curs DMI nr.3

CURS NR.

3 DMI

PERSONALUL NAVIGANT

Echipajul navei
Definiţia, structura şi ierarhia echipajului navei

Personalul navigant român este constituit din totalitatea persoanelor care au cetăţenie română şi care posedă un brevet sau un certificat de capacitate, obţinut în conformitate cu prevederile legale şi care dă dreptul acestora să îndeplinească funcţii la bordul navelor. Evidenţa personalului navigant român se ţine de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, în registrele de evidenţă a personalului navigant. Orice navă care arborează pavilionul român este deservită de un echipaj care asigură operarea navei în condiţii de siguranţă şi de protecţie a mediului şi îndeplineşte alte activităţi la bordul navei. Echipajul navei reprezintă totalitatea personalului navigant, brevetaţi sau nebrevetaţi care îndeplinesc o funcţie la bordul navei.

Echipajul este format din personal navigant şi personal auxiliar, iar componenţa acestuia este stabilită conform tipului şi destinaţiei navei. Orice navă care arborează pavilionul român trebuie să aibă la bord, indiferent de situaţia în care se află, un echipaj minim de siguranţă. Echipajul minim de siguranţă se stabileşte în funcţie de tipul şi destinaţia navei, de mărimea acesteia, de numărul de nave din convoi, de gradul de automatizare al navei, precum şi de situaţia în care se află nava: în marş, în staţionare, în reparaţii, în conservare sau în iernatic. Echipajul minim de siguranţă asigură conducerea navei în siguranţă în timpul navigaţiei şi al manevrelor, paza şi siguranţa navei în staţionare, vitalitatea navei, prevenirea şi stingerea incendiilor la bord, prevenirea poluării mediului, exploatarea în siguranţă a instalaţiilor şi a echipamentelor de propulsie, guvernare, manevră, navigaţie şi telecomunicaţii.

Autoritatea Navală Română stabileşte echipajul minim de siguranţă, precum şi funcţiile acestuia, pentru fiecare categorie de navă, şi eliberează un certificat privind echipajul minim de siguranţă In conformitate cu OMT nr. 370 din 5 iulie 1999 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea personalului minim de siguranţă a navigaţiei pentru navele maritime din marina civilă a României. Autoritatea Navală Română stabileşte condiţiile de eliberare şi perioada de valabilitate a acestuia . Brevetele sau certificatele de capacitate se obţin după promovarea unui examen susţinut în faţa unei comisii stabilite de Autoritatea Navală Română sau, după caz, prin echivalare, la cerere. Brevetele sau certificatele de capacitate se eliberează de către Autoritatea Navală Română, în numele ministerului. Condiţiile de obţinere, reconfirmare, suspendare sau anulare a brevetelor şi a certificatelor de capacitate, nomenclatorul, forma şi conţinutul acestora, precum şi funcţiile care pot fi îndeplinite la bordul navelor de posesorii brevetelor şi ai certificatelor de capacitate se aprobă de către minister, la propunerea Autorităţii Navale Române.

în numele Guvernului. ca document de identitate. . prin Autoritatea Navală Română. Durata şi conţinutul cursurilor de pregătire şi perfecţionare se aprobă de către minister. de către minister. Carnetul de marinar se eliberează. un carnet de marinar. după caz. la propunerea Autorităţii Navale Române.Pentru participarea la examenul organizat de ANR personalul navigant trebuie să facă dovada că a absolvit cursurile de pregătire şi perfecţionare organizate în conformitate cu reglementările naţionale şi acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. Pentru a putea îndeplini o funcţie la bordul navei personalul navigant şi personalul auxiliar trebuie să facă dovada că au absolvit cursurile de pregătire şi perfecţionare organizate în conformitate cu reglementările naţionale şi acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi să posede în mod obligatoriu. Personalul auxiliar efectuează activităţi la bordul navelor. pentru care nu se eliberează brevete sau certificate de capacitate. In cadrul echipajului funcţiile la bordul navelor care arborează pavilionul român pot fi îndeplinite numai de personalul navigant care posedă brevete sau certificate de capacitate corespunzătoare.

în cadrul echipajului navei.Din punct de vedere al activităţii desfăşurate personalul navigant este format din următoarele categorii: a) personal de punte. c) personal de radiocomunicaţii. b) personal navigant posesor de certificate de capacitate. Ierarhia funcţiilor. d) personal auxiliar Din punct de vedere al calificării personalul navigant este format din următoarele categorii: a) personal navigant posesor de brevete. este următoarea: a) comandant b) secund c) ofiţeri de punte d) şef mecanic e) ofiţeri mecanici f) alţi ofiţeri . b) personal de maşini.

personal pentru alte activităţi la bordul navei.electrician .timonier . .personal de pescuit şi de prelucrare a peştelui .personal administrativ .pompagiu .g) personal cu certificat de capacitate: .conducător de şalupă .personal sanitar-veterinar .motorist .şef echipaj .marinar .fochist h) personal auxiliar: .personal medico-sanitar .fitter .personal tehnologic .ajutor mecanic .

b) să constituie garanţia stabilită pentru a asigura cheltuielile de repatriere a membrilor echipajului. Agenţiile de personal navigant. pe cont propriu sau prin intermediul agenţiilor de personal navigant. Personalul navigant român care a fost ambarcat pe nave care arborează pavilion străin. au următoarele obligaţii: a) să respecte prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte. în cazul în care proprietarul sau operatorul navei nu îşi îndeplineşte această obligaţie. pentru a i se lua în considerare stagiul de ambarcare. persoane juridice române. Personalul navigant român se poate ambarca şi pe nave care arborează pavilionul altor state. trebuie să prezinte la căpitănia de port la care este înregistrat copie de pe contractele individuale de ambarcare şi adeverinţele privind perioadele de ambarcare.Toţi membrii echipajului trebuie să facă dovada că au vârsta minimă necesară şi că îndeplinesc condiţiile de sănătate prevăzute în reglementările naţionale şi în acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. . eliberate de la nave. pentru a fi autorizate în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului (HG 10/1997). referitoare la echipaje.

La bordul navelor care arborează pavilionul român. cu acordul şi pe răspunderea proprietarului/operatorului navei şi cu aprobarea căpităniei portului de îmbarcare. . în afara echipajului. în limita mijloacelor de salvare existente la bord.In cazul nerespectării prevederilor legale perioadele de ambarcare efectuate la bordul navelor care arborează pavilion străin nu se vor lua în considerare la calculul stagiului în vederea înscrierii la examenele pentru obţinerea de brevete sau certificate de capacitate sau la reconfirmarea acestora şi nici pentru stabilirea unor drepturi conform prevederilor legale. pot fi îmbarcate şi alte persoane. Aceste persoane nu sunt obligate să posede carnet de marinar.

în afara navelor de război.1976. Actul de identitate pentru personalul navigant poartă denumirea de Carnet de marinar şi este eliberat de autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale. . O. s-a ratificarea Convenţia nr. respectiv la data de 09. 25 din 3 februarie 1976. Carnet de marinar trebuie să îl posede oricare marinar. în data de 09. 108 privind actele naţionale de identitate pentru personalul navigant. care este înmatriculată pe un teritoriu pentru care aceasta convenţie este în vigoare şi care este în mod normal afectata navigaţiei maritime. respectiv Autoritatea Navală Română. la bordul oricărei nave.02.02. publicat în M.Documentele personalului navigant Actele naţionale de identitate pentru personalul navigant Prin DECRET nr. indiferent ce calitate are. adoptata la Geneva la 13 mai 1958 de Conferinţa generala a Organizaţiei Internaţionale a Muncii.1976. Convenţia a intrat în vigoare pentru statul român după un an de la data publicării conform prevederilor convenţiei.

la cererea sa. aceleaşi efecte ca şi actul de identitate pentru personalul navigant. Autoritatea competentă a statului va putea elibera un act de identitate pentru personalul navigant oricărui marinar utilizat la bordul unei nave înmatriculate pe teritoriul său sau înscris la un birou de plasare de pe teritoriul sau. daca cel interesat cere aceasta. autoritatea competentă a statului va putea elibera. Actul de identitate pentru personalul navigant va fi întocmit după un model simplu: el va fi confecţionat dintr-un material rezistent şi se va prezenta astfel încât orice modificare sa poată fi cu uşurinţa observata. un "act de identitate pentru personal navigant". exercitând profesia de marinar.Orice stat membru la convenţie va elibera fiecăruia dintre cetăţenii săi. în sensul convenţiei. un paşaport specificând ca titularul este marinar şi având. Cu toate acestea. în locul menţionatului document. Actul de identitate al personalului navigant va fi păstrat întotdeauna de către marinar. . în cazul când nu ar fi posibil sa se elibereze un astfel de document anumitor categorii de personal navigant.

Actul de identitate pentru personalul navigant va conţine următoarele date referitoare la titular: a) numele întreg (prenumele şi numele de familie. o amprenta a degetului mare. o asemenea declaraţie nu va constitui o dovada concludenta a naţionalităţii sale. c) naţionalitatea. Daca un stat membru eliberează un act de identitate pentru personalul navigant unui marinar străin. daca acesta este incapabil sa semneze. el nu va fi obligat sa înscrie nici o declaraţie privind naţionalitatea respectivului marinar. b) data şi locul naşterii. data şi locul eliberării şi va conţine o declaraţie stabilind ca acest document este un act de identitate pentru personalul navigant potrivit prezentei convenţii. e) fotografia. daca este cazul). d) semnalmente. .Actul de identitate pentru personalul navigant va indica numele şi calitatea autorităţii care 1-a eliberat. f) semnătura titularului sau. De altfel.

Dacă actul de identitate pentru personalul navigant conţine spatii libere pentru înscrierile corespunzătoare. valabil. forma şi cuprinsul exacte ale actului de identitate pentru personalul navigant vor fi determinate de către statul membru care îl eliberează. atunci când intrarea este solicitata de către cel interesat: a) pentru a fi îmbarcat la bordul navei sale sau pentru a fi transferat pe o alta nava. . de asemenea. după consultarea organizaţiilor armatorilor şi ale personalului navigant interesate. Sub rezerva prevederilor din convenţie. orice stat membru va trebui.Orice limitare a duratei de valabilitate a unui act de identitate pentru personalul navigant va fi clar indicata în document. sa permită intrarea oricărui marinar posesor al unui act de identitate pentru personalul navigant. Legislaţia naţională va putea să impună înscrierea unor informaţii complementare în actul de identitate pentru personalul navigant. b) pentru a trece în tranzit în scopul de a-şi ajunge nava intr-o alta tara sau în scopul de a fi repatriat.

c) în orice alt scop aprobat de către autorităţile statului interesat. . orice stat membru va putea pretinde o dovada satisfăcătoare. înainte de a autoriza intrarea în teritoriul sau pentru unul dintre motivele enumerate. iar România este membră a acestei organizaţii. inclusiv un act scris. Convenţia nu angajează decât statele membre ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii. asupra intenţiei marinarului şi a faptului ca el este în măsura sa-şi pună în aplicare proiectul. Statul membru va putea de asemenea sa limiteze durata şederii marinarului la o perioada considerata rezonabila în raport cu scopul şederii. sau a consulului interesat. din partea marinarului. armatorului sau agentului interesat.

. 947 din 21 iunie 2001 sa aprobat regulamentul privind standardele de instruire. Standardele de instruire.Standardele de instruire. precum şi ai prevederile Directivelor Consiliului 94/58/EC şi 98/35/EC privind nivelul minim de instruire a navigatorilor. brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. cu amendamentele din 1995 ale Convenţiei STCW şi prevederile Codului STCW. sunt în conformitate cu prevederile Convenţiei STCW din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor. confirmarea competenţei şi eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim Prin Ordin Ministerul Lucrărilor Publice. confirmarea competenţei şi eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim. confirmarea competentei şi eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim. Transporturilor şi Locuinţei nr. instituite prin Regulament.

prin Ministerul Lucrărilor Publice.L.organism tehnic de specialitate aflat în subordinea M. în calitatea sa de "Administraţie". Transporturilor şi Locuinţei (M.L.T.Toate obligaţiile ce revin statului român din Convenţia STCW'78 cu amendamentele din 1995. Transporturilor şi Locuinţei îşi exercita rolul de Autoritate competenta prin direcţia sa de specialitate .T.L.) .P.P.şi Autoritatea Navală Română ca autoritate în domeniul transporturilor navale.L. din Codul STCW şi din Rezoluţiile Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale sunt aduse la îndeplinire de Guvernul României. .Direcţia Generala a Transporturilor Maritime pe Dunăre şi Cai Navigabile şi prin Autoritatea Navală Română . Ministerul Lucrărilor Publice.

"atestat": documentul care confirmă autenticitatea şi valabilitatea unui brevet /certificat de capacitate. sau recunoaşterea unui brevet / certificat de capacitate sau un document echivalent eliberat de o altă Administraţie. necesare pentru exploatarea navei. conform specificaţiilor din Codul STCW. ce stabileşte ce se înţelege prin: 1. . siguranţa vieţii pe mare sau protecţia mediului marin. 3. "Administraţie": Guvernul unui stat parte la Convenţia STCW. 2. obligaţii şi responsabilităţi. "atribuţiune": un ansamblu de sarcini.Definiţii Regulamentul are următoarele definiţii şi clarificări. al cărui pavilion o nava are dreptul să-1 arboreze.

4. "atribuţiuni de radiocomunicaţii": atribuţiuni incluzând. la bordul navelor maritime sau maritim-portuare 8. emis şi atestat în conformitate cu prevederile Regulamentului şi care dă dreptul titularului angajat într-un anumit voiaj sa execute serviciul pe funcţia corespunzătoare înscrisă în atestat şi să îndeplinească la bordul unei nave maritime sau maritim -portuare atribuţiunile pe . cu Convenţia SOLAS şi recomandările Organizaţiei Maritime Internaţionale. "brevet / certificat de capacitate corespunzător": un brevet / certificat de capacitate în termen de valabilitate. "Autoritate competenta": Ministerului Lucrărilor Publice. întreţinerea şi repararea echipamentelor de radiocomunicaţii în conformitate cu Regulamentul de Radiocomunicaţii. veghea (radio). 6. 5. Transporturilor şi Locuinţei. "brevet": documentul care dă dreptul deţinătorului să exercite funcţia de comandant sau de ofiţer precizată în acel document. după caz. "Autoritatea competenta în domeniul Radiocomunicaţiilor": Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 7.

în conformitate cu prevederile Codului STCW. cum ar fi operatorul sau navlositorul bare-boat. alta decât cea de comandant sau ofiţer. "comandant": persoana care deţine comanda unei nave. care şi-a asumat responsabilitatea operării navei de la armator şi care asumându -şi o astfel de responsabilitate a fost de acord să preia toate obligaţiile şi responsabilităţile care se impun companiei din Regulament. 12. "companie": armatorul sau orice alta organizaţie sau persoana. 9. la bordul navelor maritime sau maritim-portuare 10. brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart adoptat prin Rezoluţia 2 a Actului final al Conferinţei părţilor la Convenţia STCW. 13. "certificat de conformitate": documentul care atestă competenţa deţinătorului pentru îndeplinirea de atribuţiuni specifice la bordul navelor maritime. 11. "certificat de capacitate": documentul care dă dreptul deţinătorului să exercite funcţia precizată în acel document.care le presupune nivelul de responsabilitate specificat în acel document. . "Codul STCW": Codul privind pregătirea.

80 din 2/03/1979 cu Protocolul din 1978 privind această Convenţie şi Anexele sale. "Convenţia SOLAS": Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii pe mare adoptata la Londra la 1 noiembrie 1974 la care România a aderat prin Decretul nr. adoptat la Londra la 17 februarie 1978. de statele membre ale Organizaţiei Maritime Internaţionale. cu amendamentele ulteriore 16. "Centru de perfecţionare": Centrul de Perfecţionare a Personalului din Marina Civila Constanta şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta sau alt centru autorizat de Autoritatea competenta. "Convenţia STCW": Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor. 23/22/02/2001 şi amendamentele la această Convenţie acceptate de România prin Ordonanţa nr.14. 18 din 22/02/2001. 53 din 19/08/1999 aprobată prin Legea nr. 127 din 31/08/2000 aprobată prin Legea nr. acceptat de România prin Ordonanţa nr. . 15. brevetare / atestare şi efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie 1978.

independentă sau străină de serviciul sau activitatea evaluată. "GMDSS-ROC" .N. instruire sau formare profesionala organizat de o instituţie autorizata.Sistemul mondial de primejdie şi securitate maritima (Global Maritime Distress and Safety System) 21. . "evaluare independentă": o evaluare făcută de către o persoană corespunzător calificată şi atestată. 20. "criterii de evaluare": mijloacele prin care un examinator va evalua capacitatea unui candidat de a executa sarcinile. brevetare. "A. 19. certificare şi atestare a personalului navigant maritim şi maritimportuar. Transporturilor şi Locuinţei. "GMDSS" . cu atribuţii de examinare.organismul tehnic specializat din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice. a cărui programă analitica a fost aprobată conform reglementarilor în vigoare.certificat general de operator GMDSS 22. "GMDSS-GOC" . "'curs aprobat: un curs de educare.R.17.": Autoritatea Navală Română . 18.certificat restrâns de operator GMDSS 23. îndatoririle şi responsabilităţile ce-i revin.

28. în reparaţii curente pană la 30 de zile confirmate de proprietar sau operator. c. sau în zone unde se aplica reglementări portuare.descărcare. "nava de pasageri": o navă maritimă destinată transportului a cel puţin 12 pasageri. "nava de pasageri tip ro-ro": o navă de pasageri cu spaţii de marfă tip ro-ro sau cu spaţii de categorie specială conform definiţiei din Convenţia internaţională pentru siguranţa vieţii pe mare (SOLAS 1974) în vigoare. sub operaţiuni de încărcare . 26. în timpul operaţiunilor specifice. în aşteptare în radă şi la dană.24. "luna standard": o luna calendaristică sau perioada de 30 de zile cumulată din mai multe perioade calendaristice mai mici de o lună. 25. 29. "nava în exploatare": o navă aflată în una din următoarele situaţii: a. în marş. . "nava de pescuit": o navă utilizată pentru prinderea peştelui sau a altor resurse maritime vii. e. 27. b. d. "nava maritima": o navă alta decât cele care naviga exclusiv în ape interioare sau în ape din interiorul său din imediata vecinătate a bazinului portuar.

şef mecanic maritim sau ofiţer mecanic maritim I la bordul unei nave maritime. "nava maritim-portuara": o navă care naviga exclusiv în ape din interiorul sau imediata vecinătate a bazinului portuar. 31. 32. obligaţiilor şi responsabilităţilor la bordul unei nave sub conducerea unei persoane care îndeplineşte o funcţie la nivel operaţional sau managerial. îndeplinirea serviciului în calitate de comandant. sau în zone unde se aplica reglementari portuare. ofiţer de punte maritim I. "nivel de execuţie": nivel de responsabilitate asociat cu executarea sarcinilor. "nivel managerial": nivel de responsabilitate asociat cu: a. 33. b. .30. "nava scoală" . asigurarea executării corespunzătoare a tuturor atribuţiunilor din cadrul domeniului de responsabilitate stabilit.o navă dotată şi echipată corespunzător pentru instruirea practică a elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ cu profil de marină.

îndeplinirea serviciului în calitate de operator de radiocomunicaţii la bordul unei nave. "ofiţer de punte maritim F: ofiţer cu rang imediat inferior comandantului căruia îi revine comanda navei în eventualitatea incapacităţii comandantului. menţinerea unui control direct asupra execuţiei tuturor atribuţiunilor din cadrul domeniului de responsabilitate stabilit în conformitate cu procedurile corespunzătoare şi sub conducerea unei persoane care îndeplineşte o funcţie la nivel managerial. 38. echivalentul definiţiei din Convenţia . 35. 36. c. îndeplinirea serviciului în calitate de ofiţer cu responsabilitatea cartului de navigaţie. "ofiţer de punte aspirant": o persoană care se instruieşte pentru a deveni ofiţer de punte. cartului în compartimentul maşini sau de supraveghere a instalaţiilor navei. altul decât comandantul. "nivel operaţional": nivel de responsabilitate asociat cu: a.34. b. desemnat în aceasta funcţie în conformitate cu brevetul deţinut. "ofiţer de punte": un ofiţer calificat în conformitate cu prevederile capitolului ÎI din Anexa I la prezentul Regulament. "ofiţer": un membru al echipajului. 37.

Valabilitatea brevetelor / certificatelor de capacitate nu poate depăşi 5 ani. certificatele de capacitate.Brevete. 8. Certificatul de operator de radiocomunicaţii se eliberează de Autoritatea în domeniul Radiocomunicaţiilor ca un document distinct în care se confirmă că titularul posedă cunoştinţele suplimentare prevăzute în Regulamentul de radiocomunicaţii şi . Brevetele. certificate de capacitate şi atestate Brevetele şi certificatele de capacitate se eliberează conform prevederilor regulamentului stabilite la art. ofiţer şi certificatele de capacitate care intră sub incidenţa Convenţiei STCW (prevăzute în Anexa I a Regulamentului) precum şi certificatele de operator de radiocomunicaţii trebuie să aibă un număr unic de identificare şi sa fie atestate în conformitate cu prevederile regulamentului. respectiv Autoritatea Navală Română se redactează în limba română şi în limba engleza. certificatele de operator de radiocomunicaţii şi atestatele emise de autoritatea statului român. Brevetele de comandant.

Atestatele se eliberează în baza următoarelor documente: 1. sau document echivalent (în cazul recunoaşterii). . Modelul acestui atestat va fi cel din paragraful 3 al secţiunii A-I/2 din Codul STCW. Atestatele trebuie să aibă un număr unic de identificare şi vor expira cel mai târziu la data expirării valabilităţii brevetului sau certificatului de capacitate atestat.Atestatul se eliberează ca document separat de brevetul sau certificatul de capacitate corespunzător. sau la retragerea. suspendarea sau anularea acestuia. brevet / certificat de capacitate / certificat de operator de radiocomunicaţii. In cazul recunoaşterii unui brevet / certificat de capacitate sau document echivalent emis de o altă Administraţie. aşa cum se prevede în secţiunea A-I/2 din Codul STCW. prezentat în Anexa V. prezentat în Anexa V. se eliberează un atestat de recunoaştere. în termen de valabilitate. modelul utilizat fiind cel din paragraful 2 al secţiunii A-I/2.

2. certificat care sa dovedească ca sunt satisfăcute standardele privind starea de sănătate. 3. Atestarea acestor documente se face prin aplicarea unei vize (endorsement) care să ateste data până la care se stabileşte sau se prelungeşte valabilitatea documentului. certificat care sa dovedească ca sunt satisfăcute standardele privind starea de sănătate. 2. adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi reglementările naţionale. Brevetele şi certificatele de capacitate care nu intră sub incidenţa Convenţiei STCW (prevăzute în Anexa ÎI Regulamentului) trebuie să aibă un număr unic de identificare şi sa fie atestate pentru a fi declarate valabile. adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi reglementările naţionale. Stabilirea/prelungirea valabilităţii nu poate fi mai mare de cinci ani şi se calculează de la data absolvirii celui mai vechi curs obligatoriu impus . Viza se aplică în baza următoarelor documente: 1. 3. prevăzute în Anexa IV a Regulamentului Valabilitatea atestatului nu poate fi mai mare de 5 ani şi se calculează de la data absolvirii celui mai vechi curs obligatoriu impus prin prezentul Regulament. prevăzute în Anexa IV a Regulamentului. brevet / certificat de capacitate în termen de valabilitate.

sistem care face obiectul unei evaluări continue în scopul garantării atingerii obiectivelor definite precum şi în ceea ce priveşte calificarea. realizate de instituţii sau organizaţii neguvernamentale autorizate. instruire. înţelegere şi aptitudini verificate în cadrul examinărilor trebuia să corespundă prevederilor Convenţiei STCW. Dacă instituţii sau organizaţii guvernamentale sunt implicate în activităţile prevăzute mai sus. acestea trebuie să aibă implementat şi certificat un sistem de calitate. formare profesionala. instructorilor şi examinatorilor. trebuie să fie desfăşurate în conformitate cu un sistem implementat şi certificat de calitate. experienţa şi competenta profesorilor. . formare profesională şi instruire precum şi nivelele de competenţă ce urmează a fi atinse trebuie să fie clar definite iar nivelul de cunoştinţe.Standarde de calitate Toate activităţile de învăţământ de marina. evaluare a competentei. Obiectivele în materie de învăţământ de marină.

3. că satisfac standardele privind starea de sănătate şi în mod deosebit cele privind acuitatea vizuală şi auditivă printr-un certificat medical valabil. Candidaţii pentru obţinerea unui brevet / certificat de capacitate trebuie să fie în măsură să dovedească: 1. identitatea lor. eliberarea şi înregistrarea brevetelor/ certificatelor de capacitate şi a atestatelor Standardele medicale pe care trebuie să le îndeplinească personalul navigant şi în mod deosebit cele referitoare la acuitatea vizuală şi auditivă.Standarde medicale. sunt stabilite prin instrucţiuni referitoare la baremurile psihologice şi medicale pentru personalul de siguranţă în transporturile maritime. că au cel puţin vârsta prevăzuta în regulile din Anexele I şi II ale prezentului Regulament pentru obţinerea brevetului/ certificatului de capacitate. . aprobate de Autoritatea competenta. 2.

4. suspendate. reconfirmate. probat prin copie după foaia matricolă eliberata de Căpitănia portului care a eliberat brevetul/certificatul de capacitate respectiv. anulate sau declarate pierdute ori distruse. expirate.N. certificatelor de capacitate şi atestatelor eliberate. A.R. 5. atribuţiunile şi nivelul care trebuie indicate în brevetul / certificatul de capacitate. . ca au efectuat stagiul de îmbarcare prevăzut de regulile din Anexele I şi II la Regulament pentru brevetul / certificatul de capacitate solicitat. precum şi a dispenselor care au fost acordate. este obligată să păstreze evidenta tuturor brevetelor. că satisfac standardele de competenta impuse prin regulile din Anexele I şi II la Regulament pentru funcţiile.

operatorii de radiocomunicaţii şi personalul nebrevetat care deţin un brevet sau certificat de capacitate eliberat sau recunoscut în conformitate cu capitolele din Anexele I şi II la Regulament şi care efectuează serviciul la bordul navelor. ofiţerii. . sau doresc să reia serviciului la bordul navelor după o perioadă de activitate la uscat. sa deţină adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi prin reglementările naţionale 3. să dovedească menţinerea competentei profesionale printr-un stagiu de îmbarcare de cel puţin 12 luni în ultimii cinci ani pe funcţia înscrisă în brevet/certificat de capacitate. sa satisfacă standardele privind starea de sănătate. sunt obligaţi ca la intervale de timp care să nu depăşească 5 ani: 1.Reconfirmarea brevetelor/ certificatelor de capacitate Pentru a continua să fie recunoscuţi apţi de serviciu la bordul navelor. toţi comandanţii. şi 2.

Stagiul de îmbarcare efectuat pe o funcţie corespunzătoare unui brevet / certificat de capacitate superior pe linia directă a promovării. 4. Stagiul de îmbarcare pe o funcţie corespunzătoare altui certificat de capacitate..Stagiul de îmbarcare efectuat pe o funcţie din care se obţine din oficiu un brevet / certificat de capacitate se ia în considerare ca dovadă a menţinerii competentei profesionale pentru funcţia corespunzătoare brevetului / certificatului de capacitate acordat din oficiu. sunt obligaţi ca la intervale de timp care să nu depăşească 5 ani: . cu excepţia operatorului de radiocomunicaţii. nu se considera ca dovada a menţinerii competentei profesionale pentru certificatul de capacitate de motorist. Pentru a continua să fie recunoscuţi apţi de serviciu la bordul navelor. să susţină un examen de reconfirmare a competentei. se ia în considerare ca dovadă a menţinerii competentei profesionale. nu se consideră ca dovadă a menţinerii competentei profesionale pentru certificatul de capacitate de timonier. toţi deţinătorii de brevete maritime eliberate sau recunoscute în conformitate cu capitolele din Anexele I şi II la Regulament şi care desfăşoară activităţi echivalente la uscat. Stagiul de îmbarcare pe o funcţie corespunzătoare altui certificat de capacitate. .

. . să facă dovada că au desfăşurat activităţi echivalente la uscat timp de 36 de luni în ultimii cinci ani. . şi 3. În sensul prezentului Regulament se considera activităţi echivalente următoarele: .activităţi de instruire de specialitate în cadrul unui centru de perfecţionare.activităţi în cadrul serviciilor de specialitate ale Autorităţii competente.1. sau l.să susţină un examen de reconfirmare a competentei. să destina adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi prin reglementările naţionale.R.activităţi de specialitate din cadrul Registrului Naval Roman. .activităţi în cadrul compartimentelor de specialitate ale A.N. şi 2. să satisfacă standardele privind starea de sănătate.. .activităţi de pilotaj.

Pentru a continua serviciul la bordul navelor pentru care este obligatorie o instruire specială impusă prin reglementari internaţionale.N. prevăzute în Anexa IV a Regulamentului. Pentru a continua serviciul la bordul navelor. cu aprobarea A. Valabilitatea acestor cursuri este de 5 ani. operatorii de radiocomunicaţii şi personalul nebrevetat. .-activităţi în cadrul companiilor.activitatea inspectorilor Federaţiei Internaţionale a Transporturilor (ITF).. Valabilitatea acestor cursuri este de 5 ani. toţi destinatorii de brevete / certificate de capacitate maritime şi maritim-portuare trebuie să facă dovada că deţin adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi prin reglementările naţionale. toţi comandanţii. trebuie să urmeze şi să promoveze cursuri aprobate de specializare. ofiţerii.R. . aşa cum au fost definite la articolul 1 litera 1).

sunt echivalate cu brevetele / certificatele de capacitate din Regulament în conformitate cu tabelele de echivalare din Anexa III. echipajele de pe navele lor sunt alcătuite în conformitate cu cerinţele privind echipajul minim de siguranţa. personalul navigant îmbarcat pe navele lor deţine brevete / certificate de capacitate corespunzătoare. 2. . ofiţerilor şi operatorilor de radiocomunicaţii. In scopul menţinerii la zi a cunoştinţelor comandanţilor. companiile de navigaţie şi operatorii care deţin sau operează nave sub pavilion român. Responsabilitatea companiilor de navigaţie şi operatorilor de nave Companiile de navigaţie şi operatorii de nave sunt responsabili de numirea navigatorilor în serviciu la bordul navelor lor asigurânduse că: 1. au obligaţia să asigure la bordul acestor nave textul ultimelor reglementari naţionale şi internaţionale privitoare la siguranţa vieţii pe mare şi protecţia mediului marin.Brevetele / certificatele de capacitate emise în conformitate cu reglementările anterioare.

documentaţia şi datele cu privire la personalul navigant aflat în serviciu la bordul navelor lor.Responsabilitatea companiilor de navigaţie şi operatorilor de nave Companiile de navigaţie şi operatorii de nave sunt responsabili de numirea navigatorilor în serviciu la bordul navelor lor asigurânduse că: 1. fără a se limita la această. documentaţia şi datele referitoare la instruirea. . echipajele de pe navele lor sunt alcătuite în conformitate cu cerinţele privind echipajul minim de siguranţa. exista în evidenta şi sunt uşor accesibile şi includ. 3. 2. personalul navigant îmbarcat pe navele lor deţine brevete / certificate de capacitate corespunzătoare. starea de sănătate şi competenta acestora pe funcţiile pe care au fost numiţi.

instrucţiuni scrise în care sunt stabilite politica şi procedurile ce urmează a fi aplicate pentru a se asigura că întregul personal navigant nou angajat la bordul navelor are posibilitatea de a se familiariza cu echipamentul.alocarea unei perioade rezonabile de timp pe durata căreia personalul navigant nou angajat va avea posibilitatea să se familiarizeze cu: . şi . înainte de a li se atribui aceste sarcini. protecţia mediului. siguranţă.procedurile şi masurile specifice navei privind serviciul de cart.echipamentele specifice pe care le va folosi sau exploata.situaţiile de urgentă pe care trebuie să le cunoască pentru a-şi executa în mod corespunzător îndatoririle care îi revin. şi .Companiile de navigaţie şi operatorii de nave vor pune la dispoziţia comandanţilor fiecărei nave. Politica şi procedurile astfel stabilite trebuie să includă: 1. procedurile de operare şi alte masuri de la bordul navei necesare executării corespunzătoare a îndatoririlor ce le revin. .

calificare şi perfecţionare a personalului navigant maritim. Programele analitice la disciplinele de specialitate din toate instituţiile de învăţământ cu profil de marină (Centrele de pregătire. Licee de marina. Orice modificarea ulterioară a programelor analitice trebuie supusă aprobării Autorităţii competente. Scoli profesionale de marina. desemnarea unui membru din echipaj care. înaintea începerii derulării programelor de educare sau instruire. . Instruirea şi evaluarea personalului navigant Intreaga instruire şi evaluare a personalului navigant în vederea brevetării / certificării trebuie sa fie: 1. vor fi aprobate de Autoritatea competentă. Şcoli postliceale de marină. având cunoştinţele necesare. Instituţii de învăţământ universitar de marina) din România. structurată în conformitate cu programe analitice redactate în scris care să includă metodele. să i se asigure posibilitatea de a primi informaţiile esenţiale în limba pe care acesta o cunoaşte.2. va avea responsabilitatea ca personalului navigant nou angajat. mijloacele şi tehnicile de predare precum şi suporturile de curs necesare îndeplinirii standardelor de competenta prevăzute.

Recunoaşterea brevetelor In vederea recunoaşterii. poate recunoaşte certificate de instruire emise de instituţii din alte state. sau a unui certificat de operator de radiocomunicaţii. va desfăşura instruirea şi evaluarea astfel încât aceasta activitate sa nu afecteze în mod negativ operarea în condiţii normale a navei.N. parte la Convenţia STCW. A. A. parte la Convenţia STCW. evaluată şi asigurată de către persoane calificate. printr-un atestat în conformitate cu regula 1/2 Paragraful 5 din Convenţia STCW.R.N. Personalul destinat să desfăşoare activităţi de instruire şi evaluare la bordul navelor.R.2. monitorizată. se va asigura că: . numai în baza unei evaluări care să dovedească conformitatea. desfăşurată. unui brevet / certificat de capacitate emis de Administraţia unui alt stat.

1. se va asigura prin examinare ca personalul navigant care prezintă pentru recunoaştere brevete emise conform prevederilor regulilor II/2 sau III/2. notificarea promptă în privinţa oricărei schimbări semnificative în sistemul de instruire şi brevetare în conformitate cu Convenţia STCW. sunt respectate pe deplin cerinţele privind standardele de competentă. s-a convenit cu Administraţia statului în cauză. parte la Convenţia STCW. care a fost evaluata şi confirmata de Organizaţia Maritimă Internaţională. 2.N. emiterea şi atestarea brevetelor precum şi condiţiile de păstrare a registrelor de evidenta. că a implementat complet şi aplicat prevederile Convenţiei STCW. posedă cunoştinţe corespunzătoare referitoare la legislaţia maritimă română relevante pentru atribuţiunile pe care le pot îndeplini. .R. A. Pot fi recunoscute numai brevetele / certificatele de capacitate emise sub autoritatea unei Administraţii. prin toate mijloacele necesare care pot include verificarea instrumentelor şi procedurilor.

despre orice acord privind recunoaşterea brevetelor emise de Administraţia unui alt stat. poate permite unei persoane să-şi execute serviciul pe o anumită funcţie. dar care nu a fost încă recunoscut printrun atestat de către A.R. alta decât cea de operator de radiocomunicaţii cu excepţia prevederilor Regulamentului de radiocomunicaţii. în conformitate cu cerinţele regulii 1/7 din Convenţia STCW.N. în aceasta situaţie persoana în cauză trebuie să posede un document care sa dovedească faptul ca s-a înaintat către A. parte la Convenţia STCW. Daca împrejurările o cer. pe o perioada care să nu depăşească 3 luni la bordul unei nave sub pavilion român.R.R.N. . deşi respectiva persoană deţine un brevet corespunzător.R.N. emis şi atestat în conformitate cu cerinţele unui alt stat. va comunica Autorităţii competente. parte la Convenţia STCW. Brevetele emise de Administraţia unui stat care nu este parte la Convenţia STCW. care va informa Secretarul General al Organizaţiei Maritime Internaţionale.N. o cerere de recunoaştere a brevetului. nu vor fi recunoscute. A.A.

R.R.N. parte la Convenţia STCW.N.R. parte la Convenţia STCW.N.N. imediat după 1 ianuarie. A. nu va emite atestatul de recunoaştere în baza unui atestat de recunoaştere emis de Administraţia unui alt stat. A. Această lista va fi comunicata Secretarului General al Organizaţiei Maritime Internaţionale. sub rezerva verificării prealabile de către A.A. parte la Convenţia STCW şi care au fost recunoscute de către A. respectând procedurile stabilite prin prezentul Regulament. parte la Convenţia STCW. pot susţine examene de evaluare a competentei în vederea obţinerii unui brevet / certificat de capacitate emis de către A. pentru anul anterior. este abilitat să stabilească acorduri privind recunoaşterea brevetelor / certificatelor de capacitate cu Autorităţile maritime ale altor state. va elabora şi va menţine la zi o listă cu brevetele eliberate de Administraţia unui alt stat. a autenticităţii documentelor prezentate. Destinatorii de brevete / certificate de capacitate sau documente echivalente emise de Administraţiile altor state. dacă îndeplinesc cerinţele prezentului Regulament.N.N.R.R. .R.

perioada de minimum 10 ore de odihna poate fi redusă la nu mai puţin de 6 ore consecutive cu condiţia ca o asemenea reducere să nu se prelungească peste doua zile şi ca. Contrar prevederilor. . Programările pentru carturi vor fi afişate în locuri uşor accesibile. în fiecare interval de şapte zile. Cerinţele privind perioadele de odihna nu trebuie respectate în cazul situaţiilor critice.Organizarea serviciului de cart In scopul prevenirii oboselii personalului navigant care efectuează serviciul de cart. de urgenta. să fie asigurate minimum 70 ore de odihnă. din care una trebuie să aibă o durata de cel puţin 6 ore. Tuturor celor numiţi în serviciu ca ofiţeri cu responsabilitatea cartului sau ca personal nebrevetat care face parte din cart li se vor asigura minimum 10 ore de odihnă într-un interval de 24 de ore. organizarea carturilor se va face astfel încât eficienta întregului personal din serviciul de cart să nu fie afectata de oboseala iar sarcinile să fie astfel atribuite încât personalul din primul cart de la începutul voiajului precum şi cel din carturile ulterioare să fie suficient de odihnit şi apt pentru executarea serviciului din toate punctele de vedere. Orele de odihnă nu pot fi împărţite în mai mult de două perioade. pe timpul exerciţiilor sau în alte condiţii de excepţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful