Sunteți pe pagina 1din 12

Curs 1

Reducerea unei matrici la forma scar a


1.1 Rezolvarea unui sistem prin metoda reducerii la forma scar a
O problem a ce apare n numeroase domenii din economie si inginerie este aceea a rezolv arii
unui sistem de m ecuat ii algebrice cu n necunoscute:
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+ a
1n
x
n
= b
1
a
21
x
1
+ a
22
x
2
+ a
2n
x
n
= b
2
.
.
.
a
m1
x
1
+ a
m2
x
2
+ a
mn
x
n
= b
m
(1.1)
Coecient ii a
ij
, i = 1, m, j = 1, n, sunt numere reale sau complexe.
Exemplele ilustrate si rezolvate n sierul Recapitulare_Liceu.pdf, cu metode studiate la
liceu evident iaz a c a pentru un sistem de n ecuat ii liniare cu n necunoscute (n 4), compatibil
determinat, calculul determinant ilor de ordin n implic a un volum mare de calcul, la fel ca si cal-
culul inversei matricii sistemului (pentru rezolvarea matricial a). La fel, determinarea rangului
unei matrici A de tip mn, cu m sau n 4, prin calculul determinant ilor de ordin maxim, etc,
este foarte laborioas a. Cum n problemele practice de inginerie si economie pot ap area sisteme
de ecuat ii algebrice cu multe necunoscute, ar avatajos s a avem o metod a exact a si rapid a de
detectare a compatibilit at ii, sau incompatibilit at ii sistemelor liniare (deci de calcul a rangului
matricii sistemului f ar a a calcula determinant i asociat i), precum si de rezolvare a acestora, n
caz de compatibilitate.
Cel mai simplu se rezolv a un sistem de n ecuat ii liniare cu n necunoscute de form a triunghi-
ular a, adic a de forma:
a
11
x
1
+ a
12
x
12
+ + a
1n
x
n
= b
1
a
22
x
22
+ + a
2n
x
n
= b
2
.
.
.
.
.
.
a
nn
x
n
= b
n
,
(1.2)
unde coecient ii a
ii
= 0, i = 1, n. Matricea unui astfel de sistem se numeste matrice superior
triunghiular a:
1
2 Cursul 1, Algebr aGeometrie c E. Petrisor, octombrie 2007
A =
_

_
a
11
a
12
. . . a
1n
0 a
22
. . . a
2n
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
0 0 . . . a
nn
_

_
(1.3)
Un sistemtriunghiular este compatibil determinat, deoarece determinantul det(A) = a
11
a
22
a
nn
=
0 si se rezolv a prin metoda substitut iei inverse, adic a se rezolv a succesiv ecuat iile n, n
1, . . . , 2, 1. Din ultima ecuat ie se calculeaz a x
n
= b
n
/a
nn
, care se introduce n ecuat ia n 1,
ce se rezolv a apoi n raport cu x
n1
, si asa mai departe, p an a ajungem la rezolvarea ecuat iei 1.
Avem deci urm atorul
Algoritm de rezolvare a unui sistem n forma triunghiular a
se calculeaz a x
n
= b
n
/a
nn
;
pentru i descresc and de la n 1 la 1, calculeaz a:
x
i
=
1
a
ii
(b
i
a
i,i+1
x
i+1
a
i,i+2
x
i+2
a
in
x
n
)
1.2 Reducerea unei matrici la forma scar a pe linii

In cele ce urmeaz a vom ar ata c a orice sistem de n ecuat ii cu n necunoscute, compatibil determi-
nat se poate reduce printr-un sir de transform ari succesive numite transform ari elementare pe
linie la forma triunghiular a, iar un sistem de m ecuat ii liniare cu n necunoscute, se poate reduce
la o form a cvasitriunghiular a numit a si forma scar a pe linie.
Fix am urm atoarele notat ii pentru liniile, respectiv coloanele unei matrici A de tip m n
cu elemente reale sau complexe. Not am prin A
i, :
linia i a matricii si prin A
:, j
coloana j,
i = 1, m, j = 1, n.
Denitia 1.2.1 O matrice S M
mn
(R) are forma scar a pe linii dac a veric a urm atoarele
dou a propriet at i:
1. Dac a o linie S
i,:
are toate elementele 0 atunci toate liniile de sub aceasta au elementele
zero: adica S
j,:
= [ 0 0 0] , cu i < j m;
2. Dac a primul element nenul dintr-o linie S
i,:
este s
ij
, atunci n coloanele S
:,1
, S
:,2
, . . . , S
:j
toate elementele de sub pozit ia i sunt nule.
Matricea urm atoare ilustreaz a particularit at ile din denit ie. Elementele notate prin sim-
bolizeaz a elemente nenule. Elementele pot nule sau nenule.
S =
_

_

0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
_

_
i (1.4)
Cursul 1, Algebr aGeometrie c E. Petrisor, octombrie 2007 3
Un caz particular de matrice n forma scar a pe linie este matricea p atratic a triunghiular a. Urm atoarele
matrici au forma scar a:
S
1
=
_

_
7 3 1 6
0 2 8 1
0 0 3 5
0 0 0 4
0 0 0 0
_

_
S
2
=
_

_
2 5 0 3
0 4 7 1
0 0 2 8
0 0 0 0
_

_
S
3
=
_

_
6 2 5 0 1
0 1 3 1 2
0 0 0 1 5
0 0 0 0 3
_

_
Primul element nenul de pe ecare linie a unei matrici n forma scar a pe linie se numeste
pivot (n 1.4 pivotul este notat ).
Denitia 1.2.2 Dou a sisteme de mecuat ii liniare cu n necunoscute se numesc echivalente dac a
mult imea solut iilor este aceeasi pentru ambele sisteme.
Consider am sistemul de ecuat ii liniare (1.1) si not am cu Ec
i
ecuat ia a i-a din sistem, i.e.:
Ec
i
: a
i1
x
1
+ a
i2
x
2
+ + a
in
x
n
= b
i
Suma a dou a ecuat ii Ec
i
, Ec
j
revine la a aduna membru cu membru (i.e. membrul st ang al
uneia la membrul st ang al celei de-a doua si la fel pentru membrii drept i). Produsul cu un scalar
(num ar real sau complex) al ecuat iei Ec
i
, Ec
i
revine la a nmult i ecare membru al ecuat iei cu
.
Urm atoarele trei transform ari aplicate asupra sistemului:
S =
_

_
Ec
1
Ec
2
.
.
.
Ec
m
conduc la un sistem S

echivalent cu acesta:
1. Schimbarea ecuat iilor i si j ntre ele, Ec
i
E
j
:
S =
_

_
Ec
1
.
.
.
Ec
i
.
.
.
Ec
j
.
.
.
Ec
m
S

=
_

_
Ec
1
.
.
.
Ec
j
.
.
.
Ec
i
.
.
.
Ec
m
4 Cursul 1, Algebr aGeometrie c E. Petrisor, octombrie 2007
2. Produsul unei ecuat ii cu un scalar nenul, = 0, Ec
i
Ec
i
:
S =
_

_
Ec
1
.
.
.
Ec
i
.
.
.
Ec
m
S

=
_

_
Ec
1
.
.
.
Ec
i
.
.
.
Ec
m
3. Adunarea la ecuat ia j a ecuat iei i nmult it a cu un scalar nenul, Ec
i
+ Ec
j
Ec
j
:
S =
_

_
Ec
1
.
.
.
Ec
i
.
.
.
Ec
j
.
.
.
Ec
m
S

=
_

_
Ec
1
.
.
.
Ec
i
.
.
.
Ec
j
+ Ec
i
.
.
.
Ec
m
Aplic and succesiv astfel de transform ari elementare pe linii, un sistem de m ecuat ii cu n
necunoscute poate adus la forma scar a, i.e. matricea sistemului are forma scar a.

Inainte de a
descrie algoritmul general de reducere la forma scar a, prezent am mai nt ai un exemplu concret
de reducere a unui sistem liniar de trei ecuat ii cu trei necunoscute, compatibil determinat, la
forma triunghiular a, si anume, sistemul:
3x y + z = 0
2x + y + 3z = 7
x + 2y 2z = 7
Ideea de baz a const a n a alege transform ari adecvate care s a conduc a la un sistem cu matrice
triunghiular a, adic a un sistem n care ecuat ia 2 are coecientul lui x egal cu zero, iar n ecuat ia
3, coecientul lui x si y este zero:
Schimb am ecuat iile 1 si 3 ntre ele, Ec
1
Ec
3
:
x + 2y 2z = 7
2x + y + 3z = 7
3x y + z = 0


Inmult im ecuat ia 1 cu 2 si o adun am la a doua, 2Ec
1
+ Ec
2
Ec
2
:
x + 2y 2z = 7
5y z = 7
3x y + z = 0
Cursul 1, Algebr aGeometrie c E. Petrisor, octombrie 2007 5


Inmult im ecuat ia 1 cu -3 si o adun am la a treia, 3Ec
1
+ Ec
3
Ec
3
:
x + 2y 2z = 7
5y z = 7
7y + 7z = 21


Inmult im ecuat ia 3 cu 1/7, Ec
3
/7 Ec
3
:
x + 2y 2z = 7
5y z = 7
y + z = 3
Schimb am nte ele ecuat iile 2 si 3, Ec
2
Ec
3
:
x + 2y 2z = 7
y + z = 3
5y z = 7


Inmult im ecuat ia 2 cu 5 si o adun am la 3, 5Ec
2
+ Ec
3
Ec
3
:
x + 2y 2z = 7
y + z = 3
4z = 8
Deci sistemul a fost adus la forma triunghiular a (elementele de pe diagonala principal a sunt
nenule!). Pentru a obt ine solut ia sistemului, rezolv ame cuat ia a treia, si obt inem: z = 2, apoi
y = 2 3 = 1, deci y = 1, si n nal x + 2 + 4 = 7, conduce la x = 1. Deci unica solut ie
este (x, y, z) = (1, 1, 2).
Aceast a metod a de reducere a sistemului la forma triunghiular a se numeste metoda elimin arii
a lui Gauss.
Cele trei transform ari elementare elementare aplicate ecuat iilor arbitrare din sistem:
Ec
i
: a
i1
x
1
+ a
i2
x
2
+ + a
in
x
n
= b
i
Ec
j
: a
j1
x
1
+ a
j2
x
2
+ + a
jn
x
n
= b
j
practic act ioneaz a identic asupra liniilor i si j din matricea prelungit a a sistemului, A = [A|b].
Not am cu L
i
o linie a sa, i = 1, m. Astfel avem urm atoarele transform arile elementare pe linie
asupra matricii prelungite A si implicit asupra matricii A, care nu afecteaz a mult imea solut iilor
sistemului c aruia i s-au asociat aceste matrici:
1: Schimbarea a dou a linii ntre ele L
i
L
j
;
2.

Inmult irea unie linii L
i
cu un scalar real (sau complex) nenul, (dac a matricea este o
matrice de elemente reale, respectiv complexe);
3. Adunarea unei linii nmult it a cu un scalar nenul la alt a linie: L
i
+ L
j
L
j
.
6 Cursul 1, Algebr aGeometrie c E. Petrisor, octombrie 2007
Reamintim c a dac a liniilor unui determinant li se aplic a o transformare de tip 1., atunci
determinantul schimb a semnul, d ac a se aplic a o transformare de tip 2 atunci valoarea determi-
nantului se nmult este cu scalarul respectiv, iar dac a se aplic a o transformare de tip 3. valoarea
determinantului nu se schimb a.
S a lu am acum un exemplu de sistem de m ecuat ii cu n, m = n necunoscute si s a aplic am
transform ari elementare pe linie de tip 1. 3. asupra matricii prelungite pentru a obt ine forma
scar a a acesteia.
Exemplul 1. S a aplic am metoda elimin arii a lui Gauss pentru sistemul
x + 3y 2z = 1
x + 4y 3z = 0
x + 5y 4z = 0
Matricea prelungit a este:
A =
_
_
1 3 2
1 4 3
1 5 4

1
0
0
_
_
Not am cu L
i
linia i a matricii, indiferent de etapa aplic arii transform arilor elementare pe linie.
Aplic am lui A transformarea 1L
1
+ L
2
L
2
:
A

=
_
_
1 3 2
0 1 1
1 5 4

1
1
0
_
_


In A

efectu am 1L
1
+ L
3
L
3
:
A

=
_
_
1 3 2
0 1 1
0 2 2

1
1
1
_
_


In A

efectu am transformarea 2L
2
+ L
3
L
3
:
A

=
_
_
1 3 2
0 1 1
0 0 0

1
1
1
_
_
Deci am obt inut sistemul echivalent cu cel init ial:
x + 3y 2z = 1
y z = 1
0z = 1
Cursul 1, Algebr aGeometrie c E. Petrisor, octombrie 2007 7
Matricea sistemului
_
_
1 3 2
0 1 1
0 0 0
_
_
nu este triunghiular a (elementele de pe diagonala principal a nu sunt toate nenule) dar este n
scar a pe linie. Sistemul este incompatibil deoarece rangul matricii sistemului este 2, iar rangul
matricii prelungite este 3.
Denitia 1.2.3 Dou a matrici A, A

, de acelasi tip m n, se numesc matrici echivalente pe


linie, dac a A

s-a obt inut din A printr-un sir de transform ari elementare pe linie.
Observatia 1.2.1 Transform arile elementare pe linie nu modic a rangul matricii sistemului,
nici rangul matricii prelungite. Deci dou a matrici echivalente pe linie au acelasi rang.
S a lu am acum un exemplu de sistem de m ecuat ii cu n necunoscute asupra c aruia s a aplic am
transform ari elementare pe linie pentru a obt ine forma scar a pentru matricea asociat a.
Exemplul 2. Fie sistemul de 4 ecuat ii cu 5 necunoscute dat n forma matricial a:
_

_
1 2 1 3 3
2 4 0 4 4
1 2 3 5 5
2 4 0 4 7
_

_
_

_
x
1
x
2
x
3
x
4
x
5
_

_
=
_

_
5
6
9
9
_

_
Matricea sa prelungit a este:
A =
_

_
1 2 1 3 3
2 4 0 4 4
1 2 3 5 5
2 4 0 4 7

5
6
9
9
_

_
Aplic and succesiv 2L
1
+ L
2
L
2
, L
1
+ L
3
L
3
si 2L
1
+ L
4
L
4
obt inem:
_

_
1 2 1 3 3
0 0 2 2 2
0 0 2 2 2
0 0 2 2 1

5
4
4
1
_

_
S a alegem pivotul pentru linia 2 (primul element nenul de pe linia 2 din viitoarea form a scar a).
Observ am c a n pozit ia 22 avem 0. Nici liniile i de sub linia 2 nu au n pozit ia i2 element nenul,
ca s a efectu am o schimbare de linii L
2
L
i
. Prin urmare alegem pivotul ca ind din pozit ia 23.
Efectu am transform ari elementare pentru a anula tot i coecient ii de sub 23, adic a coecientii
din pozit iile i3, i > 2.
8 Cursul 1, Algebr aGeometrie c E. Petrisor, octombrie 2007
_

_
1 2 1 3 3
0 0 2 2 2
0 0 2 2 2
0 0 0 0 3

5
4
4
3
_

_
L
2
+L
3
L
3

_
1 2 1 3 3
0 0 2 2 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 3

5
4
0
3
_

_
Deoarece linia 3 cont ine doar elemente nule, schimb and linia 3 cu linia 4 obt inem o matrice
care este deja n forma scar a:
_

_
1 2 1 3 3
0 0 2 2 2
0 0 0 0 3
0 0 0 0 0

5
4
3
0
_

_
si sistemul echivalent:
x
1
+ 2x
2
+ x
3
+ 3x
4
+ 3x
5
= 5
x
3
x
4
x
5
= 2
x
5
= 1
Observatia 1.2.2 Observ am c a n urma sirului de transform ari am obt inut simultan forma
scar a a matricii A a sistemului si a matricii prelungite.
Pentru a folosi forma scar a a matricii prelungite la analiza compatibilit at ii/incompatibilit at ii
sistemului init ial, reamintim c a:
Deoarece cele trei tipuri de transform ari elementare pe linie, (1 3), aplicate unui determi-
nant transform a determinant i nenuli n determinant i nenuli si determinat 0 n determinant zero,
rezult a:
Proprietate. Cele trei tipuri de transform ari elementare pe linie (1 3) aplicate unei
matrici A nu modic a rangul matricii si astfel rangul matricii A coincide cu rangul formei
scar a.
Propozitia 1.2.1 Rangul unei matrici n forma scar a pe linii este egal cu num arul de pivot i.
Demonstratie:

Intr-adev ar, dac a forma scar a pe linii S are r linii nenule (deci r pivot i), atunci
rangul matricii S este r, deoarece determinantul constituit din intersect ia primelor r linii cu
coloanele j
1
, j
2
, . . . j
r
n care se g asesc pivot ii liniilor 1, 2, . . . , r este nenul (ind determinantul
unei matrici superior triunghiulare cu elementele de pe diagonala principal a nenule) si nu exist a
un determinant de ordin mai mare ca r nenul.
Prima informat ie ce se extrage din forma scar a a unei matrici A este rangul matricii A,
care este dat de num arul de pivot i din forma scar a.
Cursul 1, Algebr aGeometrie c E. Petrisor, octombrie 2007 9
Matricea sistemului (2) are trei pivot i, deci rangul este 3. Un determinant principal (determi-
nant de ordinul rangului) este determinantul matricii de intersect ie a liniilor 1, 2, 3 cu coloanele
1, 3, 5 n care se g asesc pivot ii liniilor 1, 2, 3:

1 1 3
0 2 2
0 0 3

= 6 = 0 (1.5)
Rangul matricii prelungite este de asemenea 3, deci conform teoremei KroneckerCapelli sis-
temul este compatibil. Pentru a obt ine mult imea solut iilor aplic am metoda studiat a la liceu,
urm and ca ulterior s a evident iem o alt a metod a.
Rezolv am primele 3 ecuat ii n raport cu necunoscutele x
1
, x
3
, x
5
care sunt necunoscute prin-
cipale. := x
2
, = x
4
sunt necunoscute secundare.
Rezolv and sistemul:
x
1
+ 2 + x
3
+ 3 + 3x
5
= 5
x
3
x
5
= 2
x
5
= 1
n raport cu necunoscutele principale avem: x
5
= 1, x
3
= 2 1 = 1 , x
1
= 5 2
(1 ) 3 3 = 1 2 2. Deci mult imea solut iilor este:
{(x
1
, x
2
, x
3
, x
4
, x
5
) = (1 2 2, , 1 , , 1), , R}
Procedura de reducere la forma scar a pe linie
Etapa 1: Se determin a prima coloan a nenul a, de la st anga spre dreapta. Fie aceasta
coloana j. Pe aceast a coloan a se selecteaz a un element nenul. Dac a a
1j
= 0, atunci acesta
este pivotul liniei 1.

In caz contrar (adic a a
1j
= 0) se efectueaz a o schimbare de linii pentru a
aduce un element nenul n prima pozit ie a coloanei j. O dat a xat pivotul, se aplic a transform ari
elementare pe linie pentru a anula toate elementele din coloana j, de sub pivot.
.
.
.
Etapa k: Presupunem c a M este matricea sistemului dup a etapa k1 a elimin arii Gauss,
adic a sub pivotul ales pe linia k 1 s-au format zerouri. Exist a trei posibilit at i:
1. Pe linia k exist a elemente nenule. Atunci alegem ca pivot primul element nenul (de la
st anga spre dreapta). Fie acesta elementul din pozit ia (k, j). Se formeaz a zerouri sub el, pe
coloana j, si astfel se ncheie etapa k a procedurii;
2. toate elementele pe linia k sunt 0, dar exist a cel put in o linie sub linia k ce cont ine
elemente nenule; se schimba linia k cu o linie dedesubtul ei ce are elemente nenule, se alege
pivotul si se formeaz a zerouri sub el, termin and etapa k a procedurii;
3. pe linia k si sub ea nu mai exist a elemente nenule; Procesul de eliminare este complet;
Preciz am c a dac a a
ij
este pivot, atunci se anuleaz a elementul din pozit ia kj, cu k > i, prin
transformarea a
kj
/a
ij
L
i
+ L
j
L
j
.
10 Cursul 1, Algebr aGeometrie c E. Petrisor, octombrie 2007
Pentru a nt elege Etapa 1, lu am urm atorul exemplu:
Pentru a nt elege Etapa 1, lu am urm atorul exemplu:
Exemplul 3.
A =
_

_
0 2 3 1
0 5 4 2
0 0 7 1
0 1 1 0
_

_
Cum coloana 1 este zero, a
11
nu poate pivot pentru linia 1 si nici a
i1
, i > 1 prin schimbarea
liniei 1 cu linia i. Prima colan a nenul a este k = 2. Pentru calcule mai simple, schimb am linia 1
cu linia 4 si obt inem matricea echivalent a pe linie cu A:
A
1
=
_

_
0 1 1 0
0 5 4 2
0 0 7 1
0 2 3 1
_

_
Alegem pivotul pe linia 1 ca ind 1 si aplic am transform arile: 5L
1
+L
2
L
2
, 2L
1
+L
4

L
4
. Obt inem:
A
2
=
_

_
0 1 1 0
0 0 9 2
0 0 7 1
0 0 1 1
_

_
Apoi n A
2
interschimb am L
2
L
4
:
A
3
=
_

_
0 1 1 0
0 0 1 1
0 0 7 1
0 0 9 2
_

_
1 este pivotul liniei 2. Efectu am transform arile 7L
2
+ L
3
L
3
si 9L
2
+ L
4
L
4
;
A
3
=
_

_
0 1 1 0
0 0 1 1
0 0 0 6
0 0 0 7
_

_
Pivotul liniei 3 este 6. Transformarea (7/6)L
3
+ L
4
L
4
conduce la forma scar a pe linie:
A
4
=
_

_
0 1 1 0
0 0 1 1
0 0 0 6
0 0 0 0
_

_
1.3. Metoda GaussJordan 11
Observatia 1.2.3 Datorit a exibilit at ii n alegerea transform arilor elementare pe linie n re-
ducerea unei matrici A la forma scar a, S, elementele matricii S nu sunt unic determinate de
A. Se poate demonstra ns a c a num arul si pozit ia pivot ilor n S sunt unic determinate de el-
ementele matricii A. Cu alte cuvinte, atunci cand efectu am transform ari elementare distincte
asupra matricii Apentru a obt ine formele scar a S
1
, S
2
, cele dou a forme scar a au acelasi num ar
de pivot i si acestia sunt situat i n aceeasi pozit ie.
1.3 Metoda GaussJordan
Metoda transform arilor elementare pe linie sau metoda lui elimin arii a lui Gauss poate ra-
nat a, prin metoda Gauss-Jordan. S i anume metoda Gauss-Jordan are n plus dou a caracteristici:
1.

In ecare etap a, elementul pivot este fort at s a devin a 1. Mai precis dac a s-a xat pivotul
pe linia i ca ind a
ij
= 0, atunci transformarea L
i
/a
ij
L
i
conduce la pivot 1.
2. Pe l ang a zerouri sub pivot se creeaz a prin transform ari elementare pe linie, zerouri si
deasupra pivotului.
Omatrice scar a obt inut a prin metoda Gauss-Jordan din matricea Ase numeste matrice scar a
redus a.
Exemplul 4. Matrici scar a n forma redus a:
_
_
1 0 2
0 1 5
0 0 0
_
_
_

_
1 2 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
0 0 0 0
_

_
_
_
1 0 0 6 5
0 1 0 1 2
0 0 1 3 4
_
_
Observatia 1.3.1 Se poate demonstra c a forma scar a redus a a unei matrici este unic a, adic a
indiferent de transform arile elementare pe linie aplicate obt inem aceeasi matrice redus a. Not am
prin S
A
, forma scar a redus a a matricii A.
Forma scar a redus a presupune mai multe operat ii (transform ari elementare pe linie) dec at forma
scar a uzual a. Ea prezint a ns a valoare teoretic a pentru c a asa cumvomar ata n capitolul urm ator,
matricea scar a redus a S
A
codic a propriet ati ale coloanelor matricii A, foarte utile n rezolvarea
a numeroase probleme de algebr a liniar a.
S a ilustr am c ateva avantaje ale reducerii matricii unui sistem de ecuat ii liniare la forma
scar a redus a. Aplicand metoda GaussJordan de reducere a unui sistem liniar si neomogen
de n ecuat ii cu n necunoscute, compatibil determinat, obt inem la sf arsitul procedurii, matricea
echivalent a cu matricea prelungit a:
_

_
1 0 0
0 1 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 1

s
1
s
2
.
.
.
s
n
_

_
(1.6)
12 Cursul 1, Algebr aGeometrie c E. Petrisor, octombrie 2007
si deci sistemul echivalent:
x
1
= s
1
x
2
= s
2
.
.
.
x
n
= s
n
,
(1.7)
adic a solut ia sistemului este nregistrat a n coloana ce bordeaz a matricea sistemului n forma
triunghiular a.