Sunteți pe pagina 1din 1

i1

'J

Universitatea "Alexandru loan Cuza,' lagi Facultatea de Economie gi Administrarea Afacerilor

Disciplina: DCIP - AP - iun. 20tg Sesiunea: sem. il 2AlAZg13 God brosura:27 I

TEST GHLA

Care dintre urmatoarele afirmafi privitoare la subiectele dreptului constitutional nu sunt adevarate: a) comisiile parlamentare pot avea calitatea de subiecte ale raporturilor juridice de drept constitutional b) poporul nu poate reprezenta" in nici un caz, un subiect al raporturilor juridice de drept constitutional c) partidele si alte formatiuni politbe nu pot avea calitatea de subiecte ale raporturilor juridice de drept constitutional d) poporul pciate avea calitatea de subiect al raporturilor juridice de drept constilutional, atunci cand isi manifesta vointa in mod direct (referendum)

2l Care dintre urmatoarele afirmalii privitoare la actele Parlalnentului sunt adevarate: a| legile ordinare si cele organice au forta juridica egala b) initiativa legislativa pentru legile bugetare apartine numai rnembrilor celor doua carnere ale Parlamentului c) legile organice au forta juridica rnai mare in raport cu legile de revizuire a Constitutiei

:ll::r_?_:_g::Tg 1 3) Regimul constitutiona;;;;;;

tniate

si de cetareni

a| reprezinta modalitatea prin care regimul politic se exprima in planul juridic si al organizarii constitutionale b) este specific numai statelor democraiice c) este specific numai statelor federale d| se afla in stransa relatie cu regimul politic al statului respectiv
4) Protectia mandatului parlarnen&ar nu se realizeaza prin:
a)

incompatibilitati

b) actiunile specilice deslasurate de Serviciul de Paza si Protectie (Spp) c) inviolabilitate (imunitatea de procedura) d) re,girnul disciplinar stabilit de Codul muncii
5)
a)

Frauda la

reprezintaoincalcare de

Constitutiei

".

b) esie o infractiune care c) reprezinta utilizarea de catre auloritatea de revizuire consnrutio4ala a puterii conferite in alt scop decat in cel .in care i-au fosl

oFdin penal a prevederilor constitutionale poate fi gavarsita numai de catre presedinte

re4unoscute

:*-y:T-:j

0l Regimul politic poate fi defirdt ca: a) modul de.o.rganizare si functionare a mecanismelor prin car se infaptuieste puterea politica, in stransa legatura cu situatia drepturilor si libertatilor democratice b) modalitatea in care este organizata pulerea intr-o tara determinata in raport cu teritoriul si cu populatia impartirii ror pe funcrii
'_l

_"_T_*:lll:_::1.:::19::::_l_::.llL"''"diur

Obfinerea a) obtinerea b) obtinerea c! obtinerea d) obtinerea

de catre un candidat sau o lista de candidati in alegeri a majoritatii relative a voturilor semnifica: unui numar de voturi stabilit ca proportie prin lege celui mai mare numar de voturi exprimate in raportcu ceilalti candidati sau celelalte formatiuni politice a jumatate plus unu din voturilor corespunzatoare totalului alegatorilor inscrisi in listele eleclor:ale a jumatate plus unu din totalul voturilor exprimate

h;:'

8) ln cadrul regimului politic semi-prezidential: a) Presedintele se poate implica in activitatea Executivului cu ocazia sedintelor de Guvern b) Executivul este monocefalist c) Executivul este unul bicefal, lormat din presedinte si Guvern

Controlul jurisdictional asupra legalitatii actelor administrative: poate avea ca efect reformarea (modificarea) actului administratiV b) are o sfera md larga decat controlul politb sau cel administrativ c) poate avea ca efect constatarea nulitatii actului administrativ d) poate fi exercitat de catre instantele judecatoresti din oficiu
9) a)
r

lll"Til:i"ll
'11)

3l"3ln""ot politico-juridic ce defineste o forma a regimuruidemocraric de suvemamanr b) poate fi apreciat sintetic ca un stat in care este asigurata "domnia tegii' c) reprezinta statul in care legea organica este respectata de cetateni
Revocarea calitatii d'e mernbru al Guvernului: prbduce in cazul remanierii gruvemamentale b) este dispusa de catre Presedjnte c)_este propusa de primul-ministru
a) se