Sunteți pe pagina 1din 60

DREPT INTERNATIONAL PRIVAT

________________________________________________________________________
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
11
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
CUPRINS
PARTEA GENERAL
CAPITOLUL 1
NOIUNEA DREPTULUI INTERNAIONAL PRIVAT I DELIMITAREA
DE ALTE RAMURI DE DREPT
I.1.Raporturile juridice de drept internaional privat obiect de reglementare al
dreptului internaional privat.
I.2.Trasaturile elementului de extraneitate.
I.3. Norma conflictuala
CAPITOLUL 2
CALIFICAREA SI RETRIMITEREA
II.1. alificarea
II.2. Retrimiterea
II.3. a!urile "n care legea str#in# competent# nu se aplic#
CAPITOLUL 3
NORME CONFLICTUALE N UNELE DOMENII ALE DREPTULUI
PRIVAT
III.1. $tarea si capacitatea persoanei fi!ice "n dreptul internaional privat
III.2. $tarea persoanei juridice "n dreptul internaional privat
III.3. #s#toria "n dreptul internaional privat
III.%. &ctul juridic "n dreptul internaional privat
PARTEA SPECIAL
'ispo!iiile noului od ivil "n materia dreptului international privat.
22
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
CAPITOLUL 1
NOIUNEA DREPTULUI INTERNAIONAL PRIVAT I DELIMITAREA
DE ALTE RAMURI DE DREPT
I.1. Raporturile juridice de drept internaional privat obiect de
reglementare al dreptului internaional privat.
I.2. Trasaturile elementului de extraneitate.
I.3. Norma conflictuala
I.1. Raportur!" #ur$%" $" $r"pt &t"r&a'o&a! pr(at ) o*"%t $"
r"+!","&tar" a! $r"ptu!u &t"r&a'o&a! pr(at
Raportul juridic de drept internaional privat este un raport exclusiv de drept
intern (i de drept privat ) nu intr# "n sfera acestor raporturi relaiile de drept public.
&cestea sunt raporturi de autoritate "n care cel puin una dintre p#ri acionea!# ca
subiect investit cu putere public# *de ex. "n dreptul penal+ statul trage la r#spundere
persoana care a s#v,r(it infraciunea- "n dreptul financiar+ se reglementea!#
problema impo!itelor pe care cet#eanul este obligat s# le pl#teasc# statului..
'reptul privat poate fi luat "n considerare "n litigiile de drept public *de ex. "n
ca!ul c/estiunilor prealabile ivite "n procesele generate de raporturi de drept penal+
de drept administrativ+ de drept financiar etc.
Raportul de drept internaional privat se stabile(te "ntotdeauna "ntre
particulari. 0ersoanele fi!ice (i persoanele juridice se afl# "n dreptul internaional
privat pe po!iie de egalitate juridic#+ spre deosebire de dreptul public unde una
dintre p#ri se g#se(te de regul# "n raport de subordonare fa# de cealalt#. 1n
raportul de drept internaional privat+ statul apare ca persoana juridic# de drept
privat.
0,n# la intrarea "n vigoare a 2egii 13451662 se aplica odul ivil din 167%+
care coninea c,teva articole de drept internaional privat. 1n 1662 a fost adoptat#
prima lege de anvergur# care reglementa raporturile cu element de extraneitate
dup# modelul legii federale elveiene din 1611.
33
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
0rin Noul od ivil a fost abrogat# parial# 2egea 13451662 "n sensul c# au
r#mas valabile "nc# o perioad# de timp c,teva dispo!iii privind obligaia legal# de
"ntreinere (i dispo!iiile aplicabile "n procesele care au pe rol cau!e cu element de
extraneitate.
8dat# cu intrarea "n vigoarea a Noului od de 0rocedur# ivil# va "nceta
aplicabilitatea normelor odului ivil.
'e la 1 octombrie 2311 dreptul internaional este reglementat de Noul od
ivil artea 9II.
Recunoscut unanim drept criteriu care distinge raporturile de drept
internaional privat de alte raporturi juridice de drept privat+ elementul de
extraneitate are o fi!ionomie complex# (i o semnificaie aparte "n contextul
dreptului internaional privat.
:lementul de extraneitate este un fapt juridic de ata(are care
prive(te elementele raportului juridic (i care are aptitudinea de a genera
conflictul de legi *conflictul po!itiv de legi. atr#g,nd incidena a dou#
sau mai multe sisteme de drept sau de a da vocaie de aplicare normelor
materiale ori celor unificate+ dup# ca!. ;aptul juridic de ata(are este o
"mprejurare de fapt+ care pune raportul juridic "n leg#tur# cu dou# sau mai
multe sisteme juridice. &legerea legii aplicabile urm,nd a se face "ntre legile
acestor sisteme.
Co&-!%tu! po.t( apare "n situaia "n care fiecare dintre legile "n
pre!en# "(i reclam# deopotriv# aplicabilitatea. *un cet#ean france! se
c#s#tore(te cu un cet#ean engle! "n $pania (i cere recunoa(terea efectelor
c#s#toriei "n Rom,nia..
'e asemenea+ %o&-!%tu! &"+at( este situaia "n care niciuna din legile "n
pre!en# nu dore(te a se aplica+ fiecare lege conferind competen# de aplicare
celeilalte. *legea rom,n# trimite la legea france!#+ dar legea france!# refu!#
competena de aplicare (i trimite mai departe..
I/2/Tra0atur!" "!","&tu!u $" "1tra&"tat"2
a/ :lementul extraneitate nu este un element structural al raportului juridic-
%%
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
*/ :lementul de extraneitate este o "mprejurare de fapt care pune "n relaie raportul
juridic cu 2 sau mai multe legi care sunt susceptibile de aplicare
1n mod obi(nuit raportul juridic are 3 elemente< subiecte + coninut + obiect
aceste elemente fiind nu numai necesare dar (i suficiente pentru existena oric#rui
raport juridic. &(a fiind+ elementul de extraneitate nu apare ca fiind integrat al
organi!#rii interne a raportului juridic+ ci este doar o "mprejurare de fapt care pune
"n relaie raportul juridic cu 2 sau mai multe legi care sunt susceptibile de aplicare.
&(adar+ la fel ca "n ca!ul celorlalte raporturi juridice+ care aparin altor
ramuri de drept+ raportul de drept internaional privat nu poate exista dec,t "n
pre!ena cumulativ# a subiectelor+ coninutului (i obiectului- elementul de
extraneitate este faptul juridic de ata(are care se refer la unul sau mai multe dintre
cele trei componente de structur#+ conferind o fi!ionomie particular# raporturilor
de drept internaional privat.
%/ :lementul de extraneitate este cel care configurea!# "n mod specific raportul
juridic cu element de extraneitate. $e poate afirma+ deci+ c# elementul de
extraneitate constituie diferena specific# a raporturilor de drept internaional
privat
1
.
Fapte juridice de ataare, fapte juridice materiale
:ste cunoscut c# existena raportului juridic
2
concret este condiionat#+ "ntre
altele+ de "mprejurarea *actul sau faptul juridic concret. de care legea leag# na(terea
unui astfel de raport. ;aptele juridice+ "n sens larg+ sunt at,t aciunile omene(ti+
s#v,r(ite cu sau f#r# intenia de a produce efecte juridice+ c,t (i evenimentele sau
faptele naturale. &(adar+ lato sensu, noiunea de fapt juridic este sinonim# cu cea de
i!vor al raportului juridic concret.
'in marea diversitate a faptelor juridice+ privite "n sens larg+ interesea!#+ "n
acest context+ acele "mprejur#ri care au ca efect legarea raportului juridic concret de
legislaia unui anumit stat. 8rice evenimente sau aciuni au loc "n circumstane care
1
D.A. Popescu, Itinerarii i evoluii n dreptul internaional privat. Spre un drept
internaional privat european, n RRDP, nr.1/2007;
2
Raportul juridic este o relaie social regleentat de norele juridice !a se "edea #$. %.
&i$ai, R.'. &otica, Fundamentele dreptului. Teoria i flozofa dreptului, (ditura All,
)ucure*ti, 1++7
44
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
determin# aplicarea unui anumit sistem de drept< delictul civil se produce pe un
anumit teritoriu- re!ultatul prejudiciabil apare fie "ntre frontierele statului unde s)a
produs delictul+ fie pe teritoriul altui stat+ fie "n ambele p#ri- viitorii soi au
cet#enii diferite- actul juridic se perfectea!# pe teritoriul unui stat+ iar locul
execut#rii obligaiilor p#rilor este "n alt# ar# etc.
;aptele juridice care+ prin efectele lor+ determin# structura raportului juridic
subiecte+ coninut+ obiect au fost denumite "n literatura de drept internaional
privat fapte juridice materiale. ;aptele juridice care leag# faptele juridice materiale
de legislaia unui anume stat sunt fapte juridice de ataare. ele dou# denumiri
sunt convenionale (i au rolul de a facilita identificarea elementului de extraneitate+
precum (i delimitarea acestuia de alte "mprejur#ri de fapt. $)a subliniat+ "n acest
sens+ c# faptele juridice de ata(are =evoc# o noiune generic#+ care cuprinde+ "n
sfera sa+ totalitatea faptelor de natur# s# stabileasc# leg#tura+ pe de o parte+ "ntre
raportul juridic civil *abstracie f#c,nd de posibilitatea disjungerii acestuia "n mai
multe obiecte de coli!iuni. (i+ pe de alt# parte+ "ntre legislaia civil# aplicabil#>
3
.
:lementul de extraneitate se include "n categoria faptelor juridice de ata(are+
"ntruc,t supune raportul juridic concret de o lege str#in#
%
+ produc,nd+ prin efectul
atribuit de normele dreptului internaional privat+ conflictul de legi.
Nu rareori+ raporturile civile sunt generate de o pluralitate de fapte juridice
materiale+ dintre care unele sunt legate de legislaia intern# a unui stat+ iar altele de
una ori mai multe legislaii str#ine.
la!ificarea faptel"r juridice de ataare
- Dup cum fac legtura cu sistemul de drept intern ori cu o legislaie
strin, faptele juridice de ataare sunt interne i, respectiv, externe.
1n m#sura "n care faptul juridic de ata(are leag# raportul juridic de legislaia
intern# *legislaia forului.+ suntem "n pre!ena unui fapt de ata(are intern. 'ac#+
dimpotriv#+ leg#tura se stabile(te cu unul sau mai multe sisteme de drept str#ine+
faptul de ata(are este extern+ fiind calificat drept element de extraneitate.
'ac# faptele de ata(are din prima clas# se reg#sesc "n toate raporturile
juridice+ =pre!ena elementelor de extraneitate este doar eventual#. 'e aceea+ c,nd
din cuprinsul raporturilor civile lipsesc elementele de extraneitate+ ne afl#m "n
,
Ibidem, p. 11-.
.
A"e n "edere sensul larg la terenului lege, care desenea/ orice act care cuprinde
nore juridice de conduit 0 lege, n sens restr1ns, decret2lege, ordonan a #u"ernului etc.
!a se "edea &. &ure*an, Drept civil. Partea general, (ditura %ordial 3e4, %luj25apoca,
1++67
77
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
pre!ena unor raporturi civile obi(nuite+ c#rora li se va aplica legea intern#+ "n timp
ce "n situaia c,nd al#turi de faptele de ata(are interne+ "nt,lnim unul sau mai multe
elemente de extraneitate+ ne afl#m "n pre!ena unor raporturi civile care vor genera
"n mod necesar conflicte de legi.
&ltfel spus+ faptele juridice de ata(are interne sunt legice+ necesare+ "n toate
raporturile civile+ pe c,nd elementele de extraneitate sunt numai incidentale+
eventuale+ iar existena lor+ (i numai aceasta+ este cea care determin# conflictele de
legi>.
Re!ult# c# noiunea faptelor juridice de ata(are este genul proxim+ iar
noiunea elementului de extraneitate repre!int# diferena specific#. 1n alte cuvinte+
diferena de sfer# "ntre faptele juridice de ata(are (i faptele juridice interne de
ata(are o constituie elementele de extraneitate-
- Dup efectele pe care le au n raport cu conflictele de legi, faptele juridice
de ataare sunt generatoare de conflicte de legi i, respectiv, de natur s rezolve
conflictele de legi.
onflictul de legi este produs de aciunea conjugat# a mai multor fapte de
ata(are. 0rima categorie de fapte juridice de ata(are "(i restr,nge efectele la
declan(area conflictului de legi. ea de)a doua categorie cuprinde fapte de ata(are
al c#ror efect se extinde (i asupra soluion#rii conflictului de legi. 'in pluralitatea
de fapte de ata(are "n pre!en#+ norma conflictual# desemnea!# =unul singur (i
anume acela care este considerat c# stabile(te leg#tura cea mai puternic# "ntre
raportul juridic (i reglementarea civil# ce urmea!# a i se aplica>.
A!em#$#ri i de"!e%iri &$tre faptele juridice de ataare i faptele juridice
materiale
0re!ena ambelor este concomitent# "n cadrul raportului juridic< faptul
material nu are+ prin el "nsu(i+ aptitudinea de a produce efecte juridice. :l
dob,nde(te semnificaie pentru ordinea de drept prin mijlocirea unei norme juridice
care aparine unui sistem determinat. Iar incidena unei legislaii anume este atras#
tocmai prin efectul faptelor juridice de ata(are.
1n sc/imb+ modalitatea de obiectivare difer#. 'e exemplu+ =consim#m,ntul
p#rilor "n contract sau fapta ilicit# produc#toare de prejudicii+ ca i!voare de
raporturi juridice civile+ precum (i v,rsta+ filiaia+ rudenia (.a.+ care contribuie la
determinarea st#rii (i capacit#ii civile a persoanei+ sunt fapte juridice materiale
subordonate legislaiei determinate prin fapte juridice de ata(are+ cum sunt< locul
producerii faptului juridic material generator de raporturi juridice civile+ respectiv
??
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
cet#enia+ sau+ "n anumite condiii speciale+ domiciliul sau c/iar re(edina persoanei
fi!ice>.
I/3/ Nor,a %o&-!%tua!a
Norma conflictual# este norma juridic# specific# dreptului internaional
privat care soluionea!# conflictul de legi+ adic# desemnea!# legea intern#
competent# s# c,rmuiasc# raportul juridic cu element str#in. $istemul de drept
astfel determinat poart# denumirea de =legea cau!ei> .
Norma conflictual# are rolul de a stabili care dintre sistemele de drept "n
pre!en# este c/emat s# se aplice pe parcursul existenei raportului juridic. 'in
momentul desemn#rii legii competente rolul normei conflictuale "ncetea!#.
el mai important i!vor intern al normei conflictuale "l constituie 2egea
nr.13451662 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaional privat-
in dreptul conventional+ este vorba de tratatele internaionale la care ara noastr#
este parte.
ontinutul normei conflictuale este repre!entat de totalitatea raporturilor
juridice la care se refer# norma conflictual#. :l determin# c,mpul de aplicare "n
spaiu al unei legi.
@neori normele conflictuale pot diferi+ din punct de vedere al coninutului
lor+ c/iar "n aceea(i materie. Noul od ivil prevede c# "n materia statutului
personal legea aplicabil# e legea naional#+ formularea o urm#re(te starea civil# (i
capacitatea persoanei fi!ice sunt supuse legii naionale+ dac# prin dispo!iie expres#
nu se prevede altfel.
1n acest text coninutul normei conflictuale e repre!entat# de =starea civil# (i
capacitatea persoanei>.
'in punct de vedere al structurii sale+ 2eg#tura normei conflictuale se
concreti!ea!# "n punctul de leg#tur#. :ste acea parte a normei ce indic# legea
aplicabil# raportului juridic "n cau!#. &cesta este elementul prin care se stabile(te
relaia "ntre un raport juridic (i o lege.
AA
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
1n enunul legal leg#tura normei conflictuale e exprimat# de =se aplic# legea
naional# a persoanei fi!ice dac# nu se prevede expres altfel> este repre!entat# "n
ceea ce prive(te nucleul s#u de punctul de leg#tur#
0rincipalele puncte de leg#tur# potrivit Noului od ivil<
1. C"t#"&a este punct de leg#tur# principal statutului persoanei fi!ice (i punct de
leg#tur# subsidiar "n alte materii cum sunt forma testamentului care poate fi
"ntocmit prin apelul la legea naional# a testatorului+ promisiunea de c#s#torie (i "n
condiiile legii raportul de drept procesual civil cu element de extraneitate
2. R"("$&a persoanei fi!ice. Noul od ivil utili!ea!# re(edina obi(nuit# a
persoanei fi!ice acoperind astfel situaia "n care pers. ;i!ice care are mai multe
re(edine. 0rin re(edina obi(nuit# se "nelege locuina principal#.
Re(edina obi(nuit# este punct de leg#tur# "n urm#toarele materii< mo(tenirea
bunurilor mobile *care anterior era guvernat# de legea naional#+ iar dup# Noul od
ivil dup# re(edina lui de cuius.+ "n materia promisiunii de c#s#torie *logodna.+ "n
materia formei testamentului *ca punct de leg#tur# subsidiar.+
3. S"$u! 0o%a! a! p"r0oa&" #ur$%" e principalul punct de leg#tur# "n materia
statului organic al persoanei juridice Noul od ivil preci!ea!# c# persoana
juridic# are naionalitatea statului pe al teritoriul c#ruia (i)a stabilit sediul social
'ac# exist# sedii "n mai multe state are relevan# sediul real+ adic# locul
principal de conducere (i gestiune a pers. Buridice+ c/iar dac# /ot#r,rile se iau de
c#tre acionari aflai "n mai multe state
%. Pa(!o&u! &a(" 0au a"ro&a(" e punctul de leg#tur# principal pentru
raporturile juridice "n care sunt implicate aceste mijloace de transport.
4. Lo%u! pro$u%"r -aptu!u #ur$% !%t guvernea!# materia r#spunderii civile
delictuale.
7. Vo&a p#r!or e unul dintre cele mai importante puncte de leg#tur# "n
urmatoarele materii< actul juridic civil *actul unilateral e supus legii alese de autorul
s#u pe c,nd contractul e supus legii alese prin consens de p#ri..
66
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
Testamentul *mo(tenirea testamentar# este supus# legii pe care teritoriul o
alege fie pentru "ntregul testament+ fie pentru o parte..
2egea aplicabil# este lex causae+ care nu face parte din structura raportului de drept
internaional privat+ ci face parte din sistemul de drept al statului unde a luat
na(tere.
3*!o+ra-"
'.&. 0opescu+ Itinerarii i evoluii n dreptul internaional privat. Spre un drept
internaional privat european, "n D!, nr.15233?-
Carosa 2iviu)Darius+ 0opescu 'an &ndrei+ Drept Internaional !rivat. "ratat
#lementar, :ditura 2umina 2ex+ Eucure(ti+ 1666
13 1
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
CAPITOLUL 2

CALIFICAREA SI RETRIMITEREA
II.1.alificarea
II.2.Retrimiterea
II.3. a!urile "n care legea str#in# competent# nu se aplic#
II.1. alificarea
alificarea este o operaiune logico)juridic# de "ncadrare a unui raport
juridic sau a unei "mprejur#ri de fapt "ntr)o anumit# categorie juridic#.
onflictul de calific#ri apare atunci c,nd una (i acela(i noiune este diferit "ncadrat#
"n sisteme de drept care aparin unor state diferite.
Tpur $" %a!-%ar"2

Ca!-%ar"a pr,ar# acea calificare de care depinde "ns#(i legea aplicabil#
raportului juridic
Ca!-%ar"a 0"%u&$ar# ) cea care se reali!ea!# dup# alegerea lui lex causae (i
presupune alegerea uneia dintre mai multe legi care aparin "ns# aceluia(i sistem de
drept
alificarea coninutului sc/imb# 5 atrage aplicarea unor norme conflictuale
diferite.
alificarea dat# leg#turii atrage aplicarea unor legi diferite raportului juridic.
2egea dup# care se face calificarea conform Noul od civil
1/ Regula de principiu "nscris# "n Noul od ivil este aceea c# pentru calificare se
recurge la legea rom,n#. Textul de principiu este urmat de menionarea situaiilor "n
11 1
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
care este posibil s# se recurg# pentru calificare la o alt# lege dec,t legea rom,n#.
Noul od ivil prevede c# pentru determinarea naturii mobiliare sau imobiliare a
unui bun se recurge la legea locului unde bunul se afl# sau este situat.
2/ 1n ca! de retrimitere+ calificarea se face dup# legea str#in# care trimite la legea
rom,n#.
3/ 1n ca!ul "n care legea str#in# determinat# conine anumite instituii juridice care
nu sunt cunoscute "n legea rom,n# se ia "n calcul calificarea dat# acestor instituii "n
legea str#in#.
4/ $ituaia "n care "n temeiul autonomiei de voin# p#rile aleg o lege aplicabil#
contractului pe care "l "nc/eie ele pot "n cuprinsul contractului s# defineasc#
noiunile cu care operea!#.
'aca un cet#ean olande! dispune prin testament "n ;rana "n form# olograf#+ "n
condiiile "n care legea olande!# nu recunoa(te valabilitatea testamentului olograf+
s)a pus problema dac# testamentul olograf produce efecte (i e valabil "n condiiile
legii- r#spunsul depinde de modul "n care e calificat caracterul olograf al
testamentului.
'ac# acest caracter olograf e calificat ca o problem# care ine de capacitate+ de
fond+ se va aplica legea olande!#+ iar testamentul va fi lovit de nulitate absolut#-
dac# dimpotriv#+ caracterul olograf e calificat ca o problem# care ine de f orm#+
atunci se va aplica legea "ntocmirii actului juridic+ iar testamentul va fi considerat
valabil+ "ntruc,t ;rana recuno(tea "nc# valabilitatea testamentului olograf.
II.'. Retrimiterea
Retrimiterea este acea instituie a dreptului internaional privat+ provocat# de
conflictul negativ dintre normele conflictuale "n coli!iune cu privire la un raport
juridic cu element de extraneitate+ "n sensul c# fiecare norm# conflictual# confer#
celeilalte competena de a c,rmui raportul juridic respectiv
4
.
'in particularit#ile fiec#rui sistem naional de drept internaional privat
decurge consecina diversit#ii normelor conflictuale care pot da na(tere la dou#
tipuri de conflicte ale normelor conflictuale.
4
$ergiu 'eleanu+ Drept internaional privat, vol.I+ :ditura 'acia :uropa Nova+ 2ugoj+2333
12 1
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
a. $onflictul pozitiv. 1ntr)o situaie juridic# dat#+ fiecare dintre normele
conflictuale "n pre!en# atribuie competena propriei legi interne. onflictul po!itiv
exclude retrimiterea.
b. $onflictul negativ. ;iecare dintre normele conflictuale naionale se declar#
necompetent# "n reglementarea unui raport juridic cu element de extraneitate (i
trimite la sistemul de drept al celuilalt stat ori la dreptul unui stat ter. &ceast#
situaie d# na(tere retrimiterii. onflictul negativ este prima condiie a existenei
retrimiterii. & doua condiie este ca dreptul forului s# admit# retrimiterea+ adic# s#
trimit# la "ntregul sistem de drept str#in+ inclusiv la normele sale conflictuale *nu
doar la normele materiale ale dreptului str#in..
Retrimiterea presupune atitudini diferite din partea normelor conflictuale "n
pre!en#< una se declar# pentru aplicarea legii naionale+ iar cealalt# pentru
aplicarea legii domiciliului.
,nd judec#torului i se indic# s# aplice legea str#in#+ aceast# indicaie poate
fi "neleas# "n dou# feluri<
1. "n sensul de a aplica dreptul material intern al #rii str#ine (i f#r# a se tine
seama de normele de drept internaional privat al sistemului de drept respectiv-
2. "n sensul de a considera legea str#in# "n ansamblul s#u de drept
cuprin!,nd inclusiv normele conflictuale.
'ac# aceste norme retrimit la legea forului+ trebuie s# se aplice aceast# din
urm# lege. 1n aceast# situaie se accept# retrimiterea (i deci se va aplica legea
forului. &tunci c,nd trimiterea se face la "ntregul sistem de drept str#in+ ea poate da
na(tere la retrimitere+ pe c,nd dac# se face numai la dreptul substanial str#in+
retrimiterea este exclus#. Retrimiterea este un mijloc de te/nic# juridic# menit s#
justifice aplicarea legii forului "n locul legii str#ine.
For,"!" r"tr,t"r
Retrimiterea este de dou# feluri<
a. retrimiterea de gradul I *retrimiterea simpl# sau trimiterea "napoi. exist#
atunci c,nd norma conflictual# a forului desemnea!# drept competent dreptul str#in
a c#rui norm# conflictual#+ la r,ndul s#u+ atribuie competena dreptului forului-
b. retrimiterea de gradul II *retrimiterea complex# sau dubla retrimitere.
13 1
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
exist# c,nd norma conflictual# str#in# aplicabil# "n virtutea normei conflictuale a
forului atribuie competena dreptului unui stat ter.
R"tr,t"r"a 5& $r"ptu! &t"r&a'o&a! pr(at ro,6&
A. Retrimiterea de (radul I
:ste reglementata de Noul od ivil. 'up# cum urmea!#< atunci c,nd legea
rom,n# desemnea!# ca aplicabil# o lege str#in#+ iar legea str#in# retrimite la legea
rom,n# se aplic# legea rom,n#. &cest ca! de retrimitere a fost reglementat "n mod
asem#n#tor "n 2. 13451662.
Regula admiterii retrimiterii de gradul I era consacrat# "n art. % alin. 1 din
2egea nr. 13451662< dac# legea str#in#+ determinat# potrivit normelor conflictuale
rom,ne+ retrimite la dreptul nostru se aplic# legea rom,n#+ afar# de ca!ul "n care se
prevede "n mod expres altfel.
1n urma retrimiterii simple se va aplica legea material# rom,n#+ dar ca
urmare a accept#rii retrimiterii de c#tre dreptul rom,n (i nu "n ba!a voinei
exprimate "n legea str#in#.
Retrimiterea de gradul I se raportea!# la dreptul str#in ca sistem unitar de
drept care include (i normele conflictuale. Dotivul de ordin practic ar consta "n
aceea c# retrimiterea funcionea!# aproape "ntotdeauna "n favoarea legii instantei
sesi!ate+ a(a "nc,t ara instanei sesi!ate nu are dec,t de c,(tigat. 'in punct de
vedere teoretic exist# o str,ns# leg#tur# "ntre legea material# str#in# (i norma
conflictual# str#in# *care s)ar nesocoti dac# trimiterea s)ar "nelege ca fiind f#cut#
numai la legea material#..
Trimiterea f#cut# de norma conflictual# a instantei sesi!ate nu oblig# "n nici
un fel legea str#in# s# se aplice< dac# dreptul str#in refu!# competena (i retrimite
prin propria norm# conflictual# la dreptul instantei sesi!ate aceast# retrimitere
trebuie acceptat#. &ltfel+ ar "nsemna c# se admite aplicarea legii str#ine "ntr)o
materie "n care ea "ns#(i se declar# necompetent#-
Retrimiterea simpl# asigur# executarea /ot#r,rilor judec#tore(ti. $)a spus c#
doar accept,ndu)se retrimiterea se poate da eficien# /ot#r,rilor judec#tore(ti+ cu
argumentul c# dintre toate #rile "n care s)ar putea invoca efectele /ot#r,rii cea mai
1% 1
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
mare probabilitate exist# pentru ara cu a c#rei lege raportul juridic respectiv are
leg#tur# prin elementul s#u str#in-
Retrimiterea de gradul I este un mijloc de coordonare a sistemelor de drept "n
pre!en#< se respect# ambele sisteme de drept "n sensul c# normele conflictuale ale
ambelor state sunt deopotriv# aplicate.
#xcepiile de la regula aplicrii retrimiterii de gradul I. 2egea nr. 13451662
reglementa ca!urile "n care+ prin excepie+ nu este admis# retrimiterea de gradul
I. 8 asemenea excepie exist# "n materie contractual#+ unde funcionea!#
principiul lex voluntatis. onform vec/ii reglement#ri preci!ate la art. ?3 din 2egea
nr. 13451662 contractul este supus legii alese prin consens de p#ri. 0otrivit art. A4
legea str#in# aplicabil# contractului+ "n temeiul pre!entului capitol+ cuprinde
dispo!iiile sale. de drept material+ "n afar# de normele ei conflictuale. &rt. A4 se
aplic# condiiilor de fond+ de form# (i de publicitate ale contractului+ precum (i
tipurilor speciale de contracte *v,n!are)cump#rare+ intermediere (.a...
$)a ar#tat c# exist# o puternic# pre!umie c# p#rile+ opt,nd pentru o lege
str#in# aplicabil# contractului+ au dorit s# li se aplice dreptul material str#in+ iar nu
(i normele conflictuale ale acestuia+ care le)ar putea supune riscului de trimitere la
dreptul altui stat. 1n lipsa alegerii unei legi care s# guverne!e contractul+ atunci
c,nd legea aplicabil# se determin# printr)o locali!are obiectiv# a contractului *art.
?? (i urm#toarele din 2egea nr. 13451662. retrimiterea este "nl#turat# "ntruc,t este
incompatibil# cu art. ??+ conform c#ruia contractul este supus legii statului cu care
pre!int# leg#turile cele mai str,nse.
3/ R"tr,t"r"a $" +ra$u! II/ 7$u*!# r"tr,t"r"8 const# "n trimiterea pe
care legea rom,n# trimite la lege str#in# care trimite mai departe la legea unui stat
ter. :x.< legea rom,n# trimite la legea engle!# care trimite mai departe la legea
elveian#+ etc. Noul od ivil refu!# trimiterea f#cut# de legea str#in# la dreptul
statului teri (i arat# c# "n cau!# se va aplica legea rom,n#+ dac# prin dispo!iie
expres# nu se dispune altfel.
II.)."$flicte de le(i
onflictul mobil de legi apare ori de c,te ori un raport juridic cu element de
extraneitate este supus succesiv unor puncte de leg#tur# diferite. 0roblema care se
pune este care dintre legi se aplic# "n raport de sc/imbarea leg#turii.
14 1
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
Do%tr&a %ar" !,t"a.9 $r"ptu! &t"r&a'o&a! pr(at !a %o&-!%t"!" $" !"+
A. N"*iu$ea de c"$flict de le(i
onflictul de legi presupune situaia "n care un raport juridic cu element de
extraneitate este susceptibil de a fi guvernat de dou# sau mai multe legi aparin,nd
unor sisteme de drept diferite. 'e pild#+ "n ca!ul "nc/eierii unui contract de
v,n!are)cump#rare a unui bun situat "n str#in#tate+ dac# p#rile au cet#enii diferite+
raportul juridic are mai multe elemente de extraneitate (i sunt mai multe legi
c/emate s#)l c,rmuiasc#- legea personal# a p#rilor pentru capacitatea de a
contracta- legea locului "nc/eierii actului pentru forma acestuia- legea locului
situ#rii bunului pentru probleme care in de statutul real al bunului.
au!a apariiei conflictului de legi const# "n deosebirile existente "ntre
sistemele de drept ale diferitelor state
7
+. E,pu$erea te"riei re!tricti-e
;undamentul teoriei "l constituie tr#s#turile specifice ale =(tiinei
conflictelor>.
a. din punctul de vedere al i!voarelor dreptului internaional privat "ntruc,t
i!voarele acestei ramuri de drept sunt puine iar "n multe #ri normele au natur#
cutumiar#+ contribuia jurisprudenei (i a doctrinei este esenial# "n elaborarea
normelor conflictuale. &l#turi de acestea cre(te (i rolul conveniilor internaionale
"n domeniu+ "n special al celor adoptate la Caga.
b. din punctul de vedere al naturii normelor care reglementea!# conflictele
de legi+ aceste norme sunt norme conflictuale+ diametral opuse normelor
substaniale. Denirea lor este de a determina legea aplicabil# f#r# a se ajunge la
tran(area litigiului pe fond.
c. din punctul de vedere al metodei utili!ate< soluionarea conflictului de legi
impune+ "n prealabil+ "ncadrarea situaiei date "ntr)o categorie juridic# *persoane+
bunuri+ contracte (.a...
ategoriile juridice corespund instituiilor din dreptul civil intern+ iar sarcina
instanelor este de a le cerceta natura. 'e exemplu+ dac# prescripia aciunii este
6
8n sintaga 9con:ict de legi;, noiunea de 9lege; tre<uie neleas n sensul de 9siste de
drept; aparin1nd unui anuit stat.
17 1
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
calificat# ca fiind o instituie aparin,nd dreptului material+ atunci vom aplica legea
care c,rmuie(te fondul dreptului subiectiv "n discuie- dac# vom considera c#
aparine dreptului procesual+ atunci va fi supus# legii forului. Referindu)se la
conflictele de legi+ Eartin aprecia c# dreptul internaional privat este o =proiecie a
dreptului intern pe plan internaional>.
d. din punctul de vedere al structurii teoriei generale a conflictelor de legi
pot fi operate dou# distincii<
distincia "ntre crearea drepturilor subiective (i invocarea drepturilor
dob,ndite+ cu consecine asupra ordinii)publice-
distincia "ntre normele conflictuale =ordinare> (i normele conflictuale
=extraordinare>. 0rimele sunt norme conflictuale care desemnea!# legea aplicabil#-
normele =excepionale> reglementea!# instituii care "mpiedic# aplicarea legii
str#ine normal competente+ cum sunt ordinea public#+ fraudarea legii ori
retrimiterea
Do%tr&a %o&-!%t"!or $" !"+ : a %o&-!%t"!or $" #ur0$%'
&ceast# doctrin# este "mp#rt#(it# "n #rile anglo)saxone+ "n :lveia+ si ;ranta.
A. N"*iu$ea de c"$flict de juri!dic*ii
:xist# conflict de jurisdicii ori de c,te ori o instan# sesi!at# cu un litigiu de
drept internaional privat trebuie s# se pronune mai "nt,i asupra propriei
competene.
+. E,pu$erea te"riei. "mpete$*# juri!dic*i"$al# . c"mpete$*# le(i!lati-#
'eterminarea instanei competente nu atrage+ automat+ aplicarea
dreptului acesteia. @n asemenea de raport de dependen# este exclus+ altfel
=fiecare instan# aplic# propria sa lege raportului privitor la care exist# litigiul+
deci nu s)ar mai pune nici o problem# de conflict de legi. 'e aceea+ trebuie
f#cut# diferena "ntre competena jurisdicional# "n dreptul internaional privat
(i competena legislativ# *legea aplicabil#.>
.
1n situaia invers#+ nici identificarea lex causae nu atrage automat
determinarea competenei jurisdicionale.
1? 1
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
$onflictele de jurisdicii influeneaz conflictele de legi "n sensul c#
soluionarea conflictului de jurisdicii este prealabil# soluion#rii conflictului de
legi. 'oar dup# ce are loc operaiunea de stabilire a competenei jurisdicionale+
=soluionarea conflictului de legi devine o prioritate pentru instana de judecat#
investit# cu soluionarea cau!ei>. ronologia lucrurilor este fireasc#+ deoarece
instana nu poate consulta norma conflictual# "nainte de a decide c# este
competent# "n acest sens.
Norme conflictuale similare "n aceea(i materie pot conduce la soluii diferite+
fiind expresia concepiei legiuitorului fiec#rui stat. Norme conflictuale identice
apain,nd unor state cu care elementul de extraneitate face leg#tura pot determina
soluii diferite ale conflictului de legi. =&ceasta deoarece legile la care fac trimitere
normele conflictuale pot fi diferite (i deci soluia litigiului este deosebit#>
?
.
0reci!area adus# "n literatura de specialitate france!# este binevenit#.
Incontestabil+ soluionarea conflictului de jurisdicii influenea!# legea
aplicabil#+ iar aceast# lege difer# "n raport de instana sesi!at#. Nu este mai
puin adev#rat c# instana determinat# "n urma soluion#rii conflictului de
jurisdicii nu este obligat# s# fac# aplicarea propriei legi+ "n mod invariabil.
'ac#+ sistematic+ instana ar aplica doar legea forului+ nu am avea de)a face cu
conflictul de legi+ "ntruc,t acesta ar fi re!olvat automat de ceea ce indic# soluia
conflictului de jurisdicii.
0e de alt# parte+ competena jurisdicional# nu atrage dup# sine mai
puin# competen# legislativ#+ av,nd "n vedere specificitatea sistemului de drept
internaional privat al fiec#rui stat (i faptul c# instana aplic# propria norm#
conflictual#. ;iecare instan# calific# "n funcie de propria lege (i d# curs
propriei concepii asupra ordinii publice.
$onflictele de legi influeneaz conflictul de jurisdicii, dar mai puin
evident. Influena conflictelor de legi se concreti!ea!# "n faptul c# judec#torul+ de
la bun "nceput+ prive(te litigiul "n ansamblul s#u (i se declar# competent av,nd "n
vedere legea pe care o va aplica.
oncis exprimat+ influena conflictelor de legi se explic# prin Fraiuni ce in
de natura uman#+ mai precis de e!it#rile (i =sl#biciunile> magistratului dec,t de
7
'.P. =ilipescu, A.'. =ilipescu, Drept internaional privat..., p. .2.. De e4eplu, norele
con:ictuale a dou state triit la le! "ori, care este di>erit n coninut. ?e "a ajunge la
situaia n care nore con:ictuale identice nu duc la soluii identice.
1A 1
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
rigoarea (i ordinea logic# a soluion#rii conflictelorG
A
.
@neori+ instanele prefer# s# evite a se pronuna asupra situaiei deduse
judec#ii+ prin invocarea propriei necompetene. :xemplele cele mai elocvente sunt
divorurile confesionale (i procesele dintre str#ini. $peele %evin&on (i !atino sunt
semnificative pentru cele dou# materii enunate.
1n ca!ul divorurilor confesionale+ este cunoscut faptul c# unele state
consacr# procedura religioas#+ at,t pentru "nc/eierea+ c,t (i pentru desfacerea
c#s#toriei. 'esfacerea c#s#toriei de c#tre rabin procedur# obi(nuit# "n legea
mo!aic# nu este recunoscut# de #rile "n care "nc/eierea (i desfacerea c#s#toriei
sunt proceduri laice.
0rin urmare+ aplicarea legii mo!aice "nseamn# un divor f#r# valoare pe
teritoriul ;ranei+ iar aplicarea legii france!e conduce la pronunarea unui divor
civil pe care religia evreiasc# nu "l consider# valabil.
$pea !atino a marcat momentul de cotitur# "n sc/imbarea jurisprudenei
instanelor france!e "n ceea ce prive(te competena de a judeca str#ini. $tarea de
fapt reinut# "n spe# este urm#toarea< dou# persoane /ristina de Eourbon+ de
cet#enie spaniol# (i &ntenor 0atino+ de cet#enie bolivian# s)au c#s#torit la
Dadrid "n anul 1A31. 0rin contractul de c#s#torie au optat pentru regimul separaiei
de bunuri+ femeia+ minor# la acea dat#+ av,nd autori!area tat#lui adoptiv la
"nc/eierea conveniei matrimoniale. 'oamna 0atino a dob,ndit "n urma c#s#toriei
cet#enie bolivian# (i s)a stabilit la 0aris "mpreun# cu soul s#u. 1n perioada celui
de)al doilea r#!boi mondial+ soia s)a mutat cu cei doi copii la NeH)IorJ+ iar soul a
r#mas la 2ondra pentru a "ndeplini funciuni diplomatice. 1n 16%% soia a "naintat
aciune de divor "n faa instanei americane+ dar a revenit (i a semnat un act prin
care soul se obliga s# "i ac/ite o sum# important# "n vederea renun#rii la judecat#.
1n anul 16%7 domnul 0atino a introdus aciune pentru desfacerea c#s#toriei "n faa
Tribunalului civil al $enei
6
+ care s)a declarat necompetent s# judece cau!a+ motivat
de faptul c# p#rile sunt str#ini. Cot#r,rea a fost infirmat# "n apel+ iar recursul
judecat de urtea de asaie a prilejuit afirmarea+ in terminis, a renun#rii la
principiul necompetenei+ care g/ida instanele france!e "n litigiile purtate "ntre
str#ini. &ltfel+ consider,ndu)se necompetent#+ instana trebuia s# resping# aciunea
ca inadmisibil#. 'ivorul era inter!is de legea spaniol# *ca lege a locului celebr#rii
c#s#toriei.+ la care trimitea legea bolivian#+ ca lege naional# a soilor.
-
D.A. Popescu, #orelaia dintre con$ictele de legi i con$ictele de %uri&dicii..., p. 6,.
+
@ri<unalul ci"il al ?enei s2a pronunat prin $otr1rea din 1,.10.1+.6 !). Ancel, A.
3eBuette, 'rand& arr(t& de la %uri&prudence "ran)ai&e de droit international priv*, ,e
Cdition, Dallo/, Paris, 1++-;
16 1
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
$oluia competenei jurisdicionale "n materia statutului personal+ atunci
c,nd p#rile sunt str#ini+ a fost consacrat# jurisprudenial destul de t,r!iu+ cu at,t
mai mult cu c,t este vorba de un domeniu "n care se aplic# legea str#in#+ ca lex
patriae. 8 dat# "n plus+ este evident c# soluia conflictului de jurisdicii a suferit
influena soluiei date conflictului de legi.
onclusiv+ competena jurisdicional# (i competena legislativ# nu se g#sesc
"ntr)o relaie de dependen#+ "neleg,nd prin aceasta c# >determinarea jurisdiciei
competente a unei anumite #ri nu atrage dup# sine "ntotdeauna aplicarea dreptului
acesteia>. Tot a(a+ identificarea legii care are vocaie de aplicare raportului cu
element extraneu nu "nseamn#+ implicit+ determinarea competenei juisdicionale "n
dreptul internaional privat.
So!u!" %o&-!%t"!or ,o*! $" !"+ 0u&t ur,#toar"!"2
a' $onflictul mo(il de legi se soluioneaz# dup# legea vec)e
Noul od ivil prevede c# efectele c#s#toriei (i condiiile de fond ale c#s#toriei
sunt guvernate de legea re(edinei obi(nuite a viitorilor soi+ ori "n lipsa unei
re(edine obi(nuite comune de legea cet#eniei comune a soilor.
$e prevede c#+ "n ca!ul "n care re(edina obi(nuit# sau cet#enia soilor se
sc/imb#+ legea re(edinei+ respectiv legea cet#eniei comune continu# s# guverne!e
condiiile de fond (i efectele c#s#toriei.
(' $onflictul de legi se soluioneaz# prin opiune pentru legea vec)e sau legea nou#
0#rile pot s# aleag# fie legea vec/e+ fie legea nou# "ntruc,t legea le permite s# fac#
acest lucru.
Noul od ivil prevede c# "n materie testamentar# condiiile de form# ale
testamentului sunt guvernate fie de legea aplicabil# condiiilor de form# la data
"ntocmirii modific#rii sau revoc#rii testamentului+ fie de legea aplicabil# la data
decesului testatorului.
c' !#rile vor recurge la legea mai favora(il#
'e exemplu+ "n materia filiaiei copilului din afara c#s#toriei. Noul od ivil
prevede c# filiaia copilului n#scut din afara c#s#toriei urmea!# legea naional# a
copilului la data na(terii acesteia. Kart. 2734+ alin. *1.L
23 2
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
'ac# "ns# copilul are la data na(terii mai multe cet#enii se aplic# dintre
acestea legea cea mai favorabil#. *art. 2744+ art. 24A6.
onflictele de legi se soluionea!# dup# legea nou# ) art. 2733. Do(tenirea
este supus# legii statului pe al c#rui teritoriu defunctul "(i avea stabilit# la data
morii re(edina obi(nuit#. 'e exemplu< din 4 re(edine alegem ultima re(edin#
stabilit#.
Co&-!%tu! 5& t,p a! &or,"!or %o&-!%tua!"
a' $onflictul n timp al normelor conflictuale ale forului
1n spe# legea forum este legea rom,n#. 1n raport de intrarea "n vigoare la 1
8ctombrie a Noul od ivil (i "n raport de faptul c# o parte din dispo!iiile vec/ii
legi 13451662 au r#mas temporar active proced#m "n felul urm#tor<
)'ispo!iiile c#rii a 9II)a privind 'I0 se aplic# exclusiv litigiilor intrate pe rolul
instanelor dup# data intr#rii "n vigoare a codului
)&ceasta este regula ce se aplic# indiferent de data sau de locul "nc/eierii actelor
juridice sau s#v,r(irii faptelor juridice care au generat litigiul
):xcepie< "n ca!ul raporturilor 'I0 stabilite anterior intr#rii "n vigoare a codului+
competena instanelor judec#tore(ti determinat# potrivit prevederii anterioare poate
fi "nl#turat# dac# aplicarea acelor reguli ar conduce la consecine v#dit injuste
*crearea unei circumstane nelegal# p#rilor.
)'e la ca! la ca! instana va aprecia ce "nseamn# aceste consecine v#dit injuste
) Noul od ivil mai prevede c# "n ca!ul c,nd se judec# procese cu elemente de
extraneitate care se aflau pe rolul instanei la data intr#rii "n vigoare a codului+ legea
aplicabil# se determin# conform normelor de 'rept internaional public+ care erau
aplicabile p,n# la data intr#rii "n vigoare a legii noi.
(' $onflictul n timp al normelor conflictuale str#ine
$oluia este aplicarea dreptului tran!itoriu la fel ca "n ca!ul primei forme cu
respectarea principiilor neretroactivit#ii legii (i aplic#rii imediate a legii noi.
21 2
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
Co&-!%t" $" !"+ 5& %a$ru! u&or 0tat" 5& %ar" %o"10t# ,a ,u!t" 00t","
!"+0!at("
0otrivit Noul od ivil "n ca!ul statelor "n care coexist# mai multe sisteme
legislative+ art. 2473 indic# faptul c# dreptul acelui stat determin# dispo!iiile legale
aplicabile+ iar "n lips# se aplic# sistemul legislativ "n cadrul acelui stat care pre!int#
cele mai str,nse leg#turi cu raportul juridic.
III.). a/urile &$ care le(ea !tri$ c"mpete$t $u !e aplic
Meneric+ este vorba de situaia "n care+ potrivit Noul od ivil+ cartea a 9II)a
legea str#in# la care face trimitere norma conflictual# a instantei sesi!ate poate fi
determinat#+ este competent# s# se aplice+ dar pentru motive bine stabilite+ ea este
"nl#turat# de la aplicare.
1/ Or$&"a pu*!%# $" Dr"pt &t"r&ao&a! pr(at
'in punct de vedere istoric+ ordinea public# de 'rept internaional privat a
operat de la un moment dat "n raporturile dintre cet#i+ ora(e+ #ri+ sub forma a(a
numitei curtoa!ii internaionale.
Iniial+ curtoa!ia internaional# a fost refu!at# ca temei al aplic#rii legii
str#ine pe teritoriul instantei sesi!ate+ dar ulterior (i pe m#sura ce au ap#rut
codific#rile+ s)a acceptat c# este posibil ca o lege str#in# s# opere!e pe un teritoriu
al instantei sesi!ate. /iar (i a(a+ legea str#in# nu poate fi aplicat# dac# prin
coninutul s#u "ncalc# ordinea public# a instantei sesi!ate.
Noul od ivil. aduce prima reglementare expres# a ordinii publice de 'rept
internaional privat.
2egiuitorul consider# c# ordinea public# repre!int# situaia "n care legea
str#in# normal competent# nu se poate aplica pentru c# "ncalc# sau contravine
principiilor fundamentale ale dreptului rom,n+ contravine dreptului @niunii
:uropene ori "ncalc# drepturile fundamentale ale omului.
'efiniia legal# se refer# la "nc#lcarea a trei aspecte< principiile fundamentale
ale instantei sesi!ate *normele juridice rom,ne de ordine public#.+ drept comunitar
(i drepturile fundamentale ale omului *"n principal drepturile incluse "n onvenia
:uropean# a 'repturilor 8mului..
22 2
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
8rdinea public# de drept internaional privat se invoc# "n faa instanei prin
intermediul excepiei de ordine public# de 'rept internaional privat excepie
absolut#+ dirimant# "n sensul c# odat# adus# de instan#+ face imposibil#
continuarea procesului civil "n ba!a acestei legi. 1n locul legii str#ine+ se va aplica
"ntotdeauna legea rom,n#+ dac# procesul este pe rolul instanelor rom,ne. Noul od
ivil preci!ea!# explicit c# "n ca!ul "nl#tur#rii legii str#ine se aplic# legea rom,n#
legea rom,n# are vocaie subsidiar# de aplicare.
1n cursul procesului+ excepia de ordine public# se invoc# din oficiu de c#tre
instan#+ judec#torul put,nd s# pun# "n discuia p#rilor "nc#lcarea ordinii publice.
0#rile pot (i ele "nsele s# ridice excepia "nc#lc#rii ordinii publice de drept
internaional privat.
2/ Frau$a !a !"+" 5& $r"pt &t"r&ao&a! pr(at *fraudarea legii. p#rile "(i
creea!# intenionat condiii pentru a se sustrage legii+ care li s)ar aplica "n mod
normal "n scopul de a intra sub incidena unei alte legi+ care pentru anumite motive
este preferat# de p#ri pentru a fi aplicat#.
"$diiile fraudei la le(e0
a. $c/imbarea punctelor de leg#tur# "n mod efectiv
b. Intenia frauduloas# a p#rilor dorina p#rilor ca prin sc/imbarea punctelor de
leg#tur# de a sustrage de sub incidena unei legi pe care o consider# mai puin
favorabil# pentru a intra "n c,mpul de aplicare unei alte legi+ care "n mod normal nu
s)ar aplica raportului juridic.
c. @tili!area unor mijloace legale licite.
d. Re!ultatul obinut de p#ri prin sc/imbarea punctelor de leg#tur# e ilicit.
D"me$iile &$ care apare frauda la le(e <
a. In materia statutului personal prin sc/imbarea cet#eniei sau prin sc/imbarea
religiei pentru acele state unde religia e punct de leg#tur# "n materia statutului
persoanei fi!ice.
b. $c/imbarea sediului social.
23 2
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
c. $c/imbarea locului de a(e!are a bunului mobil.
d. $anciunea fraudei la lege "n dreptul internaional privat.
Noul od ivil. menionea!# expres c# legea str#in# aplicat# fraudulos "n
detrimentul legii rom,ne+ repre!int# situaia tipic# de fraud# la lege.
Nu numai fraudarea legii rom,ne+ dar (i fraudarea legii str#in# intr# "n sfera
noiunii fraud# la lege. 'ac# "n mod normal+ norma conflictual# desemnea!# ca
aplicabil# o lege str#in#+ dar p#rile prin activitatea lor frauduloas# procedea!# s# se
aplice o alt# lege este tot o situaie de fraud# la lege "n dreptul internaional privat.
&tunci c,nd legea str#in# determinat# "n ceea ce prive(te coninutul s#u
potrivit normei conflictuale a instantei sesi!ate pre!int# datorit# circumstanei
cau!ei leg#turi prea "ndep#rtate cu raportul juridic+ aceast# lege va fi "nl#turat# de la
aplicare. 1n acest ca!+ se va aplica "ntotdeauna legea cu care raportul juridic cu
element de extraneitate pre!int# cele mai str,nse leg#turi *de regul#+ cele mai
str,nse leg#turi exist# cu legea statului unde p#rile "(i au re(edina ori domiciliul+
ori cu legea statului de cet#eniei a uneia sau ambelor p#ri.
&cest ca! legal nu se aplic# "n dou# situaii<
) "n materia statutului persoanei fi!ice< "ntotdeauna punctele de leg#tur# au o
leg#tur# str,ns# cu raportul juridic
) atunci c,nd p#rile au ales ele "nsele legea aplicabil# contractului
+i%li"(rafie
$ergiu 'eleanu+ Drept internaional privat, vol.I+ :ditura 'acia :uropa Nova+
2ugoj+2333
I.0 ;ilipescu+ &.I. ;ilipescu+ "ratat de drept internaional privat+ ediie rev#!ut# (i
ad#ugit#+ :ditura @niversul Buridic+ Eucure(ti+ 2334
2% 2
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
CAPITOLUL 3
NORME CONFLICTUALE N UNELE DOMENII ALE DREPTULUI
PRIVAT
III.1.$tarea si capacitatea persoanei fi!ice "n dreptul internaional privat
III.2.$tarea persoanei juridice "n dreptul internaional privat
III.3. #s#toria "n dreptul internaional privat
III.%. &ctul juridic "n 'reptul internaional privat
III.1.1tatutul per!"a$ei fi/ice
Noul od ivil prevede expres c# starea (i capacitatea persoanei sunt
guvernate de legea naional#+ dac# prin dispo!iii exprese nu se prevede altfel
*art.24?2 Noul od ivil..
2egea naional# este legea cet#eniei+ pe care o are persoana "n cau!#+ iar
persoanele care au mai multe cet#enii vor urma legea statului de care persoana
este cea mai str,ns legat#+ "n deosebi prin re(edina sa obi(nuit#.
0entru apatri!i atunci c,nd un text de lege face trimitere la legea naional#+
trimiterea se "nelege a fi f#cut# la legea re(edinei obi(nuite.
Do,"&u! $" ap!%ar" a !"+ &ao&a!"
2egea naional# se aplic# urm#toarelor probleme<
) $t#rii civile
) apacit#ii persoanei *art.24?2. folosin#5exerciiu
) Numelui persoanei fi!ice *"n sensul larg< nume5prenume.
) 1nceputului (i "ncet#rii personalit#ii *na(tere5moarte. < Noul od ivil abrog#
decretele referitoare la persoanele fi!ice
) Dajoratului persoanei sc/imbarea legii naionale nu aduce atingere majoratului
dob,ndit potrivit legii aplicabile majoratului *legii str#ine.
24 2
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
) 'repturilor inerente ale persoanei umane< Reglementat "n artea I+ apitolul II
'repturi ale personalit#ii< :ste vorba de drepturile care se refer# la via#+
integritate fi!ic#+ psi/ic#+ imagine+ libertate+ via# privat#+ etc.
III.*. 1tatutul per!"a$ei juridice
N... stabile(te c# lex causae pentru persoana juridic# este legea naional#.
2egea naional# este legea statului pe al c#rui teritoriu persoana juridic# (i)a stabilit
sediul social.
0otrivit N... sediul social este calificat ca fiind locul principal de
conducere a persoanei juridice c/iar dac# acionarii sau asociaii se g#sesc pe
teritoriul mai multor state (i c/iar dac# persoana juridic# are mai multe sedii. &cest
loc de conducere se nume(te sediul real al persoanei juridice.
'ac# persoana juridic# are sucursale sau filiale statutul organic se determin#
dup# cum urmea!#< filiala are personalitate juridic# deci lex causae va fi legea
statului pe al c#rui teritoriu se g#se(te filiala- sucursala nu are personalitate juridic#
prin urmare ea va fi supus# legii statului pe al c#rui teritoriu se g#se(te sediul social
mam#. 0otrivit Noul od ivil+ lex causae determinat# dup# regulile ar#tate se
aplic# tuturor problemelor care in de capacitatea persoanei juridice+ de "nceputul (i
"ncetarea persoanei morale+ de problemele legate de organele de conducere+
asociai+ modificarea actelor constitutive+ di!olvarea sau lic/idarea persoanei
juridice. &cest domeniu de aplicare este enunat la art. 24A1 din N... "n mod
exemplificativ.
III.). R"+,u! ,atr,o&a! 5& $r"ptu! &t"r&ao&a! pr(at
0otrivit Noul od ivil soii pot alege "ntre 3 regimuri matrimoniale<
comunitatea
legal#+ separaia de bunuri (i comunitatea convenional#. 'ac# la "nc/eierea
c#s#toriei nu se preci!ea!# nimic referitor la regimul matrimonial ales operea!#
pre!umia c# se va aplica regimul comunit#ii legale. &legerea altui regim dec,t
comunitatea legal# se face prin convenie matrimonial#.
onvenia matrimonial# se "nc/eie sub sanciunea nulit#ii absolute prin
"nscris autentic "n faa notarului public cu consim#m,ntul personal sau dat prin
mandatar special al p#rilor. onvenia matrimonial# se poate "nc/eia "nainte de
data c#s#toriei+ la momentul celebr#rii acesteia sau dup# "nc/eierea c#s#toriei.
27 2
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
'ac# soii au ales un anumit regim matrimonial pot recurge la sc/imbarea
acestuia dup# cel puin 1 an de la data "nc/eierea c#s#toriei. Regimul comunit#ii
legale se ba!ea!# pe regulile cunoscute din vec/ea reglementare a odului familiei
"n sensul c# bunurile dob,ndite de oricare dintre soi dup# "nc/eierea c#s#toriei sunt
bunuri comune. Noul od ivil prevede expres care bunuri sunt incluse "n masa
bunurilor proprii.
Regimul separaiei de bunuri se "ntemeia!# pe regula c# fiecare so este
proprietar exclusiv al bunurilor dob,ndite "nainte de c#s#torie (i al bunurilor
dob,ndite "n nume propriu dup# data "nc/eierii c#s#toriei. 2a momentul adopt#rii
acestui regim+ notarul "ntocme(te un inventar al bunurilor mobile proprii care
aparin fiec#rui so. Eunurile dob,ndite "n comun de so se supune regulilor
comunit#ii temporare obi(nuite.
Regimul matrimonial convenional derog# de la comunitatea legal# (i
poate s# aib# ca obiect includerea "n comunitatea de bunuri a unor bunuri sau
datorii proprii ale soilor c/iar dac# sunt n#scute "nainte de "nc/eierea c#s#toriei.
'e asemenea+ convenia matrimonial# poate s# restr,ng# comunitatea la
anumite bunuri sau datorii indiferent dac# acestea sunt dob,ndite sau n#scute
"nainte sau dup# c#s#torie.
1n 'reptul internaional privat legea aplicabil# regimul matrimonial
cunoa(te 2 modalit#i de determinare<
1. 0otrivit art. 2463 N... regula este c# p#rile prin acord de voin# aleg legea
aplicabil# regimului matrimonial. onvenia de alegere a legii aplicabile a
regimului matrimonial se poate "nc/eia "nainte5 la "nc/eierea5 ulterior c#s#toriei.
onvenia de alegere a legii aplicabile se "ntocme(te fie "ntr)un "nscris
separate *autentic.+ fie trebuie s# re!ulte expres (i ne"ndoielnic din onvenia
matrimonial#. ondiiile de fond ale conveniei de alegere a legii sunt reglementate
de legea ar#tat# la art. 2463+ iar condiiile de form#+ dac# este aplicabil# legea
rom,n#+ sunt exigenele prev#!ute de legea. rom,n#. 'ac# se aplic# o legea. str#in#+
condiiile de form# ale conveniei de alegere a legii sunt cele prev#!ute de
legea. aleas# de p#ri pentru a guverna regimul matrimonial.
2? 2
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
2/ 'ac# p#rile nu aleg o legea. aplicabil# regimului matrimonial+ acesta va fi supus
legii care guvernea!# efectele generale ale c#s#toriei.
Pr"mi!iu$ea de c#!#t"rie
I/ Pro,0u&"a r"%pro%# $" %#0#tor" *277 N.... se "nc/eie f#r# a fi
supus# vreunei formalit#i anume+ poate fi dovedit# prin orice mijloc de prob#+ a(a
"nc,t "nc/eierea c#s#toriei nu este condiionat# de "nc/eierea logodnei.
&rt. 24A4 din Noul od ivil prevede c# "nc/eierea logodnei este subordonat#
condiiilor de fond determinate de legea naional# a fiec#ruia dintre viitorii soi la
data "nc/eierii promisiunii.
II/ #s#toria se supune "n dreptul internaional privat unor legi distincte dup#
cum este vorba de condiii de fond+ form# (i de efectele c#s#toriei cu referire
special# la legea aplicabil# regimului matrimonial.
1/ Co&$!" $" -or,# ale "nc/eierii c#s#toriei sunt reglementate "n art. 24A? din
Noul od ivil (i nu sufer# modific# fa# de legea 13451662. %ex causae "n materie
este ca regula lex loci cele(rationis. &lin. 2 al art. menionat conine "ns# o norm#
de aplicaie imediat#. 'ac# se "nc/eie c#s#toria "n faa agentului diplomatic sau
funcionarului consular al Rom,niei pe teritoriul statului str#in+ c#s#toria va fi
supus# legii rom,ne (i nu legii locului "nc/eierii c#s#toriei.
2/ Co&$!" $" -o&$ ale "nc/eierii c#s#toriei sunt subordonate potrivit art. 24A7
din Noul od ivil legii naionale fiec#ruia dintre soi la data "nc/eierii c#s#toriei.
Noul od ivil p#strea!# din vec/ea reglementare o dispo!iie care constituie un
impediment de ordine public# la "nc/eierea c#s#toriei. $e prevede c# dac# una
dintre legile str#ine care ar fi aplicabile condiiilor de fond ale c#s#toriei conine un
impediment la c#s#torie incompatibil potrivit dreptului rom,n cu libertatea de a
"nc/eia c#s#toria+ impedimentul va fi "nl#turat ca inaplicabil "n ca!ul "n care unul
dintre viitorii soi este cet#ean rom,n (i c#s#toria se "nc/eie pe teritoriul Rom,niei.
3/ E-"%t"!" %#0#tor" vi!ea!# dou# tipuri de raporturi< raporturi personale "ntre soi
(i raporturi patrimoniale "ntre soi. &rt. 24A6 din Noul od ivil prevede c#
efectele generale ale c#s#toriei sunt supuse re(edinei obi(nuite comune a soilor iar
"n lips# de re(edin# comun#+ cet#eniei comune a soilor. 'ac# soii nu au nici
cet#enie comun# se va aplica legea locului celebr#rii c#s#toriei. 2egea astfel
determinat# se aplic# tuturor efectelor patrimoniale ale c#s#toriei cu excepia
regimului matrimonial pentru care exist# prevederi exprese.
2A 2
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
III.2.Actul juridic &$ Dreptul i$ter$ai"$al pri-at
Noul od ivil tratea!# problema actului juridic "n cap. 4 al #rii 9II)a.
2egea aplicabil# "n materia actului juridic este legea aleas# de p#ri sau de autorul
actului "n virtutea principiului autonomiei da voin#. &utonomia de voin# este
regula+ iar legea prevede "n subsidiar la ce criterii se poate apela pentru a determina
lex causae. 1n lips# de legea aplicabil#+ se aplic# legea statului cu care actul juridic
pre!int# cele mai str,nse leg#turi.
&rt.273A Noul od ivil calific# ++cele mai str,nse leg#turi>. $e consider# c#
exist# atare leg#turi cu statul pe al c#rui teritoriu debitorul prestaiei caracteristice
"(i are dup# ca! re(edina obi(nuit#+ sediul social sau fondul de comer.
0restaia caracteristic# N prestaia p#rii care confer# natur# juridic# a unui
contract *"n v,n!are< obligaia v,n!#torului de a transmite proprietatea..
0entru actele unilaterale prestaia caracteristic# se raportea!# exclusiv la obligaia
pe care (i)o asum# autorul actului *liberalitatea pentru cau!# de moarte d#
specificitate legatului care este inclus "n testament..
2ocali!area obiectiv#+ lex causae, este legea statului pe al c#rui teritoriu se
"nc/eie actul juridic. &legerea lex causae poate fi inclus# sub forma unor clau!e
distincte+ ori poate "mbr#ca forma unui "nscris separat de actul juridic uni) bi) sau
multilateral. 0#rile sau autorul pot s# aleag# fie legea aplicabil# actului juridic "n
"ntregul s#u+ fie pot s# determine legea aplicabil# unei p#ri a actului juridic.
onvenia de alegere a legii aplicabile poate fi modificat# ulterior "nc/eierii actului
juridic+ dar nu poate s# aduc# atingere drepturilor dob,ndite "ntre timp de c#tre
teri.
26 2
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
G!o0ar $" t"r,&
L"1 %au0a" ) aplicarea legii str#ine raportului juridic cu element de extraneitate
L"1 (o!u&tat0 ) legea autonomiei de voin#
L"1 &ato&a!0 ) legea naional#
L"1 p"r0o&a!0 ) legea cet#eniei+ a persoanei fi!ice
L"1 0o%"tat0 ) legea cet#eniei este dat# de sediul principal al persoanei juridice
L"1 ,o&"&ta" 7!"+"a ,o&"$"8 ) Noul od ivil consacr# principiul
nominalismului monetar
L"1 ("&$tor0 ) legea statului a c#rui naionalitate sau domiciliu le are v,n!#torul
"n contractul respectiv
Lo%u0 r"+t a%tu, ) legea locului "nc/eierii actului juridic *act juridic unilateral
sau contract.
L"1 r" 0ta" legea locului situ#rii bunului imobil
33 3
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
PARTEA SPECIAL
D0po.'!" &ou!u Co$ C(! 5& ,at"ra $r"ptu!u &t"r&ato&a! pr(at/
'ispo!iiile tran!itorii (i de punere "n aplicare a c#rii a 9II)a sunt cuprinse "n art.
23? (i 23A din 2egea nr. ?152311.
&RT. 23?
*1. 'ispo!iiile c#rii a 9II)a O'ispo!iii de drept internaional privatO a odului
civil se aplic# numai "n cau!ele deduse instanei judec#tore(ti sau autorit#ii
competente dup# data intr#rii "n vigoare a odului civil+ av,nd ca obiect raporturi
juridice cu elemente de extraneitate+ indiferent de data (i locul "nc/eierii actelor ori
producerii sau s#v,r(irii faptelor generatoare ale respectivelor raporturi juridice.
*2. 1n ca!ul raporturilor de drept internaional privat stabilite anterior intr#rii "n
vigoare a odului civil+ competena legii determinate potrivit alin. *1. poate fi
"nl#turat# dac# aplicarea sa conduce la consecine v#dit injuste.
*3. 1n cau!ele privind raporturi cu elemente de extraneitate aflate pe rolul
instanelor judec#tore(ti sau al autorit#ilor competente+ legea aplicabil# se
determin# conform normelor de drept internaional privat aplicabile p,n# la data
intr#rii "n vigoare a odului civil.
*%. 'ispo!iiile alin. *1. (i *2. se aplic# "n mod corespun!#tor ori de c,te ori ar
interveni o modificare a regulilor de drept internaional privat stabilite "n cartea a
9II)a a odului civil.
&RT. 23A
*1. ,nd dreptul substanial aplicabil unor raporturi cu elemente de extraneitate+
desemnat de p#ri sau+ dup# ca!+ de autorul actului unilateral+ conform dispo!iiilor
c#rii a 9II)a a odului civil+ a cunoscut modific#ri p,n# la data aplic#rii sale+ se
aplic# normele pertinente ale acestuia "n vigoare la data desemn#rii+ "n lips# de
prevederi contrare "n cartea a 9II)a a odului civil.
*2. 'ac# "n dreptul str#in stabilit conform regulilor c#rii a 9II)a a odului civil
ca fiind dreptul aplicabil "n cau!# a avut loc o tran!iie legislativ#+ normele de drept
31 3
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
substanial aplicabile "n cau!# se determin# potrivit regulilor de drept tran!itoriu
prev#!ute "n acest sistem de drept.
*3. 1n ca!urile de acceptare a retrimiterii+ "n condiiile prev#!ute la art. 2.446 din
odul civil+ regula de drept internaional privat str#in# este luat# "n considerare "n
forma (i coninutul existente la momentul identific#rii dreptului str#in aplicabil.
NOUL COD CIVIL
CARTEA a VII;a
D0po.' $" $r"pt &t"r&a'o&a! pr(at
TIT2@2 I
'ispo!iii generale
&RT. 2.44?
8biectul reglement#rii
*1. 0re!enta carte cuprinde norme pentru determinarea legii aplicabile unui
raport de drept internaional privat.
*2. 1n "nelesul pre!entei c#ri+ raporturile de drept internaional privat sunt
raporturile civile+ comerciale+ precum (i alte raporturi de drept privat cu element de
extraneitate.
*3. 'ispo!iiile pre!entei c#ri sunt aplicabile "n m#sura "n care conveniile
internaionale la care Rom,nia este parte+ dreptul @niunii :uropene sau dispo!iiile
din legile speciale nu stabilesc o alt# reglementare.
&RT. 2.44A
alificarea
*1. ,nd determinarea legii aplicabile depinde de calificarea ce urmea!# s# fie
dat# unei instituii de drept sau unui raport juridic+ se ia "n considerare calificarea
juridic# stabilit# de legea rom,n#.
*2. 1n ca! de retrimitere+ calificarea se face dup# legea str#in# care a retrimis la
legea rom,n#.
*3. Natura mobiliar# sau imobiliar# a bunurilor se determin# potrivit legii locului
unde acestea se afl# sau+ dup# ca!+ sunt situate.
32 3
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
*%. 'ac# legea rom,n# nu cunoa(te o instituie juridic# str#in# sau o cunoa(te sub
o alt# denumire ori cu un alt coninut+ se poate lua "n considerare calificarea
juridic# f#cut# de legea str#in#.
*4. u toate acestea+ c,nd p#rile au determinat ele "nsele "nelesul noiunilor
dintr)un act juridic+ calificarea acestor noiuni se face dup# voina p#rilor.
&RT. 2.446
Retrimiterea
*1. 2egea str#in# cuprinde dispo!iiile de drept material+ inclusiv normele
conflictuale+ cu excepia unor dispo!iii contrare.
*2. 'ac# legea str#in# retrimite la dreptul rom,n sau la dreptul altui stat+ se aplic#
legea rom,n#+ dac# nu se prevede "n mod expres altfel.
*3. 0rin excepie de la prevederile alin. *1.+ legea str#in# nu cuprinde (i normele
ei conflictuale "n ca!ul "n care p#rile au ales legea str#in# aplicabil#+ "n ca!ul legii
str#ine aplicabile formei actelor juridice (i obligaiilor extracontractuale+ precum (i
"n alte ca!uri speciale prev#!ute de conveniile internaionale la care Rom,nia este
parte+ de dreptul @niunii :uropene sau de lege.
&RT. 2.473
$istemele plurilegislative
'ac# legea str#in# aparine unui stat "n care coexist# mai multe sisteme
legislative+ dreptul acelui stat determin# dispo!iiile legale aplicabile+ iar "n lips#+ se
aplic# sistemul legislativ din cadrul acelui stat care pre!int# cele mai str,nse
leg#turi cu raportul juridic.
&RT. 2.471
Reciprocitatea
*1. &plicarea legii str#ine este independent# de condiia reciprocit#ii.
*2. 'ispo!iiile speciale prin care se cere condiia reciprocit#ii "n anumite
materii r#m,n aplicabile. 1ndeplinirea condiiei reciprocit#ii de fapt este pre!umat#
p,n# la dovada contrar# care se stabile(te de Dinisterul Bustiiei+ prin consultare cu
Dinisterul &facerilor :xterne.
&RT. 2.472
oninutul legii str#ine
*1. oninutul legii str#ine se stabile(te de instana judec#toreasc# prin atest#ri
obinute de la organele statului care au edictat)o+ prin avi!ul unui expert sau printr)
un alt mod adecvat.
*2. 0artea care invoc# o lege str#in# poate fi obligat# s# fac# dovada coninutului
ei.
*3. 1n ca!ul imposibilit#ii de a stabili+ "ntr)un termen re!onabil+ coninutul legii
str#ine+ se aplic# legea rom,n#.
&RT. 2.473
33 3
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
Interpretarea (i aplicarea legii str#ine
2egea str#in# se interpretea!# (i se aplic# potrivit regulilor de interpretare (i
aplicare existente "n sistemul de drept c#ruia "i aparine.
&RT. 2.47%
1nl#turarea aplic#rii legii str#ine
*1. &plicarea legii str#ine se "nl#tur# dac# "ncalc# ordinea public# de drept
internaional privat rom,n sau dac# legea str#in# respectiv# a devenit competent#
prin fraudarea legii rom,ne. 1n ca!ul "nl#tur#rii aplic#rii legii str#ine+ se aplic#
legea rom,n#.
*2. &plicarea legii str#ine "ncalc# ordinea public# de drept internaional privat
rom,n "n m#sura "n care ar conduce la un re!ultat incompatibil cu principiile
fundamentale ale dreptului rom,n ori ale dreptului @niunii :uropene (i cu
drepturile fundamentale ale omului.
&RT. 2.474
1nl#turarea excepional# a legii aplicabile
*1. 1n mod excepional+ aplicarea legii determinate potrivit pre!entei c#ri poate
fi "nl#turat# dac#+ datorit# circumstanelor cau!ei+ raportul juridic are o leg#tur#
foarte "ndep#rtat# cu aceast# lege. 1n acest ca!+ se aplic# legea cu care raportul
juridic pre!int# cele mai str,nse leg#turi.
*2. 'ispo!iiile alin. *1. nu sunt aplicabile "n ca!ul legilor privind starea civil#
sau capacitatea persoanei+ precum (i atunci c,nd p#rile au ales legea aplicabil#.
&RT. 2.477
Normele de aplicaie imediat#
*1. 'ispo!iiile imperative prev#!ute de legea rom,n# pentru reglementarea unui
raport juridic cu element de extraneitate se aplic# "n mod prioritar. 1n acest ca!+ nu
sunt incidente prevederile pre!entei c#ri privind determinarea legii aplicabile.
*2. 0ot fi aplicate direct (i dispo!iiile imperative prev#!ute de legea altui stat
pentru reglementarea unui raport juridic cu element de extraneitate+ dac# raportul
juridic pre!int# str,nse leg#turi cu legea acelui stat+ iar interesele legitime ale
p#rilor o impun. 1n acest ca!+ vor fi avute "n vedere obiectul (i scopul acestor
dispo!iii+ precum (i consecinele care decurg din aplicarea sau neaplicarea lor.
&RT. 2.47?
Recunoa(terea drepturilor c,(tigate
'repturile c,(tigate "n ar# str#in# sunt respectate "n Rom,nia+ cu excepia
ca!ului "n care sunt contrare ordinii publice "n dreptul internaional privat rom,n.
&RT. 2.47A
2egea naional#
*1. 2egea naional# este legea statului a c#rui cet#enie o are persoana fi!ic# sau+
dup# ca!+ legea statului a c#rui naionalitate o are persoana juridic#.
3% 3
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
*2. 'ac# persoana are mai multe cet#enii+ se aplic# legea aceluia dintre state a
c#rui cet#enie o are (i de care este cel mai str,ns legat#+ "n special prin re(edina sa
obi(nuit#.
*3. 1n ca!ul persoanei care nu are nicio cet#enie+ trimiterea la legea naional#
este "neleas# ca fiind f#cut# la legea statului unde are re(edina obi(nuit#.
*%. 0revederile alin. *3. sunt aplicabile (i "n ca!ul refugiailor+ potrivit
dispo!iiilor speciale (i conveniilor internaionale la care Rom,nia este parte.
&RT. 2.476
'eterminarea (i proba cet#eniei
'eterminarea (i proba cet#eniei se fac "n conformitate cu legea statului a c#rui
cet#enie se invoc#.
&RT. 2.4?3
'eterminarea (i proba re(edinei obi(nuite
*1. 1n sensul pre!entei c#ri+ re(edina obi(nuit# a persoanei fi!ice este "n statul "n
care persoana "(i are locuina principal#+ c/iar dac# nu a "ndeplinit formalit#ile
legale de "nregistrare. Re(edina obi(nuit# a unei persoane fi!ice acion,nd "n
exerciiul activit#ii sale profesionale este locul unde aceast# persoan# are
stabilimentul s#u principal.
*2. 0entru determinarea locuinei principale vor fi avute "n vedere acele
circumstane personale (i profesionale care indic# leg#turi durabile cu statul
respectiv sau intenia de a stabili asemenea leg#turi.
*3. Re(edina obi(nuit# a persoanei juridice este "n statul "n care aceasta "(i are
stabilimentul principal.
*%. $tabilimentul principal al unei persoane juridice este locul unde aceasta (i)a
stabilit administraia central#.
*4. 'ovada re(edinei obi(nuite se poate face cu orice mijloace de prob#.
&RT. 2.4?1
Naionalitatea persoanei juridice
*1. 0ersoana juridic# are naionalitatea statului pe al c#rui teritoriu (i)a stabilit+
potrivit actului constitutiv+ sediul social.
*2. 'ac# exist# sedii "n mai multe state+ determinant pentru a identifica
naionalitatea persoanei juridice este sediul real.
*3. 0rin sediu real se "nelege locul unde se afl# centrul principal de conducere (i
de gestiune a activit#ii statutare+ c/iar dac# /ot#r,rile organului respectiv sunt
adoptate potrivit directivelor transmise de acionari sau asociai din alte state.
*%. u toate acestea+ dac# dreptul str#in astfel determinat retrimite la dreptul
statului "n conformitate cu care a fost constituit# persoana juridic#+ este aplicabil
dreptul acestui din urm# stat.
34 3
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
TIT2@2 II
onflicte de legi
&0. I
0ersoane
$:PI@N:& 1
0ersoana fi!ic#
&RT. 2.4?2
2egea aplicabil# st#rii civile (i capacit#ii
*1. $tarea civil# (i capacitatea persoanei fi!ice sunt c,rmuite de legea sa
naional#+ dac# prin dispo!iii speciale nu se prevede altfel.
*2. Incapacit#ile speciale referitoare la un anumit raport juridic sunt supuse legii
aplicabile acelui raport juridic.
&RT. 2.4?3
1nceputul (i "ncetarea personalit#ii
1nceputul (i "ncetarea personalit#ii sunt determinate de legea naional# a fiec#rei
persoane.
&RT. 2.4?%
'eclararea judec#toreasc# a morii
'eclararea morii+ stabilirea decesului (i a datei pre!umate a morii+ precum (i
pre!umia c# cel disp#rut este "n via# sunt c,rmuite de ultima lege naional# a
persoanei disp#rute. 'ac# aceast# lege nu poate fi identificat#+ se aplic# legea
rom,n#.
&RT. 2.4?4
'ob,ndirea majoratului
$c/imbarea legii naionale a persoanei nu aduce atingere majoratului dob,ndit
potrivit legii aplicabile la momentul dob,ndirii.
&RT. 2.4?7
Numele
*1. Numele persoanei este c,rmuit de legea sa naional#.
*2. u toate acestea+ stabilirea numelui copilului la na(tere este c,rmuit#+ la
alegere+ fie de legea statului a c#rui cet#enie comun# o au at,t p#rinii+ c,t (i
copilul+ fie de legea statului unde copilul s)a n#scut (i locuie(te de la na(tere.
*3. 8crotirea "mpotriva actelor de "nc#lcare a dreptului la nume+ s#v,r(ite "n
Rom,nia+ este asigurat# potrivit legii rom,ne.
&RT. 2.4??
'repturile inerente fiinei umane
37 3
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
:xistena (i coninutul drepturilor inerente fiinei umane sunt supuse legii
naionale a persoanei fi!ice.
&RT. 2.4?A
2egea aplicabil# ocrotirii majorului
*1. D#surile de ocrotire a persoanei cu capacitate deplin# de exerciiu sunt
supuse legii statului unde aceasta "(i are re(edina obi(nuit# la data instituirii tutelei
sau la data lu#rii unei alte m#suri de ocrotire.
*2. 1n mod excepional+ "n m#sura "n care este necesar pentru ocrotirea persoanei
fi!ice+ autoritatea competent# poate s# aplice sau s# ia "n considerare legea altui
stat+ cu care situaia juridic# pre!int# cele mai str,nse leg#turi.
*3. 2egea prev#!ut# la alin. *1. guvernea!# (i existena+ "ntinderea+ modificarea
(i stingerea puterii de repre!entare "ncredinate de persoana cu capacitate deplin# de
exerciiu+ pentru situaia "n care nu se va putea "ngriji de interesele sale. &ceasta
poate "ns# alege una dintre urm#toarele legi<
a. legea naional#-
b. legea unei re(edine obi(nuite anterioare-
c. legea statului unde sunt situate bunurile+ "n ceea ce prive(te m#surile de
ocrotire cu privire la bunuri.
*%. D#surile ce se iau cu privire la persoana ocrotit# ori bunurile sale sunt supuse
legii statului ale c#rui autorit#i "ndrum# (i supraveg/ea!# exercitarea ocrotirii de
c#tre cei "n drept.
&RT. 2.4?6
8crotirea terilor
*1. 0ersoana care+ potrivit legii naionale+ este lipsit# de capacitate sau are
capacitate de exerciiu restr,ns# nu poate s# opun# aceast# cau!# de nevaliditate
celui care+ de bun#)credin# la momentul "nc/eierii actului (i conform legii locului
unde actul a fost "nc/eiat+ a considerat)o ca fiind deplin capabil#. &ceast# regul# nu
se aplic# actelor juridice referitoare la familie+ mo(tenire (i la drepturi reale asupra
imobilelor situate "n alt stat dec,t cel al locului "nc/eierii actului.
*2. 'e asemenea+ lipsa calit#ii de repre!entant+ stabilit# potrivit legii aplicabile
ocrotirii persoanei fi!ice+ nu poate fi opus# terului care cu bun#)credin# s)a
"ncre!ut "n aceast# calitate+ potrivit legii locului unde actul a fost "ntocmit+ dac#
actul a fost "nc/eiat "ntre pre!eni (i pe teritoriul aceluia(i stat.
$:PI@N:& a 2)a
0ersoana juridic#
&RT. 2.4A3
2egea aplicabil# statutului organic
3? 3
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
*1. $tatutul organic al persoanei juridice este c,rmuit de legea sa naional#.
*2. $tatutul organic al sucursalei "nfiinate de c#tre persoana juridic# "ntr)o alt#
ar# este supus legii naionale a acesteia.
*3. $tatutul organic al filialei este supus legii statului pe al c#rui teritoriu (i)a
stabilit propriul sediu+ independent de legea aplicabil# persoanei juridice care a
"nfiinat)o.
&RT. 2.4A1
'omeniul de aplicare a legii naionale
2egea statutului organic al persoanei juridice c,rmuie(te "ndeosebi<
a. capacitatea acesteia-
b. modul de dob,ndire (i de pierdere a calit#ii de asociat-
c. drepturile (i obligaiile ce decurg din calitatea de asociat-
d. modul de alegere+ competenele (i funcionarea organelor de conducere ale
persoanei juridice-
e. repre!entarea acesteia prin intermediul organelor proprii-
f. r#spunderea persoanei juridice (i a organelor ei fa# de teri-
g. modificarea actelor constitutive-
/. di!olvarea (i lic/idarea persoanei juridice.
&RT. 2.4A2
Recunoa(terea persoanelor juridice str#ine
*1. 0ersoanele juridice str#ine cu scop lucrativ+ valabil constituite "n statul a c#rui
naionalitate o au+ sunt recunoscute de plin drept "n Rom,nia.
*2. 0ersoanele juridice str#ine f#r# scop lucrativ pot fi recunoscute "n Rom,nia+
pe ba!a aprob#rii prealabile a Muvernului+ prin /ot#r,re judec#toreasc#+ sub
condiia reciprocit#ii+ dac# sunt valabil constituite "n statul a c#rui naionalitate o
au+ iar scopurile statutare pe care le urm#resc nu contravin ordinii sociale (i
economice din Rom,nia.
*3. Cot#r,rea de recunoa(tere se public# "n Donitorul 8ficial al Rom,niei (i "ntr)
un !iar central (i este supus# apelului "n termen de 73 de !ile de la data ultimei
public#ri.
*%. &pelul poate fi exercitat de orice persoan# interesat# pentru ne"ndeplinirea
oric#reia dintre condiiile prev#!ute la alin. *2..
&RT. 2.4A3
:fectele recunoa(terii persoanelor juridice str#ine
*1. 8 persoan# juridic# str#in# care este recunoscut# beneficia!# de toate
drepturile care decurg din legea statutului ei organic+ "n afar# de cele pe care statul
care face recunoa(terea le refu!# prin dispo!iiile sale legale.
3A 3
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
*2. 0ersoana juridic# str#in# recunoscut# "n Rom,nia "(i desf#(oar# activitatea pe
teritoriul #rii "n condiiile stabilite de legea rom,n# referitoare la exercitarea
activit#ilor economice+ sociale+ culturale sau de alt# natur#.
&RT. 2.4A%
2egea aplicabil# fu!iunii persoanelor juridice
;u!iunea unor persoane juridice de naionalit#i diferite poate fi reali!at# dac#
sunt "ndeplinite cumulativ condiiile prev#!ute de legile naionale aplicabile
statutului lor organic.
&0. II
;amilia
$:PI@N:& 1
#s#toria
Q1. 1nc/eierea c#s#toriei
&RT. 2.4A4
2egea aplicabil# promisiunii de c#s#torie
*1. ondiiile de fond cerute pentru "nc/eierea promisiunii de c#s#torie sunt
determinate de legea naional# a fiec#ruia dintre viitorii soi la data "nc/eierii
promisiunii.
*2. :fectele promisiunii de c#s#torie+ precum (i consecinele "nc#lc#rii ei sunt
guvernate de una dintre urm#toarele legi+ "n ordine<
a. legea re(edinei obi(nuite comune a viitorilor soi la data promisiunii de
c#s#torie-
b. legea naional# comun# a viitorilor soi+ c,nd ace(tia nu au re(edina obi(nuit#
"n acela(i stat-
c. legea rom,n#+ "n lipsa legii naionale comune.
&RT. 2.4A7
2egea aplicabil# condiiilor de fond ale c#s#toriei
*1. ondiiile de fond cerute pentru "nc/eierea c#s#toriei sunt determinate de
legea naional# a fiec#ruia dintre viitorii soi la momentul celebr#rii c#s#toriei.
*2. 'ac# una dintre legile str#ine astfel determinat# prevede un impediment la
c#s#torie care+ potrivit dreptului rom,n+ este incompatibil cu libertatea de a "nc/eia
o c#s#torie+ acel impediment va fi "nl#turat ca inaplicabil "n ca!ul "n care unul
dintre viitorii soi este cet#ean rom,n (i c#s#toria se "nc/eie pe teritoriul Rom,niei.
&RT. 2.4A?
2egea aplicabil# formalit#ilor c#s#toriei
36 3
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
*1. ;orma "nc/eierii c#s#toriei este supus# legii statului pe teritoriul c#ruia se
celebrea!#.
*2. #s#toria care se "nc/eie "n faa agentului diplomatic sau a funcionarului
consular al Rom,niei "n statul "n care acesta este acreditat este supus# formalit#ilor
prev#!ute de legea rom,n#.
&RT. 2.4AA
2egea aplicabil# nulit#ii c#s#toriei
*1. 2egea care reglementea!# cerinele legale pentru "nc/eierea c#s#toriei se
aplic# nulit#ii c#s#toriei (i efectelor acestei nulit#i.
*2. Nulitatea unei c#s#torii "nc/eiate "n str#in#tate cu "nc#lcarea condiiilor de
form# poate fi admis# "n Rom,nia numai dac# sanciunea nulit#ii este prev#!ut# (i
"n legea rom,n#.
Q2. :fectele c#s#toriei
&RT. 2.4A6
2egea aplicabil# efectelor generale ale c#s#toriei
*1. :fectele generale ale c#s#toriei sunt supuse legii re(edinei obi(nuite comune
a soilor+ iar "n lips#+ legii cet#eniei comune a soilor. 1n lipsa cet#eniei comune+ se
aplic# legea statului pe teritoriul c#ruia c#s#toria a fost celebrat#.
*2. 2egea determinat# potrivit alin. *1. se aplic# at,t efectelor personale+ c,t (i
efectelor patrimoniale ale c#s#toriei pe care aceast# lege le reglementea!# (i de la
care soii nu pot deroga+ indiferent de regimul matrimonial ales de ace(tia.
*3. 0rin excepie de la prevederile alin. *2.+ drepturile soilor asupra locuinei
familiei+ precum (i regimul unor acte juridice asupra acestei locuine sunt supuse
legii locului unde aceasta este situat#.
&RT. 2.463
2egea aplicabil# regimului matrimonial
*1. 2egea aplicabil# regimului matrimonial este legea aleas# de soi.
*2. :i pot alege<
a. legea statului pe teritoriul c#ruia unul dintre ei "(i are re(edina obi(nuit# la
data alegerii-
b. legea statului a c#rui cet#enie o are oricare dintre ei la data alegerii-
c. legea statului unde "(i stabilesc prima re(edin# obi(nuit# comun# dup#
celebrarea c#s#toriei.
&RT. 2.461
onvenia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial
%3 %
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
*1. onvenia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial se poate
"nc/eia fie "nainte de celebrarea c#s#toriei+ fie la momentul "nc/eierii c#s#toriei+ fie
"n timpul c#s#toriei.
*2. ondiiile de form# ale conveniei de alegere a legii aplicabile sunt cele
prev#!ute fie de legea aleas# pentru a guverna regimul matrimonial+ fie de legea
locului "nc/eierii conveniei de alegere. 1n toate ca!urile+ alegerea legii aplicabile
trebuie s# fie expres# (i constatat# printr)un "nscris semnat (i datat de soi sau s#
re!ulte "n mod ne"ndoielnic din clau!ele unei convenii matrimoniale. ,nd legea
rom,n# este aplicabil#+ trebuie respectate exigenele de form# stabilite de aceasta
pentru validitatea conveniei matrimoniale.
*3. $oii pot alege oric,nd o alt# lege aplicabil# regimului matrimonial+ cu
respectarea condiiilor prev#!ute la alin. *2.. 2egea nou# produce efecte numai
pentru viitor+ dac# soii nu au dispus altfel+ (i nu poate prejudicia+ "n niciun ca!+
drepturile terilor.
&RT. 2.462
'eterminarea obiectiv# a legii aplicabile regimului matrimonial
'ac# soii nu au ales legea aplicabil# regimului lor matrimonial+ acesta este
supus legii aplicabile efectelor generale ale c#s#toriei.
&RT. 2.463
'omeniul legii aplicabile regimului matrimonial
*1. 2egea aplicabil# regimului matrimonial reglementea!#<
a. condiiile de validitate a conveniei privind alegerea legii aplicabile+ cu
excepia capacit#ii-
b. admisibilitatea (i condiiile de validitate ale conveniei matrimoniale+ cu
excepia capacit#ii-
c. limitele alegerii regimului matrimonial-
d. posibilitatea sc/imb#rii regimului matrimonial (i efectele acestei sc/imb#ri-
e. coninutul patrimoniului fiec#ruia dintre soi+ drepturile soilor asupra
bunurilor+ precum (i regimul datoriilor soilor-
f. "ncetarea (i lic/idarea regimului matrimonial+ precum (i regulile privind
"mp#reala bunurilor comune.
*2. u toate acestea+ formarea loturilor+ precum (i atribuirea lor sunt supuse legii
statului unde bunurile sunt situate la data partajului.
&RT. 2.46%
2egea aplicabil# condiiilor de form# ale conveniei matrimoniale
ondiiile de form# cerute pentru "nc/eierea conveniei matrimoniale sunt cele
prev#!ute de legea aplicabil# regimului matrimonial sau cele prev#!ute de legea
locului unde aceasta se "nc/eie.
&RT. 2.464
%1 %
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
8crotirea terilor
*1. D#surile de publicitate (i opo!abilitatea regimului matrimonial fa# de teri
sunt supuse legii aplicabile regimului matrimonial.
*2. u toate acestea+ atunci c,nd la data na(terii raportului juridic dintre un so (i
un ter ace(tia aveau re(edina obi(nuit# pe teritoriul aceluia(i stat+ este aplicabil#
legea acestui stat+ cu excepia urm#toarelor ca!uri<
a. au fost "ndeplinite condiiile de publicitate sau de "nregistrare prev#!ute de
legea aplicabil# regimului matrimonial-
b. terul cuno(tea+ la data na(terii raportului juridic+ regimul matrimonial sau l)a
ignorat cu impruden# din partea sa-
c. au fost respectate regulile de publicitate imobiliar# prev#!ute de legea statului
pe teritoriul c#ruia este situat imobilul.
&RT. 2.467
$c/imbarea re(edinei obi(nuite sau a cet#eniei
*1. 2egea re(edinei obi(nuite comune sau legea cet#eniei comune a soilor
continu# s# reglemente!e efectele c#s#toriei "n ca!ul "n care unul dintre ei "(i
sc/imb#+ dup# ca!+ re(edina obi(nuit# sau cet#enia.
*2. 'ac# ambii soi "(i sc/imb# re(edina obi(nuit# sau+ dup# ca!+ cet#enia+ legea
comun# a noii re(edine obi(nuite sau a noii cet#enii se aplic# regimului
matrimonial numai pentru viitor+ dac# soii nu au convenit altfel+ (i+ "n niciun ca!+
nu poate prejudicia drepturile terilor.
*3. u toate acestea+ dac# soii au ales legea aplicabil# regimului matrimonial+ ea
r#m,ne aceea(i+ c/iar dac# soii "(i sc/imb# re(edina obi(nuit# sau cet#enia.
Q3. 'esfacerea c#s#toriei
&RT. 2.46?
&legerea legii aplicabile divorului
$oii pot alege de comun acord una dintre urm#toarele legi aplicabile divorului<
a. legea statului pe teritoriul c#ruia soii au re(edina obi(nuit# comun# la data
conveniei de alegere a legii aplicabile-
b. legea statului pe teritoriul c#ruia soii au avut ultima re(edina obi(nuit#
comun#+ dac# cel puin unul dintre ei mai locuie(te acolo la data conveniei de
alegere a legii aplicabile-
c. legea statului al c#rui cet#ean este unul dintre soi-
d. legea statului pe teritoriul c#ruia soii au locuit cel puin 3 ani-
e. legea rom,n#.
&RT. 2.46A
'ata conveniei de alegere a legii aplicabile
%2 %
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
*1. onvenia de alegere a legii aplicabile divorului se poate "nc/eia sau
modifica cel mai t,r!iu p,n# la data sesi!#rii autorit#ii competente s# pronune
divorul.
*2. u toate acestea+ instana judec#toreasc# poate s# ia act de acordul soilor cel
mai t,r!iu p,n# la primul termen de judecat# la care p#rile au fost legal citate.
&RT. 2.466
;orma conveniei de alegere a legii aplicabile
onvenia de alegere a legii aplicabile divorului trebuie "nc/eiat# "n scris+
semnat# (i datat# de soi.
&RT. 2.733
2egea aplicabil# divorului
*1. 1n lipsa alegerii legii de c#tre soi+ legea aplicabil# divorului este<
a. legea statului pe teritoriul c#ruia soii au re(edina obi(nuit# comun# la data
introducerii cererii de divor-
b. "n lipsa re(edinei obi(nuite comune+ legea statului pe teritoriul c#ruia soii au
avut ultima re(edin# obi(nuit# comun#+ dac# cel puin unul dintre soi mai are
re(edina obi(nuit# pe teritoriul acestui stat la data introducerii cererii de divor-
c. "n lipsa re(edinei obi(nuite a unuia din soi pe teritoriul statului unde ace(tia
au avut ultima re(edin# obi(nuit# comun#+ legea cet#eniei comune a soilor la data
introducerii cererii de divor-
d. "n lipsa cet#eniei comune a soilor+ legea ultimei cet#enii comune a soilor+
dac# cel puin unul dintre ei a p#strat aceast# cet#enie la data introducerii cererii de
divor-
e. legea rom,n#+ "n toate celelalte ca!uri.
*2. 'ac# legea str#in#+ astfel determinat#+ nu permite divorul ori "l admite "n
condiii deosebit de restrictive+ se aplic# legea rom,n#+ "n ca!ul "n care unul dintre
soi este+ la data cererii de divor+ cet#ean rom,n sau are re(edina obi(nuit# "n
Rom,nia.
*3. 0revederile alin. *2. sunt aplicabile (i "n ca!ul "n care divorul este c,rmuit de
legea aleas# de soi.
&RT. 2.731
Recunoa(terea divorului prin denunare unilateral#
&ctul "ntocmit "n str#in#tate prin care se constat# voina unilateral# a b#rbatului
de a desface c#s#toria+ f#r# ca legea str#in# aplicabil# s# recunoasc# femeii un drept
egal+ nu poate fi recunoscut "n Rom,nia+ cu excepia situaiei c,nd sunt "ndeplinite
cumulativ urm#toarele condiii<
a. actul a fost "ntocmit cu respectarea tuturor condiiilor de fond (i de form#
prev#!ute de legea str#in# aplicabil#-
%3 %
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
b. femeia a acceptat "n mod liber (i neec/ivoc aceast# modalitate de desfacere a
c#s#toriei-
c. nu exist# niciun alt motiv de refu! al recunoa(terii pe teritoriul Rom,niei a
/ot#r,rii prin care s)a "ncuviinat desfacerea c#s#toriei "n aceast# modalitate.
&RT. 2.732
2egea aplicabil# separaiei de corp
2egea care c,rmuie(te divorul se aplic# "n mod corespun!#tor (i separaiei de
corp.
$:PI@N:& a 2)a
;iliaia
Q1. ;iliaia copilului din c#s#torie
&RT. 2.733
2egea aplicabil#
*1. ;iliaia copilului din c#s#torie se stabile(te potrivit legii care+ la data c,nd s)a
n#scut+ c,rmuie(te efectele generale ale c#s#toriei p#rinilor s#i.
*2. 'ac#+ "nainte de na(terea copilului+ c#s#toria p#rinilor a "ncetat sau a fost
desf#cut#+ se aplic# legea care+ la data "ncet#rii sau desfacerii+ "i c,rmuia efectele.
*3. 2egea ar#tat# se aplic#+ de asemenea+ t#g#duirii paternit#ii copilului n#scut
din c#s#torie+ precum (i dob,ndirii numelui de c#tre copil.
&RT. 2.73%
2egitimarea copilului
1n ca!ul "n care p#rinii sunt "n drept s# procede!e la legitimarea prin c#s#torie
subsecvent# a copilului n#scut anterior+ condiiile cerute "n acest scop sunt cele
prev#!ute de legea care se aplic# efectelor generale ale c#s#toriei.
Q2. ;iliaia copilului din afara c#s#toriei
&RT. 2.734
2egea aplicabil#
*1. ;iliaia copilului din afara c#s#toriei se stabile(te potrivit legii naionale a
copilului de la data na(terii. 'ac# copilul are mai multe cet#enii+ altele dec,t cea
rom,n#+ se aplic# legea cet#eniei care "i este cea mai favorabil#.
*2. 2egea prev#!ut# la alin. *1. se aplic# "ndeosebi recunoa(terii filiaiei (i
efectelor ei+ precum (i contest#rii recunoa(terii filiaiei.
&RT. 2.737
R#spunderea tat#lui
%% %
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
'reptul mamei de a cere tat#lui copilului din afara c#s#toriei s# r#spund# pentru
c/eltuielile din timpul sarcinii (i pentru cele prilejuite de na(terea copilului este
supus legii naionale a mamei.
Q3. &dopia
&RT. 2.73?
2egea aplicabil# condiiilor de fond
*1. ondiiile de fond cerute pentru "nc/eierea adopiei sunt stabilite de legea
naional# a adoptatorului (i a celui ce urmea!# s# fie adoptat. &ce(tia trebuie s#
"ndeplineasc# (i condiiile care sunt obligatorii+ pentru ambii+ stabilite de fiecare
dintre cele dou# legi naionale ar#tate.
*2. ondiiile de fond cerute soilor care adopt# "mpreun# sunt cele stabilite de
legea care c,rmuie(te efectele generale ale c#s#toriei lor. &ceea(i lege se aplic# (i
dac# unul dintre soi adopt# copilul celuilalt.
&RT. 2.73A
2egea aplicabil# efectelor adopiei
:fectele adopiei+ precum (i relaiile dintre adoptator (i adoptat sunt guvernate de
legea naional# a adoptatorului+ iar "n ca!ul "n care ambii soi sunt adoptatori+ se
aplic# legea care guvernea!# efectele generale ale c#s#toriei. &ceea(i lege
c,rmuie(te (i desfacerea adopiei.
&RT. 2.736
2egea aplicabil# formei adopiei
;orma adopiei este supus# legii statului pe teritoriul c#ruia ea se "nc/eie.
&RT. 2.713
2egea aplicabil# nulit#ii adopiei
Nulitatea adopiei este supus#+ pentru condiiile de fond+ legilor aplicabile
condiiilor de fond+ iar pentru nerespectarea condiiilor de form#+ legii aplicabile
formei adopiei.
$:PI@N:& a 3)a
&utoritatea p#rinteasc#. 0rotecia copiilor
&RT. 2.711
2egea aplicabil#
2egea aplicabil# se stabile(te potrivit onveniei privind competena+ legea
aplicabil#+ recunoa(terea+ executarea (i cooperarea cu privire la r#spunderea
p#rinteasc# (i m#surile privind protecia copiilor+ adoptat# la Caga la 16 octombrie
%4 %
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
1667+ ratificat# prin 2egea nr. 3715233?+ publicat# "n Donitorul 8ficial al
Rom,niei+ 0artea I+ nr. A64 din 2A decembrie 233?.
$:PI@N:& a %)a
8bligaia de "ntreinere
&RT. 2.712
2egea aplicabil#
2egea aplicabil# obligaiei de "ntreinere se determin# potrivit reglement#rilor
dreptului @niunii :uropene.
&0. III
Eunurile
$:PI@N:& 1
'ispo!iii generale
&RT. 2.713
2egea aplicabil# bunurilor
*1. 0osesia+ dreptul de proprietate (i celelalte drepturi reale asupra bunurilor+
inclusiv cele de garanii reale+ sunt c,rmuite de legea locului unde acestea sunt
situate sau se afl#+ afar# numai dac# prin dispo!iii speciale se prevede altfel.
*2. 0latformele (i alte instalaii durabile de exploatare a resurselor submarine
situate pe platoul continental al unui stat sunt considerate+ "n "nelesul pre!entului
capitol+ ca bunuri imobile.
&RT. 2.71%
2egea aplicabil# patrimoniului de afectaiune
2egea aplicabil# unei mase patrimoniale afectate unei destinaii speciale+
profesionale sau de alt# natur#+ este legea statului cu care aceast# mas#
patrimonial# are cele mai str,nse leg#turi.
&RT. 2.714
2egea aplicabil# revendic#rii bunurilor mobile
*1. Revendicarea unui bun furat sau exportat ilegal este supus#+ la alegerea
proprietarului originar+ fie legii statului pe teritoriul c#ruia se afla bunul la
momentul furtului sau exportului+ fie legii statului pe teritoriul c#ruia se afl# bunul
la momentul revendic#rii.
*2. u toate acestea+ dac# legea statului pe teritoriul c#ruia bunul se afla la
momentul furtului sau exportului nu cuprinde dispo!iii privind protecia terului
%7 %
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
posesor de bun#)credin#+ acesta poate invoca protecia pe care i)o confer# legea
statului pe teritoriul c#ruia bunul se afl# la momentul revendic#rii.
*3. 0revederile alin. *1. (i *2. sunt aplicabile (i bunurilor furate sau exportate
ilegal din patrimonial cultural naional al unui stat.
&RT. 2.717
2egea aplicabil# u!ucapiunii mobiliare
*1. @!ucapiunea este c,rmuit# de legea statului unde bunul se afla la "nceperea
termenului de posesie+ prev#!ut "n acest scop.
*2. 1n ca!ul "n care bunul a fost adus "ntr)un alt stat+ unde se "mpline(te durata
termenului de u!ucapiune+ posesorul poate cere s# se aplice legea acestui din urm#
stat+ dac# sunt reunite+ cu "ncepere de la data deplas#rii bunului "n acel stat+ toate
condiiile cerute de menionata lege.
$:PI@N:& a 2)a
Eunurile mobile corporale
&RT. 2.71?
2egea aplicabil#
onstituirea+ transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra unui bun care (i)
a sc/imbat a(e!area sunt c,rmuite de legea locului unde acesta se afla "n momentul
c,nd s)a produs faptul juridic care a generat+ a modificat sau a stins dreptul
respectiv.
&RT. 2.71A
2egea aplicabil# bunului aflat "n curs de transport
Eunul aflat "n curs de transport este supus legii statului de unde a fost expediat+
afar# numai dac#<
a. p#rile interesate au ales+ prin acordul lor+ o alt# lege+ care devine astfel
aplicabil#-
b. bunul este depo!itat "ntr)un antrepo!it sau pus sub sec/estru "n temeiul unor
m#suri asigur#torii sau ca urmare a unei v,n!#ri silite+ "n aceste ca!uri fiind
aplicabil#+ pe perioada depo!itului sau sec/estrului+ legea locului unde a fost
rea(e!at temporar-
c. bunul face parte dintre cele personale ale unui pasager+ fiind "n acest ca! supus
legii sale naionale.
&RT. 2.716
Re!erva dreptului de proprietate
ondiiile (i efectele care decurg din re!erva dreptului de proprietate referitor la
un bun destinat exportului sunt c,rmuite+ dac# p#rile nu au convenit altfel+ de legea
statului exportator.
%? %
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
$:PI@N:& a 3)a
Dijloacele de transport
&RT. 2.723
2egea aplicabil#
*1. onstituirea+ transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra unui mijloc
de transport sunt supuse<
a. legii pavilionului pe care "l arborea!# nava sau legii statului de "nmatriculare a
aeronavei-
b. legii aplicabile statutului organic al "ntreprinderii de transport pentru
ve/iculele feroviare (i rutiere din patrimoniul ei.
*2. 2egea menionat# la alin. *1. se aplic# deopotriv#<
a. bunurilor aflate "n mod durabil la bord+ form,ndu)i dotarea te/nic#-
b. creanelor care au ca obiect c/eltuielile efectuate pentru asistena te/nic#+
"ntreinerea+ repararea sau renovarea mijlocului de transport.
&RT. 2.721
'omeniul de aplicare
2egea pavilionului navei sau statului de "nmatriculare a aeronavei c,rmuie(te
"ndeosebi<
a. puterile+ competenele (i obligaiile comandantului navei sau aeronavei-
b. contractul de angajare a personalului navigant+ dac# p#rile nu au ales o alt#
lege-
c. r#spunderea armatorului navei sau "ntreprinderii de transport aerian pentru
faptele (i actele comandantului (i ec/ipajului-
d. drepturile reale (i de garanie asupra navei sau aeronavei+ precum (i formele
de publicitate privitoare la actele prin care se constituie+ se transmit (i se sting
asemenea drepturi.
$:PI@N:& a %)a
Titlurile de valoare
&RT. 2.722
2egea aplicabil# titlurilor de valoare
*1. :miterea de aciuni sau obligaiuni+ nominative sau la purt#tor+ este supus#
legii aplicabile statutului organic al persoanei juridice emitente.
*2. ondiiile (i efectele transmiterii unui titlu de valoare dintre cele menionate
la alin. *1. sunt supuse<
%A %
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
a. legii aplicabile statutului organic al persoanei juridice emitente+ c,t prive(te
titlul nominativ-
b. legii locului de plat# a titlului la ordin-
c. legii locului unde se afl# titlul la purt#tor "n momentul transmiterii+ "n
raporturile dintre posesorii succesivi+ precum (i dintre ace(tia (i terele persoane.
&RT. 2.723
2egea aplicabil# titlului repre!entativ al m#rfii
*1. 2egea menionat# expres "n cuprinsul unui titlu de valoare stabile(te dac#
acesta "ntrune(te condiiile spre a fi un titlu repre!entativ al m#rfii pe care o
specific#. 1n lipsa unei asemenea preci!#ri+ natura titlului se determin# potrivit legii
statului "n care "(i are sediul "ntreprinderea emitent#.
*2. 'ac# titlul repre!int# marfa+ legea care i se aplic#+ "n calitatea sa de bun
mobil+ potrivit alin. *1.+ c,rmuie(te drepturile reale referitoare la marfa pe care o
specific#.
$:PI@N:& a 4)a
Eunurile incorporale
&RT. 2.72%
2egea aplicabil# operelor de creaie intelectual#
*1. Na(terea+ coninutul (i stingerea drepturilor de autor asupra unei opere de
creaie intelectual# sunt supuse legii statului unde aceasta a fost pentru "nt,ia oar#
adus# la cuno(tina publicului prin publicare+ repre!entare+ expunere+ difu!are sau
"n alt mod adecvat.
*2. 8perele de creaie intelectual# nedivulgate sunt supuse legii naionale a
autorului.
&RT. 2.724
2egea aplicabil# dreptului de proprietate industrial#
Na(terea+ coninutul (i stingerea dreptului de proprietate industrial# sunt supuse
legii statului unde s)a efectuat depo!itul ori "nregistrarea sau unde s)a depus cererea
de depo!it ori de "nregistrare.
$:PI@N:& a 7)a
;ormele de publicitate
&RT. 2.727
2egea aplicabil#
%6 %
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
*1. ;ormele de publicitate+ reali!ate "n orice mod+ referitoare la bunuri sunt
supuse legii aplicabile la data (i locul unde se "ndeplinesc+ afar# numai dac# prin
dispo!iii speciale se prevede altfel.
*2. ;ormele de publicitate+ precum (i cele cu efect constitutiv de drepturi
referitoare la un bun imobil sunt supuse legii statului unde acesta se g#se(te situat+
c/iar dac# temeiul juridic al na(terii+ transmiterii+ restr,ngerii sau stingerii dreptului
real ori garaniei reale s)a constituit prin aplicarea altei legi.
$:PI@N:& a ?)a
Ipotecile mobiliare
&RT. 2.72?
&plicarea legii locului unde se afl# bunul
ondiiile de validitate+ publicitatea (i efectele ipotecii mobiliare sunt supuse
legii locului unde se afl# bunul la data "nc/eierii contractului de ipotec# mobiliar#.
&RT. 2.72A
&plicarea legii locului unde se afl# debitorul
*1. 0rin excepie de la prevederile art. 2.72?+ se aplic# legea locului unde se afl#
debitorul+ "n ca!ul<
a. unui bun mobil corporal care+ potrivit destinaiei sale+ este utili!at "n mai
multe state+ dac# prin dispo!iii speciale nu se prevede altfel-
b. unui bun mobil incorporal-
c. unui titlu de valoare negociabil care nu este "n posesia creditorului. u toate
acestea+ "n ca!ul aciunilor+ p#rilor sociale (i obligaiunilor se aplic# legea
statutului organic al emitentului+ cu excepia ca!ului "n care aceste titluri de valoare
sunt tran!acionate pe o pia# organi!at#+ ca! "n care se aplic# legea statului "n care
funcionea!# piaa respectiv#.
*2. $e consider# c# debitorul se afl# "n statul "n care acesta are re(edina
obi(nuit# sau+ dup# ca!+ sediul social la data "nc/eierii contractului de ipotec#
mobiliar#.
&RT. 2.726
2egea aplicabil# "n ca!ul resurselor naturale
ondiiile de validitate+ publicitatea (i efectele ipotecii asupra resurselor
minerale+ petrolului sau ga!elor ori asupra unei creane re!ultate din v,n!area
acestora la surs#+ care se na(te de la data extragerii bunurilor sau de la data la care
sumele obinute din v,n!are sunt virate "n cont+ sunt supuse legii locului unde se
afl# exploatarea.
&RT. 2.733
$ituaiile speciale privind legea aplicabil# publicit#ii ipotecii mobiliare
43 4
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
*1. Ipoteca "nregistrat# potrivit legii locului unde se afl# bunul "(i conserv#
rangul de prioritate "n alt stat+ dac# au fost "ndeplinite (i formele de publicitate
prev#!ute de legea acestui stat<
a. "nainte s# "ncete!e rangul de prioritate dob,ndit potrivit legii aplicabile la data
constituirii ipotecii-
b. "n termen de cel mult 73 de !ile de la data la care bunul a intrat "n statul
respectiv sau "n termen de cel mult 14 !ile de la data la care creditorul a cunoscut
acest fapt.
*2. 0revederile alin. *1. sunt aplicabile "n mod corespun!#tor (i "n ca!ul "n care
ipoteca a fost "nregistrat# potrivit legii locului unde se afl# debitorul. Termenele
prev#!ute la alin. *1. lit. b. se calculea!#+ dup# ca!+ de la data la care debitorul "(i
stabile(te re(edina obi(nuit# ori+ dup# ca!+ sediul social "n statul respectiv sau de la
data la care creditorul a cunoscut acest fapt.
*3. u toate acestea+ ipoteca mobiliar# nu va fi opo!abil# terului care a dob,ndit
cu titlu oneros un drept asupra bunului f#r# s# fi cunoscut existena ipotecii
mobiliare (i mai "nainte ca aceasta s# fi devenit opo!abil# potrivit alin. *1. (i *2..
&RT. 2.731
2ipsa publicit#ii "n str#in#tate
*1. 'ac# legea str#in# care reglementea!# rangul ipotecii mobiliare nu prevede
formalit#i de publicitate (i bunul nu este "n posesia creditorului+ ipoteca mobiliar#
are rang inferior<
a. ipotecii asupra unei creane const,nd "ntr)o sum# de bani pl#tibil# "n Rom,nia-
b. ipotecii asupra unui bun mobil corporal+ care a fost constituit# atunci c,nd
bunul se afla "n Rom,nia+ sau asupra unui titlu negociabil.
*2. u toate acestea+ ipoteca mobiliar# "(i conserv# rangul de prioritate+ dac# este
"nregistrat#+ potrivit legii rom,ne+ "naintea constituirii ipotecii menionate la alin.
*1. lit. a. sau b..
&RT. 2.732
2egea aplicabil# operaiunilor asimilate ipotecilor mobiliare
*1. 'ispo!iiile pre!entei seciuni referitoare la publicitate (i efectele acesteia
sunt aplicabile+ "n mod corespun!#tor+ in,nd seama de natura bunurilor mobile+ (i
operaiunilor asimilate+ potrivit legii+ ipotecii mobiliare.
*2. 0entru determinarea legii aplicabile se ia "n considerare data "nc/eierii
operaiunii asimilate ipotecii mobiliare.
&0. I9
Do(tenirea
&RT. 2.733
41 4
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
2egea aplicabil#
Do(tenirea este supus# legii statului pe teritoriul c#ruia defunctul a avut+ la data
morii+ re(edina obi(nuit#.
&RT. 2.73%
&legerea legii aplicabile
*1. 8 persoan# poate s# aleag#+ ca lege aplicabil# mo(tenirii "n ansamblul ei+
legea statului a c#rui cet#enie o are.
*2. :xistena (i validitatea consim#m,ntului exprimat prin declaraia de alegere
a legii aplicabile sunt supuse legii alese pentru a c,rmui mo(tenirea.
*3. 'eclaraia de alegere a legii aplicabile trebuie s# "ndeplineasc#+ "n ceea ce
prive(te forma+ condiiile unei dispo!iii pentru cau!# de moarte. Tot astfel+
modificarea sau revocarea de c#tre testator a unei asemenea desemn#ri a legii
aplicabile trebuie s# "ndeplineasc#+ "n ceea ce prive(te forma+ condiiile de
modificare sau de revocare a unei dispo!iii pentru cau!# de moarte.
&RT. 2.734
2egea aplicabil# formei testamentului
1ntocmirea+ modificarea sau revocarea testamentului sunt considerate valabile
dac# actul respect# condiiile de form# aplicabile+ fie la data c,nd a fost "ntocmit+
modificat sau revocat+ fie la data decesului testatorului+ conform oric#reia dintre
legile urm#toare<
a. legea naional# a testatorului-
b. legea re(edinei obi(nuite a acestuia-
c. legea locului unde actul a fost "ntocmit+ modificat sau revocat-
d. legea situaiei imobilului ce formea!# obiectul testamentului-
e. legea instanei sau a organului care "ndepline(te procedura de transmitere a
bunurilor mo(tenite.
&RT. 2.737
'omeniul de aplicare a legii mo(tenirii. $uccesiunea vacant#
*1. 2egea aplicabil# mo(tenirii stabile(te "ndeosebi<
a. momentul (i locul desc/iderii mo(tenirii-
b. persoanele cu vocaie de a mo(teni-
c. calit#ile cerute pentru a mo(teni-
d. exercitarea posesiei asupra bunurilor r#mase de la defunct-
e. condiiile (i efectele opiunii succesorale-
f. "ntinderea obligaiei mo(tenitorilor de a suporta pasivul-
g. condiiile de fond ale testamentului+ modificarea (i revocarea unei dispo!iii
testamentare+ precum (i incapacit#ile speciale de a dispune sau de a primi prin
testament-
/. partajul succesoral.
42 4
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
*2. 1n ca!ul "n care+ conform legii aplicabile mo(tenirii+ succesiunea este vacant#+
bunurile situate sau+ dup# ca!+ aflate pe teritoriul Rom,niei sunt preluate de statul
rom,n "n temeiul dispo!iiilor legii rom,ne privitoare la atribuirea bunurilor unei
succesiuni vacante.
&0. 9
&ctul juridic
&RT. 2.73?
2egea aplicabil# condiiilor de fond
*1. ondiiile de fond ale actului juridic sunt stabilite de legea aleas# de p#ri
sau+ dup# ca!+ de autorul s#u.
*2. &legerea legii aplicabile actului trebuie s# fie expres# ori s# re!ulte
ne"ndoielnic din cuprinsul acestuia sau din circumstane.
*3. 0#rile pot alege legea aplicabil# totalit#ii sau numai unei anumite p#ri a
actului juridic.
*%. 1nelegerea privind alegerea legii aplicabile poate fi modificat# ulterior
"nc/eierii actului. Dodificarea are efect retroactiv+ f#r# s# poat# totu(i<
a. s# infirme validitatea formei acestuia- sau
b. s# aduc# atingere drepturilor dob,ndite "ntre timp de teri.
&RT. 2.73A
2egea aplicabil# "n lipsa alegerii
*1. 1n lipsa alegerii+ se aplic# legea statului cu care actul juridic pre!int#
leg#turile cele mai str,nse+ iar dac# aceast# lege nu poate fi identificat#+ se aplic#
legea locului unde actul juridic a fost "nc/eiat.
*2. $e consider# c# exist# atari leg#turi cu legea statului "n care debitorul
prestaiei caracteristice sau+ dup# ca!+ autorul actului are+ la data "nc/eierii actului+
dup# ca!+ re(edina obi(nuit#+ fondul de comer sau sediul social.
&RT. 2.736
2egea aplicabil# condiiilor de form#
*1. ondiiile de form# ale unui act juridic sunt stabilite de legea care "i
c,rmuie(te fondul.
*2. &ctul se consider# totu(i valabil din punctul de vedere al formei+ dac#
"ndepline(te condiiile prev#!ute de una dintre legile urm#toare<
a. legea locului unde a fost "ntocmit-
b. legea cet#eniei sau legea re(edinei obi(nuite a persoanei care l)a consimit-
c. legea aplicabil# potrivit dreptului internaional privat al autorit#ii care
examinea!# validitatea actului juridic.
43 4
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
*3. 1n ca!ul "n care legea aplicabil# condiiilor de fond ale actului juridic impune+
sub sanciunea nulit#ii+ o anumit# form# solemn#+ nicio alt# lege dintre cele
menionate la alin. *2. nu poate s# "nl#ture aceast# cerin#+ indiferent de locul
"ntocmirii actului.
&0. 9I
8bligaiile
&RT. 2.7%3
2egea aplicabil# obligaiilor contractuale
*1. 2egea aplicabil# obligaiilor contractuale se determin# potrivit
reglement#rilor dreptului @niunii :uropene.
*2. 1n materiile care nu intr# sub incidena reglement#rilor @niunii :uropene sunt
aplicabile dispo!iiile pre!entului cod privind legea aplicabil# actului juridic+ dac#
nu se prevede altfel prin convenii internaionale sau prin dispo!iii speciale.
&RT. 2.7%1
2egea aplicabil# obligaiilor extracontractuale
*1. 2egea aplicabil# obligaiilor extracontractuale se determin# potrivit
reglement#rilor dreptului @niunii :uropene.
*2. 1n materiile care nu intr# sub incidena reglement#rilor @niunii :uropene se
aplic# legea care c,rmuie(te fondul raportului juridic preexistent "ntre p#ri+ dac# nu
se prevede altfel prin convenii internaionale sau prin dispo!iii speciale.
&RT. 2.7%2
R#spunderea pentru atingeri aduse personalit#ii
*1. 0reteniile de reparaii "ntemeiate pe o atingere adus# vieii private sau
personalit#ii+ inclusiv prin mass)media sau orice alt mijloc public de informare+
sunt c,rmuite+ la alegerea persoanei le!ate+ de<
a. legea statului re(edinei sale obi(nuite-
b. legea statului "n care s)a produs re!ultatul p#gubitor-
c. legea statului "n care autorul daunei "(i are re(edina obi(nuit# ori sediul social.
*2. 1n ca!urile prev#!ute la alin. *1. lit. a. (i b. se cere (i condiia ca autorul
daunei s# fi trebuit "n mod re!onabil s# se a(tepte ca efectele atingerii aduse
personalit#ii s# se produc# "n unul dintre acele dou# state.
*3. 'reptul la replic# "mpotriva atingerilor aduse personalit#ii este supus legii
statului "n care a ap#rut publicaia sau de unde s)a difu!at emisiunea.
&RT. 2.7%3
$tingerea obligaiilor
*1. 'elegaia (i novaia sunt supuse legii aplicabile obligaiei care le formea!#
obiectul.
4% 4
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
*2. ompensaia este supus# legii aplicabile creanei c#reia i se opune stingerea+
parial# sau total#+ prin compensaie.
&RT. 2.7%%
0luralitatea de debitori
reditorul care "(i valorific# drepturile "mpotriva mai multor debitori trebuie s#
se conforme!e legii aplicabile "n raporturile sale cu fiecare dintre ei.
&RT. 2.7%4
'reptul de regres
*1. 'reptul unui debitor de a exercita regresul "mpotriva unui codebitor exist#
numai dac# legile aplicabile ambelor datorii "l admit.
*2. ondiiile de exercitare a regresului sunt determinate de legea aplicabil#
datoriei pe care codebitorul o are fa# de creditorul urm#ritor.
*3. Raporturile dintre creditorul care a fost de!interesat (i debitorul pl#titor sunt
supuse legii aplicabile datoriei acestuia din urm#.
*%. 'reptul unei instituii publice de a exercita regresul este stabilit de legea
aplicabil# statutului s#u organic. &dmisibilitatea (i exerciiul regresului sunt
guvernate de dispo!iiile alin. *2. (i *3..
&RT. 2.7%7
Doneda de plat#
*1. Doneda de plat# este definit# de legea statului care a emis)o.
*2. :fectele pe care moneda le exercit# asupra "ntinderii unei datorii sunt
determinate de legea aplicabil# datoriei.
*3. 2egea statului "n care trebuie efectuat# plata determin# "n ce anume moned#
urmea!# ca ea s# fie f#cut#+ afar# numai dac#+ "n raporturile de drept internaional
privat n#scute din contract+ p#rile au convenit o alt# moned# de plat#.
&0. 9II
ambia+ biletul la ordin (i cecul
$:PI@N:& 1
'ispo!iii generale
&RT. 2.7%?
2egea aplicabil# capacit#ii
0ersoana care+ potrivit legii sale naionale+ este lipsit# de capacitatea de a se
angaja prin cambie+ bilet la ordin sau cec se oblig# totu(i valabil printr)un asemenea
titlu+ dac# semn#tura a fost dat# "ntr)un stat a c#rui lege "l consider# capabil pe
subscriitor.
&RT. 2.7%A
44 4
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
2egea aplicabil# condiiilor de form#
*1. &ngajamentul asumat "n materie de cambie+ bilet la ordin sau cec este supus
condiiilor de form# ale legii statului unde angajamentul a fost subscris. 1n materie
de cec+ "ndeplinirea condiiilor de form# prev#!ute de legea locului pl#ii este
suficient#.
*2. 'ac# angajamentul este nevalabil+ potrivit legii prev#!ute la alin. *1.+ dar se
conformea!# legii statului unde are loc subscrierea unui angajament ulterior+
neregularitatea de form# a primului angajament nu infirm# validitatea celui ulterior.
&RT. 2.7%6
2egea aplicabil# aciunii "n regres
Termenele stabilite pentru exercitarea aciunii "n regres sunt determinate+ fa# de
orice semnatar+ de legea locului unde titlul a luat na(tere.
&RT. 2.743
2egea aplicabil# protestului
;orma (i termenele de protest+ c,t (i condiiile de form# ale unor acte necesare
pentru exercitarea sau conservarea drepturilor "n materie de cambie+ bilet la ordin
sau cec sunt stabilite de legea statului unde trebuie "ntocmit protestul sau un alt act
necesar.
$:PI@N:& a 2)a
ambia (i biletul la ordin
&RT. 2.741
2egea aplicabil# efectelor obligaiilor
*1. :fectele obligaiilor acceptantului unei cambii (i semnatarului unui bilet la
ordin sunt supuse legii locului unde aceste titluri sunt pl#tibile.
*2. :fectele pe care le produc semn#turile celorlali obligai prin cambie sau prin
bilet la ordin sunt determinate de legea statului pe teritoriul c#ruia au fost date
semn#turile.
&RT. 2.742
2egea aplicabil# dob,ndirii creanei
2egea locului unde titlul a fost constituit stabile(te dac# posesorul cambiei
dob,nde(te creana care a dat loc emisiunii titlului.
&RT. 2.743
2egea aplicabil# accept#rii
2egea statului unde este pl#tibil# cambia stabile(te dac# acceptarea poate fi
restr,ns# la o parte din sum#+ precum (i dac# posesorul titlului este sau nu este
obligat s# primeasc# o plat# parial#.
&RT. 2.74%
47 4
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
2egea aplicabil# "n ca! de pierdere sau furt
2egea statului unde cambia sau biletul la ordin sunt pl#tibile determin# m#surile
ce pot fi luate "n ca! de pierdere sau furt al titlului.
$:PI@N:& a 3)a
ecul
&RT. 2.744
2egea aplicabil#
2egea statului unde cecul este pl#tibil determin# persoanele asupra c#rora poate
fi tras un asemenea titlu.
&RT. 2.747
Nulitatea cecului
1n ca!ul "n care+ potrivit legii aplicabile+ cecul este nul din cau!# c# a fost tras
asupra unei persoane ne"ndrept#ite+ obligaiile ce decurg din semn#turile puse pe
titlu "n alte state+ ale c#ror legi nu cuprind o asemenea restricie+ sunt valabile.
&RT. 2.74?
2egea aplicabil# efectelor obligaiilor
2egea statului pe al c#rui teritoriu au fost subscrise obligaiile ce decurg din cec
determin# efectele acestor obligaii.
&RT. 2.74A
'omeniul de aplicare
2egea statului unde cecul este pl#tibil determin# "ndeosebi<
a. dac# titlul trebuie tras la vedere sau dac# poate fi tras la un anumit termen de
la vedere+ precum (i efectele postdat#rii-
b. termenul de pre!entare-
c. dac# cecul poate fi acceptat+ certificat+ confirmat sau vi!at (i care sunt efectele
produse de aceste meniuni-
d. dac# posesorul poate cere (i dac# este obligat s# primeasc# o plat# parial#-
e. dac# cecul poate fi barat sau poate s# cuprind# clau!a Opl#tibil "n contO ori o
expresie ec/ivalent# (i care sunt efectele acestei bar#ri+ clau!e sau expresii
ec/ivalente-
f. dac# posesorul are drepturi speciale asupra provi!ionului (i care este natura
lor-
g. dac# tr#g#torul poate s# revoce cecul sau s# fac# opo!iie la plata acestuia-
/. m#surile care pot fi luate "n ca! de pierdere sau de furt al cecului-
i. dac# un protest sau o constatare ec/ivalent# este necesar# pentru conservarea
dreptului de regres "mpotriva giranilor+ tr#g#torului (i celorlali obligai.
4? 4
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
&0. 9III
;iducia
&RT. 2.746
&legerea legii aplicabile
*1. ;iducia este supus# legii alese de constituitor.
*2. 'ispo!iiile art. 2.73? sunt aplicabile.
&RT. 2.773
'eterminarea obiectiv# a legii aplicabile
1n lipsa alegerii legii aplicabile+ precum (i "n ca!ul "n care legea aleas# nu
cunoa(te instituia fiduciei+ se aplic# legea statului cu care fiducia pre!int# cele mai
str,nse leg#turi. 1n acest scop+ se ine seama "ndeosebi de<
a. locul de administrare a masei patrimoniale fiduciare+ desemnat de constituitor-
b. locul situ#rii bunurilor fiduciare-
c. locul unde fiduciarul "(i are re(edina obi(nuit# sau+ dup# ca!+ sediul social-
d. scopul fiduciei (i locul unde acesta urmea!# s# se reali!e!e.
&RT. 2.771
'omeniul de aplicare
2egea determinat# potrivit art. 2.746 (i 2.773 este aplicabil# condiiilor de
validitate+ interpret#rii (i efectelor fiduciei+ precum (i administr#rii ei. &ceast# lege
determin# "n special<
a. desemnarea+ renunarea (i "nlocuirea fiduciarului+ condiiile speciale pe care
trebuie s# le "ndeplineasc# o persoan# pentru a fi desemnat# fiduciar+ precum (i
transmiterea puterilor fiduciarului-
b. drepturile (i obligaiile dintre fiduciari-
c. dreptul fiduciarului de a delega "n tot sau "n parte executarea obligaiilor sale
sau exercitarea puterilor care "i revin-
d. puterile fiduciarului de a administra (i de a dispune de bunurile din masa
patrimonial# fiduciar#+ de a constitui garanii (i de a dob,ndi alte bunuri-
e. puterile fiduciarului de a face investiii (i plasamente-
f. "ngr#dirile cu privire la durata fiduciei+ precum (i cele cu privire la puterile
fiduciarului de a constitui re!erve din veniturile re!ultate din administrarea
bunurilor-
g. raporturile dintre fiduciar (i beneficiar+ inclusiv r#spunderea personal# a
fiduciarului fa# de beneficiar-
/. modificarea sau "ncetarea fiduciei-
i. reparti!area bunurilor ce alc#tuiesc masa patrimonial# fiduciar#-
j. obligaia fiduciarului de a da socoteal# de modul cum a fost administrat# masa
patrimonial# fiduciar#.
4A 4
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
&RT. 2.772
$ituaiile speciale
@n element al fiduciei+ susceptibil de a fi i!olat+ "n special administrarea
acestuia+ poate fi supus unei legi distincte.
&0. IR
0rescripia extinctiv#
&RT. 2.773
2egea aplicabil#
0rescripia extinctiv# a dreptului la aciune este supus# legii care se aplic#
dreptului subiectiv "nsu(i.
3*!o+ra-"2
Noul od ivil artea a 9II)a Norme conflictuale
2egea 2A?52336 privind Noul od ivil
2egea ?152313
<aro0a L(u;Maru0= Pop"0%u Da& A&$r"+ Drept Internaional !rivat. "ratat
#lementar, :ditura 2umina 2ex+ Eucure(ti+ 1666
S"r+u D"!"a&u= Drept internaional privat, vol.I+ :ditura 'acia :uropa Nova+
2ugoj+ 2333
N%o!"ta Da%o&u= Drept internaional privat, :ditura 2umina 2ex+ Eucure(ti+
2334
Ttu0 Pr"0%ur"= Co$ru N%o!a" Sa(u+ Drept internaional privat, :ditura 2umina
2ex+ Eucure(ti+ 2334
3a&%a Mara Car,"& Pr"$"0%u= +undamentele normelor conflictuale, :d. R. &.
Donitorul 8ficial+ Eucure(ti+ 2331
3a&%a Mara Car,"& Pr"$"0%u+ Drept internaional privat. !artea ,eneral#,
:ditura Solters TluHer+ Eucure(ti+ 2311
Da& Lupa(%u+ Drept internaional privat, :ditura @niversul Buridic+ Eucure(ti+
2313
O($u U&+ur"a&u= C#!&a >u+a0tru= A$ra& Cr%a+ -anual de Drept
internaional privat, :ditura Camangiu+ Eucure(ti+ 233A
46 4
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
________________________________________________________________________
73 7