Sunteți pe pagina 1din 8

ADMINISTRATORUL JUDICIAR.

LICHIDATORUL
Potrivit definitiei legale cuprinsa in art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Dispozitia normativa la care ne referim face distinctive intre insolventa vadita si insolventa iminenta. Cea dintai este forma cea mai pregnanta a insolventei actuale. Insolventa este vadita atunci cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori. Cea de-a doua forma, adica insoventa iminenta, exista atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei. Ea este o insolventa virtuala, cu perspective certe de a se converti intr-o insolventa potential, chiar vadita, intr-un viitor previzibil. Starea de insolventa este susceptibila sa caracterizeze numai anumite categorii de debitori. In acest sens, art. 3 pct. 5 din legea 85/2006, precizeaza ca debitor este persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prevazute de lege, al carui patrimoniu se afla in stare de insoventa. Insolventa debiorului este asimilata cu starea de incetare a platilor acestuia, adica neputinta comerciantului de a plati la termen datoriile comerciale. Cu alte cuvinte, incapacitatea comerciantului de a onora plata datoriilor sale provenite din operatiunile desfasurate in cadrul activitatii comerciale nu echivaleaza cu starea de insolvabilitate intrucat acestea implica insuficienta activului in raport cu pasivul patrimonial, adica neputinta concomitenta de a putea acoperii tot pasivul existent la acea epoca cu produsul activului debitorului. Conform art. 31 din Legea nr. 85/2006, orice creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii impotriva unui debitor prezumat in insolventa poate formula o cerere introductive. In conceptia legiuitorului, creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei este creditorul a carui creanta impotriva patrimoniului debitorului este certa, lichida si exigibila de mai mult de 30 zile. (art. 3 pct. 6). Aceasta definitie legala este insa incompleta deoarece nu orice creditor aflat intr-o astfel de situatie poate solicita instantei de judecata deschiderea procedurii insolventei impotriva debitorului sau, ci numai acel creditor a carui creanta atinge valoarea-prag prevazuta de lege. Aceasta este de 10.000 RON, iar pentru salariati, de 6 salarii medii pe economie. Dupa deschiderea procedurii, adunarea generala a actionarilor sau asociatilor debitorului, persoana juridica, va desemna pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoana fizica sau persoana juridica, administratorul special, care sa reprezinte interesele societatii si ale acestora si sa participe la procedura, pe seama debitorului. Dupa ridicarea dreptului de admistrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care ii va conduce activitatea comerciala, iar activitatea administratorului special va fi redusa la a reprezenta interesele actionarilor sau a asociatilor.

Legea 85/2006 privind insolventa prevede ca: Organele care aplica procedura sunt: instantele judecatoresti, judecatorul sindic, administratorul judiciar si lichidatorul. In definirea notiunii de practician in insolventa trebuie avut in vedere faptul ca practicianul este un profesionist cu experienta indelungata, a carui activitate este plasata in sfera procedurilor de insolventa, putand dobandi calitatea de administrator judiciar sau lichidator, dar a procedurilor de lichidare voluntara sau amiabila ori a procedurilor de prevenire a insolventei, inclusiv a masurilor de supraveghere financiara ori de administrare speciala. In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior, creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator. La fiecare termen de continuare a procedurii, administratorul judiciar va prezenta judecatorului-sindic un raport cuprinzand descrierea modului in care si-a indeplinit atributiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente in averea debitorului. Baza de raportare este luna intreaga, raportul putand cuprinde mai multe luni. Astfel, administratorul judiciar este definit ca fiind persoana fizica sau persoana juridical, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atributiile prevazute de lege sau stabilite de instanta judecatoreasca, in procedura insolventei, in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare. Lichidatorul este definit ca fiind persoana fizica sau persoana juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnata sa conduca activitatea debitorului in cadrul procedurii de faliment, atat in procedura generala, cat si in cea simplificata, si sa exercite atributiile prevazute de legea 85/2006 privind procedura insolventei, sau stabilite de instanta judecatoreasca. Legea nr. 85/2006 reglementeaza doua procedure alternative: 1. procedura generala; 2. procedura simplificata. Conform textului art. 3 pct. 23 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, procedura simplificata reprezinta procedura prin care un debitor care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. 2 intra in procedura de faliment, fie o data cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 zile, perioada in care vor fi analizate elementele alaturate in lege. Spre deosebire de procedura simplificata, procedura generala este procedura reglementata din aceasi lege, prin care un debitor care indeplineste conditiile la art. 1 alin. (1), fara a le indeplinii simultan si pe cele de la art. 1 alin. (2), intra dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara sau doar in procedura de faliment. Adminstratorul judiciar participa la procedura simplificata numai in ipoteza deschiderii procedurii la cererea creditorului si numai pentru o perioada limitata la maximum 50 zile de la numire. Lichidatorul participa la procedura simplificata ca reprezentant al debitorului fiind desemnat initial de judecatorul sindic si putand fi inlocuit de catre cel desemnat ulterior de adunarea creditorilor. Practicienii in insolventa isi pot exercita profesia la alegere: fie ca persoane fizice independente, fie ca asociati, colaboratori ori angajati ai unor societati profesionale cu personalitate juridica. In consecinta, ei nu isi pot organiza si nu pot avea calitatea de asociat decat intr-o singura societate civila profesionala, cu sau fara personalitate juridical.

Poate dobandi calitatea de practician in insolventa persoana care indeplineste urmatoarele conditii: a) detine diploma de studii de invatamant superior de lunga durata in drept, stiinte economice sau inginerie si are experienta in domeniul juridic sau economic de cel putin 3 ani de la data obtinerii diplomei de studii superioare de lunga durata; b) nu se gaseste in vreunul dintre cazurile de nedeterminare prevazute de legea nr. 85/2006; c) a promovat examenul de admitere in profesia de practician in insolventa, in conditiile prevazute de legea nr. 85/2006 si de Regulament. Judecatorul-sindic va desemna un lichidator persoana fizica sau societate comerciala, va stabili atributiile si remuneratia acestuia (poate fi desemnat lichidator si administratorul desemnat anterior). In conformitate cu dispozitiile legii, practicienii in insolventa interesati vor depune la dosar o oferta de preluare a pozitiei de administrator judiciar in dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe polita de asigurare profesionala. Buletinul procedurilor de insolventa definit la art. 3 pct. 29 constituie instrumental principal de realizare a publicarii citatiilor, convocarilor, notificarilor si comunicarii actelor de procedura efectuate de instantele judecatoresti, administratorul judiciar sau lichidator dupa deschiderea procedurii prevazute prin lege. Prin exceptie se vor comunica in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila actele anterioare deschiderii de procedura, inclusive notificarea deschiderii procedurii. Conform noilor dispozitii cuprinse in art. 4 fondul de lichidare utilizabil in lipsa lichidatilor in contul debitorului va fi constituit prin majorarea cu 20% a taxelor percepute de oficiile Registrului comertului, Registrul societatilor agricole si Registrul asociatiilor si fundatiile. Aceste sume vor fi virate in contul UNPIR. In oferta, practicianul in insolventa interesat va putea arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane, precum si experienta generala sau specifica necesare preluarii dosarului si bunei administrari a cazului. In cazul in care nu exista nici o astfel de oferta, judecatorul sindic va desemna provizoriu, pana la prima adunare a creditorilor, un practician in indefinite solventa ales in mod aleatoriu din Tabloul Uniunii Nationale o Practicienilor in Insolventa. Persoana fizica desemnata ca lichidator sau delegatul permanent al societatii comerciale lichidatoare trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de calificare si experienta profesionala cerute de lege pentru administratori. Administratorul judiciar participa la procedura simplificata numai in ipoteza deschiderii procedurii la cererea creditorului si numai pentru o perioada limitata la maximum 50 de zile de la numire. Lichidatorul participa la procedura simplificata ca reprezentant al debitorului fiind desemnat initial de judecatorul-sindic si putand fi inlocuit de catre cel desemnat ulterior de adunarea creditorului. Potrivit legii, administratorul judiciar va intocmi si va supune judecatorului-sindic, in termenul stabilit de acesta, care nu va putea depasi 30 de zile de la desemnarea sa, un raport prin care sa propuna fie intrarea in procedura simplificata, fie continuarea perioadei de observatie din procedura generala. Administratorul judiciar sau, dupa caz, lichidatorul, in cazul procedurii simplificate, va intocmi si va supune judecatorului-sindic, in termenul stabilit de judecatorul-sindic, dar care nu

va putea depasi 60 de zile de la desemnarea sa, un raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitorului, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila. Administratorul judiciar are obligatia de a trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor, debitorului si oficiului registrului comertului sau, dupa caz, registrului societatilor agricole ori altor registre unde debitorul este inmatriculat. Ca rezultat al verificarilor facute, administratorul judiciar/lichidatorul va intocmi si va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzand toate creantele impotriva averii debitorului. La creantele garantate se vor arata titlul din care izvoraste garantia, rangul acesteia si motivele pentru care creantele au fost trecute partial in tabel sau au fost inlaturate. Debitorul, creditorii si orice alta persoana interesata vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta trecute de administratorul judiciar/lichidatorul in tabelul preliminar de creante. Precizam ca planul de reorganizare trebuie sa indice perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului. Dupa admiterea planului, judecatorul-sindic va dispune administratorului judiciar convocarea adunarii generale a creditorilor si a debitorului intr-un termen cuprins intre 20 si 25 de zile, dar nu mai inainte de afisarea tabelului definitiv de creante. In termen de 5 zile de la admitere administratorul judiciar va dispune publicarea in Buletinul procedurilor de insolventa. In cazurile de faliment, la propunerea judecatorului-sindic, tribunalul va putea dispune angajarea unui lichidator persoana fizica sau societate comerciala pe care-l va desemna judecatorul sindic. Administratorul/lichidatorul poate, de asemenea, angaja avocati conform art. 20 alin. (1) lit. l, platiti din averea debitorului si mai poate angaja persoane de alta specialitate conform art. 23, dar numirea si remuneratiile acestora sunt supuse aprobarii comitetului creditorilor, daca remuneratiile se platesc din averea debitorului. Nu este necesara aprobarea daca se platesc remuneratiile din fondul prevazut la art. 4. Activitatea debitorului este reorganizata in momentul cand sentinta care confirma un plan intra in vigoare, iar daca nici un plan nu este confirmat, judecatorul-sindic va dispune de indata incetarea procedurii falimentului. Administratorul persoana fizica sau delegatul permanent, persoana fizica al societatii comerciale administratoare va trebui sa fie contabil autorizat, expert contabil sau licentiat in studii economice sau juridice ori inginerie si sa aiba cel putin 5 ani de activitate practica economica, juridica sau de specialitate. Comitetul creditorilor se intruneste lunar, dar la cererea adminstratorului judicar sau a lichidatorului, ori de cate ori este nevoie cu cel putin doi membrii ai comitetul creditorilor. Orice deliberare a comitetului creditorulor are loc in prezenta administratorului judiciar sau dupa caz a lichidatorului care va fi consemnata intr-un proces verbal, si care va retine continutul deliberarilor dar si hotararile luate. Deliberarile si hotararile adunarii creditorilor vor fi cuprinse intr-un proces-verbal, care va fi semnat de presedintele sedintei, membrii comitetului creditorilor, si de administratorul judiciar sau de lichidator. Procesul-verbal va fi depus de catre administratorului judiciar/lichidatorului, la dosar, in termen de doua zile lucratoare de la data adunarii creditorilor. Debitorul are obligatia de a pune la dispozitie administratorului judiciar sau, dupa caz, lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale facute de el in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. Debitorul/ administratorul judiciar sunt

obligati sa intocmeasca si sa pastreze o lista cuprinzand toate incasarile, platile si compensarile efectuate dupa deschiderea procedurii, in care se va specifica natura si valoarea acestora si a datelor de identificare a cocontractantilor. Pe perioada de observatie,isi va putea continua activitatile curente si poate efectua plati catre creditorii cunoscuti, care se incadreaza in conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente, dupa cum urmeaza: a) sub supravegherea administratorului judiciar, daca debitorul a facut o cerere de reorganizare, in sensul art. 28 alin. (1) lit. h), si nu i-a fost ridicat dreptul de administrare; b) sub conducerea administratorului judiciar, daca debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Astfel, principalele atributii ale administratorului sunt: a) examinarea situatiei economice a debitorului si a documentelor depuse conform prevederii art. 28 si 35 si intocmirea unui raport prin care sa propuna fie intrarea in procedura simplificata, fie continuarea perioadei e observatie in cadru procedurii generale si supunerea acelui raport judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depasi 30 zile de la desemnarea administratorului judiciar; b) examinarea activitatii debitorului si intocmirea unui raport asupra cauzelor ce au dus la starea de insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, si asupra existentei premiselor angajarii raspunderii acestora, precum si asupra posibilitatii reale de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea si supunerea acelui raport judecatorului-sindic, intr-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea administratorului judiciar; c) intocmirea actelor necesare procedurii, cand debitorul nu a indeplinit sau a intocmit-o incomplet; d) elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului in functie de cuprinsul raportului; e) asista pe debitor la toate actele privind gestionarea sau numai la o parte din acestea; f) conduce in tot sau in parte activitatea debitorului, iar in cazul conducerii activitatii debitorului se vor respecta precizarile exprese ale judecatorului-sindic cu privire la atributiile sale si la conditiile de efectuare a platilor din contul averii debitorului; g) stabilirea datelor sedintelor adunarii creditorilor sau ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica; h) introducerea actiunii pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna drepturilor creditorilor, a transferurilor cu caracter patrimonial sau a operatiunilor comerciale incheiate de debitor, precum si constituirea unor garantii acordate de debitor care sunt susceptibile a prejudicia drepturi creditorilor; i) va sesiza de urgent judecatorul-sindic in cazul in care se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca aceste sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative; j) mentine sau denunta unele contracte incheiate de debitor; k) examinarea creantelor si, atunci cand este cazul formularea de obiectiuni la acestea precum si intocmirea tabelelor creantelor; l) urmarirea incasarii creantelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor inainte de deschiderea procedurii, formularea si sustinerea actiunilor in pretentii sau pentru incasarea creantelor debitorului, pentru acestea putand angaja avocati;

m) cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic, incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale; n) sesizarea judecatorului sindic in legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta; Totodata in atributiile administratorului judiciar intra si aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor si luarea masurilor necesare conservarii lor. Platile necesare se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei banci, pe baza de dispozitii emise de debitor sau, dupa caz, de administratorul judiciar, iar in cursul falimentului, de lichidator. La fiecare termen de continuare a procedurii, administratorul judiciar trebuie sa prezinte judecatorului-sindic un raport care va cuprinde modul in care si-a indeplinit atributiile, precum si o detaliere a cheltuielilor efectuate cu adminstrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente in averea debitorului. Baza de raportare este luna intreaga, raportul putand cuprinde mai multe luni. In cazul in care, prin raportul sau, administratorul judiciar arata ca activitatea debitorului poate fi redresata pe baza unui plan de reorganizare judiciara, acesta va trebui sa precizeze daca recomanda ca planul de reorganizare sa fie cel propus de debitor, daca, la cererea debitorului, colaboreaza la intocmirea acelui plan ori daca intentioneaza sa propuna un alt plan singur sau impreuna cu unul ori mai multi creditori. In cazul in care raportul administratorului judiciar va face propunerea de intrare in faliment, judecatorul-sindic va dispune, in termen de 3 zile de la primirea raportului, publicarea unui anunt referitor la raport in Buletinul procedurilor de insolventa, cu indicarea datei adunarii creditorilor, intr-un termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului prevazut la art. 62 alin. (1) lit. e), la care va supune votului adunarii creditorilor propunerea administratorului judiciar si punctul de vedere al comitetului creditorilor asupra acesteia. In cadrul sedintei adunarii generale a creditorilor prevazute la art. 59 alin. (4), administratorul judiciar ii va informa pe creditorii prezenti despre voturile valabile primite in scris cu privire la propunerea de intrare in faliment a debitorului in procedura generala. Adunarea generala a creditorilor va aproba propunerea administratorului judiciar, prevazuta la art. 59 alin. (2), prin votul titularilor a cel putin doua treimi din creantele prezente la vot. Indiferent de rezultatul votului, propunerea nu va fi aprobata in cazul in care unul sau mai multi creditori, detinand impreuna peste 20% din creantele cuprinse in tabelul preliminar de creante, isi anunta intentia de a depune, in termenul legal, un plan de reorganizare a debitorului. Faptul ca un proprietar al unui imobil inchiriat este debitor in prezenta procedura nu va desfiinta contractul de inchiriere, in afara de cazul in care chiria nu este inferioara chiriei practicate pe piata. Cu toate acestea, administratorul judiciar/lichidatorul poate sa refuze sa asigure prestarea oricaror servicii datorate de proprietar chiriasului pe timpul inchirierii. In acest caz, chiriasul poate evacua cladirea si poate sa ceara inregistrarea creantei sale in tabel sau poate detine in continuare imobilul, scazand din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar. Daca chiriasul alege sa continue a detine imobilul, nu va fi indreptatit la inscrierea creantei in tabel, ci va avea numai dreptul de a scadea din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar. Administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte un contract prin care debitorul s-a obligat sa efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal, in afara de cazul in care creditorul accepta efectuarea prestatiei de catre o persoana desemnata de administratorul judiciar/lichidator. Daca un asociat dintr-o societate agricola, societate in nume colectiv, societate in comandita ori cu raspundere limitata sau actionarul unei societati pe actiuni este debitor intr-o

procedura prevazuta de prezenta lege si daca implicarea debitorului intr-o astfel de procedura nu atrage dizolvarea acelei societati, administratorul/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor debitorului in acea societate, potrivit ultimei situatii financiare aprobate, sau poate propune ca debitorul sa fie pastrat ca asociat, daca ceilalti asociati sunt de acord. Cand debitorul este o societate bancara, desemnarea lichidatorului se va face cu avizul obligatoriu al Bancii Nationale a Romaniei. Atributiile lichidatorului sunt urmatoarele : a) examinarea activitatii debitorului in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, si supunerea acelui raport judecatorului-sindic in termen de maxim 60 de zile de la desemnarea sa, daca un astfel de raport n-a fost intocmit de administratorul judiar; b) conducerea in tot sau in parte a activitatii debitorului; c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale incheiate de debitori si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor si luarea masurilor corespunzatoare pentru conservarea lor; e) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor; f) examinarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la acestea, precum si intocmirea tabelelor creantelor; g) urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuate de acesta inainte deschiderii procedurii, formularea si sustinerea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului, pentru acestea putand angaja avocati; h) primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea lor in contul averii debitorului; i) vanzarea bunurilor din averea debitorului in conformitate cu prevederile legii; j) incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale sub conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic; k) sesizarea judecatorului-sindic cu orice problema care ar cere o solutionare in urma sesizarii acestuia; l) orice alte atributii stabilite prin incheiere de catre judecatorul-sindic. Lichidatorul este obligat sa intocmeasca un raport final al lichidarii si sa-l prezinte judecatorului-sindic, impreuna cu un bilant general. Aceste documente vor fi comunicate creditorului si debitorului si se vor afisa la usa tribunalului. Judecatorul-sindic va examina raportul final, inclusiv obiectiile facute de creditori, urmand sa-l aprobe sau sa-l respinga. Raportul intocmit de lichidator va fi aprobat de judecatorul - sindic printr-o sentinta daca au fost formulate obiectiuni solutionate, sau printr-o incheiere daca nu au fost solutionate asemenea obiectiuni. Lichidarea va fi considerata inchisa cand judecatorul-sindic aproba raportul final si cand toate fondurile au fost distribuite creditorilor, iar cele ramase au fost depuse la banca. Masurile premergatoare lichidarii sunt urmatoarele: - vor fi puse sub sigilii: magazinele, magaziile, depozitele, birourile, corespondenta comerciala, arhiva, dispozitivele de stocare si prelucrare a informatiei, contractele, marfurile si orice alte bunuri mobile apartinand averii debitorului;

inventarul bunurilor debitorului se va face dupa obtinerea relatiilor scrise privind situatia bunurilor debitorului. Daca in urma demersurilor efectuate conform prevederilor art. 5658, administratorul judiciar nu identifica nici un bun, inventarul se incheie pe baza comunicarilor scrise transmise de autoritatile relevante. Nu vor fi puse sub sigilii urmatoarele: - obiectele care vor trebui valorificate de urgenta pentru a se evita deteriorarea lor materiala sau pierderea din valoare; - registrele de contabilitate; - cambiile si alte titluri de valoare scadente sau care urmeaza a fi scadente in scurt timp, precum si actiunile ori alte titluri de participatie ale debitorului, care vor fi luate de lichidator pentru a fi incasate sau pentru a efectua activitatile de conservare cerute; - numerarul pe care lichidatorul il va depune in banca in contul averii debitorului. In cazul in care debitorul are bunuri si in alte judete, judecatorul-sindic va trimite notificari tribunalelor din acele judete, in vederea sigilarii de urgenta a bunurilor. Documentele intocmite de alte tribunale, certificand ca sigiliile au fost aplicate, vor fi trimise judecatoruluisindic. In timpul actiunii de sigilare, lichidatorul va lua masurile necesare pentru conservarea bunurilor. Dupa ramanerea irevocabila a hotararii de deschidere a procedurii toate actele si corespondenta emise de debitor, administratorul judiciar sau lichidator vor cuprinde, in mod obligatoriu si cu caractere vizibile, in limbile romana, engleza si franceza, mentiunea in insolventa. Se acorda dreptul judecatorului-sindic de a sanctiona administratorul judiciar cu amenda judiciara de la 1000 RON in situatia in care acesta, din culpa sau din rea-credinta, nu isi indeplineste sau indeplineste cu intarziere atributiile prevazute de lege sau stabilite de judecatorul-sindic. Daca prin fapta sa admistratorul judiciar a cauzat un prejudiciu, judecatorulsindic va putea, la cererea oricarei parti interesate, sa il oblige pe admistratorulu judicar sa acopere prejudiciul produs. Atributiile administratorului judiciar inceteaza la momentul stabilirii atributiilor lichidatorului de catre judecatorul-sindic. Poate fi desemnat lichidator si administratorul judiciar desemnat anterior.