P. 1
Cerere Continuitate Suplinire 2013

Cerere Continuitate Suplinire 2013

|Views: 247|Likes:
Published by Radar Radar
cerere de continuitate la suplinire
cerere de continuitate la suplinire

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Radar Radar on Jun 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

Nr.

_________ din __________2013
Perioada de depunere: 16-20.08.2013
Se certifică exactitatea datelor
Preşedintele comiiei !ude"ene de mo#ilitate$
_____________________________________________
%numele şi prenumele&
Domnule Inspector Şcolar General,
%cerere de prelun'ire a contractului indi(idual de muncă )n anul şcolar 2013-201* +
,-N./N0/.1.2&
Su#emnatul%a& %ini"iala tatălui& ____________________________________________________________________
_____________________________________________________$ năcut%ă& la data de ___________________$
COD NUMERIC PERSONA3:
cu domiciliul )n localitatea _____________________________________________________________$ !ude"ul
%ectorul& ________________________$ trada_________________________ nr. ____$ #loc______$ c.____$
ap.____$ .2324-N:___________________$ poeor al 5./.+carte de identitate eria_______$
nr.__________$ eli#erat%ă& de ______________$ la data de _________$ (ă ro' ă-mi apro#a"i prelun'irea
contractului indi(idual de muncă %CONTINUITATE) pentru anul şcolar 2!"#2!$$ pe+la un
pot+catedră de ____________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ de la (unitatea/unităţile de
învăţământ)
1. ____________________________________________________________________________________________
localitatea _____________________________________________ !ude"ul%ectorul&_______________________
2. _____________________________________________________________________________________________
localitatea _____________________________________________ !ude"ul%ectorul&_______________________
3. ____________________________________________________________________________________________
localitatea _____________________________________________ !ude"ul%ectorul&_______________________
*. ____________________________________________________________________________________________
localitatea _____________________________________________ !ude"ul%ectorul&_______________________
)n #a6a note%+mediei ______________ şi a re6ultatului 7admi8 la pro#a practică de %99&
________________________ ________________________________________________________ o#"inute la
concurul de titulari6are din 2!! &%'sau 2!2.
Pre6int următoarea itua"ie:
!( Sunt a#ol(ent%ă& a%l& %0ni(.$ 1.S.2.$ /nt. Pol.$ /P-3 ani$ ,ole'iu$ :c. de maiştri$ :c. potliceală$
3ic. ped.&_____________________________________________________________________________________
4acultatea _____________________________________________________ promo"ia _______ %6i$ eral$ f.r.$
id&$ peciali6area principală _________________________________________________________________$
ecundară ________________________________________________________________________$ cu media la
examenul de tat %licen"ă&+a#ol(ire _________; a#ol(ent%ă& al %a& cururilor potuni(eritare
_______________________________________________________________________$ cu durata tudiilor de
___________ ani$ peciali6area+domeniul____________________________________________________l
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________$ promo"ia ___________ %6i$ eral$ f.r.$
id&.
2( 1m o#"inut )e*%n%t%+atul )n anul ________$ cu media ________$ ,ra)ul II )n anul ________$ cu media
________$ ,ra)ul I )n anul __________$ cu media _________$ )octoratul )n anul _________$ la pecialitatea
______________________________________________________________________________________________.
"( <n anul şcolar 2!2#2!" am fot )ncadrat%ă& ca netitular cu contact de muncă pe perioadă
determinată pe+la potul+catedra de ___________________
____________________________________________________________ de la următoarele unită"i de )n(ă"ăm=nt:
1. ____________________________________________________________________________________________
localitatea __________________________________________________ !ude"ul%ectorul&______________________
2. ____________________________________________________________________________________________
localitatea __________________________________________________ !ude"ul%ectorul&_______________
3. ____________________________________________________________________________________________
localitatea __________________________________________________ !ude"ul%ectorul&_______________
*. ____________________________________________________________________________________________
localitatea __________________________________________________ !ude"ul%ectorul&_______________
o#"in=nd la f=rşitul anului şcolar calificati(ul _________________________________________ şi AM ' NU AM
recoman)area ,oniliului de 1dminitra"ie al unită"ii+unită"ilor repecti(e pentru prelun,%rea
contractulu% %n)%+%)ual )e munc- %,-N./N0/.1.2 la uplinire& .n aceea&% un%tate )e
.n+-/-m0nt'acelea&% un%t-/% )e .n+-/-m0nt$ pe acelaşi pot didactic.
$( 3a 1 eptem#rie 2012 am a(ut _________ ani __________ luni$ (ec>ime )n )n(ă"ăm=nt.
1( 1m )ntrerupt acti(itatea )n )n(ă"ăm=nt pentru moti(ul _____________________________$ cu %fără&
acordul /npectorului :colar ?ude"ean$ prin deci6ia nr. ____________$ conform art. ___________ din
,odul @uncii.
2( Sunt+nu unt unic )ntre"inător de familie. 1m ______ copii )n )ntre"inere. So"ul+o"ia ete+nu ete
an'a!at%ă& )n muncă.
3( Pre6int a(i6ul medical nr. ______$ din data ____________$ emi de_____________________
________________________________$ din care re6ultă că unt apt%ă& pentru a preda )n )n(ă"ăm=nt şi că
)ndeplinec
condi"iile pre(ă6ute de le'e pentru a fi )ncadrat%ă& )n )n(ă"ăm=nt.
8. Declar c- am'nu am *ost .nscr%s la centrul )e concurs 4444444444444444444444444444444
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444$ localitatea
______________________________________$ !ude"ul %ectorul&______________________
la diciplina ______________________________________________________________________$ pentru
participarea la concurul de titulari6are din " %ul%e 2!" şi am o#"inut media _________________.
Declar pe propr%a r-spun)ere c- nu )e/%n alt loc )e munc- &% c- .n per%oa)a c0t
supl%nesc nu +o% pr%m% a5utor )e &oma5(
(*) Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice netitulare angajate cu contract individual de
muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 202!20" care se încadrează în prevederile art. 85-86
din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în
anul şcolar 2!"-2!#$ aprobată prin %M&'() nr. 62"*+2!2$ cu modi,icările şi completările
ulterioare.
(**) #e completează numai de cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă
determinată în anul şcolar 202!20" care au susţinut pro$e practice în cadrul concursului pe $aza căruia
solicită continuitatea pe post/catedră%
R6SPUND )e e7act%tatea )atelor .nscr%se .n aceast- cerere &% )eclar c- +o% suporta
consec%n/ele )ac- am comun%cat )ate eronate(
Aata _______________ Semnătura____________
ANE8E9, :N URM6TOAREA ORDINE, actele CERTI;ICATE pentru conformitate cu ori'inalul de
către directorul unită"ii unde am func"ionat )n anul şcolar 2012-2013 %pentru completarea
doarului din anul precedent&:
1. ,opie a certificatului de o#"inere a 'radului didactic o#"inut )n eiunea 2013(dacă este
cazul)&
2. 1cte do(editoare )n itua"ia c>im#ării numelui (dacă este cazul)&
3. Becomandarea coniliului de adminitra"ie cu preci6area calificati(ului (se va speci'ica
'oarte clar dacă se permite sau nu continuitatea la post)&
*. ,opie de pe #uletinul+carte de identitate din care ă reiaă domiciliul ta#il (dacă s!a
sc(im$at 'aţă de anul precedent)&
C. 1de(erin"a de (ec>ime )n )n(ă"ăm=nt;
6. 1cordul @2N$ /S? de )ntrerupere a acti(ită"ii (dacă este cazul)&
D. ,opie de pe carnetul de muncă şi+au copia filei corepun6ătoare din re'itrul 'eneral
de e(iden"ă a alaria"ilor;
8. 1(i6ul medical din care ă re6ulte că sunt apt<-) pentru a preda )n )n(ă"ăm=nt.

Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ. emis de_____________________ ________________________________. actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii unde am funcţionat în anul şcolar 2012-2013 (pentru completarea dosarului din anul precedent): 1. 85-86 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014. Declar că am/nu am fost înscris la centrul de concurs _______________________________ _____________________________________________________________________________. din data ____________. Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliul stabil (dacă s-a schimbat faţă de anul precedent). Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul _____________________________. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor. 5. 4. ISJ de întrerupere a activităţii (dacă este cazul). pentru participarea la concursul de titularizare din 30 iulie 2013 şi am obţinut media _________________. Soţul/soţia este/nu este angajat(ă) în muncă. (*) Acest tip de cerere se completează de cadrele didactice netitulare angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013 care se încadrează în prevederile art. Copie a certificatului de obţinere a gradului didactic obţinut în sesiunea 2013 (dacă este cazul). 6239/2012. 8. ___________ din Codul Muncii. 7. Declar pe propria răspundere că nu deţin alt loc de muncă şi că în perioada cât suplinesc nu voi primi ajutor de şomaj. 4. 8. cu (fără) acordul Inspectorului Şcolar Judeţean. prin decizia nr. Prezint avizul medical nr. 6. Acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul). ______. (**) Se completează numai de cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013 care au susţinut probe practice în cadrul concursului pe baza căruia solicită continuitatea pe post/catedră. localitatea ______________________________________. conform art. 5. 3. 6. 2. RĂSPUND de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi declar că voi suporta consecinţele dacă am comunicat date eronate. Data _______________ Semnătura____________ ANEXEZ. Sunt/nu sunt unic întreţinător de familie. cu modificările şi completările ulterioare. vechime în învăţământ.obţinând la sfârşitul anului şcolar calificativul _________________________________________ şi AM / NU AM recomandarea Consiliului de Administraţie al unităţii/unităţilor respective pentru prelungirea contractului individual de muncă (CONTINUITATE la suplinire) în aceeaşi unitate de învăţământ/aceleaşi unităţi de învăţământ. Acordul MEN. ÎN URMĂTOAREA ORDINE. din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi încadrat(ă) în învăţământ. ____________. judeţul (sectorul)______________________ la disciplina ______________________________________________________________________. pe acelaşi post didactic. La 1 septembrie 2012 am avut _________ ani __________ luni. Recomandarea consiliului de administraţie cu precizarea calificativului (se va specifica foarte clar dacă se permite sau nu continuitatea la post). 7. Adeverinţa de vechime în învăţământ. aprobată prin OMECTS nr. . Am ______ copii în întreţinere.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->