Sunteți pe pagina 1din 18

II.

NTREBRI
A. Legislatie primara
A1. Competentele instalatorilor autorizati ID, conform prevederilor Ordinului nr. 89/2009, cu modificarile si completarile ulterioare sunt: a. proiectarea, avizarea tehnica a proiectelor precum si coordonarea lucrarilor de executie, exploatare, receptie si punere in functiune a acestor obiective; b. proiectarea instalatiilor de utilizare precum si coordonarea lucrarilor de executie si exploatare aferente acestor obiective; c. executia, exploatarea, precum si coordonarea lucrarilor de executie exploatare aferente sistemului de alimentare cu gaze naturale. A3. Se acorda urmatoarele licente, in sectorul gazelor naturale conform prevederilor H.G. Nr. 784/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: a. licenta de furnizare a gazelor naturale; b. licenta de import a gazelor naturale; c. licenta de inmagazinare a gazelor naturale; A4. Conform Regulamentului pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale, activitatea de instalator autorizat poate fi exercitata de titularul autorizatiei ca:: a. salariat sau administrator al operatorului economic autorizat conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale; b. asociat unic/administrator al unui agent economic autorizat; c. persoana fizica autorizata. A5. Legitimatia de instalator autorizat este: a. variabila pe aria de activitate a unui operator licentiat desemnat; b. nominala si netransmisibila; c. transmisibila si valabila pe intreg teritoriul tarii si in strainatate. A7. Conform prevederilor Ordinului nr. 89/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de valabilitate al legitimatiilor de instalator autorizat este de:

a. 3 ani de la data promovarii examenului; b. 4 ani de la data promovarii examenului; a. 5 ani de la data promovarii examenului; A9. Conform Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale, pentru obtinerea autorizatiei gradul IT, pot participa la examene: a. ingineri si subingineri, avand pregtirea aferenta profilurilor si au o vechime in acest grad de minimum 6 ani; b. ingineri avand specialitatea petrol-gaze care au lucrat ca instalatori autorizati gradul II T minimum 5 ani; c. ingineri avand specialitatea petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale sau politehnica, care au obtinut gradul ID si au o vechime in acest grad de minimum 6 ani; A10. H.G. nr. 784/2000, republicata, cu modificarile ulterioare, reglementeaza modul de acordare a autorizatiilor pentru: a. importul gazelor naturale; b. infiintarea unor capacitati de distributie a gazelor naturale; c. functionarea si/sau modificarea unor capacitati de productie, trensport, inmagazinare/stocare si distributie a gazelor. A12. Competentele instalatorilor autorizati gradul II D, in domeniul proiectarii, executiei si/sau exploatarii sistemelor de distributie a gazelor naturale, precum si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de presiune de lucru mai micagala cu 6 bar, conform prevederilor Ordinului nr. 89/2009, cu modificarile si completarile ulterioare sunt: a. proiectarea, avizarea proiectelor precum si coordonarea lucrarilor de executie si exploatare aferente sistemelor de alimentare cu gaze naturale; b. executia i exploatarea acestor obiective; dupa 3 ani de vechime in acest grad instalatorii au competente de coordonare a lucrarilor de executie, receptie si punere in functiune a acestor obiective; c. proiectarea instalatiilor de utilizare precum si coordonarea lucrarilor de executie si exploatare aferente sistemelor de distributie si instalatiilor de utilizare a gazelor petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale sau politehnic, care au obtinut gradul II T

naturale. A14. Conform H.G. 784/2000 , republicata privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale, licenta de distributie gaze naturale este valabila pe o perioada de : a. maxim 30 ani; b. maxim 20 ani; c. maxim 15 ani. A17. Conform H.G. 784/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care titularul autorizatiei/licentei nu isi indeplineste obligatiile legale din motive neimputabile acestuia, ANRE va proceda dupa cum urmeaza: a. daca situatia creata nu se poate remedia, retrage autorizatia/licenta; b. daca situatia creata se poate remedia, acorda un termen de conformare de maximum o luna, sub sanctiunea suspendarii autorizatiei/licentei; c. daca situatia creata se poate remedia, acorda un termen de conformare de maximum 6 luni, sub actiunea suspendarii autorizatiei/licentei. A19. Conform Ordinului nr. 89/2009, privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale, pot participa la examentul pentru gradul ID: a. ingineri, subingineri, avand pregatirea aferenta profilurilor petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale sau politehnic, care au obtinut gradul II D si au o vechime in acest grad de minimum 3 ani; b. ingineri avand una din specialitatile petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale sau politehnic care au lucrat ca instalator autorizat gradul II DA minimum 3 luni; c. ingineri avand una din specialitatile petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale sau politehnic care au lucrat ca instalator autorizat gradul II DA minimum o luna. A20. Conform H.G. 784/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale, ANRE va retrage titularul autorizatia/licenta in urmatoarelor situatii:

a. incapacitatea de plata; b. nu se poate retrage; c. faliment. A22. Conform Ordinului nr. 89/2009,cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale, pot participa la examenul pentru gradul II D: a. ingineri, avand pregatirea aferenta profilurilor petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale sau politehnic, indiferent de vechimea in domeniu; b. subingineri, avand pregatirea aferenta profilurilor petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale sau politehnic, care au o practica in domeniu de minimum 2 ani; c. tehnicieni, maistri, care au obtinut gradul III D si au o vechime in acest grad de minimum 3 ani;. A25. Sunt supuse regimului de autorizare confrom H.G. nr. 784/2000, republicata , urmatoarele obiective: a. instalatii tehnologice de suprafata aferente activitatii de productie si de inmagazinare/stocare a gazelor naturale; b. instalatiile de utilizare a gazelor naturalelor ; c. capacitatile de transport, de tranzit, de dispecerizare, de distributie. A27. Competentele instalatorilor autorizati gradul IIID, sunt: a. executarea , exploatarea si avizarea sistemelor de distributie si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale; b. executarea si/sau exploatarea sistemelor de alimentare a gazelor naturale; c. executarea si exploatarea lucrarilor aferente sistemelor de distributie a gazelor naturale, precum si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avnd regimul de presiune de lucru mai mic sau egal cu 6 bar. A31. Conform prevederilor Ordinului nr. 89/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru obtinerea autorizatiei gradul II T pot participa la examene : a. ingineri, avand pregatirea aferenta profilurilor petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale sau politehnic, indiferent de vechimea in domeniu;

b. subingineri, tehnicieni sau maitri, avand pregtirea aferenta profilurilor petrolgaze, instalatii, construcii civile i industriale sau politehnic, care au o practica in domeniu de minimum un an; c. muncitori, avand pregatirea aferenta profilurilor petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale, mecanic, electromecanic, automatizri sau metrologie, care au o practic n doneniu de minimum 2 ani; A32. Conform prevederilor Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor urmeaza regimul general prevazut in:: a. O.G. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002; b. Legea 10/1995 republicata; c. H.G. 784/2000, republicata cu modificarile ulterioare. A33. Elementele secundare ale sistemelor de masurare a debitelor de gaze naturale cu element deprimogen nu trebuie sa depaseasca o eroare maxima de : a. 0,5%; b. 0,1%; c. 1%. A38. In instalatiile de utilizare se pot monta numai aparate si arzatoare avizate conform prevederilor: a. Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor naturale; b. Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR); c. Inspectiei de Stat in Constructii. A40. Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale are ca scop : a. stabilirea conditiilor, termenelor si procedurilor de acordare, de suspendare si de retragere a legitimatiilor care atesta calitatea de instalator autorizat pentru persoanele fizice care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale; b. stabilirea conditiilor si procedurilor de acordare, verificare, suspendare si retragere a autorizatiilor pentru agentii economici care desfasoara activitati de

proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale; c. stabilirea conditiilor si procedurilor de acordare, verificare, suspendare si retragere a licentelor pentru personalul agentilor economici care desfasoara activitati comerciale de furnizare. A41. Pentru obtinerea legitimatiei de instalator autorizat grad III D pot participa la examene : a. ingineri, subingineri, tehnicieni, maistri, avand pregatirea aferenta profilurilor petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale sau politehnic, indiferent de vechimea in domeniu lucratori calificati avand specialitatea constructii civile si industriale, indiferent de vechime; b. lucrtori calificai, avand pregatirea aferenta profilurilor petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale, mecanic, electromecanic, automatizri sau metrologie, care au o practic n doneniu de minimum un an; c. lucratori calificati avand specialitatea mecanica, indiferent de vechime. A44. Pentru autorizatia de infiintare a noilor distribuii de gaze naturale , conform prevederilor HG 784/2000, republicata este necesar : a. lista personalului autorizat ANRGN care participa la receptia lucrarilor; b. procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, semnat de comisia de receptie; c. studiul de fezabilitate, autorizatia de construire, contractul de concesiune a serviciului de distributie si/sau a bunurilor aferente. A45. Retragerea autorizatiei/licentei de catre ANRGN, conform prevederilor HG 784/2000, republicata, se poate realiza in urmatoarele situatii : a. incapacitate de plata, inceperea procedurii de faliment , inceperea procedurii de reorganizare judiciara; b. construirea de noi obiective in afara sectorului gazelor naturale; c. imposibilitatea indeplinirii de catre titularul autorizatiei/licentei a obligatiilor asumate. A48. Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui obiectiv din sectorul gazelor naturale, conform prevederilor HG 784/2000, republicata sunt necesare : a. procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, semnat de comisisa de receptie;

b. documentele de constituire a comisiilor de receptie; c. procesul-verbal de receptie semnat numai de reprezentantii primariei locale. A50. Constituie contraventii la normele privind desfasurarea activitatilor in sectorul gazelor naturale urmatoarele fapte: a. sa intrerupa functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar, in vederea executarii lucrarilor de intretinere si de reparatii, precum si in alte situatii prevazute de lege, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si dupa caz a consumatorilor; b. sa intrerupa sau sa limiteze transportul gazelor naturale in conditiile in care sunt periclitate siguranta si integritatea sistemului de transport conform reglementarilor specifice; c. s sisteze nejustificat alimentarea consumatorului. A51. Pentru autorizatiile destinate executiei, verificrii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avnd regimul de presiune de lucru mai mic sau egal cu 6 bar, tip EDI, din punct de vedere al instalatorilor autorizati, sunt necesari pentru agentii economici, mimimum: a. un instalator autorizat gradul I D sau II D, 3 instalatori autorizati gradul III D; b. 2 instalatori autorizati gradul II D si 2 instalatori autorizati gradul III D; c. un instalator autorizat gradul II D si 2 instalatori autorizati gradul III D. A52. Pentru autorizatiile destinate executiei sistemelor de distributie a gazelor naturale, verificrii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale tip EDS, din punct de vedere al instalatorilor autorizati, sunt necesari pentru agentii economici, mimimum: a. un instalator autorizat gradul I D, un instalator autorizat gradul II D, 4 instalatori autorizati gradul III D; b. 2 instalatori autorizati gradul II D si 3 instalatori autorizati gradul III D; c. un instalator autorizat gradul I D, un instalator autorizat gradul II D si 3 instalatori autorizati gradul IIID. A53. Pentru autorizatiile destinate proiectrii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avnd regimul de presiune de lucru mai mic sau egal cu 6 bar, tip PDI, din punct de vedere al instalatorilor autorizati, sunt necesari pentru agentii economici, mimimum: a. 2 instalatori autorizati, gradul I D; b. un instalator autorizat gradul I D, un instalator autorizat gradul II D;

c. un instalator autorizat gradul I D sau II D, 2 instalatori autorizati gradul III D. A54. Pentru autorizatiile destinate proiectrii sistemelor de distributie a gzelor naturale, verificrii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale tip PDS, din punct de vedere al instalatorilor autorizati, sunt necesari pentru agentii economici, mimimum: a. un instalator autorizat gradul I D, un instalator autorizat gradul II D; b. 2 instalatori autorizati, gradul I D; c. un instalator autorizat gradul I D sau II D, un instalator autorizat gradul III D.

C. Sisteme de Distributie (presiune de lucru mai mic sau egal cu 6 bar)


C1. n localiti, retelele de distributie a gazelor naturale se monteaza: a. numai n domeniul public; b. in tunele si galerii; c. pe traseul cailor de acces private, in tuburi de protectie. C2. La capatul bransamentului executat din eav de polietilenta racordat la reeaua de presiune medie/redusa, se monteaza: a. un robinet de branament; b. unul sau mai multe regulatoare de presiune, sau dupa caz, o statie de reglare masurare; c. piesa electroizolanta, in aval de robinet. C3. Capetele conductelor instalatiilor de utilizare la care nu sunt legate aparate de utilizare: a. se inchid cu ajutorul unui robinet pe pozitia sertarului ,, inchis'' ; b. se inchid obligatoriu cu dopuri din fonta sau otel etanse; c. se inchid cu flansa. C4. Raza minima de curbura pentru teava SDR 11 este: a. 25 Dn; b. 30 Dn ; c. 20 Dn. Unde Dn- reprezinta diametrul nominal al conductei de polietilenta. C5. Efectuarea verificarilor si probelor de rezistenta la conductele de distributie din PE 80 care functioneaza in regim de presiune medie se face la presiune de: a. 4 bar;

b. 9 bar; c. 6 bar. C6. Determinarile de potential conducata sol se efectueaza: a. la intervale de 250 m intravilan; b. la intervale de 500 m extravilan ; c. la intervale de 300 m intravilan cat si extravilan. C7. La realizarea si proiectarea sistemelor de distributie din otel, grosimea peretelui conductei, se calculeaza tinandu-se cont de: a. solicitarilor la care este supusa conducta si gradul de agresivitate a solului; b. debitul de calcul; c. clasa de locatie. C8. Caderile de presiune pentru dimensionarea unei conducte, stabilite cu relatia P = P1P2 acopera: a. numai pierderile de sarcini locale ; b. toate pierderile de sarcina liniare si locale; c. pierderile din disponibilul de presiune datorita fortei ascensionale a gazelor naturale. C9. Posturile de reglare sau reglare- masurare de capacitate pna la 1.000 m/h se pot alipi pe un pere al cladirii nvecinate, cu conditia ca peretele cldirii safie rezistent la explozie, s nu aib goluri ( ferestre, usi ) pe: a. b. c. o inaltime de cel putin 8 m si o latime care sa depaseasca cabina cu minimul 6 m in ambele sensuri. o lungime care depaete 5 m limitele staiei in ambele direcii ; o nalime de 3 m deasupra postului.

C10. Controlul scaparilor de gaze naturale se efectueaza : a. pe toata lungimea traseelor conductelor si bransamentelor i n posturile/staiile de reglare sau reglare-msurare; b. n cminele altor reele de utilitati subterane amplasate in domeniul public la o distanta de maximum 5 m fata de conductele de gaze naturale; c. n caminele altor utilitati subterane amplasate la o distanta de maxim 2 m fata de conductele de gaze naturale;

C11. Protectia mpotriva descarcarilor electrice, pentru statiile de reglare sau reglaremasurare si instalaiile montate n exterior, se realizeaz conform prevederilor din : a. normativul privind protectia constructiilor contra trasnetului, indicativ I 20; b. normativ pentru protectia contra coroziunii a conductelor metalice ingropate, indicativ I 14; c. normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice, cu tensiuni pana la 1000 Vc.a. Si 1500 Vc.c., indicativ I 7 . C12. Pe colectoarele i distribuitoarele statiilor i posturilor de reglare sau reglaremasurare se monteaza : a. manometre prevazute cu robinet de inchidere; b. imbinari electroizolante; c. armaturi pentru termometre. C13. In sistemul de alimentare cu gaze naturale se utilizeaza numai tevi din polietilenta SDR 11 ; termenul SDR repezinta; a. raportul dintre diametrul nominal al tevii si grosimea nominala de perete ; b. raportul dintre diametrul interior si exterior al tevii; c. rezistenta la rupere a polietilenei. C14 . Revizia tehnic a instalatiilor de utilizare este obligatorie la maximum 2 ani i n vrmtoarele situaii: a. dupa ntreruperea utilizrii instalaiei pentru o perioad de timp care depaete 6 luni; b. dupa intreruperea utilizarii instalatiei pentru o perioada de timp care depaseste 3 luni; c. dup orice eveniment care ar fi putut afecta instalaia de utilizare gaze naturale. C15. Diametrele minime admise pentru conducte subterane, sunt: a. minim 1'' pentru conducte din oel, la branamente i instalaii de utilizare; b. 2'' pentru branamente, indiferent de material; c. minim 32 mm pentru conducte din polietilen la bransamente i instalaii de utilizare. C16. In relatia de calcul a numarului Reynolds, Re= V , termenul ,, w'' reprezinta:
wD

a. coeficientul de vascozitate cinematica; b. viteza gazului n conduct in m/s; c. coeficientul de pierdere liniara de sarcina. C17. Operatiile de revizie a statiilor i posturilor de reglare sau reglare-masurare ncep dup anunarea consumatorilor privind ntreruperea sau limitarea alimentrii cu gaze naturale, cu cel putin: a. 48 ore nainte; b. 24 ore nainte; c. 12 ore inainte. C18. Caderea de presiune pentru dimensionarea unei conducte se stabileste cu relatia : a. P = P1 - P2 ; b. P = P1 - P2 c. P = (P1 - P2)* L unde: P1 este presiunea minima disponibila la intrarea in conducta, in Pa sau bar; P2- este presiunea minima necesara la iesirea din conducta, majorata cu 10 % pentru compensarea unor factori imprevizibili, n Pa sau bar; L lungimea ntre punctele 1 si 2, n m. C19. La realizarea i proiectarea sistemelor de distribuie din oel, grosimea peretelui conductei se calculeaza inandu-se cont de: a. solicitarile la care este supusa conducta si gradul de agresivitate a solului; b. debitul de calcul; c. clasa de locaie. C20. Confectionarea rasuflatorilor pentru carosabil si/sau perete, se face din eava de oel cu diametrul de: a. 25 mm; b. 50 mm; c. 75 mm. C21. Efectuarea verificarilor si probelor la conductele de distributie a gazelor naturale se realizeaza pe tronsoane de: a. pana la 500m;

b. pana la 1000m; c. pana la 1500m. C22. Coloanele instalatiilor de utilizare se monteaz, de regul, n casa scrii, n urmatoarele situaii: a. n cldirile de locuit cu mai mult de de 3 niveluri; b. n cazul cldirile cu mai mult de 2 niveluri; c. indiferent de numarul de niveluri al cldirilor. C23. Depozitarea materialelor combustibile n cladirile care adpostesc staiile si posturile de reglaresau reglare-msurare i n apropiere acestor cldiri este interzis la distane mai mici de: a. 40 m; b. 20 m; c. 10 m. C24. Debitul total al aparatelor cu flacara libera care se pot instala intr-o incapere trebuie sa satisfaca conditia: a. 18 m3 volum interior de incapere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale; b. 15 m3 volum interior de incapere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale; c. 25 m3 volum interior de incapere pentru fiecare metru cub debit instalat de gaze naturale. C25. Arzatoarele industriale independente utilizate la aparate mobile pot avea si racorduri flexibile la instalatia de utilizare, daca debitul lor nominal este: a. mai mic de 3.0 m3/h; b. mai mare de 3.0 m3/h; c. indiferent de debit. C26. Aparatele de utilizare pentru incalzire centrala sau locala prevazute cu arzator atmosferic si rupere de tiraj sunt admise in incaperi avand volumul mai mare sau egal cu: a. 18 m3; b. 7.5 m3 pentru bucatarii, bai si oficii; c. 5.0 m3 pentru bucatarii din constructii existente.

C27. Caderea de presiune necesara dimensionarii conductelor instalatiei de utilizare si acoperirii perderilor de presiune din contor, este de: a. 0,005 10 5 Pa ( 0,005 bar); b. 0,015 10 5 Pa ( 0,015 bar); c. 0,03 10 5 Pa ( 0,03 bar); C28. In cazul conductelor de distribuie din oel, diametrul interior al tubului de protectie se stabileste cu respectarea conditiei: a. di tub=de cond. izolata + 50mm; b. di tub=de cond. izolata + 75mm; c. di tub=de cond. izolata + 100mm. C29. n zonele fara constructii, cutiile de acces la firul trasor se monteaza la distante de: a. 150m; b. 200m; c. 300m. C30. Aparatele de utilizare pentru prepararea instantanee a apei calde de consum, ce au arzator atmosferic, sunt: a. admise numai in baile care au un volum mai mare de 18m3; b. interzise pentru montarea in incaperi cu destinatia de baie; c. admise numai in baile care au un volum mai mare de 7.5m3. C31. In cazul constructiilor din beton armat, toate incaperile in care se monteaza aparate consumatoare de combustibili gazoi se prevad, spre exterior sau spre balcoane/terase vitrate, cu suprafate vitrate, cu suprafaa minim total de: a. 0.05 m2 pentru fiecare m3 de volum net de incapere; b. 0.03 m2 pentru fiecare m3 de volum net de incapere; c. 0.02 m2 pentru fiecare m3 de volum net de incapere. C32. In instalatiile de utilizare cu presiune joasa, pentru dimensionarea conductelor montate se tine seama de: a. presiunea atmosferica; b. cresterea disponibilului de presiune datorita fortei ascensionale a gazelor naturale; c. densitatea gazului in raport cu densitatea aerului.

C33. Capatul de bransament se pozeaza: a. pe proprietatea consumatorului; b. la limita de proprietate a consumatorului; c. conform solicitarii scrise a consumatorului. C34. In cazul constructiilor independente pentru statii i posturi de reglare sau reglare-masurare a gazelor naturale, evacuarea din firide a eventualelor scapari de gaze naturale se asigur prin goluri, dispuse in mod egal la partea superioara si inferioara, insumand: a. 8% din suprafata usilor; b. 4% din suprafata usilor; c. 8% din suprafata incaperii. C35. Racordurile flexibile utilizate in instalatiile de utilizare gaze naturale industriale cu presiune pana la 2 10 5 Pa (2 bar) au diametrul maxim de: a. 10 mm; b. 50 mm; c. 25 mm. C36. Adancimea minima a santului pentru montajul conductelor de distributie subterane din otel si polietilena fara nici un fel de protectie suplimentara, este: a. 0.5 m masurata de la nivelul terenului pana la generatoarea superioara a conductei; b. 0.7 m masurata de la nivelul terenului pana la generatoarea superioara a conductei; c. 0.9 m masurata de la nivelul terenului pana la generatoarea superioara a conductei. C37. Supravegherea, controlul, revizia, repararea si modernizarea statiilor si posturilor de reglare apartinand sistemului de distributie a gazelor naturale se fac de catre: a. operatorul sistemului de ditributie; b. constructor; c. consumator. C38. La consumatorii noncaznici, instalatiile de utilizare, verificate si revizuite, la care s-au efectuat si modificari de traseu, repunerea in functie a acestora se face: a. in aceleasi conditii ca si pentru instalatiile noi;

b. doar prin simpla notificare a operatorului de distributie; c. cu efectuarea probelor de presiune doar pentru modificarile care au fost efectuate. C39. Diametrul minim admis pentru conductele din polietilen subterane ale reelei de distributie este: a. Dn 32mm; b. Dn 63mm; c. Dn 40mm. C40. Revizia tehnic a conductelor si branamentelor se realizeaza: a. anual; b. semestrial; c. la maxim 2 ani. C41. Defectiunile constatate in instalatiile de utilizare se remediaza de catre: a. persoane fizice licentiate; b. operatori economici autorizati de ANRE, pe cheltuiala consumatorului; c. sudori autorizati, pe cheltuiala operatorului SD. C42. Se permite trecerea unei conducte la un regim de presiune superioara celei pentru care a fost construita: a. nu; b. da, dupa verificarea de catre un proiectant si efectuarea probelor de presiune corespunzatoare noului regim de presiune; c. da, cu respectarea NTPEE-2009 si numai dup efectuarea probelor de presiune corespunzatoare noului regim de presiune. C43. Evacuarea infiltratiilor si scaparilor de gaze care se pot acumula in casa scarilor clidirilor etajate, fara suprafete vitrate, se face astfel: a. printr-un orificiu cu diametrul de 150 200mm, prevazut cu un tub racordat la un deflector, amplasat in planseul sau acoperisul cladirii; b. printr-un orificiu cu diametrul de 100mm, prevazut cu un tub racordat la un deflector, amplasat in planseul sau acoperisul cladirii; c. prin goluri dispuse in mod egal la partea inferioara a casei scarilor. C44. Scoaterea temporara din functiune a conductelor sau a bransamentelor se executa de echipe

sau formatii de lucru ale operatorului sistemului de distributie, numai pe baza: a. ordinului de deplasare; b. dispozitiei telefonice a reclamantului ; c. programului de lucru scris. C45. Montarea a doua conducte subterane de gaze naturale pe trasee paralele se face la distanta intre generatoarea exterioar a conductelor de: a. 1,5 (D1+D2) unde D1 si D2 reprezinta diametrele exterioare ale conductelor respective; distanta nu poate fi mai mica de 0.5m; b. maxim 2m; c. maxim 1m. C46. Clasa de calitate a imbinarilor sudate se stabileste de catre: a. dirigintele de santier; b. proiectant, prin proiectul de executie; c. sudorul autorizat ISCIR. C47. Imbinarea prin sudura cap la cap a conductelor i fitingurilor din polietilena se realizeaza pentru diameter de cel puin: a. 75 mm; b. 63 mm; c. 110 mm. C48. La conductele din otel, sudurile pozate in tuburi de protectie se verifica: a. in proportie de 100% prin metode nedistructive; b. vizual; c. in proportie de 25% prin metode nedistructive. C49. Controlul conductelor, in vederea depistarii eventualelor scapari de gaze se efectueaza cu: a. detectoare de gaze; b. termorezistente; c. cu flacara. C50. Limea anului pentru conducte (ls), se stabilete n funcie de diametrul conductei (Dn): a. pentru Dn < 100 mm, ls = 0,4 m; b. pentru Dn 100 mm, ls = 0,4 m + Dn; c. diametrul nominal al conductei + 0,2 m.

C51. n instalatiile de utilizare exterioare neindustriale ce alimenteaz cldiri civile, inclusive cldiri de locuit se admit urmatoarele trepte de presiune: a. numai presiune joasa; b. presiune redusa i/sau joas; c. presiune medie, redusa si joasa. III. RASPUNSURI A. Legisltatie primara
Numar intrebare A1 A3 A4 A5 A7 A9 A10 A12 A14 Varianta raspuns a a,c a b a a b, c b c A31 A32 A33 a,b,c a b Numar intrebare A19 A20 A22 Varianta raspuns a a,c ab,c Numar intrebare A38 A40 A41 Varianta raspuns b a a,b

A25 A27

a,c c A44 A45 c a,c

A48 A50 A51 A52 A53 A54

a, b c a a a b

A17

a,c

C. Distributie (presiuni mai mici sau egale cu 6bar)

Numar intrebare C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

Varianta raspuns a a, b b b c a, b a b b,c a, b

Numar intrebare C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27

Varianta raspuns b a b a a a b c a a

Numar intrebare C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44

Varianta raspuns b c a a c c b c a c

C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17

a a, c a a, c a, c b a

C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34

b c b b b b c

C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51

a b a a a a,b b