Sunteți pe pagina 1din 185

Dr.

Aurel ~opescu-Bilce~ti

MISTERUL MORTII, LiJMEACEALALTA

~I NEM~REA SUFLETULUI
:.,.

Editors 'Iriumf

'------

MOTTO: Nu mil tem privind groapa eu umbrele-i eterne Caei daea ~tiu eii trupul e aeaolo lntr-o lnehisoare in ea sujletu-~i ajla aeolo aripa spre-nal(are.
./

VICTOR HUGO

--

- -- -- - --

---

- -

PREFATA ,

In eartea "Misterul mortii, lumea""cealalta # nemurirea sufletului" am deseris aleatuirea fiintei umane eu eele trei eorpuri ale"sale: fizic, eterie ~i astral, in care se aila inchis spiritul sau. Aeeste trei corpuri sunt create de " spirit odata eu intruparea sa, dupa legi spirituale, divine, conform karmei fiecaruia. Corpul fizie alcatuit din tesuturi, organe ~iaparate, are rplul de a mentine stabil mediul intern al organismului reprezentat prin sange, in a~afel incat el sa contina in mod permanent, toate substantele necesare intretinerii vietH. Cine este in ultima instanta beneficiarul acestor activitati con~tiente ~i incon~tiente ale organismului? Cel ce beneficiazii ~e toate aeestea este con~tientul omului,

--

Misterul mortii, lumea cealaltl ,I nemurlrea suOetului

prin care.el se bucura ca ffiananCaroai bine, ca are conditii de confort mai bune ~i ca simte anuinite placeri prin

organelesale de simt.

Tot con~tientul este acela prin care omul dore~te sa-." evite suferintele vietii. Dar cine este acest co~tient? S-ar putea interpreta ca acesta. este reprezentat de creieriJl uman, acest organ care este format din 14 mjliarde de celule munite neuroni ~i care sunt ~te intre ele prin sute

de miliardede conexiuni.

"'

Aceste conexiuni sunt puse sau nu in functiune in raport de cablajul cu care se n~e fiecare dintre noi, cablaj specific speciei umane, dar care nu este identic pentru toti oarnenii, caci fiecare om are 0 anumita karma ~i tocmai din aceasta cauza spiritul i~i creeaza corpul eteric ce va forma creierul in scopul indepliniiii acestei karme. De aici rezulta diferentele dintre oarneni ce se datoreaza treptei de dezvoltare spirituaUi diferit~ a spiritului ce vine la reincarnare. Daca creierul ar fi in ultima instanta beneficiarur intregii activitap a corpul~ fizic, acesta. odata cu moartea dispare caci el este format din materie organic a ~iaceasta este supusadescompunerii. Atunei eu ce se alege omul in viata, caci indiferent dac~ pri~ creierul sau inco~tientul sau in timpul vietH percepe satisfaetii sau suferinte, odata cu moartea nu mai ramane mmic din toate aceste per~epfjj. Rostul vietH este ca omul sa manance bine ~i sa aiba 4 - --- -

_.-

------.--.

Dr. Aurel Popescu-Bllce~ti

tot confortul, saUdimpotrivd, sd sufere? Dupd moarte nu mai mmane nimic, cine i~i mai aminte~tecd a existat 0 fiintd omeneascd sau alta, toml este o iluzie, astazi ne privim unii pe aItii iar maine unii dintre noi yom fi morp. Ce mmane din viata ~or~i a noasW, a tuturora? Rdmane un timp amintirea ~i apoi totul dispare ca ~i cand ar fi fost un vis. Din sutele de ~ilioane de spermatozoizi apti sd ducd viata mai departe, ~ansa.o are 'numai unul, celelalte miliarde se pierd in timpul vietii tard sd aibd aceasm ~ansd, de~i fiecare dintre ei poartd informatia specificd fiintei umane. Ce avantaj ii aduce viata acestui unic spermatozoid saula 2-3 in .timpul unei vieti care sd dea na~tere la 2-3 urm~i in corp fizic? Daca indiferent de modul cum percepem viata, aceasta este trecatoare i 0 iluzie de ce ne n~tem daca toti trebuie sa murim? Riispunsul la aceste intrebari trebuie sa fie aItul ~i acest riispuns il da ~tiinta spiritua1a.Ea ne descrie cele trei corpuri: fizic, eteric i astral, ca instrumente pe care ~i Ie creeaza 0 alta entitate, care ~ste nemuritoare ~i transcendenta ~i aceasta este reprezentata de spiritul omului. Numai. spiritul omului este acela ce poate beneficia sau nu de viata fizied, dici toate amintirile vietii pamante~ti Taman inregistrate in amintirea spiritului ~i in arhiva 5

--...........

Misterul morfii, lumea cealaltli ~i nemurir~a suOetului

cereasca, dupa care yom fi judecafi.dupa moarte. Suferinfele sau nesuferinfele sunt ~coli pe care trebuie sa Ie unneze spiritul confonn destinului fiecaruia. Spiritul omului nu se n~te odata cu n~terea copilului ~a cum se fonneaza cele trei corpuri, fizic, eteric ~iastral, caci el vine deja fonnat din lumea spiritelor ~i el reprezinta un spirit care a mai avut ~i alteintrupari, in_~te vieff pamante~ti anterioare. Dar de ce;trebuie sa traiasca spiritul in plan fizic, de ce nu a rarnas in lumea astrala, in oamenii astrali - adica ingeri pe care i-a creat Dumnezeu, de ce fel de impuri~fi trebuie sa se debaraseze pentru a cobon in materie ~i suferi?

Totul se datoreza pacatului Luciferic pe care il poartii aceste spirite, pe care Ie purtiim fiecare dintre noi, caci ele au fost odata in plan astral $i nu cuno~teau nici suferinfa ~i nici moartea, ele erau tara sex ca ~i ingerii a~a cum pot deveni sfintii care traiesc pe Parnant. Lucifer a dorit sa traiasca in pl~ fizic caci el prefigurand .chipul femeii fizice a dorit sa cunoasca placerea vietii sexuale. Dorind sa paraseasca' planul de crea1ie

divina~i-acreat0 planeta fizi~apentru a-~iindepliniacest . . plan, dar aceasta planeta a fost distrusa de Dumnezeu,
resturile ei fizice, constituindu-Ie meteoritii, asteroizii ~i cometele de astazi, care se gasesc in spatiul astral ~ise rotesc :peun inel ce se afla intre planetele Marte ~i Jupiter, adica chiar ~colo unde Lucifer i~i crease planeta sa. Dumnezeu a creat Pamantul ~iI-a blestemat capeel sa 6 ~ -----..... . j I

Dr. Aurel Popescu-BAlce~ti

duca viata aceste. spirite luciferice razvratite care au reprezentat Qtreime din ingerii creati de Dumnezeu. Odata cu crearea omului fizic a venit ~i moartea, ca.o pedeapsa data de Dumnezeu, dici aceste spirite razvratite trebuie sa moara, sa se nasca din nou ~i din nou sa moara pana cand prin suferinta el~ se vor putea purifica ~i odata cu aceasta purificare sa poata parasi detinitiv aceasta planeta blestemata de Dumnezeu, Pamantul. Acest pacat numit stramo~esceste cauza mortii omului ~i cel care ne fac~ sa ne n~tem pentru suferinta: Din acest punct de vedere nu este intfunplatoare manifestarea mamei
.

la n~tere care ppa de durere ~i nici ppatul copiluluinou


nascut, de indata ce ia contact cu lumea exterioara,caci atAt muritorul de mai t8rziu cat ~inascutul ce va continua vlata, sunt tacuti in pacatul sexual, care este luciferic. . De ce mama odata cu n~terea ,copilului nu are 0 senzat~ede placere ~i de fericire, c~i ~a ar fi normal de indata ce ea da n~tere unei vieti care sa perpetueze specia 'umana. Aceasta doctrina a cosmogoniei -ezoterice, este cunoscuta de toate religiile, dar nu este tacut1icunoscuta. De ce oare a fost necesar ca Fecioara Maria sa se nasca din Dub la fel cum s-a nascut din Dub ~i Isus Hristos? Fecioara Maria a retacut-o pe Eva astrala cea tara de pacat

~inemuritoare, iar Isus HristosI-aretacut peAdam Celest; pe Feciorul Fecioar~ din .1umeaastrala, ambii ocolind .
pacatul Iuciferic. 7 '--

--

----

.- --

------

Misterul martii, lumea ceidaltA ~i nemurirea suOetului

Odata cu moartea fIzica are loc 0 ~tere spirituala, caci spiritul, care s-a aflat inchis caintr-o inchisoare in cele trei corpuri care alcatuiesc cam~Ue sale, se elibereaza . odata cu distrugerea lor ~i se va inalta in lumea spiritelor.. Odata eliberat, acest spirit va fi judecat de spjptele angelice ~iluciferice ~iva fi retrimis din nou la reincarnate, la noi suferinte, atunci cand in viata sa pamanteana nu 'a beneficiat de purlficare sau. nu se Na mai reincarna niciodata, ~a luind ~tere sOOtiice au trait pe Parnant. Ace~a, daca vor fi .trimi~i inapoi pe P4m8nt, vor avea 0 misiune speciala, aceea de a amta oamenilor puterea i .. .. vointa lui DUmnezeu. In a,ceastacarte voi descrie fenomenul mortii, etapele prin care trece corpul \iman pam se instaleaza moartea, din punctul de vedere al aspectelor fiziologice ~i fiziopatologice. Pe de alta parte, yom constata ce se intfunpla cu spiritul omului dupa moarte, in lumea cealalta, care exista in paralel cu lumea noastra fizica. Pentru a intelege aceasta lume spirituala trebuie sa .intelegem ca existenta ei se afla in alte dimensiuni, in care noi, ca fiinte ~ateriale, nu putein patrunde. Numai spiritele noastre potpatrunde in aceste dimensiuni, carese suprapun notiunii de ceruri, iar daca exista ~apte ceruri, atunci trebuie sa existe ~apte dimensiuni, dar aceasta trecere a spiritului uman intr-o altadimensiune are loc numai dupa moartea fizica. in ~ceste ceruri ajung gandurile oamenilor ~i, in 8 --

.'

\ I I I

Dr. Aurel Popescti-BjUce~tJ

funcpe de gradul de puriflcare at spiritelor ce Ie emanA, acestea pot parcurge aceste ceruri, care formeazAco~tiinta cosmica, ace~ DEVACHAN, .denumit astfel de Rudolf Steiner sau NIRVANA,din religia budistA. Fenomenul morpi a preocupat mintea omeneascAdin toate timpurile, datoritAfaptul~i cAnu exista un om care sA

poatAevita acest ultim moment al existentei sale flzice.


Acest fenomen ne face pe fiecare dintre noi sA ne cutremurmn, atunci cand ne gandim la .el cAci, dacAviata este 0 stare de con~tienta.prin care ne putem da seama de existenta ei, moartea nu mai este insoptA de nicio forma de co~tienta. AceastAteama de necunoscut ne inspwmantA cel mai mult, cAciniciun om nu s-a intors la viatAdupa ce a murit, sAne poatArelata ceea ce urmeaza dupa star~itul

vietii..
VAzandun om mort, te intristezi, iar dacAel iti este rucla sau prieten, te afecteazA mai mult decdt oricare alt eveniment al vietii. Priviti taOOsau mama care ~i-au pierdut flul, sau copilul care ~i-apierdut parintii ~i yeti vedea pe chipullor cea mai profunda tristete ~i suferintA. Pentru mult timp, fata lor este transflguratAde durere, aceasta pentru ca dispare pentru totdeauna flinta pe care au iubit-o sau omul pe care-l cuno~teau. Viata este trecatoare ~i nimeni mi se n~te nem~tor, indiferent de gradullui de cultura sau de conditia sa sociaUi sau materiala, caci toti, mai devreme sau mai tfuziu, suntem supu~i aceluia~i 9

.-- --.---

Misterul mortii, lumea cealaltli ~i nemurirea suOetului


deznodamant

- moartea.

Cel ce da na~tere unei alte vieti, da, de fapt, n~tere unei alte morti, caci dupa fiecare viataurmeaza, in mod inevitabil, moartea. Numa{ spiritul, eliberat dupa moarte, l~i continua existep.ta sa astrala, pastrandindividualitatea omului pamantean, a carui viata ramane inregistrata sub fonna de imagini in co~tHnta spiritului. . Spiritele oamenilor, aflate in spati~, se pot manifesta ~i i~i pot dovedi existenta prin mediumuri, materializandu-se prin aparitia, spontana, sub forma de fantome, care reprezintapersonalitatea corpului fizic in care au trait. Spi~iteledin spatiu ne influenteaza permanent, in mod incdn~tient,prin telepatie, atat in stare de veghe..cat ~i in timpul somnului, atunci cand spiritul, imbtacat in corpul astral,parase~te corpul fizie ~i ia contact direct cu celelalte spirite. Spiritele din lumea cealalta se manifesta in timpul ~edintelorde spiritism, cand ne comunica aspecte ale vietH de acolo sau anumite evenimente pe care Ie-au trait in . timpul vietii pamante~ti sau pe care Ie vor trai oamenii prezentila aceste ~edinte. Existenta spiritului nemuritor ~i transcendent este dovedita ~i in ~edintele de hipnoza, prin regresia in timp, cand spiritul din om se manifesta prin toate vietile pe care le-a trait pe Pamant, in intruparile lui anterioare. Descrierea lumii celeilalte ~i a nemuririi spiritului reprezinta tema acestei carti.

I 1 i 1

10

FENOMENUL MORTII .

Numai omul, dintre toate speciile create de Dumnezeu, are in co~tiinta sa convingerea di intr-o zi va moo. Aeeasta 0 ~tie,nu din experienta sa proprie, eaei omul moare 0 singura data, iar odatii eu moartea intervine neantul ~i el nu se mai poate intoarce la viata in corpul aceleia~i persoane. El nu din prezenta propriei moqi cunoa~te acest fenomen, ci din experienta ce ~i-o fonneaza asis~d . la moartea semenilor sm. Numai specia umana ~tie ca trebuie sa moara ~i aceasta, 0 ~tie numai datorita experientei, omul ~ind con~tient ca trebuie ~ipoate sa moara in fiecare clipa. Spre deosebire de om, animalele nu sunt eon~tienteea trebuie sa moara, eIe avdnd numai un presentiment aI moqii ~iaeeasta
.

11 -

- -- - .

-- ..-

~-

Misterulmortii,lumeacealaltl ,I oemurireasuOetulul numai atunci cand arhenintarea mortii este imediata, iar atunci se resemnew cu demnitate ~i se culca la pamant in ~teptarea ei. Ele nu cunosc 0 necesitate a moI1ii~a cum 0 cuno~te omul. Acest mister al moqii a preocupat mintea omului dm toate timpurile. Max Scheler, in 1933, a scris 0 carte dedicata mortii, dar pentru el moartea apare numai ca punct limita, previzibil, care urmeaza, in mod implacabil, batranepi. Prin procesul de imbatranire, omul pierde sentimentul libertatii sale ~i chiar libertatea ins~i. Dar moartea nu survine numai ca punct terminus al procesului de imbatramre, caciin majoritatea cazurilor ea survine cu mult inainte de batranete. La ~atranete' rezistenta organismului uman scade, astfel in~at constanta mediului intern, homeostazi~, este zdruncindta de foqele de distrugere ale entropiei. Din acest punct de vedere omul are nu numai certitudinea ca odata trebuie sa moara atwici cand punctullimita al vietii fizice este atins, la finele batranetii, dar ~i certitudinea ca in .
~

fiecareclipaviata sa se afta in posibilitateamoqii.

Astazi ca intotdeauna, moartea poate surveni in orice clipa a vietii ~i de aceea clipa este singura existentii sigura a vietii. In evolutia vietii numai copiii ~i oamenii primitivi nu

realizeazanecesitateamoqii. Acestecategoriiconsideraea
moartea se datoreaza unei cauze exterioare ~i are un 12

Dr. Aurel Popescu-Bllcqti

caracter intampl~tor. Oamenii priInitivi au mai mare team~ de moI1i decat de moarte. in sine, ~ci pentru ei, mortul reprezinm un posibil $trigoi, ce poate face mu celor r~~i in viata, iar pentru a evita aceasta, moqii trebuie satistacup ~i fermecap prin ritualuri. De~i omul cuno~te f~nomenul moI1ii din experienta celorlalti semeni, de multe ori are ~i el presentimentul acesteia. Multi sfinp i-auprevazut ceasul mortii prin meditape, ins~ i oamenii obinuip pot avea acest presentiment, care se at1~ intipmt in subco~tient, adic~ in locul unde actioneaza spiritul nostru. Orice spirit care vine la remcarnare are un destin a1~u atat din punct de vedere a1 evenimentelor vietii cat ~i al momentului moqii ~i naturii acesteia. Acest destin rnmane m subcontient i, datorim unei bariere, formam din elemente subatorirlce,ce separ! corpul astral de corpul eteric, el nu poate fi con~tientizat. In anumite situatii se formeaza 0 fisure m aceasta bariera ~i aceste informapi se co~tientizeaza. Dar in afam de spiritul ce se aft! m subco~tientul oinului, destinul mai este cunoscut de spiritul protector care ne urmare~te toat! viata ~i c~e ne influenteaza activitatea, prin telepatie, actionand asupra subcontientului.El poate sa-l influenteze ~isa-l in~tiinteze despre.apropierea moI1iifizice, caci acest moment este cunoscut inca din lumea astrala, inainte de intrupare.

13 ----

. _._ __ __ _ _ u_

.- ------

Misterul mortii, lumea cealaltli ~i nemurirea suOetului

Aspectul omului mort ne impresioneaza ~i ne da 0 stare de fria. Privind ochii desehi~i ai mortului, observam sfar~itu1vietii lui ~i disparitia persoanei sale spirituale, eu care nu mai putem eomunica. Trairea fenomenului moqii .~~ intensitatea lui depind de propria noastra persoana ~i de earaeterul relatiei eu persoana mortului. Traind experienta moqii aproapelui nostru, traim de fapt experienta pe care (, vom euno~te noi in~ine. Din acest punet de vedere, moartea nu este 0 durere a deftmetului ~ide aceea nu exista 0 mila pentru moarte, mila o traie~tenumai eel ce asista la moartea aproapelui sau. intreaga noastra viata este 0 lupta continua cu factorii de mediu extemi ~i interni pentru mentinerea metabolismului norma~ al organismului ~i_ a constantei lui de mediu intem, cunoscuta sub nume1e de homeostazie. Caracteristiea moqii. este deseompunerea organica a corpului fizic, care desfigureaza ehipul omului ~i, eu cat iubim mai !J1ult. persoana care a murit, cu atilt mai mult uram moartea ~i ne infrico~am de ea. Dar moartea fiind inevitabila, orice lupta impotriya ei este dinainte pierdum, caci viata pamanteasca este 0 iluzie ~i 0 de~ertaeiune. Lumea se degradeaza eu fiecare clipa, iar clipa moare pe masura ce se na~te, ea fiind singurulloc ~i singura ~ansa a unei existente posibile, caci ea aluneca in timp ~i din cauza .timpului.
"

,I

14
----

CRITERIILE DE CONFIRMARE ALE MORTII .


..

Cfuldputem spune ca un om este mort? Din acest punct de vedere sunt citate cazuri celebre, .. . cand oanieni considerat1a fi morti, in realitate nu murisera. Astfel, e~tecunoscut cazullui Andreas Vesaliu care, in timp ce facea autopsia cadavrului unui nobil spaniol, acesta a revenit la viata. Pastorul Schwart s-a de~teptat la Delhi, cand era in co~ciug~ii se celebrau funeraliile. Situatii asemanatoare au fost semnalate de Platon, in cartea sa Dialogurile, de Plutarh, in Vietile ~i.de Plinius cel mitran, in cartea sa
.

Istoria naturalii.

In timpul.unei autopsii la New York, cand medicul a facut incizia pentru disectia cadavrului, omu!, presupus mort, s-a trezit ~il-a apucat pe doctor de gat, acesta murind 15 ,.

Misterul mortii, lumea cealalti ~i oemurirea suOetului

pe loc ?e ~oculpsihic produs.

Cares~t criteriiledupacarese poateapreciaca un om .


a murit? In acest sens sunt mai multe probe pe care Ie putem efec1ua.Astfel, daca se atinge pielea cu flacacaUl1ei lumanari, in caZul unei moqi autentice, cand circulatia sangelui a incetat, nu se mai produc b~ici. Se mai poate injecta 0 solutie diluata de fluoresceina pe comee. Normai, la omul viu se produce 0 colorare in verde a acest~a, dar nu mai are niciun efect in cazurile de moarte autentica. In acela~i scop, se poate folosi atrophia care, aplicata pe comee, produce 0 dilatare a pupilei,omului viu ~ina are
.

efect la mort
Viata se organizeaza din materie o~ganica, alcatuita din compu~i ai carbonului, acesta fiind singurul element capabil sa se combine cu el jns~i pentru a forma macromolecule de proteine, adica textura fiecacei forme de viata. Pentru a se mentine un echilibru stabil, organismul uman produce celule noi, cu acee~i viteza cu care cele
batrane mor~

In fiecare secunda, ceva din corpul nostru moare ~i


ceva nou se na~te. Moartea acestor celule este programata ~i are un scop anume, sa lase loc altor celule tinere, care sa duca mai departe functionalitatea organismului uman. Din acest punct de vedere, moartea consolideaza viafa in cadrul aceluia~i organism. Moartea celulelor menfine echilibrul necesar $i impiedica proliferarea haotica a 16

Dr. Aurel Popescu-Bilcqti

populatiei globului ~i putem spune ca viata se hrane~te cu viaf8, intr-un proces ciclic, iar acest proces este tara sfiir~it atata timp cat nu intervine moartea omului. Acest proces a fost numit de Joseph Hoffman" Vtirfejul atomic al vie/WI. EI afmna di alimentele pe care Ie ingeram, emu integrate C4putin inainte in alte organisme vii. Corpul omului adult contine 60 miliarde de celule, iar in 24 de ore se pierd atatea celule cat s-ar umple 0 farfurie de supa. in 24 de ore intreaga cap~eala a gurii este inghitita ~i ~gerata in stomac, iar bolul alimentar trecand prin intestin descuameaza 70 000 de milioane de celule pe zi de pe mucoasa intestinala. Dupa maturitate, organismul pierde constant din numiirul total de celule, iar dupa pubertate, celulele creierului ce se distrug, nu mai sunt inlocuite. Dupa vdrsta de 30 de ani se pierd in medie pe an, unu la suta din numiirul neuronilor, care la adult sunt in numar tie 14 riUliarde. Moartea celulelor continua, astfel echilibrul celular nu mai este mentiflut, intervenind dezordinea ~i

batranetea.

Dupa batranete.urmeaza in mod inevitabil moartea, ~i ~a cum'am aratat, uneon autenticitatea moqti nu.este u~or de stabilit. Pentru a ne convinge de instalareamortii, un alt mijloc de verificare este controlarea respir.apei; astfel, pentru aceasta, se pune la gum 0 oglinda ce se va aburi atunci cdnd omul este inca viu. Un alt semn al mortii clinice este absenta pulsului, dar 17

Misterul mortii, lurgea cealaltii ~i nenlUrirea suOetdlui

din acest punct de vedere, trebuie sa cunoa~tem ca sunt anumite telmici de control al~ subcon~tientului a~a cum

este .yoga, cand, prin concentrarea vointei se pot opri


.

respiratiao ~i bataile inimii tara ca omul sa fie mort. Un I;1lt semn al moqii este scaderea temperaturii, to~i neexistand un consens asupra nivelului constant normal al temperaturii. In mod normal temperatura omului este scazuta cand ne trezim din somn ~i este erescuta cand dormim.
..

Femeilein timpuloVulatiei au cu un grad mai ridicata


. .

temperatura corpului ~i acesta este un testpentru a ~ti dadl

un ciclumenstrualeste ovulatoriusau nu. 32 de grade Celsius.


.
I

o baie rece poate reduce temperatura corpului pana la In ceea ee prive~te moartea, dupa instalarea ei temperaturacorpului scade cu un grad pe ora; dar ar trebui sa tin~m cont ca in moartea subita aceasta seadere nu se produce, iar pe de alta parte, in erizele de astm. bron~ic temp'eratura corpului scade pana la valori specifice moqii. Sunt ~i exceptii cand temperatura cre~te imediat dupa moarte, a~a cum se intfunpia in caz de deces prin: tetanos, holera ~i''Variceia.Dar viata este posibila ~i Ia temperaturi foarte scazute. Este citata readucerea la viata a unui baietel din Suedia, care surprins de 0 avaIan~a~i-arevenit complet la viata, de~i temperatura lui ajunsese la 10 grade Celsius. In natura exista animale cum este ariciul, care. in timpul hibemarii are 0 temperatura de 6 grade Celsius, iar 18

Dr. Aurel Popescu-BAlce~ti

in chirurgia hipotenna se reduce temperatura pana la 15 grade Celsius. In ceea ce prive~temodificanle oculare, se cupoa~te ca . in momentul moqii se produce 0 dilatare a pupilei, jar dupa 20 de ore pupilele se contracta.

La .'catva timp dupa .moarte, to? ochii au culoare


verzui-caprui, se produce 0 inceto~are ~i uscare a corneei, iar dupa 10 ore, globul ocular se afunda in orbite ~i devine flasc.

Cands-a instalat cu adevarat moartea, celulele ro~ii din sange se separa sub actiunea gravitatiei, lasand un ser incolor care da 0 culoare caracteristica pieHi, 0 paloare .. specifica moqilor. Sangele se strange in partea interioara a corpului lasand 0 pata intunecata. La diteva ore dupa moarte, se produce 0 coagulare a sangelui, iar dupa cateva zile poate deveni din nou fluid. Rigiditatea cadaverica, specifica mortului, dispare dupa 36 de ore de la deces. Trebuie sa deosebim moartea adevarata de moartea clinica, in moarte clinica fiind absente con~tienta,reflexele respiratiei $i activitatea cardiaca, dar organismul ca intreg, nu a' murit, caci un anumit metabolism se continua. S~~itul mortii clinice, care poate dura pana la 6 minute, se

poate descoperiprin electro-encefalograma, .


Singurul indiciu de moarte sigura, este putrefactia, care incepe in intestin, sub aCfiuneaflorei microbiene i se evidentiazaprintr-o colorarea abdomenului in pete cenUu 19 ---

Misterul mortii, lumea cealalUi ~i nemurirea sufletului

ce apoi devin verzui ~i emana un miros respingator. Din punct de vedere fiziopatologic, cauzele directe ale unei moqi sunt urmatoarele:

- asfixia sau stopul respirator, a~a cum se inmmpIB:


in sufocare sau inecare; . - sincopa sau stopul circulator, cum se observa In bolile de inima, in ~oc sau hemoragii. De remarcat ca, dupa moarte, parul ~i unghiile continua sa creaseR, ficatul mai produce glucoza, iar primele organe care mor sunt creierul ~i ochiul. Din punct de vedere al evolutiei vietii, daca omul adult ~este con~tient de inevitabilitatea mortii, copHi capata con~tiintamoqii de-a lungul unui proces evolutiv. Sub 5 ani,ei mi acc~pta moartea, pentru eitot ce Ii inconjoara este viu ~i nu reu~esc sa diferentieze obiectele neinsufletite. de celeinsufletite. Mai tarziu, catre 9 ani, copiii i~i dau seama ca moartea mseamna 0 intrerupere permanenta a tuturor functiilorvitale. Dar cum se comporta animalele In fata mortii semenilor lor? Observand cimpanzeii din captivitate, in timp ce 0 femela murea in pare, perechea sa, care se afla in afara

parcului,a Inceputsa urle. Mascululse uita in jurul sau ca .


~i cand ar fi existat ceva, invizibil pentru ochiul omului. De regula, animalele de prada nu mai incearca sa-~i ucida captivii in clipa cand ace~tia inceteaza sa se mai zbata.

20

Dr. Aurel P~pescu-BAlce~ti

Fenomenul moqii este insa perceput ~i de plante, care sunt capabile sa reactioneze atunci cand se produce
.

moarteaaltor specii.De exemplu,planteleau produsni~te


descarcari electrice in ~omentul in care nite creveti au fost aruncati in apa c1ocotita.Ele reacponeaza la orice fel de agresiune.asupra formelor. de viatii, chiar la spargerea

unuiou. .
Chiar ~i celulele reactioneaza atunci cand percep moartea altora. S-auintrodusni~e electroziintr-oprobade spermaumana prelevatarecent,donatorulafldndu-sela 50 de metridepartare. Acestaa spart0 fiolade azotHde amil ~ii-a mirositcontinutul. La douasecundedupapercepereamirosuluispennatozoiziiau inceputsa reacponezein semnde solidaritate.Dar acesttest nu estepezitivla spenna altor specii. Chiar un ou care se sparge in preajma altuia, produce

in acestadin urmamodificanelectrice..
Existenta acestor fenomene se datoreaza prezentei corpuluielectric, corpului de energie al tuturor acestora care este specific fiecarei specii in parte, corp cu memorie i inteligenta, iar comunicarea dintre ele este de ordin telepatic, ele avand aceeai lungime de unda eterica. Existii un limbaj spirJtual universal al viepi care se poate realiza prin gand, decodificarea gandului poate fi facuta atat de oameni cat ~i de animale i plante.

21

___n_

CAUZELE DIRECTE, ALE MORTII ,


I

Speciaumana are 0 longevitate corelata de factori biologici cOare determina imbatranirea ~i apoi moartea. Dar moartea poate surveni in mod accidental in orice moment al vietH, de exemplu prin caderi accidentale de la inaltime

sau prininec. Cei aftatiin situatia de a muri prin caderi de la inaltime de pe munte ~i care au fost salvati, declara ca ~i-au vazut in timpul caderii, tot trecutul vietii lor in imagini vizuale ~i de cele mai multe ori declara ca s-au deta~at ~i-~i priveau trupul in cadere. Aceste clipe le provocau un'fel de transa placuta pe care nu ar fi dori~sa 0

paraseasca. 22 ----

Dr. Aurel Popescu-Bilce~ti

Aceea~i stare de fericire 0 au sinuciga~ii c.are au dat gre~ in tentativa lor~esteo stare asemanatoare cu cea pe care 0 percep cei ce folosesc drogurile. Explicatia este aceea ca~in ambele situatii~corpul astral se desprinde de corpul fizic ~icu vederea astrala i~iprive~te corpul. Aceasta

traireastralaIe da 0 stare de fericire.

Sunt foarte interesante cercetarile facute de Elisabeth Kubler-Ross .in cartea sa Drumu/ spre omega. Ea, a interogat peste 200 ge pacienti muribunzi ~i a descris in drumul lor spre moarte mai multe etape: in prima etapa convingerea bolnavului este ca nu traie~te un pericol real~ aceasta este 0 respingere pornita din instinctul de conservare. Urmeaza 0 perioada de furie ~i de frustrare~ cand se intreaba de ce tocmai lui sa i se intfunple~iar dupa aceasta~. urmeaza 0 alta perioada de spaima. ~i de depresiune. Raymond Moody a studiat bolnavii care au fost in moarte clinica ~ia publicat observatiile sale in c~ea Via/a dupa via/a. Bolnavii aflatiin moarte clinica au la inceput senzatia ca aud un zgomot neplacut~ca 0 sonerie pu~ernica~ apoi au senzatia ca aluneca printr-un tunel intunecos~apol ca sUiltin afaratrupului~ observand eforturile pe care Ie fac cei ce ,doresc sa-i readuca la viata. Urmeaza aparitia chipurilor. unor.rude sau priete,ni decedati, sau 0 fiinta stralucitoare facuta di~ lumina pura ~i 0 trecere in revista a vietii . lor~lnsotita de 0 stare de fericire ~i pace interioara. Descrieri asemanatoare gasim in visul de agonie allui
.

23

Misterul mortii, lumea cealalJii ~i nemurirea sufletului

Scipio, din tratatullui Cicero De Republica ~ide asemenea; ill viziuriea Sf. Pavel, precum ~i ill d~scrierile de traditie zoroastrica ~i budista din Cartea tibetana a moqilor. In t~ate aceste descrieri exista experimente prin Cafe.' se observa parasirea trupului de catre spirit ~i intalnirea lui cu prietenii ~i rudele decedate. Michel Sabom, cardiolog din Florida, a constatat ca , la 61 din bolnavii care au revenit din moarte clinica, dintr-un total de 116 cazuri, se regase~te senzatia de a fi separati de trup ~i relatarea despre dilatoria in a patia . dimensiune a spatiului. Aceste cazuri se constata indiferent de varsta, sex, rasa, stare de cultura, religie, conditii sociale sau localitati geografice. Etapele finale ale cicfului care prevad moartea clinica, sunt asemanatoare la moqile subite, cat ~i la cele lente. ~ercetarile biochimice ale celor atlati in agonie au determina~ prezenta a patru etape: starea de ~oc, starea preagonica, agonia propriu-zisa ~i moartea clinica. In prima etapa se mob.ilizeaza sangele din. periferie spre creier, printr-o splenocontractie care trimite in circulatie sangele din splina. A doua etapa, preagonica, cunoa~te modificiiri biochimice deosebite ill creier. Se produc unde beta rapide ~i se consuma rapid glucozadin sange. Aceste modificari Ie gasim ~i in perioada de
.

meditatie intensa. Urmeaza agonia propriu-zisa, Can? respirafia se opre~te ~i retlexele oculare dispar. 24

-...--..-

Dr. Aurel Popescu-BAlc~ti

Prin stop cardiac se produce moartea ~i in cazurile de vrajitorie Voodo, tara a se putea decela nicio Ieziune organica, c~uza mOI1ii fiind dezechilibrul hemodinamic ~i

talticardiaparoxisticaventriculara.

Moartea prin magie neagra sau vrajitorie se explica prin actiunea telepatica a vrajitorului asupra subcon~tientului victimei. Acesta receptioneaza mesajul telepatic transmis, dici exista un cod universal spiritual, care are la baza decodificarea gandului. .. Transmitandu-i-se subcon~tientului un mesaj de moarte subitii, acesta neavand Iogica ~i discernamant, produce in organism modifican biochimice ~i functionale ~ pe care Ie prime~teprin telecomanda. In acel~i iimp intervine ~i actiunea gandului asupra corpului eteric al orga.

nismului,cel responsabilde functionalitatea organismelor,


caci ~iel decodifica gandul ~i face sa se actioneze conform comenzii primite. Este foarte posibil ca actiunea asupra immii, a actului de mag~eneagra.sa se exercite asupra ~odului atrial cardionector care pare sa actioneze ca un adeviirat cristal de cuart capabil sa primeasca mesaje telepatice ~i sa Ie execute. Aceasta ar explica oprirea cordului prin fibrilatie sau

tahicardieparoxisticaventriculara.

S-au facut experiente telepatice in acest sens, astfel, atunci cand i s-a transmis receptorului sa-~i imagineze ca este Ingrop~t de viu, acesta a a':lt un atac violent de astm. Astfel se mai produc modifican ale tensiunii arteriale ~i ale 25 ---

Misterul mortii, lumea cealaltl ~i nemurirea sufletului

volurnului sanguin prin comenzi telepatice !acute prin gand. In general moartea prin magie neagra se produce prin ~oc. Prin magie se poate produce un fel de -le~in numit catalexie, PrID care omul cade lent la pamant, cu ochii inchi~i,rara a face nicio mi~care sau sa'scoata vreun sunet, de~i ramane con~tient ~i i~i da seama ce se petrece in jurul. sau. Tot prin magie se poate produce 0 alta stare numita catalepsie, 0 brusca anulare a sensibilitatii ~i a mobilitatii voluntare asociata cu 0 rigiditate ceroasa a membrelor. Prin magie se pot produce ~icrize de epilepsie, aceasta . stare fiind considerata de unii a fi de fapt.o substituire a spiritului victimei cu un alt spirit diavolar-satanic. Atat somnul cat ~i epilepsia sunt legate de moarte fiind privite ca moqi simbolice. Echilibrul dintre viata ~i moarte in timpul vietH omului este mentinut prin intermediul subcon~tientului ~i incon~tientului. Acesta din urma este format de evolutia in timp a corpului et~ric. Evolut1ainco~tientului este ins~i evolutia
.

corpuluid~ energie.al organismelorin tot regnul animal. Incon~tienfulmentine homeostazia sangelui ca mediu
intern al organismului ~i tot el, adresandu-se subcon~tientului, in speta substantei reticulare din trunchiul cerebral, con~tientizeaza lupta noastra Cllagentii nocivi ai mediului extern. In cazul moqii, intervine 26 inactivitatea acestui

Dr. Antel Popescu-B4Ice~ti

incon~tient,deCia cOrPuluide energie car.eparase~tecorpul fizic. La oamenii aflati ih situatia de privare senzoriala, creierul functioneaza priri semnalele trimise de subcon~tient, adica de trunchiul, c~rebral, iaracesta i~i mentine tonusul datorita inf~rmatiilor provenite de la

celelalte orgime -de simt. Daca semnalele sunt prea


monotone sau lnceteaza, creierul incepe sa se comporte anormal, cu modificari de personalitat~ ~i de perceptie ce produc tulburari in gandire . - ~i apoi apar halucinatii. Se ~tie cadaca toateexcitatiilesenzoriale dispar, creierul i~i inc~teaza activitatea,.astfel Cristpher Byemey afnma ca varietatea stimulilor nu este numai sarea vietii, este insa~isubstantaei. In agonie ace~tistimuli senzoriali dispar pe masura ce in organism dezordihea devine predominanta. Cand stimulii senzoriali care actioneaza asupra organelor de simt se reduc, avem tendinla s~ adormim, iar cand se reduc ~i stimulii din interior somnul devine lipsit de vise. in moartea clinica stimulii din afara sunt redu~i la minimum ~i deasemenea se reduc ~i stimulii interni pana

inceteazaoomplet.

In ceea ce prive~te moartea e 0 mare deosebire intre suferinta ~i moarte, caci suferinta este apanajul vietii, este calea prin care spiritul nostru se poate purifica, de aceea suferim inai mult pentru a ne vindeca decat pentru a mun. Dar chiar tarii a-i produce durere moartea n iDspaimantape

27 i ---

Misterul mortii, lumea cealaltA ~i nemurirea suOetului

om caci ea reprezinta un salt spre n~cunoscut. Cu toata aceasta spaima de moarte, comportamentuI omului in preajma ei, este diferit dupa rasa, dupa gradul de cultur~ sau dupa convingerea sa religioasa. Chine7;ii reprezinta poporul care moare in lini~te ~i rara agitatie. in agooia ce precede moartea, simtui tactil dispare eel dintai, apoi vederea, urmeaza pierderea gustului ~i a mirosului, numai auzul persistii, dar in loc sa fie diminuat, dimpotriva, el este foarte mult sporit ~i aceasta se datore~te desprinderii corpului sau astral in aceasta stare preagonica ~i calatoriei lui in afara corpului; astfel pumnd auzi 0 conversatie ce are loc la depiirtare de el. In majoritatea cazurilor moartea survine tara ca bolnavii sa-~i dea seama; caci pentru muribund aceasta stare este euforidi ~i placuta. Teama de moarte este totu~i prezenta la toti oamenii, cu cat ne temem mai mult de ea cu amt este mai de temut. Cel mai mult pe oamenii care asista un muribund, Ii inspaimanta lupta dintre viata ~i moarte in timpul agoniei. Cu cat se dezvolta ~tiinta, cu amt mai mult cre~te in dura~

agonia.

Mari] initiati ~i antichitatii nu se temeau de moarte caci prin actul initierii ei reu~eau sa-~i desparta corpul astral de cel fizic ~i sa calatoreasca prin el in lumea astrala, dandu-~i astfel seama ca moartea fizica nu este altceva, decat 0 na~tere spirituala ~i de aceea Seneca sau Platon 28 -

..-------...

-.

-. -

--- -- -

Dr.Aurel Popescu-Bllcqti

priveau venirea moqii cu curaj ~i iubire. Schoppenhauer afirma chiar ca moartea este scopul vietH. Robert Mac-Kenne asismnd foarte multi muribunzi, declara ca indiferent de gradul in care barbatul sau femeia se pot gasi in plina vigoare. a sanatatii, atunci cand se apropie clipa mortii, tempa se transforma invariabil in lini~te,star~itul venind cu calm ~i seninatate sufleteasca. Dr. Viovenal trage concluzia ca in toate bolile ~i la toate varstele, ultimile clipe ale viatii sunt mai putin infrico~atoaredecat se crede. La sffir~itulunei boli, apare 0 epuizare ~iun fel de anestezie, suferinta fiind inca un semn ca organismul mai lupta cu moartea. La acee~i concluzie ajunge ~i William Osler, care, supraveghind muribunzii, constata ca moartea pentru ei este 0 resemnare, un somn ~i 0 uitare. Qar ~a cum se va vedea in capitolele urmatoare, exista un paralelism intre plecarea.spre moarte ~iplecarea spre viata fizica a spiritului din lumea astrala, caci in ambeie situatii avem doua stari incon~tiente. Ce este de fapt moartea? Dupa Larrousse, moartea este incetarea vietii. Moartea este un somn definitiv al co~iintei ~i abolirea perceptiilor creierului. In general teama de moarte este data de spectrul care insofe~teagonia mortH.Agonia ~te 0 lupmmtremoarte $i viafa, iar durata ei este in functie de natura bolii ~i de 29

Misterul mortii, lumea cealaWi ~i nemurirea sunetului

rezistenta bolnavului, ea variind de la 0 elipa la eateva zile. In eazurile obi~nuite, faciesul de.vine palid, aripile nasului se subtiaza, privirea devine tulbure ~i ~tearsa, pulsul slabe~te, respiratia se modifiea, putand apare horcaitul. Alteori faciesul celor aflati in agonie se inaspre~te, mu~ehii se ineordeaza, agonieul prezentiind mi~cari de greblare a ceareeaful!li patului. Starea de agonie a muribt!n~ului este la fel de impresionanta ea ~i 0'criza de epilepsie. Criza epilepticilor ii face pe ace~tia livizi, cad pe podea rara cuno~tinta, mu~chii se' crispeaza, membrele se rasucesc, fata se contracta de parca ar.fi torturati, fac spume la gura, ochii se dau peste cap, apare incontinenta de scaun ~i urina. Accesul se termina printr-o prostratie asemanatoare eu starea de coma, iar de toate aceste manifestari epilepticul nu i~i aminte~tenimic. La fel se intampla ~i in. criza de eelampsie, care apare . la gravide in timpul travaliului, urmata de aceea~i amnezie. Agonia muribundului ne impresioneaza pentru ca ~tim ca dupa ea urmeaza moartea. In agonie cel mai impresionant aspect este horcaitul, care este greu de suportat de cei care asista; el se datoreaza fie unei paralizii a cerului gurii, fie. unei ~ontractii a limbii, fie prezentei mucozitatilor din bronhii ~iI}.as. EI se~ana cu sforaitul din timpul somnului, agonia este ultimul conflict dintre fortele vietii ~i puterea care Ie stinge, ca 0 ultima palpaire a Iumanapi. Muribundul nu este con$tient de starea In care se afla, el nu percepe in acel moment nicio suferinta. Multi oameni 30

-- ----

Dr. Aurel Popescu-BiUce~ti

care au fost in agonie ~i au revenit la viata, afmna ca auzeau tot ceea ce se discuta despre ei, inclusiv problemele legate de inmormantarea ce urma sa Ii se faca. Oricare ar fi cauza mortii, in actulinsu~i al mortii nu exista nici 0 suferinta fizica ~i nici in momentele care 0 preced. Grice individ il1 pr~gul mortii are perceptiile diminuate. In gene;al oamenilor Ie este teama de moarte,

considerandca in acelecIipeei simtca nu mai au aer ~ise


sufoca, dar moartea survine intr-o stare de narcoza perfecta, tara suferintil, indiferent daca aceasta apare la star~itul vietii prin procesul de imbatranire sau se datoreaza unui traumatism, unei boIi sau unui accident.

De ce muribundulnu percepenici 0 durere?

Explicatia 0 gasim in doctrina oculta ~i teozofica asupra vietH care explica durerea ca pe un atribut al corpului astraL Tocmai de aceea nu se mai afla In corpul

fizic al muribundului,caci el se desprinde de acesta ~i


.

calatore~e la distanta de el; tocmai din aceasta cauza moartea nu este un sentiment, ci dimpotriva, este lipsa oricarui .sentiment. Foarte multi autori spun ca moartea nu este altceva decdt separarea spiritului de trup: Planpius, Varigny, Rysc~. Platon aseamana, din aceasta cauza, moartea cu somnul, caci ~i In somn are loc separarea spiritului de corpul fizic. Moartea, din punct de vedere subiectiv, nu prive~te decdt con~tiinta,.dar ea nu este apanajul corpului fizic~ci al corpului astral ~i, CuInacesta nu mai este unit cu 31

Misterul mortii, lumea cealaltl ,i nemurirea sutletului

corpul fizic, co~iinta lipse~te muribundului. Aceasta disparitie este tara durere, caci durerea este perceputa numai atat timp cat corpul astral este unit cu cOfpuleteric. In general, in afara de medicii ~i de oamenii instruitt. care cunosc fenomenul mortii ~i ~tiu ca unneaza sa moara, ceilalti oameni nu-~i dau seama de iminenta apropiere a !" -.
mortii.

Din punct de yedere fiziologic fenomenele mortii sunt unnatoarele:: * su{!rimareafunctiei cerebrale; * incetarea subita a senzatiilor ~i a locomotiei vo"luntare; * paralizia stimulata a diafragmului ~i a m~chilor intercostali; * intreruperea fenomenelor mecanice ale respiratiei ~i vocii; * anihilarea fenomenelor chimice; * oprjrea inimii ~i a circulatiei sangelui; * intreruperea metabolismului celular; * oprirea proceselor de.termogenezii. Ultima lupta intre viata ~i moarte se petrece in afara con~tiinteimuribundului ~i:taradurere, a~acum au cercetat numero~i autori: Romain Cools, Oswald WIrth, Andre Lebay,Andre de Maison, A. Baillot, Francis Thomas. Sunt a.utori, cum este Boucher de Perthrs care in lucrarea s~ La Creation spune ca in momentul in care spiritul se desprinde de corp, pe care il parase~te, ar trebui 32 - --

Dr. Au~1 Popescu-Bilcqti

sa incercam o'suferinta wi~ dar aceasta suferinta este de ordin spiritual. Hufeland spunea ca nimeni nu a simpt niciodata moartea ~i noi murim tara sa fim mai co~tienti deca! 'atunci cand am venit pe lume. . Omul nu-~i poate simp. moartea sa, caci moartea inseamna pierderea corpului eteric care este tocmai mijlocul prin care sufletul i~i simte trupul. Top oamenii care ~i-au revenit din moartea clinicR, au spus ca nu au simtit ca mor ~i ca i~i pierdusera cuno~tinta. Convulsiile, spasmele ~i horcaitul, Ii fac sa sufere pe cei care' asista muclbundul ~i n~ pe acesta, care nu mai simte nimic. In apropierea moqii apar tulburan ale functiilor intelectuale, pierderea facultaplor afective, a instinctelor ~i a facultatiior senzoriale. Exista trei categoriide b!>licare pot duce la moarte. 0 prima categorie 0 formeaza bolile in care delirul nu apare nici in pragul moqii. A doua categorie 0 reprezinta bolile extracerebrale care nu afecteaza decat in mod secundar creierul ~i care prezinta Unsemidelir. A treia categorie ~i ultima, cuprinde bolile cerebrale care sunt insotite intotdeauna de delir. Din prima categorie fac parte urmatoarele boli: tuberculoza pulmonara, bolile cardiace.$ihepatice, cancerul stomacului ~i intestinului, bemoragiile, pIeureziile, peritonite33

Misterol mortU,lumea ceal8ltJ ,I nemurlrea suOetulul

Ie ~i afectiunile chirurgicale. In aceste situatii moartea suryine prin insuficienta respiratorie sau insuficientii cardiaca. Foarte mulp dintre bolnavi, nu simt ca mor ~i adoIm plini de iluzii; dar somnullor este cel din urma. Din acest punct de vedere amintim ca .lmparatulroman Adrian, in ultimile clipe ale viepi sale a compus versuri incantatoare, iar Ronsard, a compus versuri pentrU iubita sa. G boala care se vindeca,provoaca mai multa suferinta decat 0 boala din care se moare. De remarcat ca tuberculo~ii se despart de viata cu 0 ~urinta impresionanta: "ei se sting ca o:lampa tara ulei", ~a cum a descris Voivenel .incartea sa Medicu/ inJala . . durerii ~i a morlii. Moqile dramatice sunt cele mai impresionante ~a cum se intampla in pancreatita acuta ~i edemul pulmonar. In moqile prin anemie, muribundul are crize convulsive impresionante dar ~a cum afirma Mac Kenna, bolnavul nu este contient de ele ~i nu are nici 0 suferinta.

34 -- - - - - ---

--

-- -- -- -

d_ __ --

MOARTEACA LINIE DREAPTA.


"

DUP A.BA TRANETE

Organismul uman are 0 evolutie precisa in tirnpul vietii. Dupa 0 perioada de cre~tere ~i de dezvoltare a copilariei ~i adolescentei; urmeazA varsta omului adult, urmata invariabil de batranete, daca nu intervine moartea din alte cauze de boaU\sau accidente. Varsta batranetii este intrerupta tara nicio exceptie de .moarte,ultimul act al existentei corpului omenesc. . In mod normal dupa 70 de ani, se poate aprecia 'ca omul i~i incepe perioada batranetii sale, de~i nu .trebuie sa confundam varsta cronologica a anilor ell vdrsta biologica, care nu sunt intotdeauna paralele, caci biologic organismul 35

Misterul mortii, lumea cealaltil ~inemurirea suOetului

poate fi imbatrfuUtmai devreme ca urmare a unei imHolnaviri survenite in timpul vietii sau unor conditii precare de viatii. Dupa perioada adulta, in intreg organismul are 19c.un proces de scleroza care intereseaza vasele sangvine, acestea ducand la reducerea fluxului sangvin necesar functionarii bune a organismului, diferitelor aparate ~i organe care in ultima- instanta deregleaza constanta mediului intern a sangelui, homeostazia. Se instaleaza lent 0 insuficienta functionalij.pentru toate funcpile organismului. Dereglarea functiilor ventilatorii la batrani se manifesta sub trei aspecte: .*restrictiv, obstructiv sau mixt. Prin reducerea capacitatii toraco '- pulmonare ~i prin ingustarea bronhiilor, intervine ~i ~educerea capacitatii de adaptare functionala a aparatului cardiovascular, prin
_

scadereaprogresivaa posibilitatilorde adaptare la efort.


Cea mai mare parte din cordurile senile prezinta 0 scleroza coroniana cu leziuni ateromatoase. Arterele; in general, prezinta 0 ateromatoza eu ingro~area intimei, prin depuneri de lipide, calciu ~i colesterol, care conduc 1a 0 sc1eroza generalizata. Venele nu mai sunt elastice, ele devin dure ~i rigide. C~pilarele se reduc, calibrul lor este neregulat, far circulapa sangvina este incetinita. Arteriosc1eroza duce la 0 insuficienta renala printr-o nefrita interstitialifeu atrofia parenehimului renal. 36 ---

-- -_..-

--..-.-.

Dr. Aurel Popescu-Bilce~ti

Metabolismul celular la batrc1nieste caracterizat prin predominanta proceselor' de dezasimilare. Consumul energetic.de fond scade progresiv ~i paralel cu varsta se produce 0 carenta nutritiva complexa de proteine, vitamine ~i siiruri minerale. Rezervele energetice sunt limitate ~i consumate rapid la cele mai mici .agresiuni. Fractiunile proteice sunt modificate prin scaderea albuminelor ill raportul albumine/globuline, care de la cifra normala de 1,5 ajunge la 0,70-0,90. Scaderea albuminelor se datoreaza scad~rii sintezei hepatice,. deficitului de absotbtie intestinala ~i scaderii functiei organelor genitale. La batrc1niscad rezervele de glicogen hepatic ~i muscular, apa totala din organism seade odata cu illaintarea in varsta. Daca la copil apa reprezinta 75% din greutatea corpului, la adult este de 60%, la batrc1niscade la 50%. Apa extracelulara cre~te ill dauna celei intracelulare, proces specific batranetii prin sciiderea proceselor metabolice ce duc la 0 mai mica eliberare de apa metabolica. Dintre electroliti, sodiul, clorul ~i calciul cresc, iar ill schimb, potasiul, magneziul ~ifosforul scad. peshidratarea, hipoxia ~i acidoza produc tulburari metaboiice celulare ~i deplasiiri anarhice de ioni, caracterizate in general prin trecerea potasiului ~i magneziului din celule in spatiul extracelular ~i patrunderea ill celule a sodiului. Se produc leziuni ireversibile in parenchimurile cu ~ol vital: tesut nervos, cord,.ficat ~i rinichi, expIicand, mecanismul mortii. Cele mai impresionante modifican ale 37 - -- --

--

_.-

Misterulmortli,lumeacealaltl ,I nemurireasuOetulul batranefii sunt cele psihice. inainte de 'aparifia mortH, . batranii, ajun~ila vw-stefoarte inaintate, i~i pierd memoria, nu mai recunosc persoanele din anturajul familial, amintirile din viafa lor sunt eronate ~i distorsionate, se instaleaza 0 apatie progresivii, insotita de 0 emaciere grava, adesea tesutul gras disparand in totalitate, greutatea ponderala ajungand la 40-45 kg, cu tulburari sfipcteriene, prin insuficienfa sfincteriana pentru materii fecale ~i urina. Asistand astfel de batram, de cele mai multe ori constatam conversafii imaginare ale acestora cu. rudele decedate, pfu-infii,frafii sau copiii. Aceste tulburari caracte. ristice

batrftnefii inaintate se datoreaza unor pierderi

continue de corp astral, cel care este responsabil de producerea proceselor psihice. Aceasta caracteristica este similara cu cOlistatareace 0 facem la bolnavii ce se afla in agonie, indiferent de cauza ei, observafii facute de Elisabeth Koubler-Ross, in cartea sa Drumu/ spre omega ~i care se explica prin de~area corpului astral de corpul.
. fizic. '"..

In moqile naturale sau senile majoritatea mortilor sunt tara suferinta. Moartea prin batranete este deci rezultatul unei scaderi gradate, pe nesimtite a forfei fizice. Majoritatea autorilor considera batranetea ca fiind datorata inlocuirii tesuturilor nobile ale organismului printr-o invazie a tesutului conjunctiv, care este lipsit de funcfionalitate. Unii autori sustin ca celulele macrofage ~i fagocitele 38
- ------

t I
I 1

Dr. Aurel Popescu-BAlce~ti

tesutului conjunctiv ar distruge tesuturile nobile ale organelort producand 0 tulburare a structurilor.histologice care ar duce la scleroza senila.

Exista batrani care se sting u~or ~i tara boala.


Dumnezeu a tacut ca omult trecand printr-o stareavansata de senilitatet sa-~i piarda cuno~tintat sa hu mai fie lucid, pentru a nu-~ida seama de apropierea moqii lui. Eduard Thiandiere afmna in cartea sa Mdndria . . renunfarii, ca vine 0 vreme in viata celui mai activ dintre oamenit in care sufletul, nemaiavand nici ragazul, nici pofta, nici puterea de a raspunde la tot ceea ce il solicita din afara ~iaspira el nis~i la nimicire ~i transfigurare, altfel

spus, imbatranireainseamnaobi~nuireacu gandulmoqii. De~i toti batfanii sunt impresionati cand asista la inmormantareaaltora, ei devin resemnap ~i indiferenp atuncicandse apropieproprialor moarte.

39

IN URMA UNOR CAUZE ACCIDENTALE

"

MOARTEA SURVENITA

Moartea prin asflXie in ac~asta situatie, moartea se produce fie prin blocarea plamanilor, fie prin"oprirea inimii, care duce la

insuficient~ pulmonara.Fenomenulasfixieieste constant~i .


aproape ireversibil ~i face moartea nedureroasa caci anesteziaza centrii nervo~i. De~i, in primul moment, scaderea concentratiei de oxigen din sange ~icre~tereabioxidului de carbon produc 0 hiperactivitate respiratorie, in a doua faza se produce 0 40

I I .I

Dr. Aurel Popescu-BAlcqti

deprimare a respiratiei. In procesul agoniei se trezesc amintiri foarte vechi, exista 0 surescitare cu 0 exagerare a fenomenelor reflexe, 0 agitatie intelectuala, delir ~i halucinafii. In evolutie agonicul devine calm ~i lini~tit, cu 0 logoree incoerenta ~i de neinteles pentru cei din jur. Cei ce mor prin asfixie nu percep durerea, ei sunt ca ~ianesteziati. Asfixiile care produc moartea se intdlnesc in urmatoarele cazuri: * asfixia prin inec; * asfi~a prin electroeutare; * asfixia eu gaze toxiee; * asfixia prin lipsa de aer. La moartea prin inec, subiectii i~i revad intreaga lor viata. ce se desfa~oara prin imagini eare se sueeed in fata oehilor lor. Aceste amintiri se pare ca se produe in aeela~i' timp ~i nu sueeesiv, ei sunt intr-o stare de semicori~tienta, asistand la propria lor viata ee se desf'~oara in imagini.
.

Inecatul obi~nuit nu ajunge aproape niciodata la

fundul apei din cauza densitatii eorpului sau; de remarcat ca, atunci eand cineva se ineaca in apa sarata, moartea se produce ell suferinta. In majoritatea cazurilor,glota se opune patrunderii apei in plamani, dar se poate intiimpla totu~i ca picaturi de apa sarata sa fie inghitite ~i sa patrunda in arbore1e respirator,

detenninand0 senzatiedearsura~ide sfa~iere, care slabe~te


progresiv, astfel ca, ill fmal, el moare tot tara durere. 41 --

--

___nO'

'__________

-- -, --

,---

Misterulmortii,lumeacealalti,I nemurtreasuOetulul Majoritatea inecatilor au fata congestionatli, pielea violeta, ~ ales la buze ~i urechi, ochii deschi~i, cu 0 privire ce pare a fi vie, gura este intredeschisa, limba ie~ita in afara, 0 ciuperca de spuma alba iese dintre buze ~i din nan. Ace~tiasunt inecatii de tip vdnat. Alti inecati aucu totul alta intati~are, fata lor este palida, 0 paloare cadaverica, nu prezintli niciun feI. de spuma la gum sau la nas, ace~tia sunt inecati de tlp alb, sincopati sau inhibiti. Pentru .inecatii vineti sau asfixici,nu patrunderea apei in arborele respirator este cauza martii, caci lichidul nu patrunde inaintea fazei de agonie. Pentru un timp, se produce un spasm al glotei, iar ridicarea valului palatin interzice intrarea apei in trahee prin nan. Se produce 0 fuga a sangelui din periferie in capilare ~i vene, mai ales in. creier ~i plamani. Cre~terea concentrat\ei acidului carbonic in sange determina reluarea brusca a. respiratiei, care fusese opritli la inceput, se produce o' aspiratie toracica puternica, cu 0 diminuare a presiunii, iar cum glota contmua sa fie inchisa, nici aerul ~i nici apa nu pot patrunde, astfel ca sangele arterei ~i. capilarelor pulmonare este cel aspirat prin peretele vaselor ~i patrunde in plamani, se amesteca cu aerul rezidual alveolar ~i formeaza spuma ce a acoperit. intregul arbore pulmonar ~i care apare la gura ~i niirile inecatului; se produce de [apt un edem pulmonar supraacut, care detennina mecanismul morfii prin mecare. I

42 ---

Dr. Aurel Popesc:u-Bllc:~ti

La inecatfi.albi, sincopap sau inhibip, nu giisim leziuninici pulmonare, nici cardiace, contactul cu apa provocand 0 sincopa, cu oprirea cardiaca, al carui mecanism este urmatorul: venele se golesc tiimitand sangele in interiorul capilar, astfel ca el nu mai' ajunge in cavitatea dreapta a
-

inimii,-in cantitatea suficientapentru a face functionala


mica circulatie, care la randul ei sa alimenteze cu sange inima stanga. In aceas~ situatie, inima i~i inceteaza acpunea de pompa ~i se opre~te;Reducerea brusca a fluxului de sange

spre creierproducepierdereacuno~tintei.
_

In asfixia prin electrocutare se produce un tetanos muscular violent, cu pierderea cuno~tintei, tara niciun fel de durere, subiectii murlnd de fapt inco~enti, dureros
_

fiindnumaitetanosulmuscular. Moartea prin intoxicatie cu gaze prezinta acele~i


_

caracteristici ca ~imoartea prin asfixiere, fiind 0 intoxicape lenta cu oxid de carbon, de~i, uneori, poate fi ~i brusca. Inproducerea lenta a intoxicatiei, bolnavul are 0 indispozitie generala, tendinta la greturi, stan de v0!lla, dureri de cap, ce intervin pe nesimtite, cu pierderea cuno~tei, apare un somn care se adance~te.Cand cantitatea de gaz este mare, se produce pierderea brusca a cuno~tintei, ca ~i in cazurile

de inee,producandu-se 0 p~e

totala. -

o astfel de moarte au avut-o locuitorii or~ului roman Pompei, caci ill afar! de lava vulcanica care a erupt, era ~i oxid de carbon In cantitate foarte mare. Survenind bruse, 43

Misterul mOrfii,lumea cealaltA,I nemurirea suOetulul

moartea acestora s-a produs tara durere. Ih cazurile de intoxicatii cu oxid de carbon, primele simptome; survin cdnd aproximaiiv jumatate din hemoglobina a fost blocata de gaz; apare 0 indlspozitie, apoi 0 durere violenta de cap, senzatia de cere d~ fier care strange tamplele; urmeaza anieteli ~i vdjaituri in urechi, halucinatii ~i tendinta irezistibila de a dormi. Mu~chii i~i pierd progresiv puterea, mai ales m~chii extensori ai picioarelor, ceea ~ceface ca victimele sa nu mai poata fugi de la locul accidentului. In asfixiile prin lipsa de aer, a~a cum se intdmpla la scafandri ~i la cei ce sunt surprin~i sub daramaturi sau ingropati sub avalan~e, moartea survine lara cuno~tinta,

deci tara dureri.

Desprinderea corpului astral de corpul fizic este prezenta ~i in cazurile de caderi in gol de la inaItime. In aceste situatii, cei ce cad, in. timpul caderii, i~i retraiesc intreaga lor viata, moartea fiind lara durere, caci corpul astl:alse desprinde inainte de a lua contact cu solul. Subiectul.aude zgo.motulfacut de corpul sau cand acesta se izbe~te de'pamant, dar nu simte durere. ~i moartea care survine prin atacul fiarelor salbatice este lara durere, de~iomul este con~tient.La fel se intdmpla ~iin moartea prin decapitare, in momentul fatal condamnatul fiind in sincopa, calaul decapitand, de fapt; un 'cadavru, omasa de came inerta, tara forta ~i tara sentimente. In moartea prin spanzuratoare are loc 0 dizlocare 44

Dr. Aurel Popescu-Bilcqti

brutala a vertebrelor ~i este, de fapt, tot 0 moarte prin asfIxiere.Ea incepe printr-o senzape neplacuta ~ise incheie printr-o senzape placuta, de ordin vizual,olfactiv ~i

~~ti~

Emisiunea seminala este prezenm la moI1ii prin spanzurare, dar ea este privita ca una din primele consecinte ale rigiditatii cadaverice ~ise produce la toate cazurile de moarte in care cadavrul se afla intr-o pozitie verticala. in cazul de otl'avirecu cianura de potasiu, moartea este fulgeratoare, subiectul cade, scotfuld un strigat. Cand stomacul este plin, pierderea cuno~tintei se produce mai tarziu, iar in acest interval respiratia ~i contracpile inimii sunt accelerate, apare 0 senzatie de sufocare, apar greturi, dureri in piept, anxietate, intunecarea vederii, ameteli puternice ~i 0 indispozipe generala. Moartea care apare in intoxicafia cu ciuperci este pr~cedata de 0 facire a corpului, foarte intensa ~i uneori, de fenomene convulsive. 'In general, moqile ce se produc prin otl'aviri, sunt moqi dureroase. Moartea care se produce prin infometare se instaleaza incet ~i"tara durere, fIind precedata de 0 senzatie de slabiciune ~ide pierdere a cuno~tintei.

45 -- --

MOARTEA PRODUSA PRIN SINUCIDERE

Sinuciderea este considemta un plicat de moart~. de toate religiile, neadmitandu-se- niciun fel de justificare.Acest fel de a se intrerupe cursul firesc al vietH este impotrlva. vointei lui Dumnezeu, din aceasta cauzli i religia cre~tina considera sinuciderea ~ plicat de moarte. . Cu toate.acestea nu se cunoate niciun filosof cretin care sa vada in sinucidere 0 crima. Dei evreii din Vechiul Testament, buditii i orlicH au avut oroare fata de sinucidere, i in cazul acestom existau unii care 0 acceptau ~i 0 justificau. O{oarea sacra faJAde sinucidere este un fenomen propriu i exclusiv cretin. 46
- - - ---

, I I I I I I I

- --

---

Dr. Aurel Popescu-Bilcqti

Moartea prin sinucidere ogasim la toate popoarele ~i in toate epocile, chiar ~i la oamenii primitivi ~i, din acest PllD;ctde vedere, nu se poate trage concIuzia ca omul iube~teviata in mod necondiponat. Trairea suferintei in materie a spiritului uman face sa apara ispita ca omul sa-~idoreasca moartea, din acest motiv sinuciderea 0 intalnim in Iume ca un fapt.cotidian. Se poate pune intrebarea daca sinucig~ii pot fi considerati ni~te oameni l~i. Prin sinucidere au murit oameni il~tri ca HanibaI, Cato, Brutus, Mitridate, Seneca ~i Decebal. Putem sa-i consideram pe ace~tia l~i sau mai degraba
.

am puteasa-i .apreciemca oamenicurajo~i?

Pentru popoarele razboinice, spartani, romani sau japonezi, sinuciderea era un act de curaj ~i 0 datorie. Eroul pagan prefera moartea decat dezonoarea invinsului.
"

Cre~smul vedein sinucidere unpa.cat luciferic~inu 0

l~itate obi~nuita,nu se poate spune ca sinuciderea este 0 slabirea vointei caci, ~a cum exism 0 vointa de a trill,exista ~io.vointa de a muri, care trebuie sa fie extrem de puternica. Daca ar fi sa defmim sinuciderea, atunci sa ne referim la felul cum a definit-o Durkheim: "orice cauza de moarte rezultand direct sau indirect dintr-un act pozitiv sau" negativ, executat de ins~i victima con~tienm de rezultatul" actiunii sale". Aceasm definitie nu face 0 deosebire intre actul de a fugi de moarte ~i"actul sinuciderii, aceasta distincpe trebuie insa facuta pentru ca multi oameni se sinucid pentru a evita un alt fel de moarte, dezonoranta. 47 -- --

-__00-__ __.

Misterul Iitortii, lumea cealaltA ~i nemurirea sufletului

o alm definitie a moqii prin sinucidere a fost data de Landsberg in felul urmator: "actul prin care 0 flinta omeneasca creeaza, in mod voluntar, ceea ce ~rede a fi 0 cauza eficienm i suficienta a propriei sale moqi". Apo.stolul Pavel, adresandu-se credincioilor, a spus: "frati ~i fli, nl,ltrebuie sa fugiti de ~uferintele intru Hristos, pentru ca El. insui s-a daruit de buna voie moqii, 'pentru

mantuireanoastra".

'

In contrast cu acesta, Sf. Au~ afirma urmatorul principiu: "sa te omori inseamna sa omori un om, sinuciderea este omucidere, iar aceasta este de neiertat ~i pedepsita de 1egile1uiMoise". Traditia cre~tina admite doua exceptii, ~i anume t:azboiuldrept ~ipedepsa cu moartea, pe care Ie accepta. Sinuciderea este contrara inclinatiei naturale a omului, contrara legii naturale ~icontrara milei, dar in ace1a~itimp, dorinta de viata a omului, nu este nici nelimitata, nici neconditionata. Acest bun, care este viata, din punct de vedere cretin,este'un bun indoielnic, nefiind bunul eel mai de pret: ca sa te lipse~ti de un bun relativ pentru a evita un rau mai mare, ca pierderea onoarei sau a libertatii, nu este un act cafe se Jndreapta impotriva propriei noastre persoane i,de foarte niulte ori, eel ce se sinucide este intr-o astfel de situatie. In antichitate, la marii filosofi greci, moartea prin sinucidere era aproape 0 regula. Foarte ftecvent, sinuciderea este intaInita la tineri din cauza consumului de droguri 48 --

- --------

--- --- ---

-- - ---

Dr. Aurel Popescu-Balce~ti

~i,nu de putine ori, indragostitii mor impreuna. Sfantul Toma eonsidera ea omul este proprietatea lui Dumnezeu ~i numai EI trebuie sa ia 0 hotarare cu privire la viata sau moartea oamenilor. Daea omul se n~te pentru a suferi ~i astfel sa-~ipurifice spiritul, ca singura posibilitate de a realiza aceasta, sinueiderea,-intrerupand viata, nu mai lasa spiritului aeeasta posibilitate ~i din aeeasta eauza acest act este condamnat de religie. Cu toate acestea, se admit doua exceptii: daca sinuciderea a fost fiicuta intr-o stare de slabiciune mintala sau daca in sinucidere se gase~te un act de cainta. Am seris deja ca in actul mortii are loc desprinderea corpului astral, care imbraca spiritul omului ~i care cwatore~tedupa moarte in lumea astrala. In cartea l~ Elisabeth Kubler-Ross, Drumu/ spre omega, se descrie tocmai acest fenomen pe care I-a intalnit la muribunzi. Ea descrie marturiile tacute de oamenii care ajung in pragul mortii, omega reprezentdnd sf'ar~itul alfabetului grec ~i, prin analogie, moartea ca sf8r~it al vietH, omega fiind scopul evolutiei umane, ultima destinatie catre csu-e tinde, inexorabil, umanitatea. Relatarlle acestor oameni, aj~i in praguI moqii, sunt identice, indiferent de rasa, religie, nationalitate ~i de gradul de cultura. Este foarte serimificativ faptul ca, ace~ti oameni reveniti la viata, ~i.au schimbat profund viafa lor moralii ~i spirituala, deveniJ?d fiinte mai iubitoare ~i mai 49
-------

Misterul mOrfii,lumea cealaltli ,i nemurirea suOetului

compatimito"are, prototipuri ale unei noi rase, mai avansate, a speciei umane, omul spiritualizat, omul viitorului, omul con~tiinfei, care se bazeaza pe iubire ~i infelepciune. Aceasta remarca a fost fiicuta ~i de alp autori, printre care: John White, R. M. Buke, Aurobindo, Ken Wilbar, Nancy Clark, T. Robinson. Ace~tia descriu noua stare a 'existenfei spirituiui, p.ecare 0 numesc faza a patra, in care con~tiinfa va fi pe primul plan fatAde corpul fizic, pentru care nu mai reprezinta"'o preocupare apartc;:.Aceasta stare evolutiva a viitorului om s-ar datora trezirii energiei primordiale din om, numita energia Kundalini, ~a cum descrie Gopi Krishna, in cartea sa, Energia evo/utivii a omu/ui. Trezirea energiei Kundalini este un drum spre , iluminare, 0 cale ce face sa avanseze specia umana spre 0 stare de con~tiintAmai mare. Concluziile starii la care ajung muribunzii sunt urmatoarele: experienfa mortii iminente este 0 experienfii transcendenta a con~tiinfei umane schimbata in bine. Aceasta experienfa este sau poate fi lnsotita de trezirea unei energii subtile, numita Kundalini. Aceasta energie poate sa transforme sistemul nervos,in mod permanent, pentru a activa potentele spirituale latente ale omului. Aceasta trezire a energiei Kundalini poate sa genereze un nou tip de fiinta, care se caracterizeza
.

printr-o inJelegere spirituala a universului. Concluzionand, se poate spune cd activitatea acestei energii poate duce la 0 noua rasa de fiinfe umane, care ar
.

50 ----'

Dr. Aurel Popescu-Bilce~ti

putea sa transfonne planeta. Experinta trairii unei stari de moarte iminenta schimba modul de viata al omulili respectiv, care incearca 0 iubire mai mare fata de tot ce Ie inconjoara, fiintele ~i lucrurile cu care la contact. Se obtine o mai mare co~tiinta a faptului ca facem parte top din conitiinta cosmica, tot ce ne inconjoara este viiz11tin

~ceastastare preagonicain a patra dimensiunea spatiului..


Ia ~tere 0 spirituaUtate marita, o' credinta ferma in Dumnezeu, ca unic creator a.tot ce ne inconjoara. Religia este numai 0 scara pe care putem urca spre a obtine gradul superior de spiritualitate. Reveniti din aceasta stare preagonica, oamenii au un mai mare grad de spiritualizare, scopul lor in viata fiind iubirea fata de altii, un altruism deosebit; Ie dispare teama de moarte pe care, chiar 0 doresc pentru a se reintaJ.nicu sursa de lumina dumnezeiasca pe care au cunoscut-o in experienta mortii iminente, caci ei au descris' ca au loot contact cu 0 lumina orbitoare, 'ce Ie inunda spiritul, ei se scalda in emotii de bucurie, de indintare, de triumf, de maretie, de renuntari ~i de fericire, un extaz irezistibil. Se descrie <> iluminare intelectuala, 0 iluminare prin care se vede evolutia universala, se de~teapta un sentiment de iubire ~i de compasiune pentru toate creaturile vii ale pamantului. Se produce ocre~tere a fortei ~i a activitatii mintale, 0 intinerire ~i 0 prelungire a vietii, 0 schimbare a
,

personalitafiilor, devenindmai caritabili.Ei capata0 fOI1a


magnetica care atrage ~i inspira celorla1ti 0 fidelitate ~i 0 51

--

--

- - -

Misterul mortii, lumea cealalti'i ~i nemurirea sufietului

credinta de nezdruncinat. Se produce 0 dezvoltare apilte. rilor paranormale in clarviziune, perceptie extrasenzoriala, preziceri ~i vindecarl psihice. Cum se explica aeeasta schimbare pe care 0 ...obtin oamenii ee ajung in pragul mortii? In aceasta stare, prin corpul astral desprins de. corpul fIzie, spiritul ealatore~te~iia contact cu co~tiinta cosmiea, cu Divinitatea, de unde ob~e ac~te. informatii, proprii spiritelor angelice, ~i toate acestea piin activitatea energiei Kundalini. : In sa!!8erita, Kundalini inseamna fncalcitii, ea un ~arpe; aceasta este 0 forma de bioenergk subtila, care se afla intr-o forma latenta, ca un ~arpe adormit la baza coloanei vertebrale, in osul numit sacru, care inseamna de fapt osul stant. In anumite oeazii particulare, aceasm energie poate fI activata, ea mergand pritr-un canal special de-a lungul coloanei vertebrale. Circuland, ea afeeteaza unele centre de energie, de. absorbtie a corpului eterie ~i astral ~i poate provoca transformari energetice explozive ~i destabilizatoare, ce se fac simtite atat pe plan fIzic, cat ~i pe plan . psihic, efectele sale variaza de la individ la individ, iar manifesmrile lor tipice sunt extrem de tulburatoare pentru echilibrul personal. Trezirea acestei forme speciale de energie 11aduce pe om intr-o .stare de con~tiinta mai inalta, iar cand este complet "t!ezita, omul poate atinge co~tiinta 52 cosmica.

Dr. Aurel Popescu-BAlce~ti

Aceasta energie activeaza sistemul nervos, potentialele sale latente, permitind omului sa faca 0 experienta cosmica ~isa realizeze performante uimitoare. Activarea acestei energii ar fi prezenta la geniile umane ~i la cei cu experiente mistice ~i religioase, ea fiind de provenienta divina. Aceasta energie este 0 supozipe pana in momentul de fata, caci nu s-a re~it testarea ei, de~i unii autori au conceput aparate pentru a 0 masura, prlntre care Itzhok Benton ~i

HiroshiMotoyama.

Un argument in fav<,:?area acestei energii este afmnatia celor ce se trezesc din starea de moarte iminenta, care spun ca sunt-con~tienti ca in ei s-a trezit 0 energie speciala. Aceasta energie Kundalini oartrezi al cincilea centru de absorbtie astrala de la nivelul gatului ~i astfel se obtine posibilitatea de a se vedea trecutul, prezentul ~i viitorul, in acee~i dimensiune. Ciind se activeaza ~i centrul al ~aselea de absorbtie astrala, situat intre spriincene,respiratia devine mai rara ~i mai u~oara, a~a incat se poate trai tara a mai respira, atingiindu-se astfel con~tiinta cosmica unde nu exista trecut ~iviitor, caci toate fenomenele se desfa~oarain aceea~idimensiune, in afara spatiului tridimensional. Este'de retinut ca ace~ti oameni care revin la viata, dupa ce au trecut prin aceste trairi astrale, afirma ca se reintorc in corpul fizic, intriind prin cre~tetul capului, sp~iind ca i~i dau seama cum se umple corpul fizic cu energia pe care 0 poarta spiritullor. Se concluzioneaza ca trezirea energiei Kundalini este 53

Misterul mortii, lumea cealalti ~i ne~urirea suDetului

analoga cu starea pe care 0 traiesc persoanele aflate in pragul mort:ii.De asemenea, aceasta energie este trezita ~i . prin diferite procedee de concentrare a gandirii, cum sunt in Yoga ~i meditatia Zen.
.

Marii initiati ai antichltatii,prin concentrariale gan-

dirii, au luat contact cu con~tiinta cosmica, tre~ind tocmai aceasta energie. Desprinderea spiritului de corp~ fiiic a fost studiata din fenomenul mort:ii clinice, de R~ymond Moo.dy. El a studiat.aproximativ 150 de cazuri ~le unor persoane care au fost readust?la viata .dupa ce au fost socotite ~i decIarate in moarte clinica de catre doctorii lor, sau experiente ale unor persoane care, dupa accidente, rani ~i imbolnaviri foarte grave, au ajuns foarte aproape de moarte flZica, precum ~i experiente ale unor persoane care, in timp ce mureau, au povestit altor persoane prezente aceste fenomene. Ace~ii bolnavi, care ajung in pragul mort:ii,in momentul in care se ajunge in situatia de a fi considerati mort:i,aud medicii care . ii decIara ca fiind decedati ~i dupa acest moment ei aild un' zgomot puternic ~i au impresia ca ,treeprintr-un tunellung

~i intunecos. Dar toti constata ca sunt in afara corpului fizic, pe care ~i-lvad de la distanta, 'observand cum medicii incearca sa-i readuca la viata. In aceasta stare ei constata ca au un trup, dar un altfel de trup, nu unul fizic, ~i in acest trup vad ~i alte persoane pe care le cuno$teau Inainte de aceastii stare, dar de care ~tiau cd Sm;tt mort:i,acestea fiind rude sau prieteni. 54 -- --

---

Dr. Aurel Popescu.BAlce~ti

Mai tarziu, Ie apare 0 ~inta de lumina- iubitoare ~i "calda. Aeeasta fiinta de lum.ina 1(;(arare toata viata In irnaginile cele . mai importante ale acesteia, ei traiese 0 stare de fericire ~i de bucurie de care nu ar vrea sa se desparta. , lata cum relateaza aeeasta stare 0 femeie care ~i-a revenit din moartea clinica: "credeam ca eram rnoarta ~i imi parea diu, dar nu puteam sa-mi dau seama unde urma "sarnerg. Gandul ~ico~tiintamea erau ca atunci cand e~tiIn viata, dar ilUputeam sa inteleg toate acestea, ma gandeam niunai unde"voi merge". I~i dadea seama ca se afla intr-un trup spiritual, care nu are 0 soliditate, obiectele din jurul
"

sau pareau sa se rni~teprin el ~i, de~iin .aceastastarese


adresa oamenilor fizici, ace~tia n-o auzeau ~i n-o vedeau. Acest corp spiritual nu are greutate, el pa~e~tepe tavanul eamerei sau piute~te in aer. In ceea ce prive~te fiinta de lumina, majoritatea 0 considera ca fiind Inger, iar comunicarea cu ea se face prin traducerea ganduluL Revenind la viata flzica, ace~ti oameni care au trait experienta morti~ clin.iee, eonstata ea au un alt spirit, ei devenind mai altrui~tifata de suferinta altora ~imulti dintre
" "

ei ~u puterea de a eunoa~te gandurile oamenilor. Dar, eeea ee este' rnai important, ei nu se mai tern de moarte, cunoscand locuI"unde vor merge, ei nu mai au dubii in legatura cu supravietuirea spiritului dupa rnoarte. Asemanarea flintej de lumina cu ingerii sEm cu Hristos, prin analogie, 0 gasim descrisa in faptele apostolilor. Cand apostolul Pavel rnergea spre Damase, unde trebuia sa 55

Misterul mortii, lumea eealaltA ~i nemurirea sufletului

participe la judecarea a doicre~tini pe care unna 2sa-i condamne la moarte, 0 lumina din cer i s-a aratat, iar el descrie astfel aceasta Infati~are: "Am. vazut pe drum stralucind 0 lumina din cer, a carei stralucire emmai
_

puternicaca a soarelui,iar aceastaluminastraluceainjurul


meu ~i a celor ce calatoreau cu mine ~i cazand Clltotii la pamant, eu am auzit un glas care imi zicea in limba ebraica: ,,saule, Saule de ce ma prigone~ti? Este greu sa izbe~ti cu piciorul intr-un tepu~!" Cine e~ti,Doamne? am zis eu ~i EI a zis: "Sunt Isus, pe care tu il prigone~ti, 'dar scoala-te ~i stai in picioare pentru ca m-am aratat tie, ca sa te pun sJujitor oJi martor atat a lucrurilor pe' care le-ai vazut, cat oJi a lucruri/or pe care ma vei vedeaflicandu-Ie". Fiinta aceea de lumina are 0 personalitate, de~i nu i se poate vedea.nici ,0forma fizica ~i ea are 0 voce. Acea viziune a lui Pavel i-a schimbat complet viata, cad din prigonitor devine un aparator al cre~tinilor ~i un propovaduitor frunt~ al cre~tinismului. Pavel spunea in pelerinajele sale ca "exista trupuri cere~ti ~i trupuri pamante~ti., dar una este ~tralucirea trupurilor cere~ti ~i alta a celor pamante~ti, a~a este ~i

-invierea

mortHor, trupul

este, semanat in putrezire

~i

invierea in neputrezire, este semanat in ocara ~i invie in marire, este semanat in neputinta ~i invie in putere, este semanat trup fizic sau firesc ~i invie trup spiritual, caci exista un trup ceresc ~i-existaun trup spiritual!" Existenfa spiritului nemuritor ~i transcendent este descrisa ~i de
56

.-

'- --.

-.-

Dr. Aurel Popescu-Bilcqti

Pl,aton,care de asemenea face i remarca ca spiritul trmete in alte dimensiuni, in afara timpului, caci timpul nu se mai gase~tein spatiul as~aI de dincolo de lumea fizica, iar ceea ce noi numim timp, nu este altceva decdt reflexia mi~catoare, nereala a ve~niciei. EI descrie calatoria astrala a spiritului i convorbirile lui cu alte spirite, considerand trupul fizic ca fiind inchisoarea_ spiritului, iar moartea ~ste o evadare a acestuia. ~piritul trece dintr-o stare de mare cODtii!1ta pe care 0 are inainte de n~tere, la una mai putin con~tienta,cand este lntrupat in om i uita, in acelaitimp, adevarurile pe care Ie eunoseuse in starea sa din afara trupului. Acest aspect este eel mai bine descris de Platon in eartea a X-a a sa, Republica, unde povestete mitul soldatului grec R. Spiritul, ca entitate.separam de trup ~i transcendenta, este aratat ~iin Carfea tibefana a mor{ilor, unde se mentioneazaca mintea sau sufletul persoanei muribunde pleaca din trup. La un moment dat, sufletul (spiritul), intra ~ntr-un le~in i se descopera in gol, dar nu in gol fizie, ci lIDUl in care ii persista contiinta, el poate sa auda nite sunete alarmante ~i deranjante, dupa care se afla inveIit intr-o iluminare, fiind surprlns ca se afl~ in afara trupului fizic, vede ~i aude rudele ~i prietenii sai cum ii jelesc trupul ~i il pregatesc pentru inmormantare, dar cand Ii se adreseaza,_ace~tianu-l vad ~inu-l aud. Se intreaba pe sine daca este mort sau nu ~i cand, in final, i~i da seama ca este mort, se intreaba unde trebuie sa mearga. EI constata cd are un trup, dar nu 57
----

-- - -.- - - - -- -- -- - -

-..

----.--------

Misterulmortil,lumeacealalti ,I nemurlreasufletulul material ~i ca poate trece prin stanci ~i pereti tara sa intalneasca nici 0 rezistenta. Calatoria lui este aproape instantanee ~i se poate intalni cu alte trupuri spirituale, in aceasta stare el i~i vede toata viata pamanteasca in imagini, un fel de oglinda, in care este reflectata intreaga lui viata trupeasca. .Spiritele converseaza intre ele intr-o limba universala care este limb.agandului, iar timpul ~i.spatiul nu mai opun obstacolele pe care Ie opun in viata fizica. Aceasta viata din lumea cealalta este descrisa ~i.in Biblie, astfel Isaia 26: 1 spune: "Sa invie dar, mortii !ai, sa invie cu trupul unui mort, treziti-va ~i cantati voi ce stati in tarana, pentru ca pamantul va scoate iar~i afara pe cei morti", jar Daniel J2:2 spune: "Multi din cei ce dorm in taI'ana pamantului se vor trezi, uniispre viata ve~nica, iar altii pentru ocara ~i ~ine ve~nica". Initiere~ in timpul vietii, are ca scop intelegerea fenomenului mortii ~i convingerea de supravietuire a spiritului. Dupa ce a pierrlut nemurirea, omul este sortit mortii. Daca pe pamant omul nu re~e~te, prin respectarea legilor divine pe care Ie recomanda biserica, sa fie mantuit, el va trebui sa se reincarneze de nenumarate ori pentru a .reu~isa obtina ispa~irea. Australienii considera ca timpul care separa moartea de reincamare este scurt.
/

In general, spiritul bunicilor sau stabunicilor este acela care se reincameaza, dar la alte popoare credinta in acest 58 --

Dr. Aurel Popescu-Bilce~ti.

interval de timp este foarte diferita. Rolul initierii efectuate in. timpul vietii este foarte important, caci initiatuI este mai bine pregatit pentru a cunoa~te viata spirituIui dupa moarte ~i pentru a infrunta acea.sta perioada diferita ca 1imp, care incepe odata cu moartea ~i se sfar~e~tefie cu reincarnarea la 0 noua viata. fie cu ascensiun~a in lurnea spiritelor angelice, care nu mai au nevoie de 0 alta reincarnare, caci ele au devenit pure ~i au intrat in con~tiintaco~mica.de aceea misterul mortii nu consta in ceea ce sf'ar~~te ea, ci in ceea ce incepe odata cu ea. Omul vede, de nenurnarate ori, murind un semen de al sau, il vede'in agonie, fiecare.cunoscand moartea in acest sens, dar nimeni nu cuno~te insa inceputuI de dupa moarte, caci atunci incepe ceva cu desavar~ire deosebit, ceva ce nu ne inchipuim curn va fi, ceva ce !lu putem vedea cu ochii in timpul vietii. Moartea po~te fi cunoscuta inca din timpul vietii, mai precis inceputul ei, trecerea imediata de la viata la moarte, trecerea intr-o alta lurne, unde incepe cu totuI altceva ~i unde valorile vietii fizice nu mai sunt recunoscute. Scara valorilor, dupa moarte, estecu totul de alta factura, ea depinde de puritatea morala a spiritelor noastre pentru a ne piltea reintoarce in santil' familiei lui Dumnezeu, sau sa - ne intoarcem din nou in vartejul remcarmlrilor ~i la suferinta., Din aceea~i cauza, viMa spiritului unui ceretor poate

I
I I

59
-----

.__ ______.

Misterul mortii, lumea cealaltA ~i nemurirea sufletului

trece, dupa moarte, in co~tiintaangelica, pe cand spiiitul unui savant impur mora1ice~tese reintoarce la suferinte, fie ca este allui Bergson, Einstein sau allui Robin, Dante sau Goethe. Daca privim moartea din punct de vedere filosofic,ea ne apare ca un fenomen natural sau ca un mister, in ~bele cazuri nu se ajunge la realitatea mortii, ci numai la COnstatareaei. De aceea moartea trebuie invatata inca din timpuFvietii, de~i la incep1;1t este foarte greu de inteles, de altfel ~a ~i intrai'ea in viata. ea se invata de la oamenii care au cunoscut-o tara sa moar~ ~i ace~tia sunt oamenii initiati in tainele cerurilor ~i ale pamantului, caci ace~tia cunosc fenomenele ezoterice ale vietti ~i ale mortii. in ceea ce prive~te. existenta vietii spiritului dupa moarte, un sondaj GALLUP, a aratat ca 94% din oamenii interogati in America, cred in existenta lui Dumnezeu, 67% cred in existenta paradisului, 53% cred in existenta infernului, 23% cred in reincarnare, 46o/Q. cred in existenta fiintelor inteligente de pe alte planete, 24% cred ca putem comunica cu mortii, 50% cred in perceppa extrasenzoriala ~i 15% cred ca au avut experiente la limita mortii. Existenta spiritelor dupa moarte se datoreaza unor universuri mentale paralele. Spatiu1nostru mental este limitat la trei dimensiuni, ~a cum este universul fizic. care ne inconjoara, dar exista ~i alte universuri mentale cu 4, 5, 6 sau 7 dimensiuni. Aceste lumi mentale paralele sunt interdependente,

60
-------

Dr. Aurel Popescu-Bllcefti

caci lumea exterioara nu ar putea exista tara universul mental care 0 percepe, iar universul mental i~i imprumum imaginile de la perceptii. Aceasm relatie dintre lumea ex~erioara ~i lumea inte~ioara, a preocupat toate filosofiile, de la Platon ~i Aristotel. Cei mai mulp au ajuns la concluzia ca exista 0 alta lume, ca aceasta lume ,este locaIizata in cer, ca exista un trup fizic ~iun suflet (spirit), ca in timp ce trupul moare, spiritul se duce pe lumea cealalta. Aceasta posibilitate a existentei unei lumi paraIele cu cea fizica ~ia caIatoriilor in aIm lume este sustinuta, din ce in ce mai mult, de ~tiintele
. exacte, fizica ~imatematica,care au

deschis noi perspec-

tive aratand ca, aIaturi de lumea universului vizibil, exista o aim lume, ascunsa in particule minuscule, invizibile cu vederea flZica. Exp1lcapa existentei acestor lurni se afla in existenta unor spapi ~u mai mult de trei dimensiuni, ~ cum a aratat
.

AlbertEinstein.Datoritafaptuluica noitraimintr-unspapu
tridimensional, nu putem comunica cu alte lumi invizibile, ce traiesc in alte dimensiuni. Con~tiinta cosmica, in care asced spiritele pure dupa moarte? se afl~ in a pa~a dimensiune. In aceasta dimensiune, vederea astrala este sferica, simultan atotperceptiva. Se pot vedea lucruri amt in fatii cat ~iin spate, amt la dreapta cat ~i la stanga, in a patra dimensiune obiectul focalizat se plaseaZiiin centru, el fiind privit din toate paqile, privindu-l ~iin interior, ca ~i cand'ar

fi transparent.
61

Misterul mortii, lumea cealaltA ~i nemurirea sufletului

Experientele in afara corpului, din moartea clinica ., din starile preagonice, dm somnul eu vise, din Yoga' ~i alte procedee de meditatie, se des~oara, toate, in a patra dimensiune. In acest sens, sa citam cazu11uiRobert Monroe, un om de afaceri din Virginia, care a descoperit in 1958 ca se putea desprinde pe sine de corpul sau fizic ~i cu eel de-al doilea corp al sau putea vizita prieteni aflati la mare distanta ~i putea relata evenimente petrecute acolo. Dar in afara de explorarea campului fizic, el puteavedea ~i o'lume intermediara, populata de fantome imprevizibile, pe care 0 putem v.deanumai In stare de vis. Cel mai important fapt descris de acesta este existenfa unei alte lumi, paralele cu a noastra, in care exista totceea ce exista pe pamant, 0 reflectare ca intr-o oglinda a existentei pamante~ti: Monroe spune ca, In vederea lui astraHi,a descoperit ca trupul sau fizie se transformase in propria-i imagine in oglinda, dreapta corpului devenind partea stanga, iar partea stanga devenind partea dreapta, 0 lume deci r~sturnata, era de fapt corpul sau rasucit prin cea de a patra dimensiune ~i

careIi dadeaimagineain oglinda. Experientein afaracorpului,foarteimportante,a facut . ~i scriitorul american de origine peruviana, Carlos Castaneda.Constatarilesunt asemanatoarecu relatarilelui Raymond 1100dy privind viziunile celor care au fost in moarte c1inica~i care se des:m$oara, evident,tot in a patra .
.

62 - --

Dr. Aurel P0J!eS~u-Bllcqti

[ t
f

dimensiune. Ei spun ca au intaInit rude ~i prieteni decedap, caauintaInit 0 fiinta de lumina care Ie prezinta 0 retrospec-

tiva in panoramica vietHlor.

Locuitorii din Oceania, China ~iAmerica de Nord fac distinctie intre un spirit liber sau separat de corpul fizic din tjmpul visului sau a transei ~i spiritul corporal care asigura functiile vitale ale vietH. . Tarfunul mortilor poate fi un #nut al fericirii sau al suferinJei,in functie de gradul de moralitate al spiritului. In lumea cealalta, de dupa- viata, toate lucrurile de acolo prezintii 0 simetrie inversa, cand pe pamant este ziua, acolo este noapte ~i invers; altii considera ca acolo nu ex,istanoapte ~i nici somn, pentru ca nu exista oboseala. In stare de transa, ~amanul ~tra in a patra dimensiune ~i inaceastii stare el manifesta indiferentAla dureri ~i rani autoproouse. in stare' de transa, ~aman~l comumca cu spiritul ~i calatore~tein lumea spiritelor ~i poate fi posedat de alte spirite care vorbesc prin gura lui. In unele cazuri, ~amanuleste le~at cu 0 sfoara, intr-un cort inchis, care este zguduit violent de catre spirite ~i care se crede ca dezleaga

sforilecu careeste legai~amanul.

Transa ~amanuluieste echivalata cu moartea, de catre Hultkrantz, caci el apare ca ~i mort, nu are mi~cari ~i are tendinta spre apnee (absenta respiratiei).

63 -~--

ACTUL PROPRIU-ZIS AL MORTII .DIN PUNCT DE VEDERE SPIRITUAL

..

Senzatiile care preced ~i urmeaza dupa moarte sunt foarte variate ~i ele depind de puritatea morala a spiritului pe care I-a purtat omul in.timpul vietii pamante~ti. Privind actul moqii din punct de vedere sphitua1; se poate spune ca moartea se datoreaza separarii spiritului de corp, iar aceasta separare se desfa~oara incet, incet, in mod gradat. Cu dit legaturile dintre corpul fizic ~ispirit sunt mai puternice, cu atat mai lunga va fi agonia. lmediat dupa desprinderea de corpuZfizic, spiritul1i revede intreaga sa.

64

..

Dr. AurJ,1 Popeseu-BAle~ti

viata m mod fulgerator; in imagini, ca ~i cand corpul sau fizic in care a trait a fost fotografiat permanent de catre altcineva, el se vede deci pe sine dinafara. Dupa aceasta retraire, spiritul intra intr-o stare de adormire, de semnalat ca parasirea 'corpului.fizic, spiritul 0 face prin al ~aptelea centro de absorbtie eterica ~i astrala care se gase~te in cre~tetul capului, el este imbracat de perispirit, adica de fluidele ce formeaza corpul astral, solar, cosmic ~i

mversic. . . Parasireacorpuluifizic se face sub formaunui fum de


tigara, a unei cete alburii, care se inalta spre tavanul camerei ~i care are forma corpului fizic, la inceput dispus sub forma orizontala, iar apoi dispus in plan vertical. Aceasta desprindere a spiritului a putut fi surprinsa pe pelicula fotografica. De mentionat ca parasirea corpului de catre spirit, la spiritele inferioare se fac~ prin gura, odata cu ultimul suspin. Ie~it din corpul fizic, perispiritul avand in interior spiritul, ia forma corpulw uman, identica cu acela care moare; iar cordonul de legatura cu corpul eteric se rupe, el pleaca in spatiul astral, trecand prin tavanul camerei ~i prin pereti, tara ca ace~tiasa constituie un obstacol mecanic. inainte d~ a se rope acest cordon, corpul astral fiind partial desprins ~i omul aflandu-se in agonie, el vede in jurullui spiritele rudelor ~i prietenilor lui decedate m~ inainte cu care de obicei poarm conversatii. Spiritele acestor morti vin in preajma muribundului pentru a-I ajuta la destrupare ~ipentni a-I insoti in calatoria

65 ---

Misterul mortii, IUlDea cealaltl ,I nemurirea sufletulul

lui asttaHi,unul dintre ace~tiafiind calauza in noua sa viata. Pentru a ajuta spiritul sa se desprinda de corp~i sa se poata elibera mai ~or este nevoie de mull! lini~te injt.1rul muribundului, caci plansetele ~i manifestarile de jale il pot determina sa se intoarca in corpul fizic pentru scurt timp ~i o aIm desprindere se face cu marl eforturi ~i suferinte pentru spirit. In ceea ce prive~te spiritul omuluicare se sinucide, acesta intrerupand drumul fi2;ic de purificare morala,

incalcand legea divina a nedistrugerii corptiluifizic, i~i .


provoaca marl suferinte in vietile sale pamante~ti.viitoare. El va ramane pe langa cadavrul sau;pana in ziua cfuld el trebuie sa-l paraseasca conform destinului predestinat inainte de. reincarnare de catre spiritele angelice. In tot acest timp el repeta actul sinuciderii cu marl suferinte

spirituale:.

Sfantul Mina, prin spiritul sau, a relatat ca in momentul mortii sosesc trei spirite, trei mesageri destrupatori, cel mai mic in grad face demagnetizarea ~i deselectizarea corpului, pentru ca acesta sa nu mai poata avea nici 0 putere de atractie fata de spirit. Un alt spirit mesager are menirea de a tara toate firicelele fluidice ce patrund in toate celulele corpului fizic ~i care nu este altceva decat corpul eteric. Al treilea spirit absoarbe spiritul ~i perispiritul care formeaza haina spiritului pornit in calatoria astrala. In aceste inve1i~uriale perispiritului se va prezenta spiritul in fafa spiritelor superioare. lata cum reda

66

jI j J

Dr. Aurel Popescu~Bllceti

acest lucru , lucrarea The Morrow of Death by Amicus in care' spiritul preotului N. A. Stokwell comunica prin mediumul sau, Ernest H. Pekam, actul moqii sale: "Cand ma gaseam in lumea panianteana nu mi-am tacut nielo idee de existenta omului dincolo ~e mormant. in timpul meu nu se cuno~tea posibilitatea de a ~e comunica cu spiritele moqilor. in lumea spiritelor, ma vazui primit ~i ajutat de .persoane pe care Ie-am cunoscut pe pamant ~i care murisera inaintea mea. Cea mai mare bueurle a mea, am avut-o eand am intalnit-o pe scumpa mea tovar~a. Primii :p~i in lumea spiritelor au fost indrumap de ghidul meu". Procesul moqii fiziee ea ~i ea ~i eel al re~erii in lumea spiritelor, este interesant. Dupa moarte se trece la o. noua existenta, imediat dupa moarte spiritul nu realizeaza moartea corpului fizic in c.area stat in viata pamanteasca. Spiritele dupa moarte sunt intfunpinate ~i conduse de conducatori experimentati ~i vor merge in lumea spiritelor conform gradului lor de spiritualizare ~ipurificare morala, ele nu se pot ridica in planurile superioare astrale daca vibratiile fluidice ale spiritului sunt mai grosolane, de aeeea ele graviteaza pe un plan spiritual corespunzator meritelor din.viata pamanteasca. . Lumea noastra spirituala este lumea gandului, tot ceea ce se vede ~ise aude aici este .creatiagandului, chiareorpul nostru spiritual este 0 creatiune a gandului, noi suntem fiinte construite din gandire, existand intr-o lwne creata prin gandire. 67

---

___

u. .__ _..---

Misterul mortii, lumea cealaltA,I nemurlrea suOetulul

Ace~e adevaruri sunt una dintre numeroasele tame'pe care Isus Hristos nu le-a dezvaluit generapei lui, pentru ca aceasta nu era coapta pentru a Ie inteIegt. Cei mai puPn increzatori in lumea cealalta ar putea intreba de unde-~tim noi ca ceea ce comunica spiritele moqilor sunt Iucruri adevarate. Raspunsul vine din faptul ca mult~ din comunicarile acute de spirit in ~edintele de spiritism despre faptele Iui din lumea pamanteasca, necunoscute de mediumuri sau asistenp, se dovedesc a fi exacte dupa

verificarileulterioare.

..

Facand 0 sinteza a miilor de comunicari spirituale cu spiritele moqilor se poate spune ca sunt faze fundamentale care, indiferent de gradul evolutiv al decedatului, se reproduc in mod constant, iar alte fenomene secundare se intalQescin functie de 'gradul de purificare a1spiritului care a murit. . Dintreaspectele fundamentale se pot cita urmatoarele: -Spiritul nu crede la inceput ca a murit, caci se vede un om ca ~imai inainte ~ii~i aduce aminte de toata viata lui pamanteasca. - Spiritul este primit de rude ~i de prieteni ~i relateaza ca a cazut intr-un somn, iar lumea in care a ajuns este frumoasa sau intunecata, in functie de faptele savar~ite pe pamant. - Spiritele din spapu comunica prln gandire, care este limbaJul spiritual universal. - Gandirea este foqa creatoare de lucruri ~i aspecte
68 --

i I I . I f

.-'-

---------

Dr. Aurel Popescu-Bilcefti

in lumea astraliL

- Spiritele strabat spapui in sus ~i in jos, in jurul pamantului.


- Potrivit eonditiilor lor morale, spiritele graviteaza automat catre nivelul s.,iritual eorespunzAtorlor. Aeeste aspeete sunt deseri~e ~i de persoanele aflate in moarte eliniea. Dupa. ee-~i revin la starea normala a con~tientului, . ele povestese fenomenul desprinderii spiritului de eorPul fizie, de~andu-se ~i privind de pe tavanul. camerei unde se afla, tot eeea ee seintanipla eu corpullor fizie, ce manevre de .reanimare s-au faeut ~i de eatre cine, toate aeestea fiind vazute ~iauzite eu vederea ~i auzul astrale. . Spiritul nu parase~ imediat eorpul fizie, aflandu-se in primele zile alaturi de eadavrul sau ~i asistand la inmonniintarea acestuia~ Dupa 42 de zile, spiritul se inalta in lumea astrala, este ceea ee biseriea ere~ sarbatore~e de Ziua InaItarii Domnului.
.

Ajunse in lumea astrala, spiritele inferioare sunt

judeeate de spiritele evoluate ~iin funetie de moralitatea lor sunt trimise la 0 noua reinearnare eu un nou destin. Ciindspiritele sunt mai evoluate, ele singure i~i pot da seama de faptele lor imorale din lumea pamanteasca ~i i~i pot alege planul unei noi reincarnari, aceasta hotariire a lor fiind aprobata sau nu de ea~ spiritele superioare.
.

0 a treiafonnadejudeeataa spirituluieste aeeeaee se


69 - - - -- -

-_.----

Misterulmortii,lumeacealaltl,i nemurireasuOetului face. dupil un ciclu de 26.000 de ani de existentil in atmosfera spiritualil a planetei, aceasta 0 va face spiritul solar. Astfel spiritul va fi supus la trei' judecilti: cea din timpul unei intrupilri, cea de dupil fiecare reincamare ~icea de la sffirtitul ~colii spirituale planetare. Spiritele inferioare ~egatede plilcerile lume~ti,timp de I~pte ani coboaril mereu suprafata pilmantului ~ii~iprivesc, prin pilmantul ce it acoperi\, propriul cadavru. Din aceastil cauzil nueste permis sil se deshumeze un cadavru inainte de ~apte ani, cild persistil in-acest timp 0

atractiemagneticilpentru spirit.

Cilderea intr-un somn adanc a spiritului dupa moarte este de cateva zile, luni sau ani ~i in acest timp spirituli~i reface foqele pierdute, in efortul desprinderii lui de corpul fizic. In lumea ceatalta unele spirite sunt ajutate de alte spirite ca sa inteleaga noua forma de existenta, altele nu sunt Iljutate !1inU-!1i dau seama ce s-a intfunplat cu ele. In aceasm si~tie legatura lor cu corpul eteric al cadavrului nu s-a l~pt complet. Pe flrul acesta reprezentat de un cordon ornbilical astral,spiri~elecoboaril pe fata pamantului unde Ii vild pe cei lilsati ~iele se cred vii printre oamenii de pe pamant cilrora Ii se adreseaza, dar nu sunt auzite, caci vocea lor nu este sonori\, ci este 0 voce spiritualil. EI dore~te sa rea!1ezeunele lucruri din casa, dar observa cil mana lui trece prin aceste obiecte, caci toate acestea sunt realitilti eterice, constituite cu puterea gandului ~i din materialul eteric ce umple universul.

70
---

Dr. Aurel Popescu-Bllc~ti

'In lumea astralAspiritele nu se gAseescintr-un anumit loc, ele se gAsescin jurul pmnantului in diferite zone de vibratii dupAveehimea ~i meritu11or. Cu cat spiritul este mai putin pur, eu atat el se va afla mai aproape de pAmantin zona cea m~ inferioarA, el va simti setea, foamea ~ialte dorinte ale piAcerilorlume~ti,.dar cum nu mai are corp fizie nu Ie poate indeplini ~i din aceasta cauzAva suferi foarte multo Coborand pe pAmatlt,spiritele sugestioneazAtelepatic oamenii, simtind satisfactie in sAv~irea unor fapte rele de catre ace~tia. In zona spiritualA inferioarA se gAsesc ~i spiritele animalelor. Oandul fiind codul universal de comunicare intre spirite, fie ele intrupate sau nu, fac ca ceea ce gandim despre moqi sAfie interceptat ~i decodificat. In felul acesta spiritele moqilor ~tiuceea cevorbim ~i ceea ce

gandimdespreele. Ele . coboam pe pmnant dar nu pot fi viizute cAei


.

existenta lor este in altii dimensiune decat eea in care trAim noi. Prezenta spiritelor moqilor in jurul nostru poate fi perceputii ca 0 stare de frig sau de cald pe care 0 simtim in special pe partea dreaptii a corpului. Cand acestea au mai mult fluid eterie il pot condensa ~i astfelgA realizeze un deget aproape materializat ~ieu el sAproducAeioeAnituriin obiecte din camera in care locuim, ciocAnituriin mobilA,in geam, in oglindA,ele pot sparge un geam, un pahar, un bee, pot trantijos. WIobiect, iar in camero se simte un curent, un vant, 0 mi~care de aer. Alteori poate sA se materializeze
71

----

Misterul mortii,.lumea c:ealaltA ,I Demuri~ suOetului

intr-o flacara sau un punct luminos. . Spiritul este forma~dim-o forma de energie care are la bazii alte. elemente subatomice, probabil neutrini. Aceastll forma de energie este inzestrata cu memorie, inteligebfA~i vointa. 0. Puterea de ~ropagare a spiritului este pute~a de propagare a gandului, adica 10 Ia puterea 10, "pana la puterea 20, adici1mai mare decat viteza "de propagare a luminii, WJa cum a putut coristata w. T. Tiller. Pi1trunz4ndin con~tiintacosmica, acolo unde dispare nopunea de timp ~i spapu, ele se pot deplasa amt in trecut cat ~i in viitor. Frederich Jurgenson in Suedia ~i Konstantin Raudive in Germania, au .reu~itsa inregistreze pe benzi magnetice vocile astrale ale spiritelor unor oameni morti. Aceste realizari au mai fost mcute de Attila yon Szalay ~i Raymond in America. Doctorul Dougall cantarind muribundul inainte de ie~irea spiritului ~i dupa aceea a constatat di greutatea spiritului este in jur de 20 de grame. Doctor Baraduc fotografiindu-l pe flul sau An~ in momentul mortii, developand apoi filmul, a constatat prezenta. .unor vfu1ejuri deasupra capului cadavruIuL ' Acela~i autor fotografiind-o ~i pe sopa sa in timpul mortii a observat prezenta unor sfere luminoase plutind deasupra

capului muribundei.

A~a cum pentru nWJtereaunui copil este nevoie de 0 mo~a care sa-i taie cordonul ombilical, tot asfel ~i la nWJterea noastra spirituala este nevoie de 0 mOWJa spirituala

72
I

- -------

....--.-.------

Dr. Aurel Popeseu-BI1e~ti

care sa we cordonulombilicalce leaga corpul astral de


corpul eteric al organismului. Din punct de vedere spiritual exista trei cadavre: unul fizic, unul eteric ~i altul astral, adica acelai numar de corpuri care Ie are ~i omul:fizic, eteric ~i astral. Cdnd spiritul revine la. reincarnare, el singur i~i formeaza un nou corp astral, un nou corp eteric ~i un corp fizic. Tot ce a creat Dumnezeu pe pammt, este destinat pieirii amt in regnul animal cat ~i eel vegetal sau om.

Pentru astrofIzicienisfl11itulvietii pe pamdnt va fI


atins cdnd Soarele i~iva.termina rezervele sale de hidrogen. . La fiecare generatie numarul moqilor cre~te in progr~sie geometrica, tot ~a cum ~i populapa globului se inmulte~te in progresie geometrica. Intr-un secol mor

aproximativ5 miliardede oameni.

In fata moftii suntem cu topi egali, iar aceasta se vede foarte bine cand privim alinierea crocHor intr-un cimitir militar. ~ cum am aratat fenomenul moqii cuprinde trei etape: agonia, actul moqii ca moment ireversibil ~ietapade dupa moarte. Simptomele pe care Ie simte un om cdnd moare sunt urmatoarele:

-0 senzape fizica de apasare ca ~i cand pamdntul se


scufunda in apa;

- 0 senzape de fiig c~ ~i cand cotpul ar Ii aruncat


mtr-o apa; senzafie care se transforma in fIerbinfeala ca ~i 73

Misterulmortii,lumeacealaltl,I nemurlreasuOetului

cum apa s-ar scufundain foc;

-0 senzatie de explozie a atomilor corpului ~a cum


o denwnesc tibetanii; adica senzatia focului care se scufulld~in aer. Pent~u fiecare din aceste etape sunt forme de manifest~e caracteristice ale corpului fizic: pierderea controlului m~chilor faciali, pierderea auzului, pierderea vederii, respiratia care devine spasmodica ~i apoi se pierde cuno~tinta. In timpul actului moqii corpul eteric se scurge din corpul fizic prin cinci ie~iri, dar deobicei punctul cel mai important de ie~ireeste ~el din cre~tetul capului. Din aceasta cauza pentru a se ~ura moartea este blne sa nu atingem acest loc. A doua regiune importanta pe unde

se scurge. corpul-. eteric este regiunea situata imediat


deasupra ombilicului. Dupa moarte spiritul este imbracat un timp in perispirit aflandu-se alaturi d~ el un anumit timp ~i corpul eteric. Primul care se desparte in lum~a astrala de spirit este corpul eteric, iar apoi se desparte ~i de corpul astral. triiir~a spiritului in lumea astralii ar cunoa~te ~apte dimensiurii, ~apte sfere cere~ti, care. ald1tuiesc con~tiinta cosmica "$au Devachanul, descris de Rudolf Steiner. In lumea astralii spiritele fac studil in diversespecialitati iar rezultatele studiilor lor sunt transmise telepatic oamenilor sub forma de intuitii, care reprezinta factorul principal at progresului in lumea fizica. 74
---

--

.-.

~. --

- - - - --.

MARTURII DESPRE NEMURIRE .

Sustinerea ideii de nemurire a spiritului ~i de continuare a existentei de dupa moartea fizica se bazeaza pe mai multi faetori. Unul din aceste argumente il constituie aparitia celor decedati cu aceea~iinfati~are fizica pe care au avut-o in viata lor pamanteasca. Din acest punct . de vedere trebuie sa deosebim doua feluri de aparitii: prima este constituita de aparitia celor decedati imediat dupa moarte sau chiar in momentul mortii, aparitii ee au loe la

distanta de locul clecesului~i care - apar unor rude sau


prieteni care I-au cunoscut pe acel om in timpul vietii. A doua categorie de aparlfii a eelor moqi, sunt acelea care 75

Misterul mortii, lumea cealaltl ~inemurirea sufletului

apar la mare distanta in timp dupa moarte, la ani sau cliiar zeci de ani dupa aceasta. Cand am descris capitolul fantomel()r, stafiilor ~i a dedublarilor ca fenomene paranonnale prin puterea-'de manifestare a energiei spirituale, am adttat ca spiritul are puterea de a-~i fonna corpul eteric ~i corpul as~ al viitorului sau corp fizic. Aceastii manifestare paranonnala o au o~enii care posedii aceastii mediumnitate. Acela~i fenomen se petrece ~i cu spiritul. de dupa moarte, eli~i face din elementele eterului universal corpul eteric, astral ~i fizic, dar in mod instantaneu i astfel poate

sa aparafantomaunor oamenimorti.

Sunt citate astfel nenumiirate cazuri dintre care relatiim cateva: strabunicul lui Sebastian Stern, se afla in serviciu in Serviciile' Olandeze. Acesta s-a trezit intr-o dimineata vazand-o in fata patului pe mama sa care seafla departe de tara. La intoarcerea sa in ~ dupa cinci luni, a aflat ca mama sa murise exact in ziua in care el a viizut-o aparandu-i in Indiile Olandeze. Inainte de a muri ea il striga cu insistenta pe fiul ei: Sebastian al meu, Sebastian al meu. Un aIt caz il constituie intetegerea dintre un magistrat Sch.Qlkopf care pleca in anul 1777 din Hale, ca misionar in Indiile qrientale ~i prietenul sau Emendorffer. Intelegerea consta in faptul ca acela ce va muri primul sa-i apara fantoma- celuilalt. Dupa aproximativ un an intr-o noapte cand magistratul era cuIcat dar nu putea donni, i-a apacut 0 rnptura imbracata in alb care i-aspus: "Eu sunt prietenul 76

..-.-

Dr. Aurel Popescu-Bllc~ti.

tau, ma sirot nespus de fericit, dar intelegerea noastrii mi-a pricinuit multa suferintii". Spiritele care doresc sa devina in planul material ca fantome trec prin marl suferinte, ele incaIcand de fapt legile divine. Acel~i lucru I-a afirmat ~i Kati King in experimentele de materializare de fantome ala lui William Ckookes din secolul trecut din Anglia... o alta aparltie a unei fantome a unui om decedat a descns-o autoarea lucrarii Din lumea spiritelor. Este vorba despre fantoma unui general care apare in timpul moqii logodnicei sale care era chiar ma~a autoarei caqii. Aceste aparltii nu sunt intotdeauna cu acel~i chip

flzic, unoori apar ca orice fantoma intaurata intr-un


.

ve~mant alb, sau ca 0 taptura de lumina ~a cum s-a intfunplat in. Elvetia in cantonul Bemei, cand taptura straIucitoare prin care a aparut spiritul \lIlui mort, plutea in camera cerand sa i se dea mana, dupa care a disparut. o altafantoma ii apare episcopului evanghelic Sailrem care ~i-a vamt intr-o noapte prietenul' sau de acee~i confesiune Konrad Schimdt, exact la ora decesului acestuia. Preotului Oberlin din Steinal i-a apilrut in stare de veghe fantoma sotiei sale care decedase cu noua ani in urina. Ea ii apilrea aproape zilnic comunicandu-i evenimente care urmau sa se petreaca in viitor. Fantoma aparea tuturor persoanelor d.in casa ~i chiar unor locuitori din Steinal prezicandu-le multe necazuri. 77 ----

Misterul mortii, lumea cealaltA,i nemurirea sufletului

Aparitia fantomei W1eimoarte cu 15 ani in urma, mama umii. ofiter de marina pe numele de Herbert
.

Wenkstern care, deceptionatdin cauzarefuzuluilogodnicei sale de a finaliza casatoria lor, i-a aparut ~i. i-a spus: "nu
face acest lucru, iti va aduce 0 povara, ti-o va aduce pentru eternitate". Fantoma marnei sale i-a aparut cu ochii' ei alb~tri iar dupa ce ~i-atacut cori1unicareaacesta a simtit o' sarutare pe frunte dupa care fantoma a disparut. in ora~ul Mantes s-a materializat fantoma flicei sotilor Alexandre, care .murise in urma cu 7 ani, fantoma ~i-a imbrati~at parintii, a cantat la pian ~i s-a intretinut cu un numar de 16 asistenti care erau de fata, distribuindu-Ie flori dupa care a disparut, acoperita de W1 nor, a~acum a aparut.

Desprindereaspirituluiimbracatincorpul astrala fost .


descris de marele medium Ernest Waten. Daisy era 0 fata t8nara care de~i se logodise nu se casatorise din cauza W1ei tuberculoze pulmonare, care. avea 0 evolutie agravata. Ernest Waten 0 cuno~tea din copilane fiind colegi de ~coa1a.Ea fiind'spitalizata a murit de fata fiind ~i acest medium care descrie astfel momentul moriii: ,,respiratia a devenit mai sacadata, stateam. la piciorul patului' supraveghindu-i trasaturile ei de ceara. Deodata a~ternutul g-a ridicat ~i am viizut 0 ceata u~oara ca de fum emanand din corpul ei ca ~i cum s-ar fl desprins dintr-W1foe de curand atatat. Fumul se ridica deasupra patului ~i se rostogolea..mereupanB a devenit 0 minge de fwn mobilii cu U$oarenuante opalescente, fumul se condensa i cretea din 78

Dr. Aurel Popescu-BllceJti

ce in ce mai mare alimentat de un puternic efluviu venit din corp, un efluviu de aburi cam de 8 centimetri in diametru, incdt, incet, aceasta forma rotundil s-a lungit ~i a loot 0 forma ovoidala ca un ou uri~ ajungdnd la 1,60 m Iungime ~icam 0,5 m in inaItime. Condensarea a crescut pdna a luat

formaunui corp semisolidde culoarecenu~ie,ca,un volum


de ruin in continua mi~care,.apoi a prins forma apardnd linia taliei ~i a gatului asemanatoare unei pap~i legate printr-un fel de cordon om~ilical cu corpul fizic prin care se putea vedea'valul de energie. Forma eterica a loot 0 infati~areperfect omeneasca se vedeau picioarele, conturul bustului cu trasaturi clare ca ~i cdnd 0 alta Daisy aparea plutind in aer privind spre pamdnt unita de corpul ei printrun cordon.de argint prin care viata i se scurgea ~or. Dupa aceea forma acestei energii a inceput sa se agite ~i sa se legene ca un balon captiv, apoi cordonul de argint a inceput sa se intinda ~i sa se subtieze la mijloc pdna cdnd s-a rupt,
.

dupa care'forma plutitoarea, loot o' pozitie verticala, era


forma insufletita a formei adormite din pat. Dupa aceasta, dintr-un colt al camerei au aparut doua forme inve~mantate in alb, un biirbat ~i 0 femeie, care s-au indreptat spre ea,~i

i~urdndu-~i vaiurile in jurul . ei au disparut impreuna


plutina in neant. Privind corpul din pat, acesta mai .~espira, iar pulsul s-a mai putut percepe inca 20 de minute, dupa care a incetat. In multe ~edinte de spiritism Daisy a aparut ~i prin

79
--- -- -

- .....-

. u _. <- - -<--- .-.-

Misterul mortU,lumea cealaltli nemurirea sufletului

diferite mediumuri ea a comunicat cii.i~i aminte~te toate momentele mOI1iiei ~i pe cei care au fost atunei de fatii. Aceastii desprindere de corpul flzic a putut.fl fotografiam, este cazul decesului unei tinere de 32 de ani care a murit.pe masa de operatie, fotograful spitalului a surprins pe fotografle desprinderea corpului. astral. In monientul developarii el a exclamat: "Tatii Ceresc, acesta este un suflet uman!". In 1863 la cina oferitii de baroana Boisleve se afla ca invitat ~i generalul Fleury; ~eful grajdurilor imperiale ale lui Napoleon al 111-iea. Fiul baroanei, Honore se gasea in Mexic, in foI1ele expediponiste. La ora nooo mergand s~ aduc~ cafeaua invitatilor, baroana a scos un tip~t i a leinat. Dupa ce i-a revenit a explicat c~ ii vazuse flul in uniform~ dar far~ caschem, cu chipul palid, iar in locul ochiului stang era 0 gaur~ din care curgea sange ce se prelin~ea pe obraz. Dup~ 0 saptamana doamna Boisleve a primit tin~ac~ flul ei Honore, fusese ueis cu un glonte ce p~trunsese prin ochiul stang; el fusese ucis chiar in momentufeand a aparut in salonul mamei sale, ca fantoma. Psihologul canadian Romanes, poveste~te c~ in 1878 flind treaz, a vamt u~a dormitol)llui deschizandu-se ~i aparand 0 fantom~ ~urata intr-un giulgiu, care s-a apropiat pana la pi~ioarele patului. apoi cu ambele maini ~i-adesrncut lintoliul in dreptul fetei i a vamt astfel chipul surorii sale pe care, recunoscand-o i-a rostit nurnele. In acest moment aratarea a disparut. Dei sora era bolnava, el 80

Dr.Aurel Popescu-Bil~ti

nu a aflat decat dupa aceea ca ea murise chiar in momentul aPat1tieifantomei ei. In general aparitia stafrilor se face la locul unde au trait oameni care au inurit, dar ele pot apare ~i in alm parte. Un aIt caz de aparitie dupa moarte este povestit de Harold Owen, ofiter pe un cruci~tor al marinei engleze dupa sffir~itulprimului razboi mondial. Acesta navigand spre Camerun ~i coborand in cabina ~i-a vamt fratele, poetuI.Wilfred.Owen, care statea pe scaunul ce se.gasea in cabina. El era imbracat in uniforma militara ~i in acel timp tre~uia sa fie pe front. Chipul~frateluia dispilrut, scaun~ ramanand gal. Dupa aceasm intdmplare a aflat ca fratele sau a murit inainte de incheierea armistitiului de pace. o persoana decedata care a continuat sa se arate ca ~i
.

cumar fi fostvie, a fostsotiadoctoruluiEustace,pre~edinte


al curtii de magistrati din Anglia. Stafiile care bantuie, nu apar obligatoriu imbracate in alb,.ele pot aparea ~i in hainele obi~nuite pe care Ie purtau in timpul vietii. Stafiile nu pot fi prinse, caci sunt intangibile ~i au puterea de a trece prin ziduri ~i ~i inchise, de

obiceiigno!andu-ipe cei vii.

..

Stafiile au in general legatura cu un eveniment tragic care a dus la moartea omului respectiv ~i aparitia lor este destuI de frecventa la cd al caror cadavru a fost zidit. FiIozoful Athendoros a avut curajul sa stea intr-o

noapteintr-oeasa unde intr-adevar a ap~t 0 stafie, care i-a.


tacut semn sa 0 unneze. Curajosul filozof a unnat-o pana 81

Misterul morfii, lumea cealaltA ~i nemurirea sufletului

in locul unde s-a oprit ~i apoi a disparut. Sapandu-se in acel


loc, a ~ost gasit un schelet in lanturi caruia i s-a acordat apoi

inmormantarea cuvenita.

Stafia. unei femei inalte, imbracate in negro, se plimba adeseaprin casa familiei Despard din Cheltenham, ea i~i tinea 0 batista peste partea inferioara it fetei. ~i

a putut
.

fi

,.

vazuta de toti membrii familiei, cat ~i de alte persoane. Ea putea trece peste obstacole tara nici un efort, dar nimeninu putea sa 0 atinga. Aceasta aparitie s-a facut timp de ~apte ani. Dovezile privind aparitia acestot fantome 0 constituie comportamentul animalelor in momentul'aparitiei acestora. Aceste animale se reped, sar ~ini~ca in gol, ele intra intr-o stare de spaima,' parul Ii se zbarle~te ~i incep sa urle prelung. Alteori, stafiile, rara sa apara, produc fellomene de tip poltergeistl. In 1958, membrii familiei Heimann, domiciliata in Long Island, auzeau zgomote de sticle destupate, ele destupandu-se singure in diverseincaperi ~ivarsandu-~i continutul: Deasemenea, pot'produce diferite stricaciuni ~i pot sparge. diverse obiecte. Ptezenta spiritelor in spatiu influenteaza telepatic omul pamantean atat prin vis cat ~i prin intermediul unor mediumuri in ~edintele de spiritism. Cunoscand faptul ca fiecare spirit trimis la reincarnare"are un destin prestabilit #' mca din lumea astra14, acest des tin, care este inscris in
1. Yennen din engleza, insemm1ndspirit. strigoi. Aici, cu sensuJ de spiritiste. 82

--

'----

Dr. Aurel Popescu-BAlcqti

arhiva cereasca, este cunoscut atat de el cat ~i de spiritele ce formeaza con~tiinta cosmica. Cum in aceasta con~tiinta cosmiCii dispare notiunea de timp, pentru ca dispare nopunea de mi~care, evemmentele care vor ave~LJocin viitor sunt interpretate ca avdnd loc in prezent. Aceasta constatare este g,onfirmatade previziunile pe care Ie fac unele spirite ce se substituie spiritului unui medium aflat in transa ~i care.prin glasul mediumului, de cele mai multe ori in alta 11mba decat cea pe care 0 vorbe~te curent acest medium, pre~ce persoanelor care asista la ~edintade spiritism unele evenimente petrecute in !tecutul vietii lor, cat ~i altele care se yor petrece in viitor. . lata 0 asemenea previziune relatata de mediumul Ernest Waten. Intr-o vizita tacuta la Boumemouth in timpul razboiului a ayut un frumos exemplu despre admirabil~le calitap de medium ale domnului Frank Blacke: "El mi-a cernt sa conduc 0 ~edinta de spiritism ~i am acceptat cu condipa ca reuniunea sa se termine cu 0 rica ~edinta de

clarviziune".. La sfar~itul serii domnul Blacke a tacut


cateva precizari, una din ele referindu-se la 0 doamna straina pentru toti cei de fata. EI a descris un ofiter in uniforma militara care mudse. Descrierea era foarte minutioasa fiind precizat ~igradul ofiterului. Intrebata fiind aceasta doamna daca il cuno~te, aceasta ii raspunse ca acela era sotuJ ei, dar ca el traie~te, chiar cu 0 zi inainte primind '0 scrisoare de la el, scotand chiar s~soarea din geanta. Dup4 ce Blacke a v4zut scrisoarea i s-a adresat din

83 '-- - --- ---

"

Misterulmortii,lumeacealaltil,I nemurireasutletului nou acestei doamne spunandu-i: "Scumpa doamna sfatul meu esfe sa plecafi imediat acasa ~i sa tip pregatita sa aflati ca soful duinneavoastra este mort". Intorcandu-se acasa acea doamqa a primit 0 ~tiiIitare de la Ministerul de razboi prin care i se comunica ca sotuI ei fuSese ucis pe front cu patru zile in urma. _ tata ~i un alt caz povestit de acel~i medium Ernest Waten care, aflandu-se la Portsmouth, .a loot parte la 0 ~edintade spiritism in casa doatnnei Grishaw, 0 doamna in V8rstade 80 de ani care adeseori 100~i ea parte la aceste '~edinie de spiritism. Imbolnavindu-se,ea afirma doctorului .care 0 consulta ca va muri la sfaritullunii martie, de~i dupa acest consult ea se simtea destul de bine. Ea a dat dispozitie nepoatei sale sa-i comande 0 rochie neagra ~i apoi a trimis dupa antreprenorul de pompe funebre pe care I-a ~iplatit anticipat. Ea a $pus ca ar dori ca in ultima zi de marti a lunii martie sa se tin8 0 ~edintiide spiritism in jurul co~ciugului ~i sa fie ~ezat capacul acestuia spre perete, caci ea dupa:moarte va ciocani in el. A precizat chiar ca va muri in ziua . de luni, inainte. de ora 13:30, fapt ce s-a petrecut intocmai. S-a tinut ~edinta de spiritism ~a cum a cernt ea, iar marti noaptea, in doua randuri s-au auzit ciocanituri in capacul sicriului. Intr-o alta imprejurare, Ernest Waten era acasa cu sotia lui. La un moment dat a vamt fantoma tatalui sau care
.

murise cu mu.Jttimp in unna ~i care adresandu-i-se i-a spus .sa se ducaimediat la mama sa, caci peste putin timp aceasta 84 ---------

..' .

Dr. Aurel Popescu-Bllce~ti

va veni langa el. Mama sa traia in vestul Angliei in localitatea Warwic-Kashire.Mergand in aceasta localitate a gasit-o pe mama sa relativ sanatoasa. Plecand dupa aceea la Droitwich, la cateva ore dupa plecare, mama sa a murit pe nea~teptate.Vesteaa primit-o chiar de la mama sa a doua zi dupa decesul ei, in cursul diminetii cand aceasta s-a aratat la patullui ca 0 umbra. Este cunoscut faptul ca intr-o ~edinta de materializare de fantome cu ajutorul unui medium de materializare, fantoma care se materializeaza este intruparea spiritului unui om mort, iar corpul fizic al acesteia se formeaza din corpul eteric ~i fizic al mediumului. Greutatea fantomei cantare~te exact cat scade in greutate mediumul ~i este posibil ca acesta sa dispara in intregime in timpul ~edintei ~i sa reapara dupa dispari~a fantomei. Este posibil ca un spirit ce coboara din lumea astrala sa se poata intrupa chiar in spiritul mediumului caruia sa-i transfigureze intati~area. Este cazul doamnei Caroline Groom cunoscuta ~i dupa ce mediumul a cawt in transa, trasaturile fetei sale au luat aspectul unei tinere de~i era 0 femeie intre doua varste. Astfel mediUmul Groom a loot
.

intati~area Unei femei tinere ~i frumoase. Dupa aceasta schimbare la fata ea a continuat sa vorbeasca cu asistentii dar a cernt sa nu fie atinsa, ea recomanddndu-se a fi loana d'Arc. Acesta a reprezentat cel mai neobi~nuitcaz de transfigurare.
.

Din Noul Testamentcuno~tem ca Isus Hristosa finut 85

-..-.-

Mlster~1 moliii, lumea cealaltii ~i nemurirea suOetului

o adunare pe Muntele Schimbarii la Fata. la care au apmut fantomele lui Moise ~i Ilie ~i care au vorbit cu acest prilej. Cu aceasta ocazie a avut loc schimbarea la fata a lui Isus cand el s-a transfigurat, luand aspe.ctul unei fiinte stralucitoare, de fata fiind Apostolii sm Petru ~ilacob. Aparitia spiritului unui .mort in fenomenul de materializare a fantomelor ~i confmnarea acestor. fantome .a fost posibila ~i prin experientele ~fectuate la institutul Metafizic din Paris folos~d ca medium pe. polonezul Franek Kluski, de catre Gustav Geley ~i Robert Tocquet. Procedeul a constat din lasarea amprentelor fantomei pe
.

tiparedeparafma.Pentruaceastafantomeleerau invitatesa
introduca mana sau piciorul intr-un recipient cu apa calda pe care plutea un strat de parafma. Aceasta parafma se constituia intr-un fel de ciorap care imbraca mana sau piciorul. Failtomele introduceau apoi mana sau piciorul intr-un vas ~u apa care solidifica parafma, iar dupa aceea fantoma.depunea pe coapsele spectatorilor manu~ile foarte fme de parafina care aveau toate aspectele membrelor adulte: pori, cute, fire de par ~i neregularitati, dar ele reprezentau 0 mana de adult in miniatura. Dupa aceea manu~ile erau umplute cu ipsos lichid ~i se obtinea astfel reproducerea mainii fantomei. Acest procedeu a fost folosit in repetate randuri ~i el constituie un. argument convingator despre materializarea fantomelor, alaturi de fotografierea lor. In ~edinfele de materiaIizari. de fantome, aceasta-

86
---j

--....--...

. ..

_.- -_.-

,Dr. Aurel Popescu-Bllc~ti

materializeaza, asistentilor diferitele obiecte in mod corespunzator cu profesia acestora lli cu 0 semnificatie simbolica. Astfel parintele Eugeniu din Geneva a primit un mger~ de argint, 0 doamna a primit 0 brolla de aur cu smatald c~e tacea 0 pereche perfecta cu inelul cu smarald pe care sotul i-I daduse cu pupn timp mainte de moartea sa. Luciana Campani descrie aparitia bunicului din partea mamei unuia.-dintreasistenp, caruia fantoma i-a diiruit un ceas pe care acesta it daduse unuia dintre fiii sai care plecase pe front llipe care il pierdus.e. . .... 4" In zilele noastre au avut loc aparipi de fantome la castelul de la Rotta din Moncalieri langa Torino. Acesta a fost sediul templierilor, un ordin religios militar ~i a fost constituit in anul 1100, fiind .proprietatea familiei de Savoia. In acest castel s-au petrecut muIte crime ~i evenimente dramatice iar cadavrele respective au fost. . .ingropatein curtea castelului. In anul19.87 in acest castel care era bantuit de fantome ~ aparut din nou 0 fantoma alballi luminoasa care s-a recomandat pe numele de Michel. Ea a aparut ca un nori~or de fum care a luatapoi forma unei figuri barbatellti,inalte, imbracate in haine de caIugar, cu gluga ~i guler largo Celelalte aparitii de fantome in acest castel apareau drept caIugap, maici, femei nobile, cavaleri caIare sau procesiuni intregi. .. Fantomele au 0 con~tiinta a . lor proprie ~i rnspund la intreban. o aWiaparifiea avut loc tot in anul 1987 intr-un sat

87
----

Misterul mortii, lumea cealaltA ~i nemurirea suOetului

denumit RoccaMonteino,situatpe dealurijedinRomagna, in spateJe culmilor Cattolia din Italia. In acest caStel au muri,t in iniprejurari neelucidate, preotul Giovani Muzzarelli, precum ~i un paj ingropat de viu"..pentru bfuluiala de adulter cu sopa unui personajimportant. Este un fapt demn de retinut ca unele fantome se materializeaza cu ~asedegete. In ceea ce prive~ disparitia fantomelor, acestea se pot dematerializa in plina lumina. La disparitia lor trasaturile Ie devin confuze ~i imprecise, P8l1ilecorpului parfu!da intra'una intr-alta,ochiise irifunda in orbite, nasul se aplatizeaza, oasele' frontale se turtesc, picioarele parca se scurteaza, asemenea unei cladiri care se naruie, ramfu1fu1d pe podea numai capul ei, alaturi de 0 masa de crpe care apoi dispar in intregime. Atingerea fantoinelor este primejdioasa, lovirea, bruscarea sau ranirea a<::estora produce acel~i efect vatfunato~asupra corpului mediumului din care s-a format fantoma. Nu s-a reu~it sa se descifreze misterul procesului indirect prin care substanta ie~ita din corpul mediumului, i~i pastreaza sensibilitatea ca ~i cfu1ds-ar afla in interiorul corpului, dar s-a putut constata ca fantoma este in . permanenta legata de medium printr-un cordon de ectoplasma care de cele mai multe, ori iese din capul mediumului. Aceasta atingere intempestiva a fantomei a fost descrisa de mediumul Florence Cook, care a fost

folosita la materializareafantomei Katiei King:' "un


nmsafir de fata, domnul W. Volckman, se repezi la Katie

88
j

---

..- -

-.-- .- ---

King, 0 apuca de mana, apoi de talie, a urmat 0 lupta in


. timpul

careia doi din prietenii mediumului au sarit .fu

ajutorul Katiei care, dupa marturia domnului Henri Dumphy, de profesie avocat, parea ca-~i pierde gambele ~i picioarele, dupa care ea facea 0 mi~careca aceea a unei foci in apa, apoi Katie aluneca prin infa~urarea lui Volclanan,
.

neliisBnd nici 0 urma de existenfiicorporala.Cinciminute


dupa disparitia fantomei, mediumul, domni~oara Cook, a fost gasita iQ:lbracata in negro, incaltatii, cu cureaua stransa in jurul taliei ca ~i la inceputul ~edintei ~i avfutd funda sigilata cu pecetea de inel a contelui de Caithness intacta, a fost cautata dar Jiu s-a gasit nici 0 urma din draperiaalba in care aparuse Katie. WIlliam Croocks a re~it materializarea completa a fantomei Katiei a~a.cum a descris-o in cartea sa Nemurirea Suj/etului. . lata cum descrie aceasta materializare completa a Katiei: "Niciodata nu a aparut Katie cu atat de mare perfectiune, timp de doua ore ea s-a plimbat prin camera purmnd conversatii familiare cu cei de fata. De mai multe ori m-a luat in brate in timpul mersului ~i impresia pe care am simiit-o era accea ca langa min~ se afla 0 femeie vie, nu un vizitator din lumea cealalta. I-am cerut permisiunea s-o iau in brate, ingaduinta mi-a fost data in chip gratios ~i m-am folosit de aceasta ocazie in mod cuviincios, cum ar fi facut orice barbat in asemenea imprejurare. Fantoma nu opuse nid 0 rezistenfa, ea era 0 fiinta tot ~a de materiala
89

Misterul mortii, lumea cealaltA ~iDemurirea suOetului

ca ~i domni~oara Cook ins~i". William Croocks descrie ~i ultima mate~ializarea fantomei Katiei King: "La orele7,23 seara, domnul Croocks a condus-o pe domni~~ara Cook, la mediumul sau in cabinetul obscur unde ea seifttinse pe scanduri cu capul rezemat pe perna. La orele 7,28 Katie
, ,

vorbipentruprimadata,iar la 7,30se aratiiin afaraperdelei


in toata forma ei. Avea par lung, castaniu, de nuantiiaurle, cazand in cosite de ambele paTtiale' capului ~i de-a lungul spatelui pana la brau. Ea era inve~inantata in alb cu maneci scurte ~i gatul gol, purta un vo'al lung, alb, pe care ~iI-a 'lasat pe obraz, numai 0 data sau de' doua ori in timpul
. ~edintei.

'

Mediumul purta 0' rochie albastra deschis, de

merinos. Aproape tot ,timpul ~edihtei, Katie a stat in picioare in fata noastra, perdeaua cabinetului fiind inlaturata ~itoti am putut vedea deslu~itmediumul in transa cu obrazul acoperit ca s-o fereasca de lumina, ea nu-~i parasise pozitia de lainceputul ~edintei. Katie vorbi despre apropiata ei plecare~i accepta un buchet de loripe care 11 adusese doinnul Toop precum, ~i cativa crini legati impreuna, e.ferifi de domnul Croocks. Katie 11invita pe domnul Toop sa dezlege buchetul ~i sa puna lorile in fata ei pe podea. Ea se a~ezaturce~te ~i ne ruga pe toti sa:facem la fel, imprejurul ei, apoi impaqi florile ~i diidu fiecaruia. un mic buchet pe care 11infii~ura intr-o panglica albastra, scrise de asemenea scrisori de adio iscalindu-se Annie Owen Morgan, zicandca acesta a fost numele ei adevarat -in timpul vietH pamante$ti. Scrise 0 scrisoare i 90

--

.-.--------.

Dr. Aurel Popescu-Bilce~ti

mediumuluiei ~i alese pentru el un boboc de trandafIr'ca


<lar de adio. Katie lWiatunci 0 foarfec~ taie 0 ~uvita din parol ei ~i ne dadu fIecaruia 0 buna parte. Lila apoi de brat pe domnul Croocks, facu ocolul camerei ~i stranse mana fiecaruia, se ~eza iar~i ~itaie inai multe bucati din rochia ei ~i din voal, daroindu-Ie celor de fata. VWnd gauri atilt de mari in rochie, pe cand ea se afla ~ezata intre domnul .Croocks ~i domnul Toop, fu intrebata daca ar putea repara stricaciunea, ~a cum facuse ~i in alte imprejurari. Ea infati~a atunci partea taiata catre lumina ~i lovi 0 data deasupra, astfel ca intr-o clipa partea taiata a fos1facuta la . loc ca ~i mai Inainte. Palpand stofa, cei de fata au constatat ca nu mai are nici 0 gaur~ nici 0 cusatura acolo unde erau gavri de zece centimetri in diametru. Parand a fI foarte obosita, ea spuse cu tristete ca dcire~tesa pIece pentru ca foqa Ii scade. In timp ce indrepta asupra prietenilor 0 ultima privire grava ,~iingaduitoare, ea se facu nevazuta. 0 auzise de~teptandpe medium care 0 ruga plangand sa mai stea putin, iar Katie i-a sp~: "draga mea, nUpot, misiunea mea este Indeplinita, Dumnezeu sa te binecuvanteze". S-a auzit sunetul unui sarot de adio, dupa care mediumul aparo in mijlocul'nostru complet sleit ~i adanc consternatr Katie spunea ca de acum inainte nu va mai putea nici vorb,i,nici
,

sa-~iarate obrazulca, indeplinindtimp de trei ani aceste'

manifestari fizice, petrecuse 0 viata foarte penibil~ ca sa-~i _ispa~easca gre~elile pentru a se putea malta 1a un grad superior de viata spirituala, ea va mai aparea la intervale
91

----

Misterul mortii, lumea cealaltl ,I nemurirea suOetulul

foarte Iungi de timp, putfu1dsli corespondeze in scris eu mediumul sliu, dar cli acest medium.o va putea int~tdeauna ved~a cu ajutorul luciditatii magnetice".
.

Mat~rializareaspirituIui se face ~i sub forma'tJi'ior


lumini ~i aceasta materializare.a fost descrisli ~i de William Croocks"fuaceea~i lucrare numita Nemurirea Sufletul1:li. ,,Am vazut puncte luminoase ~nind din diferite pmp ~i ~ezandu-se pe capul. unom din cei de fata, am primit raspunsul la intrebliri puse d~ min~ prin sclipiri de luminli strMucitoareproduse in fata mea de a~tea on "decate ori ii ceream. Am viizut sciinteide luminli zburiind de pe masli in tavan ~i recaziind pe masli cu un zgomot foarte distinct, am . obtinut 0 comunicare aIfabeticli prin fulgere luminoase produse in aer inaintea mea, am vazut un nor luminos plutind deasupra unui tablou. Mi s-a intamplat de muite ori ca un corp solid fosforescent cristaIin sa-mi fie pus in miinli de 0 mana care nu era a nimanui din . cei de fafli. in plinli lumina am vazut un nor luminos planiind deasupra unui heliotrop ~ezat pe 0 masli liinglinoirupiindu-i 0 ramura ~i aduciind-o unei doamne. in alte imprejurari am viizut un nor la fel, condensiindu-se sub ochii no~tri, luiind f-orma Wleimiiipi ~i transportiind mici obiecte". A,ceasta forma de materializare a spirituIui este la fel cu aparitia luminii ee i-a 3:parutApostolului Pavel in drum spre Damase ~i care a dus la eonvertirea aeestuia la cre~tinism. In:tati~area fantomei Katiei King a fost imortalizata 92

Dr. AureJ Popescu-BiJcefti

fotografic de catre Wllliani Croocks. Fantoma a fost examinata i s-a vamt ca era bine distincta de medium. Mai intai, insai fantoma, a afirmat ca a fost 0 fiinta care a trait pe pamant. lata cum deserie William Croocks deosebirea dintre fantoma :;;imedium: "doresc sa dau la lumina cateva deosebiri pe care Ie-am observat intre fantoma i medium. Talia Katiei este variabila, la mine acasa am vazut-o mai inalta cu 15 em deeat inaltimea mediumului. Urechile fantomei nu sunt gaurite, pe cand ale mediumului sunt i poarta de obicei cercei. Tenul Katiei estefoarte alb, pe cand al mediumului este foarte oache:;;.Degetele fantomei sunt mult mai lurigi ca ale mediumului, obrazul ei este mai mare. Am siguranta cea mai absoluta ca intre medium i fantoma sunt individualitap i deosebiri, cel putin in ceea ce privete trupurile lor. Mai multe semne mici care se gasesc pe obrazul mediumului, lipsesc de pe obrazul fantomei. Paml mediumUlui este de un brun aa de inchis ca pare aproape.negro. 0 :;;uvifii din paruI Katiei, care este acum sub ochii mei i pe care mi-a dat voie s-o iau din cositele ei bogate, dupa ce Ie-am urmant cu degetele mele pana pe cretetul capului ei, ca sa ma asigur ca au crescut acolo, este de un pUicutcastaniu auriu. Intr-o seara numaruI pulsatiilor fantomei era de 75 de batai pe minut, pe cand ale mediumului, cu eateva clipe mai in urma era de 90 de biitm pe minut fiind de altfel cifra ei obi~nuita. Apasandu-ne urechea pe pieptul fantomei, 93 ~--

MisteruJ mor(ii, Jumea ceaJ.8ltii~i nemurirea sufletului

auzeam ba~d inauntru 0 inima, iar bataile emu mai regulate decat ale mediumului. Incercand in acel~i mod, pUimanii fantomei s-au aratat a fi mai sanato~i decat ai medjurnuiui, ca~i in momentul experierilei mele, mediumul urma un tratamem medical impotriva unui guturai. (Nemurirea Sufletului, pag. 269). To?te aeestea arat! identitatea diferita- a eelor doua
.. fiinte: mediumul ~i fantoma"~ In cartea sa Materializari de fantorne, doetorul Schrenk-Notzing arata fotografii ce surpri,ndfenomenul de formare al fantomelor materializate. Un cap mic de fantoms. materializata aparea iang~ mediiunul Eva Carriere. Cand cap~orul se arata iar~i 0 auzi pe Eva vorbind in acela~itimp. Ea dorea ea gazda, doamna Bisson, sa taie 0 ~uvita de par de pe cap~or. Pe ca.Tldfantoma se apropia, doamna Bisson Iua eu mana dreapta 0 percche de foarfed pe care i Ie intindeam eu. Mana ei stanga fu dusa la mana dreaptAa Evei, spre eap~orul a~ezat spre marginea perdelei. Atunci, sub ochii mei, care putura.observa totul de aproape, uoamna Bisson apuca 0 ~uvita de par cam de ~ase centi-

me~i pe care mi-a dat-o mie(pag.131). S-~ taiat apoi 0 bucata~epar de pe capulmediumului~i leoOa ~at la analiza. Concluzia acestei examinari este redatii astfel in cartea . sa: "Pilrul provenit de la fantoma amrna pe jumiHatea dreapta a fetei, pana jos pe gat, pe cand parui Evei este bron, eel de pe capul fantomei, numWt Estela, este blond / deschis". 94 _~.l

Dr. Aurel Popescu-Bilc~ti

Examenul chimic i.inicrofotografic a fost flicut..de doctorul Steiner din Munchen: paruI este din cap i este pmomenesc, deosebirea in', structura epidermici\ poate fi datora~ varstelor diferite ale paruIui, dar expertul, tratfu1d cele doua e~tioane cu ~cid sulfuric inci\lzit la 50 de grade Celsius, a notat ci\ uvita luati\ de la medium se dizolvi\ in
.

fibrile mult mai curate decdt paruI fantomei, tratat in


'acel8i mod. ~aruI mediumului se descompunea foarte natural in elementele lui, in timp ,ceparuI fantomei ari\ta nu numai aceasti\ disolutie dar i 0 solutiune paqiali\ a ins~i fibrilelor. Aceasti\diferenti\indici\0 deosebire in constitutia chimici\ a substantei care nu se observi\ la unul i acel8i individ, de aceea este probabil ci\ amandoua mostrele apaqin unor iIidivizi diferiti. Prin cercetarea ~tiinpficade laborator se inli\tura astfel orice iluzie aratfu1dea eonstatarea este reala 100% !ii ca fantoma este cu totul altapersoana deeat a mediumului,

dematerializati\. .
Aceste fantome vorbese un limbaj omenesc, in limba din tara unde are loe experienta de~i.mediumul poate sa nu cunoasca'limba respeetiva. Fantomele spun despre ele ca sunt spiritele unor oameni morti. Trebuie sa rflentionam; a~a cum a aratat Gabriel Del~e in eartea sa Aparilii materializate ale vii/or ~i ale morli/or, precum ~i .autorul Hector Durville in cartea sa Fantomele celoy'vii, ,ea in timpul somnului natural sau prin 95
j ,

I I
I

--

---

Misterul mortii, lumea cealalti ~i nemurirea suOetului

hipnoza, fantoma omului viu desprinsa din corp se poate 'manifesta la distanta, iar in unele cazUrlpot fifotografiate, dar niciodata aceste fantome nu afmna despre ele ca ar reprezenta aparitia fantomelor unui mort. Fantoma este insa~iEut, este partea psihica ~igandirea omului, este personalitatea sa in timp ce corpul material este numai laca~ul spiritului, receptorul provizoriu supus decaderii ~i:mortii, este cadavml in perspectiva. Niciodata personalita~eafantomei LUlUi om viu nu afirma despre ea ca apaqine ul1uiom mort, ill afara de cazUl~and individul este un boInav mintal. In ceea ce prive~te ap3ri!ia unor oameni in viata la distanta In timpul visului, aceasta se expiica prin desprinderea spiritului ~i a corpului astral din timpul sonmuiui ~i posibilitatl1e acestuia de a-~i reface un corp fizic la distanta de corpul eteric al celui ce doarme cu care este legat printr-un cordon fluidic, iar aceasta.materializare se face instantaneu. Ernest "Vaten,asistand 1a0 ~edintiide materializa,ride fanh:me, a materializat in fantcma 0 ruda a sa. Cu acest prilej el a dorit sa verifice daca aceasta fantoma se comporta sau nu ca un om &devtirat~i, In ac~st sens, a mtrebat fantoma dad poate manca. Raspunza.TJ.d afirmativ - ca poate -.el i-a olerit doi bbcuiti ~i 0 'patlagica ro~ie pe care f"lltonia le-a introd1.ls ill gura,~jle-a mestecat. Dupa ce fantoma s..a dernaterializat 111ceti~or,in f{lla ochilor asistenti101~ nu s-a gasH ruei un iest de biseuiti sau din 96

.. -

- .--

Dr. Aurel Popescu-Bllceti

patlagica pe care Ie mancase. Continuarea existentei spiritului dupa moartea fIzica ~i identificarea personalitatii .1ui este dovedita ~i de alte intamplari. ijenjamin Sirkia din Palermo, in luna mai 1910, a discutat cu doctorul sau personal despre fenomenele psihjce, el fiind un materialist convins. Intr-o zi acesta are o conversatie cu doctorul sat\ convenind ca primul care va
"'

muri sa dea un semnal ca spiritul este nemuritor ~i


supravietuie~te,'in ~a fel ca acesta sa vina ~isa sparga ceva in camera in care locuie~te, convenind ca acel obiect sa fIe. clopotelul de poqelan suspendat de lustra de deasupra

. mesei.
Dupa aceasta conversatie doctorul a plecat la Licata, 0 provincie din Grigenti. Peste ~apteluni, intr-o zi, s-au auzit
~

lovituriaplicate~upra abajuruluilustreisuspendate,cat ~i
asupra clopotelului ce era legat de aceasta. Aceste lovituri s-au repetat inca cinci zile, iar in ultima seara s-a auzit 0 lovitura puteroica care a spart in doua clopote1ul. In ziua urmatoare s-a produs un zgomot puternic in sufrageria unde,se sparsese clopotelul, gasindu-se 0 bucata de clopotel ~ezata pe nlasa de parca aceasta fusese pusa acolo de 0 mana omeneasca. Dupa doua zile, doctorul a aflat de la un alt prieten al sau, profesorul Rusci, ca Benjamin Sirkia murise in_ ultimele zile ale lunii noiembrie. Spiritul, dupa moarte, poate face unele lucruri mecanice sau poate apiirea sub 97 ----

! i

i ,
I I

Misterul mortii, lumea cealaltl ,I nemurlrea suOetulul

forma unOI'fantome. La Paris, 0 fata numita Marguerite, ~i-a pierdut. in acela~ian trei membri ai familiei sale, tata, mama ~i 0 sora numita Jeanne, care avea numai 16 ani ~i care murise de 0 afectiune pulmonara. Marguerite s-a trezit din somn intr-o dimineara auzind zgomot in camera. Acest zgomot. era facut de 0 silueta irilbracata in n~gru, care trecandpe ldrlga patul ei, s-a aplecat deasupra capului surorii sale care donl1ea'~i a .sarutat-o pefrunte. Privind mai atent aceasti\ faptura i~i dadu seama ca aceasta semana Ctimama sa care era moarm. I)upa putin timp, sora sa, Jeanne se treze~te din sonm ~i-i spune ca-i pare rau ca s-a trezit,. cilci 1."1 vis a vazut-o pe mama ei care venise sa 0 sarute, era imbracata in negro, a~a cum purta ea doliu dupa moartea sotului ei. Mama lor era moartii de doua luni.

Un alt caz s-a petrecut pe patul unui spital, unde un


copilin varsUide 12 ani, numit Tommi Brown, era foarte "bolnav.Acesta Ii spune mamei sale catatal sau, care murise
. de doi ani, a venit la

"'

el ~i.i-afacut semn sa-l urmeze,caci

dore~te sa-l ia cu el. Dupa cateva zile copilul a murit. Aparitia spontana a fantomei.unui mort este rehtata de Myers, in cartea sa Personalitatea umana. Povestitorul relateaza ca sora sa in vfu-stade 18 ani a murit de holera, la
.

Saint Louis, in anul 1867. Dupa nOvaa..'ll,ailfu1du-se in


, I I , :!

S.U.A..in camera unde loeuia, i-a aparut soralui, care era .moarta ~i care sta In stanga sa,.sprijinandu:.secu mana de masa, dupii care a disparut imediat. Elaspus f-amiliei 98

Dr. Aurel. Popescu-BAlc~ti

aceasta intfunplare, aducandu-~i aminte ca fantoma sorei avea pe obrazul drept 0 zganetura recenta. Auzind acest amanunt, mama sa a le~inat, iar dupa ce ~i-a revenit a declarat ca acea zganetura de pe fata moartei i-o provocase in timp ce se preocupa de toaleta mortuara ~i ca ascunsese sub pudra acel semn, in ~a fel ca sa nu se poata observa. Aceasta aparitie a fantomei a fost urmata de moartea mamei. Lordul Brougham, un ilustru politician ~i istoric englez avea un prieten cu care vorbise despre nemurirea sufletului. Ei au recut un legamant ca acela care ya. muri primul sa revina ~i sa se manifeste celuilalt, pentru a confmna continuarea vietHde dupa moarte. in timp ce se gasea intr-o carlade baie in Suedia, lordul Brougham, aruncandi1-~i0 privire pe scaunul pe care erau hainele lui, I-avamt pe scaun pe prietenul ~au, G.H.,despre care ~tiaca plecase in India. Aceasta se intfunpla pe data de 19 decembrie,. iar dupa ce s-a intors in Anglia, la Edinburgh, a gasit o. scrisoare dill India care anunta moartea prietenului sau care avusese loc chiar pe data de 19 decembrie. Aceste aparitii dupa moarte in urma unui legamant recut mainte de a muri este . povestit ~i de eatre CastexDegvange, astfel matu~a sa avand 0 prietena din copilarie, au t1icut conven!ia ea prima care moare sa i se arate celeila1te sub fonna unei fantome. In timp ce matu~a era a:jezata pe pat, ea a vazut-o pe prietena sa a~ezata pe

99 - - ~ ---

Misterul mortii, lumea cealalti ~inemurirea scOetului

fotoliul de langa masuta ei de lucru, purtfutd pe deasupra rochiei un fel de pelerina cu capion cr care fusese imbracata la inmormantare. Spiritul unui mort face 0 comunicare sopel'"sii1e, intfunplarea petrecandu-se in 1761, doamna Masterllle, vaduva ~ui ministru al Oiandei. L~ Stokholm,. este solicitata sa restituie 0 sumll de 25.000 de guldeni unui creditor ai~sotuIuidecedat. Ea a cautat chitanta respectiva dar nu a gasit-o. Facand. 0 vizitii .celebrului medium Swedenborg, merge apoi acasa i il viseazli pe sotuI sau,

care indica mobila unde em dep~ chitanta,impreunacu


un ac de par cu diamant, pe care ea il considera pierdut. Acest vis s-a petrecut la ora doua noaptea. A doua zi a venit la vaduva mediumul ~w'edenborg, care i-a povestit ell in noaptea precedenta a vlizut .spiritul sotuIui ei, care i-a declarat ca se duce la vliduva sa. Se tie ell in "isspiritul omului, invelit in corpul sllu astral, se desprinde de corpul sau fizic ~i cliHitore~te in lumea astralll ~i anume in straturile mferioare ale acesteia, lume astralll care mai este denumita Devakhan, unde spiritul poate lua contact cu spiritele altor moqi prin vazuI 9i a~ astrale. Voicontinua sa descriu apantii de fantome ale moqilor i in alte :situatii. Astfel mons~niorul Parle care a deyenit apoi episs;opde Alger, aflandu-se in cabinetul sau, a auzit u~a deschizandu-se in spatele sau. Intorcandu-se a vllzut conturul unei fantome, in care a recunoscut pe unul din membrii parohiei' sale care era mort. Acesta ii spune 0 100

-Dr.AurelPopeseu-Bllcqti

sum4, creditorul ~iadresa sa : ,,Achitap aceast! sum! ca s! nu mai sutar". Mergand a doua zi -Ia aceastA adres!, a constatat c! suma ~i creditorul erau exacte ~a cum .i-a' indicat fantoma. Intr-un alt C8Z;'~ntele Thadee Czacki, po;yeste~teca dupa moartea tatalui sall"acesta i-a'aparut in vis ~i i-a spus ca a imprumutat 0 sum! de 0 sut! de-ducap pentru care nu l~~ nici 0 chitanta, 'acest vis s-a repetat pana cand ,el s-a dus la acea adresa ~i a aflat ca intr-adevar tatal siiu imprumutase acea suma. Dupa ce aceSta a achitat suma, visul nu s-a mai repetat.' " , Intr-o aIta relatare a lui 'Robert Dale Owen, 0 domni~oaradintr-o familie din New York,mersese in vizita la 0 ma~a, proprietara unui castel depe malul fluviului Hudson. Acest castel era bantuit de fantome. In timp ce dormea in camera ei a apiirut 0 fantoma imbracata intr-un costum de camerista, care se plimba prin camera dupa care a disparol Dupa un timp s-a dus la 0 ~dinta de spiritism., unde s-a prezentat un spirit care se numea Sarah Clarke, un nume necunosc1,1t nici de ea ~i nici de mediumul care facea acea ~edinta.Acest spirit le-a comunicat ca fusese cu mult timp inain~ecamerista lama~ domni~oarei ~i ca atunci cand aceasta se gasea in vizita la miitu~a,ea a facut 0 vizita incercand sa-i,spuna cii era vinovata de cateva furturi ~isa-i ceara s-o ierte, caci din aceasta cauza ea sufera foarte mult

in lumeaspiritelor~

'

Mergand din nou 1a ma~ii a at1at cii, intr-adeviir, in urma cu treizeci de ani, aceasta a avut 0 camerista eu aeest
101

-----

Misterul morfii, lumea cealaltl ,1 nemurirea sufletului

~
j

nume ~i ea in aeea perioada i-au disparut din camera mai multe lucruri, adici1 exact ce-i indicase spirimlin acea ~edinta. Dupa ce matu~a a iertat-o, fantoma 1111 a mai \lntuit niciodata acel castel. Hi~arionMarqUElllt descrie un ait caz de aparitie a unei fantome. Aceasta era fantoma unui om care murind nu spusese unde erau ascun~i banii familiei. Intr-o noapte, in jurul orelor 24,00 a auzit pa~i care coborau pe scara de la pod, p~ii s-au oprit pe etajul unde era .flu! acestuia, dupa care s-a auzit actionand clanta u~ii care apoi s-a deschis auzindu-se vocea tatalui sau: "Baptistine, ccpilul meu, de cand v-am parasit sunte!i cople~iti de nelini~tea banilor pe care nu-i puteti giisi. Banii sunt intr-o veche ..lada de portocale ~i ea se afla.in camera din spateIe bucatariei. In aeeasta lada cu doua desp~1ituri sunt d~ 0 parte ni~te saci eu seminte, iar in cealalta parte in fundul iazii, sub ni~te carpe, se gasesc banii ce v-a:ucauzat votta atatea ne~azuri. Adio; copilul meu!". A doua zi cautand banii la locul indicat au fost gasitiexaet in locul.indicul de timtoma. . Fantomelespiritelor oamenilor morti potapare ~idupa o vrem~ indelungam dupa moa..-te,l.i~eorichia! dupA60 de ani. De~i,in cele mai numeroase constatari acestea apar In primele zile~saptama.."1i.sau luni dupa moartea lor, scazand in fTecventaodatiicu trecerea.timpului. Argumente in sprijinul continuani existen!~i spiritului dupa moarte sunt aduse i.de comul1icanle pe care aceste spirite Je fac in timpuJ:edinfelorde.spiritism. 102

I
~

J j

-.

- - ---

Dr. Aurel Popescu-Bilce~ti

Magistratul rusMarutchich poveste~tede decesul unei tetite orfane de tata, numita Paladie pe care a cunoscut-o prin ftatele acesteia. Aceasta fata a murit la vdrsta de 15 ani, fiind calugarita in manastire. La 0 ~edinta de spiritism a aparut spiritul Paladiei care i..a spus: "re~eaza ingerul, cade..." . Magistratul nu a inteles sensul acestor cuvinte, dar
. .

aflfutdca aceasta era inmormantatala Ki~v,s-a dus sa-i

I
I

l
I J i

l i
I

_ viziteze mormantul, astfel a vamt. ca statuia de marmura care veghea mormantul ~icare reprezenta un Inger ce purta o cruce, era aplecata intr-o pozipe ce statea sli carla. Numai dupa aceea a inte1es mesajul comunicarii din ~edinta de spiritism. Fantoma Paladiei i-a aparut in numeroase situatU, uneon chiar ~i de trei ori pe saptamana, recunoscaridu-i bine infati~area intotdeauna imbracata in acee~i rochie inchisa, in care' era imbracata atunci cand ea a murit sub ochii saL Aceste aparitii ale fantomei Paladiei se prelungeau 2-3 minute, ca apoi treptat sli apara din ce in ce mai putin ~i apoi sli dispara. Dupa trei ani de la ultima aparitie ii apare din nou in biroul sau de lucru, cu care ocazit! el se hotar~te sa-i vorbeasca. EI a intrebat-o ce simte in pl'ezent,iar ea i-a raspuns: "impacare". La ~ase ani de la acesta aparitie fantoma apare din nou ~i-i spune: - ,,Am fost, am vazut", dupa care surWnd a disparut. In seara aceleia~i zile 0 t8nil...acare se afla in casa magistratului a avut impresia unei fanto~e In camera ei care i-a sptis; 103

J
I

t !

..-.

--

-- - -- ----

Misterul mortii, lumea cealalti ~i nemurirea suOetului

-"sanu te temi de mine, eu sunt buna ~i iubitoare",


Judeeatorul Edmonds fost pre~edinte al senatului S.U.A. ~i apoi membru al curtii de apel din New York poveste~teafmnatiile facute prin mediumul Laura, fiieaJui. Aeeasta. a vorbit 9 sau 10 limbi strmne in ~edintele de spiritism cIe~i. ea nu cuno~tea decat doua limbi. Diferiti straini au putut sa comuniee prin intennediul ei cu persoane decedate, in limba rani lor. lntr-o seara ea a primit vizita unui gree, pe numele sau Evanghelides, care a inceput sa vorbeasca cu Laura in limba greaca. In timpul ~edintei, grecul, profund emotionat, a inceput sa planga rara a explica motivul in fata celor ~apte persoane prezente. A doua zi, de fatii numai cu Laura a explicat starea lui sufleteasca din ~edintade spiritism. Spiritul cu care vorbea Laura atunci cand aceasta era in transa, era al unui bun prieten al sau, fratele unui patron grec, Marco Bozarris. Acesta 11anuntase ca unul dintre copiii sai ram~i in Greda murise. Dupa zece zile Evanghelides, primind 0 scrisoare din Greda a aflat de moartea fiului sau. De retinut ca Laura 11vedea pe grec pentru prima data. A.cela~iautor Edmonds a mai semnalat un caz liTcare la 0 ~edint~de spiritism a aparut un spirit care a mcut-o sa vorbeasca. perfect un dialect scotian. Aeest spirit s-a identificae.a fi al unei doamne Paisley, din Scotia, care murise cu cateva zile mai inainte. Dupa un timp acela~i spirit s-a adresat ~iunui alt medium, 0 tanara din Rockfort, Illinois, domni~oara Scongall, care nici ea nu cuno~tea 104

_.- .--.-

Dr. Aurel Popescu-Bilce~ti

limbascotian~~icarerasp~d caruidecesnu se ~tia.

unuiadintreasistenti,. sea
,

identificat a fi chiar bunica lui care murise in Scotia ~ide al Toate aceste relatari, confirIna nu numai existenta spiritului dupa moarte, dar ~ipastrarea identificarii lui ca persoana ce a fost in viata. Dar aceasta mai arata ca ~ilimbajul omului este de ordin spiritual, spiritul omului mort face ca limba in care vorbea inainte de mOarte sa se mentma ~i dupa moartea corpului fizic ~imai mult chiar aceasta limba o poate transmite ~ediumului care se.afla in transa, care 0 preia ~i-l face sa vorbeasca. Aceasta constatare este 0 revelatie caci materiali~tii sustm ca con~tiinta ~i limbajul omului, sunt determinate de creier, nu de spirit. Cea mai impresionanm constatare este aceea ca 0 fantoma care apare instantaneu ~a precum ~i dispare, vorbe~te. Cum reu~e~teaceasta, cum poate folosi instantaneu creierul, este o enigma. Un creier uman se dezvolta in ani sau chiar zeci de ani, cum ar putea sa se formeze creierul ~i sa mai ~i invetesa vorbeasca 0 limba? Este eel mai evident argument ca eo~tiinta, personaHtatea~i limbajul sunt determinate de spiritul omului nu de materia ereierului. Nemurirea spiritului a fost deserisa de foarte multi autori printre care amintim urmatorii: * Pierre Comeille in cartea sa Supravieluirea sufletului ~i evolulia /ui dupa moarte. .* Arthur Ford in carte~ sa Relatare despre viala ~i moar/e.

.,

105

Misterul mortii, lumea eealaltit ~i nemurirea suOetului

* Morey Bernstein" in cartea sa Protocolul unei rena~eri.in aceasta arata ca un subiect aflatin hipno~ poate sa-~i.povesteasca alte vieti pamante~ti anterioare. El citeaza carol lui Bridey Murphy care nascut! in 1923 i~i aminte~te'de viata ei anterioara, ea murind in anul 1864 ca urinare a unui accident. Ea relateaza cum a asistat la propria ei moarte ~i cum ~i-a privit inmormantarea propriului corp. Aceasta reincarnare a spiritelor a fost descrisa ~i de Gustav Pfannmuller in cartea sa intitulata Moartea, lumea cealalta i nemurirea. EI arata ca spiritul provine din lumea spiritelor, nu se formeaza odata cu n~terea copilului, numai ca "acest"autor crede in metempsihoza, adica in transmigratia spiritului dupa moarte, nu numai in om, dar ~i in plante ~ianimale. Aceasta idee a lui, vine in contradictie cu legile divine, prin care un spirit evolueaza pe scara ascendenHi~i niciodata pe scara descendenta. Un spirit de om a fost creat de Dumnezeu in miliarde de am, in lumea astrala, paralel ell spiritul plantelor ~i animalelor, dar odata format el nu se intoarce intr-o forma inferioara~ Spiritul nu este nici corp, nici actiune a cotpului, el este actiune ~i creatie dumnezeiascRt iar oamenii sunt creatia spiritului. Spiritul nu este corp, este extracorporal, este 0 substanta care i~i are fiinta din sine, este ceea ce exista cu adev3!at, care nici nu devine nici nu se pierde. El este inceputul mi~carii~i imprima mi~caretuturor celorlalte 106 - ~--

"

-- - -

--~.

Dr. Aurel Popescu-BAlc~ti

Iucruri, in timp ce el !nsu~i se mi~ca de la sine, el da trupului inzestrat cu suflet, viafa pe care el 0 are din sine ins~i ~i nu 0 pierde niciodata, pentru ca el 0 are de la sine. Spiritul este inrudit cu entitatea .divina ~i cu eternitatea, el nu are corp, nu poate fi vamt in lumea fizica, are 0 viata in mod natural ~i este nepieritor. Aceasm dovada

a nemuririispiritului0 constituieposibilitateaca acesta f

nu se intrupeze din nou la mult timp dupa moartea omului, intr-un alt corp fizic, adica sa se reincarneze. Actul spiritului de a lua in decursul secolelor, rand pe rand corpuri omene~ti noi, se nume~te reincarnare; CO:nfmnarea faptului ca spiritul reprezint! 0 entitate nemuritoare ~itranscendenm, 0 putem verifica prin regresia in timp a unui om aflat in stare de hipnoza. oEstecunoscut faptul ca in stare de hipnoza, con~tiinta ~i functionalitatea scoartei cerebrale sunt suprimate. Hipnotizatorul se adreseaza subcon~tientului celui hipnotizat, comunicand cu personalitatea dam de spiritul siiu. Pe de aIm parte, toam activitatea noastra din viata pamanteasca ramane inregistram in acest subcon~tient, ia nivelul caruia actioneaza spiritul omului. Aceasta inregistrare continua, se face la fel cum inregistreaza un calculator datele pe care Ie introducem in memoria lui.
o

In aceasm stare de hipnoza, omul ia succesiv in

primire personalitatile pe care le-a cunoscut in alte viep anterioare, amintindu-~i cu exactitate toate datele privind biografia lui din acele vieri, dar ~i toci(e datele privind

107

- - -----

Misterul moJ1ii, lumea cealaltl ~i nemurirea suOetului

evenimentele social-politice din acea perioada. Astfel de experiente de regresie in timp sub stare de hipnoza, a tacut un mare hipnotizator din Lyon, numit Alphotise Buvier. El a reg~esat in timp 0 femeie licenfiata, casatorita cu -fui" militar ~i I?ama a unei fetite de 4 ani. Aceasta, regre~ata, inainte de a se ~te, spune ca se afla in lumea astrala, ca spirit liber;,ea se mi~cape orbita, privind parintii ~iprietenii sai care se afla ~i ei in spatiu, ~i-~i cauta spiritul logodnicului sau, Louis, care inurise' inaintea ei. in viafa anterioara ea se numise Margarete Duchesne, ~i dupa ce a murit a fost inmonniintata in cimitirul Briancon, ea decedand in &lU11860in V8rstade 26 de ani de 0 afectiune pulmonara, probabil tuberculoza. Regresata inaintea decesului, ea ~e~te, sP"!Ileca are dureri de piept ~i este indragostita de Louis Jules Martin, care i~i face stagiul militar in localitatea Briancon. Un aIt caz de regresie in timp este al unui barbat care, regresat intr-o alta viata spune ca la 32 de ani era la Milano ~i !ucra ca sculptor in marmura la un patron ce se numea Paoli, un betiv care I-a batut de mai multe ori, pentru ca nu era iIidemiinatic.In acee~i viata dus la 25 de ani, spune ca este sluga futr-o bucatane, iar la 21 de ani, a fost chemat la recrutare '~e unde a fost respins pentru ca era foarte slab. Regresat lit V8rstade 19 ani, era viinzator de ziare, vindea ziarul Durance, aceasta intfunpliindu-sein anu11757. La 18 ani era ucenic la un atelier de cizmane, dar neplacandu-i aceasta meserie a abandonat-o. La 16 ani

108

- ---

Dr. Aurel Popescu-Bllcqti

locuia cu parintii sm la Saint Pierre aproape de Briancon, unde taOOsau era cultivator la 0 ferma. La 12 ani este elev. ~i are ca profesor un preot numit Antoine. La 10 ani spune ca-i este frig, nu are haine, iar mama sa i-a confecponat 0 pereche de pantaloni dintr-o rochie a ei, iar atunci cand ii este mai frig se refugiaza sub grajdul boilor unde este mai ,
~

cald.

tntr-o alta viata anterioara este femeie ~i are vdrsta de 30 de ani, numindu-se Jeny Ludovic, traind in anul 1702 este mama a doi copti, unul de 7 ani, care se cheama Auguste ~i aItul mai mic abia nascut, locuie~tecu sotuI saum locaIitatea BIoermeI ~i acesta face doage pentru butoaie. Regresata mai inapoi in acee~i viata, este orfana ~i locuie~te la unclUulei, pe care.il cheama M8rletti ~i care lucreaza la un farmacist, dar care se pare ca este chiar taOO ei. Ea il cuno~te pe Ludovic, un barbat vaduv care are ~i el doi copii ~i cu care urmeaza sa se casatoreasca. La 12 ani se vede pe malul apei la Blouermel ~iculege plante pe care unchiul Ie da fannacistului unde lucreaza ~i pe care il cheama Ioannes Irens. Printre plantele medicinaIe pe care Ie culege citeaza ochiul pisicii, planta ceruIui, piciorul paianjenului~oglinda sufletului ~ialtele. Regresata Ia vdrsta de 5 ani se vede pe genunchii unchiului sau, apoi adusa in momentul n~terii ea spune ca vede 0 femeie pe pat grav bolnava ~ipe taOOei (unchiul) care plange.

In altAviataanterioara,se ~ume~teMichel Bety, este


in anul 1615 ~i are 22 de ani. EI se vede luptfuld impotriva 109

--- ---

.--

--- - -.-....--.

Misterul mortii, lumea cealaltA ~i nemurirea sune~ului

elvefienilor ~i est~ ranit cu 0 .1oviturade lance in torace pe partea dreapta'j La 20 de ani este in drum spre Amiens, pentru a lupta impotriva englezilor ~i spune ea a visat ca peste doi ani va muri in lupm. La 19 ani, este alaturi de prietena sa Diane de Couky ~i se afla in serviciul regelui Carol aI VI-lea ca mu~chetar.La 16 ani spune ea eocheteaza cu Charlotte de Montmorency dar aceasta mai este prietena ~i cu Francois, un biHatde acee~i vacsta cu el. La 12 ani, este de doi ani paj la eurtea regelui, conduce doamnele la curtea regelui. Tatal sau este paznicul casei de Montmorency. fu.tr-oaIm .viata anterioara este femeie, se nume~te Mariette Maertin ~i face leeturi unei doamne care se numea Gaston. Dusa la 18 ani, este angajam la contesa Guise ~i preda lectH nepotului . sau care are 4 ani, aceasta petrecfu1du-sein timpul regelui Filip cel Frumos. Intr-o aita viata anterioara el traie~te in anul 1010 ~ieste starefa la 0 manastire pe timpul regelui Robert aI 111lea. La 60 de ani se vede pregatind tinere pentru a deveni calugarite. Ea spune ca are in subordine 20 de caIugarite ~i spera sa fie llumim stareta. Intr-o aim viafa anterioara.este prins d~ Atila, la ChaIons sur Marne, din ordinul caruia i s-au ars o~hii, avfu1d pe atunci 31 de ani, se llumea Carlomee ~i se gasea intr-o unitate militara condusa de Masoee, aceasta lupm a avut loc in anul 449. La 25 de ani era plugar fiind aHituride mama sa, eu care locuia in tinutul Albinos de pe valea raului Journ. 110 -- -

Dr. Aurel Popescu-Bllc~ti

Regresat intr.:.oaIta viata, spune ca a fost ars de viu de im~aratul Probus la VRrstade 40 de ani, fiind originar din tinutul Romulus in anul 279 ~i se numea' Esius. 'Fiica sa a fost rapita de imparat ~i Bcuta metresa, el s-a dus in slujba imparatului cu gandul de a-I asasina, dar a fost prins tocmai cand se pregatea sa-l omoare, fiind apoi

ars de viu impreunaeu fiiea sa.

intr-o aIta viata anterioara traie~te in anul 100 dupa Hristos, este femeie ~i se nume~te Irisse. Ea se vede eulegand fiori pentru a Ie da preotului Ali ~i a trait aproape de Trieste in tara numita Imondo. La ~ase ani a scapat de moarte eu ajutorul unui tAnarpe care il chema Jeus, dici era recrutata pentru a fi arsa ca jertfa zeilor. Toate aceste amintiri din aIte-vieti .anterioare arata ca spiritul este ne~uritor ~1transcendent ~i prin reincarnan imbraca nenumarate cotpuri fizice umane. Experiente de regresie in timp, au fost acute ~i de un medic psihiatru american de origine iudaica, numit Brian Weiss, el a regresat in timp 0 bolnava de astenie numita Catherine. Toate vieple ei anterioare s-au sfr~it cu mofti violente ceea ce ar explica boaIa ei actuala. Ea a trait atat ca femeie cat ~ica barbat, in diferite vieti ~i in diferite tan. Cand este regresata intr-o viata anterioara dintr-o aIta tara, ea vorbea limba tarii respective, de~i in viata actuaIa nu cuno~tea aceasta limba. Dusa in stare de spirit liber, ea descrie lwnea astrala ca pe 0 lwne a gandurilor.Acest medic a Beut experienfe de regresie in timp pe un numar de

111 )
- -- --

Misterul mortii, lumea cealaltA ~i nemurirea suOetului

. 12bolnavide diferitecategoriisociale.0 pacientaevreica, din Miami. Beach, regresata, se descrie intr-o viata anterioara, fiind violata de soldatii din legiunile romane din Palestina, la scurt timp dupa rastignirea pe cruce a hri-I'Sus Hristos. intr-o alta viafli,era patroana unei case de toleranta la New Orleans, intr-o alta viafli a trait intr-o manas*e din Franta in evulmediu, iar intr-o alta viafli a trait in Japonia. De remarcat ca regresia in timp mcuta de acest medic, a fost :tacutain mod ascendent, plecand de la 0 reincarnare foarte vec~e ~i ajungand pana in zilele actuale. Aceasta se explica prin comunicarile pe care Ie fac
.

spiritele libere din. spatiul astral cu alte spirite ~i prin


informarile pe care Ie culeg din con~tiinta cosmica unde toate evenimentele pe~ecute pe p~t arhiva cereasca. raman intiparite in

In con~tiinta cosmica, spiritele traiesc in alte . dimensiuni, unde dispare notiunea de timp trecut ~i viitor. Alte experiente de regresie in t.imp au fost mcute de mai multi medici, printre care amintim pe doctorii Joseph Rhine, Ian Stevenson ~i Gertrude Schneider, care afirma nemurirea ~i transcendenta spiritului. In 1904 Rocha a efectuat numeroase asfel de expcriente de regresie in timp, cu diferite persoane, toate confmnand reincarnarea spiritului. Prin rt:gresia in timp a unui om, acesta ne relateaza date despre. existenfa lui fizica intr-o perioada de timp eu mult inainiea datei na~terii lui. 112

- ----

I .J

Dr.Aurel Popeseu-BlI~ti

.~ .

Aceasta rel~tare din alOO vieti anterioare, pe care le-a trait, se fac sub stare de hipnoza; fiind relatate fie in sens invers de curgere a timpului, fie in sens nonnal, ~a dupa cum este inOOrogat de c3tre hipnotizator. Acesta ii cere sa se situeze intr-o "anumitaperioada de timp ~i sa-i spuna ce vede. Omul regresat in timp relateaza acea perioada ~i pe el ~i sub fonna unor imagini deruldndu-se~a cum ar derula 0 caseta video. EI se descrie pe el ~1 ca ~i cdnd l-ar vedea 0 alta persoana, vazfu1duse deci din exterior. Fenomenele social-poUtice lJi economice pe care Ie descrie corespund cuno1Jtintelorpe care omul Ie avea la acea data, nu relateaza fapte pe care le-a cunoscut ulterior acestei perioade, iar"limba prin care"se exprima este limba pe care 0 cunolJteain acea perioada, care poate fi diferita de limba pe care 0 foloselJteinmomentul actual. Toate datele istorice, social-poUtice sau de alta natura, pe care aceste persoane Ie descriu in stare de regresie din alte vieti

anterioare,pot fi verificate"lJi acesteacorespundintocmai.

"

Dupa ce colonelul A.S. Rochas, fost director al "Politebniciidin Paris, a deschis seria acestor experiente, foarte multi autori s-au ocupat ~i au descris acest fenomen. Printre acelJtiait citam pe Arnoll Bloxham in Anglia, ale carui experiente se gasesc in eartea Triiim mai multe viep serisa de Jeffrey Iverson. In aceastii carte sunt referiri la peste 400 de astfel de regr~sii care au fost inregistrate pe banda magnetica. ArnoI1locuia in or~ul Cardiff in Anglia 113 --

Misterul mortii, lumea cealaltl ~inemurireasuOetuldi

~i el trata diver~i bolnavi prin l?ipnoza. tel mai r~prezentativ caz de regresie in timp, prin care ne dam seama ca spiritul este nemuritor ~i transcendent ~i ca in el se pastreaza inregistrarea tuturor vietilor lui anterioare, este al unei paciente numita Jane Evans, care in afara vietii 'sale actuale,.a mai trait alte 6 vieti. Ea se trata la doctorul Amoll Bloxham pentru 0 artritii reumatismala. Astfel in anul 286 este sotia uJ)ui perceptor ~i traia sub dominatia romana in Anglia, in acea viata se numea Lavinia ~iera sotia lui Titus, un profesor de greaca, latina ~i poezie. Acesta 'era invatatorul unui fiu al lui Constantinus, un inalt demnitar .roman. In acea viata ea da date foarte precise despre mi~carile de eliberare ale Angliei de sub dominatia romana. In timpul revoltei din anul 286 ea s-a ascuns impreuna .cu sotia lui Constantinus, Helena ~i, cu' fiul acesteia Constantin, este vorba de viitoarea imparateasa Elena ~i fiul ei, viitor~l imparat Constantin eel Mare. Impreuna cu sotul ei, Titus, au fost asasinati de soldatii romani, din ordinul imparatului Diocletian, ca represalii impotriva cre~tinilor. Ea nu relateaza nimic despre viitorul imparat, Constantin eel Mare ~i mama sa Elena, pentru ea, in perioad~ la eare se refera, ea nu euno~tea aC,estedate, fiind asasinata inainte ca aceste evenimente sa se petreaca. Intr-o aIta viata, ea traie~te in York ~i se nume~te.Rebeca, fiind sotia unui evreu bogat. Comunitatea evreia~ca in care traie~te este persecutata, evreii fiind obligati sa poarte un semn sub fonna unui inel galben, In dreptul inimii, pentru 114
----

Dr. Aurel Popescu-Bllc~ti

-a se putea vedea ca sunt evrei. Aceasta viata 0 traie~te pe ilinpuIlui Henric al XII-lea Plantagenet. Acest rege a ajutat comunitatea evreiasca, dupa el urcand pe tron Richard :lnima de Leu, care in timp ce se afla in cruciada a izbucnit o prigoana impotriva evreilor. in aceasta situatie Rebeca, sotuI, fluI ~i fiica ei, Rachel, s-au ascuns intr-o biserica, soldapi romani i-au gasit, au ucis-o pe Rachel, apoi ~i pe 'ea. Cercetarile uIterioare,.care s-au facut in anuI 1975 in o~uI York au constatat existenta bisericii St. Mary de .;Castelgate,in care se ascunsese Rebeca. . in luna septembrie a acelui~i an, a fost descoperita cripta in care se ascunsese familia Rebecm. Intr-o alta viata anterioara, Jane Evans a fost camerista lui Jaques Coeur i ea traia la Bourgas. De~iin viata actuala ea nu fusese nicodata in aceasta localitate, d~scrie cu lux'de amanunte casteluIlui J. Coeur, curtea, casa, arhitectura ~i feluI cum erau decorate camerele acestui castel in anul 1450. Ea se nume~teAlison, este foarte tanara ~i se afla in serviciullui 1. Coeur, care era un comerciant foarte bogat, un Olpcu mare influenta la curtea regelui. EI a fost acuzat ca a otravit~o pe favorita regelui, Agnes Sorel. Cand J. Coeur a fost inchis sub aceastli acuzatie, Alison s-a sinucis. Intr-o alta viata ea a fost doamna de companie, fiind in serviciul doamnei Catherina. Impreuna cu aceasta a plecat din Spania in Anglia, aceasta unnand sa se casatoreasca cu prinful Arthur. Ea se nume~te Anna de Castille ~i este
115

--------

Misteru) mortil, lumea cealaltl,i nemurirea sufletulul

origil1aradin Madrid. In drumul pe mare, spre Angli~ AnDa are rau de mare. Descrie apoi sosirea lor in Anglia i portretuI printului Arthur. Dupa casatoria st!panei sale cu acest print, ea se intoarce in Spania, se imboInavet'e"'i moare, in U1JIla unei epidemii. In 170~, traie~te la Londra, unde este croitoreasa:!a un atelier de moda, aceasta in timpul reginei Anne, iar numele ei este Ann Traskaer. In aceasta viata eSte 0 t4nm'a tara cultura i se plange ca este foarte obosita. Ea se descrie apoi intr-un salon de bolnavi, in timpul unei epidemii de ciuma. Intr-o alta viata anterioara, Jane este caIugarita intr-o . mAnastire catolica din America i se numete Grace. Ea descrie ca, inainte de a se casatori, a trait intr-un Oradin statuI Iowa, iar numele ei de fainilie era Ellis. Dei in viata aetuala cuno~te datele acelei perioade, aceasta fiind perioada primului razboi mondial, sub stare de hipnoza ~i regresata in acea perioada, ea nu relateaza nimic despre aeeste fapte, caci pe atunci ea nu era instruita. Aceasta demonstreaza ea eo~tiinta din acea viata i cea din viata aetuala se g~sesc pe alte lungimi de unda. In eartea sa Reincarnarea, sensul existentei i al viefii, Paul Liekens afirma ca spirituI, prin reincamare, ii ia amintirlIe asupra sa, odata eu fiecare fapta, sentiment, deeizie sau eredinta. Tot ceea ee omul realizeazii in viata pamanteasea este dinainte pllinuit, acest destin a1 omului este hotarat in lumea astrala inainte de reinearnare. 116 -J I J

Dr. Aurel Popescu-Bllcefti

~elen Wamboch, intr-o perioada de 16 ani, cercet!nd


'

HOO de persoane, acestea au trait 5500 de regresii in timp

~i concluziile sale au fost publicate in cartea sa Omul are


mai multe viefi.
..

Una din persoaneleregresate de ea adescris viata

traita in or~elul Westfield" din New Je(Sey, descriind or~ul, numele strazilor ~i notorietatilor or~ului din acea perioada, date care au fost cercetate ~i confmnate. Aceastli persoanli murise prin imp~care ~i ea descrie faptul cli, imediat dupli imp~care, spiritul s-a aflat langlicorpul fizic, astfel cli, de fapt, nu traise momentul propriu-zis al imp~cmi, cliciinainte de aceasta spiritul ei se desprinsese de corpul fizic.

* Ian Stevensona cercetat peste 1500 de cazuri de


"regresiein timp. * Zveed Bjorkhen a inregistrat pe banda de

m~etofon circa 600 de r~gresm in timp. * Arnold Bloxham a ihregistrat 400 de cazuri de
regresie in timp..

* Lynn Buess a experimentat de asemenea sute de cazuri de regr~sie in timp. Alte regresii au fost tacute de diferip autori, printre care amintim: doctorii Kelsey ~i Joan Grand, in Anglia, Perrier, din Franta. Psihologul american Lynn Buess a tacut regresii in timp, nu prin hipnozli, ci prin~r-ometoda ce se fQlose~teIn acupunctura. L-a regresat ~ipe Paul Liekens, care a descris 117

Misterul mortii, lumea cealalti $1nemurirea sufletului

o viata a sa anterioara, intr-o legiune romana, pe cand avea 28 de ani, regresat mai in urma, este soldat roman pe langa Pontius PHatus, asistand la judecata lui Isus Hristos, el aflfu1du-sela 0 distanta de numai trei metri de acesta. Referitor la reincarnare, trebuie sa ne referim ~i la credinta tibetana, privindu-I pe Dalai Lama, el reprezentfu1dcea de-a 14-a reincarnare a acelui~i spirit, care a fost purtat de predecesorii saL Dalai Lama actual, este nascut in 1935, el fiind reincarnarea celui care a moot in 1933. Cunoscand ca aceasta reincarnare se face carn la doi ani dupa moartea celui precedent, se fonneaza 0 delegatie de calugari care incep cercetarile tuturor baietilor nascuti in Tibet, la diteva sapti\mani pana la doi ani dupa moartea a~estuia, care il descopera dupa anumite semne considerate secrete. Astfel,' actualul Dalai Lama, a fost instalat la var-stade 4 ani. ' Un alt argument in favoarea transmigratiei sufletului il reprezinta Xenoglosia, adica" vorbirea unei limbi straine identificabila, tara ca in actuala viata acea persoana sa 0 fi studiat. Aceasta Xenoglosie este de doua felOO:recitativa ~i responsiva. In cea recitativa, 0 persoana folose~te cuvinte ~i converseaza intr-o limba straina, dar careia nu-i intelege sensul, adica nu intelege aceste cuvinte, aceasta fonna se constata mai ales la copii. In Xenoglosia responsiva, 0 fonna mai rara, el fdosete in exprimare 0 limba stramli de cea pe care 0 cunoate ~i pe care nu a studiat-o niciodata ~i Ii intelege 118

Dr. Aurel Popescu-BiUce~ti

sensul. Aceasta forma de Xenoglosie este corelata de amintiri dintr-o alta viafiianterioara, ea fiind deci legata de aminti~le Wlei personalitati care a trait intr-o alta viata anterioara. Manifestarile .unei reincamarl se pot identifica in mai multe feluri. Unele amintiri SWltgenerale, informaponale sau verbale ale personalitatii anterioare, cand Wlcopil ii 'aminte~tecum se numea el intr-o alta viata, descrie viata i ~oartea acelei persoane, date despre familia pe care a avuto ~i localitatea Wldea trait. . o alta categorie, 0 reprezinta amintirile compoctamentale care reprezinta nlaniere, obiceiuri ~i antipatii, fobii, deprinderi, talente i alte trasaturi de caracter pe care le-a avut personalitatea in care spiritul sau a trait intr-o alta viata, care alaturi de semnele fizice sunt concludente pentru a identifica personalitatea ariterioara. . Alte amintiri din vietile anterioare SWlt legate de capacitatea persoanei din preient de a recWlo8telocuri ~i oarneni care au legaturi cu personalitatea anterioara, copilul fiind condus acolo Wlde a ~ait ~i recWloscand oamenii ~. locurile.
.

Un alt indiciu ar fi legat de aspectul fizic, care s-a repetat dintr-o viata in alta: reaparitia semnelor din natere ~i a malformatiilor existente in viata anterioara ~i a celor existente in prezent, legate de rani vechi sau de felul mortii personalitlitii anterioare. Odata Cll moartea spiritului, ca entitate separam de 119

Misterul mortii, lumea cealaltl ~inemurirea suOetului

corpul fizic, invizibil vederii fizice, nemuritor ~i transcendent, eliberat de incorsetarea sa data de corpul . fizic, va urca in planul astral intr-un plan .corespunzlitor calitlitilor vibratiilor fluidice pe care Ie are. in acest plan el i~i va retriii viata lui din existenta pamanteasca, in imagini, dar in sens invers al des~umrii lor cronologice, adica de la momentul moqii panli la momentul ~terii. Dupli aceasta retrmre spiritul trece pe un alt plan superior numit Devakhan, ~a cum a aratat-p Isus Hristos atunci cand Ie sp~ea apostolilor slii ,,Adevlirat va zic voua, cli daca nu yeti cfeveni asemenea acestor copii, nu yeti intra in imparlitia derurilor". Retrairea vietii fizice in planul astral este 0 puriJicare ~i aceasta etapa a trami spiritului dupli moarte este denumita de hind~i Kamoloka. in acest plan al Devakhan-ului se afla ~i spiritul imbracat in corpul astral al omului din timpul vietii, in somnul profund. in acest loc, spiritul, dupa moarte, i~i dezvolta calitatile, pentru a putea crea un aIt corp eteric, pentru 0 noua viatii fizica pe care 0 va incerca conform destinului ce ii va fi dat. Toate vietile fizice ce-i urmeaza in reincarnare au corpuri eterice noi, diferite unul de altul ~i acestea determina noi infiiti~ari exterioare alecorpului fizic, caci fiecare om i~i are corpul sau fizic, conform karmei sale. Numai initiatii pot sa-~i conserve trasaturile corpului fizic, de fiecare data cand se reincarneaza pe pmnant, caci ele i~i pastreazi'i in intregime con~tiinP1, trecand de Ia viata
120

--------

Dr. Aurel Popescu-Bllce~ti

pamanteascilla cea cereascii, i din nou la 0 alta viata pilmanteascii,in aceste alternative de zeci de ani, ii pilstreazil inflitiarea,iar leg~nda Ie atribuie 0 viata de mii de ani.
,;

In-Devakhan,exista ~aptestan de spirite, grqpate in

ordine ascendenta. Toate lucrurile de pe pamant, i~i au reprezentarea lor in Devakhan, caci aici se gilse~te fata astralil a lumii fizice ~i acest plan se mai nume~te "ContinentulDevakhan-ului, in care se gilsesc spiritele tuturor plantelor i animalelor. Este 0 viziune in care raporturile sunt inversate ca intr-un cli~eu fotografic, negativ, apm-andnumai aura acestor corpuri, in timp ce substanta fizicil apare ca un vid. Intr-o treapta mai ridicata a Devakhan-ului, locurile goale ale corpurilor fizice se viid umplute cu curenti
. spiri~i,

curenpi vietii universale, iar aceasta treapta

spirituaIiise nume~te oceanul Devakhan-ului, aici se vede izvorul universal al vietH ~i ele poartil numele de Arhangheli. In a treia. treapta a Devakhan-ului se afla lumea gandurilor care formeaza atmosfera Devakhan-ului, unde gandurile sunt reprezentate prin imagini de culori, de luminil ~isunet, aici este Ecoul vietilor de pe pamant. Pe 0 alta treapta mai ridicata a Devakhan-ului, arhetipurile nu mai apar ca un cli~eu negativ, ci ca unul pozitiv ~i acest plan astral se nume~te Laboratorul Devakhan-ului, in acest laborator se concepe lumea. Tot ce a trecut prin corpurile astrale de pe pamant se fixeaza aici I I __ 121

Misterul mortii, lumea cealaltA,I nemurlrea suQetulul

intr-o arhiva, intr-o substanta a~tiva, numita materia negativa, pe care filozofii indieni 0 numesc Akasha. Mai sus, se afla treapta sferei armoniei celeste, pe care Pitagora 0 numea muzica sferelor, aici fiecare fiinta este reprezentata printr-o aura sonora specifica. Amintirea, in mitUri, a acestei sfere, este legenda Sfantului Graal, care reflecta experientele lumii devakhani<;e,lumina fiind proiectata de Logos, verbul solar ~i planetar:

122 ----

------..-.

--- ..-

-.---.---.

POSEDAREA,DEPOSEDAREA
~I REPOSEDAREA

Spiritul, ca en~itatedistincta fata de corpul fizic ~i cu posibilitatea transmigratiei lui, se observa ~iin actiunea de posedare. In aceasta situatie, un spirit strain celui reincarnat, se asimileaza cu acesta ~i determina modificari in actiunilepsihice ale persoanei posedate. Asupra corpului material~ adica corpul fizic, spiritul intrus nu arenici 0 acpune, asupra acestuia actionand nuniai spiritul incarnat, caci spiritul ~i corpul fizic sunt legate impreuna pana la

termenul marcat pentru existt:nta- corporalii conform


destinului fiecaruia. AdevarafHposedafi sunt aceia in care -spiritulincamat 123 - --- - -

Misterulmortii,lumeacealaltl ,I nemurireasunetului este subjugat de catre alt spirit. Cuvant!Jlposeda~ in sensu!

strict al cuvantului,presupuneexistentainfluenteiunui alt


spirit de demon, adica 0 categorie de fiinta de natura rea, exis~d 0 dependenta absoluta in care se poate gasi un spirit fata de spiritele imperfecte care il subjuga. Este foarte elocventa in acest caz actiunea spiritului posedat, descrisa de doctorul Stevens, in 1887, sub denumirea:de "Minunea Watseka". Cazul a fost citat de psihologut William Kamesca fiind cel mai convingator caz de posedare. In 1864 0 tanara numita Mary Roff, din Watseka, in statui Ilinois din SUA, 'a decedat dupa ce a suferit 0 afectiune psihica. In acel timp, 0 vecina a acesteia, numita Lurancy Vennum, . avea varsta de un an . Dupa 13 ani de la moartea lui Roff, Lurancy a inceput sa prezinte semne ale unei afectiuni psihice, denumita manie. Hipnotizata de Stevens, ea a spus ca se afla sub influenta unor spirite malefice. Atunci, tot sub hipnoza, i s-a cernt sa caute un alt spirit, bun, care sa 0 ajute sa se debaraseze de influenta spiritelor rele ~i ea a raspuns ca a gasit 'un spirit binevoitor ~i acesta se nume~te Mary Roff ~i i-a cernt acestW spirit ajutor. Dupa revenirea din starea de hipnoza, Vennum
,

'

Luran~y a inceput sa se comporte intocmai ca Mary Roff, cu al carui.nume se ~irecomanda. Ea s-a dus la familia Roff, pe care a recunoscut-o, precum ~(pe prietenii acesteia ~i ~i-a amintit evenimentele survenite inainte de n~terea sa ~i chiar s-a dus sa 10cuiasca
124

----

Dr. Aure) Popeseu-BlI~ti

en familia Roff. Aeeastli comportare s-a mentu1Ut 0 :perioadade trei luni, in tot acest timp ea a oeupat corpullui Vennum. Pe data de 21 mai 1878, Roff a spus familiei ca Vennum se va"intoarce, ca vindecarea spiritului sau a fost obtinuta in totalitate, iar ea va trebui sa pIece in Iumea spiritelor ~i intr-adevar a plecat, iar Vennum, sWlatoasa 'psihic, s-a reintors in corpul ei. Acest caz este concludent, el confirma ca spiritul esteo entitate nemuritoare ~i transcendent!, el ne mai confirma faptul ca spiritul dupa moarte i~i pastreaza individualitatea, con~tiinta ~i personalitatea omului pmnantean in care a fost incarnat inainte de moarte. Majoritatea posedatilor aud voci, care ii urmaresc, ~ Ie adreseaza imaeini, insulte ~ivorbe de oem. Terapia de deposedare se face sub stare de hipnoza, cand se solicita ajuto111l unui spirit astral, sa coboare ~i s~ ajute spiritul posedal Se considera ca spiritul posedat are 0 Iegatura karmica cu cel.posedat ~i aceasta ar explica unele cazuri de posedare in contexpli reincarnani. in mod curent, ace~ti posedap, care spun ca aud voci malefice, sunt etichetati ca
bolnayj psihici, schizofrenici. ... .

Spiritul posedat poate fi eliberat de sub dominatia spiritului intrus prin exorcism, acpune pe care 0 face un preot sau 0 8.ltlipersoana care se ocupa cu deposedari, folosind hipnoza, cand, printr-un anumit ritual, spiritul posedat este obligat sa pIece din corpuJ pe care il poseda. 125

Misterulmortii,lumeacealalti ,i nemurireasun~tului Trebuie retinut faptul ca pentru ca un om sa poata fi posedat, el singur trebuie sa se deschida p~ntru a permite accesul acestor entitati strame. Daca avem un simt al binelui bine conturat ~i ne gandim numai la bine,aceste entitati stra41e nu pot accede in spiritul.omului, . caci gandind numai la bine, prin rezonanta, se cheama ~i alte spirite bune 'are ne protejeaza. Trebuie deosebita posedarea de atacul p~ihic. Cei ce sunt posedati, pentru a re~i deposedarea, au nevoie de 0 entitate externa, care sa vorbeasca pentru ei, deoarece ei ~i-au pierdut propria voce, numai un -exorcist poate ordona .spiritului intrus sa pIece. In atacul psihic, posedarea nu este completa, ei simt ca . .sunt sub influenta unor spirite, rele care ii urmaresc ~i ii incorseteaza,' dar pentru vindecarea lor este nevoie de acordul ~i buna vointa a celui ~tacat psihic. Dar ~i in cazul posedarii, pentru deposedare este absolut obligatoriu ca posedatul sa doreasca deposedarea, pentru ca este un fapt binecunoscut ca energia urmeaza gandul. In exorcism, se cere ajutor unui agent extern, divin ~i atotput~rnic, care actioneaza prin intermediul preotului sau al celui care:face exorcizarea. Existenla unui hiperspatiu care are dimensiuni in afara

celuitridimensional,a fost aratata de mai multi autori.

In lumea cea mai de sus a planului astral se afta lumea gandurilor, gandul se propaga intr-o alt! dimensiune decdt cea In care trmm ca oameni fizici ~i de aceea nu-l putem 126

Dr. Aurel Popescu-Bil~e,ti

'constataprin organelede simtfizice. . In starede hipnoza,omulhipnotizatpoateidentificape


il

o coala de hartie alba un desen imaginat mental, care cu ochiul fizic nu poate fi vazut, aceasta datorita faptului ca in stare de hiJ?noza,.spiritul celui hipnotizat se afla intr-o alta dimensiune decdt cea a spatiului nostru. In anul 1974 in spitalul din or~ul Perm, doctorul Krohalov a facut 0 descoperire epocala ~i anume fotografierea imaginilor halucinatorii ale bolnavilor cu :delirvizual halucinatoriu. EI a obtinut aceste fotografii cu ~unaparat obi~nuit in obiectivul carma' bolnavul in criza privea la distanta de 15-20 cm. EI a folosit un man~onde la un aparat pentru fotografii subacvatice, pentru ca intre obiectivul deschis al aparatului ~i ochii pacientului sa se creeze un spapu intunecat care sa permita inregistrarea imaginii halucinatorii a bolnavului, tm-a c~ filmul sa fie voalat de imaginea exterioara. EI a re~it astfel sa filmeze ,un numar de 115cazuri ~i a declarat ca a stabilit ca in cazul halucinatiilorvizuale.se produce 0 transmitere inversa a informatiei vizuale de la centrul analizatorului vizual spre p~riferie intr-o radiatie electromagnetica, de la retina oculara catre spatiul biocampului sub. forma de imagini vizuale holografice. Aceasta dovede~te ca in jurul nostru exista campurl fizice a caror natura nu a fost stabilita, un univers paralel cu al nostru. Se $tie de asemenea ea eleericitatea este un fenomen diferit, care opereaza In a patra dimensiune,' eeea ee noi

"

127 ---

Misterulmortii,lumeacealaltl,I nemurireasuOetulul nwninielectricitate in spatiul tridimensional, estegravitatie in cea de-a patra dimensiune. In uni~ersurile paralele, conceptul holografic ~i de hiperspatiujoadi un rol central. Fenomenele de materializare ~i dematerializare i~i au originea in campurl de energie, de con~tiinta ~i con~tient8.superioare nouB.,in 'care spapul ~i timpul sunt definite intr-o alta dimensiune. Einstein a descoperit legatura dintre campul electromagnetic ~i gravitational descoperind 'metoda de . trecere in hiperspatiu. Un alt. caz de posedare este acela al femeii Uttara.
.

",.

Haddarcares-anascutin Indiala Nagjurin anul1941. Cfuld


avea 32 de ani, in mod brusc in ea apare 0 alta personalitate care nu mai vorb<:?a limba natala, ci vorbea foarte bine limba bengali, pe care ea nu 0 cuno~teain mod normal. Sub noua personalitate ea se recomanda Sharada, imbracfuldu-se ca 0 femeie.bengaleza. Nu mai recuno~ea parintii i prietenii ci,
.

din contra,:vorbeade viata noHsale personalitati.Aceast! schimbare. dureaza.cateva saptamanidupa care revine la
normal.~inu-~imai aminte~tenimic din cele iritfunplatesub noua . ei personalitate. Comportamentul celor douB. personalitati este cu totul diferit, cfuld vorbea limba bengali nu mai cuno~tealimbile in care vorbea curent, adica malati; hindi ~i engleza. Cand este Sharada poveste~te ca atunci

.
_

cand avea 22 de ani ~i era insarcinataa fost mucatade

~arpe ~i a moot. Cercetandu-se,. s-a constatatca acea


personalitate Sharada, traise intre anii 1810- 1830. 128

Dr. Aurel Popescu-BAI~ti

In legatura cu posedarea, este de retinut ipoteza peofesorului Stuart Edelstein, direciorul institutului de biochimie al universitapi din Geneva referitoare la anemia falciforma, 0 boala raspandita in Aftica ~i in alte tan, 0 boala incurabila. El relateaza ca in sanul populapei unde se inta1ne~teaceasta boala, ar fi vorba de copii care se int6rc, spiritele rele ale unor copii care se reincarneaza. Cunoscandu-se acest fapt, populapa din aceste localitap, pentru a preintfunpina aceste reincarnari practica mutilari rituale ale copilului. Fapt impresionant este ca se nasc copii care prezinta aceste mutilari din n~tere, acele~i mutilari care au fost !acute fratio~ui care i-a precedat, adica taierea ultimei falange a degetului mic de la mana stanga, sau taierea din cartilagiul unei urechi, malformatii congenitale de acest fel neexistand.

129

MANIFESTAREA SPIRITULUI Dui-A MOARTE PRIN VOCEA " CELUI CE L-A PURTAT IN
..." VIATAP~TEASCA ...

.Este cazul Cleliei Barbirei, care se maitifesta prin vocea sa,:de~ide la moartea ei au trecut 100 de ani. Aceast! voce este auzit! de ciilugarltele din ordinul pe care I-a inte~eiat, dar este auzit ~i de preoti ~i chiar de laici. Inainte de a muri, ea. a promis ca se va afla mereu aroape de surorile din ordinul ei. Aceasta voce se aude in cantecele de slava ~i rugaciunile pe care Ie fac surorile, ea vine de sus '~ise aude foarte claroClelia Barbieri s-a m1scut 130

Dr. Aurel Popes'cu-Bilce~ti

in 1847 intr-un cartier din San Giovanni, in Persiceto, in .Bologna. Ea a ramas orfana de tata, la 0 V8rstafrageda, traind apoi alaturi de sora ~i de mama sa ~ia murit de tuberculoza la v8rsta de 23 de ani. Ea era foarte credincioasa ~i in acel~i timp era un mediu de levitape. Vocea ei s-a auzit pentru prima data pe 13 iulie 1871, la prima aniversare a mortii sale. Vocea se aude de peste 100 de ani, intonatia ei cand .este trista ~i grava, preveste~te primejdii pentru regiunea Bolognei. Uneori spiritele mortilor se introduc in mediumul aflat in transa ~i i~i arata 'identitatea. Un caz sugestiv'a fost in 1901, cand mediumul aflat in transa, a inceput sa vorbeasca spunand ca este judecatorul Reggio Vicenzi care decedase la 27 octombrie 1900 ~i care fusese pre~edintele Cuqii de Apel la Geneva. ~edinta spiritista a avut loc la Paris cu mediumul Borcazzi, care nu avea in stare normala, nici un fel de infoi1natiedespre acest judecator. Contactul cu himea cealalti1,lumea spiritelor, se poate face ~i cu ajutorul undelor electromagnetice. Este cazullui Agostino Gemelli, care avand dificultati s-a inregistrat pe 0 banda ~agnetica veche ~i a implorat ajutorul taH\1uisau care era mort. Ascultfu1dapoi banda a fost surprins auzind

vocea tataluisau: "Da sunt aici, mereueu tine sa te ajut".


Intrebfu1dneiticrezator daca este tatal sau: "Bineinteles, incapatanatule, nu auzi ca sunt eu!". Sunt citate aparitiiale unor cmpuri de oameni decedati -.

i
I

131

l_

Misterul mortii, lumen cealalti ~i nemurirea sufletului

pe ecranele ~elevizoarelor. Suedezul Friederich Jurgenson in 1959 re~e~te sa inregistrze jgebanda magnetica vocea maniei sale care era moat'ta cu multi ani inainte. Astfel de inregistrari a recut ~i letonul Konstantin Raudive. S-a observat aparitia unor ftaze intregi in programele computerelor, de~iacestea ~u au fost programate. Ele s-ar datora interventiei spiritelor oamenilor decedati. Primul caz a fost semnalat de germanul Manfred Boden urmat de observafia englezului Webster, care prin computerul sau, a intrat In legatura cu personalitati care au trait in urma cu secole.

..'

,132
- - --

"

COMUNICARI A;LE SPIRITELOR

IN ~EDINTE DE SPIRITISM

Prof. Hilsop, american de origine, studiind timp de mai multi ani fenomenul de spiritism, prin comunicarl primite de la lumea astraHi,a tras concluzia ca continuarea unei vieti spirituale dupa moartea fizica este reala. . . Prof. italian Bozzano, relateaza comunicarea facuta intJ;-o.~edinta de spiritism de catre judecatorul Edmond relativ la moartea prietenului sau, judecatorul Peckam "Daca a~fi putut sa-mi aleg atunci modul de dezmcamare, desigur ca nu l-a~ fi adoptat pe' acela pe care legea destinului mi I-a impus. Cu toate acestea acUIh.nu ma mai plang de ceea ce mi s-a intdmplat, data fiind natura I I I I 133

Misterul mortii, lumea cealaltA ~i nemurirea suOetului

minunata a vietii mele existente. Toate scenele, toate actiunile pe care Ie-am tacut in timpul vietii mele, mi-au trecut 'prin .fata privirii ca ~i cum ele ar fi fost gravate in IT'inteamea, in furmule lummoase. nici unul din amicii mei dJn copilarie ~i pana la:moarte, nu au lipsit. In momentul cand ma afundam in mare tinandu-mi sotia in brate, parintii imi aparura ~i mama imi intinse mana ~i ma trase din apa cu 0 energie extraordinara. M-am desprins de corp aproape rara sa-mi dau seama ~i cu sOfia alaturi am urmat-o pe mama care venise tocmai pentru a ma conduce. In timp ceo eu ma gandeam la fratele meu, mama mi-a inteles gandul ~i . mi-a spus: "Fratele tau va veni cat de.curand a!ci la noi". E.Wolfe din SUA descrie comunicarea care a tacut-o spiritul unui soldat care a moot de tifos exantematic in. timpul razboiului dintre Nord ~i Sud. El a descris astfel trecerea de la moartea fizica la na~terea spirituala: "Mi s-a pamt ca ma de~teptam din somn, nu ma mai simteam bolnav, fapt de care eram nedumerit, imi dadeam seama ca s-a inmmplat ceva ciudat cu mine, dar nu intelegeam ce anume. Vedeam corpul intins pe pat ~i imi ziceam: ce fenomen ciudat! Privind in jurul meu am fost surprins viizand trei camarazi ce fusesera uci~i in tran~eele din fata Wickburgului, la a caror-ingropareparticipasem ~ieu, dupa aceea am simtit ca ma cuprinde somnul, iar gandOOlemi se pierdeau incetul cu incetul, dupa ce in prealabil mi-am vazut toata viata in imagini. In lumea spiritelor camarazii mei ce mLU'iserainaintea mea, 'm-au Insotit tot timpul.

134 -- ------

Dr. Aurel Popescu-BAlce~ti

Ajuns aici mi se .plh'eaca umblu pe pmnant solid ~i am vazut0 femeiebatranace mi se adresa,spunandu-mi:Jim, iata-te,ai venitla noH,dupace am privit-omai binemi-am dat seama ca aceasta era bunica mea. Ea m-a condus la
locuinta ei ~i mi-a spus sa ma odihnesc ~i.sa dorm, ceea ce

am ~i fiicut, dar aceasta locuinta este prezenta numai in gandul meu, caci aici toata existenfa se afla in gandurile noastre, care se vad sub forma de imagini.

135 -----

PLANUL ASTRAL

Unde poate supravietui spiritul omului dupa moarte, de indata ce noi pute~ lua contact cu el? Daca el nu se mai afla pe pamant, .este evident ca el se afla in planul astral. Dar ce inseamna aceasm notiune abstracm? Acest plan astral poate fi denumit ca sufletul pamfultului, iar din punct de vedere teofizic, el reprezinm trupul S:ffintuluiDub. Acest plan astral reda viata de pe pamfult: forma a tot ce exista animat in mi~care ~i in el se afla toate spiritele oamenilor care au murit pe pamant. Planeta. noastra, cu tot ce exista pe ea, este 0 copie exacm a astl'alului, cad tot ce exista pe pamant i~i are reprezentarea sa, in c1i~eulastral, toate acestea au un dublu astral, atat fiintele cat ~i lucrurile, Acest plan astral, este format din planuri, subplanuri ~i diviziuni desubplanuri,

136

Dr. Aurel Popescu-~ilc~ti

daraceste notiuni nu trebuie inteleseca un anwnit loc din ,acest spatiu astral, eaei delimitarea dintre ele, 0 determina natura vibratorie a spiritelor ce se afla in el. Corpurile astraie ale spirite~or oamenilor pamanteni care nu s-au eliberat de trup, calatoresc in planurile inferioare ale planului astral. Ele se gasese aici, fie in timp ce omul doarme fie in timp ce omul sm in transa. Corpurile '"astralefiind eele ce determina procesele psihice ale omului, se intelege ea, eu ajutorul acestor corpuri astrale ce se gasesc in planul astral inferior, se pot forma anumite ,categorii de fenomene psihice. In aceste planuri inferioare ale astralului, se gasesc imaginile gandurilor pe care Ie emana oamenii de pe pamant in activitatea lor zilnica, aceste ganduri care calatoresc in planul astral actioneaza in permanenta asupra omului prin telepatie, fiind atrase de simturile aeelora ce se gasesc intr-o dispozitie asemanatoare. Incercarea de a patrunde in aceste planuri inferioare de lumi astrale, ~ebuie evitata caci poate pricinui un rau imens, aici ~eafla corpurile astrale ale oamenilor rara trup, dar care mai sunt legate de acesta $i de pamant. A~a cum am mai aratat, planul astral este 0 stare, nu un loc aparte, orientat spre un anume punet cardinal, el nu este altceva decat un nivel de vibratii. Dupa moarte spiritul omului este un timp imbraeat in corpul astral. Acest corp astral este fOImat dintr-o substanfii foarte fina, inaccesibila simturilo~noastre, dar ca ~i corpul
0

137 --- -

Misterul mortii, lumea cealalti ,I nemurirea suOetulul

fizic este un inveli~ temporar al spiritului. Spiritele ajunse imediat dupa moarte in planul astl1Use afla intr-o stare de somn, asemanatoare starii de coma a omului fizic, aceasta. stare ar putea :ti asemanata cu viafa intrauterina a copilului, caci este 0 stare necesare pentru a se na~te in:aceasta lurne a spiritelor. In aceasta stare de somnolenta, spiritul poate trai stan de vise, atunci cand sufletul sau reprezentat de corpul astral, mai pastreaza inca atractia lumii materiale. Dupa aceasta stare de somn astral, spiritul omului mort incepe viata lui de spirit libel' astral. Trebuie retinut ea ~edintele de spiritism deranjeaza acest somn astral, trezind spiritul din somnul lui ~i producandu-i marl suferinte,.din aceasta eauza nu este bine sa chemam.in ~edintele de spiritism spiritulunui om mort de curand. Starea de somn a spiritului dupa moarte, 0 au numai spiritele oamenilor moqi de moarte naturala. Spiritele oamenilor moqi prin accident, care i~i parasesc brusc trupul, se gasesc 0 mare perioada de timp in st~e de veghe, tara s~mn ~i in deplina posesie a capacitatilor mentale, ele nu realizeaza ca au murit ~inu inteleg ce se intampla cu ele. Somnul spiritului dupa moarte mai este tulburat de plansetele .oamenilor pamanteni, care determina treziri ale aeestora ~i 0 incercare disperata de a se reintoarce, din aceasta cauza pentru ca spiritul sa pIece lini~tit In lurnea astrala, trebuie ca cei dragi, rama~i in viata sa menrina 0 138

---

..- --

Dr. Aurel Popescu-Bilce~ti

stare de lini~tein preajma mortului. S'omnul spiritului este variabil ea durata. In mod obi~nuit sufletele mai evoluate, stau intr-o stare de somn un timp mai indelungat.
.

In general,duratasomnuluispirituluidupamoarteeste
propoqionaUieu timpul pe care il va petreee spiritul in p! 1 astral, dupa trezirea lor. In aeeasta stare de somn, spiritul se debaraseaza ~i de eorpul sau astral, de aeeea spiritele inferioare, avand mai putin corp astral, se vor debarasamai repede de aeesta ~ise vor trezi mai devreme, in timp ce spiritele evoluate, avand mai mult corp astral, au nevoie de 1:lntimp mai indelungat pentru a se debarasa de ele. Numai dupa ee spiritul se desparte ineet, incet de corpul astral devine co~tient de noua sa stare ~i va trai in planul astral corespunzator destinului sau. Eliberandu-se de inveli~ul ce face corpul astral, spiritul i~ipierde aspeetul de

fiintao~eneasca.

Inveli~urileastfale aruneate de spirit se reintore in cele mai joase planuri astrale ~i apoi dispar ineetul eu ineetul, dar pana a dispare pribegind in atmosfera astrala, au un aspect neplacut. Spiritele eliberate sunt atrase de subplanurile eorespunzatoare vibratiilor lor de energie. Dhnensiunile planului astral aleatuiese dimensiunile timpului, deoarece vibratiile pot fi detectate prin niasurarea vitezei mi~carii, care poate fi determinata numai prin earaeteristicile timpului. Cu cat graduI de vibratii este mai 139 --

Misterul mortii, lumea cealalta $i nemurirea suOetului

malt, cu atat este mai mare viteza manifestatade vibrafii, dar vibrafiile superioare au 0 mi~care atat de rapida, meat ea pare complet statica. Atragerea spiritului catre planul corespunzator naturii sale este absolut exacta ~i conforma acestor legi, este imposibil . ca un spirit sa se ridice mai sus de planul caruia . . Ii aparfine. . Numai"spiritul din planul superior poate patrunde ~i vizita spafiUeinferioare. . In acest plan astral nu exista materie ci numai imaginatia gandurilor, iar dezvoltarea spiritului este treptata atat in timp, cat"=1i In afara lui. In planul astral fiecare spirit este Inconjurat de acea ambianfiireligioasa, care corespunde credinfei lui din viata pamanteasca. Fiecare spirit duce cu sine propriul sau rai . creat de sine Insu~i, corespunzator cu dorinfa lui. Credinta omului de 'pe pamant ii asigura mediul necesar, iar con~tiinta11condamna la pedeapsa in care crede. In planul astral spiritele nu raman la acelea~i cuno~tinte pe care Ie aveau in viafa intrupata, caci ele fac continuu progrese, prin activitatea mentala, prin gandirea lor.
A

Tot ceea ce se realizeaza pe pamant, in lumea fizica, este mai imiinte realizat in lumea astrala, mental, de spirit, intuifia 0an:enilor pamanteni este rodul activitatii mentale a spiritului in lumea astrala, calitafile morale ~ispirituale se dezvolta in planul astral inalt al Devachanului. Aici se 140

~r. Aurel Popescu-BAlcqti

realizeaza toate dorintele, toate nazuintele ~i visele nerealizate. Lumea ratiunii, lumea spirituaIii, este mult mai reala deeat lumea materiala, in lumea astrala spiritul efeetueaza o munea asemanatoare luerului ratiunii inventatorului, atunci eand ereeaza ~i define~te eeea ee va eapata apoi 0 forma materiala. In planul astral, spiritele eomuniea intre ele prin imagini ale gandurilor ~i exista posibilitatea unei mai stranse apropieri mtre spiritele inrudite, deedt simpatia din viata pamanteasea. Inainte de a reveni mtr-o alta viata pamanteasea, spiritul intra m al doilea somn, iar dupa remearnare i~i revine la starea de con~tiinta. meet, m timpul copilariei ~i adoleseentei. Trezirea lui treptata se manifesta prin dezvoltarea mintii. Cand el se treze~te mai repede ne aflam in fata unor eopii genii, alteori se dezvolta mult mooineet deedt normal. Cum se poate explica din punct de vedere ~tiintific, existenta unei lumi dincolo de viata pamantesca? Continuarea vietii spiritului ~upa moarte poate fi inteleasa numai daea admitem ca aeestea se atla intr-o aha lume, paralela eu a noastra ~i care se desI~oara Intr-o aha dimensiune, m care organele noastre de simt fizic nupot patrunde. Acest hiperspatiu cum I-au numitfizicienii, care

141 L

Misterul mortii, lumea cealaltA,I nemurlrea sufletului

. coexista eu cel newtonian, in care se d~sfa~oara viata noastra eotidiana, are confonn ultimelor teo~i fizice, patru sau mai multe dimensiuni. Este de retinut ca electricitatea, de~i este cunoscum de peste 100de ani, nu s-a ~ut panaacum ca este rezultatul unui fenomen de tip diferit, care opereaza in cea de-a patra dimensiune,iar ceea ce numim noi electricitatein spatiulnostru tridinlensional,este gravitatia in cea de-a patra dimensiune. Malte din manifestarile spiritelor in fenomenele paranonnale se desta~oara in universuri paralele, cu caracteristici ne~uclidiene ~i relativ einsteiniene, in care
.

opereazaalte legi naturaleale acestoruniversuriparalele.


Fenomenul de materializare al fantomelor. cu dematerializarea lor precum ca ~i alunor mediumuri i~i au originea in cfunpuri energetice de con~tiinta ~i con~tienta care sunt superioare omului fizic ~iin care spatiul ~itimpul sunt definite intr-o aIm dimensiune. In acest univers paralel cu al nostru, al carui "spatiu negativ", denumire data de I. T. Sanderson in cartea sa Musafirii nepoftifi, sunt pennise viteze supraluminice. In acest univers fizica relativismapare ca un caz particular al unui spatiu cu proprietilti pe care civilizatia noastra nu a putut inca sa Ie inteleaga, dar pe care Ie presupune. In acest hiperspatiu actioneaza spiritele oamenilor in timpul vietii in stare de vis ~i dupa moarie in lumea astrala ~i tot in ac.est spatiu actioneaza gandurile noastre, fie transmise iJ?treoameni, intre oameni ~i animale sau mtre 142

.-.-----------

-----------

Dr. Aurel Popescu-BAlcqti

oameni ~i plante prin telepatie, fie in comunicarile intre spiritele oamenilor moqi existente in lumea de dincolo de moarte. Admitdnd existenta acestui hiperspatiu ~i acestui univers paralel cu al nostru, se pot explica fenomenele considerate ca paranormale, in'special cele de c1arviziune~i monitiune (pre ~i retromonitiune), in care dispare notiunea de trecut, prezent ~i viitor. Trecerea in acest hiperspatiu a fost prevazuta de Einstein, care a descoperit legiitura din~e cfunpul electro-

magnetic~i cel gravitational,ca metodiide piitrunderein


acesta, ~a se explica ~iteleportare~ fenomen cunoscut mai ales dupii experimentul Philadelphia care s-a petrecut in anul1945. Este vorba de un distrugator de escorta aI marlnei americane. Evenimentul s-a intfunplat in docul.militar Philadelphia de unde ~i-a luat ~i denumirea, acest vas care era insotit de alte doua alte vase de razboi ~i avea un echipaj de 37 de persoane, it fost teleportat intr-un spatiu al unui univers paralel. In aceasta experientii vasul a disparut de sub.controlul marinei militare, fapt inexplicabil pentru ziarl~tii ce I-au consemnat ~i tinut in mare secret de conducerea marinei militare americane, dar care a acceptat publiearea unor fotografii ale vasului inainte de experiment ~i a supravietuitorilor acestui vas. Acest experiment a avut la baziitrecerea distrugatorului intr-un spatiu eu mai multe dimensiuni. Nava.a disparut ~i a reaparut dupa oprirea conditiilor ce aveau un camp magnetic cu 0 anumita distribuJiein spatiu, de 0 anumita intensitate ~i frecventa.
143
-----

CALATORIA IN ASTRAL
"

...

...

"

IN TIMPU~ VIETII

In timpul vietii pamante~ti omul i~i traie~te 0 treime din aceasta dormind. Mintea, la fel ca ~i materia, are trei dimensiuni: 0 prima dimensiune este data de starea de veghe sau de mentalul co~tient, 0 aWi dimensiune 0 formeaza subco~tientul, fenomene care se desfii~oararara en noi sa ne dam seama de ele ~i acest subcon~tient controleaza in permanentii aetivitatea organelor eorpului mnan, mintea mai are 0 dimensi une, este mental ul supracon~tient. Somnul tine de subeo~tient ea ~i visul. Supraeon~tientul se gase~te intr-o alta lume paralela eu a noastra $i este determinat de eon~tiinta cosmiea, de memoria spiritelor aflate in planul astral. in supraeo~tient. 144

---------

Dr. Aurel Popescu-Bilcqti

se poate patrunde in timpul vietii prin meditafii ~i extaz sau prin vis in timpul somnului. In sonm, mentalul con~tient nu mai functioneaza, se odihne~te, subco~tientu1 insa continua sa funcponeze. In somnul cu vise Oeste 0 activitate febrila, pIma de sensuri. In activitatea mentalului, co~tientu1 reprezinta numai a zecea parte din acti~itatea lui, pe cand subco~tientul este de odouaori mai mare. Supracon~tie!ltu1 este infinit omnipotent, omniscient ~i de natura divina. . Prin anumite meditatii se poate patrunde ami in subcon~tient cat ~i in supmco~tient. In -timpul visului, campul astral al omului ~i spiritul sau, patrund in lumea astrala. Visele sunt de mai multe feluri: Primul tip de vis este visul cu fantasme, ele reprezinta impiuitatile pe care mentalulle ia in timpul zilei ~i ar putea fi comparat cu praful ce se depune pe mintea noastra, iar prin visul cu fantasme se face 0 curatire a mintii care se scutura de ace~t praf. Aceste vise cu fantasme reprezinta 90% din totalul viselor. Al doilea tip de vis este defularea dorinte1or refulate, acestea se refera la necesitati naturale care nu sunt satismcute, dar care se cer satismcute. In aceste vise se realizeaza implinirea acestor dorinte Intr-un fel sau altul. Aceste vise sunt impuse de subcon~tient, cad daca dorinfele apaqin mintii con~tiente, necesiHitile apartin sub~on~tientului. 145

--------.--

-- ---

Misterul morfii, lumea cealaltA ,I nemurlrea suOetulul

Subcon~tientu1 nu are dorinte, el este interesat de mentine1'eavietii, de buna functionalitate a aparatelo1'ce .contribuie la mentine1'eahomeostazei sangelui. EI cuno.a~te numai ce e natural, nu e afectat de societate, ramane mereu pur, nealtel'at de dorintele satisiacute sau nesatisiacute de mentalul co~tient. Interpretand corect acest al doilea gen.-de vise, aflam

care sunt necesitatile ol'ganismuluiuman ~i ne ajuta sa


devenim mai con~tienti ~i sa ne modificatp stilul de viata. Aceste necesitati trebuie indeplinite, caci ele reprezinta ins~i evolutia subcon~tientului, care are intelepciunea realitatilor, caci el a trait milioane de viep, el poarta in el
. experientabJturorexistentelo1' anterioare,pe cand mentalul

con~tient cUi1o~te numai aceasta viata, el este infantil ~i lipsit de experienta. Exista apoi al treilea gen de vise, care reprezinta mesaje de la subco~tient, acest fel de vis este cel mai important, caci el este de inspiratie divina, venind din con~tiinta cosmica, de acolo de unde nu mai exista trecut . sau viitor, ci numai prezent. Este spatiul astral unde se gasesc ~piritele evoluateO ale mortilor. Aceste vise VOl'aduce de multe ori ~i previziune asupra uno1'evenimente care se VOl' petrece in viitol', d~ ne aduc ~i amintiri' din viata noastra actuala, uitate de con~tientulnostru. Un alt tip de vis, it repl'ezinta amintirea de vietile noastre.anterioare inregistrate in memoria spiritului nostru 146

Dr. Aurel Popescu-Bilce,ti

~i imprimate in arhiva cereasca, aceste vise sunt in strdnsa corelatie_cufenomenul reincarnarii. AI cincilea tip de vis, se proiecteaza in viitor, dar aceste vise sunt foarte, rare, ele ne pot da imagini ale eveninientelor ce vor urma. In general, in vis nimeni nu are .senzatia ca ceea ce viseaza este ceva ireal totul pare absolut real. Visul se datoreaza desprinderii spirituIui, imbracat in corpul astral, de corpul ftzic ~i calatoriei lui in lumea astrala. Creierul-,mintea sunt numai 0 reflectare a spirituIui ca oglinda, cdnd nu mai este oglinda nu mai este nici reflectarea, iar cdnd nu mai este reflectarea nu mai este nici mintea, cu alte cuvinte, mintea este trecatoare, ca 0 iluzie, numai spiritul cu amintirile lui ramdne nemuritor. Creierul care percepe totuI, nu are propri,i lui senzori. Daca se opereaza pe creier, cu cutia craniana deschisa ~iin stare de veghe, flUse percepe nid 0 gurere, nu este necesara nid 0 anestezie, aceasta pentru ca senzatiile tin de corpul astral, deins~i ftinta omului. Mintea omului este numai un fenomen,_nu are 0 substanta de sine statatoare, ea dispare.~a a lasa urme. .De fapt, mintea nu exista, exista doar gdndul. Cdnd gdndurile se succed, se realizeaza 0 continuitate' ~i aceasta continuitate creeazaimpresia ca mintea exista. Dar exista

gdnduri,nu minte,a~acum exista electroni~inu materie~


_

altfel spus, gandul este electronul mintii. Mintea omului nu

147 -----

. ..- -

--

--- ..-

Misterul mortii, lumea cealalti ~i nemurirea sufletului

poate fi controlata, caci ea nu exista ca un obiect.

Gandurileapaqin spiritului,nu creierului.

Gandurile fac Iegatura dintre minte ~i-con~tiinta. Fara ganduri nu exista minte ~itara minte legatura cu creierul ~i

sistemulnervoseste intrerupta. :
Nici creierul nu este co~ent, creierul este exaCtca un computer, prime~te semnale ~i Ie decodifica, creierul 'uman este un mecanism cu totul lipsit de inteligenta. El acumuleaza toate informatille, Ie decodifica ~i Ie transmite mintii. Nu s-~ putut inca intelege mecanismul prin care gandul se tiansmite structurilor nervoase ~i cum acestea 'reu~esc sa-l decodifice. Dar, oricat s-ar cerceta acest mecanism, el nu va putea fi gasit, amta timp cat privim acest fenomen prin piisma conceptiei materialiste. Acest mecanism este explicat prin ~tiinta spiritului care explica functionalitatile organismului uman prin intermediul .corpurilor sale de energie eterica ~i astrala care controleaza intreg organismul uman, caci aceste corpuri sunt capabile sa decodifice gandul, corpul astral raspunde instantaneu la actiunea gandului, iar corpul eteric mai lent. Specificitatea functionalitatii fiecarui organ este data de specificatia energiei eterice pentru fiecare dintre acestea. Gandurile sunt nemuritoare, ele sunt date de spiritul omului. ~i persista dupa moarte in lumea astral a a ganduriIor, 1.Ulde nu exista nofiunea de timp, caci timpul este creat de dorinte, este 0 umbra a dorinfelor ~i este in 148

I I I I

Dr. Aurel Popescu-Bilc~ti

afara ~xistentei care este eterna. Spiritul~ ca principiu inteligent al universului, este inlantuit in materie, care repreiinta instrumentul de care se serve~te ~i in acel~i timp pe care i~i exercita actiunea sa. Rolul intermediar intre spirit ~i materie il joaca fluidul universal, prin care spiritul poate produce 0 varietate de lucruri in materie. Din acest fluid universal fac parte ~i fluidul magnetic ~i cel electric. Spiritul actionem prin intermediul organelor, iar organele sunt animate de fluidul vital al corpului eteric, pe tot timpul vietii pamante~ti, iar dupa moarte, spiritul desprins de corp, i~i continua existenta in lumea astrala, pastrandu-~i identitatea ~i personalitatea din timpul vietii piunante~ti.Omul, in timpul vietii are un singur spirit, dela

n~tere ~ipanalamoarte,el esteunic~iacel~i, amtla copil .


cat ~i la adult, acesta nu este creat de Dumnezeu la n~terea copilului, caci el este deja creat, fiind purtat de alte corpuri omene~ti, care .au trait in alte vieti ~i care au murit. Odata cu moartea, spiritul reintra in lumea spiritelor, pe care 0 parasise inainte de intrupare, reprezentdnd aparitia ultimei sale reincarnan. Cu cat spiritul in viafii a fost mai legat de materie, cu atat sufera mai mult in separarea sa. Dupa separarea de corpul fiZic,spiritul se afla intr-o stare de confuzie ~i nu-~i da seama imediat ce s-a in~plat cu el. Clarificarea ideilor ~i memoria trecutului sau Ii revin pe masura ce se

149
---

Misterulmortii,lumeacealalti,I nemurireasuOetulul disperseaza in spapu, aceastll confuzie este variabiUi ca durata, de la cateva ore pana la capva"ani. Dupa moarte, spiritul i~i vede corpul sau ~inu intelege de ce este separat de el. EI vede pe langa corpul sau persoane, Ie vorbe~te,dar nu inte1egede ce acestea nu-l pot auzi. Aceasm iluzie 0 are pana in momentul cand s-a desp~s in intregime prin spiritul sau. Orice spirit, are mai Iilulte existente corporale, ~i la fiecare existenta noua spiritul face un pas pentru progresul sau, atuncf-cand spiri!ul este complet purificat nu mai are nevoie de 0 noua reincarnare. Spiritele pot ramane stationare, "dar nu retrogradeaza niciodata. daca corpul fizic degenereaza odata cu senilitatea sa, spiritul nu cuno~te aceasta degenerare. Viata spiritelor se compune dintr-o serie de existente corporale de
_

la care el trebuiesa obtinaprogresulsau.


Drumul spiritelor este progresiv ~iniciodata retrograd. Spiritul perfectfonat, nu"coboara din gradul sau valoric ~i din nivelul din care provine. De~i spiritul nu decade niciodata, el poate decade ca om, economic "sausocial, dar nu ca spirit, aceasta se datoreaza destinului fiecarui om, care destin este prestabilit. Spiritul unui om cu mare rang politic sau economic dintr-o viata pamanteasca, poate, in aIm viata, anima un om meseria~ sau cer~etor. Viata materiala cOste un"purgatoriu pentru spirit, un fel de sistem de curatire.a lui. Spiritul unui copil mort la 0 varstii mica, poate fi mult mai avansat decat spiritul unui "adult,putdnd 150

--

--

Dr. Aurel Popescu"Bllc~ti

avea 0 mai mare 'experient! ca spirit. Moartea prematura a unui copil poate completa 0 alta existenta, intrerupta inaintea termenului stabilit, spiritul unui copil mort reincepe 0 alta existent! corporala. , Spiritele se incarneaza in bacbati sari femei, deoarece ele nu au sex, sexele diferite pe care Ie intrupeaza ii dau ocazii diferite de perfectionare. Spiritul nu apartine parinplor, parintii transmit numai viata animala. Din aceasta cauza, un tata geniu poate avea un copil redus mintal sau invers, totul se datoreaza destinului fiecaruia, care este prestabilit de divinitate, aceasta inseainna ca spiritele nu provin unele din altele. De~i spiritul copilului nu provine din spiritul parintilor, spiritele acestora au 0 mare influent! asupra spiritului copilului, pe care incearca sa-l dezvolte, dar aceasta numai in cazul in care spiritele parintilor sunt mai elevate deedt al eopilului, ori aeeasta nu este intotdeauna valabil, eaci de multe ori spiritul copili1lui este mai pur decdt al parintilor. Uneori, este posibil ea spiritul tatalui sau al mamei sa
.

fie spirituleopiluluilor,dar din alta viat!.anterioara.


De~i gemenii au spirite diferite ~i de~i ei seamana foarte mult fizie, spiritele lor pot avea grade diferite de purificare. Ele se incameaza in eopii gemeni, prin simpatia dintre ele. Originea faeuWitilor deosebite ale unor persoane, rara studii, probabil se datoieaza intuitiei, care este un atribut spiritual ~i provine din alta viafa anterioara

151

Misterul rnortii, lurnea cealaltA ~i nernurirea suOetului

a spiritului, cad numai corpurile se schimba, iar spiritul nu. Spiritele libere din spatiul ~stral Wiesc in afara timpului, trecutul este un prezent pentru ele, ca ~i viitorul, spiritele il vad in prezent. Cu cat spiritul este mai pur ~i se apropie de dimensiun~a cea mai ridicata a spatiilor, cu amt poate mai bine sa aiba cuno~tinteasupra viitorului. In lumea astrala, lumea spiritelor, spiritul are 0 'vedere ~i un auz mult mai perfectionate decat Ie are omul fizic, aceste perceptii sunt atribute ale spiritului ~i fac parte din fiinta sa. Suferinta spiritului este de ordin moral, care este mult mai puternica decat suferinta fizica, iar suferintele morale
.

suntperceputeprin energiace formeazagandul.

In lumea astrala spiritele sunt a~ezate dupa gradullor .de purificare. Elestint subordonate unele altora, tocmai datorita acestor deosebiri dihtre ele. Spiritele sunt de diferite ordine, conform meritelor lor, gradul de superioritate al unui spirit nu se suprapune cu gradul social sau economic pe care I-a purtat in viata pamanteasca, cei mai marl de pe pamant pot fi din ultimul rang printre spirite, in timp ce servitorii lor pot fi de ordin mult mai ridicat. . Spiritele comunica intre ele prin transmiterea gandului, ial:mediul sau de propagare 11constituie fluidul universal. Simpat"iaprin care un spirit este atras de un altul este rezultatul unei perfecte concordante a gandurilor ~i instinctelor lor. In ceea ce prive$te viata corporala, unirea .

152

- - . --_.-

- - .--------

Dr. Aurel Popescu-Bilcqti

spiritului cu cOlpulfizic este una defmitiva, in sensul ca un alt spirit nu poate sa se reamplaseze in locul aceluia care i-a fost predestinat. Dar spiritul, desemnat de catre divinitate sa traiasca in corpul fizic, se poate rupe, uneori, de legaturile fluidice care'illeaga de acesta ~i sa-l paraseasca, in acest fel se explica moartea copiilor care are loc la ~terea lor. in cazul copiilor nascuti morti, nici un spirit nu a fost .destinat pentru corpurile lor ~i aceasta se datoreaza karmei parintilor, care in alte vieti nu s-au comportat normal cu copiii lor, Dumnezeu ii pedepse~te pentru a nu mai avea descendenp. Si to41~i,exista cazuri cand doua spirite pot exista altemativ intr-un singur om, acestea sunt cazurile de posedare ~i deposedare, cand un alt spirit se substituie spiritului sau. Dar, de fapt, nu e 0 substituire, este 0 dominare a spiritului unui om de catre alt spirit. Spiritele din spapu au culoare conform modului lor de purificare, cele inferioare au culoarea ro~ie, cele mai evoluate albastra ~i cele pure au culoarea alba. Aceasta observatie a fost confirmata ~i de experientele spiritiste fiicute de Pierre Comeille cu mediumul sau, Reine, prin comunicarile unor spirite evoluate, care veneau la aceste ~edinte,cum au fost Vettellini ~iMorrov. ,In afara de aceste observatii, prin aceste doua spirite, mediumul san, Rein~, "o,fata" care a moot apoi .de tanara, a putut sa prevada viitorul mai multor persoane care emu de fatii. 153 ---

Misterul mortii, lumes cealaltA ,I nemurlrea suOetului

Este semnificativ ca Reine recuno~te in cadrul spiritelor evoluate, spiritele copiilor mOrfi la n~tere, care nu au tacut niciodam vreun rau. Spiritullui Vettellini a comunicat ca aceste spirite albe -luminoase nu sunt astfel pentru ca sunt de copii mOrfi,ele au parcurs ciclul educativ pamantesc, au atins c~tigul maxim pe care il poate da intruparea in viata. Nu se yor mai reincarna, culoarea explica gradullor de evolutie.in cadrul spiritelor albastre sunt spiritele care vin voluntar sa se incarneze pe pamant, alegand 0 viata care sa Ie permita sa
. dea

exemple noi ~i deosebite.Acest spirit evoluat a lui

Vettellipi s-a materializat intimpul unei nopp, mediumului Reine pe c~d acesta era treaz. Spiritele care nu mai pot sa se reincarneze se afta in afara conditiilor fizico-chimice care stapanesc planul pamantului. Ele influenteaza evenimentele planetare prin intermediul spiritelor albastre, iar. in anumite situatii ar putea sa actioneze direct, producand imagini sau reprezentari ale fomiei lor sau ale formelor altor personaje, spre a impresiona pe cineva. ~ se explica aparitia lui Hristos ~i a Fecioarei Maria, a ingerilor, a sfmtilor sau altor personaje legendare. Vettellini i-a prezis lui Reine ca va muri tanara, ceea ce s-a ~i

intdmplat.

Toate fazele primului razboi mondial, le-a descris lui Pierre Corneille, 'precum ~i rascoala bol~evica din Rusia. Acest spirit superior i-a comunicat lui Reine cum ca viafa pamanteasca iIitrupata a spiritelor, este 0 ~cercare impusa 154 -- --

~---

Dr. Aurel Popescu-Bilcqti

fiintelor pentru. a evolua. In cursul vietH ior pamanteti oamenii pot suferi influenta spiritelor superioare sau inferioare conform tendintei lor, oamenii atrag sau resping pe cele bune sau rele, dupa tendintele i vointa lor. Ei ii creeaza propria lo.rsocietate astraUi. Spiritele superioare protectoare, care indeamna Iq bine, sunt i ele sub coordonarea unor spirite de ordin m inalt, care ar putea produce .0. modificare relativa. a destinului oamenilor. Viata pamanteasca poate fi asemanatoare cu 0 coaIa cu mai multe clase, prin care orice spirit trebuie sa treaca prin reincarnare, pentru a se putea purifica. Suferintele vietH sunt studii experimentale necesare facultaplor viitoare ale spiritelor, pentru formarea unei contiinte din ce in ce mai inalte, ceea ce constituie de faptesenta evolupei Moartea este predestinatii. Bolile i accidentele sunt mijloacele folosite de spiritele superioare pentru a realiza destinul prevazut. Dupa moarte, spiritele superioare sunt obligate' sa rataceasca un timp mai scurt sau mai lung in atmosfera
.

pamantului, revazandu-~i propria viata i intelegand


greelile sale. Dupa un timp, aceste spirite sunt trimise la aIta intrupare de catre spiritele directoare din lumea astrelor. Dar i deasupra spiritelor albe sunt ierarhii de spirite, ~imai evoluate. Spiritul e capt.atdefmitiv la natere, deiunele legaturi 155

.d_

--

Misterul mortii, lumea cealalt4 ~i nemurirea suOetului

exista in timpul concepfiei ~i pe toata durata sarcinii, cu scopul de a-~iprepara propria sa IocuinfB. ~ide a da anumite insu~iri propriei sale personalitati. Dupa ce spiritul este captat definitiv Ia n~ere, el i~i pierde orice cuno~tinta ~i amintire a v~etiloranterioare. Spiritul"decedatului este condus dupa ie~irea Iui din corp inaintea unor spirite superioare pentru ~ recuno~tere a responsabilitatii faptelor . din viata trecuta. Co~tiinta proprie a spiritului respectiv este cea care face de fapt, judecata spiritului. Ea se prive~te ca intr-o oglinda, vazandu-~i imaginea in toata viafa pe care a trait-o in
.

. carnal.

Un spirit evoluat poate avea 0 viafa lunga pe pamant . daca are 0 sarcina de indeplinit sau daca existenta lui este un prilej de evolufie a anturajului sau sau chiar pentru el. Accidentele care curma brusc viafa, bolile lungi ~i grele care se prelungesc ani de zile, sunt pentru a rascumpara crime anterioare sau rautafile din alte vieti anterioare ~i de multe ori chiar' spiritul care a revenit la intrupare ~i le-a ales spre a putea evolua. Este semnificativ ca spiritullui Vettellini a comunicat prin mediU1i1uI sau, Reine, ca marti, 25 martie 1913, legea serviciului militar de trei ani va fi votata in Franta cu 410. 430 voturi, fapt ce ~-a dovedit. In primele 2-3 luni de sarcina spiritul este captat de corpul uman printr-un f11'fluidic ~i este relativ liber, acest fir este ca 0 raza de soare care ar patrunde intr-o camera 156

Dr. Aurel Popeseu-Bllc~ti

printr-o mica deschizatura, apoi cu timpul el vine sa-~i ia masurile sale ~isa-~irealizeze propriile dorinte in formarea rntului ~i in caracterul sau personal. Reincarnarea spiritelor este in stransa legatura cu influenta astrelor, cu curenpi fluidici ai acestora. Datorita acestor influente exista 0 perioada de maxima reincarnare ~i alta minima, precum ~i 0 influenta asupra deceselor oamenilor. Reincarnarile care au loc in acee~i perioada a anului sufera influentele acelor~i ~, ~i din aceasta cauza au legaturi ~i trasaturi de caracter apropiat. Este de fapt

influentazodiaculuiasupraoamenilor.

Uneori pamantul emite radiatii care se intaInesc izbindu-se de curentii care vin din spatiile interplanetare. Cfuldse produce acest fenomen, spiritele de nivel superior sunt respinse, pentru a putea cobon pfula la noi,'ele trebuie sa se imbrace in fluidul nostru propriu. Marile spirite, atat de diferite prin substantele lor, nu . pot sa coboare mai jos ~i din acest motiv, .pentru ele este 0 mare suferintil" ~i se supara daca sunt chemate la ~edintele

de spiritism.

Imensa majoritate a comunicarilor spiritiste sunt mcute de spirite mijlocii, care in general i~i pastreaza in astral opiniile lor pamante~ti: Marile spirite pot modifica fatalitatea atunci cand este necesar, inc1usiv fatalitatea mortii.

Unele spirite evoluate comunica in ~edintele de 157 ---

Misterul mortil, lumea cealaltl $1nemurlrea ~unetylul

spiritism ca timpul necesar unui spirit pentru a-~i indeplini evolufia pamanteana ar fi inire 4000 ~i 6000 de ani, adica 30-40 de reincarnari ~i intervalele sale din astral. Pentru tbtalitatea spiritelor venite irilpreuna pe pamant spre a evolua prin rasa alba sa ajunga sa-~i faca cic1urile pamante~ti. Ie sunt necesare 26.000 de ani, adica timpul necesar sistemului nostru solar, de a ajunge de la un punct vemalla altul, in mi~carea lui de rotatie m spirala pe care 0 are in univers. Spiritele inferioare pot construi in mod fluidic .reprezentiiri exacte ale unor diverse obiecte ~i lucruri din 'viata pamanteasca pe care Ie materiaJizeaza relativ, folosind materialele atomice din radiatiile planetei noaJtre. Aceste imagini produe asupra simtuIui lor iluzii pe care fenomenele ~i materia fiziea Ie produe asupra simturilor noastre ca realitati. De aeeea, unele raspunsuri asupra vietH de dupa moarte a spiritului, eu toate ea s~t perfect sincere, ne par stupide: In viafa astrala aeeste spirite putin evoluate nu observa, in .general, deeat aceste imagini - iluzii, mai mult sau mai putin materializate. Spiritele eu eonditii inferioare din atmosfera noastra nu pot lua nici 0 cuno~tinta de substanta eterica subtila a spiritelor superioare, acestea nu exista pentru spiritele inferioare, dupa cum ele nu exista pentru noi. Revelatia de dupa moarte este totdeauna propoqionala 158 --- --

Dr. Aurel Popescu-Bllce,ti

cu gradul de evolutie a spiritului. -. Referitor la desprinderea spiritelor de corpul fizic, in momentull!lortii, in moartea naturala el se desprinde de pe toata suprafata corpului lent, dar eel ~ai des prin vertex, iar in mortHeviolente spiritul se degaja dintr-o data, prin gum, iar aceasta degajare face ca el sa lase in corpul fizic materiale dense ~i grele ale duhului sau fluidic,' 'aceste materii greoaie constituie legaturlle pamante~ti~care in alta. si~tie ar fi intovar~it spiritul in viata lui astrala ~i s-ar fi transmis apoi in alta incarnare.

'.

I159 L.._ _ ---

_. u__

CUVANT DE INCHEIERE

"

"

Filozofia mortii a fost ~i ramane mereu 0 necunoscuta, dici omul vine din neapt ~ipleaca in neant, dupa 0 clipa de respiro, el aflandu-se intre doua neanturi. Totdeauna omul a avut frica de moarte, aceasm.frica nu 0 iIitaInim insa la initiati, caci ace~tia cunosc faptul ca moartea fiz1canu este star~itu1existentei noastre, ci numai trecerea la"9 aItli forma de existenta. 0 viata spirituaIa, care se desfii~oarain lumea astrala. Moartea este consecinta dorintei de sexuaIitate a omemrll.

I~cartea sa Sexu/ ~i moartea, Jaques Ruffie afirma ca


noi suntem copiii sexului ~i aI moqii, iar Georges Bataille afirma: "furia mea de a iubi se deschide spre moarte, ca 0 . fereastra spre curte". 160

Dr. Aurel Popescu-Bllcqti

Aceste adevaruri i~i au originea in pacatul nostru stramo~esc,in dorinta luciferica de a trai viata sexu&a. Sexualitatea ~imoartea sunt strans legate, caci prin sex dam n~tere la 0 noua viata, care este urmata, implacabil, de 0 noua moarte. .in ceea ce prive~tenegarea moqii, mca din antichitate, Epicret afirma ca: "ea este, eu nu sunt, eu sunt, ea nu este", iar Lucretiu spunea: ,,nimic nu este moartea pentru noi, cat existam ea nu este, cdnd este, noi nu mai suntem", altfel spus, cdnd traini,. mOartea nu este, iar cdnd ea este, noi suntem cei ce nu mai suntem. La Bruyere afirma ca mOarteanu vine decat 0 data ~i se face simpta m toate clipele vietH, este mult mai greu sa o intelegi d~cat sa 0 induri. Dar oricare ar fi aprecierea filozofilor despre moarte, ea este adevarata tinta a vietii noastre. Spiritul uman este obligat sa ia cuno~tinta de neputinta disocierii vietii de moarte, caci, ~a cum afmna Euripide, cine ~e, poat~ ca viata sa fie moarte, iar moartea sa fie viata. aceasta pentru ca moartea nu este doar ultimul moment al vietii, ci este intretesuta cu aceasta viata. , Moartea este in noi: de la mceputul existentei noastre murim in fiecare zi ~i in fiecare zi trebuie sa invingem moartea, caci incepem sa murlm inca de la n~tere ~i continuam sa ne n~tem pdna la moarte, aceasta pentru ca sensu! vietii se imp.line~tep~ star~itul ei. Cum moartea poatesurveni in orice moment,numai 161

Misterul. moJ1ji, lumea cealaltii ~i nemurirea suOetului

c1ipane ing~duie sa intram In legatura cu fiinta, singura ea ne deschide arum in etemitate. In clipa mortii sufletul patrunde in acelea~i taine ca ~i

marii initiati.

OmuI fiind format din materie ~i .spirit, sensul vietii este aceIa de a transmite progresiv capacitatea trupului, in luciditatea ~i transparenta spiritului, a carui samanta 0 detine psihismul sau, caci spirituI vede luminafundamentala numai dupa D:10artea fizica a:omului. Puritatea sufletului este 0 conditie a bunei morfi, caci sufletul e fericit sa pIece daca atinge un maXimum de puritate, iar 0 moarte buna este atinsa cand spiritul eliberat poate Iua contact cu divinitatea. Principalele conditii ale unei morti bune suntacuitatea con~tiinJei, credinta in nemurirea sufletului, pacea, seninatatea ~i comunicarea cu divinul, divinul care este in noi, cu divinul care este in univers, dupa moarte. Con!})tiinta individului iese din noi pentru a se contopi cu con~tiinta totala din , care facem parte, dar tara a se dizolva in aceasta, a~a cum afirma Miguel de Unamuno. Aceasta pentru ca spiritul omului i~i pastreaza individualitatea ~i eI poate sa influenteze oamenii vii, iar din acest punct de vedere, mortii: au chiar 0 anumita .superloritate asupra celor vii, caci cei ce traiesc nu pot sa-i invete nimic pe cei moqi, pe cand mortii, dimpotriva, ii instruiesc pe cei vii. o ancheta a institutului ftancez de investigatie a

162

Dr. Aurel Popescu-BAlce~ti

opiniei publice condusa de JE~~ STOETZEL in 1979, indica faptul ca 41% din cei intervievati considera ca dupa moarte exista 0 fonna de supravietuire, iar 59% cred in Dumnezeu. Dintre atei, numai 74% considera ca moartea este star~itulpentru toti. La credincio~iiin Dumnezeu proportia celor ce cred in supravietuire este de 58%. De altfel, toate religiile considera moartea numai

sfar~itul vietiic6rporale.Aicii~igase~teadevarulopinialui .
MIGUEL DE UNAMUNO care afinna ca omul este
.

animalul care i~i pastreaza mortH in speranta ve~niciei


spiritului lor. Cicero, atjnna in legatura cu aceasta: "nu

imparta~escopinia sustinuta de putini, ca sufletul pierer


impreuna eu trupul ~i ea moartea distruge trupul in intregime, imi place mai mult sa ma refer la autoritatea eelor din vechime ~i a parintilor no~tri, care cinsteau cu aw.tareIigiozitate mortH,ceea ce n-ar fi facut cu siguranta daca ar fi crezut in deplina lor spulberare". Socrate spunea: "sufletele noastre sunt ~e natura

divina,odatadesprinse .de trup ele se reintorcla ceruri,iar


cele mai curate ~imai virtuoase vor ajunge primele acolo". Mare1e scriitor Victor Hugo ~i-a schimbat complet viata dupa 0 ~edinta de spiritism, cand a apamt spiritul fiicei sale moarte, ~are a venit sa-l viziteze prin inennediul mediumului CHARLES HUGO. Platon, In dialogul PHAEDON, spune ca adevaratii filozofi nu mai au teama de moarte, spre deosebire de tr 163

~- - . - .

-- _.- ----

MisteruJ mortii, Jumea ceaJaltA ~i nemurirea suftetului

ceilalti oameni. EI spune chiar ca numai ignorantii se tem de moarte. Platon spunea ca frica de moarte poate fi atenuata sau chiar anulata pe calea experientei initiatice.
.

Moartea ~i viata sunt 0 realitate umca, un tot

existential, ele fac . nu pot fi despaqite una de cealalta caci . parte din ciclul ve~nic al omenirii ~i aI universului. Moartea e cunoscuta atat de sarac cat ~i de bogat, atat de genii cat ~i de ignoranti.' Am vamt cum egiptenii'care credeau mtr-o viata dupa moarte i~i imbalsamau mortii '~i puneau langa ei mancariri
.

~ive~minte, crezandca dupamoartesufletulse va foloside

ele. Pe flecaJ.:e ~icriu se scriau cuvintele magice din Cartea mor/i/or, care aveau menirea sa ajute sufletul omului sa invinga toate greuta~le dupa moarte. Egiptenii initiati conslderau viata pamanteana ca 0 pedeapsa a pacatului luciferic cad primii oanieni s-au revoltat impotriva 1ui Dumnezeu. Viata trebuie sa fie numai 0 purificare a spiritului pentru ca dupa moarte sa se intoarca in lumea spiritelor credincioase lui Dumnezeu, sa se confunde apoi cu divinitatea, unde este numai adevar ~i dreptate. Din acest punct de vedere viata era pentru ei pregatirea pentru moarte ~i pedepsirea pacatului stramo~esc, un joc al zeilor ~inumai moartea este singura realitate. De~ertaciunea vietH 0 aminte~te atat Cartea egipteanii a mor/i/or, cat ~i Car/ea Tibetand a marti/or, dici numai viafa spiritului, cea care urmeaza dupa moarte este 164 -- - - -

_.-

Dr. Aurel Popeseu-Bllcqti

adeviirataviata pe care ne-a dat-o Dumnezeu. La tibetani cand omul este mort, acesta este lasat singur intr-o camera,. este ~t intr-o panza ~i este ~ezat in pozitie embrionica, cu genunchii ~i la gum, cu picioarele incruci~ iogbinic, simboltiI trecerii in altii lume sau simbolul ~terii spirituale. Cat timp mortuI se afla in camera mortuarii, i se ofem hrana 2-3 zile, iar dupa ce este inmormantat sau ars, i se ofem hrana efigiei lui timp de ,49de zile ~iin tot acest timp i se citesc rugaciuni pentru a u~uracalatoria spiritului. Egiptenii initiap ca ~i cosmogonia ezoterica occidentala descriu moartea ca urmare a blestemului lui Dumnezeu adresat primilor oameni Adam ~i Eva, care au dorit sa cunoasca viata sexuala, dorinta exprimatii de Lucifer in razvratirea sa cereasca. Spiritul din om este preexistent lui in lumea astraIa. de unde a venit la intrupar~ ~ii~i continua viata dupa moartea fizica, care nu reprezintii deeat distrugerea inehisorii pe care 0 realizezii corpul fizic spiritului. Pan~ la razvratirea luciferica, care a fost urmatii de 0 treime din ingerii pe care Ii crease Dumnezeu, oamenii astrali emu tara sex ~i nemuritori, ~a cum sunt ~i azi ingerii din lumea 8straIa.. Piina a se ajunge la moartea fizica ~i eliberarea spiritului, omul cuno~te 0 prima etapa, aceea de dezvoltare embrionara in interiorul uterului mamei sale. Aceasta dezvoltare se face sUbinfluenta celor ~pte raze de culoare ale Iwninii solare; fiecare . dintre aceste culori 165

Misterul moqii, lumea cealaltA ~i nemurirea suDetului

reprezinta diferite categorii de spirite divine, numite spiritele Formei. Aceasm dezvoltare a organismului ~an este condusa de spiritul care se afla in afara corpului, in -jurul pantecelui mamei sale. Celulele. care formeaza corpul omenesc,. nu sunt acele~i cu care se n~te copilul, caci ele au 0 duram' de viata bine determinata, spre exemplu globulele albe ale sangelui au 0 durata de viata de 30 de zile, cele ro~ii de 120 de zile. Daca ne referim numai la numarul lor, exista normal 7000 de leucocite ~i 4-5 milioane de globule ro~ii pe mililitrul de sange. Cate asfel de globule ro~iisunt in 4-5
. kg de

sange; cat are organismuluman?Aceastainseamna'

ca in permapenta mor ~i se nasc miliarde de celule ~i acest proces este. generalizat, caci toate celulele corpului se prescliimba. Se P?ate spune ca la fiecare 7 ani organismul

wnan se reimprospateaza in intregime.


Celulele nervoase, neuronii,

'

sunt in. numar de

aproximativ 14 miliarde, la n~tere, dar chiar din momentul n~terii mor zilnic, rara a se mai reface, sute de mii de astfel
_

de celule. Intati~areaomului adult este schimbataradical


fata de aceea. a copilului sau adolescentului, iar a batramlor este total diferita de cea a adultului.
,

In mod natural, 'evolutia fizica a omului sufera modificari morfologice specifice fiecarei etape a vietii lui. Cu cat se apropie star~itul natural al omului, moartea prin Unbatranire, caracteristicile morfologice ale organismului uman se schimba. 166 --

Dr. Aurel Popescu-BiUc~ti

De ce omul'nu moare cu aceea~i infi\ti~are ging~a a adolescentului sau cu trupul suplu ~i viguros al adultului, atunci cand moare de batranete? Aceasta se datoreaza corpului eteric. al organismului uman, matricea lui energetic a, care devine deficitara odata cu trecerea timpului, prin scaderea absorbfiei lui din eterul universului, la nivelul celor 7 centre de absorb'pe ale corpului uman. Aceasta sciiderea fluidului vital face ca celulele nobile din diverse organe sa fieinlocuite cu tesut conjunctiv, care .schimba toata arhitectura intr~guhii organism, omul batran -aproapede moarte este complet transfigurat, comparativ cu ceeace a fost. Zbarcit, garbovit, redus in greutate ~i mic~orat in inaltime, deficitar functional in toate aparatete corpului sau

fizic.

Dar cea mai impresionanta transformare are loc in procesele sale psihice, procese ce sunt influentate chiar de spiritul .omului. Se produce 0 scadere a memoriei, 0 incoerenta in gandire ~i au loc viziuni imaginare, se pierde erientarea in timp ~i spatiu, persoanele nu mai sunt recunoscute, sunt confundate unele cu altele, timpul nu mai are 0 logica ~i cea mai impresionanta manifestare a batrdnilor este convorbirea acestora cu oameni jmaginari. Aceste persoane imaginare sunt spiritele oamenilor decedati, care au rncutparte din familia lor iar aceasta traire premergatoare mortii se datoreaza de~iirii in parte a corpuriIor lor astrale ~i 0 tniire a lor in alta dimensiW1e ,

167 j - -- -

Misterul mortii, lumea cealalti ~i nemutirea sunetului

specifica lumii spiritelor, mediul in care va trai spiritul dupa moarte. Aceste trairi ale omului batran nu sunt .pennanente, caci corpullor astral nu s-a de~at complet, el pastreaza 0 legaturli cu corpul fizic ~i eteric al omului prin care se reintoarcein organism. Este 0 situape analoga muribunzilor care vad ~i aud totuI la distanta de camera unde se afla, tocmai prin aceastii vedere ~i auz astral, prin corpul astral ce se desprinde de muribund ~i cu care poate realiza aceasta. Aceasta involupea corp~ui uman este dictata de legi divine, pentll1ca spiritul ce se va elibera dupa moarte sa nu
.regreteca ~i,..ar lasaun corp fizicarmonios~iviguros,iarpe .

de alta parte omul, pierzfu1du-~i orientarea in timp ~ispatiu, nu-~i da seama de apropierea morfii sale ~i nu mai regreta placerile lumii fizice: Moartea survine cand circuitul macrocosmic ~i microcosmic al energiei universale se scurtcircuiteaza 'in interiorul organismului. Acest curent continuu de energie .vitala ce vine din Dnivers, dupa ce traverseaza organismul, dfu1d foqa motrice necesarii proceselor intracelulare, se reintoarce in marele curentcosmic. Acest fluid este format din elementele subatomice, fiirli masa dar incarcat electromagnetic, ceea ce conferli 0 polaritate a organismului. Dintre elementele subatomice ale corpului eteric, protonii, electronii ~i fotonii sunt elemente stabile, neutronul este instabil, el se dezintegreazii spontan dand un proton, un electron ~i ~ particula fiira sarcina denumit neutrino, care 168

--

-~

Dr. Aurel Popescu-Bil~ti

este stabil ca ~i protonul i neutronul. Acest dans continuu a1 energiilor, ce formeaza eterul universal, este cel ce intretine viata, tiecare particula subatomica efectueaza un dans a1energiei i in acel~i timp este ea ins~i un dans al energiei, un proces continuu de creape ~i distrugere. Viata celulelor este supravegheata de ceasul biologic care se afla in nucleullor, ~a cum au aratat americanul L. Heiflik ~i germanul Karl Esser. Ace~a au indepartat nucleul unor celule tIDerei I-au inlocuit cu nucleul unor celule batrane, observand ca celulele tinere mor odata. cu cele batrane de tipul celor de 1acare s-a prelevat nucleul. Daca celulele sunt prelevate in azot lichid la temperatura de minus 196 grade Celsius, acest ceas biologic celular se opre~e, ca.. dupa decongelare sa pomeasca din npu. lnaintarea in V8rsta deregleaza metabolismul aminoacizilor ~i a substantei ereditare, a ADN-ului din nuCleul celular. Biologii au gasit gena care 'este responsabila. de longevitatea omului, in cromozomul 7, aceasm gena imbatranind organismul ~i ducandu-l, in fond, la moarte. Aceasm programare a vietii este predestinam i de la acest ceas al vietHnu ne putem sustrage, acest ceas e pomit ~i oprit sub comanda spirituIui, el i~i face corpul eteric ~i corpul fme conform destinului sau, asfel ca in acest cromoiom 7 spiritul inscri~ ceasu1biologic aI corpului fizic uman. 169

Misterul mortii, lumea cealaltli ~i nemurirea sufletului

Se poate afirma ca omul are, in dimensiunea spafiutimp, 0 linie a vietii incepand cu cre~terea, apoi desta~urarea vietii in toate evenimentele ei, care se termina Cllmoartea. Aceasta"moarte se refera numai la corpul fizic, corp care contine elementele specifice SCOarfeipamantului ~i care va dispare pentru totdeauna,. fiind asimilat de insu~i pamantul pe care a trait. Dar fiinfa umana are ~i"0 aIm entitate~ care dupa moartea fizica se deta~eaza de corpul fizic, piistreaza
.individualitatea, memoria~ipersonalitateaindividuluicare

" I

a purtat-o, amt timp cat acesta nu se va reintrupa pentru 0 .noua viata materiala. Acesta este spiritul omului care vine din lumea astrala ~ise reintoarcein ea. . Este 0 stransa interdependenfa intre fortele prin care el conduce corpul omenesc amt timp cat este inclus in acesta ~i fortele din care a plecat ~i se va reintoarce, caci microcosmosul omului este 0 mica parte din macrocosmosul cu care insa formeaza un tot unitar. Existenta acestei energii spirituale ~i caracteristicile descrise s-ati putut dovedi in multe imprejurarl. Muribunzii Kubler-Ross . pe care i-a studiat Elisabeth . in cartea sa lnterviu cu muribunzii, i~i aduc aminte, dupa ce au evitat moartea in ultimul moment, ca ceva se deta~eaza de corpullor fizic, iar acest ceva Ie reprezintacon~tiinta ~i personalitatea lor. Spiritismul susfine tocmai existenfa acestui spirit in 170 -j

J I J I

I ! I

. ----

..-----

Dr. Aurel Popescu-BAlce~ti

om, care este purtiitorul personalitiitii ~i capacitiiplor sale intelectuale. Acest spirit continua sa traiasca dupa moartea corpului fizic, continuandu-~i 0 alta viata, de tip spiritual, in lumea astrala. Faptul ca prin intermediul unor mediumuri putem intra in legatur~ cu ele, este 0 dovada a existentei lor. Am aratat ca muribundul are trairi extrasenzoriale pe care Ie des~oara prin corpullui astral, care imbraca spiritul sau. Aceste trairi astrale se des~oara in.alte dimensiuni, nu in . cea ,tridimensionalain care traim noi. lata un exemplrt descris de Milan Ryzl: "doua fetite, colege de ~coala s-au imbolnavit de difterie, una pe nume Jannie iar cealalta Edith. Intr':'unadin zile Jannie a murit, dar parintii lui Edith au pastrat secretul moqii ei. A treia zi dupa moartea Janniei, starea sanatatii lui Edith. se agraveaza brusc ~i,putin timp inainte de a muri, ea a vorbit de moarte ~i a vazut pe unele dintre prietenele ei, despre care ~tiaca murisera". Deodata, ea s-a intors surprinsa catre tataI ei ~ia strigat: ,,0 sa 0 iau ~ipe Jannie cu mine, dar tam, nu mi-ai spus ca Jannie e aici"~i, intinzand mana a spus: "Jannie, ce bine imi pare ca e~ti aici!". . Continuarea unei alte vieti, 0 viata spirituala, este manifestata ~iin fenomenele paranonnale de aparitii , stafii ~i fantome, cand oameni cunoscuti ca fiind moqi, apar ca fantome. Aceste aparipi pot fi autentice ~i avand toate car~cteristicile unui om fizic, alteori este mai putin clar, aparand ca 0 umbra, un fum sau 0 ceata; Dupa putin timp 171

..-

-_.---

Misterul mortii, lumea cealaitA ~i nemurirea suOetului

figura dispare brusc, uneori atunci cand vrem sa intram in contact cu ea sau cand vrem sa 0 atingem. Aceste fantome apar ~i prin :u~i inchise sau prin perep, ele sunt date de spirite ale up.oroameni moqi sau ale unor muribunii care doresc sa comunice persoanelor iubite de pe pamfutt

disparitiasau apropiatalor disparipe.

Un marinar englez a clizut de pe vapOr in apropierea insulei Java ~i em pe punctul de a se ineca. In agonie, inainte de a-i pierde cuno~ta. a strigat: "mama". Cfutd ~i-a recapatat cuno~ta. dupa ce a fost salvat ~i-a amintit .ca a vazut-o pe mama sa ~i pe ceilaltI""membriai familiei .sale, acasa in Anglia, iar modul in care se gaseau in acel moment a fost confirmat la intoarcerea sa acasa. o alta grupare de aparipi sunt acele fantome care apar in repetate randuri, diu-numai in anumite locuri, unde s-a petrecut un eveniment tragic ~i aceste aparipi au fost denumite stafii. V~iunile pe patul de moarte ale muribunzilor au mai fost studiate i de Wllliam Barret ~i Karlis Osis. Opinia generala vede in ele un puternic indiciu al continuarii vietii de dupa moarte. Siluetele pe care Ie vad muribunzii sunt spiritele rudelor care vin sa-I ajute Ia descarnare ~i la trecerea in lumea de dincolo. Muribunzii vad ~i spiritele unor oameni morP dar despre a caror moarte nu aveau cuno~tinta inainte. Trairea muribunzilor este asemanatoare cu cea a 172

- ___ _. _.. n_._ .. _.----

Dr. Aurel Popescu-Bllcqti

omului in moartea clinica ~icare a fost descrisa in cuprinsul carpi. Ace~a, remarcand faptul ca sunt in afara corpurilor fizice ~i ca intAlnescspiritele rudelor ~i prietenilor moqi, toti venind cu scopul de a-i ajuta sa faca desprind~rea de corpul fizic. . Continuarea vietH spiritului dupa moarte, care pentru

purificarevinela noireincarnarl,a fostdemonstratain stare .


de hipnoza in stanle de regresie in timp, cand aceste persoane relateaza vietile lor anterioare ~i fenomenele social-politice din acele timpuri, Gare se dovedesc a fi exacte. Existenta unei lumi spirituale paralele cu lumea materiala ne arata ca suntem 0 parte a unui plan cosmic, a unei structuri universale superioare. In viata noastra pamanteasca trebuie sa ne manifestam dragostea, compasiunea ~i cinstea, sa fun morali pentru a putea patrunde, dupa moarte, in structurile superioare ale universului, spirite ce nu maioau nevoie de reincarnan pentru purificare. Se pare ca cea mai senina moarte <? avem atunci cand uItimul nostru gand contine dorinta ferma de a 100contact cu ~ortelemisterioase ale cosmosului. Aceasta con~inta cosmica, 11). care trebuie sa intram dupa moarte, se desI~oara in lumea gandurilor ~i a imaginilor, 0 lume in alte dimensiuni, in care spatiul ~i timpul i~i pierd semnificatia..Timpul este numai un atribut allumii fizice, lumea spiritelor este atemporala, lipsita de 173

_ 0 _ on ~

._ U

0-

Misterul mortii, lumea cealaltli ~i nemurirea sufletului

timp ~i deasupra timpului este momentul rara timp sau ve~niculacum sau Nirvana la budi~ti. Pentru a cunoa~te adeviirul in legatura cu continuarea altei vieti dupa moartea flZica este nevoie sa se renunte la credinta oarba in dogmele religiilor, care nu se preocupa de altii cunoa~tere de~at cea descrisa in caqile lor sfinte, indiferent cum se numesc. In ultima instanta tot ~tiinte1e exacte vor dovedi existenta unei alte lumi in afara celei -tridimensionalein care traim noi ~iin care se pot intaIni alte lumi paralele; In ultimul timp s-au extins cercetiirile parapsihologiei ~i perceptiei extrasenzoriale pentru dobandirea de noi informatii directe despre viata cealalta. Dar unele cuno~tinte s-au ~i dobdndit de catre marii initiati ~i s-au pastrat in invataturile ezoterice ale religiilor existente. Cu.sigmanta, multe religii i~i au originea in perceptiile extrasenzorhde, pe care Ie au oamenii in stare de transa. Intr-un. viitor apropiat oamenii nu vor mai avea credinta oarba in dogma revelatiei ~i fiecare om va avea posibilitatea sa verifice ~i sa constate cu propria intelegere continutul de adevar al invataturilor inspirate. Din toata aceasta lucrare se poate constata ca moartea omului nu reprezinta un sfar~it al sau, ci marcheaza un fel de tranzitie la un ait mod de existenta, pe care n constituie .forma de energie superioara pe care 0 poartii, aceea a spiritului sau~ Viata piimanteasca e 0 etapa intermediara in lunga 174 --

---

Dr. Aurel Popescu-BAlce~ti

existenta 'a spiritului, 0 etapa in care este supus unor ,incercari ~i ispite materiale determinate de lnfluenta luciferica. Intre credinta in nemurire a spiritelor' religioase ~i convingerea, care se bizuie pe' argumentele ratiunii, se afla

sperantanemuririi,carepoate convenioricuL

Platon spunea, dupa ce a petrecut ani 'multi in prizonierat: "moartea e azi inaintea mea, ca dorinta a unui om de a-~ivedea casa".

175

POSTFATA
9

Din toate timpurile, oamenii au perceput ~iau acceptat caracterul misterios ~i enigmatic a1 unor experiente din viata lor, pe:care Ie-au jnterpretat in mod mistic, fie ca ne referim la. intuitii, vise veridice, aparitii? divinatii, comunicari cu defunctii sau a'doua vedere. ~i in zilele noastre ~amanul este considerat vindecator ~i~efreligios al poporului sau. El este capabil sa intre intr-o stare modificaUi de con~tiinta, care sa-i permita sa comunice cu spiritele' morplor pe care sa-i consulte in vederea luarii unor decizii importante privind societatea .lor. Printre parintii bisericii cre~tine, Tartulian credea In existenta viselor-clarvazatoare ~i a viziunilor profetice, iar Augustin a admis ca spiritul omului poseda capacitati 176

Dr. Aurel Popescu-Bllcqti

clarvazatoare, vorbind despre viZiuni,fantome ~i aparifii ca forme de manifestare ale acestuia. Marti cercetatori din diverSefiri au ajuns la concluzia ca transmiterea gandurilor ~i sentimentelor, de la un spirit la altul, se fac.e prin telepatie, adica tara intermediul organelor de simf, iar aceasta demonstreaza ca mintea este independenta de . creter.
.

La baza c~municarii oamenilor 'vii cu oamenii morti, de ,fapt cu spiritele. morfilor, se afla acelai fenomen al telepatiei. Posibilitatea materializarii de fantome ca ~i disparifia lor in plina lumina este fenomenul cel mai fascinant ce nu poate fi liUnuritcu ajutorul tiinfelor exacte, acestea fIind fapte ce pot fi explicate numai dadi Ie interpretam ca fenomene de manuestare ale spiritului de dincolo de moarte. Prin intermediul automatismelor mediumitafii a aparut fenomenul corespondenfelor incruciate,cel mai elocvent caz ce confirma supraviefuirea spiritului dupa moarte. Acest experiment extraordinar a aparut dupa moartea lui Friederick Myers, care a fost un sUSfinatoral ideii de supraviefuire a spiritului, idee dezvoltata In cartea sa

Personalitateaumana~isupravie{uirea ei.

Aceste mesaje spirituale transmise unor automatiti sUJ?-t trunchiate .i numai dupa punerea lor cap la cap Ii se poate mfelege sensu!..Dar 3;utomati~tii care primesc aceste mesaje '11U se cunosc unul pe aItul $i astfel comunicarea 177 r

Misteru! mortii, lumea cealaltl ,I nemurlrea suOetulul

telepaticii dintre ei este exclusa.

Toateacestecomunicarise incheiaucu rugaminteade


a fi transmise Societatii pentru studiul psihic din Londra. Cdnd aceste mesaje au.ajuns aici, s-a constatat ca ele aveau o continuitate logica. S-a tras concluzia ca la originea acestor mesaje s-a atlat insu~i Friederick Myers ~i altii din fondatorii acestei societati, Gurney ~i Sindgwich, care erau de asemenea moqi. Astfel s-a tacut dovada continuitatii personalitatilor 'lor spirituale dupa moarte. Cum se poate explica descrierea scriitorului Morgan . Robertson, mcuta cu 14 ani mai inainte, despre prima caIatorie ~i naufragiul unui mar~ transatlantic, cu numele Titan, care se ciocnea de un iceberg ~i se scufun4a? Era 0 comunicare mcuta telepatic scriitorului de un spirit din lumea astrala, care.prevedea acest'accident~ caci in lumea spiritelor nu exista trecut ~i viitor, toate evenimentele fiind triiite la timpul prezent, nu numai evenimentul a fost prevazut, ci chiar ~i dimensiunea, compartimentele ~i viteza de deplasare a vasului. . Un caz extraordinar de h'lterventie a spiritului dupa moarte s-a petrecut in timpul Consiliului dela Niceea, din emul325 dupa Hristos. Chiar in timpul consiliului au moot doi episcopi. .Acest consiliu trebuia. sa interzica evocarea mortilor, printr-un dictat. Numarul necesar al voturilor nu se putea obtine tara semnatura celor doi episcopi care mu,risera chiar In timpul 178 .

_ I

--

--

Dr. Aurel Popescu-BAlce~ti

eonsiliului. Atunci, cativa p~inp - concilianti au rugat


spiritele acestora, sa semneze-documentul fmal, a .doua zi dimineata, pe document au fost gasite semnaturile celor doi defuncti care au fost recunoscute de toti cei prezenti. . Foarte multe mesaje spirituale se transmit prin vise. Sa ne amintim de visullui Iosif, sotul Fecioarei Maria, care I-a avertizat sa pIece cu Maria ~iIsus pentru a scapa de l1ciderea pruncilor. Sofocle, a avut un vis in care un om furase 0 cupa de aur din templul lui Hermes. Visul s-a repetat pana ce acesta s-a dus ~ia comunicat autoritaplor Atenei, in urma carui fapt hotUl a fost prins ~i cupa_ recuperata. Vise de pre~onitie a avut ~i Temistocle, invingatorul

bataliei- de la Salamina impotriva per~ilor.Pre~edintele'


Americii, Abraham Lincoln, ~i-avarnt in vis propriul corp mort, a~ezat pe catafalcul langa- care se aflau rudele ~i prietenii sai, cu putin timp inainte de a fi fost asasinat cu
_

focuri de revolver,pe cand se afla intr-oloja la teatru.


Sistemul,elementelor ordonate pe baza grotatilor lor
-atomice,i-a fost sugeratlui Mendeleevin vis.

. Foarte multe vise avertizeaza oamenii in viata sa incerce sa evite unele evenimente tragice, sa ne amintim visul sotiei lui Cezar, CaJpurnia; in noaptea premergatoare asasinarii acestuia in Senatul Romei. Aceasta inseamna ca trebuie sa admitem ipoteza unei cunoa~teri apriorice, proprie -simtu1uiuman, independenta de organele de simt, de spatiu ~i timp.

179

Misterulmortli,lumeacealalti,I nemurireasuOetulul Aceasta mai inseamna ca viitorul este predestinat, acesta este prevazut in arhiva cereascii in care trecutul, prezentul ~i viitorul coexista, c!ci timpuI este legat de ~patiul tridimensional in care traim in conditille noastre

1 1 i I J 1 I ~ . I

pamante~ti.

Supravieiuirea spiritului dupa moarte este 0 credinti prezenta in toate religiile, dar pentru occidentali aceasta credinta ~i-apierdut din semnificaPa ei. Dar pentru religiile neoccidentale credinta ca moartea nu estesfii1'ituIabsolut .ci dO&f 0 trecere la 0 noua, forma de existenti a spirituIui, de la cea incorsetata in timp~ vietii, la forma eliberata.in ~umea astral.~. Aceasta credinti se piistreaza atilt in hinduism, budism, jainism ~itantrismuI tibetan. Cum s';ar putea explica poltergeismul, fenomene imprevizibile care .tara 0 cauza aparenta, manifestA instantaneu in anumite cazuri, 0 ploaie de pi~tre cazute din tavan, lovituri in mobile ~i pereti, ridican de mobilier, ~i ~iferestre care se deschid singure? Acestea sunt manifestari ale energiei spiritelor unor morti care vor sa Ie arate celor din casa ea ele exista ~i d~pa mOarteafizica. Aeeste fenomene apar intotdeauna legate de 0 persoana fizica care are aceasta mediumitate ~i de obieei dispar dupa diteva zile sau cel mqIt luni. Bantuirea este forma de manifestare a spiritului moqilor care este legata de loe ~i dureaza un timp mai Indelungat. Ele nu depind de prezenta unor persoane fiziee, 180 -----

Dr. Aurel Popescu-Bilcqti

aceasta este produsa de spirite chinuite care nu au lini~te ~i odihna dupa moarte. Ele apar de obicei acolo unde au avut o moarte tragica. A~acum.am spus, lumea de dincolo a fost comunicata de F. Myers prin scrierea automata, transmiterea diverselor mediumuri afIate la mare distanta unul de aItul ~icare nu se cuno~teau intre ele..Comunicarea intre spiritele din spatiu se face numai prin procesul gandirii pure. Oandul se transmite la orice distant! ~i poate trece prin orice bariera. Foqa de gandire din lumea fizica poate pune in mi~care obiecte ~i sa fixeze imagini pe filme. Fotografierea gandurilor aputut fi realizata de Ted Serios din Chicago. In timpul vietii, F. Myers a fost foarte mult preocupat de problema existentei spiritului dupa moarte. Cunoscandu-se ca telepatia este un fapt real, se poate invoca faptul ca mediumurile eiau inflrientate telepatic de oameni in viatti-Din aceastacauza Myers, dupa moarte, a comunicat m~sajele sale la mediumuri diferite, din localitap diferite, redandu-le. fragmente, care numai dupa centralizarea'lor au putut avea 0 legatura, astfel a fost combatuta ipoteza ca aceste comunican ar fi meute prin te1epatie.Aceste mediumuri prezentau 0 scriere automata cand se gaseau in stare de transa. Transmiterea 1uia durat 30 de ani ~i s-au putut scrie 2.000 de pagini de scrier~, automata. Acestea au fost fumizate de Societatea de.eercetari psihice din Londra. 181

M~sterul mortii, lumea cealaltA ~i nemurirea sufletului

Cele mai multe eomuniean din lumea eealalta au fost fiieute de Myers prin mediumul Geraldine Cummings. Este interesant sa ~tim ea fOI1ade avansare a evolutiei car~ duce.la' extinderea eon~tientu1uieste permanenta, nu ineeteaza odata eu moartea, ea este cosmiea ~i ve~nica, numai trairea spirituala este scopul principal al creatiei, dar aceasta traire spirituala este intr-oalta dimensiune decdt cea in care traim noi. Myers a trait ca spirit,. comunicandu-ne cuno~tintele sale, timp de 20 de ani. Astfel, a descris cele 7 trepte de existenta ale vietH de dincolo. Amintindu-le, prima treapta este reprezefltata chiar de momentulmOI1ii. Treapta a doua este cea. care urmeaza imediat dupa desprinderea spiritului de corpul ,mort ~i ea a fost denumita de Myers, treapta intermediara, care este insa scurta. Celelalte trepte sunt numite: sfera iluziei, srera cUlorii, sfera de flacan, sfera luminii ~l eternitatea. Aceste ultime doua sfere sunt in imediata apropiere de sfera creatiei. In sfera intermediara, in care. traie~te spiritul dupa moarte, el i~i reaminte~te toata viata pamanteana. In treapta . a treia sau sfera iluziei, tot ce-~i imagineaza spiritul prinde contur, a~acum i~i dore~tefoI1alui imaginativa. Tot ceea ce i~i dore~te se realizeaza in imaginatia sa. Barierele limbilor nu joaca nici un rol, deoarece spiritele se inteleg prin gandire.. In sfera a treia poti vedea derulandu-se, sub forma de 182 j I ~ ,

-- --

-. -

--

Dr. Aurel Popescu-Bilcqti

imagini, intAmplm de la inceputul istoriei omenirii, caci tot ce se petrece pe pamant, ramane imprimat in nnagini in memoria cosmicii. In sfera a patra, se fac cercetari pentru a cunoW}te mai bine fiinta wn~ existenta 'ei ~i a universului. Aici co~tientul este continuu ~inu mai are nevoie de somn, tot ceea ce yede spiritul este sub forma de culori ~i raze, care nu exista in spectrul pamantean, corpul spiritului este tacut aici din lumina ~i culori. In fata spiritului aflat pe aceasta treapta, prin 'imaginapa gandirii pot sa apara persoane .moarte, care sunt foarte departe de el, cu care poartii convorbiri prin gandire. in ~fera a cinc~a,fiinta spirituala are un corp de flacm, cu care poate caIatori in tot universul stelar. In sfera a ~asea,traiesc spiiitele care au cunoscut ~iau

invatatsainteleagatoateaspecteleintregiicreapi,este sfera

luminii sau a ratiunii pure. . Ele au atins culmea suprema a evolutiei co~ti<;~ntului. MajQritatea spiritelor raman in sfera a treia. in universul
- general

energia care mi~ca ~i stapane~te totul este

con~tiinta. Un grup.de cercetatori alcatuit din medici, ingineri ~i matematicieni, care lucreaza la centrul pentru Studii de Transcomunicatii din Luxemburg, au reu~it sa capteze din univers vocile mai multor savanti decedati. Printre aceste spirite, au fost contactate cele ale lui Thomas Edison i Marie Curie. 183

1
Misterul mortii, lumea cealaltii,i nemurirea suOetului

La aceste cercetari au loot parte fizicianul Ernst Senkowski, fos~profesor de inginerie la Universitatea din Mainz ~iDr. Theo Locher, pre~edintele fundapei Elvetiene .de Parapsihologie. Aceste cercetari au fost !acute cu !JIlaparat de radio reglat pe trec.ventespeciale. Rezultatele acestor cercetari au fost descrise de Mark Macy, in cartea sa "Conversape dincolo de lumina". Laboratorul de parapsihologie a fost vizitat ~i de profesorul Walter Uphoff de la Universitatea din Colorado. Capmnd vocile spiritelor acestor oameni morti, au
.

re~it sa afle ce preocupareau spiritele oamenilor dupa

moarte in lufnea astrala. Astfel, au putut constata ca acestea i~i continua:acolo activitatea lor de pe pamant, in vederea obtinerii de noi evolupf ~tiinpfice pe care apoi Ie comunica oamenilor pamanteni prin telepatie. Dar cea mai spectaculoasa aparitie a unei !antome s-a petrecut in oraul Santa Cruz din California. Un tWlar pictor de 27 de ani, Anthony Shavers, s-a indragostit de 0 fata de 18 ~. Bolnava de cancer, aceasta, la randul ei s-a indragostit ~i ea . de Anthony, dar dupa putin timp a moot. Fantoma acestei tinere i-a aparut in vis acestuia de nenumarate ori ~i, prin comunicarile telepatice, ei au howat oficierea unei ceremonii de casatorie, la care ea sa fie prezenta sub forma unei fantome. Lucrurile s-au petrecut intocmai, ceremonialul fiind celebrat de pastorul Martin Gance. 184 ----

Dr. Aurel Popescu-Bllc~ti

squeta stmlucitoarea fantomei acestei fete, car~ in viata pmnanteascase numea Allison, a apmut alaturi de tanarulAnthony, fUndvazuta de top martoriiprezenti la ceremonie, iar un invitat a re~it sa surprinda pe pelicula
fotografica prezenta fantomei.

I.

185 --