Sunteți pe pagina 1din 53
.1D1aterul £aerg1.1 Bl~otricc
.1D1aterul
£aerg1.1
Bl~otricc
Ipl115/1985 I
Ipl115/1985
I
.~ULADrl Dl UPLO~TI.BI TmnCl ~ IBSTAL&':IILOB ~UI.IL!.1U DII ST~1II (~pZ'obat OR OrdlD11.1K.I.I.
.~ULADrl
Dl
UPLO~TI.BI
TmnCl
~
IBSTAL&':IILOB
~UI.IL!.1U
DII
ST~1II
(~pZ'obat
OR
OrdlD11.1K.I.I.
Dr 84'/8')
f
nnSTI:B'CL DIRGI!I IL~IlICE
nnSTI:B'CL
DIRGI!I
IL~IlICE
OBDI. Br. 84.3
OBDI.
Br.
84.3
K1Dlp.trQl .D.rgl.1 .1.otr1e VlziDd r~teratul D1r~~1el tebD1e8, .~B. Dol ,t re- tolo~ib118 d~ eDerg1. ,1
K1Dlp.trQl
.D.rgl.1
.1.otr1e
VlziDd
r~teratul
D1r~~1el
tebD1e8,
.~B.
Dol
,t
re-
tolo~ib118
d~
eDerg1.
,1
uy1zQl
C.T.3.
-C.l~R.E.
nr.
42al/19a5,
Avind
iD
Ted~re
prev~derile
art.2
d1u
Statntgl
prt-
ViDd
faDe~1oDarea
s1stou~lni
energetic
na~\oD81
~1
dlse1~
?lina
lQcratorilor
d1n8oest
aiate=,
aprob8t
priD
Decre-
t~l
nr.
202/1974,
!D
temeiul
Decret~lQi
nr.
649/1969J
.odit1cat
~1
com-
;let6t
prin
Decret~l
nr.
3Bo/1933,
priv1Dd
QrgaDiznrea
9i
fUDC~1oDare8
M1Di8te~lQ1
Enorg1el
Elect~ic
ite
urdtorlll
OBDIHI
1.
Se
8prob!
"Begulsa:.eDtlOl
de
e~lo8t~a
tetlu~c!
8
;.nstela'Yi11or
e~11i8re
d1D
sta~i1r',
lDdicativ
F:6
1l5/85,
'.:sre
iDtta
iD
vigoar9
la
d8te
dg
1
.mart
ie
1986 -Pe
ec~ea~i
data
i~l
iD~eteaza
8plicab11itateB
edi~ia
8nter1-
oara
B regulameDtulul,
PViDd
icdicstivul
PR
115/13,
8pro-
ba~a
ca
OrdiDul
M.E.E.
nr.
l29611983.
2.
IDstltQtQl
de
Ce~etari
~i
ModernlzAr1
Ecergeti-
ce
V8
l~a
mas~r1
pentru
multip11care8
~~
dlfuzareB
reru-
leme~tallIi
men~ion8t
la
pct.
1,
piDa.
la.2.6.februarie
1986.
3. Direc~lila
diD
.tniste~,
Centrala
I'Ddustr18i8
de
Re~ele
Blectr1ce
;i
iDstltuteJ8
de
proiect8re
Vl
cerc.~a-
re
vor
8dQce
la
IDdepliD1re
prezeDtal
OrdiD.
ADJD'H~
AL
8INIS'l'RULUI
.
1ag.
Ilcola Cost88
.0
,
l~
14. r.n.l98S
-3
-
665el.PI
US/8S
;- ,---"".~-- '; 3ZGJwl!D(;!; &B £XPLOA~AR.E I ;~: 4 * , ,,- i-i.:- 1?-', :
;- ,---"".~--
'; 3ZGJwl!D(;!;
&B £XPLOA~AR.E
I
;~:
4
*
,
,,-
i-i.:- 1?-',
:
.;-~
'l'~c1.
J. ms.L-~~
L;
0Z
1-
"'"'~.~
i
i~~
-
,"0::"
~--:.,
aw
,~
~
I
~
.'
,
~,,-~t
lI
CUPRINS
?t;, "'
,
"'
.7 .
".
.~ ,'
£.~ ,
C:.V ~ ~
4
!~9~P.~~~;.i
de
aer
e~wpr1"~t
~
9
~~:.
~re~eQ~are9
inst81a~iil~
9
2
::.
?r,,1\18rea
1~
e=D10EIt'are
1.:1
2
~
'
'.'.'
-"-
a
.Y.".:.B' ,;.-~
"
or
.:;
;).
--;
:.,
,
~
"'
I
,
4
e r
.".
,.,
:
'.-
e
,,90"
-:
,.~.-.!:".
.~~-
.~
"' ~w.
-,
~
~.G4
20
.'
~.}-~c
1
E:
i'_t;~
ay1e
,
20
3.1.
?r.tZect£ree.
1Dstelav11lor.
4
2:Q
I
3.2.
?reluare8
~~
~rpl~t~~
28
j
,.;.
lxplc6~are8
t~BtalQt~11or
r
,
29
I.
2~~
~~:~~~
'lD~,!1
re~o~~8~
~
8
31
,
;
--~,,~-~t
,,:.&
It1Iia~
ory
31
4.l
?r8Z(;t:tE-~g
i~&~8lat;111cr.
31
-C'
~.~ -.~ "
,,-~,,--~.-e ~.~~ "
-~
o!.'-;
8XO
103 t are~
35
a '-.!
"'
.
~.,.~
~.
~~~~O1i~~it
~~;:_c
~i."""w4~Q'd1ert"
4
3638
.,.\ Io8telQ~11
6~
!~c~~ztre
38
~ .1.
?re:f
ot£rza
~.p!=t"~1EI'):111~:,.
38
.-;.2.
Pr~l~~r~.
~.
exDloa~ar~
43
5.3~
BxploQ~a-~a
1~s~alB~1ilur
45
5.4
:'!!~c~iGQ~
yl
~aad1er1.~
"
48
:
I:.~t8l3~1~
8aa1,:;aro
48
~_l.
~eze~tar~s
1Qsta~&~1ilQr
48
6.Z.
P:~1~are8
!D
exploatar
~
52
G.3.
Jxploatar8.
~D8tala~111ar
53
6.4
Detec71QDi
;1
nl1~dler1
,
54
ABIXL
-Go.~1~a~~1
1D8trao~1mDilur
1Dt.rD
55
~~b8t
eo
;
Data
1Dtri%11
k.:~:&.D.l LI.I;
tDloc~1.,t
1a
1goare:
1:'.-;:.S4J.;1~6; ~ :i.pl&.cD~Gl
PI
llSn3
1
laartic
:!.98'
-5
-
1.1. Prezentul regulament trateaza exploatarea instalatiilor auxiliare din statiile electrice, in vederea obtincrii
1.1. Prezentul regulament trateaza exploatarea instalatiilor auxiliare din statiile electrice, in vederea obtincrii
1.1. Prezentul regulament trateaza exploatarea instalatiilor
auxiliare din statiile
electrice,
in vederea obtincrii
unei functio-
nari sigure a acestora.
1.2. !nc;talatiile
de aer comprimat pentru care se stabilesc
conditiile
de cxploatare sint :
a} Instalatiile
de aer comprimat din sta1iile electrice folo-
site
in
umi3.toarele scopuri :
-la
stine:ereaarcului electric din intreruptoarele construite
zari. b) Instalatiile
de ventilatie
din
:
-camerele
bateriilor
de acumulatoare
;
-deFozitele
de acizi;
-camerele
bateriilor
de condensatoare ;
-Fodurile
de .cabluri
;
-statiile
electrice
interioare
amplasate
in zone
po1uate.
c) Instalatiile
de iluminat
interior
~i exterior,
precum
~i
in-
stalatiile
de for1a. aferente
constructiilor
.
d) Instalatiile
de inca.lzire
din
:
-camerele
de comanda
~i conexiuni
;
-camerele
bateriilor
de acumulatoare
;
.-ca[Jinc~c de proreCtle din statiile elec~,ic' exterioare . -alte con5tru,:Iii an;"x;;t din in~inta e)
.-ca[Jinc~c
de proreCtle
din
statiile
elec~,ic'
exterioare
.
-alte
con5tru,:Iii
an;"x;;t din
in~inta
e)
lnstal~tt , iile
sanitare
din
corourile .
sta~:ij()r .
de c(,'mand;: .
1.3.
Fe baza
prczentului
regulamcnt.
urrneazii. a se elabora
pen;:ru tiecare tip de instalatic in5truc~luni tehnic,,~ interne (1TI)
speciiice situatiei concr~te lo~ale. tinindu-se scama de instructiu-
nile fabricilor constructoare.
Instruc1iunilc
lr.:hnice
interne
,.or
ti
semnate
de conducatorul
tehnit'
al
centrului.
\"erificatc
de
se~~ie
~i
aprobate
de
inginerul
~et
al
iil treprindL'ri
i.
Continutul
instructiunilor
tehnice
interne
este dat
in anexa.
1.4.
Prevede:-ile
prezentului.
r_egulament
au drept
scop :
a) sa stabiJt'asca
opcra~iile
de exploatare
ce trebuie
sa
se
execute
pentru
a st' asigura
o functionare
sigura
a instalatiilor
au'. ." I.i;~
, 0;. .
bj sa reduc:{ la minImum
uzura prematura a iri.sralatiilor
de
producere
~i distributie
a aerului comprimat
a ventilatoarelor.
a instala~iilor
elec-trice de iluminat
$i forta, a instaia\iilor
de in-
calzire ~i a in3tala~iilor
sanitare ;
CI sa redu~a
la minimtlm
cauzele
care
provoacQ
de£ectarea
instala+iilor
resp('cli,e
:
dJ sa stabilC':lsca lucrai:ile care se executa in caz de deranja-
ment~ in instalatiile
de producer~ ~i distributie
a aerului compri-
mat la ventilatoarcle ~i instalatiile
electrice de iluminat
~i forta.
la instalatiiJe d~ inc:ilzire ~i rctelele de apa ~i canalizare. pentru
asigurarea deservirii
electric~ :
:?i a~tionarii
e~hjp3.mentelor din
statiile
e) sa reduc1i la minimum
consumul de m:lteri3.le deficitare
~i energointensive. precum ~i consum'.ll de energie electrica din
statiile electrice.
1.5. Periodicitatile
indicate
in
text sint
pentru statiile
cu
personal permanent. la restul statiilor
toarele :
periodicititile
tiind
urm3.-
.
a) pentru statiile
cu personal de supraveghere la
domiciliu
de trei lori in 24 de ore, astfel: un control la preluarea schimbului.
unulla
predarea ~i u;]ul in cursul schimbului ;
b,) p~ntru sta~jile
fara personal permanent. un control
pe
luna. program:lt
in perioada sarcinilor m:Lxime. Cel putin
o dat3.
la d,oua luni controlul
V.l fi erectu:Lt pe timp de noapte.
8
-
2. INSTALA'fII DE AER C.9MPRlMAT
2.
INSTALA'fII
DE
AER
C.9MPRlMAT
2.1. Prezentarea instalatiilor 2.1.1. Instalatiilf' de producere ~i distribu~ie a aerului com- primat folosite in
2.1. Prezentarea instalatiilor
2.1.1. Instalatiilf'
de producere ~i distribu~ie a aerului com-
primat folosite in sta~iile electrice dispu!l de doua sau mai multe
al.:regate, de obicei de acel~i
tip,
jn fun(;~ie de consumul de aer
.:~.,;nprimat cerut de echipamentele ~i disFozitivele
de manevra.
::it ji
de imFortanta
sta~le! in sistemul energetic.
-
2.1.2. L'n agregat de producere a aerului comprimat se com-
Runedjntr-.un co~presor .cupist()anlJ;.cu una sau ~ai m~ltetrepte
(je compreslune, rn funcpe de capac!tatea compresorulul (volumul
d", acr comprimat)
~i de presiuneamaxima
de comprimare.
2.1.3. Toate agregatele compresoarede aer iol~site in statiile
eicctrice trebuie sa aiba pomirea ~i oprirea automatizate. reglate
dupa valoarea presiunii din rezervorul de aer complimat.
Automatizarea agregatelor compresoare de mare capacitate
~te. de regula, mai complexa, in functie ~i de al~i parametri (tem-
peratura ~i presiune~ uleiului.: ~resiunea a.crului din diferit.; trepte
(je comprlmare, reglmul suflarllor
etc,).
2.1.4. Statiile electrice care folosesc aerul comprimat pentru
stingerea arcului electric in intrer-llptoare. pentru actionarea iIitre-
ruptoarelor,
a separatoarelor sau la instalatiile
de stins incendii.
sint dotate cu instalatii
cu consum mare de aer.
La aceste instalatii, presiunea de producere a aeru!~i compri-
maj. este de 25-"0 bar , iar presiunea de utilizare este, de regula,
cuprinsa intre
12-22
bar ,
Statiile care folosesc aerul comprima.t numai pentru actio-
narea separatoarelor sau a intreruptoarelor sint prevazute cu in-
stala~ii cu consummic de aer. la care presiunea de producere a
aeruhli
comprimat
este de 10 bar, iar presiunea de utilizare
este
de ".5 bar.
Presiunea compresorului trebuie sa fie cel putin
dublul
pre-
siunii
de utilizare
pentru
actionari.
.
2.1.5. Instalatiile de distribuire se delimiteaza de la reduc-
toarele de presiune ~i cuprind intreaga bucla de ~evi destinate
alimentarii receptoarclor de aer comprimat, inclusiv supapele de
siguranta. robinete1e de aer, filtrele, rezervoarele tampon,vanele.
colectoarele de apa 9i ulei. fitingurile ~i manometreie.
-9-
2.1.6. Panta contactelor de aer comprimat se va alege astfel. mcit sa fie evitata orice
2.1.6. Panta contactelor de aer comprimat
se va alege astfel.
mcit sa fie evitata orice depunere de ulei ~i apa. Condensul de apa
~i ulei se va colecta ~i purja prin separatoare de condens ~i ventile
de purjare pentru fiecare caz in parte: se va elimina orice posibi-
litate de acumulare a condensului pe conducte. -
2.1.7. Conductele de aer comprimat
~i rezervoarele tampon
se vor lega la pamint
la capete ~i la derivatii.
2.1.8. Se \a asigura pr:>tectia contra supratensiunii m com-
presor. prin montarea supapelor de siguranta intre compresor ~i
robinetul de pc conductele de refulare.
2.2. Preluarea in exploatare
2.2.
Preluarea
in
exploatare
2.2.1. Preluarea in exploatare a unei instala~ii de aer com- prima.t, care a fost supusa
2.2.1. Preluarea in exploatare a unei instala~ii
de aer com-
prima.t, care a fost supusa unor opera~ii.de rev,izi~ sau reparatie.
se va face dupa ce, in prealabil. au fost efectuate.probele ~i incer-
carile de buna functionarc.
2.2.2. Verificarile, <:ontrf}ale)e ~i pcob.ele care se executa cu
ocazia predarii
in exploatare a instala.~iilor, 'dupa revizie ~i dupa
reparatii,
sint urmatoarele .
La agregatul mowr-CQmpresor:
a) stringerea ~uruburilor
se verifica
b) daca rotorul
se verifica
se invirte
~i a piulitelor;
fara pericol ~i daca este
legata la p[Dlint
carcasa Dlotorului;
c) se verifica
.dacasensul de rotape al Dlotorului
este cel in-
scris pe carcasa;
d) se verifica nivelul uleiului
in baia agregatului ;
e) se verifica
intinderea
corecta a curelelor
mi~carii de la Dlotor la compresor sa.ula ventilator
de tranSDlisie a
;
f)
se executa proba de func~ionare in gol pe o durata de 30
minute
(sau conform instructiunilor
producatorului)
;
g)
se verifica lipsa batailor ;
h)
se verifica
futlctionarea
continua
pe
durata
de o ora
la
presiunea nor.Dlala de refulare (prin la.rni.narecu aju~orul robine;-
tului de inchldere de pe conducta de le~lre) , respectmdu-se regl-
mul prescris d: fabrica pentru.suf1are: ~ri~ica a colectoarelor
de condensat ~1 a separatorulul
de apa ~1 ulel;
10
i) se verifica functionarea corecta a aparatelor de masura (ampermetre. termometre. manometrc); inclusiv mcadrarea m
i)
se verifica
functionarea corecta a aparatelor de masura
(ampermetre. termometre. manometrc); inclusiv mcadrarea m
termenele de verificare prevazute de prescriptiile in vigoare ;
j)
se controleaza. incalzirea lagarelor in timpul
functionarii
de durata ;
k)
se controleaza vibratia
lagarelor (control
calitativ)
;
I)
se verificl
functionarea
automatizarii.
pomirii
~i opririi
compresorului. m functie de presiunea din colectorul de aer (care
trebuie
sa corespunda instructiunilor
producatorului)
;
m)
se verifica functiona.rea corecta a supapelor de siguranta ;
n)
se verifica
functiQnarea semnalizarilor
de
la
panoul de
comanda ~i.de la panoul de semnalizari centrale. prin oprirea ~i
pornirea agregatului ;
0)
se verifica functionarea
automatizarilor
cu care este dotat
agregatul compresor. in functle de diveqi parametri ca: presiunea
uleiului. temperatura uleiului din circuitul de ungere. tempera-
tura ~i presiunea aerului m diversele trepte de compresiune etc.;
p)
se controleaza termenul
scadent pentru
verificarile
In-
spectiei de Stat pentru Controlul Instalatiilor de Ridicat ~i sub
presiune (I.S.c.I.R.) la recipientele de aer comprimat. conform
instructiunilor
tehnice
C ~ ;
q)
se executa la motorul
electric probele prevazute m . nor-
mativul
PE
116;
r)
se verifica
daca fiecare agregat compresor are mscris cu
vopsea ro~ie numarul
de ordine identic celui din schema;
s)
se verifica starea sitei la filtrele de aer ~i, dupa caz, s~ cu-
rata
sau se inlocui~te.
L4 inst4lalii :
t)
se verifica
et~eitatea
instalatiilor
de distributie
(imbi-
na.rile dintre
POn etc.) ;
conducte, ventile,
separatoare de apa, butelii-tam-
.
u)
se verifica vopsirea conductelor de aer m culorile ~abilite
in proiect;
v)
se verifica
inscriptionarile
vizibile
.
pe traseu. robinetele
~i colectoa.rele de condensat. precum ~i functionarea robinetelor .
Manometrele vor avea insemnate cu linie ro~ie presiunea maxima
~i presiunea minima ;
w) se verifica
existenta ~i buna functionare
a supapelor de
retinere de pe conductele de alimentare a fiecarui receptor dotat
-11
-
cu rezervor de aer propriu (care sa asigure mentinert:a aerului ne- cesar executarii unei manevre
cu rezervor de aer propriu
(care sa asigure mentinert:a aerului ne-
cesar executarii unei manevre in cazul golirii conductelor de dis-
tributie).
Se va verifica
~i existenta sitelor
X)
se verifica
functionarea
reductoarelor
de retinere ;
de presiune ;
y)
severifica inclinarea conductelor catre oalele de condensat ;
z)
se verifica gradul de curatare interioara a rezervoarelor
~i conductelor de aer comprimat.
conform instructiunilor
tehnice
C 4.
2.2.3. Dupa reparatiile capitale. se executa toate probele
indicate la reviziile ~i reparatiile curente ~i. in plus. se executa
verificarea debitului compresorului. in conformitate cu indicatiile
producatorului sau cu literatura de specialitate.
Toate datele ~i valorile
masurate la incercari
se inscriu
in
procesul verbal de dare in exploatare.
~~2.4. Receptia
agregatelor
compresoare se executa astfel:
a) Receptia agregatelor compresoarc la care revizia
tehnica
se executa. in statia
de transformare
se va face de catre ~eful de
turii ~i ~eful de lucrare. care vor consemna aceasta intr-un proces-
verbal.
b)
Receptia agregatelor compresoare ie~ite din reparatii
ca-
pitale se va face de catre maistrul
de exploatare. asistat de un ~ef
de tura din statia
respectiva.
Din
partea compartimentului
de intretinere
curenta,
la
re-
ceptie vor lua parte ~eful de lucrare ~i maistrul
care a executat
lucrarea.
2.2. S. Procesul verbal
de
dare in exploatare
va contine :
a) data scoaterii din functiune. data inceperii ~i data termi-
narii
lucrarii
de revizie
sau reparaiie
(planificat
~i
realizat) ;
b)
lista pieselor inlocuite ;
c)
enumerarea pieselor cu uzura inaintata.
care urmeaza a se
inlocui
la urmatoarea operatie de revizie sau reparatie. cu justi-
ficarea neinlocuirii
;
d)
rezultatele
verificarilor.
probelor ~i incercarilor .
facute la
darea in exploatare;
e)
data ~i ora repunerii
i.'1 funciiune.
.
La
proc'esul verbal
se vor
PRAM ~i valorile
masurarilor
anexa bulet.inele
efectuate.
de verificare
.2.2.6. Procesele verbale de dare in explcatare se vor p2.stra.
cu
toate
anexele.
in
dosarul mijlocului
de
baza
respectiv.
-12
-
2.2.7. Dup3. terminarea receptiei. agregatul respectiv ~i in- stalatia de distributie a aerului vor fi
2.2.7. Dup3. terminarea receptiei. agregatul respectiv ~i in-
stalatia
de distributie
a aerului vor
fi
predate personalului
de
exploatare.
Predarea se va nota in jumalul
operativ al sta~iei respective.
2.3. Exploatarea instalatiilor
2.3.
Exploatarea
instalatiilor
.2.3.1. Elementele strict . necesare asigurarii bunei iunctio- nari a instalatiilor sint : a) in
.2.3.1. Elementele
strict .
necesare asigurarii
bunei
iunctio-
nari a instalatiilor
sint :
a) in sal~ compre~oarelor trebuie sa existe schema instalatiei
de producere ~i distribu~ie a aerului comprimat la receptoare,
care sa includa Fozi~ia normal3. a ventilelor din toata instalatia.
Ventilele cu ac~ionare manuala din instala~ie vor ii numerotate
in schemaca pe teren. De a~crhcnea.vor exista schemede iunctio-
I!~re Fcntru cazuri speciale sau de avarii;
b) pc marginea canalelor care con~in conductele"de aer com--
primat ~e va.marca. Fozitia in teren a tuturor ventilelor
~i cablu-
rilor de alimcntare. pent.ru a ii u~or de reperat In toate conditiile
de cxploatarc (zcipada. noroi, acopcrit.c cu covor de cauciuc etc.) ;
c) recipientii
dc acr comprimat,
inclusiv
~i compre£oare, trebuie
sa aiba autorizatii
cei de la aparate
de iunct:onare _din
partea organelor I.S.C.I.R. ;
d) sala compresoarelor ~i dispozitivele
de actionare cu aer
comprimat ale cchipamentelor de inalta tensiune trebuie prev3.-
zute cu posibilitati de incalzire in timpul iemii;
.
e) sa existe in stare de iunctionare cel putin doua compre-
~oare, iiecare in parte trebuind sa a.c;igureconsumul teoretic
total.
in scopul existen~ei in statie
a unei rezerve de 1000;0;
f) agregatele compre~oare trebuie sa aiba in buna stare de
functionare automatizarea pentru pomire ~i oprire, in nmtie de
presiunea minima ~i maxima din colectorul de aer comprimat
(la presiunea nominala a compre~orului), precum ~i automa-
tizarile proprii grupului. care ii asigur5. protectia contra ava-
riilor
;
g)
toate semrializarile din camera de comanda trebuie sa fie
in buna stare de functionare;
h) marcarea clara a pozitiei
normale a ventilelor
ma~uale
din
instalatia
de producere ~i distributie
a aerului 'COmprlffiat.
-1:!
=
2.3.2. Pentru 01£unctionare sigura a compresoarelor, se reco- manda: a) sanu seexecute porniri alecompresoarelor la
2.3.2.
Pentru 01£unctionare sigura a compresoarelor, se reco-
manda:
a)
sanu seexecute porniri alecompresoarelor la o temperatur3.
coborita
a mediului
amboiant, c)nd temperatura
aerului -.
este sub
cea indicata
de producator;
.b) sa
nu
:se dep~easca
perioada
de
utilizare continua a
agregatelor prescrisa de furnizor (de regula, 8 ore de £unctionare),
dupa care trebuie sa urmeze o perioada de circa 2 ore, apoi agre-
gatnl poate fi porn it
din non; se va tine seam~ de prescriptiile
prodncatorului; c) sa. se elimine la timp toate pierderile de aer comprimat
pe la dif,:~ritele imbinari
~i armaturi ;
d)
s21.se execute la
3
Inni
verificarea
manometrelor
cu
manometrul
de control
conectat la £la~le
robinetelor
cu trei
cai.
.-
, e) sa existe in statie o rezerva de piese ce se uzeaza £recvent
(garni.tnri,
lamele pentru supa~.
supa~
com'presorului ~i indicatiile
producitorului
etc.), in fnnctie de tipul
:
£) sa existe in permanenta o rezerva de ulei
pentru
carter .
de calitatea
prescrisa de produc3.tor .
2.3.3.
Se interzice pofnirea agregatelor' compresoare sau
mentinerea lor in £unc.~iunecind se constat3. urm3.toarele defecte
care trebuie inlaturate imediat:
a)
defectarea
instalatiei
de legare
la
pa.mint
a motornlui
electric ;
b),
d.e£ectareasau dereglareacircuitelor
de protectie a agrega-
tului-corupresor :
c;)
topirea unui lagar:
d)
ovalizarea £usnlui arborelui ,i jocuri in lagarul de biel!
ce dep~
~
cele admise :
e) batai
la. p3.rtile mobile ;
f) deterioJ:3.ri ale diferitelor
pif~e
care pot produce ruperea
lor: g) despIinderea cadrului
de fundape
pe o lungime mai mare
de 5O~'oin
raport
Cu perimetrul
;
h)
ne.-etan~eitati ~i scurgeri
de ulei
la supape ;
i)
trecerea
intensa. sau sca~ea
aerului
printre
segmenpi
ti':: TJi'5t(/nin carter;
.
j) treceri de aer prin garniturile de la capacele cilindrilor compresortllui; k) alunecarea curelelor de
j) treceri de aer prin garniturile de la capacele cilindrilor
compresortllui;
k) alunecarea curelelor de transmisie spre ventilator;
1) defectarea supapelor de siguranta.
2.3.4. Supravegherea ~i
controlul
curent
al
instalatiilor
Instalatiile de producere ~i distributie a aerului comprimat
,ror fi supravegheate ~i controlate
la preluarea turei ~i cel putin
o data pe $chimb de catr~ personalul operativ.
Personalul operativ
d~ serviciu
care supravegheaza.aceste
instalatii
trebuie
sa execute urmatoarele
operatii :
a) sa.supravegheze permanent semnaliza.rile de prevenire ~i
de avarii
~i sa ia ma.suri pentru limitarea
avariilor
prin punerea
in functiune
a rezervelor sau prin manevre. tn caz de nevoie.
vor fi anuntate organele competente pentru a lua ma.surile nece-
sare. Observatiile se consemneazain juma1ul operativ ~i se aduc
la cun~tinta ~efului statiei ;
b) sa observe ca ingradirile ~i aparatele de protectie. sa fie
montate 1alocullor, sa.fie in stare buna, iar in caz de nevoie, sa
ia ma.suri de punere in ordine ;
c)
sa mentina. curate motorul.
compresorul ~i instalatiile
anexe,
avind grija. ca in apropierea acestora sa. nu se ga.seasca
~biecte straine, care ar putea -ca.deape compresor sau pe m9tor
sau care ar putea sa fie antrenate de a~estea.tn camera compresoa-
relor nu se vor afla decit instalatiile de producere ~i de reducere.
cu instalatiile
anexe ~i arm~turile
de manevra. Nu se admite
depozitarea materialelor
in aceasta camera;
.
d) sa urmareasca ~esiunea aerului din rezervoarele de aer
comprimat
ale compresoarelor, care trebuie sa.se mentina intre
presiunea maxima. ~i cea minima,
(;adranul manometrului.
indicata
cu vopsea ro~ie pe
Presiunea maxima
indicata. pe cadranul manometrului
va fi
-egala.cu presiunea m~iIna.
a aerului
comprimat
dupi
ultima
treaptl
de compresiune (presiunea normala. a compresctrului).
iar miniIna
va fi.
de r~.
de doul ori
(de dupa. reductorul de presiune) ;
presiunea de distributie
.
e) s1 urmueasc[
presiunea aerului dupa. reductorul
de pre-
siune, -care s1 fie constantl,
cu
abateri in litnita de +3% fata
-de presiunea ~latl. ~ functie de co~ul de aer;
.
f) sa observefunctlonarea ansamblu1ul motor-compresor, Sesl-
z'-'l~otele
sau vibratii1e
neob~nuite ;
g) sa controleze cu tern1oInetrul incalzirea lag~relor. iar in lipsa acestuia, cu Inina. Dac3. ternperatura
g)
sa controleze cu tern1oInetrul
incalzirea
lag~relor.
iar
in
lipsa acestuia, cu Inina. Dac3. ternperatura Iag3.relor cre~te in
mod anorn1al. va stabiIi cauzele ~i va lua Inasuri de reInediere ;
h)
sa controleze niveluI
uleiului
in lagar cu ajutorul
sticle-
lor de niveI sau al indicatoareIor mecanice ~i. daca es-tenecesar~
sa adauge ulei de uns de aceea~icaIitate cu cel existent in Iagare~
fara sa se depa~eascaliInita maxiIna indicata :
i)
sii controIeze presiunea uIeiuIui din circuitul de ungere
fortata C."l ajutoruI InanometruIui InOntat pe acest circuit ;
j)
sa observe ca uIeiul
sa nu se iInpra~tie ~i sa nu fie aspirat
in interioruI
motorului
sau COInpre50ruIui:
k)
sa controIeze incalzirea motorului
electric ~i a diferitelor
sale par~i (in timpul
func~ionarii) :
1)
sa urmareasca functionarea
Inijloacelor
de transmisie
a
puteI:ii (man~oane de cuplaj, curele trapezoidale etc.) ~i. in caz de
nevoie,
sa ia D";i,suri pentru
intinderea
~i reglarea
lor :
m)
sa controleze daca.se executa purjarea automata a conden-
satului :?i uleiului c01ectat din separatorul de apa ~i ulei al trep-
telor
de COInpresiune in
tiInpul
func~ionarii
cOInpre~orului. In
cazul in care aceste opera~ii nu sint autoInatizate,
se efectueaza
purjarile
Inanuale respective. astfel incit sa se respecte instructiu-
nile
fabricii;
,
n)
s;'i exe(;ute purjarea zilnica a separatorului de apa de
dupa reductorul de presiune. la -4.-8 ore, in functie de consumuI
de aer. r urj arile din buteliile ~i oalele de condensat ~i din separa-
toarele de ap3. ~i ulei din restul instalatiilor se Vor executa in
fiecare schirnb :
0)
sa contr01eze supapele de sigtlranta montate pe fiecare
treapta. de compresiune de pe colectorul de aer ~i de dupa reduc-
.""ruI de presiune :
p)
sa verifice pozitia Inanetei de trecere a cqInenzilor de pe
.,manual" pe "automat.' , in cazf.ll in care a executat Inanevre ;
q)
sa contr01eze ~i sa sesizeze daca. reductoarele de presiune
functjoneaza corel.:t. AnoInalia se constata dupa valo3.rea presiunii
aerului
in conducta de distributie.
In caz de nevoie, se va trece
instalatia
pe re'ductorul
de rezerv3.:
r)
sa contr(jleze in tiInpul
iemii
ca temperatura
din camera
compresorului sa nu scada sub + 1O"C, intrucit, in tirnpul perioa-
delor de nefunctionare, uleiul din carter se ra~te prea InuIt
~i nu poat.e asigura o ungere normala in perioada de pomire ;
-16
s) sa controleze starea de functionare a incalzitoarelor de la rezervorul de aer comprimat al
s) sa controleze starea de functionare a incalzitoarelor
de la
rezervorul de aer comprimat
al compresoarelor ~i de la separa-
toarele de condensat;
u) sa colectezc condensatul
evacuat prin
suflarile
separa-
toarelor ~i colectoarelor in vase speciale ~i nu in canale ;
v) sa controleze zilnic sistemul de filtrare a aerului ~i sa
cfectueze curatarea filtrelor cel putin o data pe lun5-, cu respec-
tarea indicatiilor
intreprinderii
constructoare ;
w) sa controleze ca ventilele de admisie a aerului comprimat
la dispozitivele de actionare a separatoarelor sa aiba pozitia
normal
inchis. Ventilele nu se vor deschide decit pc durata mane.
",-rei:
x)
sa controleze zilnic nivelul
de ulei
din carter ~i din baia
de ulei a filtrului de aer ~i sa-l completeze, daca livelul este
scazut
(cu compresorul scos de sub tensiune) ;
y)
sa asigure saptaminal, la statiile
fara personal permanent
de exploata.re. la care instalatiile
de aer compriIIta.t sint foarte
redusc. controlul, purjarea instalatiei ~i completarea uleiului
la compresor:
z) sa verifice,
in cadrul controlului
periodic al instalatiilor ,
la fiecare schimb, lipsa pierderilor
de aer ~i presiunea la fiecare
consumator,
luind
masuri
de incadrare
in
limitele
admis.e.
2.3.5. lntretinerea
curent5. periodica
Periodic, se executa de catre person3.1ulde intretinere curenta
o serie de controale
pentru
d~pistareJ. an()maliilor
aparute ~i
pentru
remedierea lor .
.Dupl
pre3crip~iile
producatorului
sa:1.in
lip3a indica~iilo~
acestora. la Z.OJde ore de functionare. sefac urmltoarele controale :
a) se controle3.~a calitatea
uleiului
din
carterul
compreso-
rului
~i din laga.rele motorului
~i, dJ.c5.se constata diluarea lui
sau pre~en~a impw:itatilor
(praf,
zguri,
c5.rbune etc.) .acesta
se inlocuie~te, dup1 ce s-a curatat ~i s-a spalat ingrijit
cu'petrol.
Dupa uscare~i spalare cu ulei, se umple cu ulei de.aceea~icalitate,
pina la nivelul
insemDat pe indicator. Capacele~i dopurile trebuie
sa fie curate ~i sa :;e inchida. biDe, peDtru a nU permite intrarea
prafului; b) se controleW
calitatea
vaselinei de gresare a lagarelor
cu rulmen~i
(coDsisteDta ~i lip5a
impuritaiilor)
, inlocuindu-se .
in caz de n~voie;
17. -
c) se contro1eaza inca1zirea lagare]or, 1uindu-se masuri de e1iminare a cauze1or inca1zirii anomia1e; d) daca
c) se contro1eaza inca1zirea lagare]or,
1uindu-se masuri
de
e1iminare a cauze1or inca1zirii anomia1e;
d) daca in mod experimental s-a stabi1it o anumita perioada
de foio~ire a u1eiu1ui de ungere, dupa trecerea acestei perioade
se va in1ocui
u1eiu1, cbiar daca 1agarelenu arata o ufcare a tEm'-
peraturii: e) se contro1eaza indicatii1e
manometre1or,
prin
(onectarea
manometrului
de
control
la
flan~ele
robinetelor
cu
trci
cai
:
f)
se contro1eaza
manometrele
~i
termometrele
cu
contacte
electrice
in
ceea
ce
prive~te
limitele
de
reglaj
~i
scadenta
verificarilor
periodice
interne
~i
ale
Oficiului
de
stat
pentru
metro1ogie: g) se controleaza
functionarea
supapelor de aspiratie
~i
de
evacuare de pe fiecare treapta de compresiune, facindu-se inlocui-
rea .C"elorce nu
incbid
corect :
b) se contro1eaza functionarea
supape.1orde siguranta. de pe
diferitele trepte de compresiune de pe colectoarele de aer com-
primat, de dupa reductorul de presiune de pe buteliile-tampon
din insta1atii etc., care trebuie sa inceapa sa lucreze la o supra-
pr~iune
de 10% fata de presiunea normala a instalatiei
respec-
tive. La nevoie, se .face reglajul acestora, inscr.iindu-se in eviden-
tele i) operative se face ; verificarea
functionarii
automatizarilor,
a b1oca-
jelor ~i a protectiilor,
e1iminindu-se
defectiunile
constatate ;
j) se refac linii1e de pe cadranele aparatelor de masura, care
indic5. limitele maxime ~i minime obligatorii de pastrat in exp1oa-
ta.re: operatia se executa numai de persoane autorizate demetro1o-
gie pentru
a reface plomba oficia1a :
k)
se controleaza ~i se elimina
pierderi1e de aer pe la garni-
turi,
imbinari
de
conducte ~i pe la armaturile
din
instalatie.
De asemenea, se controleaza
~i se elimina
to~te pierderile
de aer din
intreaga
insta1a.tie:
1)
se verifica
functionarea
reductorului
.
de presiune :
m)
se verifica
functionarea
robinetelor
de s1ifla.rea conden-
satului
de la separatoarele ~i co1ectoarele di:n toata
instalapa
~i se ~lefuiesc cele ce nu incbid
bine.
Se verifica. functionarea
sigura a celor automate:
-.18
n) secontroleaza sigurantele de pe circuitele electrice primare ~i secundare (de protectie ~i automatizare), pentru
n) secontroleaza sigurantele de pe circuitele electrice primare
~i secundare (de protectie ~i automatizare), pentru a corespu.de
intensitatilor stabilite ;
0) in finali
se face proba de functionare
cu fiecare agregat
compresor, cu care ocazie se constata functionarea
ansamblului. inclusiv a automatizarilor respective .
normala a
p) se regleaza traductorul de presiune pentru obtinerea
presiunii normale cerute de receptoare, inlocuindu-se membranele
gasite defecte;
q) se face controlul
shingerii
~uruburilor de fixarl~ a compre-
sorului pe fundatie ;
r) se face verificarea
functionarii
intreruptorului
automat
al motorului;
s) se face verificarea st.ringerli contactelor la bornele moto-
rului;
t) se executa curatarea ~i spalarea filtrului d.e aspirape al
compr~orului;
u) se }'or inventaria
retelele cu inceput de coroziune ~i se va
programa inlocuirea
lor
in mod
treptat ;
v) se vor intocmi ~i respecta grafice anuale de revizii ~i
control a.leinstalatii.1or de producere a aerului comprimat. Aceste
grafice vor cuprinde toate lucrarile scadente, iar perioadele de
realizare a lor nu vor depa~i pe cele indicate in instructiunile
producatorului.
1.3.6. Atributiile
perEonalului de deservire operativa, in ceea
ce 7riv~temanevrele
in
insta1atii,
sint urmatoarele :
a) executa. nlanevrele impuse de lucrarile programg,te sau
accidenta.le, cerute de echipele de reparatii ;
b) executi. manevre demodificare
a schemei de a1imentare
a. consuma.tori1Orde aer
c()Ulprimat, in functie de situatia
reala
existenta ;
c) regleazi. relt!ele (presostatele) de presiune ale agregatelor
c~presoa.::e, pentru cap~mirea.a~tomat1
a ac~t?ra
s1 se fac1
~ rotatle,
dupa un gi3,£1Cstabll1t de ~eful stapel ;
d) execut~. manevrele de pomire manuali. a grupului com.
presor, in vederea controlului
functionarii
acestuia;
.
e) in
cazul tn
care un ~regat
cot;npresor ar~ o fun~t.1onare
anormala, exeCuti manevrele pentru al1mentarea mstalatlel de la
compresorul de rezerva;
.
-19
-
f) in caz de avarii in instalatil, executa manevrele prevazute de instructiunile tehnice interne, in
f)
in caz de avarii
in instalatil,
executa manevrele
prevazute
de instructiunile
tehnice
interne,
in
vederea
evitarii
pierderii
aerului
comprimat
din
instalatie.
2.4. Defec1iuni ~i remedieri Deranjamentele ce apar in timpul exploatarii la o instalatie de aer
2.4. Defec1iuni ~i remedieri
Deranjamentele ce apar in timpul
exploatarii
la o instalatie
de aer comp,imat ~i in specialla
agregatul compresor pot provoca
nu numai deteriorarea utilajului, dar ~i explozii. De aceea. este
foarte important ca deranjamentele sa fie depistate la timp,
sa se
afle cauzele lor ~i sa se ia masuri pentru inrlepartiare.
In
tabelul
1 se prcz;inta princip:1.lele deranjan1ente ~i proce-
deele pentru
inlaturar('a
ll)r la instalatia
de
aer comprimat.
3. INSTALATII DE VENTIL.I\TIE
3.
INSTALATII
DE
VENTIL.I\TIE
3.1 Prezentarea instalapilor 3.1.1. Instalatiile de ,entilatie din statiile elcctrice se folosesc: a) in
3.1 Prezentarea instalapilor
3.1.1.
Instalatiile
de
,entilatie
din
statiile
elcctrice
se
folosesc:
a)
in camerele de acumulatoare
~i tampon la diluarea
con-
centratiei de hidrogen ~i a degajarilor de electrolit rezultate din
procesul de incarcare ~i descarcare a bateriilor ~i la introducerea
in loc a aerului proaspat din atmosfera, in scopul inlaturarii
pericolului de explozie ~i de sufocare, precum ~i dc ab'Tesivitate
asupra materialelor;
b) in incaperi cu alte echipamente sau materiale electro-
tehnice (de exemplu: bobine de reactanta., baterii de condensa-
toare, poduri de cabluri etc.) .care necesita fie ventilatie de avarie
pentru evacuarea.fumului, fie ventilatie tehnologica pcntru inde-
pa.rtarea excesului de caldura
3.1.2. GFUpul motor-ventilator
folosit
pentru. evacuarea ga-
zelor toxice, a fumului sau a caldurii. are tubulatura de ab:Sorbtie
special construita pentru a prelua simultan gazele (fumul. aerul
cald) de la nivelul pardoselii $i de la nivt:lul tavanului. prin
guri de absorbtie. Echilibrarea presiunilor pe diferitele rami-
ficatii se face cu ajutorul unor clapete manevrabile, care condi-
poneaza.eficacitatea instalatiei de ventilatie
-20
-= - " , "ii-="' " " T::- .-o :;0- :-.,- --:. - ;: ~
-=
-
"
,
"ii-="'
"
"
T::- .-o
:;0- :-.,-
--:.
- ;:
~
-
-I: =
t'
,,(I
~.u
-;:
~
.e. "
"
:=
:=
';
=-.; ;I
., -~ "' '
~:;
e,-:
00
d "'
"
~
-,.,
t-.
= :z. ~ .
N
N
;:: ~
t: 0
.;;
c.
-~ .
.,0.
~~=
01
.~
.,
:.1
"' '"'
"0
.,
;
.c
-c~
Q
CI
~g~-; -~
~ ~ .~ ~ ~
~ U
.-
"' ~.- ,,~- s:
,.
:.1
:=
-0
"' "
"'
!
:::
;:
~
~ .~ ~
6 ~
"' .,
.~ -=~
o
o
"C~ o
.~
U :=~-"
(,)
~
x&,~
-~.-
= :.;
~
~-.=
~ .~ .,
.~
-. -;;- " 0 "
,,'0"'"
~
~
~
"=
- , "
-0
.:.
-S (f)o
e
~ U
" U
]t:] "
~
~
cd
.~
.,
:0
'!! \j .~ "' O
~
N-~=
04)
0-
~~ 01 ""
~ "'
';j
~
5o.~
.!! .8
~~
I.<
a
_0.
.-" -
e
0.-
:a~
,,~
~
,,~~~ ~
-
'0
--"'"
"
-
6- .,
0:0
=
=t~.\1 o I: "
=
(,)
.= ~ ~
., '.)
~
~
g~ f.)
~;;.Se-
"'
=
~
C)
'"
.,
O
V)(,)",p. ~.s
~O"O" .u6t)§
V) o~
~=
~~"'
U
7
-z-
'i"
:E",
U
~ =- ~
.d
"
"
.~ ~
9
0
~
8
O
d
--
.,
~
;;
-.
w4
~
e
-
-~~
-; "
Q
'8
~ ~ -0 .~ ~
.~
9
4
~
~-:
~
-; --" -.:
"
c
~
.~
=0)-
-'0. ~
.,O-O~
~OC =-CI =
~
~
.a
.""'
()
~
'ii::
~
--
'0- &I"i
.,.)
-'.:
1-
'1:
=~=o
~a'5E
-dC C 0
e "' "
5-~ ~
~
w4 ,~
"
~ ~
::
~
~
- .!=
--~
e8,Q
~'Q
~ ~
~
.-=
"
.~ ~ =-=
~
.;;
= 'Q
.-= .=
,--
-'2.C
,
~ ~
E
~
~
~
ee ~
.~- N
~
~ 0
-
WJ
o;E
--"
i
o
=
~w
=
,,~
CUdO
Z
Q,
~
~
:
-.
'5-.'~
- ~8°8a. ,,
~e
~=
8.;:
d U
~-;;~
~~=e
-,~ =
.~
= ~
~~ UI
'Q 'Q
~.~
() c
"
.~ - .
~
(J~.~
&1
.~ t$ 0
~ "
-=-
~c
,~
d
d;:-en
=.;:
.~
0
~
JJ
a.~
~
~
e
Qe
U)
-;;
0.
7
:0-
7
:E:
i"-
c
==~
-
~
~
£
<
-~
-
~
~
-. " := "~ ;s
5
~
~
mo"
:
; p
=
'i3"C
~~,,=
~ G
~
~.e
~3
8;
°~
&
!~
.,
:s~ c
~
(S
.=
~
~
c
.2
-
=
.~-
.~ .
~
ej
~
e
e§E~~ o ~
.~
N
c
~-
~
~,a
o
~".=00
e
~.sO]~
-
"
.~
t/)
-
()~cd
=
~
,,-
w
,
f.=!
~
~
Q. !
~
,
~
~ i.
2
e- o
::5"
~
~
u
=
U
;
~
~-
-
U
-
M
Z
0
-;l;b
!
",
~
:'::o
'1!
,
-21-
,
d
:=
d
~
(J
;
~ ~ u = U ; ~ ~- - U - M Z 0 -;l;b !
- ~ -- , '- -0;- .:--,,~ I !.1 t f~ to 0-~~W" ~ "'
-
~
--
,
'-
-0;-
.:--,,~
I
!.1
t
f~
to 0-~~W" ~
"' -
.'cG
-"'
'" 4;
v: "
~
~
'i:-
C/)"
~
.,.:- ,
"='-:-::
0)
1
=
~
d
.=
.-cG
u-
"' C)
~
.;;
I
'5
-;
"
"
-:: ~
=-
.~ ~".- c:.-
c
:a~
0
3;'~
.iO-
I~
.,
2
~
~
.-c
~ ~~ .,~
.,
~
""
~
;; =
.z = .~ - £
'Q .,
~
.-~
.~
-
-=
~ ~
"
v
~.
OW ='
.~I~
Q
c:.-
~-
-1'C
'1:'
:
~
.~.-
.,
~
C)
=
-'~
I~1¥:~::
,-
0;~
--:=-
~.,
0
= =
~.,.
dc
".:
O
~
."
~QJ
.
=::
= t)= g,
;
.-
-.,
='
.,
--.,
.-
"
=
~=
-.,
~
~
"
~.~
"'
.-
~
rl"'
=
~ .,.,
w --tID '.
.~
-
-'
"
=
"
~
-='
.,
O
~Q
£
,~
~-
~ ~
cd-
::Q)
~ t)J;.
.~
.t)
~
!0.:,
1.)
.,.
Q
-." .,
~ .
o'i1
.
~
.~
:=
~
.~
.-.;
-
" ~~ cG
"
.
£~
_0 Q."
t)~- ~-
-.,
.,
.,
~
.-
~~
C--
c ., J.~
v.
~
Q.
0 t) ~
="0
"'-~
U-
C-~
0
~
.,
.,
"
- =
1
_
0-
~ 9 e ~
.t)
-° =-
t)C>
°
-~
~"'
C
"'
.~
1.)
-~
" 8~ .-
C) "
Qj
ot
--8.
w--=
v:~
(/)5
c8 ~
r}S !"§
OO~
;n~'Q~~
.,
.,~
.,~
(/J"~
-~
cn
:nQ.
cn'Q
N
-N
c;;-
~
~
00"
.;
.;
.,
IG
.:;
t)
.
&G
.-
.
1
~ ~ =
.cO
0 c
.- ~
:I
~
-.- " :1
~
s.-
~
~
.-., >
"'
.~ 0> .
-
.;;
.!!
Q.
., ~
.,
.;:
0 =
.~ .
~~
]
"
~
"00:1
~ .,
~c,o
c
~
-'3
II
="a
~-
o
.-
$"O
.- ~
~!~
'3
;a.
O
-m"
:c
.~
"
0[
~
~
-=
~ cd~- :1 :1
-"a
~
.- ,
-- ~t)
~
=
--
.S
.~
-
;
~
.S
~
~
cO
C)
w
- ::E
., c =
.,
.-
i"p.
1
p
.' c
=C)
cd .-w
3~
cO~
4)
'0.,
C)
;
;
~
~
~
-~
k-d
~-
~b
~
~
~
a
~
., ~ ~
,.
~
-~ "
r=
r=
-.&>
t) ~-
"
k :I=~ :t
0;
~
0>
-"0
-"0
~
~ .,'0 ~ ~ .,
~
.- .,::
1
.:: '"'
I j
c =
=
o
-c ~~
;
cd
f.:
~~
V),- ~i
~
-"
1
-"'"
~e
~
"
c
;;
,
=It
VJ
-
- -
N
N .;
I
-
~
-;;-
.,
.;
7
:E"
-:-
-~
--
Id~
~-~.-
~
0>
:
-=~---
~
~ -"
-~
.,
""
c
" =
"
]~
;m
.=:&>~~
'iic:
00
&>
~
.,
~
.-4)
~
.,'C
=
~.-
ce
lj
~Q
N
"'
~ ~ .-. ~
~ " "Q. N -= ~
~ Q
~ C
-~ -
f) ~&>w~-
&>
.
; pi
"
~
-
.~
"'-
.-~
&>
-Q~
-~
-;Q.=
~
~ =
~
~~
p
=
C~Q
e c:~- '.a
S
~ -
Q
Q
eg8g,!:
"".!!
'Q~",
~c;'"
~
Q
:s9
:~'O
i]
(J)'C=
tX-8.':~~
V)~~
~
c.'O
~
-;;-
:;;-
-;;
~
='
8~
u
~
~
~
c
,
Q.
-=
0-
:
,
-
"0
-22
-
~
-;: I k ~~ .cd to ,~ &; - ~ I .:.-., 0- I -
-;:
I
k
~~
.cd
to
,~
&;
-
~
I
.:.-.,
0-
I
-
()
~
~ 'i:-
:;~
"'
-
"i:
~
.
~
~"
~='
~
.,
4).::-
I
., "'
.-IC "';:c
u-
E
.ii
I
i-;
.,
; '0
I
~-c
:I
-0;;
~
.= --
4)
~'i!
Q)-
"
x:
.iD-
.-~
~
.61;;
'0 0-8
"i3
~
::
~a.
'QN "
~
- ~
-=
~
I~
~ "
:: .~ - .:
~.,c;'"
.~.';:
=
Q,-
1!.
~
c:.
:0
::
't:"
., I.> ='
-"C
:;j 5". g, a.
.~ ~~ Sa
a;
Q
=
~
=
.,~
-;~
IJ -~
IJ
~o;
0
.
~ ]
"'
=::
-;
~
;
.-
='
=
-C
Q)
.- Q)
-"'
;;;
bI:= -
t4 " ~
~
.- IJ
~
=
t1 (.)'"
~
~ ",Q"'- "'
-
-0 ~.~
~c
"'.'
4)=
"'
E
"
::
.,
O
=0; -"~
~-"'
~~
~ 0
.u
cd-
~-;.
" ~
~
~
.
:::
-
"
.-.;.-
~ ,
c 'Q t; .~ IJ = =' .-,-
= ~ u
0"
~
'c'=
'-' ='I! ~
.
!3~
+'
"
(.)OC~]
~(.)
]-;~
-::~U~~
P.
~""-C
~
E
='0
-c:."'
ItO"IJIJG:
0.
--0 B,.). 0 1
°
0.
-0-
~
5
::
=-
UQ
8~ .~
1
(.)
"'
--IJ
w.-
Q
"'
=
"
Q
"
., U
Q
I
v;~
(/)E
t.'!
~
c.$J
g,:.§
VJ'Q;n
~'Q
o.~
O~VJ
IJ
;n~
O
~
{/) ()o~
'-'
=
-~
;::;;
-N
M
~
-
u
~
'0
~
ti
IJ .-~
~
-I.>
cd
.-
.
.
.cO
=
" ~
:I
"0 ~ = =
.0.
-.- fj :1
~.-
~
t>
'0
.-4)
.,
.;; 00 =
.~
>~~
= "'
-
I:
.
.a.
y'00:1 ., .-.
.,
.
0)
:2
,. 0.-
~
~.o
~ 0
'"0
=:a-
." Q)
--; :1
"
.0
~
.-
.Q
0
$"C G)
:a I:~ .ii
~
-~"
'-'
~
;)
i
~~
ii
-~
~
~
= 0;
= ~z-
:1
.~ cO
~ c.
~
~.-
c:0
=
-- = =
-- =
.0;
.-- ~
~
.s
-
ow
., =~ ~
-;
:=e
"'~
~.,
"
I
§
~
.,
.-
;
=C)
cO~
~
~
~
.0;
:
~~ ~
te
0
a
~
~
~-
~
~
~-.0
c-~
;
'" "
~
~
.-
f::
4)
"
-,Q
C)
4)'0
~
9
'"0
c
:t
fj
~Q)
"' " ~-
~~
=
;;.
-'0
~
-C
~
~~1
C)
C)
C)
~
~
~e
CI)'O
rn
~
t/J
~
I
~
- ~ §.~ tt
-
d
-
- -
N:"
;;:;:
-- "
'C
.",
0'
7;"
.,
.::
-
tdce
c
c~
"
Q)
:.
V~
0
:.
::;.,
~
-~
-=
~
.,
" =
"
]~
;~
-"=(\I
"ii=
uo
t¥)
=
~
.-C)
" CI~ g-::c
"'00
oaI.-
d.~ N
4)
~
0r~
~.,
C
~ ~ .~ " ~
.
N -=
~
~
~ " 0) .-~
c ~
td"~0"
.~ .
"Q.
N
~
.
~
.~ "
si
.~
"'-
-.,~ =c~.,
-~
- -~
-Q.=
='
~
= ~~- ~
:;
~~"Q.~g.
0-
e
e
-;
eCSc.!;
g)
='
~-
CIs.~
'Q-
;;.IJ
:~"'
",,-
:-=
,,"
t-'!-8!;~cd
ti)'C~
~-8~
O
Q
:;;
-;;-
§OO
U
~
~
~
~
0
§
~
s;;
22
-
~ > ; §~'O ~.9.~ -e =' p.~.~ ~ p.~~ .~ &)- . f3. .5
~ >
;
§~'O
~.9.~
-e
='
p.~.~
~ p.~~
.~
&)-
.
f3.
.5 -
.'~p.
'Ocd~U
p
.~ 0 U 4S () C)
-cd
,Q
c
~
U~.
~ CI.~ =- = =OC
.~
cd
.£.
-~ ~ =
~
~--
w
o
> &)~
=
0
~
'O~
- ~
~-§
= ~
."
IdO .,
()
~ ()=~~ .QU.C
.~
0
E
~
.-= ]Q
'E In
:i
"'
=
.-:::
p.
'0
.a
.:.
U
~p
"S~ G)
~
()=
p.
.8~
~
>
=
~
~
xd:::'6
p~-~
"0!
G)
;s
,C)."V)o
., ~
(;I
~
8~
B
to
~
-.s=
~~-~
0
8-
e.o-
~~p.&)
"0 ~
"0
.;
~
to
t' o
8
~.§.!
o'O~-8
.; ~
0
."
~ =
,Q
to
Ull
G)
9
.5
>:: -=
]
~
=
0
()
0 ~
.~
()
o
~."- G)
P
G)
:s
(I) o
~~
{I) I)
f/) 4)
(/)
U
-G)
(/)
t/) <'
,
'0
7
:c-
:0-
.~ .
"'
tI
.; = e
- G
:;:.
~ ~
"t:
.$
j
~ t) 6
9
=
- cd
]
=
-0
~
=~
.,
8
.~
.2
8.
~.
=
'0
rJ
~
~
.! II
p.
o
tI"
'0
°
~
"0 4)
-:9.
~
~
.g
~
0
!
§ Ge
~
~
:9;
oS"'
-0 0>.9.
0
e-
:n.
1
e
~
=
~i
;
~
~
=
"6
~
i
~
U-
B
t.
';j~
-0"'
.'Sf
~g,
~-
i
~
~
,Q ~
=
.6
-"0
0- 0>
=
CI
~
e
~~
>
~ --0
.
~i
~= ~
I
~
:0--
::>
7
:0-
:;;
~
~2 :!
a.~
e
.!
.~ =
'C w
~ .
'C
o
a o ~ b
~~~.s - :0 :0
8.1
~ I
]:i-,
C\.~
.-A
-=
0
Ba.y
=
=
~
<)
=
~.s
~=C\.
0
O
=
aU
-
I;
-:I
~
G
,
8
:=='8
~
;
=
~
C\.
-
.~
G
.a2.g-
C) ~
C) .~
;
E
2.~
a
~'O
.G
-;j~[
I
~
a
~
0=
U
~:::
0
~
~
S'!
8
C)
""S'::
~-
000
=-;i
~
='
='
~;j>
.,>
- =<»~
S
~-
!3
8
1
f:i
10
~
G
:
,- 23--
-&;- - c-- -r ." ., G'.- ~ .- -~ ~ r " -- .-
-&;-
-
c--
-r
." .,
G'.- ~
.-
-~ ~
r
"
--
.-
~
.c
=
~
,
.;
.;:
.; u 0
"
u
=
~
~ ~ c
o
- 0-
-;
'a
0 p
E
C~
.
:5
.-Q.
"
~ ~
VI
=-
- .-'0 'O.~ ., ~ c .-., g,e
<J
1
.-.,
- ~
"
,::.= d
.;;.~
.'"'
.--
.-'II
'5
:0
,,-
,,~
.;
~
:i
-~
'0.-
~
~
.0;
,; :0 .- ~
=
~
-M s =
"
].
d~CJ
0.
~;:
~
"
=
-.-
~
-=
.-e
0
0
~~
.::
': ;
,"
" VI O,Q ::
~
=
.~ 8.'!
., ~ ~ .;. 0
t,).-
"' =-
~
i.g
~
=
~-.,~.
Q.~ .
=
0" >
O
0;
~
=~-- =
8.~
~
~
U .- .C
~]
s
~
~o~
~
~
;
~~~~ ~ = ~
~e
~~
=
0
.;
~~
"E
=-0
0
0-
~
'!1bOb
.-c
=
=
e
-- ~.5
"
.~ ~
=
.-
'2
Q.cd
-
.Q
~-8
~
~~
-<J
<:0
Oco
00.
.
:Q'
U
;0:
'i"
:;;-
-;-
---
0
.
4)
:s
,
,
~
-;.
.;;.-;
.:;
~
;
~
.c = ti c
~ ~
., .,~~~ .-p
.-.
u
'O.~
u
§
"Qoo
~
'I!~
Q,.~
;
.~ =
l4
~~cd
M
.!Ao.; ~
,,
=:s
p
.-.~
.-
u
~
~-
- .~
.~
~.,o
O
=
:;: N
5
.P.
='
Q
:a"e
.~
e
." 4) ." ~ 0
u-~
tI
~
0= 8.~ "
" ~
o
i
=:
='~;.,
,
--0
~
0
.-~
~
"
==
G
-E
c:
°
-
~ .cG ~
,p
~d~
cd--
.-
"
i'a
=0
b.!,-
., ~.,
~
.- -OQ.- .g g - u
~.~
=-g
~0
~~'O
e
~
-'0
0
'0
°U-
~.,.,
.,
~
-=
~ 0
'0 = ~~~ ~ 4) = .~
d
=
g.g~ ."
X
\1
o
~
.s "'.' p '0
-"=
=
oa
~
IJ
=
~~
S
.-
w
~~Po
.-~
~~d
." =
Q
)(
.,
-"'
e.c:= ~~-
~~
Q,
"
.-
-u
" N-
tI
~~ z;;Cd
~
-od
~
=e=
:;
~'O.
:;1~
~e
e
rn 4. Ao- Ao.- C U
Q:a
~I.-
d
0
~
~ U
-;-
.a
;;;-
-
-;;:
-
i
=
!
=
e
"0
-
.=
~
.u
. ~
"'
= 00
.!2
.;5
~
;
~
~~
Q,d
Q.=
-
~
.
Q
OWl
24-
'O
-U
~
~
::
e
.-:;0 ~ -.r- ~ := 'i)" ~ C) g~ ~.5 10 ~ ~= ~ .i~
.-:;0
~
-.r-
~ :=
'i)"
~
C)
g~
~.5
10
~
~=
~
.i~
C ;I
°l~
.- =
"Z
~
B
=' .e
.~
~
.-
=
0e =
"0
~
t
~
~.w
00
~
R.-
"'
;g
~.~
=
.0 0
-
e] 0
0
2 = 0
G
,Q~~
e
"i
t
!
.;:
:i
-;:.
";
"tie
.-d
-
=
0
.
e
.0 ~
U C-
~ ~
Q.~ :=
~
~
- .,.
oo~~
oN
h O
~
.d
B
.
:2
O
i-
:sa~
u-
]
fe~
d
f.M
.g
~ u- - 0
~ "
.-~
~ o.~ 8s
.-~
,~
.=
=
!
--
gn
-=
=B
~~
~
.'2"i8
~(,). =
o
eE
~.;;
.S~i
't: c
tl
=
.s
~=.
~B
~.s
- ] =
VJ
\/) ~-.w ~w
.c)) a
.B
--- .0
u
.
:&i'
--0;-
?
-
:E'
,
,
O
=B
o
o
:s
~
l>
00.
.t:.
Q. ~
.~ i~: =
d O
:5 .
\) :s
G ::; t
-
E
.~
.,
.~ "
~
.,
~
58
a
>
"0
] u :I
Q.
2
~
.a.
O
o
.,
.0
"
~
~.E
-;
,Q~3.8
.P.
:g
~
C) ~
.;:
"
f
~
II
= u
Q.~
0
.~
]
-;
.8.P.
.
~
-
e
g,.8
C
CI
.i r
.-~
.!J
i
a:::b
i~
i
i.'
.
."0"=
]
~
-- ~
s
~
.aQ:O
~
~j
.i~ -;
~] .2
:z
-=
~\). ~d
~
!.§-
.0
:0.,
~=.s!.~
-
a
m
." .~
s~
;J
;:1
V)Q. , ~
In
'0
{/)
.Q.
::>~~ eu8
U)~
7
:0-
'Q
-
:a-
:0-
:0--
'U
-
-::
!!J--8.5~i
0
-
8
!
.!~:a
i
~
;8
U
;1 p
.
11
.-;.~.'.;
g
~
~
t'8.I!:Bj
~
a.g.a.s-
e~
s.;l!b1
-
-=
000
i
~
.
s
- .
p
-
~
-25
-
v -c:"1\. -~ ., ~- ~~ .,,== ,-- ~ 5. p .~ ~ Q) .'!:
v
-c:"1\.
-~ .,
~-
~~
.,,== ,--
~
5.
p
.~
~
Q)
.'!:
~
.= ~
thm-
-0
~
=o:C
";: .,
~
- ct'-=
.,
?-
f
9
~
':"c
> to
~
~
.
.~
.~ -"t: ~ =
i
=
s ~-
c
-
" =
(,I .
v. "
s
.,.
-.
v'
"'
"
~
.
~
Cf.-
"i
~
"0 .,
m
=
.t'
.~~ ~~,,-
=
-~ Q)de- =:=~-
.
"
~ 2~
~
~
=
-C)
"Z
I: c
~
"'C):=
-0.:;
CIS., ~s
~
-;0
c:
:=
e
.--=
~
"0
~
~.~
= p
:0
"V--
~
.
~ 7
d.- .,.
~.5t~=e-~.-
~
~
"
0')
8
~
o-c
"'
~~
" m
KC
S
c
01
~
gs
~
-.".~'t:1
~
e-
i
e
~
"' e =
i
=
c;
-=
.~
,,~
p
"' O =
C)
=I
.-
~~
tJ
~~
~
-~~
~
"N
.,
~E.S
(/)8.!!:1:
> .5
~
1/)",
~~
~
~
~
Z-
y
7
-;;-
;:0'"
?
.-
.,
,
.~
" .0 ~
t:
~-
.= ~ .
j;,~bC
-cO
"-
c " "'
.
.E ~
~ ='
"t:.,~
~~
~
,~
"0
~~ .-
~."
"
.~ ~
e
E
e 0
c
~~
t)
c
s
-c
~ ~
c
~
0"0 «)
"e;:;~
~
-Q)C:
"g
u
u o
Q
.:
0-::
s
-0 ~-::~r:~ :-:_~
~
~
CC_~I:
~
_CO ~-
10
"
"
= .
~t'" --
:
c ~
,,-
c=
"
"
f4f4
'-~ --.
C
"
" ~
oX
.-
O
~~
Q)::.
Q
.
] 0
:f:
=~
't)~
::: ~-Ed
oe .~
S
I ~~=
.'~-
°§ :~
-
.;:
= ~;:; 0;-
-~ VJ
=
i
;~
.: -0; ~ .0 "; 00 c=
.
~ca ~ ~
cd
";:~
c ~
~ c
oE
=B
~
'~
!J'
"'
~
=
~
E.5
~.:
.:
.s
"
"'
'6
.~ =.::c~
~
"
5
- "C)-
.-:
CJ
-='
~
~
.=
~
~
,,-
"Z
-
~~-
~~~
Q)-()'t) " .~ -
e
~
O
-0 0>- -I:
~
c Q.~GI~
c:
c
i~ ~-
~~
Nd-
4)-8
s.-c
, d
.,
~-;~
!;
Qo=
8
~e.Q
w
~s
VJ~
-"'~ r;o->
-
-;;-
7
:0-
7
"E"
-;;
-;c-
I~
u_--
S~~Q-8
'Of
~-
c=
~
., ., 0;- - t:
~~
~
w
oC)
;;.aC)
~ .c= E
"U'"=
~ ~ e
. o ~
1.
E.;;.
"
.-
Q
.,
=--;'5
0=
Q.'0&1
.
~-
~
$=
-.,- =
~
o
-;:~IE
-
!
fj
.
::
:.
1o-C.C
0
2w-o .,
~SS!8 U
D
f;".
.,
.= ~f ~
-~
O~ ~
r
"
c.='
e c
~-g
~
~8
-
"
CIS
-I;;
--" OQ-
"
:,)
~~~a.8~
rf1
~
5
:!:
e
e
-r;
" ~7r'.'; ~"~-""~ !
-- - -- ., .0 = 4) o -.: '" ~ ~ d :i ~
--
-
--
.,
.0 =
4)
o
-.: '" ~
~ d
:i ~
= "
:2
,
;
!
~
~ 0
~
~
d c
.;
"
-
.~
"N
.;.
., =
I -'0 9
o "
"i
I
'0;
.9.
'0
0;:
:0 "
~
.~ I;
";
~
~ ]
(0)
:=
= "
."
'Z
e
~
!Q
~
t>
f
f
"u
~
l.e
'0
18
., O
";.
~
~
~
~
1
"
.!
.!
-;-
~
5
E = ~
.8 Q
9 e
~
e
1
~ .§
-.::
~
~
' -8
I~
~
'I~ =
u
1.8
> 'C ;; "
;
:0:- --
Q
~
~
-:a-
.
,g-
.-
I ~d
0
.~
0
'.! "-.a!J.~!
~ 8
~
0
." =
-~
"
2
i
s ~~~
I:
.:
:::
~
~
."
~
~
."
0
"
C>- .~
"
.,
N
W
0'0
o
~
I~
.:J4,Q
.0
'O~".2
i
.-" =-
el
u~2
~~"Qo
~.a
=
I .;; =o.c ~-!~
B:g
-.~
~.--~
;
"'U~
1~i
=
=
"
§
.
~
I~
=
.~
e
=
-o.~ C-."
.-~ U."~-
"
4
.~,,_C>
~
c
~--
-"
.g
~
::.
~~
.J:I~-~
; ,~8. C)
"
~ ~- ~
8.41~
s
°
-"' -8.~-- e ~
M
1(d:~o.S-
,
.C
!.
i~
~-;
e ~.8,Q
0-
." 08.: =~ ; 0 ~ '0" e 0 U .
-~ ww 0 ~ " .s ~ 0
~ g"98.=
-a
la~od'a
'0
=.~ .;
~;
.if
.i
=
~~e
.~~
~ .~ S!Se ~~ C>
~.!
~=
.ii'o
C
e-
s=
"
"
-=
t
C
0
.N ~
=
=
G
G
'&-=
f
~o~ .;:
!
10~0 =~S=
"j
" ~
G>
.~ ~ .-C>
~
I~!
l'
~
~u
i
&~~p~:.-as
Ij~g,~o
0:>",
v
-- fo)
A
~
'ij)
-
::;;-
:=-
=f't.;
,
c ~
::=
8
~
~ g,CI
~
-:
0
J!
go;
U
C)
C)
-0;
-«! ~e
0
~
:
-27
-
Tubulatura de evacuare conduce gazele a.bsorbite fumul. acrul cald in exterior ~i nu trebuie sa
Tubulatura
de evacuare conduce gazele a.bsorbite
fumul.
acrul cald in exterior
~i nu trebuie sa fie in legatura cu t'elelalte
cana.le de ventilatie ale cladirii ~i nici cu co~urile de evacu;1,re.
3.1.3. Grupul
rootor-ventilator
folosit
pentru
introduc':?-rea.
aerului curat in camera acumulatoarelor
are tubulatura
de a5pi~
ra~ie previizuta, de regula, cu filtru
de aer pentru
curatare3.
acestuia de p1"af. precum ~i un dispozitiv pentru incfilzirea in
timpul iernii. Tubulat.ura de introducere distribuie aerul proas-
0
pat in jurul
ta\"anului
camerei de acumulatoare
~i tamron.
3.1.~.
Grupul
motor-ventilator
dispune
de un motor
a.sin-
cron prot(:jat de un intreruptor
cu
comanda
la fata
locului.
cuplat direct
cu un ventilator
adecvat.
Pentru
ca vibratiile
grupului-ventilator
tubulaturii
de absorbtie,
legatura
dintre
sa nu fie transmise
carcasa ventilatorului
~i tubula.tura se executa din material elastic (piele, pinza impreg-
nata reziste'lJta etc.), prin care nu trece aerul.
3.1.5. 'Tentilatoarele
destinate bateriilor
de acumulatoare se
an.lplaseaza in
afara
camerei acumulatoarelor
~i trebuie
sa fie
rezistente ha umidit.ate
~i electrolit.
3.1.6.
Ventilati;,J. trebuie
sa functioneze
in
toata
perioada
de mca.rca.rea bate1liei. Cat;ese V3. intrerupe
automat
la oprirea
ventila.torului.
3.2. Preluarea tn exp]oatare 3.2.1. Ina.inte de darea in exploatare a unei instalatii de \.entilatie,
3.2.
Preluarea
tn
exp]oatare
3.2.1.
Ina.inte
de
darea
in
exploatare
a
unei
instalatii
de
\.entilatie,
care
a fost
supusa
unor
oFeratii
de revizie
sau reparatii
curente,
trebuie
efectuate
probe
~i
incercari
de buna
lunctionare.
3.2.2.
Veriiicarile,
controalele
~i
probele
care
se
efectueaza
cu
ocazia
pred.arii
in
exploatare
a
instalatiilor,
dupa
revizii,
sint
urmi.it.nare:le
:
a) se; verifica
daca
rotorul
motorului
se invirt~te
fara
piedici
:
b) se
verifica
sensul
de
rotatie
al
rotorului
$i
daca
acesta
corespunde
sensului
sagetii
vopsite
pe
carcasa
motorului;
c) se ,rerifica
uivelul
de
ulei
din
laf;ire
~i
gresarea
cu
vase-
li)(}a
a
lagarelor
C'1.1ru1menti
;
d)
se verific1J,
daca
carcasamotorului
este
legata
la
pamint;
t~} se
verific.a
buletinele
de
misu:rl.ri
electrice
~tru
motor.
norm
at\ . vulUl
PE
.
116
,~"'~~.'\
,.
( ,.
i",",~
'
,.",
,.".,
"'~'c"'-'L.
.
f) se face proba de func~ionare a grupului timp de doua ore~ cu care ocazie
f)
se face proba de func~ionare a grupului timp de doua ore~
cu
care ocazie se verifica
func~io~area. de durata
;
g)
se verjfjca
incalzirea.
.lagarelor motorului
~j ventjlatoruluj
cu ajutorul
termometrului
sa.u, in lipsa acestuia, prin
atingere
cu mina;
h)
se verifica. inca.lzirea motorului electric ;
~ verifica vibra~iile ventilatorului ~i ale motorului ;
se verifica daca insta.la~ia de inca1zire a aerului proaspat
este buna ~i daca realizeaza inca1zirea acestuia ;
i)
jj
k)
se controleaza.
et3.n$eitatea.
imbinarilor
tubulaturilor
~j
axelor
clapetelor
de reglaj
;
I)
se verifica
daca in
tubulatura
se produc ~omote ;
m) se controleaza centrarea corecta a cupla.jului
motor
~j
ventilator
;
n)
se verifica
protec~ia
intreruptorului
electric
~i sigura:ntele:
de
la
tabloul
de alimetbtare.
,
3.2.3.
Procesul verbal de dare in exploatare va con~ine ace-
le~i
date ~ise va incheia de catre acel~i
persoaneca ~i in cazul
instala~iilor .de aer comprimat.
3.3; Exp_tarea instalatiilor 3.3.1. Elementele strict necesare asiguruii bunei funciio- nari a instala~iilor sint
3.3; Exp_tarea
instalatiilor
3.3.1. Elementele
strict
necesare asiguruii
bunei funciio-
nari
a instala~iilor
sint unnatoarele :
a) pentru marirea eficien~ei instala~iilor de vcnti1atie este
necesar ca tubulatura de aspiratie ~i de evacuare sa aib3. coturi
cit mai putine,
iar
de curbura cit mai
acelea care slnt strict necesaresa aib3.o raza.
mare :
b) et~itatea
tubulaturii
sa fie
cit
mai
buna :
c) ambele grupUI'i vmtilatoare
trebuie
sa
se af.le in
stare
de functionare
.In Cat;Ultn care se defecteaz.aunul dintre grupuri.
se va opri oPeratia d~ incitcare
a acumulatoarelor :
d) reglajulclapetelor
de pe tubulatura
sa asigure abs'orb~ia.
gaze1or (fumului
etc.) in ega1amasura la nivelul
Fdoselii.
ca.
~i la nivelul
tavanului.
~
.
3.3.2. Snpravegherea ,i
controlul
curent al insta1atiilor
Instalatii1e
de veIiti1atie vor fi
supravegheate ~i controlate
de
citre
~nalul
operativ.
la pre1uarea turei, cel
Putin o data.
pe schimb ~i ori de <:iteori
se ~esc
~i opresc instaiatiile.
-.-~:.
Personalul operativ de se~'iciu, care supravegheaza aceste instalatii, trebuie sa execute urmatoarele operatii
Personalul
operativ
de se~'iciu,
care supravegheaza aceste
instalatii,
trebuie
sa execute urmatoarele
operatii ;
a) sa se asigure ca aparatoarele de protectie sint montate
la locul
lor,
pentru
ale
pune in
sint in stare buna ~i, in caz de nevoie, sa.ia masuri
-
ordine ;
b)
sa controleze periodic
func~ionarea corecta a grupurilor
,'entilatoare,
sesizind zgomotele anormale,
cu care ocazie veri-
fica, prjn
atingere (;U mina, daca lagarele motorului
electric sau
a}e ventiiatorului
nu sint supraincalzite ;
c) sa verifice
daca ambele grupuri
(cel de introducere
a
aeru}ui proaspat ~i cel de evacuare a gazelor toxice) sint in func-
tiune simultan ;
d)
electric
sa verifice, prin atjngere cu mina, daca carcasa motorului
nu este prea calda ;
eT in timpul
iemii,
trebuie sa verifice daca se asigura incal-
zirea aerului
proaspat ~i daca se introduce
aer cald ;
f) sa verifice
daca absorbtia
gazelor toxice
se face atit
la
nivelul tavanului, cit ~i la cel al pardoselii. Nu se admite depozi-
tarea de materiale in camera grupurilor ventilatoare :
g) sa se verifice lunar nivelul uleiului lalagare ~i, la nevoie,
S:;l se completeze cu ulei
d.e acee~i
calitate.
3.j.3.
Intretinerea
curenta
periodica.
Anual, se executa de catre persona1ul de intretinere
periodica
urmatoarele controale ~i lucrari pentru indepartarea micilor
defectiuni aparute :
a) se ,'erifica calitatea uleiului sau a unsorii consistente
din lagar(: ~i, in cazul in care prezinta culoare schimbata, corpuri
straine sau altera'cea calitaplor unguente, se inlocui~te. Inlocui-
Tea uleiului sau a unsorii consistente se face dupa spa1area cu
petrol, uscarea ~i apoi spalarea cu ulei a cavitatii lagarului ;
b) se verifica intreruptof1Jl automat ~i protectia acestuia;
c) se verifica stringerea ~uruburilor la tubulatura
de aer
~i
~~ta~area tu1.)ulaturii
de aer;
d) se spala cu petrol
filtrul
de aer din tubu1atura de aspira-
.tie a.aemlui
proaspat, se usuca ~i se unge cu ulei ;
e) se: inlocuiesc rezistentele arse de la dispozitivul de inca.1-
.zire a aerului
~i se refac legaturile
electrice ;
f) sc controleaz;.i stringerea contactelor electrice 1a cutia
1,-::.~l
:.r~e
a. motorurl.1i ;
30-
g) se verifica reglajul clapetelor, pentru repartitia unifonna a absorb~iei de gaze toxice. 3.3.4. Atributiile
g) se verifica reglajul
clapetelor, pentru repartitia
unifonna
a absorb~iei de gaze toxice.
3.3.4. Atributiile
personalului
de deservire
operativa
in
ceea ce priv~te
manevrele in instalatii
:
a) personalul de exploatare executa mane\rrele de pornire ~i
oprire a ventilatoarelor, in functie de reginlul de incarcare ~i de
descarcare a bateriilor de acumulatoare ~i de regimul de functio-
nare a condensatoarelor, bobinelor de reactan~a etc.;
b) executa mane\rrele ~
deconectarc ~i blocare a intrerup-
toarelor ~i a sigurantelor de protectie, in cazullucnrilor
progra-
mate sa.u accidentale, la grupurile ventila.toa.re;
c} la nevoie, ma.nevrea.zacla.petele pentru reglarea absorb-
~iei gazelor toxice prin
gurile
inferioare ~i superioare.
3.~. Defectiuni ~ J'emedie'ti . Defec~iu:ni1ece apar in timpul functiona.rii unei instalatii de
3.~. Defectiuni
~
J'emedie'ti
.
Defec~iu:ni1ece apar in
timpul
functiona.rii
unei instalatii
de ventila~ie.pot
provoca deteriorarea uti1ajelor, ceea ce duce la
acumulari de gaze tOxice ~i explozive in camera acumulatoare1or,
a condensatoarelor etc .
In tabelul
2 se prezinta principalele
deranjamente la insta-
la~iile de ventilatie
~i procedcele pentru
inlatuTarea lor.
.
4. INSTALATB DE ILUMINAT ~I FOB'fA
4.
INSTALATB
DE
ILUMINAT
~I
FOB'fA
4 .1 .Prezentarea instalatiilor
4 .1 .Prezentarea
instalatiilor
4. 1.1. Instalatiile de iluminat. ~i forta. din statiile electrice cuprind tablourile dedistributie principale ~i
4. 1.1. Instalatiile de iluminat. ~i forta. din statiile electrice
cuprind tablourile dedistributie principale ~i secundare, coloa-
Dele de alimentare ale acestora ~i instalatiile de alimentat:e a
re;cepto~e1or (~pi.
prize, motoar.e) din .~teriOX:Ul cladir!i
~i
dm statla
exterioari.
Toa.te a.cestemstalatn
se altmenteaza dm
ta.b1oul general at transfomiatorului de servicii proprii.
4.L2. In:sta1a.~iilede .i1uminat de s~Dia.
din cladirea
st~~iei se alimentea.i1. de r~la,
curentului CODtinUU.
din ta.bloul de diStributie a
.
31--
~ ~." ~::::: " " .~ ~ v- - ~ =' :! ~ -;: ~
~
~."
~::::: "
"
.~
~ v- - ~
='
:!
~
-;: ~
_0
."-C= e-;cd
0-
0;
~ ~
~ Q
.cd
0.-
a
.,
~
«
.a
-ce
.:
-0
<
~
~
u- "
.,,~,,-::
-0;
~
~ ., C
10
_rG"";j.:
~
't "0
.e,
f.~
~
e :0
='
0.-.~
-;
.
~
:1 ~d_S t) '"
I:
.!:
Q
Eu1-
.0 ~ :: -
c
G
~
-a
.,
.-" '.'- ~O)
cd
0
0"'":- 0,)
- .,
~
.,]
-; "
~
:a " ~
-.,
O
~
110 ~
u
~
~0).eC:
~~
.£.
~
Q
0)
~
.8 rG
~.
i
~~
~ N
-0) ~~
." u-
11)0
"
-"." 0 ~ .~ = :
.!:
"0
=
.::
~
0; '"'
"
~ ~.~
.
~
:;;"."-
u
0 "
'iC.
--
5
B
.=~ p
=
".5 "
"
t)
w
.~~
]
< ~ i:.
3
~ -; 5
O)"p.
~
0)
rG
=
.-
4)
u, c
c1J
(1:1
\1,- GC
V) "
11i'.::;.
V)--.,.
~
-;;
-;.d'
';E:
-;;
;Q'"
U
';0'
> ~
,
~
0)
"0
~
!':! u
.,
s ;
.
~
"
"0
,
~
.-(J
°i c:
.,
~~
°
&G
=
=
-;"t:
I:
tC~
.1.
-;
.: =
I)Y "
;
~
~ "
~
.c
'Q.!1
9
-
IGo
i "
o
~
-~.::
~
'"'
" "
I:
.;
."
"3
°c-
.~ ::
.,
< ~
0-
4>
."
~ ~
u
C)
1~:
::
~
t)
~
~
i
~.-
"'
~
=~
~
;s
t)
z
~ "' ::- (:
.,
.--
"ZO)
-;
"5
~
O
-; '"' Id ~
i
-
. c.
~
<
&I e
I.--=
2 ~--
~
~
--C
-;
.! :;: =
.e~
N .
~~
2.,
~
c
.a~
. ~
=e
~ 0
V
So
~~
0>:=
~
~
(/)~
-t
~>
~B
<
-
-
c
-;;-
:Q'
7
~
~ ~
U'
:;;:
~
v
--;c ~
.--
ti
:
.-- ;-
z
.-""
. u
0
':.f- =c
"
IC
2~;Q
c
C
8
c
~
~
~
v
:d
c
~
t
~
-
"-5'~.,
t-
~
-o:=
.~
-
=,,-
~
"
~
C-cd"O
~ =
.E-e =
Q
-
~i
WI
0
~
Se,.!
-0=
.
.'8~
~
.~
.
;2
8.;!.
:0
]
~
-:~
!!
~
,.g
S-;;:=i
~
~
-
"
~ c:'
:U=,=' ~cdC
;c-o
<,
~
:2
~ >"0
> ~ "
~-~
- .
~ -
,
"
~
-
g"
M
~
~5
-
~
!
-32-
w c- - =-Q, U u . 'f ;s 3 ~ . e ~s 0'"'
w
c-
- =-Q, U
u
.
'f
;s
3
~ .
e
~s
0'"'
e
~ =
0-Q,-
~
~
9
"
'"'
= !
.;: ~
-.4!"
8 ., :2
s
~
.-
.
"'1
"O.Q
~
-
- ~
~
"
.;:
Q,
-.
]
-:s~QJ
,,~
"0
,;
~
~
.
-.; =
"Q .;
-0
"
.-"
=
~
Q,~
:s
"
~ =
u
Q
r
.:
~
.~
i1-~Q
"S.
=-0
~
~- ~
e-
~
~
'!
=
~-;
8=
d
;
~ =
N"0-~
'8 0-
"' o~ =
-i!
= 0-
.
:2
.!J.=:::"0
oS-::
i
i
i
:g
~-8
~.-
~
"
H
=
,,"0-- "
O
> t.>
"
-o n-
.
s
>
8~
>'
"'-
!
-8
~
~
QJ
-~
~g
~
cX~
~
r-'!!
t.>
"0.-
.
:Q"
.
:0-
u
:0-
-;-,::Q"
"
,
~
." .
.~
~=
"Z ~]
.c.a
,,~
=
c ." -.
:Ss
3~
~1
I
i i
.-"
.e~
"~
f
~ = .- ;
=8
u
-=
.5
c-
:0
~ i
I
8
.s::
'& -> " I
.!~
~
~
e
u.c
o
:
"
CI-=-
~
Q,.
"
e
"
~~.!
.
".5.;
=
i
.0
e.8
=_i4Qj
-=
~
"
"
~
.-~ c-
'0 ~~ O 41
~ ~
,:
~ ~
'0 "
~
a
~
~ =
.'0;
"tB
8
"
CI =
0. a .s =
"
II
~
g,
i
i
~=
=
"83
A
D8.D
~~- Q.-
.
ie -3
e
:
e
'QbB
e
1
0
;2.
.~
~
."
"0
'0
c ~
~J
!
rlI'Q .05-
<s
.~
7
4"
Z'
~
7
":;"
:a-
:g-
-;c"
;;-
.-.~
-
C) 0;:
=
'0
!~
~
."
=
o
-p---'-
:.,>
-GO
~-e~e-
=
."
=
a
.2 =0= G w .!
8 eU
fl si >
.2 -'Q
StJ= ,
'OU"'O
";G
:]l]:a]~
i
.~-'Q
=
'o -:s
= fj
i U
~.;=~!!?
~ -
-
-= =
-~
ao
I.
-5~ ;se.G3o
=
=RS
-'5
'du
8N
!
=-C=--
g,~.~~.!~ ~
=
c-
~~c:.~-~.
R.-Cl
C
!
-~e
=::!1.e'Q
= ~~=-
~ c:.;
00
1e8
-C'"'-.!-- ; Qj
w
0
U
Q
-8.!
C
~
- =>UU~.'O
-
:--r
r:
0"\
-33
G
e
CI-
~
:J
~

~~~

" ~ --:-- "' Q) ; ~ ~ ~ -." := I: 0 .= "'
"
~
--:--
"' Q)
; ~
~ ~
-."
:=
I:
0
.=
"'
>-0
I:
0
(/)
VJ ,
~
~ c o
~
~
(0
~
~
1
~ f)
.!Q
~
=
=
"'C:
e
~ ~
;~
Q)
~o =.s -
-;;
e.
~
.~
.w;
." ~f VJ:= "
e
~ ot:
~
~
~
., .,
':J
o~ ()
Q)
.~
~
~
-;
:=
;:=0.~
~ Q)
8~-
~
e
()
>=
~,,::
>~
:s
~
(/) Q).~ ~ "'
(/) ,,~
~ O
(/) o~
~ cd
~
~ ~
:0-
,Q
,
8
C)
"
'0'0
~
~
=
Of)
=.a. =
Id
fe
!I
~ !~
=
0."
=
1f
'"'
"'
Id.a
.
~
"
~
.-
i!
w.5~
~
'
:0--
~
~-
=
UN
-
5
Q)~Q.
f
s
s
~
.-
(.)
=
0=
---
"
~-
~
=
9
"
.::.s 'g ==
::;-
.-s
~.-
-~"c =
Q
Q)
<,.
~
-ir--
~
,14
-
4.1.3. Instala~iile de iluminat din sta~iile exterioare vor fi sectionate astfel, incit sa se poati
4.1.3.
Instala~iile
de iluminat
din
sta~iile
exterioare
vor
fi
sectionate astfel, incit sa se poati asigura iluminatul pe sectoare
din sta~ie, pentru reducerea consumului de energie eleci.rica.
NOTA. De regull, ilurrlina.tul este stinil ~i se a.prindein caz de necesltat".
4.2. Preluarea in exploatare
4.2.
Preluarea
in
exploatare
4.2.1. Preluarea In ex.ploatare a instalatiilor de iluminat ~i forta care au fost supuse unor
4.2.1. Preluarea In ex.ploatare a instalatiilor de iluminat ~i
forta care au fost supuse unor lucrari de reviz.ii ~i repara~ii se
face dupa ce s-au efectuat in prealabil incercarile ~i probele de
buna funcponare.
4.2.2. Verificarile
~i probele care se executa
la preluarea
in exploatare sint :
La &"ul.;urile de distributic princiPale $i secundo'.e:
a) se verifica integritatea corpurilor de siguranta ~i dotarea
lor cu fuziDile d~ marimea inscrisa in ITI ;
b) se verifica
conductoarele din spatele tablourilor ;
c). se verifica
existenta
ramei
protectoare ;
d) se
verifica
stringer~a
conexiunilor
conductoarel~r
~i
montarea papucilor
la comutatoarele multifilare
;
e) se verifica
~i calibrul
fuzibi-
lului
in dreptul
inscrip~ionarea circuitului
fiecarui circuit ;
f) se verifica
protec~ia prin
legare la pamint.
La i1tstalatia interioara de iluminat $i forla : g) ~e masoara rezistenta de izolatie cu
La i1tstalatia interioara de iluminat
$i forla :
g) ~e masoara rezistenta de izolatie
cu megohmmetrul
de
1000 V pe fiecare portiune de instalatie intre doua sigurante ~i
intre siguranta ~i capat. Cu receptoarele demontate, rezistenta
de izolatie trebuie sa fie de minimum 0,5 M.a ;
h) nu se admit
innadiri
de conductoare de.cit in doze;
i) conductoarele trebuie sa fie colorate astfel:
.
-verde/galben,
pentru conductoarele de protec~ie;
-alb
sau cen~iu
deschis, pentru
conductoarele de nul
de lucru;
.
faza; -negru,
albastru
inchis
~i maro,
pentru
conductoarele .
de
-35-
j) legaturile in doze trebuie sa fie facute I;U cle!:,1;:sau })rin lipire. La conductoarele din
j) legaturile
in doze trebuie sa fie facute I;U cle!:,1;:sau })rin
lipire. La conductoarele din aluminiu nu se admite innadi.[",;t
prin rasucire ;
k)
intreruptoarele
~i prizele
trebuie
sa fie
bme
fixate
~l!
pereti
~i sa functioneze bine;
-
1)
refacerea peretilor
trebuie sii fie de calitate ;
m)
conductorul
de faza trebnie sa fie legat la contactnl
din
fund al sigurantelor
cu
filet
sau al duliilor
;
n)
condnctorul
~i la corpul
de nnl
de protectie
trebuie
sii
fie
legat
la
tablouri
de iluminat .
4.2.3. Penttu
materialele
folosite
~i conditiile
de
montaj
se ".or respecta indica~iile din .,Normati,,"Ul pentrn proiectarea
~i executare~ instalajiilor
i.ndicativ 17.
electrice cu tensiuni
pina.la
.1000\, ,,
~2.4.
Instalatiile
pentru
iluminat\11 de signranta F<>tfolosi