Sunteți pe pagina 1din 8

Luni, a ngerilor, glas T

Podobie: Femei auzii...


! A
Ar han gheli i n geri n ce p to rii i i Domnii
!
Pu teri St p ni ii i Tro o nuri He ru vi mii cei cu u
A
ochi muli i Se ra fi mii cei cu c te a a se a a ripi
A s
ru ga i v a cum pe entru noi s ne iz b vi im din ne
s
vo o o oi i de fo o cul ce el ne stins
Alta, glas T

Podobie: Cel ce ai mpodobit cerul..., nsi podobia


A s cC
C el ce ai m po do bi it ce e ru u u ul cu ste
A s
le ca un Du um ne zeu i prin ngerii T i tot
A
p mn tul lu u mi nezi F c to ru le a toa a te pe

cei ce Te la u d pe Ti ne m n tu ie te-i
A Nsctoarei de Dumnezeu, glas T

Podobie: Cel ce ai mpodobit cerul...


A s cC
C e ea ce eti dul cea a n ge ri lo o o or bu cu ri
A
a ce lor ne e c jii fo lo si toa a rea cre ti ni lo o
s
o or Fe cioa r Mai ca Do om nu lui a pr ne pre noi
A
i ne mn tu ie e te de ve ni ce e le chi nuri
1
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ro
Luni
LUMINNDELE SPTMNII
Mari, a naintemergtorului, glas T

Podobie: Femei auzii...Pro o ro cu le prea a sl vi i te i na in te
A
mer g to ru le e al Ha a ru lui cel ce ai pro po v du
!A
it po c i in a mn tu i i rii tu u tu ror i pre
s
Mie lul Cel ce e a ri di ca a a at p ca te le lu
A
mii fe ri ci te e L-ai a a r tat pre A ce la roa a g -L
A
a cum s mi lu ia as c lu u mea
Alta, glas T

Podobie: Cel ce ai mpodobit cerul...


A s cC
Pre na in te mer g to o rul I oa a a an i Bo

te z to rul Mn tu i to o ru lui pre cel n tre pro o
A s cC
ro oci pro o ro o ro oc i pre cel n pus ti i e e hr
A
nit pre cel ns cut al E li sa be e tei s-l l u dm toi cre

e din cio ii
A Nsctoarei de Dumnezeu, glas T

Podobie: Femei auzii...F e cioa r pre ti ne to oi pro o ro o cii mai na
A
i in te te-a au ves tit Da vid pre ti ne te e nu me e te mun
2
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ro
Mari
!
te chi vot i sfe e nic sca r i po od ns tra a p
!s A
ce ea ce e pori ma a na a i to iag o o drs lit iar
s
noi ca pre o Ns c toa re e de Dum ne ze e e eu du

p vred ni ci i e te e cin stim
Miercuri, a Crucii, glas T

Podobie: Femei auzii...Cru cea dum ne e ze ia as c la u da acre ti i ni
A !
lor ar m ne bi i ru i i t i n t ri rea cre di in
A
ei cu cre din te l u dm i ne n chi nm p zi
s
toa rea drept sl vi to o ri lor cre ti i i ini i sla va
A !
mu u ce ni i ci lor du p vre ed ni ci i e pre ti ne te

l u dm
Alta, glas T

Podobie: Femei auzii...Cru cea es te p zi toa a re a toa a t lu u mea
! A
Cru cea po doa ba Bi se e ri cii Cru cea st p ni a
A
mpra a i lor Cru cea n t ri i rea cre din cio o o i

lor Cru cea sla a va n ge e ri lor i de mo ni i lor
k
ra a n
3
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ro
Miercuri
A Nsctoarei de Dumnezeu, glas T

Podobie: Cel ce ai mpodobit cerul...


A s cC
Ln g Cru ce na i in te a sta a a at ce ea ce

mai pre sus de fi re Te-a a ns cut i tn gu i in du se
A s cC
a stri ga a a at Vai mi e prea dul ce Fi i u le cum ai
!
a pu us de la o o chii mei cum Te-ai so co tit n tre cei mori
Joi, a Sfinilor Apostoli, glas T

Podobie: Femei auzii...P e Pe tru i i pe Pa a vel pe An drei pe I oa an
A
pe Ia a cov pe Var to lo me eu i pre e Ma tei pe Fi lip pe

To ma i i pe Si i mon pe Ia cov al lui Al feu pe Iu
A !
da a Ta de e ul i pe Ma a ti a A pos to lii
A s
Do om nu lui i pre sfin i ii e van ghe li i i iti Mar
!
cu i Lu u ca cu cre din to oi s-i l u dm
Alta, glas T

Podobie: Femei auzii...n toa t la tu ra cea de e sub soa a re a ler gnd ai
A ! A
pro o po v du it sfn ta n tru pa re a lu u Hris tos din
A
Fe cioa r cu u a de e v rat i din n e l ciu u ne
4
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ro
Joi
s
n tor c nd pre p gni i lu u mi n n du-i
!
i pre toi n v n du-i s cin steas c Sfn ta Tre i i

me A pos toli ai Mn tu u i to o ru lui
A Sfntului Nicolae, glas T
Podobie: Femei auzii...


Pre ma re le e ar hi i ps tor i i e rarh i mai n
A !A
ti e e z tor pe sca u nul Mi i re lor pe Ni co la e
A
to oi s-l l u dm c pe muli br bai ce e rau s moa a r
! A
f r drep ta te i-a i iz b vit i m p ra tu lui i
s
lu ui A vla a vi e s-a a a r tat n vi i i is stri

c nd cu to o tul ho t r rea lor cea a nedrea ap t
A Nsctoarei de Dumnezeu, glas T
Podobie: Femei auzii...

M a ri e prea a cu ra a t c del ni de a a

ur ce ea ce ai fost n c pe e re dum ne ze i rii

ce lei ne n c pu u te n tru ca re Ta tl a bi
A A s
i ne e vo it i Fi ul S-a a s l lu it i Du hul cel
s
Prea sf nt um brin du te e Fecioa a r te-a a
!A
r ta at pre ti i ne Ns c toa re de Du um ne zeu
5
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ro
Vineri, a Crucii, glas T

Podobie: Femei auzii...


!
B u cu r te Cru ce prea sf n t zi dul lu mi ii cel
A !A
ne e sur pat sc pa rea scr bi i i lor i a ce lor ce
A
s nt n tru u ne voi bi ru in a m p ra a i lor i
! A
a p ra rea os ta a i lor sur pa rea bar ba a a ri lor

cu nu u na A pos to o li lor i mn tu i rea cre e din

cio o i lor
Alta, glas T

Podobie: Femei auzii...Cru cea es te p zi toa a re a toa a t lu u mea
! A
Cru cea po doa ba Bi se e ri cii Cru cea st p ni a
A
mpra a i lor Cru cea n t ri i rea cre din cio o o i

lor Cru cea sla a va n ge e ri lor i de mo ni i lor
k
ra a n
A Nsctoarei de Dumnezeu, glas T

Podobie: Femei auzii...P re Cru u ce r s tig nit v zn du Te pre Ti ne
A
Prea a cu ra a ta pln gnd i tn gu in du se e stri ga
! !
Cum ai a pus soa re le sla a vei n ce p to rul lu
6
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ro
Vineri
s s
mi i nii cum pre Cru ce ai fost pi ro ni i i it
! A
i cu su u li a n coas t ai fo ost m puns Fi u le
A
i Du um ne ze e ul meu pen tru a oa me ni lor m n tu

i i re
Smbt, a Tuturor Sfinilor, glas T

Podobie: Femei auzii...


A
P ro o ro oci prea a sl vii A pos toli fe e ri cii drep i
A
lor pa a tri a ar hi lor o dn u i re a i i e ra ar
A
hi lor i a prea cu vi o o i lor a du na rea sfi in
A A
te lo or fe mei i toi sfi in ii mu u ce nici m pre u n cu
s !
Mai ca a lui Dum ne ze e e eu ru ga i v Do om nu
A
lui s mi lu ias c pre e ai vo o tri robi
A morilor, glas T

Podobie: Cel ce ai mpodobit cerul...


A s cC
C e la ce st p neti pes te cei mo o o ori i pes te
!A s cC
cei vii ca un Du um ne zeu i prin sfi in ii T i
A
tot p mn tul lu u mi nezi Zi di to ru le a toa a te

pre cei ce Te la u d pre Ti ne m n tu ie te-i
7
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ro
Smbt
A Nsctoarei de Dumnezeu, glas T

Podobie: Cel ce ai mpodobit cerul...


A
N oi n tru ti ne ne l u dmNsc toa re de Dumneze e
s cC
e eu i te a vem fo lo si toa re c tre Du um ne
A S
zeu tin de ne bi ru i t m na ta a a a i sf r
A
m pe ai no o tri i vrj mai a ju to or de la Ce el sfnt

ro bi lor t i tri mi te
8
Nanu Virgil Ioan
www.stavropoleos.ro