Sunteți pe pagina 1din 5

Ambag sa kabihasnan ng daigdig

Ang relihiyong Zoroastrianismo kung saan nabigyang diin ang kosepto ng pagpili ng tao sa landas na tatahakin kasamaan ba o kabutihan.

Dito rin nalinang ang kaisipan tungkol sa buhay na walang hanggan matapos ang buhay rito sa lupa at ang pagbibigay ng gantimpala sa mga gumagawa ng kabutihan at kaparusahan sa mga

Sa pamumuno ng mga persiano nabigyang diin ang karapatan ng tao maging ng mga lupang sinakop.

Ang pagkakaroon ng mga satrap ng persia ang naglinang sa konsepto ng sentralisadong