Sunteți pe pagina 1din 16
Manual de instalare Digital Card UPC

Manual de instalare Digital Card UPC

Manual de instalare Digital Card UPC
Manual de instalare Digital Card UPC

Cuprins

Bine ai venit la televiziunea digital[ UPC prin Digital Card

4

Ghid de instalare a televiziunii digitale UPC

4

Parametri de re\ea utiliza\i `n c[utarea canalelor

6

Verificarea instala\iei de cablu din locuin\[

7

Asisten\[ la instalare

10

Întreb[ri frecvente

11

Bine ai venit la televiziunea digital[ UPC prin Digital Card

Cu Digital Cardul UPC vei avea televiziunea digital[ în doar câ\iva pa§i.

Este tot ce ai nevoie.

Cu Digital Cardul UPC te vei bucura de imagine §i sunet la o calitate superioar[, f[r[ a mai avea nevoie de aparatur[ suplimentar[ precum mediabox-ul. În plus, vei folosi doar telecomanda televizorului t[u. Pentru ca instalarea s[ decurg[ în cele mai bune condi\ii, este important s[ urmezi exact pa§ii de mai jos. Aten\ie, televizorul t[u trebuie s[ fie compatibil cu Digital Cardul. Intr[ pe www.upc.ro pentru mai multe detalii.

Ghid de instalare a televiziunii digitale

Înainte de a începe instalarea Digital Cardului, verific[ dac[ pachetul t[u de instalare con\ine Digital Cardul §i smartcardul UPC. instalare con\ine Digital Cardul §i smartcardul UPC.

Introduce\i `n direc\ia s[ge\ii
Introduce\i `n direc\ia s[ge\ii
Digital Card Introduce\i cartela SmartCard `n Digital Card, `n sensul indicat pe etichet[.
Digital Card
Introduce\i cartela
SmartCard `n Digital Card,
`n sensul indicat
pe etichet[.

În cazul în care pachetul de instalare nu este complet, sun[ la 031 1000 872 sau vino în orice magazin UPC.

Aten\ie: nu conecta înc[ Digital Cardul la televizor.

Asigur[-te c[ ai introdus cablul coaxial în televizor. Î\i recomand[m s[ folose§ti un cablu coaxial de bun[ calitate, cu mai multe straturi de izola\ie. Recomand[m folosirea unui cablu coaxial de tip RG6 (F6).complet, sun[ la 031 1000 872 sau vino în orice magazin UPC. Aten\ie: nu conecta înc[

coaxial de bun[ calitate, cu mai multe straturi de izola\ie. Recomand[m folosirea unui cablu coaxial de
coaxial de bun[ calitate, cu mai multe straturi de izola\ie. Recomand[m folosirea unui cablu coaxial de
3 Porne§te c[utarea automat[ a canalelor digitale pe televizorul t[u urm]nd pa§ii descri§i `n manualul
3
Porne§te c[utarea automat[ a canalelor digitale pe televizorul t[u urm]nd
pa§ii descri§i `n manualul televizorului.
Aten\ie: nu cupla înc[ Digital Cardul la televizor.
4
Dup[ ce procesul de c[utare a fost finalizat cu succes, vor fi g[site canale
TV care nu au `nc[ sunet, nici imagine. Numai acum po\i introduce Digital
Cardul UPC `n portul televizorului t[u. Locul portului CI+ poate fi diferit, în
func\ie de marca §i tipul televizorului. Consult[ instruc\iunile de utilizare
ale televizorului t[u, pentru a vedea unde se afl[ portul §i cum trebuie
introdus Digital Cardul.
Digital Card
Introduce\i cartela
SmartCard `n Digital Card,
`n sensul indicat
pe etichet[.
La majoritatea m[rcilor de televizoare, portul CI+ se afl[ în partea stâng[ a
televizorului. Mai jos este ilustrat[ modalitatea în care se introduce Digital
Cardul în portul aferent. La câteva m[rci, televizorul nu este prev[zut cu un
port CI+, acesta fiind livrat separat. Mai întâi trebuie s[ montezi acest port la
televizor. În acest scop, consult[ manualul televizorului t[u.
5
Dup[ ce Digital Cardul UPC a fost introdus `n televizor, asigur[-te c[ e§ti pe
unul dintre canalele digitale din pachetul t[u. Nu vei avea `nc[ imagine §i
sunet pe acest canal. Automat va `ncepe un proces de autorizare a cardului `n
re\eaua digital[ UPC. Acest proces poate dura p]n[ la 60 de minute. Pe toat[
aceast[ perioad[, televizorul nu trebuie oprit. La terminarea cu succes a
autoriz[rii, Digital Cardul UPC este instalat §i te vei putea bucura de
televiziunea digital[ de la UPC.

Instalarea Digital Cardului UPC este acum complet[.

~n cazul `n care, dup[ trecerea celor 60 de minute, nu recep\ionezi `nc[ televiziunea digital[ UPC, te rug[m s[ contactezi Departamentul de Rela\ii cu Clien\ii la 031 1000 872.

Parametri de re\ea utiliza\i `n c[utarea canalelor

Verific[ `n manualul televizorului cum se face c[utarea canalelor. Pa§ii indica\i `n manualul televizorului pot fi diferi\i `n func\ie de marca, modelul §i versiunea de software a televizorului. C[utarea canalelor dureaz[ destul de mult, put]nd ajunge §i la 30 de minute dac[ optezi pentru c[utare complet[. ~n pa§ii indica\i `n manualul televizorului \i se pot cere §i parametri de re\ea. Verific[ `n tabelul de mai jos valorile care se potrivesc pentru localitatea ta:

Pentru toate localit[\ile:

|ar[

Alege de preferin\[ “Rom]nia” dac[ aceast[ \ar[ se reg[se§te `n lista de op\iuni din meniul televizorului

Limb[ meniu

Alege, dup[ preferin\[, din lista de op\iuni a televizorului

Or[

Pentru sincronizarea corect[ a Ghidului TV asigur[-te c[ ai selectat sau setat ora local[ a Rom]niei

Surs[ semnal cablu

Alege din meniu una dintre op\iunile: Antena / TV / Cable In / DVB-C / Cable

Canal

Alege din meniu una dintre op\iunile: Digital&Analogic / Digital

Mod c[utare canale

Alege din meniul televizorului una dintre op\iunile:

Complet/Utilizator/Rapid/All/Automatic/Fast/Quick

Frecven\[

306000

Symbol rate

6900

Modula\ie QAM

256

Pentru urm[toarele localit[\i:

Localitate

Identificator re\ea

Localitate

Identificator re\ea

(Network ID)

(Network ID)

Bucure§ti

31417

Petro§ani /Petrila

31434

Suceava

31451

Blaj

31443

Boto§ani

31424

Medgidia

31437

Ia§i

31441

Deva

31439

Roman

31445

Dej

31429

Bac[u

31421

Timi§oara

31453

Bra§ov /

31456

Tecuci

31419

Poiana Bra§ov

Gala\i

31435

Alba Iulia

31418

Foc§ani

31457

Curtea de Arge§

31422

Buz[u

31427

Zal[u

31448

Br[ila

31425

Cernavod[

31449

Tulcea

31454

Aiud

31442

Constan\a

31431

Bistri\a

31423

C[l[ra§i

31428

Cluj-Napoca

31430

Slobozia

31440

S]nnicolaul Mare

31444

Ploie§ti

31447

Miercurea Ciuc

31438

T]rgovi§te

31433

Sighet

31432

Turda

31436

Odorheiul Secuiesc

31426

Vatra Dornei

31452

Caracal

31458

Giurgiu

31420

T]rgu Frumos

31459

Sf. Gheorghe

31446

Sibiu

31460

Verificarea instalaţiei de cablu din locuinţ[

Prin intermediul unei reţele moderne cu echipamente de ultimă generaţie, UPC transmite către tine semnalul digital. Acest semnal poate fi distribuit către diferitele echipamente audio-video pe care le deţii. Calitatea recepţiei serviciilor de televiziune digitală este dată şi de calitatea instalaţiei de cablu din locuinţa ta. Din experienţa noastră putem spune că o instalaţie de cablu defectuoas[, poate afecta buna funcţionare a serviciilor de televiziune digitală pe care le recepţionezi. De exemplu, conectorii defecţi sau de proastă calitate provoacă adesea probleme. Pentru a beneficia de calitatea superioară a serviciilor UPC Digital TV, în cazul în care componentele instalaţiei de cablu din casa ta nu corespund cerinţelor, va fi nevoie să le înlocuieşti.

Cabluri coaxiale

Semnalul TV este transportat prin intermediul cablurilor coaxiale către şi în interiorul casei tale. Avem rugămintea să ai în vedere următoarele cerinţe pentru aceste cabluri:

Foloseşte numai cablu coaxial de bună calitate, cu mai multe straturi de izolaţie (tri-shield, quad-shield etc.). Nu folosi niciodată cabluri coaxiale care au conductorul central liţat (făcut din mai multe fire torsadate între ele). Conductorul central trebuie să fie un fir solid din oţel cuprat sau din cupru. Recomandăm folosirea unui cablu coaxial de tip RG6 (F6).

În cazul în care foloseşti un spliter pentru distribuţia semnalului, nu conecta niciodată un cablu mai lung de 15 metri pe niciuna dintre ieşirile lui. În cazul în

care ai un amplificator de distribuţie, nu recomandăm să foloseşti un cablu mai lung de 50 de metri pe niciuna dintre ieşirile lui.

Nu îmbina niciodată mai multe bucăţi de cablu. Prin îmbinarea mai multor bucăţi de cablu pot apărea pierderi de semnal sau erori de decodare (macroblocuri).

cablu. Prin îmbinarea mai multor bucăţi de cablu pot apărea pierderi de semnal sau erori de
cablu. Prin îmbinarea mai multor bucăţi de cablu pot apărea pierderi de semnal sau erori de
cablu. Prin îmbinarea mai multor bucăţi de cablu pot apărea pierderi de semnal sau erori de
cablu. Prin îmbinarea mai multor bucăţi de cablu pot apărea pierderi de semnal sau erori de
cablu. Prin îmbinarea mai multor bucăţi de cablu pot apărea pierderi de semnal sau erori de

Conectori

Pentru minimizarea posibilităţii ca semnalul din cablu să fie perturbat de alte semnale din exteriorul reţelei, foloseşte numai conectori din metal şi conectori IEC metalici (mufe TV). Folosirea unor conectori cu carcasă din plastic duce deseori la apariţia erorilor (pierderi de semnal, erori de decodare etc.).

Splitere

Distribuţia semnalului către diferitele echipamente pe care le ai în casă (de exemplu mai multe televizoare) se face prin intermediul spliterelor. Foloseşte numai splitere cu carcasă din metal. Există 3 feluri de splitere:

- Spliter în T

- Splitere ce pot fi montate în interiorul prizei TV. Există prize TV care permit

instalarea unui astfel de spliter în interiorul lor.

- Splitere de perete ce pot fi montate direct pe perete sau în interiorul casetei de

distribuţie, în cazul în care ai aşa ceva în locuinţa ta. Conectorii acestui tip de

spliter au forma unui filet exterior şi poartă numele de conectori de tip F–tată.

Nu instala niciodată splitere în cascadă, unul după altul. Cu cât sunt mai multe splitere instalate în cascadă, cu atât pierderile de semnal sunt mai mari. Acolo unde este totuşi necesară instalarea mai multor splitere, pentru reducerea sau eliminarea acestei cascade, poţi folosi un spliter cu mai multe ieşiri sau cu un amplificator.

Amplificatoare

Semnalul de televiziune poate fi distribuit către două-trei televizoare, prin montarea unui spliter pentru fiecare televizor şi eventual a unui amplificator. Acest tip de conexiune poate fi determinant pentru calitatea imaginii şi sunetului recepţionate de televizorul tău precum şi pentru calitatea serviciilor pe care le recepţionezi.

Asisten\[ la instalare

1
1

Verific[ dac[ televizorul t[u este compatibil cu Digital Cardul UPC, pe www.upc.ro, la 031 1000 872 sau în magazinele UPC. Dac[ televizorul t[u nu este compatibil, returneaz[ Digital Cardul în cel mai apropiat magazin UPC.

2
2

Dac[ televizorul t[u este compatibil, asigur[-te c[ num[rul de versiune al software-ului TV este egal sau mai mare decât cel indicat pe www.upc.ro Modalitatea de actualizare a software-ului TV o g[se§ti la ”Întreb[ri frecvente” la paginile 11, 12, 13 §i 14 .

3
3

Dac[ televizorul §i software-ul TV sunt compatibile cu Digital Cardul UPC, dar nu ai reu§it s[ termini cu succes pasul 5 din procedura de instalare, reseteaz[ televizorul la set[rile din fabric[. G[se§ti în manualul televizorului modalitatea în care po\i face aceast[ reîntoarcere la set[rile din fabric[. Reia procedura de instalare începând de la pasul 3. Ai în vedere c[ set[rile personale se pot pierde prin aplicarea set[rilor din fabric[.

4
4

La paginile 11, 12, 13 §i 14 ale acestui manual g[se§ti r[spunsurile la întreb[rile frecvente. Intr[ pe www.upc.ro sau afl[ mai multe detalii la 031 1000 872 sau în magazinele UPC.

la întreb[rile frecvente. Intr[ pe www.upc.ro sau afl[ mai multe detalii la 031 1000 872 sau

Întreb[ri frecvente

Unde pot g[si o list[ cu televizoarele compatibile pentru Digital Cardul UPC?

Pe www.upc.ro g[se§ti o list[ actualizat[ a televizoarelor compatibile. Verific[ §i versiunea de software necesar[ televizorului t[u.

Televizorul meu are o versiune de software veche. Cum pot s-o actualizez?

Software-ul televizorului este pus la dispozi\ie pe pagina web a m[rcii televizorului t[u. În general, cele mai noi modele de televizoare se pot conecta direct la internet, astfel c[ vei putea actualiza software-ul în câ\iva pa§i. O alt[ posibilitate este folosirea unui card de memorie USB, cu care actualizezi software-ul cu ajutorul computerului. Dac[ ai nevoie de ajutor la instalarea software-ului, ia leg[tura cu Serviciul de asisten\[ tehnic[ a m[rcii televizorului t[u.

Cât dureaz[ pân[ când televizorul meu recunoa§te Digital Cardul UPC?

Poate dura câteva minute pân[ când televizorul t[u recunoa§te automat Digital Cardul. Nu scoate Digital Cardul din port în timp ce procesul de recunoa§tere este în curs.

Am f[cut instalarea conform manualului, dar Digital Cardul nu este recunoscut de§i am un televizor compatibil cu Digital Cardul. Ce trebuie s[ fac?

Asigur[-te c[ smartcardul §i Digital Cardul sunt corect introduse `n televizor. Dac[ problema persist[ contacteaz[ Departamentul Rela\ii cu Clien\ii la 031 1000 872. Echipa noastr[ te va ajuta cu pl[cere.

problema persist[ contacteaz[ Departamentul Rela\ii cu Clien\ii la 031 1000 872. Echipa noastr[ te va ajuta

Cât dureaz[ pân[ când am imagine dup[ ce televizorul a recunoscut Digital Cardul?

Activarea Digital Cardului poate dura pân[ la 60 minute.

Am reu§it s[ instalez canalele §i televizorul a recunoscut Digital Cardul, dar au trecut deja 60 minute §i înc[ nu am imagine. Ce trebuie s[ fac?

Contacteaz[ Departamentul de Rela\ii cu Clien\ii la 031 1000 872. Echipa noastr[ te va ajuta cu pl[cere s[ finalizezi instalarea.

C]t poate dura c[utarea automat[ a canalelor?

Opera\iunea de c[utare automat[ a canalelor poate dura chiar §i 30 de minute, `n func\ie de modelul televizorului §i metoda de c[utare selectat[ `n meniul televizorului. Parametrii de c[utare se pot reg[si `n capitolul “Parametri de re\ea utiliza\i `n c[utarea canalelor”, de la pagina 6. Recomand[rile de fa\[ asigur[ recep\ia corect[, rapid[ §i eficient[ a canalelor din grila digital[ UPC.

Televizorul meu poate efectua c[utarea canalelor at]t din grila digital[ c]t §i din cea analogic[. Ce recomanda\i?

Dac[ televizorul recep\ioneaz[ §i canalele analogice, Digital Cardul UPC `\i permite §i vizualizarea acestor canale, pentru a te bucura §i de grila de baz[ analogic[ UPC.

De\in mai multe televizoare compatibile cu Digital Cardul UPC. Pot utiliza Digital Cardul UPC pe acestea?

Da, Digital Cardul UPC (cu smartcardul inclus) se poate utiliza alternativ `n mai multe televizoare. Singura condi\ie este ca la instalarea ini\ial[ a Digital Cardului `n televizor s[ se efectueze o c[utare a canalelor din grila digital[.

Pot accesa serviciile interactive oferite de UPC cu Digital Cardul UPC?

Nu. Serviciile digitale interactive (Jocuri, C[utare avansat[) se pot accesa doar cu mediabox-urile oferite de UPC.

Pot utiliza Ghidul de programe TV?

Da, po\i folosi ghidul de programe pe televizorul t[u. UPC asigur[, de asemenea, afi§area informa\iilor despre programul curent §i cel imediat urm[tor. Func\ionarea corect[ §i facilit[\ile ghidului TV pot varia `ns[ `n func\ie de modelul televizorului utilizat. UPC nu garanteaz[ func\ionarea corect[ a informa\iilor din ghidul TV pe mai multe zile sau afi§area corect[ pe televizoarele necertificate.

Cum func\ioneaz[ controlul parental?

Func\ia de control parental este controlat[ direct de televizor. Cite§te manualul televizorului pentru a putea instala corect func\ia de control parental.

Cum pot construi o list[ de canale favorite?

Func\ia de canale favorite este controlat[ de televizorul t[u. Te rug[m s[ cite§ti manualul de utilizare al televizorului pentru a stabili lista de canale favorite.

Pot modifica ordinea canalelor?

Ordinea canalelor este presetat[ automat pe televizor. Dac[ vrei s[ schimbi ordinea canalelor, consult[ instruc\iunile de folosire ale televizorului.

Televizorul afi§eaz[ urm[torul mesaj “Modulul tău CI+ trebuie actualizat imediat. Nu vei putea accesa serviciul de televiziune digitală până nu se termină actualizarea.” Ce trebuie s[ fac?

Acest mesaj apare `n situa\ia `n care o nou[ versiune de software este disponibil[ pentru Digital Cardul UPC. Trebuie s[ permi\i actualizarea de software ap[s]nd pe butonul OK de pe telecomand[. Nu vei putea accesa serviciul de televiziune digitală UPC până nu se termină actualizarea.

Televizorul afi§eaz[ urm[torul mesaj de eroare: “Nu ave\i acces la acest canal”. Cum trebuie s[ procedez?

Cel mai probabil, canalul `n cauz[ nu se reg[se§te `n abonamentul t[u; verific[ pe www.upc.ro dac[ acest canal TV se afl[ `n abonamentul achizi\ionat.

Pot solicita canale suplimentare?

Da, este posibil. Intereseaz[-te pe www.upc.ro, la 031 100 1000 sau intr[ `n cel mai apropiat magazin UPC.

Televizorul afi§eaz[ urm[torul mesaj de eroare “Smartcard invalid”. Ce trebuie f[cut?

Asigur[-te c[ smartcardul §i Digital Cardul sunt corect introduse `n televizor. Dac[ problema persist[, contacteaz[ Departamentul Rela\ii cu Clien\ii la 031 1000 872. Echipa noastr[ te va ajuta cu pl[cere.

Televizorul afi§eaz[ urm[torul mesaj de eroare “Nu po\i folosi acest Smartcard. Smartcardul poate fi deteriorat”. Ce trebuie s[ fac?

Asigur[-te c[ smartcardul §i Digital Cardul sunt corect introduse `n televizor. Dac[ problema persist[, contacteaz[ Departamentul Rela\ii cu Clien\ii la 031 1000 872. Echipa noastr[ te va ajuta cu pl[cere.

Televizorul afi§eaz[ urm[torul mesaj de eroare “Smartcardul a fost suspendat”. Ce trebuie s[ fac?

Dac[ problema persist[, contacteaz[ Departamentul Rela\ii cu Clien\ii la 031 1000 872.