Sunteți pe pagina 1din 22

Viziteaza www.iuli.

eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T

westwood'.:,t M&rx,a:al de utilircre


ir::r::-rrrll:-r.::l,.,::.

q)
U)

DW.6T

G
{r)
-

)G

g
a

c) r5
)G
A
-

o-

(t)^

G H

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T

: 'i, :' , ,

l ;

'r

cititi cu atentie acestmanual

privindsiguran{a l) Mdsuri
2) Reciclare

Stimali clienli, r Citi,ti cu atenlie acest manual inainte de a ntlliza aparatul pentru a vd farniliariza cu modul de utilizare gi intref,nere al acestei maqinide spdlatvase. o Pdstralimanualulpentru referinle ulterioare. o Predali manualul viitorilor utilizatori.

3Xnstructiuni de utilizare 3 Panoulde control 3 Caracteristicile maginiide spdlat vase................ 3 4) inainte de prima utilizare 4 A. Adiugarea sirii de dedurizare..... 5 B. Addugarea agentului de cldtire....................... 5 B. Addugarea detergentului 6 7

Acest manual cuprindesecflunice conlin mlsuri importante de siguran!6,instrucliuni de instalare, 5) incircarea maginiide spdlat Atenfle inainte saudupd incdrcareacogurilor recomanddriprivind problemeletehnice,etc.
paginii de spblat Inclrcarea cogului Co$pentrutacdmuri

8 ..........,............. 8 9

tt ,t *., ''. ':. ll :.. i .;i'

".r.:&'tt,,,r.rlt,
-;a;

7) Intrelineregi cur6{are Sistemde filtrare Sec,tiuneaRecomandiri privind problemele Cum sI menfne,timaginade spilat in bundstare tehnice vd va ajuta sd rezolvali unele de func{ionare

inainte de a apela Ia un centru de semiceautorizat

6) Pornireaprogramuluide spilare l0 Tabelul cu programelede spdlare 10 Pornireaaparatului 10 programului Schimbarea 11 ....................... La finalulprogramului de spdlare 11

t2 t2 l3 t4 l5
15 l5 16 17 18 18 t9 20

probleme simple, fErd a fi nevoie sd apelali la centrelede serviceautorizate. 8) Instructiunide instalare Amplasarea aparatului putef Daci nu rezolva problemele, apelafi la privind Instrucliuni conectarea la releaua ajutorul unui centru de serviceautorizat.

electricd Conectarea la sursa de alimentare cu apd........... Conectarea furtunelor de evacuare Pornireamaqiniide spblat privind problemele 9) Recomanddri tehnice....... Inainte de a apelala un service Coduri de eroare Date tehnice

,9S--

: 'r

OBSERVATIE:

Producitorul, urmdnd o politicd a dezvoltdrii continue gi de actualizarea produsului, poate realiza modificdri ale produsului fErI o notificare prealabil6.

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T

A efflYgre!

Atunci cdndutilizali maginade spdlatvase,respectafl mdsurilede siguranldde mai jos:

rNsrRU cTruNr pRrvrND iu piuANrannt


. Acest aparat trebuie sd fie conectat la o prizl cu impdmantare. In cazul unei defecliuni, se va reduce riscul unei electrocutari. Cablul acestui aparat este prevAzut cu conductor gi gtecher cu impdmantare. $techerui trebuie si fie introdus intr-o prizi instaiatd qi prevdzutd cu impimdntare in conformitate cu reglementdrile locale qi legile in vigoare.

&arnNTrrt
r O conexiune necorespunzAtoare a aparatului la priza prevazuti cu impdmdntare poate duce la electrmutare. Verificati impreund cu un electricran calificat sau un reprezentant de service autorizat dacd aveli neclarititi in legdturd cu impdm6ntarea. Nu modificati gtecherul. Dacd acesta nu poate fi introdus in prizd, apelali ia ajutorul unui electrician calificat pentru a inlocui priza.

ATENTIE! UTILIZATI CORECTAPAMTUL


. . Nu forlali 9i nu vd agezalipe ugamaqinii de spdlatvase .au pe co$urile acesteia. Nu atingeti elementelede incdlzire in timpul utilizdrii (acestlucru este valabil doar sau imediat dupl aceasta pentru maginilede spilat vase cu element de incdlzire vizibil). Nu utiliza{i maginade spelat vase decat dupAce toate panourilede inchidere sunt puse la loc. Deschideli cu grijd uga,dacdmaginade spdlatvaseestein funcliune, deoarece existdpericolul ca apasI curg5. Nu agezatiobiectegrele pe maginade spdlatvasegi nu vd sprijinili de uqa deschisda acesteia.Magina poate cade. Atunci c0nd introduceli articolele in magina de spilat
VASC:

o r

o o

Aqezali elementele asculite astfel incat sA nu garniturade etangare avarieze a ugii; 2) Aten,tie: culitele $i celelalte ustensile asculite trebuie si fie aqezate in cog cu vdrfurile in jos sau a$ezate in pozilie orizontali. Atunci cdnd utilizali magina de sp[lat vase, evitali contactul elementelor de plastic cu elementul de incilzire (acestlucru este valabil doar pentru maginile de spilat vasecu elementde incdlzire vizibil). Verificali daci sertarulpentru detergenteste gol dupi incheierea programuluide spdlare. Nu spilali articole din plastic decAtdacd acesteasunt marcatepentru a putea fi spilate in magina de sp[lat vase. Pentru articole ce nu sunt marcate, verificali recomanddrile producdtorului. Utilizali doar detergent 9i agenli de clitire creali special pentrumaginade spdlatvaseautomati. Nu utilizali detergentpentru rufe sau detergentpentru spdlaremanuali. Nu ldsali acesteprodusela indemAna copiilor.

l)

o I

a a

a a O

Nu ldsa! detergentul sau agentulde cldtire la indemAna copiilor, nu ldsati copiii in apropierea ugii deschise a maEinii de spdlat vase, deoareceeste posibil ca in interior sd mai existeurmede detergent. Acest echipamentnu trebuie sd fie utilizat de cdtre persoane (inclusiv copii) cu dizabilitdli fizice, senzorialesau mentale sau fbrd a cunoa$temodul de utilizare, decdt dacd sunt supravegheafe gi au fost instruite asupramodului de utilizare de cdtrepersoanele pentrusiguran{a responsabile lor. Copiii trebuie sd fie supravegheali pentru a nu se juca cu aparatul. Detergenlii sunt puternic alcalini, pot fi extrem de periculoqidacdsunt inghifili. Evitati contactulcu pielea qi cu ochii 9i lineli copiii la distanldde maginade spdlat vasedacdugaacesteia estedeschisd. Nu ldsafi uga deschisd, deoarece existd pericolul si vd impiedicali de aceasta. in cazul in care cablul de alimentareesteavariat,acesta trebuie sd fie inlocuit numai de citre personalulunui centru de service autorizat sau de cdffe o persoanl similard. indepdrtali ufa compartimentuluipentru spllare atunci cdndreciclali un produs. Reciclati ambalajele. Utilizali maginade spdJatvase doar in scopul pentru carea fost creat[. in timpul instaldrii, cablul de alimentarenu trebuie si fie indoit sauaplatizat. Nu lovifi butoanele de control. Aparatul trebuie sd fie conectatla sursade alimentare cu apd cu ajutorul noului set de furtunuri. Furtunurile vechi nu mai pot fi reutilizate. Capacitatea maximdde incircare estede 6 seturi. Presiunea maximd a apei febuie si fie de lMpa. Presiunea minimb a apei trebuiesdfie de 0,04Mpa.

CITITI CUATENTIESI RESPECTA7fl M4SURILEDE SIGURANT{ PAST RATIACE STE I N STRU CTIU NI

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T

2. Reciclare Recicla{icorespunzdtor ambalajele. Toatematerialele pot fi reciclate. Materialeleplastice suntmarcatecu abrevierileinternaflonalestandard: - PE: pentrupolietilenI, de exemplumaterialulde impachetat - PS:pentrupolistiren,de exemplumaterialele de protec,tie - POM: polioximetilen5, de exempluclemeledin plastic - PP:polipropilend, de exemplupdlniapentruadlugareaslrii - ABS: stirenbutadiend acronitril,de exemplupanoulde control

K
r

Avertizare! o Ambalajulpoatefi periculospentrucopii! o Pentru reciclareaambalajului qi a aparatului,contactali un centru de reciclare. Tniali cablulde alimentare gi dezactivafi dispozitiwl de blocarear ugii. o Cartonulambalajelor esterealizatdin hdrtie reciclabili gi trebuies6 fie predatunui centru de colectare a hdrtiei. o Prin reciclareaacestuiprodus,vefi contribui la prevenirea consecinfelor negativeasupra mediului 9i a s[ndt[!ii. o Penffu mai multe detalii privind reciclareaprodusului, contactafiautoritifile locale sauun centrude colectare. RECICLARE: Nu reciclaf, acestprodus impreun[ cu gunoiul menajer.Predati-l centrelor speciale de colectare.

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T

3. Instruc{iuni de utilizare
IMPORTANT Pentru a obyine cele mai bune performanle de la maqina de spdlat, citili cu atenlie toate instruc liunile de utilizare.

Panoul de control

2h - - 4h . j: ::' r!

i a--T---t

-__l
5i i-! 8n a :;

i 4 6 s &

" r'-tinJtischrf

io.f(

7,.

5-4
2
Buton alimentare ON/OFF: porne$te / opregte sursade alimentare. Indicator:Se aprindeatunci cOnd butonul ON / OFF esteapisal Buton Start / Reset:Apdsa{iacestbuton pentru a porni saua opri temporarmagina de spdlat. Buton startintArziat:Apdsafi acestbuton pentru a setatimpul pentru pomirea intirziatd.

:3-

+ r

3.S&.!rc n&^
Parteadin fa!6

d"^g

6 Indicatorstartintarziat avertizare sarede dedurizare: Se aprinde /(Uai"utor atunci cdnd trebuie si adiugali sare de dedurizare. { 7 | Indicator avertizare agent cl6tire: Se aprinde { atuncicAndtrebuiesd addugaliagentde cldtire. 8 \ndicator start intarziat I etapd sp6lare: Atunci cdndtimpul pentrupornireaintdrziatd estesetat(2, 4, 6 sau 8 ore), indicatorul luminos se va aprinde pentru a afiqa timpul. Atunci cdnd maqina funcfioneazi,indicatoarele se vor aprindepentrua indica etapade spdlare.

Caracteristicile maqinii de spllat vase

Parteadin spate

f,

E
I

E
Cogtacdmuri
+.

g
6. Braf de pulverizare

ra llti
9 . Conectorfurtun evacuare 10.Conectorfurtun admisie

Recipientsarede dedurizare Dozatordetergent

) . DozatoragentclStire 7. Raft cegti


8. Co$

Filtru

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T
4. inainte de prima utilizare Dacd,modelul nu este prevlzut cu dispozitiv pentru agentul de A ?B,SERVATIE: dedunzare, puteti trecepesteaceastisecfiune.
Utilizali intotdeauna sarespeciald pentrumaqinilede spilat vase. Recipientulpentrusareestesituatsubraftul inferior gi trebuies6fie umplut astl.el: ' Utilizati doar sarespecialcreatdpentru maginile de spdlat.orice alte tipuri de sarece nu sunt specilicate

A. Adiugarea sirii in dozatorul pentru agentul de dedurizare

Atenfie!

impreund cumaqina despalqlpotau*s.dg?uJgrl,l;;t* .s;"i f:5"^1^p_ljl1fr,l,,'.tl,rl :

Addugafi sareade dedurizare inainte de pornireaunui programde spdlare. Astfel se r; pr*".!i menlnerea de sare sau scurgereaapei sdratein partea inferioare a maginii o" rpf#,e nat"plg;;;; :::*1":t coroziune.
LJ

a. a"o"'Jr-".i" iazur avari'or produse o" ffi ;**;#:"ff#*:\'sflfrliifffi;tlrffii#:il,'J!ffi::"

t ra

a'

A. indepdrtaf; coqulinferior, apoi degurubaf; capaculrecipientuluipentrusare. I B . Dacdumple{irecipientulpentruprima dat6,addugalili de apain reciprentul pentrusare. C. Ageza{icapdtulpdlniei (furnizate)in orificiu qi aJdugalit kg de sare.^Este normal si curgao canrirate de aph din recipient. 2 D. Pune{icapaculla loc rotind in sensulinversacelorde ceasornic. E' indicatorul pentru addugarea de sare se va stinge in 2-6 zlle dupi ce a fost umplut I:^,T:-1-Tt-al, reclDrentul. F' Dupa ce ali addugatsarea,trebuie activat un program de spdlare(selectali programulrapid de spilare). in caz cofitrat,sistemulde filtrare, pompaqi alte componente importanteale maginii de spalaipot fi avariatede apasdratd. Acest lucru nu esteacoperitde garanlie.

^& o"r"*vA[rE:
Recipientul pentru sarea de dedurizaretrebuie sd fie umplut atunci cAnd indicatorul de avertizarede pe panoul de control se aprinde. Deqi recipientul este plin, este posibil ca indicatorulsdnu se stingi inaintede dizolvarea completda sirii. Dacd nu existd un indicator de avertizare p" punoui de control (pentru unele decidecdndsdaddugafi sarein func{iede progiamelerealizate. 2. Dacd a fost vdrsatl sare,poate fi pornit un p.ogru- de inmuiere sau program un rapid de spilare,pentrua fi indepdrtatd. l.

B. Adlugarea agentului de clltire


Dozatorul agentului de clitire
Agenrul Agentul oe de clatre cldtire este esteelrberat eliberatin timpul ti ultimei clitiri pentru a preveni formarea picdturilor pe vase ce pot l6sa urme' imbundtdleqte de asemenea uscarea gi indeparteazd complet apa de pe vase. Maqina Masina dumneavoastri de

spdlatvase estecreatepentru a utiliza agent de cldtire lichid. diozatorul pentru agentulde cldtire estesituat in interiorul uqii, l6ngddozatorulpentrudetergent. Pentrua umple dozatorul,dest'acef capaculqi turna{i agentulde clitire in dozatorpan6cdndindicatorulpentrunivel se stinge.Dozatorul are o capacitate de 110mI. Funcfia agentului de clitire Agentul de cldtire esteaddugat automat in timpul ultimei clitiri, asigurdnd cldtrea gi uscarea fErdpetea vaselor.

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T

.{L!th! U?ilirF doar agenfide clitire specialipentrumaqinilede spblatvase.Nu addugafi impreuni cu alte subsranle (de crcqlu agentde currlare a maginiide spdlat,detergent lichid). puteli avariaaparatul. Aei cind reumplefi dozatorul pentru agentul de clitire hci nu existd un indicator luminos pentru avertizareaasupra agentului de clltire pe afigaj, puteli calcula cantitateade agent pentru clbtire in funclie de culoareaindicatorului de nivel optic ;C" siiuut ln apropierea capacului.Atunci cdnd dozatorulesteplin, indicatorulestenegru.Pe m6surdce agentulde clatire se consumd, dimensiunea punctului negrudescregte. Nu trebuie s6 ldsa{iagentulde cldtire sd coboaresub 1/4 din capacitatea totalAa dozatorului. C(Indicatoragentcl6tire) Pe mdsurdce agentulde cldtire se consumi. dimensiunea punctului negm se modificd, aqacum este ilustrat si mai Jos: t Plin *; 3/4 plin @ 1/2plin O 1/4 plin - dozatorul trebuie umplut penrru a elimina petelorpe vase aparigia O Gol

l. Deschidef; dozatorul, rotif; capaculc6tresdgeata,,deschis" (st0nga) 9i ridicafJ. z. Turnafi agentulde cldtirein dozator,avdndgrijb s6nu il umple,ti preamult. 3. Puneli capaculla loc prin introducerea acestuiaaliniat cu segeata ,,deschis"qi prin rotirea cltre sageata ,,inchis"(dreapta). OBSERVATIE: Curdfali resturile de agent de clitire cu un material absorbantpentru a impiedica formarea unei oantiti,ti mari de spumd in timpul urmdtoarei sp6ldri. Nu uitaf sd puneli .upu.ui lu lo. inaintede a inchide uga.

Reglareaagentului de clitire
Dozatorul agentului de cldtire are $ase sau patru setiri. pornili intotdeaunacu dozatorul setatpe pozitja ,,4,'. Daci apar pete pe vase sau acestea nu se usucd corespunzitor,mirifi cantitateade agent de cldtire prin indepirtarea capacului dozatorului qi rotirea butonului pe pozi{ia ,,5". Dacdvaseleprezintdin continuare pete gi nu se usuci corespunzdtor, ajustali butonul cetre o setaremai mare pAndcAnd vaselenu mai prezinti pete. VA sugerim si utilizali setarea,,4" (valoarea setatd din fabricd este"4").

-^

Aonsnnvlrrn,
doza dac[ existi picdturi de apd sau pete pe vase dupi spilare. lldri{i Reduceli cantitiateain cazul in care apar pete albicioase sau albdstrui pe paharesaucu{ite.

Detergenti
Existi 3 tipuri de detergenli 1. Cu fosfali gi clor 2. Cu fosfali 9i fhri clor 3. Fdri fosfafi 9i frri clor

a fosfalilor nu esteoferitd.In acest in mod normal,detergen;iinoi nu conlin fosfali. Funcliaagentuluidedurizant apei estede doar 6'dH. Daci duritatea gi cdnd pentru atunci sare chiar dozatorul s5 umpleli vdrecomandam caz, fdrd fosfafi in cazul unei ape dure, vor aparepete albe pe pahare9i vase.In acestcaz esteutilizat un detergent mai mult detergentpentru a obline rezultatemai bune. Detergen{iif6rd clor doar albescu9or. Petele addugaS mai mare. complet.ln acestcaz selectaliun programcu o temperaturd puternicegi coloratenu vor fi indepdrtate

Detergentconcentrat

pot fi impdrlili in doubtipuri de bazd: detergen{ii detergenli, in funclie de compoziliachimicda acestor o Conventionali, caustice alcalini, cu componente gi cu enzimenaturale . alcalindscdzutd Cu o concentratie Utilizarea programului de spdlare,,normal" impreund cu detergenlii concentralireduce poluarea9i ajutd la vaielor: programelede spdlaresunt potrivite cu proprietdfle enzimelorde dizolvare a murddriei' Din spdlarea acestmotiv, in piogramelede sp[lare ,,normale"in care sunt utilizali detergen{iconcentralise obJin aceleaqi ca gi atuncic0ndsuntutilizateprogramele ,,intense". rezultate

Tablete de detergent

nu de diferite mdrci se dizolv[ laviteze diferite.Din acestmotiv uneletabletede detergent Tabletelede detergent se dizolvi gi nu pot ac{ionala putere maximd de curSlarein timpul programelorscurte.De aceea,utilizafi completda reziduurilor pentrua asiguraindepdrtarea programele lungi atuncicdndutiliza{i tabletede detergent, de detergent.
A.

II OnSnnVAfIE: 3inl.

pot fi utilizate doarpentrumodelelecu funclia 3 in 1 sauprogram Tabletelede detergent

Dozatorul pentru detergent

instructiunilefumizate in sec{iunea ,,Tabelul Dozatorultrebuiesdfie umplut inainte de pornireafiecdrui program,respectdnd gi pulin agent de cldtire decdt maginile de sp6lat detergent mai uttlizeazd de spdlat vase magind programe". Aceastd cu pentru o spdlarenormald.Totu$i, vaselecu un grad ridicat de convenfotrule.Este suficientdo singurdlingurd de detergent Addugali intotdeaunadetergentulinainte de a incepe programul de murdErirenecesitdo cantitatemai mare de detergent. altfel sepoateumezi gi nu se va dizolva corespunzdtor. sp6lare,

Cantitatea de detergentce trebuie s[ fie utilizati


b Detergentpud[a

A onsnnv.rrrn,
o o O

Daci esteinchis capacul:apisali butonulpentrueliberare.Capaculse va deschide' Adduga,tiintotdeaunadetergentinainte de a porni fiecare program de spdlare. pentruma$inade spalatvase. Utilizati doar detergent

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T

A afnXTm!

OetergemlUil[e hl -gin* de spilat vase copiilu. estecomziv!Nu fl lasa{ila indemAna

Utilizarea corectii a detergentului Utilizali numai detergent special creat pentru a fi utilizat in maqina de spdlat vase. Pdstrafi detergentul proaspdt qi uscat. Nu addugali detergentul pudrd in dozator dac6 nu suntefi pregSti{i s6 spilafi vasele.

Adiugarea detergentului
Addugafidetergent in dozator.Marcajul indicd nivelul de dozare,a$acum esteilustratin parteadreapti: pentruspdlarea principald. A. Detergent pentruprespdlare. B. Detergent Respectali instrucliunile producStorului in ceea ce priveqtedozarea gi depozitarea indicatepe ambalaj. inchidef;capaculqi apisali pdni se fixeazd. Dacdvaselesunt foartemurdare,addugafl o doz6suplimentaride detergent pentruprespilare. in compartimentul Acestdetergent areefectin timpul etapeide prespilare.

A our"*vA[rE:
. r o Veti g[si mai multe informalii privind cantitatea pentruprogramesimplepe ultima paginS. de detergent in funclie de gradulde murd6rirea vaselorqi de duritateaapei,pot existadiferenle. produc[toruluide pe ambalajuldetergentului. Respectati recomanddrile

5. incircarea ma$inii de spilat vase


Recomandiri o Cump6raliustensile pentrua puteafi spdlate ce suntmarcate in maqina de spdlatvase. . pentrumagina Utiliza,tiun detergent slab,adecvat de spblatvase.Dacdestenevoie,solicitali mai multe informafii de la producltorul acestuia. . Pentruanumite articole, selecta,ti un program cu o temperaturdmai micd. . Pentru a preveni avarierea, nu scoatefi paharele gi tac6murile imediat dupi ce s-a incheiat programul de spdlare.

Pentru a spila in maqinade spilat urmitoarele tacAmuri / vase


Nu sunt potrivite o Tacdmurile cu mAneredin lemn, porlelan sauos o Articolele din plasticce nu sunttermorezistente o Tacdmuri vechi cu par,ti lipite ce nu sunt termorezistente r Tacdmurisauvaselipite r Articole din cositor gi cupru o Paharedin cristal o Articole din ofel ce pot rugini . Spatuledin lemn r Articole tealizate din fibre sintetice Sunt limitat potrivite o Unele tipuri de pahare ce devin pdtate dup[ un numir marede spdldri . P6r,tidin argint sau aluminiu care au tendinla de a sedecolora in timpul spdlSrii. o Articole emailate se pot decolora dupd mai multe spdldri.

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T
Atenfie inainte sau dupl inclrcarea cogurilor maginii de spilat

(pentru a obtine cele mai Lune performanle, urmali aceste instrucliuni. Caracteristicile 9i aspectul coqurilor pentru vaseqi coqului pentru tacamuri diferi de la model la model)' indepdrtali resturile alimentaremari. inmuia{i resturile intirite de pe recipiente. Nu estenevoiesi le clntif; subjet de ap6. vaselein maginade spdlatastfel: Aqeza,ti etc. cu falainjos. oalele/recipientele, 1. Cegtile,paharele, inclinat pentrua seputeascurgeapa. cele cu spalii trebuiesdfie aqezate Z. Articolele curbate, astfelincdt sd nu cad6. 3. Articoleletrebuiesdfie aqezate 4. Articolele si nu impiedice rotirea bralelor de pulverizare.

a a a a a a

in jos' pentru a nu se aduna Introduceli articolele addncicum ar fi cegtile, paharele,oalele, etc. cu deshiderea apdin acestea. unelepe altele. unelede altele, saus6 se acopere Vaselegi tacdmurilenu trebuiesd selipeascd nu trebuiesd se atingd' paharelor, acestea Pentrua evita avarierea in cog. Articolele mari care sunt mai dificil de cur6!at,trebuie sd fie agezate potenfialpericol! un sunt in pozilie verticald Cutitelecu lame lungi caresuntdepozitate in cog. pozilie orizontala in Articolele lungi / sauascufte trebuies5fie agezate de spdlat nu supraincircalimaSina pentru a oblinerezultatebuneqi pentruun consumrezonabilde energie, vase.

incircarea co$ului

Agezalivaselegi tacdmurileasdelincdt si nu fie atinsede c6trebralelede pulverizare.

rrl

Certi

Bol servire

g O rd U
t3l EJ

@
Farfuriimici ^-"t '-

,z

Pahare

Farfuriiintinse

Farfurii addnci
iEh G:10

Farfurii desert

Cogtacdmuri

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T

Suporturi pentru farfurii, in coq Coqul este prevlzut cu suport pentru farfurii ce poate fi aSezat in pozilie orizontalddac5estenevoie.

CogtacAmuri
cu coguri in jos. Daci raftul esteprevSzut in coqulpentrutacAmuri cu mdnerele Tacdmuriletrebuiesd fie aqezate lungi trebuiesd fie aqezate individual in orificiile respective. Ustensilele laterale,lingurile trebuie sAfie a$ezate in parteadin fa{d a coguluisuperior. in pozilie orizontald

rrl

U ,d U ,=

ENENETB
b|LuE ntl7tft

I Furculite

*&8"--:1

!ETE
2I 5 2 I 6

2linguri
3 Lingurile desert 4 Linguri{e 5 Cutite 6 Linguri sos

ryfl
*i-

&"*:::=:
{!:!=#

EEE EEEE EI ts 2 I 5

nE! l
. r

Tpolonice Gr*
*F4 8 Furculile servire

ELJET B! ts t
& lrnNlrnr

Nu ldsali articolelesdiasdpinbaza cogului. in incSrcaliintotdeauna ustensilele asculitecu parteaascu{it5 jos.

Pentru siguranfl gi pentru rezultate c6t mai bune, aqezafitac6murile in coqastfel: . Si nu se atinglintre ele. . A$ezati-lecu mAnerelein jos. . Aqezaticufitele qi alte articole periculoasecu mAnerelein sus.

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T
(}Et ITEI'L progrnnlui de spilere DESPALARE CUPROGRAME
. . ( ) SemnificaYie:Trebuie sd adaugali agent de cldtire. *En50242: Acest prcgrarn este un program test, setarea pentru dozatorul agentului de clatire este recornndat pe Pozilia 6. Dcshcl profrdU
Prespilare ( 5 0 ' Ct

Aorr"*nnr*,
nogr&m

Informagii privind selectarea programului Pentru vase cu grad ridicat de murddrire, cum ar fi oale, caserole, tigdi gi vasepe care sau uscatreziduurilealimentare.

I)etergent Prespdlare/ principal

Timp funcfionare (min)

Energie (Kwh)

Apn 0)

Agent clitire

Intens

Pentru vase cu grad normal de murdbrire, cum ar fi oale, Normal farfurii, pahare gi tigdi uqor murdare. Prosramzilnic standard. Pentru vase cu grad redus de @ murddrire, cum ar fi farfuriile, Eco gi tigdileu5or paharele. bolurile {*EN 5t024211 murdare' g

Pahare

Y -

Pentru vase cu grad redus de murddrire. cum ar fi paharegi articoleledin podelan. Programscurt de spdlarepentru vasecu gradredusde murddrire uscare. ce nu necesitS Pentru a cl[ti vaselepe care le vef spdlamai tdrziu.

.LU Rapid

v-

00 g
inmuiere

Spelare r70'C) Cldtire ClStire(70'C) Uscare hespdlare Spdlare(60"C) Cldtire Cldtire (70"C) Uscare Prespdlare Spdlare(55'C) Clitire cl[tire (70"c) Uscare (45'C) Spalare Cldtire Cldtire (60'C) Uscare (40"C) SpAlare Cldtire Cldtire Prespdlare

3/15g (sau3 in 1)

145

0,94

i 1,0

g 3115 (sau3 in 1)

r25

0.70

8.1

(sau3 in 1)

3/15 s

170

0.63

8.-t

l 5 q

0.J8

6.8

l 5 o

0.30 0.0 |

6.0

Pornirea aparatului
Pornirea programului de spllare ... vaselor"). Scoatelicogul(vezi secfiunea,,Introducerea (vezi secliunea qi agentde cl6tire"). Turnaf detergentul detergent ,,Sare, gtecherul in priz6. Sursade alimentare estede 220-240V AC / 50 Hz, specificaliileprizei sunt 10 Introduce,ti la maxim. cu apAestedeschisd A, 250 V AC. Asigurafl-vdde faptul cd sursade alimentare se va schimba in direc,tia urmdtoare: Rotili butonul,programulde spdlare - Rapid- Inmuiere. Intens- Normal - Eco - Pahare ApdsafibutonulStart/ Reset,ma$inade spdlatva incepeprogramul.

onsnRvarrnt

Atunci c1nd apdsa{i butonul Start/ Resetpentrua opri temporarma$inade spdlat,indicatorulprogramuluinu va butonul Start / Reset mai clipi iar maginade spilat va emite un semnalsonor la fiecare minut dacdnu apdsa{i pentrua porni programul.

10

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T

Schimbarea programului
Condi$e: Un program de spilare ce a fost pornit, poate fi modificat doar dacd a fost pornit de scurt timp. in caz contrar, detergentula fost deja eliberat iar maginaa introdus apa.in asdel de situalii, dozatorul pentru detergent trebuie sdfie umplut (vezi secfunea ,,Introducereadetergentului"). apoi modificafi maginava fi in a$teptare, Men$nefl apdsat butonul Start / Resetpentru mai mult de 3 secunde, programul pe setarea pentru programul dorit (vezi secliunea,,Pomireaunui program de spdlare"). OBSERVAIIE: se va opri. Atunci cdnd inchidef uqa 9i apdsafibutonul Start / Dacb deschideliugain timpul spdldrii, aceasta Reset,maqinava continuasEfuncfioneze dupi 10 secunde. Indicatoarelevor aretastareamaqinii de spilat: .. standby; a) Toate indicatoarelestinse b) Unul dintreindicatoare aprins............ ......pauzd; c) Unul dintre indicatoareclipeqte funcflonare.
A

Il

onspnvATrE:

oo"a@,timpulspdldrii,aceastasevaopri.Atuncicdndtnchide!iusasiapdsa|ibutonulStart/ Reset, masinava continuasdfunclionezedupd 10 secunde.

Afi uitat sd adiugafi un vas?


Puteli introduce un vas pe care l-ali uitat inainte de a fi addugatdetergentul. 4. Addugalivasulpe carel-afl uitat. l. ApdsalibutonulStart/ Reset. 2. Deschideli uqapufin pentru a opri spSlarea. 5. Inchideli uga. 3. Dupa ce bragul de pulverizare se opre$te, puteli 6. ApSsali butonul Start / Reset, magina va porni deschideugacomplet. dupd 10 secunde.

La finalul etapei de spllare


La finalul programului de sptrlare,se va auzi un semnalsonor timp de 8 secunde,apoi se va opri. Oprili aparatul cu ajutorul butonului ON/OFF, oprili alimentareacu apd gi deschidef ugamaqinii de spdlatvase.Aqteptali citeva minute inainte de a scoatevaselepentru a evita manewareaustensilelor qi a vaselor in timp ce acesteasunt inci fierbinf. Se vor uscamai bine. . Oprirea maginii de spilat vase Toate indicatoarelesunt stinsedoar in cazul in care s-aincheiat programul. l. Oprili magina de spdlatcu ajutorulbutonuluiON / OFF. 2. Oprif; alimentarea cu apd! r Deschidefiuqa cu griji Vaselefierbinli se pot spargecu uqurin!6,de aceeatrebuie si fie ldsatesi se rdceascS aproximativ 15 minute inainte de a le scoatedin aparat. Deschidef,uga maqinii de spdlatvase,lSsa{i-ougor deschisi cdtevaminute inainte de a scoatevasele.in acest mod, vor fi mai reci iar uscareava fi imbundtSlitd. . Scoaterea vaselor din maqina de spilat Este normal ca maqinade spdlatsd fie umeddin interior.

11

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T

7. Intrefinere qi curfl{are Sistemulde filtrare


Filtrul previnepdtrunderea resturilor alimentaresau a altor obiectein pompd.Acestereziduuri pot bloca uneori filtrele. Sistemul de filtrare este format din trei componente: filtrul aspru,filtrul plat (filtrul principal)9i microfiltrul (filtrul fin). Filtrul orinciod Il Resturilealimentarecaptatede acestfiltru sunt pulverizatede un jet specialprodusde bralul de pulverizareqi evacuate prin scurgere.

Filtrul aspruEl
Acest filtru refine resturilealimentaregi previneredepozitarea pe vasein timpul spdldrii. acestora

".ffi::ffiH:1',"?1fl: ffi:,"I"''ff l;*:lj:l'": #Hil,:


superioare ale filtrului 9i ridica{i-I.

Resturilede dimensiunimari, cum ar fi oaselesau cioburile.

Asamblarea filtrului
Pentrurezultategi performanlecdt mai bune, filtrul trebuie sd he cur5fat.Filtrul indepefteazd, efrcientresturile alimentaredin apd, permildnd recirculareaacesteiain timpul spdlSrii. Din acest motiv, este o idee bun6 indepdrtarea resturilor alimentarede dimensiunimari prinsein filtru dup6fiecareprogram,prin cldtireafiltrului semicircular subjet de ap6.Pentrua indepdrtafiltrul, tragelide mdnerin sus.

de spdlat Si pode

Deschide{i

Pasul1: Rotili in sensulinversacelorde ceasornic filtrul fin. Pasul2: Ridica{i-l.

M$
^.

Pasul3: Ridicaf;fiItrul principal

A,OBSERY ATIE: Dacd urmati oasii d.ela I la 3, sistemul de filtrare va fi tndeodrtat: dacd repetati oasii de Ia 3 la l, veti instala sistemul de_filtrare.

t2

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T

Observafii:
Verifica{i filtrele daci suntblocatede fiecaredatdcdndutiliza}i maginade spdlat. Prin degurubarea filtrului aspru putefi indepdrtasistemul de filtrare. indepartalireziduurile alimentaregi curdfalifiltrele subjet de ap6.
A

OBSEF{VLTre. intres sistemulde.filtrare trebuiesd fie spdlato datd pe sdildmand.

Curlfarea filtrelor
Pentrua curila filtrul asprugi cel fin, utilizali o perie de cur6!at.Reasamblali apoi pdrlile componente, aqacum esteprezentat in imagineadin stinga gi reintroduce{i filtrul in maqinade spdlat,pozifionAndu-l 9i apdsindin jos.

se pot indsi is

Protejarea ma$inii de spilat vase


Pentrua curdlapanoulde control,utiliza{i o laveti umedd,apoi gtergelibine. Pentrua cur[la exteriorulmaginiide spdlat,utiliza{i o ceardpentrulustruit. Nu utilizali niciodatdproduseabrazive pe suprafe{ele exterioare ale maginiide spdlatvase.

CurI{area uqii
Pentru a curdla marginea ugii, utiliza{i o lavetd umed6. Evitali pdtrunderea apeiin sistemulde inchidereal acesteia gi in componentele electrice, nu utilizali produsetip spray.

Protejarea impotriva inghefului


Luali-vd urmdtoarele mdsuri de precaulieprivind maginade spilat vasepe timpul iernii. Dupd fiecareprogram de spilare,respectaf; urmitoarele: f . intrerupeflalimentarea cu energiea maqiniide spilat vase. 2. Oprif alimentarea cu apdgi deconectali furtunul de alimentare pentruapd. de la supapa 3. Scurgeli apa de pe furtunul de admisieqi din supapapentru apA.(Utilizafi un recipient pentru a colecta apa). 4. Reconectafi conducta de alimentare a apeila supapa pentruapd. 5. Indepdrtafi filtrul din parteadejos a cuvei 9i utilizaf un buretepentrua colectaapa.
/l' ll OBSFjF(VATIF;. Dacd ma.sina d.e spdlat nu poate -functiona din cauz.a ghetii. contactati un centru de service autorizat.

13

b-ri=,r*'..

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T

Curii{area brafului de pulverizare


Bragul de pulverizarepoate fi indepdrtatcu uqurinJi pentru a curdla orificiile acestuia, impiedicdnd producerea de blocaje.Spdlali-lcu apd gi fixafi-l la loc, verihcAnd migcarea de rotalie a acestuia. Prindeqibralul de pulverizarede parteadin mijloc Ai trageli in sus pentru a-l indepdrta.SpdlaliJ sub jet de verificali dacd ape 9i fixali-l la loc. Dupd reasamblare, acestase migcdliber sau verificafi dacd a fost instalat corect.

Cum sI menfinefi ma;ina de spllat in stare buni de funcfionare


. Dupd fiecare spilare r Atunci c6nd plecafi in concediu
Dupd fiecare spdlare, oprif; alimentarea cu apd gi ldsa{i uqa pufln deschisb pentru a elimina umezeala qi pentru Atunci cdnd plecali in concediu, este recomandabil si rula{i un program de spdlare fdri a introduce gi vase

apoi scoatefiqtecherul cablului de alimentaredinpnzd, Astfel oprili alimentarea cu apd 9i lnsali uga deschisS. gi o Scoateti qtecherul cablului de alimentare din se va prelungiduratade viali a garniturii de etanqare preveni formarea mirosurilor nepldcute in se va priz[ ^ Inainte de a realiza operaliunile de cur6{are qi interiorul maginiide spilat vase. intrelinere, scoate{iintotdeaunagtecherulcablului de . din prizd. alimentare in cazulin care deplasa$maginade spilat vase In cazul in care maginade spdlat vase trebuie s6 fie r Nu utilizafi solvenfi sau produse abrazive de deplasati,incercaf sd o menlinet' in pozilie verticald. poatefi aplecatd Dacdesteabsolutnecesar, sprepartea cur5{are Pentrua curefaparteaexterioardqi pnr{ile din cauciuc din spate. ale maginii de spilat vase, nu utlbzali solvenli sau r produseabrazive. Garniturile de etangare Utiliza[i doar un material textil moale gi ap5 cu un Unul dintre factorii ce duc la formarea mirosurilor slab. nepldcutein interiorul maginii de spdlatsunt resturile detergent rEmase in cutelegarniturii de etangare. Pentru a indepdrta petele de pe suprafafa interioard, alimentare ultllizatj un material umezit cu apd qi pulin olet sau Curilarea periodicd cu ajutorul unui burete umed va curdlafi cu ajutorul unui produs special pentru preveniformareaacestora. maginilorde spilat vase. curElarea a preveniformareamirosurilornepldcute.

8. Instrucfiuni de instalare

& nengc:
Instalareaconductelorqi a echipamentelor electrice calificat. trebuiesdfie realizatdde citre personalul

i3::,:;xr.:::'
iiilrl,lri:::!i !1

Pericolde electrocutare Deconectaficablul de alimentareinainte de a instalamagina de spdlatvase. Dacd nu respectaliacest lucru, ve puteti electrocuta.

-tbffiffiie

Presltire pentru instalare


Maqinade spdlattrebuie si fie instalati in apropierea unor conductede admisiegi evacuareqi a unei prize de alimentare. Alegef o partea chiuveteipentrua conecta furtunul de evacuare al maqiniide spdlat.

t4

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T

Amplasareaaparatului
Agezafi maqina de spilat in locul dorit. Partea din spate trebuie sd se sprijine de perete, iar pA(ile laterale sd se afle de-a lungul corpurilor laterale de mobilier sau pere{ilor. Magina de sp6lat vase este prevdzutS cu un dispozitiv de alimentare cu apd gi furtunuri de evacuare ce pot fi pozitionate in stAnga sau in dreapta pentru a facilita instalarea corespunzEtoare.

Instrucfiuni privind conectareala refeaua electrici


A Afnfrqfnt , . . .

,,

'

personald: in ceeu cepriveqte siguranla __ __ .____ _ CU NY_Y]LYITLUN PRELUNGITOR SAU UN ADAPTOR IMPRET]NA

, ,., i:ffitfttffu

IM'AMANTARE 'RELUNGTREA 'ENTRU i*orpAnrnTr

A STECHERULUI CABLULUIDE ALIMENTARE. Cerinte in ceea ce priveste alimentarea cu energie electricd


Verificali informa{iile de pe eticheta cu date tehnice qi conectali magina de spdlat la o sursd de alimentare corespunzdtoare. Utilizali doar siguranle de 10 amp. Este recomandatd utilizarea unei siguranle pentru pornire intfuztatd gi a unui circuit de intrerupere separat, utilizat doar pentru maqina de spilat vase.

$, Asigurali-vd tnainte de utilizare de cd faptul tmpfundntarea este corespunTdloare,

Conectarea Ia sursa de alimentare cu enerqie Dupd ce v-a!i asigurat de faptul cd valorile voltajuiui gi ale frecvenfei curentului corespund cu cele marcatepe placulacu datetehniceiar sistemulelectricsuporti voltajul cu maxim de pe p16cuf6, introduce{i$techerul cablului de alimentarein priza prevdzutd impdmdntare. Dacd priza la care trebuie sA fie conectataparatulnu se potrivegtecu qtecherul cablului de alimentare, esterecomandabil s[ inlocuili priza qi sd nu utilizafi un adaptorsauprodusesimilare,deoarece acestea sepot supraincdlzi.

I N STRU C TI UNI PRIVI ND I MPAMANTAREA


. Acest aparat trebuie sb fie prevdzut conectat la o prizd prevpzutd cu impdmdntare. in cazul unei defecliuni sau intrerupere de alimentare, impdmdntarea va reduce riscul unei electrocutdri. Acest aparat este prevAzut cu un cablu echipat cu un conductor pentru impdmdntare gi un gtecher cu impdmAntare. $techerul trebuie sd fie conectat la o priz[ corespunzdtoare instalatd gi prevdzutd cu impdmdntare, in conformitate cu standardele gi reglementirile locale.

& lrnNTlnr

. o o

O conectare necoiespirnzlfoare a ionductorului de implm?ntar.e al echipamentului poateducela electrocutare. Verificati irnpreundcu un electrician sau un reprezentant al unui centru de service autorizatdaci aveli neclaritagi in ceeace priveqte impdmdntarea. Nu modilicaligtecherul. Dacdacesta cu priza,apelalila un electrician nu sepotrivegte calificat penftua instalao altdpnz6.

Conectareala sursa de alimentare cu api la and rece Conectarea


Conectalifurtunul pentruapdrecela un conectorcu diametrude 3/4 (inch) qi asigurafivd de faptul cd estebine strdns. In cazul in care conductelesunt noi saunu au fost utilizate o perioadbindelungatdde timp, ldsali apa sd curgd pentru a vd asiguracd estecuratA$i fbrd impuritifi. Dacd nu iar magina vefi proceda astfel,existdriscul ca orificiul de admisieal apei sd seblocheze de spdlatsdfie avariatb. Conectarea la apd caldd Furtunulde alimentarecu ap6poatefi de asemenea conectatla conductade alimentare cu api caldd (sistem centralizat, apei nu sistemde incdlzire) atat dmp cAt temperatura dep[gegte 60"C.in acestcaz,timpul programuluide spdlare seva scurtacu aproximativ 15 minuteiar eficienlaspdl[rii va fi uqorredus6. procedurd Conexiunea la conductade apd calddtrebuiesd fie realizatd urmAndaceeagi ca in cazulconectarii la aodrece. A ATENTIE! ' pe furtunul de ,admisie, Penlni arevita,relinerea unei ,cantitdli:madr,do,ap6 iachideli .apa (nu estevataUit;i pentru modelele cu sistem aqua-stop). dupdutilizare

15

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T
Concc'hutfuff&wmare
Inf,oduceti firtunul de evacuareh odn&rcta de evacuarecu un diametru minim de 4 cm sau l6sa1i-l sEcurgd in chiuveti asigurdndu-vi de faSul cI evitaS indoirea acestuia.Utilizali suportul din plastic furnizat impreuni cu malina de s@lat. Cap6tul liber al frrtunului trebuie sd se afle la o inbl;ime cuprinsd intre 400 qi 1000 mm qi nu trebuie s6 fie introdus in api, pentru a evita pdtrundereaapei inapoi in magin6. A lf trbafig3 Suportul din plastic trebuie sd fie bine fixat de peretepentru a preveni miqcareafurtunului 9i pentru a permite evacuarea apei.

16

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T

In cazul in care chiuveta se afli la o distanEide 1000 mm saumai mult fap de pardosealE" apain excesnu poate fi evacuatiidirect in chiuveti. Va fi nevoie sd o evacuali intr-un recipient ce se afld la o indlSme mai micd decdt chiuveta.

^Cumsi evacuafi apa in excesde pe furtunuri

Evacuarea apei
Conectali furtunul de evacuarea apei. Acesta trebuie sd fie conectatcorespunzitor pentru a evita scurgerile de apd.Asigurali-vd de faptul cd furtunul de admisie nu estestrivit sauindoit.

Furtun prelungitor
Daci ave{i nevoie de un furtun prelungitor, utilizali unul similar cu cel de evacuare. Nu trebuie sd fie mai lung de 4 metri, deoareceeficienla la curS{area maginii de spdlatvaseva fi redusd.

Pornirea ma$inii de spilat vase


Trebuie sb verificali urmdtoareleinainte de a porni maginade spdlatvase. l. Daci maqina de spdlatesteagezatila nivel qi hxatd. 2. Dacdsupapa de admisieestedeschisd. 3. Dacdexistdscurgerila conexiuni. 4. Dacdfirele suntbine conectate. 5. Dacdmaqinade spilat estepornite. 6. Dacdfurtunurilede admisieqi evacuare suntinnodate. gi etichetele 1. Toateambalajele trebuies6fie scoase din masin6. A lr ^. . trfgnfigl Dupd instalare,pdstrasiacestmanual. Conlinutulacesiuimanualeste foarre util pentru utilizatori.

I7

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T

9. Recomandiri privind problemele tehnice inainte de a apela la un service


Verificali tabelul de mai jos inainte de a apelala un centru de service autorizat.
Problemd ,pilot uorc nu nnmectp Caazdposibild de lntrerupere este activat. Atmentarea cu energie electricl nu esteporniti. Ce trebuie sdface(i indepnrtaS orice alt aparat ce utilizeazd acelagi circuit de alimentare cu meli!.alle P4la!ry1!e. Asigura$-vl de faptul cI magina de spilat vase este pomit[ iar ugaestebine inchisi. Asigurali-v[ de faptul ci gtecherul cablului de alimentare estebio" iotrodoq &_prE4.

Probleme tehnice Pompa evacuare porne$te.


de nu corespunzator. Furtunul esteintepat. Filtrulesteinfundat.

Existd spumdtn cuvd.

Probleme generale

Interiorul cwei este Pdtat.

VerificaS furtunul de evacuare. Verifica(i filtrul aspru. (vezi sectiunea,,Cur4areafiltrului"). Chiuveta esteinfundatii. Asigurafi-vd de fapnrl ce chiuvta nu este infundat[. Dacd problema este chiuveta 9i nu evacuarea, apelafi la ajutorul unui instalator pentru a rezolva problema. Ati utilizat un detergent Utlllzaf. doar detergent special peatnr a evita formarea spumei. Dacd acest lucru se produce, necorespunz5tor. deschideli ma$ina de speht $i Esali spum4 sd se evapore. Turnafi apa rece in cuv[. Inchide{i maqina de spdlat apoi scurgeli apa prin rotirea lentli a butonului pAn[ cAnd se ajunge la etapa de inmuiere. Repetati daci estenevoie. Aqent de clitire vfusat. Sterseti imediat urmele de agent de clitire vfusat. A fost utilizat detergent cu Utilizafi un detergentftri colorant. colorant.

Strat alb suprafala interioard.

pe

Apaestefoarteduri.

Penfu a cudta partea interioari, utilizafi un burete umed cu detergentpentru magina de spalat vase gi m6nugi din cauciuc. Nu utilizali alte produse de curilat pentru a evita formarea spumei. sunt

Existd pete de Adicolele afectate nu pe rezistentela coroziune. rugind tacdmuri.

Nu a fost pornit un program dupi ce a fost adtrugatii sarea. Existi urme de sare. Capacul agentului dedurizant este sl6bit. Se aud zgomote tn cuvd. Se aude un tn zdngdnit Bralul de pulverizare se lovegte de vase. Ustensilele nu corespunzAtor. sunt

Pornif intotdeauna programul rapid de spdlare ftrn hcemuri sau vase gi fEr6 a selccta funcfia Turbo (daci existii) dupi ce ati adtrusrt strea. Verificaf capacul. Fixa$-l bine.

Zgomote

cuvd.
Se aud zgomote in conductele Pentru a\d.

Intrerupeli programul 9i rearanj4i vasele ce blocheazi braful de pulverizare. aqezate Asigurafi-vi de faprul cd in interiad ma$inii de a$ezate in spblat vase toate obiectele $il siguran(a. Nu afecteazdfunc$onareama$inii {s spdlat. Daci aveli neclaritiifi, contactati un instalatr calificat.

Acest lucru se datoreaz[ instal[rii sau sec$unii transversale a conductei'

f18

tr
Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T

Vasele nu sunt curate.

Vaselenu au fost afezatecorect. hogramul utilizat nu este cel potrivit. Nu a fost utilizat suficient detersent. Un articol blocheazi braful de pulverizare. Agezarea necorespunzAtoare a vaseloroe rafturi.

Vezi ,,lncircareacogului" un programmai puternic. Selecta,ti de sp6lare" Vezi .,Tabelulcu programe Utilizali o cantitatemai mare de detergentsau schimbatidetergentul. Rearanjafi articolele astfel incdt bralul de pulverizaresdse miqteliber. Asigurali-vd de faptul cd acjiunea dozatorului pentru detergentgi a brafului de pulverizarenu de dimensiuni mari. de vasele suntblocate

Rezultate nesatisfEcAtoare la spilare


Pete pahare. pe

Filtrul din partea de jos a cuvei nu este curat sau nu este fixat corect.Bratul sepoatebloca. Combinaliede apd dur[ qi prea mult detergent.

Dungi negre gri pe sau vase. rdmas A detergent tn

Curdlafl 9i / saufixali corespunzitor filtrul. Curdfa! braful de pulverizare.Vezi ,,Curdiarea bratului de pulverizare". dacd aveii api mai Utilizali mai pufn detergent pulin durd gi selecta{i un program mai scurt pentm a spdlaqi cur6{apaharele. Ustensilele din aluminiu s-au Utilizali un produs abraziv ugor pentru a elimina semnele. frecatde vase. Vasele blocheazd dozatorul Rearanjalivasele. Pentrudetergent. vaseleconformrecomandirilor. Mdriti cantitateade agent de cldtire. Umpleli dozatorul. Nu golili maginade spdlat imediat dupi ce s-a terminat programul.Deschideflu$a u$or pentru ca aburul sd iasd. Scoatefi vasele dupi ce acestea s-auricit. Goldi intAi coguldejos. Se va prevenicurgerea apei de pe vaselede sur este mai micd. Sunt reduseqi performanlelede spblare. Selectaf un program cu o perioadi mai mare de spdlare. Evacuarea apei estemult mai dificih. Vasele gi tacdmurile de acesttip nu sunt potrivite pentru a fi sp5latein masina de spilat vase.

nzatoare. Vaselenu sunt PreapuJinagentde cl6tire. uscate. prearepede Vasele suntscoase

. Rezultate nesatisfecdtoare la uscare


nepotrivit

Au fost utilizate tacAmuri cu un inveliq de slabi calitate.

Coduri de eroare
Dacd apar defectiuni. vor fi afisate coduri de eroare Dentru a vd avertiza

Coduri
Indicatorul pentru etapa de uscare clinesteraoid.
Indicatorul principal clioeste raoid.

Semnificatie
Timp de admisielung.

Cauzdposibild
Robinetul nu este deschis, admisia apei este restric{ionatisaupresiunea apei estepreamici. Unele elementeale maginii de spilat prezintd scurgeri.

Scurgeri.

I9

tb*...

Viziteaza www.iuli.eu pentru detalii despre masina de spalat vase Westwood DW-6T

Date tehnice

in6l,time: Lifime: Addncime: Voltaj: Presiuneapd: Conectareap6cald6: Sursdalimentare: Capacitate:

438 mm

550mm 500mm
Vezi pldcula cu date tehnice 0,M- l,0MPa Maxim 60'C Vezi pldcufacu datetehnice

6 seturi

x Versiunea in limba englezi estede referinli.