Sunteți pe pagina 1din 317
CUPRINS Pofos InTRODUCERE |, FUNDATH SUB ZIDURI t ‘A. Fundati la constuetii Ferd subsol 2 Fundatil consinue din aidirle sub 2idurl portance 411), Fundagie coneinud din zidarie de chrdmida, ce ane dreprunghiulara, tub vid exterior de Grkaidy (plansele 1-42) ‘andagie continu din lddeie de piatrd natural Sructs cusecyune drepcunghiulara, sub std ex- terlor de cirdmiai (phanbele 24-4) . 32). Fundasie coneinul din sidiele de plated aaturald Sect in slesatie. cu trepee, nub 114 exterior de cirdmida (plangele 546) b, Fundapii continue riglde de beton, sub ziduri porame : Hi) Fandagie conn rigid, de tenance pean, eu sectiune drapeunghiulard, sub aid ‘cnverior de ebrianida (plinyele 7-8) 2)5). Fundatie continui rigidd, de beron simplu, Gu vectlene dreptunghlulard, sub‘sid ence rior de chramida(plansele9 +0) 3)6). Fundasie continu rigid. de beton simplu, Cu vectlane dreprunghivisrs, ub ned Inte jor de caranidi (plangele 11412) 417), Furdasie coneinul rigid, de beton simply, jn. slevstie, ev weetlune dreprunghiulara, bub aid exterior de ebrdmiad, (Blangele 13414) S{@). Fundaie continu rigida, de beton simply, In sleveyiey cu vecylune drepeunghiulard, sub sid) Inverior de cirdmida ASHI. pati 49) ontinud rigidd. de beton simply, ‘ub tid exterior de cbrarmida {phingele 17-418) 1{10), Fundagie contined rgida, de beton simply, Veirub id interior de «8 (plingete 401), Fundagie contin rigid, de beron simply Eng ereapel sub aid exterior de cada Gpingele ty. 1012), Fundagie contined rigid, de boron alm Eu reaped, sup zie interlor de chroma Ganges a3) i 40(19). Fundagie conned righ de beton simply Endoth ceepte, subaid exterior ecard Side (olanele 25--26-427). 16 e 6 n 2s 2 2 Fy % » 5 8 ” sa 11(14). Fundasie continua rigids, de beton simple, Gr dola erepte, sub Zid Incerior ee care snida (plangele 28--28) Fundasii continue elaitice, de beton armat, sub idurl porcante 1(05), Fundaie contioua eastica, ce Deron armac, fu seqgiune dreptvsghivlard, sub aid exte- Fiot de caramida (plansele So-+31) 2{16). Fandajie consinud slartied, de beton srmat, cx sectlune dreptunghiularl,subsidincerior de cardmied (plangete 32133) 3{17). Fandapie continud slasticd, de beton armat, Gu"pante, sub id exterior Ge cramida (otangele 34435) 4(22). Fundsgie continua slasvcd, de beton arma capac, cub aid: inesrlor de. eked ipiangele 36-37) aes 5(19). Fundafie continud elatica, de beton armat sib formi de grindd, sub rid excerior de chrdraldd (plangele 384-29) 6(29). Fundasle soncinud elasdeh, ds beton armat sub forma de grinda, sub zid interior de cae ramiea (plengste 40-449) 7H). Fundatie continua cu toc de beton simplu flcainec de beton armas, eub tld Interior fe heros armat _(dlaftagm’) Iplomsele 42443) é Fundasit cu de cri pe reazeme izolate 1(72). Funcagie cu cescérede! pe reazeme izolace, prin grinal firk vive, tub aid exterior de Caraaiah (plangele 44445) 2(2), Funcasie cu desearciei pe reazeme izolice, pringrincl eu vate, sub zid exterior de cir midi (plingsle 4e-7) Fendatit denivelace 1(24). Fundasil denivelae, amplasace in teren de derivelse. sub tiduri de chrdimida e 48-49) : 2025). Fundaslela o construe nous fara subso! Emplasatd ling © construegie existenci cu Sibwol (plangele S031) tee ee 3(26). Grinai de fundayi sub zidurl de umplacurd (plangele 52453) oe eee Fundasit soliciate excencric 1127), Fundasie cortinud righéd, de beton simply, actionath excenerie, sub ridul de calean al tunel conrtrucyil nol. ridicath lingh © con- strucjie existeneh (plangele 54-455) “ eI n B 1" ” a 85 as % 2 % wm 102 226). Furdasii nol, Incercalate tnire fundasille fexlitente, pentru evitares excentriet agi (lingels 56-57) Fundzpll prefbricace je sub un sid exterior de cirémids in Dlocuri mari, prefabricace in bern argu. precarmae ‘pe paneer (phingele 504-53) 1". 2630), Furgasie sub un 21d interior de c&ramiga, realizath din blocuri mich, prefabricate Gin becon. gran, precernate "pe. gancler {plingete 60-F6") 3031), Fundasie sub un aid exterior de cdramids, Feallzath din cAlptpltme, cu eectione tape oidalh, prefatricace” din. bezon” simple (phogele 62463) 4(32). Fundayie sub un zd interior de chrémidi, ‘realizath din cAipt eu goturl, cu secylune era- pevoidald, prefibricice din beten simply Cpangeie of tes) SC). Fundasie sub un aid interior de elrdmid, reilizath die wip cu golurl, cu sectiune r= peteldalt, refabricste. din’ beter, simpluy pica parcel vce inact deatpra ive alot troccaratui (phinjele 66467) = 494), Fundayie sub un xd exterior de cdrtmidt, cet ie el a glo seclne te relabricace din beton armat Gansele he) 735), Furdagle eub un ald Incerier de cértmids, realzard din thiph cu nervurl, cu sectiune rapensidall, prafabricace din baton srmot (plingee 705-71) fh, Fundasii pentru conserucgit amplasace In terenutt mmacroperice loersetde ov ds mest mrt 10), Fundagie sub ue ail exterior de chrdmida reilizatd din boc de betoa simplu yi eenturi ‘econ armat (plangele 72173) 137), Fundasie sub us ai¢ interior de caramids, reilizatd din blac de beton simplu ql eencuri Ge betan armat (plansele 74475). ~ Funda) pene censteutl amplasate tn crenurl cuconerzeyil marl rise 1(38). Fundagle sub up aid exterior de cirimids, tailizul din blac da beton simplu le Gebecen armat planyele 76477)» Fundasii pentru conscrucgii amplasice in terenuri 19), Fundagio sub un 216 Interior de efrAmidi, Limes fusdatiel < 1.20 m. iar Indies el < 200m (plungele 76-479) 240), Fundagie 2ub ur 2id interior de cBrdmids, Limes fusdaviel > 1.20 m, lar nlpimen Fundasiel < 2,00 m (plangele 804-81) 341), Fundatie sub us aig interior de cdrdmids Lisimen fundapial > 4,20 my, far indies el > 2.00m{plangele 82463)... Fundasii sub siduri despiryitoure neportance . . (42). Fundage sub 2id interior neportant. Placy suport a pardorellesce sfezata pe teren si nos (plansele 84-485) 2(43). Fundage sub 2id interior neportane. supore a pardotalil este ageracd pe veren lumpluturd cu grosimen < 40 em (pangele 85-487)... 108 108 108 m 14 nT 120 1m 126 129 29 135 138 1 14 “7 17 150 344). Furdaple sub rid incerlor neporeane. Paes supore s pardoeelil sate ayenntd pe teren de umplucara cu grosimen > 40. cm (phrgele 8855) we 8. Fundoti le construct eu subsol . . 4 Funda continue rigid, de beton sinplu, sb ziduri poreante Teton 1(45), Fundayle continua rigids, de beson simple, cu secvome.drepturghiard, 40h un td Suicrior de citimils. (plengele, 90494) 46), Fundasie continu’ rigida, de beton si cu sectune dreptunghiuir’, sub 2id Ince Flor de ebrimidy(plingele 93499)» Fundatit continue elasice, de becom arma uidurl portanie sub (47), Fundasie continud elitich, de beton arma, cu sectiune dreptunghiulara, sub zid exte: Flot de edrimias (plingele 949 (48). Fundaie concinud elastich, de Beton armat, ‘cu sec{iune drepeunghiulard, gub tid ince: Flor de earamidn (plunyele 964-97) 3(49). Fundatle eontiavs elstic, cu pance, sub a (ohnsele 98+-99) 4(50). Fundarje eontinad ely cu pance, sub aid Interior de earimigi (pange'e 100-4101) : S(S1). Fundasie continua elastics, sub forma de grindi. sub x aiid (plangele 1024-103) (92), Fundaye continua eastcas de Beton armat, subform de grind sb id nteror deck amiga (plansele 1084-103) 0 1S). Fundige pe tadier general, sah tormi de" pluck “dreapes. de beten irmaty de frosime uniforms. sub ridurt porsante Gplingele T0e-¢t07) STN Porn 1654), Fundasie pe radi «Beton arma exterior de edrimidi Seton armas txterlor dec. generat, sub forma Pl eB de beton armas, ev vute, sub Hidurt portance (plangele 108-+ 103) (55). Fundatie pe radio eral, cub fermi de bolgh isternare de becon armat, eh eeeradosul plan tub siduei porance (plngele HET)... Fundayit denivetace (66). Pundaye Is 6 eonstucgie nous. et s4b40, Aimplasis ingd o consctecse exit fark Soot (plamele 2h 3p UST). Fundays den (olansdle SEIS) Fundapit soticate exeentric (38). Fundatle rigid& de becon simplu, sub 2ié exterior de. ciramida, actlonata excentric, Ineazul exiscentel uner insealatl subtersne (plangele 11644117) : 1659). Inéeparearea fundatie! zidulei exterior de clrdeida a. unas conserucsit nels de co Strucyis existentd, penctu ‘evitarea excen: riiedgis atdul porteretul eee uepinet to consold (plingele’ 118-119) ‘ 3X60). Fundatt parce intoarse, din cBrSmida, pertra desctrearea parqald afundatiel solic Elaee exeentrie (plersele 1294121) 5 Fundetit prelabricate . 1052), Fundasie sub un id excerior eilisad din blocer! mar ‘die bacon. grou (plangele 1334-123) srimids, prefabr preceenate pe 3 19) 155 186 186 9 1a 18 16s 168 ” 1 1” 10 1a 186 188 12 195 18 01 me 162) fin Seton. greu, precurmte ‘pe sancier (ohanjete 124535)" 3161). Fundigle sub an id exterior de caramids realised din tipi pline, cu teciune crape- Foidals. prefabricice din. bovon’ singly Glaniele "36F97 : 4(61). Fundigie 1b un zid inerior de candids, alata cin vip cu goluri, cu ecyiune ta. eroldala, prefabrcate dis beton simpla Glanjete 16-135) 5(65). Fundasie sub an zid exterior de chrimida, Glanjele 130.131), 6(65). Fundagie sub un 2d interior de efrimids fealizata din ealpl eu nervari, cu seeyiune lraperaidalt. prelabricice din bacon armat Glunjete 132-2135) . fF, Fundagh pentru constructil amplasate in terenur! imacroporice-locisaide ce delormssii mari 4(67). Fundatie sub un aid exterior de chekmids, reallzata din bloc Ge becom simplu i centuri de beson armat (plngele 134+ 15) 2{68). Fundasle sub un zd incerior 4 fealitacd din Vlas de baron simply gl con ‘becon armat (plingele 136-4137) | 3{@). Fundasil armase, sub zid exteriors] sub rid Interior, din panouri may ricace din | econ armat (planjele 138-139-190). 4 Fusdagll pentru conseruesli amplasate in terenue compresibile 4(70). Fundasie cub sid interior da efeSimidy. (5. simes fundasieic 150 m (plingele 141-4142) 2171), Fundatie sub zid ineerior de ehedmids. Le times fundayie~ 1,50 m (plingele 1494 144) 1 FUNDATH SUS STILPY | a. Fundagttrolate 1(72). Fundasie rigidh, cu bloc de beton simply Fi tlps de lem, wb (plangele 1454-146) on 2(73). Fundagie rigid, eu bine de beton simple, ceuzinet de beton arias si plack matali sub stilp de metal (plansele 147-4148) | 3074). Fundasie rigida, ev bloc de beton simply Ji eurinet de beten armat. sub slp deb ton armit (plansele 149-4150) 4QS). Fundayie clacick de beton armac, prise saath, dab tly (plangele 151-152) - | 5(75). Fundasie elasicd de beton armet, prisma- | ek, eu pante, sub atllp de be (plangele 15344154) . | 6977). Fundasie lasted de betonarmt,increpte, sub sellpde beeonarmat(plangale 155-156) 7(78). Fundasle-ciuperes de becon armat, sub stilp de becon arnt (planjele 1574158) 0979). Fundasie elaticd de betonarmet, cu plac soclu sl nervarl perpendiculare pe iatuile lic fundayel, sub scilp de beton armat | (plangete 156-4140) Ip de tome been ermat Se vor aves Im vedere gl Menrtle: 1 Ae 25) gi 1 Be 10 a ane ns cry an 200 0 9 3 a6 9 22 ass 258 26 1066) in care luerbite de a 9400) 0481) Fundage olaiel de betom armst, cu plach focle f nervari espose Gaps diagoralele plici furdaysl, sub stip 46 beton armat fplargele Sehpg2) Pe Fundag focle sl rerveri perpendicilare pe ture pitch indagiel’ i aispure. duph dager alee plicit, sub sip’ de beton armat plantele "631 164) b. Fusdatti continue © Fu I, CONSOLIDARI DE FUNDATI 1 1402) 2482) 84) 4085). 5086), 607) 7088) 89). 360). 091) (92) (3), 2198) 3085) 4096) iblogrotie 15 Fundatie clasied de beton armat, cv talpd continua recline, seb formi de grinds, sub un sir de stlpl de becon armat plangele 1654165) Fundagioelastick de beton armaty cv talpa continua recillinie, sub forma de grinds. elastin ini sub untgie de Stilpl de beton armat(planiele 167 +46 Fundagie elastics de beton armat, ed ealp continua recdllinie, su> forma ge grind eu ure. sub un git de silpi de Seton seat (plargele 16944170) eee Fundarle elastics beton armat, eu taps continu poligoni, sub form de gringdy Sub un gir de stilpl de becon aemac Sispusi poligenal (plangcle 4714172) Finds liek de ttewaeewictn ep Conus crcards ek Terme grat Seba do pda base mae ep Srl Gplaeate 7S) mat are Fede slechlo teonarace, cr OP Con icrucona, a tn de grin sere ae ele de beset hanged rs 78 Fandaieclanik de teton arma cu pt contnve ipsvctate, sap fornd ar ret ciinterabraprdsetplcctess Geos sce trh Foti slant da boon armat, po rdier feng ec aie ben srmac ipangcie 179-0169) Fundatie elastics de becan armie, pera general eu capi iy ‘de slp becon armat (plansele 181+ 182) Fundagie elasica de betonarmic. pe ier enefal, cu grinel Ineruelqste, sub reten de ae beten armae(paryele “851 183) 6 pretabricate . Funenyle-panar. pretabricaté cin beton ar- mat, pencru slp prefabicasi din becon Sema" (pangele 154186) CConsolidarea {undafel prin mirirea lay fandatiel exisiontes prin turnara de baron pe olagime mat mare (lansele 187+ 188) Consalidsrea funeagiel prin suprapuneren pescefuncatia existench & unel tdlpl contl- flue de beton armat (planjele 189%}190) Conselidaras fundejsi prin Utgleen beret fundatel existence prin grinal ce baton a¥- sats, seemen target even ipianvete 1712193) Conslideren fundeici prin Hiegicen bel fandigiel existence prin grins fcerle de tetor srane langele 136194) 20 a0 270 as a7 281 20 7 290 a 96 a 302 307 307 no ire Constitele (OL console! de tundati

S-ar putea să vă placă și