Sunteți pe pagina 1din 442
 
  Nicolae Doni
ţ
ã Mihaela Paucã-Comãnescu Aurel Popescu Simona Mihãilescu Iovu-Adrian Biri
ş
 
H
ABITATELE DIN
OMÂNIA
Editura Tehnicã Silvicã Bucure
ş
ti, 2005 ISBN 973-96001-4-X
©
Nicolae Doni
ţ
ã, Aurel Popescu, Mihaela Paucã-Comãnescu, Simona Mihãilescu, Iovu Adrian Biri
ş
, 2005
 
 
REZUMAT
..........................................................................................................................7
SUMMARY
.........................................................................................................................8
1. INTRODUCERE
1.1. Aspecte generale ........................................................................................................111.2. Descrierea habitatelor .................................................................................................131.3. Ambianþa geograficã ºi ecologicã în care se dezvoltã habitatele din România .........171.4. Unitãþile fitosociologice care participã la formarea habitatelor din România .............271.5. Identificarea, cartarea ºi descrierea habitatelor .........................................................28
2. DESCRIEREA GENERALÃ A HABITATELOR DIN ROMÂNIA
2.1.
Comunitãþi litorale ºi halofile (1)
.................................................................................312.1.1. Comunitãþi marine (11) ....................................................................................312.1.2. Braþe de mare ºi þãrmuri (12) ...........................................................................322.1.3. Mlaºtini, stepe, tufãriºuri ºi pãduri halofile (15) ...............................................332.1.4. Dune ºi plaje de nisip litorale (16) ...................................................................572.2.
Ape continentale (non-marine) (2)
..............................................................................662.2.1. Ape stãtãtoare dulcicole (22) ...........................................................................662.2.2. Ape stãtãtoare saline ºi salmastre (23) ...........................................................772.3.
Tufãriºuri ºi pajiºti (3)
.................................................................................................792.3.1. Lande ºi tufãriºuri temperate (31) ....................................................................792.3.2. Stepe ºi pajiºti xerice calcicole (34) .................................................................1132.3.3. Pajiºti xerice silicicole (35) ...............................................................................1312.3.4. Pajiºti alpine ºi subalpine (36) .........................................................................1342.3.5.Pajiºti umede ºi comunitãþi de ierburi înalte (buruieniºuri subalpine) (37)..........1582.3.6. Pajiºti mezofile (38) ..........................................................................................1742.4.
Pãduri (4)
....................................................................................................................1772.4.1 Pãduri temperate de foioase cu frunze cãzãtoare (41) ....................................1772.4.2. Pãduri temperate de conifere (42) ...................................................................2382.4.3. Pãduri ºi tufãriºuri de luncã ºi de mlaºtinã (44) ..............................................2562.5.
Mlaºtini ºi terenuri înmlãºtinate (5)
.............................................................................2812.5.1. Mlaºtini de turbã înalte (tinoave) (51) ..............................................................2812.5.2. Vegetaþie de margini de ape (53) ....................................................................2842.5.3. Mlaºtini, turbãrii, izvoare ºi pâraie (54) ............................................................2952.6.
Grohotiºuri, stâncãrii ºi nisipuri continentale (6)
........................................................3172.6.1. Grohotiºuri (61) ................................................................................................3172.6.2. Stânci continentale ºi roci la zi (62) .................................................................3352.6.3. Vegetaþie chionofilã (63) ..................................................................................3572.6.4. Dune de nisip continentale (64) .......................................................................3632.6.5. Peºteri (65) .......................................................................................................367
Cuprins 
5
 
2.7.
Terenuri agricole ºi peisaje artificiale (8)
....................................................................3682.7.1. Comunitãþi ruderale (87) ..................................................................................368
ANEXA1.
Lista tipurilor de habitate descrise în România ...............................................377
ANEXA2.
Corespondenþa dintre tipurile de habitate din România ºi cele din sistemeleinternaþionale de clasificare a habitatelor ..........................................................................385
ANEXA3.
Lista tipurilor de habitate naturale de interes comunitar din România a cãrorconservare necesitã desemnarea de Arii Speciale de Conservare (ASC) - Directiva Habitate, Anexa I ...............................................................................................................455
ANEXA4.
Clasificarea zecimalã a tipurilor de pãdure din România ................................463
ANEXA5.
Tipuri de habitate naturale a cãror conservare necesitã declararea ariilor speciale de conservare prezente în România (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 / 6.12.2005, Ordinul Ministrului Mediului ºi Gospodãririi Apelor nr. 1198 / 25.11.2005, anexa 1) ........................................................................................475
BIBLIOGRAFIE
.................................................................................................................477
6
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505