Sunteți pe pagina 1din 86

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)

Legi, hot=r]ri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Pre[edintelui Republicii Moldova
237. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental (nr. 516-IV, 4 aprilie 2006). ................................................................................... 238. Lege pentru modificarea Legii nr. 353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental (nr. 48-XVI, 9 martie 2006). ......................................................................................................................... 239. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea [i completarea unor acte legislative (nr. 529-IV, 5 aprilie 2006). ............................................................................................................................................ 240. Lege pentru modificarea [i completarea unor acte legislative (nr. 50-XVI, 9 martie 2006). ................. 241. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea [i completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 530-IV, 5 aprilie 2006). ..................................................................... 242. Lege pentru modificarea [i completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 52-XVI, 9 martie 2006). ................................................................................................................. 243. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea [i completarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unit=\ilor ale c=ror terenuri destinate agriculturii r=m]n ]n proprietatea statului (nr. 517-IV, 4 aprilie 2006). .............................................................................................................. 244. Lege privind modificarea [i completarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unit=\ilor ale c=ror terenuri destinate agriculturii r=m]n ]n proprietatea statului (nr. 54-XVI, 9 martie 2006). ........................................................................................................................................... 245. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare [i intrare ]n vigoare a actelor oficiale (nr. 518-IV, 4 aprilie 2006). ................................................... 246. Lege pentru completarea Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare [i intrare ]n vigoare a actelor oficiale (nr. 55-XVI, 10 martie 2006). ............................................................................................. 247. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea [i completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la m=surile de redresare a situa\iei economico-financiare a ]ntreprinderilor zootehnice (nr. 519-IV, 4 aprilie 2006). ............................................................................................................................................ 248. Lege pentru modificarea [i completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la m=surile de redresare a situa\iei economico-financiare a ]ntreprinderilor zootehnice (nr. 58-XVI, 10 martie 2006). ............ 249. Hot=r]re asupra proiectului de Lege privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale c=ror lucr=ri de expertiz= tehnic=, de prospec\iuni, de proiectare, de construc\ie [i de restaurare, cu atragerea mijloacelor b=ne[ti donate de c=tre persoane fizice [i juridice, s]nt scutite de taxa pe valoarea ad=ugat= (nr. 65-XVI, 30 martie 2006). ............................................................... 250. Hot=r]re asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Republicii Turcia privind construc\ia sistemului de alimentare cu ap= potabil= [i a re\elelor intraurbane de conducte de ap= ]n ora[ul Cead]r-Lunga, semnat la 18 noiembrie 2005 (nr. 68-XVI, 30 martie 2006). ....... 251. Hot=r]re asupra proiectului Codului audiovizualului al Republicii Moldova (nr. 72-XVI, 6 aprilie 2006). 252. Hot=r]re asupra proiectului de Lege a audiovizualului (nr. 73-XVI, 6 aprilie 2006). ............................. 253. Hot=r]re pentru respingerea proiectului de Lege cu privire la audiovizual (nr. 74-XVI, 6 aprilie 2006). 254. Hot=r]re asupra proiectului de Lege cu privire la institu\ia public= na\ional= a audiovizualului TeleradioMoldova (nr. 75-XVI, 6 aprilie 2006). .......................................................................................................... 255. Hot=r]re pentru respingerea proiectului de Lege cu privire la institu\ia public= local= a audiovizualului (nr. 76-XVI, 6 aprilie 2006). .......................................................................................................................... 256. Decret privind acordarea cet=\eniei Republicii Moldova (nr. 520-IV, 4 aprilie 2006). .......................... 257. Decret cu privire la unele probleme privind cet=\enia Republicii Moldova (nr. 521-IV, 4 aprilie 2006). 258. Decret privind aprobarea renun\=rii la cet=\enia Republicii Moldova (nr. 522-IV, 4 aprilie 2006). ........ 259. Decret privind aprobarea renun\=rii la cet=\enia Republicii Moldova (nr. 523-IV, 4 aprilie 2006). ........ 260. Decret privind eliberarea domnului Mihail CARAIANI din func\ia de judec=tor la Judec=toria Comrat (nr. 524-IV, 5 aprilie 2006). .......................................................................................................................... 261. Decret privind eliberarea domnului Ivan CROITOR din func\ia de judec=tor [i vicepre[edinte al Judec=toriei Comrat (nr. 525-IV, 5 aprilie 2006). ..................................................................................................... 262. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Maria TRI{CHINA (nr. 526-IV, 5 aprilie 2006). 263. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Valerian B}NZARU (nr. 527-IV, 5 aprilie 2006). 264. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Nicolae REVE|CHI (nr. 528-IV, 5 aprilie 2006). 265. Decret pentru ini\ierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind modificarea [i completarea Acordului dintre Republica Moldova [i Republica Ceh= privind promovarea [i protejarea reciproc= a investi\iilor

PARTEA I

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

din 12 mai 1999 (nr. 531-IV, 5 aprilie 2006). ................................................................................................ 266. Decret privind conferirea medaliei Nicolae Testemi\anu domnului Victor EFTODII (nr. 532-IV, 6 aprilie 2006). ......................................................................................................................................................... 267. Decret privind eliberarea domnului Vasile MIRCOS din func\ia de [ef al Serviciului protocol al Aparatului Pre[edintelui Republicii Moldova (nr. 533-IV, 6 aprilie 2006). ........................................................................ 268. Decret privind numirea doamnei Natalia IPATI ]n func\ia de [ef al Serviciului protocol al Aparatului Pre[edintelui Republicii Moldova (nr. 534-IV, 6 aprilie 2006). .................................................................................

Hot=r]ri ale Guvernului Republicii Moldova


381. Hot=r]re cu privire la stabilirea riscurilor [i a obiectelor supuse asigur=rii subven\ionate ]n agricultur= ]n anul 2006 (nr. 333, 3 aprilie 2006). .............................................................................................................. 382. Hot=r]re cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea [i completarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subven\ionat= a riscurilor de produc\ie ]n agricultur= (nr. 334, 3 aprilie 2006). 383. Hot=r]re cu privire la aprobarea componen\ei nominale a delega\iei moldave ]n leg=tur= cu vizita oficial= a domnului Vladimir VORONIN, Pre[edintele Republicii Moldova, ]n Republica Albania (Tirana, 20-21 februarie 2006) [i ]n Republica Macedonia (Skopje, 21-22 februarie 2006) (nr. 341, 6 aprilie 2006). ............................ 384. Hot=r]re cu privire la modul de v]nzare-cump=rare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date ]n loca\iune (nr. 342, 6 aprilie 2006). ............................................................................................................... 385. Hot=r]re cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea [i completarea unor acte legislative (nr. 343, 6 aprilie 2006). .............................................................................................................................. 386. Hot=r]re cu privire la situa\ia social-economic= ]n raionul C=u[eni [i activitatea autorit=\ilor administra\iei publice locale ]n vederea dezvolt=rii durabile a unit=\ilor administrativ-teritoriale (nr. 344, 7 aprilie 2006). ...... 387. Hot=r]re cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege (nr. 345, 7 aprilie 2006). ......... 388. Hot=r]re cu privire la aprobarea modific=rilor ce se opereaz= ]n Hot=r]rea Guvernului nr. 447 din 17 aprilie 2003 (nr. 346, 7 aprilie 2006). ..................................................................................................................... 389. Hot=r]re cu privire la modificarea Hot=r]rii Guvernului nr. 57 din 23 ianuarie 2006 (nr. 347, 7 aprilie 2006). 390. Hot=r]re cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 348, 7 aprilie 2006). ................................... 391. Hot=r]re pentru aprobarea Acordului ]ntre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Statului Israel cu privire la colaborarea ]n domeniul standardiz=rii, metrologiei [i evalu=rii conformit=\ii, semnat la Ierusalim la 22 noiembrie 2004 (nr. 349, 7 aprilie 2006). ..................................................................................................................... 392. Hot=r]re cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru egalitate ]ntre femei [i b=rba\i (nr. 350, 7 aprilie 2006). ............................................................................................................................................ 393. Hot=r]re cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin VIZANT, director general al Administra\iei de Stat a Avia\iei Civile (nr. 351, 7 aprilie 2006). ................................................................................ 394. Hot=r]re cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Conven\iei ]ntre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Republicii Macedonia pentru evitarea dublei impuneri [i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit [i pe capital [i a Protocolului la aceasta (nr. 352, 7 aprilie 2006). ................................. 395. Hot=r]re pentru acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZ+R, ministru al economiei [i comer\ului (nr. 353, 7 aprilie 2006). .............................................................................................................................. 396. Hot=r]re pentru ini\ierea negocierilor asupra proiectului Protocolului executiv ]ntre Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului al Republicii Moldova [i Ministerul }nv=\=m]ntului [i {tiin\ei al Federa\iei Ruse ]n domeniul educa\iei pe anii 2006-2008 (nr. 354, 7 aprilie 2006). ................................................................................... 397. Hot=r]re pentru aprobarea Hot=r]rii Consiliului [efilor de guverne ale statelor-membre ale C.S.I. referitor la Metodologia unic= a statisticii vamale privind comer\ul extern al statelor-membre ale Comunit=\ii Statelor Independente (]n redac\ie nou=), semnat= la Moscova la 25 noiembrie 2005 (nr. 355, 7 aprilie 2006). ............. 398. Hot=r]re cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe PAPUC, ministru al afacerilor interne (nr. 356, 7 aprilie 2006). .............................................................................................................................. 399. Hot=r]re cu privire la rechemarea domnului Efim CHILARI din func\ia de Ambasador Extraordinar [i Plenipoten\iar al Republicii Moldova ]n Republica Uzbekistan [i, prin cumul, ]n Republica Tadjikistan, Republica K]rg]z= [i Republica India (nr. 357, 7 aprilie 2006). .................................................................................................. 400. Hot=r]re privind ini\ierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de ]n\elegere [i cooperare ]ntre Ministerul Economiei [i Comer\ului al Republicii Moldova [i Agen\ia Polonez= pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (nr. 358, 7 aprilie 2006). .............................................................................................................................. 401. Hot=r]re cu privire la aprobarea modific=rilor [i complet=rilor ce se opereaz= ]n Hot=r]rea Guvernului nr. 216 din 23 februarie 2005 (nr. 359, 7 aprilie 2006). ...................................................................................... 402. Hot=r]re pentru aprobarea proiectului de lege privind abolirea regimului de vize pentru cet=\enii statelormembre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confedera\iei Elve\iene [i Japoniei (nr. 360, 10 aprilie 2006). .......................................................................................................................................... 403. Hot=r]re cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 361, 10 aprilie 2006). ................................. 404. Hot=r]re cu privire la aprobarea componen\ei nominale [i a Regulamentului Comisiei guvernamentale

PARTEA II

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)

pentru reforma administra\iei publice centrale (nr. 362, 10 aprilie 2006). ...................................................... 405. Hot=r]re cu privire la activitatea Serviciului Gr=niceri ]n anul 2005 (nr. 364, 10 aprilie 2006). ............. 406. Hot=r]re cu privire la ]ncorporarea ]n serviciul militar [i serviciul de alternativ= ]n prim=vara anului 2006 (nr. 365, 10 aprilie 2006). ............................................................................................................................ 407. Hot=r]re cu privire la acordarea burselor speciale unor sportivi de performan\= (nr. 368, 11 aprilie 2006). 408. Hot=r]re pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire [i plat= a indemniza\iilor viagere sportivilor de performan\= (nr. 369, 12 aprilie 2006). .................................................................................... 409. Hot=r]re cu privire la organizarea Concursului republican Pedagogul anului (nr. 370, 12 aprilie 2006). 410. Hot=r]re cu privire la crearea sistemului informa\ional automatizat Eviden\a blanchetelor facturilor fiscale (nr.371, 12 aprilie 2006). ............................................................................................................................. 411. Hot=r]re cu privire la reorganizarea Centrului Noilor Tehnologii Informa\ionale (nr. 373, 12 aprilie 2006). 412. Hot=r]re cu privire la numirea ]n func\ie a dlui FLOCEA Ruslan nr. 376, 12 aprilie 2006). ................... 413. Hot=r]re cu privire la numirea ]n func\ie a dlui POT}RNICHE Teodor (nr. 377, 12 aprilie 2006) ............. 414. Dispozi\ie (nr. 30-d, 5 aprilie 2006). ................................................................................................

Acte ale ministerelor, departamentelor [i ale B=ncii Na\ionale a Moldovei Acte ale Ministerului Finan\elor al Republicii Moldova
222. Modul de ]ncasare [i eviden\= a veniturilor bugetului public na\ional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finan\elor ]n anul 2006, ]ncep]nd cu 21 aprilie curent (nr. 07/1-3-06/16, 11 aprilie 2006). .............................

PARTEA III

Acte ale Ministerului Transporturilor [i Gospod=riei Drumurilor al Republicii Moldova Acte ale Agen\iei Rela\ii Funciare [i Cadastru a Republicii Moldova Acte ale Comisiei Na\ionale a Valorilor Mobiliare

223. Ordin cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil [i lubrifian\i ]n transportul auto (nr. 172, 9 decembrie 2005). ..................................................................................................................................... 224. Ordin privind procedura simplificat= de formare a bunurilor imobile prin comasare (nr. 138, 18 iulie 2005). 225. Hot=r]re cu privire la ]nregistrarea ofertei tender de achizi\ionare a ac\iunilor Societ=\ii pe ac\iuni Locuin\a (nr. 21/1, 6 aprilie 2006). ............................................................................................................................ 226. Hot=r]re cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare de\inute de fondurile de investi\ii ]n proces de lichidare (nr. 22/3, 11 aprilie 2006). .........................................................................................

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

227. Hot=r]re cu privire la rezultatele referendumului local privind revocarea primarului satului Filipeni, raionul Leova din 2 aprilie 2006 (nr. 207, 5 aprilie 2006). ..........................................................................................

Acte ale Comisiei Extraordinare Antiepidemice Republicane

228. Hot=r]re cu privire la situa\ia ]n vederea realiz=rii planurilor de ac\iuni privind profilaxia [i combaterea gripei aviare ]n raioanele S]ngerei, Ungheni, H]nce[ti, Cimi[lia [i unitatea teritorial= autonom= G=g=uzia (Gagauz-Yeri) (nr. 3, 20 februarie 2006). ........................................................................................................................... 229. Hot=r]re cu privire la situa\ia epizootologic= [i epidemiologic= [i m=surile de interven\ie ]n eventualele focare de grip= aviar= ]n Republica Moldova ]n baza experien\ei acumulate ]n cadrul vizitei de documentare ]n jude\ul Tulcea (Rom`nia) [i regiunea Crimeea (Ucraina) (nr. 4, 6 martie 2006). .............................................

Acte ale B=ncii Na\ionale a Moldovei

230. Hot=r]re privind modificarea unor acte normative ale B=ncii Na\ionale a Moldovei (nr. 85, 6 aprilie 2006). 231. Hot=r]re privind modificarea Regulamentului cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Na\ional= a Moldovei de la b=nci (nr. 86, 6 aprilie 2006). ..................................................................................... 232. Hot=r]re cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare de c=tre Banca Na\ional= a Moldovei a opera\iunilor de depozit ]n lei moldovene[ti cu b=ncile autorizate (nr. 87, 6 aprilie 2006). ............. 233. Hot=r]re privind modificarea Instruc\iunii Ministerului Finan\elor al Republicii Moldova [i a B=ncii Na\ionale a Moldovei cu privire la plasarea, circula\ia [i r=scump=rarea h]rtiilor de valoare de stat ]n form= de ]nscrieri ]n conturi (nr. 88, 6 aprilie 2006). .................................................................................................................... 234. Hot=r]re cu privire la retragerea licen\ei pentru desf=[urarea activit=\ii casei de schimb valutar PermutSchimb S.R.L. (nr. 90, 6 aprilie 2006). ........................................................................................................

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

Legi, hot=r]ri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Pre[edintelui Republicii Moldova 237 DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental
martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental.
PRE{EDINTELE Vladimir VORONIN

PARTEA I

}n temeiul art. 93 alin. (1) din Constitu\ia Republicii Moldova, Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Se promulg= Legea nr. 48-XVI din 9
REPUBLICII MOLDOVA
Chi[in=u, 4 aprilie 2006. Nr. 516-IV.

238

LEGE
pentru modificarea Legii nr.353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental
]n baza unei hot=r]ri judec=tore[ti, de c=tre persoanele care, cu inten\ie sau din culp= grav=, au condi\ionat achitarea obligatorie a acestor sume de c=tre Republica Moldova. (3) Agentul guvernamental este obligat s= informeze Procurorul General [i Consiliul Superior al Magistraturii, dup= caz, despre toate cazurile c]nd, prin hot=r]re a Cur\ii sau prin acord de solu\ionare amiabil= a cauzei, Republica Moldova este obligat= s= pl=teasc= unele sume b=ne[ti. Informa\ia se prezint= ]n termen de 30 de zile de la data r=m]nerii definitive a hot=r]rii Cur\ii sau de la data semn=rii acordului de solu\ionare amiabil= a cauzei. (4) Ac\iunea ]n regres privind restituirea sumelor specificate la alin.(1) se depune, ]n condi\iile legii, de c=tre Procurorul General, ]n termen de 1 an de la data la care a expirat termenul de plat=, stabilit de Curte sau prin acordul de solu\ionare pe cale amiabil= a cauzei. (5) Guvernul este ]n drept s= participe, ]n condi\iile Codului de procedur= civil= al Republicii Moldova, la toate procesele judiciare intentate potrivit dispozi\iilor prezentului articol.
Marian LUPU

Parlamentul adopt= prezenta lege organic=. Articol unic. - Legea nr.353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.208-211, art.932) se modific= dup= cum urmeaz=: 1. La articolul 15, alineatul (1) va avea urm=torul cuprins: (1) Sumele, stabilite de Curte, necesare repar=rii echitabile a prejudiciului [i compens=rii celorlalte cheltuieli, precum [i sumele stabilite prin acordul de solu\ionare pe cale amiabil= a cauzei se achit= incontestabil de c=tre Ministerul Finan\elor, indiferent de faptul dac= s]nt sau nu s]nt prev=zute mijloace pentru acest scop ]n legea bugetului de stat. 2. Articolul 17 va avea urm=torul cuprins: Art.17. - (1) Statul are drept de regres ]mpotriva persoanelor a c=ror activitate, cu inten\ie sau din culp= grav=, a constituit temei pentru adoptarea hot=r]rii privind plata obligatorie a sumelor stabilite prin hot=r]re a Cur\ii sau prin acord de solu\ionare pe cale amiabil= a cauzei. (2) Sumele stabilite prin hot=r]re a Cur\ii sau prin acord de solu\ionare pe cale amiabil= a cauzei se restituie integral,
PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI
Chi[in=u, 9 martie 2006. Nr.48-XVI.

239

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea [i completarea unor acte legislative
Articol unic. - Se promulg= Legea nr. 50-XVI din 9 martie 2006 pentru modificarea [i completarea unor acte legislative.
Vladimir VORONIN

}n temeiul art. 93 alin. (1) din Constitu\ia Republicii Moldova, Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =:
PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 529-IV.

240

LEGE
pentru modificarea [i completarea unor acte legislative
1. Articolul 7 se completeaz= cu alineatul 4, cu urm=torul cuprins: Calitatea de membru al familiei, ]n sensul prezentei legi, o au so\ii (so\iile) care nu s-au rec=s=torit [i copiii p]n= la atingerea v]rstei de 18 ani, iar ]n cazul ]n care ace[tia ][i continu= studiile ]n institu\ii de ]nv=\=m]nt la cursurile de zi - p]n= la absolvirea institu\iei respective, ]ns= cel mult p]n=

Parlamentul adopt= prezenta lege organic=. Art.I. - Legea nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protec\ia social= a cet=\enilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernob]l (republicat= ]n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.80-82, art.413), cu modific=rile ulterioare, se modific= [i se completeaz= dup= cum urmeaz=:

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


C.A.E. Cernob]l, se introduc cuvintele membrilor familiilor celor care [i-au pierdut via\a ]n urma avariei de la C.A.E. Cernob]l, ale celor care au decedat ]n urma bolii actinice, ale invalizilor deceda\i, precum [i membrilor familiilor participan\ilor la lichidarea urm=rilor avariei de la C.A.E. Cernob]l deceda\i,.
Marian LUPU

la atingerea v]rstei de 23 de ani. 2. La articolul 8, alineatul 7 se exclude. Art.II. - }n Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finan\ele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.996), cu modific=rile ulterioare, la articolul 14 alineatul (3), dup= cuvintele participan\ilor la lichidarea consecin\elor avariei de la
PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI

Chi[in=u, 9 martie 2006. Nr. 50-XVI.

241

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea [i completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998
Articol unic. - Se promulg= Legea nr. 52-XVI din 9 martie 2006 pentru modificarea [i completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998.
Vladimir VORONIN

}n temeiul art. 93 alin. (1) din Constitu\ia Republicii Moldova, Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =:
PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 530-IV.

242

LEGE
pentru modificarea [i completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998
bunurilor imobile pentru autorit=\ile administra\iei publice centrale [i organele subordonate lor, pentru autorit=\ile administra\iei publice locale, instan\ele judec=tore[ti, organele procuraturii, organele fiscale [i cele ce \in cadastre specializate este gratuit. Cheltuielile activit=\ii opera\ionale pentru furnizarea pe suport de h]rtie a informa\iei din cadastru c=tre autorit=\ile men\ionate, cu excep\ia autorit=\ilor publice locale, se achit= de c=tre aceste autorit=\i din contul mijloacelor bugetului de stat prev=zute ]n devizele de cheltuieli ale acestor autorit=\i sau din alte surse prev=zute de legisla\ie. Cheltuielile legate de furnizarea informa\iei c=tre autorit=\ile administra\iei publice locale se achit= din mijloacele bugetului local. articolul se completeaz= cu alineatele (4) [i (5), cu urm=torul cuprins: (4) Nici o autoritate nu va putea cere transmiterea originalului registrului bunurilor imobile. La solicitarea instan\ei de judecat=, originalele filelor registrului bunurilor imobile vor putea fi prezentate ]n [edin\a de judecat=. Copii ale filelor registrului bunurilor imobile (autentificate de oficiul cadastral teritorial) se elibereaz= instan\ei de judecat=, procurorului sau organului de urm=rire penal=, la cererea acestora, f=r= plat=. (5) Originalul registrului bunurilor imobile poate fi ridicat, ]n condi\iile stabilite de Codul de procedur= penal=, doar ]n cazurile ]n care con\ine nemijlocit urme ale infrac\iunii. 6. La articolul 12 alineatul (5) litera b), cuvintele [i/sau asupra efectu=rii men\iunii se exclud. 7. Articolul 23: la alineatul (1): literele a) [i b) vor avea urm=torul cuprins: a) capitolul A, care con\ine ]nscrieri privind terenul; b) capitolul B, care con\ine ]nscrieri privind construc\iile sau alte bunuri imobile amplasate pe teren; la litera c): propozi\ia ]nt]i va avea urm=torul cuprins: capitolul C, care con\ine ]nscrieri privind ]nc=perile izolate. din propozi\ia a doua, cuv]ntul capitale se exclude; alineatul (2) va avea urm=torul cuprins: (2) Capitolele A [i B din registrul bunurilor imobile se \in ]mpreun=. Capitolul C se \ine pentru fiecare bun imobil ce constituie obiect al ]nregistr=rii ]n acest capitol. 8. Articolul 24:

Parlamentul adopt= prezenta lege organic=. Art. I. - Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.318), cu modific=rile ulterioare, se modific= [i se completeaz= dup= cum urmeaz=: 1. La articolul 2: no\iunile bun imobil [i servitute se exclud; la no\iunea construc\ie capital=, cuvintele construc\ie capital= - cl=dire sau construc\ie cu durat= ]ndelungat= de exploatare se ]nlocuiesc cu cuvintele construc\ie - cl=dire sau construc\ie legat= solid de p=m]nt; la no\iunea ]nc=pere izolat=, cuv]ntul capitale se exclude. 2. La articolul 4: alineatul (2) va avea urm=torul cuprins: (2) Obiecte ale ]nregistr=rii s]nt bunurile imobile, dreptul de proprietate [i celelalte drepturi reale asupra lor. la alineatul (3): cuvintele La bunurile imobile se raport=: se ]nlocuiesc cu cuvintele La bunurile imobile ce se ]nregistreaz= ]n registrul bunurilor imobile se raport=:; litera b) va avea urm=torul cuprins: b) cl=dirile [i construc\iile legate solid de p=m]nt; alineatele (4), (5) [i (6) vor avea urm=torul cuprins: (4) }n registrul bunurilor imobile pot fi ]nregistrate por\ iunile de subsol, obiectivele acvatice separate, precum [i planta\iile prinse de r=d=cini (planta\iile perene) ]nfiin\ate ]n conformitate cu normele stabilite de legisla\ie. (5) }n registrul bunurilor imobile, ]n afar= de drepturile reale ce au ca obiect bunuri imobile, pot fi ]nscrise, ]n cazurile prev=zute de lege, drepturile de crean\=, faptele sau raporturile juridice aferente acestor bunuri. (6) Re\elele tehnico-edilitare din intravilanul localit=\ii nu cad sub inciden\a prezentei legi. 3. La articolul 5 alineatul (1), cuvintele la art.4 alin.(2), (3) [i (4) se ]nlocuiesc cu cuvintele la art.4 alin.(2) [i (3). 4. La articolul 7 alineatul (3), cuvintele sau men\iunii se exclud. 5. La articolul 8: alineatul (3) va avea urm=torul cuprins: (3) Accesul la banca central= de date a cadastrului

Nr. 59-62 (1840-1843)


alineatul (1): la litera a), cuv]ntul capitale se exclude; litera f) va avea urm=torul cuprins: f) servitutea constituit= pentru uzul sau utilitatea bunului imobil; alineatul se completeaz= cu litera g), cu urm=torul cuprins: g) orice modific=ri, ]nsemn=ri, corect=ri ce se refer= la bunul imobil. alineatele (2) [i (3) vor avea urm=torul cuprins: (2) }n subcapitolul II al fiec=rui capitol din registrul bunurilor imobile se fac ]nscrieri referitoare la dreptul de proprietate, [i anume: a) numele [i prenumele proprietarului, data na[terii, num=rul de identificare de stat (IDNP) [i alte date din actul de identitate - ]n cazul persoanei fizice (se indic= to\i coproprietarii bunului imobil); denumirea, num=rul [i data eliber=rii certificatului ]nregistr=rii de stat, num=rul de identificare de stat (IDNO) - ]n cazul persoanei juridice; b) domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice; c) cota de proprietate ]n bunul imobil - ]n cazul dreptului de proprietate comun= pe cote-p=r\i; d) documentele ce confirm= drepturile, ]n a c=ror baz= a fost ]nscris dreptul de proprietate; e) felul ]nscrierii; f) orice modific=ri, ]nsemn=ri, corect=ri ce se refer= la ]nscrierile din acest subcapitol. (3) }n subcapitolul III al fiec=rui capitol din registrul bunurilor imobile se fac ]nscrieri referitoare la alte drepturi reale [i la alte grev=ri. Subcapitolul este alc=tuit din dou= p=r\i: a) partea 1 con\ine ]nscrieri referitoare la alte drepturi reale (dreptul de uzufruct, uzul, abita\ia, superficia, servitu\ ile ]n sarcina fondului aservit, ipoteca, dreptul de folosin\=, concesiunea, gestiunea economic=); b) partea 2 con\ine ]nscrieri referitoare la drepturile de crean\=, la faptele sau raporturile juridice aferente bunurilor imobile, a c=ror notare este prev=zut= de legisla\ie. articolul se completeaz= cu un nou alineat (4), cu urm=torul cuprins: (4) }n subcapitolul III se mai indic=: a) termenul pentru care s-a constituit dreptul, dac= un a[a termen a fost stabilit; b) suma obliga\iei asigurat= prin ipotec=; c) date despre titularul al c=rui drept este ]nregistrat ]n acest subcapitol; d) denumirea, num=rul [i data eliber=rii documentelor ce confirm= drepturile, ]n a c=ror baz= a fost efectuat= ]nscrierea; e) orice modific=ri, ]nsemn=ri, corect=ri cu privire la ]nscrierile din acest subcapitol. alineatul (4) devine alineatul (5). 9. La articolul 26: articolul se completeaz= cu un nou alineat (2), cu urm=torul cuprins: (2) }n cazul ]n care documentul ce confirm= drepturile este un act al autorit=\ii publice sau un contract autentificat notarial, cererea de ]nregistrare se depune de c=tre una dintre p=r\i. }n cazul ]n care documentul ce confirm= drepturile este un contract ]n form= scris= [i legisla\ia nu prevede autentificarea notarial= obligatorie, cererea de ]nregistrare se depune de c=tre p=r\ile contractului. alineatele (2)-(6) devin alineatele (3)-(7); la alineatul (6), litera b) va avea urm=torul cuprins: b) notarea ]n registrul bunurilor imobile a faptului primirii cererii de ]nregistrare; 10. Articolul 27 va avea urm=torul cuprins: Articolul 27. }nscrierile ]n registrul bunurilor imobile (1) }nscrierile ]n registrul bunurilor imobile s]nt de trei feluri: intabularea, ]nscrierea provizorie, notarea. (2) Intabularea este ]nscrierea drepturilor de proprietate [i a celorlalte drepturi reale.

14 aprilie 2006

(3) }nscrierea provizorie este ]nscrierea dreptului de proprietate [i a celorlalte drepturi reale sub condi\ia justific=rii lor ulterioare. (4) Notarea se refer= la ]nscrierea drepturilor de crean\=, a faptelor sau a raporturilor juridice aferente imobilelor consemnate ]n registrul bunurilor imobile. (5) }nscrierea provizorie se transform= ]n intabulare numai dup= justificare, dac= la oficiul cadastral teritorial se prezint= documentele ce confirm= eliminarea cauzei care a determinat ]nscrierea provizorie. (6) Toate ]nscrierile cu privire la bunurile imobile se identific= ]n registrul bunurilor imobile prin num=rul cadastral al bunurilor imobile. (7) Fiec=rei ]nscrieri ]n registrul bunurilor imobile i se confer= un num=r. 11. La articolul 29, alineatul (3) va avea urm=torul cuprins: (3) Documentele prezentate pentru ]nregistrarea drepturilor trebuie s= identifice bunul imobil (s= con\in= descrierea lui) sau dreptul intabulat asupra c=ruia se cere a face ]nscrierea, s= indice dreptul ce urmeaz= a fi ]nscris sau radiat, s= con\in= numele p=r\ilor, semn=turile de rigoare, iar ]n cazurile stabilite de lege, s= fie autentificate notarial [i [tampilate. 12. La articolul 32 alineatul (2), cuvintele 20 de zile se ]nlocuiesc cu cuvintele 7 zile lucr=toare. 13. La articolul 33 alineatul (1) litera f), cuvintele exist= men\iunea privitoare la sechestrarea se ]nlocuiesc cu cuvintele este notat= aplicarea sechestrului sau interdic\ia de ]nstr=inare sau grevare a. 14. Articolul 34 va avea urm=torul cuprins: Articolul 34. Notarea (1) Notarea se face la cererea p=r\ii interesate, ]n temeiul actelor doveditoare, sau la cererea autorit=\ii care a emis actul juridic ]n temeiul c=ruia se efectueaz= notarea. Notarea interdic\iilor care izvor=sc din lege sau din actul juridic ]n temeiul c=ruia s-a f=cut intabularea dreptului se efectueaz= din oficiu de c=tre registrator. (2) }n afar= de cazurile prev=zute de lege, ]n registrul bunurilor imobile se mai noteaz=: a) depunerea cererii de ]nregistrare; b) dreptul de administrare fiduciar=, inclusiv ]n caz de tutel= sau curatel=. (3) Notarea se radiaz= din registrul bunurilor imobile ]n baza documentelor ce confirm= stingerea drepturilor de crean\=, ]ncetarea ac\iunii faptelor sau raporturilor juridice ]n al c=ror temei s-a f=cut notarea. Notarea depunerii cererii de ]nregistrare se radiaz= concomitent cu efectuarea ]nregistr=rii. 15. Articolul 35: la alineatele (1) [i (2), cuv]ntul capitale se exclude; articolul se completeaz= cu un nou alineat (4), cu urm=torul cuprins: (4) Dreptul de proprietate asupra construc\iei poate fi ]nscris p]n= la ]nregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este amplasat= dac=: a) terenul se afl= ]n proprietatea statului sau a unit=\ii administrativ-teritoriale [i elaborarea planului terenului nu este necesar=; b) proprietarul terenului [i proprietarul construc\iei (]nc=perii izolate) s]nt persoane diferite. alineatul (4) devine alineatul (5). 16. La articolul 36 alineatul (3), cuv]ntul capitale se exclude. 17. Dup= articolul 37 se introduce articolul 371, cu urm=torul cuprins: Articolul 371. Excep\ii de la principiul valabilit=\ii drepturilor reale din momentul ]nregistr=rii (1) Dreptul de proprietate este valabil f=r= ]nregistrarea ]n registrul bunurilor imobile dac= provine din succesiune, accesiune sau v]nzare silit= ori este dob]ndit prin efectul unui act normativ, prin expropriere sau ]n temeiul hot=-

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


proprietate asupra locuin\elor. (5) }n cazul ]n care construc\ia amplasat= pe terenul condominiului apar\ine ]n ]ntregime unui proprietar sau se afl= ]n proprietatea comun= a mai multor proprietari, ]nscrierile ]n registrul bunurilor imobile referitoare la aceast= construc\ie [i la drepturile asupra ei se efectueaz= ]n condi\ii generale. Articolul 404. }nregistrarea dreptului asupra bunului imobil construit (1) Pentru ]nregistrarea bunului imobil construit [i a dreptului de proprietate asupra lui se prezint= documentul ce confirm= dreptul de proprietate sau dreptul de folosin\= (superficie, arend=) asupra terenului beneficiarului (investitorului) construc\iei [i documentele ce confirm= recep\ia lucr=rilor de construc\ie. Documentele referitoare la teren nu s]nt necesare ]n cazul ]n care dreptul asupra terenului a fost deja ]nregistrat. (2) }nregistrarea dreptului asupra unei construc\ii nefinalizate poate fi efectuat= la cererea titularului de drept, ]n temeiul documentelor ce confirm= dreptul beneficiarului (investitorului) construc\iei asupra terenului, al autoriza\iei pentru construc\ie [i al actului de constatare pe teren a gradului de executare a construc\iei. Pentru efectuarea tranzac\iilor cu construc\iile nefinalizate, acestea se ]nregistreaz= ]n registrul bunurilor imobile ]n mod obligatoriu. (3) }nregistrarea ]n registrul bunurilor imobile a caselor de locuit individuale [i a anexelor gospod=re[ti ]nregistrate p]n= la data intr=rii ]n vigoare a Legii nr.835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului [i amenaj=rii teritoriului ]n registrele de eviden\= a gospod=riilor, \inute de prim=rii, poate fi efectuat= ]n temeiul extrasului din aceste registre. 21. Articolul 41: la alineatul (1), cuvintele fuziunea, asocierea se ]nlocuiesc cu cuvintele contopirea, absorb\ia, iar cuvintele Registrul comercial de stat - cu cuvintele Registrul de stat al ]ntreprinderilor [i organiza\iilor; la alineatul (2), cuvintele [i al actului de predare-preluare se ]nlocuiesc cu cuvintele [i al actului de transmitere sau al bilan\ului de reparti\ie, confirmat ]n modul stabilit; alineatul (4) va avea urm=torul cuprins: (4) }n cazul ]ncet=rii activit=\ii persoanelor juridice, eliberarea extraselor [i ]nregistrarea tranzac\iilor cu bunurile imobile care apar\in acestor persoane se suspend= p]n= la data ]ncheierii reorganiz=rii sau lichid=rii lor, cu excep\ia cazurilor ]n care bunurile se pun ]n v]nzare la decizia comisiei de lichidare sau ]n conformitate cu legisla\ia cu privire la insolvabilitate. 22. La articolul 43 alineatul (2), cuv]ntul capitale se exclude. 23. Articolul 44: la alineatul (1), cuvintele [i a creditorului gajist se ]nlocuiesc cu cuvintele sau a creditorului gajist, iar ]n final alineatul se completeaz= cu propozi\ia: }n cazul ]n care contractul de v]nzare-cump=rare a bunului imobil [i contractul de gaj au fost ]ncheiate concomitent, dreptul de proprietate [i ipoteca se ]nregistreaz= consecutiv. la alineatul (3), dup= cuvintele termenul de ac\iune al acesteia se introduc cuvintele dac= este stabilit; la alineatul (4), cuv]ntul men\ioneaz= se ]nlocuie[te cu cuv]ntul noteaz=; la alineatul (6), cuvintele sau hot=r]rii definitive a instan\ei de judecat= se ]nlocuiesc cu cuvintele , a hot=r]rii irevocabile a instan\ei de judecat= sau ]n alte temeiuri prev=zute de lege; articolul se completeaz= cu alineatul (7), cu urm=torul cuprins: (7) }n cazul ]n care debitorul gajist a solicitat limitarea accesului ter\ilor la informa\ia privind bunurile gajate, la eliberarea informa\iei din registru, registratorul va ar=ta

r]rii judec=tore[ti. Excep\ia dat= se aplic= [i dreptului de proprietate confirmat de titlul de autentificare a dreptului de\in=torului de teren eliberat la atribuirea gratuit= a terenurilor. (2) Pentru opozabilitatea fa\= de ter\i, dreptul de proprietate dob]ndit prin modalit=\ile indicate ]n alin.(1) urmeaz= a fi ]nregistrat ]n registrul bunurilor imobile. (3) Dac= dreptul de proprietate asupra bunului imobil a fost cedat succesiv prin modalit=\ile indicate ]n alin.(1), iar ]nscrieri ]n registrul bunurilor imobile nu s-au f=cut, cea din urm= persoan= ]n drept poate cere ]nscrierea dob]ndirilor succesive o dat= cu ]nregistrarea dreptului s=u, prezent]nd documentele originale ce dovedesc ]ntregul [ir al actelor juridice efectuate. 18. Articolul 38: la alineatul (3), cuvintele ]n temeiul hot=r]rii instan\ei de judecat=, cu excep\ia cazului prev=zut la alin.(4) se ]nlocuiesc cu cuvintele cu consim\=m]ntul exprimat ]n scris al fiec=rui titular de drepturi ale c=rui interese s]nt atinse sau ]n temeiul hot=r]rii judec=tore[ti irevocabile; alineatul (4) se exclude. 19. La articolul 40 alineatul (2), cuvintele [i/sau dintr-o construc\ie capital= se ]nlocuiesc cu cuvintele , dintr-o construc\ie sau dintr-un alt bun imobil. 20. Dup= articolul 40 se introduc articolele 401-404, cu urm=torul cuprins: Articolul 401. }nregistrarea dreptului dob]ndit prin uzucapiune imobiliar= (1) Dreptul dob]ndit prin uzucapiune imobiliar= se intabuleaz= ]n temeiul hot=r]rii judec=tore[ti irevocabile. (2) Dreptul dob]ndit prin uzucapiune imobiliar= nu va putea fi ]nscris ]n registrul bunurilor imobile dac=, la momentul depunerii cererii de ]nregistrare, dreptul de proprietate este intabulat sau ]nscris provizoriu pe numele altei persoane. Articolul 402. }nregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului, dob]ndit prin accesiune imobiliar= natural= (1) Dreptul de proprietate dob]ndit prin accesiune imobiliar= natural= se ]nregistreaz= ]n temeiul actului de constatare pe teren [i al planului cadastral, ]ntocmit de executantul lucr=rilor cadastrale. (2) }n cazul accesiunii naturale a unei p=r\i de teren prev=zute la art.328 alin.(3) din Codul civil, ]nregistrarea dreptului de proprietate asupra acesteia se efectueaz= ]n condi\iile alin.(1) din prezentul articol, dac= a trecut un an de la data not=rii intr=rii ]n posesie a proprietarului asupra p=r\ii alipite [i nu a fost notat= ac\iunea privind revendicarea p=r\ii desprinse. }n celelalte cazuri, ]nregistrarea dreptului de proprietate asupra p=r\ii de teren alipite se efectueaz= ]n temeiul hot=r]rii judec=tore[ti. Articolul 403. }nregistrarea condominiului (1) La ]nregistrarea condominiului, cererea de ]nregistrare se depune de asocia\ia de coproprietari. La cerere se anexeaz= documentele ce confirm= drepturile asupra terenului condominiului [i actele de dare ]n exploatare a construc\iilor. (2) La ]nregistrarea bunurilor imobile ale condominiului ]n registrul bunurilor imobile, ]n subcapitolul II al capitolelor A [i B se face inscrip\ia condominiu. Datele despre proprietari nu se ]nscriu. (3) Concomitent cu ]nregistrarea condominiului se ]nregistreaz= dreptul asocia\iei de coproprietari de administrare a bunurilor aflate ]n condominiu. (4) La solicitarea proprietarilor locuin\elor, ]n registrul bunurilor imobile capitolul C se va ]nregistra dreptul de proprietate asupra locuin\elor, conform normelor generale, la care, suplimentar, se va indica cota respectiv= de\inut= ]n bunurile comune ale condominiului. Nesolicitarea ]nregistr=rii bunurilor condominiului aflate ]n proprietate comun= nu constituie temei pentru refuzul ]nregistr=rii dreptului de

Nr. 59-62 (1840-1843)


existen\a interdic\iei din partea debitorului [i va men\iona c= ]n acest caz, conform art.474 alin.(2) din Codul civil, se prezum= c= ]ntregul patrimoniu al debitorului gajist este grevat cu gaj. 24. Articolul 45: alineatul (2): litera b) va avea urm=torul cuprins: b) decizia proprietarului la formarea bunurilor imobile. Servitutea constituit= prin destina\ia stabilit= de proprietar se intabuleaz= concomitent cu dob]ndirea dreptului de proprietate asupra unuia din bunuri de c=tre alt= persoan=; litera c) se completeaz= cu textul - pentru servitu\ile dob]ndite prin uzucapiune; articolul se completeaz= cu alineatul (4), cu urm=torul cuprins: (4) Servitutea se ]nscrie at]t la bunul imobil dominant - ]n subcapitolul I al registrului, c]t [i la bunul imobil aservit - ]n subcapitolul III al registrului. 25. Dup= articolul 46 se introduce articolul 461, cu
PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI
Chi[in=u, 9 martie 2006. Nr. 52-XVI.

14 aprilie 2006

urm=torul cuprins: Articolul 461. Notarea ac\iunii ]n justi\ie (1) Ac\iunea ]n justi\ie se noteaz= ]n registrul bunurilor imobile la cererea persoanei interesate, ]n temeiul cererii de chemare ]n judecat= [i al ]ncheierii instan\ei de judecat= despre admiterea cererii de chemare ]n judecat=. (2) }ncheierea instan\ei de judecat= privind admiterea cererii de chemare ]n judecat= ]naintate de organul de drept sau de organul fiscal cu privire la neplata impozitelor, taxelor [i altor pl=\i obligatorii se va transmite de c=tre instan\a de judecat=, ]n termen de 3 zile, oficiului cadastral teritorial. 26. No\iunea ]nscris din cuprinsul legii se ]nlocuie[te, dup= caz, cu no\iunea ]nscriere. Art.II. - Modific=rile operate prin prezenta lege intr= ]n vigoare la data public=rii, cu excep\ia modific=rii alineatului (3) al articolului 8 care va intra ]n vigoare la 1 ianuarie 2007.

Marian LUPU

243

DECRET
pentru promulgarea Legii privind modificarea [i completarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unit=\ilor ale c=ror terenuri destinate agriculturii r=m]n ]n proprietatea statului

}n temeiul art. 93 alin. (1) din Constitu\ia Republicii Moldova, Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Se promulg= Legea nr. 54-XVI din 9
PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chi[in=u, 4 aprilie 2006. Nr. 517-IV.

martie 2006 privind modificarea [i completarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unit=\ilor ale c=ror terenuri destinate agriculturii r=m]n ]n proprietatea statului.
Vladimir VORONIN

244

LEGE
privind modificarea [i completarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unit=\ilor ale c=ror terenuri destinate agriculturii r=m]n ]n proprietatea statului

Parlamentul adopt= prezenta lege organic=. Articol unic. - Anexa la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unit=\ilor ale c=ror terenuri destinate agriculturii r=m]n ]n proprietatea statului (republicat= ]n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.78-80, art.572), cu modific=rile ulterioare, se modific= [i se completeaz= dup= cum urmeaz=: 1. Pozi\ia: Institutul de Cercet=ri {tiin\ifice [i Tehnologii pentru Zootehnie [i Medicin= Veterinar=, total 1779 se substituie prin pozi\ia: Institutul Na\ional pentru Zootehnie [i Medicin= Veterinar=, total 1449.
PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI
Chi[in=u, 9 martie 2006. Nr.54-XVI.

2. Pozi\ia: municipiul Chi[in=u (fosta Gospod=rie Agricol= Dumbrava) 267 se substituie prin pozi\ia: Asocia\ia de gospod=rire a spa\iilor verzi a Prim=riei municipiului Chi[in=u 215. 3. Dup= pozi\ia: Asocia\ia de gospod=rire a spa\iilor verzi a Prim=riei municipiului Chi[in=u 215 se introduce o pozi\ie nou=, cu urm=torul cuprins: Penitenciarul nr.19 - Goian, subordonat Departamentului institu\iilor penitenciare al Ministerului Justi\iei 63.

Marian LUPU

14 aprilie 2006 245

Nr. 59-62 (1840-1843) DECRET


privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare [i intrare ]n vigoare a actelor oficiale

}n temeiul art. 93 alin. (1) din Constitu\ia Republicii Moldova, Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Se promulg= Legea nr. 55-XVI din 10
PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chi[in=u, 4 aprilie 2006. Nr. 518-IV.

martie 2006 pentru completarea Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare [i intrare ]n vigoare a actelor oficiale.
Vladimir VORONIN

246

LEGE
pentru completarea Legii nr.173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare [i intrare ]n vigoare a actelor oficiale

Parlamentul adopt= prezenta lege organic=. Art.I. - Legea nr.173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare [i intrare ]n vigoare a actelor oficiale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1), cu modific=rile ulterioare, se completeaz= dup= cum urmeaz=: 1. La articolul 1: dup= alineatul (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu urm=torul cuprins: (2) Actele oficiale indicate la alin.(1) se public= pe web site-ul oficial al Guvernului. alineatele (2)-(6) devin alineatele (3)-(7).
PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI
Chi[in=u, 10 martie 2006. Nr. 55-XVI.

2. Dup= articolul 10 se introduce un articol nou, care devine articolul 101, cu urm=torul cuprins: Art.101. - Guvernul va asigura accesul liber [i gratuit prin internet la toate actele legislative [i normative publicate, ]n modul stabilit, dup= 23 iunie 1990, precum [i actualizarea acestora ]n m=sura modific=rii [i complet=rii lor. Art.II. - Guvernul, ]n termen de 3 luni: - va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legisla\iei ]n vigoare ]n conformitate cu prezenta lege; - va aduce actele sale normative ]n conformitate cu prezenta lege.
Marian LUPU

247

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea [i completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la m=surile de redresare a situa\iei economico-financiare a ]ntreprinderilor zootehnice

}n temeiul art. 93 alin. (1) din Constitu\ia Republicii Moldova, Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: redresare a situa\iei economico-financiare a ]ntreprinderilor Articol unic . - Se promulg= Legea nr. 58-XVI din zootehnice. 10 martie 2006 pentru modificarea [i completarea Legii PRE{EDINTELE nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la m=surile de REPUBLICII MOLDOVA
Vladimir VORONIN
Chi[in=u, 4 aprilie 2006. Nr. 519-IV.

248

LEGE
pentru modificarea [i completarea Legii nr.113-XV din 13 martie 2003 cu privire la m=surile de redresare a situa\iei economico-financiare a ]ntreprinderilor zootehnice

Parlamentul adopt= prezenta lege organic=. Art.I. - Legea nr.113-XV din 13 martie 2003 cu privire la m=surile de redresare a situa\iei economico-financiare a ]ntreprinderilor zootehnice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.60-61, art.263), cu modific=rile ulterioare, se modific= [i se completeaz= dup= cum urmeaz=: 1. La anexele nr.1, 2, 3 [i 5 se exclud pozi\iile 3. Societatea pe Ac\iuni Bacon-Basarabia, Criuleni [i 10.

}ntreprinderea de Stat pentru Cre[terea Porcinelor Bacon, Cahul, la anexa nr.3 se exclud pozi\iile 18. Societatea pe Ac\iuni Avicola-Chetroasa, Criuleni [i 29. Societatea pe Ac\iuni Avicola-Orhei, Orhei, la anexa nr.4 se exclud pozi\ iile 3. Societatea pe Ac\iuni Avicola-Chetroasa, Criuleni [i 14. Societatea pe Ac\iuni Avicola-Orhei, Orhei. 2. Anexa nr.3 se completeaz= cu pozi\ia 36, cu urm=torul cuprins:

Nr. 59-62 (1840-1843)


36. Societatea pe Ac\iuni Avicola-Gallinula, Cimi[lia 21. Societatea pe Ac\iuni Avicola-Gallinula, Cimi[lia 430 70 36,2 54,6 9,2 -

14 aprilie 2006
116,1 10,5.

3. Anexa nr.4 se completeaz= cu pozi\ia 21, cu urm=torul cuprins:


70 430 36,2 54,6 9,2 15,5 5,7 5,0 8,3 18,7.

Art.II. - Dat= a restabilirii obliga\iunilor financiare se


PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI
Chi[in=u, 10 martie 2006. Nr. 58-XVI.

stabile[te 1 aprilie 2003 (data intr=rii ]n vigoare a Legii nr.113-XV din 13 martie 2003).
Marian LUPU

249

HOT+R}RE
asupra proiectului de Lege privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale c=ror lucr=ri de expertiz= tehnic=, de prospec\iuni, de proiectare, de construc\ie [i de restaurare, cu atragerea mijloacelor b=ne[ti donate de c=tre persoane fizice [i juridice, s]nt scutite de taxa pe valoarea ad=ugat=

Parlamentul adopt= prezenta hot=r]re. Art. 1. - Se aprob= ]n prim= lectur= proiectul de Lege privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale c=ror lucr=ri de expertiz= tehnic=, de prospec\iuni, de proiectare, de construc\ie [i de restaurare, cu atragerea mijloacelor b=ne[ti donate de c=tre persoane fizice [i juridice, s]nt scutite de taxa pe valoarea ad=ugat= (nr. de intrare 840
PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI
Chi[in=u, 30 martie 2006. Nr. 65-XVI.

din 10 martie 2006). Art. 2. - Comisia pentru politic= economic=, buget [i finan\e va ]mbun=t=\i proiectul de lege men\ionat, \in]nd cont de obiec\iile [i propunerile f=cute de deputa\i, [i ]l va prezenta Parlamentului pentru a fi examinat ]n a doua lectur=. Art. 3. - Prezenta hot=r]re intr= ]n vigoare la data adopt=rii.
Marian LUPU

250

HOT+R}RE
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Republicii Turcia privind construc\ia sistemului de alimentare cu ap= potabil= [i a re\elelor intraurbane de conducte de ap= ]n ora[ul Cead]r-Lunga, semnat la 18 noiembrie 2005
semnat la 18 noiembrie 2005 (nr. de intrare 596 din 21 februarie 2006). Art. 2. - Comisia pentru politic= extern= [i integrare european= va prezenta Parlamentului proiectul de lege men\ionat pentru a fi examinat ]n a doua lectur=. Art. 3. - Prezenta hot=r]re intr= ]n vigoare la data adopt=rii.
Marian LUPU

Parlamentul adopt= prezenta hot=r]re. Art. 1. - Se aprob= ]n prim= lectur= proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Republicii Turcia privind construc\ia sistemului de alimentare cu ap= potabil= [i a re\elelor intraurbane de conducte de ap= ]n ora[ul Cead]r-Lunga,
PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI
Chi[in=u, 30 martie 2006. Nr. 68-XVI.

251

HOT+R}RE
asupra proiectului Codului audiovizualului al Republicii Moldova
2004) [i proiectul de Lege cu privire la institu\ia public= na\ional= a audiovizualului Teleradio-Moldova (nr.de intrare 1243 din 5 mai 2005), aprobate ]n prim= lectur=, se consider= proiecte de alternativ=. Art.3. - Comisia pentru cultur=, [tiin\=, ]nv=\=m]nt, tineret, sport [i mijloace de informare ]n mas= va ]mbun=t=\i proiectul de cod men\ionat, \in]nd cont de obiec\iile [i pro-

Parlamentul adopt= prezenta hot=r]re. Art.1. - Se aprob= ]n prim= lectur= proiectul Codului audiovizualului al Republicii Moldova (nr.de intrare 1043 din 27 martie 2006). Art.2. - Proiectul codului men\ionat se consider= de baz=, urm]nd a fi examinat ]n a doua lectur=, iar proiectul de Lege a audiovizualului (nr.de intrare 708 din 1 martie

10

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


Art.4. - Prezenta hot=r]re intr= ]n vigoare la data adopt=rii.

punerile f=cute de deputa\i, [i ]l va prezenta Parlamentului pentru a fi examinat ]n a doua lectur=.


PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI
Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr.72-XVI.

Marian LUPU

252

HOT+R}RE
asupra proiectului de Lege a audiovizualului
audiovizualului (nr.de intrare 708 din 1 martie 2004). Art.2. - Prezenta hot=r]re intr= ]n vigoare la data adopt=rii.
Marian LUPU

Parlamentul adopt= prezenta hot=r]re. Art.1. - Se aprob= ]n prim= lectur= proiectul de Lege a
PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI
Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr.73-XVI.

253

HOT+R}RE
pentru respingerea proiectului de Lege cu privire la audiovizual
Art.1. - Se respinge proiectul de Lege cu privire la audiovizual (nr.de intrare 1241 din 5 mai 2005). Art.2. - Prezenta hot=r]re intr= ]n vigoare la data adopt=rii.
Marian LUPU

}n temeiul art.62 alin.(1) lit.d) din Regulamentul Parlamentului, Parlamentul adopt= prezenta hot=r]re.
PRE{EDINTELE PARLAMENTULUI
Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr.74-XVI.

254

HOT+R}RE
asupra proiectului de Lege cu privire la institu\ia public= na\ional= a audiovizualului Teleradio-Moldova
radio-Moldova (nr.de intrare 1243 din 5 mai 2005). Art.2. - Prezenta hot=r]re intr= ]n vigoare la data adopt=rii.
Marian LUPU

Parlamentul adopt= prezenta hot=r]re. Art.1. - Se aprob= ]n prim= lectur= proiectul de Lege cu privire la institu\ia public= na\ional= a audiovizualului TelePRE{EDINTELE PARLAMENTULUI
Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr.75-XVI.

255

HOT+R}RE
pentru respingerea proiectului de Lege cu privire la institu\ia public= local= a audiovizualului
stitu\ia public= local= a audiovizualului (nr.de intrare 1242 din 5 mai 2005). Art.2. - Prezenta hot=r]re intr= ]n vigoare la data adopt=rii.
Marian LUPU

}n temeiul art.62 alin.(1) lit.d) din Regulamentul Parlamentului, Parlamentul adopt= prezenta hot=r]re. Art.1. - Se respinge proiectul de Lege cu privire la inPRE{EDINTELE PARLAMENTULUI
Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr.76-XVI.

256

DECRET
privind acordarea cet=\eniei Republicii Moldova
Kazahstan, domiciliat= ]n Republica Moldova. 3. DEEB Mohammed, n=scut ]n 1977 ]n Palestina, domiciliat ]n Republica Moldova. 4. GEBREMICHAEL Gebremariam, n=scut ]n 1957 ]n Republica Federativ= Democratic= Etiopia, domiciliat ]n Republica Moldova. 5. HUTAKI Wahidullah, n=scut ]n 1973 ]n Afganistan, domiciliat ]n Republica Moldova.

}n temeiul art. 88 lit. c) din Constitu\ia Republicii Moldova [i al art. 17 din Legea cet=\eniei Republicii Moldova, Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Se aprob= acordarea cet=\eniei Republicii Moldova urm=toarelor persoane: 1. CAVTARADZE Malhaz, n=scut ]n 1960 ]n Georgia, domiciliat ]n Republica Moldova. 2. DARNOSTUP Tatiana, n=scut= ]n 1971 ]n Republica

11

Nr. 59-62 (1840-1843)


6. IACOVLEVA Natalia, n=scut= ]n 1964 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 7. LUCA{EVICI Anna, n=scut= ]n 1933 ]n Federa\ia Rus=, domiciliat= ]n Republica Moldova. 8. MARTIROSOV Valeri, n=scut ]n 1959 ]n Republica Azerbaidjan, domiciliat ]n Republica Moldova.
PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chi[in=u, 4 aprilie 2006. Nr. 520-IV.

14 aprilie 2006

9. PUZANOV Ilia, n=scut ]n 1973 ]n Republica Tadjikistan, domiciliat ]n Republica Moldova. 10. SIDDIQUE Tahir, n=scut ]n 1966 ]n Republica Islamic= Pachistan, domiciliat ]n Republica Moldova. 11. TARASOVA Lilia, n=sut= ]n 1936 ]n Federa\ia Rus=, domiciliat= ]n Republica Moldova.
Vladimir VORONIN

257

DECRET
cu privire la unele probleme privind cet=\enia Republicii Moldova
domiciliat ]n Republica Moldova. 5. STOVBUN Boris, n=scut ]n 1970 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova. 6. STRATILA Olena, n=scut= ]n 1959 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. Art. 2. - Se abrog=: punctul 12 din Decretul Pre[edintelui Republicii Moldova nr. 594-III din 4 aprilie 2002; punctul 9 din Decretul Pre[edintelui Republicii Moldova nr. 1731-III din 12 martie 2004.

}n temeiul art. 88 lit. c) din Constitu\ia Republicii Moldova, Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Art. 1. - Se aprob= redob]ndirea cet=\eniei Republicii Moldova urm=toarelor persoane: 1. BERGEU Svitlana, n=scut= ]n 1969 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 2. NEVMERZHYTSKY Sergiy, n=scut ]n 1961 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova. 3. POLIAKOV Vladyslav, n=scut ]n 1940 ]n Federa\ia Rus=, domiciliat ]n Republica Moldova. 4. RUSU Sergiu, n=scut ]n 1978 ]n Republica Moldova,
PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chi[in=u, 4 aprilie 2006. Nr. 521-IV.

Vladimir VORONIN

258

DECRET
privind aprobarea renun\=rii la cet=\enia Republicii Moldova
dova, domiciliat ]n Republica Moldova. 15. COSOVE| Alla, n=scut= ]n 1959 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova cu fiica COSOVE| Olga, n=scut= ]n 1988 ]n Republica Moldova. 16. COZACIOC Vasili, n=scut ]n 1942 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova. 17. CRAVCENCO Serghei, n=scut ]n 1962 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova. 18. CUCER Vladimir, n=scut ]n 1954 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova. 19. DEMIANOV Ruslan, n=scut ]n 1981 ]n Republica Tadjikistan, domiciliat ]n Republica Moldova. 20. D}NDA Oleg, n=scut ]n 1967 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova cu fiii D}NDA Nicolai [i D}NDA Artiom [i cu fiica D}NDA Arina, n=scu\i ]n 1990, ]n 1995 [i, respectiv, ]n 2004 ]n Republica Moldova. 21. DUBOVIC Andrei, n=scut ]n 1959 ]n Republica Belarus, domiciliat ]n Republica Moldova. 22. DUMINIC+ Olga, n=scut= ]n 1983 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova. 23. DU{CA Aida, n=scut= ]n 1939 ]n Federa\ia Rus=, domiciliat= ]n Republica Moldova. 24. DZEARIC Serghei, n=scut ]n 1955 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova. 25. EGOROV Daniel, n=scut ]n 1986 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova. 26. EGOROV {tefan, n=scut ]n 1957 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova cu fiii EGOROV Veaceslav [i EGOROV Vadim, n=scu\i ]n 1988 [i, respectiv, ]n 1991 ]n Republica Moldova. 27. EGOROVA Ina, n=scut= ]n 1984 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova. 28. EGOROVA Liubovi, n=scut= ]n 1956 ]n Ucraina,

}n temeiul art. 88 lit. c) din Constitu\ia Republicii Moldova [i al art. 22 din Legea cet=\eniei Republicii Moldova, Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Se aprob= renun\area la cet=\enia Republicii Moldova urm=toarelor persoane: 1. ANDON Livia, n=scut= ]n 1978 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova. 2. ARUTINA Vera, n=scut= ]n 1948 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 3. BOLOCAN Alexandr, n=scut ]n 1971 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova. 4. BONCEVA Lidia, n=scut= ]n 1936 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 5. CAIS}N Anastasia, n=scut= ]n 1957 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova. 6. CAVTA Grigore, n=scut ]n 1968 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova. 7. CAZAC Vera, n=scut= ]n 1958 ]n Federa\ia Rus=, domiciliat= ]n Republica Moldova. 8. CEAVDAR Natalia, n=scut= ]n 1978 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova cu fiul CEAVDAR Alexandr, n=scut ]n 2002 ]n Republica Moldova. 9. CERNEV Iuri, n=scut ]n 1987 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova. 10. CHIRILCIUC Andrei, n=scut ]n 1943 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova. 11. CHIRILOVSCHI Valeriu, n=scut ]n 1952 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova. 12. CONDRA|CAIA Anna, n=scut= ]n 1958 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 13. CONDRA|CAIA Liudmila, n=scut= ]n 1931 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 14. CONDRUC Pavel, n=scut ]n 1980 ]n Republica Mol-

12

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova. 52. NI{CIREACOV Anatoli, n=scut ]n 1949 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova. 53. NOVAC Alexandru, n=scut ]n 1935 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova. 54. ORLOVA Irina, n=scut= ]n 1978 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova. 55. PANCEVA Maria, n=scut= ]n 1950 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 56. POPOVICI Valentina, n=scut= ]n 1940 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 57. PRISEAJNIUC Pavlina, n=scut= ]n 1941 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 58. PRISEAJNIUC Piotr, n=scut ]n 1938 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova. 59. PROCOPOV Vladimir, n=scut ]n 1951 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova. 60. PROCOPOVA Vera, n=scut= ]n 1953 ]n Federa\ia Rus=, domiciliat= ]n Republica Moldova. 61. ROMANENCO Liubov, n=scut= ]n 1966 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 62. SAVCIUC Ivan, n=scut ]n 1965 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova. 63. SCIRNICOVA Svetlana, n=scut= ]n 1951 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 64. S}RBU Petru, n=scut ]n 1954 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova. 65. T}{CENKO Tatiana, n=scut= ]n 1981 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 66. TROFIMOV Igor, n=scut ]n 1965 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova. 67. VRANCENCO Liudmila, n=scut= ]n 1975 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova. 68. VRANCENCO Serghei, n=scut ]n 1975 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova cu fiica VRANCENCO Iulia, n=scut= ]n 1995 ]n Republica Moldova. 69. ZABABURKINA Tatiana, n=scut= ]n 1971 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova cu fiii BURDUJEL Alexandr, BURDUJEL Alexei [i ZABABURKIN Dmitri, n=scu\i ]n 1989, ]n 1990 [i, respectiv, ]n 1999 ]n Republica Moldova. 70. ZABOLOTNEAIA Nelea, n=scut= ]n 1947 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 71. ZADOROJN}I Vladimir, n=scut ]n 1956 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova cu fiica ZADOROJNAIA Anastasia [i cu fiii ZADOROJN}I Stanislav [i ZADOROJN}I Taras, n=scu\i ]n 1989 ]n Republica Moldova. 72. ZAGURSKI Serghei, n=scut ]n 1974 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova. 73. ZAT}CA Vitali, n=scut ]n 1965 ]n Republica Kazahstan, domiciliat ]n Republica Moldova.
Vladimir VORONIN

domiciliat= ]n Republica Moldova. 29. GALAN Elena, n=scut= ]n 1981 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova. 30. GRINCIUC Ecaterina, n=scut= ]n 1981 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova cu fiul GRINCIUC Bogdan, n=scut ]n 2003 ]n Republica Moldova. 31. GUIVAN Oleg, n=scut ]n 1980 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova. 32. GUMENIUC Victor, n=scut ]n 1960 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova. 33. GU{AN Victor, n=scut ]n 1962 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova. 34. IACHIMOVICI Prascovia, n=scut= ]n 1940 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova. 35. IARO{CIUC Ilonna, n=scut= ]n 1968 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 36. IAVORSCAIA Ana, n=scut= ]n 1956 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 37. INOGDA Vitalie, n=scut ]n 1962 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova. 38. IVA{CO Leonid, n=scut ]n 1947 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova. 39. JEREGHI Vera, n=scut= ]n 1960 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 40. KOZACENKO Kirill, n=scut ]n 1938 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova. 41. LOGHINOVA Ecaterina, n=scut= ]n 1986 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 42. MARCENCOVA Margarita, n=scut= ]n 1957 ]n Federa\ia Rus=, domiciliat= ]n Republica Moldova. 43. MARU{CEAC Tatiana, n=scut= ]n 1973 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova cu fiul MARU{CEAC Vladislav, n=scut ]n 1998 ]n Republica Moldova. 44. MA|IDONSCHI Anatolie, n=scut ]n 1957 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Moldova. 45. MERVA Iana, n=scut= ]n 1980 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Moldova cu fiul VAL|IFER Anton, n=scut ]n 2004 ]n Federa\ia Rus=. 46. MIHAILENCO Alexandr, n=scut ]n 1974 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Moldova. 47. MIHAILOVA Galina, n=scut= ]n 1948 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 48. MOISEEVA Liudmila, n=scut= ]n 1971 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova cu fiica MOISEEVA Svetlana, n=scut= ]n 1990 ]n Republica Moldova. 49. MOZOL Iana, n=scut= ]n 1982 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Moldova. 50. MURZAC Serghei, n=scut ]n 1970 ]n Republica Ungar=, domiciliat ]n Republica Moldova cu fiul MURZAC Andrei, n=scut ]n 2004 ]n Republica Moldova. 51. NIKOLENKO Elena, n=scut= ]n 1974 ]n Republica
PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chi[in=u, 4 aprilie 2006. Nr. 522-IV.

259

DECRET
privind aprobarea renun\=rii la cet=\enia Republicii Moldova
3. BABICI Roman, n=scut ]n 1927 ]n Ucraina, domiciliat ]n Republica Belarus. 4. BRAILOVSCAIA Irina, n=scut= ]n 1969 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Belarus cu fiicele BRAILOVSCAIA Olga [i BRAILOVSCAIA Marina, n=scute ]n 1991 [i, respectiv, ]n 1994 ]n Republica Moldova. 5. BUNKALO Svetlana, n=scut= ]n 1976 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania. 6. CALININ Sergiu, n=scut ]n 1976 ]n Republica Moldova,

}n temeiul art. 88 lit. c) din Constitu\ia Republicii Moldova [i al art. 22 din Legea cet=\eniei Republicii Moldova, Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Se aprob= renun\area la cet=\enia Republicii Moldova urm=toarelor persoane: 1. BABAC Ilona, n=scut= ]n 1971 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Federa\ia Rus=. 2. BABICI Evdochia, n=scut= ]n 1930 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Belarus.

13

Nr. 59-62 (1840-1843)


domiciliat ]n Federa\ia Rus=. 7. CONDRIUC Alla, n=scut= ]n 1966 ]n Republica Belarus, domiciliat= ]n Republica Belarus cu fiul CONDRIUC Ivan, n=scut ]n 1991 ]n Republica Moldova. 8. CORNELIUS Natalia, n=scut= ]n 1975 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania. 9. CUSIUCAEVA Vera, n=scut= ]n 1948 ]n Federa\ia Rus=, domiciliat= ]n Federa\ia Rus= cu fiica TOPOLSCAIA Anastasia, n=scut= ]n 1988 ]n Federa\ia Rus=. 10. EDEL Andrei, n=scut ]n 1987 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Federal= Germania. 11. ELENCIUC Tatiana, n=scut= ]n 1968 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Belarus. 12. FARKASHAZI Liudmila, n=scut= ]n 1964 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Austria cu fiul OBREJA {tefan, n=scut ]n 1994 ]n Republica Moldova. 13. FOLLRAT Tatiana, n=scut= ]n 1963 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania. 14. FTACKOVA Inna, n=scut= ]n 1976 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Ceh=. 15. GADIAC Tatiana, n=scut= ]n 1960 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Regatul Danemarcei. 16. GUMENCO Lilia, n=scut= ]n 1972 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Federa\ia Rus=. 17. GUSEVA Irina, n=scut= ]n 1956 ]n Republica Belarus, domiciliat= ]n Republica Belarus. 18. HANZELMANN Svetlana, n=scut= ]n 1972 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania cu fiica HANZELMANN Alexandra, n=scut= ]n 2002 ]n Republica Federal= Germania. 19. HIRIC Ecaterina, n=scut= ]n 1956 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Federa\ia Rus=. 20. HIRIC Vadim, n=scut ]n 1985 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Federa\ia Rus=. 21. HIRIC Vladimir, n=scut ]n 1951 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Federa\ia Rus=. 22. HOMIUC Mihail, n=scut ]n 1989 ]n Republica Estonia, domiciliat ]n Republica Estonia. 23. INDOITU Svetlana, n=scut= ]n 1975 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Ucraina. 24. IORDANOVA Svetlana, n=scut= ]n 1970 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Bulgaria. 25. ISBRAND Anastasia, n=scut= ]n 1959 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Regatul Danemarcei. 26. IUSICOVA Natalia, n=scut= ]n 1972 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Belarus cu fiul IUSICOV Maxim, n=scut ]n 1992 ]n Republica Moldova. 27. KARWATH-CHIRILOV Natalia, n=scut= ]n 1979 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania. 28. KLACKA Elena, n=scut= ]n 1961 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania cu fiica GHELBET Ecaterina, n=scut= ]n 1989 ]n Republica Moldova. 29. KREISER Tatiana, n=scut= ]n 1965 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania. 30. LOSCUTOV Andrei, n=scut ]n 1969 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Federal= Germania. 31. MALCOCI Tatiana, n=scut= ]n 1981 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania. 32. MANN Tatiana, n=scut= ]n 1975 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania cu fiica MANN Angelique, n=scut= ]n 2001 ]n Republica Federal= Germania. 33. MELECA Iurie, n=scut ]n 1961 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Federal= Germania. 34. NEUFER Natalia, n=scut= ]n 1978 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania.
PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chi[in=u, 4 aprilie 2006. Nr. 523-IV.

14 aprilie 2006

35. ODENBACH Tatiana, n=scut= ]n 1961 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania. 36. OSTAPENCO Stanislav, n=scut ]n 1960 ]n Federa\ia Rus=, domiciliat ]n Republica Federal= Germania. 37. PALKINA Lolita, n=scut= ]n 1997 ]n Republica Federal= Germania, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania. 38. PAPENFUSS Svetlana, n=scut= ]n 1964 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania. 39. PAZIUC Galina, n=scut= ]n 1949 ]n Republica Belarus, domiciliat= ]n Republica Belarus. 40. PETROV Andrei, n=scut ]n 1941 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Federa\ia Rus=. 41. PETROV Fevronia, n=scut= ]n 1946 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Federa\ia Rus=. 42. PETROV Vasili, n=scut ]n 1985 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Federa\ia Rus=. 43. PITLIK Alexandra, n=scut= ]n 1958 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Austria. 44. RADICIUC Ghennadi, n=scut ]n 1966 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Belarus. 45. ROTARU Ion, n=scut ]n 1982 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Federa\ia Rus=. 46. SANJIEVA Tatiana, n=scut= ]n 1984 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Federa\ia Rus=. 47. SEILER Serghei, n=scut ]n 1962 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Federal= Germania. 48. STOLEARENCO Igor, n=scut ]n 1975 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Federal= Germania. 49. STROBLMAYR Anna, n=scut= ]n 1971 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Austria. 50. SULA Gheorghe, n=scut ]n 1973 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Federal= Germania. 51. SVETLACOVA Evghenia, n=scut= ]n 1932 ]n Federa\ia Rus=, domiciliat= ]n Republica Belarus. 52. {IGVEDHA Ana-Revelina, n=scut= ]n 1982 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania. 53. {LEAHTI|KI Maxim, n=scut ]n 1980 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Federal= Germania cu fiica {LEAHTI|KI Marina, n=scut= ]n 2002 ]n Republica Federal= Germania. 54. {U{U Marin, n=scut ]n 1972 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Federa\ia Rus= cu fiul {U{U Nicolai, n=scut ]n 1998 ]n Federa\ia Rus=. 55. TOCARI Ivan, n=scut ]n 1969 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Federa\ia Rus= cu fiicele TOCARI Anastasia [i TOCARI Taisia, n=scute ]n 1993 [i, respectiv, ]n 1995 ]n Republica Moldova. 56. |VI|INSCAIA Natalia, n=scut= ]n 1976 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Polonia. 57. ULEA{EVA Liudmila, n=scut= ]n 1977 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Federa\ia Rus= cu fiica ULEA{EVA Evghenia, n=scut= ]n 2000 ]n Federa\ia Rus=. 58. VDOVENCO Antonina, n=scut= ]n 1935 ]n Federa\ia Rus=, domiciliat= ]n Federa\ia Rus=. 59. VEVERI|A Maria, n=scut= ]n 1969 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania. 60. VOIGT Elena, n=scut= ]n 1952 ]n Republica Popular= Chinez=, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania. 61. VOLO{CIUC Veaceslav, n=scut ]n 1968 ]n Republica Moldova, domiciliat ]n Republica Belarus. 62. WALTER Liubov, n=scut= ]n 1948 ]n Ucraina, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania. 63. ZANGGER Viorica, n=scut= ]n 1974 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Austria. 64. ZECH Svetlana, n=scut= ]n 1971 ]n Republica Moldova, domiciliat= ]n Republica Federal= Germania.
Vladimir VORONIN

14

14 aprilie 2006 260

Nr. 59-62 (1840-1843) DECRET


privind eliberarea domnului Mihail CARAIANI din func\ia de judec=tor la Judec=toria Comrat
Articol unic. - Domnul Mihail CARAIANI se elibereaz= din func\ia de judec=tor la Judec=toria Comrat.

}n temeiul art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la statutul judec=torului, Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =:
PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 524-IV.

Vladimir VORONIN

261

DECRET
privind eliberarea domnului Ivan CROITOR din func\ia de judec=tor [i vicepre[edinte al Judec=toriei Comrat
Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Domnul Ivan CROITOR se elibereaz= din func\ia de judec=tor [i vicepre[edinte al Judec=toriei Comrat.
Vladimir VORONIN

}n temeiul art. 116 alin. (3) din Constitu\ia Republicii Moldova, al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judec=toreasc= [i al art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la statutul judec=torului,
PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 525-IV.

262

DECRET
privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Maria TRI{CHINA
Articol unic. - Pentru munc= ]ndelungat= [i irepro[abil= ]n organele administra\iei publice [i ]nalt profesionalism, doamnei Maria TRI{CHINA, contabil-[ef ]n Secretariatul Cur\ii Constitu\ionale, i se confer= medalia Meritul Civic.
Vladimir VORONIN

}n temeiul art. 88 lit. a) din Constitu\ia Republicii Moldova [i al Legii cu privire la distinc\iile de stat ale Republicii Moldova, Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =:
PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 526-IV.

263

DECRET
privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Valerian B}NZARU
gioas= ]n organele administra\iei publice, contribu\ie la perfec\ionarea sistemului economico-financiar [i ]nalt profesionalism, domnului Valerian B}NZARU, [ef de direc\ie la Ministerul Finan\elor, i se confer= medalia Meritul Civic.
Vladimir VORONIN

}n temeiul art. 88 lit. a) din Constitu\ia Republicii Moldova [i al Legii cu privire la distinc\iile de stat ale Republicii Moldova, Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Pentru activitate ]ndelungat= [i prodiPRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 527-IV.

264

DECRET
privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Nicolae REVE|CHI
]n organele administra\iei publice, ]nalt profesionalism [i activitate organizatoric= [i ob[teasc= prodigioas=, domnului Nicolae REVE|CHI, consultant-jurist ]n aparatul pre[edintelui raionului Edine\, i se confer= medalia Meritul Civic.
Vladimir VORONIN

}n temeiul art. 88 lit. a) din Constitu\ia Republicii Moldova [i al Legii cu privire la distinc\iile de stat ale Republicii Moldova, Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Pentru munc= ]ndelungat= [i irepro[abil=
PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 528-IV.

15

Nr. 59-62 (1840-1843) 265 DECRET

14 aprilie 2006

pentru ini\ierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind modificarea [i completarea Acordului dintre Republica Moldova [i Republica Ceh= privind promovarea [i protejarea reciproc= a investi\iilor din 12 mai 1999
}n temeiul art. 86 alin. (1) din Constitu\ia Republicii Moldova [i al art. 7 din Legea privind tratatele interna\ionale ale Republicii Moldova, Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =:
PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 531-IV.

Articol unic. - Se dispune ini\ierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind modificarea [i completarea Acordului dintre Republica Moldova [i Republica Ceh= privind promovarea [i protejarea reciproc= a investi\iilor din 12 mai 1999.
Vladimir VORONIN

266

DECRET
privind conferirea medaliei Nicolae Testemi\anu domnului Victor EFTODII

}n temeiul art. 88 lit. a) din Constitu\ia Republicii Moldova [i al Legii cu privire la distinc\iile de stat ale Republicii Moldova, Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Pentru munc= ]ndelungat= [i prodigioas=
PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr. 532-IV.

]n domeniul ocrotirii s=n=t=\ii, contribu\ie la perfec\ionarea procesului curativo-profilactic [i activitate organizatoric= [i [tiin\ific= intens=, domnului Victor EFTODII, vicedirector al Institu\iei Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic, i se confer= medalia Nicolae Testemi\anu.
Vladimir VORONIN

267

DECRET
privind eliberarea domnului Vasile MIRCOS din func\ia de [ef al Serviciului protocol al Aparatului Pre[edintelui Republicii Moldova
protocol al Aparatului Pre[edintelui Republicii Moldova ]n leg=tur= cu trecerea la alt= munc=.

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Domnul Vasile MIRCOS se elibereaz=, de la data de 6 aprilie 2006, din func\ia de [ef al Serviciului
PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr. 533-IV.

Vladimir VORONIN

268

DECRET
privind numirea doamnei Natalia IPATI ]n func\ia de [ef al Serviciului protocol al Aparatului Pre[edintelui Republicii Moldova
data de 6 aprilie 2006, ]n func\ia de [ef al Serviciului protocol al Aparatului Pre[edintelui Republicii Moldova.
Vladimir VORONIN

Pre[edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z =: Articol unic. - Doamna Natalia IPATI se nume[te, de la


PRE{EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr. 534-IV.

16

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)

Hot=r]ri ale Guvernului Republicii Moldova 381 HOT+R}RE


cu privire la stabilirea riscurilor [i a obiectelor supuse asigur=rii subven\ionate ]n agricultur= ]n anul 2006
Lista culturilor agricole [i a speciilor de animale [i p=s=ri pentru a c=ror asigurare se subven\ioneaz= primele de asigurare din bugetul de stat pe anul 2006, conform anexei nr. 2. 2. Subven\ionarea asigur=rii riscurilor de produc\ie ]n agricultur= se va efectua conform prevederilor Hot=r]rii Guvernului nr. 217 din 24 februarie 2005 Pentru aprobarea Regulamentului privind subven\ionarea asigur=rii riscurilor de produc\ie ]n agricultur= [i a Regulamentului concursului de acreditare a organiza\iilor de asigurare pentru efectuarea asigur=rii subven\ionate a riscurilor de produc\ie ]n agricultur=.
Vasile TARLEV

PARTEA II

}n temeiul art. 21 alin. (6) [i art. 22 din Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subven\ionat= a riscurilor de produc\ie ]n agricultur= [i \in]nd cont de aloca\iile prev=zute ]n Legea bugetului de stat pe anul 2006 pentru subven\ionarea asigur=rii riscurilor de produc\ie ]n agricultur=, Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se aprob=: Lista riscurilor pentru a c=ror asigurare se subven\ioneaz= primele de asigurare din bugetul de stat pe anul 2006 ]n fitotehnie, horticultur=, viticultur= [i zootehnie, conform anexei nr. 1;
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Ministrul agriculturii [i industriei alimentare Ministrul finan\elor
Chi[in=u, 3 aprilie 2006. Nr. 333.

Anatolie Gorodenco Mihail Pop

Anexa nr. 1 la Hot=r]rea Guvernului nr. 333 din 3 aprilie 2006 Lista riscurilor pentru a c=ror asigurare se subven\ioneaz= primele de asigurare din bugetul de stat pe anul 2006 ]n fitotehnie, horticultur=, viticultur= [i zootehnie 1. Secet= excesiv= (care a provocat o sc=dere a recoltei de peste 30%). 2. Grindin=. 3. Temperaturi sc=zute sub limita biologic= de rezisten\= a plantelor. 4. Furtuni. 5. Inunda\ii. 6. Pieirea animalelor [i a p=s=rilor din cauz= de boal=, furtun=, grindin=, inunda\ie, r=cire excesiv=, traume. 7. Sacrificarea, ]n caz de necesitate, a animalelor, conform indica\iilor Serviciului veterinar de stat. Anexa nr. 2 la Hot=r]rea Guvernului nr. 333 din 3 aprilie 2006 Lista culturilor agricole [i a speciilor de animale [i p=s=ri pentru a c=ror asigurare se subven\ioneaz= primele de asigurare din bugetul de stat pe anul 2006 1. Sfecla de zah=r, porumbul, floarea-soarelui, legumele, tutunul pentru roada anului 2006. 2. Gr]ul [i orzul de toamn= pentru roada anului 2007. 3. Strugurii [i fructele pentru roada anului 2007. 4. Porcinele. 5. P=s=rile domestice.

382

HOT+R}RE
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea [i completarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subven\ionat= a riscurilor de produc\ ie ]n agricultur=
nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subven\ionat= a riscurilor de produc\ie ]n agricultur=.
Vasile TARLEV

Guvernul HOT+R+{TE: Se aprob= [i se prezint= Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea [i completarea Legii
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Ministrul agriculturii [i industriei alimentare Ministrul finan\elor Ministrul justi\iei
Chi[in=u, 3 aprilie 2006. Nr. 334.

Anatolie Gorodenco Mihail Pop Victoria Iftodi

17

Nr. 59-62 (1840-1843) 383 HOT+R}RE

14 aprilie 2006

cu privire la aprobarea componen\ei nominale a delega\iei moldave ]n leg=tur= cu vizita oficial= a domnului Vladimir VORONIN, Pre[edintele Republicii Moldova, ]n Republica Albania (Tirana, 20-21 februarie 2006) [i ]n Republica Macedonia (Skopje, 21-22 februarie 2006)
Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se aprob=, conform anexei, componen\a nominal= a delega\iei moldave ]n leg=tur= cu vizita oficial= a domnului Vladimir VORONIN, Pre[edintele Republicii Moldova, ]n Republica Albania (Tirana, 20-21 februarie 2006) [i ]n Republica Macedonia (Skopje, 21-22 februarie 2006). 2. Ministerul Finan\elor va aloca, din fondul de rezerv= al Guvernului, conform devizului de cheltuieli:
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene Ministrul finan\elor
Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr. 341.

Aparatului Pre[edintelui Republicii Moldova: 279416 lei - pentru deservirea avionului pe ruta Chi[in=u-Tirana-Skopje-Chi[in=u; 2604 lei - pentru ac\iuni protocolare; institu\iilor din statele de personal ale c=ror fac parte membrii delega\iei 10339 lei, pentru cheltuielile suportate (diurn=, cazare). 3. Cheltuielile de deplasare pentru membrii delega\iei marca\i cu asterisc vor fi suportate de institu\iile delegatare.
Vasile TARLEV

Andrei Stratan Mihail Pop

Anex= la Hot=r]rea Guvernului nr. 341 din 6 aprilie 2006 COMPONEN|A NOMINAL+ a delega\iei moldave ]n leg=tur= cu vizita oficial= a domnului Vladimir VORONIN, Pre[edintele Republicii Moldova, ]n Republica Albania (Tirana, 20-21 februarie 2006) [i ]n Republica Macedonia (Skopje, 21-22 februarie 2006) Grupul de exper\i: Delega\ia oficial=: MIRCOS Vasile - [ef al Serviciului protocol al VORONIN Vladimir - Pre[edintele Republicii Moldova Aparatului Pre[edintelui Republicii STRATAN Andrei - viceprim-ministru, ministru al Moldova afacerilor externe [i integr=rii euPEREBINOS Carolina - [ef adjunct al Direc\iei Europa ropene Central= [i de Sud-Est, Ministerul LAZ+R Valeriu - ministru al economiei [i comer\ Afacerilor Externe [i Integr=rii Euului ropene, translator MOCANU Sergiu - consilier ]n probleme speciale al MIJA Dinu - cameraman, Aparatul Pre[edintelui Pre[edintelui Republicii Moldova Republicii Moldova DRAGOMIR Vladimir* - pre[edinte al grupului parlamenCORCIMARI Valeriu - fotograf, Aparatul Pre[edintelui tar de prietenie moldo-albanez= [i Republicii Moldova moldo-macedonian= Paza: MADAN Veaceslav* - Ambasador Extraordinar [i PleBABII Roman - ofi\er de paz= nipoten\iar al Republicii Moldova Presa: ]n Republica Albania [i Republica LEORDA-PANI{ Aurelia* Macedonia - TV Moldova 1 VI{ANU Natalia - [ef al Serviciului de pres= al STAR}{ Constantin* - TV MIR Aparatului Pre[edintelui Republicii MUSTEA|+ Victoria* - TV NIT Moldova

384

HOT+R}RE
cu privire la modul de v]nzare-cump=rare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date ]n loca\iune
de la blocurile locative) date ]n loca\iune, conform anexei nr. 1; Lista obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date ]n loca\iune, care nu s]nt pasibile de privatizare, conform anexei nr. 2; Contractul-model de v]nzare-cump=rare a obiectului ]n proprietate privat=, conform anexei nr. 3. 2. Biroul Na\ional de Statistic= va prezenta lunar Agen\iei

}n scopul realiz=rii prevederilor art. 19 alin. (1) al Legii nr.1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 59-60, art. 518), cu modific=rile ulterioare, Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se aprob=: Regulamentul cu privire la modul de v]nzare-cump=rare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile (cl=diri, construc\ii, instala\ii, ]nc=peri, inclusiv anexele nelocuibile

18

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


3. Se abrog= hot=r]rile Guvernului, conform anexei nr. 4.
Vasile TARLEV

Privatizare pe l]ng= Ministerul Economiei [i Comer\ului indicele lunar al infla\iei (indicele pre\ului de consum al popula\iei).
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Ministrul economiei [i comer\ului Ministrul finan\elor
Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr. 342.

Valeriu Laz=r Mihail Pop

Anexa nr. 1 la Hot=r]rea Guvernului nr.342 din 6 aprilie 2006 REGULAMENT cu privire la modul de v]nzare-cump=rare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile (cl=diri, construc\ii, instala\ii, ]nc=peri, inclusiv anexele nelocuibile de la blocurile locative) date ]n loca\iune 1. V]nzarea-cump=rarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile (cl=diri, construc\ii, instala\ii, ]nc=peri, inclusiv anexe nelocuibile de la blocurile locative), date ]n loca\iune, neincluse ]n listele prev=zute ]n anexele la Programul de privatizare, se efectueaz= de c=tre Agen\ia Privatizare pe l]ng= Ministerul Economiei [i Comer\ului (]n continuare Agen\ia Privatizare). 2. Agen\ia Privatizare instituie, prin ordin, Comisia republican= de v]nzare-cump=rare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date ]n loca\iune (]n continuare - Comisia), care va include reprezentan\i ai Ministerului Economiei [i Comer\ului, Ministerului Finan\elor, Agen\iei Privatizare, autorit=\ii administra\iei publice locale [i ]ntreprinderii specializate ]n cadastru. Pre[edintele [i secretarul Comisiei vor fi numi\i din r]ndurile reprezentan\ilor Agen\iei Privatizare. {edin\ele Comisiei s]nt deliberative, dac= la ele particip= cel pu\in 2/3 din membri, iar deciziile ei se adopt= prin vot deschis, cu simpla majoritate de voturi. Deciziile Comisiei se consemneaz= ]ntr-un proces-verbal, semnat de membrii prezen\i. Comisia activeaz= ]n baza Regulamentului, aprobat prin ordinul Agen\iei Privatizare. 3. Locatarii care doresc s= cumpere ]nc=perile luate ]n loca\iune, depun la Agen\ia Privatizare o cerere, la care se anexeaz=: decizia despre darea ]n loca\iune (]n original); contractul de loca\iune (]n original); actul de evaluare a obiectului, ]ntocmit de c=tre exper\i licen\ia\i ]n domeniu; actul de examinare a ]nc=perilor date ]n loca\iune, ]ntocmit de locator, conform situa\iei de p]n= la o lun= de zile p]n= la depunerea cererii; planul-schem= al ]nc=perii, eliberat de Oficiul cadastral teritorial pentru privatizare; copia certificatului de ]nregistrare a ]ntreprinderii; copia extrasului din Registrul de stat al ]ntreprinderilor [i organiza\iilor; copia buletinului de identitate [i a anexei la el al conduc=torului; copia buletinului de identitate [i a anexei la el al persoanei fizice; certificatul de urbanism pentru blocurile cu un nivel; dup= caz, informa\ia de la Ministerul Culturii [i Turismului referitor la includerea ]n Registrul monumentelor ocrotite de stat. Comisia este ]n drept s= solicite [i alte documente suplimentare, dac= este necesar. }n caz de expirare a termenului de valabilitate a contractului de loca\iune dup= depunerea cererii de cump=rare, Comisia examineaz= documentele prezentate. 4. Decizia de v]nzare a obiectelor date ]n loca\iune este adoptat= de c=tre Comisie ]n baza documentelor prezentate de locatari, specificate ]n pct. 3 al prezentului Regulament. Comisia stabile[te pre\ul de v]nzare nu mai mic dec]t cel indicat ]n actul de evaluare, ]ntocmit ]n modul stabilit de o persoan= juridic= sau fizic= licen\iat= ]n domeniul respectiv de activitate. 5. Decizia pozitiv= a Comisiei constituie temei pentru ]n[tiin\area, ]n termen de p]n= la 10 zile, a locatarilor referitor la costul ]nc=perii, care urmeaz= s= fie achitat la o plat= unic=, ]n termen de 30 zile de la data adopt=rii deciziei, sau, dup= caz, la decizia Comisiei, ]n rate, dar termenul achit=rii ratelor nu va dep=[i 6 luni. La achitarea ]n rate, plata ini\ial=, efectuat= la momentul ]ncheierii contractului de v]nzare-cump=rare este de cel pu\in 25 la sut= din costul obiectului. Pl=\ile e[alonate se efectueaz= ]n sume egale, achitate lunar (trimestrial) sau ]nainte de termen, cu indexarea lor ]n func\ie de nivelul infla\iei la data efectu=rii pl=\ii. }n cazul neachit=rii pl=\ilor ]n termenele stabilite, cump=r=torul va pl=ti pentru fiecare zi de ]nt]rziere o penalitate ]n m=rime de 0,1% din suma neachitat= ]n termen, lu]ndu-se ]n calcul rata infla\iei pentru perioada de ]nt]rziere a acestei pl=\i. }n cazul ]n care locatarul nu a achitat, ]n termen de 30 zile, costul obiectului solicitat pentru cump=rare la o plat= unic= sau cel pu\in 25% la achitarea ]n rate, Comisia este ]n drept s= anuleze decizia de v]nzare. 6. Dup= prezentarea dispozi\iei de plat= privind achitarea costului obiectului dat ]n loca\iune, ori a pl=\ii ini\iale la achitarea ]n rate, precum [i a dispozi\iei de plat= a impozitului privat, ]n termen de p]n= la 15 zile, cu cump=r=torul se ]ncheie contractul de v]nzare-cump=rare, care urmeaz= s= fie autentificat ]n modul stabilit. La achitarea ]n rate, contractul de v]nzare-cump=rare va prevedea grevarea obiectului p]n= la achitarea integral=. Predarea-primirea obiectului ]n proprietate se va efectua dup= achitarea integral= a costului obiectului, inclusiv a nivelului infla\iei, penalit=\ilor etc., conform Regulamentului privind modul de transmitere a ]ntreprinderilor de stat, organiza\iilor, institu\iilor [i a subdiviziunilor lor, cl=dirilor, construc\iilor, mijloacelor fixe [i altor active, aprobat prin Hot=r]rea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995. 7. Actul de primire-predare a obiectului, ]ntocmit ]n modul stabilit, [i contractul de v]nzare-cump=rare urmeaz= s= fie ]nregistrate la Oficiul cadastral teritorial, care va ]nscrie denumirea noului proprietar ]n dosarul de inventariere tehnic=. 8. Plata pentru loca\iune urmeaz= a fi achitat= p]n= la data ]nregistr=rii contractului de v]nzare-cump=rare, conform prevederilor Codului civil. 9. Litigiile ce iau na[tere din v]nzarea-cump=rarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile se solu\ioneaz= ]n instan\a de judecat=.

19

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006
Anexa nr. 2 la Hot=r]rea Guvernului nr.342 din 6 aprilie 2006

LISTA obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date ]n loca\iune, care nu s]nt pasibile de privatizare 1. }nc=perile amplasate ]n cl=dirile [i obiectele propriepatrimoniu cultural na\ional. tate de stat, care ]n conformitate cu legisla\ia ]n vigoare nu 3. Bunurile imobiliare care urmeaz= a fi demolate ]n pot fi privatizate, inclusiv obiectele din fondul de imobile conformitate cu planul general de dezvoltare a localit=\ii. nelocuibile ]n care s]nt amplasate autorit=\ile publice (cu 4. }nc=perile amplasate ]n pasajele subterane pentru excep\ia subsolurilor ori parterului acestor cl=diri ]n cazul pietoni, pe traseele re\elelor inginere[ti, precum [i ]n lo]n care ele au fost prev=zute ]n documentele de proiectare curile de uz comun. pentru amplasarea obiectelor de menire social=), ]ntreprin5. }nc=perile ale c=ror cost a fost inclus ]n costul altor derile, organiza\iile [i institu\iile de stat, care nu s]nt incluse ]nc=peri ce se privatizeaz=. ]n anexele la Programul de privatizare. 6. }nc=perile ]n care s]nt amplasate noduri ale re\elelor 2. Bunurile imobiliare proprietate de stat care constituie inginere[ti. Anexa nr. 3 la Hot=r]rea Guvernului nr.342 din 6 aprilie 2006 CONTRACT-MODEL de v]nzare-cump=rare a obiectului ]n proprietate privat= __________________________________________________
(data, luna, anul - ]n litere)

___________________________________________________
(Oficiul cadastral teritorial)

municipiul, satul, raionul ______________________________ Subsemna\ii _________________________________________


(Agen\ia Privatizare pe l]ng= Ministerul Economiei [i Comer\ului)

____________________________________________________ ]n persoana __________________________________________ ____________________________________________________


(func\ia, numele, prenumele, patronimicul)

numit ]n continuare V}NZ+TOR, [i ____________________ ____________________________________________________


(numele, prenumele, patronimicul

________________________________________________
cump=r=torului sau persoanei ]mputernicite de el)

____________________________________________________ numit ]n continuare CUMP+R+TOR, au ]ncheiat prezentul contract privind URM+TOARELE: 1. V]nz=torul a v]ndut, iar cump=r=torul a cump=rat obiectul cu suprafa\a total= echivalent= cu ______ _______ __________________________________ metri p=tra\i
(]n litere)

situat______________________________________________
(adresa)

2. V]nz=torul a v]ndut ]n baza hot=r]rii Comisiei de privatizare nr. ______ din __________200_ obiectul la pre\ul stabilit ]n valoare de ______________________(lei) La ]ncheierea prezentului contract cump=r=torul a achitat pre\ul de v]nzare al obiectului ]n sum= de _________________ ___________________________________________________ care a fost depus= __________________________________ _____________________________________________________
(unde, cui, forma de plat=)

Cump=r=torul ob\ine dreptul de proprietate (posesie, folosin\=, dispunere) asupra obiectului, din momentul ]nregistr=rii contractului la ______________________________ ___

3. }n caz de deces al cump=r=torului, drepturile [i obliga\ iile stipulate ]n prezentul contract se transmit mo[tenitorilor lui, ]n modul prev=zut de Codul civil. 4. Cump=r=torul exploateaz=, ]ntre\ine [i repar= ]nc=perea pe cont propriu, respect]nd regulile [i normele unice ]n vigoare, particip=, propor\ional spa\iului pe care ]l ocup=, la acoperirea cheltuielilor de deservire tehnic= [i de repara\ii, inclusiv capital=, a ]ntregului imobil. 5. }n cazul privatiz=rii ]nc=perilor amplasate ]n imobile care s]nt monumente istorice, de arhitectur= [i cultur= de importan\= local=, cump=r=torul este obligat s= p=streze acest imobil conform proiectelor ini\iale, iar reconstruc\ia acestuia se va efectua cu autorizarea organelor de stat pentru protec\ia monumentelor. 6. Cump=r=torul suport= cheltuielile pentru autentificarea [i ]nregistrarea prezentului contract. 7. Prezentul contract este ]ntocmit ]n patru exemplare identice, c]te unul pentru fiecare parte (v]nz=tor [i cump=r=tor), unul r=m]ne ]n gestiunea biroului notarial, unul se remite Oficiului cadastral teritorial, pentru a fi ]nregistrat. Am luat cuno[tin\= de regulile de exploatare [i ]ntre\inere a imobilului [i a terenului aferent, pe care m= oblig s= le respect. Condi\ii specifice ]n cazul achit=rii ]n rate: }n cazul neachit=rii pl=\ilor ]n termenele stabilite ]n prezentul contract, Cump=r=torul va pl=ti pentru fiecare zi de ]nt]rziere o penalitate ]n m=rime de 0,1% din suma neachitat= ]n termen, lu]ndu-se ]n calcul rata infla\iei pentru perioada de ]nt]rziere a acestei pl=\i. P]n= la achitarea deplin= a pre\ului obiectului prezentului contract, Cump=r=torul nu este ]n drept s= gajeze, s= v]nd= sau s= ]nstr=ineze ]n orice alt mod obiectul prezentului contract, f=r= acordul V]nz=torului.

RECHIZITELE {I SEMN+TURILE P+R|ILOR: V]nz=torul: Agen\ia Privatizare pe l]ng= Ministerul Economiei [i Comer\ului ______________________

Cump=r=torul:

20

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


Anexa nr. 4 la Hot=r]rea Guvernului nr. 342 din 6 aprilie 2006 Lista hot=r]rilor de Guvern, care se abrog=

1. Hot=r]rea Guvernului nr. 349 din 21 iunie 1996 Cu privire la modul de evaluare [i v]nzare-cump=rare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile arendate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 49-50, art.411). 2. Hot=r]rea Guvernului nr. 122 din 4 februarie 1998 Cu privire la modificarea [i completarea Hot=r]rii Guvernului Republicii Moldova nr. 349 din 21 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 26-27, art.187). 3. Punctul 2 al Hot=r]rii Guvernului nr. 955 din 19 octombrie 1999 Privind modificarea [i completarea unor hot=r]ri ale Gu-

vernului Republicii Moldova ]n domeniul privatiz=rii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1999, nr.116-117, art.1010). 4. Hot=r]rea Guvernului nr. 1021 din 1 august 2002 Despre modificarea anexei nr. 1 la Hot=r]rea Guvernului Republicii Moldova nr. 349 din 21 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 115-116, art.1143). 5. Punctul 1 al Hot=r]rii Guvernului nr. 1112 din 11 septembrie 2003 Privind modificarea, completarea [i abrogarea unor hot=r]ri ale Guvernului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200-203, art.1158).

385

HOT+R}RE
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea [i completarea unor acte legislative
proiectul de lege pentru modificarea [i completarea unor acte legislative.
Vasile TARLEV

Guvernul HOT+R+{TE: Se aprob= [i se prezint= Parlamentului spre examinare


PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Ministrul economiei [i comer\ului Ministrul finan\elor Ministrul transporturilor [i gospod=riei drumurilor Ministrul justi\iei
Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr. 343.

Valeriu Laz=r Mihail Pop Miron Gagauz Victoria Iftodi

386

HOT+R}RE
cu privire la situa\ia social-economic= ]n raionul C=u[eni [i activitatea autorit=\ilor administra\iei publice locale ]n vederea dezvolt=rii durabile a unit=\ilor administrativ-teritoriale

Analiz]nd activitatea autorit=\ilor administra\iei publice locale de ambele niveluri din raionul C=u[eni, Guvernul constat= c= acestea au ]ntreprins un [ir de m=suri ce \in de stabilizarea situa\iei social-economice [i crearea premiselor pentru dezvoltarea durabil= a unit=\ilor administrativteritoriale. Consiliul raional [i subdiviziunile subordonate activeaz= conform regulamentelor aprobate. Transparen\a activit=\ii Consiliului raional [i a aparatului pre[edintelui raionului se asigur= prin publica\ii [i afi[e. Autorit=\ile administra\iei publice locale depun eforturi pentru asigurarea execut=rii Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 Modernizarea \=rii - bun=starea poporului, Programului Na\ional Satul Moldovenesc, precum [i a programelor ramurale. Astfel, volumul produc\iei ]ntreprinderilor industriale cuprinse ]n cercetarea statistic= lunar=, ]n perioada ianuarie-decembrie 2005, a constituit 92,8 mil. lei, sau cu 10,9 % mai mult fa\= de perioada similar= a anului 2004. Totodat=, ]n perioada ianuarie-septembrie 2005, din cele 293 ]ntreprinderi raportoare, au ob\inut profit numai 119 (40,6 %), iar 123 (42 %) au suportat pierderi. O situa\ie nesatisf=c=toare se atest= [i ]n activitatea ]ntreprinderilor micului business. Din cele 256 ]ntreprinderi raportoare, numai 96 au ob\inut profit (37,5%), iar 109 (42,5%) au suportat pierderi. Pe parcursul anului 2005 ]n bugetul raionului C=u[eni au fost ]ncasate venituri (cu excep\ia transferurilor) de 35,5 mil. lei, dep=[ind cu 9,7 % suma planificat=. }n perioada

de referin\=, bugetul raional a beneficiat de transferuri [i mijloace transmise din bugetul de stat ]n sum= de 43,7 mil. lei. Este de men\ionat faptul c=, ]n suma total= de venituri, ponderea transferurilor [i a mijloacelor transmise din bugetul de stat constituie 55,2 %, pe c]nd media pe unit=\ile administrativ-teritoriale de nivelul doi constituie 39,6 %. Cel mai mic grad de colectare a impozitelor [i taxelor locale de c=tre serviciul de colectare din cadrul prim=riilor se atest= ]n satele S=i\i (32,1 %), Tocuz (32,5 %), S=lcu\a (35,9 %) [i ]n comuna Ucrainca (37,5 %). }n anul 2005 volumul global al produc\iei agricole ]n toate categoriile de gospod=rii a constituit 965,6 mil. lei, sau cu 6,2 % mai mult fa\= de anul 2004. Concomitent, conducerea raionului, Direc\ia agricultur= [i alimenta\ie a Consiliului raional nu au mobilizat ]n deplin= m=sur= factorii de decizie [i antreprenorii din sectorul agroalimentar din raion. }n anul 2005 au fost recoltate 34787 tone de cereale [i leguminoase pentru boabe, sau cu 12,2 % mai pu\in comparativ cu anul 2004. Acest fapt a fost condi\ionat de diminuarea cu 23,5 % a roadei la un hectar. A sc=zut cu 48,2 % produc\ia porumbului pentru boabe; s-a redus efectivul de bovine cu 6,4% [i de ovine cu 5,1%. }n anul 2005 au r=mas nearate 10490 ha. Din cauza ]nn=molirii albiei vechi a r]ului Nistru din preajma satului Copanca, este imposibil= revitalizarea sistemelor de irigare a suprafe\elor pentru legumicultur=. Proceselor de degradare s]nt supuse 25290 ha (31% din terenurile cu destina\ie agricol=).

21

Nr. 59-62 (1840-1843)


O problem= stringent= este cea legat= de consolidarea terenurilor agricole (]n mod consolidat se prelucreaz= 32950 ha, sau 48%), precum [i fondarea noilor sta\iuni de ma[ini [i tractoare (]n raion activeaz= 5 sta\iuni tehnologice). Re\eaua drumurilor publice ]n raionul C=u[eni constituie 384,5 km (inclusiv 165,1 km na\ionale [i 219,5 km locale). Volumul lucr=rilor de repara\ie [i ]ntre\inere a drumurilor ]n anul 2005 a constituit 3248,1 mii lei, inclusiv ]ntre\inerea - 2691,3 mii lei [i repara\ia - 556,8 mii lei. Majoritatea drumurilor locale s]nt ]n stare nesatisf=c=toare. La fel, este dificil= transportarea pasagerilor spre satele Copanca [i Gr=dini\a. }n perioada ianuarie-decembrie 2005, num=rul pasagerilor transporta\i cu autobuze [i microbuze s-a cifrat la 1150,3 mii, sau cu 3,1% mai mult comparativ cu perioada similar= a anului precedent. }ntreprinderile de transport auto au transportat 12,5 mii tone de m=rfuri, sau cu 20,4 % mai pu\in fa\= de anul 2004. Investi\iile ]n capitalul fix, ]n anul 2005, s-au cifrat la 141372,2 mii lei, cu 30% mai mult fa\= de anul 2004. A crescut considerabil volumul lucr=rilor de construc\iemontaj. Astfel, ]n ianuarie-decembrie 2005 au fost efectuate lucr=ri de construc\ie-montaj ]n sum= de 99741,4 mii lei, sau de 4 ori mai mult fa\= de perioada similar= a anului 2004. }n perioada de referin\= au fost date ]n folosin\= locuin\e ]n suprafa\= total= de 1639 m2 (83% fa\= de perioada similar= a anului 2004). Volumul v]nz=rilor de m=rfuri cu am=nuntul ]n anul 2005 a ]nsumat 128801,1 mii lei, sau cu 18,7% mai mult fa\= de anul 2004. }n perioada de raport, popula\ia raionului C=u[eni a beneficiat de servicii prestate cu plat= ]n sum= de 70488,5 mii lei (cu 17,1% mai mult fa\= de anul 2004). Salariul mediu lunar ]n ianuarie-decembrie 2005 a constituit 872 lei, ceea ce reprezint= 66% din salariul mediu lunar pe republic=. Suma restan\elor pentru remunerarea muncii (datorii cu termenul de achitare expirat mai mult de o lun= calendaristic=), la 1 ianuarie 2006, a ]nregistrat 2,7 mil. lei, sau cu 0,7 mil. lei mai mult fa\= de data respectiv= a anului precedent. Situa\ia demografic= se caracterizeaz= prin sporul natural negativ (-218). }n perioada de referin\= s-au n=scut 1043 copii, iar num=rul persoanelor decedate a constituit 1261. Sistemul educa\ional este reprezentat de 9 licee teoretice, 20 [coli medii de cultur= general=, 8 gimnazii, 1 [coal= sportiv=, 1 centru de crea\ie a copiilor, 1 combinat didactic ]n satul S=lcu\a, 2 case de copii de tip familial, 2 centre de reabilitare a copiilor, 1 [coal= auxiliar= ]n satul Tocuz, 2 [coli profesionale, 33 institu\ii de ]nv=\=m]nt pre[colar. La re\eaua de gaze naturale s]nt conectate cazangeriile din 14 unit=\i [colare [i 7 unit=\i pre[colare. S]nt alimenta\i to\i elevii din clasele primare [i elevii din familiile socialmente vulnerabile, iar copiii care frecventeaz= grupele cu regim semiintern beneficiaz= de alimenta\ie de 2 ori pe zi. }n raionul C=u[eni ][i desf=[oar= activitatea 37 c=mine culturale, 45 biblioteci, 3 institu\ii de ]nv=\=m]nt artistic (2 [coli de muzic= [i 1 [coal= de arte), 4 muzee [i 74 forma\iuni artistice cu peste 1294 participan\i, 31 colective artistice de\in]nd titlul onorific Model. Din cele 37 c=mine culturale, 2 s]nt ]n stare satisf=c=toare (Grigorievca [i C=u[eni), celelalte necesit= repara\ie capital=. Majoritatea caselor de cultur= nu dispun de condi\iile necesare pentru desf=[urarea activit=\ii, lipse[te inventarul tehnic, aparatajul sonor [i de imprimare, instrumentele muzicale, costumele etc. Asisten\a medical= a popula\iei raionului C=u[eni este asigurat= de Institu\ia Medico-Sanitar= Public= Spitalul raional C=u[eni. Asisten\a medical= primar= se acord= de c=tre Centrul medicilor de familie, care dispune de 15 centre de s=n=tate [i 14 oficii ale medicului de familie.

14 aprilie 2006

}n prezent, la Spitalul raional C=u[eni exist= 19 posturi vacante de medici: 9 ]n sec\iile spitalice[ti [i 10 medici de familie. Centrul de medicin= preventiv= duce lips= de 6 medici [i 7 asisten\i medicali. Pe parcursul anului 2005 au fost repartiza\i [i angaja\i ]n c]mpul muncii numai 2 medici. Doar 30% din centrele de s=n=tate dispun de transport sanitar, 90% din acestea av]nd un grad de uzur= de peste 80%. }n raionul C=u[eni s]nt ]nregistra\i 17894 beneficiari de pensii, indemniza\ii [i aloca\ii sociale. Pe l]ng= sec\ia asisten\= social= [i protec\ie a familiei C=u[eni activeaz= 89 lucr=tori sociali, care deservesc la domiciliu 960 persoane inapte de munc=. Mai necesit= deservire la domiciliu 150 persoane. Pe parcursul anului curent, Agen\ia pentru Ocuparea For\ei de Munc= a plasat ]n c]mpul muncii 874 [omeri, fiind create 420 locuri de munc=. Pe parcursul perioadei analizate au beneficiat de ajutor de [omaj 80 [omeri, m=rimea medie a indemniza\iei lunare fiind de 528 lei. Din totalul de 91,8 km de re\ele de apeduct, 36 km necesit= de a fi substituite, uzura fizic= constituind 70%. Ponderea probelor de ap= care nu corespund indicilor sanitaro-chimici a crescut la 41,9%. Ponderea probelor de ap= cu rezultat nesatisf=c=tor a constituit, dup= indicii sanitaro-chimici, 92,2%, iar dup= indicii microbiologici - 22,8%. Volumul apelor uzate epurate mecanic ]n anul 2005 a constituit 115,7 mii m3, sau cu 20 mii m3 mai pu\in comparativ cu anul 2004. }n prezent func\ioneaz= 5 sta\ii de epurare a apelor uzate din cele 11 existente. Pe teritoriul raionului exist= 22 gunoi[ti neautorizate, cu suprafa\a total= de 15,8 ha. }n satul Gr=dini\a s]nt stocate 141 tone de pesticide inutilizabile [i interzise, care urmeaz= a fi nimicite. }n raion exist= 99 iazuri cu o suprafa\= de 920,6 ha, din care 97 s]nt ]n gestiunea prim=riilor (671 ha) [i 2 (230 ha) s]nt administrate de Concernul Republican Apele Moldovei. 7 bazine nu corespund normelor de exploatare; 66 necesit= repara\ii curente; 22 prezint= pericol de accident al barajului. Dispun de autoriza\ie special= de folosire a apei 17 beneficiari din cei 66. Suprafa\a total= a terenurilor fondului forestier pe teritoriul raionului C=u[eni constituie 14,7 mii ha. }n anul 2005 au fost efectuate lucr=ri de ]ngrijire pe o suprafa\= de 373,6 ha, fiind recoltat un volum brut de 2 mii m3. T=ierile de regenerare [i de conservare au fost aplicate pe o suprafa\= de 88,8 ha, fiind colectat un volum lemnos brut de 7,6 mii m3. Lucr=rile de ]mp=durire a terenurilor degradate decurg anevoios din cauza nerepartiz=rii terenurilor de c=tre prim=rii (la balan\a prim=riilor s]nt 1168 ha de p=duri care se afl= ]ntr-o stare avansat= de degradare). }n anul 2005 s-a ]nregistrat o majorare nesemnificativ= a criminalit=\ii, cu 0,2% (430 infrac\iuni) ]n raport cu anul 2004. Totodat=, se constat= o cre[tere a infrac\iunilor deosebit de grave - cu 72,7%, mai pu\in grave - cu 29,1% [i celor u[oare - cu 33,3%. Se afl= ]n ascenden\= num=rul actelor de huliganism (@30,8%), infrac\iunilor contra vie\ii (@2%), inclusiv v=t=m=rilor inten\ionate grave (@6,7%). Se atest= o sporire cu 200% a num=rului trecerilor ilegale a frontierei, abuzurilor de putere, cu 46,2% - a crimelor comise de c=tre persoane cu func\ii de r=spundere, cu 16,7 - a jafurilor [i cu 10% - a accidentelor rutiere. S-a diminuat num=rul infrac\iunilor contra patrimoniului cu 1,3% [i t]lh=riilor cu 20%. }n scopul amelior=rii situa\iei social-economice [i cre=rii premiselor pentru dezvoltarea durabil= a unit=\ilor administrativ-teritoriale din raionul C=u[eni, Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se ia act de informa\ia prezentat= de dl Gh. Tabun[cic, pre[edinte al raionului C=u[eni, cu privire la situa\ia social-economic= ]n raion [i activitatea autorit=\ilor administra\iei publice locale ]n vederea dezvolt=rii durabile a

22

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


capitale pentru anii 2007-2008; s= execute repara\ia curent= a drumurilor locale L-512 {tefan Vod= - S=i\i, L-525 G]sca - F]rl=deni (cu repara\ia pode\ului), drumului de acces spre satele Ursoaia [i Opaci, sectorului de drum L-548 C]rn=\enii Noi - Co[calia - Plop-{tiubei; s= asigure elaborarea proiectului Centrului de tineret din satul Plop-{tiubei; ]n comun cu Prim=ria ora[ului C=u[eni: p]n= la 1 august 2006, s= elaboreze proiectul reconstruc\iei cimitirului din ora[ul C=u[eni [i s= identifice resursele financiare necesare pentru realizarea lucr=rilor respective ]n anii 2006-2007; p]n= la finele anului 2006, s= ]ntreprind= ac\iunile necesare pentru amenajarea pavilioanelor la sta\iile de transport public; ]n comun cu Ministerul Ecologiei [i Resurselor Naturale [i autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i, p]n= la 20 aprilie 2006, s= asigure lichidarea tuturor gunoi[tilor neautorizate. 3. Se recomand= autorit=\ilor administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i s= transmit=, cu titlu gratuit, ]nc=perile ]n care s]nt amplasate oficiile po[tale de la balan\a prim=riilor la balan\a }.S. Po[ta Moldovei. 4. Ministerul Finan\elor: ]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale de ambele niveluri, pe baza documenta\iei de proiect [i de deviz, pe parcursul anului 2006, va identifica mijloacele financiare necesare pentru executarea lucr=rilor de construc\ie a gazoductului spre [coala [i gr=dini\a din satul Opaci ]n propor\ie de 34 la sut= din bugetul de stat, 33 la sut= din bugetul raional [i 33 la sut= din bugetul local; ]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale de ambele niveluri, ]n baza documenta\iei de proiect [i de deviz, va identifica [i va prevedea pentru anii 2007-2008 mijloace financiare pentru construc\ia gazoductelor spre satele Baimaclia, Ciufle[ti, Chirc=ie[tii Noi, Ucrainca, C]rn=\enii Noi [i ora[ul C=inari; va asigura alocarea mijloacelor financiare prev=zute ]n Programul de investi\ii capitale pe anul 2006, destinate pentru efectuarea lucr=rilor de construc\ie a [colii pentru 464 de locuri din satul Ciufle[ti, va identifica [i va ]nainta pe parcursul anului de gestiune propuneri de alocare a mijloacelor suplimentare pentru asigurarea finan\=rii construc\iei acestui obiect ]n anul 2007; va ]nainta propuneri de finan\are pe parcursul anilor 2007-2009 a construc\iei Centrului de tineret din satul Plop-{tiubei, cu alocarea mijloacelor financiare pe baza documenta\iei de proiect [i de deviz ]n propor\ie de 34 la sut= din bugetul de stat, 33 la sut= din bugetul raional [i 33 la sut= din bugetul local. 5. Ministerul Industriei [i Infrastructurii: va asigura valorificarea eficient= a mijloacelor financiare ]n sum= de 2450 mii lei, alocate pentru gazificarea satelor Taraclia (700 mii lei), Ursoaia [i T=n=tari (600 mii lei), Copanca (300 mii lei), Plop-{tiubei (400 mii lei), Chirc=ie[ti (300 mii lei), Leuntea (150 mii lei); ]n comun cu Ministerul Reintegr=rii [i autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i [i doi, pe parcursul primului semestru al anului 2006, va ]ntreprinde m=suri concrete pentru urgentarea finaliz=rii construc\iei liniei electrice de tensiune ]nalt= c=tre satul Copanca [i reutilarea sta\iei care alimenteaz= satul. 6. Agen\ia Na\ional= pentru Reglementare ]n Energetic=, ]n termen de o lun=, va ]ntreprinde m=suri concrete pentru asigurarea fiabil= cu energie electric= a consumatorilor din localit=\ile Ucrainca, Tocuz, Co[calia, precum [i pentru neadmiterea deconect=rilor neprogramate a energiei electrice. 7. Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului, ]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale: va asigura executarea pe parcursul anului 2006 a lucr=-

unit=\ilor administrativ-teritoriale. 2. Se recomand= pre[edintelui raionului (dl Gh. Tabun[cic) [i Consiliului raional C=u[eni: ]n comun cu ministerele [i alte autorit=\i administrative centrale, ]n termen de o lun=, s= elaboreze un plan concret de ac\iuni privind lichidarea neajunsurilor existente, cu aprobarea acestuia, p]n= la 1 mai 2006, de c=tre Consiliul raional; ]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat [i serviciile acestuia din teritoriu, s= ]ntreprind= m=suri concrete pentru neadmiterea de c=tre agen\ii economici a restan\elor la pl=\ile ]n bugetul public na\ional; ]n comun cu Ministerul Industriei [i Infrastructurii [i autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i, p]n= la 1 iulie 2006, s= elaboreze un program de gazificare a institu\iilor de ]nv=\=m]nt din raion pentru anii 2006-2008, cu identificarea surselor de finan\are; ]n comun cu Ministerul Industriei [i Infrastructurii, Agen\ ia pentru Dezvoltare Regional= [i primarul satului T=n=tari, s= asigure, p]n= la 1 noiembrie 2006, conectarea la re\eaua de gaze naturale, precum [i aprovizionarea cu ap= potabil= a azilului de b=tr]ni din satul T=n=tari; ]n comun cu Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului [i autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i, p]n= la 1 septembrie 2006, s= asigure deschiderea gr=dini\ei de copii [i dotarea cantinei [colii medii din satul S=i\i cu utilajul [i mobilierul necesar pentru alimenta\ia elevilor, repara\ia capital=, pe parcursul anului 2006, a gr=dini\elor de copii din satele Zaim [i Ucrainca, a [colilor din satul Chirc=ie[ti, ora[ul C=inari [i a liceului din satul Copanca, iar pe parcursul anului 2007 - a gr=dini\ei de copii din satul Tocuz, a [colilor primare din satele Zaim, F]rl=deni, a [colilor din satele Chirc=ie[ti [i S=i\i; ]n comun cu Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului, Ministerul Finan\elor [i primarul satului Tocuz, p]n= la 1 noiembrie 2006, s= efectueze lucr=rile de construc\ie a cazangeriei autonome [i de conectare la gazele naturale a [colii medii [i a [colii auxiliare din satul Tocuz, cu finan\area ]n propor\ie de 50 la sut= din bugetul raional [i 50 la sut= din bugetul de stat; ]n comun cu Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului [i autorit=\ile administra\iei publice de nivelul ]nt]i, p]n= la finele anului 2006, s= elaboreze proiectul complexului sportiv din ora[ul C=u[eni, identific]nd sursele de finan\are pentru finalizarea obiectului p]n= ]n anul 2009; ]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i [i Ministerul S=n=t=\ii [i Protec\iei Sociale, s= execute pe parcursul anului 2006 repara\ia capital= a sp=l=toriei [i acoperi[ului sec\iei de terapie a Institu\iei Medico-Sanitare Spitalul raional C=u[eni; ]n comun cu Ministerul Culturii [i Turismului [i autorit=\ile administra\iei publice de nivelul ]nt]i, ]n termen de dou= luni, s= asigure elaborarea [i aprobarea unui program concret de aprovizionare cu carte a bibliotecilor pentru anii 2006-2007; ]n comun cu Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimentare [i autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i, s= ]ntreprind= m=suri concrete ]ntru consolidarea terenurilor agricole [i efectuarea lucr=rilor agrotehnice pe terenurile neprelucrate (10490 ha); ]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i [i Agen\ia pentru Dezvoltare Regional=, ]n termen de dou= luni, s= elaboreze un program de m=suri privind asigurarea, pe parcursul anilor 2006-2009, a fiec=rei localit=\i din raion cu baie public=, identific]nd mijloacele financiare necesare din bugetul raional [i cel local; ]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i, pe parcursul anului 2006: s= elaboreze proiectul sectorului de drum Copanca Plop-{tiubei (varianta alb=) [i s= ]nainteze propuneri pentru includerea finan\=rii obiectului dat ]n Programul de investi\ii

23

Nr. 59-62 (1840-1843)


rilor de repara\ie a gr=dini\ei de copii din satul Baccealia; p]n= la 1 septembrie 2006, va asigura institu\iile de ]nv=\=m]nt cu minimul necesar de cadre pedagogice [i cu literatur= metodic=; ]n comun cu pre[edintele raionului [i primarul satului Taraclia, p]n= la 1 septembrie 2006, va asigura crearea condi\iilor necesare pentru alimentarea elevilor liceului din localitatea respectiv=. 8. Ministerul S=n=t=\ii [i Protec\iei Sociale, ]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul doi: ]n primul semestru al anului 2006, va asigura repara\ia sediului Centrului de medicin= preventiv= din raion; pe parcursul anului 2006, va asigura completarea tuturor institu\iilor medicale cu minimul necesar de cadre calificate; ]n comun cu pre[edintele raionului [i primarii unit=\ilor administrativ-teritoriale, ]n termen de o lun=, va deschide ]n toate localit=\ile raionului farmacii de stat sau, dup= caz, filiale ale farmaciilor spitalice[ti. 9. Agen\ia Rela\ii Funciare [i Cadastru, ]n comun cu Ministerul Ecologiei [i Resurselor Naturale [i Consiliul raional C=u[eni, pe parcursul anilor 2006-2009, va include ]n planul de ac\iuni pentru realizarea Programului de valorificare a terenurilor noi [i de sporire a fertilit=\ii solului elaborarea documenta\iei de proiect [i executarea lucr=rilor de ad]ncire a albiei r]ului Botna ]n hotarele administrativ-teritoriale ale satelor Ursoaia, C]rn=\eni, Plop-{tiubei [i Chirc=ie[ti. 10. Ministerul Transporturilor [i Gospod=riei Drumurilor: p]n= la 1 septembrie 2006, va actualiza proiectul construc\iei drumului de ocolire a ora[ului C=u[eni, iar Ministerul Finan\elor va include finan\area proiectului respectiv ]n Programul de investi\ii capitale pe anii 2007-2008; p]n= la 1 decembrie 2006, va efectua studiul de fezabilitate privind construc\ia drumului de ocolire a satului Grigorievca; ]n termen de 15 zile, va examina la fa\a locului necesarul de transport de pasageri [i va ]ntreprinde m=suri ]ntru asigurarea num=rului necesar de curse ]nspre localit=\ile Copanca [i Gr=dini\a; pe parcursul anului 2006, va executa repara\ia curent= a drumurilor na\ionale R-31 C=u[eni - Tarutino (pe sectorul C=u[eni-Sai\i) [i R-32 Puhoi - C=inari - S=lcu\a (pe sectorul C=inari-S=lcu\a), precum [i a drumului local L-533 Tocuz - Ucrainca; ]n comun cu pre[edintele raionului, Ministerul Finan\elor [i primarul satului Zaim , p]n= la 1 iulie 2006, va efectua lucr=rile de repara\ie a drumului spre Casa-muzeu A.Mateevici [i a parc=rii auto din preajma acesteia, identific]nd resursele financiare necesare pentru lucr=rile respective; ]n comun cu }.S. Calea Ferat= din Moldova, pre[edintele raionului [i primarul satului S=lcu\a, ]n termen de 20 zile, va analiza situa\ia [i va ]nainta propuneri concrete ]n vederea asigur=rii trecerii peste calea ferat= ]n satul nominalizat. 11. Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimentare: ]n comun cu Agen\ia Rela\ii Funciare [i Cadastru, Ministerul Ecologiei [i Resurselor Naturale [i autorit=\ile administra\iei publice locale: pe parcursul anului 2006, va elabora documenta\ia de proiect [i, p]n= la finele anului 2008, va efectua cur=\irea albiei vechi a r]ului Nistru ]n hotarele administrativ-teritoriale ale satelor Copanca, Leuntea [i Talmaza (raionul {tefan Vod=) [i umplerea lui cu ap=; p]n= la 1 iulie 2006, va elabora un plan de ac\iuni privind revitalizarea, p]n= la finele anului 2008, a sistemelor de irigare din raion; ]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale, va contribui la repara\ia, ]n prima jum=tate a anului 2006, a cl=dirii administrative a Inspectoratului raional de stat pentru semin\e; ]n comun cu pre[edintele raionului, p]n= la finele anului

14 aprilie 2006

curent, va asigura crearea unei sta\iuni tehnologice de ma[ini ]n satul Ucrainca; ]n comun cu pre[edintele raionului, ]n termen de o lun=, va analiza situa\ia la fabrica de lapte din ora[ul C=u[eni [i va prezenta un plan concret de ac\iuni privind redresarea acesteia. 12. Ministerul Culturii [i Turismului: ]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i, pe parcursul anului 2006, va elabora proiectul Centrului de tineret din satul Plop-{tiubei; ]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale, p]n= la 1 iunie 2006, va elabora un program de ac\iuni privind repara\ia [i renovarea, pe parcursul anilor 2006-2008, a caselor de cultur= [i bibliotecilor din raion; ]n comun cu Ministerul Finan\elor [i autorit=\ile administra\iei publice locale de ambele niveluri, p]n= la 1 mai 2006, va identifica pe baza documenta\iei de proiect [i de deviz resursele financiare pentru finalizarea, pe parcursul anului 2006, a lucr=rilor de construc\ie a sistemului de evacuare a apelor subterane la monumentul arhitectural Adormirea Maicii Domnului din ora[ul C=u[eni; ]n termen de o lun=, va prezenta propuneri privind atribuirea Casei-muzeu A.Mateevici a statutului de muzeu republican; p]n= la 20 noiembrie 2006, va aduce ]n ordine exponatele din colec\ia Casei-muzeu A.Mateevici, precum [i va completa expozi\ia actual= cu noi obiecte. 13. Agen\ia pentru Silvicultur= Moldsilva, ]n comun cu Agen\ia Rela\ii Funciare [i Cadastru [i autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelul ]nt]i, ]n termen de dou= luni, va elabora un plan de ac\iuni privind crearea [i reconstruc\ia, pe parcursul anilor 2006-2009, a f][iilor forestiere de protec\ie a terenurilor agricole [i plantarea culturilor forestiere masive, conform suprafe\elor prezentate de prim=rii. 14 . Agen\ia pentru Dezvoltare Regional=: ]n comun cu Ministerul Ecologiei [i Resurselor Naturale [i autorit=\ile administra\iei publice locale, p]n= la 1 iunie 2006, va elabora un program de asigurare cu ap= potabil= a tuturor localit=\ilor raionului, precum [i va identifica mijloacele financiare necesare; ]n comun cu pre[edintele raionului, p]n= la 15 aprilie 2006, va elabora documenta\ia tehnic= pentru lucr=rile de repara\ie a [colii primare [i a Casei-muzeu A.Mateevici din satul Zaim; ]n comun cu Prim=ria ora[ului C=u[eni, ]n termen de trei luni, va elabora documenta\ia de proiect privind reconstruc\ia apeductului din ora[, iar Ministerul Finan\elor va asigura alocarea, pe parcursul anului curent, a mijloacelor b=ne[ti pentru finan\area lucr=rilor ]n cauz=; ]n termen de o lun=, va examina starea tehnic= a cl=dirii Liceului Prometeu din satul Copanca [i va ]nainta propuneri privind asigurarea fiabilit=\ii acestui obiectiv. 15. Ministerul Afacerilor Interne, p]n= la 1 mai 2006, va solu\iona problema privind angajarea ]n c]mpul muncii a pompierilor postului antiincendiar din satul Copanca. 16. Ministerul Justi\iei, ]n comun cu Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimentare [i Agen\ia Rela\ii Funciare [i Cadastru, va examina [i prezenta, dup= caz, p]n= la 1 august 2006, mecanismul de mobilizare a proprietarilor ale c=ror terenuri agricole se afl= ]n perimetrul suprafe\elor preconizate pentru consolidare. 17. Comisia de stat pentru reglementarea modului de eliberare a legitima\iilor participan\ilor la conflictul armat pentru ap=rarea integrit=\ii [i independen\ei Republicii Moldova (1991-1992), ]n comun cu Ministerul Ap=r=rii [i autorit=\ile administra\iei publice locale de nivelurile ]nt]i [i doi, ]n termen de dou= luni, va efectua verificarea listelor participan\ilor la conflictul armat din raioanele de est ale \=rii [i va elibera legitima\iile respective. 18. Ministerul Ecologiei [i Resurselor Naturale: ]n comun cu Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimenta-

24

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


lucr=rilor respective din Fondul Ecologic Na\ional. 19. Ministerele, alte autorit=\i administrative centrale [i autorit=\ile administra\iei publice locale vor informa Guvernul, ]n termenele stabilite, despre mersul execut=rii prezentei hot=r]ri. 20. Controlul asupra execut=rii prezentei hot=r]ri se pune ]n sarcina Agen\iei pentru Dezvoltare Regional=.
Vasile TARLEV

re [i autorit=\ile administra\iei publice locale, p]n= la finele anului 2006, va asigura realizarea m=surilor de reambalare, depozitare [i nimicire treptat= a pesticidelor interzise [i inutilizabile stocate ]n depozitul din satul Gr=dini\a; ]n comun cu pre[edintele raionului [i primarul satului S=i\i, p]n= la 1 septembrie curent, va efectua lucr=rile de repara\ie [i punerea ]n func\iune a dou= f]nt]ni arteziene, cu finan\area
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Ministrul economiei [i comer\ului Ministrul reintegr=rii Ministrul s=n=t=\ii [i protec\iei sociale Ministrul finan\elor Ministrul transporturilor [i gospod=riei drumurilor Ministrul educa\iei, tineretului [i sportului Ministrul culturii [i turismului Ministrul justi\iei Ministrul agriculturii [i industriei alimentare Ministrul ecologiei [i resurselor naturale Ministrul afacerilor interne Ministrul industriei [i infrastructurii
Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 344.

Valeriu Laz=r Vasilii {ova Ion Ababii Mihail Pop Miron Gagauz Victor |vircun Artur Cozma Victoria Iftodi Anatolie Gorodenco Constantin Mihailescu Gheorghe Papuc Vladimir Antosii

387

HOT+R}RE
cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege
2. Se abrog= Hot=r]rea Guvernului nr. 1280 din 9 decembrie 2005 Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind completarea Legii nr. 1041-XIV din 15 iunie 2000 pentru ameliorarea prin ]mp=durire a terenurilor degradate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 168-171, art. 1384).
Vasile TARLEV

Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se retrage din Parlament proiectul de lege privind completarea Legii nr. 1041-XIV din 15 iunie 2000 pentru ameliorarea prin ]mp=durire a terenurilor degradate, aprobat prin Hot=r]rea Guvernului nr. 1280 din 9 decembrie 2005.
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Ministrul ecologiei [i resurselor naturale Ministrul agriculturii [i industriei alimentare Ministrul justi\iei
Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 345.

Constantin Mihailescu Anatolie Gorodenco Victoria Iftodi

388

HOT+R}RE
cu privire la aprobarea modific=rilor ce se opereaz= ]n Hot=r]rea Guvernului nr. 447 din 17 aprilie 2003
Programului na\ional de asigurare a securit=\ii ecologice (se anexeaz=).
Vasile TARLEV Zinaida Grecian]i Constantin Mihailescu Ion Ababii

Guvernul HOT+R+{TE: Se aprob= modific=rile ce se opereaz= ]n Hot=r]rea Guvernului nr. 447 din 17 aprilie 2003 Cu privire la aprobarea
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Prim-viceprim-ministru Ministrul ecologiei [i resurselor naturale Ministrul s=n=t=\ii [i protec\iei sociale
Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 346.

25

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

Aprobate prin Hot=r]rea Guvernului nr. 346 din 7 aprilie 2006 Modific=rile ce se opereaz= ]n Hot=r]rea Guvernului nr. 447 din 17 aprilie 2003 Hot=r]rea Guvernului nr. 447 din 17 aprilie 2003 Cu privire la aprobarea Programului na\ional de asigurare a securit=\ii ecologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 77-79, art. 477), cu modific=rile ulterioare, se modific= dup= cum urmeaz=: ]n tot textul hot=r]rii [i al Programului na\ional de asigurare a securit=\ii ecologice sintagma Ministerul Ecologiei, Construc\iilor [i Dezvolt=rii Teritoriului se substituie cu sintagma Ministerul Ecologiei [i Resurselor Naturale, sintagmele Ministerul Energeticii [i Ministerul Industriei se substituie cu sintagma Ministerul Industriei [i Infrastructurii, sintagma Ministerul Culturii se substituie cu sintagma Ministerul Culturii [i Turismului, sintagma Ministerul S=n=t=\ii se substituie cu sintagma Ministerul S=n=t=\ii [i Protec\iei Sociale, sintagma Departamentul Standardizare [i Metrologie se substituie cu sintagma Serviciul Standardizare [i Metrologie, sintagma Departamentul Situa\ii Excep\ionale se substituie cu sintagma Ministerul Afacerilor Interne [i sintagma Cancelariei de Stat se substituie cu sintagma Aparatului Guvernului; la punctul 2 al hot=r]rii cuvintele departamentele, autorit=\ile administra\iei publice centrale [i locale se substituie cu cuvintele alte autorit=\i administrative centrale [i autorit=\ile administra\iei publice locale; capitolul 21 al Programului na\ional de asigurare a securit=\ii ecologice se modific= dup= cum urmeaz=: pozi\ia 3: la rubrica 2, cuvintele valorilor-limit= ale emisiilor (VLE), utiliz]nd tehnicile moderne disponibile se substituie cu cuvintele valorilor-limit= ale emisiilor (VLE), care se bazeaz= pe cele mai bune tehnici disponibile; la rubrica 4, cifrele 2003-2004 se substituie cu cifrele 2006-2007; la pozi\ia 7 rubrica 4, cifrele 2003-2005 se substituie cu cifrele 2006-2007; la pozi\ia 11 rubrica 4, cifrele 2003 se substituie cu cifrele 2006; la pozi\ia 13 rubrica 4, cifrele 2003 se substituie cu cifrele 2006; la pozi\ia 15 rubrica 4, cifrele 2003 se substituie cu cifrele 2006; pozi\ia 21: la rubrica 2, cuvintele Elaborarea regulamentului privind valorile-limit= ale emisiilor pentru sectorul energetic se substituie cu cuvintele Elaborarea regulamentului privind valorile-limit= ale emisiilor pentru ramurile economiei na\ionale; la rubrica 4, cifrele 2003-2004 se substituie cu cifrele 2007-2008; pozi\ia 22: la rubrica 2, cuvintele Elaborarea regulamentului privind utilizarea celor mai bune metodologii disponibile ]n sectorul energetic se substituie cu cuvintele Elaborarea regulamentului privind utilizarea celor mai bune tehnici disponibile ]n ramurile economiei na\ionale; la rubrica 4, cifrele 2003-2004 se substituie cu cifrele 2007-2008; pozi\ia 30 se exclude; ]n tot textul tabelului la rubrica 3, cuv]ntul departamente se substituie cu cuvintele alte autorit=\i administrative centrale; ]n tot textul tabelului [i ]n nota la tabel: abrevierea MECDT se substituie cu abrevierea MERN; abrevierile ME [i MI se substituie cu abrevierea MII; abrevierea MC se substituie cu abrevierea MCT; abrevierea MS se substituie cu abrevierea MSPS; abrevierea DSM se substituie cu abrevierea SSM; abrevierea DSE se substituie cu abrevierea MAI.

389

HOT+R}RE
cu privire la modificarea Hot=r]rii Guvernului nr. 57 din 23 ianuarie 2006
le pentru achitarea lucr=rilor de gazificare a satului Ol=ne[ti se substituie prin cuvintele inclusiv 200 mii lei - pentru gazificarea gr=dini\ei de copii nr. 4 [i 100 mii lei - pentru gazificarea [colii ruse de cultur= general=, satul Ol=ne[ti.
Vasile TARLEV Mihail Pop

Guvernul HOT+R+{TE: La punctul 1 al Hot=r]rii Guvernului nr. 57 din 23 ianuarie 2006 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 21-24, art. 114), cuvintePRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Ministrul finan\elor
Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 347.

390

HOT+R}RE
cu privire la alocarea mijloacelor financiare
2. Consiliul raional Str=[eni, ]n calitate de beneficiar al mijloacelor alocate, va perfecta, ]n modul stabilit, documentele necesare pentru finan\area cheltuielilor men\ionate. 3. Ministerul Finan\elor va finan\a lucr=rile nominalizate pe m=sura prezent=rii documentelor de confirmare a cheltuielilor suportate.
Vasile TARLEV Mihail Pop

Guvernul HOT+R+{TE: 1. Ministerul Finan\elor va aloca, din fondul de rezerv= al Guvernului, Consiliului raional Str=[eni mijloace financiare ]n sum= de 170 mii lei pentru construc\ia gazoductului de la punctul de distribu\ie a gazelor Chirianca p]n= la gimnaziul din satul Chirianca.
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Ministrul finan\elor
Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 348.

26

14 aprilie 2006 391

Nr. 59-62 (1840-1843) HOT+R}RE


pentru aprobarea Acordului ]ntre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Statului Israel cu privire la colaborarea ]n domeniul standardiz=rii, metrologiei [i evalu=rii conformit=\ii, semnat la Ierusalim la 22 noiembrie 2004

Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se aprob= Acordul ]ntre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Statului Israel cu privire la colaborarea ]n domeniul standardiz=rii, metrologiei [i evalu=rii conformit=\ii, semnat la Ierusalim la 22 noiembrie 2004.
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene
Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 349.

2. Ministerul Afacerilor Externe [i Integr=rii Europene va notifica Guvernului Statului Israel aprobarea Acordului nominalizat. 3. Serviciul Standardizare [i Metrologie va ]ntreprinde m=surile necesare ]ntru realizarea prevederilor Acordului sus-men\ionat.
Vasile TARLEV

Andrei Stratan

392

HOT+R}RE
cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru egalitate ]ntre femei [i b=rba\i
zenta Guvernului spre aprobare, ]n modul stabilit, proiectul regulamentului s=u de activitate. 3. Se stabile[te c=, ]n cazul eliber=rii din func\ie a persoanelor care fac parte din componen\a Comisiei, atribu\iile lor ]n cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele noudesemnate ]n func\iile respective, f=r= a adopta o nou= hot=r]re de Guvern. 4. Se abrog= Hot=r]rea Guvernului nr. 74 din 2 februarie 1999 Cu privire la instituirea Comisiei pentru problemele femeii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 14-15, art. 107), cu modific=rile ulterioare.
Vasile TARLEV

}n conformitate cu Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalit=\ii de [anse ]ntre femei [i b=rba\i (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 47-50, art. 200) [i ]ntru realizarea prevederilor Conven\iei asupra elimin=rii tuturor formelor de discriminare fa\= de femei (ratificat= prin Hot=r]rea Parlamentului nr. 87-XIII din 28 aprilie 1994), Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se instituie Comisia guvernamental= pentru egalitate ]ntre femei [i b=rba\i [i se aprob=, conform anexei, componen\a ei nominal=. 2. Comisia, ]n termen de o lun=, va elabora [i va prePRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Ministrul s=n=t=\ii [i protec\iei sociale Ministrul finan\elor Ministrul justi\iei
Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 350.

Ion Ababii Mihail Pop Victoria Iftodi

Anex= la Hot=r]rea Guvernului nr. 350 din 7 aprilie 2006 COMPONEN|A NOMINAL+ a Comisiei Guvernamentale pentru egalitate ]ntre femei [i b=rba\i - viceprim-ministru, pre[edinte al Comisiei M}NDRU Victor - viceministru al s=n=t=\ii [i protec\iei sociale, vicepre[edinte al Comisiei SACA Rodica - consultant principal ]n domeniul dezvolt=rii sociale, Aparatul Guvernului, secretar al Comisiei Membrii Comisiei: BUCEA|CHI Pavel - viceministru al dezvolt=rii informa\ ionale FURCULI|+ Feodosia - viceministru al finan\elor KISTRUGA Eugenia - viceministru al afacerilor externe [i integr=rii europene LAPICUS Tatiana - viceministru al culturii [i turismului MOCANU Elena - viceministru al justi\iei CRISTEA Valerian MOLDOVAN-BATR}NAC Viorelia - viceministru al educa\iei, tineretului [i sportului SILIVESTRU Petru - viceministru al ecologiei [i resurselor naturale BORGULA Ludmila - deputat ]n Parlament BODRUG-LUNGU Valentina - pre[edinte al ONG Gender-Centru BEJAN Raisa - vicepre[edinte al Uniunii produc=torilor de zah=r, Confedera\ia Na\ ional= a Patronatului din Republica Moldova CESNOCOVA Nina - [ef al sec\iei principale statistica demografic=, Biroul Na\ional de Statistic=

27

Nr. 59-62 (1840-1843)


- [ef al Direc\iei control general [i serviciu uman, Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimentare GOLOVACI Sergiu - adjunct al ministrului afacerilor interne MARDAROVICI Ecaterina - pre[edinte al ONG Clubul politic 50/50 SAMOILA Tatiana - [ef al Direc\iei principale migra\ia de munc= [i rela\ii externe, Biroul Na\ional Migra\iune SELIN Ana - pre[edinte al Sindicatului Sindindcomservice, pre[edinte al organiza\iei femeilor din cadrul Confedera\iei Sindicatelor Libere din Republica Moldova SolidaritaFURDUI Valentina

14 aprilie 2006
te - vicedirector al Direc\iei generale dezvoltarea resurselor umane, munc= [i politici salariale, Ministerul Economiei [i Comer\ului - director al Centrului Na\ional de Studii [i Informare pentru Femei - doctor habilitat ]n [tiin\e economice, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova - pre[edinte al organiza\iei femeilor din cadrul Confedera\iei Sindicatelor din Republica Moldova, director al Direc\iei rela\ii externe [i protocol, Confedera\ia Sindicatelor din Republica Moldova

STUCALOV Larisa

TERZI Daniela {I{CANU Nadejda ZGHIBAR|+ Nina

393

HOT+R}RE
cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valentin VIZANT, director general al Administra\iei de Stat a Avia\iei Civile

Guvernul HOT+R+{TE: Se acord= depline puteri domnului Valentin VIZANT, director general al Administra\iei de Stat a Avia\iei CiviPRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene
Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 351.

le, pentru semnarea Acordului privind serviciile aeriene ]ntre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Republicii Letonia.
Vasile TARLEV

Andrei Stratan

394

HOT+R}RE
cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Conven\iei ]ntre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Republicii Macedonia pentru evitarea dublei impuneri [i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit [i pe capital [i a Protocolului la aceasta

Guvernul HOT+R+{TE: Se aprob= proiectul de lege privind ratificarea Conven\iei ]ntre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Republicii Macedonia
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene Ministrul finan\elor Ministrul justi\iei
Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 352.

pentru evitarea dublei impuneri [i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit [i pe capital [i a Protocolului la aceasta [i se prezint= Parlamentului spre examinare.
Vasile TARLEV

Andrei Stratan Mihail Pop Victoria Iftodi

395

HOT+R}RE
pentru acordarea deplinelor puteri domnului Valeriu LAZ+R, ministru al economiei [i comer\ului
privind dezvoltarea cooper=rii ]ntre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Republicii Letonia.
Vasile TARLEV

Guvernul HOT+R+{TE: Se acord= depline puteri domnului Valeriu LAZ+R, ministru al economiei [i comer\ului, pentru semnarea Acordului
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene
Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 353.

Andrei Stratan

28

14 aprilie 2006 396

Nr. 59-62 (1840-1843) HOT+R}RE


pentru ini\ierea negocierilor asupra proiectului Protocolului executiv ]ntre Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului al Republicii Moldova [i Ministerul }nv=\=m]ntului [i {tiin\ei al Federa\iei Ruse ]n domeniul educa\iei pe anii 2006-2008
2. Se ini\iaz= negocierile asupra proiectului Protocolului executiv ]ntre Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului al Republicii Moldova [i Ministerul }nv=\=m]ntului [i {tiin\ei al Federa\iei Ruse ]n domeniul educa\iei pe anii 2006-2008.
Vasile TARLEV

Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se ia act de proiectul Protocolului executiv ]ntre Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului al Republicii Moldova [i Ministerul }nv=\=m]ntului [i {tiin\ei al Federa\iei Ruse ]n domeniul educa\iei pe anii 2006-2008.
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene Ministrul educa\iei, tineretului [i sportului
Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 354.

Andrei Stratan Victor |vircun

397

HOT+R}RE
pentru aprobarea Hot=r]rii Consiliului [efilor de guverne ale statelor-membre ale C.S.I. referitor la Metodologia unic= a statisticii vamale privind comer\ul extern al statelor-membre ale Comunit=\ii Statelor Independente (]n redac\ie nou=), semnat= la Moscova la 25 noiembrie 2005
Cooperarea se va efectua ]n conformitate cu legisla\ia na\ional= [i angajamentele interna\ionale ale Republicii Moldova ]n acest domeniu. 2. Ministerul Afacerilor Externe [i Integr=rii Europene va notifica Comitetul Executiv al C.S.I. despre aprobarea hot=r]rii nominalizate. 3. Serviciul Vamal va ]ntreprinde m=surile necesare ]ntru realizarea prevederilor hot=r]rii sus-men\ionate.
Vasile TARLEV

Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se aprob= [i se prezint= Parlamentului spre informare Hot=r]rea Consiliului [efilor de guverne ale statelor-membre ale C.S.I. referitor la Metodologia unic= a statisticii vamale privind comer\ul extern al statelor-membre ale Comunit=\ii Statelor Independente (]n redac\ie nou=), semnat= la Moscova la 25 noiembrie 2005, cu urm=toarea rezerv=:
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene
Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 355.

Andrei Stratan

398

HOT+R}RE
cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe PAPUC, ministru al afacerilor interne
Republica Moldova [i Ministerul Administra\iei [i Internelor din Rom`nia pentru aplicarea Acordului ]ntre Guvernul Republicii Moldova [i Guvernul Rom`niei privind readmisia str=inilor, semnat la Bucure[ti la 27 iulie 2001.
Vasile TARLEV

Guvernul HOT+R+{TE: Se acord= depline puteri domnului Gheorghe PAPUC , ministru al afacerilor interne, pentru semnarea Protocolului ]ntre Ministerul Afacerilor Interne [i Serviciul Gr=niceri din
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene
Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 356.

Andrei Stratan

29

Nr. 59-62 (1840-1843) 399 HOT+R}RE

14 aprilie 2006

cu privire la rechemarea domnului Efim CHILARI din func\ia de Ambasador Extraordinar [i Plenipoten\iar al Republicii Moldova ]n Republica Uzbekistan [i, prin cumul, ]n Republica Tadjikistan, Republica K]rg]z= [i Republica India
}n conformitate cu art. 86 alin. (2) din Constitu\ia Republicii Moldova [i art. 10 alin. (2) din Legea cu privire la serviciul diplomatic, Guvernul HOT+R+{TE: Se accept= propunerea Ministerului Afacerilor Externe [i Integr=rii Europene privind rechemarea domnului Efim
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene
Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 357.

CHILARI din func\ia de Ambasador Extraordinar [i Plenipoten\iar al Republicii Moldova ]n Republica Uzbekistan [i, prin cumul, ]n Republica Tadjikistan, Republica K]rg]z= [i Republica India, ]naint]nd Pre[edintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv.
Vasile TARLEV

Andrei Stratan

400

HOT+R}RE
privind ini\ierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de ]n\elegere [i cooperare ]ntre Ministerul Economiei [i Comer\ului al Republicii Moldova [i Agen\ia Polonez= pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului

Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se ia act de proiectul Memorandumului de ]n\elegere [i cooperare ]ntre Ministerul Economiei [i Comer\ului al Republicii Moldova [i Agen\ia Polonez= pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. 2. Se ini\iaz= negocierile asupra proiectului Memorandumului de ]n\elegere [i cooperare ]ntre Ministerul Economiei
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene
Chi[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 358.

[i Comer\ului al Republicii Moldova [i Agen\ia Polonez= pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. 3. Se acord= depline puteri domnului Valeriu LAZ+R, ministru al economiei [i comer\ului, pentru semnarea Memorandumului de ]n\elegere [i cooperare ]ntre Ministerul Economiei [i Comer\ului al Republicii Moldova [i Agen\ia Polonez= pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.
Vasile TARLEV

Andrei Stratan

401

HOT+R}RE
cu privire la aprobarea modific=rilor [i complet=rilor ce se opereaz= ]n Hot=r]rea Guvernului nr. 216 din 23 februarie 2005
Vasile TARLEV Mihail Pop

Guvernul HOT+R+{TE: Se aprob= modific=rile [i complet=rile ce se opereaz=


PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Ministrul finan\elor
Chu[in=u, 7 aprilie 2006. Nr. 359.

]n Hot=r]rea Guvernului nr. 216 din 23 februarie 2005 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (se anexeaz=).

Aprobate prin Hot=r]rea Guvernului nr. 359 din 7 aprilie 2006 Modific=rile [i complet=rile ce se opereaz= ]n Hot=r]rea Guvernului nr. 216 din 23 februarie 2005 Lista institu\iilor [i persoanelor c=rora li se aloc= mijloace financiare, aprobat= prin Hot=r]rea Guvernului nr. 216 din 23 februarie 2005 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 30-33, art. 250), cu modific=rile [i complet=rile ulterioare, se modific= [i se completeaz= dup= cum urmeaz=: punctul 3 va avea urm=torul cuprins: 3. Institu\iei publice na\ionale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova - 601,5 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de participare a Republicii Moldova la Concursul interna\ional de muzic= Eurovision-2005; se completeaz= cu punctul 9, av]nd urm=torul cuprins: 9. Ministerului Culturii [i Turismului - 323,5 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor legate de realizarea videoclipurilor forma\iei Zdob [i Zdub.

30

14 aprilie 2006 402

Nr. 59-62 (1840-1843) HOT+R}RE


pentru aprobarea proiectului de lege privind abolirea regimului de vize pentru cet=\enii statelor-membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confedera\iei Elve\iene [i Japoniei

Guvernul HOT+R+{TE: Se aprob= [i se prezint= Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind abolirea regimului de vize pentru
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe [i integr=rii europene Ministrul finan\elor Ministrul justi\iei
Chi[in=u, 10 aprilie 2006. Nr. 360.

cet=\enii statelor-membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confedera\iei Elve\iene [i Japoniei.
Vasile TARLEV

Andrei Stratan Mihail Pop Victoria Iftodi

403

HOT+R}RE
cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Ministerul Finan\elor va aloca, din fondul de rezerv= al Guvernului, Centrului Interna\ional de Expozi\ii Moldexpo S.A. 150 000 lei pentru acoperirea par\ial= a cheltuielilor de participare a agen\ilor micului business la lucr=rile Expozi\ iei-for interna\ionale Micul Business (4-6 mai 2006).

}n scopul realiz=rii prevederilor Programului de stat de sus\inere a micului business pentru anii 2002-2005, aprobat prin Hot=r]rea Guvernului nr. 850 din 27 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 96-99, art. 954), precum [i atragerii unui num=r mai mare de participan\i la lucr=rile Expozi\iei-for interna\ionale Micul Business, Guvernul HOT+R+{TE:
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Ministrul economiei [i comer\ului Ministrul finan\elor
Chi[in=u, 10 aprilie 2006. Nr. 361.

Vasile TARLEV

Valeriu Laz=r Mihail Pop

404

HOT+R}RE
cu privire la aprobarea componen\ei nominale [i a Regulamentului Comisiei guvernamentale pentru reforma administra\iei publice centrale

Pentru coordonarea [i monitorizarea realiz=rii reformei administra\iei publice centrale, Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se aprob=: componen\a nominal= a Comisiei guvernamentale pentru reforma administra\iei publice centrale, conform anexei nr. 1; Regulamentul Comisiei guvernamentale pentru reforma administra\iei publice centrale, conform anexei nr. 2. 2. Se stabile[te c=, ]n caz de eliberare a membrilor
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Prim-viceprim-ministru Ministrul economiei [i comer\ului
Chi[in=u, 10 aprilie 2006. Nr. 362.

Comisiei guvernamentale din func\iile de\inute, atribu\iile lor ]n cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele noudesemnate ]n posturile respective, f=r= emiterea unei noi hot=r]ri de Guvern. 3. Se abrog= Dispozi\ia Guvernului nr. 46 din 27 aprilie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 67-68, art. 439).
Vasile TARLEV Zinaida Grecian]i Valeriu Laz=r

Anexa nr. 1 la Hot=r]rea Guvernului nr. 362 din 10 aprilie 2006

TARLEV Vasile GRECIAN}I Zinaida LAZ+R Valeriu

COMPONEN|A NOMINAL+ a Comisiei guvernamentale pentru reforma administra\iei publice centrale POP Mihail - ministru al finan\elor - Prim-ministru, pre[edintele ComiIFTODI Victoria - ministru al justi\iei siei ABABII Ion - ministru al s=n=t=\ii [i protec\iei - prim-viceprim-ministru - ministru al economiei [i comer\ sociale REIDMAN Oleg - consilier al Pre[edintelui Republicii ului Moldova ]n problemele economice

31

Nr. 59-62 (1840-1843)


GUMEN}I Nicolae - {ef al Aparatului Guvernului UNGUREANU Nicolae - consilier principal de stat ]n domeniul economic [i financiar-bancar TATAROV Sergiu

14 aprilie 2006
- consilier principal de stat, [ef al grupului de exper\i din cadrul Aparatului Guvernului Anexa nr. 2 la Hot=r]rea Guvernului nr. 362 din 10 aprilie 2006

REGULAMENTUL Comisiei guvernamentale pentru reforma administra\iei publice centrale I. Dispozi\ii generale 1. Regulamentul Comisiei guvernamentale pentru reforma administra\iei publice centrale (]n continuare - Comisia) este elaborat ]n temeiul Hot=r]rii Guvernului nr. 1402 din 30 decembrie 2005 Cu privire la aprobarea Strategiei de reform= a administra\iei publice centrale ]n Republica Moldova [i stabile[te atribu\iile [i modul de organizare a activit=\ii Comisiei. 2. }n activitatea sa Comisia se conduce de prevederile Hot=r]rii Guvernului nr. 1402 din 30 decembrie 2005 Cu privire la aprobarea Strategiei de reform= a administra\iei publice centrale ]n Republica Moldova, legisla\ia ]n vigoare [i de prezentul Regulament. 3. Componen\a nominal= a Comisiei se aprob= de Guvern. II. Atribu\iile Comisiei 4. Comisia: a) examineaz= mersul implement=rii reformei administra\iei publice centrale, analizeaz= progresele ]n atingerea obiectivelor reformei [i identific= solu\ii pentru problemele ap=rute; b) decide asupra direc\iilor [i priorit=\ilor realiz=rii reformei, inclusiv asupra propunerilor de reorganizare a Guvernului, modernizare a managementului resurselor umane ]n serviciul public, modificare a cadrului legal ]n domeniu etc.; c) aprob= proiectele planurilor detaliate de implementare a reformei penru anii 2007 [i 2008 [i le prezint= Guvernului spre adoptare; d) monitorizeaz= ]ndeplinirea ac\iunilor finan\ate din Fondul fiduciar pentru sus\inerea financiar= a reformei administra\iei publice centrale [i adopt= m=surile necesare pentru executarea obliga\iilor ce decurg din acordul de finan\are a reformei administra\iei publice centrale dintre Guvern [i donatori; e) decide ]n privin\a organiz=rii, desf=[ur=rii [i rezultatelor analizei func\ionale a autorit=\ilor administra\iei publice la nivel central; f) examineaz= rapoartele prezentate de grupul de exper\i din cadrul Aparatului Guvernului (Unitatea de coordonare a reformei administra\iei publice, ]n continuare - Unitatea RAP) [i membrii Comisiei [i le recomand= pentru prezentare, dup= caz, Parlamentului, Pre[edintelui Republicii Moldova [i Guvernului; g) examineaz= propunerile [i recomand=rile Comitetului consultativ de supraveghere a reformei administra\iei publice centrale privind procesul participativ [i gradul de transparen\= ]n implementarea [i monitorizarea reformei administra\iei publice centrale; h) solicit= Unit=\ii RAP informa\ii adi\ionale privind derularea reformei administra\iei publice centrale; i) asigur= coordonarea reformei administra\iei publice centrale cu alte reforme [i politici ale statului. III. Organizarea activit=\ii Comisiei 5. Comisia este condus= de Prim-ministru, pre[edintele Comisiei. 6. {edin\ele Comisiei se convoac= ori de c]te ori este necesar, dar cel pu\in o dat= ]n trimestru. {edin\ele Comisiei s]nt deliberative dac= la ele particip= majoritatea membrilor. }n exercitarea atribu\iilor, Comisia adopt= decizii cu votul majorit=\ii membrilor prezen\i la [edin\=. Deciziile Comisiei, adoptate ]n limitele competen\ei, s]nt executorii pentru autorit=\ile administra\iei publice. {edin\ele Comisiei s]nt consemnate ]n procese-verbale ]ntocmite de Unitatea RAP [i semnate de pre[edintele Comisiei. Procesele-verbale ale [edin\elor Comisiei s]nt distribuite de c=tre Unitatea RAP membrilor Comisiei, autorit=\ilor [i institu\iilor interesate ]n termen de 5 zile din data desf=[ur=rii [edin\ei.

405

HOT+R}RE
cu privire la activitatea Serviciului Gr=niceri ]n anul 2005
Ucraina, Rom`nia [i Letonia, precum [i un [ir de acorduri cu alte state. }n perioada supus= controlului au fost convocate 9 [edin\e ale Colegiului Serviciului Gr=niceri, ]n cadrul c=rora au fost puse ]n discu\ie principalele probleme ale activit=\ii Serviciului. }n aceea[i perioad= au fost organizate 32 de exerci\ii gr=nicere[ti speciale, aplica\ii tactice de front, cantonamente [i antrenamente, concomitent au fost prelungite lucr=rile de demarcare a frontierei de stat pe o lungime de 297 km pe sectorul de nord [i 70 km pe sectorul de sud. }n perioada raportat= Serviciul a ]ntreprins un [ir de m=suri viz]nd preg=tirea, perfec\ionarea [i recalificarea cadrelor, eviden\a [i controlul execut=rii actelor legislative [i normative ]n termenele stabilite, respectarea drepturilor cet=\enilor la peti\ionare, protec\ia social= a militarilor [i a angaja\ilor civili, ]nt=rirea disciplinei militare, p=strarea integrit=\ii armamentului [i muni\iilor, asigurarea financiar= [i tehnico-material=. O problem= important= ]n activitate r=m]ne a fi nivelul ]nalt al fluctua\iei de cadre, fapt ce se r=sfr]nge negativ asupra profesionalismului angaja\ilor Serviciului. Las= de dorit calitatea actelor normative prezentate Guvernului spre examinare. Pe parcursul anului 2005 au fost date ]n exploatare Centrul de preg=tire a gr=nicerilor [i un pichet modern, au fost reparate 8 pichete de gr=niceri. Totodat=, nu s-a reu[it crearea condi\iilor necesare pentru activitatea pichetelor de gr=niceri pe sectorul frontierei cu Ucraina, modernizarea echipamentului [i dezvoltarea infrastructurii.

Guvernul constat= c= ]n anul 2005 Serviciul Gr=niceri a ]ntreprins un complex de m=suri organizatorice [i practice ]ntru definitivarea [i implementarea ac\iunilor privind asigurarea integral= a securit=\ii frontierei de stat, elaborarea [i realizarea Planului de ]nfiin\are [i dezvoltare a Serviciului Gr=niceri, ]n conformitate cu prevederile Concep\iei pazei frontierei de stat a Republicii Moldova, Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 Modernizarea \=rii - bun=starea poporului [i ale Planului de Ac\iuni Republica Moldova - Uniunea European=. Reie[ind din priorit=\ile strategice, eforturile au fost orientate spre prevenirea [i combaterea infrac\iunilor la frontiera de stat, prin ]ntreprinderea unor m=suri ]n vederea cre=rii bazei normative interna\ionale de cooperare cu autorit=\ile de frontier= ale statelor limitrofe, precum [i men\inerii capacit=\ii permanente de supraveghere [i control ]n cadrul subunit=\ilor. Eficien\a ac\iunilor realizate este confirmat= de faptul c= pe parcursul anului 2005 au fost re\inu\i 1807 violatori ai frontierei de stat [i au fost dejucate 208 tentative de trecere a m=rfurilor de contraband=. }n scopul implement=rii planurilor men\ionate mai sus, ]n special la compartimentul Managementul frontierei, Serviciul Gr=niceri, ]n comun cu alte autorit=\i ale administra\iei publice centrale, a ]ntreprins ac\iuni de intensificare a cooper=rii dintre autorit=\ile na\ionale implicate ]n gestionarea frontierei, precum [i a colabor=rii cu \=rile vecine. }n acest scop au fost semnate 3 tratate de baz= cu

32

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale, va ]ntreprinde ac\iunile de rigoare ]n vederea urgent=rii transmiterii imobilelor ]n care s]nt amplasate pichetele de gr=niceri la balan\a Serviciului; ]n termen de 2 luni, va elabora un plan concret pentru optimizarea [i modernizarea procesului de instruire a efectivului, precum [i pentru reducerea nivelului de fluctua\ie a cadrelor; va lua m=suri ]n vederea sporirii calit=\ii [i prezent=rii la termen ]n Guvern a proiectelor actelor normative; ]n scopul eficientiz=rii activit=\ii, va ]ntreprinde m=surile de rigoare pentru organizarea conlucr=rii cu Serviciul Vamal; ]n termen de o lun=, va examina prezenta hot=r]re ]n [edin\a Colegiului, aprob]nd un plan de ac\iuni concrete pentru lichidarea neajunsurilor depistate [i eficientizarea ]ntregii activit=\i; p]n= la finele semestrului doi al anului 2006, va informa Guvernul despre m=surile ]ntreprinse [i rezultatele ob\inute. 3. Ministerul Finan\elor, ]n comun cu Serviciul Gr=niceri, va prevedea alocarea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea prevederilor Hot=r]rii Guvernului nr.694 din 13 iulie 2005 Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare [i construc\ie a frontierei de stat pe sectorul moldo-ucrainean pe anii 2006-2008. 4. Controlul asupra execut=rii prezentei hot=r]ri se pune ]n sarcina Aparatului Guvernului.
Vasile TARLEV Mihail Pop

Este evident= necesitatea intensific=rii ]n continuare a ac\iunilor de prevenire [i combatere a infrac\iunilor transfrontaliere, ridic=rii responsabilit=\ii conducerii Serviciului ]n gestionarea frontierei, pentru implementarea cu succes a planurilor [i strategiilor na\ionale. Pornind de la cele men\ionate, Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se ia act de informa\ia prezentat= de directorul general al Serviciului Gr=niceri, dl Igor Colenov, calific]nd activitatea Serviciului ]n anul 2005 drept satisf=c=toare. 2. Serviciul Gr=niceri: va ]ntreprinde ac\iuni concrete menite s= previn= [i s= combat= infrac\iunile transfrontaliere, precum [i m=surile necesare pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 Modernizarea \=rii - bun=starea poporului; va realiza m=surile ce se impun ]n vederea execut=rii Planului de Ac\iuni Republica Moldova - Uniunea European= pe anul 2006, inform]nd lunar Guvernul; va ]ntreprinde ac\iuni pentru negocierea [i semnarea acordurilor interna\ionale [i bilaterale cu autorit=\ile de frontier= ale altor state privind asisten\a mutual= ]n problemele ce \in de combaterea infrac\iunilor transfrontaliere, sporirea colabor=rii pe plan regional [i interna\ional, aprofundarea cooper=rii la acest capitol cu Uniunea European=; va asigura respectarea drepturilor [i libert=\ilor fundamentale ale persoanelor prin evitarea cazurilor de re\inere ne]ntemeiat=, simplificarea [i modernizarea sistemelor de control;
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Ministrul finan\elor
Chi[in=u, 10 aprilie 2006. Nr. 364.

406

HOT+R}RE
cu privire la ]ncorporarea ]n serviciul militar [i serviciul de alternativ= ]n prim=vara anului 2006
2. Se stabile[te urm=toarea sarcin= de ]ncorporare ]n prim=vara anului 2006 pentru ]ndeplinirea: a) serviciului militar ]n termen: ]n Armata Na\ional= - 1315 recru\i; ]n Serviciul Gr=niceri - 850 recru\i; ]n Trupele de Carabinieri - 825 recru\i; b) serviciului militar cu termen redus: ]n Armata Na\ional= - p]n= la 25 recru\i; ]n Serviciul Gr=niceri - p]n= la 50 recru\i. 3. Autorit=\ile administra\iei publice locale vor organiza ]ncorporarea cet=\enilor ]n serviciul militar ]n termen, serviciul militar cu termen redus [i serviciul de alternativ= ]n prim=vara anului 2006, conform anexei nr.2. 4. Comisiile de recrutare-]ncorporare vor repartiza cet=\enii pentru ]ndeplinirea serviciului de alternativ=, \in]nd cont de num=rul real al locurilor de munc=, conform anexei nr.2, [i de locul ]ndeplinirii serviciului. }n acest scop, Direc\ia serviciului de alternativ= va prezenta informa\ia necesar= Ministerului Ap=r=rii pe fiecare raion ]n parte. 5. Activitatea comisiilor de recrutare-]ncorporare teritoriale este dirijat= de Comisia de stat pentru ]ncorporare, care va efectua controlul necesar prin intermediul autorit=\ilor administra\iilor publice locale [i al organelor administrativ-militare teritoriale. Coordonarea activit=\ii autorit=\ilor administra\iei publice [i a organelor administrativ-militare teritoriale pentru desf=[urarea ]ncorpor=rii ]n For\ele Armate [i elaborarea planului de repartizare a recru\ilor se pune ]n sarcina Ministerului Ap=r=rii. 6. Autorit=\ile administra\iei publice locale, ]n comun cu centrele militare raionale: vor stabili sarcina de ]ncorporare pentru prim=riile ora[elor, comunelor [i satelor; vor asigura activitatea comisiilor de recrutare-]ncorporare, conform prevederilor articolului 29 din Legea nr.1245XV din 18 iulie 2002 cu privire la preg=tirea cet=\enilor pentru ap=rarea Patriei.

Analiz]nd rezultatele ]ncorpor=rii ]n serviciul militar ]n termen, serviciul militar cu termen redus [i serviciul de alternativ=, Guvernul constat= c= Ministerul Ap=r=rii, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Gr=niceri [i autorit=\ile administra\iei publice locale au ]ntreprins anumite m=suri organizatorice [i practice necesare pentru ]ncorporare ]n toamna anului 2005. Consiliile raionale, municipale Chi[in=u [i B=l\i [i Comitetul Executiv al unit=\ii teritoriale autonome G=g=uzia (Gagauz-Yeri) au examinat ]n [edin\ele lor problemele ce \in de preg=tirea [i desf=[urarea ]ncorpor=rii, cu adoptarea deciziilor respective. Cu concursul autorit=\ilor administra\iei publice locale, la solu\ionarea problemelor din domeniul vizat, raioanele Cimi[lia, Anenii Noi, Cantemir, Str=[eni, {tefan Vod=, Criuleni, Flore[ti, Orhei, Dub=sari, C=l=ra[i, F=le[ti, Rezina, Ialoveni, Soroca [i C=u[eni au ]nregistrat rezultate pozitive la completarea For\elor Armate ]n toamna anului 2005. Totodat=, autorit=\ile administra\iei publice ale raioanelor Drochia, R][cani, S]ngerei, Edine\, Glodeni, Ocni\a, Nisporeni, Telene[ti, Ungheni, unit=\ii teritoriale autonome G=g=uzia (Gagauz-Yeri) [i mun.Chi[in=u nu au ]ntreprins m=surile de rigoare ]n vederea mobiliz=rii factorilor de decizie din teritoriu la solu\ionarea problemelor ce \in de preg=tirea [i ]ncorporarea tinerilor ]n serviciul militar ]n termen. Ca urmare a activit=\ii insuficiente a numitelor autorit=\i ale administra\iei publice locale, care nu au asigurat la nivel, ]n perioada ]ncorpor=rii, func\ionarea punctelor de ]ncorporare, prezentarea recru\ilor la comisiile medicale [i comisiile de recrutare-]ncorporare, ]n aceste unit=\i nu a fost ]ndeplinit= sarcina de ]ncorporare. }n scopul eficientiz=rii procesului de ]ncorporare a cet=\ enilor ]n serviciul militar ]n termen, serviciul militar cu termen redus [i serviciul de alternativ= ]n prim=vara anului 2006, Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se ia act de rezultatele ]ndeplinirii sarcinii de ]ncorporare a cet=\enilor ]n serviciul militar ]n termen ]n toamna anului 2005, conform anexei nr.1.

33

Nr. 59-62 (1840-1843)


7. Comandan\ii de mari unit=\i [i unit=\i militare din componen\a For\elor Armate vor asigura, conform graficului stabilit de Ministerul Ap=r=rii: primirea recru\ilor de c=tre reprezentan\ii unit=\ilor nemijlocit ]n centrele militare; transportarea acestora la locul de ]ndeplinire a serviciului militar. 8. Ministerul S=n=t=\ii [i Protec\iei Sociale va asigura efectuarea, ]n volumul prev=zut de legisla\ie, a examenului medical preliminar [i a expertizei medicale a recru\ilor de c=tre comisiile medicale ale raioanelor, municipiilor Chi[in=u [i B=l\i [i unit=\ii teritoriale autonome G=g=uzia (GagauzYeri), care vor fi finan\ate din contul bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale. 9. Asigurarea financiar= a activit=\ii comisiilor de recrutare-]ncorporare, precum [i a activit=\ilor organizate la nivel local privind ]ncorporarea cet=\enilor ]n serviciul militar [i serviciul de alternativ= [i transportarea acestora la comisiile de recrutare-]ncorporare [i ]n centrele militare
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Viceprim-ministru Ministrul ap=r=rii Ministrul afacerilor interne Ministrul s=n=t=\ii [i protec\iei sociale Ministrul finan\elor
Chi[in=u, 10 aprilie 2006. Nr. 365.

14 aprilie 2006

se vor efectua din contul bugetelor unit=\ilor administrativteritoriale. Transportarea recru\ilor la locul de ]ndeplinire a serviciului militar se va efectua din contul bugetelor Ministerului Ap=r=rii, Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Gr=niceri [i Direc\iei serviciului de alternativ=. 10. Se ]nveste[te Ministerul Ap=r=rii cu dreptul de a redistribui sarcina de ]ncorporare ]ntre organele administrativmilitare teritoriale, f=r= emiterea unei noi hot=r]ri de Guvern, ]n scopul ]ndeplinirii exhaustive a sarcinii de ]ncorporare. 11. Vor fi elibera\i din serviciul militar [i trecu\i ]n rezerva For\elor Armate, concomitent cu expirarea duratei serviciului militar: ]n lunile mai-iunie 2006 - militarii care au fost ]ncorpora\i ]n serviciul militar ]n termen ]n lunile mai-iunie 2005; ]n lunile august-septembrie 2006 - militarii care vor fi ]ncorpora\i ]n lunile mai-iunie 2006 ]n serviciul militar cu termen redus.
Vasile TARLEV Valerian Cristea Valeriu Ple[ca Gheorghe Papuc Ion Ababii Mihail Pop

Anexa nr. 1 la Hot=r]rea Guvernului nr. 365 din 10 aprilie 2006

34

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


Anexa nr. 2 la Hot=r]rea Guvernului nr. 365 din 10 aprilie 2006

407

HOT+R}RE
cu privire la acordarea burselor speciale unor sportivi de performan\=
2. Cheltuielile ce \in de plata burselor speciale vor fi acoperite din contul [i ]n limitele aloca\iilor prev=zute ]n acest scop Ministerului Educa\iei, Tineretului [i Sportului ]n bugetul de stat pe anul 2006. 3. Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului, ]n func\ie de performan\ele ob\inute de sportivi, va modifica lista acestora [i cuantumul burselor, ]n limitele aloca\iilor prev=zute.
Vasile TARLEV

}n scopul realiz=rii Programului de preg=tire a sportivilor din Republica Moldova pentru participare la edi\ia a XXIXa a Jocurilor Olimpice de var= din anul 2008, or. Beijing (China), Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se stabilesc, pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2006, 45 de burse speciale pentru sportivii de performan\=, conform anexei.
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Ministrul educa\iei, tineretului [i sportului Ministrul finan\elor
Chi[in=u, 11 aprilie 2006. Nr. 368.

Victor |vircun Mihail Pop

35

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

408

HOT+R}RE
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire [i plat= a indemniza\iei viagere sportivilor de performan\=

}n scopul realiz=rii prevederilor art.34 al Legii nr. 330XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizic= [i sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.399), Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se aprob= Regulamentul cu privire la modul de
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Ministrul educa\iei, tineretului [i sportului Ministrul finan\elor Ministrul economiei [i comer\ului
Chi[in=u, 12 aprilie 2006. Nr. 369.

stabilire [i plat= a indemniza\iei viagere sportivilor de performan\= (se anexeaz=). 2. Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului va aduce actele sale normative ]n concordan\= cu prevederile prezentei hot=r]ri.
Vasile TARLEV

Victor |vircun Mihail Pop Valeriu Laz=r

36

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


Aprobat prin Hot=r]rea Guvernului nr.369 din 12 aprilie 2006 REGULAMENTUL cu privire la modul de stabilire [i plat= a indemniza\iei viagere sportivilor de performan\=

I. Dispozi\ii generale 1. Regulamentul cu privire la modul de stabilire [i plat= a indemniza\iei viagere sportivilor de performan\= (]n continuare - Regulament) este elaborat ]n baza articolului 34 din Legea nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizic= [i sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.399), av]nd drept scop asigurarea protec\iei sociale a sportivilor de performan\=. 2. Prezentul Regulament stipuleaz= condi\iile de stabilire, modul de calcul [i de plat= a indemniza\iilor viagere sportivilor de performan\=. 3. Dreptul la indemniza\ii viagere ]l au sportivii de performan\= care s-au retras din activitatea activ= de sportiv. 4. Stabilirea, calcularea [i plata indemniza\iilor viagere se efectueaz= de c=tre Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului, ]n conformitate cu legisla\ia ]n vigoare. II. Stabilirea indemniza\iei viagere 5. Sportivii, cet=\eni ai Republicii Moldova, care au ob\inut medalii ]n probele individuale sau pe echipe la Jocurile Olimpice sau la campionatele mondiale [i europene de seniori - probe olimpice, au dreptul la o indemniza\ie viager= lunar=. 6. Indemniza\ia viager= se stabile[te ]n baza cererii depuse de solicitant la Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului (modelul cererii este specificat ]n anexa nr.1 la prezentul Regulament). 7. Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului prezint= cererea respectiv= la Federa\ia sportiv= na\ional= de profil care, ]n termen de 7 zile, confirm=: retragerea solicitantului din activitatea competi\ional=; performan\ele ob\inute ]n baza c=rora se solicit= indemniza\ia viager=. 8. Cererea, ]nso\it= de nota Federa\iei sportive na\ionale, se ]nainteaz= Comitetului Na\ional Olimpic din Republica Moldova care, ]n termen de 7 zile, confirm= faptul c= performan\a a fost ob\inut= ]ntr-o prob= olimpic=. 9. Ulterior, documentele, ]nso\ite de nota Comitetului Na\ional Olimpic, se remit Ministerului Educa\iei, Tineretului [i Sportului. III. Cuantumul indemniza\iei viagere 10. Valoarea indemniza\iei viagere lunare o constituie m=rimea ]ncincit= a salariului mediu pe \ar= pentru luna anterioar= celei ]n care se acord=. 11. Indemniza\ia viager= se acord=, ]ncep]nd cu data de 1 ianuarie a anului urm=tor retragerii din activitatea activ= de sport, ]n m=rime de: a) 100% - pentru o medalie olimpic= de aur; b) 90% - pentru o medalie de argint la Jocurile Olimpice sau o medalie de aur la campionatele mondiale; c) 80% - pentru o medalie de bronz la Jocurile Olimpice sau o medalie de argint la campionatele mondiale, sau o medalie de aur la campionatele europene; d) 70% - pentru o medalie de bronz la campionatele mondiale sau o medalie de argint la campionatele europene; e) 60% - pentru o medalie de bronz la campionatele europene. 12. Pentru sportivii care cumuleaz= titlul de campion

olimpic cu cel de campion mondial sau european ori titlul de campion mondial cu cel european, indemniza\ia viager= acordat= pentru cel mai ]nalt titlu de performan\= se cumuleaz= cu cel inferior la nivel de 50%. 13. }n caz de deces al campionului (ampioanei) olimpic(e), mondial(e) sau european(ene), so\ul (so\ia) suprave\uitor(oare) sau copiii minori ai acestuia(eia) au dreptul la 50% din cuantumul indemniza\iei viagere. IV. Plata indemniza\iei viagere 14. Plata indemniza\iilor viagere se efectueaz= de c=tre Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului, din mijloacele prev=zute ]n aceste scopuri ]n bugetul de stat. 15. Plata indemniza\iilor viagere se efectueaz= lunar, pentru luna ]n curs, concomitent cu achitarea salariilor pe luna respectiv=. 16. Indemniza\ia viager= se pl=te[te beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia. 17. Indemniza\ia viager= nu este impozabil= [i poate fi cumulat= cu orice alte venituri. 18. Indemniza\iile viagere stabilite, dar ne]ncasate la timp, se pl=tesc retroactiv pe o perioad= de cel mult 3 ani anterior datei solicit=rii. 19. Indemniza\iile viagere nepl=tite la timp din vina organului care le stabile[te [i le pl=te[te se achit= f=r= nici o limitare ]n termen. 20. Plata indemniza\iei viagere se efectueaz= ]n numerar sau prin virament. V. Dispozi\ii tranzitorii 21. Sportivul de performan\= care beneficiaz= de indemniza\ie viager= este obligat s= comunice ]n scris, ]n termen de 7 zile, Ministerului Educa\iei, Tineretului [i Sportului revenirea ]n activitatea competi\ional= oficial= ca sportiv activ. 22. Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului prezint= trimestrial Ministerului Finan\elor darea de seam= privind plata indemniza\iei viagere, conform formei specificate ]n anexa nr.2 la prezentul Regulament. VI. Dispozi\ii finale 23. Indemniza\iile viagere, prev=zute de prezentul Regulament, nu se acord= retroactiv datei intr=rii ]n vigoare a Legii nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizic= [i sport. 24. Nerespectarea prevederilor punctului 21 din prezentul Regulament oblig= persoana ]n cauz= s= restituie Ministerului Educa\iei, Tineretului [i Sportului sumele ]ncasate necuvenit. 25. Sumele pl=tite f=r= temei legal, ca urmare a prezent=rii unor acte false, se re\in din contul persoanelor care le-au primit ]n mod necuvenit. 26. De exactitatea datelor cuprinse ]n cerere [i ]n notele informative prev=zute la punctele 7-9 din prezentul Regulament r=spund, ]n condi\iile legii, solicitantul, Federa\ia sportiv= na\ional= de profil [i Comitetul Na\ional Olimpic din Republica Moldova. 27. Litigiile ce \in de stabilirea, calcularea [i plata indemniza\iilor viagere se solu\ioneaz= de Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului, a c=rei decizie poate fi atacat= ]n instan\a de judecat=, conform legisla\iei ]n vigoare. Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire [i plat= a indemniza\iei viagere sportivilor de performan\=

CERERE pentru acordarea indemniza\iei viagere Subsemnatul(a) ....., n=scut(t=) la ....., ]n localitatea....., domiciliat(t=) ]n ....., str..... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., municipiul/raionul ....., tel. ....., av]nd cet=\enia Republicii Moldova, buletinul de identitate ..... seria ....., pa[aport seria ..... nr. .....(pentru persoanele stabilite ]n str=in=tate care de\in cet=\enia Republicii Moldova), solicit s= aproba\i plata indemniza\iei viagere cuvenite ]n conformitate cu prevederile art.34 din Legea nr.330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizic= [i sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.399).

37

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

Am ob\inut urm=toarele rezultate ]n activitatea sportiv=..... - medalie de ..... la Jocurile Olimpice/campionatele mondiale/campionatele europene de la ....., din anul ....., ]n proba olimpic= de .....; - medalie de ..... la Jocurile Olimpice/campionatele mondiale/campionatele europene de la ....., din anul ....., ]n proba olimpic= de .....; - medalie de ..... la Jocurile Olimpice/campionatele mondiale/campionatele europene de la ....., din anul ....., ]n proba olimpic= de ..... . Confirm c= m-am retras din activitatea sportiv= competi\ional= oficial= ]n anul ..... . Solicit ca plata drepturilor ce mi se cuvin s= se efectueze..... ]n numerar/prin mandat po[tal - la adresa sus-men\ ionat=/prin virament - la contul curent personal nr. ..... deschis la Banca ..... . M= oblig ca, ]n cazul revenirii ]n activitatea competi\ional=, s= aduc la cuno[tin\= acest fapt Ministerului Educa\iei, Tineretului [i Sportului, ]n scris, ]n termen de cel mult 7 zile de la reluarea activit=\ii. M= oblig ca, ]n cazul renun\=rii sau retragerii cet=\eniei Republicii Moldova, s= aduc la cuno[tin\= acest fapt Ministerului Educa\iei, Tineretului [i Sportului, ]n scris, ]n termen de 7 zile de la aceasta. Anexez xerocopia de pe actul de identitate (pa[aport/buletin de identitate/certificat de na[tere) prin care dovedesc calitatea de cet=\ean al Republicii Moldova. ..................................... ..................................... (localitatea, data) (semn=tura) Ministrului Educa\iei, Tineretului [i Sportului al Republicii Moldova ......

409

HOT+R}RE
cu privire la organizarea Concursului republican Pedagogul anului
2. Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului, direc\iile generale raionale/municipale ]nv=\=m]nt, tineret [i sport [i autorit=\ile administra\iei publice locale vor prevedea sumele necesare pentru organizarea Concursului nominalizat la elaborarea planurilor strategice de cheltuieli sectoriale ]n domeniul educa\iei pentru cadrul de cheltuieli pe termen mediu.
Vasile TARLEV

}n scopul sporirii prestigiului profesiei de pedagog, precum [i al stimul=rii activit=\ii creative a pedagogilor, Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se aprob= Regulamentul de organizare [i desf=[urare a Concursului Republican Pedagogul anului (se anexeaz=).
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Ministrul educa\iei, tineretului [i sportului Ministrul finan\elor
Chi[in=u, 12 aprilie 2006. Nr. 370.

Victor |vircun Mihail Pop

Aprobat prin Hot=r]rea Guvernului nr. 370 din 12 aprilie 2006

REGULAMENTUL de organizare [i desf=[urare a Concursului republican Pedagogul anului I. Dispozi\ii generale gogul anului (]n continuare - concursul) s]nt urm=toarele: 1. Prezentul Regulament stabile[te condi\iile de orgaa) sporirea prestigiului profesiei de pedagog; nizare [i desf=[urare a Concursului republican Pedagogul b) stimularea activit=\ii creative a pedagogului; anului. c) promovarea experien\ei avansate [i inovatoare; 2. Obiectivele de baz= ale Concursului republican Pedad) motivarea cadrului didactic pentru autoformare [i

38

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


minute; g) materiale audiovizuale Reflec\ie din exterior, care vor cuprinde p=rerile colegilor, opiniile elevilor sau ale fo[tilor elevi, ale p=rin\ilor elevilor etc. }n urma acestei faze, ]n baza materialelor prezentate, vor fi selectate c]te 15 cadre didactice pentru fiecare categorie, care vor fi invitate s= participe la faza a doua. Faza a doua include c]teva probe: a) activitatea Cartea mea de vizit= (10 minute) poate fi prezentat= sub diverse forme. Scopul activit=\ii este de a pune ]n valoare experien\a cadrului didactic, de a aprecia creativitatea concurentului, aspectul inovator al experien\ei; b) activitatea Ora public= (30 de minute pentru desf=[urarea lec\iei [i 10 minute pentru autoevaluare). Lec\ia se va desf=[ura cu elevi necunoscu\i, ]n clasa solicitat= ]n ofert=. Subiectul lec\iei va presupune secven\a de con\ inut din proiectarea didactic= de lung= durat=, realizat= pentru clasa respectiv=. Pot fi folosite diverse metode de predare-]nv=\are-evaluare. }n aceast= activitate concurentul va demonstra creativitatea sa, aspectul inovator al experien\ei. }n autoevaluare concurentul va aprecia gradul de realizare a obiectivelor opera\ionale ale lec\iei, va justifica aplicarea stilului didactic personal; c) tema pentru acas= (5 minute). Concurentul prezint= un discurs la tema }n numele viitorului, jur. Etapa republican= a concursului se desf=[oar= ]n perioada 15 februarie - 15 aprilie a fiec=rui an [colar. IV. Comitetul de organizare a concursului 8. Pentru monitorizarea activit=\ilor de organizare a concursului la etapele ]nt]i [i a doua, s]nt create comisii de concurs, care stabilesc regulamentul de organizare la fiecare etap= [i aprob= juriul concursului. 9. Comisia de concurs la etapa a treia stabile[te condi\ iile de desf=[urare a acesteia nu mai t]rziu de 2 luni p]n= la ]nceperea etapei. 10. Pentru asigurarea bunei desf=[ur=ri a concursului, se instituie Comitetul de organizare a Concursului republican Pedagogul anului, ]n componen\a a 7 persoane: pre[edintele [i adjunctul lui [i 5 membri - profesori pe domenii de concurs. 11. Componen\a comitetului de organizare este aprobat= de c=tre Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului [i dat= publicit=\ii. V. Premierea ]nving=torilor 12. La primele dou= etape ale concursului, comitetele de organizare determin= independent formele de premiere: diplom=, premiu b=nesc ]n sum= de 1000 lei. 13. }nving=torilor din fiecare categorie de cadre didactice la etapa a treia li se confer= titlul Educatorul anului, }nv=\=torul anului sau, respectiv, Profesorul anului [i: a) insigna Pedagog Ilustru; b) premiu b=nesc ]n sum= de 5000 lei; c) gradul didactic urm=tor celui pe care ]l de\in. VI. Finan\area concursului 14. Etapa local= este finan\at= de c=tre prim=ria local=, sponsori, asocia\iile p=rinte[ti etc. 15. Etapa raional=/municipal= este finan\at= de c=tre direc\ ia general= raional=/municipal= ]nv=\=m]nt, tineret [i sport. 16. Etapa republican= este finan\at= de c=tre Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului. 17. Finan\area cheltuielilor de organizare [i desf=[urare a concursului s]nt efectuate conform Hot=r]rii Guvernului nr. 1151 din 2 septembrie 2002 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desf=[urarea conferin\elor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de c=tre institu\iile publice finan\ate de la bugetul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.126127, art.1278). 18. Remunerarea membrilor Comitetului de organizare a Concursului republican se va efectua ]n conformitate cu actele normative ]n vigoare.

formare continu=. II. Participarea la concurs 3. La concurs particip= pe principii benevole cadrele didactice din: a) ]nv=\=m]ntul pre[colar; b) ]nv=\=m]ntul primar; c) ]nv=\=m]ntul gimnazial; d) ]nv=\=m]ntul liceal; e) ]nv=\=m]ntul extra[colar. 4. Concursul se organizeaz= pentru urm=toarele categorii de cadre didactice: a) educatori; b) ]nv=\=tori; c) profesori din ]nv=\=m]ntul gimnazial [i liceal, pe urm=toarele arii curriculare: a) limb= [i comunicare; b) educa\ie sociouman=; c) matematic= [i [tiin\e; d) arte, tehnologii [i sport. 5. Vechimea ]n activitatea pedagogic= [i v]rsta participan\ilor s]nt nelimitate. 6. Concursul republican Pedagogul anului se desf=[oar= sub patronatul Guvernului. III. Desf=[urarea concursului 7. Concursul se va desf=[ura ]n trei etape: 1) etapa local= (]n institu\ia de ]nv=\=m]nt) Concursul va fi organizat de c=tre administra\ia institu\ iei de ]nv=\=m]nt respective, ]n colaborare cu colectivul de pedagogi, elevi, p=rin\i, prim=rie, sindicate etc. Modul de selectare a cadrelor didactice, la aceast= etap=, este determinat de institu\ia de ]nv=\=m]nt. }n urma etapei locale, se va selecta c]te un cadru didactic pentru fiecare categorie, care va participa la etapa urm=toare. Etapa local= se desf=[oar= ]n perioada 1 octombrie - 30 noiembrie a fiec=rui an [colar. 2) etapa raional=/municipal= Etapa a doua a concursului este organizat= de c=tre direc\iile generale raionale/municipale ]nv=\=m]nt, tineret [i sport, ]n colaborare cu prim=ria, sindicatele etc. Modul de selectare a cadrelor didactice, la aceast= etap=, este determinat de c=tre direc\ia general= raional=/ municipal= ]nv=\=m]nt, tineret [i sport. }n urma acestei etape se va selecta c]te un singur cadru didactic pentru fiecare categorie, care va participa la etapa urm=toare. Etapa raional=/municipal= a concursului se desf=[oar= ]n perioada 1 decembrie - 31 ianuarie a fiec=rui an [colar. 3) etapa republican= Etapa republican= a concursului este organizat= [i desf=[urat= de c=tre Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului, sindicatele de ramur= [i const= din 2 faze. La prima faz= a concursului poate participa c]te un reprezentant pentru fiecare categorie din fiecare raion / municipiu. Materialele pentru participare s]nt prezentate Comisiei republicane de organizare a concursului de c=tre direc\iile generale raionale/municipale ]nv=\=m]nt, tineret [i sport, p]n= pe data de 15 februarie. Materialele includ: a) oferta de participare, care se ]ntocme[te conform anexei nr.1 la prezentul Regulament; b) chestionarul completat de c=tre ]nving=torul etapei raionale/municipale, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament; c) un eseu pe tema Portretul profesorului ideal. Textul eseului va fi cules la calculator cu caractere Times New Roman, m=rimea 14, [i nu va dep=[i 2 foi, formatul A4; d) materiale din practica de lucru a profesorului proiectul didactic al unei lec\ii ori al unei activit=\i extracurriculare; e) oferta pentru realizarea unei lec\ii, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament; f) materiale audiovizuale Autoportret, care vor include fragmente din activitatea pedagogic= a participantului (inclusiv hobby-urile, talentele etc.), cu durata de 15

39

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006
Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare [i desf=[urare a Concursului republican Pedagogul anului

OFERTA de participare la Concursul republican Pedagogul anului }n cadrul etapei raionale/municipale a Concursului republican Pedagogul anului au participat ___________ cadre didactice. Clasamentul este urm=torul: Premiul I_________________________________________
(numele, prenumele, institu\ia, disciplina, gradul didactic, alte titluri [i men\iuni)

Premiul II__________________________________________
(numele, prenumele, institu\ia, disciplina, gradul didactic, alte titluri [i men\iuni)

Premiul III__________________________________________
(numele, prenumele, institu\ia, disciplina, gradul didactic, alte titluri [i men\iuni)

Pentru etapa republican= este desemnat urm=torul concurent: Numele, prenumele Limba de instruire Categoria la care va participa Institu\ia Gradul didactic, titluri, men\iuni Vechimea ]n activitatea pedagogic=

Not=. Se prezint= oferte separate pentru fiecare categorie de concuren\i. {eful Direc\iei generale raionale/municipale ]nv=\=m]nt, tineret [i sport Data Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare [i desf=[urare a Concursului republican Pedagogul anului CHESTIONAR 11. Diriginte la clas= 1. Numele, prenumele 12. Calit=\ile care v= remarc= ]ntre al\i pedagogi 2. Data, anul, locul na[terii 13. Calitatea principal= pe care a\i dori s= o forma\i la 3. Locul de munc= discipolii Dvs. 4. Studiile (denumirea institu\iei absolvite [i anul ab14. Calit=\ile [i abilit=\ile pe care dori\i s= vi le forma\i solvirii) 15. Motoul vie\ii/activit=\ii 5. Vechimea ]n activitatea pedagogic= 16. Hobby-urile, talentele 6. Gradul didactic/[tiin\ific 17. Mesajul Dvs. c=tre ]nving=torul concursului Peda7. Publica\ii (denumirile) gogul anului 8. Rezultatele discipolilor la olimpiade /concursuri de 18. Mesajul Dvs. c=tre organizatorii concursului Pediferite niveluri dagogul anului 9. Numele, prenumele discipolilor renumi\i 19. Adresa po[tal=, adresa electronic=, telefonul (de la 10. Cunoa[terea limbilor str=ine (se indic= [i nivelul serviciu, domiciliu) de posedare) Data Semn=tura participantului Anexa nr. 3 la Regulamentul de organizare [i desf=[urare a Concursului republican Pedagogul anului OFERTA pentru organizarea [i desf=[urarea unei lec\ii Numele, prenumele participantului Data {eful Direc\iei generale raionale/municipale ]nv=\=m]nt, tineret [i sport Participantul Limba de instruire Disciplina Clasa

Semn=tura

Semn=tura Semn=tura

410

HOT+R}RE
cu privire la crearea sistemului informa\ional automatizat Eviden\a blanchetelor facturilor fiscale
cu Hot=r]rea Guvernului nr. 1100 din 25 octombrie 2005 cu privire la aprobarea Concep\iei Sistemului informa\ional automatizat Registrul de stat al blanchetelor de strict= eviden\= [i al timbrelor de acciz, Guvernul HOT+R+{TE: 1. Ministerul Dezvolt=rii Informa\ionale va elabora sistemul informa\ional automatizat Eviden\a blanchetelor

}n scopul ridic=rii eficien\ei eviden\ei [i controlului circula\iei documentelor [i blanchetelor de strict= eviden\=, dezvolt=rii pe etape a sistemului informa\ional automatizat Registrul de stat al documentelor, m=rcilor de acciz [i blanchetelor de strict= eviden\=, creat prin Hot=r]rea Guvernului nr. 1392 din 16 decembrie 2004 [i ]n conformitate

40

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


Eviden\a blanchetelor facturilor fiscale, adaptat la produsele informa\ionale ce s]nt utilizate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat; executarea tipografic= a blanchetelor de facturi fiscale care vor con\ine nu mai pu\ine grade de protec\ie dec]t cele existente. 4. Controlul asupra execut=rii prezentei hot=r]ri se pune ]n sarcina ministrului dezvolt=rii informa\ionale (dl Vladimir Molojen) [i [efului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (dl Sergiu Pu[cu\a).
Vasile TARLEV Mihail Pop Vladimir Molojen

facturilor fiscale, ca parte component= a sistemului informa\ional automatizat Registrul de stat al documentelor, m=rcilor de acciz [i blanchetelor de strict= eviden\=. 2. Se stabile[te drept beneficiar al sistemului informa\ional automatizat Eviden\a blanchetelor facturilor fiscale Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, iar antreprenor general - structurile subordonate Ministerului Dezvolt=rii Informa\ionale. 3. Ministerul Dezvolt=rii Informa\ionale, ]n comun cu structurile subordonate, ]ncep]nd cu 1 iunie 2006, ]n baza contractului va asigura: implementarea sistemului informa\ional automatizat
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Ministrul finan\elor Ministrul dezvolt=rii informa\ionale
Chi[in=u, 12 aprilie 2006. Nr. 371.

411

HOT+R}RE
cu privire la reorganizarea Centrului Noilor Tehnologii Informa\ionale
2005. Remunerarea personalului Centrului se va efectua ]n conformitate cu actele normative ]n vigoare. 3. Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului va utiliza soldul disponibil al mijloacelor bugetare [i speciale ale Centrului Noilor Tehnologii Informa\ionale pentru instituirea [i activitatea Centrului Tehnologii Informa\ionale [i Comunica\ionale ]n Educa\ie [i va ]nainta Ministerului Finan\elor propuneri privind majorarea aloca\iilor bugetare, ]nso\ite de calculele respective, ]n cazul insuficien\ei mijloacelor necesare pentru activitatea Centrului nominalizat. Finan\area ulterioar= a Centrului se va efectua din contul mijloacelor bugetare [i speciale. 4. Aparatul Guvernului, ]n termen de o lun=, va asigura Centrul Tehnologii Informa\ionale [i Comunica\ionale ]n Educa\ie cu spa\iul necesar. 5. Se abrog= Dispozi\ia Guvernului nr. 294-d din 26 noiembrie 1990.
Vasile TARLEV

}n scopul implement=rii noilor tehnologii informa\ionale ]n educa\ie, men\inerii [i dezvolt=rii Programului Educa\ional SALT, Guvernul HOT+R+{TE: 1. Se accept= propunerea Ministerului Educa\iei, Tineretului [i Sportului privind reorganizarea, prin transformare, a Centrului Noilor Tehnologii Informa\ionale ]n Centrul Tehnologii Informa\ionale [i Comunica\ionale ]n Educa\ie, ]n calitate de persoan= juridic= subordonat= Ministerului Educa\iei, Tineretului [i Sportului. 2. Ministerul Educa\iei, Tineretului [i Sportului, ]n termen de o lun=, va elabora [i aproba Regulamentul, structura, statele de personal, devizul de cheltuieli pentru anul 2006 ale Centrului Tehnologii Informa\ionale [i Comunica\ionale ]n Educa\ie [i va numi directorul acestuia, conform Regulamentului Ministerului Educa\iei, Tineretului [i Sportului, aprobat prin Hot=r]rea Guvernului nr. 1033 din 4 octombrie
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz=: Ministrul educa\iei, tineretului [i sportului Ministrul finan\elor
Chi[in=u, 12 aprilie 2006. Nr. 373.

Victor |vircun Mihail Pop

412

HOT+R}RE
cu privire la numirea ]n func\ie a dlui FLOCEA Ruslan
de consilier al prim-viceprim-ministrului.
Vasile TARLEV

Guvernul HOT+R+{TE: Se nume[te prin transfer dl FLOCEA Ruslan ]n func\ia


PRIM-MINISTRU
Chi[in=u, 12 aprilie 2006. Nr. 376.

413

HOT+R}RE
cu privire la numirea ]n func\ie a dlui POT}RNICHE Teodor
func\ia de vicedirector general al Agen\iei Rezerve Materiale, Achizi\ii Publice [i Ajutoare Umanitare.
Vasile TARLEV

Guvernul HOT+R+{TE: Se nume[te prin transfer dl POT}RNICHE Teodor ]n


PRIM-MINISTRU
Chi[in=u, 12 aprilie 2006. Nr. 377.

414

DISPOZI|IE
se confer= dlui UNTUR+ Pavel, viceministru al transporturilor [i gospod=riei drumurilor, gradul de calificare: rangul I, consilier de stat al Republicii Moldova de clasa a III-a.
Vasile TARLEV

}n conformitate cu Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 [i Legea despre Regulamentul de conferire a gradelor de calificare func\ionarilor publici nr. 1263-XIII din 17 iulie 1997,
PRIM-MINISTRU
Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 30-d.

41

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

Acte ale ministerelor, departamentelor [i ale B=ncii Na\ionale a Moldovei Acte ale Ministerului Finan\elor al Republicii Moldova
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat Organele fiscale teritoriale Serviciul Vamal Birourile vamale Direc\iile generale finan\e Trezoreriile teritoriale Compania Na\ional= de Asigur=ri ]n Medicin= Casa Na\ional= de Asigur=ri Sociale Serviciul Control Financiar [i Revizie Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice [i Corup\iei Banca Na\ional= a Moldovei B=ncile comerciale

PARTEA III

222

MODUL
de ]ncasare [i eviden\= a veniturilor bugetului public na\ ional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finan\elor ]n anul 2006, ]ncep]nd cu 21 aprilie curent

I. Dispozi\ii generale 1. }n leg=tur= cu implementarea noului sistem de pl=\i interbancare [i ]ntru executarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2006, Legii bugetului asigur=rilor sociale de stat pe anul 2006, Legii fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical= pe anul 2006, Ministerul Finan\elor informeaz= despre particularit=\ile de ]ncasare [i eviden\= prin sistemul trezorerial a veniturilor bugetului public na\ional ]n anul 2006, ]ncep]nd cu 21 aprilie curent. Veniturile bugetului public na\ional reprezint= un sistem unitar de bugete [i fonduri, cuprinz]nd veniturile: bugetului de stat, bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale, bugetului asigur=rilor sociale de stat [i fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical=. Veniturile bugetului de stat includ: veniturile de baz=, granturile pentru proiectele finan\ate din surse externe, fondurile speciale [i mijloacele speciale. Veniturile bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale includ: veniturile de baz=, fondurile speciale [i mijloacele speciale. Veniturile bugetului asigur=rilor sociale de stat includ: contribu\ii de asigur=ri sociale, transferuri din bugetul de stat, alte ]ncas=ri ]n conformitate cu actele legislative [i normative ]n vigoare. Veniturile fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical= includ: mijloacele ob\inute din primele de asigurare obligatorie, transferurile de la bugetul de stat, alte ]ncas=ri ]n conformitate cu actele legislative [i normative ]n vigoare. 2. }n sensul prezentei circulare, se definesc urm=toarele no\iuni: a) Veniturile de baz= veniturile bugetului de stat [i bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale, cu excep\ia granturilor pentru proiectele finan\ate din surse externe, veniturilor fondurilor speciale [i mijloacelor speciale. b) Fondurile speciale fonduri ]n care se colecteaz= venituri cu destina\ie special= pentru realizarea unor obiective [i programe ale Guvernului sau ale autorit=\ilor administra\iei publice locale. Crearea fondurilor speciale, sursele de venituri [i destina\ia lor se stabilesc prin legi aparte sau prin decizii ale autorit=\ilor reprezentative [i deliberative ale unit=\ilor administrativ-teritoriale. Fondurile speciale se includ ]n bugetele respective ]n conformitate cu principiile [i regulile de elaborare, aprobare [i executare a bugetelor respective. Fondurile speciale, detaliate pe venituri [i cheltuieli, se aprob= ca anex= la legea bugetar= anual= sau la deciziile autorit=\ilor reprezentative [i deliberative ale unit=\ilor administrativ - teritoriale cu privire la aprobarea bugetelor respective. c) Mijloace speciale veniturile institu\iilor publice ob\ inute, ]n condi\iile stabilite prin acte normative, de la efectuarea lucr=rilor [i prestarea serviciilor contra plat=, precum

[i din dona\ii, sponsoriz=ri [i din alte mijloace b=ne[ti, intrate legal ]n posesia institu\iei publice. Mijloacele speciale ale institu\iilor publice se includ ]n bugetele respective, se consider= venituri [i s]nt direc\ionate pentru cheltuieli legate de desf=[urarea activit=\ii statutare a acestor institu\ii, ]n conformitate cu principiile [i regulile de elaborare, aprobare [i executare a bugetelor corespunz=toare. d) Bugetele unit=\ilor administrativ teritoriale bugetele satelor (comunelor), ora[elor (municipiilor), raioanelor [i unit=\ii teritoriale autonome cu statut juridic special. e) Cont trezorerial cont deschis ]n unit=\ile Trezoreriei de Stat pentru eviden\a analitic= a execut=rii de cas= a bugetului de stat, bugetelor unit=\ilor administrativteritoriale, veniturilor bugetului asigur=rilor sociale de stat [i a veniturilor fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical=. f) Cont bancar - cont analitic deschis de banc= pe numele titularului de cont, prin care se efectueaz= opera\iuni de ]ncas=ri [i/sau pl=\i ale mijloacelor b=ne[ti. g) Obliga\ie fiscal= - obliga\ie a contribuabilului de a pl=ti la buget o anumit= sum= ca impozit, tax=, alt= plat= a c=rei stingere este reglementat= de legisla\ia fiscal=, majorare de ]nt]rziere (penalitate) [i / sau amend=. h) Obliga\ie vamal= - obliga\ia de plat= a drepturilor de import [i export (inclusiv a amenzilor [i penalit=\ilor) ap=rute conform legisla\iei, precum [i a celor constatate ulterior opera\iunilor vamale. i) Contribu\ie de asigur=ri sociale de stat sum= datorat= ]n mod obligatoriu de participant la sistemul public de asigur=ri sociale. j) Contribuabil, subiect al impunerii - persoan= care, conform legisla\iei fiscale, este obligat= s= calculeze [i/ sau s= achite la buget orice impozite [i taxe, penalit=\ile [i amenzile respective; persoan= care, conform legisla\iei fiscale, este obligat= s= re\in= sau s= perceap= de la alt= persoan= [i s= achite la buget pl=\ile indicate. k) Suma pl=tit= ]n plus sum= pl=tit= ca impozit, tax=, alt= plat=, majorare de ]nt]rziere (penalitate) [i / sau amend= prin v=rsare sau ]ncasare, inclusiv prin executare silit=, ]n cuantum mai mare dec]t cel prev=zut. l) Restan\= sum= pe care contribuabilul este obligat s= o pl=teasc= la buget ca impozit, tax=, contribu\ie de asigur=ri sociale, alt= plat=, majorare de ]nt]rziere (penalitate) [i/sau amend=, dar pe care nu a pl=tit-o ]n termen. 3. }n sensul stingerii obliga\iilor la bugetul asigur=rilor sociale de stat, no\iunile utilizate semnific=: a) obliga\ie fiscal= - contribu\ie de asigurare social= de stat, alt= sum= impus= spre plat= contribuabililor ]n bugetul asigur=rilor sociale de stat, precum [i sumele major=rilor de ]nt]rziere (penalit=\ilor) [i amenzilor aplicate pentru ]nc=lcarea legisla\iei care stabile[te aceste obliga\ii;

42

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


speciale [i mijloacelor speciale) [i reflectate la capitolul 124 00 }ncas=ri neidentificate s]nt beneficiarii conturilor trezoreriale de venituri [i unit=\ile Trezoreriei de Stat. 14. }n cazul reflect=rii incorecte a veniturilor fondurilor speciale, mijloacelor speciale ale institu\iilor publice finan\ ate din bugetul de stat [i din bugetele unit=\ilor administrativ-teritoriale, responsabili de descifrarea sumelor reflectate la capitolul 124 00 }ncas=ri neidentificate s]nt executorii de buget [i unit=\ile Trezoreriei de Stat. 15. }n cazul c]nd la conturile bancare ale bugetului de stat, bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale, bugetului asigur=rilor sociale de stat, fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical= s]nt ]nregistrate ]ncas=ri incorecte, care conform actelor legislative [i normative nu apar\in acestor bugete, unit=\ile Trezoreriei de Stat s]nt ]n drept s= ]ntocmeasc= ordine de plat=, pentru a efectua transferul mijloacelor de la contul trezorerial de venituri 124 00 }ncas=ri neidentificate la contul bancar al bugetului c=ruia apar\in ]ncas=rile respective (f=r= a modifica conturile trezoreriale de venituri) sau la contul bancar al contribuabilului. II. Veniturile bugetului de stat 16. Veniturile de baz= ale bugetului de stat, specificate ]n Anexa nr.1 la prezenta circular=, se vireaz= la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat, la contul bancar al Ministerului Finan\elor Trezoreria Central= nr.33114001, deschis ]n Banca Na\ional= a Moldovei, codul b=ncii NBMDMD2X, codul fiscal 90388. 17. }n acela[i timp, se va \ine cont c=, impozitul pe venitul din activitatea de ]ntreprinz=tor re\inut la sursa de plat= (cap.111 20) [i impozitul pe venitul din activitatea de ]ntreprinz=tor (cap.111 21) se vireaz= la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat, numai de contribuabilii ]nregistra\i ]n Inspectoratele Fiscale de Stat ale municipiilor Chi[in=u [i B=l\i. 18. Contribuabilii care au subdiviziuni, pentru onorarea obliga\iilor fa\= de bugetul de stat [i anume: impozitul pe venit la sursa de plat= (111 20) [i impozitul pe venit din activitatea de ]ntreprinz=tor (111 21) vor ]nscrie ]n ordinul de plat= codul subdiviziunii atribuit de organele fiscale ]n rubrica codul fiscal, prin bar=, dup= codul fiscal, iar contul trezorerial de venituri va fi format conform punctului 8. 19. Taxa pe valoarea ad=ugat= la m=rfurile produse [i serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova (cap.115 01) (numai ]n cazul, c]nd beneficiar este Inspectoratul Fiscal de Stat) se vireaz= de to\i contribuabilii din republic= doar la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat, cu excep\ia agen\ilor economici ]nregistra\i ]n UTA G=g=uzia, care vireaz= taxa pe valoarea ad=ugat= integral la bugetul central al UTA G=g=uzia. 20. Accizele la m=rfurile (produc\ia) supuse accizelor (numai ]n cazul c]nd beneficiar este Inspectoratul Fiscal de Stat) se vireaz= de to\i contribuabilii la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat, cu excep\ia accizelor la m=rfurile (produc\ia) supuse accizelor produse pe teritoriul UTA G=g=uzia care se vireaz= integral la bugetul central al UTA G=g=uzia. 21. Taxa de trecere pe drumurile Republicii Moldova a vehiculelor ne]nmatriculate ]n republic= (cap.115 43) se achit= de c=tre to\i pl=titorii numai la contul trezorerial de venituri a bugetului de stat 115 43 00 0100. 22. Taxa de folosire a drumurilor perceput= de la posesorii de vehicule ]nmatriculate ]n Republica Moldova (cap.115 44) se vireaz= de to\i contribuabilii doar la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat (structura contului trezorerial de venituri este expus= ]n punctul 8). 23. Taxele de eliberare a autoriza\iilor (licen\elor) (cap.115 45, cap.115 46, cap.115 55) [i Plata pentru eliberarea autoriza\iei de construire / desfiin\are (cap.115 57) se transfer= la conturile trezoreriale de venituri la bugetele respective, ]n dependen\= de localitatea posesorului de licen\= (autoriza\ie) (structura contului trezorerial de venituri este expus= ]n punctul 8). 24. Taxa pentru patenta de ]ntreprinz=tor (cap.121 37) se vireaz= de to\i contribuabilii doar la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat, care ulterior se defalc=: 70 la sut= la contul bugetului unit=\ii administrativteritoriale respective; 30 la sut= la bugetul asigur=rilor sociale de stat,

b) contribuabil - persoana care, conform legisla\iei, este obligat= s= calculeze [i/sau s= achite, s= re\in= sau s= perceap= de la alt= persoan= [i s= achite sumele respective la bugetul asigur=rilor sociale de stat; c) restan\= - suma pe care contribuabilul era obligat s= o pl=teasc= la bugetul asigur=rilor sociale de stat, majorare de ]nt]rziere (penalit=\ile) [i/sau amend= pe care nu le-a pl=tit ]n termen. 4. Ministerul Finan\elor aduce la cuno[tin\=, c= ]ncasarea veniturilor destinate bugetului de stat, bugetelor unit=\ ilor administrativ-teritoriale, veniturilor bugetului asigur=rii sociale de stat [i fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical= se asigur= prin conturile bancare [i trezoreriale ale unit=\ilor Trezoreriei de Stat. 5. Pentru asigurarea eviden\ei ]ncas=rilor veniturilor bugetului public na\ional, unit=\ile Trezoreriei de Stat utilizeaz= Registrul conturilor trezoreriale de venituri, elaborat pentru fiecare an bugetar ]n baza legii bugetare anuale, Clasifica\iei bugetare (aprobat= prin Hot=r]rea Parlamentului nr.969-XIII din 24 iulie 1996) [i Clasificatorului unit=\ilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (]n continuare CUATM) (aprobat prin Hot=r]rea Serviciului Standardizare [i Metrologie nr.1398-ST din 3 septembrie 2003), altor acte normative. 6. Registrul conturilor trezoreriale de venituri con\ine conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat (venituri de baz=), bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale (venituri de baz=), bugetului asigur=rilor sociale de stat [i ale fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical=. Pe parcursul anului 2006, Ministerul Finan\elor va actualiza Registrul ]n func\ie de modific=rile ce vor fi operate ]n actele legislative [i normative. 7. Registrul conturilor trezoreriale de venituri se transmite de c=tre Ministerul Finan\elor B=ncii Na\ionale a Moldovei, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, Casei Na\ionale de Asigur=ri Sociale [i Companiei Na\ionale de Asigur=ri ]n Medicin=, care ulterior este transmis organelor subordonate pentru c=l=uz= ]n activitate [i pentru a fi adus la cuno[tin\a pl=titorilor de impozite, taxe, contribu\ii de asigurare social= de stat, prime de asigurare obligatorie [i alte pl=\i. 8. }n anul 2006, contribuabilii, pentru onorarea obliga\iilor fa\= de bugetul de stat [i bugetele unit=\ilor administrativ-teritoriale (pl=\i specificate ]n Anexa nr.1 [i 2) vor utiliza conturi trezoreriale de venituri formate din trei p=r\i (11 semne), precum urmeaz=: XXX XX XX XXXX I II III I parte (5 semne) codul capitolului [i paragrafului veniturilor bugetului conform Clasifica\iei bugetare (Anexa nr.1 [i 2); II parte (2 semne) - codul beneficiarului contului trezorerial de venituri (Anexa nr.3); III parte (4 semne) - codul statistic al localit=\ii contribuabilului conform CUATM. 9. Conform prevederilor art.5, alin.(28) [i art.7, alin.(5) din Titlul I al Codului fiscal, ]ntreprinderile, institu\iile [i organiza\iile, care au filiale [i / sau subdiviziuni ]n afara unit=\ii administrativ-teritoriale, ]n care se afl= sediul central, pl=tesc impozite [i taxe (cu excep\ia taxei pe valoarea ad=ugat=, accizelor [i a taxelor destinate transfer=rii ]n fondul rutier) la bugetele unit=\ilor administrativ-teritoriale de la sediul subdiviziunilor. }n acest caz, la ]ntocmirea ordinului de plat= ]n rubrica codul fiscal se indic=: codul fiscal al pl=titorului/beneficiarului, bar=, codul subdiviziunii atribuit de organele fiscale. 10. Responsabili de corectitudinea ]ntocmirii documentelor de plat= [i virarea pl=\ilor la conturile bancare ale Ministerului Finan\elor Trezoreria Central= [i trezoreriilor teritoriale s]nt pl=titorii. 11. Responsabili de corectitudinea transmiterii unit=\ ilor Trezoreriei de Stat a documentelor de plat= ]n form= electronic= [i pe suport de h]rtie s]nt b=ncile deservente ale pl=titorilor. 12. Sumele achitate incorect [i ]nregistrate ]n conturile bancare ale Ministerului Finan\elor, se reflect= la capitolul 124 00 }ncas=ri neidentificate a clasifica\iei veniturilor bugetare. 13. Responsabili de descifrarea sumelor ]ncasate incorect (cu excep\ia ]ncas=rilor incorecte a veniturilor fondurilor

43

Nr. 59-62 (1840-1843)


(structura contului trezorerial de venituri este expus= ]n punctul 8). 25. }ncep]nd cu 1 ianuarie 2006, Taxa de stat pentru ac\iunile examinate de judec=torii [i de alte organe de resort (cap.122 11), se vireaz= la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat, conform art.5 al Legii taxei de stat nr.1216 -XII din 3 decembrie 1992, cu indicarea rechizitelor bancare conform prevederilor punctului 16 (structura contului trezorerial de venituri este expus= ]n punctul 8). 26. Taxa pentru eliberarea pa[apoartelor (cap.122 22) se achit= la contul trezorerial de venituri a bugetului de stat 122 22 00 0100 de c=tre Ministerul Dezvolt=rii Informa\ionale al Republicii Moldova. 27. Amenzile aplicate de poli\ia rutier= (cap.123 02), finan\at= din contul bugetului de stat se vireaz= la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat (conform Anexei nr.5). 28. Mijloacele din v]nzarea [i privatizarea bunurilor proprietate public=, care apar\in statului [i mijloacele din v]nzarea ac\iunilor statului (cap.211 01, 211 03, 211 05), conform prevederilor articolului 171 al Legii nr.627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare, se vireaz= la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat. }n aceste cazuri, ]n conturile trezoreriale de venituri se indic= codul inspectoratului fiscal ]n circumscrip\ia c=ruia se afl= localitatea unde este amplasat bunul supus privatiz=rii sau v]nz=rii [i codul statistic al localit=\ii respective. 29. Mijloacele b=ne[ti de la v]nzarea terenurilor proprietate public= a statului (cap.212 01) se vireaz= de contribuabili doar la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat. Pe m=sura ]ncas=rii acestor mijloace, Ministerul Finan\elor Trezoreria Central= efectueaz= zilnic defalc=ri, conform art.(4) alin.10 al Legii nr.1308 - XIII din 25 iulie 1997 privind pre\ul normativ [i modul de v]nzarecump=rare a p=m]ntului, ]n propor\ie de: 80 la sut= la contul bugetului de stat; 20 la sut= la contul special al Guvernului Republicii Moldova. 30. Mijloacele b=ne[ti de la realizarea terenurilor proprietate public= a unit=\ilor administrativ-teritoriale (cap.212 02) se vireaz= de contribuabili doar la conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat. Pe m=sura ]ncas=rii acestor mijloace, Ministerul Finan\elor Trezoreria Central= efectueaz= zilnic defalc=ri, conform art.(4) alin.11 al Legii nr.1308 - XIII din 25 iulie 1997 privind pre\ul normativ [i modul de v]nzare-cump=rare a p=m]ntului, ]n propor\ie de: 80 la sut= la contul bugetului municipiului, ora[ului sau satului (comunei) respectiv; 20 la sut= la contul special al Guvernului Republicii Moldova. 31. Creditele rambursate, dob]nzile [i penalit=\ile aferente creditelor se achit= la contul bancar 33114001 al Ministerului Finan\elor Trezoreria Central= cu indicarea conturilor trezoreriale indicate ]n contractele de credit respective. Achitarea drepturilor de import-export 32. }ncep]nd cu 1 ianuarie 2006, persoane juridice [i persoanele fizice, ce efectueaz= opera\iuni economice externe, achit= obliga\iile vamale ]n avans la contul unic trezorerial de venituri 116 15 20 0130 Drepturile de import-export achitate ]n avans, indiferent de tipul impozitelor [i taxelor ce urmeaz= a fi ulterior declarate sau constatate (taxa pe valoarea ad=ugat=, accize, taxe vamale [i pl=\i pentru efectuarea procedurilor vamale), cu indicarea rechizitelor bancare conform prevederilor punctului 16. 33. Contul trezorerial de venituri pentru achitarea obliga\ iilor vamale ]n avans este format din trei p=r\i (11 semne), precum urmeaz=: 116 15 20 0130 I II III I parte (5 semne) 116 15 codul capitolului [i paragrafului veniturilor bugetului conform Clasifica\iei bugetare (drepturi de import-export achitate ]n avans); II parte (2 semne ) 20 codul beneficiarului contului trezorerial de venituri (Serviciul Vamal); III parte (4 semne ) 0130 codul statistic al localit=\ii unde este ]nregistrat Serviciul Vamal. 34. Termenele [i modul de ]ncasare s]nt prev=zute

14 aprilie 2006

]n art.124, 125 ale Codului vamal. Achitarea ]n numerar se efectueaz=, de c=tre persoane juridice [i persoanele fizice, nemijlocit ]n reprezentan\ele bancare ale B=ncii de Economii. 35. Veniturile fondurilor speciale [i mijloacelor speciale se ]ncaseaz= la conturile trezoreriale de venituri (15 semne), la conturile bancare ale unit=\ilor Trezoreriei de Stat (anexa nr.4), av]nd urm=toarea structur=: XXXX XXX XXXX XX 00 I II III IV V I parte (4 semne) codul contului de bilan\ al Planului de conturi al eviden\ei contabile privind executarea de cas= a bugetului public na\ional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finan\elor. II parte (3 semne) tipul fondului special/codul categoriei de mijloace speciale; III parte (4 semne) - codul titularului fondului special/ codul institu\iei publice beneficiar= de mijloace speciale; IV parte (2 semne) - codul, care con\ine informa\ia referitor la clasifica\ia bugetar=; V parte dou= cifre zero. III. Veniturile bugetelor unit=\ilor administrativteritoriale 36. Veniturile de baz= ale bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale, specificate ]n Anexa nr.2 la prezenta circular=, se ]ncaseaz= la conturile bancare ale Ministerului Finan\elor (trezoreriile teritoriale), deschise ]n b=ncile comerciale deservente (Anexa nr.4). 37. Veniturile proprii ale bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale ce se constituie din impozite, taxe locale [i alte pl=\i prev=zute ]n fiecare teritoriu ]n parte, conform Titlului VII Taxele locale al Codului fiscal, aprobat prin Legea nr.93-XV din 1 aprilie 2004 [i Titlul VIII Taxele pentru resursele naturale al Codului fiscal, aprobat prin Legea nr.67-XVI din 5 mai 2005, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finan\ele publice locale [i alte acte legislative [i normative se vireaz= integral la conturile trezoreriale de venituri ale bugetelor respective. 38. Concomitent, se va \ine cont c= impozitul pe venitul din activitatea de ]ntreprinz=tor re\inut la sursa de plat= (cap.111 20) [i impozitul pe venitul din activitatea de ]ntreprinz=tor (cap.111 21) se vireaz= de contribuabili la conturile trezoreriale de venituri ale bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale, cu excep\ia contribuabililor ]nregistra\i ]n Inspectoratele Fiscale de Stat ale municipiilor Chi[in=u [i B=l\i (structura contului trezorerial de venituri este expus= ]n punctul 8). 39. Taxa pe valoarea ad=ugat= la m=rfurile produse [i serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova (cap.115 01) achitat= de c=tre agen\ii economici ]nregistra\i ]n UTA G=g=uzia se vireaz= integral la bugetul central al UTA G=g=uzia (structura contului trezorerial de venituri este expus= ]n punctul 8). 40. Accizele la m=rfurile (produc\ia) supuse accizelor, produse pe teritoriul UTA G=g=uzia (cap.115 10, cap.115 11, cap.115 12, cap.115 13, cap.115 14, cap.115 15, cap.115 16 [i cap.115 17) se vireaz= de contribuabilii ]nregistra\i ]n UTA G=g=uzia integral la conturile trezoreriale de venituri al bugetului central al UTA G=g=uzia (structura contului trezorerial de venituri este expus= ]n punctul 8). 41. Taxa de licen\= pentru practicarea unui anumit gen de activitate (cap.115 55) [i Plata pentru eliberarea autoriza\iei de construire / desfiin\are (cap.115 57) se transfer= la conturile trezoreriale de venituri la bugetele respective, ]n dependen\= de localitatea posesorului de licen\= (autoriza\ie) (structura contului trezorerial de venituri este expus= ]n punctul 8). 42. Amenzile aplicate de poli\ia rutier= (cap.123 02), finan\at= din bugetele raionale, bugetul municipal Chi[in=u, bugetul municipal B=l\i sau din bugetul central al UTA G=g=uzia, se vireaz= ]n sum= integral= la conturile trezoreriale de venituri ale bugetelor respective (Anexa nr.5). 43. Mijloace din privatizarea [i v]nzarea bunurilor proprietate care apar\ine unit=\ilor administrativ-teritoriale [i mijloacelor de la v]nzarea obiectivelor din fondul de imobile cu alt= destina\ie dec]t acea de locuin\= (cap.211 01, 211 02, 211 03, 211 05 [i 211 06), conform prevederilor articolului 171 al Legii nr.627XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare, se vireaz= la

44

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


VI. Stingerea obliga\iei fiscale prin compensare, trecerea pl=\ilor de la un tip de plat= la altul [i restituirea pl=\ilor la contul contribuabilului 51. Mecanismul de stingere a obliga\iei fiscale prin compensare, precum [i mecanismul de restituire a mijloacelor la contul contribuabilului, se efectueaz= ]n conformitate cu prevederile Regulamentului privind stingerea obliga\iei fiscale prin compensare la cererea contribuabilului, aprobat prin Ordinul ministrului finan\elor nr.42 din 7 iulie 2004, cu modific=rile ulterioare (Monitorul Oficial nr.163-167 din 3 septembrie 2004, partea III, art.320, Monitorul Oficial nr.104-106 din 5 august 2005, p.3, art.363). Pl=\ile administrate de c=tre Casa Na\ional= de Asigur=ri Sociale 52. Pentru stingerea obliga\iei fiscale prin compensare, precum [i restituirea mijloacelor la contul contribuabilului ]n cadrul bugetului asigur=rilor sociale de stat, se aplic= suplimentar [i prevederile Legii privind sistemul public de asigur=ri sociale nr. 489 XIV din 8 iulie 1999 (Monitorul Oficial nr.1-4/2 din 6 ianuarie 2000). 53. Pl=\ile administrate de CNAS achitate incorect sau ]n plus se trec de la un tip de plat= la altul sau se restituie la cont, ]n baza cererii contribuabilului depuse la casa teritorial= de asigur=ri sociale. Ulterior, cererile contribuabililor cu anexarea documentelor justificative ]nso\ite de un registru totalizator, ]ntocmit pe tipuri de opera\iuni, se transmit de casele teritoriale c=tre oficiul central al CNAS. 54. CNAS sistematizeaz= informa\ia primit= de la organele teritoriale subordonate pe tipuri de opera\iuni [i transmit ]n form= electronic= Ministerului Finan\elor Trezoreria Central= spre executare, cu anexarea Borderoului notelor de transfer trezoreriale prezentate spre executare [i/sau ordinele de plat= ]nso\ite de Borderoul ordinelor de plat= prezentate spre restituire. 55. Documentele men\ionate, prezentate pe suport de h]rtie, se semneaz= de persoanele autorizate cu dreptul de semn=tur= ale CNAS, cu aplicarea [tampilei. Pl=\ile administrate de c=tre Serviciul Vamal 56. Pentru stingerea obliga\iei fiscale prin compensare, precum [i restituirea mijloacelor la contul contribuabilului a pl=\ilor administrate de c=tre Serviciul Vamal va fi utilizat mecanismul expus ]n alineatul Pl=\ile administrate de c=tre Casa Na\ional= de Asigur=ri Sociale. Pl=\ile administrate de c=tre Compania Na\ional= de Asigur=ri ]n Medicin= 57. Pl=\ile administrate de CNAM achitate incorect sau ]n plus se trec de la un tip de plat= la altul, la cererea contribuabilului, ]n baza borderoului notelor de transfer trezoreriale prezentate spre executare, semnat de persoanele autorizate cu dreptul de semn=tur= ale CNAM [i aplicarea [tampilei, transmis ]n form= electronic= Ministerului Finan\ elor - Trezoreriei Centrale spre executare. 58. }n cazul restituirii pl=\ilor ]n contul stingerii datoriilor fa\= de alte bugete sau la conturile curente ale contribuabililor, CNAM la cererea contribuabilului ]ntocme[te ordine de plat= [i borderoul ordinelor de plat= prezentate spre restituire, care se transmite spre executare Ministerului Finan\elor Trezoreria Central= pe suport de h]rtie (semnate ]n ordinea stabilit= de persoanele autorizate, cu aplicarea stampilei) [i pe suport electronic. 59. La ordinele de plat= prezentate unit=\ilor Trezoreriei de Stat de c=tre beneficiarii conturilor trezoreriale de venituri, pentru restituirea pl=\ilor transferate ]n plus sau trecerea pl=\ilor de la un tip de plat= la altul, ]n contul stingerii obliga\iilor contribuabilului, se anexeaz=: - cererea solicitantului; - fi[a generalizatoare a contribuabilului, eliberat= de organul fiscal la situa\ia curent=, semnat= de persoana responsabil= [i confirmat= prin [tampil=; - copiile documentelor de plat= ce confirm= achitarea pl=\ilor ]n plus la buget; - alte documente ]n caz de necesitate. 60. }n cazul, c]nd apar ]ntreb=ri ]n procesul examin=rii documentelor prezentate spre restituire, Ministerul Finan\ elor Trezoreria Central= [i trezoreriile teritoriale s]nt ]n drept de a solicita informa\ii suplimentare. 61. Controlul [i responsabilitatea pentru corectitudinea de stingere a obliga\iei fiscale prin compensare precum [i restituirea mijloacelor la contul contribuabilului, o poart= Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, CNAS [i CNAM.

conturile trezoreriale de venituri ale bugetelor raionale, municipale Chi[in=u, B=l\i, bugetului central al UTA G=g=uzia sau bugetelor locale. }n aceste cazuri, ]n conturile trezoreriale de venituri se indic= codul inspectoratului fiscal ]n circumscrip\ia c=ruia se afl= localitatea unde este amplasat bunul supus privatiz=rii sau v]nz=rii [i codul statistic al localit=\ii respective. 44. Contribuabilii care au subdiviziuni, pentru onorarea obliga\iilor fa\= de bugetele unit=\ilor administrativ-teritoriale (pe pl=\ile specificate ]n Anexa nr.2), vor ]nscrie ]n ordinul de plat= codul subdiviziunii contribuabilului atribuit de c=tre organul fiscal ]n rubrica codul fiscal, prin bar=, dup= codul fiscal, iar contul trezorerial de venituri va fi format conform punctului 8. 45. Veniturile fondurilor speciale [i mijloacelor speciale se ]ncaseaz= la conturile trezoreriale de venituri (15 semne), la conturile bancare ale unit=\ilor Trezoreriei de Stat (Anexa nr.4), av]nd urm=toarea structur=: XXXX XXX XXXX XX 00 I II III IV V I parte (4 semne) - codul contului de bilan\ al Planului de conturi al eviden\ei contabile privind executarea de cas= a bugetului public na\ional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finan\elor; II parte (3 semne) - tipul fondului special/codul categoriei de mijloace speciale; III parte (4 semne) - titularul fondului special/codul institu\iei publice beneficiar= de mijloace speciale; IV parte (2 semne) - codul, care con\ine informa\ia referitor la clasifica\ia bugetar=; V parte - dou= cifre zero. IV. Veniturile bugetului asigur=rilor sociale de stat 46. }ncep]nd cu 1 ianuarie 2006, veniturile bugetului asigur=rilor sociale de stat gestionate de Casa Na\ional= de Asigur=ri Sociale ( ]n continuare CNAS), specificate ]n Anexa nr.6, se vireaz= de contribuabili la conturile trezoreriale de venituri, la contul bancar al Ministerului Finan\ elor Trezoreria Central= nr.331701 deschis ]n Banca Na\ional= a Moldovei, codul b=ncii NBMDMD2X, codul fiscal 90388. 47. Contul trezorerial de venituri pentru ]ncasarea veniturilor bugetului asigur=rilor sociale de stat este format din trei p=r\i (11 semne), precum urmeaz=: XXX XX 85 XXXX I II III I parte (5 semne) codul capitolului [i paragrafului clasifica\iei veniturilor bugetare (Anexa nr.6); II parte (2 semne) - codul beneficiarului conturilor trezoreriale de venituri (CNAS) (85); III parte (4 semne) codul statistic al localit=\ii unde este ]nregistrat sediul central al contribuabilului [i luat la eviden\= de organul fiscal. 48. Restan\ele la bugetul asigur=rilor sociale de stat formate la situa\ia 31 decembrie 2005 [i declarate ]n darea de seam= F-4BASS Darea de seam= privind calcularea, utilizarea [i transferarea contribu\iilor de asigur=ri sociale de stat se achit=, ]ncep]nd cu 1 ianuarie 2006, conform Anexei nr.7. V. Veniturile fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical= 49. Veniturile fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical=, gestionate de Compania Na\ional= de Asigur=ri ]n Medicin= (]n continuare CNAM), specificate ]n Anexa nr.8, se vireaz= de contribuabili la conturile trezoreriale de venituri, la contul bancar al Ministerului Finan\elor Trezoreria Central= nr.331891, deschis ]n Banca Na\ional= a Moldovei, codul b=ncii NBMDMD2X, codul fiscal 90388. 50. Contul trezorerial de venituri pentru ]ncasarea veniturilor fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical= este format din trei p=r\i (11 semne), precum urmeaz=: XXX XX 25 XXXX I II III I parte (5 semne) codul capitolului [i paragrafului clasifica\iei de venituri bugetare (Anexa nr.8); II parte (2 semne) - codul beneficiarului conturilor trezoreriale de venituri (CNAM) - (25); III parte (4 semne) - codul statistic al localit=\ii unde este ]nregistrat sediul central al contribuabilului [i luat la eviden\= de organul fiscal.

45

Nr. 59-62 (1840-1843)


62. Documentele privind stingerea obliga\iei fiscale prin compensare, trecerea pl=\ilor de la un tip de plat= la altul [i restituirea pl=\ilor la contul contribuabilului se prezint= de c=tre beneficiarii conturilor trezoreriale de venituri ]n unit=\ile Trezoreriei de Stat p]n= la data de 25 decembrie 2006. 63. Modul de ]ntocmire [i executare a documentelor aferente mecanismului de stingere a obliga\iei fiscale prin compensare, trecerea pl=\ilor de la un tip de plat= la altul [i restituirea pl=\ilor la contul contribuabililor pentru CNAS [i CNAM, se stabile[te ]n regulamentele cu privire la modul de gestionare a veniturilor respective prin sistemul trezorerial. 64. Informa\ia privind stingerea obliga\iei fiscale prin compensare, trecerea pl=\ilor de la un tip de plat= la altul [i restituirea pl=\ilor la contul contribuabilului, se prezint= de Ministerul Finan\elor Trezoreria Central=/trezoreriile teritoriale, c=tre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, CNAS [i CNAM ]n modul [i termenele stabilite de c=tre p=r\i. VII. Tipurile documentelor de plat= utilizate la efectuarea pl=\ilor la buget 65. Contribuabilii onoreaz= obliga\iile fa\= de bugetele respective, utiliz]nd documentele de plat=, perfectate conform cerin\elor [i prevederilor: a) Regulamentului cu privire la transferul de credit, aprobat prin hot=r]rea Consiliului de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei nr.373 din 15 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.176-181/643 din 30 decembrie 2005); b) Regulamentului privind opera\iunile de cas= ]n b=ncile din Republica Moldova, aprobat prin hot=r]rea Consiliului de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei nr.47 din 25 februarie 2000 (cu modific=rile [i complet=rile ulterioare); c) Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de pl=\i interbancare, aprobat prin hot=r]rea Consiliului de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei nr.53 din 2 martie 2006 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.3942/144 din 10 martie 2006); d) Regulamentului privind suspendarea opera\iunilor, sechestrarea [i perceperea ]n mod incontestabil a mijloacelor b=ne[ti din conturile bancare, aprobat prin hot=r]rea Consiliului de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei nr.375 din 15 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.1-4/6 din 6 ianuarie 2006). Documente de plat= utilizate: 1. Ordin de plat= (tip.doc.1) document de plat= ]n baza c=ruia se efectueaz= transferul de credit ]n lei moldovene[ti. Transferul de credit reprezint= o serie de opera\iuni care ]ncepe prin emiterea de c=tre emitent a ordinului de plat= [i executarea de c=tre banca pl=titoare a acestuia ]n scopul punerii la dispozi\ia beneficiarului a unei sume de mijloace b=ne[ti [i se finalizeaz= prin ]nregistrarea de c=tre banca beneficiar= a sumei respective ]n contul beneficiarului. Transferul de credit poate fi efectuat at]t ]n lei moldovene[ti c]t [i ]n valut= str=in=, conform prevederilor actelor normative ]n vigoare. }n func\ie de specificul utiliz=rii, transferul de credit se clasific= ]n transfer ordinar [i transfer bugetar. Transferul ordinar este utilizat ]n scopul efectu=rii tuturor pl=\ilor, care nu se refer= la bugetul public na\ional [i poate fi ini\iat at]t de c=tre clientul b=ncii (titular de cont bancar), c]t [i nemijlocit de banc= ]n nume [i pe cont propriu, precum [i la transferarea sumelor ]ncasate ]n numerar de la persoanele fizice. Transferul bugetar este utilizat ]n scopul efectu=rii pl=\ilor care se refer= numai la bugetul public na\ional [i poate fi ini\iat at]t de c=tre clientul b=ncii (titular de cont bancar), c]t [i nemijlocit de banc= ]n nume [i pe cont propriu, precum [i la transferarea sumelor ]ncasate ]n numerar de la persoanele fizice. 2. Ordin incaso (tip.doc.2) document emis de c=tre persoana abilitat= prin lege cu acest drept pentru perceperea ]n mod incontestabil a mijloacelor b=ne[ti din conturile bancare ale contribuabilului/debitorului de c=tre banc=, cu excep\ia perceperii ]n mod incontestabil a mijloacelor b=ne[ti din conturile bancare ale Trezoreriei de Stat. 3. Ordinul de ]ncasare a numerarului - se utilizeaz= la: - depunerea numerarului la conturile curente ale titularilor de c=tre titularii acestora, [i alte persoane juriMINISTRUL FINAN|ELOR
Chi[in=u, 11 aprilie 2006. Nr. 07/1-3-06/16.

14 aprilie 2006

dice, depunerile de numerar de c=tre banc=, depunerea numerarului ]n fondul statutar [i a numerarului ridicat ]n mod silit de la o ter\= persoan= de c=tre executorii judec=tore[ti ]n bugetul public na\ional, pentru achitarea la buget a impozitelor [i taxelor de c=tre persoanele fizice, juridice [i ]ntreprinderile individuale [i gospod=riile \=r=ne[ti, precum [i de perceptorii fiscali, care recep\ioneaz= pl=\ile de la persoanele fizice (juridice), pentru achitarea de c=tre persoanele fizice a serviciilor acordate de c=tre prestatorii de servicii [.a. 4. Ordin de plat= (]n valut=) - document de plat= ]n baza c=ruia se efectueaz= transferul de credit ]n valut= str=in=. 66. Ordinele de plat= emise de c=tre unit=\ile Trezoreriei de Stat se primesc la banca pl=titoare spre executare cu data emiterii ]n decursul anului bugetar curent. 67. Pentru a asigura corectitudinea ]ncas=rii veniturilor ]n bugetul de stat, ]n bugetele unit=\ilor administrativ-teritoriale, ]n bugetul asigur=rilor sociale de stat [i ]n fondurile asigur=rii obligatorii de asisten\= medical= b=ncile comerciale asigur= controlul corectitudinii ]ntocmirii documentului de plat= verific]nd: codul fiscal; denumirea pl=titorului; contul bancar; contul trezorerial de venituri; con\inutul destina\iei pl=\ii. 68. B=ncile comerciale asigur= controlul corespunderii conturilor trezoreriale de venituri, indicate ]n documentele de plat= cu Registrul conturilor trezoreriale de venituri, iar a codurilor fiscale, codurile subdiviziunii [i denumirii contribuabilului cu Registrul fiscal de stat (plasat de c=tre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat ]n mediul internet pe adresa: www.fisc.md). 69. }n cazul c]nd b=ncile comerciale la primirea documentelor de plat= depisteaz= gre[eli ]n rechizitele bancare (contul bancar, codul fiscal, codul subdiviziunii, denumirea pl=titorului, contul trezorerial de venituri, destina\ia pl=\ii), s]nt obligate s= remit= pl=titorului documentele de plat= f=r= executare. 70. }n cazul stingerii de c=tre contribuabili a datoriilor istorice fa\= de bugetul asigur=rilor sociale de stat, ]n documentele de plat=, ]n mod obligatoriu, se indic= perioada pentru care se achit= plata respectiv=. VIII. Dispozi\ii finale 71. Prevederile prezentei circulare se aduc la cuno[tin\a tuturor contribuabililor, prin intermediul organelor abilitate cu dreptul de colectare [i administrare a veniturilor. 72. }ncep]nd cu 21 aprilie 2006 se abrog= circulara Ministerului Finan\elor nr.07/1-3-09-163 din 12 decembrie 2005 Modul de ]ncasare [i eviden\= a veniturilor bugetului public na\ional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finan\elor ]n anul 2006. 73. La prezenta circular= se anexeaz=: Anexa nr.1 Clasificatorul componentelor conturilor trezoreriale de venituri ale bugetului de stat (3 file); Anexa nr.2 Clasificatorul componentelor conturilor trezoreriale de venituri ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chi[in=u [i B=l\i, bugetului central al UTA G=g=uzia [i bugetelor locale (3 file); Anexa nr.3 Codurile beneficiarilor conturilor trezoreriale de venituri (Ministerul Finan\elor, Serviciul Vamal, Organele fiscale) (1 fil=); Anexa nr.4 Rechizitele bancare ale unit=\ilor teritoriale ale Trezoreriei de Stat pentru ]ncasarea veniturilor ]n bugetul de stat [i bugetele unit=\ilor administrativ-teritoriale(1 fil=); Anexa nr.5 Conturile trezoreriale de venituri ale bugetului de stat [i bugetelor unit=\ilor administrativ-teritoriale pentru virarea amenzilor aplicate de poli\ia rutier= (1 fil=); Anexa nr.6 Clasificatorul componentelor conturilor trezoreriale de venituri ale bugetului asigur=rilor sociale de stat (1 fil=); Anexa nr.7 Modul de trecere a restan\elor contribu\iilor asigur=rilor sociale de stat formate la situa\ia 31 decembrie 2005 [i declarate ]n darea de seam= F-4BASS ]ncep]nd cu 1 ianuarie 2006 (1 fil=); Anexa nr.8 Clasificatorul componentelor conturilor trezoreriale de venituri ale fondurilor asigur=rii obligatorii de asisten\= medical=(1 fil=).
Mihail POP

46

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)

47

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

48

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)

49

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

50

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)

51

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

52

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)

Acte ale Ministerului Transporturilor [i Gospod=riei Drumurilor al Republicii Moldova 223 ORDIN
cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil [i lubrifian\i ]n transportul auto
}n scopul utiliz=rii eficiente a combustibilului [i lubrifian\ilor, O R D O N: 1. A aproba Normele de consum de combustibil [i lubrifian\i ]n transportul auto. 2. Direc\ia Transport Auto (dl V. Radu) va asigura publicarea ordinului Cu privire la aprobarea Normelor de
TRANSPORTURILOR {I GOSPOD+RIEI DRUMURILOR
Chi[in=u, 9 decembrie 2005. Nr. 172.

consum de combustibil [i lubrifian\i ]n transportul auto ]n Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 3. A abroga ordinul Ministerului Transporturilor [i Gospod=riei Drumurilor nr. 40 din 04.03.2005. 4. Controlul execut=rii prezentului ordin se atribuie dlui V. Dragan, viceministru.
MINISTRUL Miron GAGAUZ

Aprobat prin ordinul MTGD nr. 172 din 09.12.2005 NORMELE DE CONSUM DE COMBUSTIBIL {I LUBRIFIAN|I }N TRANSPORTUL AUTO }n prezentul act normativ s]nt specificate semnifica\iile de baz= ale normelor de consum de combustibil pentru materialul rulant auto de destina\ie general=, normele de consum de combustibil pentru func\ionarea automobilelor speciale, modalitatea de aplicare a normelor [i de calculare a consumului normat de combustibil la exploatare, normativele-model de consum de lubrifian\i, semnifica\iile adaosurilor de iarn= etc. Actul este destinat pentru ]ntreprinderile, organiza\iile, antreprenorii ce activeaz= ]n domeniul transporturilor auto, indiferent de forma de proprietate, care exploateaz= tehnica auto [i materialul rulant special pe [asiu de automobil pe teritoriul Republicii Moldova. Normele propuse pot fi utilizate ca norme de baz= pentru calcularea normelor departamentale la exploatarea automobilelor speciale [i tehnologice. PREVEDERI GENERALE Norma de consum de combustibil (sau lubrifian\i), aplicativ transportului auto, presupune semnifica\ia stabilit= a volumului de consum al acestuia la func\ionarea modelului, m=rcii sau modifica\iei concrete de automobil. Normele de consum de combustibil (lubrifian\i) ]n transportul auto s]nt destinate pentru calcularea semnifica\iei normate a consumului de combustibil, pentru \inerea eviden\ei statistice [i operative, determinarea pre\ului de cost al transporturilor [i altor tipuri de lucr=ri de transport, planificarea necesit=\ilor ]ntreprinderilor ]n vederea asigur=rii cu produse petroliere, efectuarea calculelor la impozitarea ]ntreprinderilor, realizarea regimului de economie [i p=strare a energiei produselor petroliere utilizate, realizarea decont=rilor cu beneficiarii de mijloace de transport, conduc=torii auto etc. La normarea consumului de combustibil se distinge semnifica\ia de baz= a consumului de combustibil, care se determin= pentru fiecare model, marc= sau modifica\ie de automobil ]n calitate de norm= general= acceptat= (conform metodicii ]n vigoare de determinare a normelor de baz= de consum de combustibil), [i semnifica\ia normativ= calculat= a consumului de combustibil, care ia ]n calcul activitatea de transport ]ndeplinit= de automobil [i condi\iile de exploatare a acestuia. Consumul de combustibili [i lubrifian\i la exploatarea tehnicii auto se efectueaz= ]n conformitate cu normele stabilite. Normele de consum de combustibil specificate ]n prezentul act, au statut de norme permanente. Normele nou elaborate [i stabilite pentru automobile se aplic= ca norme provizorii, p]n= la punerea ]n aplicare a acestora ]n calitate de norme permanente sau ]n cazul reaprob=rii, ori ]n cazul complet=rii actului de baz=, cu luarea ]n calcul a dezvolt=rii structurii parcului auto din \ar=. 1.NORMELE DE CONSUM DE COMBUSTIBIL PENTRU AUTOMOBILE DE DESTINA|IE GENERAL+ Normele de consum de combustibil se stabilesc pentru fiecare model, marc= sau modifica\ie de automobil exploatat= [i corespunde anumitor condi\ii de func\ionare a mijloacelor de transport auto ]n conformitate cu clasificarea [i destina\ia acestora. Normele cuprind consumul de combustibil necesar pentru derularea procesului de transport. Consumul de combustibil pentru necesit=\i tehnice, de garaj [i ]n alte scopuri economice interne, care nu s]nt legate nemijlocit de procesul tehnologic de transportare a c=l=torilor [i m=rfurilor, ]n componen\a normelor nu se includ [i se stabilesc separat. Pentru automobile de destina\ie general= s]nt stabilite urm=toarele tipuri de norme: - norma de baz= ]n litri la 100 km (l/100 km) de parcurs al mijlocului de transport auto (MTA) cu echipament; - norma de transport ]n litri la 100 km de parcurs (l/100 km) ]n scopul activit=\ii de transport: - a autobuzului, ]n care se ia ]n calcul masa cu echipament [i norma de ]nc=rcare a autobuzului cu pasageri conform destina\iei; - a autobasculantei, ]n care se ia ]n calcul masa cu echipament [i gradul de ]nc=rcare a autobasculantei (coeficientul 0,5); - norma de transport ]n litri la 100 tone-kilometri (l/100 km) de lucru de transport a autocamionului ia ]n calcul consumul de combustibil suplimentar la norma de baz= de consum de combustibil la deplasarea automobilului cu

53

Nr. 59-62 (1840-1843)


]nc=rc=tur=, autotrenului cu remorc= sau semiremorc= f=r= ]nc=rc=tur= (sau utiliz]nd coeficien\ii stabili\i pentru fiecare ton= de m=rfuri transportate), remorcii, semiremorcii p]n= la 1,3 l/100 km [i p]n= la 2,0 l/100 km pentru automobile, respectiv, cu motor diesel [i cu benzin=, sau cu utilizarea calculelor mai precise ]ndeplinite conform programuluimetodic= special= pentru fiecare marc= [i tip concret de MTA. Norma de baz= a consumului de combustibil depinde de construc\ia automobilului [i ansamblurilor acestuia, categoria, tipul [i destina\ia materialului rulant auto (autoturisme, autobuze, camioane etc.), de tipul de combustibil utilizat [i ia ]n calcul starea automobilului cu echipament, ruta tipizat= [i regimul de circula\ie la exploatare. Norma pentru lucrul de transport include norma de baz= [i depinde de capacitatea de ridicare sau normativul de ]nc=rcare, sau de masa concret= a m=rfurilor transportate, lu]ndu-se ]n calcul condi\iile de exploatare a MTA. Normele de consum de combustibil la 100 km de parcurs al automobilului s]nt stabilite ]n urm=toarele unit=\i de m=sur=: - pentru automobile care func\ioneaz= cu benzin= [i motorin= - ]n litri de benzin= sau motorin=; - pentru automobile care func\ioneaz= cu gaz petrolier lichefiat (gpl) - ]n litri de gpl (conven\ional 1 l de benzin= corespunde 1,32 l gpl); - pentru automobile care func\ioneaz= cu gaz natural comprimat (gnc) - ]n metri cubi normali de gnc (conven\ ional 1 l de benzin= corespunde 1 m3 de gnc); - pentru automobile care func\ioneaz= cu gaz [i motorin= norma de consum de gaz natural comprimat este indicat= ]n m3, plus al=turi se indic= norma de consum de motorin= ]n litri, raportul dintre acestea se determin= de c=tre produc=torul tehnicii (sau ]n instruc\iunea de exploatare). Eviden\a factorilor rutieri de transport, climatici [i de alt gen se efectueaz= cu ajutorul coeficien\ilor de rectificare reglementa\i sub form= de procent de majorare sau reducere a semnifica\iei ini\iale a normei (semnifica\iile lor se stabilesc prin dispozi\iile conduc=torilor de ]ntreprinderi care exploateaz= MTA sau conduc=torilor administra\iilor locale). Normele de consum de combustibil se majoreaz= ]n urm=toarele condi\ii: - func\ionarea transportului auto pe timp de iarn= 10%; - func\ionarea transportului auto pe drumuri publice (de categoria I, II [i III), ]n condi\ii de munte, inclusiv localit=\ ile urbane [i rurale [i zonele suburbane, ]n cazul nivelului deasupra m=rii: de la 300 p]n= la 800 metri - p]n= la 5%; de la 801 p]n= la 2000 metri - p]n= la 10%; de la 2001 p]n= la 3000 metri - p]n= la 15%; peste 3000 metri - p]n= la 20%; - func\ionarea transportului auto pe drumurile publice (de categoria I, II [i III) cu plan complicat, ]n afara ora[elor [i zonelor suburbane, ]n care ]n medie la 1 km de drum s]nt peste cinci rotunjiri cu raza de p]n= la 40 m (adic= la 100 km de drum cel pu\in 500 ]ntoarceri) - p]n= la 10%; - func\ionarea transportului auto ]n ora[e cu popula\ia de peste 3,0 milioane de locuitori - p]n= la 25%; cu popula\ia de la 1,0 p]n= la 3,0 milioane de locuitori - p]n= la 20%; cu popula\ia de la 250 mii p]n= la 1,0 milion de locuitori - p]n= la 15%; cu popula\ia de la 100 mii p]n= la 250 mii de locuitori - p]n= la 10%. }n ora[e [i or=[ele (dotate cu semafoare [i alte semne rutiere de circula\ie) cu popula\ie p]n= la 100 mii locuitori - p]n= la 5%; - func\ionarea transportului auto care necesit= opriri

14 aprilie 2006

tehnologice frecvente, legate de ]nc=rcarea [i desc=rcarea m=rfurilor, ]mbarcarea [i debarcarea pasagerilor, inclusiv taximetre cu itinerar, automobilele de m=rfuri-pasageri de clas= joas=, automobile de tip picap, universal etc., incluz]nd transportarea produselor alimentare [i m=rfurilor m=runte, deservirea cutiilor po[tale, ]ncasarea banilor, deservirea pensionarilor, invalizilor, persoanelor bolnave etc. (cu condi\ia de cel pu\in o oprire la un kilometru de parcurs, totodat=, opririle la semafoare, r=scruci [i treceri de nivel nu se iau ]n calcul) - p]n= la 10%; - transportarea m=rfurilor nestandarde cu gabarite mari, grele, periculoase, m=rfurilor ]n sticle etc., deplasarea ]n coloane cu ]nso\ire, [i ]n alte cazuri similare cu viteze reduse de circula\ie a automobilelor de p]n= la 20-30 km/h - 15%, cu viteze reduse p]n= al 10 km/h - p]n= la 35%; - la parcurgerea primei mii de kilometri de c=tre automobilele noi (rodaj) [i automobilele ie[ite de la repara\ia capital=, precum [i la tractarea centralizat= a acestor automobile pe propriile ro\i c]te unul - p]n= la 10%, la tractarea automobilelor ]n perechi - p]n= la 15%, ]n convoi - p]n= la 20%; - pentru automobilele aflate ]n exploatare peste 5 ani - p]n= la 5%, peste 8 ani - p]n= la 10%; - la func\ionarea autocamioanelor, furgoanelor, taximetrelor pentru marf= etc. f=r= a lua ]n calcul masa m=rfurilor transportate, la func\ionarea automobilelor ]n calitate de transport tehnologic, inclusiv pe teritoriul ]ntreprinderilor - p]n= la 10%; - la func\ionarea automobilelor speciale (de filmare, de repara\ie, autoturnuri, ]nc=rc=toare auto etc.) care ]ndeplinesc procesul de transport la manevre cu viteze reduse, cu opriri frecvente [i deplasare ]napoi - p]n= la 20%; - ]n cazul execut=rii lucr=rilor ]n cariere, pe c]mp, la transportarea lemnului etc. pe sectoare de drum orizontale de categoria IV [i V ]n afara drumului public principal: pentru MTA cu echipament [i f=r= ]nc=rc=tur= - p]n= la 20%, pentru MTA ]nc=rcate deplin sau par\ial, ]n dependen\= de masa deplin= a automobilului - p]n= la 40%; - la func\ionarea ]n condi\ii climaterice excep\ionale [i rutiere dificile ]n perioada impracticabilit=\ii sezoniere troiene, ghe\u[, ninsori puternice, inunda\ii [i alte calamit=\i naturale pentru drumuri de categoria I, II [i III - p]n= la 35%, pentru drumuri de categoria IV [i V - p]n= la 50%; - la deplasarea de instruc\ie - p]n= la 20%; - la utilizarea condi\ionerului sau instala\iei control-clim= ]n timpul mersului automobilului - p]n= la 7%; - la utilizarea condi\ionerului sau instala\iei control-clim= ]n timpul sta\ion=rii (indiferent de anotimp) consumul normativ de combustibil se stabile[te dup= formula: o or= de sta\ionare cu motorul ]n func\iune corespunde 10 km de parcurs; - la sta\ionarea automobilelor pentru ]nc=rcare [i desc=rcare ]n punctele, ]n care conform condi\iilor de securitate [i altor reglement=ri ]n vigoare se interzice de a opri motorul (baze petroliere, depozite speciale, b=nci etc.), la sta\ionarea cu ]nc=rc=tur= special=, pentru care nu se admite r=cirea salonului (caroseriei) automobilului, - p]n= la 10%; - ]n timpul rece al anului (temperatura medie zilnic= mai joas= de @5C) la sta\ionarea sau ]nc=lzirea automobilelor [i autobuzelor (]n lipsa ]nc=lzitoarelor independente), precum [i la sta\ionarea cu motorul ]n func\iune ]n a[teptarea pasagerilor (inclusiv a persoanelor bolnave, invalizilor etc.) se stabile[te consumul normativ de combustibil din calculul: o or= de sta\ionare cu motorul ]n func\iune corespunde 10 km de parcurs. Se admite ]n temeiul dispozi\iei administra\iei locale sau ordinului conduc=torului ]ntreprinderii: - pentru deplas=rile ]n interiorul garajului [i necesit=\ile tehnice ale ]ntreprinderilor de transport auto (control tehnic, lucr=ri de regulare, prelucrarea pieselor motorului [i altor agregate ale automobilelor dup= repara\ie etc.) majorarea consumului normativ de combustibil p]n= la 1,0 procent din

54

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


peratura mediului ]nconjur=tor mai joas= de 0C) - p]n= la 10 l pe lun= pentru un automobil; - pe rutele, lungimea c=rora dep=[e[te rezerva unei aliment=ri cu gaz, - p]n= la 25% din consumul total de combustibil pentru rutele men\ionate. }n toate cazurile men\ionate normarea consumului de combustibil lichid pentru automobilele care func\ioneaz= cu gaz se efectueaz= ]n acela[i mod ca [i pentru automobilele de baz= care func\ioneaz= cu benzin=. Lu]nd ]n considerare eventualele modific=ri [i diversitatea condi\iilor de exploatare a tehnicii auto, modific=rile de caracter tehnogen [i natural, starea drumurilor, specificul transporturilor de m=rfuri [i c=l=tori etc., ]n caz de necesitate de produc\ie este posibil= concretizarea sau implementarea unor coeficien\i de rectificare fa\= de normele de consum de combustibil conform dispozi\iei administra\iilor locale, ministerelor [i departamentelor, coordon]ndu-le ]n modul stabilit cu Ministerul Transporturilor [i Comunica\iilor al Republicii Moldova. Pentru modelele, m=rcile [i modifica\iile noi de tehnic= auto, pentru care Ministerul Transporturilor [i Comunica\iilor al Republicii Moldova nu a aprobat norme de baz= de consum de combustibil (lipsesc ]n prezentul act normativ), conduc=torii administra\iilor locale [i ]ntreprinderilor s]nt ]n drept s= pun= ]n aplicare, ]n modul stabilit, norme provizorii, care vor fi aplicate p]n= la aprobarea lor de c=tre Ministerul Transporturilor [i Comunica\iilor sau p]n= la suplimentarea prezentului act normativ. Autoturisme Pentru autoturisme semnifica\ia normat= a consumului de combustibil se calculeaz= dup= urm=toarea formul=: Q # 0,01 x Hs x S x (1 @ 0,01 x D), (1) unde: Q - consumul normativ de combustibil, litri; Hs - norma de baz= a consumului de combustibil la parcursul automobilului, l/100 km; S - parcursul automobilului, km; D - coeficientul de rectificare (adaosul sumar relativ sau reducerea) fa\= de norm= ]n procente.

cantitatea total= de combustibil consumat de c=tre ]ntreprinderea ]n cauz= (lu]nd ]n calcul num=rul relativ de unit=\i de MTA utilizate la executarea lucr=rilor); - pentru m=rcile [i modifica\iile de automobile care nu au deosebiri esen\iale de modelul de baz= (motor, cutia de viteze, anvelopele, formula ro\ilor, caroseria - similare) [i nu se deosebesc de modelul principal prin masa proprie, -de a stabili norma de consum de combustibil ]n acelea[i m=rimi ca [i pentru modelul de baz=; - pentru m=rcile [i modifica\iile de automobile care nu au deosebiri constructive de modelul de baz=, dar se deosebesc de modelul de baz= prin masa proprie (la instalarea furgoanelor, covertelor, echipamentului suplimentar, blindare etc.) norma de consum de combustibil poate fi determinat= pentru fiecare ton= de majorare (reducere) a masei proprii a automobilului - prin majorarea (reducerea) p]n= la 2,0 l/100 km pentru automobile cu motor ce func\ioneaz= cu benzin=, p]n= la 2,64 l/100 km pentru automobile ce func\ioneaz= cu gaz natural lichefiat, ]n cazul procesului de gaz-motorin= al motorului circa 1,2 m3 de gaz natural [i p]n= la 0,25 l/100 km motorin=. Norma de consum de combustibil poate fi redus= ]n cazul lucrului pe drumurile publice ]n afara zonei suburbane pe suprafe\e pu\in deluroase (]n=l\imea deasupra nivelului m=rii 300 m) pe drumuri de categoriile I, II [i III - p]n= la 15%. }n cazul ]n care transportul auto se exploateaz= ]n zona suburban= ]n afara limitelor ora[ului coeficien\ii de rectificare (urbani) nu se aplic=. }n cazul necesit=\ii aplic=rii concomitente a c]torva adaosuri norma de consum de combustibil se stabile[te ]n func\ie de suma sau diferen\a dintre aceste dou= adaosuri. Suplimentar la consumul normativ de gaz se admite consumul de benzin= [i motorin= pentru automobilele care func\ioneaz= cu gaz ]n butelii ]n urm=toarele cazuri: - pentru intrarea ]n zona de repara\ii [i ie[irea din ea dup= executarea opera\iunilor tehnice - p]n= la 5 l pentru un automobil; - pentru pornirea automobilului ]n timp de iarn= (la tem-

55

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

56

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)

57

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

58

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)

59

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

60

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)

61

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

62

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)

63

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

64

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)

65

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

66

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)

67

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

68

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)

69

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

70

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)

71

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

72

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)

73

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

EXEMPLE DE CALCULARE A CONSUMULUI NORMAT DE COMBUSTIBIL (]n exemple s]nt specificate cifre conven\ionale destinate pentru ilustrarea calculelor) 1. }n foaia de parcurs este fixat c= autoturismul-taximetru GAZ-24-10 care lucreaz= ]n localit=\i muntoase la ]n=l\imea de 300-800 metri a parcurs 244 kilometri. Date ini\iale: - norma de baz= de consum de combustibil pentru autoturismul GAZ-24-10 constituie Hs # 13,0 l/100 k; - adaosul pentru lucrul ]n localit=\i muntoase la 300-800 metri deasupra nivelului m=rii constituie D # 5 procente. Consumul normativ de combustibil constituie: Q # 0,01 x Hs x S x (1 @ 0,01 x D) # 0,01 x 13,0 x 244 x (1 @ 0,01 x 5) # 33,3 l. 2. }n foaia de parcurs este fixat c= autobuzul urban Ikarus-280.33 a lucrat ]n ora[ ]n timp de iarn=, utiliz]nd ]nc=lzitorul tabelar din salon Sirokko-268 ]n comun cu Sirokko-262 (]nc=lzitorul remorcii), [i a parcurs 164 km ]n timpul lucrului pe linie cu durata de 8 ore. Date ini\iale: - norma de baz= de consum de combustibil pentru parcursul autobuzului urban Ikarus-280.33 constituie Hs # 43,0 l/100 km; - adaosul pentru lucrul ]n timp de iarn= constituie D # 8 procente; - norma consumului de combustibil pentru func\ionarea ]nc=lzitorului Sirokko-268 ]n comun cu Sirokko-262 constituie o # 3,5 l/h. Consumul normativ de combustibil constituie: Q # 0,01 x Hs x S x (1 @ 0,01 x D) @ o x T # 0,01 x 43,0 x 164 x (1 @ 0,01 x 8) @ 3,5 x 8 # 104,2 l. 3. }n foaia de parcurs este fixat c= automobilul unic cu obloane ZIL-431410 la parcursul de 217 km a ]ndeplinit

lucr=ri de transport ]n m=rime de 820 t.km ]n condi\ii de exploatare care nu necesit= aplicarea adaosurilor sau reducerilor. Date ini\iale: - norma de baz= de consum de combustibil pentru parcursul automobilului cu obloane ZIL -431410 constituie Hs # 31,0 l/100 km; - norma consumului de benzin= la transportarea ]nc=rc=turii utile constituie Hw # 2,0 l/100 t.km. Consumul normativ de combustibil constituie: Q # 0,01 x (Hs x S @ Hw x W) # 0,01 (31 x 217 @ 2 x 820) # 83,7 l. 4. }n foaia de parcurs este fixat c= automobilul cu obloane KamAZ -5320 cu remorc= GKB-8350 a ]ndeplinit lucr=ri de transport 6413 t.k ]n condi\ii de iarn= pe drumuri muntoase la ]n=l\imea de 800 - 2000 metri [i a parcurs ]n total 475 km. Date ini\iale: - norma de baz= de consum de combustibil pentru parcursul automobilului cu obloane KamAZ -5320 constituie Hs # 25,0 l/100 km; - norma consumului de combustibil pentru transportarea ]nc=rc=turii utile constituie Hw # 1,3 l/100 t.km; - norma consumului de combustibil pentru masa suplimentar= a remorcii sau semiremorcii constituie Hg # 1,3 l/100 t.km; - adaosul pentru lucrul ]n condi\ii de iarn= constituie D # 8 procente, pentru lucrul ]n condi\ii de munte la ]n=l\ imea de la 800 p]n= la 2000 metri deasupra nivelului m=rii D # 10 procente; - masa remorcii GKB-8350 G cu echipament # 3,5 tone; - norma consumului de combustibil pentru parcursul autotrenului ]n componen\a automobilul KamAZ-5320 cu remorca GKB-8350 constituie:

74

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


ia ]n calcul diferen\a de mas= proprie dintre automobilul cu obloane f=r= ]nc=rc=tur= [i autobasculanta ]n m=rime de 2,08 tone), ceea ce constituie 27,7 l/100 km. Date ini\iale: - norma de baz= de consum de combustibil pentru parcursul automobilului KamAZ-5511 cu echipament constituie Hs # 27,7 l/100 km; - norma consumului de combustibil pentru transportarea ]nc=rc=turii utile constituie Hw # 1,3 l/100 t.km; - lucrul s-a efectuat ]n condi\ii care nu necesit= aplicarea adaosurilor [i reducerilor; - masa remorcii basculante cu echipament GKB-8527 G # 4,5 tone; - norma consumului de combustibil pentru parcursul autotrenului ]n componen\a automobilului KamAZ-5511 cu remorca GKB-8527 constituie: Hsan # Hs @ Hw x G # 27,7 @ 1,3 x 4,5 # 33,6 l/100 km. Consumul normativ de combustibil: Q # 0,01 x [Hsan x S @ Hw x (S x G @ S x G)] # 0,01 x [33,6 x 240 @ 1,3 x (115 x 13 @ 80 x 16)] # 116,7 l. 8. }n foaia de parcurs este fixat c= autocamionul furgon GZKA-37021 (func\ioneaz= cu gaz lichefiat), lucr]nd conform remuner=rii pe or= ]n condi\ii urbane cu opriri frecvente, a parcurs 152 km. Date ini\iale: - norma de baz= de consum de combustibil pentru parcursul automobilului-furgon GZKA-37021 constituie Hs # 34,0 l/100 km; - adaosul pentru lucrul conform remuner=rii pe or= D # 10 procente, adaosul pentru lucru cu opriri tehnologice frecvente D # 8 procente. Consumul normativ de combustibil: Q # 0,01 x Hs x S x (1 @ 0,01 x D) # 0,01 x 34 x 152 x (1 @ 0,01 x 18) # 61l. 9. }n foaia de parcurs este fixat c= macaraua auto S-4571 ]n baza automobilului KrAZ-257, care a ie[it din repara\ia capital=, a parcurs 127 km. Durata func\ion=rii echipamentului special la permutarea m=rfurilor constituie 6,8 ore. Date ini\iale: - norma de baz= de consum de combustibil pentru parcursul macaralei auto S-4571 constituie Hsc # 52,0 l/100 km; - norma consumului de combustibil pentru func\ionarea echipamentului instalat pe automobil constituie # 8,4 l/h; - adaosul pentru parcursul primei mii de kilometri a automobilului dup= repara\ia capital= D # 5 procente. Consumul normativ de combustibil: Q # (0,01 x Hsc x S @ x ) x (1 @ 0,01 x D) # (0,01 x 52 x 127 @ 8,4 x 6,8) x (1 @ 0,01 x 5) # 129,3 l. }n ceea ce prive[te normele de consum de combustibil pentru transportul auto care nu este specificat ]n ordinul dat normele de consum se vor atribui conform datelor uzinei produc=toare.

Hsan # Hs @ Hg x G # 25 @ 1,3 x 3,5 # 29,55 l/100 km. Consumul normativ de combustibil: Q # 0,01 x (Hsan x S @ Hw x W) x (1 @ 0,01 x D) # 0,01 x (29,55 x 475 @ 1,3 x 6413) x (1 @ 0,01 x 18) # 264,0 l. 5. }n foaia de parcurs este fixat c= autotractorul [elar MAZ-5429 cu semiremorca MAZ-5205 a ]ndeplinit lucr=ri de transport 9520 t.km [i a parcurs 595 km. Date ini\iale: - norma de baz= de consum de combustibil pentru parcursul tractorului MAZ-5429 constituie Hs # 23,0 l/100 km; - norma consumului de combustibil pentru transportarea ]nc=rc=turii utile constituie Hw # 1,3 l/100 t.km; - masa semiremorcii MAZ-5205 G cu echipament # 5,7 tone; - adaosul pentru lucrul ]n timp de iarn= D # 6 procente, reducerea ]n leg=tur= cu deplasarea autotrenului pe drum ]n afara ora[ului cu ]mbr=c=minte perfec\ionat= D # 15 procente; - norma consumului de combustibil pentru parcursul autotrenului ]n componen\a tractorului [elar MAZ-5429 cu semiremorca MAZ-5205 f=r= ]nc=rc=tur= constituie: Hsan # Hs @ Hg x G # 23 @ 1,3 x 5,7 # 30,41 l/100 km. Consumul normativ de combustibil: Q # 0,01 x (Hsan x S @ Hw x W) x (1 @ 0,01 x D) # 0,01 x (30,41 x 595 @ 1,3 x 9520) x (1 - 0,01 x 9) # 277,3 l. 6. }n foaia de parcurs este fixat c= automobilul basculant MAZ-5551 a parcurs 165 k, ]ndeplinind totodat= m # 10 curse cu ]nc=rc=tur=. Lucr=rile au fost ]ndeplinite ]n timp de iarn= ]n carier=. Date ini\iale: - norma de baz= de consum de combustibil pentru automobilul basculant MAZ-5551 constituie Hs # 28 l/100 km; - norma consumului de combustibil pentru autobasculante pentru fiecare curs= cu ]nc=rc=tur= constituie Hz # 0,25 l; - adaosul pentru lucrul ]n timp de iarn= D # 6 procente, pentru lucru ]n carier= - D # 12 procente. Consumul normativ de combustibil: Q # 0,01 x Hs x S x (1 @ 0,01 x D) @ Hz x m # 0,01 x 28 x 165 x (1 @ 0,01 x 18) @ 0,25 x 10 # 57 l. 7. }n foaia de parcurs este fixat c= autobasculanta KamAZ-5511 cu remorca basculant= GKB-8527 a transportat la o distan\= de 115 km 13 tone de c=r=mid=, iar retur a transportat la o distan\= de 80 km 16 tone de piatr= spart=. Parcursul total constituie 240 km. Lu]nd ]n considerare faptul c= autobasculanta a lucrat cu coeficientul de lucru util de peste 0,5, consumul normat de combustibil se determin= la fel ca [i pentru automobilul cu obloane mZ-5320 (autobasculanta de baz= mZ5511), lu]nd ]n calcul diferen\a de mas= proprie a acestor automobile. }n a[a mod, ]n acest caz norma consumului de combustibil pentru automobilul KamAZ-5511 include 25 l/100 km (norma consumului de combustibil pentru automobilul KamAZ-5320 f=r= ]nc=rc=tur=) plus 2,7 l/100 km (care

75

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

Acte ale Agen\iei Rela\ii Funciare [i Cadastru a Republicii Moldova 224 ORDIN
privind procedura simplificat= de formare a bunurilor imobile prin comasare
stabilite ]n anex=. 2. Procedura stabilit= ]n anexa la prezentul ordin se va aduce la cuno[tin\a oficiilor cadastrale teritoriale [i se va publica ]n Monitorul Oficial. 3. Controlul asupra execut=rii prezentului Ordin se pune ]n seama dl V. C=n=n=u, [eful direc\iei cadastru imobiliar [i funciar a Agen\iei Rela\ii Funciare [i Cadastru.

}n temeiul articolului 12 alin. (5) din Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 (Monitorul Oficial 2004, nr. 233-236, art. 999), ORDON: 1. Formarea prin comasare a terenurilor cu destina\ie agricol= concomitent cu ]nregistrarea dreptului de proprietate asupra lor se va efectua conform procedurii
VICEDIRECTORUL GENERAL AL AGEN|IEI RELA|II FUNCIARE {I CADASTRU
Chi[in=u, 18 iulie 2005. Nr. 138.

{tefan CRIGAN

Anex= la Ordinul Agen\iei Rela\ii Funciare [i Cadastru nr. 138 din 18 iulie 2005 Procedura simplificat= de formare a bunurilor imobile prin comasare, concomitent cu ]nregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor dob]ndite 6. Inginerul cadastral al oficiului cadastral teritorial ob\ 1. Procedura simplificat= de formare prin comasare ine din arhiv= planul cadastral [i dosarele cadastrale ale concomitent cu ]nregistrarea dreptului de proprietate bunurilor imobile, care s]nt supuse form=rii prin comasare, asupra bunurilor dob]ndite (]n continuare - procedura [i ]n comun cu titularul de drept examineaz= posibilitatea simplificat=), se aplic= pentru terenurile agricole care au form=rii bunului imobil prin comasare. hotare comune. 7. Pentru inginerul cadastral al executantului de lu2. Procedura simplificat= se aplic= la cererea propriecr=ri cadastrale, altul dec]t oficiul cadastral teritorial, se tarului bunurilor imobile [i are loc ]n conformitate cu Legea recomand= adresarea la oficiul cadastral teritorial pentru cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354-XV din 28 ob\inerea informa\iei necesare. octombrie 2004, ]n m=sura ]n care ]n punctele ce urmeaz= 8. }n cazul ]n care este posibil= formarea bunului imobil nu este prev=zut altfel. prin comasare, inginerul cadastral elaboreaz= studiul cu 3. Procedura simplificat= se realizeaz= ]n urm=toarea avizul respectiv, care se prezint= solicitantului. consecutivitate a ac\iunilor: 9. }n cazul ]n care exist= probleme ce nu permit fora. se depune cererea de formare a bunurilor imobile prin marea bunului imobil prin comasare, ]n aviz se vor indica comasare (c=tre oficiul cadastral teritorial sau alt executant natura acestora [i se vor descrie c=ile de solu\ionare. al lucr=rilor cadastrale), 10. }n cazul avizului pozitiv, inginerul cadastral elabob. se efectueaz= studiul privind posibilitatea form=rii reaz= proiectul de formare a bunului imobil ]n birou, f=r= bunului imobil, identificarea bunurilor imobile ]n teren. Proiectul de formare c. se ]ntocme[te proiectul de formare a bunului imose avizeaz= de proprietar. }n cazul procedurii simplificate bil, nu este necesar= coordonarea proiectului de formare cu d. se emite Decizia de formare a bunului imobil, autoritatea public= local=. Proiectul de formare ]n cazul e. se depune la oficiul cadastral teritorial cererea de procedurii simplificate nu se transpune ]n teren. ]nregistrare a bunurilor imobile nou formate [i a dreptului 11. |in]nd cont de proiectul de formare a bunului imode proprietate asupra lor, bil proprietarul ]ntocme[te decizia de formare a bunului f. se ]nregistreaz= de c=tre oficiul cadastral teritorial imobil. bunul imobil format prin comasare [i dreptul de proprietate 12. Proprietarul depune la oficiul cadastral teritorial asupra lui ]n temeiul deciziei de formare [i actelor juridice cererea privind ]nregistrarea dreptului de proprietate asuce confirm= dob]ndirea dreptului de proprietate asupra pra bunului imobil format prin comasare [i documentele terenurilor ce au fost supuse comas=rii. respective: 4. La cererea de formare a bunurilor imobile prin co- actele juridice ce confirm= dob]ndirea dreptului de masare se anexeaz=: proprietate asupra bunurilor imobile supuse comas=rii, - copia actelor ce confirm= dreptul de proprietate al so- decizia de formare, la care se anexeaz= proiectul de licitantului asupra bunurilor imobile care se supun comas=rii. formare, }n cazul procedurii simplificate pentru comasarea bunurilor - studiul elaborat de executant, imobile nu este necesar= ]nregistrarea ]n prealabil a dreptului - dup= caz, acordul scris al titularilor cu ale c=ror drepde proprietate asupra lor ]n registrul bunurilor imobile; turi s]nt grevate bunurile imobile comasate. - dup= caz, o copie a acordului scris al titularilor cu ale 13. Oficiul cadastral teritorial: c=ror drepturi s]nt grevate bunurile imobile. a. atribuie bunului imobil nou format num=r cadastral; 5. }n cazul ]n care cererea de formare a bunurilor imob. opereaz= modific=ri ]n planul cadastral de\inut de bile ]n procedur= simplificat= se depune la oficiul cadastral oficiul cadastral teritorial [i ]n dosarele cadastrale, incluteritorial, odat= cu primirea cererii ]n registrul bunurilor siv anuleaz= numerele cadastrale ale fiec=rui bun imobil imobile la fiecare bun imobil pentru care se cere comasarea ini\ial; se va face o ]nsemnare despre efectuarea tranzac\iei cu c. efectueaz= ]nscrierile respective ]n Registrul bunurilor bunul imobil [i ini\ierea procedurii simplificate de formare. imobile (conform Instruc\iunii privind ]nregistrarea bunurilor }n cazul ]n care cererea de formare a bunurilor imobile se imobile [i drepturilor patrimoniale asupra lor); depune la alt executant de lucr=ri cadastrale, fie acesta, fie d. elibereaz= proprietarului documentele ce au servit solicitantul form=rii bunurilor poate cere oficiului cadastral ca temei de ]nregistrare, pe care este aplicat= parafa de teritorial efectuarea ]nsemn=rii men\ionate. ]nregistrare, [i Certificatul asupra bunului imobil format cu planul bunului imobil.

76

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843) Acte ale Comisiei Na\ionale a Valorilor Mobiliare 225 HOT+R}RE
cu privire la ]nregistrarea ofertei tender de achizi\ionare a ac\iunilor Societ=\ii pe ac\iuni Locuin\a
al Republicii Moldova, 2001, nr. 100-101/255), COMISIA NA|IONAL+ A VALORILOR MOBILIARE HOT+R+{TE: Se ]nregistreaz= oferta tender anun\at= de Zabrian Igor, obiectul c=reia constituie achizi\ionarea a 5 295 ac\iuni ordinare nominative ale Societ=\ii pe ac\iuni Locuin\a (or. Soroca, bd. {tefan cel Mare, 134) la pre\ul de 6,08 lei per ac\iune, cu termenul de ac\iune de 30 zile din data anun\=rii ofertei respective.

Examin]nd materialele prezentate de Zabrian Igor (buletin de identitate A32010768), ]n temeiul art. 1 alin. (1) [i art. 8 lit. d) ale Legii nr. 192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Na\ional= a Valorilor Mobiliare, art. 1 [i art. 22 ale Legii nr. 199-XIV din 18.11.1998 cu privire la pia\a valorilor mobiliare, art. 84 alin. (5) al Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind societ=\ile pe ac\iuni [i Instruc\iunii cu privire la oferta tender a valorilor mobiliare, aprobat= prin Hot=r]rea Comisiei Na\ionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/6 din 18.01.2001 (Monitorul Oficial
VICEPRE{EDINTELE COMISIEI NA|IONALE A VALORILOR MOBILIARE
Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr. 21/1.

Vasile PENTELEI

226

HOT+R}RE
cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare de\inute de fondurile de investi\ii ]n proces de lichidare

}n conformitate cu prevederile pct. 8.11. [i pct.8.12. ale Modului de lichidare a participantului profesionist sau activit=\ii lui pe pia\a valorilor mobiliare ]n cazul retragerii (expir=rii termenului) licen\ei eliberate de Comisia Na\ional= a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Hot=r]rea Comisiei Na\ionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/5 din 03.02.2000, Comisia Na\ional= a Valorilor Mobiliare HOT+R+{TE: 1. Se aprob= actul de reevaluare a valorilor mobiliare, de\inute de fondurile de investi\ii ]n proces de lichidare ]n societ=\ile pe ac\iuni de tip deschis, conform anexei 1.
PRE{EDINTELE COMISIEI NA|IONALE A VALORILOR MOBILIARE
Chi[in=u, 11 aprilie 2006. Nr. 22/3.

2. Se ia act de lista societ=\ilor pe ac\iuni de tip deschis [i ]nchis, care nu s]nt supuse reevalu=rii, conform anexei 2. 3. Se aprob= actul de reevaluare a valorilor mobiliare, de\inute de fondurile de investi\ii ]n proces de lichidare ]n societ=\ile pe ac\iuni de tip ]nchis, conform anexei 3. 4. Se ia act de lista societ=\ilor pe ac\iuni, aflate ]n proces de lichidare, conform anexei 4. 5. Controlul asupra execut=rii prezentei Hot=r]ri se pune ]n sarcina Departamentului investi\ii colective.

Ion ROBU

77

Nr. 59-62 (1840-1843)

14 aprilie 2006

78

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843) Acte ale Comisiei Electorale Centrale 227 H O T + R } R E


cu privire la rezultatele referendumului local privind revocarea primarului satului Filipeni, raionul Leova din 2 aprilie 2006

La data de 3 aprilie curent, Consiliul electoral al circumscrip\iei s=te[ti Filipeni, raionul Leova a prezentat Comisiei Electorale Centrale setul de documente privind desf=[urarea referendumului local din satul Filipeni, raionul Leova. Examin]nd materialele prezentate, Comisia a constatat urm=toarele: Consiliul electoral al circumscrip\iei s=te[ti Filipeni a fost constituit la data de 28 februarie 2006 ]n num=r de 11 membri. Pe durata activit=\ii, consiliul a realizat toate ac\iunile necesare pentru organizarea [i desf=[urarea referendumului, cum ar fi: verificarea listelor electorale la domiciliu, constituirea sec\iei de votare etc. Reie[ind din faptul c= ]n circumscrip\ia s=teasc= Filipeni a fost format= o singur= sec\ie de votare, consiliul electoral a ]ndeplinit [i atribu\iile biroului electoral al sec\iei de votare. }n aceast= perioad= consiliul s-a ]ntrunit ]n 6 [edin\e, deciziile fiind consemnate ]n 6 procese-verbale. }n ziua desf=[ur=rii referendumului, la ora 7.00, pre[edintele consiliului electoral ]n prezen\a majorit=\ii membrilor consiliului a verificat urnele de vot, le-a sigilat, a verificat existen\a listelor electorale, a buletinelor de vot, a [tampilelor [i a declarat votarea deschis=. La momentul deschiderii sec\iei de votare ]n listele electorale erau inclu[i 1948 de cet=\eni cu drept de vot. Ulterior, consiliul electoral s-a ]ntrunit ]n [edin\= [i a decis prin procesul-verbal nr.5 din 2 aprilie curent s= exclud= din listele electorale 593 de cet=\eni: dintre care 2 ][i satisfac serviciul militar, 89 s]nt pleca\i la studii (f=r= a remarca au sau nu aceste persoane re[edin\= la locul de studii) [i 502 s]nt pleca\i peste hotare. Comisia Electoral= Central= consider= c= procesul-verbal privind excluderea cet=\enilor din lista electoral=, ]n afar= de partea ce \ine de cei doi cet=\eni ce ][i satisfac serviciul militar, contravine art. 39 din Codul electoral. Din acest motiv, procesul-verbal ]n cauz= urmeaz= a fi anulat. Dup= expirarea timpului rezervat vot=rii, la ora 21.00, sec\ia de votare a fost ]nchis= [i consiliul electoral a ]nceput procedura de num=rare a voturilor. }n procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor referendumului privind revocarea primarului satului Filipeni, raionul Leova semnat de 10 membri
PRE{EDINTELE COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Secretarul Comisiei Electorale Centrale
Chi[in=u, 5 aprilie 2006. Nr. 207.

consiliul a consemnat urm=toarele: ]n listele electorale de baz= au fost inclu[i 1948 de cet=\eni cu drept de vot iar ]n cele suplimentare 21 de cet=\eni, buletine de vot au primit 770 cet=\eni, la votare au participat 770 cet=\eni, au fost declarate nevalabile 6 buletine de vot, num=rul total al voturilor valabil exprimate este 763, pentru revocarea primarului s-au exprimat 661 cet=\eni, contra revoc=rii - 102, diferen\a dintre num=rul de cupoane deta[ate de buletinul de vot [i num=rul de aleg=tori care au participat la votare este 1. De[i toate ac\iunile au fost consemnate ]n procesul-verbal, consiliul nu s-a expus dac= este sau nu revocat primarul satului Filipeni, ceea ce contravine Codului electoral. La data de 3 aprilie, consiliul electoral a ]ntocmit procesul-verbal nr. 6, prin care a decis c= referendumul local privind revocarea primarului se consider= valabil [i primarul satului este revocat. }ntruc]t ]n listele electorale au fost inclu[i 1969 de cet=\eni cu drept de vot, iar la referendum au participat 770 de cet=\eni, adic= 39,1%, ceea ce constituie mai pu\in de jum=tate din num=rul cet=\enilor ]nscri[i ]n listele electorale, decizia consiliului contravine art. 199 din Codul electoral, procesul-verbal ]n cauz= urm]nd s= fie anulat. Reie[ind din cele expuse [i ]n conformitate cu art. 26 [i art. 199 din Codul electoral, Comisia Electoral= Central= HOT+R+{TE: 1. Se anuleaz= procesele-verbale nr. 5 din 2 aprilie [i nr. 6 din 3 aprilie 2006 ale Consiliului electoral al circumscrip\iei s=te[ti Filipeni ca fiind ne]ntemeiate. 2. Se declar= nevalabil referendumul local privind revocarea primarului satului Filipeni, raionul Leova din 2 aprilie 2006. 3. Se aten\ioneaz= Consiliul electoral al circumscrip\iei s=te[ti Filipeni, raionul Leova asupra necesit=\ii respect=rii cerin\elor Codului electoral. 4. Consiliul electoral al circumscrip\iei s=te[ti Filipeni, raionul Leova va aduce la cuno[tin\= public= prezenta hot=r]re. 5. Consiliul electoral al circumscrip\iei s=te[ti Filipeni, raionul Leova constituit pentru desf=[urarea referendumului local se dizolv=.
Eugeniu {TIRBU Iurie CIOCAN

Acte ale Comisiei Extraordinare Antiepidemice Republicane 228 HOT+R}RE


cu privire la situa\ia ]n vederea realiz=rii planurilor de ac\iuni privind profilaxia [i combaterea gripei aviare ]n raioanele S]ngerei, Ungheni, H]nce[ti, Cimi[lia [i unitatea teritorial= autonom= G=g=uzia (Gagauz-Yeri)
}n leg=tur= cu agravarea situa\iei epizootologice [i epidemiologice privind gripa aviar=, ]n scopul prevenirii [i evit=rii r=sp]ndirii acesteia pe teritoriul \=rii, este necesar de a realiza ]n toate localit=\ile republicii m=surile de profilaxie a gripei aviare, stipulate ]n actele normative emise de c=tre Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimentare [i Comisia Extraordinar= Antiepidemic= Republican=. Personalul de deservire de la unele fabrici avicole au p=s=ri ]n gospod=riile proprii [i nu cunosc normele sanitar-veterinare ]n profilaxia gripei aviare, la fabrici nu func\ioneaz= filtrele sanitar veterinare etc. R=m]ne a fi insuficient= asigurarea localit=\ilor cu medici veterinari. }n unele raioane nu se aloc= resurse financiare suficiente pentru procurarea echipamentelor, utilajului [i dezinfectantului minim necesar pentru interven\ie, ]n caz de necesitate, ]n combaterea gripei aviare. La moment,

79

Nr. 59-62 (1840-1843)


nu exist= un sistem unic de alert= rapid= necesar= ]n caz de apari\ie a focarelor de grip= aviar=. }n scopul implement=rii prevederilor planurilor de ac\iuni privind profilaxia [i combaterea gripei aviare [i asigur=rii securit=\ii epizootice, Comisia Extraordinar= Antiepidemic= Republican= HOT+R+{TE: 1. Se ia act de informa\iile prezentate privind situa\ia epizootologic= [i epidemiologic= [i mersul realiz=rii m=surilor de prevenire a infec\iei cu virusul gripal aviar A (H5N1) ]n raioanele S]ngerei, Ungheni, H]nce[ti, Cimi[lia [i unitatea teritorial= autonom= G=g=uzia (Gagauz-Yeri). 2. Pre[edin\ii raioanelor, primarii ora[elor [i municipiilor, Ba[canul unit=\i teritoriale autonome G=g=uzia (Gagauz-Yeri) [i comisiile extraordinare antiepidemice raionale [i municipale: vor organiza, ]n regim de urgen\=, realizarea integral= la fabricile avicole [i exploata\iile individuale de p=s=ri a m=surilor stipulate ]n actele normative, aprobate de c=tre Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimentare [i Comisia Extraordinar= Antiepidemic= Republican= privind profilaxia [i combaterea gripei aviare; Termen - februarie-martie 2006 vor asigura procurarea [i dotarea echipelor de interven\ie ]n focare cu mijloace individuale de protec\ie, dezinfectan\i, utilaj [i echipament necesare pentru profilaxia [i combaterea gripei aviare [i dezinfec\ia nemijlocit ]n focarele de grip= aviar=; Termen - martie 2006 vor asigura cu speciali[ti veterinari localit=\ile ]n care ace[tia lipsesc pentru supravegherea sanitar veterinar= [i profilaxia gripei aviare ]n localit=\ile respective; Termen - martie 2006 ]n comun cu Ministerul Ecologiei [i Resurselor Naturale, vor evalua starea tuturor gunoi[telor din localit=\ile \=rii, vor elabora [i asigura realizarea planurilor de
PRE{EDINTELE COMISIEI EXTRAORDINARE ANTIEPIDEMICE REPUBLICANE VICEPRIM-MINISTRU SECRETARUL COMISIEI EXTRAORDINARE ANTIEPIDEMICE REPUBLICANE
Chi[in=u, 20 februarie 2006. Nr. 3.

14 aprilie 2006

ac\iuni, vor stabili responsabili [i termene concrete privind salubrizarea gunoi[telor, ]n scopul prevenirii [i combaterii gripei aviare. Termen - martie 2006 3. Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimentare: ]n comun cu Ministerul S=n=t=\ii [i Protec\iei Sociale, va monitoriza permanent realizarea actelor normative aprobate ]n profilaxia [i combaterea gripei aviare; Termen - permanent ]n comun cu Ministerul Ecologiei [i Resurselor Naturale [i autorit=\ile administra\iei publice locale, va examina necesitatea, oportunitatea [i costeficien\a amplas=rii ra\ionale a gropilor biotermice Bekkari; Termen - martie 2006 ]n comun cu Ministerul Ecologiei [i Resurselor Naturale, va examina oportunitatea includerii ]n componen\a echipelor create ]n raioane pentru lichidarea nemijlocit= a eventualelor focare de grip= aviar= a reprezentan\ilor Societ=\ii v]n=torilor [i pescarilor pentru asigurarea eficien\ei m=surilor complexe ]ntreprinse; Termen - martie 2006 ]n comun cu Ministerul Educa\iei Tineretului [i Sportului [i autorit=\ile administra\iei publice locale, va organiza instruirea elevilor din institu\iile preuniversitare [i a cresc=torilor de p=s=ri, precum [i acordarea informa\iei accesibile popula\iei; Termen - martie 2006 va asigura controlul riguros al situa\iei epizootice la fabricile avicole [i exploata\iile individuale. Termen - permanent 4. Ministerul Transporturilor [i Gospod=riei Drumurilor: va examina schemele ra\ionale de organizare a transportului tranzit pentru a evita trecerea nemijlocit= prin or. H]nce[ti.

Valerian CRISTEA

Rodica Scutelnic

229

HOT+R}RE
cu privire la situa\ia epizootologic= [i epidemiologic= [i m=surile de interven\ie ]n eventualele focare de grip= aviar= ]n Republica Moldova ]n baza experien\ei acumulate ]n cadrul vizitei de documentare ]n jude\ul Tulcea (Rom`nia) [i regiunea Crimeea (Ucraina)

Situa\ia epizootologic= [i epidemiologic= prin gripa aviar= ]n lume continu= s= r=m]n= tensionat=. P]n= ]n prezent s-au ]nregistrat 173 cazuri de ]mboln=viri la popula\ia uman=, cu 93 cazuri de deces. }n Moldova cazuri de ]mboln=viri prin gripa aviar= la popula\ia uman= [i p=s=ri nu au fost ]nregistrate, ]ns= situa\ia este considerat= alarmant=. }n leg=tur= cu agravarea situa\iei epizootologice [i epidemiologice prin gripa aviar= ]n lume [i ]n special ]n \=rile vecine [i, ]ntru prevenirea apari\iei [i r=sp]ndirii ]n teritoriul administrativ al Republicii Moldova, Comisia Extraordinar= Antiepidemic= Republican= HOT+R+{TE: 1. Se ia act de informa\ia prezentat= privind situa\ia epizootologic=, epidemiologic= [i m=surile ]ntreprinse de prevenire a infec\iei cu virusul gripal aviar A (H5N1). 2. Ministerul S=n=t=\ii [i Protec\iei Sociale:

va elabora [i aproba instruc\iunile metodice privind prelevarea, p=strarea [i transportarea probelor patologice umane pentru diagnosticul virusului gripal aviar A(H5N1) la oameni; Termen: 13 martie 2006 va elabora [i aproba ghidul de protec\ie individual= pentru persoanele implicate ]n activit=\i de control [i eradicare a focarelor de grip= aviar= la p=s=ri; Termen: 13 martie 2006 va elabora [i aproba planul de ac\iune ]n eventualul focar de grip= aviar= la p=s=ri; Termen: 15 martie 2006 3. Compania Na\ional= de Asigur=ri ]n Medicin=: va procura 10.000 doze de vaccin antigripal uman pentru vaccinarea popula\iei din eventualele focare de grip= aviar= la p=s=ri.

80

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


5. Pre[edin\ii comisiilor extraordinare antiepidemice municipale [i raionale: ]n comun cu organele teritoriale abilitate, vor asigura instruirea primarilor, echipelor de interven\ie ]n eventualele focare, dotarea lor cu echipament dezinfectant [i mijloace individuale de protec\ie; Termen: martie 2006 vor asigura cazarea [i alimentarea echipelor de interven\ie ]n eventualele focare de grip= aviar=. Termen: permanent 6. Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimentare, Ministerul S=n=t=\ii [i Protec\iei Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Ap=r=rii, autorit=\ile administra\iei publice locale, alte ministere [i servicii implicate ]n m=surile de prevenire [i stopare a gripei aviare ]n Republica Moldova: vor continua conlucrarea ]n scopul realiz=rii m=surilor de profilaxie [i antiepidemice ]n teritoriu; Termen: permanent vor elabora [i aproba planuri separate pentru ministere, servicii, prim=rii de ac\iune ]n eventualele focare de grip= aviar= la p=s=ri; Termen: 15 martie 2006 vor ini\ia [i organiza exerci\ii de simulare a unui eventual focar de grip= aviar= la p=s=ri ]ntr-o localitate anumit=, cu implicarea ministerelor, serviciilor interesate [i administra\iei publice locale. Termen: 20-30 martie 2006 7. Ministerul Afacerilor Interne: va prelua coordonarea activit=\ii serviciilor [i autorit=\ilor administra\iei publice locale ]n eventualele focare de grip= aviar=. Termen: permanent, ]ncep]nd cu 13 martie 2006

Termen: martie 2006 4. Ministerul Agriculturii [i Industriei Alimentare: ]n comun cu Ministerul S=n=t=\ii [i Protec\iei Sociale, va continua conlucrarea dintre ministere, servicii [i autorit=\ile administra\iei publice locale ]n realizarea m=surilor de profilaxie [i antiepidemice la gripa aviar= ]n teritoriu; Termen: permanent ]n comun cu Ministerul Ecologiei [i Resurselor Naturale [i Ministerul Afacerilor Interne, va elabora [i aproba un Regulament privind combaterea c]inilor vagabonzi [i altor animale vagabonde; Termen: 20 martie 2006 ]n comun cu Ministerul Ecologiei [i Resurselor Naturale, va crea echipe mixte, cu includerea reprezentan\ilor Societ=\ii v]n=torilor [i pescarilor pentru patrularea bazinelor din Lunca Prutului; Termen: 20 martie 2006 ]n comun cu Ministerul Ecologiei [i Resurselor Naturale [i autorit=\ile administra\iei publice locale, va examina oportunitatea, costeficien\a restabilirii gropilor Bekkari [i va ]ntreprinde m=surile necesare; Termen: 20 martie 2006 ]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale, va organiza m=suri de depistare activ= a p=s=rilor c=l=toare bolnave sau pierite, ]n special a celor acvatice, precum [i a cazurilor de ]mboln=vire [i pierire a p=s=rilor domestice; Termen: permanent ]n comun cu autorit=\ile administra\iei publice locale, va asigura difuzarea informa\iei privind ac\iunile necesare ]n caz de depistare a p=s=rilor moarte. Termen: permanent
PRE{EDINTELE COMISIEI EXTRAORDINARE ANTIEPIDEMICE REPUBLICANE VICEPRIM-MINISTRU SECRETARUL COMISIEI EXTRAORDINARE ANTIEPIDEMICE REPUBLICANE
Chi[in=u, 6 martie 2006. Nr. 4.

Valerian CRISTEA

Rodica Scutelnic

Acte ale B=ncii Na\ionale a Moldovei 230 HOT+R}RE


privind modificarea unor acte normative ale B=ncii Na\ionale a Moldovei
}n leg=tur= cu implementarea de c=tre Banca Na\ional= a Sistemului automatizat de pl=\i interbancare [i modificarea modului de furnizare a informa\iei de c=tre b=nci [i de c=tre Banca Na\ional=, ]n temeiul Legii cu privire la Banca Na\ional= a Moldovei, Consiliul de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei HOT+R+{TE: I. Se modific= Regulamentul cu privire la opera\iunile de pia\= deschis= ale B=ncii Na\ionale a Moldovei nr.57, aprobat de c=tre Consiliul de administra\ie la 11 septembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.62/103 din 18 septembrie 1997), cu modific=rile [i complet=rile ulterioare, dup= cum urmeaz=: 1. La punctul 2.5 alineatele unu [i doi vor avea urm=torul con\inut: 2.5. Cererile pentru licita\ie se expediaz= de c=tre Dealerii primari la DOP utiliz]nd sistemul Mesaje interbancare prin componenta de transport a sistemului automatizat de pl=\i interbancare(SAPI). }n cazul imposibilit=\ii expedierii cererii prin sistemul Mesaje interbancare, poate fi utilizat: - suportul magnetic conform standardului stabilit ]n aplica\ia Mesaje interbancare, versiunea B=nci comerciale, cu prezentarea simultan= a documentului original; - suportul h]rtie cu semn=tura conduc=torului b=ncii [i amprenta [tampilei. 2. La punctul 2.6 ]n alineatul doi ultima propozi\ie va avea urm=torul con\inut: Persoana autorizat= a Dealerului primar va urm=ri recep\ionarea avizului privind ]nregistrarea cererii ]n timp util de la expedierea cererii. 3. La punctul 3.6 cuvintele po[tei electronice se substituie cu cuvintele componentei de transport a SAPI sau, ]n cazuri excep\ionale, prin fax. 4. La punctul 3.7 cuvintele ]n mod incontestabil a contului loro al b=ncii se substituie cu cuvintele contului de decontare al b=ncii ]n SAPI. 5. La punctul 3.10 ]n primul alineat cuvintele conturilor loro ale b=ncilor se substituie cu cuvintele conturilor de

81

Nr. 59-62 (1840-1843)


decontare ale b=ncilor ]n SAPI la BNM, iar cuvintele ]n mod incontestabil se exclud. 6. La punctul 3.11 cuvintele contul loro al b=ncii se substituie cu cuvintele contul de decontare al b=ncii ]n SAPI. 7. }n anexa nr.1: - punctele 2.2 - 2.12 devin respectiv 2.3 - 2.13; - dup= punctul 2.1 se adaug= punctul 2.2 cu urm=torul con\inut: 2.2 Banca este obligat= s= asigure at]t expedierea c]t [i recep\ionarea de c=tre BNM (Departamentul opera\iuni de pia\=) a cererilor de participare la licita\ii p]n= la ora limit= stabilit= pentru licita\ia respectiv=; - la punctul 2.5 cuvintele ]n prima sau a doua sesiune de decontare a zilei pl=\ii pentru HVS procurate/v]ndute indicat= ]n Comunicatul de anun\ al licita\iei se substituie cu cuvintele ]n ziua pl=\ii, c=tre ]nceputul etapei Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii a programului zilei opera\ionale a SAPI, iar cuv]ntul loro se substituie cu cuvintele de decontare; - la punctul 2.7 cuvintele s= ]ncaseze ]n mod incontestabil de pe contul loro al B=ncii se substituie cu cuvintele s= perceap= prin emiterea ordinului de plat= ]n numele b=ncii de pe contul de decontare al B=ncii ]n SAPI; - la punctele 2.8 [i 2.11 cuvintele contul LORO al b=ncii se substituie cu cuvintele contul de decontare al B=ncii ]n SAPI. 8. }n textul anexei nr.2a cuvintele urm=toarele date de scaden\=: se substituie cu cuvintele datele de scaden\= ale h]rtiilor de valoare cuprinse ]n intervalul: 9. Din textul anexelor nr.7 [i nr.9 cuvintele membrul Comisiei de licita\ie se exclud. 10. }n textul anexelor nr.7, nr.13 [i nr.14 cuvintele contul LORO al b=ncii se substituie cu cuvintele contul de decontare al b=ncii ]n SAPI, la num=rul respectiv. II. Se modific= Regulamentul privind emiterea, circula\ia [i r=scump=rarea Certificatelor B=ncii Na\ionale a Moldovei, aprobat prin hot=r]rea Consiliului de administra\ie al BNM nr.200 din 12 august 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.163-167 din 3 septembrie 2004), cu modific=rile [i complet=rile ulterioare, dup= cum urmeaz=: 11. La punctul 4 din no\iunea R=scump=rarea Certificatelor se exclud cuvintele curente ale. 12. La punctul 9 alineatul doi dup= cuvintele se vor efectua se completeaz= cu cuvintele de c=tre b=ncile autorizate de BNM [i Fondul de garantare a depozitelor ]n sistemul bancar, ]n continuare conform textului. Alineatul trei se exclude. 13. La punctul 10 cuvintele [i trei membri alternativi desemna\i de Banca Na\ional= se exclud. }n continuare punctul se completeaz= cu o propozi\ie nou= cu urm=torul con\inut: }n cazul absen\ei unuia din membrii permanen\i ai Comisiei de licita\ie ]nlocuitorul se nume[te printr-un ordin al conducerii BNM. 14. La punctul 14 alineatul unu va avea urm=torul con\ inut: 14. Banca Na\ional= ]n[tiin\eaz= Participan\ii despre condi\iile de v]nzare a Certificatelor printr-un comunicat perfectat conform anexei nr. 4 [i expediat cel t]rziu ]n ziua licita\iei, cu o or= p]n= la desf=[urarea acesteia, prin intermediul componentei de transport a sistemului automatizat de pl=\i interbancare (SAPI) sau, ]n cazuri excep\ionale, dac= componenta de transport nu va fi accesibil=, prin fax. 15. La punctul 15 cuvintele expediaz= prin intermediul po[tei electronice a BNM se substitue cu cuv]ntul perfecteaz=, iar cuv]ntul ]ntocmit= se exclude. 16. La punctul 17 alineatele unu [i doi vor avea urm=torul con\inut: 17. Cererea de participare la licita\ie se expediaz= la Banca Na\ional= (Departamentul opera\iuni de pia\=) ]n ziua desf=[ur=rii licita\iei, utiliz]nd sistemul Mesaje Interbancare
PRE{EDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRA|IE AL B+NCII NA|IONALE A MOLDOVEI
Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr. 85.

14 aprilie 2006

prin componenta de transport a SAPI. }n cazul imposibilit=\ii expedierii cererii prin sistemul Mesaje interbancare poate fi utilizat: - suportul magnetic conform standardului stabilit ]n aplica\ia Mesaje interbancare, versiunea B=nci comerciale, cu prezentarea simultan= a documentului original; - suportul h]rtie cu semn=tura conduc=torului B=ncii/ Fondului [i amprenta [tampilei. 17. Punctul 19 la sf]r[it se completeaz= cu urm=toarea propozi\ie: Persoana ]mputernicit= a Participantului va urm=ri recep\ionarea avizului privind ]nregistrarea cererii ]n timp util de la expedierea cererii. 18. La punctul 27 cuvintele po[ta electronic= se substituie cu cuvintele componenta de transport a SAPI sau, ]n cazuri excep\ionale, prin fax. 19. La punctul 30 ]n alineatul unu cuvintele utiliz]nd po[ta electronic= cu elementele semn=turii digitale se substituie cu cuvintele (utiliz]nd componenta de transport a SAPI sau ]n cazuri excep\ionale faxul). 20. La punctul 32 cuv]ntul curente se substituie cu cuvintele de decontare ]n SAPI, iar cuvintele ]n prima sau a doua sesiune de decontare ]n cadrul Sistemului de pl=\i interbancare electronice al BNM se substituie cu cuvintele c=tre ]nceputul etapei Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii a programului zilei opera\ionale a SAPI. }n continuare alineatul se completeaz= cu o propozi\ie nou= cu urm=torul con\inut: Opera\iunile de procurare a CBN de c=tre Fond s]nt decontate din contul curent al Fondului deschis la BNM. 21. La punctul 33 cuvintele ]n mod incontestabil de pe conturile curente se substituie cu cuvintele de pe conturile de decontare ]n SAPI, iar la sf]r[it punctul se completeaz= cu urm=torul text: prin emiterea ordinelor de plat= ]n numele Participan\ilor. 22. La punctele 37 [i 38 cuv]ntul curente se substituie cu cuvintele de decontare ]n SAPI. 23. }n anexa nr.1: - punctul 1.1 dup= cuvintele r=scump=rarea Certificatelor B=ncii Na\ionale a Moldovei se completeaz= cu cuvintele aprobat prin Hot=r]rea Consiliului de administra\ie al BNM; - la punctul 2.3 textul care urmeaz= dup= cuvintele negocierile directe se substituie cu textul urm=tor s= perceap= din contul de decontare ]n SAPI/curent al B=ncii/Fondului la BNM plata pentru certificatele v]ndute prin emiterea ordinului de plat= ]n numele B=ncii/Fondului; - din punctul 2.6 cuvintele prin intermediul po[tei electronice se exclud; - din punctul 2.7 cuvintele incontestabil= a se exclud; - la punctul 2.8 dup= cuv]ntul contul se introduc cuvintele de decontare ]n SAPI/ - punctul 3.1 dup= cuvintele B=ncii Na\ionale a Moldovei se completeaz= cu cuvintele aprobat prin Hot=r]rea Consiliului de administra\ie; - la punctul 3.3 cuvintele ]n prima sau a doua sesiune de decontare ]n cadrul Sistemului de pl=\i interbancare electronice al BNM se substituie cu cuvintele c=tre ]nceputul etapei Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii a programului zilei opera\ionale a SAPI, iar dup= cuv]ntul contul se introduc cuvintele de decontare ]n SAPI/, ]n continuare conform textului. 24. }n anexele nr.5, nr.11 [i nr.16, ]n textul de sub tabel=, cuv]ntul curent se substituie cu cuvintele de decontare ]n SAPI. III. Prezenta hot=r]re se public= ]n Monitorul Oficial al Republicii Moldova [i intr= ]n vigoare la 21 aprilie 2006.

Leonid TALMACI

82

14 aprilie 2006 231

Nr. 59-62 (1840-1843) HOT+R}RE


privind modificarea Regulamentului cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Na\ional= a Moldovei de la b=nci

}n scopul aducerii actelor normative ]n concordan\= cu prevederile Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de pl=\i interbancare, aprobat prin Hot=r]rea Consiliului de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei nr. 53 din 02 martie 2006, ]n baza art. 11 [i 26 din Legea cu privire la Banca Na\ional= a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995, Consiliul de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei HOT+R+{TE: I. Se modific= Regulamentul cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Na\ional= a Moldovei de la b=nci, aprobat prin hot=r]rea Consiliului de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei nr. 65 din 27 martie 2003 (Monitorul Oficial nr. 84-86/121 din 16 mai 2003), dup= cum urmeaz=: 1. Pe tot parcursul textului Regulamentului [i Anexelor: - cuv]ntul dispozi\ia se substituie cu cuv]ntul ordinul, la cazul respectiv, - cuv]ntul Loro se substituie cu cuvintele de decontare, la cazul respectiv, - sintagma Centrului de procesare al Departamentului tehnologii informa\ionale [i procesare date se substituie cu sintagma Departamentului sistemul de pl=\i, - abrevierile CP al DTIPD cu abrevierea DSP. 2. La punctul 8 cuvintele prin intermediul po[tei electronice interbancare se substituie cu cuvintele utiliz]nd sistemul Mesaje interbancare, prin componenta de transport a sistemului automatizat de pl=\i interbancare (]n continuare SAPI). 3. Punctul 11 dup= cuv]ntul autorizate se completeaz= cu cuvintele utiliz]nd sistemul Mesaje interbancare prin componenta de transport a SAPI [i [i ]n continuare dup= text. 4. La punctul 12 cuvintele la sf]r[itul zilei opera\ionale se substituie cu cuvintele ]n etapa Opera\iuni overnight a Programului zilei opera\ionale SAPI; cuvintele ]n prima sesiune de decontare (p]n= la ]nceperea prelucr=rii documentelor interbancare de plat=) se substituie cu cuvintele p]n= la ]nceputul etapei Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii a Programului zilei opera\ionale a SAPI. 5. La punctul 16 cuvintele la sf]r[itul se substituie cu prevederea ]n etapa Opera\iuni overnight a [i ]n continuare dup= text. 6. La punctul 32 cuvintele utiliz]nd po[ta electronic= interbancar=, care se recep\ioneaz= de c=tre BNM de la ora 16:00 p]n= la ora 18:30 se substituie cu cuvintele utiliz]nd sistemul Mesaje interbancare prin componenta de transport a SAPI, care se recep\ioneaz= de c=tre BNM pe parcursul Programului de operare al SAPI, dar nu mai t]rziu de 30 minute de la ]nceputul etapei Opera\iuni overnight. 7. La punctul 33 cuvintele ora 1830 se substitue cu cuvintele termenul stabilit la punctul 32 al prezentului regulament [i ]n continuare dup= text. 8. La punctul 36 cuvintele CP al DTIPD, ]n termen de 30 de minute de la recep\ionarea cererii, expediaz= b=ncii prin po[ta electronic= un aviz de acceptare (anexa 4 la Regulament) sau un aviz de refuz se substituie cu cuvintele BNM nu mai t]rziu de 40 minute de la ]nceputul etapei Opera\iuni overnight a Programului zilei opera\ionale a SAPI va notifica banca privind acceptarea depozitului (Anexa 4 la Regulament) sau respingerea cererii [i ]n continuare dup= text. 9. Punctul 38 va avea urm=torul cuprins: Ordinele de plat= pentru plasarea depozitelor overnight se recep\ ioneaz= de c=tre BNM pe parcursul etapei Opera\iuni overnight a Programului de operare al SAPI. 10. La punctul 39 cuvintele etapelor a treia [i a patra de prelucrare a documentelor de plat= interbancare se

substituie cu cuvintele etapei Opera\iuni overnight a Programului zilei opera\ionale a SAPI. 11. La punctul 40 cuv]ntul Dispozi\iile se substituie cu cuv]ntul Ordinele. 12. Punctul 42 va avea urm=torul cuprins: Ordinele de plat= pentru rambursarea depozitului overnight [i a dob]nzii aferente ]n contul de decontare al b=ncii se expediaz= de c=tre BNM ]n SAPI p]n= la ]nceputul etapei Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii a Programului zilei opera\ionale a SAPI, ]n prima zi opera\ional= urm=toare dup= ziua plas=rii depozitului.. 13. Punctul 44 se exclude. 14. Punctul 45 devine punctul 44, ]n care cuvintele ]n prima sesiune de decontare se substituie cu cuvintele la ]nceputul etapei Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii a Programului zilei opera\ionale SAPI. La Anexa 1: 15. Din primul alineat cuvintele Prim-viceguvernatorul BNM dl Dumitru Ursu se substituie cu textul ________. 16. La punctul 2.1, alineatele unu, doi [i trei cu liniu\e se substituie cu dou= alineate noi cu urm=torul con\inut: - nu are admise ]nc=lc=ri ]n tranzac\iile cu BNM (credite, opera\iuni de pia\= deschis=, facilit=\i de lombard, depozite) ]n ultimele 30 de zile; - men\ine rezervele obligatorii ]n MDL ]n contul Loro la BNM [i respect= cerin\ele privind rezervele obligatorii ]n ultimele 30 de zile.. 17. La punctul 3.1 cuvintele po[ta electronic= interbancar=, care se recep\ioneaz= de c=tre BNM ]n intervalul de timp de la ora 16.00 p]n= la ora 18.30 se substituie cu cuvintele sistemul Mesaje interbancare prin componenta de transport a SAPI, care se recep\ioneaz= de c=tre BNM pe parcursul Programului de operare al SAPI, dar nu mai t]rziu de 30 minute de la ]nceputul etapei Opera\iuni overnight. 18. La punctul 3.2 cuvintele ]n termen de 30 de minute de la recep\ionarea cererii, expediaz= b=ncii prin po[ta electronic= un aviz de acceptare (anexa 4 la Regulament) sau un aviz de refuz se substituie cu cuvintele nu mai t]rziu de 40 minute de la ]nceputul etapei Opera\iuni overnight a Programului zilei opera\ionale a SAPI va notifica banca privind acceptarea depozitului (Anexa 4 la Regulament) sau respingerea cererii [i ]n continuare dup= text. 19. La punctul 3.3 cuvintele ]n intervalul de timp de la ora 16.00 p]n= la momentul ]nceperii prelucr=rii de c=tre BNM a documentelor de plat= interbancare ]n cadrul etapei a patra de prelucrare se substitue cu prevederea pe parcursul etapei Opera\iuni overnight a Programului zilei opera\ionale a SAPI. 20. La punctul 3.4 cuvinte etapelor a treia [i a patra de prelucrare a documentelor de plat= interbancare se substituie cu cuvintele etapei Opera\iuni overnight a Programului zilei opera\ionale a SAPI. 21. La punctul 4.1 cuvintele ]n prima sesiune de decontare (p]n= la ]nceperea prelucr=rii documentelor interbancare de plat=) se substituie cu cuvintele la ]nceputul etapei Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii a Programului zilei opera\ionale SAPI. 22. La punctul 4.2 cuvintele la sf]r[itul se substituie cu prevederea ]n etapa Opera\iuni overnight a [i ]n continuare dup= text. 23. Punctul 5.1 se exclude. 24. Punctul 5.2 devine punctul 5.1 [i cuvintele ]n prima sesiune de decontare se substituie cu cuvintele la ]nceputul etapei Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii a Programului zilei opera\ionale a SAPI. 25. La capitolul ADRESELE {I DATELE DE IDENTIFICARE ALE P+R|ILOR SEMNATARE textul Prim-viceguvernator Dumitru Ursu se substituit cu textul ________________.

83

Nr. 59-62 (1840-1843)


La Anexa 3: 26. Cuvintele la BNM se substituie cu cuvintele al B=ncii ]n SAPI; 27. Cuvintele semn=tura persoanei responsabile se substituie cu cuvintele Func\ionarul responsabil. La Anexa 4: 28. Cuvintele ]n prima sesiune de decontare se sub-

14 aprilie 2006

stituie cu cuvintele la ]nceputul etapei Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii a Programului zilei opera\ionale a SAPI. 29. Cuvintele semn=tura func\ionarului se substituie cu cuv]ntul Func\ionarul. 30. La Anexa 5 cuvintele semn=tura func\ionarului se substituie cu cuv]ntul Func\ionarul. 31. Anexa 7 va avea urm=torul cuprins:

II. Prezenta hot=r]re se public= ]n Monitorul Oficial al Republicii Moldova [i intr= ]n vigoare la 21 aprilie 2006.
PRE{EDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRA|IE AL B+NCII NA|IONALE A MOLDOVEI
Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr. 86.

Leonid TALMACI

232

HOT+R}RE
cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare de c=tre Banca Na\ional= a Moldovei a opera\iunilor de depozit ]n lei moldovene[ti cu b=ncile autorizate

}n scopul aducerii ]n conformitate a actelor normative cu prevederile Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de pl=\i interbancare, aprobat prin hot=r]rea Consiliului de administra\ie nr.53 din 2 martie 2006 [i ]n baza art. 11 [i 26 din Legea cu privire la Banca Na\ional= a Moldovei (nr. 548-XIII din 21.07.1995), Consiliul de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei HOT+R+{TE: I. Se modific= Regulamentul privind modul de efectuare de c=tre Banca Na\ional= a Moldovei a opera\ iunilor de depozit ]n lei moldovene[ti cu b=ncile autorizate, aprobat prin hot=r]rea Consiliului de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei nr.424 din 28 decembrie 2000 (MO nr. 16-18/65 din 15.02.2001), dup= cum urmeaz=: 1. La punctul 1.6, alineatul doi va avea urm=torul con\ inut Dob]nda se calculeaz= din data ]nregistr=rii sumei ]n contul de depozit al b=ncii la BNM, p]n= la data ramburs=rii acesteia. Pentru ziua ]n care BNM ramburseaz= b=ncii suma depozitului, dob]nda nu se calculeaz=. 2. Din punctul 2.2. alineatul 4, se exclud cuvintele metodologie [i [i ]n continuare dup= text. 3. La punctul 3.2. cuvintele prin po[ta electronic= se exclud, iar la sf]r[it se completeaz= cu cuvintele utiliz]nd Sistemul Mesaje interbancare, prin componenta de transport a Sistemului Automatizat de Pl=\i Interbancare (SAPI). 4. La punctele 3.3. [i 3.6. cuvintele prin po[ta electro-

nic=, aplica\ia Mesaje interbancare se exclud, iar la sf]r[it se completeaz= cu cuvintele utiliz]nd Sistemul Mesaje interbancare, prin componenta de transport a SAPI,. 5. La punctul 3.5.: - ]n alineatul unu cuvintele po[ta electronic= a BNM cu elementele semn=turii digitale se substituie cu cuvintele Sistemul Mesaje interbancare, prin componenta de transport a SAPI [i ]n continuare dup= text. - alineatul doi se substituie cu textul: }n cazuri excep\ionale, dac= din anumite motive componenta de transport a SAPI nu va fi accesibil=, poate fi utilizat suportul magnetic conform standardului, stabilit ]n aplica\ia Mesaje interbancare, versiunea B=nci comerciale sau suportul de h]rtie legalizat cu semn=tura conduc=torului b=ncii [i amprenta [tampilei. 6. La punctul 4.6., ]n prima propozi\ie cuvintele prin intermediul po[tei electronice, aplica\iei Mesaje interbancare se exclud, iar la sf]r[it se completeaz= cu cuvintele utiliz]nd Sistemul Mesaje interbancare, prin componenta de transport a SAPI. 7. La punctele 4.7. [i 6.2. cuvintele ]n prima sau a doua sesiune de decontare se substituie cu cuvintele ]n etapa Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii a Programului zilei opera\ionale a SAPI, p]n= la ora 16.00. 8. La punctul 5.2. cuvintele po[ta electronic= cu elementele semn=turii digitale se substituie cu cuvintele Sistemul Mesaje interbancare, prin componenta de

84

14 aprilie 2006

Nr. 59-62 (1840-1843)


Pre[edintele comisiei de licita\ie [i se include textul ( viceguvernator). 13. La Anexa 2 CEREREA - CONTRACT de participare la licita\ia de depozit ]n textul de sub tabel=, cuv]ntul Loro se substituie cu cuvintele de decontare. 14. Din Anexele 3, 4 [i 5 se exclud cuvintele metodologie [i [i ]n continuare dup= text. II. Prezenta hot=r]re se public= ]n Monitorul Oficial al Republicii Moldova [i intr= ]n vigoare la 21 aprilie 2006.

transport a SAPI, [i ]n continuare dup= text. 9. La p. 6.5, la lit. n se exclude textul din paranteze. 10. La punctele 6.6. [i 6.7. cuvintele ]n prima sau a doua sesiune de decontare se substituie cu cuvintele ]n etapa Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii a programului zilei opera\ionale a SAPI, p]n= la ora 16.00, iar cuv]ntul Loro se substituie cu cuvintele de decontare ]n SAPI. 11. La p.7.2. cuvintele Loro al b=ncii printr-o dispozi\ie incaso se substituie cu cuvintele de decontare al b=ncii ]n SAPI prin ordinul incaso. 12. Din Anexa 1 se exclud cuvintele al BNM,
PRE{EDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRA|IE AL B+NCII NA|IONALE A MOLDOVEI
Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr. 87.

Leonid TALMACI

233

HOT+R}RE
privind modificarea Instruc\iunii Ministerului Finan\elor al Republicii Moldova [i a B=ncii Na\ionale a Moldovei cu privire la plasarea, circula\ia [i r=scump=rarea h]rtiilor de valoare de stat ]n form= de ]nscrieri ]n conturi
b=ncii/Fondului de garantare a depozitelor [i amprenta [tampilei. 4. La punctul 3.6: - ]n alineatul trei ultima propozi\ie va avea urm=torul con\ inut: Persoana autorizat= a Dealerului primar/Participantului va urm=ri recep\ionarea avizului privind ]nregistrarea cererii ]n timp util de la expedierea cererii. 5. La punctul 3.13 cuvintele po[tei electronice se substituie cu cuvintele componentei de transport a SAPI sau, ]n cazuri excep\ionale, prin fax. 6. La punctul 3.14 cuvintele p]n= la ora 13.00, se exclud, iar cuvintele pe conturile curente la BNM se substituie cu cuvintele pe conturile de decontare la BNM c=tre ]nceputul etapei Efectuarea pl=\ilor [i a compens=rii a zilei opera\ionale a SAPI, ]n continuare conform textului. 7. La punctul 3.15: - ]n alineatul unu cuvintele ]n mod incontestabil plata pentru HVS de pe conturile curente se substituie cu cuvintele prin emiterea ordinului de plat= ]n numele b=ncii/ Fondului plata pentru HVS de pe conturile de decontare; - ]n alineatul patru cuvintele h]rtiilor de valoare de stat se substituie cu cuvintele h]rtiilor de valoare. 8. La punctul 3.16 cuv]ntul incomplet= se substituie cu cuv]ntul restant=. 9. La punctul 4.6 cuvintele Sistemului electronic de ]nscrieri ]n conturi a HVS [i cuvintele Sistemul electronic de ]nscrieri ]n conturi ale h]rtiilor de valoare de stat se substituie cu cuvintele Sistemul electronic de ]nscrieri ]n conturi ale h]rtiilor de valoare, la cazul respectiv. 10. }n anexele nr.4, nr.4a, nr.9 [i nr.9a din textul de sub tabel= cuv]ntul curent se substituie cu cuvintele de decontare. 11. Din anexa nr. 13 cuvintele Secretarul Comisiei de licita\ie se exclud. II. Prezenta hot=r]re se public= ]n Monitorul Oficial al Republicii Moldova [i intr= ]n vigoare la 21 aprilie 2006.

}n leg=tur= cu implementarea de c=tre Banca Na\ional= a sistemului automatizat de pl=\i interbancare [i modificarea modului de furnizare a informa\iei de c=tre b=nci [i de c=tre Banca Na\ional=, ]n temeiul Legii cu privire la Banca Na\ional= a Moldovei [i Legii privind datoria de stat [i garan\iile de stat, Consiliul de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei HOT+R+{TE: I. Se modific= Instruc\iunea Ministerului Finan\elor al Republicii Moldova [i a B=ncii Na\ionale a Moldovei cu privire la plasarea, circula\ia [i r=scump=rarea h]rtiilor de valoare de stat ]n form= de ]nscrieri ]n conturi, nr.03/3-2/08207/8 din 20.01.95 (Monitorul Oficial al RM nr.65-66/82 din 10 octombrie 1996), cu modific=rile [i complet=rile ulterioare, dup= cum urmeaz=: 1. La punctul 1.8 alineatul doi, cuvintele po[tei electronice se substituie cu cuvintele componentei de transport a sistemului automatizat de pl=\i interbancare (SAPI) sau, ]n cazuri excep\ionale, dac= componenta de transport nu va fi accesibil=, prin fax. 2. La punctul 1.9 alineatul trei, cuv]ntul dispozi\iei se substituie cu cuv]ntul ordinului, iar cuv]ntul curente se exclude. 3. La punctul 3.1 alineatele unu [i doi vor avea urm=torul con\inut: 3.1. Cererile de participare la licita\iile de v]nzare a HVS, perfectate separat pe fiecare tip (ISIN) de HVS, se expediaz= Departamentului opera\iuni de pia\= al B=ncii Na\ionale a Moldovei de c=tre Dealerii primari [i Participan\i ]n ziua desf=[ur=rii licita\iei, utiliz]nd sistemul Mesaje interbancare, prin componenta de transport a SAPI. }n cazul imposibilit=\ii expedierii cererii prin sistemul Mesaje interbancare poate fi utilizat: - suportul magnetic conform standardului stabilit ]n aplica\ia Mesaje interbancare, versiunea B=nci comerciale, cu prezentarea simultan= a documentului original; - suportul h]rtie legalizat cu semn=tura conduc=torului
PRE{EDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRA|IE AL B+NCII NA|IONALE A MOLDOVEI
Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr. 88.

Leonid TALMACI

85

Nr. 59-62 (1840-1843) 234 HOT+R}RE

14 aprilie 2006

cu privire la retragerea licen\ei pentru desf=[urarea activit=\ii casei de schimb valutarPermut-Schimb S.R.L.
p.10.1.1. lit.d), 10.4.1. lit.e) din Regulamentul cu privire la organizarea [i func\ionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar [i punctelor de schimb de pe l]ng= hoteluri nr.10018-20 din 06.05.1994, Consiliul de administra\ie al B=ncii Na\ionale a Moldovei HOT+R+{TE: 1. De a retrage licen\a pentru desf=[urarea activit=\ii casei de schimb valutar Permut-Schimb S.R.L., amplasat= pe adresa: or.Chi[in=u, str.Tighina, 59. 2. Casa de schimb valutar Permut-Schimb S.R.L., nu mai t]rziu de urm=toarea zi lucr=toare din momentul primirii prezentei hot=r]ri, va ]nceta activitatea sa [i va prezenta la Banca Na\ional= a Moldovei originalul licen\ei. 3. Prezenta hot=r]re intr= ]n vigoare la 14 aprilie 2006 [i se public= ]n Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ca rezultat al controlului pe teren efectuat de c=tre angaja\ii Direc\iei monitorizare [i control valutar a Departamentului opera\iuni valutare [i rela\ii externe asupra activit=\ii casei de schimb valutar Permut-Schimb S.R.L., amplasat= pe adresa: or.Chi[in=u, str.Tighina, 59 (actul de control nr.003552 din 23.03.2006) s-a constatat insuficien\a mijloacelor b=ne[ti circulante ]n decursul zilei opera\ionale. Ca urmare a ]nc=lc=rii prevederilor punctului 5.2 din Regulamentul cu privire la organizarea [i func\ionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar [i punctelor de schimb de pe l]ng= hoteluri nr.10018-20 din 06.05.1994, ]n temeiul art. 11, 51 [i 75 din Legea cu privire la Banca Na\ional= a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995 [i
PRE{EDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRA|IE AL B+NCII NA|IONALE A MOLDOVEI
Chi[in=u, 6 aprilie 2006. Nr. 90.

Leonid TALMACI

INFORMA|IE privind copiii lua\i la eviden\= pentru adop\ie, domicilia\i pe teritoriul autorit=\ilor tutelare: Chi[in=u (tel. 73-70-27; 21-26-48) 1. Clapatiuc Andrei, d.n. 13.12.2005 2. Boaghe Anatolie, d.n. 11.06.2005 3. Iacub Vasilisa, d.n. 18.01.2006 4. Barari Ion, d.n. 04.10.1999 5. Barari Elena, d.n. 24.09.2003 Cahul (tel. 299 2-29-18) 1. Costiuc Alexandru, d.n. 26.05.1995 2. Costiuc Sergiu, d.n. 15.04.1997 3. Costiuc Nina, d.n. 23.01.1999 4. Costiuc Pavel, d.n. 08.07.2001 5. Costiuc Victoria, d.n. 19.09.2003 }n scopul asigur=rii accesului la informa\ia privind copiii care pot fi adopta\i [i solu\ion=rii problemelor privind adop\ia ori instituirea tutelei asupra acestora, solicitan\ii se pot adresa Comitetului Na\ional pentru Adop\ii pe l]ng= Guvernul Republicii Moldova. Adresa: Pia\a Marii Adun=ri Na\ionale, nr. 1, MD2033, Chi[in=u, Casa Guvernului, etajul 6, biroul 661; telefon: 250158; 250380; fax: 250439.

Informa\ie cu privire la m=rimea salariului mediu lunar pe \ar= pentru anul 2005 Ministerul Economiei [i Comer\ului ]n conformitate cu prevederile Legii nr. 278-XIV din 11 februarie 1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angaja\ilor ]n urma mutil=rii sau altor v=t=m=ri ale s=n=t=\ii ]n timpul exercit=rii obliga\iunilor de serviciu aduce la cuno[tin\a agen\ilor economici c=, conform datelor statistice, salariul mediu lunar pe \ar= pentru anul 2005 constituie 1318,7 lei. M=rimea indicat= a salariului mediu se va aplica ]n mod obligatoriu la recalcularea sumelor de compensare a pagubei suportate de cet=\eni ]n leg=tur= cu pierderea capacit=\ii de munc= sau a unei afec\iuni profesionale, cu ]ncepere de la 1 aprilie 2006. Recalcul=rile s]nt pasibile sumei ini\iale de compensare a pagubei stabilite conform Regulilor de compensare de c=tre ]ntreprinderi, institu\ii, organiza\ii a daunei pricinuite lucr=torilor sau func\ionarilor ]n rezultatul mutil=rii sau al v=t=m=rii ]n alt mod a s=n=t=\ii ]n leg=tur= cu exercitarea de c=tre ei a obliga\iunilor de munc= [i pl=\ilor de c=tre agen\ii economici.

86