Sunteți pe pagina 1din 232
Prof. ing. DAN D. MATEESCU CONS TRUCTI METALICE SPECIALE adi as PREFATA Aparifia nei cdrfi tehnice in limba romind a devenit in anit din urmd un eveniment obisnuit, Editurile noasire au reusit sd acopere foarte multe domenii tehnice cu luerdri bune de specialitate. Un domeniu in care a lipsit pind acum 0 carte de nivel superior a fost acel al construcfiilor metalice speciale. Lucrarea de fafa a profesorului ing, Dan Mateesc ample acest gol in literatura romineascd de specialitate. Autorul s-a angajat si scrie 0 luerare care si cuprindad capitolele despre construcfile metalice speciale, cu subiecte tratate pind in prezent mai mult in reviste si monograjit, unele privite sub ‘aspectul consideratillor unilaterale teoretice, altele sub aspectul celor prac- tie-constructive. In lucrarea de jafé, autorul a reusit sd imbine in tratarea problemelor atura teoretica cu aceea practic-consiructivg la un nivel tehnic ridicat, dind aldturi de solufitle teoretice matemalic riguroase si indrumdrile necesare practic-constructive, indispensabile la realizarea construcfilor tratate Lucrarea profesorului ing. D. Mateescu trateaz’ capitolele: Stilpi meta- {ici pentru linii aeriene de transport de energie electried; Turnuri si piloni pentru antene de radio; Turnuri de extracjie; Turle de joraj; Rezervoare; Gazomeire; Conducte metalice si buncire metalice. Toate aceste domenii sial importante pentru inginerit constructori, iar unele au o importanja deo- sebil) pentru industria din Republica Populard Romind, Domentul pe care il cuprinde titlul cdrfit: ,,Construclii metalice speciale” este Joarle vast. Autorul, care activeaza in acest domeniu, si-a dat seama de diicultatea prezentirii echilibrate a diferitelor capitole sub diverse aspecte in spatict disponibil si in consecin{a a cdutat sd expund materialul inir-o Jormd adecvaté, astjel incit si constituie un indreptar pentru orientarea in- Einerilor in munca de concepfie in proiectare si execufie si un ghid pentru ‘Studenfit ingineri in formarea lor projesionald de specialitate. Asupra deta- lillor cilitorul trebuie sa se documenteze din literatura de specialitate. Citind cartea prof. D. Mateescu rémii cu satisfacfia ed siva ating scopul pe care '-a urméri Prezentarea lucrdrit este ingrijita si la un nivel superior. La tratarea materiei in cele opt capitole, autorut a finut seamd aitt de calculele moderne eit si de realizdrile recente in domeniile respective. La redactarea luerdrit autorul a avut in vedere standardele si normele rominest si strdine. Tn lipsa de norme oficiale rominesti si strdine, cum este cazul in materialul tratat ta capitolul 11 ,,Purnuri si piloni pentru antene de radio", autorul indica prevederile semioficiale strdine si recomandérile aulo- rilor din literatura, Se dau date constructive pentru conceperea formei construcfiilor, incdr- cdrile, se indicd calculul eforturilor si mersul dimensiondrii elemenielor $i @ fundajiilor precum si indrumdrile pentru montarea si demontarea construc fillor. Textul este complelat cu mulie tabele numerice necesare calculelor ‘slatice si de rezistenta si cu numeroase figuri deosebit de clare. Un ajutor pentru cilitori — in special peniru sludenfi — il constituie exemiplele de calcul judicios alese. Expunerile sint clare, lucrarea se cileste usor si poarla amprenta unui pedagoy erudii, a unui proiectant rutinat si a unui inginer cu o vastd expe- Fienfa praclicd. Lucrarea o recomand tuturor acelora, care prin natura pre- ‘ceuparit Jor au nevoie de o carte bund de construcfii metalice speciale. Pref. dr. ing. §T, NADASAN mem coreipongent al Aesdaniel PR PARTEA INT STILPI, TURNURI SI PILONI PENTRU DIFERITE SUSTINERI

S-ar putea să vă placă și