Sunteți pe pagina 1din 7

21. Principiile si obiectivele generale necesare pentru elaborarea unui agreement tehnic in ocnstructii.

- AT se elaboreaza pt produse si echipamente care pot fi realizate fizic si la care se pastreaza constanta calitatea pe linia de fabricatie, acestea fiind definite prin structura,system constructive,forma,alcatuire,caracteristicele fizico-mecanice,modul de punere in opera,legaturile cu ansamblul constructiei in care sunt incorporate si destinatie precisa. - fundamentarea prin examinari,calcule,incercari,etc a AT cu un risc asumat,prin cunoasterea stiintifica si practica a elementelor de justificare a aptitudinii la utilizare a noilor produse,echipamente in constructii. - furnizarea prin documentele AT a unei opinii autorizate si a unor informatii tehnice concrete asupra caracteristicilor,modului de fabricare,punere in opera si a domeniului de utilizare a produselor,precum si asupra comportarii previzibile in exploatare a noilor produse,procedee,echipamente,s.a. care fac obiectul AT,care sa permita agentilor economici si factorilor sa ia decizii in deplina cunostinta. -asigurarea obiectivitatii si neutralitatii in acordarea AT,printr-o apreciere echilibrata,tinind seama de interesele tuturor factorilor implicati. -promovarea progresului tehnic in constructii in conditiile respectarii cerintelor esentiale si a nivelurilor de siguranta pt constructii si performanta pt produse,echipamente,procedee; ce formeaza obiectul AT 22. Procedura de obtinere a AT in constructii Solicitantul contacteaza unul din organismele care are dreptul de elaborare a agrementului tehnic a carui grupa specializata corespunde tipului de produs solicitat, prezentindu-I un dosar de solicitare preliminar care va cuprinde: - Cererea pt AT pt fiecare produs,conform formularului. - Acordul producatorului,in cazul in care agentul economic care comercializeaza produsul este altul decit producatorul - Descrierea produsului,procedeu sau echipamentului, ce cuprinde: *prezentarea materialelor utilizate cu indicarea caracteristicilor si performantelor representative *descrierea fluxului tehnologic de fabricatie *precizarea caracteristicilor produsului final *prezentarea elementelor de constructive la care se preconizeaza utilizarea produsului,specificind tehnologia de executie,utilaje necesare,reglementari tehnice pt respectare.s.a. *descrierea modului de punere in opera a elementelor *planuri de ansamblu,de detaliu sau prospecte.

- Documente tehnice de referinta, ce vor cuprinde: *doc.care contin dovezi privind performantele declarate *rapoarte de incercare pe esantioane representative *date rezultate din analizele efectuate *date referitoare la documentele tehnice existente aferente pt partile sistemului constructive *aprecieri bazate pe observarea comportarii in exploatare *rezultatele unor studii analitice si calcule efectuate pe baza masuratorilor experimentale. *caiete de sarcini pt fabricatie/punere in opera. - agremente tehnice anterioare,certificate privind sistemul calitatiisau avize tehnice obtinute in alte tari sau reglementari tehnice nationale - lista completa a utilizarilor anterioare - procesul verbal de omologare interna,ce va contine urm.informatie: constituirea comisiei de omologare;executarea si incercarea prototipului; natura productiei ulterioare. Organismal elaborator,dupa analiza dosarului,negociaza cu solicitantul de AT costul si durata de elaborare. Apoi organismal elaborator inregistreaza dosarul de solicitare,si poate emite o adresa prin care atesta ca produsul este in curs de agrementare. In cadrul a max.4 luni organismal elaborator va intocmi proiectul AT si-l va supune avizarii CTPC. ( Avizul Tehnic) 23. Inspectia pentru certificare. Partea I Evaluarea caracteristiclor produsului. Aceasta parte a atributiei inspectiei presupune inregistrarea si judecarea tuturor datelor relevante privitoare la caracteristicile produsului care este certificate. Poate fi o parte a unei evaluari initiale, o reinnoire, o extindere sau modificare. Pt acest tip de inspectie poate fi folosita o lista de verificari, continind urmatoarele elemente relevante: *specificatiile produsului * documentatia interna despre produs *inregistrari ale controlului produsului in fabrica (CPF) *informatii vechi si statistici pt CPF *inregistrari ale testelor *studiul variabilitatii *gruparea produselor pt controlul conformitatilor

*indicatorii calitatii pt CPF *planul de control.

24. Inspectia pentru certificare. Partea a II Auditarea sistemului de control al produsului in fabrica (CPF). Aceasta parte trateaza auditul sistemului de management al CPF-ului ca o parte a inspectiei. Auditul se efectuiaza conform unei liste de verificare, convenita de comun accord cu organismal de certificare. Lista de verificari contine toate datele relevante ale organizarii,parti ale documentatiei si cerintele procesului. Fiecare element este mentionat sub aspect diferite prin codurile evaluarii: Aspectele sunt: - existenta procesului Documentatia procesului Adecvare si functionalitate Implementare corecta Inregistrarea datelor rezultate din implementare

25. Supravegherea rezultatelor controlului si prelevarea probelor de terta parte la inspectie. Supravegherea contine un raport al verificarilor conformitatilor controlului intern, rezultat ca urmare al planului de control obligatoriu sau convenit de comun accord.Performanta produsului final este apreciata ca si ale materiilor prime si ale produsului in faze intermediare ale productiei. De asemenea poate contine constatari concrete ale functionarii proceselor si conditii pentru productie. Rezultatele controlului intern pot fi comparate cu valorile declarate. Iar prelevarea probelor contine un raport de prelevare de probe pt unul sau mai multe scheme de certificare. Procesul consta in 3 actiuni: *Prelevarea probelor: -descrierea actiunii de prelevare -reprezentarea probelor -obiectivele prelevarii: incercare de tip; verificarea corespunzatoare de audit; verificarea reproductibilitatii; verificare de identificare -verificarea cu probe -identificarea si marcarea probelor

*intocmirea raportului de prelevare conform instructiunilor de laborator, document care insoteste probele in laborator si contine: -data prelevarii si identificarea caracteristicilor produsului - prelevarea probelor si conditiile in crae s-a executat aceasta - denumirea laboratorului - inscrierea datelor in raportul de prelevare - inscrierea datelor la care s-a efectuat prelevarea. *documentul de evaluare.. care realizeaza evaluarea prin compararea cu criteriile si cerintele relevante. Auditarea sistemului de control al produsului in fabrica (CPF) se desfasoara pe baza unei liste de verificari elaborate de organismal de certificare . la nivel de comitete europene se realizeaza chestionarea organismelor implicate pt elaborarea Raportului Inspectiei Comun Sistemului pt Certificarea Produsului( RIC-CSP) In Ric-CSP toate organismele vor realiza evaluarea caracteristicilor produsului dupa o lista care va contine aceleasi elemente relevate iar auditarea sistemului CPF se va efectua conform unei liste de verificari. In cazul certificarii, in standartele armonizate pentru anumite produse sunt foarte clar precizate frecventa si inspectiile obligatorii. 26. Inspectia tehnica a masinilor si echipamentelor tehnologice de constructii.etapa I si II. Procedura de inspectie tehnica se aplica de catre Organismele de Inspectie de terta parte echipamentelor tehnologice de constructii aflate in dotarea agentilor economici din constructii precum si celor importate la mina a doua,organisme ce trebuie sa fie autorizate potrivit reglementarilor specific. Inspectia tehnica de terta parte a echipamentelor tehnologice de constructii, in functie de durata de functionare a acestora,se poate realiza in 2 etape de verificare: -etapa I.inspectia de gradul I, pt echipamentele tehnologice de constructii care au minim 2 ani de functionare. Aceasta verificare se repeat la 2 ani,pina la expirarea duratei normale de virsta. -etapa II. Inspectia de gradul II, pt echipamentele tehnologice de constructii care au deposit durata normal de functionare prevazuta in HG 2139/2004, cu testari complexe pe baza carora sa rezulte gradul de integritate fizica si performante functionale tehnologice. Altfel inspectia tehnica trebuie sa contribuie la realizarea cerintelor esentiale ale constructiilor executate: rezistenta si stabilitate,siguranta in exploatare,protectia impotriva zgomotului,protectia mediului ambient,etc. Inspectia tehnica se finalizeaza prin emiterea unui raport de inspectie valabil pe 2 ani.

27. Procedura operationala pt inspectia tehnica de terta parte.Etapa I. Procedura de inspectie cuprinde 3 etape in care solicitantul si Organismul de inspectie colaboreaza pt a realiza un process complex in care se realizeaza examinarea produsului si stabilirea conformitatii lui cu cerintele specific sau generale. Etapa I.Initierea certificarii. Aceasta consta in: 1. Solicitantul se adreseaza unui Organism de inspectie pt efectuarea verificarilor si auditului corespunzator.Organismul de inspectie va pune setul de documente necesare la dispozitia solicitantului: Formular de cerere pt inspectia echipamentului (informatii cu privire la identitatea solicitantului,informatii cu privire la produs,declarative pe propria raspundere ca nu a mai fost solicitata inspectia aceluiasi produs) Chestionar de evaluare preliminara (informatii cu privire la identitatea solicitantului,info cu privire la identitatea producatorului,info cu privire la produs, existenta urmatoarelor documente: doc.de provenienta;carte tehnica;program annual de executare a lucrarilor de mentenanta,doc pt modificare;certificat de conformitate de la producator; autorizatie de mediu.buletinul de verificare metrological, buletinul PRAM ,autorizatia de funcitonare a laboratorului propriu,autorizatia ISCIR;documente de inmatriculare din care sa rezulte periaoda de valabilitate a inspectiei tehnice RAR;schema flux tehnologic pt instalatiile complexe. 2. Solicitantul completeaza formularele in termen de 15 zile de la data primirii si le depune la secretariatul organismului de inspectie impreuna cu documentatia tehnica a echipamentului. 3. Dupa inregistrarea documentelor de secretariatul organismului in Registrul de evidenta a cererilor,se va analiza dosarul si se va stabili colectivul de lucru. 4. Dupa analiza documentelor de catre colectiv si evaluarea raspunsurilor din chestionarul de evaluare preliminara se trece la intocmirea dosarului de produs si contractarea lucrarii. 5. Dupa contractare si indeplinirea obligatiilor financiare prevazute se incepe inspectia.

28. Procedura operationala pentru inspectia tehnica de terta parte, Etapa a II Aici se realizeaza examinarea produsului stabilinduse conformitatile cu cerintele specific sau cu cerintele generale. De asemenea in functie de necesitati,se realizeaza si prelevarea probelor pentru incercari in laborator. La majoritatea echipamentelor se realizeaza evaluarea parametrilor prin masurare,pe santiere la locul de amplasare sau punctual de lucru. Apoi

raportul de incercari elaborate va constitui parte componenta a dosarului de incpectie.toate datele obtinute in urma inspectiei vor fi transferate in fisa de inspectie care constituie documentul principal al inspectiei. 29. procedura operationala pentru inspectia tehnica de terta parte. Etapa a III In aceasta etapa sunt examinate urmatoarele documente de sinteza: fisa de inspectie;raportul de incercari; documentatia tehnica a produsului. Dupa analiza documentelor de sinteza si auxiliare din dosar de catre un evaluator, seful departamentului de inspectie al organismului, directorul executive al organismului de inspectie se emite Raportul de Inspectie si inscrierea acestuia in Registrul produselor inspectate. Solicitantul va primi de la organismal de inspectie urmatoarele documente: raportul de inspectie si anexa la raport; fisa de inspectie(copie); raportul de incercari. Personalul participant la inspectie este obligat sa pastreze confidentialitatea informatiilor cuprinse in dosarele tehnice de inspectie,fiind obligat sa semneze un angajament deontologic. 30.Marcajul CE Marcajul de conformitate CE este un symbol care se aplica pe produs,pe ambalajul acestuia sau documentele insotitoare si are semnificatia conformitatii produsului cu toate cerintele esentiale prevazute in reglementarile aplicabile.marcajul este obligatoriu pentru toate produsele care intra sub incidenta directivelor din Noua Abordare si Abordarea Globala. Acestea prevad aplicarea marcajului prin care se confera produselor in cauza dreptul de libera circulatie pe teritoriul UE. 31.acreditare-procedura prin care organismal national de acreditare,recunoscut conform legii,atesta ca un organism sau un laborator este competent sa efectuieze sarcini specific. 32.agrement tehnic in constructii-apreciere tehnica favorabila concretizata intron document scris,asupra aptitudinii de utilizare,in conformitate cu cerintele legii calitatii in constructii, a unor noi produse, procedee si echipamente pentru care nu exista si nu pot fi inka elaborate standarte nationale sau alte reglementari tehnice ofociale sau pt care exista astfel de standarte si reglementari,dar produsele nu se incadreaza in cerintele acestora,diferenta influientind una dintre cerintele prevazute la art.5 din legea 10/1995 privind calitatea in constructii. 33. agreement tehnic European- specificatie tehnica ce exprima o evaluare tehnica favorabila a adecvarii unui produs la o utilizare preconizata, bazata pe satisfacerea cerintelor esentiale aplicabile constructiei in care produsul urmeaza a fi utlizat.

34. cerinta esentiala-cerinta care are in vedere,in special,protectia sanatatii,securitatea utilizatorilor,protectia proprietatii si a mediului,astfel cum este prevazuta in actele normative in vigoare. 35.atestarea conformitatii produselor-sistem procedural prin care este evaluate si stabilita conformitatea produselor pentru constructii cu specialitatile tehnice aplicabile,in vederea aplicarii marcajului European de conformitate CE,denumit in continuare marcaj CE 36. certificate de conformitate-document emis pe baza regulilor unui system de certificare si care indica existent increderii adecvate ca un produs,identificat,corespunzator,si este conform cu un anumit standart sau cu un alt document normative. 37. constructie- orice obiect care este construit sau rezulta din operatii si lucrari de constructive si este fixat de pamint,termenul desemnind atit cladire,cit si lcurarile de inginerie civila. 38. declaratie de conformitate-procedura prin care un producator sau un reprezentant autorizat al acestuia da o asigurare scrisa ca un produs este conform conditiilor specificate. 39. document normative- document care prevede reguli, linii directoare sau caracteristici pt activitati ori pt rezultatele acestora, termenul este generic si include standard,specificatii tehnice,coduri de buna practica si reglementari. 40. domeniu reglementat-ansamblul activitatilor economice si al produselor associate acestora,pentru care se emit reglementari tehnice specific prinvind conditiile de introducere pe piata si de utlizare.

S-ar putea să vă placă și