CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG

AVIZAT, PRIMAR KLINGEIS ARNOLD - GUNTER

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE
PRIN PROCEDURA LICITATIE DESCHISA

“ACHIZITIE AUTOGUNOIERA COMPACTOARE, SEMIREMORCA MOBILA AUTOCOMPACTOARE, UTILAJE COMPOST, PUBELE SI RECIPIENTI SPECIALI COMPOST IN CADRUL PROIECTULUI <<ECO-SISTEM AVRIG - PROIECT PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM EFICIENT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR MUNICIPALE>>”
PHARE 2005, PROGRAMUL DE COEZIUNE ECONOMICÃ ŞI SOCIALÃ, „SCHEMA DE INVESTIŢII PENTRU SPRIJINIREA INIŢIATIVELOR SECTORULUI PUBLIC ÎN SECTOARELE PRIORITARE DE MEDIU” (SCHEMA DE GRANTURI: INVESTIŢII PUBLICE ÎN SECTOARELE DE MEDIU) LINIA DE BUGET: RO 2005/017-553.04.01.04.01; COD PROIECT 62
LOT 1

CPV 34144512-0: VEHICULE DE COMPACTARE A DEŞEURILOR MENAJERE LOT 2 CPV 42418000-9 UTILAJE DE RIDICARE, DE MANIPULARE, DE INCARCARE SAU DE DESCARCARE CPV 42418500-4 ECHIPAMENT MECANIC DE MANIPULARE LOT 3 CPV 34928480-6 CONTAINERE SI PUBELE PENTRU DESEURI CPV 39234000-1 CUTII DE COMPOST

CUPRINS:

SECTIUNEA I

- PREZENTARE GENERALA -

SECTIUNEA II

- FISA DE DATE A ACHIZITIEI -

SECTIUNEA III

- CAIETUL DE SARCINI -

SECTIUNEA IV

- FORMULARE -

SECTIUNEA V

-MODEL CONTRACT DE FURNIZARE -

2

SECTIUNEA I - INFORMATII GENERALE A. Introducere
Nerespectarea de catre ofertanti a instructiunilor si prevederilor din Documentatia de Atribuire atrage, dupa caz, descalificarea ofertantilor respectivi sau respingerea ofertei prezentate. A.1. Informatii privind autoritatea contractanta A.1.1. Informatiile privind autoritatea contractanta, precum si sursele de finantare asigurate pentru indeplinirea contractului sunt prezentate in Fisa de Date a Achizitiei. A.1.2. Autoritatea contractanta, prin compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achizitie publica are urmatoarele atributii principale: a)elaborarea programului anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de catre celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante; b)elaborarea si coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuire; c)indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute in OUG 34/2006 (anuntul de participare la licitatia deschisa; anuntul de atribuire); d)aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire; e)constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice. A.1.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a initia aplicarea procedurii de atribuire daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a)produsele sunt cuprinse in programul anual al achizitiilor publice, cu exceptia cazului in care necesitatea atribuirii contractului este determinata de aparitia unei situatii de forta majora sau unui caz fortuit; b)sunt identificate sursele de finantare prin care se asigura fondurile necesare in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica; c)este intocmita documentatia de atribuire. A.2. Scopul aplicarii procedurii A.2.1. Autoritatea contractanta invita persoanele juridice sau fizice interesate sa depuna oferta, in scopul atribuirii contractului pentru furnizarea produselor descrise in Fisa de Date a Achizitiei si in Caietul de Sarcini. A.2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achizitie publica se aplica procedura indicata (de licitatie deschisa) in Fisa de Date a Achizitiei. A.3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica A.3.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt: a) nediscriminarea; b) eficienta utilizarii fondurilor publice; c) transparenta; d) tratamentul egal; e) recunoasterea reciproca; f) proportionalitatea; g)asumarea raspunderii. A.4. Legislatie aplicabila A.4.1. Intocmirea documentatiei de atribuire, precum si atribuirea contractului de achizitie publica se realizeaza in conformitate cu prevederile actelor normative indicate in Fisa de Date a Achizitiei.

B. Criterii de calificare si selectie a ofertantilor.
B.1. Eligibilitate B.1.1. Orice persoana juridica sau fizica, romana ori straina, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. B.1.2. Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

3

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit; c¹) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în legatura cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a)-d). Observaţie: Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. B.1.3. Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, astfel cum se precizeaza in Fisa de Date a Achizitiei. B.1.4. Persoanele fizice sau juridice, care au participat in orice fel la intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituita pentru atribuirea contractului de achizitie publica, nu au dreptul sa aiba calitatea de ofertant, ofertant asociat si nici de subcontractant (inclusiv angajat al acestora, cu carnet de munca sau pe baza de conventie civila), sub sanctiunea nulitatii contractului in cauza. B.1.5. Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei oferte comune, conform pct. D7. B.1.6. Filialele agentilor economici, cu personalitate juridica si inregistrate in conformitate cu prevederile de la B.2.1., au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica in nume propriu si, in acest scop, trebuie sa prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, proprii filialei. Sucursalele neinregistrate au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si de a incheia contractul respectiv numai in numele societatii-mama, prin imputernicire. In acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, trebuie sa fie cele ale societatii-mama. B.1.7. La procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, nu au dreptul de a participa doua sau mai multe filiale / sucursale ale aceleiasi societati-mama. Pot participa, in schimb societati comerciale autorizate conform CAEN (clasificarea activitatilor din economia nationala),consortii / asocieri de societati comerciale , care sunt autorizate individual conform CAEN, precum si subcontractanti ai acestora. Atat societatile comerciale asociate, cat si asocierile / consortiile de societati comerciale vor prezenta in oferta tehnica contracte ce pot atesta subcontractantii sau / si consortiile (asocierile) de societati comerciale. B.2. Inregistrare B.2.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui ofertant sa prezinte dovada din care sa rezulte o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz. B.2.2. Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc inregistrarea, astfel cum se precizeaza in Fisa de Date a Achizitiei. B.3. Capacitate tehnica si economico-financiara B.3.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor ca acestia sa faca dovada capacitatii tehnice si capacitatii economico-financiare de care dispun pentru indeplinirea contractului. B.3.2. Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, astfel cum se precizeaza in Fisa de Date a Achizitiei. B.4. Criterii minime de calificare si selectie B.4.1. Fiecare ofertant trebuie sa faca dovada ca indeplineste cerintele minime de calificare privitoare la : a) situatia personala a candidatului sau ofertantului; b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale ; c) situatia economica si financiara;

4

d) capacitatea tehnica si profesionala; e) standarde de asigurare a calitatii. Aceste cerinte minime sunt prevazute in Fisa de Date a Achizitiei. Comisia de evaluare are obligatia verificarii modului de indeplinire a acestor criterii de catre fiecare ofertant in parte. B.4.2. In cazul asocierii mai multor persoane juridice sau fizice, cerintele privind eligibilitatea, inregistrarea si, daca sunt solicitate, lichiditatea generala si solvabilitatea patrimoniala trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati.

C. Elaborarea ofertelor
C.1. Costul asociat elaborarii si prezentarii ofertei C.1.1. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si documentelor care o insotesc, iar autoritatea contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru costurile respective. C.2. Limba de redactare a ofertei C.2.1. Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba specificata in Fisa de Date a Achizitiei. Documentatia tehnica (pliante, prospecte, manual de utilizare etc.) si documentele emise de institutii / organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in alta limba, cu conditia ca acestea sa fie insotite de o traducere autorizata in limba specificata in Fisa de Date a Achizitiei. C.3. Perioada de valabilitate a ofertelor C.3.1. Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata perioada de valabilitate prevazuta in Fisa de Date a Achizitiei. Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat cea prevazuta in Fisa de Date a Achizitiei va fi respinsa de comisia de evaluare ca fiind necorespunzatoare. C.3.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. In orice situatie autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei cu mai mult de 30 de zile. C.3.3. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. C.3.4. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei pentru participare. C.4. Documentele ofertei C.4.1. Oferta elaborata de ofertant trebuie sa cuprinda: a) Propunerea tehnica Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele minime prevazute in Caietul de Sarcini. b) Propunerea financiara Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie respectiv. Comisia de evaluare are obligatia de a verifica si analiza fiecare oferta, atat din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cat si din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. C.5. Documentele care insotesc oferta C.5.1. Scrisoarea de inaintare Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare in conformitate cu modelul prevazut in SECTIUNEA IV. C.5.2. Imputernicirea In cazul in care ofertantul e reprezentat prin intermediul unei persone imputernicite, oferta trebuie sa fie insotita de imputernicirea scrisa prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. C.5.3. Garantia pentru participare

5

Ofertantul trebuie sa prezinte garantia pentru participare in conformitate cu prevederile referitoare la cuantumul si forma de prezentare a acesteia, astfel cum sunt precizate in Fisa de Date a Achizitiei. C.5.4. Documentele de calificare Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, respectiv capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, dupa cum se precizeaza la B.1.3, B.2.2 si B.3.2. C.6. Propunerea tehnica C.6.1. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor cu cerintele prevazute in Specificatiile tehnice. In acest scop propunerea tehnica va contine, in functie de cerintele prevazute in Fisa de Date a Achizitiei, un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute in Caietul de Sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective. C.6.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, precizand aceasta in Fisa de Date a Achizitiei: a) o descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru furnizarea produselor; b) activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului, precum si graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor respective; c) alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice C.6.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, precizand acest lucru in Fisa de Date a Achizitiei, completarea unor formulare-tip care permit, in functie de particularitatile achizitiei sau ale tipului de contract, sintetizarea informatiilor referitoare la elementele propunerii tehnice. C.7. Propunerea financiara C.7.1. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta indicat in SECTIUNEA IV, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. C.7.2. Ofertantul va evidentia, daca in Fisa de Date a Achizitiei nu se prevede altfel, pretul total ofertat pentru furnizarea produselor, defalcat pe faze, dupa cum urmeaza: a) pretul total furnizarea produselor, incluzand: a1) pretul produselor care se achizitioneaza in conditia franco-furnizor; a2) pretul ambalarii si transportului la sediul autoritatii contractante; a3) costuri suplimentare (taxe-faraTVA, comisioane, tarife conformitate etc.) pentru livrare fara sarcini de plata la sediul autoritatii contractante; a4) pretul pieselor de schimb; a5) pretul pentru serviciile de punere in functiune si instruire a personalului autoritatii contractante b) taxa pe valoarea adaugata. C.7.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, precizand aceasta in Fisa de Date a Achizitiei, completarea unor formulare-tip care permit, in functie de particularitatile achizitiei, de durata si tipul contractului, furnizarea de informatii suplimentare referitoare la preturi, tarife, conditii financiare si comerciale specifice, grafice de esalonare a platilor etc. C.7.4. In scopul monitorizarii procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica ofertantul va exprima pretul total ofertat pentru furnizarea produselor atat in lei, cat si in euro. Echivalentul in euro al valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului inforeuro precizat in Fisa de date a achizitiei. C.8. Garantia pentru participare C.8.1. Ofertantul trebuie sa constituie garantia pentru participare in cuantumul si pentru o perioada de valabilitate, astfel cum sunt prevazute acestea in Fisa de Date a Achizitiei. C.8.2. Garantia pentru participare este necesara pentru a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului, in sensul prevederilor de la C.8.5., pe intreaga perioada derulata pana la semnarea contractului de achizitie publica. C.8.3. Garantia pentru participare se exprima in lei si poate fi constituita in urmatoarele forme: a) scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante; in acest caz se va utiliza modelul indicat in SECTIUNEA IV; b) ordin de plata in contul autoritatii contractante, vizat de banca ofertantului, sau fila CEC cel tarziu in preziua depunerii ofertei; c) plata in numerar la casieria Primariei Avrig. Garantia pentru participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor. C.8.4. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse si returnate la deschidere.

6

C.8.5. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. C.8.6. Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se returneaza de catre autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. C.8.7. Garantia pentru participare constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind castigatoare se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie Garantia pentru participare, constituita de ofertantii ale caror oferte nu au fost stabilite ca fiind castigatoare, se returneaza de catre autoritatea contractanta dupa semnarea contractului de achizitie cu ofertantul castigator, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei. C.9. Dreptul de a solicita clarificari C.9.1. Orice operator economic care a obtinut un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei are dreptul de a solicita in scris clarificari despre elementele cuprinse in aceasta. C.9.2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, si, daca este posibil, cu cel putin 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. C.9.3. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către toţi operatorii economici care au obţinut un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

D. Prezentarea ofertelor
D.1. Data limita si modalitati pentru depunerea ofertei D.1.1. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie primita si inregistrata de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunere, stabilita in anuntul de participare. D.1.2. Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant la adresa indicata in anuntul de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora. D.2. Modul de prezentare D.2.1. Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o insotesc, in original, si un numar de copii de pe acestea conform prevederilor cuprinse in Fisa de Date a Achizitiei. In eventualitatea unei discrepante intre original si copii va prevala originalul. D.2.2. Originalul si copia / copiile trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat / autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. In cazul documentelor emise de institutii / organisme oficiale abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. D.2.3. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana / persoanele autorizata / autorizate sa semneze oferta. D.3. Sigilarea si marcarea ofertei D.3.1. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. D.3.2. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SEDINTA DE DESCHIDERE", aşa cum este specificat în Fişa de Date a Achiziţiei. D.3.3. Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la D.3.2, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru pierderea ofertei.

7

D.4. Modificarea si retragerea ofertei D.4.1. Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. D.4.2. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de la D.1 - D.3, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia "MODIFICARI". D.4.3. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare. D.5. Oferte intarziate D.5.1. Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul sau in invitatia de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. D.6. Oferte alternative D.6.1. Ofertantul nu are dreptul de a depune oferte alternative. D.7. Oferta comuna D.7.1. Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia si de a depune oferta comuna, fara a fi obligate sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata. Fiecare dintre acestea isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica. D.7.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de semnarea contractului, in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. D.7.3. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie. D.8. Interdictia de a depune mai multe oferte D.8.1. Ofertantul nu are dreptul de a depune decat o singura oferta de baza. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune alte oferte, in mod individual, pe langa oferta comuna. D.8.2. Persoanele juridice sau fizice nominalizate ca subcontractanti in cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta in nume propriu sau in asociere. D.8.3. Orice oferta pentru care se constata nerespectarea prevederilor de la D.8.1 sau D.8.2 va fi respinsa.

E. Deschiderea si evaluarea ofertelor
E.1. Deschiderea ofertelor E.1.1. Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare la data si in locul indicate in anuntul de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere. E.1.2. Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu exceptia ofertelor care se returneaza nedeschise, conform prevederilor de la D.5 sau a celor care nu fac dovada constituirii garantiei pentru participare. E.1.3. Comisia de evaluare va intocmi un Proces-Verbal de Deschidere care urmeaza sa fie semnat atat de catre membrii comisiei, de expertii cooptati cat si de catre reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor. Fiecare membru al comisiei de evaluare si fiecare ofertant care a semnat ProcesulVerbal de Deschidere au dreptul de a primi o copie de pe acesta. Comisia de evaluare are obligatia de a trimite o copie a Procesului-Verbal de Deschidere a ofertelor si operatorilor economici ce nu au fost prezenti la sedinta de deschidere. E.2. Confidentialitate E.2.1. Autoritatea contractanta are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertei, precum si asupra oricarei informatii privind ofertantul, a carei dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de asi proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale. E.2.2. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvalui ofertantilor sau altor persoane neimplicate oficial in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica informatii legate de propria activitate pana cand nu a fost comunicat rezultatul aplicarii procedurii respective.

8

E.3. Frauda si coruptie E.3.1. Ofertantul nu are dreptul de a influenta sau de a incerca sa influenteze comisia de evaluare in procesul de examinare si evaluare a ofertelor sau in decizia de stabilire a ofertei castigatoare, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. E.3.2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pana in momentul atribuirii contractului de achizitie publica. Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la oferta si / sau la documentele care insotesc oferta numai ca urmare a unei solicitari scrise din partea comisiei de evaluare. E.3.3. Comisia de evaluare are obligatia de a exclude orice ofertant in cazul in care se dovedeste ca acesta a fost sau este angajat in practici corupte ori frauduloase in legatura cu procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. E.4. Examinarea documentelor care insotesc oferta E.4.1. Fiecare ofertant trebuie sa indeplineasca conditiile referitoare la eligibilitate si inregistrare, precum si cerintele solicitate privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara. Orice ofertant care indeplineste cerintele minime corespunzatoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat. E.5. Examinarea ofertelor E.5.1. Ofertele vor fi examinate de catre comisia de evaluare. E.5.2. Comisia de evaluare va stabili care sunt clarificarile necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada acordata pentru transmiterea clarificarilor. E.5.3. In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza sa fie executat comisia de evaluare are obligatia de a solicita, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera relevante cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv. E.5.4. Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o oferta(ca fiind neconforma sau inacceptabila, dupa caz) in oricare dintre urmatoarele situatii: a) oferta nu respecta cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; b) ofertantul nu transmite in perioada precizata de catre comisia de evaluare clarificarile solicitate; c) ofertantul modifica, prin clarificarile pe care le prezinta, continutul propunerii tehnice si/sau al propunerii financiare, cu exceptia situatiei in care modificarea este determinata de corectarea erorilor aritmetice; d) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta; e) explicatiile solicitate conform E.5.3 nu sunt concludente si/sau nu sunt sustinute de documentele justificative cerute de comisia de evaluare. f) oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul sau in invitatia de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita sau a celor care nu fac dovada constituirii garantiei pentru participare. g)oferta nu indeplineste cerintele minime de calificare. h)constituie o alternativa la prevederile Specificatiile tehnice, alternativa care nu poate fi luata in considerare din urmatoarele motive: -in anuntul de participare nu este precizata posibilitatea depunerii unei oferte alternative. i) pretul inclus in propunerea financiara depaseste valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica; j) in urma verificarilor intreprinse de autoritatea contractanta privind pretul ofertat (conform art. 202 si 203 din O.U.G.34/2006) se constata ca oferta prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi executat, preturile nu sunt rezultatul liberei concurente si nu pot fi justificate. E.6. Corectarea erorilor E.6.1. Singura modificare permisa in oferta, fara a atrage implicatiile de la E.5.4 lit. c), este corectarea eventualelor erori aritmetice. E.6.2. Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza: a) daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total (care este obtinut prin multiplicarea pretului unitar cu cantitatea totala), se va lua in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in mod corespunzator; b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se va lua in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata in mod corespunzator.

9

E.6.3. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Daca ofertantul nu accepta corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerata necorespunzatoare si, in consecinta, va fi respinsa de catre comisia de evaluare. E.7. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului E.7.1. Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica este oferta economică cea mai avantajoasă si e prevazut in Fisa de Date a Achizitiei, acesta nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv. E.8. Evaluarea ofertelor E.8.1. Evaluarea ofertelor si, in urma acestei evaluari, stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza de catre comisia de evaluare, avand in vedere incadrarea in perioada de valabilitate a ofertelor, precum si criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica. E.8.2. Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile ofertate pentru furnizarea integrala a produselor, la locatia indicata in Fisa de Date a Achizitiei, libere de orice sarcini de plata, incluzand costurile de transport si vama, incluzand costuri de punere in functiune si instruire personal, incluzand costurile oricaror taxe, comisioane, tarife, etc, incluzand pretul pieselor de schimb de prima utilizare, exclusiv T.V.A. E.9. Stabilirea ofertei castigatoare E.9.1. Oferta care este declarată câştigătoare trebuie să îndeplinească specificaţiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în Caietul de Sarcini, si pe bază criteriului de atribuire precizat în invitatia de participare / anunţul de participare şi în Documentaţia de Atribuire.

F. Atribuirea contractului de achizitie publica
F.1. Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii F.1.1. Autoritatea contractanta va comunica tuturor ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii in cel mult 3 zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta castigatoare. F.1.2. In cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost declarata castigatoare comunicarea va preciza daca oferta a fost respinsa si care sunt motivele respingerii, care a fost oferta admisa, va indica numele ofertantului castigator, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de oferta respectivului ofertant necastigator. F.1.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a nu furniza anumite informatii referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica care ar putea fi cuprinse in ansamblul informatiilor pe care autoritatea contractanta trebuie sa le furnizeze in acord cu prevederile de la F.1.2, si anume in situatia in care aceasta furnizare: a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale si, implicit, ar fi contrara interesului public; sau b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertantilor, inclusiv cele ale ofertantului a carui oferta a fost declarata castigatoare; sau c) ar prejudicia concurenta loiala intre ofertanti. F.1.4. In cazul ofertantului castigator comunicarea va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare si ca acesta este invitat in vederea incheierii contractului. F.2. Dreptul autoritatii contractante de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica F.2.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica numai daca ia aceasta decizie inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii respective si numai in urmatoarele circumstante: Procedura de atribuire a contractului se anuleaza atunci cand: a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei; b) au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si / sau financiare; c) au fost prezentate numai oferte inacceptabile, neconforme saunecorespunzatoare, respectiv care: i. au fost depuse sunt depuse dupa data limita de depunere a ofertelor; ii. nici unul dintre ofertanti nu este eligibil sau nu a indeplinit conditiile de calificare prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei iii. nu au fost elaborate si prezentate in concordanta cu cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

10

iv. contin in propunerea financiara preturi care par in mod evident a nu fi rezultatul liberei concurente; v. contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta; vi. prin valoarea inclusa in propunerea financiara, fiecare dintre ele a depasit valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv; d) circumstante exceptionale afecteaza procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau este imposibila incheierea contractului. F.2.2. Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie a autoritatii contractante fata de ofertanti, cu exceptia returnarii garantiei pentru participare. F.2.3. In cazul in care anuleaza aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta are obligatia de a comunica in scris tuturor ofertantilor atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul anularii. F.3. Actualizarea pretului contractului de achizitie publica F.3.1. Pretul contractului este in lei si NU se actualizeaza. F.4. Incheierea contractului de achizitie publica F.4.1. Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de catre comisia de evaluare. F.4.2. Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii. Preturile unitare prevazute in oferta care a fost stabilita castigatoare sunt ferme (exprimate in lei, la un curs prezentat in Fisa de Date a Achizitiei), contractantul neavand posibilitatea de a modifica oferta care va constitui parte integranta a contractului de achizitie publica. F.4.3. In cazul in care oferta care a fost stabilita castigatoare este oferta depusa in comun de mai multi ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a impune, inainte de incheierea contractului, legalizarea asocierii ofertantilor respectivi. F.4.4. În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră, atunci aceasta are dreptul: a) fie să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi; b) fie să anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. F.4.5. Ofertantul invitat de catre autoritatea contractanta sa incheie contractul de achizitie publica are obligatia de a constitui garantia de buna executie in forma/formele si in cuantumul precizate in Fisa de Date a Achizitiei. F.4.6. Scrisoarea de garantie bancara prin care se constituie garantia de buna executie trebuie sa fie intocmita in conformitate cu modelul prevazut in SECTIUNEA IV.

11

SECŢIUNEA II - FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I.1. Autoritatea contractantă Denumire: CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG Adresa: Str Gheorghe Lazar Nr 10 Localitatea: Avrig, jud Sibiu Ţara: România

Cod postal: 555200

În atenţia: Primar KLINGEIS ARNOLD GUNTER Telefon: 0269 / 523101 Persoana de contact Aldea Cristina E-mail: primariaavrig@yahoo.com Fax: 0269 / 524401 Adresa/ele de internet (dacă este cazul) www.primaria-avrig.ro Adresa Autorităţii contractante: Str Gheorghe Lazar, Nr 10 I.2. Principala activitate sau activitaţi ale Autorităţii contractante □ ministere ori alte autorităţi publice centrale ■ servicii publice centrale (locale) inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ apărare □ agenţii naţionale □ ordine publică/siguranţă naţională ■ autorităţi locale □ mediu □ alte instituţii guvernate de legea publică □ economico-financiare □ instituţie europeană/organizaţie internatională □ sănătate □ altele (se specifică) ____________________ □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie şi activităţi recreative □ educaţie □ altele (se specifică) ____________________ Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA □ NU ■ Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: ■ la adresa mai sus menţionată □altele: (se specifică / adresa / fax / e-mail / interval orar / nume persoana de contact) Date limită de primire a solicitărilor de clarificări Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: Data: 12.06.2009 Data: 17.06.2009 Ora limită : 16.00 Ora limită : 16.00 Adresa : Str Gheorghe Lazar, Nr 10, Avrig , jud. Sibiu Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresa: Str. Stravopoleos nr. 6, Sector 3 Localitatea: Bucureşti Cod postal: 030084 Ţara: România E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021 / 310 4641 Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021 / 310 4642 I.3. Sursa de finantare : Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit : Fonduri UE, fonduri de la bugetul de stat şi fonduri de la bugetul local După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA ■ NU □ Daca DA, se face referire la proiect / program Program ”Phare CES 2005, Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu (Schema de granturi: Investiţii publice în sectoarele de mediu)” Linia de buget RO 2005/017-553.04.01.04.01 Proiect titlu „ECO SISTEM AVRIG - Proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a

12

deşeurilor municipale” Cod proiect: 62

II. Obiectul contractului II.1. Descriere II.1.1. Denumire contract: Achizitie autogunoiera compactoare, semiremorca mobila autocompactoare, utilaje compost, pubele si recipienti speciali compost II.1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare „Achizitie autogunoiera compactoare, semiremorca mobila autocompactoare, utilaje compost, pubele si recipienti speciali compost in cadrul proiectului „ECO – SISTEM AVRIG, proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deseurilor municipale si asimilate”, Orasul Avrig, Judetul Sibiu (a) Lucrări (b) Produse ■ (c) Servicii □ □ Execuţie □ Cumpărare ■ Categoria serviciului 2A □ Proiectare şi execuţie □ Leasing □ 2B □ Realizare prin orice mijloace Închiriere □ corespunzătoare cerinţelor Cumparare in rate □ specificate de autoritate contractantă □ Principala locatie a lucrarii Principalul loc de prestare Principalul loc de livrare _________________ Orasul Avrig, Str Gheorghe ____________________ Cod CPV/ CPSA Cod CPV/CPSA Lazar Nr 10, Judetul Sibiu 34144512-0 Vehicule de □□□□□□□□/□□□□□□ □□□□□□□□/ □□□□□□ compactare a deseurilor menajere 42418000-9 Utilaje de ridicare, de manipulare, de incarcare sau de descarcare 42418500-4 Echipament mecanic de manipulare 34928480-6 Containere si pubele pentru deseuri 39234000-1 Cutii de compost II.1.3. Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: ■ Încheierea unui acord cadru □ II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică : maxim 60 de zile de la semnarea contractului II.1.5. Informaţii privind acordul cadru: nu e cazul Acordul-cadru cu mai multi operatori nr.□□□ sau, Acordul-cadru cu un singur Daca este cazul, nr. □□□ maxim al participantilor la operator □ acordul cadru avizat Durata acordului-cadru: Durata in ani □□ sau luni □□□ Posibilitatea de a relua competitia cu semnarii acordului cadru DA □ NU □ II.1.6. Divizare pe loturi DA ■ NU □ Ofertele se depun pe: un singur lot□ unul sau mai multe ■ toate loturile □ Alte informatii referitoare la loturi:................................................................................................................. II.1.7. Oferte alternative sunt acceptate DA □ NU ■ II.2. Cantitatea sau scopul contractului II.2.1. Total cantitati: LOTUL 1 (308.000 euro):

13

- autogunoiera compactare – 1 buc. - semiremorca mobila autocompactoare – 1 buc. LOTUL 2 (165.260 euro): - utilaj macinare compost (tocator compost) – 1 buc. - utilaj aerisire compost (in cadrul statiei de compost) – 1 buc. - utilaj manipulare compost (incarcator frontal pentru manipularea deseurilor in cadrul statiei de compost) – 1 buc. LOTUL 3 (171.978 euro): - pubele 0,12 mc – 4687 buc. - pubele 0,24 mc – 795 buc. - recipienti pentru compost – 3405 buc. conform specificatiilor tehnice din CAIETUL DE SARCINI (SECTIUNEA III) Valoarea estimată fără TVA: 645.238 EURO curs inforeuro din luna aprilie 2009 : 1 euro = 4,2238 lei II.2.2. Opţiuni (dacă există) DA □ NU ■ III. Condiţii specifice contractului III.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract III 1.1. Contract rezervat III.1.2. Altele

DA □ DA □

NU ■ NU ■

IV. Procedura IV.1. Procedura selectată Licitatie deschisa ■ Negociere cu anunt de participare □ Licitatie restransa □ Negociere fara anunt de participare □ Licitatie restransa accelerata □ Cerere de oferte □ Dialog competitiv □ Concurs de solutii □ IV.2. Etapa finală de licitaţie electronică DA □ NU ■ IV.3. Legislatia aplicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune delucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii Legea 337/2006 pentru aprobarea OUG nr 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune delucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii Hotararea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune delucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii Legea 273/2006, privind finantele publice locale Hotararea Guvernului nr. 782/2006, pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Solutionare a contestatiilor OUG 30/2006, privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica HG 942/2006, Norme de aplicare a OUG 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica OUG 94/2007, privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii OUG 143/2008 privind modificarea OUG 34/2006. OUG 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice. V. Criterii de calificare şi selectie Neprezentarea oricărui document de calificare în conformitate cu solicitările cuprinse mai jos atrage după sine descalificarea ofertantului, fără să fie posibilă completarea ulterioară a respectivelor documente. V.1. Situaţia personală a ofertantului Declaraţie privind eligibilitatea Solicitat ■ Nesolicitat □ Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta Solicitat ■ Nesolicitat □ Certificate constatatoare privind îndeplinirea Cerintă obligatorie: completarea Formularului nr. 12A Cerintă obligatorie: completarea Formularului nr. 12B Cerinţa obligatorie:

14

obligaţiilor de plată a taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat

Certificat constatator privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care să reiasă faptul că ofertantul nu Solicitat ■ Nesolicitat □ are datorii către Bugetul general consolidat valabil la data deschiderii, în original sau copie legalizată Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul local eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Primăriilor în a căror rază teritorială activează ofertantul din care să reiasă că ofertantul nu are obligaţii restante la bugetul local valabil la data deschiderii, în original sau copie legalizată. Alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul ofertantul, in cazul in care Certificatul constatator privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat de stat si Certificatul privind plata obligaţiilor către bugetul local, nu se elibereaza in tara respectiva. Documentele echivalente trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertei si sa fie insotite de traducere legalizata. V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Persoane juridice române Cerinţa obligatorie: - Certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului în copie conformă cu originalul semnata si parafata de reprezentantul ofertantului, nu mai vechi de 60 de zile - Copie dupa cetificatul de inregistrare Persoane fizice române Autorizaţie de funcţionare / altele echivalente Persoane juridice / fizice străine Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional din ţara de origine a ofertantului traduse legalizat în limba română. Toate celelalte acte cerute pentru ofertanti, din capitolele prezentei fise, vor fi depuse de catre ofertantul strain sub forma de copie+traducere legalizata. V.3. Situaţia economico – financiară Bilanţ contabil Se solicita bilanţul contabil la 30.06.2008, vizat şi Solicitat ■ Nesolicitat □ înregistrat de organele competente. Informaţii privind cifra de afaceri Se va completa Formularul nr. B2; Solicitat ■ Nesolicitat □ Cerinta minima: Cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani. Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani sa fie de minim: - LOTUL 1: 900.000 Euro, - LOTUL 2: 450.000 Euro, - LOTUL 3: 500.000 Euro. V.4. Capacitatea tehnică Informatii privind capacitatea tehnica Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani – se va completa Solicitat ■ Nesolicitat □ Formularul nr. 12D Cerinta minima: Ofertantul va face dovada faptului ca in ultimii 3 ani a furnizat, printr-un contract, produse similare: - LOTUL 1: a caror valoare s-a ridicat cel putin la valoarea estimata a lotului; - LOTUL 2: a caror valoare s-a ridicat cel putin la valoarea estimata a lotului; - LOTUL 3: a caror valoare s-a ridicat cel putin la valoarea estimata a lotului.

15

Certificat de conformitate produs Solicitat ■ Nesolicitat □ Autorizare pentru comercializare Solicitat ■ Nesolicitat □

Recomandări de la beneficiari Solicitat ■ Nesolicitat □ Alte autorizări specifice domeniilor de activitate Solicitat □ Nesolicitat ■ Schiţe tehnice / fişe tehnice / mostre / fotografii Solicitat ■ Nesolicitat □

LOTUL 1: Se vor prezenta certificatele de tip din partea Registrului Auto Roman sau echivalent; LOTUL 3: Se va prezenta Certificatul RAL sau echivalent. LOTUL 1 Autorizare de la producator privind livrarea produselor (Formular nr. F7) LOTUL 2 Autorizare de la producator privind livrarea produselor (Formular nr. F7) LOTUL 3 Autorizare de la producator privind livrarea produselor (Formular nr. F7) Cerinţa minimă: Minimum 2 recomandări din partea beneficiarilor pentru produse similare pentru fiecare lot in parte

Informaţii privind subcontractanţii Solicitat ■ Nesolicitat □ V.5. Standarde de asigurarea calităţii Solicitat ■ Nesolicitat □

V.6. Standarde de protecţia mediului Solicitat ■ Nesolicitat □

LOTUL 1 Se vor prezenta fisele tehnice si fotografii pentru fiecare produs solicitat LOTUL 2 Se vor prezenta fisele tehnice si fotografii pentru fiecare produs solicitat LOTUL 3 Se vor prezenta fisele tehnice si fotografii pentru fiecare produs solicitat Se va completa Formularul nr. 12G, daca este cazul. LOTUL 1 Se va prezenta certificatul ISO 9001 sau echivalent pentru producatorul suprastructurii autogunoierei Se va prezenta certificatul ISO 9001 sau echivalent pentru producatorul de sasiu al autogunoierei Se va prezenta certificatul ISO 9001 sau echivalent pentru ofertantul autogunoierei Se va prezenta Certificatul ISO 9001 sau echivalent pentru producatorul semiremorcii LOTUL 2: Se va prezenta Certificatul ISO 9001 la producator, sau echivalent Se va prezenta Certificatul ISO 9001 sau echivalent pentru ofertantul utilajelor LOTUL 3: Se va prezenta Certificatul ISO 9001 la producator, sau echivalent LOTUL 1 Se va prezenta certificatul ISO 14001 sau echivalent pentru producatorul suprastructurii autogunoierei Se va prezenta certificatul ISO 14001 sau echivalent pentru ofertantul autogunoierei Se va prezenta Certificatul ISO 14001 sau echivalent pentru producatorul semiremorcii Română 90 zile, de la data deschiderii ofertei Cuantumul garanţiei de participare: LOTUL 1: 6.000 lei (1421 euro ) LOTUL 2: 3.000 lei (710 euro) LOTUL 3: 3.000 lei (710 euro) TOTAL: 12.000 lei ( 2841 euro), curs inforeuro din

VI. Elaborarea ofertei VI.1. Limba de redactare a ofertei VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei VI.3. Garanţia de participare

16

VI.4. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire

VI.5. Modul de prezentare a propunerii tehnice

luna aprilie 2009 : 1 euro=4,2238 lei Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 90 zile de la deschiderea ofertelor. Modul de constituire a garanţiei de participare: Garantia de participare se exprimă în lei şi poate fi constituită în următoarele forme: • scrisoare de garantie bancara prezentata in original (se completeaza Formularul nr.11) • In cazul scrisorilor de garantie bancara emise de o banca din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia • depunerea la autoritatea contractantă cu cel puţin 24 de ore înainte de data deschiderii ofertelor a unui ordin de plata în contul deschis la RO97TREZ5815006XXX000023– Trezoreria Avrig; • numerar, la caseria autoritatii contractante. Modul de restituire a garanţiei pentru participare : Garantia de participare se restituie : • ofertantului castigator: în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie ; ofertantilor necastigatori: după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. Documentatia se poate ridica de la sediul Primarie orasului Avrig, Str. Gheorghe Lazar Nr. 10, in baza unei solicitari scrise sau accesand www.primaria-avrig.ro si SEAP Ofertantul va elabora propunerea tehnică detaliat, urmând specificatiile tehnice din CAIETUL DE SARCINI - SECTIUNEA III; Se va completa formularul privind graficul de livrare (Formularul nr. F3) pentru fiecare lot ofertat. Pe parcursul îndeplinirii contractului de furnizare ofertantul va respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. Instituţia competentă de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional şi care parcursul îndeplinirii trebuie respectate pe contractului de furnizare, este Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. Operatorii economici sunt obligaţi să indice în cadrul ofertei faptul că la eleborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii. Completare formular de oferta (pretul total al produselor furnizate) Formularul nr. 10A, SECTIUNEA IV, pentru fiecare lot ofertat. Ofertantul va prezenta Contractul de furnizare de la Secţiunea V , completat şi semnat de acesta. -Atentie: oferta va fi exprimata doar in lei; Pentru conversia lei/euro va fi folosit cursul INFOREURO pentru luna aprilie: 1 euro = 4,22380 Lei Ofertantul va defalca oferta financiara totala, separat,

VI.6. Modul de prezentare a propunerii financiare

17

pentru fiecare lot in parte, pe fiecare tip de produs ofertat. (Formular nr. F2). VI.7. Prezentarea ofertei a) adresa la care se depune oferta a) Str Gheorghe Lazar Nr 10, Oras Avrig, Judet Sibiu, Serviciul Secretariat, Persoana responsabila Dobriţoiu Mihaela. b) 24.06.2009. ORA 12.00 c) Oferta va fi prezentata intr-un exemplar original si trei exemplare in copie. Copiile vor fi efectuate după ce exemplarul original a fost numerotat. d) Modul de prezentare al ofertelor şi a documentelor de calificare Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copiile în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “ORIGINAL” şi, respectiv, “COPIE”. Fiecare din aceste plicuri va conţine propunerea tehnică şi propunerea financiară. Plicurile marcate “ORIGINAL “ şi “COPIE” trebuie să fie inscripţionate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectiva este declarată întârziată sau nu este însoţită de garanţia de participare. Aceste plicuri se vor introduce într-un plic exterior (sau colet) închis corespunzător şi netransparent. Plicul exterior (sau coletul) trebuie să fie inscripţionat cu adresa Autorităţii Contractante şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 24.06.2009 ORA 13.00”. Ofertantii au obligatia de a semna, stampila si a numerota fiecare pagina a ofertei precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate. Scrisoarea de înaintare (Formular nr. 2A), garanţia de participare şi împuternicirea de participare la licitaţie a reprezentantului ofertantului (Formular nr. 12C), vor fi ataşate la plicul exterior (sau pe colet). Data şi ora prezentării documentelor la Autoritatea Contractantă vor fi înscrise pe scrisoarea de înaintare de către Registratura autorităţii. Garanţia bancară de participare trebuie să ajungă la Autoritate înainte de ora de începere a şedinţei de deschidere a ofertelor (în cazul în care nu există un reprezentant) sau va fi prezentată de către reprezentantul ofertantului la începerea şedinţei de deschidere a ofertelor. e) modificarea şi retragerea ofertei f) oferte întârziate e) Oferta se poate modifica sau retrage pana la data limita de depunere a ofertelor f) Ofertele care au fost depuse după ziua si ora limită de depunere sau au fost depuse în alt loc decat adresa indicată in fişa de date a achiziţiei se returnează ofertantului fara a fi deschise.

b) data limită pentru depunerea ofertei c) numărul de exemplare d) mod de prezentare

18

VI.8. Deschiderea ofertelor

24.06.2009 ORA 13.00, Consiliul Local Avrig, Str Gheorghe Lazar Nr 0, Oras Avrig, Judet Sibiu Ofertanţi au dreptul să participe la deschiderea ofertelor având asupra lor o împuternicire din partea societăţilor (Formular nr. 12C), în cazul persoanelor juridice sau o copie a documentului de identitate în cazul persoanelor fizice

VII. Criterii de atribuire VII.1. Preţul cel mai scăzut □ VII.2. Cea mai avantajoasă ofertă economică ■ Factor de evaluare 1 Oferta financiara 2. Oferta tehnica VII.3 Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: Baza de comparare a ofertelor este punctajul total. Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: Ptotal = P financiar x F% + P tehnic x T%, unde: F% - ponderea corespunzatoare punctajului financiar si anume 51% T% - ponderea corespunzatoare punctajului tehnic si anume 49% VII.4 Punctajul financiar LOTUL 1 Reprezinta punctajul acordat pentru valoarea ofertata totala a produselor. Valoarea maxima admisa a ofertei este de 308.000 euro. Punctajul financiar se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda 100 puncte; b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a), se acorda punctaj astfel: P financiar n = (pretminim/pret n) x 100 Preturile comparate in vederea acordarii punctajului sunt preturile ofertate pentru furnizarea tuturor produselor cerute in cadrul lotului 1 prin CAIETUL DE SARCINI, in conditiile solicitate prin acesta.

Pondere 51% 49%

LOTUL 2 Reprezinta punctajul acordat pentru valoarea totala ofertata a produselor. Valoarea maxima admisa a ofertei este de 165.260 euro. Punctajul financiar se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda 100 puncte; b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a), se acorda punctaj astfel: P financiar n = (pretminim/pret n) x 100 Preturile comparate in vederea acordarii punctajului sunt preturile ofertate pentru furnizarea tuturor produselor cerute in cadrul lotul 2 prin CAIETUL DE SARCINI, in conditiile solicitate prin acesta. LOTUL 3 Reprezinta punctajul acordat pentru valoarea totala ofertata a produselor. Valoarea maxima admisa a ofertei este de 171.978 euro. Punctajul financiar se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda 100 puncte;

19

b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a), se acorda punctaj astfel: P financiar n = (pretminim/pret n) x 100 Preturile comparate in vederea acordarii punctajului sunt preturile ofertate pentru furnizarea tuturor produselor cerute in cadrul lotul 3 prin CAIETUL DE SARCINI, in conditiile solicitate prin acesta. VII.5 Punctajul tehnic LOTUL 1 Se acorda de catre comisia de evaluare pe baza urmatoarelor criterii: Criterii Maxim 1. Perioada de garantie 20 2. Perioada de post garantie 20 3. Oferta tehnica 60 Total 100 1. Perioada de garanţie a) pentru cea mai lunga perioada de garantie a produselor care fac obiectul contractului se acorda 20 puncte; b) pentru celelalte oferte se acorda punctajul astfel: P perioada de garantie n = (Perioada de garantie oferta n / Perioada de garantie cu punctaj maxim) x 20 2. Perioada de post garanţie a) pentru cea mai lunga perioada de post garantie a produselor care fac obiectul contractului se acorda 20 puncte; b) pentru celelalte oferte se acorda punctajul astfel: P perioada de post garantie grup n = (Perioada de post oferta n / Perioada de garantie cu punctaj maxim) x 20 3. Oferta tehnica Pentru cea mai buna oferta tehnica, se vor acorda 60 de puncte. Perioadele de garantie, respectiv post garantie trebuie sa respecte cel putin cerintele din CAIETUL DE SARCINI.

LOTUL 2 Se acorda de catre comisia de evaluare pe baza urmatoarelor criterii : Criterii Maxim 1. Perioada de garantie 20 2. Perioada de post garantie 20 3. Oferta tehnica 60 Total 100 1. Perioada de garanţie c) pentru cea mai lunga perioada de garantie a produselor care fac obiectul contractului se acorda 20 puncte; d) pentru celelalte oferte se acorda punctajul astfel: P perioada de garantie n = (Perioada de garantie oferta n / Perioada de garantie cu punctaj maxim) x 20 2. Perioada de post garanţie c) pentru cea mai lunga perioada de post garantie a produselor care fac obiectul contractului se acorda 20 puncte; d) pentru celelalte oferte se acorda punctajul astfel: P perioada de post garantie grup n = (Perioada de post oferta n / Perioada de garantie cu punctaj maxim) x 20 3. Oferta tehnica Pentru ce mai buna oferta tehnica se vor acorda 60 de puncte. Perioadele de garantie, respectiv post garantie trebuie sa respecte cel putin cerintele din CAIETUL DE SARCINI.

20

LOTUL 3 Se acorda de catre comisia de evaluare pe baza urmatoarelor criterii : Criterii Maxim 1. Perioada de garantie 30 2. Oferta tehnica 70 Total 100 1. Perioada de garanţie e) pentru cea mai lunga perioada de garantie a produselor care fac obiectul contractului se acorda 30 puncte; f) pentru celelalte oferte se acorda punctajul astfel: P perioada de garantie n = (Perioada de garantie oferta n / Perioada de garantie cu punctaj maxim) x 30 2. Oferta tehnica a) pentru cea mai complexa oferta tehnica, care prezinta elemente suplimentare fata cele solicitate prin Caietul de Sarcini se acorda 70 puncte; Perioadele de garantie, respectiv post garantie trebuie sa respecte cel putin cerintele din CAIETUL DE SARCINI. VIII. Atribuirea contractului de achiziţie publică VIII.1 Ajustarea pretului contractului DA □ NU ■ Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 5% din valoarea totală a contractului fără TVA si se constituie sub forma de scrisoare de garantie bancara (Formular nr. 19, SECTIUNEA IV) sau sub forma de retineri succesive. In cazul constituirii garantiei prin retineri succesive din facturile inaintate la plata, furnizorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre furnizor in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului (inclusiv TVA). Pe parcursul indeplinirii contractului autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite furnizorului, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Autoritatea va dispune ca banca sa instiinteze furnizorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea furnizorului. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu isi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie aferentă fiecarui proiect în termen de 14 zile de la data intocmirii procesului –verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

VIII.2. Garantia de buna executie a contractului DA ■ NU □

21

Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind: − Legislatia fiscala: www.mfinante.ro − Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro − Protectia muncii si conditii de munca: www.inspectmun.ro Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale.

22

SECTIUNEA III - CAIET DE SARCINI „Achizitie autogunoiera compactoare, semiremorca mobila autocompactoare, utilaje compost, pubele si recipienti speciali compost in cadrul proiectului „ECO – SISTEM AVRIG, proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deseurilor municipale si asimilate”
1. Cod CPV: LOTUL 1 34144512-0 Vehicule de compactare a deseurilor menajere LOTUL 2 42418000-9 Utilaje de ridicare, de manipulare, de incarcare sau de descarcare 42418500-4 Echipament mecanic de manipulare LOTUL 3 34928480-6 Containere si pubele pentru deseuri 39234000-1 Cutii de compost 2. Descrierea proiectului „ECO-SISTEM AVRIG – Proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deşeurilor municipale” Tema Dezvoltarea unui serviciu eficient de gestionare a deseurilor menajere in cadrul ariei administrative a Orasului Avrig, Comunei Porumbacu, Comunei Cârţa, Comunei Turnu Roşu, Comunei Racoviţa. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii Misiunea generala a institutiilor de administratie publica locala consta in gestionarea resurselor publice in scopul dezvoltarii durabile a zonei administrate, din punct de vedere economic si social. Protectia mediului, reprezinta unicul factor comun tuturor initiativelor si tuturor proiectelor de dezvoltare socio-economica, in conditii durabile. Din perspectiva prioritatilor locale de eficientizare a protectiei mediului, constructia unui sistem de management al deseurilor reprezinta prima etapa necesara in scopul reducerii celor mai importante riscuri actuale de mediu si in general una dintre primele etape de reducere a disparitatilor economice si sociale intre medii administrative si regiuni. Prin prisma analizei realizate la nivel local asupra factorilor poluanti prezenti in cadrul localitatii, cel mai important risc de mediu actual identificat este reprezentat de lipsa unei formule de gestionare a deseurilor, care datorita amplitudinii posibilelor efecte negative asupra sanatatii populatiei si animalelor, a devenit o prioritate stringenta. Structura elementelor ce determina necesitatea proiectului propus:  Cresterea gradului de protectie a mediului, prin:  Cresterea ariei de colectare a deseurilor in cadrul localitatilor partenere;  Reducerea cantitatii de deseuri depozitate necontrolat;  Reducerea cantitatii de deseuri depozitate final, si cresterea astfel a duratei de viata a depozitelor conforme din regiune;  Reducerea generarii de deseuri;  Reducerea impactului depozitelor de deseuri asupra mediului;  Cresterea gradului de colectare selectiva;  Eficienta economica.  Reducerea costurilor totale viitoare ca necesitate obiectiva de reducere a riscului de faliment al serviciului actual;  Cresterea veniturilor totale pe fondul reducerii costurilor unitare;  Reducerea costurilor indirecte privind amenzile pentru neconformarea cu legislatia de mediu;  Reducerea costurilor indirecte privind efectele generate de riscurile de mediu : riscuri de sanatate a populatiei, riscuri de sanatate a animalelor, investitii importante generate de necesitatea eventuala a decontaminarii zonelor afectate, etc.

23

Conformare legislativa.  Folosirea unor echipamente si metode de management al deseurilor care sa fie conforme cu legislatia de mediu;  Contribuirea la implementarea masurilor PRGD In prezent, serviciul de salubrizare functioneaza impropriu unei protectii complete de mediu : colectarea se face in amestec, pe o zona restransa. Serviciul este insuficient echipat si structurat realizarii unei colectari totale a deseurilor generate in cadrul localitatilor partenere. In cadrul ariei de colectare nu sunt incluse toate zonele, avand in vedere ca nu exista un traseu de colectare bine determinat, existand prin urmare zone care nu beneficiaza de acest serviciu. In prezent, toate deseurile colectate sunt depozitate in cadrul depozitului de la Avrig (cu termen de inchidere 2010) care genereaza riscuri importante, fapt ce determina necesitatea unei schimbari radicale a sistemului de salubrizare. 3. Specificaţii tehnice LOTUL 1 – AUTOGUNOIERA AUTOCOMPACTOARE AUTOCOMPACTOARE SI SEMIREMORCA MOBILA

AUTOGUNOIERA AUTOCOMPACTOARE   CPV 34144512-0 Vehicule de compactare a deseurilor menajere GENERALITATI

Specificatiile tehnice care urmeaza trebuie interpretate ca fiind cerinte minime acceptabile pentru un autovehicul compactor pentru deseuri municipale, cu containerul de colectare montat pe un sasiu auto limentare prin spate, avand capacitatea de 18 m3 si un grad ridicat de compactare. Oferta se va referi la un ansamblu intreg , format din autosasiu cu cabina si container colector de deseuri cu compactare precum si unitate de descarcare europubele si eurocontainere, cu toate accesoriile si optiunile necesare pentru o functionare cat mai buna si pentru respectarea tuturor standardelor aplicabile. Autovehiculul compactor pentru deseuri municipale oferit va fi un model nou, aflat in productia curenta a ofertantului si va trebui sa corespunda tuturor standardelor aplicabile, avand certificare CE. Toate componenetele care nu sunt mentionate in mod expres in specificatia de fata si care sunt necesare pentru livrarea unei unitati functionale complete, vor fi introduse in oferta furnizorului. Pentru toate ansamblele si subansamblele, ofertantul va prezenta detalii constructive si de functionare, indicand materialele si componentele utilizate, caracteristicile principale ale acestor materiale, tratamente aplicate, parametrii tehnici specifici. Ofertantul va trebui sa asigure service, piese de schimb, garantie si suport tehnic, precum si scolarizarea personalului de operare. In cazul folosirii anumitor date si/sau nume specifice in aceasta specificatie, nu se va intelege prin aceasta folosire restrictionarea in vreun fel a vreunui furnizor ofertant. Astfel de date si nume sunt furnizate doar pentru a indica tipul, marimea si calitatea echipamentului considerat a nfi cel mai bine adaptat cerintelor cumparatorului.  PERFORMANTE GENERALE

1. Capacitatea suprastructurii : 18 m3 2. Volumul capacului collector : 2 m3 3. Greutate specifica material compactat : 700 kg/m3 4. Capacitatea de compactare : 6:1 5. Timpul de compactare : 20 s 6. Masuri de reducere a zgomotului : conform normelor CE 7. Masuri speciale pentru depanare usoara si inlocuire de componente pe traseu, fara demontari majore.

24

8. Suprastructura va fi dotata cu un sistem de drenare a lichidelor rezultate din presare si cu un sistem de evacuare a lichidului acumulat. 9. Suprastructura va fi doata cu un mecanism de ridicare si rasturnare a containerelor EN 840 1, 2, 3 si a euro-containerelor metalice pe roti de 1000 litri. Durata ciclului de ridicare-rasturnare : 14 s 

SPECIFICATII TEHNICE Caracteristici constructive, conform caietului de sarcini SUPRASTRUCTURA Conform ofertantului

- Suprastructura va corespunde tuturor standardelor si normelor europene in domeniu - Actionarea suprastructurii se va face hidraulic, de la priza de putere a autosasiului 1) Containerul de colectare si transport COMPONENTELE SUPRASTRUCTURII Executia se va face din otel de inalta rezistenta. Sudurile se vor executa ingrijit si se vor umple cu silicon zonele sensibile la coroziune. Constructia peretilor lateriali si ai acoperisului va fi cu pereti curbati, pentru marirea rezistentei la efort, usurarea golirii si reducerea acumularilor de lichid Partile in contact cu deseul vor fi anticorozive Prinderea containerului de sasiu se va face elastic, cel putin in partea din fata, pentru o buna deplasare pe teren accidentat Ofertantul va prezenta in detaliu constructia, materialele folosite, grosimea tablelor, tratamentele intrebuintate si modul de intretinere si inlocuire Placa de golire va fi actionata prin cilindri cu dubla actiune, telescopici Placa de golire va fi prevazuta cu ghidaje sau role de alunecare , pentru o rezistenta si un efect cat mai bune Se va asigura o golire cat mai buna, impiedicand acumularea de material in spatele placii Ofertantul va prezenta in detaliu constructia, materialele folosite, grosimea tablelor, tratamentele intrebuintate si modul de intretinere si inlocuire De asemenea, ofertantul va preciza prin ce anume constructia se deosebeste de alte constructii cunoscute si care sunt avantajele constructiei sale

-

-

-

2) Sistemul de descarcare a deseului

-

-

25

3) Capacul colector si de presare (usa din spate)

4) Mecanismul de ridicare si rasturnare a containerelor de deseu

5) Scarile operatori

pentru

6) Cilindrii hidraulici

Sania va fi ghidata prin role executate din otel de inalta rezistenta si bucsi cu frecare redusa, cu intretinere cat mai usoara. - Containerul de incarcare si placa de presare vor fi executate din materiale de cea mai buna calitate, pentru realizarea unei inalte rezistente si fiabilitati, in conditiile unei greutati reduse - Toate lagarele si axele vor fi construite special, pentru rezistenta mare, fiabilitate ridicata si intretinere cat mai usoara - Constructia va preveni acumularea de lichid din ploaie ori din deseu - Ofertantul va prezenta in detaliu constructia, materialele folosite, grosimea tablelor, tratamentele intrebuintate si modul de intretinere si inlocuire - De asemenea, ofertantul va preciza prin ce anume constructia se deosebeste de alte constructii cunoscute si care sunt avantajele constructiei sale - Capacul colector si de presare va fi etansat fata de containerul de colectare - Se va oferi un sistem multifunctional de ridicare si rasturnare a continutului, aplicabil pentru toate tipurile de containere EN 840 1, 2 si 3, precum si pentru containerele metalice cu roti de 1100 litri. - DDS Sistemul va fi actionat hidraulic de la instalatia hidraulica a structurii si va avea un panou exterior de comanda propriu - Ofertantul va prezenta in detaliu constructia, functionarea si comanda mecanismului de ridicare si rasturnare - Vor fi prevazute scari pliante, cu senzori de prezenta pe scara a operatorilor, cu transmisie a informatiei in cabina Vor fi prevazuti urmatorii cilindri : - un cilindru telescopic pentru actionarea placii de golire - doi cilindri pentru ridicarea si coborarea ansamblului capac colector - doi cilindri pentru actionarea placii de presare (compactare), dotati cu senzori de capat de cursa - doi cilindri pentru actionarea saniei - doi cilindri pentru actionarea mecanismului de ridicare si rasturnare a containerelor Tijele cilindrilor vor fi confectionate din materiale de inalta calitate iar suprafata lor va fi cromata dur pentru o rezistenta mare la uzura si coroziune si pentru o functionare cat mai indelungata. Ofertantul va descrie in amanunt cilindrii hidraulici intrebuintati si functiile lor. -

26

7) Instalatia hidraulica

8) Instalatia electrica

Panol de control in cabina

Panou exterior in spate – stanga Panou exterior in spatedreapta Panou de comanda fata stanga

Actionarea echipamentului suprastructurii se va face hidraulic, prin intermediul unei pompe duble (cea de- a doua sectiune pentru mecanismul de ridicare si rasturnare a containerelor de deseu) , pompa care este actionata de la priza de putere de pe sasiu. - Ofertantul va prezenta o solutie de amplasare cat mai comoda pentru utlizare si pentru intretinere a blocului de comanda (distribuitoare, supape, presostat) - Se va evita pe cat posibil folosirea de conducte flexibile, acestea fiind folosite pe distante scurte si doar unde nu e posibil a se asigura conducte rigide - Conductele instalatiei hidraulice vor fi executate din teava calibrate, galvanizata, si vor corespunde, ca si elemente ale instalatiei hidraulice, celelalte standardelor europene in vigoare - Instalatia va avea in componenta un rezervor dimensionat si pozitionat convenabil. Acesta va fi dotat cu indicator de nivel si dispozitiv de eliminare a aerului - Pentru filtrarea uleiului se va folosi un filtru pe aspiratie si un filtru fin pe retur - Cablajul va fi executat in versiunea etansa, antigrizutoasa. - Distributia se va realiza prin intermediul unor cutii de conexiune etanse. Intrarea cablurilor in cutii va fi de asemenea etansa - Se va folosi un cod al culorilor iar cablurile vor fi marcate corespunzator - Cutiile de conexiuni vor fi amplasate pentru un acces cat mai facil - Cablajul electric va fi plasat cat mai protejat cu putinta - Functiile sistemului (incarcare si compactare) vor fi controlate prin intermediul unui sistem electronic de control, programabil, cu microprocessor si afisaor cu cristale lichide - Instalatia electrica va fi prevazuta atat cu un panou de control plasat in cabina, cat si cu panouri de control dispuse pe suprastructura, in exterior Va avea principalele butoane de comanda, selectare si principalele lampi de avertizare necesare.( in mod necesar panoul va cuprinde un buton de pornire, un buton de oprire, un buton de oprire de avarie, un selector pentru comanda din interiorul sau din exteriorul cabinei si un ecran pentru afisarea datelor de functionare a instalatiilor) Ofertantul va face o descriere in detaliu a panoului de control din cabina Va cuprinde cel putin un buton de oprire de avarie Va cuprinde cel putin, pe langa un buton de oprire de avarie, toate butoanele necesare actionarii functiilor containerului de colectare si presare. Pentru golire si comanda ridicare-coborare container colectare si presare va cuprinde elementele de control necesare golirii la rampa

Sistemul de comanda si control va asigura atat functionarea ciclului de incarcare-presare in ciclu manual (functie cu functie) cat si finctionarea instalatiei in ciclu automat Ofertantul va prezenta in detaliu panourile din spate, elementele de pe panouri si functiile acestora

27

Instalatia va ingloba : - Doua lampi situate in spate, in partea de jos a suprastructurii - Doua lampi situate in partea de sus a suprastructurii 9) Iluminatul specific - O lampa pentru iluminarea containerului de colectare si presare - Un girofar cu lumina portocalie - O lampa pentru iluminarea numarului (autorizatiei) Ofertantul va avea in vedere asigurarea realizarii urmatoarelor protectii : - Blocarea functionarii placii de golire atata timp cat containerul de colectare si presare (usa din spate) e inchisa 󲐀 A device that prevents the ejector plate from being operated – butoane de oprire de avarie cu blocare mecanica care scot din functiune intreaga 10) Masuri speciale de instalatie, inclusiv mecanismul de ridicare si rasturnare siguranta - Prevenirea caderii containerului de colectare si presare (usa din spate) in cazul iesirii accidentale din functiune a pompei hidraulice - Aplicarea normelor CE referitoare la siguranta in exploatare si protectia operatorilor. - Detectarea operatorilor care stau pe scarile suprastructurii Intreaga suprafata va fi pregatita pentru vopsire si apoi vopsita Se va asigura curatirea, degresarea , pasivarea si fosfatarea suprafetelor inainte de vopsire 11) Vopsirea Se vor aplica doua straturi de grunduri impotriva ruginirii Se va aplica silicon la zonele de imbinare periculoase. Se va aplica in final o vopsea poliuretanica din doua componente AUTOSASIU Se va oferi un autosasiu cu cabina nou, din productia curenta, corespunzator tuturor standardelor aplicabile, cu pat plat, special pentru plasarea unui echipament de colectare si compactare deseuri municipale, cu 3 axe, (una in fata si doua in spate) cu o greutate de 25 t. Autosasiul va fi dotat cu priza de putere corespunzatoare pentru actionarea instalatiei de colectare si compactare a deseului (suprastructurii) Autosasiul va fi prevazut cu bare laterale anti-impanare si cu banda anti-impanare spate, toate prevazute cu vopsire sau banda reflectorizanta. Sasiul va fi prevazut cu aripi de protectie fata si spate, prevazute cu aparatori de noroi. Pe sasiu va fi prevazut un stingator de incendiu adecvat. Pe sasiu va fi prevazut un cric adecvat. Sasiul va fi prevazut cu protectie anticoroziva ridicata, de calitate. Evacuarea gazelor prin convertor catalitic din otel inox.  Motor Turbo Diesel cu injectie electronica , cu 1) Motor limitare de viteza, cu sistem special de filtrare a aerului (filtru pentru santier de constructii) si de evacuare.  Motorul va corespunde cel putin standardului EURO 4 si va dezvolta o putere minima de 175 CP. Capacitatea motorului va fi adaptata greutatii si functiilor suprastructurii pentru functionare optima  Alimentarea motorului se va face prin intermediul unui filtru foarte fin, cu separare de apa. Alimentarea cu combustibil va fi dotata cu sistem de preincalzire  Va avea 6 viteze, adaptata sasiului oferit, greutatii 2) Cutia de viteze utile si functiilor specifice ale utilajului. Va fi prevazuta priza de putere pentru actionarile

28

3) Puntea de tractiune

4) Puntea fata

5)Incarcarea axelor

6) Directia 7) Suspensia

8) Sistemul de franare

9) Sistemul electric

10) Cabina

instalatiei de colectare si compactare a deseului municipal  Cu reductor hipoid si diferential cu blocare , echipata cu o lumina de semnalizare pentru cuplarea diferentialului. Optional, pentru sarcini mari, bara stabilizatoare punte spate.  Constructie in seria grea, suspensie penumatica, bara stabilizatoare, in executie conforma cu reglementarile CE si adaptata greutatii utile si totale a autovehiculului  Pentru fiecare axa va fi prevazut un traductor de incarcare . Indicatiile de incarcare pe axe vor fi afisate in cabina  Directie servo asistata  Coloana de directie reglabila  Cu arcuri parabolice si amortizoare de soc pentru toate( in fata arcuri parabolice si in spate suspensii pneumatice cu perne de aer)  Sistem de franare integral pneumatic, ABS, cu circuite penumatice separate, cu control in functie de sarcina. Frane cu disc cu reglare automata . Aerul incalzit si uscat. Semnal acustic si vizual de presiune scazuta in cabina.  Frana de serviciu prin cilindri cu resort si actionare pneumatica.  Frana auxiliara in evacuare, cu supapa de descacare constanta  Tensiunea de lucru de 24 V, cu interfata electronica pentru sasiu si pentru echipament si intrerupatoare de circuit.  Acumulatori cu capacitate crescuta  Lampi de drum conform standardelor  Lampi de avertizare pentru functiile de baza ale autosasiului, frana de parcare, lampi de ceata , etc. (ofertantul va prezenta in detaliu instalatia electrica)  Priza auxiliara in spatele sasiului, de 24 V, pentru accesorii, cu comutator independent  Faruri cu geam clar, lumini protejate cu grilaje  Lampi gabarit , laterale Corespunzatoare normelor de impact ECE R29-2 Cabina cu rabatare hidraulica Cabina va fi suspendata elastic. Dotari interioare ale cabinei - Scaun sofer cu suspensie pneumatica . Reglare pe 3 pozitii. Centura de siguranta - Bancheta dubla sau scaune separate pentru 2 insotitori - Spatiu de depozitare pe interiorul usilor in partea superioara a cabinei, - Iluminare interioara prin plafoniere cu spoturi orientabile - Geamuri la usi cu actionare electrica - Inchidere centralizata a usilor cu cheie si telecomanda - Trapa pavilion cu actionare manuala - Instalatie aer conditionat - Priza de 12 V in cabina pentru accesorii - Posibilitate recirculare aer in cabina - Suport imbracaminte pe peretele din spate al

29

cabinei Ventilator cu trei viteze Sistem de dirijare a aerului ventilat spre parbriz, in cabina si la picioare - Suport pentru butelii de apa in spatele scaunelor - Indicator de incarcare a axelor - Sistem informatie sofer, pentru buna functionare, urmarire si diagnosticare a functionarii sistemului - Modul special parametrizabil, cu magistrala de date la supra-structura/remorca, cf. ISO 11992 - Panou de afisare digital - Tahograf 1 zi/2 soferi, modular - Limitare a vitezei de deplasare Accesorii - trusa de prim ajutor si 2 triunghiuri reflectorizante, 2 stingatoare de 2 l, trusa de scule, cric , furtun umflare roti cu manomentru Dotari exterioare - Parbriz multistrat sticla termoizolanta - Treapta de acces la parbriz - Stergatoare de parbriz cu doua viteze si stergere intermitenta Oglinzi - Oglinzi retrovizoare convexe, pe ambele parti, cu incalzire si reglare electrica a pozitiei din cabina - Oglinda retrovizoare panoramia pe partea dreapta - Oglinda detaliu (rampa) pe partea dreapta Posibilitate de rabatare a oglinzilor PIESE DE SCHIMB Ofertantul va prezenta si un set complet de piese de schimb necesare dupa experienta sa pentru functionarea fara probleme pe o perioada de doi ani de la punere in functiune Lista de piese de schimb va cuprinde denumirea piesei, producatorul, codul de catalog, cantitatea , pretul unitar si valoarea totala Pretul setului de piese de schimb va fi dat si separat -

OBSERVATII CONDIŢII DE LIVRARE : - max. 2 luni de la semnarea contractului. CONDIŢII DE GARANŢIE Grup motopropulsor: cca. 24 de luni în limita a cca. 100.000 km, Celelalte componente ale autoşasiului : cca. 24 luni, Suprastructura : cca. 24 de luni, Pompele de vid şi presiune : cca. 2.000 ore de funcţionare, fără limită de timp. Protecţia anti corozivă la perforare dinspre interior a caroseriei (cabină şi benă basculantă): cca.6 ani Acumulatori şi anvelope : cca. 2 ani OBS. : Perioada de garanţie începe din data semnării procesului verbal de recepţie, încheiat între furnizor şi beneficiar ASIGURAREA MENTENANŢEI AUTOVEHICULULUI Furnizorul va asigura mentenanţa preventivă şi corectivă a autovehiculului într-un service din localitate sau cu service mobil. În perioada de post garanţie Furnizorul se obligă să asigure contra cost piesele de schimb şi, după caz la cererea beneficiarului, servicii de mentenanţă prin reţeaua service din România, autorizată de producător şi agreată de furnizor

30

CONDIŢII DE RECEPŢIE La livrare produsele vor fi insotite de urmatoarele documente, in limba romana: - Carte de identitate securizată, emisă de RAR în urma omologării, cu talonul ITP şi certificatul de autenticitate. - Cartea tehnică (manual de exploatare) - Caiet (carte) service, - Documentaţia tehnică pentru suprastructură (manual de exploatare, instructiuni de intretinere, norme de protectia muncii, schemele hidraulice, pneumatice, electrice si electronice) - Lista componentelor si lista pieselor de schimb pentru suprastructura, cu numele producatorului, tipul, codul si cantitatile folosite pe suprastructura - Lista uleiurilor hidraulice recomandate, a unsorilor si uleiurilor de ungere. - Certificat de calitate şi garanţie cu precizarea clară a termenelor de acordare a garanţiei pe subansambluri, şi a componentelor care nu fac obiectul garanţiei şi motivarea neacordării garanţiei, termen de post garantie

SEMIREMORCA AUTOCOMPACTOARE CU CAP TRACTOR  Specificaţii tehnice minime obligatorii: SUPRASTRUCTURA DIMENSIUNI EXTERNE ALE CONTAINERULUI (SUPRASTRUCTURII) Lungime: maxim 13000 mm Latime: Inaltime: cca. 4000 mm 1. Latimea interna a gurii de incarcare : 2. Lungimea gurii de incarcare : 3. Masa echipamentului : 4. Tonaj util care poate fi atins (masa de reziduuri 90 kg/mc) : 5. Sistemul de functionare al echipamentului : 6. Presiunea de exercitiu : 7. Raportul de compactare : 8. Nr de rotatii ale motorului pentru functionarea normala a echipamentului : 9. Viteza de incarcare a reziduurilor :

cca. 2500 mm cca. 2300 mm cca. 2350 mm cca. 15000 kg cca. 22800 kg Hidraulic cca. 180 bar 5:1 cca. 2300 n/1’ 6-8 mc/1’

31

DOTARI TEHNICE ALE SUPRASTRUCTURII : 10.Echipament compactor hidraulic cu volum de incarcare de 60 mc, certificat ISO 3744, EN 1501 si va corespunde tuturor standardelor si normelor europene in domeniu. 11.Compactorul de gunoi cu incarcare prin partea frontala superioara a semiremorcii va fi construit pe un sasiu dotat cu : 3 axe cu suspensie pneumatica si mecanica, si va fi prevazut cu sistem escamontabil de parcare. In echiparea sa, compactorul va fi dotat cu: dispozitiv de siguranta, comanda cu buton de oprire de urgenta, 1 girofar galben, placute adezive conform normelor CE , far de lucru pe timp de noapte cu lumina alba, set de scule, aparatori de noroi in partea posterioara omologate CE, bare laterale paraincastrate, alarma pentru mersul inapoi. 12.Dispozitiv pentru alimentare si comprimare: prin monopala deplasata prin intermediul a patru cilindri hidraulici cu dublu efect din care cei ai caruciorului sunt instalati in spatele palei. Constructia echipamentului va garanta curatarea maxima a corpului compactorului si va evita contactele dintre reziduri si organele de alunecare (ghidaje si patine superioare). Echipamentul va fi compus din: container confectionat din otel special cu rezistenta la deformare. Gura de incarcare a echipamentului va fi pozitionata in partea superioara a semiremorcii, si va fi acoperita cu doua obloane actionate cu ajutorul unor cilindri hidraulici. Deschiderea obloanelor va fi sincronizata cu miscarea palei de compactare. Compactarea se va realiza cu ajutorul palei de expulsie, care preseaza gunoiul, fiind actionata de un cilindru hidraulic, in pozitie orizontala. Descarcarea containerului plin se va face in cca 320 sec. prin deschiderea completa a capacului din spatele semiremorcii, si impingerea gunoiului catre exterior, cu ajutorul palei de comprimare/expulsie actionata cu ajutorul unui cilindru telescopabil. Placa de compactare/expulsie se va deplasa in interiorul corpului rezervorului de gunoi, cu ajutorul unor ghidaje laterale montate pe peretii laterali ai acestuia. 13.Sistemul de incarcare - compactare al echipamentului va fi angrenat de un motor autonom, diesel, in 4 cilindri, cca 50 CP, cu cca. 2000 rpm. 14.Echipamentul poate fi atasat unui cap tractor cu 2 axe, tip 4x2. 15.Se va asigura curatirea, degresarea , pasivarea si fosfatarea suprafetelor inainte de vopsire. Se vor aplica doua straturi de grunduri impotriva ruginirii.Se va aplica silicon la zonele de imbinare periculoase. Se va aplica in final o vopsea poliuretanica din doua componente.

AUTOTRACTORUL DOTARI TEHNICE: Ampatament Consola spate Directie Greutate pe axa fata Sarcina axa spate Greutate totala admisa Anvelope Axa fata Axa spate Roata rezerva Culori Sasiu Roti Cabina Spoiler acoperis

Cca. 3600 mm Cca. 0800 mm L Cca. 7500 Kg Cca. 11500 Kg Cca. 18000 Kg

2 x 315/80R22,5 4 x 315/80R22,5 1 x 315/80R22,5

NEGRU ALUMINIUM ALB ALB

Motor Racire Ambreiaj Motor DIESEL CCA. 440 CP / 316 KW EURO4 - 2100 Nm Radiator si intercooler pina la 35° temp mediu inconjurator Visco-ventilator EDC-control electronic al motorului Filtru de combustibil Filtru de combustibil suplimentar incalzit cu decantor apa Filtru de combustibil incalzit

32

Compresor aer 1 cil 360 ccm Frina pe evacuare Instalatie pornire la rece Disc ambreiaj Grila protectie insecte pt radiator Limitator de viteza electronic 85 km/h Tempomat (PILOT AUTOMAT) Certificat zgomot Pachet anti zgomot 80 dB Confirmare omologare internationala Admisie Evacuare Admisie aer ridicata cu filtru aer uscat Esapament lateral prin stinga cu teava finala spate Cutie de viteze Cutie de viteze - (16 viteze inainte si doua pentru mersul inapoi) Priza putere Priza de putere orizontala dreapta lateral Axa fata/ suspensie Axa fata coborita Arcuri fata parabolice cca. 7,5 t Stabilizator axa fata Greutate admisa pe axa fata cca. 7500 kg Axa spate/ suspensie Suspensie pneumatica spate cca. 13 t Axa spate hipoida Blocaj diferential axa spate Aerisire axa spate ridicata Suspensie pneumatica Lenker in 4 puncte (functie de stabilizare) Greutate admisa pe axa spate cca. 13000 kg Jante Jante 10-gauri 9,00-22,5 la axa fata Jante 10-gauri 9,00-22,5 la axa spate Jante 10-gauri 9,00-22,5 ca roata de rezerva Roti Suport roata de rezerva lateral stinga Rezervor combustibil Rezervor de combustibil cca. 400l dreapta Prindere rezervor de combustibil Capac rezervor cu cheie 1 buc. fara aerisire Directie Volan reglabil in plan orizontal si vertical Blocare volan cu imobilizator Volan multifunctional Sasiu Bara antiimpanare fata Bara antisoc fata din material plastic cu plasa radiator integrata Platforma de lucru cu trepte si minere Placa sa cca. 12 mm

33

Cupla remorca Sa - inaltime cca. 180 mm Distanta fixare sa cca. 580 mm din mijlocul teoretic al axei spate Frine Sistem electronic de frinare ABS ASR Frine cu discuri ventilate pt axa fata Frine cu discuri ventilate pt axa spate Racord frina 2-conducte in spatele cabinei conform normelor CE Placute de frina ecologice Uscator aer Exterior cabina Cabina – latime cca. 2400 mm, lungime cca. 2250 mm Compartiment depozitare exterior deschidere din interior Grila frontala cu deschidere din interior Spoiler acoperis Lumini de urcare pt sofer si pasager Suspensie pneumatica pt cabina Inchidere centralizata Parbriz din sticla laminata clara Suspensie pentru cabina - pneumatica Trapa acoperis mecanica Oglinda de bordura dreapta Oglinda retrovizoare incalzita si reglabila electric Oglinda de departare dreapta incalzita Oglinda de departare stinga incalzita Oglinda frontala EU pe partea pasagerului Brate oglinda pt latime suprastructura 2500-2600mm Presuri reducere stropire Interior cabina Scaun sofer confort cu suspensie pneumatica Scaun pasager normal 2 chei vehicul suplimentare Aeroterma Incalzitor suplimentar aer Aer conditionat -liber cu reglaj automat de temperatura Izolatie la cabina Filtru de praf si polen Cotiera pt.sofer Lampa pt sofer si pasager 1 pat Saltea pt pat jos Sistem electric ridicare fereastra stinga si dreapta Parasolar rola mecanic pt parbriz Cos gunoi intre scaune Bord standard Instrumente Instrumente de bord in km/h Tahograf digital pentru 2 soferi Computer de bord Indicator presiune ulei Indicator temperatura ulei Ceas in tabloul de bord Indicator presiune incarcare

34

Lumini Reglaj faruri Faruri faza lunga si de ceata suplimentare Faruri duble cu halogen pt trafic pe dreapta Lumini de pozitie Radio Radio CD 24V Instalatie electrica Cablu spiralat intre priza si semiremorca Claxon electric Priza remorca für ABS in spatele cabinei Priza remorca 24V 7+7-poli in spatele cabinei Priza in cabina 12V 2-poli si 24V 2-poli Baterii 12V 175Ah 2 buc Cutie baterii pina la 175Ah Alternator 28V 110A 3080W Vehicule speciale Dotare ADR tip AT Altele Manual in romana Sistem automat de intretinere pentru semiremorca Antigel pina la -25 grade Presuri noroi fata Aripa cu pres noroi Trusa prim ajutor nefixata Triunghi reflectorizant nefixat Lanterna nefixata Furtun presiune pneuri 10m cu manometru Cric 12 t 1 pana imobilizare roti Certificat de zgomot redus OBSERVATII PIESE DE SCHIMB Ofertantul va prezenta si un set complet de piese de schimb necesare dupa experienta sa pentru functionarea fara probleme pe o perioada cat mai mare de la punerea in functiune. Lista de piese de schimb va cuprinde denumirea piesei, producatorul, codul de catalog, cantitatea, pretul unitar si valoarea totala. Pretul setului de piese de schimb va fi dat si separat. CONDIŢII DE LIVRARE : Maxim in 2 luni de la semnarea contractului. CONDIŢII DE GARANŢIE Grup motopropulsor: cca. 24 de luni în limita a cca. 100.000 km, Celelalte componente ale autoşasiului : cca. 24 luni, Suprastructura : cca. 24 de luni Protecţia anti corozivă la perforare dinspre interior a caroseriei (cabină şi benă basculantă): cca.6 ani, Acumulatori şi anvelope : cca. 2 ani. OBS. : Perioada de garanţie începe din data semnării procesului verbal de recepţie, încheiat între furnizor şi beneficiar ASIGURAREA MENTENANŢEI AUTOVEHICULULUI Furnizorul va asigura mentenanţa preventivă şi corectivă a autovehiculului într-un service din localitate sau cu service mobil.

35

În perioada de post garanţie Furnizorul se obligă să asigure contra cost piesele de schimb şi servicii de mentenanţă prin reţeaua service din România, autorizată de producător şi agreată de furnizor CONDIŢII DE RECEPŢIE La livrare produsele vor fi insotite, dupa caz, de urmatoarele documente, in limba romana:  Carte de identitate securizată, emisă de RAR în urma omologării, cu talonul ITP şi certificatul de autenticitate.  Cartea tehnică (manual de exploatare)  Caiet (carte) service,  Documentaţia tehnică pentru suprastructură (manual de exploatare, instructiuni de intretinere, norme de protectia muncii, schemele hidraulice, pneumatice, electrice si electronice)  Lista componentelor si lista pieselor de schimb pentru suprastructura, cu numele producatorului, tipul, codul si cantitatile folosite pe suprastructura  Lista uleiurilor hidraulice recomandate, a unsorilor si uleiurilor de ungere.  Certificat de calitate şi garanţie cu precizarea clară a termenelor de acordare a garanţiei pe subansambluri, şi a componentelor care nu fac obiectul garanţiei şi motivarea neacordării garanţiei, termen de post garantie

LOTUL 2 – UTILAJE DE COMPOST
TOCATOR COMPOST  Cod CPV: CPV: 42418000-9 Utilaje de ridicare, de manipulare, de incarcare sau de descarcare (Utilaj macinare compost)  Specificaţii tehnice minime obligatorii: Utilajul va corespunde tuturor standardelor si normelor europene in domeniu. CARACTERISTICI GENERALE: Tocatorul va fi realizat special pentru lucrarile specifice cerute in cadrul statiei de compost;  Alimentarea se va realiza prin palnie de catre operator;  2 Rotoare pentru taierea si antrenarea materialului de taiat;  Se va utiliza o axa simpla, echipament de tractare cu franare dependenta pentru o greutate admisa de cca. 3000 kg;  Pneuri standard de cauciuc;  Motor independent diesel cca. 21 kw ;  Diametru materialului lemnos procesat: max. 140 mm ;  Viteza maxima la deplasare: cca. 80 km/h  Agatare la carligul masinii;  Element de siguranta pentru alimentarea manuala. CARACTERISTICI TEHNICE:  Inaltime de alimentare: cca. 820 mm  O rola de presare cu dinti metalici  Burlanul de golire va fi mobil  Sita va avea orificii de cca. 35/40 mm  Roata de taiere Ø: cca. 500 mm, 25 mm grosime pentru cutite;  Deschiderea de taiere: max. 180x150 mm;  Palnie de alimentare: cca. 1000x800 mm

36

OBSERVATII: CONDIŢII DE LIVRARE : Maxim in 2 luni de la semnarea contractului. CONDIŢII DE GARANŢIE Grup motopropulsor: cca. 24 de luni în limita a cca. 100.000 km, Celelalte componente ale autoşasiului : cca. 24 luni, Suprastructura : cca. 24 de luni, Protecţia anti corozivă la perforare dinspre interior a caroseriei (cabină şi benă basculantă): cca.6 ani, Acumulatori şi anvelope : cca. 2 ani. OBS. : Perioada de garanţie începe din data semnării procesului verbal de recepţie, încheiat între furnizor şi beneficiar În perioada de post garanţie Furnizorul se obligă să asigure contra cost piesele de schimb şi servicii de mentenanţă prin reţeaua service din România, autorizată de producător şi agreată de furnizor. CONDIŢII DE RECEPŢIE La livrare produsele vor fi insotite, dupa caz, de urmatoarele documente, in limba romana:  Cartea tehnică (manual de exploatare)  Caiet (carte) service,  Lista uleiurilor hidraulice recomandate, a unsorilor si uleiurilor de ungere.  Certificat de calitate şi garanţie cu precizarea clară a termenelor de acordare a garanţiei pe subansambluri, şi a componentelor care nu fac obiectul garanţiei şi motivarea neacordării garanţiei, termen de post garantie UTILAJ AERISIRE COMPOST  Cod CPV: CPV: 42418000-9 Utilaje de ridicare, de manipulare, de incarcare sau de descarcare CPV 42418500-4 Echipament mecanic de manipulare  Specificaţii tehnice: Utilajul de aerare compost va fi folosit in cadrul statiei de compost. Acesta se va deplasa cu ajutorul senilelor, va fi actionat cu ajutorul unei lopeti hidraulice si a unei pompe. Utilajul va corespunde tuturor standardelor si normelor europene in domeniu. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ALE UTILAJULUI DE AERARE Sistem autopropulsor al tunelului de aerare si Tipul utilajului farmitare Date generale Greutate ~2.000 kg Latime/Adancime/Inaltime Cca. 3,50 x 2,20 x 2,50 m Volum de lucru Pana la 800 m³/h in practica Date Tehnice Latime de lucru max. Cca. 2,50 m Inaltime de lucru max. Cca. 1,30 m Sectiune transversala max. Cca. 1,7 m²/m Motor Turbo Diesel Datele motorului Tip 4 Cilindrii Puterea 60 kW/ 80 CP Capacitatea motorului 4,5 l Modul de racire Lichida Rezervor combustibil Cca. 60 Litri Modalitatea de propulsie Hidrostatica Caroserie Tren de deplasare Cu senila de guma Rotor ( motor hidrostatic) 0-150 U/min Viteza de lucru 0-2,3 km/h Modul de ridicare Hidraulic 30 cm Sistem Hidraulic 2 x Pompe hidraulice (Sauer Sundstrand) Rotor Actionare cu valturi

37

Rezervor hidraulic Dimensiuni transport Dotari interioare de L/l/i

Cca.80 l

Dotari exterioare

Sistem climatizare

Cca. 3,50 x 2,20 x 2,50 m CABINA - tapiţerie scaune, panouri laterale şi uşi – standard - spaţiu de depozitare pe interior uşi; - iluminare interioară prin plafoniere cu spoturi orientabile - închidere uşi cu cheie - transformator 24V/12V, 15 A - priză de 12V/15A în cabină, (prevăzută cu o fişă) pentru accesorii - trusă de prim ajutor - 2 stingătoare de 1.5-2 litri cu praf - trusă de scule, - parbriz multistrat fumuriu cu parasolar exterior transparent - treaptă de acces la parbriz - 1 ştergător cu jigloare încorporate cu 2 viteze şi ştergere intermitentă - sistem de încălzire-ventilaţie cu 4 trepte şi sistem de degivrare rapidă a parbrizului pe timp de iarnă - sistem de dirijare aer proaspăt / recirculat în cabină INSTALATIE PENTRU UMIDIFICARE Instalatia pentru umidificare va optimiza procesul Adaptare automata la conturul solului, inaltime ajustabila

ALTELE Garda la sol

OBSERVATII: CONDIŢII DE LIVRARE : Maxim in 2 luni de la semnarea contractului. CONDIŢII DE GARANŢIE Grup motopropulsor: cca. 24 de luni în limita a cca. 100.000 km, Celelalte componente ale autoşasiului : cca. 24 luni, Suprastructura : cca. 24 de luni, Protecţia anti corozivă la perforare dinspre interior a caroseriei (cabină şi benă basculantă): cca.6 ani, Acumulatori şi anvelope : cca. 2 ani. OBS. : Perioada de garanţie începe din data semnării procesului verbal de recepţie, încheiat între furnizor şi beneficiar În perioada de post garanţie Furnizorul se obligă să asigure contra cost piesele de schimb şi servicii de mentenanţă prin reţeaua service din România, autorizată de producător şi agreată de furnizor CONDIŢII DE RECEPŢIE La livrare produsele vor fi insotite, dupa caz, de urmatoarele documente, in limba romana:  Cartea tehnică (manual de exploatare)  Caiet (carte) service,  Lista uleiurilor hidraulice recomandate, a unsorilor si uleiurilor de ungere.  Certificat de calitate şi garanţie cu precizarea clară a termenelor de acordare a garanţiei pe subansambluri, şi a componentelor care nu fac obiectul garanţiei şi motivarea neacordării garanţiei, termen de post garantie

INCARCATOR FRONTAL  Cod CPV: CPV: 42418000-9 Utilaje de ridicare, de manipulare, de incarcare sau de descarcare (Utilaj de incarcare –ridicare (tip autoincarcator frontal)  Specificaţii tehnice minime obligatorii:

38

Utilajul va corespunde tuturor standardelor si normelor europene in domeniu. CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE Putere motor: 34,7 kw – 47,2 CP Greutate operaţională: cca. 2630 kg Capacitate de încărcare: cca. 700 kg Capacitate cupă: cca. 0,4 mc Viteza maximă de deplasare: cca. 16 km/h DESCRIERE TEHNICĂ Motor Putere motor: cca.47 CP @ 2.800 rpm Diesel, răcit cu apa Cuplu motor: cca. 140 Nm @ 1.800 rpm Pompă hidraulică cu roti dintate, care va asigura reglarea Sistem hidraulic regimului de funcţionare al motorului in funcţie de solicitări; scade consumul de combustibil uzura motorului Debit: cca. 62 l/min Presiune de lucru: cca. 190 bar Transmisie Hidrostatica, două pompe variabile cu pistoane axiale Lant transmisie tip ’regim greu’ imersat in ulei Viteza maximă de deplasare: cca.16 km/h Forţă maximă de tracţiune: cca. 3400 kg 10 – 16.5 8PR Pneuri PERFORMANŢE Încărcător frontal Capacitate de incărcare: cca. 700 kg Capacitate maximă (sarcina de cca. 1400 kg ) Capacitate cupă: cca. 0,4 mc Forţă de rupere la nivelul cupei: cca. 1710 daN Capacitate de ridicare: cca. 2180 kg Sarcină maximă ridicată cu furci: cca. 490 kg Înălţime maximă de descărcare cca. 2920 mm Comandă PPC integrală (direcţie + cupă + accesorii): comenzile vor răspunde proporţional cu solicitările operatorului Distanţă mare între axe pentru stabilitate ridicata si uzură scăzută a pneurilor Motor poziţionat jos pentru vizibilitate maxima Sistem de rabatare cabină – podea – capotă pentru un acces uşor şi complet la motor ATAŞAMENTE – ACCESORII Cupă încărcător: cca. 0,4 mc, 1.730 mm lat. Furci Cabina inchisa cu ventilatie si incalzire OBSERVATII: CONDIŢII DE LIVRARE : Maxim in 2 luni de la semnarea contractului. CONDIŢII DE GARANŢIE Grup motopropulsor: cca. 24 de luni în limita a cca. 100.000 km, Celelalte componente ale autoşasiului : cca. 24 luni, Suprastructura : cca. 24 de luni, Protecţia anti corozivă la perforare dinspre interior a caroseriei (cabină şi benă basculantă): cca.6 ani, Acumulatori şi anvelope : cca. 2 ani. OBS. : Perioada de garanţie începe din data semnării procesului verbal de recepţie, încheiat între furnizor şi beneficiar

39

În perioada de post garanţie Furnizorul se obligă să asigure contra cost piesele de schimb şi servicii de mentenanţă prin reţeaua service din România, autorizată de producător şi agreată de furnizor CONDIŢII DE RECEPŢIE La livrare produsele vor fi insotite, dupa caz, de urmatoarele documente, in limba romana:  Cartea tehnică (manual de exploatare)  Caiet (carte) service,  Lista uleiurilor hidraulice recomandate, a unsorilor si uleiurilor de ungere.  Certificat de calitate şi garanţie cu precizarea clară a termenelor de acordare a garanţiei pe subansambluri, şi a componentelor care nu fac obiectul garanţiei şi motivarea neacordării garanţiei, termen de post garantie

LOTUL 3 – PUBELE SI RECIPIENTI PENTRU COMPOST
PUBELE PENTRU DESEURI:  Cod CPV: 34928480-6 Containere si pubele pentru deseuri  Specificaţii tehnice minime obligatorii:

Nr. Crt

Condiţii tehnice minime obligatorii Standard: EN 840 -1, -5, -6 Capacitate : 0,24 mc (240 l) Material: polietilena de inalta densitate de calitate Reciclabilitate: pubelele sa fie reciclabile Rezistenta la: - frig (temperaturi de cca -20°C) - radiatii UV - agenti chimici continuti de regula in deseuri menajere - substante organice Constructia: - sectiune rectangulara - un capac rabatabil standard - puncte ridicare si descarcare automata in autovehicule compactoare - cu roti bandajate cu cauciuc rezistent si fixate pe axe rezistente, protejate anticoroziv Rezistente la incarcaturi > 40kg (capacitate portanta cca 70 kg) Culoare: pentru deseuri biodegradabile: maro, iar pentru restul: gri sau negru Set piese schimb recomandate pe urmatorii 2 ani Cantitate: 795 bucati Standard: EN 840 -1, -5, -6 Capacitate : 0,12 mc (120 l) Material: polietilena de inalta densitate de calitate Reciclabilitate: pubelele sa fie reciclabile Rezistent la - frig (temperaturi de cca -20°C) - radiatii UV - agenti chimici continuti de regula in deseuri menajere - substante organice Constructia: - sectiune rectangulara - un capac rabatabil standard

1

Pubele

2

Pubele

40

puncte ridicare si descarcare automata in autovehicule compactoare cu roti bandajate cu cauciuc rezistent si fixate pe axe rezistente, protejate anticoroziv Rezistente la incarcaturi > 40 kg (capacitate portanta cca 60 kg) Culoare: pentru deseuri biodegradabile: maro, iar pentru restul: gri sau negru Set piese schimb recomandate pe urmatorii 2 ani Cantitate: 4687 bucati -

OBSERVATII:

 Se admit oferte doar pentru intreaga cantitate de produse. Nu se admit oferte parţiale din punct de vedere cantitativ, ci doar oferte integrale.  Conditiile mentionate in specificatii tehnice sunt minimale, orice imbunatatire va fi punctata in cadrul ofertei tehnice.  Produsele trebuie sa provina din spatiul comunitar.  Conditii de utilizare min 5 ani.  Garantie: cca 12 luni. Furnizorul va inlocui produsele care vor suferi defectiuni in perioada de garantie.  Durata de asigurare a pieselor de schimb (min. 5 ani)  Transportul va fi efectuat de către furnizor până la destinaţia finală indicata de Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire. Costul de transport va fi inclus in valoarea ofertei, conform INCOTERMS (pret franco-beneficiar, receptia se va face la cumparator).  Contractul intră în vigoare la data semnării şi are valabilitate 60 zile  Termenul de livrare: max 60 de zile  La livrare produsele vor fi insotite de urmatoarele documente: factura fiscala, declaraţie de conformitate; certificatul de garanţie; certificatul de calitate.  Furnizorul va avea obligaţia de a instrui personalul care va manipula bunurile.  Pubelele vor fi transportate dezasamblate.

RECIPIENTI DE COMPOST 

Cod CPV: 39234000-1 Cutii de compost

Nr. Crt

Specificatii tehnice minime obligatorii: Condiţii tehnice minime obligatorii Conform Conform caietului de sarcini ofertantului Montaj si demontaj prin imbinari usoare (din lemn, cu goluri de aerare); • Volum 0,8 mc, Recipienti compost 1 • Inaltime 80 cm, • Latime 100 cm, • Lungime 100 cm. Cantitate: 3405 bucati OBSERVATII  Conditiile mentionate in specificatii tehnice sunt minimale, orice imbunatatire va fi punctata in cadrul ofertei tehnice.  Produsele trebuie sa provina din spatiul comunitar.  Garantie: 12 luni. Furnizorul va inlocui produsele care vor suferi defectiuni in perioada de garantie.

41

 Transportul va fi efectuat de către furnizor până la destinaţia finală indicata de Autoritatea Contractanta in documentatia de atribuire. Costul de transport va fi inclus in valoarea ofertei, conform INCOTERMS.  Contractul intră în vigoare la data semnării şi are valabilitate 60 zile  La livrare produsele vor fi insotite de urmatoarele documente: factura fiscala, certificatul de garanţie  Furnizorul va avea obligaţia de a instrui personalul care va manipula bunurile.  Recipienţii de compost vor fi transportaţi dezasamblaţi.

42

SECTIUNEA IV - FORMULARE -

43

Formular nr. 10A OFERTANTUL __________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTA

Catre .................................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitatecu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam ________________________________________ (denumirea produselor), pentru suma de________________ (suma in litere si in cifre) lei, reprezentand ________________ euro, platibila dupa receptia produselor la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ________________ (suma in litere si in cifre) lei. 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat. 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ________________ zile (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 5. Alaturi de oferta de baza: _ |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; _ |x| nu depunem oferta alternativa. 6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/__________________, in calitate de ________________________________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ________________________________________ (denumirea/numele ofertantului).

44

Formular nr. 12C Operator economic ............................... (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica .................. (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ........................ (denumirea produsului si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizata de ........................................... (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta: [ ] in nume propriu; [ ] ca asociat in cadrul asociatiei .......................................................; [ ] ca subcontractant al ..................................................................; (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 2. Subsemnatul declar ca: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica. 4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ...................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic, ......................................... (semnatura autorizata)

45

FORMULAR NR. F2 OFERTANTUL __________________ (denumirea/numele)

DETALIEREA PRETURILOR

Ofertele vor fi detaliate pentru fiecare produs in parte, (conform specificatiilor din caietul de sarcini), preturile vor fi exprimate fără TVA după cum urmează: A Articol B Cantitate C Descrierea Articolului D Pretul pe unitate în EURO E Pretul total în EURO

Pretul pe unitate în LEI

Pretul total în LEI

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

______________________________ (numele reprezentantului legal, în clar), în calitate de ____________________________ (funcţia reprezentantului legal) legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele (denumirea/numele ofertantului)

_____________________ (semnătura autorizată)

46

Formular nr.12A OFERTANTUL ____________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul..........................................................., reprezentant împuternicit al ________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului, aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem. 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante ________________________________________ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ________________ (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) .

Data completarii ________________

Ofertant, _________________ (semnatura autorizata)

47

Formular nr. 12B OFERTANTUL ____________________ (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34 / 2006 Subsemnatul ______________________, în calitate de ofertant la procedura „licitaţie deschisă” pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ________________________________________, la data de _____________, organizată de ________________________________________, declar pe proprie răspundere că: a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România; c1) în ultimii doi ani nu am fost în situaţia de a nu îmi îndeplini sau de a-mi îndeplini în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor mei; d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Data completării _____________

Ofertant, _____________ (semnatura autorizata)

48

Formular nr. B2 OFERTANTUL _____________________ (denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare___________________________________________ (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 6. Obiectul de activitate, pe domenii:________________________________________________ (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ________________________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 8. Principala piata a afacerilor: 9. Cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani: ___________________________________________________________________________________ Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala Anul la 31 decembrie la 31 decembrie (mii lei) (echivalent euro) ___________________________________________________________________________________ 1. ___________________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________________________ Media anuala: ___________________________________________________________________________________

Ofertant, _________________ (semnatura autorizata)

49

Formular nr. 12D

OFERTANTUL _____________________ (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI

1. Subsemnatul___________________________, reprezentant imputernicit al ________________________________________ (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante ________________________________________ (denumirea si adresa autoritatii contractante)cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________ (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei).

Ofertant, _________________ (semnatura autorizata)

50

Nr. Crt.

Denumirea si obiectul contractului + Numarul si data contractului 1

Codul CPV

Denumirea/numele beneficiarului/clientului + Adresa

Calitatea in contract*)

Pretul total al contractului (lei)

Pretul total al contractului (valuta**)

Natura si cantitatea (U.M.)

Perioada de livrare

Observatii

0 1

2

3

4

5

6

7

8

2

.....

Ofertant, _________________ (semnatura autorizata) ________ *) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv.

51

Formular nr. 12G OFERTANTUL ___________________ (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANT SI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul_________________________, reprezentant imputernicit al ________________________________________ (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ________________________________________ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. Ofertant, _________________ (semnatura autorizata)

Nr. Crt.

Denumire subcontractant

Partea/partile din contract ce urmeaza a fi sub contractate

Acord subcontractor cu specimen de semnatura

Ofertant, _________________ (semnatura autorizata)

52

FORMULAR NR. F3 Operator economic, ____________________ (denumirea/numele)

GRAFIC DE TIMP PENTRU INDEPLINIREA SARCINILOR (LIVRAREA PRODUSELOR) Numele1

Functie

Sarcina (raporturi solicitate)

ziua/saptamana/luna

numarul de zile/ saptamani / luni ... total 1 total 2 total ....

1 1 2 ....

2

3

Denumire activitati

Numarul de persoane aferente fiecarei activitati 1

ziua/saptamana/luna

numarul de zile/ saptama ni / luni ... total 1 total 2 total ...

2

3

1 2 ...

Operator economic, ________________ (semnatura autorizata)

53

Formular nr. 2A OFERTANTUL _________________ (denumirea/numele) Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr. _____/_____________

SCRISOARE DE INAINTARE Către ________________________________________________ (denumirea autorităţii contractante si adresa completă)

Ca urmare a anunţului de participare apărut in SEAP, nr. _____________ din ______________ (ziua/luna/anul) privind organizarea procedurii pentru vă atribuirea transmitem contractului________________________________________ noi ________________________________________ alăturat, următoarele: 1. Documentul _____________________ (tipul, seria/numărul, emitent) privind garanţia pentru participare, in cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 2. Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi un număr de _____________ copii: a) b) oferta; documentele care însoţesc oferta; Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare si vă satisface cerinţele. Data completării _____________ (denumirea contractului de achiziţie publică) ofertantului)

(denumirea/numele

Cu stimă, Ofertant, _____________ (semnătura autorizată)

54

Formular nr. 11 BANCA _________________ (denumirea) SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica Catre ___________________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ________________________________________ (denumirea contractului de achizitie publica), noi ________________________________________ (denumirea bancii) , avand sediul inregistrat la ________________________________________ (adresa bancii, ne obligam fata de ________________________________________ (denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de _____________lei (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: a) ofertantul ________________________________________ (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia. b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ________________________________________ (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ________________________________________ (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de _____________. Parafata de Banca _____________ in ziua _____________ luna _____________ anul _____________ .

(semnatura autorizata)

55

Formular nr. 19 BANCA ___________________ (denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre _____________________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________________, (denumirea contractului) incheiat intre ________________________________________ , in calitate de contractant, si ________________________________________, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________lei reprezentand _____________% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului. Prezenta garantie este valabila pana la data de _____________ . In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea. Parafata de Banca _____________ in ziua _____________ luna _____________ anul _____________ .

(semnatura autorizata)

56

Formular nr. F7 Operator economic ________________ ( denumirea/numele)

AUTORIZARE

Catre ________________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Noi ________________________________________ (denumirea producatorului, adresa completa, inregistrare), ca producatori de ________________________________________ (denumirea produselor) si avand capacitatile de productie in ________________________________________ (adresa fabricii), il autorizam prin prezenta pe furnizorul ________________________________________ (denumirea/numele, adresa completa) sa livreze produsele mai sus mentionate. Prin prezenta garantam calitatea si performantele produselor oferite si il autorizam pe ________________________________________ (denumirea furnizorului) sa asigure pentru produsele respective indeplinirea obligatiilor care decurg din contractul de furnizare, referitoare la serviciile de instalare si punere in functiune, de intretinere si de asistenta tehnica. Data completarii _____________

Ofertant, _________________ (semnatura autorizata)

57

SECTIUNEA V
CONTRACT DE FURNIZARE nr.______________data_______________

Preambul În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG adresa sediu str. Gheorghe Lazăr nr. 10, Avrig, telefon 0269523101, fax 0269524401 cod fiscal 4241087 cont trezorerie ..................................................................... reprezentată prin Arnold-Gunter Klingeis (denumirea conducătorului), funcţia Primar în calitate de achizitor, pe de o parte şi .....................................................................denumire operatorul economic . ..................................................................... adresa sediu ..................................................................... telefon/fax ..................................................................... număr de înmatriculare ..................................................................... cod fiscal ..................................................................... cont (trezorerie, bancă) ..................................................................... reprezentat prin ..................................................................... (denumirea conducătorului) funcţia..................................................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte. 2. Definiţii 2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului. g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC). i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. (se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare 58

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit. Clauze obligatorii 4. Obiectul principal al contractului 4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină ............................ (denumirea produselor şi cantitatea), în perioada / perioadele convenite, produsele definite în prezentul contract. 4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 5. Preţul contractului 5.1 Preţul total contractului, respectiv preţul tuturor produselor livrate şi a serviciilor accesorii prestate, este de ............................ lei, respectiv de …………………….euro , calculat la cursul inforeuro existent la data incheierii contractului, la care se adaugă ............................ TVA. 6. Durata contractului 6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la data de ............................ (se înscrie perioada şi data) 6.2 . Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ............................ ( se înscrie data la care încetează contractul) 7. Executarea contractului 7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de ............................ (se precizează data la care intră în efectivitate contractul) 8. Documentele contractului 8.1 - Documentele contractului sunt: documentele contractului sunt oferta tehnica si financiara a ofertantului 9. Obligaţiile principale ale furnizorului 9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea tehnică. 9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract. 9.3 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 10. Obligaţiile principale ale achizitorului 10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. (termenul de plată de la emiterea facturii este de 10 zile bancare) 10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a plăţii. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

59

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului. (se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor) 11.2 - În cazul în care achizitorul îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. (se precizează aceiaşi cotă procentuală prevazută la 11.1 pentru fiecare zi/saptamână de întârziere, pînă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor) 11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil ţi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de dauneinterese. 11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice 12. Garanţia de bună execuţie a contractului 12.1 - (1) Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ............................, pentru perioada ............................ şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului. 12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract.. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie ............................ în termen de ............................ de la îndeplinirea obligaţiilor asumate. 12.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 13. Recepţie, inspecţii şi teste 13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract. 13.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract. (2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 13.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor. (se precizează destinaţia finală a produselor) 13.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: a) de a înlocui produsele refuzate, sau b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundă specificaţiilor lor tehnice. 13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract. 14. Ambalare şi marcare 14.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la 60

precipiţaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. (2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit. 14.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul său din afara pachetelor va respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare. (se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către achizitor) 14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) ramân în proprietatea achizitorului. 15. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 15.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor respectând: a) datele din graficul de livrare, şi b) termenul comercial stabilit; după primirea ordinului de începere. 15.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atat achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încarcare şi locul de descărcare. (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: (se precizează documentele care vor însoţi produsele) 15.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 15.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor recepţia produselor. 16. Asigurări 16.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare convenit. (se precizează termenul comercial de livrare) 17. Servicii 17.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului. 17.2. - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract. (se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor) 18. Perioada de garanţie acordată produselor 18.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul e cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi ca acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare. 18.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică. (se precizează perioada de garanţie acordată produselor) (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia finală. 18.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 18.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului. (se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului) 61

18.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 19. Ajustarea preţului contractului 19.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară( in lei ), anexă la contract. 19.2 - Preţul contractului NU se actualizează. 20. Amendamente 20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 21. Subcontractanţi 21.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 21.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. (3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 22. Întarzieri în îndeplinirea contractului 22.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare. 22.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional. 22.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului. 23. Cesiunea 23.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 23.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. 24. Forţa majoră 24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 24.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 24.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 24.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 25. Soluţionarea litigiilor 25.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 62

25.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din Romania. (se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 27 Limba care guvernează contractul 27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 28. Comunicări 28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 29. Legea aplicabilă contractului 29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. ( se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor .......................... (semnătura autorizată) LS

Furnizor ............................ (semnătura autorizată) LS

63