Sunteți pe pagina 1din 2

cont. inst. publice.

2 Aspecte istorice privind contabilitatea institutiiloe publice: Contabilitatea publica este acea parte a contabilitatii care se ocupa de evidenta operatuunilor din cadrul unui patrimoniu public. Ea a aparut din necesitatea evidentierii veniturilor si ch. determinate de administrarea mai intai a cetatilor, iar apoi a statelor. Functionarea acestora presupune efectuarea unor cheltuieli ale caror surse le reprezentau veniturile din contributiile sub o forma sau alta ale cetatenilor. Particularitati ale cont. inst. publice: Contabilitatea ca activitate specializata in masurarea, evaluarea cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriile si capitalurile propii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea institutiilor publice, trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pt cerintele interne ale acestora cat si pt utilizatorii externi: Guvernul, Parlamentul, creditori, clientii dat si alti utilizatori (organismele financiare internationale). Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si ch., rezultatul executiei bugetare, patrimoniul aflat in administrare, rezultatul patrimonial, costul programelor aprobate prin buget, dar si informatii necesare pentru intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie, a bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurile sociale. Documentele specifice institutiilor publice si registrele de contabilitate: Inregistrarile in cont. se efectueaza cronologic prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intrare sau iesire a acestora in unitate, si sistematic, in conturi sintetice si analitice, in conformitate cu regulile stabilite pentru forma de inregistrare in contabilitate "maestru-sah". Inregistrarile in cobtabilitate se pot face manual sau utilizand sistemele informatice de prelucrare automata a datelor. Registrele de conabilitate si formularele comune pe economie, care nu au regim special de inscriere si numerotarea privind act. financiara si contabila pot fi adaptate in fct. de specificul si necesitatile inst. publice, cu conditia respectarii continutului minimal de informatii si a normelor de intocmire si utilizare a acestora. Acestea pot fi retiparite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor. Forma de inregistrare in contabilitate: Formele de inreg. in cont. reprezinta sistemul de registre, fornulare si documente contabile corelate intre ele, care servesc la inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a operatiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul ex. bugetar. La institutiile publice, forma de inregistrare a operatiunilor ecobomico-financiare este "maestrulsah". In cadrul formei "maestru-sah" principalele registre si formulare care se utilizeaza sunt: registruljurnal, registrul-inventar, cartea-mare si bilant de verificare. Registrele de cont. obligatorii sunt: registrul jurnal, reg. inventar si carte mare. Acestea se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate. Regitrele de cont. se pot prezenta sub forma de registru, foi volante sau listari informatice dupa caz. 1. Registrul jurnal este un document contabil obligatoriu de inregistrare cronologica si sistematica

a modificarii elementelor de activ si de pasiv ale institutiei. Registrul jurnal se intocmeste de fiecare inst. publ. intr.un singur exemplar dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat in evidenta institutiei. Numerotarea filelor registrelor se va face in ordine crescatoare iar volumele se vor numerota in ordinea completarii lor. Se intocmeste zilnic sau lunar, dupa caz, prin inregistrarea cronologica, fara stersaturi sau sptii libere, a documentelor in care se reflecta miscarea elementelor de activ si de pasiv ale unitatii. operatiunile de aceeasi natura, ralizate in acelasi loc de activitate, denumit jurnal-auxiliar, care sta la baza inregistrarii in registrul jurnal. 2. Reg. inventar este un document contabil obligatoriu in care se inregistreazza toate elementele de activ sau pasiv grupate in functie de natura lor, inventariate potrivit legii. Reg. inv. se intocmeste de fiecare inst. publ. intr.un singur exemplar dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat in evidenta institutiei. Reg. inventar se intocmeste la infiintarea institutiei cel putin odata pe an pe parcursul functionarii institutiei cu ocazzia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii precum si in alte situatii prevazute de lege pe baza de inventar faptic. 3. Registrul cartea mare este un reg. oblig. in care se ineegistreaza lunar si sistematic prin regruparea fondurilor, exitenta si miscarea elementelor de activ si padiv la un momentdat. Registrul carte mare se intocmeste intr.un exemplar lunar separat pt debitul si separat pr fiecare creditul sintetic pe masura inregistrarii operatiunilor. Cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare. Poate fi inlocuit cu fisa de cont pt operatiuni diverse. Editarea cartii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau in functie de necesitatile propii. 4. balanta de verificare este doc. cont. utilizat pt verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre cont. sintetica si cea analitica precum si principalul document pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare. Balanta de verificare se intocmeste pe baza datelor preluate din cartea-mare, respectiv din fisierele deschise distinct pt fiecare cont sintetic. Pt verificarea inregistrarilor in contabilitatea analitica se intocmesc balantele de verificare analitice. La institutiile publice, balantele de verificare sintetice se intocmesc lunar iar balantele de verificare analitice, cel mi tarziu la sfarsitul perioadei pt care se intocmesc situatiile financiare.