Sunteți pe pagina 1din 6

I

ndex

anatomia parodonliului 5-23 cement radicular 15-19 d istruclie celular d 19 -22


oinoio A-l
O

ts

A AAA vezi os alogen extras antigenic AAC (cement acelular afibrilar) 15-16 AB vezi os alveolar: os autogen ABS vezi os spongios autogen ADN acid dezoxiri bonucleic 2I9 AEF C vez i fibre extri nseci acelu lare AN/lP ciclic 81 ARN mesager (mARN) 220 abordarea cu lambou individual (SFA)

ligament parodontal 6, 12-15


os alveolar

BCP vezifasfat de calciu bifazic BDX vezi xenogrefa derivata bovin BG vezi sticle bioactive BMP vezi proteine modogenetice
osoase

6,lI-I2

structurZ 6-19 anchilozd 71-3, 205 , 206-7 anestezice 165 antibiotice Emdogain B1 proteine matriceale de smai!

BMSC vezi os drn celulele stromale ale

miduvei osoase
Emdoga n76-7,78-9 pligi pa rodontale 26, 35, 37, 39,

4I-3 1i0
proteine matriceale de smal! 76-9,

tendinle/riscuri chirurgicale 261,

95-7,

rr0-r4

25r-3
abordarea in tunel sau sac 269

263
apicoectomii 180
atagament
a pl ica{i i/teh n

regenera re tisu larZ gh jdatZ48, 50-1

abordiri experimentale noi 215-29


factori de cregtere 2IB-I9 ingineria tisularZ 216-17 ,2IB-I9 molecule de semnal 216 scop 216 suport 216 lerapia genrca 219-20. 222-4 abordare in tunel 176,269 acid dezoxiribonucleic (ADN) 219, 220 acid polilactic (PLA) 35, 52,53-4 acid poliglicolic (PGA) 52, 54 acizi poli (o-hidroxil) 52,53-4 acid polimetilmetacrilat (PM MA) adAncime de sondare a pungii (PPD) grefe osoase 138-9, I4O, 141-2 proteine matriceale de smal! 96-7, 9B strategii de combinare 150, 151
agen\i acizi 4I,42 agenli de chelare 41

strategii de combinare 150, 151-3 tehn ciiaplica{ii clinice 162, 167 -9,

ici 160, 162, 164,

r70, 17r
BP vezi placa bacterianZ
BSP vezi sialoproteina osoas5 bariere biodegradabi e 59,62, U-5 bariere membranb abordarea cu lambou individual

171,175
Emdogain 7 I-7 2, 7 5, 7 6, 77 grefe osoase 136-9, I40, I4I-2 plagi parodontale 26, 31 5, 36 po(iuni gingivale 7-B proteine matriceale de smal{ 95-7,

atra

98, 110-11, 112-14


regenerare tisulard ghtdald 48-54 strategii de combinare 150, 151,

defecte de furcalie 59, 60, 61-5,

234-5
defecte infraosoase 233 defecte intraosoase 49 dehiscenla lamboului 236-7 expunere 236-7 materiale 236 plagi parodontale 34, 36-9 proteine matriceale de small 97 regenerare tisulard ghidata 49, 50-

152,153
tend nle/riscuri ch irurgicale 248,
i

260-1,263,264,268
atagament nou

Emdogain7I,77
plagi parodoniale 26, 31, 35, 36 proteine matriceale de smal{ 95-6,

110-11,

rr2-r4

4
strategii de combinare 148-9 tehnici/aplicalii tehnice 160, 163,

regenerare tisularZ ghidata 48, 49, 50-1 strategii de combinare 151-3 tehnici/aplicalii clinice 17 7, I7 5

albumina 70 alginat de propilenglicol (PGA) 71, 81


alogrefe osoase uscat-congelate (FD-

169,I7I
tendinle/riscu ri chi ru rgica le 260-1,

BA) 151, r53,2rB


alogrefe osoase uscat-congelate demineralizatel deca lcif icate (DFDBA) 38,

augmentare 139-42 abordarea cu lambou unic 251-3 funclie 135-45


grefe alogene 136-7 grefe autogene 136 grefe xenogene 136, 137-9 regenerare tisularb ghidatd 4B-9 strategii de combinare I4B-9.

262,263,266-7 ,268
trata mentu I retrac{iei gingivale

I22,

r24, r25
bariere nea bsorbabile 97 biofilm 8-10, 19 biomateriale 41-3 biomodificari 39-41 biomodificdri radiculare 39-41 biotipuri de pacienli 254 biotipuri parodontale ale pacientului

137-9,

r5r, 153-4,2r8

alogrefe osoase uscate-congelate mineralizate (FDBA) 137, 138-9 amelina 70, 80 ameloblaste 70, 82 ameloblastina 70, 80, 82 amelogenine defecte intraosoase 90-93 distribulie tisulara B1-2 efecte celulare 82 Emdogain 70, 7 6, 78, B0'3 amelotina 70

150,151-6
teh nici/a plicaf ii

162, 167'9,

17 O,

I7I,173
tratamentul retracliei gingivale 1201

254

l,

augmentare liberZ 169,


175-7

I7I,I73,

,267

CAF vezi lambouri avansate coronar CAL vezi nivelul ataqamentului clinic

tao

Index
CIFC vezi cement fibros intrinsec colagen defecte intraosoase 26,27 ,255 aplicalii clinice/tehnici 180

celular
CMSC vezi cement stratificat mixt

anatomia parodonliului 13-14


defecte intraosoase 49,50

Emdogain76,77
factor de cregtere derivat trombocitar 196 grefe osoase I40, I4I-2 proteine matriceale de small 89-

celular
calea kinazei reglata de semnal extracelular (ERK) 225-6 carbonat Ce calciu coralin 138-9

EmdogainTT

plagi30,31
proteine matriceale de smal! 95-6 regenerare tisulard ghidata 49, 52-

carii

I22,I3O

3
strategii de combinare 148, 150 complex polimorfism interleukina-1

102
regenera re tisula rd ghidalit 47
i

celule 7B-9, 2I7 ,22I-5 celule mezenchimale B1 celule stem mezenchimale (MSC)

-56

risc/tend nle chiru rgica le 260-3,

tL-r) 232
cond ilionarea su prafelei rad icula re

254-5,268-70
strategii de combinare 148,I49,

22r,222,223
celule ale stromei maduvei osoase

r22, r30
copolimeri neresorbabili inveli{i in hidroxid de calciu 141

i51-5
defecte intraosoase neinflamate 180 defecte nei ncluse 167 -9, I7 O defecte supraalveolare
plSgi

(BIVISC)22T,222
vezi cemenl radicular afibrilar acelular (AAC) 15-16 celular gros/sublire 1 10-1 1 de reparajie 31 extrinsec acelular 95-6 cement fibros intrinsec celular (CIFC)

cement cement cement cement cement


1B

0
D vezi dentinit DFDBA vezi alogrefe osoase uscate con gelate dem nera iza reldeca lcif ii I

28-9,33-4,36-9

proteine matriceale de smal! 97 regenerare tisulard ghidata 49, 501

cate

cement radicular (RC) anatomia parodontiului 6. 15-22 dinamica 18-19 distribulie 15-18
Emdogain grefe

72,75,83

debitul exudatului debridare in cAmp deschis (OFD) abordarea cu lambou individual 252-3 defecte de furcalie 59-6I,54,234
grefe osoase 139 proteine matriceale de smal! 97,

strategii de combinare 148 defecte supraosoase 26, 27 demineralizare 37-8, 40, 137-9, 150-

1,153-4,2IB
dentind (D) anatomia parodonJiului 16, 18
Emdogain B0 Plagi 40,41 proteine matriceale de smal! 91,

funclie 15-18

136,I4I-2

plagi31, 35
proteine matriceale de smal! 91-3,

98, 108
regenerare tisulard ghidatZ 52-3 strategii de combinare I4B,I49-

92,93
trata mentu I retracliei gingiv ale I22 deplasare dentarrd ododontica (OTIV)

95-6, 110-4
regenarare tisulard ghidati 4B-9,

50
deepitelizare I24,I3O defecte contce 79-20, 27 defecte cuneiforme 122 defecte deh iscente 26, I7

50-1
strategii de combinare 153

180, 181-6
detaft raj preoperator

I5I,I52,

I22, I30

tipuril5-18
cement radicular coronar 72-3 cement radicular la nivelul rZdacinii 72-3 cement stratificat mixt celular (ClvlSC) 16, 17, 18-19
cementoblaste

I, 17 3,

263-7
defecte deligalurZr2T defecte de ligatura care relin placa 27 defecte de furcalie 26, 27 clasificare 104 morlologia defecLu lui 232-3 proteine matriceale de smal! 10317

diferenliere 77 dimensiuni apico-coronare 253 d istruclie lisularZt 19 -22


E

EDTA gel IO9, 167, 169, 175, 177,

180
EGF vezifaclor de cregtere epidermal

anatomia parodonliului 13

EGFR vezi receptor al factorului de cregtere epidermal

Emdogain77,82
factor de cregtere similar insulinei

regenerare tisu lard ghidatZ 4B, 57

EMD vezi proteine matriceale de small


EIV

r97
terapie celulard 22I-2 cementocite 18 cheaguri vezi cheaguri de fibrina cheaguri de fibrina 30-4,4I chirurgie periapicala I77 ,I79 clatire 110, 167,176 clorhexidind BI, 94, 170, 167, I77

67
factori de cregtere derivate din trombocite 194 tend nleirisc ch iru rgical 263, 265i

Ps vezi proteine matriceale de

smal!
ERK vezi calea kinazei reglata de semnal extracelular eEPTFE uezl pol itetraf luoroeti lend expandatd elemente de suport 100, 216 Emdogain

6
defecte de retraclie 26, 49, I2O-I32,

267-8,269
defecte infraosoase 232-3

lndex
alaramenlTT
context biologlc 70-87 defecte de furcalie 105 distribulia lesutului amelogenin 70
nricroorganisme 81 proteine de smal! 70-9
sem na
J.J
I

(lGFs) 196-8 factori de cregtere gi transformare B (TGF-B) 799-20r, 216, 2r7, 2r8 factori de prognostic 231-9 factori de risc 231-9 factori de risc/prognostic la pacienli

epiteliul lonclional

7,8, IO

ptZgi27,35
proceduri de acoperire radiculard

169,I7I-3, 176,

iza

re celularZ 7 B-9
1

232,rM
19-

177 proteine matriceale de small i04-5 regenerare tisular5 ghidalZ 48-49

tratamentul rekacliei gingivale


1)

enamelina 70

fibre de oxitalan 14 fibre extrinseci acelu lare anatomia parodonliului 16, I7,
1B-19 Emdogain@ 77, 73 proteine matriceale de smalt 11011

structurS/funclie B tehnici/aplicalii clinice 169, 17 I,

173
tend n{e chir ur gicale 267
i

enztmeTO,82 enzime proteolitice 70 epiteliu sulcular 7, B


epitelizare 30 esteri ai acidului citric 53-4
F

{esut conjunctiv 10, 48, 49,104-5 gingivita 19-20,2I,22 grefe alogene 136, 137 grefe grefe grefd grefe grefe grefe
H

fibre extrinseci celulare 1i0-11 fibre extrinseci stratificate mixte 11011

autogene ex4raorale 136 autogene iniraorale 136 de substitulie de lesut dur14O


osoase sintetice 1 1 1, 1 13 subepiieliale 130, 132 xenogene 136, 137-9

FDBA vezi alogrefe osoase uscate


congelate
FGF (factor de cregtere fibroblastic)

fibre Sharpey (SF) 12, 14,16,17


fibroblaste

anatomia parodonliului 13, 14


Emdogain 73, BO factori de cregtere similari insuljnei

I9B-9,216,2I7,2I8
factori asociali cu clinicianul 99 factori asociali cu produsul 99 factori care lin de pacienli 99-100 factor de cregtere Emdogain 7O-f , n-4, 77 -82 factori de cregtere derivali trombo-

LA vezihidroxiapatitd
HTR grefa de substitulie de lesut dur

r97
tehnici/aplicalii 175 filtru de laborator de acetat de celulozi

I4I

49,5r
formare de Jesut dur B0 formaiiuni tisulare conjunctive (CT) anatomia parodonliului 7, 10
plagi

HidroxiapatitS (HA) 139 histologie

citar 194-5
factori de cregtere fibroblastici 198-

aplicalii cliniceitehnici 17 I, defecte de furca{ie 63 Emdogain 73-6

17

9
factori de cregtere gi transformare
B 199-201

26,35

factori de cregtere similari insulinei

196-8
inginerie tisulard 193-273 noi a borda ri experimentale

proteine matriceale de smal! 104-5 regenerare tisulari ghidata 4B-9


tehn iciia plicalii 169, 17

material de grefa I39,I4O,I4I-2 proteine matriceale de smal! 95-6 regenerare tisulari ghidata 48, 53-4 strategii de combinare 148-53

2IB-I9
1

5-7 tratamentul retracliei gingivale 12017

I-2,

heterodimeri 195-6 homeostazie 14-15 homodimeri 195-6


I

proteine osoase mor-fogenetice

202-9
factor de cregtere derivat trombocitar (PDGF) 194-6

vezi gi ligament parodontal; ce-

abordari experimentale noi 216,

2r7,2r8
factori de cregtere similari insulinei

197-8
proteine matriceale de smal! 110 terapie celularit 22I factor de cregtere epidermal 225-6 factor de creqtere fibroblastic (FGF)

ment radicular fosfat betatricalcic (B-TCP) fosfat de calciu bifazic (BCP) 139, 150, 151-4 fu mdtori vezi nef umdlori defecte de furcalie 108 defecle intraosoase 96 tendinle/riscuri chirurgicale 261,

IGF vezifaclori de cregtere sjmilari insulinei lL-I vezi complex polimor-fism interleukina-1

ITM vezi menlinerea spatiului interproximal


I

munohistochimie 70-3, B0
abordari de lambou individual 251-

incizii

263,2M,265
3

198-9,216,2I7

,2I8

0
G vezi gingia gingia (G) 26, 49, 1 19-33

factor de cregtere fibroblastic bazic (bFGF)


vezi faclor de cregtere fibroblastic

aplicaliiltehnlci 165, 173, I75, I77 defecte intraosoase 90-1


menli nerea lesutu
I

i nterproxi mal
i

factori de cregtere similari insulinei

anatomia parodonliului 6-10 anatomie macroscopic 7-8

248-9
plagi parodontale 30

lndex
proteine matriceale de smalJ 168-9 tehnrca de prezervare a papilei

245-6
tehnica modificata de prezervare
a

anatomia parodonliului 6, 12, 15, 16, T7 cement fibros extrinsec acelular 16, 17
Emdogain 7I-4,75,76-9 factori de cregtere similari insulinei 197

266-7,268
tratamentul retracliei gingivale i22

r24, r25
membrane absorbabile 5I 4,97.2; 264-7 membrane bioresorbabile 106-7 .I -3'

papilei249-50
tehnica simplicata de prezervare
a

papilei25I,252
incizi i
i i

15,122
membrane neresorbabile 64-5 defecte intraosoase 51-3 tehnici/aplicatii clinicelTl tratamentul retracliei gingivale 123 membrane resorbabile 171 membrane ocluzive 37, 39 membrane poroase 39, 40 mentinerea spaliului interproximaL

racrevicu lare vezi incizit


lc

ncizii ncizii incizii incizii

intrasu

ulare vez i incizii

fibre Sharpey 16 func!ielstructu rZ I3-L4


homeostazd/remodela re 14-15 material de augmentare 136
plZgt 2T-35

orizonta le vez i incizii

semilun are vezi incizii vedicale vez i incizii

infeclie persistenti 232 inflamalie 30, 31, 32 inginerie tisularZ I93, 2I3,216-17

proteine matriceale de smal! 100,

104-5, 110-11,224-6
,

2rB-24
integrine crvB

regenerare tisulara ghidata 4B-9 strategii de combinare 151-3

|rM)248-9,268
migrare neutrofila 19 mineralizare !9 mobilizarea gingiei adiacenle 724.

i
inchidere primard242 ingrijire postoperatorie 110, 125, 130,
167
K

tehnici/aplicalii clinice 17 6, I77 terapie prin celule 176,I77 limfocite 79 M MAPK vezi kinaza proteicd activata
mitogenic

L:l

MPPT vezi tehnica modificate de


prezervare a papilei MSC vezi celule stem mezenchimale

kinaze
kinaza proteica activata mitogenic (MAPK) 78
L

modelul lamboului 24I-58 molari maxilari 59-64, 96, 108 molecule reglatorii ale receptorului activator 15 molecule transmildtoare de semnal 7B-9, r00,216
N
nef
u

MWF vezilambou Widman modificat Macrofage 30 materiale aloplastice 136, 139-42


matrice osoasd bovind anorganicd (ABBM) 150-151, 153 malurarea pl5gii31-9 mecanisme de apZrare antimicrobiand 10

mdtori

vez i f umdlori

Lacune 16, 18 lacune de resorblie (RL) 16, 1B lambou Widman modificat (ll4WF)

nivel de atagament clinic (CAL) materiale de grefa 13709, 140.

I4I-2
proteine matriceale de smal{ 97. 9B regenerare tisulara ghidalit 52-4 strategii de combinare 150-151 tehniciia plicatii 760, 162, 164 tend nte/risc ch rurgica I 24B, 260-L
i i

244-5
lambouri avansate coronar (CAF) 120-

2, 125-30, r7r-5
vez i f or ma\iuni tisu
la

re conj

nctlve

lambouri de acces localizat 90-1 lambouri de acces minim 9O-1 lambou in grosime lotall (FTF) 247-8
defecte intraosoase 90 proteine matriceale de smal! 108-9

medicalie prechirurgicala 236 membrane barierd abordarea cu lambou individual

251-3
defecte de furcalie 59, 60, 61-5,

263,264,268
nivel de atagament sondat orizontaL

234-5
defecte infraosoase 233 defecte intraosoase 49 dehiscen{a lam boului 236-7

(PAL-H) 59-63,66, 105-8, 114-15

235
nivel de atagament sondat verlical (PAL-V) 105-6, 114-15 nivel osos sondat orizontal (PBL-H)

tehnici/aplicalii I73, I77 la m bouri m ucogi ngivale 26, 29-32,

34-5, r2r-2
lambouri mucoperiostal e 92, 93, I4B,

expunere236-7 materrale 236


plagi parodontale 34, 36-9 proteine matriceale de smal! 97 regenerare tisulard ghidata 49,

59-63,66
nonamelogenine 70

r77
lambouri pediculare 169, I7
lambouri trapezoidale

I, 17 5
5

I73,

17

0
OP

leziuni 180, 181


leziuni parodontale endodontice 180, 181 leucocite polimorfon ucleare 1O ligament parodontal (PL)

50-4
strategii de combinare 148-9 tehniciiaplicalir clinice 160, 163,

OFD vezidebridare in cAmp deschis -I vezi proteind morfogeneticd

169,

r7t

osoasa 205, 207 OTM (deplasare dentarZ ortodonticd)

tend inle/riscuri chi ru rgicale 260-3,

180, 182-6

292

lndex
Obturalii

I22,I30

155-6
plagi excizionale 30 plagi parodontal-a atagament nou 26,31, 35, 36 biomod if ica re radiculard 4I -43

ocluzie tisularZ 37, 39 odontoblaste 81-2 os alveolar (AB)

anatomia parodonliului 6, II-I2 anatomie macroscopicd 11


Emdogarn 73,74,75

dezvoltare in viitor 100 Emdogain 70-81 intreli nere postoperatorie 1 10 molari mandibulari 1 10-15
rezu ltatele tratamentu u i 98- 100 strategii de combinare I4B,I49q6
I

funclie/structurF:

lI-I2

proteine matriceale de small 95-6,

104-5
regenerare tisulara ghidata 48, 49
os alogen extras antigenic (AAA) 137 os autogen (AB) 150, 151-3 os autolog spongios (ABS) 139 os fascicular 11-12

defecte parodontale naLua)e 26-7 malurarea p agii 31-9 modele2T-9 reatagament 26, 35 secven!ialitate 29-31 succes clinic 36-9
vi

studii/ui izdri clinice 90-4, 96-8 suturare 109 tehnicr chirurgicale 108-9, 261,

263,266,268-70
teh
n

ndeca relreg ener ar e

25-45
7

lci/a

pllcalii 160, f62-7 7, IBO-

plexu vascular 10

polihidroximetilmetacrilat (PH EMA)

I4I
polimeri 34, 52-4, 139, 140 polimetilmetacrilat (PM MA) 141
pol itekaf luoreti lenZ

os natural mineral(NBM) 148, 150,

151-5
osteoblaste 12, 13, 77 -g osteoclaste 12

expandata(ePTFE)

transmitere de semnal celular 78-9 tratamentul retracliei gingivale 120I, 130-2 proteine hidrofobe 70 proteine matriceale de smai! (EMPs)

236-7,250-I
defecte de furcalie 50, 60, 61-5 plagi parodontale 34, 36-9 regenerare tisulara ghidata 49,

70,236
abord5rr experimentale noi 216,
217

Emdogain80-1 osteogenina 205 osteonectini 77 osteopontina 77, 78


osteoprotegerind 15
P

,224-6

5I-

4
tehnici/a plicalii 160-163 te nd nte/riscu ri chu ur gicale 260-4,
i

266-B
por{iuni gingivale libere 7-8 preameloblaste 82
proced
u

defecte de furca{ie i03-17 defecte intraosoase B9-IO2 dezvoltare in viitor 100 Emdogain 70-9 ingrij ire gi intreli nere postoperatorie 110 molari mandibulari
1

PAL-N vezi nivel de atagament sondat orizontal PAL-V vezi nivel de atagament sondat vedical PBL-|1 vezi nivel osos sondat orizontal PDGF vezifactor de cregtere derivat

1O-15
I

rilstagi i postch ru rgic ale 235-7


i

prognostic in funclie de v2rst5/factori de risc 232


proced
u

u i 98- 100 semnalizare celulara 7B-9 strategii de combinare I4B,I49-

rezu ltatu I tratamentu

ri ch i ru rgica le

55
stud iilintrebu inla re cl n ica 90-4, 96-B suturare 1C9 tehnici chirurgicale 1OOB-9, 261,
i

trombocitar
PGA vezi acid (poli)glicolic; alginat de propilenglicol EMA vez i polihidroxi meti metacri lat Pl vezi /igament parodontal PIA vezi actd polilactic
PH
I

accesibililale 255, 256

factoride risc259-74
tehnici/aplica{ii clinice 165-7, 169,

177,179
tendinle 259,267-lI proceduri de acoperire radiculara 169,

263,266,268-70
tehnici/aplicalii 160, 162-77 , IBO7

PM

MA vezi polimetil metacrilat

17I
proceduri de amputare 177-B proceduri de amputare radiculari

PPD vezi ad1ncime de sondare a pungii PPT vezi Iehnica de prezervare a papilei
PrefGelTtv

tratamentul retracjiei gingivale 120-

1,130-2
proteine morfogenetice osoase (B lV P)

I09, 167, 169, 175, I77,

180-183 proceduri de augmentare a crestei 188 proceduri de chirurgie plasticb 169-

abordari experimentale noi 216-

IB,222-3
Emdogain77,B2
factor de cregtere 200-9 grefe osoase 137

180 PRP vezi plasma bogata in trombocite Pf vezi lriunghiul papilar patogeni parodontali gram negativi 81

i88
proceduri de urmirire 169 proceduri terapeutice 235-7

proliferareT6-7
proteine

periaj94,167
performa nla operatorul
u

70,236

n
RC yezi cement radicular R L vezi lacu ne de resorbtie Radiografie 9I-4,96-7 , 108-9,

236

placd vezi placa bacteriand placd bacteriani (BP) 19-20,2I,22 plasma bogata in trombocite (PRP)

bordiri experi menta le noi 216, 217,224-6 defecte ntraosoase 89 -102


a
i

i60-

defectede de furcalie 103-17

170,177-87

293

reataqament 26, 35 receptor al factorului de cregtere epi-

strategii de combinare 148

$
$eatlind 7O-82

dermal (EGFR) 225-6


regenerare irsulard ghidata (GTR)

tendinle/riscuri chirurgicale 266 sticle bioacirve (BG) 139, 741'-2,I50,

I5I-4
sticle bioactive neresorba bile 141 sticle bioactive resorbabrle 141 strategii de combinare I47 -58, 786-7 grefe 151-6 plasmd bogatd trombocitar 155-6 proteine matriceale de small 149-

T
B-TCP fosfat betalrrcalctc TGF-B factor de cregtere 9t transforma-

45-46
concePVa Plicare clinic5 defecte de furca!ie57-67

47-56

,234-5

defecte dehiscente 236-7 defecte infraosoase 232-3 defecte intraosoase 47-56

re B 199-201, 276,217,2I8 teaca radiculara Hertwig 19 tehn ici/aplicalii clinice 1 59-91

eficienla 59-64 membrane bioabsorbabile 51-4 membrane neresorbablle 51-3


pl5gi parodontale 35-59 proteine matriceale de smal! 97,

55 stratum corneu m/granulosul/spinosum

chirurgie PeriaPicala I77, I79 deplasare dentari ortodonticd 180, 182-6


leziuni parodontale endodontice 1BO proceduri de acoperire radiculard

8
studii histologice umane aplicatii/tehnici 75 Lmdogatn /+-"J., / / grefe osoase 141-2
proteine matericeale de smal! 95-6 regenerare tisulara ghidatd 48

169,

r7r

98, 105, 106-8, i10-14


rezultate Pe termen lung 66 strategii de combinare 748,I4951

proceduri de amPutare 177-8 tehnica cu lambou de amPliftcare a

papilei263
tehnica de prezervare a papilei (PPT) 245-6
defecte intraosoase 90 proteine matriceale de smal{ 97, 9B
tend nfe chtr urgicale 267 -B
i

tehnica modificata de prezervare a papilei25O-1 tehnici/aplicare clinica 47 -56, 160, 162-5, r71,182-3 tend inle/riscuri chirurgicale 260-1,

studii pe animale
abordari experimentale noi 218-19 Emdogain 72-3, 7 5, 7 6' 82 factori de creqtere fibroblastici 198-

9
plbgi parodonta le 27 -9, 33-4 proteine matriceale de small 110-

263,265,266
iratamentul retracliei gingivale
1

19-

tehnica modificata de prezervare a papilei (M PPT) 249-5I, 267 -B tehnica simPlicata de Prezeware a papilei(SPPT) 257,252 tera pie gen\cZr 279 -20, 222 4
terapie genicd ex viv2|9-20 terapie genicd ln vivo2I9-2O terapie ParodontalS de men{inere

33
resorblia lesutului dur 15 resturi celulare epiteliale ale lui Malas-

11, 113
regenerare tisulara ghidata 48-54 strategii de combinare 149-51 studii privind molarii mandrbulari 59-

sez13,77
retrac{ie gingivalS proximalS I73, 17 5

64,96,105-15
suturare 24I-58
defecte intraosoase 93-4 lambou de grosime lotald247-8 menlinerea lesutului interproximal

s
SF fibre SharPeY

(sPT)237
transfer de gene 195-5 triunghi paPilar (PT) 248-9

77 indivilambou cu aborbarea vezi SFA dual SPPT vezi tehnica simplicata de prezevarc a PaPilei SPT vezlteraPia Parodontald de

72,14,16'

248-9
proteine matriceale de smal! 109 spalr i nterden lare 242, 253-5 tehnica de Prezervare a PaPilei
i

tuftelina 70

T
fesutu ri moi su Pracreslale

254

menlinere
semnal intracelular AMP ciclic B1 sialoproteina osoasa (BSP) 72, 77, 82
smear-laYer 91,

245-6
tehnica modificata de prezervare a papilei249-51 tehnica simplicatd de prezervare a

fesut de granulafie 9I.92.93 lesut ligamentar infiltrat 49

lesut keratiniza I I7 I-2,

17

6, 177, 254

93

solulii antiseptice vezi 9i clorhexidind 167 solulie de cldweb;ucald vezi clorhexidina spali i n terden Iare 242, 253-5
i

papilei257,252

v
vrzite de control final

tehnici/aPlicalii 167 ,173-7 tratamentul retracliei gingivale 125,


130 sutu ri nterne in sallea 247 -8 suturi in saltea orizontale ad6nci 93-4 suturi individuale superficiale 93-4
i

,Il9

I25,I32

X
xenogrefd derivatd bovina(BDX) 137-9

stabilitatea Pldgii proteine matriceale de smalt 92,

93, 94,98

S-ar putea să vă placă și