Sunteți pe pagina 1din 8
1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte 1.2 Identificarea
1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte
1.1
Utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte

1.2 Identificarea unor forme de libertate

1.3 Identificarea unor forme de dreptate şi de egalitate

1.4 Identificarea formelor de proprietate existente în cadrul economiei de piaţă

1.5 Identificarea formelor de manifestare a patriotismului

2.1 Analizarea unor concepte şi valori specific societăţii democratice
2.1
Analizarea unor concepte şi valori specific societăţii democratice

2.2 Explicarea principalelor tipuri de raporturi existente între cetăţeni şi autorităţi

2.3 Explicarea raportului dintre libertate şi respectarea legilor

2.4 Compararea formelor şi a situaţiilor de manifestare a dreptăţii şi a nedreptăţii

2.5 Caracterizarea relaţiilor existente între dreptate şi egalitate în diferite contexte

2.6 Explicarea modului în care acţionează justiţia pentru a apăra şi înfăptui dreptatea

2.7 Compararea formelor de proprietate specific economiei de piaţă

2.8 Caracterizarea patriotismului în condiţiile integrării europene

3.1 Rezolvarea în echipă a unor sarcini de lucru prin utilizarea capacităţilor empatice în diferite
3.1
Rezolvarea în echipă a unor sarcini de lucru prin utilizarea capacităţilor empatice în diferite situaţii civice

3.2 Analizarea, în echipe de lucru, a unor situaţii de manifestare a nedreptăţii şi de nerespectare a egalităţii de şanse sau a egalităţii în faţa legii

4.1 Manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte şi ale
4.1
Manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte şi ale comunităţii locale

4.2 Corelarea dreptului la proprietate cu responsabilităţile asociate acestui drept

4.3 Manifestarea respectului faţă de proprietate

4.4 Argumentarea complexităţii identităţii unei persoane pe baza apartenenţei la diferite tipuri de comunitate

5.1 Participarea civică în situaţii în care este nevoie de acţiune socială
5.1
Participarea civică în situaţii în care este nevoie de acţiune socială

5.2 Participarea cetăţenească cu asumarea responsabilităţii pentru consecinţele acţiunilor realizate

Unitatea şcolară: Şcoala cu clasele I-VIII Batoș Profesor: Nagy Irina Aria curiculară: Om şi societate Disciplina: Cultură Civică

Om şi societate Disciplina: Cultură Civică Clasa: a VIII-a Curriculum :nucleu Manual: Editura Corint

Clasa:a VIII-a Curriculum :nucleu Manual:Editura Corint

Nr.ore:35

Unitatea de

C.S.

Conținuturi detalieri

Săptămâna

Nr de

Observaţii

învățare

ore

 
 
 

INTRODUCERE

 

1. Recapitulare din clasa a VII a

 

4

Probă scrisă

2. Test de evaluare inițială

1.2

2.1

5.2

3. Societatea democratică și valorile ei

 

4. Principiile democrației

5. Test de evaluare

AUTORITATEA

 

1. Autoritate și ierarhie

 

7

Probă scrisă (2)

2. Raporturi între cetățeni și autorități

1.1

2.1

2.2

3. Autoritatea și regimurile politice

3.1

4.1

5.1

4. Controlul și cooperarea cetățenilor cu autoritățile

 

5. Autoritatea în spațiul privat și în spațiul public

6. Test de evaluare

LIBERTATEA ŞI RESPONSABILITATEA

 

1. Libertatea. Tipuri de libertate

 

3

Probă practică-

2. Libertatea și respectarea legilor

portofoliu

 

1.2

2.3

5.2

3. Limitele libertății

Total ore: 14 ore

     

14

 
 
 
 

LIBERTATEA ŞI RESPONSABILITATEA

 

4. Participarea cetățenească și responsabilitatea

 

4

Probă scrisă

5. Test de evaluare

 

1.2

2.3

5.2

6. Sinteză și recapitulare finală

DREPTATEA ŞI

 

1.3

1. Dreptatea și nedreptatea. Forme și situații de manifestare a nedreptății

 

6

Probă scrisă

EGALITATEA

2.4

2. Tipuri de dreptate

2.5

3. Justiția ca instituție de apărare și de înfăptuire a dreptății

2.6

4. Dreptatea, egalitatea și inegalitatea

3.2

5. Rolul statului în realizarea egalității

5.1

6. Test de evaluare

PROPRIETATEA

 

1.4

1. Formele proprietății și evoluția lor

 

6

Probă scrisă

2.7

2. Dreptul la proprietate

4.2

3. Proprietatea privată și economia de piață

4.3

4. Problema prorietății în România

 

5. Recapitulare

6. Test de evaluare

PATRIOTISMUL

 

1.5

1. Ce este patriotismul și cum se manifestă

 

5

Probă scrisă

2.8

2. Alteări ale patriotismului

4.4

3. Patriotismul și integrarea europeană

 

4. Test de evaluare finală

 

5. Evaluare și sinteză finală

Total ore: 21 ore

 

21

Total ore an şcolar: 35 ore

 

35

  21 Total ore an şcolar: 35 ore   35 Unitatea şcolară: Şcoala cu cl asele
  21 Total ore an şcolar: 35 ore   35 Unitatea şcolară: Şcoala cu cl asele

Unitatea şcolară: Şcoala cu clasele I-VIII Batoș Profesor: Nagy Irina Aria curiculară: Om şi societate Disciplina: Cultură Civică

Clasa:a VIII-a Curriculum :nucleu Manual:Editura Corint Nr.ore:

Unitatea de învăţare: INTRODUCERE

     

RESURSE

 

CONŢINUTURI

C.S.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

PEDAGOGICE

EVALUARE

Recapitulare din clasa a VII a

       

Test de evaluare inițială

   

Fișe de evaluare

Probă scrisă

Societatea democratică și valorile ei

 

-ex.de incursiune în istoricul democrației ca principiu de guvernământ -ex de identificare a unor state în care democrația este principiul de guvernământ

-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontală; -dicţionare; -culegeri de texte; -fişe de lucru; -ilustrații; -descrierea; -comparația; -problematizarea; -metoda ciorchinelui; -diagrama venn; -analiza; -sinteza;

 

1.1

-ex.de identificare a unor termeni specifici conecși termenului de democrație Ex.de delimitare a principalelor caracteristici ale unei democrații -ex de delimitare a democrației directe de formele ei actuale(reprezentativă) -ex de alcătuire a unor liste vizând principiile democrației

Observarea

 

sistematică

Principiile democrației

Verificarea temei

2.1

-stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri vizavi de principiile democratice -ex.de comparare a democrației directe cu cea reprezentativă(diagrama venn) -ex.de identificare a valorilor promovate într-o societate democratică -utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor cu conţinut civic în diferite

pentru acasă

portofoliul

Principiile democrației

Probe orale

5.2

contexte; -analizarea unor concepte şi valori specifice societăţii democratice; -participarea cetăţenească cu asumarea responsabilităţii pentru consecinţele acţiunilor realizate. -ex de explicare și comentare a unor citate date

-studiul de caz; -brainstormingul.

Probe practice

Test de evaluare

   

Fișe de evaluare

Probă scrisă

Unitatea şcolară: Şcoala cu clasele I-VIII BatProfesor: Nagy Irina Aria curiculară: Om şi societate Disciplina: Cultură Civică

Unitatea de învăţare: AUTORITATEA

Clasa:a VIII-a Curriculum :nucleu Manual:Editura Corint Nr.ore: 7

   

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

RESURSE

 

CONŢINUTURI

C.S.

PEDAGOGICE

EVALUARE

Autoritate și ierarhie

1.1

-utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte; -analizarea unor concepte şi valori specific societăţii democratice; -explicarea principalelor tipuri de raporturi existente între cetăţeni şi autorităţi;

-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontal; -dicţionare; -culegeri de texte; -fişe de lucru; -ilustrații; -descrierea; -comparația; -problematizarea; -metoda ciorchinelui; -diagrama venn; -analiza; -sinteza;

-studiul de caz; -brainstormingul.

Observarea

Raporturi între cetățeni și autorități

2.1

-rezolvarea în echipă a unor sarcini de lucru prin utilizarea capacităţilor empatice în diferite situaţii civice; -manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face

sistematică

2.2

parte şi ale comunităţii locale. -ex de identificare a pricipalelor moduri de exercitare a autorității -ex de identificare a unor forme diferite de manifestare a autorității

Verificarea

 

temei pentru

Autoritatea și regimurile politice

acasă

3.1

-ex.de identificare a formelor autorității specifice democrației -ex.de caracterizare a portretului persoanei care e învestită cu autoritate -ex.de identificare a fundamentelor de drept ale autorității

 

Probe orale

Controlul și cooperarea cetățenilor cu autoritățile

4.1

Ex-de diferențiere a noțiunilor de autoritate și ierarhie -ex.de diferențiere a exercitării autorității în spațiul public și în spațiul privat -ex de exemplicare a unor structuri ierarhice apropiate mediului de viață al

Probe practice

 

5.1

elevilor(la nivel de școală sau comunitate locală) -activitate practică:Alegerea democratică a reprezentantului elevilor la nivel de școală -exercitatrea autorității :toleranță între putere și opoziție -despre excesul de autoritate,caracteristicile statelor totalitare

Autoritatea în spațiul privat și în spațiul public

-alegeri democratice pe liste de alegători și buletine de vot

Test de evaluare

   

Fișe de evaluare

Probă scrisă

Unitatea şcolară: Şcoala cu clasele I-VIII Batoș Profesor: Nagy Irina Aria curiculară: Om şi societate Disciplina: Cultură Civică

Clasa:a VIII-a Curriculum :nucleu Manual:Editura Corint Nr.ore:

Unitatea de învăţare: LIBERTATEA ȘI RESPONASABILITATEA

     

RESURSE

 

CONŢINUTURI

C.S.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

PEDAGOGICE

EVALUARE

Libertatea. Tipuri de libertate

 

-exerciţii care solicită exprimarea părerilor, a convingerilor, sentimentelor personale; -activitate de negociere, de luare a deciziei prin consens sau compromis de

-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontal; -dicţionare; -culegeri de texte; -fişe de lucru; -ilustrații; -descrierea; -comparația; -problematizarea; -metoda ciorchinelui; -diagrama venn; -analiza; -sinteza; -studiul de caz;

Observarea

1.2

alegere a liderului; -simularea unei situaţii conflictuale şi rezolvarea conflictului; -participarea cetăţenească cu asumarea responsabilităţii pentru consecinţele acţiunilor realizate. -ex de identificare a limitelor și îngrădirilor libertății

-ex de identificare a modalităților de limitare a libertății cetățenești Ex de identificare a principalelor forme de ingrădire a libertății persoanelor prin aplicarea de interdicții,pedepse ,sancțiuni,contravenții etc. -ex de identificare a caracteristicilor persoanelor libere -ex de explicare a noțiunilor de :coerciție,inviolabilitatea domiciliului etc

sistematică

 

Verificarea temei

Libertatea și respectarea legilor

2.3

pentru acasă

Limitele libertății

Probe orale

 

5.2

-ex de definire a noțiunii de libertate politică și a principiilor pe care se fundamentează

Probe practice

 

-ex de definire a libertății economice,interioare -relația dintre libertate și delingvență,delingvența juvenilă -ex de alcătuire a unor liste de pedepse și sancțiuni aplicabile la nivelul școlii împotriva nerespectării regulamentelor școlare Despre responsabilitatea individuală și colectivă Drepturi,îndatoriri ,reponsabilități-dezbatere,concurs pe echipe

-brainstormingul.

 

Participarea cetățenească și responsabilitatea

Portofoliu

concursul

Test de evaluare

 

Fișe de evaluare

Probă scrisă

Sinteză și recapitulare finală

     
Sinteză și recapitulare finală       Unitatea şcolară: Şcoala cu clasele I - VIII Batoș
Sinteză și recapitulare finală       Unitatea şcolară: Şcoala cu clasele I - VIII Batoș

Unitatea şcolară: Şcoala cu clasele I-VIII Batoș Profesor: Nagy Irina Aria curiculară: Om şi societate Disciplina: Cultură Civică

Clasa:a VIII-a Curriculum :nucleu Manual:Editura Corint Nr.ore:

Unitatea de învăţare: DREPTATEA ȘI EGALITATEA

     

RESURSE

 

CONŢINUTURI

C.S.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

PEDAGOGICE

EVALUARE

Dreptatea și nedreptatea. Forme și situații de manifestare a nedreptății

 

-exerciţii care solicită exprimarea părerilor, a convingerilor, sentimentelor personale; -ex de definire a noțiunii de dreptate

-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontal; -dicţionare; -culegeri de texte; -fişe de lucru; -ilustrații; -descrierea; -comparația; -problematizarea; -metoda ciorchinelui; -diagrama venn; -analiza; -sinteza; -studiul de caz; -brainstormingul.

Observarea

Tipuri de dreptate

1.3

-raportarea noțiunii de dreptate la noțiunea de lege -identificarea principalelor instituții care asigură dreptatea cetățenilor

sistematică

2.4

-ex de identificarea a cauzelor conflictelor într-o societate -ex de identificare a unor organisme ce veghează la respectarea dreptății

Justiția ca instituție de apărare și de înfăptuire a dreptății

Verificarea

2.5

cetățenilor -identificarea unor categorii distincte ,cu caracteristici proprii în ce privește

temei pentru

 

acasă

Dreptatea, egalitatea și inegalitatea

2.6

dreptatea:

Dreptatea distributivă

 

3.2

Dreptatea corectivă Dreptatea procedurală

Probe orale

 

Rolul statului în realizarea egalității

5.1

-justiția ca instituție de apărare și înfăptuire a dreptății -ex de identificare a principiilor fundamentale ale funcționării justiției în România -ex diverse vizând identificarea unor infracțiuni și a cauzelor acestora -activitate de negociere, de luare a deciziei prin consens sau compromise de alegere a liderului; -despre principiul egalității /inegalității -ex de identificare a unor forme de manifestare a egalității -egalitate versus competiție -egalitate și democrație -simularea unei situaţii conflictuale şi rezolva- rea conflictului; -participarea cetăţenească cu asumarea responsabilităţii pentru consecinţele

Probe practice

acţiunilor realizate.

Test de evaluare

Fișe de evaluare

Probă scrisă

Unitatea şcolară: Şcoala cu clasele I-VIII Batoș Profesor: Nagy Irina Aria curiculară: Om şi societate Disciplina: Cultură Civică

Unitatea de învăţare: PROPRIETATEA

Clasa:a VIII-a Curriculum :nucleu Manual:Editura Corint Nr.ore:

CONŢINUTURI

C.

S.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

RESURSE PEDAGOGICE

EVALUARE

Formele proprietății și evoluția lor

 

-ex de definire a noțiunii de proprietate,proprietar,dreptde proprietate

-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontal; -dicţionare; -culegeri de texte; -fişe de lucru; -ilustrații; -descrierea; -comparația; -problematizarea; -metoda ciorchinelui; -diagrama venn; -analiza; -sinteza; -studiul de caz; -brainstormingul.

 

1.4

-exercitarea dreptului de proprietar -identificarea obiectului dreptului de proprietate -ex de diferențiere a proprietății private de cea publică -ex de identificare a evoluției formelor proprietății de-a lungul

Observarea sistematică

Dreptul la proprietate

Verificarea temei

2.7

istoriei -identificarea formelor de proprietate existente în cadrul economiei de piaţă; -exercitarea dreptului de proprietate în România

pentru acasă

Proprietatea privată și economia de piață

Probe orale

4.2

-compararea formelor de proprietate specifice economiei de piaţă; -despre încălcarea dreptului de proprietate și rezolvarea conflictelor vizând dreptul de proprietate

Problema prorietății în România

Probe practice

4.3

-corelarea dreptului de proprietate cu respon- sabilităţile asociate acestui drept; -manifestarea respectului faţă de proprietate; -dezbaterea unor cazuri mediatizatede încălcare a dreptului la proprietate.

Recapitulare

 

Test de evaluare

   

Fișe de evaluare

Probă scrisă

Unitatea şcolară: Şcoala cu clasele I-VIII Batoș Profesor: Nagy Irina Aria curiculară: Om şi societate Disciplina: Cultură Civică

Unitatea de învăţare: PATRIOTISMUL

Clasa:a VIII-a Curriculum :nucleu Manual:Editura Corint Nr.ore:

     

RESURSE

 

CONŢINUTURI

C.

S.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

PEDAGOGICE

EVALUARE

Ce este patriotismul și cum se manifestă?

 

-identificarea formelor de manifestare a patriotismului; -identitatea natțională:caracteristici

-activitate individuală; -activitate în grup; -activitate frontal; -dicţionare; -culegeri de texte; -fişe de lucru;

Observarea sistematică

1.5

-ex de diferențiere a noțiunilor de națiune și etnie -ex de definire a noțiunilor de patrie, teritoriu, populație,independență,guvernare -ex de intuire a sentimentului d epatriotism prin raportare la anumite

Verificarea temei

 

pentru acasă

   

evenimente din viața elevilor care-i determină să simtă mândria națională

-ilustrații; -descrierea; -comparația; -problematizarea; -metoda ciorchinelui;

 

Alteări ale patriotismului

2.8

-caracterizarea patriotismului în condiţiile integrării europene; -ex de identificare a principalelor forme și modalități de manifestare a

Probe orale

patriotismului -Ce înseamnă să fii patriot? E un lucru rău sau bun să fii patriot? -argumentarea complexităţii identităţii unei persoane pe baza apartenenţei

 

Probe practice

Patriotismul și integrarea europeană

4.4

la diferite tipuri de comunitate; -alcătuirea de liste de cuvinte,căutarea explicaţiilor în dicţionare; -ex de identificare a unor forme de alterare a patriotismului:

rasismul, xenofobia, șovinismul,antisemitismul ,demagogia, naționalismul excesiv etc -ex de identificare a efectelor unor gesturi guvernate de aceste forme de alterare a patriotismului de-a lungul istoriei:Hitler -ex de identificare a cauzelor unor conflicte etnice și a soluțiilor pentru combaterea apariției lor -patriotismul în raport cu fenomenul globalizării,patriotismul la nivelul uniunii europene -conversaţie dirijată şi liberă.

-diagrama venn; -analiza; -sinteza;

-studiul de caz; -brainstormingul.

Test de evaluare finală

   

Fișe de evaluare

Probă scrisă

Evaluare și sinteză