănătate prevăzute în reglementările naţionale şi în acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. Personalul navigant român care a fost ambarcat pe nave care arborează pavilion străin.

pot fi îmbarcate şi alte persoane. în limita mijloacelor de salvare existente la bord. .In cazul nerespectării prevederilor legale perioadele de ambarcare efectuate la bordul navelor care arborează pavilion străin nu se vor lua în considerare la calculul stagiului în vederea înscrierii la examenele pentru obţinerea de brevete sau certificate de capacitate sau la reconfirmarea acestora şi nici pentru stabilirea unor drepturi conform prevederilor legale. cu acordul şi pe răspunderea proprietarului/operatorului navei şi cu aprobarea căpităniei portului de îmbarcare. Aceste persoane nu sunt obligate să posede carnet de marinar. La bordul navelor care arborează pavilionul român. în afara echipajului.

Actul de identitate pentru personalul navigant poartă denumirea de Carnet de marinar şi este eliberat de autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale. indiferent ce calitate are. Carnet de marinar trebuie să îl posede oricare marinar. în data de 09. s-a ratificarea Convenţia nr. adoptata la Geneva la 13 mai 1958 de Conferinţa generala a Organizaţiei Internaţionale a Muncii. . la bordul oricărei nave. respectiv la data de 09.02. respectiv Autoritatea Navală Română.02. 25 din 3 februarie 1976. 108 privind actele naţionale de identitate pentru personalul navigant. în afara navelor de război. O. publicat în M. Convenţia a intrat în vigoare pentru statul român după un an de la data publicării conform prevederilor convenţiei.1976. care este înmatriculată pe un teritoriu pentru care aceasta convenţie este în vigoare şi care este în mod normal afectata navigaţiei maritime.Documentele personalului navigant Actele naţionale de identitate pentru personalul navigant Prin DECRET nr.1976.

Actul de identitate al personalului navigant va fi păstrat întotdeauna de către marinar. un "act de identitate pentru personal navigant". în locul menţionatului document. un paşaport specificând ca titularul este marinar şi având. exercitând profesia de marinar. autoritatea competentă a statului va putea elibera. daca cel interesat cere aceasta. . la cererea sa. Cu toate acestea. Autoritatea competentă a statului va putea elibera un act de identitate pentru personalul navigant oricărui marinar utilizat la bordul unei nave înmatriculate pe teritoriul său sau înscris la un birou de plasare de pe teritoriul sau.Orice stat membru la convenţie va elibera fiecăruia dintre cetăţenii săi. Actul de identitate pentru personalul navigant va fi întocmit după un model simplu: el va fi confecţionat dintr-un material rezistent şi se va prezenta astfel încât orice modificare sa poată fi cu uşurinţa observata. aceleaşi efecte ca şi actul de identitate pentru personalul navigant. în sensul convenţiei. în cazul când nu ar fi posibil sa se elibereze un astfel de document anumitor categorii de personal navigant.

o amprenta a degetului mare. el nu va fi obligat sa înscrie nici o declaraţie privind naţionalitatea respectivului marinar.Actul de identitate pentru personalul navigant va indica numele şi calitatea autorităţii care 1-a eliberat. b) data şi locul naşterii. Actul de identitate pentru personalul navigant va conţine următoarele date referitoare la titular: a) numele întreg (prenumele şi numele de familie. . daca acesta este incapabil sa semneze. De altfel. c) naţionalitatea. e) fotografia. daca este cazul). f) semnătura titularului sau. o asemenea declaraţie nu va constitui o dovada concludenta a naţionalităţii sale. data şi locul eliberării şi va conţine o declaraţie stabilind ca acest document este un act de identitate pentru personalul navigant potrivit prezentei convenţii. d) semnalmente. Daca un stat membru eliberează un act de identitate pentru personalul navigant unui marinar străin.

Orice limitare a duratei de valabilitate a unui act de identitate pentru personalul navigant va fi clar indicata în document. Legislaţia naţională va putea să impună înscrierea unor informaţii complementare în actul de identitate pentru personalul navigant. b) pentru a trece în tranzit în scopul de a-şi ajunge nava intr-o alta tara sau în scopul de a fi repatriat. după consultarea organizaţiilor armatorilor şi ale personalului navigant interesate. orice stat membru va trebui. Dacă actul de identitate pentru personalul navigant conţine spatii libere pentru înscrierile corespunzătoare. sa permită intrarea oricărui marinar posesor al unui act de identitate pentru personalul navigant. Sub rezerva prevederilor din convenţie. forma şi cuprinsul exacte ale actului de identitate pentru personalul navigant vor fi determinate de către statul membru care îl eliberează. . de asemenea. valabil. atunci când intrarea este solicitata de către cel interesat: a) pentru a fi îmbarcat la bordul navei sale sau pentru a fi transferat pe o alta nava.

înainte de a autoriza intrarea în teritoriul sau pentru unul dintre motivele enumerate. Convenţia nu angajează decât statele membre ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii. armatorului sau agentului interesat. orice stat membru va putea pretinde o dovada satisfăcătoare.c) în orice alt scop aprobat de către autorităţile statului interesat. iar România este membră a acestei organizaţii. Statul membru va putea de asemenea sa limiteze durata şederii marinarului la o perioada considerata rezonabila în raport cu scopul şederii. asupra intenţiei marinarului şi a faptului ca el este în măsura sa-şi pună în aplicare proiectul. sau a consulului interesat. din partea marinarului. . inclusiv un act scris.

Standardele de instruire. 947 din 21 iunie 2001 sa aprobat regulamentul privind standardele de instruire. precum şi ai prevederile Directivelor Consiliului 94/58/EC şi 98/35/EC privind nivelul minim de instruire a navigatorilor.Standardele de instruire. confirmarea competentei şi eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim. Transporturilor şi Locuinţei nr. . sunt în conformitate cu prevederile Convenţiei STCW din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor. confirmarea competenţei şi eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim. instituite prin Regulament. confirmarea competenţei şi eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim Prin Ordin Ministerul Lucrărilor Publice. brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. cu amendamentele din 1995 ale Convenţiei STCW şi prevederile Codului STCW.

T.Direcţia Generala a Transporturilor Maritime pe Dunăre şi Cai Navigabile şi prin Autoritatea Navală Română . prin Ministerul Lucrărilor Publice.Toate obligaţiile ce revin statului român din Convenţia STCW'78 cu amendamentele din 1995. în calitatea sa de "Administraţie". Transporturilor şi Locuinţei (M. Ministerul Lucrărilor Publice.L.) .L.şi Autoritatea Navală Română ca autoritate în domeniul transporturilor navale.L. .organism tehnic de specialitate aflat în subordinea M.T. din Codul STCW şi din Rezoluţiile Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale sunt aduse la îndeplinire de Guvernul României. Transporturilor şi Locuinţei îşi exercita rolul de Autoritate competenta prin direcţia sa de specialitate .L.P.P.

2. ce stabileşte ce se înţelege prin: 1. sau recunoaşterea unui brevet / certificat de capacitate sau un document echivalent eliberat de o altă Administraţie. "Administraţie": Guvernul unui stat parte la Convenţia STCW. . "atribuţiune": un ansamblu de sarcini. necesare pentru exploatarea navei. obligaţii şi responsabilităţi. 3. "atestat": documentul care confirmă autenticitatea şi valabilitatea unui brevet /certificat de capacitate. siguranţa vieţii pe mare sau protecţia mediului marin.Definiţii Regulamentul are următoarele definiţii şi clarificări. al cărui pavilion o nava are dreptul să-1 arboreze. conform specificaţiilor din Codul STCW.

"Autoritatea competenta în domeniul Radiocomunicaţiilor": Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 7. "Autoritate competenta": Ministerului Lucrărilor Publice. emis şi atestat în conformitate cu prevederile Regulamentului şi care dă dreptul titularului angajat într-un anumit voiaj sa execute serviciul pe funcţia corespunzătoare înscrisă în atestat şi să îndeplinească la bordul unei nave maritime sau maritim -portuare atribuţiunile pe . Transporturilor şi Locuinţei. 6. veghea (radio). întreţinerea şi repararea echipamentelor de radiocomunicaţii în conformitate cu Regulamentul de Radiocomunicaţii. cu Convenţia SOLAS şi recomandările Organizaţiei Maritime Internaţionale. după caz.4. la bordul navelor maritime sau maritim-portuare 8. "atribuţiuni de radiocomunicaţii": atribuţiuni incluzând. "brevet / certificat de capacitate corespunzător": un brevet / certificat de capacitate în termen de valabilitate. "brevet": documentul care dă dreptul deţinătorului să exercite funcţia de comandant sau de ofiţer precizată în acel document. 5.

"certificat de capacitate": documentul care dă dreptul deţinătorului să exercite funcţia precizată în acel document. "comandant": persoana care deţine comanda unei nave. "companie": armatorul sau orice alta organizaţie sau persoana. 13. 12. care şi-a asumat responsabilitatea operării navei de la armator şi care asumându -şi o astfel de responsabilitate a fost de acord să preia toate obligaţiile şi responsabilităţile care se impun companiei din Regulament.care le presupune nivelul de responsabilitate specificat în acel document. în conformitate cu prevederile Codului STCW. alta decât cea de comandant sau ofiţer. la bordul navelor maritime sau maritim-portuare 10. 11. "Codul STCW": Codul privind pregătirea. . cum ar fi operatorul sau navlositorul bare-boat. brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart adoptat prin Rezoluţia 2 a Actului final al Conferinţei părţilor la Convenţia STCW. 9. "certificat de conformitate": documentul care atestă competenţa deţinătorului pentru îndeplinirea de atribuţiuni specifice la bordul navelor maritime.

brevetare / atestare şi efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie 1978. 127 din 31/08/2000 aprobată prin Legea nr. "Convenţia STCW": Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor. 53 din 19/08/1999 aprobată prin Legea nr. "Convenţia SOLAS": Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii pe mare adoptata la Londra la 1 noiembrie 1974 la care România a aderat prin Decretul nr. 18 din 22/02/2001. "Centru de perfecţionare": Centrul de Perfecţionare a Personalului din Marina Civila Constanta şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta sau alt centru autorizat de Autoritatea competenta. cu amendamentele ulteriore 16. 23/22/02/2001 şi amendamentele la această Convenţie acceptate de România prin Ordonanţa nr. 80 din 2/03/1979 cu Protocolul din 1978 privind această Convenţie şi Anexele sale.14. 15. de statele membre ale Organizaţiei Maritime Internaţionale. . acceptat de România prin Ordonanţa nr. adoptat la Londra la 17 februarie 1978.

"evaluare independentă": o evaluare făcută de către o persoană corespunzător calificată şi atestată.R. a cărui programă analitica a fost aprobată conform reglementarilor în vigoare. brevetare.N.17. "GMDSS-ROC" .certificat general de operator GMDSS 22.": Autoritatea Navală Română .organismul tehnic specializat din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice. 18. independentă sau străină de serviciul sau activitatea evaluată.certificat restrâns de operator GMDSS 23. îndatoririle şi responsabilităţile ce-i revin. 19. "A. cu atribuţii de examinare. . instruire sau formare profesionala organizat de o instituţie autorizata. "'curs aprobat: un curs de educare. 20. Transporturilor şi Locuinţei. "GMDSS" . certificare şi atestare a personalului navigant maritim şi maritimportuar. "criterii de evaluare": mijloacele prin care un examinator va evalua capacitatea unui candidat de a executa sarcinile.Sistemul mondial de primejdie şi securitate maritima (Global Maritime Distress and Safety System) 21. "GMDSS-GOC" .

"nava de pescuit": o navă utilizată pentru prinderea peştelui sau a altor resurse maritime vii. 25. în reparaţii curente pană la 30 de zile confirmate de proprietar sau operator. c. 27.24. "nava de pasageri tip ro-ro": o navă de pasageri cu spaţii de marfă tip ro-ro sau cu spaţii de categorie specială conform definiţiei din Convenţia internaţională pentru siguranţa vieţii pe mare (SOLAS 1974) în vigoare. în aşteptare în radă şi la dană. în marş. "nava maritima": o navă alta decât cele care naviga exclusiv în ape interioare sau în ape din interiorul său din imediata vecinătate a bazinului portuar. sub operaţiuni de încărcare . "nava în exploatare": o navă aflată în una din următoarele situaţii: a. 26. "luna standard": o luna calendaristică sau perioada de 30 de zile cumulată din mai multe perioade calendaristice mai mici de o lună. "nava de pasageri": o navă maritimă destinată transportului a cel puţin 12 pasageri. b.descărcare. 29. e. . sau în zone unde se aplica reglementări portuare. 28. în timpul operaţiunilor specifice. d.

o navă dotată şi echipată corespunzător pentru instruirea practică a elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ cu profil de marină. 33. 31.30. ofiţer de punte maritim I. 32. "nivel managerial": nivel de responsabilitate asociat cu: a. . îndeplinirea serviciului în calitate de comandant. b. asigurarea executării corespunzătoare a tuturor atribuţiunilor din cadrul domeniului de responsabilitate stabilit. "nava maritim-portuara": o navă care naviga exclusiv în ape din interiorul sau imediata vecinătate a bazinului portuar. şef mecanic maritim sau ofiţer mecanic maritim I la bordul unei nave maritime. sau în zone unde se aplica reglementari portuare. obligaţiilor şi responsabilităţilor la bordul unei nave sub conducerea unei persoane care îndeplineşte o funcţie la nivel operaţional sau managerial. "nava scoală" . "nivel de execuţie": nivel de responsabilitate asociat cu executarea sarcinilor.

c. "ofiţer de punte aspirant": o persoană care se instruieşte pentru a deveni ofiţer de punte. 35. îndeplinirea serviciului în calitate de operator de radiocomunicaţii la bordul unei nave. îndeplinirea serviciului în calitate de ofiţer cu responsabilitatea cartului de navigaţie.34. 37. desemnat în aceasta funcţie în conformitate cu brevetul deţinut. 36. echivalentul definiţiei din Convenţia . "ofiţer de punte maritim F: ofiţer cu rang imediat inferior comandantului căruia îi revine comanda navei în eventualitatea incapacităţii comandantului. 38. menţinerea unui control direct asupra execuţiei tuturor atribuţiunilor din cadrul domeniului de responsabilitate stabilit în conformitate cu procedurile corespunzătoare şi sub conducerea unei persoane care îndeplineşte o funcţie la nivel managerial. "nivel operaţional": nivel de responsabilitate asociat cu: a. "ofiţer": un membru al echipajului. cartului în compartimentul maşini sau de supraveghere a instalaţiilor navei. "ofiţer de punte": un ofiţer calificat în conformitate cu prevederile capitolului ÎI din Anexa I la prezentul Regulament. altul decât comandantul. b.

certificatele de operator de radiocomunicaţii şi atestatele emise de autoritatea statului român. certificate de capacitate şi atestate Brevetele şi certificatele de capacitate se eliberează conform prevederilor regulamentului stabilite la art. Brevetele. certificatele de capacitate. 8. Certificatul de operator de radiocomunicaţii se eliberează de Autoritatea în domeniul Radiocomunicaţiilor ca un document distinct în care se confirmă că titularul posedă cunoştinţele suplimentare prevăzute în Regulamentul de radiocomunicaţii şi . Brevetele de comandant. ofiţer şi certificatele de capacitate care intră sub incidenţa Convenţiei STCW (prevăzute în Anexa I a Regulamentului) precum şi certificatele de operator de radiocomunicaţii trebuie să aibă un număr unic de identificare şi sa fie atestate în conformitate cu prevederile regulamentului.Brevete. Valabilitatea brevetelor / certificatelor de capacitate nu poate depăşi 5 ani. respectiv Autoritatea Navală Română se redactează în limba română şi în limba engleza.

sau document echivalent (în cazul recunoaşterii). aşa cum se prevede în secţiunea A-I/2 din Codul STCW. prezentat în Anexa V. suspendarea sau anularea acestuia. Modelul acestui atestat va fi cel din paragraful 3 al secţiunii A-I/2 din Codul STCW. Atestatele trebuie să aibă un număr unic de identificare şi vor expira cel mai târziu la data expirării valabilităţii brevetului sau certificatului de capacitate atestat. . prezentat în Anexa V. brevet / certificat de capacitate / certificat de operator de radiocomunicaţii. se eliberează un atestat de recunoaştere. modelul utilizat fiind cel din paragraful 2 al secţiunii A-I/2. sau la retragerea. în termen de valabilitate.Atestatul se eliberează ca document separat de brevetul sau certificatul de capacitate corespunzător. In cazul recunoaşterii unui brevet / certificat de capacitate sau document echivalent emis de o altă Administraţie. Atestatele se eliberează în baza următoarelor documente: 1.

certificat care sa dovedească ca sunt satisfăcute standardele privind starea de sănătate. Atestarea acestor documente se face prin aplicarea unei vize (endorsement) care să ateste data până la care se stabileşte sau se prelungeşte valabilitatea documentului. adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi reglementările naţionale. Brevetele şi certificatele de capacitate care nu intră sub incidenţa Convenţiei STCW (prevăzute în Anexa ÎI Regulamentului) trebuie să aibă un număr unic de identificare şi sa fie atestate pentru a fi declarate valabile. 3. brevet / certificat de capacitate în termen de valabilitate. prevăzute în Anexa IV a Regulamentului Valabilitatea atestatului nu poate fi mai mare de 5 ani şi se calculează de la data absolvirii celui mai vechi curs obligatoriu impus prin prezentul Regulament. Stabilirea/prelungirea valabilităţii nu poate fi mai mare de cinci ani şi se calculează de la data absolvirii celui mai vechi curs obligatoriu impus . adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi reglementările naţionale. prevăzute în Anexa IV a Regulamentului.2. 3. Viza se aplică în baza următoarelor documente: 1. certificat care sa dovedească ca sunt satisfăcute standardele privind starea de sănătate. 2.

. formare profesională şi instruire precum şi nivelele de competenţă ce urmează a fi atinse trebuie să fie clar definite iar nivelul de cunoştinţe. evaluare a competentei. Obiectivele în materie de învăţământ de marină. înţelegere şi aptitudini verificate în cadrul examinărilor trebuia să corespundă prevederilor Convenţiei STCW. instructorilor şi examinatorilor. acestea trebuie să aibă implementat şi certificat un sistem de calitate. Dacă instituţii sau organizaţii guvernamentale sunt implicate în activităţile prevăzute mai sus. instruire. trebuie să fie desfăşurate în conformitate cu un sistem implementat şi certificat de calitate. formare profesionala.Standarde de calitate Toate activităţile de învăţământ de marina. sistem care face obiectul unei evaluări continue în scopul garantării atingerii obiectivelor definite precum şi în ceea ce priveşte calificarea. experienţa şi competenta profesorilor. realizate de instituţii sau organizaţii neguvernamentale autorizate.

sunt stabilite prin instrucţiuni referitoare la baremurile psihologice şi medicale pentru personalul de siguranţă în transporturile maritime.Standarde medicale. . aprobate de Autoritatea competenta. că au cel puţin vârsta prevăzuta în regulile din Anexele I şi II ale prezentului Regulament pentru obţinerea brevetului/ certificatului de capacitate. 3. că satisfac standardele privind starea de sănătate şi în mod deosebit cele privind acuitatea vizuală şi auditivă printr-un certificat medical valabil. Candidaţii pentru obţinerea unui brevet / certificat de capacitate trebuie să fie în măsură să dovedească: 1. 2. eliberarea şi înregistrarea brevetelor/ certificatelor de capacitate şi a atestatelor Standardele medicale pe care trebuie să le îndeplinească personalul navigant şi în mod deosebit cele referitoare la acuitatea vizuală şi auditivă. identitatea lor.

precum şi a dispenselor care au fost acordate. A. probat prin copie după foaia matricolă eliberata de Căpitănia portului care a eliberat brevetul/certificatul de capacitate respectiv. 5. expirate.4.R. suspendate.N. certificatelor de capacitate şi atestatelor eliberate. că satisfac standardele de competenta impuse prin regulile din Anexele I şi II la Regulament pentru funcţiile. atribuţiunile şi nivelul care trebuie indicate în brevetul / certificatul de capacitate. . reconfirmate. este obligată să păstreze evidenta tuturor brevetelor. anulate sau declarate pierdute ori distruse. ca au efectuat stagiul de îmbarcare prevăzut de regulile din Anexele I şi II la Regulament pentru brevetul / certificatul de capacitate solicitat.

sa deţină adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi prin reglementările naţionale 3. operatorii de radiocomunicaţii şi personalul nebrevetat care deţin un brevet sau certificat de capacitate eliberat sau recunoscut în conformitate cu capitolele din Anexele I şi II la Regulament şi care efectuează serviciul la bordul navelor. sau doresc să reia serviciului la bordul navelor după o perioadă de activitate la uscat.Reconfirmarea brevetelor/ certificatelor de capacitate Pentru a continua să fie recunoscuţi apţi de serviciu la bordul navelor. . sunt obligaţi ca la intervale de timp care să nu depăşească 5 ani: 1. să dovedească menţinerea competentei profesionale printr-un stagiu de îmbarcare de cel puţin 12 luni în ultimii cinci ani pe funcţia înscrisă în brevet/certificat de capacitate. ofiţerii. şi 2. sa satisfacă standardele privind starea de sănătate. toţi comandanţii.

nu se considera ca dovada a menţinerii competentei profesionale pentru certificatul de capacitate de motorist. să susţină un examen de reconfirmare a competentei.Stagiul de îmbarcare efectuat pe o funcţie corespunzătoare unui brevet / certificat de capacitate superior pe linia directă a promovării.Stagiul de îmbarcare efectuat pe o funcţie din care se obţine din oficiu un brevet / certificat de capacitate se ia în considerare ca dovadă a menţinerii competentei profesionale pentru funcţia corespunzătoare brevetului / certificatului de capacitate acordat din oficiu. 4. Pentru a continua să fie recunoscuţi apţi de serviciu la bordul navelor. cu excepţia operatorului de radiocomunicaţii.. nu se consideră ca dovadă a menţinerii competentei profesionale pentru certificatul de capacitate de timonier. se ia în considerare ca dovadă a menţinerii competentei profesionale. . sunt obligaţi ca la intervale de timp care să nu depăşească 5 ani: . Stagiul de îmbarcare pe o funcţie corespunzătoare altui certificat de capacitate. toţi deţinătorii de brevete maritime eliberate sau recunoscute în conformitate cu capitolele din Anexele I şi II la Regulament şi care desfăşoară activităţi echivalente la uscat. Stagiul de îmbarcare pe o funcţie corespunzătoare altui certificat de capacitate.

activităţi în cadrul serviciilor de specialitate ale Autorităţii competente.să susţină un examen de reconfirmare a competentei. . şi 2. sau l. să satisfacă standardele privind starea de sănătate.R. să destina adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi prin reglementările naţionale.1.. . .activităţi de specialitate din cadrul Registrului Naval Roman. . .activităţi de pilotaj.N. şi 3.activităţi de instruire de specialitate în cadrul unui centru de perfecţionare.activităţi în cadrul compartimentelor de specialitate ale A. În sensul prezentului Regulament se considera activităţi echivalente următoarele: . să facă dovada că au desfăşurat activităţi echivalente la uscat timp de 36 de luni în ultimii cinci ani.

ofiţerii. aşa cum au fost definite la articolul 1 litera 1).R. toţi comandanţii.-activităţi în cadrul companiilor. operatorii de radiocomunicaţii şi personalul nebrevetat.. cu aprobarea A. Valabilitatea acestor cursuri este de 5 ani. trebuie să urmeze şi să promoveze cursuri aprobate de specializare. Valabilitatea acestor cursuri este de 5 ani. Pentru a continua serviciul la bordul navelor pentru care este obligatorie o instruire specială impusă prin reglementari internaţionale. toţi destinatorii de brevete / certificate de capacitate maritime şi maritim-portuare trebuie să facă dovada că deţin adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi prin reglementările naţionale. Pentru a continua serviciul la bordul navelor. prevăzute în Anexa IV a Regulamentului.activitatea inspectorilor Federaţiei Internaţionale a Transporturilor (ITF). .N. .

. Responsabilitatea companiilor de navigaţie şi operatorilor de nave Companiile de navigaţie şi operatorii de nave sunt responsabili de numirea navigatorilor în serviciu la bordul navelor lor asigurânduse că: 1. In scopul menţinerii la zi a cunoştinţelor comandanţilor. echipajele de pe navele lor sunt alcătuite în conformitate cu cerinţele privind echipajul minim de siguranţa. 2. sunt echivalate cu brevetele / certificatele de capacitate din Regulament în conformitate cu tabelele de echivalare din Anexa III. au obligaţia să asigure la bordul acestor nave textul ultimelor reglementari naţionale şi internaţionale privitoare la siguranţa vieţii pe mare şi protecţia mediului marin. companiile de navigaţie şi operatorii care deţin sau operează nave sub pavilion român. personalul navigant îmbarcat pe navele lor deţine brevete / certificate de capacitate corespunzătoare. ofiţerilor şi operatorilor de radiocomunicaţii.Brevetele / certificatele de capacitate emise în conformitate cu reglementările anterioare.

personalul navigant îmbarcat pe navele lor deţine brevete / certificate de capacitate corespunzătoare.Responsabilitatea companiilor de navigaţie şi operatorilor de nave Companiile de navigaţie şi operatorii de nave sunt responsabili de numirea navigatorilor în serviciu la bordul navelor lor asigurânduse că: 1. fără a se limita la această. starea de sănătate şi competenta acestora pe funcţiile pe care au fost numiţi. . 3. documentaţia şi datele referitoare la instruirea. documentaţia şi datele cu privire la personalul navigant aflat în serviciu la bordul navelor lor. echipajele de pe navele lor sunt alcătuite în conformitate cu cerinţele privind echipajul minim de siguranţa. 2. exista în evidenta şi sunt uşor accesibile şi includ.

instrucţiuni scrise în care sunt stabilite politica şi procedurile ce urmează a fi aplicate pentru a se asigura că întregul personal navigant nou angajat la bordul navelor are posibilitatea de a se familiariza cu echipamentul.situaţiile de urgentă pe care trebuie să le cunoască pentru a-şi executa în mod corespunzător îndatoririle care îi revin. . procedurile de operare şi alte masuri de la bordul navei necesare executării corespunzătoare a îndatoririlor ce le revin.alocarea unei perioade rezonabile de timp pe durata căreia personalul navigant nou angajat va avea posibilitatea să se familiarizeze cu: . şi . Politica şi procedurile astfel stabilite trebuie să includă: 1. protecţia mediului.Companiile de navigaţie şi operatorii de nave vor pune la dispoziţia comandanţilor fiecărei nave. şi .echipamentele specifice pe care le va folosi sau exploata.procedurile şi masurile specifice navei privind serviciul de cart. siguranţă. înainte de a li se atribui aceste sarcini.

Şcoli postliceale de marină. va avea responsabilitatea ca personalului navigant nou angajat. Programele analitice la disciplinele de specialitate din toate instituţiile de învăţământ cu profil de marină (Centrele de pregătire. Licee de marina. calificare şi perfecţionare a personalului navigant maritim. Orice modificarea ulterioară a programelor analitice trebuie supusă aprobării Autorităţii competente. să i se asigure posibilitatea de a primi informaţiile esenţiale în limba pe care acesta o cunoaşte. . structurată în conformitate cu programe analitice redactate în scris care să includă metodele.2. Scoli profesionale de marina. mijloacele şi tehnicile de predare precum şi suporturile de curs necesare îndeplinirii standardelor de competenta prevăzute. vor fi aprobate de Autoritatea competentă. Instruirea şi evaluarea personalului navigant Intreaga instruire şi evaluare a personalului navigant în vederea brevetării / certificării trebuie sa fie: 1. înaintea începerii derulării programelor de educare sau instruire. având cunoştinţele necesare. Instituţii de învăţământ universitar de marina) din România. desemnarea unui membru din echipaj care.

evaluată şi asigurată de către persoane calificate. sau a unui certificat de operator de radiocomunicaţii.R. unui brevet / certificat de capacitate emis de Administraţia unui alt stat.2. monitorizată. desfăşurată. Personalul destinat să desfăşoare activităţi de instruire şi evaluare la bordul navelor. A. parte la Convenţia STCW. va desfăşura instruirea şi evaluarea astfel încât aceasta activitate sa nu afecteze în mod negativ operarea în condiţii normale a navei.R.N.N. A. poate recunoaşte certificate de instruire emise de instituţii din alte state. printr-un atestat în conformitate cu regula 1/2 Paragraful 5 din Convenţia STCW. se va asigura că: . numai în baza unei evaluări care să dovedească conformitatea. Recunoaşterea brevetelor In vederea recunoaşterii. parte la Convenţia STCW.

1. Pot fi recunoscute numai brevetele / certificatele de capacitate emise sub autoritatea unei Administraţii. s-a convenit cu Administraţia statului în cauză. care a fost evaluata şi confirmata de Organizaţia Maritimă Internaţională. .N. posedă cunoştinţe corespunzătoare referitoare la legislaţia maritimă română relevante pentru atribuţiunile pe care le pot îndeplini. sunt respectate pe deplin cerinţele privind standardele de competentă.R. emiterea şi atestarea brevetelor precum şi condiţiile de păstrare a registrelor de evidenta. prin toate mijloacele necesare care pot include verificarea instrumentelor şi procedurilor. notificarea promptă în privinţa oricărei schimbări semnificative în sistemul de instruire şi brevetare în conformitate cu Convenţia STCW. A. 2. parte la Convenţia STCW. că a implementat complet şi aplicat prevederile Convenţiei STCW. se va asigura prin examinare ca personalul navigant care prezintă pentru recunoaştere brevete emise conform prevederilor regulilor II/2 sau III/2.

A. o cerere de recunoaştere a brevetului.R.R.R. poate permite unei persoane să-şi execute serviciul pe o anumită funcţie. parte la Convenţia STCW. emis şi atestat în conformitate cu cerinţele unui alt stat.N. Brevetele emise de Administraţia unui stat care nu este parte la Convenţia STCW.A. în aceasta situaţie persoana în cauză trebuie să posede un document care sa dovedească faptul ca s-a înaintat către A. despre orice acord privind recunoaşterea brevetelor emise de Administraţia unui alt stat. va comunica Autorităţii competente. Daca împrejurările o cer. alta decât cea de operator de radiocomunicaţii cu excepţia prevederilor Regulamentului de radiocomunicaţii. nu vor fi recunoscute.R.N. dar care nu a fost încă recunoscut printrun atestat de către A.N. care va informa Secretarul General al Organizaţiei Maritime Internaţionale.N. parte la Convenţia STCW. în conformitate cu cerinţele regulii 1/7 din Convenţia STCW. pe o perioada care să nu depăşească 3 luni la bordul unei nave sub pavilion român. . deşi respectiva persoană deţine un brevet corespunzător.

N.R.R. dacă îndeplinesc cerinţele prezentului Regulament. pentru anul anterior. pot susţine examene de evaluare a competentei în vederea obţinerii unui brevet / certificat de capacitate emis de către A. A.N. parte la Convenţia STCW. . Destinatorii de brevete / certificate de capacitate sau documente echivalente emise de Administraţiile altor state. parte la Convenţia STCW şi care au fost recunoscute de către A. imediat după 1 ianuarie. parte la Convenţia STCW. A.N. va elabora şi va menţine la zi o listă cu brevetele eliberate de Administraţia unui alt stat.A. parte la Convenţia STCW. nu va emite atestatul de recunoaştere în baza unui atestat de recunoaştere emis de Administraţia unui alt stat. Această lista va fi comunicata Secretarului General al Organizaţiei Maritime Internaţionale.N. sub rezerva verificării prealabile de către A. a autenticităţii documentelor prezentate.R. respectând procedurile stabilite prin prezentul Regulament.R.R.N.N. este abilitat să stabilească acorduri privind recunoaşterea brevetelor / certificatelor de capacitate cu Autorităţile maritime ale altor state.R.

Organizarea serviciului de cart In scopul prevenirii oboselii personalului navigant care efectuează serviciul de cart. să fie asigurate minimum 70 ore de odihnă. . Cerinţele privind perioadele de odihna nu trebuie respectate în cazul situaţiilor critice. Tuturor celor numiţi în serviciu ca ofiţeri cu responsabilitatea cartului sau ca personal nebrevetat care face parte din cart li se vor asigura minimum 10 ore de odihnă într-un interval de 24 de ore. Programările pentru carturi vor fi afişate în locuri uşor accesibile. Contrar prevederilor. perioada de minimum 10 ore de odihna poate fi redusă la nu mai puţin de 6 ore consecutive cu condiţia ca o asemenea reducere să nu se prelungească peste doua zile şi ca. pe timpul exerciţiilor sau în alte condiţii de excepţie. din care una trebuie să aibă o durata de cel puţin 6 ore. Orele de odihnă nu pot fi împărţite în mai mult de două perioade. de urgenta. în fiecare interval de şapte zile. organizarea carturilor se va face astfel încât eficienta întregului personal din serviciul de cart să nu fie afectata de oboseala iar sarcinile să fie astfel atribuite încât personalul din primul cart de la începutul voiajului precum şi cel din carturile ulterioare să fie suficient de odihnit şi apt pentru executarea serviciului din toate punctele de vedere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful