Sunteți pe pagina 1din 11

1

CONVENTIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PROTECTIA MEDIULUI SI SITUATII DE URGENTA Incheiata astazi .................................. LA CONTRACTUL. .......................... I. PARTILE

S.C..........................., cu sediul in.........................., str................., nr 1/3, judetul................, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J..../........./...........,CIF RO....................................... , telefon/fax........................, , reprezentata de dl./dna..................................... si dl./dna..................................... Reprezentanti Legali, in calitate de EXECUTANT al lucrarilor ce se efectueaz n incinta.SC....................................., conform contract .............................................. si SC ....................................SA, cu sediul n.............................. Bucuresti , Certificat unic de nregistrare......................, atribut fiscal...., nr. ordine n Registrul Comerului........................., telefon........................, fax ........................... reprezentat de d-nul.............................. Director General si d-nul Ing. Laurentiu Dimitriu Lucrator desemnat, n calitate de BENEFICIAR stabilesc de comun acord II. OBIECTUL CONVENTIEI

Prezenta conventie s-a incheiat in vederea asigurarii partilor impotriva tuturor riscurilor de Securitate si Sanatate in Munca, Protectia Mediului si Situatii de Urgenta, care pot aparea in timpul desfasurarii activitatii EXECUTANTULUI, precum si pentru prevenirea accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale si impactelor negative asupra mediului. Art.1. Tipul activitatii desfasurate de EXECUTANT Incarcare pamant in zona .......................................... .............din.........../.............................. a) Activitatea desfasurata: ............................................................................... ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ (conf. Contract nr.

b)Echipamente tehnice folosite - mijloace de transport:


1/11

2 - .................................................... - .................................................... - .................................................... - ..................................................... - ...................................................... - altele ................................................................... ................................................................... Art.2. Locatia (zonele de lucru) in care isi desfasoara activitatea EXECUTANTUL . ................................................................................ (conf. Contract .............din.........../................................

nr.

Art.3. Durata activitatii in incinta ..................................................- Conf. Contract Nr.........../ din......................... Pe toat durata desfurrii Contractului Nr .................. DIN........................., Art. 4. Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala si impactul asupra mediului create in mod direct de activitatea Executantului asupra angajatilor Beneficiarului Riscuri mecanice si electrice: loviri, tieri, nepri datorate: manevrrii echipamentelor de lucru i subansamblelor electrocutri accidente de circulaie n incinta antierului arsuri datorate incendiilor sau exploziilor deplasari sub efectul gravitatiei: risc alunecare, impiedicare, cadere de la acelasi nivel in cazul neasigurarii conditiilor de munca corespunzatoare , respectiv nedelimitarea si nesemnalizarea zonei de lucru Riscuri datorate executantului sau sarcinii de munca: Nerespectarea instructiunilor proprii de lucru Art. 5. Riscurile de accidentare si impactul asupra mediului create de activitatea Executantului in apropierea activitatilor Beneficiarului - SC ....................................................SA - Accidente rutiere - Incendii, explozii Art. 6 Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala si impactul asupra mediului create de activitatea Executantului in apropierea activitatilor altor subcontractanti ai Beneficiarului Riscuri mecanice si electrice: electrocutri accidente de circulaie n incinta antierului arsuri datorate incendiilor sau exploziilor deplasari sub efectul gravitatiei: risc alunecare, impiedicare, cadere de la acelasi nivel in cazul neasigurarii conditiilor de munca corespunzatoare , respectiv nedelimitarea si nesemnalizarea zonei de lucru Riscuri datorate executantului sau sarcinii de munca: Nerespectarea instructiunilor proprii de lucru

2/11

Art. 7. Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala si impactul asupra mediului create in mod direct de activitatea Executantului asupra angajatilor proprii in timpul lucrului in incinta Beneficiarului Riscuri: - loviri, tieri, nepri datorate: - manevrrii echipamentelor de lucru i subansamblelor - Deplasari sub efectul gravitatiei: risc alunecare, impiedicare, cadere de la acelasi nivel in cazul neasigurarii conditiilor de munca corespunzatoare , respectiv nedelimitarea si nesemnalizarea zonei de lucru - Contact cu suprafete intepatoare, taioase, alunecoase, abrazive in cazul neasigurarii conditiilor de munca corespunzatoare , respectiv nedelimitarea si nesemnalizarea zonei de lucru - Electrocutri - accidente de circulaie n timpul lucrului - arsuri datorate incendiilor sau exploziilor Riscuri datorate executantului sau sarcinii de munca: Nerespectarea instructiunilor proprii de lucru Art. 8. Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala si impactul asupra mediului create in mod direct de activitatea Beneficiarului asupra angajatilor Executantului - Electrocutare - Caderi de obiecte de la inaltime - Contact cu suprafete intepatoare, taioase, alunecoase, abrazive in cazul neasigurarii conditiilor de munca corespunzatoare , respectiv nedelimitarea si nesemnalizarea zonei de lucru - Accidente rutiere - arsuri datorate incendiilor sau exploziilor Art. 9. Riscurile de accidentare si impactul asupra mediului create de activitatea Beneficiarului in apropierea activitatilor Executantului - Accidente rutiere - arsuri datorate incendiilor sau exploziilor III. OBLIGATIILE PARTILOR

Art.10. Obligatiile EXECUTANTULUI 1. EXECUTANTUL indeplineste intocmai obligatiile ce-i revin din punctul de vedere al Sanatatii si Securitatii in Munca, Situatii de Urgenta si Protectia Mediului pe perioada derularii activitatii in incinta conform prevederilor legislatiei in vigoare in domeniu si a Cerintelor SC ..................................SA, respectiv: (a) Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
(b) H.G. nr.1425 /11 10 2006 Modificat cu HG 955/2010, pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca;


(c) Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu

modificarile si completarile ulterioare.

3/11

4
(d) Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; (e) Legea nr. 481/2004 modificata si complectata cu Legea nr. 212/2006 privind protectia

civila;
(f) Ordin MAI nr.163/2007 privind aprobarea NGPSI/28 04 2007; (g) Ordin MAI nr. 712/2005, complectat si modificat cu Ordin MAI nr.786/2005,privind

instruirea salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta,


(h) Legea nr.265/2006 privind Aprobarea OU a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia

mediului.
(i) H.G. nr. 1.875 /2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile

datorate expunerii la azbest.


(j) H.G. nr 1218/ 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru

asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici


(k) H.G. nr 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia

sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
(l) H.G. nr . 1093/ 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru

protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
(m)

H.G. nr 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

(n) H.G. nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in (o) H.G. nr 1091 /2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de

munca
(p) H.G. nr 1.048/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de

catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca


(q) H.G. nr 856 /2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei

cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase 2. EXECUTANTUL va pune la dispozitia BENEFICIARULUI urmatoarele documente: Evaluarea de risc pentru activitatile desfasurate Asigura respectarea obligatiilor partilor contractante cu privire la aspectele de protectia mediului generate prin desfasurarea activitatilor. Activitatile desfasurate in spatiile tehnologice ale Executantului se specifica in tabelul nr. 1 din anexa nr. 1 la prezenta conventie. Lista aspectelor de mediu, daca este cazul, (tabelul nr. 3 din anexa nr. 1 la prezenta conventie) in legatura cu activitatile ce se vor desfasura este ntocmita de executant/prestator/furnizor, prezentata la semnarea conventiei si avizata de catre reprezentantii Clientului (SC ...................................SA.

4/11

Intocmeste lista de substante chimice (tabel nr.2 din anexa nr.1 la prezenta conventie) si o prezinta reprezentatiilor beneficiarului pentru avizare .Utilizeaza numai produsele chimice aprobate. Orice modificare a acesteia va fi supusa unei noi aprobari. Toate produsele chimice utilizate sau livrate (aprovizionate) vor fi nsotite de : 1. Fisa Tehnica de Securitate individuala, 2. Certificatul de Conformitate si Garantie. Acestea vor fi disponibile la locul de utilizare Planul de prevenire si protectie , in conformitate cu prescriptiile H.G. nr. 1425/2006 si Legea nr. 265/2006 Pentru personalul care desfasoara activitati supuse autorizarilor legale se va face dovada valabilitatii acestor autorizatii. Pentru activitatile supuse autorizarilor se va face dovada valabilitatii autorizatiilor: Referiri la echipamentele individuale de protectie puse la dispozitie in functie de riscurile la care sunt supusi angajatii in timpul activitatilor desfasurate in / pentru ................................. In cazul in care exista subcontractanti, are obligatia: - sa prezinte lista subcontractatilor cu datele de recunostere a acestora - sa ncheie contracte cu acestia, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Beneficiarul - sa transmita toate cerintele de mediu, SSM si PSI si documentele aferente acestora 3.EXECUTANTUL va respecta toate obligatiile prevazute in Conventia cadru de Securitate si sanatate in munca, protectia mediului si situatii de urgenta incheiata intre SC .....................................si . ............................................., pusa la dispozitie de beneficiar 4.Accesul personalului EXECUTANTULUI in zonele de lucru se va face pe baza de Proces Verbal, incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 5.Inainte de inceperea activitatii, EXECUTANTUL va efectua instruirea personalului propriu asupra masurilor privind Sanatatea si Securitatea in Munca, Situatiile de Urgenta si Protectia Mediului ce trebuie respectate in timpul desfasurarii activitatii, in vederea asigurarii impotriva riscurilor stipulate la art.4, art.5., art. 6 si art. 7 din prezenta conventie. Instructajul va fi consemnat in Fisele de instruire individuala privind securitatea si sanatate in munca si Fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta. Lista cu personalul care a fost instruit va fi remisa BENEFICIARULUI, la Comp. de Sanatate si Securitate in Munca. 6.EXECUTANTUL va dota personalul propriu cu echipament individual de protectie corespunzator activitatilor desfasurate. Acest echipament va fi inscriptionat vizibil cu denumirea firmei si va avea ecuson cu numele si prenumele angajatului. 7.EXECUTANTUL va asigura delimitarea zonei de lucru, in conformitate cu prevederile art. 2, la prezenta conventie. 8.EXECUTANTUL va lua toate masurile de tehnica securitatii muncii pentru activitatile desfasurate. 9.EXECUTANTUL va respecta cu strictete obligatiile privind caile de acces in societate, asigurarea masurilor de prevenire a incendiilor in zonele de lucru, precum si interzicerea fumatului in alte locuri decat cele special amenajate in acest scop. 10.Accesul EXECUTANTULUI la instalatiile electrice, oxigen, apa potabila, aer comprimat, precum si la podurile rulante este permis numai cu acordul SC......................................., prin intermediul personalului autorizat al acestuia. 11.EXECUTANTUL va supraveghea respectarea asupra masurilor privind Sanatatea si Securitatea in Munca, Situatiile de Urgenta si Protectia Mediului, de catre personalul propriu, la

5/11

6 inceperea, in timpul si la sfarsitul programului de lucru. De asemenea, se va asigura ca personalul propriu respecta cu strictete normele de lucru, caile de acces indicate de beneficar la instructajul privind locurile de munca periculoase, (interzicand accesul in sectiile beneficiarului invecinate zonelor de lucru specificate in art.2 la prezenta conventie daca este cazul). 12.La incetarea lucrului, EXECUTANTUL va asigura retragerea formatiilor de lucru in mod organizat, cu aprobarea sefului punctului de lucru. 13.EXECUTANTUL va informa BENEFICIARUL asupra masurilor de prevenire a accidentelor de munca din zona de lucru unde isi desfasoara activitatea. 14.EXECUTANTUL va asigura aprovizionarea, transportul, manipularea si depozitarea materialelor necesare desfasurarii activitatii cu respectarea masurilor privind Sanatatea si Securitatea in Munca, Situatiile de Urgenta si Protectia Mediului. 15. EXECUTANTUL responsabil de integritatea ambalajelor produselor pna la utilizarea acestora sau pana la predarea acestora ca deseu. 16.EXECUTANTUL depoziteaza materialele chimice necesare derularii activitatii numai in spatiile autorizate de beneficIar si in conditiile amenajarii corespunzatoare a acestor spatii in scopul prevenirii riscurilor pe care acestea le pot prezenta asupra propriilor angajati, a personalului beneficarului si a mediului. 17. EXECUTANTUL se asigura ca produsele chimice neutilizate nu raman in spatiile si locurile de desfasurare a activitatilor. Exceptie fac situatiile in care exista amenajari special destinate acestui scop pentru perioada derularii activitatilor. 18.In cazul in care in timpul desfasurarii activitatii se constata existenta azbestului sau a materialelor cu continut de azbest, executantul va opri lucru si va anunta imediat beneficiarul si reprezentantul SC .................................SA, care va proceda la izolarea si eliminarea din zona de lucru a Executantului a azbestului sau a materialeor cu continut de azbest. 19.EXECUTANTUL va asigura depozitarea, transportul si evacuarea deseurilor rezultate in urma desfasurarii activitatii in incinta SC ..............................................SA, in conformitate cu prevederile legale de mediu in vigoare. 20.EXECUTANTUL va lua masuri urgente de remediere, in cazul notificarilor scrise din partea BENEFICIARULUI privind nerespectarea masurilor privind Sanatatea si Securitatea in Munca, Situatiile de Urgenta si Protectia Mediului sau a deficientelor in aplicarea prevederilor prezentei conventii. 21.In cazul in care EXECUTANTUL nu remediaza urgent deficientele semnalate de BENEFICIAR, acesta va suporta penalitati in conformitate cu prevederile contractelor de servicii dintre parti. Art. 11. Obligatiile BENEFICIARULUI 1. BENEFICIARUL se va asigura ca executantul isi indeplineste responsabilitatile stabilite la art. 10, pct 1, prin realizarea de inspectii si audituri in timpul desfasurarii activitatii in incinta SC .............................SA. 2.BENEFICIARUL va pune la dispozitia EXECUTANTULUI Conventia cadru de Securitate si sanatate in munca, protectia mediului si situatii de urgenta incheiata intre SC .................................SA si S.C. ..................................SRL, si se va asigura ca cerintele stipulate in aceasta sunt realizate de catre EXECUTANT 3.BENEFICIARUL va indica EXECUTANTULUI documentele ce trebuie intocmite pentru admiterea la lucru si va verifica documentatia pusa la dispozitie de EXECUTANT, conform art. 10, pct 2. 4.Inainte de inceperea activitatii, BENEFICIARUL va efectua instruirea personalului Executantului referitor la masurile privind Sanatatea si Securitatea in Munca, Situatiile de Urgenta si Protectia Mediului ce trebuie respectate in timpul desfasurarii activitatii in vederea asigurarii impotriva

6/11

7 riscurilor stipulate la art.8 si art. 9 din prezenta conventie. Instruirea beneficarului se va realiza dupa Instruirea introductiva realizata de ........................ la intrarea in zona de lucru 5.BENEFICIARUL va planifica inspectiile periodice in zonele de lucru stipulate in art. 2 la prezenta conventie si va notifica in scris EXECUTANTULUI orice abatere constatata de la respectarea masurilor privind Sanatatea si Securitatea in Munca, Situatiile de Urgenta si Protectia Mediului. 6.BENEFICIARUL va asigura accesul EXECUTANTULUI la utilitati in conditiile specificate la art.10, pct.7, la prezenta conventie, prin relatia cu RSVTI- ul beneficiarului. 7.In cazul in care EXECUTANTUL nu remediaza urgent deficientele semnalate, BENEFICIARUL are dreptul de a evacua echipa de lucru, iar reluarea activitatii se va putea face numai dupa ce EXECUTANTUL a luat toate masurile ce se impun pentru prevenirea accidentelor umane si materiale. In aceasta situatie, EXECUTANTUL va plati penalitati BENEFICIARULUI pentru intarzierea termenelor de predare a lucrarilor, in conformitate cu prevederile contractelor de servicii dintre parti. 8.In cazul in care in timpul desfasurarii activitatii Executantul constata existenta azbestului sau a materialelor cu continut de azbest, va anunta imediat reprezentantul SC ............................................SA, in vederea asigurarii de catre acesta a izolarii si eliminarii din zona de lucru a executantului a azbestului sau a materialeor cu continut de azbest. Beneficiarul va permite reluarea activitatii de catre executant, numai dupa ce reprezentantul S.C. .............................SRL, va face dovada ca nivelul azbestului se incadreaza in limita admisibila legala IV . NOTIFICARI SCRISE INTRE PARTI Art. 12. Comunicarea intre BENEFICIAR si EXECUTANT se realizeaza in scris, astfel: 1. In cazul in care BENEFICIARUL sau EXECUTANTUL isi schimba conditiile de lucru, cealalta parte va fi anuntata imediat, in scris; 2. In cazul in care o parte suplimentara (subcontractant extern nou, sau un subcontractant al EXECUTANTULUI) isi incepe activitatea, consecintele acestei activitati sunt analizate, iar partile afectate vor fi anuntate in scris asupra riscurilor asociate.

V. ACCIDENTE DE MUNCA Art. 13. Accidentele de munca produse din vina si asupra salariatilor uneia din parti, se vor inregistra la unitatea careia apartine salariatul vinovat de producerea accidentului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006. Art. 14. Accidentele care se produc personalului executantului in afara zonelor de lucru sau a cailor de acces stabilite se vor inregistra de catre unitatea de executie. In cazul aparitiei divergentelor, se consulta Inspectoratul Teritorial de Munca. Art. 15. Cercetarea imprejurarilor in care s-au produs: accidente de munca, avarii sau incendii se va face de catre comisii numite prin decizie de catre conducerile societatilor, conform Hotararii de Guvern nr. 1425/2006 , Art. 115 si 116. Art. 16. In cazul producerii unor accidente de munca asupra angajatilor unui subcontractant al BENEFICIARULUI, cercetarea cauzelor producerii accidentului se va face in comun de catre EXECUTANT, BENEFICIAR si subcontractant, in conformitate cu legislatia in vigoare si
7/11

8 prevederile prezentei conventii, inregistrarea facandu-se la unitatea din a carei vina au fost provocate. Art. 17. In cazul avarierii echipamentelor sau instalatiilor BENEFICIARULUI datorate manevrelor gresite ale angajatilor EXECUTANTULUI, acesta va va suporta contravaloarea lucrarilor de reparatii necesare acestora. Cercetarea cauzelor care au dus la avarierea echipamentelor sau instalatiilor se va face in comun de catre EXECUTANT si BENEFICIAR, in urma careia va rezulta un Raport de Incident semnat de ambele parti. Art. 18. In cazul in care se produc avarieri ale echipamentelor sau instalatiilor unor subcontractanti ai BENEFICIARULUI datorate manevrelor gresite ale angajatilor EXECUTANTULUI, acesta va suporta contravaloarea lucrarilor de reparatii necesare acestora. Cercetarea cauzelor care au dus la avarierea echipamentelor sau instalatiilor se va face in comun de catre EXECUTANT, BENEFICIAR si subcontractantul care a suferit avarierea, in urma careia va rezulta un Raport de Incident semnat de toate partile implicate. Art. 19. In cazul avarierii echipamentelor sau instalatiilor EXECUTANTULUI datorate manevrelor gresite ale angajatilor BENEFICIARULUI, acesta va suporta contravaloarea lucrarilor de reparatii necesare acestora. Cercetarea cauzelor care au dus la avarierea echipamentelor sau instalatiilor se va face in comun de catre EXECUTANT si BENEFICIAR, in urma careia va rezulta un Raport de Incident semnat de ambele parti. Prezenta conventie a fost intocmita in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte si nu substituie actele normative ce legifereaza masurile de Sanatate si Securitate in Munca, Situatiile de Urgenta si Protectia Mediului. BENEFICIAR SC ...........................................SA Director General ................................... EXECUTANT S.C. ........................................ Reprezentanti Legali,

8/11

Anexa 1 la Conventia EHS nr._/_________ TABEL 1 - LISTA ACTIVITATILOR DERULATE IN SPATIILE TEHNOLOGICE/ADMINISTRATIVE ALE ACHIZITORULUI Activitate Zona

BENEFICIAR SC .............................................................SA

EXECUTANT

Anexa 1 la Conventia EHS nr._/_________

9/11

10 TABEL 2 LISTA MATERIALELOR CARE CONIN SUBSTANE TOXICE SI/SAU PERICULOASE Denumire material Substana chimica coninuta sau utilizat CAS/ EINECS Activitate Transport Depozitare temporara Manipulare Utilizare Condiii de funcionare N A SU N A SU N A SU N A SU Aspect de mediu Impact de mediu Masuri aplicabile

Condiii de funcionare: N - Situaie Normala A - Situaie Anormala SU - Situaie de Urgen BENEFICIAR SC ............................................................SA EXECUTANT

Anexa 1 la Conventia EHS nr._/_________

10/11

11

TABEL 3 : LISTA ASPECTELOR DE MEDIU Monitorizare factori de mediu (aer,apa,sol) - frecventa si localizare

Nr. Activitate/ Amplasament/ crt Serviciu Zona de lucru .

Aspecte de mediu

Condiii de funcionare

Poluani principali

Impact de mediu

Masuri pentru reducere impacturi

nregistrri, rapoarte

Condiii de funcionare, N - Situaie Normala A - Situaie Anormala SU - Situaie de Urgen

BENEFICIAR SC .................................SA

EXECUTANT

11/11