Sunteți pe pagina 1din 10

MANAGEMENTUL DE PROIECT

GENERALIT I

Managementul proiectelor este un domeniu cu o importan major deoarece majoritatea

ac iunilor se desf oar în cadrul unor proiecte. Resursele utilizate de aceste proiecte (mai ales

cele financiare) au un rol din ce în ce mai mare în dezvoltarea economic iar aria lor de

aplicabilitate este în cre tere.

Proiectul reprezint o sum de activit i care conduc la realizarea unui scop comun i

necesit un consum important de resurse (umane, materiale, financiare, echipamente, informa ii

documentare i timp).

Punerea în practic a unui proiect presupune:

un moment ini ial - cel în care se ia decizia de a se trece la conceperea unui proiect;

un moment final al proiectului - cel în care se închie ultima activitate prev zut de

proiect.

Managementul de proiect const în planificarea, organizarea i controlul sarcinilor i

resurselor ce urm re te atingerea unui anumit obiectiv, în condi iile existen ei unor constrângeri

referitoare la timp, resurse i costuri.

Proiecte i programe

Exist o distinc ie clar între no iunile de proiect i program . În managementul proiectelor

un program include mai multe proiecte, iar un proiect se poate descompune mai departe în

subproiecte, grupuri de activit i i ac iuni.

Programele, ca i proiectele, au o conducere clar definit . Exist mai întâi un director/manager de

program/proiect. Managerul de proiect coordoneaz o echip , complexitatea proiectului impunând

participarea a mai mult de o singur persoan . Din multe alte puncte de vedere exist diferen e

clare între proict i program. Acestea sunt:

Caracteristica

 

Program

 

Proiect

 

1. Anvergura

Component de politic na ional sau regional .

Ini iative subprograme

locale

sau

2. Durata

Durat nedefinit sau de ordinul anilor.

Luni sau ani

 

3. Bugetul

Buget alocat global i modificabil.

Buget

fix,

alocat

cu

destina ie precis

4. Rolul echipei

Management

(planificare,

coordonare,

Implementare

 

control).

 

5. Orientarea evalu rii

Asupra impactului i performan ei.

Asupra performan ei.

 

Tipuri de proiecte Exist o varietate mare de proiecte. Acestea pot fi clasificate astfel:

1. Dup amploarea lor:

organiza ional;

local (localitate, jude , grup de jude e);

na ional;

regional (proiectul este de interes pentru mai multe jude e din regiunea geografic

respectiv );

interna ional.

2. Dup domeniul obiectivului i activit ilor proiectului:

proiecte industriale

proiecte comerciale

proiecte culturale;

proiecte ecologice;

proiecte tiin ifice (de cercetare);

proiecte educa ionale;

proiecte de management.

.

Principiile managementului proiectelor

Managementul de proiect trebuie s respecte urm toarele principii:

1. Unicitatea obiectivului: un proiect are un singur obiectiv principal (general).

Atingerea obiectivului înseamn rezolvarea problemei care a fost identificat la începutul ciclului

de via al proiectului.

2. Managerul de proiect (coordonatorul) - proiectul este condus de un singur manager

( team leader ) care are, pe lâng competen a necesar , întreaga autoritate i completa

responsabilitate în ceea ce prive te conducerea proiectului. În func ie de capacitatea sa

managerial , de talentul i stilul s u de lucru, managerul de proiect poate delega colaboratorilor

din echipa sa ( project team ) luarea unor decizii. Delegarea trebuie s se fac prin notific ri

scrise, pentru ca fiecare s - i asume responsabilitatea, potrivit rolului s u în proiect. Membrii

echipei r spund pentru propriile decizii (fie c sunt sau nu delegate de eful de proiect) în fa a

managerului de proiect.

3. Descompunerea structural a proiectului: în func ie de complexitatea proiectului,

acesta se împarte în subunit i structurale (subproiecte, sarcini, grupuri de activit i, activit i)

pentru a utiliza competen a fiec rui membru al echipei.

4. Abordarea pornind de la obiectiv c tre resurse: alocarea resurselor necesare

realiz rii obiectivelor proiectului se face numai dup ce sunt identificate toate activit ile necesare.

5. Evaluarea/Reevaluarea: este recomandabil ca, înc din faza de concep ie, dup fiecare

etap sau stadiu al proiectului s fie prev zutr o etap de reevaluare care s permit luarea deciziilor impuse de practic , deoarece probabilitatea s vâr irii unor erori este mai mare în faza de concep ie a proiectului, iar consecin ele acestora se pot identifica relativ târziu, abia în faza de implementare.

6. Monitorizarea i evaluarea: proiectele sunt obligatoriu permanent monitorizate intern

(de managementul proiectului) i pot fi monitorizate extern (de evaluatori din afara proiectului, de finan ator etc). Triunghiul proiectului Gradul de complexitate a unui proiect este dat de num rul sarcinilor presupuse a fi îndeplinite, de num rul i intensitatea constrângerilor care apar pe parcursul desf ur rii sale. Orice proiect depinde de trei factori:

a). Timp - necesarul de timp a_a cum este el reflectat de planificarea ini ial a proiectului. b). Bani - bugetul proiectului, bazat pe costul resurselor necesare c). Obiective - scopurile proiectului i activit ile cerute de punerea lui în practic . Obiectivele proiectului Conform teoriei manageriale, obiectivele trebuie s fie de tipul SMART:

Specifice pentru a defini foarte clar ceea ce va fi realizat. M surabile rezultatul ob inut trebuie s poat fi m surat. Acceptate de to i membrii echipei. Realiste pentru a putea fi îndeplinite.

Timp precizat stabilirea unui interval de timp realist pentru a le realiza. Asigurând echilibrul permanent al triunghiului proiectului, stabilind obiective SMART , implementând un program de monitorizare i evaluare intern permanent , men inând deschis comunicarea cu membrii echipei i în afara ei, se ob in premisele succesului proiectului propus. Ciclul de via al proiectelor Modul de concepere al programelor europene a impus un ciclu al proiectelor format din

ase etape:

Programarea Identificarea Evaluarea ex-ante

Aprobarea finan

Implementarea Evaluarea ex-post (a rezultatelor)

rii

ELABORAREA UNUI PROIECT INSTITU IONAL

INSTRUMENTE DE DIAGNOSTICARE / IDENTIFICARE A NEVOILOR

I. ANALIZA SWOT

S = Strengths / W = Weaknesses / O = Opportunities / T = Threats

Puncte tari /

Puncte slabe /

Punctele tari i Punctele slabe:

Oportunit i

/ Amenin ri

Se refer la mediul intern , la competen ele profesionale ale indivizilor i calit ile

personale opera ionale din cadrul acestor competen e etc.

Oportunit ile i Amenin rile:

Se refer la mediul extern , la factorii care favorizeaz sau împiedic aplicarea

competen elor profesionale i realizarea obiectivelor organiza ionale.

II. ANALIZA PEST

P = politic

/

E = Economic

/

S = Social

/

T = Tehnologic

Politicul se refer la politicile educa ionale existente la nivel na ional, regional i local.

Economicul se refer la resursele existente la nivelul analizat (na ional, regional i local):

dac exist expansiune sau recesiune economic , ce ramuri economice sunt priritare i ce resurse

pot oferi educa iei etc;

Socialul se refer la existen a i modul în care sunt abordate, la nivel na ional, regional i

local problemele socale, cât i pozi ia diferitelor grupuri de interes fa de problematica educa iei

etc.

Tehnologicul se refer la nivelul tehnologic al educa iei sau al form rii.

ETAPE ÎN ELABORAREA UNUI PROIECT INSTITU IONAL

A. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN I EXTERN AL ORGANIZA IEI

Vizeaz analiza nevoilor educa ionale ale indivizilor, grupurilor, comunit ii, prin raportare

la situa ia concret a comunit ii i la resursele disponibile în unitatea colar . Se realizeaz prin analiza SWOT i analiza PEST.

B. ELABORAREA STRATEGIEI

I. DESCRIEREA CONTEXTULUI SOCIAL general la nivel local i/sau general

Este necesar pentru identificarea resurselor i intelor strategice ale proiectului. Ia forma

unei sinteze a constat rilor ce rezult din diagnoz i analizele de nevoi.

II. FORMULAREA VIZIUNII I A MISIUNII UNIT II COLARE

Viziunea ilustreaz idealul, ceea ce î i propune organiza ia colar s realizeze în viitor. Misiunea exprim ra iunea de a fi, motivul fundamental pentru care aceasta exist , mai exact, filosofia colii respective i se concretizeaz în enun uri de maxim 100 cuvinte, generale în formulare i care ilustreaz : valorile promovate, inten iile privind prezentul i viitorul organiza iei colare, tipurile de rezultate i nivelul de performan pe care aceasta îl consider dezirabil.

Misiunea colii deriv din:

Nevoile de educa ie ce au fost identificate la nivelul comunit ii sau al societ ii în ansamblu; Viziunea comun a diverselor grupuri de interes (de ex., elevi, p rin i, profesori, manageri, alte grupuri reprezentative la nivelul comunit ii locale); Cultura organiza iei colare

III. SCOPURILE PROIECTULUI INSTITU IONAL Derivi din misiune i constituie intele strategice sau inten iile majore ce se vor realiza prin intermediul proiectului. De regul , sunt fixate pentru un interval de 3-5 ani (pe toat durata proiectului) i trebuie s demonstreze realism, concrete e i s r spund a tept rilor celor interesa i. Condi ii:

acceptabilitate - solicit pertinen i adecvare la situa ie;

motivabilitate - s constituie argumente puternice, suficiente pentru eforturile pe

care le implic îndeplinirea lor; comprehensibilitate mesaj clar pentru fiecare membru al colii; tangibilitate - u or de realizat; flexibilitate - s permit eventuale modific ri în func ie de situa iile nou ap rute.

or de realizat; flexibilitate - s permit eventuale modific ri în func ie de situa iile
or de realizat; flexibilitate - s permit eventuale modific ri în func ie de situa iile

IV. DEFINIREA OP IUNILOR STRATEGICE I FORMULAREA STRATEGIEI.

În aceast etap se identific :

modalit ile concrete de ac iune

resursele necesare îndeplinirii intelor strategice

se stabilesc termenele i etapele ce urmeaz a fi parcurse

se specific principalele rezultate a teptate

Op iunile strategice sunt:

Dezvoltarea curricular ;

Dezvoltarea resurselor umane;

Atragerea de resurse financiare i dezvoltarea resurselor materiale;

Dezvoltarea rela iilor comunitare.

V. STABILIREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE

Includ un sistem coerent de activit i i ac iuni necesare îndeplinirii scopurilor proiectului. În func ie de op iunea strategic aleas se poate vorbi despre programe:

de dezvoltare curricular

de dezvoltare a bazei materiale

de dezvoltare a resurselor umane

de optimizare a comunic rii i de înt rire a leg turilor coal -comunitate

În func ie de grupurile int exist programe destinate p rin ilor, elevilor, minorit ilor etc.

VI. PLANIFICAREA OPERA IONAL

Aceast etap corespunde implement rii strategiei i vizeaz dezvoltarea unor planuri

opera ionale pentru fiecare tip de activitate cuprins în program.

1. OBIECTIVE Sunt aser iuni ce vizeaz rezultatul a teptat al planului.

Principalele caracteristici:

concrete e (s poat fi u or de identificat);

pertinen sau adecvare la situa ie;

oportunitate (ac iunea respectiv s se desf oare la momentul potrivit);

realizabilitate (s fie adecvate la posibilit ile celor care ini iaz

ac iunea); m surabilitate (s permit evaluarea cantitativ i calitativ ).

2. RESURSE trebuie corelate cu obiectivele. Este necesar identificarea tuturor

resurselor educa ionale:

umane (alocate func ie de expertiza pe care o de ine fiecare individ)

financiare i materiale (acestea trebuie adecvate i disponibile)

informa ionale

experien iale

de expertiz

de timp

resurse de autoritate (dreptul de a lua decizii i de a le impune) i

putere (posibilitatea real de a influen a comportamentul celor implica i).

3. RESPONSABILIT ILE I TERMENELE.

Trebuie s fie precise i realiste, s se raporteze la durata normal a activit ii i la resursele disponibile. Ele se precizeaz pentru fiecare activitate i ac iune în parte.

4. INDICATORII DE PERFORMAN

Descriu nivelul minim, mediu i maxim de îndeplinire a obiectivelor i reprezint rezultatele observabile anticipate ale activit ilor desf urate, definite ca niveluri

acceptabile ale realiz rii obiectivelor proiectate Indicatorii pot fi:

cantitativi

calitativi

PROIECTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE

I. Motiva ia proiectului, bazat pe identificarea i analiza nevoilor de formare

II. Numele (titlul) programului / programelor de formare derivate din proiect

III. Plasarea în timp i durata proiectului

IV. Grup int

V. Scopurile proiectului

= competen ele care urmeaz a fi formate sau dezvoltate prin proiect

VI. Temele propuse

VII. Rezultatele a teptate ale form rii precum i modalit i i instrumente de

monitorizare i evaluare VIII. Forme de atestare/acreditare a form rii (dac exist )

IX. Resurse

X. Rolul formatorilor i al administratorului proiectului

XI. Modalit i de promo ionare/publicitate a proiectului

XII. Planul opera ional

1. Obiective

2. Programul de formare propriu-zis

= pe ani, luni (dac este cazul), s pt mâni, sesiuni i secven e de formare

3. Resurse

4. Indicatori de performan

5. Modalit i i instrumente de evaluare

BIBLIOGRAFIE

1. R. B. Chase, N. J. Aquilano, F. R. Jacobs, Production and Management, 8th edition,

Boston, 2000.

2. C. Scarlat i H. Galoiu, Manual de instruire avansat în managementul proiectelor

(PCM), Bucure ti, 2002.

3. Manual de Managementul Proiectelor, Departamentul pentru Integrare Europeana

Guvernul României, 1998.