Sunteți pe pagina 1din 72
ÎNOTÎNOT TERAPEUTICTERAPEUTIC AsistentAsistent Dr.Dr. POPPOP NICOLAENICOLAE HORAHORAŢIUŢIU
ÎNOTÎNOT TERAPEUTICTERAPEUTIC
AsistentAsistent Dr.Dr.
POPPOP NICOLAENICOLAE HORAHORAŢIUŢIU
ÎNOTULÎNOTUL LALA NOUNOU--NNĂĂSCUSCUŢŢI,I, SUGARI,SUGARI, COPIICOPII MICIMICI ŞŞII PREPREŞŞCOLARICOLARI 
ÎNOTULÎNOTUL LALA NOUNOU--NNĂĂSCUSCUŢŢI,I, SUGARI,SUGARI,
COPIICOPII MICIMICI ŞŞII PREPREŞŞCOLARICOLARI
 ApaApa şişi exerciţiileexerciţiile dede înotînot auau multiplemultiple efecteefecte
pozitivepozitive dede lala ceacea maimai fragedăfragedă vârstă,vârstă, faptfapt
afirmatafirmat dede foartefoarte mulţimulţi specialiştispecialişti (medici,(medici,
psihologi,psihologi, terapeuţi).terapeuţi).
 ÎnÎn ultimeleultimele treitrei deceniidecenii înotulînotul lala nounou născutnăscut areare oo
tottot maimai maremare răspândire.răspândire.
 ApaApa constituieconstituie unun excitantexcitant pozitivpozitiv asupraasupra
calităţilorcalităţilor motricemotrice şişi senzorialesenzoriale aleale sugarului,sugarului,
oferinduoferindu--ii senzaţiisenzaţii noi.noi.
 MişcărileMişcările reflexereflexe dede menţineremenţinere aa echilibruluiechilibrului
contribuiecontribuie lala dezvoltareadezvoltarea motricităţii.motricităţii.
OBIECTIVEOBIECTIVE Definirea:Definirea: •• ScopuluiScopului programelorprogramelor acvaticeacvatice lala
OBIECTIVEOBIECTIVE
Definirea:Definirea:
•• ScopuluiScopului programelorprogramelor acvaticeacvatice lala vârstăvârstă
micămică
•• CaracteristicilCaracteristiciloror dede dezvoltaredezvoltare aleale
copiluluicopilului înîn funcţiefuncţie dede etapăetapă
•• AspectelorAspectelor importante,importante, înîn funcţiefuncţie dede
vârstă,vârstă, întrîntr--unun programprogram acvaticacvatic
ScopulScopul programelorprogramelor acvaticeacvatice lala vârstvârstăă micmicăă  TTransmitransmit unun
ScopulScopul programelorprogramelor acvaticeacvatice lala
vârstvârstăă micmicăă
 TTransmitransmit unun bagajbagaj dede cunoştinţecunoştinţe elementareelementare
legatelegate dede măsurilemăsurile dede siguranţăsiguranţă şişi primprim ajutorajutor înîn
bazinbazin câtcât şişi pepe margineamarginea acestuia;acestuia;
 IInformnformeeazăază adulţiiadulţii cucu privireprivire lala drepturiledrepturile legalelegale şişi
moralemorale aleale copiilor;copiilor;
 TransmitTransmit părinţilorpărinţilor cunoştinţecunoştinţe metodicemetodice prinprin carecare
săsă--ii stimulezestimuleze pepe copiicopii pentrupentru caca aceştiaaceştia săsă sese
simtăsimtă înîn siguranţăsiguranţă înîn apăapă şişi săsă revinărevină lala bazin;bazin;
 IInformnformeeazăază despredespre diferenţelediferenţele carecare existăexistă lala
fiecarefiecare nivelnivel dede dezvoltaredezvoltare aa copiilor;copiilor;
 AsigurăAsigură asistenţaasistenţa nounou născuţilornăscuţilor şişi aa copiilorcopiilor micimici
înîn familiarizareafamiliarizarea cucu mediulmediul acvatic;acvatic;
ScopulScopul programelorprogramelor acvaticeacvatice lala vârstvârstăă micmicăă  PromoveazăPromovează
ScopulScopul programelorprogramelor acvaticeacvatice lala
vârstvârstăă micmicăă
 PromoveazăPromovează siguranţasiguranţa înîn mediulmediul acvaticacvatic dede lala
vârstevârste fragede;fragede;
 IniţiazăIniţiază activităţiactivităţi acvaticeacvatice carecare înîn timptimp cucu răbdarerăbdare
şişi exerciţiuexerciţiu potpot conduceconduce lala dezvoltareadezvoltarea
deprinderilordeprinderilor specificespecifice mediuluimediului acvaticacvatic lala nounou
născuţinăscuţi şişi copii;copii;
 FoloseşteFoloseşte metodemetode dede învăţareînvăţare carecare săsă inducăinducă oo
starestare dede bine:bine: fizică,fizică, personalăpersonală şişi intelectuală;intelectuală; lala
nounou născuţinăscuţi şişi copii;copii;
 AsigurăAsigură experienţeexperienţe carecare încurajeazăîncurajează nounou născuţiinăscuţii
şişi copiicopii săsă revinărevină dede bunăbună voievoie lala bazin;bazin;
 AsigurăAsigură posibilitateaposibilitatea caca părinţiipărinţii şişi nounou născuţinăscuţi sausau
copiicopii săsă desfăşoaredesfăşoare activităţiactivităţi comune.comune.
SStadiiletadiile dede dezvoltareadezvoltarea caracteristicecaracteristice copiilorcopiilor  AstfelAstfel
SStadiiletadiile dede dezvoltareadezvoltarea
caracteristicecaracteristice copiilorcopiilor
 AstfelAstfel Edward,Edward, F.F. Z.Z. şc.,şc., (1986)(1986) auau consideratconsiderat
etapeleetapele dede dezvoltareadezvoltarea lunarelunare pânăpână lala lunaluna aa
unsprezeceaunsprezecea şişi apoiapoi auau consideratconsiderat oo altăaltă etapăetapă
pânăpână lala 2424 dede luni,luni, etapăetapă pepe carecare auau subdivizatsubdivizat--oo
înîn treitrei subsub--etapeetape (11(11--1515,, 1515--1818,, 1818--24)24)
 Judy,Judy, C.C. şc.şc. (2000)(2000) carecare auau consideratconsiderat astfel:astfel:
•• NouNou născutnăscut -- naşterenaştere –– 66 luniluni
•• SugarSugar 11 -- 66 –– 1212 luniluni
•• SugarSugar 22 -- 1212 –– 2424 luniluni
•• CopilCopil micmic 11 -- 2424 –– 3636 luniluni
•• CopilCopil micmic 22 -- 3636 –– 4242 luniluni
•• PreşcolarPreşcolar -- 4242 –– 4848 luniluni
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare
morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale sugaruluisugarului
AparatulAparatul respiratorrespirator
 AActivitateactivitatea respiratorierespiratorie esteeste condicondiţionatăţionată dede
gradulgradul dede dezvoltaredezvoltare aa elementelorelementelor componentecomponente
aleale aparatuluiaparatului respiratorrespirator specifice.specifice.
 RRespiraţiaespiraţia pepe gurăgură nunu sese poatepoate realiza,realiza, iariar suptulsuptul
esteeste imposibilimposibil dacădacă narinelenarinele suntsunt obstrucţionateobstrucţionate
 VolumulVolumul pulmonarpulmonar sporeştesporeşte notabilnotabil înîn primeleprimele luniluni
dede viaţă,viaţă, deşideşi esteeste limitatlimitat dede poziţiapoziţia ridicatăridicată aa
diafragmuludiafragmului.i.
 MobilitateaMobilitatea redusăredusă aa coastelorcoastelor şişi poziţiapoziţia lorlor
orizontală,orizontală, câtcât şişi activitateaactivitatea musculaturiimusculaturii specificespecifice
limiteazălimitează capacitateacapacitatea toracică.toracică.
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare
morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale sugaruluisugarului
AparatulAparatul respiratorrespirator
 PerimetrulPerimetrul toracictoracic esteeste unun parametruparametru importantimportant
pentrupentru dezvoltareadezvoltarea dezvoltareadezvoltarea normalănormală aa nounou--
născutuluinăscutului şişi sugarului.sugarului.
 ValoriValori aleale dezvoltăriidezvoltării cutieicutiei toracicetoracice (după(după
Sultana,Sultana, G.G. 2009)2009)
•• Nou-Nou-născutnăscut -- 33,233,2 cmcm -- băieţi;băieţi; 32,932,9 cmcm -- fetefete
•• 33 luniluni -- 40,640,6 cmcm -- băieţi;băieţi; 39,839,8 cmcm -- fetefete
•• 66 luniluni -- 43,743,7 cmcm -- băieţi;băieţi; 4343 cmcm -- fetefete
•• 99 luniluni -- 4646 cmcm -- băieţi;băieţi; 45,445,4 cmcm -- fetefete
•• 1212 luniluni -- 47,647,6 cmcm -- băieţi;băieţi; 4747 cmcm -- fetefete
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare
morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale sugaruluisugarului
AparatulAparatul respiratorrespirator
 CapacitateaCapacitatea respiratorierespiratorie limitatălimitată
morfologicmorfologic şişi funcţionalfuncţional lala nounou--născutnăscut şişi
sugarsugar esteeste compensatăcompensată prinprin ritmritm
respiratorrespirator accelerat,accelerat, neregulatneregulat şişi
superficial.superficial.
 ValoriValori normalenormale aleale frecvenţeifrecvenţei respiratoriirespiratorii
•• NouNou--născuţinăscuţi -- 4040
•• CopiiCopii -- 20-20-3030
•• AdulţiAdulţi -- 1414--1818
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare
morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale sugaruluisugarului
AparatulAparatul cardiocardio--vascularvascular
 FrecvenţaFrecvenţa cardiacăcardiacă şişi volumulvolumul dede sângesânge
circulatorcirculator variazăvariază inversinvers proporţionalproporţional înîn
raportraport cucu vârsta.vârsta.
 ValoriValori normalenormale aleale pulsuluipulsului
•• adultadult -- 60-60-80/min,80/min,
•• copiicopii -- 90-90-100/min,100/min,
•• nounou--născuţinăscuţi -- 130130--140/min,140/min,
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare
morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale sugaruluisugarului
AparatulAparatul cardiocardio--vascularvascular
 TensiuneaTensiunea arterialăarterială esteeste directdirect
pproropporţionalăorţională înîn rarapportort cucu vârstavârsta
 ValoriValori normalenormale aleale tensiuniitensiunii arterialearteriale
•• AdulţiAdulţi 115115--140;140; 7070--9090 mmHgmmHg
•• CopiiCopii 9191--110;110; 6060--6565 mmHgmmHg
•• NouNou--născuţinăscuţi 6565--80;80; 4040--5050 mmHgmmHg
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare
morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale sugaruluisugarului
MotricitateaMotricitatea
 LaLa început,început, poziţiapoziţia nounou--născutuluinăscutului sese
aseamănăaseamănă cucu ceacea dindin viaţaviaţa intrauterină,intrauterină,
caracterizatăcaracterizată prinprin dominareadominarea tonusuluitonusului dede
flexiuneflexiune aa extremităţilor.extremităţilor.
 MişcărileMişcările spontanespontane auau caractercaracter dede
„pedalare”„pedalare” şişi privescprivesc concomitentconcomitent sausau înîn
succesiunesuccesiune scurtăscurtă toatetoate celecele patrupatru
extremităţi.extremităţi.
 OO datădată cucu înaintareaînaintarea înîn vârstăvârstă mişcărilemişcările
devindevin preciseprecise şişi controlate.controlate.
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare
morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale sugaruluisugarului
MotricitateaMotricitatea
 EtapeleEtapele dezvoltăriidezvoltării motricemotrice (după(după
Edward,Edward, F.F. Z.Z. şc,şc, 1986)1986)
NouNou--nnăăscutscut PoziţiePoziţie fetalăfetală
NouNou--nnăăscutscut
PoziţiePoziţie fetalăfetală
11 lunlunăă RidicăRidică bărbiabărbia
11 lunlunăă
RidicăRidică bărbiabărbia
22 luniluni RidicăRidică pieptulpieptul sussus
22 luniluni
RidicăRidică pieptulpieptul sussus
33 luniluni PrindePrinde şişi scapăscapă obiecteobiecte
33 luniluni
PrindePrinde şişi scapăscapă obiecteobiecte
44 luniluni StăStă aşezataşezat cucu ajutorajutor
44 luniluni
StăStă aşezataşezat cucu ajutorajutor
55 luniluni ŢinutŢinut înîn braţebraţe apucăapucă obiecteobiecte
55 luniluni
ŢinutŢinut înîn braţebraţe apucăapucă obiecteobiecte
66 luniluni AşezatAşezat pepe scaunscaun prindeprinde obiecteobiecte pendulantependulante
66 luniluni
AşezatAşezat pepe scaunscaun prindeprinde obiecteobiecte pendulantependulante
77 luniluni StăStă aşezataşezat fărăfără ajutorajutor
77 luniluni
StăStă aşezataşezat fărăfără ajutorajutor
88 luniluni StăStă înîn poziţiepoziţie bipedăbipedă cucu ajutorajutor
88 luniluni
StăStă înîn poziţiepoziţie bipedăbipedă cucu ajutorajutor
99 luniluni  StăStă înîn poziţiepoziţie bipedăbipedă ţinânduţinându--sese dede mobilămobilă
99 luniluni
 StăStă înîn poziţiepoziţie bipedăbipedă ţinânduţinându--sese dede mobilămobilă
1010 luniluni SeSe deplaseazădeplasează pepe palmepalme şişi genunchigenunchi (patrupedie)(patrupedie)
1010 luniluni
SeSe deplaseazădeplasează pepe palmepalme şişi genunchigenunchi (patrupedie)(patrupedie)
1111 luniluni MergeMerge cândcând esteeste ajutatajutat
1111 luniluni
MergeMerge cândcând esteeste ajutatajutat
1212 luniluni SeSe sprijinăsprijină dede mobilamobila pentrupentru aa sese ridicaridica înîn ststândând
1212 luniluni
SeSe sprijinăsprijină dede mobilamobila pentrupentru aa sese ridicaridica înîn ststândând
1313 luniluni UrcăUrcă scăriscări
1313 luniluni
UrcăUrcă scăriscări
1414 luniluni StăStă înîn poziţiepoziţie bipedăbipedă fărăfără ajutorajutor
1414 luniluni
StăStă înîn poziţiepoziţie bipedăbipedă fărăfără ajutorajutor
1515 luniluni MergeMerge singursingur
1515 luniluni
MergeMerge singursingur
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare
morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale sugaruluisugarului
MotricitateaMotricitatea
 SuccesiuneaSuccesiunea mişcărilormişcărilor sese diferenţiazădiferenţiază întrîntr--oo
anumităanumită ordine:ordine: dede sussus înîn josjos şişi dede lala proximalproximal
sprespre distal.distal.
 MişcărileMişcările reflexereflexe suntsunt înlocuiteînlocuite treptattreptat cucu mişcărimişcări
voluntare.voluntare.
 CeleCele maimai importanteimportante etapeetape sunt:sunt:
•• LaLa 3-3-44 săptămâni:săptămâni: coordoneazăcoordonează mişcărilemişcările globilorglobilor
oculari;oculari; fixeazăfixează cucu privireaprivirea uneleunele obiecteobiecte luminoaseluminoase sausau
coloratecolorate înîn mişcare;mişcare; aşezataşezat pepe burtăburtă ridicăridică capulcapul
•• LaLa 22 luni:luni: aşezataşezat pepe burtăburtă ridicăridică capulcapul şişi umeriiumerii
•• LaLa 33 luni:luni: îşiîşi ţineţine capulcapul cândcând esteeste ridicatridicat înîn sussus
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare
morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale sugaruluisugarului
 MotricitateaMotricitatea
 CeleCele maimai importanteimportante etapeetape sunt:sunt:
•• LaLa 4-4-55 luni:luni: lala tracţiuneatracţiunea dindin poziţiepoziţie culcatculcat pepe spatespate ţinutţinut
dede mmââini,ini, îîşişi susţinesusţine capulcapul
•• LaLa 5-5-66 luni:luni: sese întoarceîntoarce dede pepe burtăburtă pepe spatespate
•• LaLa 6-6-77 luni:luni: stăstă înîn şezutşezut cucu sprijinsprijin minim,minim, întindeîntinde mânamâna
pentrupentru aa apucaapuca obiecteobiecte
•• LaLa 7-7-88 luni:luni: sese întoarceîntoarce dede pepe spatespate pepe burtăburtă
•• LaLa 8-8-1010 luni:luni: mergemerge înîn patrupatru labe,labe, stăstă înîn picioarepicioare sprijinitsprijinit
•• LaLa 10-10-1212 luni:luni: stăstă înîn picioarepicioare fărăfără sprijin,sprijin, sese ridicăridică
ţinânduţinându--sese dede obiecteobiecte
•• LaLa 11-11-1515 luni:luni: faceface primiiprimii paşipaşi fărăfără sprijinsprijin
(( dupădupă Edward,Edward, F.F. Z.Z. şc.,şc., 1986;1986; Căpraru,Căpraru, E.E. şc.,şc., 1988;1988;
Cesari,Cesari, J.J. şc.,şc., 2001)2001)
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare
morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale sugaruluisugarului
PercepţiaPercepţia
 ÎnÎn primeleprimele săptămânisăptămâni dede viaţă,viaţă,
comportamentulcomportamentul sugaruluisugarului esteeste dictatdictat dede
satisfacereasatisfacerea nevoilornevoilor dede bază:bază: căldură,căldură,
linişte,linişte, saţietate.saţietate.
 ManifestăManifestă reacţiireacţii „negative”„negative” prinprin plâns,plâns,
cândcând acesteaceste condiţiicondiţii nunu suntsunt îndeplinite.îndeplinite.
 FixeazăFixează şişi urmăreşte,urmăreşte, vizual,vizual, dede timpuriutimpuriu
obiecteobiecte şişi lele diferenţiazădiferenţiază dede altelealtele dindin jur.jur.
 UnUn organorgan importantimportant dede cunoaşterecunoaştere (de(de
orientareorientare)) esteeste guragura (linge,(linge, suge,suge, muşcămuşcă
obiecte);obiecte); cucu ajutorulajutorul gurii,gurii, sugarulsugarul
cunoaştecunoaşte oo bunăbună parteparte dindin lumealumea
înconjurătoare.înconjurătoare.
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare
morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale sugaruluisugarului
PercepţiaPercepţia
 MâinileMâinile atingating lala începutînceput dindin întâmplareîntâmplare obiectele,obiectele,
maimai târziutârziu eleele apucăapucă obiecteobiecte pepe carecare lele--aa
perceputperceput cucu privirea.privirea.
 ExperimenteazăExperimentează coordonareacoordonarea ochiochi--mână,mână, mânămână--
ochiochi şişi înîn felulfelul acesta,acesta, învaţăînvaţă săsă--şişi cunoascăcunoască
propriulpropriul corp,corp, săsă--ll delimitezedelimiteze dede mediulmediul
înconjurător.înconjurător.
 PePe lângălângă nevoilenevoile dede bază,bază, sese instaleazăinstalează crescândcrescând
nevoianevoia dede mişcaremişcare (contactul(contactul cucu mediul),mediul), iariar
acestaacesta sese realizeazărealizează dacădacă sugarulsugarul areare variaţievariaţie înîn
decordecor şişi dacădacă vava fifi asiguratăasigurată comunicareacomunicarea
permanentăpermanentă cucu adulţiiadulţii dindin jurjur (Edward,(Edward, F.F. Z.Z. şc.,şc.,
191986;86; Căpraru,Căpraru, E.E. şc.,şc., 1988;1988; Cesari,Cesari, J.J. şc.,şc.,
2001).2001).
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare
morfomorfo--funcfuncţţionalionalăă aleale sugaruluisugarului
TemperaturaTemperatura
 NouNou--născutulnăscutul nunu--şşii ppoateoate reregglala
temperaturatemperatura corpului,corpului, carecare esteeste
puternicputernic influenţatăinfluenţată dede variaţiilevariaţiile
mediuluimediului înconjurător.înconjurător.
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare pepe etapeetape  NouNou născutnăscut
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare pepe
etapeetape
 NouNou născutnăscut (naştere(naştere –– 66 luni)luni)
•• DezvoltareaDezvoltarea motorie:motorie: mişcărilemişcările suntsunt
controlatecontrolate dede pestepeste 7070 dede reflexereflexe distincte.distincte.
PrezintăPrezintă controlcontrol limitatlimitat alal capuluicapului şişi alal
mişcărilormişcărilor voluntare.voluntare.
•• DezvoltareaDezvoltarea cognitivă:cognitivă: învaţăînvaţă prinprin explorareexplorare
senzorialăsenzorială şişi prinprin repetiţie.repetiţie. RealizeazăRealizează limitatalimitata
asociereaasocierea dintredintre acţiuneacţiune şişi reacţiune.reacţiune. ComunicăComunică
prinprin plânsplâns şişi prinprin indiciiindicii nonnon--verbale.verbale.
•• DezvoltareaDezvoltarea personală:personală: acceptăacceptă companiacompania
străinilorstrăinilor şişi răspunsulrăspunsul datdat părinţilorpărinţilor esteeste
selectiv.selectiv.
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare pepe etapeetape  SugarSugar 11 (6(6 –– 1212
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare pepe
etapeetape
 SugarSugar 11 (6(6 –– 1212 luni)luni)
•• DezvoltareaDezvoltarea motorie:motorie: prezintăprezintă controlcontrol motricmotric
voluntar,voluntar, controlcontrol posturalpostural aa porţiuniiporţiunii superioaresuperioare
aa corcorppuluiului şşii realizeazărealizează unun controlcontrol pposturalostural înîn
poziţiapoziţia aşezataşezat şişi înîn poziţiapoziţia stând.stând.
•• DezvoltareaDezvoltarea cognitivă:cognitivă: explorareexplorare timpurie,timpurie,
memoreazămemorează şişi anticipează,anticipează, plângeplânge şişi
articuleazăarticulează sunetesunete (vocale).(vocale).
•• DezvoltareaDezvoltarea personală:personală: sensibilsensibil lala emoţiileemoţiile şişi
exteriorizărileexteriorizările altora,altora, timidtimid înîn prezenţaprezenţa
străinilor.străinilor.
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare pepe etapeetape  SugarSugar 22 ((1122 –– 2424
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare pepe
etapeetape
 SugarSugar 22 ((1122 –– 2424 luni)luni)
•• DezvoltareaDezvoltarea motorie:motorie: poziţiepoziţie verticală,verticală,
merge,merge, controlcontrol automat.automat. ControleazăControlează binebine
pprehensiunearehensiunea,, ridicăridică şşii aaşşeazăează obiecteobiecte
•• DezvoltareaDezvoltarea cognitivă:cognitivă: reuşeştereuşeşte săsă punăpună înîn
relaţierelaţie cauzacauza şişi efectul,efectul, îşiîşi aminteşteaminteşte şişi
asociazăasociază oamenioameni şişi evenimente,evenimente, înţelegeînţelege maimai
multmult decâtdecât poatepoate spune.spune.
•• DezvoltareaDezvoltarea personală:personală: sese adreseazăadresează
părinteluipărintelui pentrupentru încurajare/susţinere,încurajare/susţinere, nevoianevoia
dede independenţăindependenţă începeîncepe săsă provoaceprovoace conflicte.conflicte.
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare pepe etapeetape  CopilCopil micmic 11 (24(24 ––
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare pepe
etapeetape
 CopilCopil micmic 11 (24(24 –– 3636 luni)luni)
•• DezvoltareaDezvoltarea motorie:motorie: mersulmersul şişi alergareaalergarea
suntsunt automatisme,automatisme, controlulcontrolul motormotor generalgeneral
începeîncepe săsă sese cristalizeze.cristalizeze.
•• DezvoltareaDezvoltarea cognitivă:cognitivă: vocabularvocabular bun,bun, dardar
abilitateaabilitatea dede aa înţelegeînţelege perspectivaperspectiva celorlalţicelorlalţi
esteeste limitată,limitată, abilitateaabilitatea dede aa comunicacomunica sese
dezvoltădezvoltă printrprintr--unun vocabularvocabular maimai bogat.bogat.
•• DezvoltareaDezvoltarea personală:personală: sese joacăjoacă singursingur deşideşi
areare companiacompania altoraltor copii.copii. MaiMai independentindependent
începeîncepe săsă sese raportezeraporteze lala educator.educator.
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare pepe etapeetape  CopilCopil micmic 22 (36(36 ––
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare pepe
etapeetape
 CopilCopil micmic 22 (36(36 –– 4242 luni)luni)
•• DezvoltareaDezvoltarea motorie:motorie: bunăbună coordonarecoordonare şişi
încearcăîncearcă nounou deprinderideprinderi (mers(mers ritmic,ritmic, balansulbalansul
braţbraţ ppicioricior ooppus)us)
•• DezvoltareaDezvoltarea cognitivă:cognitivă: comunicăcomunică înîn
propoziţii,propoziţii, areare noţiuneanoţiunea timpuluitimpului şişi oo bunăbună
memoriememorie aa evenimentelorevenimentelor şişi aa detaliilor.detaliilor.
•• DezvoltareaDezvoltarea personală:personală: egocentric,egocentric, începeîncepe
săsă înţeleagăînţeleagă maimai binebine perspectiveleperspectivele celorlalţi,celorlalţi,
interacţioneazăinteracţionează maimai binebine cucu ceicei dede aceeaşiaceeaşi
vârstă.vârstă.
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare pepe etapeetape  PreşcolarPreşcolar (42(42 ––
CaracteristicileCaracteristicile dede dezvoltaredezvoltare pepe
etapeetape
 PreşcolarPreşcolar (42(42 –– 4848 luni)luni)
•• DezvoltareaDezvoltarea motorie:motorie: mergemerge asemănătorasemănător cucu unun adult,adult,
aleargăaleargă controlatcontrolat şişi îşiîşi poatepoate ajustaajusta lungimealungimea pasului,pasului,
saresare şişi trecetrece pestepeste obstacole,obstacole, poatepoate săsă controlezecontroleze
deprinderideprinderi complexecomplexe (mersul(mersul pepe bicicletă).bicicletă).
•• DezvoltareaDezvoltarea cognitivă:cognitivă: înţelegeînţelege poveştilepoveştile şişi areare
imaginaţieimaginaţie bogată,bogată, esteeste curioscurios cumcum funcţioneazăfuncţionează diferitediferite
mecanismemecanisme sausau cumcum sese întâmplăîntâmplă anumiteanumite fenomene,fenomene,
comunicăcomunică prinprin întrebăriîntrebări şişi iniţiazăiniţiază frecventfrecvent acţiuniacţiuni prinprin
vorbire.vorbire.
••
DezvoltareaDezvoltarea personală:personală: sese joacăjoacă înîn grup,grup, capacitateacapacitatea
dede aa înţelegeînţelege perspectivaperspectiva celorlalţi,celorlalţi, dardar tindetinde săsă
considereconsidere pepe rândrând câtecâte unun aspect,aspect, înţelegeînţelege şişi respectărespectă
regulireguli simple.simple.
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn mediulmediul acvaticacvatic  NouNou născutnăscut
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn
mediulmediul acvaticacvatic
 NouNou născutnăscut
•• NuNu suntsunt recomandaterecomandate activităţiactivităţi organizateorganizate înîn
mediulmediul acvaticacvatic lala nounou--născuţinăscuţi subsub 66 luni.luni.
•• ÎnÎn aceastăaceastă perioadăperioadă părinţiipărinţii trebuietrebuie iniţiaţiiniţiaţi înîn
modulmodul dede folosirefolosire aa căzicăzi dede baiebaie pentrupentru aa
asiguraasigura acasă,acasă, experienţaexperienţa acvaticăacvatică necesarănecesară
nouluinoului născutnăscut pentrupentru integrareaintegrarea ulterioarăulterioară întrîntr--
unun programprogram acvatic.acvatic.
•• PrimelePrimele şedinţeşedinţe dede acomodareacomodare înîn vanăvană potpot
aveaavea locloc dede lala vârstavârsta dede 33 săptămâni,săptămâni, cucu 11--22
şedinţeşedinţe pepe săptămână.săptămână.
•• EsteEste importantimportant caca apaapa săsă fiefie dede 3737°°C,C,
temperaturatemperatura aeruluiaerului săsă fiefie adecvată,adecvată, iariar părinţiipărinţii
săsă fiefie relaxaţi,relaxaţi, calmi,calmi, săsă--ii vorbeascăvorbească pepe unun tonton
liniştit.liniştit.
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn mediulmediul acvaticacvatic  NouNou născutnăscut
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn
mediulmediul acvaticacvatic
 NouNou născutnăscut
•• ÎnÎn vanăvană sese vava exersaexersa plutireaplutirea şişi alunecareaalunecarea înîn poziţiapoziţia
facialăfacială şişi dorsală.dorsală.
••
••
•• DupăDupă câtevacâteva şedinţe,şedinţe, înîn carecare copilulcopilul ss--aa acomodatacomodat cucu
acesteaceste exerciţii,exerciţii, sese poatepoate încercaîncerca acomodareaacomodarea cucu
temperaturatemperatura maimai scăzutăscăzută aa apei,apei, creândcreând aşaaşa numitănumită
„pata„pata rece”.rece”.
EsteEste importantimportant ca,ca, atunciatunci cândcând copilulcopilul îşiîşi manifestămanifestă
disconfortuldisconfortul (plânge),(plânge), săsă fiefie aşezataşezat întrîntr--oo poziţiepoziţie carecare îiîi
convineconvine (scos(scos dindin apă).apă).
•• PePe măsuramăsura acomodăriiacomodării cucu apa,apa, temperaturatemperatura acesteiaacesteia vava
fifi scăzutăscăzută dede lala 3737°°CC lala 3434°°--3535°°CC dede grade.grade.
SeSe potpot aşezaaşeza pepe suprafaţasuprafaţa apeiapei 11--22 jucăriijucării plutitoareplutitoare sausau
sese potpot suspendasuspenda deasupradeasupra vaneivanei jucăriijucării colorate,colorate, caca
privireaprivirea copiluluicopilului săsă fiefie atrasăatrasă dede acesteaacestea înîn timpultimpul
plutiriiplutirii pepe pieptpiept sausau pepe spate.spate.
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn mediulmediul acvaticacvatic  NouNou născutnăscut
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn
mediulmediul acvaticacvatic
 NouNou născutnăscut
•• UndeUnde suntsunt iniţiateiniţiate programeprograme acvaticeacvatice înîn piscinepiscine
publice,publice, pentrupentru nounou născuţinăscuţi subsub 66 luni,luni, sese vava
acordaacorda oo atenţieatenţie deosebitădeosebită stăriistării dede sănătatesănătate aa
nounou născuţilor.născuţilor.
•• CondiţiileCondiţiile dede igienăigienă impuseimpuse vorvor cuprinde:cuprinde:
igienaigiena apei,apei, temperaturatemperatura apeiapei şişi aa aeruluiaerului dindin
incintă,incintă, tehniciletehnicile dede prindereprindere şişi manipularemanipulare aa
nounou născutuluinăscutului şişi programulprogramul şedinţelor.şedinţelor.
•• DurataDurata şederiişederii înîn apăapă esteeste dede 1100 maximummaximum 1515
minute,minute, apoiapoi sese poatepoate mărimări treptattreptat pânăpână lala 3030
minute.minute.
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn mediulmediul acvaticacvatic  NouNou născutnăscut
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn
mediulmediul acvaticacvatic
 NouNou născutnăscut
IndicaţiiIndicaţii metodicemetodice

•• ExerciţiileExerciţiile dede înotînot sese vorvor începeîncepe dede lala vârstavârsta dede 33 luni.luni.
•• BazinulBazinul vava aveaavea adâncimeaadâncimea dede l,30l,30 m,m, pentrupentru caca mamamama sausau terapeutulterapeutul
săsă poatăpoată asistaasista copilulcopilul dindin poziţiapoziţia stând.stând.
•• EsteEste binebine caca oo laturălatură aa bazinuluibazinului săsă fiefie pprevăzutărevăzută cucu tretrepptete,, ppentruentru caca
mamamama sausau terapeutulterapeutul săsă poatăpoată stasta şişi înîn şezând.şezând.
•• LaLa primeleprimele şedinţe,şedinţe, copilulcopilul vava fifi purtatpurtat dede mamămamă înîn braţe,braţe, cucu capulcapul
copiluluicopilului sprijinitsprijinit pepe umăr.umăr. Astfel,Astfel, vava traversatraversa bazinulbazinul dede câtevacâteva ori,ori,
copilulcopilul vava fifi stropitstropit pepe spatespate şişi pepe ceafăceafă cucu oo mânămână şişi vava fifi scufundatscufundat
treptattreptat înîn apă.apă.
•• UrmeazăUrmează exersareaexersarea plutiriiplutirii şişi alunecăriialunecării pepe pieptpiept şişi pepe spate,spate, lala începutînceput
înîn linielinie dreaptă,dreaptă, apoiapoi înîn zigzig--zag.zag.
•• ÎnÎn momentulmomentul înîn carecare copilulcopilul areare forţaforţa necesarănecesară dede aa menţinemenţine capulcapul
ridicat,ridicat, sese potpot folosifolosi elementeelemente flotoareflotoare gonflabilegonflabile pepe braţ,braţ, prizapriza esteeste
subsub axilăaxilă sausau bebeluşulbebeluşul sese prindeprinde dede degetuldegetul maremare alal mameimamei şişi sese
exerseazăexersează alunecareaalunecarea pepe piept.piept.
•• UrmătoareaUrmătoarea fazăfază esteeste renunţarearenunţarea lala prizăpriză şişi plutireaplutirea independentăindependentă pepe
spatespate şişi pepe piept.piept.
•• AlunecareaAlunecarea independentăindependentă sese vava învăţaînvăţa prinprin tracţiunetracţiune (de(de lala nivelulnivelul
umerilor)umerilor) şişi părăsireapărăsirea prizei,prizei, apoiapoi cucu împingereîmpingere pepe talpatalpa copilului.copilului.
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn mediulmediul acvaticacvatic  NouNou născutnăscut
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn
mediulmediul acvaticacvatic
 NouNou născutnăscut
IndicaţiiIndicaţii metodicemetodice

•• MişcareaMişcarea dede picioarepicioare sese vava exersaexersa lala începutînceput caca oo mişcaremişcare pasivăpasivă ––
apucareaapucarea gleznelorgleznelor cucu mâinilemâinile şişi mişcareamişcarea lorlor pepe verticală,verticală, depărtareadepărtarea
şişi apropiereaapropierea picioarelor,picioarelor, flexiuneaflexiunea şişi extensiuneaextensiunea alternativăalternativă aa
••
picioarelor.picioarelor.
•• ScufundareaScufundarea capuluicapului subsub apăapă sese poatepoate faceface dupădupă cece copilulcopilul stăpâneştestăpâneşte
apneea.apneea.
CopilulCopilul ţinutţinut cucu oo palmă,palmă, sese toarnătoarnă apăapă pepe capcap sausau obraz,obraz, înîn modmod reflexreflex
elel vava realizarealiza apneea.apneea. AceastăAceastă manevrămanevră săsă fiefie însoţităînsoţită cucu rostirearostirea unuiunui
cuvântcuvânt scurtscurt (jos,(jos, hopa).hopa). MaiMai târziu,târziu, odatăodată cucu stropireastropirea capuluicapului şişi
••
rostirearostirea cuvântului,cuvântului, copilulcopilul vava fifi scufundatscufundat ll--22 secundesecunde subsub apă.apă.
•• AcelaşiAcelaşi exerciţiuexerciţiu sese vava faceface cucu prizapriza subsub axilăaxilă sausau cucu prizapriza pepe mâinilemâinile
copilului.copilului. Astfel,Astfel, vava fifi obişnuitobişnuit săsă sese scufundescufunde fărăfără săsă fiefie ţinutţinut înîn braţe,braţe,
reducândreducând astfelastfel contactulcontactul directdirect cucu mama.mama.
UrmătoareaUrmătoarea fazăfază înîn învăţareînvăţare esteeste scufundareascufundarea copiluluicopilului înîn timpultimpul
alunecăriialunecării pepe piept,piept, odatăodată cucu rostirearostirea semnaluluisemnalului verbal.verbal.
•• DacăDacă copilulcopilul îşiîşi manifestămanifestă disconfortul,disconfortul, înghiteînghite apă,apă, plânge,plânge, vava fifi ridicatridicat
dindin apă,calm,apă,calm, şişi vava fifi liniştitliniştit folosindfolosind unun tonton calm.calm.
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn mediulmediul acvaticacvatic  NouNou născutnăscut
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn
mediulmediul acvaticacvatic
 NouNou născutnăscut
IndicaţiiIndicaţii metodicemetodice

•• AlunecareaAlunecarea pepe spatespate sese vava exersaexersa lala începutînceput cucu susţinereasusţinerea
spateluispatelui cucu oo mână,mână, aa capuluicapului şişi gâtuluigâtului cucu cealaltă.cealaltă.
•• PentruPentru căcă primeleprimele încercăriîncercări arar puteaputea săsă nunu fiefie pepe placulplacul
cocoppiluluiilului,, deoarecedeoarece oo ppartearte aa cacappuluiului esteeste subsub aappăă şşii câmcâmppulul
vizualvizual sese reduce,reduce, avândavând privireaprivirea îndreptatăîndreptată înîn sus,sus, esteeste
importantimportant caca părintelepărintele sausau instructorulinstructorul săsă fiefie aplecataplecat deasupradeasupra
copiluluicopilului şişi săsă--ii vorbeascăvorbească tottot timpul.timpul.
•• LaLa primeleprimele încercăriîncercări alunecareaalunecarea vava fifi lentă,lentă, înîn linielinie dreaptă,dreaptă,
pânăpână sese obţineobţine relaxarearelaxarea şişi extensiuneaextensiunea membrelormembrelor inferioare.inferioare.
•• DupăDupă cece sese obişnuieşteobişnuieşte cucu aceastăaceastă poziţiepoziţie şişi îiîi vava faceface plăcere,plăcere,
sese poatepoate reducereduce prizapriza numainumai lala susţinereasusţinerea capuluicapului şişi ulteriorulterior
poatepoate fifi lăsatlăsat săsă pluteascăplutească independent.independent.
•• DacăDacă ambiiambii părinţipărinţi participăparticipă lala activitate,activitate, unulunul dintredintre eiei poatepoate
săsă ţinăţină jucăriijucării coloratecolorate înîn aeraer pentrupentru aa atrageatrage privireaprivirea copilului,copilului,
astfelastfel şişi capulcapul vava fifi menţinutmenţinut întrîntr--oo poziţiepoziţie corectă.corectă.
•• ÎnvăţareaÎnvăţarea expiraţieiexpiraţiei acvaticeacvatice nunu poatepoate constituiconstitui unun scopscop lala
aceastăaceastă vârstă.vârstă.
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn mediulmediul acvaticacvatic SugarSugar 11 şişi 22 
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn
mediulmediul acvaticacvatic
SugarSugar 11 şişi 22

•• SugariiSugarii carecare participăparticipă lala programeprograme acvaticeacvatice înîn piscinepiscine publicepublice trebuietrebuie
săsă aibăaibă celcel puţinpuţin 66 luni.luni.
•• AceştiaAceştia trebuietrebuie susţinuţisusţinuţi adecvatadecvat pentrupentru aa preveniiprevenii înghiţireaînghiţirea apei.apei.
IntoxicaţiileIntoxicaţiile cucu apăapă suntsunt frecventefrecvente lala acesteaceste vârste.vârste.
•• PărinţiiPărinţii şişi instructoriiinstructorii trebuietrebuie săsă monitorizezemonitorizeze câtăcâtă apăapă aa băutbăut sugarulsugarul şişi
săsă--ll scoatăscoată dindin apăapă înainteînainte caca stomaculstomacul acestuiaacestuia săsă sese dilate.dilate.
•• ProgrameleProgramele acvaticeacvatice pentrupentru nounou născuţinăscuţi şişi sugarisugari trebuietrebuie săsă fiefie
structuratestructurate subsub formăformă dede jocurijocuri dede acomodareacomodare cucu apa.apa.
•• ActivitateaActivitatea înîn apăapă sausau înîn juruljurul bazinuluibazinului vava fifi supravegheatăsupravegheată dede părinţipărinţi
îndeaproape.îndeaproape.
•• TrebuieTrebuie asiguratasigurat unun mediumediu destins,destins, veselvesel fărăfără constrângeri,constrângeri, carecare vava
asiguraasigura sugaruluisugarului oo dezvoltaredezvoltare socială,socială, intelectuală,intelectuală, fizicăfizică şişi
emoţională.emoţională.
•• ProgramulProgramul dede acomodareacomodare înîn apăapă trebuietrebuie săsă cuprindăcuprindă educaţiaeducaţia şişi
participareaparticiparea activăactivă (în(în apă)apă) aa părinţilorpărinţilor lala programulprogramul acvatic.acvatic.
•• DeDe asemeneaasemenea trebuietrebuie săsă lili sese comunicecomunice părinţilorpărinţilor regulileregulile dede siguranţă,siguranţă,
obiectiveleobiectivele şişi tehniciletehnicile dede abordareabordare aa activităţiloractivităţilor destinatedestinate sugarilor.sugarilor.
•• IniţialIniţial părinţiipărinţii trebuietrebuie săsă--şişi asumeasume responsabilitatearesponsabilitatea supravegheriisupravegherii şişi
învăţăriiînvăţării propriilorpropriilor copii.copii.
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn mediulmediul acvaticacvatic SugarSugar 11 şişi 22 
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn
mediulmediul acvaticacvatic
SugarSugar 11 şişi 22

•• PărinţiiPărinţii trebuietrebuie săsă sese asigureasigure căcă propriiproprii copiicopii suntsunt înîn starestare
perfectăperfectă dede sănătatesănătate înîn timpultimpul programuluiprogramului acvatic.acvatic.
•• OO informareinformare corectăcorectă despredespre stareastarea dede sănătatesănătate sausau despredespre boliboli
dede carecare suferăsuferă sausau aa suferitsuferit copilulcopilul sugarsugar trebuietrebuie obţinutăobţinută dede lala
părinţipărinţi înainteînainte dede aa acceptaaccepta unun sugarsugar înîn programulprogramul acvatic.acvatic.
•• ProfesorulProfesorul şişi părinţiipărinţii trebuietrebuie săsă fiefie conştienţiconştienţi căcă stareastarea fizicăfizică şişi
emoţionalăemoţională variazăvariază dede lala unun sugarsugar lala altul.altul.
•• UnUn istoricistoric medicalmedical şişi oo informareinformare despredespre stareastarea dede sănătatesănătate aa
părinţilorpărinţilor trebuietrebuie dede asemeneaasemenea cunoscute.cunoscute.
•• ProfesoriiProfesorii trebuietrebuie săsă fiefie specializaţispecializaţi înîn activitateaactivitatea acvaticăacvatică cucu
sugarii.sugarii. ProfesorulProfesorul trebuietrebuie săsă cunoascăcunoască modulmodul dede dezvoltare,dezvoltare,
implicaţiileimplicaţiile activităţiloractivităţilor acvaticeacvatice şişi ritmulritmul dede învăţareînvăţare aleale
sugarului.sugarului.
•• ProfesorulProfesorul trebuietrebuie săsă înţeleagă,înţeleagă, săsă aibăaibă aptitudini,aptitudini, săsă aibăaibă
răbdarerăbdare şişi entuziasmentuziasm pentrupentru acestacest grupgrup dede vârstăvârstă şişi săsă fiefie
mereumereu informatinformat înîn legăturălegătură cucu noutăţilenoutăţile înîn domeniu.domeniu.
•• ProfesorulProfesorul dindin apăapă şişi celcel puţinpuţin încăîncă oo persoanăpersoană aflatăaflată afarăafară dindin
apăapă trebuietrebuie săsă cunoascăcunoască şişi săsă fiefie atestaţiatestaţi înîn resuscitarearesuscitarea
cardiocardio--pulmonarăpulmonară lala sugarisugari şişi copii.copii.
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn mediulmediul acvaticacvatic SugarSugar 11 şişi 22 
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn
mediulmediul acvaticacvatic
SugarSugar 11 şişi 22

•• SugarilorSugarilor trebuietrebuie săsă lili sese acordeacorde timptimp pentrupentru aa învăţaînvăţa înîn
ritmulritmul propriu.propriu.
•• NumărulNumărul cursanţilorcursanţilor trebuietrebuie săsă permităpermită oo supravegheresupraveghere
atentăatentă şişi atenţieatenţie individuală.individuală.
•• SuntSunt indicateindicate programeleprogramele carecare cuprindcuprind activităţiactivităţi dede
explorareexplorare şişi dezvoltare,dezvoltare, jocurijocuri carecare implicăimplică participareaparticiparea
părinteluipărintelui pepe uscatuscat sausau înîn apă.apă.
•• DezvoltareaDezvoltarea deprinderilordeprinderilor specificespecifice înotuluiînotului nunu trebuietrebuie săsă
devansezedevanseze joculjocul şişi bunabuna dispoziţiedispoziţie înîn apă,apă, dardar trebuietrebuie
urmăriteurmărite pepe parcursulparcursul dezvoltăriidezvoltării sugarului.sugarului.
•• LaLa aceastăaceastă vârstăvârstă învăţareaînvăţarea sese faceface prinprin relaţiarelaţia 1:11:1
părinte:sugar.părinte:sugar.
•• GrupeleGrupele vorvor aveaavea maximmaxim 88 sugari.sugari.
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn mediulmediul acvaticacvatic SugarSugar 11 şişi 22 
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn
mediulmediul acvaticacvatic
SugarSugar 11 şişi 22

•• SeSe vorvor folosifolosi numainumai metodemetode carecare suntsunt înţeleseînţelese şişi agreateagreate dede sugari,sugari, nunu
suntsunt indicateindicate metodemetode carecare suntsunt traumatizantetraumatizante sausau violeazăviolează drepturiledrepturile
copilului.copilului.
•• LaLa nicinici oo etapăetapă dede dezvoltaredezvoltare nunu sese foloseştefoloseşte forţa.forţa.
•• SugariiSugarii trebuietrebuie săsă fiefie susţinuţisusţinuţi corectcorect pentrupentru aa prevenipreveni înghiţireaînghiţirea apei.apei.
•• MetodeleMetodele prinprin carecare sugarulsugarul sausau copilulcopilul esteeste aruncataruncat înîn apăapă dede lala
înălţimeînălţime pentrupentru aa obţineobţine oo oarecareoarecare reacţiereacţie dede plutireplutire suntsunt
contraindicate.contraindicate.
ScufundareaScufundarea (submersia)(submersia) poatepoate fifi introdusăintrodusă înîn programprogram abiaabia dupădupă cece
sugarulsugarul aa demonstratdemonstrat unun nivelnivel dede cunoştinţecunoştinţe adecvatadecvat şişi unun controlcontrol bunbun
alal respiraţiei.respiraţiei.
•• IniţialIniţial scufundărilescufundările vorvor fifi dede scurtăscurtă duratădurată şişi puţinepuţine caca numărnumăr înîn cadrulcadrul
uneiunei şedinţe.şedinţe.
•• AbiaAbia dupădupă cece sugarulsugarul manifestămanifestă dorinţadorinţa dede aa sese scufundascufunda şişi
demonstreazădemonstrează deprinderideprinderi corectecorecte dede controlcontrol alal respiraţiei,respiraţiei, scufundărilescufundările
potpot fifi maimai desedese şişi dede duratădurată maimai lungă.lungă.
•• AceastăAceastă experienţăexperienţă nunu trebuietrebuie săsă fiefie impusă,impusă, pedepsităpedepsită sausau
recompensată.recompensată.
••
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn mediulmediul acvaticacvatic SugarSugar 11 şişi 22 
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn
mediulmediul acvaticacvatic
SugarSugar 11 şişi 22

•• DurataDurata şedinţelorşedinţelor nunu trebuietrebuie săsă depăşeascădepăşească 3030 dede
minute,minute, dede regulăregulă perioadeleperioadele scurtescurte dede învăţareînvăţare lala
aceastăaceastă vârstăvârstă suntsunt maimai eficiente.eficiente. PerioadelePerioadele maimai lungilungi
inducinduc stareastarea dede obosealăoboseală şişi dede frig.frig.
•• CopiiCopii carecare prezintăprezintă semnesemne dede frigfrig vorvor fifi scoşiscoşi dindin apă,apă,
uscaţi,uscaţi, îmbrăcaţiîmbrăcaţi şişi ţinuţiţinuţi lala căldură.căldură.
•• TemperaturaTemperatura apeiapei trebuietrebuie săsă fiefie dede celcel puţinpuţin 30ºC,30ºC, iariar
ceacea aa aeruluiaerului maimai maremare pentrupentru aa asiguraasigura confortulconfortul
necesarnecesar învăţării.învăţării.
•• PentruPentru căcă lala aceastăaceastă vârstăvârstă copiicopii pierdpierd uşoruşor căldură,căldură,
părinţiipărinţii vorvor înfăşuraînfăşura copiicopii cucu unun prosopprosop lala finalulfinalul lecţieilecţiei
cândcând aceştiaaceştia iesies dindin apă.apă.
•• IncintaIncinta bazinuluibazinului trebuietrebuie menţinutămenţinută lala standardele,standardele,
reglementatereglementate prinprin lege,lege, dede siguranţă,siguranţă, puritateapuritatea apeiapei şişi
condiţiilecondiţiile sanitare.sanitare.
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn mediulmediul acvaticacvatic CopilCopil micmic 11 şişi 22
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn
mediulmediul acvaticacvatic
CopilCopil micmic 11 şişi 22

•• OO informareinformare corectăcorectă despredespre stareastarea dede sănătatesănătate sausau
despredespre boliboli dede carecare suferăsuferă sausau aa suferitsuferit copilulcopilul micmic
trebuietrebuie obţinutăobţinută dede lala părinţipărinţi înainteînainte dede aa acceptaaccepta unun
cocoppilil micmic înîn pproroggramulramul acvaticacvatic
•• ProfesorulProfesorul şişi părinţiipărinţii trebuietrebuie săsă fiefie conştienţiconştienţi căcă stareastarea
fizicăfizică şişi emoţionalăemoţională variazăvariază dede lala unun copilcopil micmic lala altul.altul.
•• UnUn istoricistoric medicalmedical şişi oo informareinformare despredespre stareastarea dede
sănătatesănătate aa părinţilorpărinţilor trebuietrebuie dede asemeneaasemenea cunoscute.cunoscute.
•• ProfesoriiProfesorii trebuietrebuie săsă fiefie specializaţispecializaţi înîn activitateaactivitatea acvaticăacvatică
cucu copiicopii mici.mici.
•• ProfesorulProfesorul trebuietrebuie săsă cunoascăcunoască modulmodul dede dezvoltare,dezvoltare,
implicaţiileimplicaţiile activităţiloractivităţilor acvaticeacvatice şişi ritmulritmul dede învăţareînvăţare aleale
copiluluicopilului mic.mic.
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn mediulmediul acvaticacvatic CopilCopil micmic 11 şişi 22
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn
mediulmediul acvaticacvatic
CopilCopil micmic 11 şişi 22

•• ProfesorulProfesorul trebuietrebuie săsă înţeleagă,înţeleagă, săsă aibăaibă aptitudini,aptitudini, săsă aibăaibă
răbdarerăbdare şişi entuziasmentuziasm pentrupentru acestacest grupgrup dede vârstăvârstă şişi săsă fiefie
mereumereu informatinformat înîn legăturălegătură cucu noutăţilenoutăţile înîn domeniu.domeniu.
•• ProfesorulProfesorul dindin apăapă şişi celcel puţinpuţin încăîncă oo persoanăpersoană aflatăaflată afarăafară dindin
apăapă trebuietrebuie săsă cunoascăcunoască şişi săsă fiefie atestaţiatestaţi înîn resuscitarearesuscitarea
cardiocardio--pulmonarăpulmonară lala sugarisugari şişi copii.copii.
•• RaportulRaportul profesor:copiiprofesor:copii trebuietrebuie săsă fiefie scăzut,scăzut, trebuietrebuie luateluate înîn
considerareconsiderare nevoilenevoile copiluluicopilului mic.mic.
•• RaportulRaportul profesor:copiiprofesor:copii trebuietrebuie săsă fiefie scăzut,scăzut, trebuietrebuie luateluate înîn
considerareconsiderare nevoilenevoile copiluluicopilului mic.mic.
•• IniţialIniţial lecţiilelecţiile sese vorvor desfăşuradesfăşura înîn prezenţaprezenţa înîn apăapă aa părinţilorpărinţilor
pentrupentru caca maimai apoi,apoi, înîn juruljurul vârsteivârstei dede 33 ani,ani, uniiunii copiicopii micimici săsă
treacătreacă întrîntr--oo grupăgrupă dede tranziţie,tranziţie, undeunde prezenţaprezenţa părinţilorpărinţilor înîn apăapă
nunu maimai esteeste necesară.necesară.
•• RaportulRaportul idealideal arar fifi dede 1:51:5 şişi permitepermite supraveghereasupravegherea eficientăeficientă
şişi oo instruireinstruire competentă.competentă.
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn mediulmediul acvaticacvatic CopilCopil micmic 11 şişi 22
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn
mediulmediul acvaticacvatic
CopilCopil micmic 11 şişi 22

•• TemperaturaTemperatura apeiapei trebuietrebuie săsă fiefie dede celcel puţinpuţin 3030ºC,ºC, iariar ceacea aa aeruluiaerului
comparabilăcomparabilă cucu ceacea aa apeiapei pentrupentru aa asiguraasigura confortulconfortul necesarnecesar învăţării.învăţării.
•• IncintaIncinta bazinuluibazinului trebuietrebuie menţinutămenţinută lala standardele,standardele, reglementatereglementate prinprin
lege,lege, dede siguranţă,siguranţă, puritateapuritatea apeiapei şişi condiţiilecondiţiile sanitare.sanitare.
•• FolosireaFolosirea diferitelordiferitelor flotoareflotoare lala aceastăaceastă vârstăvârstă poatepoate sporispori încredereaîncrederea şişi
dezvoltareadezvoltarea deprinderilor.deprinderilor.
•• NumeroaseNumeroase şişi diversediverse metodemetode dede învăţareînvăţare apeleazăapelează lala folosireafolosirea unorunor
dispozitivedispozitive flotante,flotante, totuşi,totuşi, acesteaceste dispozitivedispozitive trebuietrebuie utilizateutilizate atentatent şişi
subsub continuăcontinuă supraveghere,supraveghere, pentrupentru căcă acesteaacestea auau scopscop educativeducativ şişi nunu
dede salvare.salvare.
•• VorVor fifi predatepredate regulireguli dede comportamentcomportament pentrupentru activităţileactivităţile dindin sausau dede
lângălângă bazin.bazin.
•• IndiferentIndiferent dede nivelulnivelul dede deprinderideprinderi acumulateacumulate dede copilulcopilul mic,mic, acestaacesta nunu
trebuietrebuie consideratconsiderat niciodatăniciodată caca fiindfiind înîn deplinădeplină siguranţăsiguranţă înîn apă,apă, decideci
vava fifi supravegheatsupravegheat înîn permanenţăpermanenţă atunciatunci cândcând sese aflăaflă înîn sausau înîn
apropiereaapropierea apei.apei.
•• CapacitateaCapacitatea dede învăţareînvăţare lala copilulcopilul micmic esteeste înîn relaţierelaţie directădirectă cucu
participareaparticiparea activăactivă înîn cadrulcadrul lecţieilecţiei şişi cucu frecvenţafrecvenţa lecţiilor.lecţiilor.
•• ConsolidareaConsolidarea deprinderilordeprinderilor sese realizeazărealizează prinprin repetare.repetare. AceastăAceastă
experienţăexperienţă nunu trebuietrebuie săsă fiefie impusă,impusă, pedepsităpedepsită sausau recompensată.recompensată.
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn mediulmediul acvaticacvatic CopilCopil micmic 11 şişi 22
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn
mediulmediul acvaticacvatic
CopilCopil micmic 11 şişi 22

•• CopilulCopilul micmic trebuietrebuie tratattratat individual,individual, permiţândupermiţându--ii--sese săsă
evoluezeevolueze înîn ritmritm propriu.propriu.
•• EsteEste importantimportant caca profesoriiprofesorii şişi părinţiipărinţii săsă înţeleagăînţeleagă
temeriletemerile şişi nevoianevoia dede susţineresusţinere şişi încurajareîncurajare aleale copiluluicopilului
mic.mic.
•• ÎncredereaÎncrederea esteeste extremextrem dede importantă,importantă, lipsalipsa eiei generândgenerând
frică.frică.
•• ActivităţileActivităţile trebuietrebuie săsă fiefie plăcuteplăcute şişi potrivitepotrivite pentrupentru
aceastăaceastă vârstă.vârstă.
•• SeSe vorvor folosifolosi numainumai metodemetode carecare suntsunt înţeleseînţelese şişi agreateagreate
dede copiicopii mici,mici, nunu suntsunt indicateindicate metodemetode carecare suntsunt
traumatizantetraumatizante sausau violeazăviolează drepturiledrepturile copilului.copilului.
•• LaLa nicinici oo etapăetapă dede dezvoltaredezvoltare nunu sese foloseştefoloseşte forţa.forţa.
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn mediulmediul acvaticacvatic CopilCopil micmic 11 şişi 22
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn
mediulmediul acvaticacvatic
CopilCopil micmic 11 şişi 22

•• CopiiCopii micimici trebuietrebuie săsă fiefie susţinuţisusţinuţi corectcorect pentrupentru aa prevenipreveni
înghiţireaînghiţirea apei.apei.
•• MetodeleMetodele prinprin carecare copilulcopilul micmic esteeste aruncataruncat înîn apăapă dede lala
înălţimeînălţime pentrupentru aa obţineobţine oo oarecareoarecare reacţiereacţie dede plutireplutire
suntsunt contraindicate.contraindicate.
•• ScufundareaScufundarea (submersia)(submersia) poatepoate fifi introdusăintrodusă înîn programprogram
abiaabia dupădupă cece copilulcopilul micmic aa demonstratdemonstrat unun nivelnivel dede
cunoştinţecunoştinţe adecvatadecvat şişi unun controlcontrol bunbun alal respiraţiei.respiraţiei.
•• IniţialIniţial scufundărilescufundările vorvor fifi dede scurtăscurtă duratădurată şişi puţinepuţine caca
numărnumăr înîn cadrulcadrul uneiunei şedinţe.şedinţe.
•• AbiaAbia dupădupă cece copilulcopilul micmic manifestămanifestă dorinţadorinţa dede aa sese
scufundascufunda şişi demonstreazădemonstrează deprinderideprinderi corectecorecte dede controlcontrol
alal respiraţiei,respiraţiei, scufundărilescufundările potpot fifi maimai desedese şişi dede duratădurată
maimai lungă.lungă.
•• AceastăAceastă experienţăexperienţă nunu trebuietrebuie săsă fiefie impusă,impusă, pedepsităpedepsită
sausau recompensată.recompensată.
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn mediulmediul acvaticacvatic  PreşcolariPreşcolari
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn
mediulmediul acvaticacvatic
 PreşcolariPreşcolari
••
•• PreşcolariiPreşcolarii potpot învăţaînvăţa tehnicitehnici dede înotînot dede bazăbază şişi potpot
participaparticipa independentindependent lala activităţileactivităţile acvaticeacvatice desfăşuratedesfăşurate
subsub formăformă dede cursuri.cursuri.
•• DezvoltareaDezvoltarea deprinderilordeprinderilor şişi educareaeducarea siguranţeisiguranţei sese
bazeazăbazează pepe jocurijocuri şişi activităţi.activităţi.
•• EsteEste importantimportant caca părinţiipărinţii săsă înţeleagăînţeleagă faptulfaptul căcă
programeleprogramele lala aceastăaceastă vârstăvârstă sese bazeazăbazează pepe
familiarizareafamiliarizarea cucu apaapa şişi nunu cucu dezvoltareadezvoltarea deprinderilordeprinderilor
legatelegate dede procedeeleprocedeele dede înot.înot.
ProfesoriiProfesorii trebuietrebuie săsă fiefie specializaţispecializaţi înîn activitateaactivitatea acvaticăacvatică
cucu preşcolariipreşcolarii şişi trebuietrebuie săsă aibăaibă aptitudiniaptitudini şişi săsă prezinteprezinte
entuziasmentuziasm pentrupentru acestacest grupgrup dede vârstă.vârstă.
•• PreşcolarulPreşcolarul trebuietrebuie tratattratat individual,individual, permiţândupermiţându--ii--sese săsă
evoluezeevolueze înîn ritmritm propriu.propriu.
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn mediulmediul acvaticacvatic  PreşcolariPreşcolari
IndicaIndicaţţiiii pentrupentru educaeducaţţiaia înîn
mediulmediul acvaticacvatic
 PreşcolariPreşcolari
•• EsteEste importantimportant caca profesoriiprofesorii şişi părinţiipărinţii săsă înţeleagăînţeleagă
temeriletemerile şişi nevoianevoia dede susţineresusţinere şişi încurajareîncurajare aleale
preşcolarului.preşcolarului. ÎncredereaÎncrederea esteeste extremextrem dede importantă,importantă,
lipsalipsa eiei generândgenerând frică.frică.
•• ActivităţileActivităţile trebuietrebuie săsă facăfacă plăcereplăcere şişi săsă fiefie potrivitepotrivite
pentrupentru vârstavârsta şişi aptitudinileaptitudinile grupei.grupei.
•• RaportulRaportul profesor:preşcolarprofesor:preşcolar trebuietrebuie săsă fiefie scăzut,scăzut, astfelastfel
încâtîncât săsă sese poatăpoată ţineţine contcont dede nevoilenevoile preşcolarului.preşcolarului.
•• IndiferentIndiferent dede nivelulnivelul dede deprinderideprinderi acumulateacumulate dede
preşcolar,preşcolar, acestaacesta nunu trebuietrebuie consideratconsiderat niciodatăniciodată caca fiindfiind
înîn deplinădeplină siguranţăsiguranţă înîn apă,apă, decideci vava fifi supravegheatsupravegheat înîn
permanenţăpermanenţă atunciatunci cândcând sese aflăaflă înîn sausau înîn apropiereaapropierea
apei.apei.
•• UnUn raportraport scăzutscăzut profesor:preşcolarprofesor:preşcolar dede maximmaxim 1:51:5
permitepermite oo supravegheresupraveghere adecvatăadecvată şişi satisfacesatisface nevoilenevoile
fiecăruifiecărui preşcolarpreşcolar înîn parte.parte.
PrizePrize dede bazbazăă PrizaPriza „„CHELNER”CHELNER” (după(după TothToth Agota,Agota, 2010)2010)
PrizePrize dede bazbazăă
PrizaPriza „„CHELNER”CHELNER” (după(după TothToth Agota,Agota, 2010)2010)
PrizePrize dede bazbazăă PrizaPriza lala susubaxilă(dupăbaxilă(după TothToth Agota,Agota, 2010)2010)
PrizePrize dede bazbazăă
PrizaPriza lala susubaxilă(dupăbaxilă(după TothToth Agota,Agota, 2010)2010)
PrizePrize dede bazbazăă PrizaPriza pepe verticalăverticală faţăfaţă înîn faţăfaţă (după(după TothToth
PrizePrize dede bazbazăă
PrizaPriza pepe verticalăverticală faţăfaţă înîn faţăfaţă (după(după TothToth Agota,Agota,
2010)2010)
PrizePrize dede bazbazăă PrizaPriza „SANDWICH”„SANDWICH” (după(după TothToth Agota,Agota, 2010)2010)
PrizePrize dede bazbazăă
PrizaPriza „SANDWICH”„SANDWICH” (după(după TothToth Agota,Agota, 2010)2010)
PrizePrize dede bazbazăă PrizaPriza pepe antebraţantebraţ (după(după TothToth Agota,Agota, 2010)2010)
PrizePrize dede bazbazăă
PrizaPriza pepe antebraţantebraţ (după(după TothToth Agota,Agota, 2010)2010)
PrizePrize dede bazbazăă PrizaPriza înîn poziţiapoziţia şezutşezut (după(după TothToth Agota,Agota, 2010)2010)
PrizePrize dede bazbazăă
PrizaPriza înîn poziţiapoziţia şezutşezut (după(după TothToth Agota,Agota, 2010)2010)
PlutirePlutire pepe spatespate 11 DupăDupă TothToth Agota,Agota, 20102010
PlutirePlutire pepe spatespate 11
DupăDupă TothToth Agota,Agota, 20102010
PlutirePlutire pepe spatespate 22 DupăDupă TothToth Agota,Agota, 20102010
PlutirePlutire pepe spatespate 22
DupăDupă TothToth Agota,Agota, 20102010
ScufundareScufundare imitatimitatăă 11 DupăDupă TothToth Agota,Agota, 20102010
ScufundareScufundare imitatimitatăă 11
DupăDupă TothToth Agota,Agota, 20102010
ScufundareScufundare imitatimitatăă 22 DupăDupă TothToth Agota,Agota, 20102010
ScufundareScufundare imitatimitatăă 22
DupăDupă TothToth Agota,Agota, 20102010
Joc:Joc: scufundarescufundare înîn apapăă 11 DupăDupă TothToth Agota,Agota, 20102010
Joc:Joc: scufundarescufundare înîn apapăă 11
DupăDupă TothToth Agota,Agota, 20102010
Joc:Joc: scufundarescufundare înîn apapăă 22 DupăDupă TothToth Agota,Agota, 20102010
Joc:Joc: scufundarescufundare înîn apapăă 22
DupăDupă TothToth Agota,Agota, 20102010
FolosireaFolosirea plutitoarelorplutitoarelor DupăDupă TothToth Agota,Agota, 20102010
FolosireaFolosirea plutitoarelorplutitoarelor
DupăDupă TothToth Agota,Agota, 20102010
CONCLUZIICONCLUZII  ExerciţiileExerciţiile dede înotînot lala aceastăaceastă vârstăvârstă auau caca
CONCLUZIICONCLUZII
 ExerciţiileExerciţiile dede înotînot lala aceastăaceastă vârstăvârstă
auau caca rezultatrezultat accelerareaaccelerarea dezvoltăriidezvoltării
capacităţiicapacităţii dede coordonare,coordonare, oo maimai
maremare rezistenţărezistenţă faţăfaţă dede uneleunele infecţii,infecţii,
dezvoltădezvoltă sistemulsistemul respiratorrespirator şişi
circulator.circulator.
 DezvoltăDezvoltă sistemulsistemul osososos şişi muscular,muscular,
avândavând efectefect pozitivpozitiv asupraasupra însuşiriiînsuşirii
unorunor deprinderideprinderi dede pepe uscatuscat (târârea,(târârea,
mersul)mersul) şişi asupraasupra dezvoltăriidezvoltării motricemotrice
şişi senzoriale.senzoriale.