Sunteți pe pagina 1din 9

Eucromatina, este format\ din mult ADN nerepetitiv, care se replic\ precoce `n faza S, fiind activ\ genetic prin

transcriere `n ARN-m [i formnd astfel fondul de gene structurale al unui organism. Eucromatina reprezint materialul normal, izopicnotic, deintorul informaiei genetice, cu comportament tipic n cazul diviziunii celulare (se spiralizeaz, se condenseaz, se decondenseaz i se coloreaz). La rndul ei, eucromatina este de dou tipuri: eucromatina activ i eucromatina permisiv. Eucromatina activ conine genele ce vor fi transcrise n ARNm. Eucromatina permisiv este reprezentat de acea poriune din eucromatin care devine activ doar dup ce accept (permite) semnale declanatoare (din categoria hormonilor, enzimelor etc.). Procesul autoreplicrii semiconservative a ADN-ului, n faza S din ciclul diviziunii celulare, ncepe la nivelul eucromatinei. n consecin, replicarea eucromatinei este mult mai timpurie, n comparaie cu cea a heterocromatinei Codul genetic reprezint\, ansamblul regulilor [i principiilor `n acord cu care informa]ia genetic\ codificat\ `n ADN (sau `n ARN, `n cazul unor virusuri), este transcris\ pentru a fi transmis\ de la locul ei de origine (genom [i respectiv cromozom), la ribozomi unde are loc sinteza proteinelor, precum [i modul `n care mesajul genetic transcris, poate fi citit [i tradus `n secven]e specifice de aminoacizi. Func]ia codului genetic const\ `n: conservarea criptografic\ a informa]iei genetice; transmiterea informa]iei genetice de la surs\ (succesiunea nucleotidelor din genom), prin anumite canale la locul de recep]ie, unde mesajul genetic este decodificat (tradus) [i utilizat `n procesul de biosintez\ al proteinelor, (la ribozomi). Exist\ astfel o analogie evident\, cu modalit\]ile de transmitere a informa]iei, `n sens general. No]iunea de codon, a fost introdus\ de Crick, care considera codonul ca o succesiune de baze azotate pentru codificarea unui aminoacid din structura proteinelor. Ansamblul codonilor care specific\ setul de aminaocizi standard, `mpreun\ cu codonii de punctua]ie (start [i stop), formeaz\ dic]ionarul codului genetic Din cei 64 de codoni, 61 codific\ unul sau altul din cei 20 de aminoacizi, iar 3 codoni - UAA, UAG [i UGA, sunt codoni non-sens, neavnd rolul de a codifica aminoacizi, ei indicnd sfr[itul sintezei polipeptidice, fiind numi]i codoni stop sau terminatori ai sintezei proteice. Codul genetic posed\ [i un codon start sau de ini]iere, cu el `ncepe sinteza unui lan] polipeptidic. Acest codon este AUG, care codific\ metionina. Codul genetic are cteva caracteristici esen]iale: 1. Codul genetic este universal, sau cel pu]in `n mare m\sur\ universal. Aceasta `nseamn\ c\ un anume aminoacid este codificat de acela[i codon, att la regnul animal ct [i la cel vegetal, practic att la bacterii ct [i la mamifere sau la om. De exemplu codonul AAA codific\ lizina, att la procariote ct [i la organismele superioare,

la mamifere. Ceea ce difer\ `ns\, de la o specie la alta, este pozi]ia codonilor `n structura fiec\rui acid nucleic al speciei, conferind astfel mesaje genetice caracteristice speciei [i `n final specificitatea genetic\ a speciei. Caracterul de universalitate, arat\ c\ odat\ format codul genetic, a fost fixat `n cursul evolu]iei, sugernd o origine comun\ a vie]ii terestre. Dar exist\ [i excep]ii. Astfel codul genetic din mitocondrii [i de la unele protozoare, prezint\ unele abateri fa]\ de cel standard. De[i deosebirile `n cadrul codului genetic mitocondrial nu sunt numeroase, sunt suficiente pentru ca ARN-mitocondrial s\ nu poat\ fi tradus dect `n mitocondrii. 2. Codul genetic este degenerat, reprezint\ faptul c\ acela[i aminoacid este specificat de mai mul]i codoni. Codonii diferi]i care codific\ acela[i aminoacid sunt numi]i codoni sinonimi sau codegenera]i. Specificarea unui aminoacid de mai mul]i codoni se prezint\ astfel: trei aminoacizi (arginina, serina [i leucina), sunt codifica]i fiecare de 6 codoni; cinci aminoacizi (valina, prolina, treonina, alanina [i glicina), sunt specifica]i fiecare de 4 codoni; izoleucina este codificat\ de 3 codoni. Caracterul de degenerat, nu reprezint\ o imperfec]iune, `n termeni informa]ionali fiind un fenomen de redundan]\, (redundan]a reprezint\ excesul de informa]ie `ntr-un sistem pentru a asigura transmiterea f\r\ erori a informa]iei `n condi]ii perturbatoare). 3. Codul genetic nu este suprapus, reprezint\ rezultatul succesiunii codonilor, f\r\ s\ aib\ `n comun nici un nucleotid. Deci codonii sunt independen]i, neavnd baze comune. - 43 De exemplu lundu-se `n considerare urm\toarea secven]\ de nucleotide: 5-ATG ACA GGA TTA - 3 direc]ia de citire citirea este `ntotdeauna secven]ial\, `n grupuri de cte trei nucleotide, f\r\ existen]a de nucleotide comune. 4. Codul genetic este lipsit de virgule, adic\ `ntre sfr[itul unui codon [i `nceputul codonului urm\tor nu exist\ hiatusuri (sau virgule) reprezentate de nucleotide, care s\ separe codonii sau s\ joace rolul de virgule sau alte semne specifice. De exemplu: -cod normal: 5-ATG-ACA-GGA-TTA-3; -cod cu virgule: 5-ATG-A-ACA-A-GGA-T-TTA-3. 5. Codul genetic are un grad redus de ambiguitate, ceea ce `nseamn\ c\ un codon din ARN-m poate specifica numai pozi]ia unui singur aminoacid `n lan]ul polipeptidic. Exist\ semnalate [i cteva cazuri de ambiguitate. De exemplu, codonul UUG dac\ se g\se[te la `nceputul moleculei de ARN-m codific\ metionina (sub form\ formilat\), iar dac\ se g\se[te la mijlocul moleculei de ARN-m codific\ leucina, (Nirenberg [i Matthaei - 1963). Totu[i concluzia este c\ `n condi]ii normale, un codon specific\ `ntotdeauna pozi]ia aceluia[i aminoacid, iar codul genetic este extrem de rar ambiguu. Modificarea codului genetic prin muta]ie. Sub ac]iunea factorilor

externi de mediu, ac]ionnd asupra unor secven]e de codoni din alc\tuirea unei gene, se poate produce substitu]ia unei baze azotate, inser]ia sau eliminarea unei baze. Prin asemenea modific\ri ale secven]ei de nucleotide din cadrul genelor, se ob]ine o mare cantitate de informa]ie genetic\. Astfel Wright (1966), arat\ c\ `n condi]iile unei gene medii, format\ din 1.000 de nucleotide, posibilit\]ile de schimbare a nucleotidelor sunt de 41.000 sau de 10602 ~n aceste condi]ii posibilit\]ile de a induce informa]ie genetic\ sunt imense, ceea ce explic\ variabilitatea deosebit de mare existent\ `n lumea vie. Transcrip]ia informa]iei genetice, reprezint\ un proces complex, prin care se realizeaz\ copierea pe baz\ de complementaritate a informa]iei genetice din ADN `n ARN -mesager, Transcrip]ia se realizeaz\ `n interfaza ciclului celular, procesul asigurnd un permanent transfer al informa]iei genetice din ADN-ul nuclear `n citoplasm\, informa]ie care va fi utilizat\ la sinteza proteinelor specifice activit\]ii celulare. Procesul de transcrip]ie se desf\[oar\ `n trei etape distincte: preini]ierea [i ini]ierea, elongarea moleculei de ARN-m [i terminarea transcrip]iei. Preini]ierea [i ini]ierea. Presupune recunoa[terea secven]elor promotorului de c\tre enzima ARN-polimeraza [i ata[area enzimei de catena matri]\. ARN-polimeraza are o mare afinitate pentru ADN, indiferent de originea sa biologic\, fiind o enzim\ alosteric\ ce are posibilitatea de a recunoa[te `nceputul [i sfr[itul genelor, precum [i de a reac]iona la ac]iunea unori factori de reglare. La procariote, sub ac]iunea factorului sigma, ARN-polimeraza recunoa[te promotorul, ata[ndu-se puternic de cutia Pribnow. La eucariote, ata[area enzimei ARNpolimeraza II de promotor necesit\ asocierea cu factorii de transcrip]ie. Muta]iile punctiforme la nivelul promotorilor, atrag imposibilitatea de ata[are a enzimei [i respectiv inactivarea promotorului respectiv. Dup\ formarea complexului ADN - ARN-polimeraza, are loc desfacerea leg\turilor de hidrogen pe o por]iune de circa 10 pb dup\ codonul start, f\cnd catena apt\ pentru transcriere. Procesul de desfacere (de topire), a leg\turilor de hidrogen este u[urat [i de faptul c\ promotorul este bogat `n perechi de baze A-T, `ntre care exist\ doar dou\ leg\turi de hidrogen. Elongarea moleculei de ARN-mesager. Dup\ ce au fost legate primele dou\ nucleotide, ARN-polimeraza alunec\ de-a lungul matri]ei de ADN, asigurnd cre[terea catenei de ARN-m, prin ad\ugarea secven]elor de nucleotide la cap\tul 3-OH al moleculei. ~n timp ce ARN-polimeraza se deplaseaz\ pe catena matri]\ `n direc]ia 3-5, cre[terea lan]ului poliribonucleotidic are loc `n direc]ia 5-3, ca [i `n cazul replic\rii ADN-ului, Pe m\sur\ ce transcrierea progreseaz\, ARN-m are tendin]a s\ se separe de matri]\, care `[i reface astfel structura sa dubl\. Terminarea transcrip]iei. Cnd complexul de transcriere `ntlne[te un semnal de terminare stop, se realizeaz\ eliberarea enzimei ARN-polimeraza [i a ARNmesager

format. La procariote cel mai adesea terminarea transcrierii necesit\ interven]ia unei proteine specifice, denumit\ factorul . Molecula de ARN-mesager astfel sintetizat\, este monocatenar\ [i complementar\ matri]ei de ADN, este mult mai scurt\ dect `ntreaga caten\ de ADN, are o greutate molecular\ mai mic\, substituie timina prin uracil [i dezoxiriboza prin riboz\. ARN-mesager este de mai multe tipuri, fiind cte unul pentru fiecare molecul\ diferit\ de protein\. La procariote ARN-m este policistronic, con]innd informa]ia genetic\ dintr-un `ntreg operon. Procesul de transcrip]ie este asimetric, transcrip]ia avnd loc doar pe o caten\ a ADN-ului, denumit\ caten\ de codare, de sens sau matri]\. Procesul de trancrip]ie a dou\ gene chiar vecine fiind, nu se desf\[oar\ pe aceea[i caten\ `ntotdeauna. ~n acela[i timp pot fi molecule de ARN-mesager care se alungesc `ntr-o direc]ie, iar altele `n cealalt\ direc]ie, depinznd de catena care func]ioneaz\ ca matri]\. ARN-mesager astfel sintetizat, poart\ denumirea de transcript primar sau ARN-m prematur, con]innd att exonii ct [i intronii [i secven]a leader la cap\tul 5. Posttranscrip]ional la extermitatea 5 se adug\ secven]a cap (alc\tuit\ din guanin\ metilat\), iar la extermitatea 3 se adaug\ secven]a coad\ (100 - 2.000 de secven]e de acid adenilic). Acest transcript primar este supus proces\rii (sau matur\rii), care const\ `n scurtarea secven]elor coad\ [i `n eliminarea intronilor, proces care are loc `n nucleu. Eliminarea intronilor se poate realiza prin trei modalit\]i distincte: excizia autocatalitic\, printr-o reac]ie mediat\ de `nsu[i ARN-mesager respectiv; excizia prin clivare de c\tre o endonucleaz\ [i `mbinarea cu ajutorul unei endonucleaze cu propriet\]i ligazice; excizia cu ajutorul unor particule ribonucleoproteice denumite splaisozom. Procesul de excizare al intronilor, poate fi realizat `ntr-o anumit\ ordine specific\, sau excizarea poate s\ nu fie `ntr-o ordine strict\. Se poate realiza astfel o eliminare alternativ\ a intronilor, proces care poate genera forme alternative ale aceleia[i proteine, care poate s\ difere prin func]iile ei biologice.

Transla]ia, reprezint\ procesul complex prin care informa]ia genetic\ con]inut\ `n ADN [i transmis\ la ribozomi prin intermediul ARN-mesager, este tradus\ `ntr-o secven]\ polipeptidic\, prin asamblarea aminoacizilor `ntr-o ordine specific\, prescris\ de informa]ia genetic\. Procesul de transla]ie al informa]iei genetice, implic\ activitatea mai multor constituien]i preforma]i, iar procesul se desf\[oar\ `n mai multe etape succesive. Structurile moleculare angajate `n transla]ie sunt: ARN-mesager ce con]ine informa]ia caracteristic\ fiec\rui polipeptid; ribozomii, care sunt sediul sintezei proteice; ARN de transport care cupleaz\ aminoacizii din citoplasm\, `i conduce la ribozomi [i pe baza anticodonului (complementar codonului din ARN-m), `i ordoneaz\ `n

lan]ul polipeptidic; cei 20 de aminoacizi existen]i `n citoplasma celulei; cofactorii energetici ATP [i GTP; enzimele existente `n mai multe tipuri biochimice, care sunt factori caracteristici pentru ini]iere, alungire [i terminare a transcrip]iei. Procesul de transla]ie poate fi divizat `n patru faze succesive; 1. activarea aminoacizilor [i formarea complexelor aminoacil - ARN-t; 2. ini]ierea sintezei proteinelor; 3. elonga]ia catenei polipeptidice; 4. terminarea sintezei. 1. Activarea aminoacizilor [i formarea complexelor aminoacilARN-t. Formarea leg\turilor peptidice este condi]ionat\ de activarea prealabil\ a fiec\rui aminoacid. Activarea aminoacizilor se realizeaz\ `n prezen]a factorilor energetici de tip ATP [i a unei enzime activatoare denumit\ aminoacil ARN-t - sintetaza. Exist\ 20 de enzime pentru fiecare din cei 20 de aminoacizi. Fiecare enzim\ recunoa[te specific un anumit aminoacid [i dup\ activare `l transfer\ ARN-t corespunz\tor, formnd complexul aminoacil ARN-t (AA - ARN-t) , care este dirijat spre ribozomi. 2. Ini]ierea sintezei proteinelor. Reprezint\ un proces complex datorit\ necesit\]ii de a asigura legarea corect\ a ARN-t ini]iator, care determin\ traducerea fidel\ a mesajului genetic. ARN-mesager se leag\ de subunitatea mic\ a ribozomilor (subunitatea 30S la procariote [i 40S la eucariote), avnd codonul ini]iator (start) AUG, la cap\tul 5. ~n dreptul acestui codon se a[eaz\ primul ARN-t, care are anticodonul UAC (complementar codonului AUG start) [i este purt\tor al aminoacidului metionin\ la eucariote [i formilmetionin\ (la procariote). Apoi se fixeaz\ [i subunitatea mare a ribozomului, acesta devenind activ `n procesul de sintez\ proteic\. Pe subunitatea mare a ribozomului se g\sesc dou\ situsuri (centre), denumite centrul P (peptidil sau donator) [i centrul A (aminoacil sau acceptor), (fig. 31). 3. Elonga]ia catenei polipeptidice. Sinteza unei catene polipeptidice `ncepe `n centrul P al ribozomului, centru care va fi ocupat de complexul aminoacil ARN-t ini]iator, care transport\ metionina. Al doilea aminoacil - ARN-t, corespunz\tor codonului din ARN-m, va ocupa centrul A care este liber. ~n acel moment ribozomul avanseaz\ cu trei nucleotide de-a lungul ARN-m, iar primul ARN-t este eliberat din centrul P care va fi ocupat de cel de-al doilea aminoacil ARN-t. Totodat\ are loc [i realizarea leg\turii peptidice `ntre aminoacidul 1 [i aminoacidul 2, cu ajutorul enzimei peptidiltransferaza. ~n urm\toarea etap\ urmnd acela[i mecanism, un AA - ARN-t 3 ocup\ centrul A, ribozomul avanseaz\ cu 3 nucleotide, ARN-t 2 este eliberat din centrul P care va fi ocupat de AA - ARN-t 3, iar AA 3 este legat de dipeptidul deja format. Astfel se produce elonga]ia lan]ului polipeptidic, (fig. 32). 4. Terminarea sintezei. Se realizeaz\ `n momentul `n care pe molecula de ARN-mesager apare un codon stop sau non sens (UAG, UGA, UAA), care nu semnific\ nici un aminoacid. Simultan intervin doi factori de eliberare R1 [i R2. Ribozomul `[i `ncheie astfel rolul `n sinteza lan]ului polipeptidic, p\r\se[te polizomul se scindeaz\ `n cele dou\ subunit\]i ale sale, care devin astfel libere pentru o nou\ ini]iere a transla]iei. Proteina astfel sintetizat\, se organizeaz\ spa]ial, devenind biologic activ\.

Majoritatea catenelor de ARN-mesager sunt traduse simultan de mai mul]i ribozomi, situa]i la intervale variabile de-a lungul filamentului de ARN-m, formnd complexe denumite poliribozomi sau polizomi. Lungimea poliribozomilor este dat\ de lungimea ARN-m, fiecare ribozom corespunde la circa 80 de nucleotide ale ARN-m. Biosinteza proteinelor se realizeaz\ cu un consum energetic foarte mare. La Esherichia coli `ntre 50 - 80% din energia metabolic\ a bacteriei va fi investit\ `n sinteza proteinelor.

3.5.2. Structura cromosomului bacterian Celula bacterian, spre deosebire de celulele organismelor eucariote, nu are un nucleu adevrat ci un nucleu cu o organizare primitiv, fiind lipsit de membran i inclus direct in citoplasm, n partea central a celulei. Acest nucleu nu parcurge procesele de tip mitotic, de aceea el este numit nucleoid sau pur si simplu cromosom bacterian. Genomul bacterian este alctuit din dou categorii de gene: gene eseniale eucromosomale, localizate n cromosomul bacterian si gene accesorii, prezente in plasmide, elemente genetice transpozabile (SI si TN) si n unii fagi (Campbell, 1981) Cromosomul bacterian are form circular i este alctuit dintr-o singur molecula de ADN bicatenar, cu o lungime de 1400 m i un diametru de 2,5 nanometri (nm), corespunznd diametrului moleculei de ADN dublu catenar, o lungime de cca. 1360 m si o mas molecular de

cca. 2,5 0,3x109 Daltoni. La Escherichia coli i la majoritatea celorlalte bacterii,


cromosomul este format dintr-o unic molecul de ADN dublu-catenar, circular nchis i superhelical. Respectiva molecul const din aproximativ 4 milioane pb (perechi de baze nucleotidice) care alctuiesc aproximativ 3000 de gene, dispuse liniar pe cromosomul circular, alctuind un singur grup de linkage. Lungimea total a cromosomului bacterian este de cca 1300, in condiiile in care o bacterie are forma cilindric cu un diametru de 1 si o lungime de maximum 3. Este normal ca, n condiiile dimensionale menionate, acest cromosom s fie superrsucit pentru a putea incpea n celul. A.Worcel i E.Burgi, n 1972 i Pettijohn in 1974, au reuit s studieze structura cromosomului la Escherichia coli. S-a demonstrat c el const din 40-50 bucle care i pstreaz structura cu ajutorul ARN. Fiecare bucl este bogat n ARN i poate funciona relativ independent de altele. Cele 40-50 de bucle mari au superrsuciri secundare alctuite din cca. 400 perechi de nucleotide. Meninerea acestor bucle de mrimi diferite, se pare c se face nu numai cu ajutorul ARN, ci i cu ajutorul unor proteine i enzime de tipul endonucleazelor. Aceste enzime sunt capabile s determine rupturi n una dintre catenele ADN-ului, fapt care impiedic (blocheaz) dersucirea buclelor superrsucite. In acest fel structura cromosomial este stabil, iar cromosomul bacterian si pstreaz continuitatea. Enzimele de tipul ribonucleazelor pot hidroliza unele molecule de ARN, fapt care duce la ruperea legturilor dintre dou bucle succesive. Una dintre enzimele care joac un rol esenial n replicarea ADN bacterian i este responsabil de suprarsucirea sa, este aa-numita ADN-giraza. Dac ntr-o cultur de E. coli se adaug, n mediu, coumeromicina, un antibiotic cu rol de inhibitor al funciei ADN-girazei, cromosomul celulei respective i va pierde constituia superhelical. Din motive inc necunoscute, E. coli posed mecanisme de reglaj al gradului de superrsucire a cromosomului. Alturi de ADN-giraz exist i o a II-a enzim implicat n rsucirea cromosomului - topoizomeraza I. Aceast enzim produce relexarea regiunilor superhelicale. Au fost izolate i mutante lipsite de topoizomeraz sau care produc o form inactiv a topoizomerazei. Nucleoidul izolat de la astfel de mutante prezint un grad nalt de superrsucire, cu cca 32% mai mult dect normalul. Paradoxal ns, aceste mutante nu sufer defecte de cretere i, n plus, sufer frecvent mutaii ale genei pentru ADN-giraza, care conduc la producerea unei giraze mai puin eficiente. n consecin cromosomul prezint un grad normal de superspiralizare. n mod normal, bacteriile aflate n faza de repaus, n culturi staionare i vechi, au un singur cromosom, fiind uninucleate. n faza de cretere activ, n culturi tinere meninute pe medii optime, ele apar ca multinucleate, avnd 2-4 cromosomi, care sunt ns identici, deoarece provin prin replicare dintr-un singur cromosom parental. De aceea, indiferent de aspectul morfologic al materialului nuclear, din punct de vedere genetic, bacteriile sunt organisme haploide, cu n cromosomi. Atunci cnd, prin recombinare, o celul bacterian primete un aport de material nuclear exogen, diploidia nu este dect parial i tranzitorie. Aceast stare se numete merozigot. Deci, cromosomul bacterian poart n structura sa toat informaia ereditar necesar pentru existena unei celule, adic poart toate genele (genomul) necesare pentru desfurarea metabolismului i pentru reglarea activitii celulare. Cromosomul bacterian determin i arhitectura celulei care-l conine, ereditatea i capacitatea ei de evoluie. n prezent nu se cunoaste exact mecanismul molecular prin care cromosomul bacterian, mai lung de 100-400 de ori dect lungimea celulei bacteriene, este mpachetat ntr-un volum att de mic, cum este cel al nucleoidului n care se afl. Dac mpachetarea s-ar face la ntmplare, s-ar produce inevitabil ncurcarea moleculei de ADN, o parte din informaia ereditar ar fi prins n zonele mai ascunse i ar deveni inaccesibil pentru transcripie. nc din anul 1966, Maale i Kjeldgaard, bazndu-se pe structura constant limitat la un volum mic din celul, fr s se rspndeasc n

citoplasm, a ADN bacterian i pe faptul c informaia genetic este totdeauna accesibil sistemelor de transcripie i translaie, au emis ipoteza meninerii fibrilelor de ADN nvecinate ntr-o structur organizat, prin intermediul poliaminelor, care ar forma legturi tranzitorii cu ADN. Problema modului de mpachetare a cromosomului bacterian este deosebit de important pentru biologia bacterian deoarece este strns corelat cu unele funcii eseniale ale materialului genetic (ca replicarea, transcrierea si recombinarea). Fong (1967) a propus un mecanism de mpachetare prin suprarsucire. Dup ipoteza sa modificrile proprietilor dielectrice ale mediului nuclear afecteaz forele de atracie intermolecular dintre perechile de baze i, ca urmare, molecula circular dublu elical se rsucete intr-o superelice de gradul I (o dubl helice n care fiecare helice este o dubl helice, provenit din molecula iniial). n felul acesta, molecula circular, s-ar transforma intr-o structur liniar a crei lungime este jumtate din circumferina iniial. Procesul ar continua prin formarea de superhelixuri de gradul 2,3,4, s.a.m.d. O superhelice de gradul 10 ar avea o dimensiune liniar de 210 ori mai mic dect lungimea originar a ADN (respectiv de 1024 ori mai mic), ceea ce corespunde aproximativ dimensiunilor nucleoidului de E.coli. Dup Fong, acest proces ar necesita introducerea a ~ 1000 ture de suprarsucire n ADN, schimbare teoretic posibil, deoarece ar corespunde o tur supraelical, la fiecare 300-400 ture ale ADN originar. Ulterior, Pettijhon i Hecht (1974) au elaborat un model de mpachetare a ADN cromosomial, bazat pe un proces dublu de pliere i formare de superelice, n care structura condensat a ADN ar fi meninut prin aciunea asociat a ARN i a proteinelor din nucleoid. Modelul este susinut de urmtoarele observaii: a. Nucleoidul se deruleaz daca este tratat cu ageni care degradeaz sau denatureaz proteinele, ceea ce arat c acestea sunt eseniale pentru meninerea stabilitii cromosomului izolat in stare compact (Pettijohn 1973, 1979, Drilica si Worcel, 1975); b. In mod similar, tratarea cu RN-az sau suprimarea sintezei ARN prin cultivarea n medii cu rifampicin duc la apariia unor molecule cromosomiale mai mult sau mai puin depliate i aproape lipsite de structuri superelicale detectabile (Hecht i colaboratorii, 1977). Deplierea total are loc cnd fie ARN, fie proteinele nucleoidale sunt complet disociate de ADN; c. Din cercetarile lui Vinograd (1965) este cunoscut faptul c producerea unei incizii monocatenare cu ajutorul ADN-azei, n structura AND, suprim constrngerile rotaionale i, ca urmare, catena sectionat se rotete liber n jurul celei intacte, determinnd suprimarea suprarsucirilor. Ori, n cazul nucleoidului de E. coli incizia monocatenar elimin brusc constrngerile i structura supraelical numai ntr-un segment localizat al ADN, ca i cum anumite restricii ar mpiedica propagarea rotaiei catenei secionate n regiunile adiacente. Aceasta demonstreaz c ADN cromosomial este imprit ntr-o serie de domenii de suprarsucire, fiecare supus unor constrngeri topologice separate. In conformitate cu aceste fapte de observaie, modelul propus de Pettijohn i Hecht (1973) consider c moleculele de ARN n curs de formare se leag de dou situsuri separate de pe molecula de ADN cromosomial, mprind-o intr-o serie de domenii de pliere (folding) i suprarasucire (supercoiling). Un domeniu de suprarsucire este deci reprezentat de o regiune a ADN dublu elicoidal delimitat de cele dou situsuri de legare ale ARN. Datorit lor, producerea unei incizii monocatenare cu DN-aza desface superelicea numai n bucla respectiv, fr a afecta structura superhelical a altor domenii. Degradarea a dou molecule de ARN, aparinnd unor domenii adiacente, cu RN-aza, unete cele dou domenii, fr pierderea structurii lor superelicale. Fiecare molecul de ARN leag ntre ele dou regiuni indeprtate ale dublei elici cromosomiale n aa fel inct o serie de interaciuni de acest gen separ ntregul cromosom ntr-o serie de domenii succesive de-a lungul lui. ARN n curs de sintez este legat de extremitatea 3 a ADN prin intermediul unei molecule de ARN - polimeraz, cellalt situs de legare putnd fi un hibrid ARNADN, o legtur triplu elical sau mediat de o protein specific (Lydersen si Pettejohn, 1977). Numrul de domenii estimat prin tehnica mai exact de producere de incizii monocatenare cu ajutorul radiatiilor gama este de 100 30 per echivalent genomic. Deoarece nucleoizii conin n medie 2,2 echivaleni genomici, Pettijohn si Carlton (1979) apreciau c n medie ar exista ~200

domenii per nucleoid. Ca o consecin a legrii ARN, cromosomul bacterian circular avnd de ~ 350 m, este pliat, formnd un numr de ~ 80 bucle care sufer formarea de superelici rsucite spre stnga, dup modelul Worcel si Burgi (1972).