Sunteți pe pagina 1din 14

SC_________________ SRL CUI: __________________

REGULAMENT INTERN
________
-cf. noul Cod al Muncii Dispozitii generate

Prezentul Regulament intern cuprinde dispozitii in baza carora se desfasoara activitatea in cadrul Societatii Comerciale/Unitatii denumita in continuare angajator, si sunt aplicabile tuturor salariatilor societatii indiferent de atributiile pe care le indeplinesc, locul de munca si tipul de contract individual de munca pe care acestia l-au incheiat cu angajatorul, celor care lucreaza in cadrul societatii ca delegati, precum si elevilor si studentilor care fac practica in societate. Cei care lucreaza in cadrul societatii ca delegati ai unei alte societati sunt obligati sa respecte, pe langa disciplina muncii din societatea care i-a delegat si regulile de disciplina specifice locului de munca unde isi desfasoara activitatea pe timpul delegarii. Disciplina salariatilor, in contextul prezentului regulament, impune respectarea si executarea de catre tot personalul, indiferent de functie si pregatire profesionala, a regulilor stabilite in cadrul societatii, in conformitate cu legislatia muncii. Disciplina presupune subordonarea fiecarui salariat fata de sefii lui ierarhici si se bazeaza pe recunoasterea constienta a necesitatii indeplinirii de catre acestia a indatoririlor de serviciu. Regulile generale cuprinse in acest regulament sunt obligatorii pentru toate unitatile si subunitatile din structura societatii si au la baza prevederile Codului muncii, ale Contractului colectiv de munca si a altor acte normative, care stabilesc raporturile de munca intre angajator si salariati. Dispozitiile Regulamentului intern produc efecte pentru toti salariatii din SOCIETATE indiferent de data angajarii lor, din momentul incunostiintarii acestora. Relatiile de serviciu dintre salariatii societatii sunt relatii de autoritate administrativa de autoritate operativa si de colaborare. Din punct de vedere al autoritatii administrative, fiecare salariat este subordonat unui singur sef ierarhic direct. Relatiile de autoritate operativa si de colaborare se stabilesc prin proceduri operationale si alte documente intene.

Capitolul l : Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca


1.1. Activitatea de protectie a muncii asigura aplicarea criteriilor ergonomice pentru imbunatatirea conditiilor de munca si pentru reducerea efortului fizic, precum si masuri adecvate pentru desfasurarea procesului muncii in conditii prevazute de lege, in mod deosebit pentru munca femeilor si a tinerilor. 1.2. Angajatorul organizeaza activitatea de securitate si medicina muncii prin care se asigura adaptarea masurilor necesare pentru asigurarea securitatii si protejarea sanatatii salariatilor si alocarea mijloacelor necesare realizarii politicii de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, organizand compartimentul si comitetul de securitate si sanatate in munca. 1.3. Obligatiile si responsabilitatile tuturor participantilor la procesul de munca sunt in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. 1.4. In stabilirea regulilor privind conditiile de munca, securitatea si sanatatea in munca se au in vedere urmatoarele principii: a) problemele de protectie a muncii vor fi considerate ca parte integranta a procesului de productie, ca o garantie a obtinerii unor rezultate ecnomice bune in conditiile evitarii accidentelor tehnice si umane, imbolnavirilor profesionale, a poluarii zonelor de lucru si/sau a mediului inconjurator. b) masurile preconizate sa vizeze mai intai ameliorarea reala a conditiilor de munca si numai daca acest lucru nu este posibil sa se procedeze la acordarea de compensari banesti sau de alta natura; c) masurile preconizate pentru ameliorarea conditiilor de munca trebuie sa fie realizate impreuna cu reprezentantii organizatiilor sindicale, astfel incat acstia sa fie consultati si informati cu privire la aceste masuri; d) principii generale de prevenire : evitarea riscurilor si evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; combaterea riscurilor de expunere la noxe; adaptarea muncii la om, alegerea echipamentului tehnic si a metodelor de munca, cu adaptarea permanenta la progresul tehnic; inlocuirea pericolelor prin nonpericole sau pericole mai mici; prioritatea masurilor de protectie colectiva fata de masurile de individuala; protejarea grupurilor expuse la riscuri de accidentare profesionala;

prevederea instructiunilor specifice pentru salariati; e) in situatia in care un loc de munca este utilizat in comun de mai multe entitati angajatorii vor coopera in coordonarea actiunilor de evaluare si prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, se vor informa reciproc, vor informa salariatii si reprezentantii acestora privind toate elementele starii de securitate si sanatate in munca. 1.5. Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa adopte solutii conforme normelor de protectie in toate fazele de cercetare, proiectare, executie si punere in functiune a constructiilor, cu respectarea standardelor de securitate a muncii si a reglementarilor specifice; b) sa asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea salariatilor in vederea stabilirii masurilor de prevenire, incluzand amenajarea locurilor de munca, alegerea echipamentului tehnic, tehnologiile si metodele de lucru si masurile preventive care sa asigure imbunatatirea nive!ului de securitate si sanatate in munca; c) sa stabileasca masurile tehnice, organizatorice si igienico-sanitare de protectie a muncii, corespunzator conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati; d) sa elaboreze instructiuni proprii care sa detalieze si sa particularizeze reglementarile legale de securitate a muncii, in raport cu fiecare activitate care se desfasoara; e) sa stabileasca in fisa postului atributiile si raspunderile salariatilor in domeniul protectiei muncii, corespunzator functiilor exercitate; f) sa solicite autorizarea functionarii unitatii din punctul de vedere al protectiei muncii, mentinand conditiile de lucru pentru care s-a solicitat autorizarea, precum si sa ceara revizuirea autorizatiei in cazul modificarii conditiilor initiale la acordarea acesteia: g) sa asigure si sa controleze prin personalul propriu sau personal extern abilitat. cunoasterea si aplicarea de catre toti salariatii a masurilor de securitate si sanatate in munca precum si a prevederilor legale in domeniu; h) sa se asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii, asupra riscurilor la care aceasta va fi supusa la locul de munca si asupra masurilor de prevenire necesare inclusiv cele referitoare la primul ajutor; i) sa ia masuri pentru asigurarea materialelor necesare informarii educarii, formarii, instruirii, perfectionarii si testarii salariatior, asigurand resursele necesare; j) sa asigure autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor, conform reglementariior in vigoare; k) sa angajeze numai persoane care corespund solicitarilor de mnunca pe care urmeaza sa le execute, calitate dovedita in urma controlului medical si/sau a verificarii aptitudinilor psihoprofesionale; l) sa ia masurile necesare informarii salariatilor din orice terta unitate, referitor la problemele de securitate si sanatate in munca la care participa; m) sa se asigure ca salariatii din unitatile terte, implicate in procesul muncii din unitatea sa, au primit instructiuni adecvate referitoare la riscurile la care pot fi expusi pe durata desfasurarii activitatii respective; n) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca numai salariatii care au fost instruiti adecvat sa poata avea acces la locurile de munca unde sunt riscuri pentru securitatea si sanatatea acestora: o) sa asigure dotarea, intretinerea si verificarea echipamentelor individuale de protectie a muncii si, dupa caz, a echipamentelor individuale de lucru, precum si sa impiedice desfasurarea oricarei activitati fara utilizarea corecta a echipamentului din dotare, indiferent de caracterul relatiei de munca si tipul contractului individual de munca; p)

sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in procesele tehnologice;

q) sa asigure periodic verificarea incadrarii nivelului noxelor in limitele admise prin masuratori efectuate de catre organisme abilitate sau laboratoare proprii abilitate: r) sa se asigure ca sunt consultati salariatii si/sau reprezentantii lor, mai ales la introducerea tehnologiilor noi, la alegerea echipamentelor tehnice, la schimbarea conditiilor si a modului de munca, la desemnarea salariatilor cu atributii specifice la angajarea institutiilor specializate, abiliate pentru a presta servicii in domeniul securitatii muncii , la dimensionarea sarcinii de munca functie de capacitatea salariatilor de a executa sarcinile de munca repartizate/ normate; s) sa se asigure membrilor Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca, timpul necesar exercitarii atributiilor, care va fi considerat timp de munca si sa le furnizeze mijloacele necesare pentru a-si exercita drepturile si atributiile ce decurg din calitatea acordata; t) sa se stabileasca si sa se tina evidenta locurilor de munca cu pericol deosebit si sa se identifice locurile unde pot apare stari de pericol iminent; u) sa se acorde, la recomandarea medicului de medicina muncii, materialele igienico sanitate, respectiv alimentatia de protectie, conform reglementarile; v) sa se asigure supraveghere medicala, corespunzator riscurilor la care sunt supusi salariatii in procesul muncii, asigurand intocmirea fisei de expunere la riscuri profesionale si, dupa caz, sa intocmeasca avidenta nominala a salariatilor cu handicap si a celor cu varsta sub 18 ani; w) sa se comunice, cerceteze, inregistreze, declare si sa tina evidenta accidentelor de munca, a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor asigurand: anuntarea imediata a producerii unor avarii tehnice, evenimente, accidente de munca sau imbolnaviri profesionale la inspectoratul teritorial de munca si organele de urmarire penala competente, potrivit legii;

luarea

masurilor pentru a nu se modifica starea de fapt, rezultata din producerea unui accident de munca mortal sau coloctiv, cu execeptia cazurilor in care mentinerea acestor stari ar genera alte accidente sau avarii cu consecinte grave sau ar periclita viata accidentatilor sau a altor persoane; prezentarea documentelor si furnizarea informatiilor solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al cercetarii accidentelor de munca; de asemenea din oficiu sau la solicitarea inspectoratului de munca, a salariatilor care participa la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de munca: realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca cu ocazia controalelor si a cercetarii accidentelor de munca. 1.6. La nivelul societatii este organizata activitatea de securitate si sanatate in munca in care este angrenat la nivelul executiv si la nivelul unitatii componente, personal format perfectionat si atestat in domeniul sanatatii si securitatii in munca. 1.7. Raspunderea pentru stabilirea, asigurarea si realizarea masurilor de protectie a muncii o au cei care organizeaza, conduc, coordoneaza si controleaza procesele de productie, iar raspunderea pentru respectarea acestor masuri o au toti salariatii. 1.8. In vederea imbunatatirii si/sau mentinerii la parametrii prevazuti de normativelor in vigoare, a conditiilor de desfasurare a activitatilor la locurile de munca, angajatorul va asigura adoptarea masurilor adecvate privind amenajarea locurilor de munca, intre care: a)locurile de munca amplasate in cladirilor sau in aer liber, caracterizat prin degajari de noxe, vor fi astfel amenajate, utilate si dotate incat sa se evite poluarea sau influenta locurilor de munca vecine; b) instalatiile de ventilare vor asigura conditiile de microclimat, precum si eliminarea sau reducerea pana la limitele admise ale noxelor, asigurand dispozitivele si aparatele necesare pentru controlul functionarii instalatii!or de ventilare si controlul microclimatului din incaperile de lucru; c) asigurarea cu dotari social-sanitare in functie de necesitatile fiziologice ale salariatilor si de caracteristicile proceselor de munca si mediului de munca (vestiare, bai, grupuri sanitare, locuri pentru servirea mesei, incapere pentru acordarea primului ajutor etc.). 1.9. (1) Angajatorul va lua masuri pentru asigurarea in mod obligatoriu a apei potabile si pentru spalat la toate locurile de munca. Acolo unde nu poate fi asigurata apa potabila, angajatorul va asigura, gratuit, cel putin 2 litri de apa minerala pe zi (tura)/om, pentru toti salariatii care isi desfasoara activitatea permanent sau temporal in acel loc de munca. (2) Angajatorul va asigura salariatilor, gratuit, materiale igienico-sanitare stabilite la nivelul fiecarei subunitati in parte. (3) La locurile de munca unde temperatura aerului depaseste constant 30 C, se va asigura apa carbogazoasa salina (1 g NaCl/litru) in cantitati de 2-4 litri/persoana/schimb, la temperatura de 16-18 C. (4) La locurile de munca cu temperaturi joase (sub 5 C), se va asigura ceai fierbinte in cantitate de 0,5 - 1 litru/persoana/schimb. (5) Pentru zilele cand temperatura atmosferica depaseseste 37C, toti salariatii vor primi 2 3 litri de apa minerala pe zi pentru rehidratarea organismului. (6) Este interzisa compensarea in bani a drepturilor privind alimentatia de protectie si materialele igienico sanitare. 1.10. (1) Locurile de munca se clasifica in locuri de munca eu conditii normale si locuri de munca cu conditii deosebite conform legislatiei in vigoare. (2) Locurile de munca cu conditii deosebite conform alin.(l) sunt cele cu conditii grele: periculoase, nocive, izolate sau altele asemenea si se stabilesc prin regulamentul societatii . (3) In cazul locurilor de munca cu conditii deosebite (grele, periculoase, nocive), angajatorul va asigura semnalizarea corespunzatoare si va pune la dispozitia saiariatilor mijloacele de aparare necesare, iar salariatii vor lua la cunostinta, sub semnatura, de riscurile specifice la care sunt expusi si de obligativitatea utilizarii mijloacelor de protectie din dotare. (4) Pentru prestarea activitatii in aceste locuri de munca, salariatii au dreptul, dupa caz la sporuri la salariul de baza, alimentatie de intarire a rezistentei organismului, echipament de protectie gratuit materiale igienico-sanitare, concedii-suplimentare, mentionate in contractul colectiv de munca aplicabil si in alte documente specifice incheiate la nivel de unitate/subunitate. 1.11. (1) Angajatorul se obliga sa acorde gratuit. fiecarui salariat, in conditiile legii echipament de protectie, corespunzator riscurilor cumulate la care acesta este supus in procesul muncii. (2) Din comisiile subunitatilor care analizeaza riscurile la fiecare loc de munca, face parte in mod obligatoriu si un reprezentant al organizatiei sindicale, membru in Comitetul de Secuiritate si Sanatate in Munca din subunitate. (3) Echipamentul de protectie este proprietatea societatii! (4) Obligatiile concrete, atat ale angajatorului cat si ale salariatilor referitoare la echipamentul de protectie, sunt stabilite prin "Regulamentul de dotare eu echipament individual de protectie". Nerespectarea acestor obligatii atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala sau penala, dupa caz. 1.12. (1) Echipamentul de protectie distrus ca urmare a unor accidente, avarii sau altor cauze neimputabile salariatului, inainte de expirarea duratei normale de folosire, va fi inlocuit imediat cu alt echipament corespunzator. (2) Deteriorarea sau distrugerea echipamentului individual de protectie din vina salariatilor utilizarea in alte scopuri decat cele pentru care a fost destinat, in afara timpului de lucru sau instrainarea lui atrage dupa sine raspunderea patrimoniala a salariatului, acesta urmand a plati contravaloarea echipamentului in vederea inlocuirii acestuia cu echipament corespunzator. 1.13. Echipamentul de lucru destinat protejarii imbracamintii salariatilor se acorda, la cerere, celor care nu beneficiaza

de echipament de protectie, conform nomenclatorului in vigoare in cadrul socieratii, cu suportarea de catre angajator a 50% din costul acestuia. 1.14. (1) Angajatorul va asigura supravegherea starii de sanatate a tuturor salariatilor prin servicii medicale de medicina muncii, care cuprind: examene medicale la angajarea in munca de adaptare, periodice si la reluarea activitatii, conform prevederilor legale. (2) Angajatorul va asigura efectuarea controalelor medicale la periodicitatea stabilita prin reglementarile legale in vigoare sau la intervale mai scurte, la indicatia medicului de medicina muncii. (3) Controlul medical periodic al salariatilor se face anual, cu exceptia categoriilor de salariati pentru care periodicitatea controalelor medicale este stabilita prin acte normative. (4) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile prevederilor alineatelor precedente. Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea medicala constituie abatere disciplinara. 1.15. (1) Rezultatele examenelor medicale se inregistreaza de medicul de medicina muncii in dosarele medicale ale salariatilor. Dosarele sunt protejate de prevederile legislatiei in vigoare privind secretul medical si sunt comunicabile angajatoruiui, cu respecatrea intimitatii datelor personale ale angajatilor. . (2) Conciuziile medicului de medicina muncii se inregistreaza in fisele de aptitudini si sunt singurele care vor fi puse la dispozitia angajatorului si salariatului. Salariatii au acces la toate informatiile referitoare la starea lor de sanatate. (3) Orice salariat al SOCIETATII poate introduce recurs contra deciziei medicului de medicina muncii privind aptitudinea sau inaptitudinea in munca, conform reglementarilor in vigoare. (4) Concluzia finala la recurs va fi comunicata angajatorului, care, impreuna cu reprezentantii organizatiilor sindicale, va analiza posibilitatile de redistribuire a acestuia la alt loc de munca, corespunzator pregaitirii sale profesionale. . (5) Pentru salariatii aflati in situatia prevazuta la alin.(4) care refuza locul de munca oferit se aplica prevederile Codului muncii si Contractului Colectiv de Munca aplicabil. 1.16. (l) Pentru a se asigura participarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii potrivit legii, la nivelul societatii si al fiecarei subunitati , se organizeaza Comitete de Securitate si Sanatate in Munca. Reprezentantii salariatilor in Comitetele de Securitate si Sanatate in Munca vor beneficia de timpul si conditiile necesare exercitarii acestor atributii. (2) Activitatile concrete ale comitetelor de securitate si sanatate in munca la cele trei nivele precum si modul de organizare si desfasurare a acestor activitati se stabilesc prin regulament intocmit de Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca la nivel I aprobat de catre Directorul general al SOCIETATII 1.17. In indeplinirea obligatiilor sale, angajatorul va avea consultatii periodice cu reprezentantii organizatiilor sindica! e, referitoare la orice masuri care ar urma sa fie luate pentru imbunatatirea conditiilor de munca. 1.18. Salariatii vor desfasura activitatea astfel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala propria persoana sau orice alta persoana participanta la procesul muncii, potrivit pregatirii si instruirii sale in domeniul securitatii si sanatatii in munca. In vederea realizarii acestor obiective , salariatii au urmatoarele obligatii: a) sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala atat persoana proprie cat si celelalte persoane paticipante la procesul muncii mentinand locul lor de munca intr-o stare corespunzatoare cerintelor de securitate; b) sa-si insuseasca si sa respecte prevedrile normelor si instructiunilor de securitate si sanatate in munca precum si normele de aplicare a acestora, supunandu-se verificarilor periodice organizate de angajator; c) sa verifice, utilizeze si sa pastreze corect echipamentele tehnice, materialele substantele periculoase si celelalte mijloace de productie, respectand cerintele de securitate; d) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzaror scopului pentru care a fost acordat; e) sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor si instalatiilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive. f) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorul locului de munca; g) sa refuze executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana lor sau a celorlalti participanti la procesul de productie. h) sa comunice conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala; i) sa comunice conducatorului locului de munca, in cel mai scurt timp posibil orice accident de munca suferit de propria persoana sau de alti salariati; j) sa dea relatii la cerere la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii; k) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu personalul cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii muncii pentru a da posibilitatea de asigurare ca pentru securitatea si sanatatea la locul de munca s-au realizat toate conditiile de munca corespunzatoare riscurilor cumulate; l) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu personalul cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii muncii pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale: m) sa pastreze in bune conditii amenajarile asigurate de angajator; n) sa acorde primul ajutor in caz de accident, potrivit nivelului lor de pregatire in vederea stabilizarii situatiei nou create. 1.19. Salariatii au urmatoarele drepturi:

a) de a beneficia la locul de munca repartizat, de conditii lipsite de pericol de accidentare si imbolnavire profesionala, iar acolo unde procesul tehnologic prezinta pericole, sa li se asigure diminuarea factorilor de risc in limitele admisibile, concomitent cu acordarea echipamentului de protectie adecvat fara a fi implicati in costurile financiare ale masurilor de securitate si sanatate in munca; b) de a fi informati asupra factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala si de a participa la evaluarea acestora si de a face propuneri de imbunatatire a conditiilor de munca; c) de a participa la elaborarea instructiunilor specifice de lucru pentru valorificarea experientei acumulate in procesul muncii; d) sa solicite angajatorului adoptarea masurilor cele mai potrivite pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de accidentare si imbolnavire; e) de a fi pregatiti si instruiti potrivit sarcinilor de munca pe care le au de indeplinit.; f) in cazul unui pericol iminent si in lipsa sefului ierarhic superior, pot lua masurile care se impun pentru protejarea propriilor persoane sau a altor salariati; g) in cazul unui pericol iminent daca salariatul paraseste locul de munca are dreptul de a fi protejat impotriva oricaror consecinte. 1.20 Protectia maternitatii la locul de munca (OUG 96/2003) Protecia maternitatii reprezinta protecia sntii i/sau securitii salariatelor gravide i/sau mame lauze (respectiv mame care au nascut recent) la locurile lor de munca; -Salariata gravida este considerata femeia care a anuntat angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate prin anexare aunui document medical in cauza; -Salariata care a anscut recent este salariata care a nascut cu maxim 6 luni in urma si se reintoarce la locul de munca dupa efectuarea concediului de lauzie si solicita angajatorului masuri de protectie; -Salariata acre alapteaza este salariata care a revenit la locul de munca si sis alapteaza copilul , anuntand angajatorul asupra perioadei de alaptare cf doc. medicale anexate de aceasta Salariatele care se considera se afla in situatiilke prezentate anterior se vor prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea. Angajatorul are obligaia sa adopte msurile necesare, astfel nct: a) sa previn expunerea salariatelor prevzute anterior la riscuri ce le pot afecta sntatea i securitatea; b) salariatele prevzute anterior sa nu fie constranse sa efectueze o munca duntoare sntii sau strii lor de graviditate ori copilului nou-nscut, dup caz. n termen de 10 zile lucrtoare de la data la care angajatorul a fost anuntat n scris de ctre o salariata ca se afla n una dintre situaiile prevzute anterior, acesta are obligaia sa ntiineze medicul de medicina muncii, precum i inspectoratul teritorial de munca pe a crui raza i desfoar activitatea. Angajatorul are obligaia sa pstreze confidenialitatea asupra strii de graviditate a salariatei i nu va anunta ali angajai dect cu acordul scris al acesteia i doar n interesul bunei desfasurari a procesului de munca, cnd starea de graviditate nu este vizibila. n cazul n care o salariata se afla n una dintre situaiile prevzute anterior (gravida/lauza/mama) i desfoar la locul de munca o activitate care prezint riscuri pentru sntatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii i alaptarii, cf OUG 96/2003, angajatorul este obligat sa i modifice n mod corespunztor condiiile i/sau orarul de munca ori, dac nu este posibil, sa o repartizeze la alt loc de munca fr riscuri pentru sntatea sau securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu meninerea veniturilor salariale, caz contrar, va beneficia de concediuu de risc maternal cf legii. Pentru salariatele care se afla n una dintre situaiile prevzute anterior (gravida sau care a nascut recent) i i desfoar activitatea numai n poziia ortostatica sau n poziia aezat, angajatorii au obligaia de a le modifica locul de munca respectiv, astfel nct sa li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze i amenajri pentru repaus n poziie sezanda sau, respectiv, pentru micare. Stabilite de catre medicul de medicina muncii In cazul in care acest lucru nu este posibil, angajatorul va lua msurile necesare pentru a schimba locul de munca al salariatei respective. n baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate ndeplini durata normal de munca din motive de sntate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la reducerea cu o ptrime a duratei normale de munca, cu meninerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementrilor legale privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale. Angajatorul va acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultaii prenatale, n condiiile prevzute de OUG 96/2003, n cazul n care investigaiile se pot efectua numai n timpul programului de lucru, fr diminuarea drepturilor salariale. 1.20.1.Timpul de munca si de odihan al gravidelor/lauzelor (1) Angajatorii sunt obligai sa acorde salariatelor care alapteaza, n cursul programului de lucru, doua pauze pentru alaptare de cte o ora fiecare. n aceste pauze se include i timpul necesar deplasarii dusintors de la locul n care se gsete copilul, fara a diminua drepturile salariale. (2) La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi nlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sau de munca cu doua ore zilnic. Salariatele gravide/care au nascut recent NU VOR FI OBLIGATE SA EFECTUEZE MUNCA DE NOAPTE, angajatorul va modifica locul de munca\programul de lucru pentru a respecta dreptirile salariatelor. Angajatorul NU va dispune concediearea angajatelor pe motive care tin de starea lor de sanatate cf Art.21 din oug 96/2003.

Angajatorul se obliga ca, la angajare, tuturor persoanelor, in special celor de sex feminin, sa le incunostiinteze cu privire la drepturile oferite de OUG 96/2003, privind protectia maternitatii la locul de munca. Angajatorul, pe toata durata contractului de munca, va respecta obligatiile prevazute de OUG 96 / 2003, cu privire la drepturile gravidelor, mamelor care au nascut recent, respectiv celor ce alapteaza. Angajatorul va afisa la loc vizibil atat prezentul regulament intern cat si Ord.96/2003, privind protectia metrnitatii la locul de munca.

Capitoul 2 : Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii

oricarei forme de incalcare a demnitatii.


2.1 (1) In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii.

(2) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa.
(3) Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii. (4) Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat cele prevazute la alin. (2). dar care produc efectele unei discriminari directe. 2.2. (1) Orice salariat al SOCIETATII beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare. (2) Tuturor salariatilor le este recunoscut dreptul la plata egala pentru munca egala, dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie. impotriva concedierilor nelegale. (3) La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discrimininare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala. .

Capitolul 3 : Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor care decurg din relatiile de munca
3.1 Drepturile angajatorului In principal, angajatorul are urmatoarele drepturi : a) sa stabileasca organizarea si functionarea societatii; b) sa stabileasca atributiile corepunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii; c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor; d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire de catre fiecare salariat a sarcinilor de serviciu: e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii. f) sa intocmeasca criterii de evaluare a performantelor angajatilor g) alte drepturi conferite de lege; 3.2 Obligatiiie angajatorului Obligatiile angajatorlui cuprind in mod concret indatoririle conducerii societatii privind organizarea muncii si crearea conditiilor necesare in vederea desfasurarii normale a activitatii, precum si cele referitoare la intarirea ordinii si disciplinei, in principal cu privire la: a) informarea salariatilor asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca; b) asigurarea permanenta a conditiilor tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiilor corespunzatoare de munca; c) acordarea catre salariati a tuturor drepturilor ce decurg din Contractul colectiv de munca aplicabil si contractele individuale de munca; d) comunicarea periodica salariatilor a situatiei economice si financiare a societatii; e) consultarea sindicatului in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze drepturile si interesele salariatilor; f) plata tuturor contributiilor si impozitelor aflate in sarcina sa precum si virarea contriburiilor si impozitelor datorate de salariati, in conditiile legii; g) eliberarea, la cerere, a tuturor documentelor care atesta calitatea de salariat a solicitantului in max 30 zile de la data solicitarii; h) asigurarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale salariatilor; i) asigurarea accesului periodic al salariatilor la formare profesionala in conditiile legii si ale Contractului Colectiv de Munca aplicabil, dupa caz; 3.3 Drepturile salariatilor Salariatii au in principal urmatoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusa; b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal conform legii si Contractului colectiv de munca aplicabil: c) dreptul la concediu de odihna anual conform legii si Contractului colectiv de munca aplicabil: d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament; e) dreptul la demnitate in munca;

f) dreptul la securitate si sanatate in munca; g) dreptul de acces la formare profesionala; b) dreptul la informare si consultare; i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca: j) dreptul la protectie in caz de concediere; k) dreptul la negociere colectiva si individuala; l) dreptul de a participa la actiuni colective, si de a adera la un sindicat ; m) sporurile ofertite de catre angajator angajatilor sunt urmatoarele: - pt. zilele de repaos sapatamanal (S,D) min.1% - pt. lucrul de noapte 25 % - pt. zilele de sarbatoare 100% si/sau zile libere cf legii n) zilele pentru care se vor oferi sporuri (No,S-D, Sarbatoare ) vor fi evidentiate pe foile de prezenta (pontaje) o) pentru diferite evenimente speciala familiale ale angajatilor, acestia vor beneficia, la cerere intre 1-3 zile lucr . 3.4 Obligatiile salariatilor 3.4.1. Salariatilor le revin, in principal, urmatoarele obligatii : a) de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce le revin conform fisei postului; b) de a respecta disciplina muncii; c) de a respecta prevederile Contractului colectiv de munca aplicabil, ale contractului individual de muncii si ale Regulamentului intern; d) de a respecta ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici precum si orice alte reglementari interne ale societatii; e) de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate; f) confidentialitate in executarea atributiilor de serviciu, precum si de fidelitate fata de angajator in exercitarea sarcinilor de lucru; g) de a pastra secretul de serviciu; h) de a nu desfasura activitati politice in cadrul societati; i) de a respecta programul de lucru; j) de a avea un comportament si un limbaj civilizat fata de persoanele cu care, prin natura postului, vin in contact; k)de fidelitate fata de societate in executarea atributiiior de serviciu. l)de a nu impulsiona ori/sau de a incerca prin orice mijloace de a razvrati oricare dintre ceilalti salariati impotriva angajaotrului prin dicutii nefondate si nereale asupra aspectelor legate de munca sa/si sociatate, fapt considerat ABATERE GRAVA de la regulile de disciplina 3.4.2. Salariatilor cu functii de conducere, in afara celor prevazute la articolul precedent, le revin in plus urmatoarele indatoriri: a) sa asigure locurile de munca cu documentatiile, instructiunile si reglemenairile legale necesare, b) sa de-a dispozitii legale si precise, asigurand conditiile necesare pentru executarea lor intocmai si la timp; c) sa efecueze controale periodice in domeniul propriu de activitate, conform competentelor date de conducerea societatii si sa sesizeze sefilor ierarhiei neconformitatile constatate. 3.4.3.Programul de lucru stabilit de comun acord cu reprezentantii salariatilor, si, va fi specificat dupa caz in cel putin una dintre urmatoarele: - Contractul Individual de Munca; - Informarea la angajare - in prezentul Regulament de Ordine Interioara, afisat la sediul angajatorului, dupa cum urmeaza: Functia:___________________ interval orar Functia:__________________ interval orar ___________________ _______:________ __________________ _______:________ ___________________ _______:________ __________________ _______:________ ___________________ _______:________ __________________ _______:________ ___________________ _______:________ __________________ _______:________ De comun acord cu angajatii se pot stabili si alte intevale orare de lucru cu respectarea prevederilor legale, fara a fi incluse in Regulamentul de Ordine Interioara. 3.5. Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor, se aplica si produc efecte in cadrul relatiilor de munca stabilite intre angajator si salariat si nu pot fi contrare prevederilor Codului muncii, Contractului colectiv de munca aplicabil si celorlalte acte normative aplicabile.

Capitolul 4 Solutionarea cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor


4.1. Orice salariat al SOCIETATII are dreptul de petitionare. Dreptul de petitionare se poate exercita prin propuneri, sesizari, reclamatii si/sau cereri privind raporturile de munca. 4.2. (1) Cererile si reclamatiile salariatilor, referitoare la nerespectarea de catre angajator a obligatiilor asumate prin prezemul Regulament intern si a prevederilor din Contractul colectiv de munca aplicabil, se vor formula in scris de acestia si se vor inainta pe linie ierarhica. (2) Scrisorile salariatilor vor fi rezolvate prin cercetare directa la fata locului. De regula, vor fi luate in considerare scrisorile semnate, precum si cererile, sesizarile si reclamatiile prezentate personal in cadrul audierilor. In cazul in care prin sesizarea respectiva se face referire la o anumita persoana, este obligatorie si ascultarea punctului de vedere al acesteia.

. (3) Angajatorul are obligatia de a formula in scris raspunsul la sesizarile salariatilor in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestora. (4) In cererile / reclamatiile in care un angajat/mai multi angajati reclama un alt angajati/alti angajati cu privire la relatiile de munca/comportarea in unitate/calitatea lucrarilor , respectiv orice alt aspect legat de locul de munca, se va pastra confidentialitatea salariatului/salariatilor care au facut sesizarea. (5) SUB NICI O FORMA, salariatii care au facut o sesizare/plangere NU VOR FI SANCTIONATI. 4.3. Salariatii care nu sunt satisfacuti de modul de rezolvare a sesizarilor facute si adresate conform art. 4.2, se vor adresa reprezentantilor salariatilor, sindicatului, Comisiilor de personal, inpectorilor de munca a unitatii, sau, institutiilo abilitate.

Capitolul 5 : Reguli privind disciplina muncii in unitate


5.1 Disciplina la locul de munca 5.1.1. Accesul in societate este permis astfel: a) pentru personalul propriu - pe baza legitimatiilor de serviciu vizate la zi; b) pentru alte persoane care vin in interes de serviciu - pe baza legitimatiilor de serviciu, a BI/CI si a ordinului de serviciu: c) pentru persoanele care nu vin in interes de serviciu - pe baza de BI/CI. 5.1.2. Evidenta timpului de lucru al salariatilor se asigura prin pontaj. Pontajul se intocmeste pe baza datelor din condica de prezenta. Modul de pastrare, de completare a condicilor de prezenta si de control a prezentei la lucru se stabileste la nivelul subunitatilor. La nivelul compartimentelor de productie, condicile de prezenta se intocmesc si se pastreaza, de regula, de catre sefii acestor compartimente. Prezenta efectiva la locul de munca a personalului este verificautil si constatata de conducatorul locului de munca. 5.1.3. Controlul asupra prezentei la lucru a salariatilol a parasirii unitatilor, absentelor si intarzierilor si, in general, asupra justei folosiri a timpului de munca, se asigura, pentru personalul din subordine, de catre conducatorii locurilor de munca. 5.1.4. Invoirea salariatilor de catre conducerea fiecarei subunitati este permisa numai pentru situatii deosebite ivite in viata acestora, cu redistribuirea precisa a sarcinilor catre ceilalti membri aj colectivului de munca si se consemneaza de unitate. 5.2. Relatii de serviciu intre salariatii societatii si relatii cu persoane din afara societatii 5.2.1. Relatiile de serviciu intre salariatii din subunitatile societatii sunt relatii de autoritate administrativa, de autoritate operativa si de cooperare intre cei aflati pe nivele ierahice egale. Pe linie de autoritate administrativa fiecare persoana incadrata in munca este subordonata unui singur sef ierarhic direct. 5.2.2. Personalul de conducere raspunde de legalitatea si temeinicia dispozitiilor date precum si de consecintele acestor dispozitii. Pentru dispozitiile date verbal, personalul de conducere este obligat sa se convinga ca acestea au fost intelese de cei ce urmeaza sa le execute. 5.2.3. Transmiterea dispozitiilor legate de autoritatea ierarhica se face prin sefii ierarhici directi, sefii ierarhici indirecti pot transmite dispozitii executantilor in cazuri deosebite sau pentru operativitatea executarii unei dispozitii, cand seful ierarhic direct nu poate fi gasit imediat responsabilitatea dispozitiei revine emitentului in acest caz. 5.2.4.(1) Salariatii sunt obligati sa execute.intocmai si la timp dispozitiile primite. Daca salariatul, care primeste o dispozitie, considera ca aceasta este nelegala si/sau necorespunzatoare din punct de vedere tehnic si ca aplicarea ei poate sa conduca la avarii ori deteriorari de utilaje, pune in pericol vieti omenesti sau nerealizari importante de productie trebuie sa raporteze asupra acestui lucru sefului de la care a primit-o. Daca acesta iti mentine dispozitia, salariatul pe propria raspundere, poate sa nu o execute, raportand despre aceasta sefului ierarhic superior celui care a dat dispozitia. (2) Aceste cazuri se vor analiza imediat de catre treapta ierarhica superioara, luandu-se masuri de prevenire a unor situatii similare si de stabilire a responsabilitatilor. (3) Salariatul care refuza pe propria raspundere sa execute dispozitiile sefului ierarhic si, in urma analizei efectuate de seful ierarhic superior celui care a dat dispozitia se constata ca refuzul a fost nemotivat, va fi sanctionat pentru neindeplinirea la timp a sarcinilor de serviciu. 5.2.5. (1) Dupa executarea dispozitiilor, cel care le-a primit va raporta de executare pe linia relatiilor de autoritate operativa in toate cazurile, si la cerere, pe linia relatiilor de autoritate administrativa. (2) Raportarea indeplinirii dispozitiilor trebuie sa corespunda intrutotul realitatii. De asemenea, toate informatiile ce se transmit sau se raporteaza trebuie sa fie exacte si date in termenele stabilite (sau in timp util, atunci cand se fac din proprie initiativa). 5.2.6.(1) Salariatii, care prin natura functiilor vin in contact cu persoane din afara societatii trebuie sa aiba o tinuta si o comportare corespunzatoare, sa dea dovada de principialitate si sa incerce sa rezolve toate problemele ce le sunt solicitate spre rezolvare. (2) Orice salariat al societatii, in calitatea sa de cetatean, are dreptul sa se exprime public in orice chestiune de interes general, cu conditia ca exprimarea sa sa fie facuta in calitate individuala si sa nu creeze aparenta ca vorbeste in numele societatii fara a avea mandat expres in acest sens. 5.3. Controlul in societate 5.3.1. Controlul in unitatile spocietatii privind desfasurarea intregii activitati precum si modul in care se respecta ordinea si disciplina de catre intregul personal, se realizeaza astfel : a) controlul ierarhic operativ curent, se efectueaza de catre fiecare sef ierarhic asupra subalternilor directi, avand caracter permanent si sistematic;

b) controlul ierarhic, care se efectueaza de catre administratie prin directia de analiza si control, in toate unitatile societatii se desfasoara periodic, pe baza de tematici aprobate atat din punct de vedere tehnic cat si economic; , c) controlul financiar de gestiune, care se desfaoara conform prevederilor legale 5.3.2. Constatarile facute cu ocazia controalelor, se aduc la cunostinta celor controlati si a sefilor directi ai acestora, atat pe parcursul controlului cat si la sfarsitul acestuia, stabilindu-se masuri, termene si responsabilitati pentru cele constatate. Sefii ierarhici au obligatia sa urmareasca aducerea la indeplinire a masurilor stabilite ca urmare a controalelor efectuate.

Capitolul 6 : Abateri disciplinare si sanctiuni aplicabile


6.1 Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau o inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale regulamentul intern, contractul individual de munca sau Contractul colectiv de munca aplicabil ordinele si dispozitiile, legale ale conducatorilor ierarhici. 6.2.(1) Constutuie abateri disciplinare urmatoarele fapte : a) refuzul in mod nejustificat de a executa sarcinile de serviciu prevazute pentru postul pe care sunt angajati; b) parasirea locului de munca, fara a fi invoit, inainte de sfarsitul programului de lucru aprobat; c) neprezentarea, la solicitare, pentru lichidarea de avarii, incidente, accidente de munca sau prevenirea acestora; d) incalcarea regulilor privind activitatile de protectia muncii, paza contra incendiilor si accesul in unitate; e) desfasurarea de activitati politice in cadrul societatii; f) organizarea de intruniri in sediile si punctele de lucru ale societatii, in timpul sau in afara programului de lucru, fara aprobarea prealabila a conducerii unitatii si a organizatiei sindicale, dupa caz; g) intrarea pe teritoriul societatii sau prezentarea la locul de munca in stare de ebrietate sau sub influenta bauturilor alcoolice, ori a oricaros subsante/medicamente ce afecteaza psihicul/fizicul uman h) consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru; i) consumul de bauturi alcoolice in incinta societatii, in afara programului de lucru cu exceptia actiunilor organizate si aprobate de conducerea unitatii; j) provocarea, falsificarea sau inlesnirea falsificarii evidentei salariatilor, a pontajelor si/sau a documentelor tehnice, economice sau juridice sau scoaterea aceste documente din incinta societatii, fara aprobare; k) incalcarea regulilor privind apararea secretului de serviciu; 1) comunicarea fara aprobare sau divulgarea, pe orice cale, de planuri, date si elemente privind activitatea societatii ; m) efecuarea, in timpul serviciului, de lucrari care nu au legatura cu obligatiile de serviciu; folosirea in mod abuziv a mijloacelor de transport, telefoanelor si sistemelor de calcul ale societatii; n) scoaterea de pe teritoriul societatii, fara aprobare, prin orice mijloace, personal sau in complicitate, de scule, dispozitive, unelte si echipamente de protectie, apartinand societatii, fara bonuri de iesire eliberate de cei autorizati de conducere, indiferent in ce scop; o) neparticiparea la instructaje, cursuri de pregatire profesionala sau alte activitati destinate ridicarii nivelului profesional; p) neprezentarea la controalele si verificarile periodice privind starea sanatatii sau a aptitudinilor; q) practicarea jocurilor de noroc sau efectuarea comertului in incinta societatii; r) nerespectarea programului de lucru; s) neexecutarea la termen a operatiilor prevazute in instructiunile de operare a utilajelor si instalatiilor, conform tehnologiilor aprobate; t) introducerea de tigari, chibrituri, brichete si fumatul in locurile cu pericol de explozie si incendiu; u) nesupunerea la controlul alcoolemiei; v) neacordarea de ajutor echipelor speciale in caz de avarii sau calamitati; w) absentarea nemotivata de la serviciu; x) savarsirea de fapte prevazute in Codul penal precum si tainuirea, favorizarea sau compiicitarea 1a aceste fapte. y) instigarea salariatilor impotriva angajatorului, precum si inceperea discutiilor intre angajati cu scopul de a aduce ofense angajatorului asa-numitele barfe z) orice actiune a angajatului menita sa dauneze angajatorului sau celorlati salariati in orice fel; (2) Angajatorul are dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara. (3) In afara abaterilor enumerate la alin.(l) constituie abateri disciplinare si savarsirea de fapte interzise prin lege, Contractul colectiv de munca aplicabil, prezentul -Regulament intern si orice alte reglementari interne ale societatii. 6.3 Enuntarea abaterilor diciplinare de la art. 6.2 al. (1) lit a) - z) nu este limitativa ci enuntiativa. 6.4. In afara celor prezentate la art. 6.2 constituie abateri disciplinare si urmatoarele fapte savarsite de salariatii cu functii de conducere in masura in care acestea reveneau ca obligatii de serviciu potrivit reglementarilor in vigoare: a) savarsirea unor greseli in organizarea, executarea sau dispunerea executarii unor operatii sau lucrari care au condus sau puteau conduce la pagube materiale sau/si accidente de munca; b) neindeplinirea atributiilor de organizare, coordonare si control; c) abuzul de autoritate fata de subordonati ; d) stirbirea autoritatii sau afectarea demnitatii subordonatilor; e) luarea unor masuri nedrepte ori cu in calcarea dispozitiilor legale;

f) acceptarea la lucru a salariatilor din subordine atlati in stare de ebrietate; 6.5. (1) Sanctiunile disciplinare ce se pot aplica de angajator, in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt : a) avertismentul scris; b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce- nu poate depasi 10 zile lucratoare; c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile; d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10 %; e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 510 % ; f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca; (2) Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, cu titlul de sanctiune disciplinara, pe o durata de 1-3 luni. 6.6. (1) Amenzile disciplinare sunt interzise. (2) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune. 6.7. Se sanctioneaza cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca si sesizarea, dupa caz, a organelor de ancheta penala, printre altele, urmatoarele fapte ale salariatilor: a)neexecutarea la termen a operatiilor prevazute in instructiunile de operare a instalatiilor, conform tehnologiitor aprobate si care produc pagube materiale majore societatii; b)introducerea de tigari, chibrituri, brichete si fumatul in locurile cu pericol de explozie incendiu, si care au avut ca rezultat declansarea de explozii si/sau incendii; c)consumul de bauturi alcoolice in timpul programuluide lucru; d)nesupunerea la controlul alcoolemiei; e)nerespectarea instructiunilor de protectia muncii si stingerea - incendiiior care pot determina accidente sau pagube materiale importante; f)neacordarea de ajutor echipelor speciale in caz de avarii sau calamitati; g)3 absente nemotivate in intervalul a 12 luni calendaristice; h)incalcarea regulilor privind apararea secretului de serviciu; i) comunicarea fara aprobare sau divulgarea, pe orice cale, de planuri, date si elemente privind activitatea societitii; j) scoaterea din unitate a bunurilor materiale apartinand acesteia, fara justificare si aprobare precum si instrainarea bunurilor mobile apartinand societatii; k) savarsirea de fapte prevazute in Codul penal precum si tainuirea, favorizarea sau complicitatea la aceste fapte; l) savarsirea in mod repetat de abateri disciplinare.

Capitolul7 : Reguli referitoare la procedura disciplinara.


7.1. Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita; b) gradul de vinovatie a salariatului; c) eonsecintele abaterii disciplinare; d) compotarea generala in serviciu a salariatului; e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta; f) in cazul savarsirii unei alte abateri disciplinare de aceeasi gravitate, sanctiunea disciplinara se acorda, de regula, in mod progresiv. 7.2. (l) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia avertismentului scris nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. (2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederi. (3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. (4) In cursul cercetari disciplinare prealabile, salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei; imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este. 7.3. (1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. (2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau Contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat; c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 7.2 alin (3), nu a fost efectuata cercetarea; d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;

e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata; . f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata. (3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii. (4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta. (5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

7.4. Raspunderea patrimoiniala:


8(1)Salariaii rspund patrimonial, n temeiul normelor i principiilor rspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina i n legtur cu munca lor, cu exeptia pagubelor provocate de fora major sau de alte cauze neprevzute i care nu puteau fi nlturate. (2)n situaia n care angajatorul constat c salariatul su a provocat o pagub din vina i n legtur cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o not de constatare i evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, printr-o comunicare angajatului. (3) Contravaloarea pagubei recuperate , daca va fi stabilita de comun acord, nu poate fi, de regula, mai mare dect echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie." (4) Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea ei. (5) Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea fiecaruia se stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si, atunci cand este cazul, si in functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar. (6) Salariatul/(salariatii) care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie. (7) Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste potrivit valorii acestora de la data platii. (8) Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in munca, care nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din salariul respectiv. (9) In cazul in care contractul individual de munca inceteaza inainte ca salariatul sa il fi despagubit pe angajator si cel in cauza se incadreaza la un alt angajator ori devine functionar public, retinerile din salariu se fac de catre noul angajator sau noua institutie ori autoritate publica, dupa caz, pe baza titlului executoriu transmis in acest scop de catre angajatorul pagubit. (10) Daca persoana in cauza nu s-a incadrat in munca la un alt angajator, in temeiul unui contract individual de munca ori ca functionar public, acoperirea daunei se va face prin urmarirea bunurilor sale, in conditiile Codului de procedura civila. (11) In cazul in care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se poate face intr-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de retineri, angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc in conditiile Codului de procedura civila. 7.5. In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.

Capitolul 8 : Modalitati de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice.


8.1. Regulamentul Intern este intocmit de catre angajator si se pune la dispozitia angajatilor pentru insusire; 8.2.Prezentul Regulament de Ordine interioara stabileste modul de lucru dintre angajat si angajator, si nu poate fi modificat doar de catre angajator. 8.3.In cazul modificarii regulamentului de Orine interioara, angajatorul are obligatia de a ionforma angajatii supra noilor reglementari si de a oferi acestora un termen de 15 zile pentru a si le insusi. 8.4.Salariatii pot propune modificarea regulamentului catre angajator printr-o cerere ce va fi analizata de angajator. 8.5.In cazul in care in Contrcatul Individual de Munca sunt stabilite aspecte specifice pentru acea functie, care sunt legale dar nu sunt conforme cu cele mentionate in Regulamentul de Ordine Interioara, vor fi respectate dispozitiile/clauzele specificate in Contractele Individual de Munca 8.6.In cazul in care datorita modificarilor legislative ulterioare intocmirii Regulamentului de Ordine Interioara, anumite precizari din Regulament nu mai corespund sau contravin noiilegislatii, aceste specte se vor anula de drept, urmand ca, incepand cu data intrarii in vigoare a noii legislatii, sa fie respectata cea din urma. 8.7.In ordinea importantei apectelor privind documentele ce stabilesc relatiile de munca dintrea societate si salariat, vor avea importanta cele care au fost semnate de catre angajat si angajator cat mai recent, iar in cazulin care, acestea au fost semnate in aceasi peria, se vor lua in urmatoarea ordine: -Contractul Individual de Munca -Contractul Colectiv de Munca (dupa caz) -Regulamentul de Ordine Interioara -Alte documente auxiliare legate de relatiile de munca

Capitolul 9: Criteriile si procedurile de evaluare profesiona a salariatilor :


9.1. Evaluarea performantelor (clasificarea angajatilor sau evaluarea rezultatelor) consta in aprecierea gradului in care angajatii isi indeplinesc responsabilitatile de serviciu. - Evaluarea performantelor, numita si clasificarea angajatilor sau evaluarea rezultatelor, consta in aprecierea gradului in care angajatii indeplinesc responsabilitatile de serviciu in raport cu postul ocupat. - Este o operatiune periodica scrisa (se repeta la anumite intervale de timp, constituie o forma de angajament); - Este un bilant al muncii depuse (evaluarea realizandu-se prin raportare la obiectivele stabilite de seful ierarhic); - Permite o evaluare a sanselor de evolutie viitoare; - Presupune discutii cu personalul (oferind prilejul unui schimb de opinii intre evaluator si evaluat) 9.2.Obiectivele evaluarii performantelor sunt: Organizationale: - Concordanta performantelor si contributiilor individuale cu obiectivele firmei; - Descrierea posturilor si ajustarea continutului lor; - Realizarea unei concordante intre calificare, angajati si functiile existente in structura organizatorica. Psihologice: - Sansa dialogului; - Cunoasterea contributiei sale la realizarea obiectivelor. De dezvoltare: - Posibilitatea de a cunoaste sansele de evolutie in functie de performantele proprii si obiectivele firmei. Procedurale: - Ameliorarea relatiilor interpersonale; - Dimensionarea salariilor. 9.3.Criteriile de performanta: -Caracteristicile personale (aptitudini, comportament si personalitate); -Competenta (cunostinte pentru exercitarea atributiilor postului); -Caracteristici profesionale (vigilenta, disponibilitate, autocontrol); -Interesul pentru resursele alocate postului; -Orientare spre excelenta; -Preocuparea pentru interesul general al firmei; -Adaptabilitate la post; -Capacitate de decizie, Capacitate de inovare; -Spirit de echipa; -Delegarea responsabilitatilor si antrenarea personalului; -Comunicarea (receptarea si transmiterea informatiilor). 9.4. Standarde de performanta: stabilesc ce trebuie sa faca o persoana si cat de bine, pe baza urmatorilor indicatori: - Cantitate (se masoara volumul lucrarilor, exprimate un unitati de masura specifice operatiunilor sau activitatilor executate intr-un anumit post); - Calitate (se masoara nivelul completitudinii si corectitudinii solutiilor prezentate in lucrarile specifice postului); - Cost (se masoara interesul angajatului pentru a limita costurile de functionare a institutiei); - Timp (se masoara timpii de executie a lucrarilor si a obiectivelor); - Utilizarea resurselor (se apreciaza capacitatea angajatului de a utiliza eficient resursele puse la dispozitia postului, ce echipamente, materiale vor fi utilizate); - Mod de realizare (se apreciaza capacitatea angajatului de a se integra in efortul colectiv depus de echipa din care face parte, modul in care pune la dispozitia colectivului cunostintele si experienta pe care le detine si felul in care isi realizeaza atributiile).

Capitolu1 10:Dispozitii finale


10.1. Prezentul Regulament intern se aduce la cunostinta salariatilor de catre angajator prin afisarea continutului acestuia la sediul societatii si la sediile tuturor unitatilor componente. Regulamentul intern se afla si va putea fi consultat la compartimentele de resurse umane. 10.2.(1) Fiecare salariat va lua la cunostinta si va semna ca a luat la cunostinta despre prevederile prezentului Regulament de Ordine Interioara. (2) Prevederile prezentului Regulament intern se aplica si salariatilor care lucreaza in cadrul societatii ca detasati, elevilor si studentilor care fac practica in societate, salariatilor altor agenti economici care executa temporar lucrari pe teritoriul societatii. precum si personalului delegat. Aceste prevederi sunt aduse la cunostinta acestora, sub semnatura, prin grija responsabililor activitatilor in care sunt implicate persoanele respective. (3) Comiterea de abateri de catre personalul altor agenti economici poate duce la intezicerea accesului pe teritoriu societatii si dupa caz, aplicarea si altor prevederi legale. (4)Prevederile prezentului regulament se completeaza de drept cu dispozitiile Codului muncii, Contractul colectiv de munca aplicabil si a celorlalte acte normative care stabilesc raporturile de munca intre angajator si salariati. (5) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile Regulamentul intern, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau. (6) Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in Regulamentul intern este de competenta instantelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii

formulate potrivit alin. (6). 8.3. (1) Prevederiie prezentului Regulament intern isi produc efectele fata de salariati din momemul incunostiintarii acestora, pe caile mentionate mai sus. (2) El va putea fi modificat ori de care ori necesitatile de organizare si disciplina a muncii in societate o cer. Orice modificare ce va interveni in continutul Regulamentului intern va fi supusa acelorasi proceduri de informare ca si regulamentul. 8.4. Angajatii vor lua la cunostinta prezentul Regulament prin semnarea in Tabelul Anexat. Vizat Conducere:

SC ________________ CUI________________ Sediu_______________


TABEL

Cu angajatii care au luat la cunostinta prevederile REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA a unitatii, si, si le-au insusit Nr Crt Nume si Prenume angajat CNP Semnatura Obs

Vizat conducere :