Sunteți pe pagina 1din 24

INDICXI'OR

DE
iN ACEST NUMAR:
OKilator pilot

undelor scurte
Acord
pentru receptoare
UUS
Receptor reflex
Indicator de

Oscilator RC
cu
cu
citire directi
Termometru
electronic
Muzicl ,i culoare

a
tuburilor
electronice
Amplificator de 30 W
- . Amplificator de 30 W
Mlsurarea factorului
de amplificare
Aprinzltor de aragaz
Circuitul basculant
Schmltt
Determinarea rapidi
a dilulrii
Carburatorul
Carfil n I.R.M.
de
pirogravurl pentru
uz didactic
Sugestii pentru
aranjarea tablourilor
Cum mobillm
garsoniera
{.

RADIO
NSTRUCTII
OR SCURTE
In numerele trecute ,le "'115101 nOlltr. am prlun
tat douA .cheme de Idaplo", de unde 5curte. In prima
achemi d, Icord, plntru blinda ehi unde 5CUrtl ,.
1010'. eond.".,.lorul verlebil ,1 lee.plarulul, pe
(:Ind In I doua 'chemi receplorul r.mlnea lnlr-o po-
zitie fi.' ,1 Icordul .1 r.,HIII prin condansllorul .... -
rlebll ,1 edeploruJul. Prima Icheml, evident, .r. mei
simplii ,i II'1II1 'eftlnl, In tlmo CI doua li. dovedea
&UI)8(10." In ceea ce prlva"e A5tfel ,
dau. schemA presupun .. c! receptorul se acord'
In bal1da de unde medII sau lungi Intr-un punct In
ca" nu .lle nk:1 un po,t. el,daptorul nu tecI .nClva
decft NI con .... rtH.sdl ,.mn_lul din bande .,. unde
,curte Intrun ,.mna' cu frecventa 'id pe cllre ... te
Icordllt nu;:eploru! "o,lru. In ec,,1 Iei se obllrte un
fltCeplof lupefilelerodlnA cu dubla .chlmbere de
Irecven!', III care poslurlle pUlet'hice dfl'l benzile de
unde lungi nu medII nu mai supA,1. Tinind .. ama
d. eeeasl, vom pruenlll o nol.l6 Ichetnili de adaplor
nu convertor le care acordul pe postul dorit n obllne
de le edeplor. A,e cum .. vedft din scheme alAluralA,
anlena se leagA le circuitul dll Inlnlte, cere 511 acordll
pe lrecvenla semnalului dorit Semnalul selectet 85le
IIpllcat' pe baza tranzlstOlulul T" care esle un ela,j
cu urclnl eperlodlcA. AI &tii 8$tfI un schlm.
bAlor de frecventA cu Iranzlstorul T" 05cllalorul
local Ilind realizat cu un 1111 tranzlslor T" In aC8$\
iei H aslgurl slabUitlllN de IrecventJ a oscllalolului
Iucal Schlmbllorul lOC" nu esla INUIIII: cu cllcult
selecllv, deoarece le,lr. E se coneel .. d le Intrllrea
receptorului nostru care are le Intra,. un clrcull le-
-
................ . .......... . "",al' un ClrCUFl le-
-
c,-
12
V. DUMITAIU
tectlv De retinui cII se lolosesc trei (lanzlsloale TI
- T, de acelatl lip. '1 anume EFT 311. If 403, A
125 elc .. len"unea de ellmentare hlnd de 11 - 12 \1
Adaptorul esle desTlnal iJI receplloneze benl,lle
de unde scurte de 25, 31, 41 ,1 49 m (pozillile 1, II , III .
IV ale comutalorulul K ). Semnalul captal In antenA
esli la circuitul a;; Inlre,e, cuplajul liclndu"
prin upacita' .. C, de valoare micI. pentru ca d
H pOlltl 10105/ orlc. tip de anllnl, ,ari ca aceasta
si ateclele clrCUllul de Intrare. Comutar611 de pe o
subgamA pe altII S8 Ilicli SChimbind condensalo.rele
Irlmet' ti cele Iile Tn paralel pe bobina L" Pentru
acordul circuitului de Intrare" lolo,,,te o sectiune
unul condenntor vertabll cu dol.l6 secliunl de tIp
mlnlaturl cu valoerN mallm! de Ino pF. Penlru obtl
nerlll eltenllei se vede d, In /ieria CtI C'" se conec
tead condensatorul G Cupla,jul cu bobina 1.. esla
sl.b penlru CII Impedante relativ micA de Intrare a
ten,iomatrutul T, $1 nu amortizeze pIINII puteltlK:
circuitul de Intrare. Condenutoarele trlmer CTI-C:ti
&Inl de tip ceramlc eu valoerea G25 pF. Semnalul
ampUfical de tranzllilorul T, este apllcal pe baza
tranzistor ului T, - schimbAtor de frecventA, u.
Ke,l etal .. apllel pe .mltor ti un ,emnal de le oscl-
latorul local cu tranzllilorut T., Oscil.torul local esl.
un oscllalor In 3 punct., tie IIp Colplt .. Cuplajul Intr.
bobInele .., l. li' L" l:f L, " 4' L" llil. inducti_.
SI ecum citeva dale conatruct.ve. l.-L.
iii 'fOr pe o CIIrcasl de medie Irecvenli de; IIp
.Mamala sau .... Ibatro ... Se va scoale boblnlUul
uls'enl JI se 'lor bol;llna cele douA boblne L, ti 1...
& lF'e' l1 t!
.. ,stent tl .. vor bobina cele douA boblne L, ,1 1.. ,
1,51(
--------------
Bobina L, are 16 lip!re, iar 1.. are splr .. din IlrmA
de CuEm. _ 0,011 mm_ La lel ,1 .n'ftmblurHe1' L
t
L,- 1.:. Li L. si Li se VOt realiza pe Uicallle '1.
medi i tiP eMamilla. sau .... Ib.troli
Datele boblnelor sIni;
Bobln. Nr. splre Inductanta Sbme de
""
boblneJ
L, .. 5,5
L. 3
C,
L.
"
8
3 ,- 0.15-
Olmm
L,
"
"
L,
3
4
" "
L"

Semnalul de le 1e,lr .. schlmblltorulul eSle ,eleclat
de circuitul de Intrar. el receplorulul pe care II Ivem.
Intreg montalul se .e r .. bre Inlr-o 10rmA compactA
Intr-o cutie cu dimensiunea 10>llj >llj cm, LegAturile
se vor fece scurte ,1 iii ve clula sA se folosea5cA
clrculle Imprlmals, Dup.l. rellllzare, ee va trece la
reglaJu! aparatUlui. Se va acorda receptorul pe care
II avem Intr-un loc unde nu esle llfI posl, Apoi le va
conecll le,lt. edaptorulul cu Inharaa aparatului,
Iar le Intrarea adapto'ulul se va aplica un umnal
modullt da la un genefltor. Frecvenla semnalului
va fi 11,85; 1,&;7,25" 8,1 MH1, corelipunlAtoara sub-
gemelor de 25, 31 , 41 ,1" m. Semnaluf va fi modulat
cu frecventa fm _ 1 000 Hz ,1 m - O 3. Nivel ul IImna
luIyl va fi de l00","V. La adaptor, cond.nlatorul_'rlabil
v"-II reglat pe poliile medie. In acentl sllustie le vo,

condenseto.rele t,lm., fupo<:tlve ,1, eventuel,


I"urile de; lerltl de la bobln. MCUltOrului pentru
I dltle mellml In difuzor. Acest real., se fece ...
parlt pe fleclre lubg.mI.
I
05C'LATOR
P'LOT
din miezul ele feriti. VarlB11a IrlKven
Iei 0lcll410rulul se obllne din conden-
satorul variabil a clrul capaCItI. ma-
:dml e.te 12 pF, In lalul acesta frec-
venta minima este 22 MHz, iar fracven
\8 mallma 3B MHz,
denlaloare ceramlce cu compensa!le.
darlve scade la 10 Hl/c'
Allmentarea cu energie IMei un
rol Important In stabllltatao frecven-
Iei. Recomandam II utll1uli un aII
mantator ltablllzat electronic.
Atrt In construqia genefatoarelor
de HtTlMIe Itaodard, eft ce unitati
Independem. fn lt1I.
ficvl de--nld.lpa.,.torl, ..QSCUaloarele de
band., (Ou o mare a\&bll}tate a
lel sint (le uri r881 futea,
In artk:olul de fali ptezentln un
oacllato'" pilot "":nd ca frecvent!' Clt(t
tralA 3) MHz. lICoperilld o bandl!li de
le MHz, nJCOI'Mndat cleallf1ll, conside-
rind deosebita N stabilitate atft pen'
tru aceastl banda ctl ti pentru banda
d. 144 MHL In banda de
144 MHt s. VOf utiliza armonie. a
patra. a cincea s au a (In piUI,

Ing. C. POPESCU
aUt piesele componente cit ,1 Iranzis
toar.1e utilizate pot fi procura
bUe.)
Tranzistorul T" npn, cu siliciu, este
,de tip BC 101, ee 109, BF 184, BF 214
sau 2 N 918. Tranzistorul T" tot npn,
poate fi BSY 53, 2N 1t6 sau 2N 1613,
"maIorului fi revine realizarea bob{
nel L Pentru aceasta ...a ullliza o CIIr
casa cu ele ferita ele la circuitul
de Intrellt al radloreceplorulul eMa
maia, pe CIIIlt va bobina 8-10 sptre
de slrml ; - 0,6 mm. tnductllnta mA-
suratA a acestei bobina va fi de ' .uH.
Retu,ul valorii Inductantel se fa<:e
Utilizind piese .. obtine
o derivA termica 4 frecvenle1 de
1 kHztC, Iar daca .. utilizeaza con-
MontaJul ae va realila pe circuit Im
primat ,1 va fi IntrodUI apoi In cutia
emitAtorului, cu prec.ullunlle de ri
goare.
IOnF IOOA
I

--o+9v
".
:r 10/1(:
'li'
__ ______ -+ ______ _o -9'
M
BA 1)10
UCTII
ACORD SlIENTIOS
,--- ----- --------------
-
PlThTTRU
I
I
I
TI
I
I
I UU S
L_________ _J
N. PORUMBARU
1---- ---
I
I
I
I
--- --1
I
I
I
I
I
I
Montajul descris mai jos. menit
si! asigure un acord silen!-os - cit
sa nu ne suprasolicitc auzul -. este
desUn31 mai ales radloamatorilor
care lucreaz! in gama de ultra-
scurte. Rcceptoarde acestora. in ma-
joritatea lor de construc\ie proprie
sau modele mai vechi, nu sint pre-
cu un acord silenlios initial.
In hpsa semnalulUI. datoritA dispo-
zitivului RAA. ampliftearca fiind
foarte mare. zgomotul de Iond a
jungl! la un nivel o
II: va li mereu ocupatA cu re-
glarea a volumului. Regla-
rea manualll. este destul de imper-
fecta incomoda.
tor din lanlul de audiofrecvent4 n
fel ca in lips.a semnalului de c0-
manda lr.Inzistorul sa fie blocat.
Semnalul de comandA pentru tran-
zistorul de comuta\e se obtine din
detectorul de rapo".
Pentru alegerea tranzistorului T,
se Voi line cont daca. tranzistorul din
lanlul de din aparat ,
la care se va lega, este de lip pnp sau
npn. ASlfel. daca. tranzi storul recep-
torului va fi de tip pnp. tranzistorul
de va fi de tip npc
invers. Se poate folosi aproape
tip de tranzistor de La
reeeptoare cu tranZIstoare pnp sem-
nalul dr" comandA pentru T, se
culege du punctul d. iar din
punctul A. pentru receptoare pre--
vAzute' cu tranzistoare npn.
IfEGtAJ L - -,;:-- -----
FIN
de la alimentarea recepto-
rului .
UN
Irul R) este semireglabll plasat in
interiorul aparntu1ui .
Pentru pertormanle profesionale.
receptorul mai poate fi prevazut
cu un comutator cu cart dispozitivul
se poate deconecta complet din cir-
cuit. Montajul de acord silenlios
(SQUELCH). preuntat in fig. !, se
bazeazA pe un tranzistor de oomutale
care se monteaza la primul tranzis- Alimentarea U'BOZlstorulw TI se
Reglarea pragului de comulalie,
respectiv. blocarea amplirdrii in
lipS3 semnalului se rca1i7.e37.! cu
potentiometteJe R1, R l ' Poten-
tiometrul Rl are butonuJ de c0-
scos pe panoul frontal al
aparatului asigurt reglajul rm
al pragului de blocare.
Cu adaptAri corespunzAtoare, prin-
cipiul poate fi folosit $i la reccptoare
cu tuburi_
-
RECEPTOR
REFLEX
Ins. H. BAGHIUS
Rezultatele obljnult cu un astfel de montaj
sint foarte bune in timp, deosebit de
utile pentru lOii incepatorii intr-ale radioamato-
rismului j in plus, montajul este realizat CU tran-
zistoare de procurat.
cum se observA. montajul folosit are o
antenA de feritA pe care este monlat circuitul
de intrare acordat. Acest circuit este formal di n
bobina LI condensatorul variabil (N. In acest
rel se realizeazA selectarea unui anumit semnal
ce se aplicl pe baza tranzistorului TI' care U
ampljficA il aplicA detectorului cu cele
diode OI O}. Oeo&ebit de interesant este faptul
cA !le un sistem de deteclie cu dublare
de tensiune, sistem prezentat nu demult In pagi-
nile revistei noast re. Prin ntcnnediul lui
sensibi litatea receptorului de la simplu L-l dublu.
TotodatA, etajul eSle previUut cu o reaclie pozi-
tivi realizati prin bobina L:t. cuplata cu intrarea
etajului. Ca o consocin!1 rm:aJCl, cresc atIt
amplificarea etajului dt seleCI.vitlltCll lui. Do-
zarea se realizeazA la acest montaj cu
ajutorul uimerului CI' Semnalul detectat, adiel
cel de audiofrecvenl4., este' readus de la borDeie
grupului de RlC
l
la intrarea tranzisto-
rului T I carc-I amplificA din nou, dar de data
(
aceasta In audlofrecvenll.
In aceil fel. etajul lucreaz1 10 mod renex.
De .ceasLA datA, impedan13 de sarcini este
rezisteD\lI R"lalul este aplicat celui de-al
doilea etaj, care amplifici suplimentar. Pentru
se va foi o pereche de de 4 00IXl
ce se conecteazA la bornele B-C cum se
vede. montajul este realizat pe o pllCUl1 de cir-
cuit imprimat cu dimensiunile 100 x 70 mm.
Circuitul de intrare se realizeazl pe o barA de
feritA cu 0 _ 8_10 mm lungimea de circa 10 cm.
Pe aceasta bar! se monteaz1 o carcasl de masA
plastici. sau o carcasA de carton. Receptorul
lucreazA n banda de unde medii ca urmare,
bobina LI va avea 50 de spire cu la a IO-a
spirA (intre punctele 2 Bobinajul se reali
zeazA spirli. spirA, cu sirmA de cupru-email
cu 0-0,4 mm. La de 10 mm de bobina LI
se realizeazA. pe carcasA, bobina Ll
de care are 8 spire, cu sirml ca
LI' Sensul de bobinaj pentru LI Lz va fi
Pentru acordul circuitului de intrare se va folosi
un condensator Cv cu capacitatea maximA de
circa 400 pF. iar pentru reglajul reaetiei se va
folosi un trimCf' cu valoare maximA de 50 pF.
Bobina de Li este o bobinA de la un circuit
de intrare pe unde lungi Je la orice lip de receplor.
Se vor folosi rezlstenle cu puterea disipati de
0,25 W condensatoare placheti cu tensiunea
. de lucru de 10 V. Tranzistorul TI C$te de tip EFT
307, D Il 2 SA 38, 2 SA 49. OC 45, iar tranzisto-
rul T} de tip EFT 353, n 16. 2 SB 76. OC 75,
AC 122, AC 125. Diodele DI> 0
1
sint diode
detectoare de tip EFO. Mo"tajul se
alimenteazl de la tensiunea de 9 V. adiel fiecare
de la o baterie miniaturl de 9 V,fle de la dou!
baterii plate de 4,5 V montate in serie. Punerea
rn reglajul aparatului sint simple.
10 primul rind se verirICA
adicA daci mODtajuJ cind se reglcaz1
condensator-trimerul CI' DacA acest lucru nu se
intimplA. inseamnA ci reactia aplicatA nu este
pozitivi, va trebui sA inverslm capetele hobinei
Ll pentru ca reaClia aplicatA sA fie p<'zitivA.
Se condensatorul CI att cit sA fie aproape
de limita de receptorul va li gata de
functionare, folosll'ld pentru aceasta condensa-
torul variabil Cv.
Montajul se poa'te folosi cu antenA exte-
rioar! conectatA la horna A, atunci cind 11 folosim
in casA, rezultatele fiind foarte bune.
SperAm ca. aecasti va pe
amatorii ofcrindu-Ie deplinA
satsfllctie.
=

'.
R,-J.$K
C
5.
--
;"""


"

,,'jf;

" ... ",
c
IlO
'---,

: fV
f"-IL

0..
\.!).
7
,
1'"
O
C,
D,
DZ l! R5-
L, ,

- c
6
-
J

<3
'"
A
p
o-o-gv
"--
:1
MAsurarea frec.vetI,clor se poate face in doulmoduri.
O lDttodl constA In transformarea frecven\ei eur=tu-
Iw alternativ ntr-o altA mlnme elct1ricl sau mecaruct
Citirea t:aBCleri5licilor mlnlll1l rttultankl pe cadra-
nul UDW i.nstrumeDt adecvat, vadat dueei In unltAp
de Se CUOOlt" astk! rrecven\metfe CI) lame
,'ibrante lapanu folosit mai ales pentru mlsurarea
joase. plnA la 100 Hz. de la $urte energe-
tice de putere man::), rrocvcDlmetcc integratoare, rolo-
site mal ales pentru audiofrecval\c, 111 care UD micro-
ampcrmetru ml$Oa1l eanutatca de electncl1au:: (II
care It Inc:atdo un coDdeolltor, sau rrecven\mettt de
absolb\.e, folOllte des pentru mburarca radlofrea-e0lei.
bazau:: pe imprdanp mIl1l pe care o pR:ZintA - UD
circuit acordat Le. peotfll fR!CValp de ruonan1i
proprie..
Melodde de mai IUS dnt folO$ite pe ICIrI foarte
largi.. lnsI. numai prima dintre ck asigutfo o precizie
de mlswt satis!lclloate.. fapt ce nu prezintl prea mare
importantA. dati mod banda reslrtg de frecvente
peotru care metoda respectivA poate fi ulilizatJ.
Celelalte frCCVe.D\IOetre au sclriIt impreciae datoritt
aglomera\iei graeiatiilOl:. ceea ce. Impiedici citiri repe-
tau:: la freeven\C foartc apropiate.. Uo al doilea mod de
1
Ft
R2
39K

.. de Qti da ... "loark prcciI fi. up
descilrabil la intcnU ICUI1e de elite com-
pararu a doul frec.ven\t. Intre F .. flClCUDOSCUtl. a
dnua. Fe (frecven1i cunoscuti precis- Prin
suprapunerea IXlor doul curbele lor It inter-
1CQca.zi fi, din kx Il 101; aju.na III aa:1.q timp la a.mpli-
tudUlc masiml, dac:A cele douA tensiuni au ampUtu-
diDe dubli (FI: + Fe),lIu II nuluri simu.Jtanc. De obkei,
te 1I.l1IJirc.: nulurile, deoarece .hlt mai UiGr de ICIZaL
Metoda este folositi pentru conectarea In paralel a
cit alergic electrici, (itirellt IIclodu-sc
dupl UD voltmetru OI.rtalfe sau dupl luminoritatea
unor becuri (in r;:azu.I gcnt1'ltoarekr t:riI"a.z.ate folosite
In $utemul CSIe CUQosculi metoda focului
Pentru frecvenlC' mai Inalte It rirlooeui
curbele pe ec:TalluI unui osciIoecop (dar , aici banda
fn:cven\t:lu ml_lluabilr: este Umitatl la 1-3 MHz),
sau It fol oteflt metoda luditivl. bauti pe interfaen\,
undelor sonore (metodA nu tocmai p-ecisl., dooarca:
urccbea uma.ni nu percepe sunete cu &ttVcnll sub Iii fu
" deoscbe$te destul de sreu ca doul sunete
foarv apropiate muc Deoarece. oacilotcopul este
o piesA mai rari. roeomandtm rolOllirea aparatului a
cinl w:beml em pre:eentltA In fig. l. CIltC: indic:t pe
ec:TalluI ochiulw magic pttZCDJI nulurilor interferen\ci
tnuc frecYCflJI Fe cunoscutA fre.cven{a Fx pe can:
vrem Si o detcnnnt.m. Fiind un aparat elect.ronic
mai ales. indicator de nul. indicatiile Iw ou sini influen-
{ale de medIul ambianl, de qoo-tOlC Ota cit Duc;tua-
liile lensiunilor de alimentare.
se mtroduoe pe arila t a tubului T, prin conocosa-
tarul C" Iar frecveop necunoscuti Fl se introduce
pe &riia sUpl"esoare a tub pnn eoodellJltorul
C,. Astfel. (II tubu] TI reaJi7.at un etaj amcsttcf.tor
tu anodul tubului se cultp. totdeauna diferen\l
dintre cele douA frccvt0lc. FI: fi Fc, ClIC, In fond, este
o tensiune IX - prin condensatorul C,
este aplicatA pe grila triodei T 1 cu rol de amplificator"
RcgJ8jul ni\"dului de ampWiCI.R se reaJIZtB.Zl cu poten-
liometrul R
u
), pc nul cln .. a esle montat $1 intrerupl .
torul tensiunii de alimentare de la re:tea I
Catodul tubulw TI nu eite COncc:111 direct III mIUl.
a pl1ll inlermediul dioda O, (Id ... 2S mA) din tubul T.to
instalati in 5Cfl$u1 de COlIducpe a Ietltiunll anoclic:e.
Rolul acesta diode este de a p!:tmltc Inchiderea circui-
tului anodic al tubului T" Ambele circuite de intrare
le Inc:hid prin IUislen" inu::ml a JCneratoarelor rcs-
pectiw cona:u,te la bornele Fe FI., prin condeoll-
toarek de .Illnlre C, ... C. p-in 5papile &rilI calocl ale
tubului T, $ prin dKxla O
2
I tubului TI la lDIJ8 c0-
munA. Deoarece ItmnaJele care: circulA prin aceste
circuite $lnt alternative, daloriti caracteristicii diodd D"
circui tele le ,"or Inchide numai pentru o singuri polari-
llte I semnalelor care leMului de conductie
+200"
Ii
SJ(jo' lA
TZ
Frecventa Fe se poate oblne de la un aenerator eta-
lon (&:radat sau de la un amplificator cit audio
sau radiorn:cven!L Pentfll FI., pentru mburarea tura-
liei cu uploZlC. ac: pOale fololi un microfon conCl;tat
III iDtrarea unw amplirlcator de ludiofrtcvenll
r,(r)
Cele douA tensiuni alternali \"e, cu amplitudllu de la
10 mV plnI ta 1- 2 V ti CU frecvente cuprinse Iotre
d tCl"ll teci de fu piBlla cite ..... ute de MH.t,.te introduc
intre IIWA bomdt de preferat laiii se
utiliz.czc de antenA de televizor,) Frecvenll etalon
4
6
SRJO!. DIN OI.' Al./JI-II
Gf(/)ASA DE l.fJ -2 mm
HJ
a diodci (plUlut altemanlei la mad minusul pe grile).
0:1, prin tubul'T
1
vor cin::uIa nUmIJ alterrutn\ele care
poIarUea2i Dep.tlV grildc Gri Gr J' Ca muhaL
tubul ... lucra Oumll In porpUMa ,nfmoart. a carac-
temticii.. sub punctul de funqionare determmat de
tensiunile de polan%are a clcctrozilor de OeptlVlrca
Butomltl{deitul de mtca. reallZltli pnn POZlIiVlrea
Cllodulw CII el.derea de tenSiune pe fCZl5ten\l de tre-
a diodei OI dm tubu! T. li clrei m..irtus se .pliCi
pe ,ru. I pnn rro.ten\l Rmllm\elt R. R..
au vaJoan rolativ mici pentru a pemut.e o dQl;:lrcan:
a pilelor Ge, Gr) (care nu este ncplivatl),
ca urmare: I dmpului ncgatiy de b\ocarc creat de a1ter-
nan\ele negative a.k .emnalelor care sosesc pc IOeste
"'10.
Deci. curentul anodle mu..im pnn tubu! T, va fI,
Inabsen" semnalelor, pe grilele saJe, dar in nICI UD cu
mai mare dud pe Filele sak S05eIC a1ternan\clt pozitive
ale ItIIlDIkIo r.
Se exc:lude a.afel posibilitatea la borntk
rc:zislen\ei de wcinl a tubului a semnalelor
eu frccvenll ad\lOnali de moclulaliC (Fl + Fe) care
nici nu intereseaza. dar Ir deyeni chiar supIrAtoare
In cazul misurlrii frccventelor mici (dnd Fe+ Fx e mai
mic de 20 Prin montaj. care nu permite
iouoducerea umultanl pe ambdt pile ale tubului TI
nici a a1tema.n\d poDtive Ilid a a1terna.n\dor In anti-
fUi, se mai exclude pot.ibilitalea detttiorlrii tubului TI
prin excesivA. curentului anodic.
CondeDJIlorul C, arc rolul de a conduce la masA
diferitele armonici I Uptrioare au alte prodIUC de mo-
dulape FI:-Fe care apar la bornele rezistentei de lItcinA
a tubului, pr-=um " rrecventele de peste 20 kHL
tn locul lui TI It poate rolot.i orice pc:ntodA care are
cootaCtul ,"Iei superioare, iDdilerent daci. este de jouI.
sau 6c tultl frccvcnll indifaent de pantl caraetc-
Se pot folali udel tubutiw, mai vechi 6"'*4
noi (EF 860), au chiar EBF 10 sau EBF I!I cu
aeurtcircuitate la catod, x pot
modirtcl.ri III ICbc:IDl, baoda din. IUbul ECH-81
DU 21. sau bcptodc.le de amestCiC 6A7, 6A10 C. 6H31,
6A2lT etc.
-- _.-. -- - r --- - _____ _ _ o, ____ .... _.-. -.
6A2 lT etc.
Dikren\l- dinUC cek doul amplificatA de
triada tubuJui T. I!lIte aplicati prin COlIdenJatorul CI
(de a.ltmenca de capacitatt mare) drcuitului detector-
n:aJ.i2at cu dioda OJ a aa:luiqi tub dcclronic
{ld ... Minusul lensiunii redreu.tt de ueasti
diodl este aplicat priII rc:zisttllIa R, pe pila de colDIDdI
a tubului indicator T
2
, Conllanta de timp (t_Rq a
c:irtuitului de detcqje R,C, a fosI a1ead
mici pentru I avea pierderi dl mai mici la nuluri, ce
SIC IIKlCed cu rrccveoll relatiY mare. Astfel. pe grila de
eomanclA a tubulUI TI It aplici jUmitate din a1ter-
nan!de care p-coed oulurile interfereoid Intre
ode douA rrecYeD\t introduae la intran.. E.te evident
R.
'"
I
1--...... ----,,-
, , I I
f0


O
Tr
C.
ca d.act nu :te ob\it", llio.;i 1,) 1C:nJ.iu.nc din pe irila
ochiului maJic nu apare tensiune: Degativ" !leCtnrul
umbnt de pe ea'eul Duoreteellt al lui T 1 are dunen-
siuni muime (sectorul IllDIinOi 1.1 ochiului este dov o
linie Ingusta la centrul ecranului). situa\le
Intilnim cind Fx-Fe este mai mare de 20 a Hz
(limita superioarl a audio(rccvcn!Ci).
Ond dikrcnl& Fx-fe este cuprind Inlre B Hz
20 kHz, $Cdorui luminOi de pe ecranul oduulw magic
se lI!qtc astfellndt la Fx-Fe apropiat de 2S Hz sA fie
maxim (sectorul umbrit dispan: complct).
and Fx-Fe CI(C mai mic de 2S Hz. 5et'1orullulDmO:l
de pe ecran intre mmlm mUlm in ntmul
de l\IIXle5iuDe ai nulurilor Intetferen\ci. In cind
Fx _ Fe:. scccoruJ lummOl.1 ochiului revi ne iar la di -
mensIUni minime 10 linie In&Ulti pe centrul ecranului),
Alimeruan::a anocticl. montajului este asigul1lti
de dioda D
J
CU catod tepaBl, con\mutl In baklnul
tubului multiplu T
J
(ld_2S mA). CODsumul anodie
al montajului fiind destul de mic (circa 12 mA), filtrajul
realizat cu Clelula:t (C. R,C,) este suficicnl. Triada T,
CS1e Degativ.ti CU circa. V. care cad pc R"
IllKriIti cu minusuf general Aoeastl tensiuoe este
filtrati de condensatoruJ Cu . Transformatorul de
relea Tr se va realiza pe un mia din tale de rtc:r-siliciu.
montate wtre\CI1ll. de tip E 10 x 18 mm grosimea
pachetului
pril'UrI conlinc I 800 de spire conductor
de cupru cmailat_ 0.1 mm peotru reteaua de 120 V
plus 1.)00 de spirc, aoelqi conductor. pentru reltau.
cu tcl\Jiuae de 211 V. II ... arc 3600 de
sp.te. conductor de cUprll I!'mailat ; 0.08. iar
de lilamcnle are 9S de spiJ'c:. conductor de cupru emai-
lat; 0.6 mm.
MonUjul se VI reaI.ZI pc un psiu 10 (orml de Z.
I cinI PUDte estc confcqioDati din labll de aluminiu
poua de 1.S--2 mm. pe care le IIIODtcaz:l todurik
tuburilor" cele doul ale fUiului ... tc in fi"
din leUolit nu pertmu aros de I,S--l mm.. Restul
mOntajului ate pru.mtat in li" 2 3. Cutia. in forml
de tavi. se ImbrK:I peste mODtaj, In fuoduJ ei (fal*
.-... tului) le PIIKlid aluri pentnt vizorul llmpil
(nldlCUtor de fUllC\lonan:) L, pentru ecranul Duo-
I'e:lCCnl II ochIului magic pentru &.lui de 6 mm II
poIl!'nllomeuului R 100 TOIIte aturik sint pe an lonai-
tudlfUlil De elpacul din aplte le rucazl pufl!'re
Ik ClUCluc. A .. ratul relliut corect intri imediat In
funtllune:. Iltl a li necesarA nici un fel de reglate sau
.. lo\Ul re.. _
el;loo.ue. _
In continuare, preuntlm scbelDll unw IdiplOC sunpl,,-
echipat cu un sinsur tub electronic. Montajul permIte
citirea indicaliilor unui Dvometru montat pe scara de
mAsuri de 2-5 mA curent alternativ (sau a oridrui
miliampermettu de curent a1ternatiY. indiferent de Kn-
5i bililatta lui sau de gradatia .cabl IIU audierea tn
casei (poate fi una de teldon) I blt.l.ilOl' (nuluri)
rezultate din semnalelor alternative Fe
FJ.. Partea bcJ.odla tubului ECH 81 (fi".) funqioMaza
ca mUer. primind pe grila 1 frccvcnja iar
pc grila ) frccvcnja etalon. Tn aood se culege dif'crenja
iolte cele 2 frccven\e. care: este aplicatA prin conden5ll-
torul C, potCDlometrul {de realare a nivelului ampli-
tudinii semnalului de mlCf(ereDtJ,1 R. pc grila pArtii
lriode a tub electronic. Semn_lele de inter-
ferentJ, amplificale cuIcse din nodul plrlii trioda sini
conduse prin condclU8torul C. apre intrarea avame-
trului IIU la bornele cl$tii. Eplitatta semn_lelor Fe
FI le constall la auditia lui mai joi ton. in cuci
(eventual l.IOere) IIU prin rlminerea la 2JefO acului
iodiar.tor al avometruh>i. Mifalrcil acului india llor.
in cazul diferitelor dif'crcn\e Intre Fx Fc. este corcs-
pundtoare mlrginii din dreapta. sectorului luminos
de pe ecranul tubului EM 10 descris IntCelOr. Conden-
"Iorul C. are rolul de a .tenua SUJ'SI Fc+ fi I altor
produse de tnodulilie cu fn:cven\ll mai mare oc 20
care ar apArea la bornele rezisten\ci de sa.rcin.i a hno-
dei R,.
Tensiunea dc I be:xode. te obllTlc
prin pozitivarca c:atodului comllD ro tc.nsiunea de pe
rezistenta R} (cira 2.7 V). decuplatl de condcD5atoarelc
C} pentru frecvel\C foarte joase C
4
pentru InchideCCII
circuitclO\" de intrare la fm;vcnIC Inalte.
Nep.tivan::a ,nici triodei (care necesitl circro 5 V)
se mArqte prin Insumarea caderii de tenuuDC pe reza5-
ten,a R
1
(montati mtre minusul general masA) cu
tensiunea de pozuivare a catodului.
In locul rerimn\Ci de aarcin' a triodei s ... montat
drDIClul Dr, care reprezinti o valoare: mJCl I n:zisten!C
lde ata 12 kS')-1 kHz). valoare Ci te te apropie mai mult
pentru adaptarea cu remtenla mici a mihamperme-
trului mootat la bornele de asigurind in
tJllp ti o ampur..:an: suflCicntl a semnalelor.
Drotclul te ''li realiza pe mlczW unui tramfOnllltO\"
1 ... L ZAHARIA
CONSTRUC
UI
de 11 uD difuwr de radiofK:llfC deO.25 W lE 6.5 x 13 mm
grosimea pachetului) oonlOe ) 850 de cupru
email; 0.07 mm. MJC:Zul se monteaz.l cu intrefter de
O) mm. Transformatorul cU JC realizeazj pe un
miez din tole de fctosiliciu tip E 10)(20 mm COIIllOC"
pentru I - 2 de spirc, cupru - emlll
li 0, 1 mm, prid la 1000 de lpirc pentnt tensiunea dc
120 V_ aII ... arc 2 m de apire:.
"Q.07 mm 1170 V teDSlUIIC continui). iar a
(
5
III .. are 75 de :r.:rc, cupru-email CI 0.5 (5,.3 v) .. u 110
spitc,aoela$i con uctorln caZliI folosln; tubulw t>CH 200
(9.2 V -0,.3 A).
MontajuJ le ra.limtd pc o plac.l dm IC:tloiit IfOS
de 2-3 mm. conform r .... S. AdaptoruL ambalat In
CUlte de tablL din Ikr sau Ilumml"- tp'oas.I de 1- 2 mm.
vede iD fi,. 6. Vanaill CI,J t 15- 15%. vllorii ptesclor
fa" de datele: iodic:ale pc lChr:mt IIU I tc.wunii de aU-
ou pn1urbl fuDqioDarca lparatului.
r,
a,:'q
- - -
FX O;;:---l
,----
--.f--
,
--
Fe _
r " C1 r=
a
Ar 8 I
Tr 1.
li
.
G
r
..
m

c< I
R,


4
""

, lR,

'"
R
1/
R
.
-
_r",
c,i-
R. ,:!C'O

J.
26
.
6
".
I
.y/
/
o",
'L
O
mAN
.---
I
. _ --
1-
F,
O
O <P
R
6
/
TENSIUNII
CU 10;1.
o metodl practici, foarte comodi.
prin Cilre se o tensiune cu aproxi-
mativ 100/0 mai mare decTt tensiunea
este prezentati In schema alltu-
rad.
Transform.torul utilizat este de tipul
oblfnuh: pentru alimentara radlorecep-
toarelor,1a care In ............ pentru indJ-
jul $1 nu se o de tensiune
- ciI din contri. o diminuare-este nece-
sar a se Inversa ntre ele firele de conexi-
une a uneia dintre lnBJuriri.
zi,... fU.ment:ekw este montatl, .. __ __
al ...... electrici. CInd se fac:e _monta-
5
,
-
RC
CLI CLIART
,
In acest tin. daoda O, este polarizati
corect pno relI$lto\dt R." R7' fIind
deschl5l. lD eonsmtl- cuartul QI este
conectat In montaj. Celelalte cuaqun
.hn $COut din circuite. deoafe(Z diodele
Dl , D
J
sInt lnchne. de nefiind polanntc
corespuJllJtor. Diodde DI OI sInt dIO-
de cu germlIlilL cum .r fi
cele din StIlI EFD. MontaJui il!: poate
alimcnll de la len5JUne-.t de 12 V, obli
nind la UI'I semnal de 2 V. Daci
tensiunea de .limentate este mii mICI,
dcexemplu de 6 v. lC!wunea de semnal
VI fi de 1 V LI tensiuni sub 6 V, montajul
poau: II nu mai func:lioneu; de aoeel
se indici drept tenSiune mmiml cit Iii
mcnUfe - 6 V lntrq monlljuJ It \11
realiu pe o placl de circuit Imprimat cu
dimensiunea de 10 " 6 cm
Actualmente. n hlcl"alurt de speciali-
Uit -= rcoolIllllldA " te roloseuct 0&Ci-
Ing. M. IVANCIOVICI
A,
IlHe

I Il,-II\
A .. -Ik ",
,.
+
"
,
/ lla- 82D

Rw10 k
I

l.tOllfl: cu cuat'\. eu rclek Re , nu cu
relele Le. Considercnlde eare il deter-
mini pe specia!qlJ Jl faci aoea.stA !'elCO-
mandalit Sirll : simplillolC:a schemei. c0s-
tul mal redus ti o stabiliLale de freeven\l
mlJ buni. In plus. scbc:mele moderne
Ilnl astfel concepute Incit montajul d
funcponczt; pmuu orice Intr-o
anumiti ban<ll de frecvenll.
ruJUl TI lire baD pUJl la mut
prm oondenMloruI C,) eiIC ImplulCIIl.
IItf semnalul Ob\LDUI In colector le afla
In ruj. al IC:mnalul aplicat la mu_re.
Acest semnal este aplicat c:elw de al
doi.1ea tnrWstor . cina qire din emi-
tor transmite un semnal In fut cu 5Cm.
nalul dm ba1.i deci. cu temulul din
emitorul tranZltorului TI ' Acest lIemnal
te .plici din nou prin cua'1 pe emitorul
tranristorului T, $l. astfel le Inchide
bucla de rucvc.
TI-
C) -III
C,t- SI
T, (-
-
\,;
.1
" c. ;

c.

A, O ..
,.
,
,.
".
R,,.-9,I k
4
k
I

AItIW1lI vom preunll o lChc:ml cla-
SIci de oscilator cu doua tr.nzRoarc
in eare cuat'\ul ClIC tnODlatlntre unitoa-
rele a:10I'" douA tranzUloaRl.. MontajuJ
poate lucra foane bne Intre 0.8 S MHl.
folOSInd cuarluri corcspullZitoare.. Ap.
curn se din (lin lCbcma (010-
doua tranD.Stoarc de r.brieape ro-
m1nclScA. anume BF 173. ( Se pot
utiliza lr.Inzistoarc KT l is.) tn resl
elemente de drcWt Re.
lD acat bucla de
pozitiVi numai atunci Crec
venp. semnalului estr egalA cu
de remnan!l-stne a Montajul
este astfd gindit Incit nivelul de
pozitiVi aduoc montajul III O$cllal;e,
ficindu] s6 IUCfe2It ca O$cllitor Oatoritt.
de O5Cllalic este Coar
te prccisl. fUnd epll cu fl'elCVCn\l proprE.
Mootajul prezentat IX permite si comu-
t.lJa dlvenc cua'1uti QI - QI cu .jutorul
uDui comutator ( K) w patru pazil".
Ctt comutarea (:u."ului. si III.'
imaainAm comutatorul K pe poziliH I
o
3
,

Q1=
Q,;;\i
1DlClegc fuoeponarGI mong,-
j ul ui. $ii el sisrtmul runqjo-
nC&lA ta amplirtcator cu reacPt pozitivi.
Un semnal aplicat pe emlOfUi trannlto-
Pent n.o mator electronist IIIl1ltlll" unul trec-
venlm"ru nu mallrebule demon.tr.tA.
Aparalul pe lVem tn vedere POite m15ure
frecvente plnl .. 100 ilHI In petru domenll d" masuri.
Nivelul semnaluluI de Int rare nu trebuie il Ile mai
mie d. 0,5 V, Olr si an.nz'm lunellona'" monta
Julul. Sa con,taUi ci frec'l.ntmatrul .r. dolll Inbiri:
una pentru ,.mn .. mie ((Inlrar .. 11 , 1 ,It. pentru
aamnal mire (Intrar. 2), Samll.l mie In ... m'" un
6
iN N VIITOR,
Antena cadru
Allmentator stabilizat auto
protejat
Heter-odlnl modulaU
Turometre electronice
Telecomandl cu semnale
acustlce
Metronom electronic
Plan,etI. luminoasl.
Oiachrom
Camerl obscuri
Reglarea mecanismului de

Confort casnic
O,
C
llivei de O,s-6 v , 1111' sltlTlnal mar. - un mn.1 mal
mar. de 5 '1. Samnalul aplicat la Inlr.ra .,1, ampllfl-
cal "' 1;111" douA etaje ampllttcatoar.lImltaloare.
Semnalul ISta culn din cOlectorul Iral'OZISlorulul r,.
el IIInd de: .mplltudlne conslant6 (5Vl d.c:t "mnaiui
ele II'OIrin 8 ara nlveh,rl p",l. 0,5 V. Semnllul .sUeI obI l.
nul.,t. delectal de dioda O,. C1lre det.rmlMi IndrCl-
r .. unuia dOll conden.aIOirele C. -c. In Il,Inclle de
poLItia KI' '1'0 umtperloadele In cere
dlod.!! O, ISle lnchis" condenU lorul Incll rcet "
p"n m!croampermetrul In paralel cu
sunlul P" lolul In serie cu R" Si dioda O. In eeUI
, 1,1em, In par.leI pe loali p.rtea pozitiVI. .. alil
eOlldens,elori,JI C , care datermlnl o con,t.nli de
timp, mere. 151,er CI .cul 'n,trumanIUlul " "mlnl
d.cA Ireevellia estu Curenlul ura treee
prIn mleroemparmelrul /'A a. le dlroel proportIonal
cu .emnalulul apllu!, .dlel Indlcatia In
,Irumenlull,ll d,reet proporllona.ll eu fracven" sem
nalulul.
Si acum cllava cuvint. dlSpr. realizaru montaJu
11,11 In primul rind, dlSpra tranz;sloerale 1010slta;
T, a.le ele tiP EFT 351, OC 10, AC 125. AC 151 , " 14 A
alc . 1., - EFT 352. M .. 41 , " 16 A, OC 11, 2 sa 50,
AC 151 , l,;a" doul dlodalol0511e ,11'01 dioda daU,,::l oere
de ac .... lip, , 1 .nume: onee dlodt din 'eril EFO
Monl.jul $I!' 0011. UIIII". pa o plkuJl ele Impn'
C,
"
-
a. 11i: 0
1
O, , R,, -Ik
!z."jro a ... S10 R, .
- C,
',-10" C'!: 10.. C.u- la,. ','0" ==FIO"
",
mat eu dlmen,lunlle da circ. 50",50 mm. Pe 111101
piesele recOlYUlndale m. sus, sini necesate ,i aUela.
ti .nume; un eomulelor cu 5 !)Dtit'! cu un rind 6e con-
tacle (K,I, un comutalor CU 2 po:'loj (Kal , 1,111 m,cro
.m",rmelru (/'AI de lOO- AOQ l'A ti un Intrerupllol
(1). Potenll omelrele p\ ,1 p. '11'01 douA
lre cu YlrleUa Ii nlarl . IIlr80 monlalut .. va .Umenl.
da II o tensIune continui de 20 V, fiind
101"'1 redu ... In Jur da mA. Pe schema eu mei lost
Indiclte ti lanslunU. conllnue III dlvet.. puncle.
Intreg montalul .. Introduce Inlr-o cutia dIn mllerill
pl .. tlc .. u din tabla da dimensiuni convenabi le.
Instrumentul Indicator po.la fi de tlT"I ,
dlll cela folo,lte II ml(jnelo'OIne. Reol.lul mania.
lul ul .... loart. ,Implu. In primul rInd. ,. VI flc.
c.tobr., .. ,calei. Penlru IcelSllI K,. 51
trece pe PO.1II" Ic.llbrare . 1..1 ,nt,a ... I se
un lemn" coniinuu de II V, Insirumentului IlIlId
la caplUul Pant,u ac"l re;11II .. va 101051
polenlfom.lr ul p. (molll.1 ca ,"I.tanlll varl.bIlA)
'It aventu.I, le va modltlee red,ten\l R". Ou", a-
e.hbr.ra, K,. fi Irec. pe
lucru. ti .1 faci conlrolul IndicaUllor ,celei. In con-
tinuare. comutalorul K, .. trec. pe .,00 Hu ,
Ipllclndu-M II Intr.,. un semnat de II rl\lI eu trec
de SO In acest eal. se real.IlI polenllO'
m8lru! P, "tiei 'ncn .culln.lrumenlulul" 'le In drap
11,11 Indlcalle! SO (mIJlocul Dupa KHlta, acul
potenllometralor P, ti P, .. 'II Imobllltl cu Ijulorul
unei piclturi de vop"" In obl,nu,I. ,
eomutalorul K, SI Ir.ea pa politia lIContro!., Inllru-
lfIenlul urmind sa Indice Wllol'. ela 50, (b" neces.r ,
t1re,re. s.t ... rlc:Jl etelonarea scalel.) P.ntru 11(;111511
cepul $cIIII ...... noii cu lOII ,1 .. 'II Impl"1 rn 10
plrti egal folrndu .. cu vllorl de II O la 100, d," 10
iri 10 Cele patru dimen"unt .,. masurA ale 'P-Irltu-
IUIl.lllt 0- 1(10 HI, 0- 1 000 HI, 0- 10 ilHI. 0- 1(10
.. -'.1
1
,
o
_,_
IOO
IC
c...t ... 1 .. ,

.,
J,'k
"
100".
C.
O.'


T,
"
b.cru 1<2 Dt
Alt-toll
tll trore
"
c+.:;(!-
I

-
..'IntrOrl
'"
,.
,

C.
"
"
A"
...
...
D,
+ ' ..
..;;-,
,


ELECTRONIS
hte cunolOcut l.plUI cA t,rmomltrele uzuele cu
lichid cOlorit. uhlllllte In laboratoarele lalo, au douJ
deUlv,,,,.ja majore;
1. lip .. de precizia:
2. Impolibilital811 tllltil IndlcllrllOf In Intuneric.
Termometrul desert, mal lOt; Inlllur/ltol.e' cel da-al
doilea dezavantaj .t .r. o precizie mal ridicat' de<:11
tarmomatrele eu lichid pentru u: fotografie ce ,.
gbaK piatl.
Tlrmometrul ele<:ltonlc propui urm., ta .chema
bloc dltl Ilg. L Din ac.elti schamt 1. vede ti ele--
mentul de control l' 'emptlllllurii ule un ,.rmlslor
monla' 1"1'-0 punll.
Semn.lul cind punl IIt. dezechlllbra
t6 nil ,mphficlld In ""i'une " putere cu ajulolul
celor Ir. lIa;' ,mpUHUlo,r . Cu .julorUol ac tul
,emn" .S'I .prlns un bec:.
'-- eCh'lobrul puntI!, semnalul Plflurt d. 1, In"""
IImphtlcltoarelor da tensluna nu "ta capabil d
aprlndi bacul.
In aca.' 1,1, ulsl.l poslbililallla M a cunoa,la l;o m-
Plralura madiulul ln car. esfa Introdus termlllOr.
ReaUzlrea p,..cllei a termomatruh'" electronic .l.
leee dupa 5l;he",. de p.ln<;Jplu din fig. 2.. EHI_lui
de control III tamperaturll, '"mlstorul lISte un dllpo-
zttiv alatlronlc care prellntt proprlatataa da a-,i
modific. rezlstenll Ituncl cInd varilli 'emparatufl
mediulUi ambiant
Panlru a 101051 ac .. stt proprl"'ale la m.,ur" ..
tlmparaturil, 'ermlstorul "t. monlat 'ntr-o punl.
echiilbrati. __
Puntea da mtsurl are pentru aehlltbrara, Intr-unul
dm brela, un polanliometru.
Butonul polantiomelrulul ara hOtI un disc da clrton
pe cara este nolal6 tamperatu,.. dlrlC1 In g,..dL
AlImant.taa punt I! da masuri s. Iica In curent
1Iarnlllv, pentru a .limtn' erorile deta da virialiila
de t.mp .... tur. "upra amplrflCllorutul. Tot din ec t
moliv loii prat.rat 101051,e, tranzistoarelor cu siliCiu
penlru amplificatoarL
SlablUllIH tenslun,i ,lla,nall.,. da alimentare ,
pu!"tl,i se flca cu 'Iutorul dlodelor cu siliciu DGA 1,
montal. Intipllflltlat Mare atlnli. Aca.te diode nu
tormeaz' o punta; ala .Ilnl montltll astfel Incit" Ioa
obU"" pentru al/men!.!trea punlil o t.n,lu'" stablll-
tata da 1,' V. Ralililanla R, raia vanllU1a de tensluna
CI ap.r.
Prin dioda trebui ..... traad un curant o. 2 mA.
Poten!iomat rul da aehlllbru II pun,1i alta da dorit "
tie boblnal pentru a se obtine o praclzi. mai bun. Ia
grada, .. Icalel.
In f:0manlul de 'emperalura ala5, cuprins Intre ,C
,1 C, lermi.loruf arII o mOdificarII a de
1a0,8 kAIa 1115 .... . Cu a/utorul po'.ntlomatrutul de 500.1\.
s.e poata obt,"! ed .. hbrul punUlln dOm!n'ullIl ..
Semnalul de d.zechlllbru e.t. eul .. pa d,agonal,
CO a punll! ,llntroltus ln pflmul amplificator d. I.n-
sluna prin Intermadlul conden511toruluJ C .
AC"I conden,ator ,ra rolul da a bloc'. curenlul
contInuu ui,lent In bala tranlistorulul T .
Etajul amplificator da lenslun. ara Urmaioarela
valort a .. luncllonlre In CC: V CE _ 'V,
VRE - 0,5 V, tan.lun.a In blll' _ t ,1 V.
Rel'S)tIIIt.lll R 1 R .. fo,meazA un divizor penlru
potenl lometrul bazat
R, IIta rezl5tent.a d. ,erclni. Iar R, rlZillan\. da
REDRESOR
SIMPLU
Pentru inclrca.cca acumuJaloarelor sau ali
mentarea unor aparate electrice, rttomandAm
OOnSlrUdOrilor amatori un roarte Simplu prac.-
tic redruor mbilizat.
Ing. N. HANU
reacUa. cara luntlionall' num.1 In curent conllouu.
In curantallernaUv, ee .ste dacuplala da condensata-
rul alecllolltk c...
S.mnalul ,mpllflut ast. prelual dIn colaetorul
Iranzl510ruluJ T pnn 'ntermediul condenutarului
CI' ca Ira .cela.1 rol cu ,1 adui In IHIza trantlsto.u-

1
punlll, atuncl cind nu Ilisli samnlll pa dJagonala
CO, bacul Indicator VI fi Iprolpa s"n,. Ac"t bac nu
lrebute .. Ii. Itlns complet; al trebu,e .. a,bA, la
IIchllibrul puntll, tu,mentul abia 'n,o"I, a,tfel ce o
micil dlZachlUbrall a puntU de malur' si lia u,or
.. sltata datorita lum,"iL
P.ntru ca tamperatura " poati " ci l ,ti, mal a.11I
nee ... r un bee da ,caii car. Ii Ifum,nll' parmanen'
un Indicator.
O loarte Importaoti "ta lIalonll,ea
'ermometrulul.
Pantru ac ... ta Ilnl nec ... re un termometru elt
mII precis posibil, cu SClirt dl temperaturA In dome-
niul o--eo-c ,1 un vas de 2-3 litri , In ur. vom oun.
ap', (Se: VI pref.ra un VIS din plastlc.l
Etalonar ... Inc.pa de la Oc. Pentru aceasta asle
n.vola de CnllVl cuburl da care li aduci apa
In apropiere. tamperaturll dll O C. Oeoar.c. larmo
matrela cu mercur au o lnartle t"mlcl d ........ mlnUll ,
v. Irabui " afeet'm un timp coresounzttor doi a,tep-
ta,. Plntru Ileca,. citlra.
Recomand tit citirea .... se fac' 'd,n doua In doul
grada pl"" la 'amperalu.a de 18C. apoi d,n grad In
"
lens.iunt
I
''''1'
ampH ItCl-

ltflsiune

se
4
.<>--

'"
Poe,l (610', 4.5 '" A)
rndlCdtO,. echU,ol'u
p",nte
Sy
Sec I 1"'''''naW
atolG
(6v.O,5A)
..
inlrtl'upator
lui T. (c. conltitula al Clonea etaj ,mpliflcalor da '.n
sluna), Raz lltanl.te R .. R" R. al R.au un rol Ilmllar
cu cale din atalul ampmkator precadllnt.
Acesta doui lltala ,lot n"COllra pentru a
o bun' 1,,05iblllteta a lermomalrulul,
Samn.lul obtinut In COlectorul tranl!5torulul T. est.
lolollt pentru corftl!nda ',..nziilorului T,-" Acest tran
liilor .ra un pund M lunctlon". ates In .propl".a
bloc'rll, Ivlnd V colactor-mll' _ 8,1 V.
Trantlltorul T. fiind aproape bloCllt, curentul ca
va trece prin alIn abilnta semnelulul de la Intrare ve
fi lriluflcl.nt li .prlndl becul. DecI, la echilibrul
Cu acest redresor pot fi Incircate acumulat oa-
rele de 9 V ale radioreceploarelor - curentul
debila! de redresot" neputind 20 mA.
Diodele O, O) rormea.zl redresorul propriu-
zis. iar dioda 0l tranzistorul T - partea de
sia bilizare.
Condensatorul de intr,," trebuie si reziste la o
tensiune de 600 V. Diodele O, OI sim redre-
soare obitnui1e. de mici pUlere. de lipul OR 304.
D 71, O 226 etc.
Dioda OJ poate li de tipul EFO 108 sau ana-
logi. Tran2storui siabilizaior cu ge.rmaniu esle
EFT 323 sau un echiValent.
grad pIn' la t2"C ,1 din nou cit i,. din douA 'n doult
grlde. Ac.alQl deoarece malorltalN paliculalor color
au relatafe de lucru In Jurul t.mperalurll de lIO"C.
Oup' Ilecar. citire a unei lemperaturl pe Icara
larmomelrul ul et,lon, 5a VI aduca la echilibru puntea
da mllu.a cu .jutorul polentlometrulul. Pa butooul
Icestul potantfornetru SI g'''''' IIlO;1t un Ilmbur
transpareot. lsa tit In fi;.. 3. c.ra a/unge plni ta orili.
clu! bacului de luminare I K.lel. n mijlocul acestui
o.illclu va ti montat un Indlutor servind ca reper,
/Cont lnuore in po,. 19)
Montajul le CJ!ccut! pe o bucatA de carton
se introduce fnlr-o culic de plastic din care vor
iqi cele patru terminale.
o-;
D,
+
o,!,oo-'

",
Ilf\1!!iiiI
T
>
22DV
D,

s:>.'
7
)

1
A
Tr

K
N. GALAMBOS
k
*VEll
o,
II,
/0.lf
prcenut.ln nr. ),19n. ne propunem construirea unor conwertoare electronice. menite
1 transforme lUnetele muzicale In culor'adenate frecventelor. pulstnd In intensitate la r'tmulmuzidi.
benzilor de In soluti ile
prea:derlle s-a realizat cu fillre pasivc LC sau Re.
iar comanda bccuriIor colorate s-a realL8t cu
tranzistoare sau cu modulatOl' magnctic.
Solutia prczcntati in cele ce urmeazl ee ba-
zeul pe filtre active la impl.'1irea benzilor de
(recvenle, In timp ce comanda becuri lor se reali
zeazi cu tiristoarc.(Folosirea lor permite obtincrea
unei puteri luminoase mari cu mijloace relativ
simpJe.) -
sim",) -
Tlrist:orul este un semiconductor cu siliciu,
foloait ca redresor comandat. rn literatura teh-
nicA internalionall se prescurtarea SSCR
{Soim State Controllod Tn fig. I .!le aratA
reprezentarea schemata ti sccpunea unui tiri
stor. Se observi seamloJ. destul de mull cu o
diodi rodrcsoare. Electrodul G este folosit pentru
comandl. Nu intrAm In aminunte teoretice,
numai citeva proprictlli importante.
Daci la electroduJ de comandA se aplici o tcn-
siune pozitivi de catod .. Iristorui conduce
rtm1ne in conducpe. chiar daci nu se mai aplicA
tensiunea de comandi pe G.
Conduclia inoeteazl ori prin aplicarea unei
tensiuni negative de comandA, ori prin nueru-
perea circuitului A-K. Daci se aplicA o tensiune
aJleroativl la electrodul de comandA, conduct3
este numai atit timp cit aiatl tensiune
pe aceSl elecuod. (Solulia ... a folosit la montajul
prezentat in fig.
Aceasta schemA reprezintA comanda unui sin-
gur canal. TransformatoareLe Tr
l
Tr
l
sint
comune. Tr, este un transformator de
existent 10 iar Tr
l
este: un transformator
de separare.
Analizind schema, !it vede ci tranzistorul T I
este !olosit ntr-un montaj cu rcaclle selectivA.
Amplificarea cea mai mare it obline la
la care au fost calculate condensatoarele CI - C
l
-
C)' Tranzistorul TI este folosit ca tampon.
pentru a nu fi inOueDlat T, de sarcina tinslorului.
Pentru comanda tiristorului sint necesare cam
IOmA ; pentru comanda lui nu este necesar
mai mult de 0.1 mA, aceastA sarcinA nemai
iofluenlind buna funclionare a U'anzistorului TI'
Comanda tiri storului se face in curent alternativ.
8
de la emitorul lUI T
1
La fiecare aliemanlA nega-
tivI. conductB se intrerupc se la o
noul comand! pozitivi.
)
Se pot folosi alle tipuri de tranziSloare npn ;
fatl de cel indK:at in schema TI trebuie d fie nsl.
cu fJ mai de .so, iar pentru TI - mai mare
de 100. Tiristorul se alege in functie de
in raport cu puterea tensiunea becului c0-
mandat. Se fabricA tiristoare de la 0,2 la 600 A,
la o tensiune intre.so 1600 V. Pentru 4)( 25 W.
la o tensiune intre.so 1600 V. Pentru 4)( 25 W.
la 120 V. se recomand! folosirea unui tiristor de
2.S A la 200 V tensiune maximA. inversL Transfor-
matorul de separare Tr 1 se dimensioneanl in
raport cu consumul tensiunea becurilor folo-
site. Folosirea transformatorului de separare este
obligatorie -pentru evitarea unor accidente:
protejarea tranzistoarelor.
CALCULAREA LOR
CONDENSATOARELOR
Daci se util:t.ea2i lnlnzistoare diferite fali de
cele indicate, se calculeazA Rl ti It. astfel : DacA T,
are V CE - IO V; le .. 3 mA; V CC- 20 V; fJ - 100:
R. - (V cc- V CE)!Jc - (20-10)!O,OO3 - 3 33] n,
se va folosi o rezistenli de 3,3 Kn
R, - (V CE - O,6)mdJOO)- 9.4 (100)/0.003-
313 333 n
Se va folosi o rezistenli de 330 kOC, -
C, . C
l
- 20/F. Daci se calculeazA dc
!rcccre (amplificarea cea mai mare) pentru 80 Hz.
400 Hz. I 000 Hz 4000 Hz, valorile vor fi .
1. C
I
-C
1
- C
l
- 2OI8O-2S0 nF U. C, -
C
1
-C
l
- 20/400-SO nF (galben) ; III. C, - C
1
-
C, - 20/ 1 000- 20 oF (verde) ; IV. CI - C
l
-
20/4 000 - 5nF (albastru).
REGLAREA APARATULU1
LA PUNEREA IN FUNCTIUNE
Se verifici legaturile polaritAlilc de alimen-
tare. Se alimenteazl apoi toale canalele Jlra a
cupla la intrare amplificatorul audio. Reglarea
se race pentru fiecare canal in parte. Se regleaza
potenliometrul semireg.labil R, pinA cind mon
tajul intrA n tiristorul conduet
riie se aprind Se reduce apoi pulin pin!
la stingerea becurilor. Daci becurile nu se aprind,
se verifici foci o dati legAturile, daci sint corecte,
tiristorul necesiti probabil un curent de comaod.l
mai mare., respectiv te:nsiunea de comand.l a
tranzistorului T
l
estc insuficient1. Se roduce
valoarea lui R, R
7
pin! se o comandi
siguri a tiristorului. P01enliometrul R, comandi
amplitudinea semnalului de intrare. Butoanele
acestor potenliometre se vor &isi pe panoul
frontal. aJ . iQi,t.atului _siJCf.WIC.)&.
(rontai. al aparatului servesc la echilibrarea
corecti a canalelor. 0:1 cit amplitudinea semna-
lului este mai mare, cu aUt mai des se vor aprinde
becurile canalului respectiv. Se reoomandi si nu
se foloseau becuri mai mari de 25 W. tntruet!
becurilor mari este mai mare, se pot folosi
mai multe becuri mici, legate ln paralel sau serie.
Se leagA intrarea aparatului la de sa
II amplificstOfului. trans(ormatoru-
lui Tr
l
trebuie sA fie corelat! cu de
a amplificstorului. Daci de
are mai sau mai mult de 8 a.se alege
un traosformator corespuodtor. La sn cores-
pund. de exemplu. cek de la difuzoareie de radio-
ficare. Dacii amplir.calorul este de mare putere
semna.lul care intrA in Tr
l
este de o amplitudine
prea mare, ee intercalcazl. in serie cu intrarea
unui de 100 n sau cu o rezisten!A
de 100 fi pcntru evitarea saturlrii miezulUI
la transformatorul Tr
l

Pentru reglarea aparatului se aJege o pIesA
ntmata. cu o larga de $1 se proce-
deazA la echilibrarea canalelor cu ajutorul poten
liometrelor RI' Daci se constatA o culoare domi
na nti supArAtoare, se modifiCi numArul Ilmpilor
folosite la canale. La incepul, It recomand! ca
numArul Itmpilor la diferite culori (canale) si fie
repanizate astfel : 3)( 25 W la aJbastru, 4 )( 25 W
la verde. 2)( 15 W la galben 4 )( 25 W la
ample despre fenome
nele fizice. ,i
narea tlrlltoanlor au fost publi-
cate ln rewl.ta Tehnlum nr. 7/
1973, pal. +-5.
c
Abuzul de- puJsaln luminoase prea intense. timp mal
Indelunga!. poate avea UD efect asupra sisl\!-
mului nervos. dupi cum $ inlensiLatea sooort uagerat!
unor orchestrap. potIlC dctennllll deseori Icziuni ale
sistemului auditiv ;. ncfVQS.. 1111 de: ce. recolMndnd
doua solUl" tOOstructive dc: producere a acestor lumini
pulsulorii color. coosidcrim util sA atragem aleoiia
asupra riscului psibodelic pe care il polU: implica
utilizarea lor IblZvl. Adevlrata estcticl.
fi aici. nu poate fi desprinsl de legitimA de
echilibru fi mAsUJi.
1, Ulmi" puJmloriJ rokJr L'II JlftlP't'
Cu ajutorul montajului bI puntc. R:alizut conronn
fi .. 1. te polte ob\inc un efect psihocolof MroplU.
becurile apnnzfodu-!C flrt nici o regull. Insi. nunit'.
Becurile A-8- C- D sint la pomul de iaml.
AtalC becuri !tu UD contact 00 al Inchis. La pWlcrea
In rUOCllune. ,irul de bccuri It In sene le aprinde.
Datoritl TJdlttril bimelalului de due fil.merllul becu-
lUI. c:onllclul se Intf'ffUpc. iar 'Irul de bccun se sunge
I
IlI\l la rtcirea. bimelalului fl restabilirea CQnlaclulul.
ntrucll ace.t InltrVal de timp te deoIebqte de la un
hit .. a111l1. bctanle _ .pond Inlr- \m nun difent
,IQlorlta monllluili In punle. IUCCCIluna va Il nerqu
III ."U'. """ .. " ................... " .. _ .. ____ ._ r-
datonta montajului fn punte.. slllCCt5iunc:a .... fi nereau-
lati. Literele A - B- C- D reprezinti becurile de c:o-
mandl, e.re pot Il colorate diferit lepte io serie cu
alte becun de culoare. Toate becurile uebuie
sA f-= la tensiune curent. -
w Efectul cel mai interesant !le ob\inl: daci &hirla.ndelc
cu becun !le Juspe:ndl de Iavan. In diagonall. sau pe oc:i
palru ai camerei. Pentru un cerc mai rutrins.
vizualizarea. ., poale efectua al o cuLl:l mAI mare. CIIn:
este :li un din PIlI mal $.IIu IInal.
Becurile ilie ml\ ,leul In interiorul cutiei. unde .. prea-
labil 5-au fiUl ciobun de oslindl amplasat.e
nereaulaI In '.Ullhiun difente. Colorarea becurilor
!le fla: cu nilrolac tnlnsparcnt. de difente culori. Cde
patru culori ru:omandate sint: BllbeR. 'IUlie
albastru.
1. Dupa:f,"
CU dispozitivul preunt.at In schema din ng. 2. se poate
Msig\ml o pulSlllE luminoa;;a. destul de putemkt
retlabiJl Intre 60 SOO de pe: minut. Becul
eate similar cu cele folosite la lAmpile fulp (blitz) de
tip .Molni .. !II: montem IntrUD cub aBU glob de
slk:1I mat!. llptoas! SIIU striat!. Lumina se coloreaz1l
dupl gust. cu foilA de celofan.
Schema prezenlad teamlnl cu ce.le folOSIte la 1111-
bilirea turallCl axelor sau motoardor cu mijloace
5lrobosoopice. Elementul deoscbll al acestei scheme
U eoniti tuie folosira unui tiristor pentru aprinderea
bctuJui. Tinstorul (SCR) Qle o diodA cu siliciu. cu
comandA. Dio(b coDdua:. dad o comanda
pozitiw falA de CIltod. rirnJne in conduclE plnl III
inversarea poliritAlii pe: elccttodul de uu
pipi la [Plfenlpena drcuituhll de alimentare.
Analidnd ttllcma. te vede el alimentare:ll de la rele.
est.e asigurata de un transformator StP'T8:tor Tr.,.
unnlnd UD redrcsor dublor de tensiune. condelISIItoarelc
elcctrolila! CI legale in serie transformllorul
Tfl cu pksele aferente. asisurl impulsurile peno.
dioe pentru .dec:1an$a.rea tubulUI fulger.
La puneri:a t. funcliune. Cz Jt Incarci. iar la
bornele tubului fuJ&er IpaR o tealunc l uftcieutl pentru
Spre deosebire de luminile colonlte
- vezi MuzicA culoare
- aIe elror altemlri mutatii
SI
(veritabUe arabescuri de
deseori incredibile)
urmlresc muzica atit in de linia
ei melodicA, cit de intensitate,
de ritm, 1. luminile puJsatorii color
ritmul altemArii propriu-zisA
a culorUor sint independente de muzicii.
insii psibicul la rei de putemic.
sensibilizindu-I de melodic,
de ritm intensitate.
2XDZ26
1
::]
0,
'20'
720Y 0,

-6.
2
desclrcare; dCKlrcarca ImA nu an: loc plnlla 10nZ8rea
pzului (unou) din IUb. CI: te cu ajutorul
tnlnsfOrmalOruhll Tr
1
III elcctroduJui auxiliar de
fn mod normal lICdI dectrod DU este
prevbut pe tub It realJzeazi Infl.l;urind pe lungimea
tubului aproximativ zco: spirt dII sirma de cupru
neU:.oIatl. Electrodul ajuti la o apriDdere siguri
tubulUI la o frecvenll mai mare.
--'- . . .' ... _. __ ...;_._.A .. _ ... _'-
tubului la o mai mare.
Aprinderea periodicl este asiaurati de piesele legale
in pnmarol trandormatorului. Astfel dupli incln:arero
ooooensatorului c,. t ubul cu lltOII NE-2 se aprinde
conduce tensiunea de comandA la elecltodul G al
tiristorolw. Tuistorul conduce "Inchlde circuitul pomII!
al transf'ormlloru1ui Tr . fn ICICUndar loc impulsul
de Iprindere a tubulUi fuJltf. <:aM !le
Frecven\ll de !II: poate rttJa cu potenjiomctruJ R., .
Tralllfol"Dlllltorui Tr, an: la JeCuodar 2000 de spire
din sirmI m1ailat!. de ti 0.1 mIh. pe: un miez de feriti
de ti 4 mm. IIU ) 000 de spite din slrml. dael nu
!II: fenla. ci doar un miez din material imlator.
Dupli !ltCuodarului. !le pune UJl 5Iral de
plnzt u1eiat.l. pesII: care :se bobincazi Infll\lt'llU pri-
maft formati din ]O de spire din sirmI anailltL de
O.J--OA mm. Transfonnaloru! Tr, de aproximativ
40 W IlIe rol separator IOtndatt. permite fololrea
apiJ'1ltulUlli1t la 220 V. cft ii la 131 V. De mnan::11 el
C,
De unde denumirea de ...
LUMINI PSllIOCOLOR.
"
,H
uN
1?3 /(
150..0.
$CR
2NZJZ,
!it poate folosi ti un montaj an. dubtan: de tensiul'lt
(cu 220 V la secundar); $1 m aoa;t caz. folosirea
tranSformltorului de separam QIe obliptorie pentru
a accidcDlde. TrebuiE Si atragem atenpa de
astmeMa el C; +c" In serie reprerinlA 10 MF.
Nu este nevoie si dtpAtim aceasd valoare intrucit.
ta o de atit de man. se
puterei de a tubului fup.
...... __ , .... No este de aDro.umltiv 4 W.
puterea de disipalie a IUDulUl lulger.
Puterea maximA de disipalE Qle de apro.umltiv 4 W.
Consumul de enc:rpe II rltalrt C!ite de
E- ' fi cva. _ I /" (IOx 101' ). (l4Of _ 0.478 jouJe. La
$I!11: pe: lCICundt. puterea livrati a tubului
VI fi de ori mai mare. aproximativ 3.5 W. ceea ce
Qle In limitde admisibiJe. Transformalorul Tr, este
!JIlpradimensionat pentn a asiaun IncIrcarea mslatl-
lance 1 oondcnsatoarelor. t ntruclt tubul este IDChis
Intr-un cub sau glob. le recomanda pncticarea unor
orifJcii de pentru 1 eviUl lupralncllzirea la o
Intrebun\an: mai
Daca se doua. sau mai multe dispoZI-
tive de ta:Sl Ben. de culon dll'ente reglate la anumi te
freaotn\C. efectul este foane intereaant. dind scnza\ii
oriJinale.
Va alragau ci dispozitivul psibostroboscopi<:
este foarte CIIptivant este UD divertisment deosebit
pentru oa.menii cu $iste:nul ntrVOi
+
PROTECTIA APARATELOR DE MASURA
R
....... unul ....... mburl, volb .... u. am,..,..etru,
_metru, _ 1.ld .. zI" cete ... mu"'ori cu dlstru ....... MftIIIbflltltlf Ifmru.
mentalul
O m ...... prot.lIn 'nstNm.,.tului "mpll, l-'tInA " In aoec'aI c:.aN
al ..., IntrocIuc.l erOft In mburMeII. .............. III ee ...... atItunIt.I.
.......... .. I cont4tbl .. o dlodl Z- _ III cond'" ..
no ....
M
.,..W "OIU" dkMIaI ........ .......
Din contra, In cu ",praJnclruN, Illoet. Zenn .. lntrlln .... da con-
ductle ................. de ........... acurtdrcultat, u6gurSnd ," ... etIL
Ten"n. da luau dIodaI utlluIa ....... al fie al putift o daU! ti
juM .................. 1 .... c.p .. .aii Inlllntftta.tuluL
D.
9
-NOT" IA
-
-ATU LOR
-ELE ICE

In scopul economisirii de spatiu
in scheme. denumirea tuburilor elco-
U'Oncc. la fel ca toate cclelalte com-
ponente. a fOSl. DotatA cu simboluri.
Totalitatea simbolurilor utilizate
pentru C2rBctcrizarea tuburilor for-
meazA ceea ce se nume$lc un sistem
de codificare.
De lUulle ori. electronistul ince-
pAtor este handicapat de
terea acestor notatii care. numai prin
simpla lor citire. pot furniza o serie
lnlreagA de infonnatil absolut nece-
sare In practici. In acest x:op. se
vor pJUenta In continuare principa-
kle sisteme de codifICare a tuburi lor
eiectronioe utilizate mai ales In R.S.R
PinA in prezent nu existi un sistem
(intemalionaO de codificare,
ceea ce. Ilrl indoial!. constituie o
oarecare greutate, DU atit In desci-
frarea diverxlor cit mai cu
seamA in echivalarea tuburi lor cu
accca$l
La ora coexistA ma multe
.
La ora actuala. coc:xisb\. mai multe
sisteme de codifICare (un sistem
vechi european. UD nou sistem euro--
pean. UD sistem vechi $ nou sovietic.
un sislem oehoslovac. un sistem de
codificare americano--japonez. un sis--
tem rolosit in R.D.G. etc.).
La noi tn se utilizea%l mai cu
sea..m.A sistemul de euro-
pean. Tuburile aparatelor sovietice
sInt notate dupA sistemul de codifi-
care sovietic. totaJ deosebit de siste-
mul de codiru:are european.
Celelalte sisteme de codilicare se
rolosesc mai rar.
Sisteailli europeM se
compune. dintr-un grup de litm:
un grup de cifre. De exemplu:
ECL81. PCH200.
PrimI litm tensiunea de
filament sau curentul prin filament
modul de conectare a fI1am.entului
In c:ircuitul de Iocatzire.
A eba celelalte litere a1e primei
tipul tubului din punct
de vedere al numArului de electro%i
(dioda.. triodA. hexoda. etc.). Tubu-
rile cu mai multe structuri ln
balon cuprind pentru fiecare struc-
cite o literi (in ordine a1fabe-
ticl). Calodul cu filament de InclJ
rin: separat este considerat un singur
_
. . .. _._ .. _. --.-
electrod. -
A doa parte a notatiei consistA
dintrun grup de cifre indicind tipul
$OClului. ronna balon ului numArul
de
tn tabelul I snI redate semnifica
literelor cifrelor din sistemul
de codifICare european.
rABELUL
SISTEMUL DE CODIFICARE EUROPEAN AL TUBURILOIt
Prim.
A - t.nslune m.ment
.. Y, pe"lel
O -I,nllune lIIement
1.4 58U 1.2 V ba
lerle, p.r.lel
E - t,n5luAII lIIamenl
'.3 V. per.lel
(.lc..,1 on,1 serie)
G - ten51UDl lilament
5 V. 0,,,181
P - cur.nl filement
0.3 A. 58rl.
U - curent III,m.nl
0,1 A. aerl.
A doua lIIer' el cale-
I,n,
A _ dlod.l
B - dubl' dlodi
e -triodA
O -lrlodA d. put."
E - letrad. (ampllflc.
toar. t.nllun.)
F - pel'Itodl
H - he.odj u h.p.-
.....
K - oc'od.
L - penlodl .. u trlo
dl de putera'
M - Indleetor cr. acord
Q - tub cu m.1 multi
.Iecfroll
X - redre,or gll, dublA
alt.manlA
Y - redr.lor ...Id. ,Im
pll .lIern.nll
Z - 'edresat vId, dubla
,ltern.ntl
Grupul de clfr.
1- I _ conlracl. l.ter.1e
11- 18 - balon otai
2'0- 21 _ soclu ocl,1
mer. cu cheia
so- 31 - soclu ocl.t
amerleen
50- 51 - ,oclu no .... l
tU ch.l.
..,el, Uci
'1- 65 - submlnlatur.
71- 71 _ Ieria Lor.ntl
80- 88 - soclu mlnl'lur'

IG-- 81 - soclu S.pl"
minllt\lrl
180-188 - ,oclu now.'
200 el m.1 S\l5 - '0
clu dec.da]
500 el mal SUI - iD-
clu nove' mar.
800 el mei lUI - so-
clu no .... ,
1...1 -----,1 1 .l.r---...l
l
p eL 85
Elllmplu: PCL 85 _ triodJ _ p'nlodl fln.IL cu !ilam.ntul In .. rl. (300 mA).
novaL
De: notat ci tubunle indicate pin!
la cifra 79 sint oarecum
Unek: tuburi dectronoe spectale
(cu r13bilitate mAnta. cu structurI
10
speCiale. tubun re"ZlStente la vibntii
etc,) sint marcate cu inscripPi spe-
cIale dupA grupul de C1Ire.
a tuburilor
dK1l'claJoe IOYidke cuprinde 4 ele-
mente. p anume:
Priaal ete.e.I: este compus din
tr-o cirrt sau un grup de 2 litere.
Ood este. compus dintr-o cifra. in
tensiunea de a fila
mentului tn volti rotunjitA. CInd se
gheSc in ralA 2 litere (a se
tabelul 2) se imediat un
tub CU destinape spe.ciA1l.
AI doUeI demeaI: se compune. diq
una sau doua litere rumizeazl
inronnatii numlru1ui'p 5InIC-
Ing. S. GOt..DIMBERG
turii interne a electrori1or (diodA.
hellodi. triod! - pentodl etc.).
A! b'dIH t1eamt coml! dintr-o
cifra sau O litera. care indici numarul
de ordine al tipu1ui de tub.
A! palnllel demeat, reprezentat
printr-o literA. rurnizcail
unek date privitoare la rorma con-
structiva a tubului .
La une.k tuburi. al patrulea ele--
meni nu !le utilizeazA.
Sistemul de codificare sovietic este
notai in tabelul 2.
rABELUL Z
StSTEMUL DE CODIFICA .. E SOVIETIC AL TUBURILO ..
Primul elem.nt ny CY AI doilea .Iement
La tuburi amplificatoare de receptie - o
cifr'- t.nllun_ de Inamem ln V.
rotunlltJ
La luburi oeneraloar. de UI F - 2 lIt.t,
- 1lY
La tuburi catodice de r.captle ti o,ello
...... t.. _" _ .. ,._ ..... ..... , ____ _
La tuburi catodlc. d. recep!1e " o,ello
gnll. - o clfr1l _ diametru! sau diagona
la 'n cm.
La tuburi stabiliuIO.,. de t,nsiune cu
gaz. - 2 Iii .... _ CII'
La tuburi betatro.ne ,t.blliutoare d.
cur.nl - un num't - cur.nlul ,labll1
zat In A (dupl noul GOli - tIIer.1e cn
Enmp/u: en t1'll' _ P8ntoOA flnalt. filal
menIul '"clizl! la U Y lip 11. tub minia
turL ,,----"
6Dl1ll
I .....
AI treUea .lem.n'
o cilr' - numitul de ordin. al tipului d.
tub (tubur'l amplificatoare d.
rec.pUI, tuburi gen.raloare. lu'
burl catodice ele.)
"m.r' - Idam ca mal 'UI (t uburi slabill
IIloare ,1 celel.lle)
Si5temul de codi8care
(fESUl. utilizat In general mat
se compune din trei prti :
Prima parte. reprez.e:ntatA printr-o
cirrA., tensiunea de ftIament
rotunjitA. in
A doa parte. reprezentatA prin
una sau mai multe litere. este iden
ticI sistemului. de codir1C8te euro--
p<>n.
A trele ,..-te se. compune din 2
A -dlod'
X _ dubla dlod.
C _ triod.
I-t _ dub" trlod'
r _ trlod' +1 5au 2 diode
1( - pentodA ecranat! cu panta
....l' ''!. _____ . __ _
II: - penlodl ecran,ta cu pentl
.... rl.bllA
* - Idem cu pant! fld
A - tub SF cu 2 grile da comanda
n - p.ntodl IlneLl ti !alrodA cu
ta5clcul diriJat
[; - pentod' + 1 Iau 2 diode
E - Indicator optic da acord
LI - kenolron.
-trlode-p.ntod.
H - trlode-h.lode. trlode-heptod.
no - tuburi calodlc. ,1 cln.5Cop
cu devle(1e .lectr05lallcl
nl"l - tuburi catodlc. ofeYlatle
electromagn.t lcj
111( - Idem p.ntru tuburi ein .. eop
'lor'
notatiI! - b.lon metalic
C - balon 'Ilel!
TT - tub mlnlalurlo
li - tub lubmlnlalur'
,- 10
A _ tub subminlelurl
. -.
( - tub tip ghlndl
SI _ tub cu filllior le cheie
A - tub cu dllcuri
IIIU ) cifre ludlcnd tipul soolulw
numArul de: contacte.
ln cazun speciale. notalia m8J cu
prinde dupA ultima cirrt $i una din
literele:
V - pentru tuburi cu mare re-
%istenlA la
Z - pentru tuburi avind catodul
de fiabilitate ndteatA.
se senu flrt liniUlA de
uRlre.liniulA spatiu.
1';' curind va apdrea
almanahul tehnicII 1974
cu pagini speciale Tehnium.
F
I

I
,
t
I

TEHNlml ATELmR
Construit cu mare atentie, amplificatorul poate
debita 30 W. Trarurormatorul de se con-
!olos.ind tole E.I. cu seqiunea de 18 em
1

Se bobineazl pe o carcasi in doua
egale, astrel : lingA miez eile 1150 spire
Cu-Em e 0,3 mm, deatsupra acestora Cte 79 spire
CI 0,8 mm Cu-Em, fiecare parte a secundarulUI
avind o de 4n
EUSTATIU IONESCU
tn etajul final se folosesc dou.l tuburi EL 34
in montaj ultraliniar. negativarea flcindu-se prln-
tr-o rezistenli de 150 f'i4W un condenS8lOr
100p F/30 V.
Etajul defazor este echipat cu un tub ECC 8l
Pentru reglajul separat al amplificlrii frecventelor
joase Inalte am prevAzut un al doilea tub ECC 83.
)Blnarea pentru picup. microfon, radio se face
8
1
'"
,.

M,nJ


. "?[;i:#!
.,.
P

"
,
47 .. ,.,
*.'
UOIt.
2
-'7nl'
_.
note.
"

'It
.. ,

...... , . ..... ,1,1
..

, .
.., ,.
-- -
"'A

''1
R
". ---
'00"
.,
Tr iqire
S,
s. la' ...
P,
S.b78 sp.;0,6
o
S,
P,
,
"." '''lJ
+
......
soov
CONECTAREA


A RELEELOR
In diversele montaje electronice la are
elementele de sau sint
releele electroma,netic.e. problema coman-
dirii (momentul de atragere) a
acestor relee este deosebit de importanti.
Utilidnd relee de tiP. ele pot fi
comandate dad utilidm o ten-
siune de alimentare cresdtoare in timp ..
dad in serie cu fiecare releu montim o
diodl Zen ner.
tn allturatl este prezentat un
montaj de acest reI.
DJodeie Zen ner au tensiuni de lucru
diferite cind tensiunea de alimentare
tensiunea unei diode Zenner
atunci se atrage releul asociat. Conectind
relee la care diodele Zen ner au tensiuni cu-
prinse intre 3.9 30 V, se pot 22 de
nivele de
sede se montem ca limita-
toare de tensiune. Pe aceste
trebuie . .si cadl ntre tensiunea
Zenner tensiunea maxlmi de alimentare.
R,
R.
R,
,
0.,
O" .0
'.
1<
In

In
I
n
printr-un mu:aJ clasic, putindu-liC rcgla prin
polcntiometrc dc I Mn
Daci dorim sa marim sensibilitatea micro-
putem 8tap un preamplificalor clasic.
cu un tub EF 86. care dA rezultate foane bune,
..aov
4
Tr. Rt1!\
5.T'rv.-
." P,.::ltO ... 711 90,1
$_1_"
StC,I.38Ov-l.'OOifo.l.EP.,u

' , t.,=llspt.le \
.. 20"e .. " \,2.
mlrind semnalul de intrare.
Rcdresorul este cllecutat cu un tub S TJ.
TnansformatoruJ arc un miez. cu sectiune. de
14 cm
l
EI. to primar se vor bobina pentru
220 V 71S spice Cu-Em (1 0.6 mm. iar n secundar
2 xl 700 spirt Cu-Em (1 O.2S, pentru 2 x 380 V
Penlru alimentarca filamentelof !le vor bobina
penlru 6,3 V - 26 spice Cu-Em 1 mm, pentru
p..u y o::.' -;.. s-... W __ ..... ___ _
5 V - 20 Spirt' Cu-Em" 1,1 mm. -
!le bobintaza pe un miez de S cm
l
_2 750
spirt: CuEm (1 0.25 mm.
Se va tine seama de aranjarea plcsclor pe
care va fi din tablA de rJer sau aluminiU. Toate
legAturile de minus se vor concda la un conduc-
lor gros de 2 mm ce va incorpora psiul si va
fi fixat dc acesta aproape de punctul dc
al transformalorului.
Reamintim cititorilor el a inceput
inreQistrarM participantilor la noul conturs
os lucrAn
INDIVIDUALE $1 COLECTIVE
din cele mal diverse domenii ale
tehnicii contemporane.
Primii in ordinea strict! a inre-
gistrarii propunerilor de participare:
1) Studenta Facult6til de electronic6
telecomunicatii CARMEN COJOCARIU -
(cu o propunere de ra1ionalizare
cu o propunere de inventie).
2) ALEX. NICULESCU - (cu
un dispozitiv tehnic de performanta cu o
noui Idee de motor rotativ).
Termenul de inregistrare a viitorilor parti.
a fost prelungit pina la 31 dac. 1973
(data
11
,
APRfNZATOR DE ARAGAZ
... c. _ ....
,
....la..... ""
~ - . +
-;:'::-_.. .-
;. ..... _ .. _--
_. ".
- ~
--- ----
--
,_ .... -
.
~ . . ; . ; ~ ~ - 1_' ... _
.. _ .. -
__ ili
_.-
' ~ , . ..-,- , -
L. + ~

'
--.,,.....,"', ........ 0(.... ' do
.-_ .. _, ..............
_ ...... ---
_lr-:-L,_'=
".-.r: ___ ..:" _"
- .. - ........
_T . :;'! , ........ _ ....
.,"'------:-.. ..
....;.. ...... _.!... L ... _10,,"
_ ... <U __ :.. ... _ ..
.. .. .,....., .. ,,""' ... _ .. c.-...
""'- l, .. '-::" ___ .""";' "":
.. --:: --,; '"
- " -
_ ...
-.--........ , .. -
- ,,,,_ ..
..
CIRCUITUL BASCULANT
RIlD\Cfml
ne'
..
--
--
...... "
.-
_ .... _.-
- --
_ .. - ........ .... - D ....
- - --...... L_ .. ' .....
.. L ___ _
_ . -- -,,-_ ..
_.--
_.-
- -.... _ .....
--- .. --
V_._ ......... _ ""-'
---..... _ .. --
-- ---_.-
,- " -_.--
_v ...... _
GRADINA
APARTAMENT
... .. _ .. '"
_.-_ ........
--
''e.., _" _..: ':':::::
.. _-- .. _ .. -
" .. -
:... .. ....
_. ..-
--. ::::::"'.:...- -
, ...... _ .. _ ... dlo
--'"'--.... .. - ......... .. -
--"
............. -_ .... _,,. ....
-_ ....
-,-, ........ -
H, ._
-.... -... --
.... __ It ._
.
_.- ....
001" ..
..... -,.- 01. .. _ .... ..
, .... ... ::::'" _ ... -
- _ ... .....
..... _.. ..
---
.. _ .......
" -"':'..... ... --
.. _ .. _ ..
----
.... _.. .. ......
.. J -:...::::: .. 10 .......
.. .-"- _ .. -....
... -
i_

\
I
,
RAPlul-\
In tehniCII 1010 " lucreazA 1000rl. mult cu 50lulll
contenlrete, acul_ phlrlndu-tA proprietAtile foarte
b, .... "'" hmp miii Indelungat cred o aolulla dlluati.
Prelucrarea Chimiei mllterialalor rolo naibil1l
,eclamA In'" dotulte pentru Obtin"'. unei
concent,lItM optime d'" punct de ""dl" al Tuultalelor
ce se urmar&5C.
Celor Jnlere5.ato le ol'flm poaiblllllll" de d,termlna-
re rapldle clnlltAtUOf d olulle concentre'A, ne<:e'.r.
unei clnlltill dorll, da Boluli. de lucru, CU o anumiti
concenl,ali,. oetermln.'eI! UI face pe blll dlagrame-
lor allturat . Ele ne Uf'lCSC In urmiltoarele calurl,
Irecvenllntnnlte;
al Detennlnar. unl,lllli de ,olulle con cani,.,.
pentru o .:anUt.t. cM de lucru c'"d gradul da
conunlralie .. uprlmf neexpliclt prin Nrll Bub forma
1-+ .
b) Determin., .. Clntltati da 50lutlol concenlra'l
pentru o cantltat. de .olulle de lucru cind gradul de
concallirajie 58 .xprlml IIeexpllcit p,1n lumi de 1)4'11.
tI Determinar. c.ntJtl\lIo, de solul!! con central.
Pllnlru ,e\lItele delorma.: 1 parte .0lulle cOII(:ll ... I'II14 A,
plu. 2 .oluVe conc.nlrall B. plu. N pll1i apl
ItA + 2B + N apl), Conee ... e prlml nNxpll-
cit pr,n 5umA de plrt l.
Cazul ... ..
,
J5
.,
"
18
"

-

II
LOR
Ing. V. CALINESCU
Ne,
f.o}\'
LiV
Lt

'};t
(Ptlgralic, exemplul 1): pellUv 500 mi 10lul1e de IUCRl
fo,mati. din 1 pa"" lolutie toneanl,ati. " 4 Hrti api
"uma pll1ltGr fIllld deci 5) e nevoia de 100 mi 50lulie
concentrata.
Ca .. ul IC_
Se 1010Ia,t. tol diagrama 2, cu observalla ci cHinle
"lac pe amb'" pArti. Ex.mplu (pe ",.lIt, mplul!);
pentru 1530 ml . olul" de tucru alcltul" dIn 1 parta
.olullll A+f IftIrtI 10lulle B+l:1 p.rtI .pI a navola
d. 35 mi lolulit' A " 70 mt solutie B (SUIl'lll pir1lto,
11).
In "'1cnei .... vom <UI o tormull de talcul pentru cazul
tind In retalll unei bll lotogr.fic ... Inlroduc.

"" ""

iD

'!l 2211
'.

c
S ...
""
",,!
",1

..,'i!.
N
Se 1010M,II8 dl.gr'mII 1. Pe liniile Inclin"e 51nl
,eporturile de dlluare c.1e mal ulUIIle, Int ..
1+20 pInii .. 1+200. Se rldld o vert\c..11 (grafll;: nu
ImagIna,) din dreptul ele 50lullll de lucru
do,itl pinl" dr.apta InclinatI, de dlluare doriti. Din
punctul de Intilni,. .. duce o orlzonlall ca,. va marca
c.ntitatea de lolulle concentrata. exemplu: penlru
425 mi de solutie de lucru dituatlln raportul 1+80 e
nevoie de 7l1'li concentra".
: $
III
1 300 ":. ":
lubltallUI ,olutla, avInd alti concanlrllle det" caa
IndicatA in re,atil. O astfel d. sltual" 511 poale Inlllni
In cazu' bAilof delnt'rlr. cu fo,mol.
' ."
I
C relele
o @'ectrw _ Q '.I,t.
CUIII ba
Se 10105e," dl.lgrama 2. Din draplUl unliUli, d.
lolulle de lucN .. ridld verticalA pIlit la fnteHieejlll
cu IInla Inclinati d. I5uml d. pirtl torupunzltoar .
Se duc. o orizontali, apoi H cit .... In .Un" ... hemplu
Q - cllnlllala dl .o'ull',
C- concelltr.I',
GENURI
deFOTOGRAFU
{Urmare din numdrullrteulJ
t'o\.Olnliila axecucate II. atUld lumini
,In, n"--; IrH ... anlll " de Ie_ poate
". CAbul ti r ...... Ic:ate doo amator.
In c:u'" JolOlran. oolor. ru:uta.tele
nUl:IIln K." sine c ..... miii ,....,.,ta.
Sa r;Dnlideri d o lumini cara olari 1.111
<1_ corect ac. c_ primiti <1 ...... tII ti
(JI .... acind dll'l punctul da .t
lotD.r:-fului). ",(.astl recomand... ..
Ind Iw.rm ",lat ..... o. lapl, .. ta bur>l
...:_ lumini ca ... cJ.l cal miii bllf\ des .. ,i
ca mlli .dIilibnti ..m de
Sint foarg ,,,,.r __ Iluminin" d,..
SINI.'" ,..11 P'" ac'" jiu.
""N'; in are sut...-tuI aKUnde ",rs.a
lu""!>OUI (_rele). Situfl, .... iotOl1'a-
fi , .. 18 recu-. ..... cGntralumini. Eva-
h ..ar. o. lum,ni In ac.R cu
"te fewlrw dillciii " d,,,lndoI In bunl ""'.
suri de in
Re,'aJut. luminii .. .... in mod !>"'"
IIC prin .,., ...... corespunDto.Ira pune.
14
In,. D. PETROPOL
.ul", !'i ullllOn pr .. "'ep.I'"
o,. 1, are vom IV. lumi ... dOf'itl.
Un rol imporutll. !ro u"
Ioqnlii-peiWII re "",1. P.licula pan.
eromadel are tendinp II NI dif ......
IIbe ..... 1 ce",lul de IlbuJ norilor, udel
Incit de ctitt II'W mul. on, pen ......
lift e .... emo,u, '4 .rebuo II apelAm la fiI-
.rul ,.IbM.. Un ale fa<:lOr o;::are .... b ... I .. at
11'1 con.icI ....... ti" propo'lla dintre cer
ti ,utili fo"'ll'Ioflti. A(II;I.ld propoflie
d.pind. !ro prinCIpal da lini. da
onZOnt " tic. II" dint ... cele mai lnlpor-
un" p.obleme da ..
Deoa.md.d ". """ mlr,ifoi d al,...."
..... Pa el nu sint de dorit ...... (I"iil .. i!diel
pluar. lin,. de .xact la mijlocul
10"',,..,; .. .
UnIII d ... procedeele cele mII d. Ut,*,_
"'. p.ntN invool'lor. ..nu; pe,u,j est.
prim-pl.nul .ees .. _ .. lift .I.m"'t d
COf7IpoIJlie CII mai muh. .......
sl,.t le,ue numai d. "1I,,,a P""'IIII II' , de
1'_'" , ... _ la vrem. u. 'ndependan(..
El!ilcl .., mijloc are ln(l"<O V" ... a 100--
m. deliciul IotOlralilor. OII'Iu<o ved ...
lene",1i le propune Iotocnfuiui li ... trap
p.in pifll o;::are .... pUt. d""'en;
Ioto,ralii independentI, Sa CDnlid ..... ci
d.ci leat lue", a.e poIibil, fotoln-Ila
nu prlUna unia .. Con-
I,darim procedeul p,. motan'e pent'"
""t. condamne O fotocnf .. ,. bu:a ....
d.. CDnIId.rim jocul util Jub upKtul
primirii de tf1ll_ d .... _
llului intV_t.
Aproape ;n<OtdnulUl din.,-un pl .. ,e-
nual lOt pot tnee Ioa'tt int .....
PIn" ,. o;::are nu b<ne II le p".-Gem CI
I5poI li ,on.adm ci p.",ru I ."ploata ..
tr.bu;" d rKUr, ... Ia mlnn 1 ....... pu-
,nice. cari duc: la .pari,ka ,ranula". fi
1. Iljlll p.ec:,zl.1 colltururllor,
o. obi"" IC .. te de .. 11i nec:u,t! un alt
Uniili d. Ioa:>,nft.,.. dec:k ,III adoptat
P .... I'" planul l,n.",L

Este CDn.id ..... ,"' ... de folO,nof .. cel
m. dificil Planu rile Intr,bumpte .Ine m ..
d,i, apropiate ,; Ioane "l'09illL Din c::a-
u. disQn\elor leu"" la ca,.. .. luc.-.uJ
fi nrauerulul lubiec:IUlui, In ,ele mai
mul .. CII1J'; nu .. impun IPecil1e
d, p,.'IJ .. Ori .. tip da .,.,.. fotoll"lroc:
uca bun, CII conditia si. parmid pun"; la
puna raptde !ro pma disaon\MGr mlC>_
Bi""n,.I-. le "...,ert obMaa ..... OI d,s.
foull e .... m. ma ... decit ca no ....
mIIi, pen.ru nu , Il ne .propoern
pr. muk de IUb,lICl peIIlru
a,ropl .... e_ .. ar duce la apar"ia d.
Iorml,ilor da PIInpect'..... formawl pA-
t ...... clll m. iftdicat. d .... poat, u.;...
liu CII P'l-zultaw la rei da bu"., dupi o
oa...::an. prxtid. Ii Iarm ...... d ... pwn-
,111111&.....
Timpul de PACII;'" LOIrm,.; ,......
1,nl:l UN din m. d,flClle prob'- ale
porlTlltulu .. ..... t, s_ pir. <1 _isd
timpi de pncki ...... Iimiuti. r"'tate.
IUCnl,,1e NI ._ du ...... ului un timp
, .... rat de ".. .. 1" ... ca ... polite lun,it
or,ck de Iolos,.r, d"i de cele mal multe
ori _te bi ... Ii r .. leur-r. pII ,k poIibil
,.....Iru nu era IUbt.ctului o SQrI de
et'lpa ..... aces< limp III Cll.l1i o poEi,,,
lavorablli ,..,t'" .ub'e<E- OI recleul itu.
mi ... ,. " .1 ........... apanwlui ... Iubi-
leK d,..... ""Iiliuri de Jotocnfi_ d",
o;::arl .. bl"u",w ci III vor OIle m ..
bu". .. :wltau. se ...... Iueul d ... tan,-,,""
respecti" .. It .. toate _te eI ...... te Ilnl
"um.. n'1te medii, pentru ci lubl,...IUI
alte ", ... te "",ci. _baIt .. ; .. fototn1ul
,.u ... ",0 un 'nteru "'oi Inlep>u.d..
in momentul in c .... ""btac1111 """ ;l:teut
MODIFICAREA
MONTAJULUI
ELECTRIC
LA APARATELE
w
DE MARIT
U, tk ma,.,.
dl.' tipul ului din figlU'tI.
prOJ1llnf!m
wm4lOml mamaf dee'rir.-
Ayantaje:
1. eomoditutm monl.'vrdrii
intrt!rwp4toruluJ ;.
2. I!,tarltll miledrii
oporo/lJul mdrit
In timpul mDMvr4rii
IntrttnqxJIOf'ului
(/Wrt'ru aparou/It COfl! au
illlrl.'rupiJlorul mt)IIla/
JW m4fIJ aparatu/ul);
3. l.',itafl!Q r/lrOCUI4rii.
la mlIIU'YrUfl.'O
ni m11lll udII ii II Iwninii j1aml'i ..
4. posibilillll('Q II ilukpdrta
CIItitl apDrolulul dl.' mdm
pnllru Il utilizo la rl!produ(-I!ri
OI apllratul/olo. bratul.
I!jU 1i musu.
o emisiune foarte (ro-
moosd Q fost reollzot6 de
POftei romand cu prilejui

eSoc(fJu III. ,
Seria este olcdtu/Id din
.. m6rd si II coliJ6. _
.f m6rd si II colil6. _
Emis/unea are ca temd
IcrisooreG it portretul
mdnerc din solele XVIII
;J XIX.
De asetneneG, II fost edi-
tat P 11'1 plic cprimo zI.
obll,-,at cu f10mpild spe-
elaM.
drept pol ... scaun In lurnir. r,necUl.r,lor
" de foto, ... Ii IoA "CUt pol
din puna de ..-.d_ uim 10 ....
,rar .. _w nuQ. TIRII'VI ,enenl de p ....
"ti .. fiincl epu,zat, tehnica IoUllrVului
COI\Id In &fte9t11r. u ... IoIIccaiunl d,
rnla ocazii. pe <bd , IoIIlioe .. de ;n-
d .... !n."" paaua P"'O __ ii h a ...
lubtecwl ISte .. p .... i". .un", o sa,.
emo{lONli a,. rnemi prin" pe peticull.
ti o,. ene h KIII"'; un.., fotolr.rtd,
Idid poaoe fi .. primltli In lirn_
b.,uhn Ioto,rafk_ ;.cestll rniCl ocu" "
tlrnpn lor de preciu .. sint Joaru Kurt .
.. 1( dt .. poad fi Ip&raeut .
Un--. .. fac. ari ",unt. pre-
".aili, cici ar .e"", _ten,oa lub.eaulu' .
hid ... t, h cuun se ... rlKUf'I.
la o InaeI",.. mai larP "",IIV I nu AC'
,,_ ... biecwl. Un .... retl .. uelt $i d'l'
trxtnl es",de ... IoUllnli ..... un.i
p,.'ci de fiti ca Ii pr;veud
In obiecu ... ... pilic:_ respeai .. i
... U'.ou; ...... rO. MInii. uu li doarmi.
Unean.. in actl0 tlrnpi, _ c ...... rn"; .....
cullm anurni .. ale r .. !&j.1ar m'-
DupA ....... _ ..-.d .. Arei .. foco, .....
fullIi ... depan:e de a li ufClari.
To.""" d<_ ind .... oi", "til,,- Timpul
p""'rv. .t.: 1/lO .L Oi.frllma c ..".,
d. folosiQ; 5.6.. S. ... _0",* o ,Iurnlnare
c:a .... orbeud .. _ ce ;rnpUMl
Idopura u""; pelicu" de lO-U DIN.
S. ... Iotacnr .. cu paruallrul, pont'"
evll. Inu .... accidencall r,nexiilor p.-
raI' ... in obieai,,_ Se ... r.t' ... ci duPtlt c.
un lub,eet I pri"'tO IClnte d. nu ...
m. puc. poD na.ura! JI rn,nu ...
In ,'T. Binel'nl"r." blla ... 1 "U esce I"t"rzi,.
dar ... bi .... oi r .. uul;ut n"mll ca mi)1o<:
aju(iear in rest, totul d.p;nde nurnai d.
Ind.mln ..... Iota,n"'luL
Filtrut ",lbaI ... "nllOn util ..... P'"
o ... atunCI cind le "'KVd part .... Ia tu-
m;r. _relu. l' ..... 1 .. p..,t", penoantI
blonde cu acho .Ibattri. Trepledul nu .u
nec:esar.
Elte d. dorit ca Ichem." de ilurn,na ...
>l n" r .. pr. com,l;""t .. Ac.", ... Uit
el ..... t de IolIr .. mare Importalld ,1 ....
,nUl. h .. n;ealul urmAtor
Unul din p .. ;nClpiile de b ..... alti par
t .. tuh" _te ci IlUbieewl , .. bui ... fad
ce'la, ch,ar tladt ..,u".a.r. ... R rttdue.
"Uma; la a pr,,,i. In or,ce cu.. nu .. tii d.
dorit ca unica lui ac:tJ ... ";;,,. In rnomentul
deda""rii .. r. 1(_ de a patu.
Pon:r,tuI adrn, .. o ser.. de monCll'
.... tnoule Unt i mire con,ld.rabil P'"
t ........ praid l' tii ... vor r. 11>114;" ,i
apUute pe rind d .. amuori . N" ... bute
uitat IMi ci .I .. m .. , al un",
pOrtr. "'te omul.
HATUAA H O AltTA
EI .. .... 1 .... d ... inn lato-
IraIi.L C_ OI dluin", .. c.lel.lte ,.
nuri .. te faptul el lP duo ........
I'IU Itit in,.resului ,1entMl lubien. ci.
p,ntMl modul In ar. este ... tat acesca.
Sublect.1tI abarda.. .I"t cuprin.. IntA
rect'mI de pr<>du'" ti maeraloto,rar .. "i.
"",lici. TItlul 1IdQ9U1. de noi perit'" Hal
... esua Inlrud .... ,nadKV1lt, deo ..... c:e ;n
aeest , .... pot iM::adra la f .. de b,ne foto.


DISPOZITIVE
ANTIROTIRE
TIP ORWO"
"
PENTRU APARATUL
FOTO " ZEN IT -B"
Unul dintr. aparatele ,e1l81 pe
ca,. 11 posed! mul1l fotoamaton cel amintit
Apllrllt.J1 lIJa un dezavantaj important, deoarece
nu poa. fl Incarcat decll cu film introdus In caseta
originalI. Daci .. ulllizeazA film cu caseta ORVolO,
aceasta se poate roti citeva grada In lou,ul din
aparat, perturblnd trllnsportul filmului NU
punind In pericol JMlldelele obturalorulul. In malorl -
Illlea carurilor, pentru a evita rupetall filmului, se
recurge la 'eloloslrea ultimelor 5-10 cadre. Intr-un
numar anter ior .1 reviste! a fost prezentata o modall-
tale de a anula rotirea casete' ORWO, Ins6 metoda
a Iilborioad.
In fig. 1 e prezentat un dispozitiv IIOllrollre confec-
tionat din tabla otelita de grosime lIub 0,5 mm.
Caseta ORWO se dmbracAt cu dlllpozltivui
apoi se introduce In aparatul fol0.
In cazul cind nu se po.te procura tabla olelita al
grosime mal micA da 0,5 mm. se pone confec1lona
dispozitivul din fIg. 2, dIn tabll de olel sau duraluml-
niu de 1 mm grosime.
Coroal\ll circular. H Introduce pe capatul
ceHIei ORWO .
usalei ORWO
lrafille d. "iru,un uu de Ilo ... O,n p"na
de v.d.r. tehnk pr .... nd rnulte d,ficultit;
d_rec:., de c.,. mai mul. 01'1, nec: .. itli
o Mrill d. dliPD1' ltiote I"nili.,. c.n. .... lin<
Inwtd"'UNl la Ind.mlna amaUlnoluL Un,
laeoera' confectollNd ad ..... ,... Iwc!i-
oun pe",'" ... ecu ....... de n.,uri mo-ru.
n .... Io,arbincl de azur'. In sint ......
CeNt ... .lectroniDl UU obser.
Q.rtMK>mc,,- ArnaUlf'ulul i IIm
m" ,,_ ,""cuib;!e lato/,,,,,,. mOn"'I.!or
d. obllKt macrafoto,r. II ti un.l. 'nitin-
... n .. d,n eatidl.ni prin ca .. IeeIt
, .. M aprap" de Io,arepot' ..
Oupl tipul Mlb'Klului .. adoptl '"I'.,..lul
law,raroc: ad_L CiI ",c,,",iI ozvlui h
u ... este nec.&.Jri coreq..e "n,,1or de pItI'_
lpeeti"" h _III CIII.t&lUl CQuri onc.
aplrv. Ioeoerafoc: .... Ia fel de ,nd.a .. CI
t;Ondi,a li permiti edap ...... un .. ,_
eI( mai Iirei de dl$PQl;t'Ye au",ha .... CHI
ce eli a ufOlri prlOda .. Ipara,ulul t.n.,.
monoob'Ktiv d. format mit.
Natura moard ", .. ,.nul cu mal
pronunta Orxle' e>tp ... Im ...... L 1 .. con-
cluzli. car. .. pot tril' pr ... erlua foto-
,rafilor .. ob,ecte pot i ... Iorifica. In
cadrul al .... ,"'Urt. blltl probleme de
mare. imoorcand ale fom.",r.. ca. de
..emplu, ed>ilibrul Ulnahtllllor, unt. nu
pot fi conlld ...... din PUMt de
..-.$ .... t"nic d. 10101"' decit dupl ,,1'1
num'" aurOC:i"'t de "IU. d. naturi moutt
bine lai Ioarte bine ruol .. at ..
Nu u.bu" Ii ln,.t., ... d ... cele Ipln'
pni .cum el law,rarll ob'ect.1or .".
s,mplu "' .... c" .. adt. fiecare Oblecl .I't
O "tOI', . .. desp ... "" .. ti. atunci
Ine. L DRAGUSIN
tl lld ,um 11 al.,em b,n., lub'Ktu! vor
bq,," dup,.., te .... IolIrw ImparunL P"n
,mOlII"'" de nnuri ma ........ IotoCraful .re-
bu .. iii 'IOf'busd desp .. ce drora It ap",_
I,n obtecut,. lai CInt iti falwesc, lai are
le C<>fI,tlV;eK, petttMl a .. '"Ull"
carau.natle.. .. sUI.rUlt ce lI'Iumot .....
Intlrn"a. DU se ... intimpla In jurul lor
Ctu,fiura pe ,,,,",un prn ... tad eo,.
,urtei ... d pentni practica fotoCralid. E ... tli
duifldil'i mai d ..... I1... ,; mai compl .
o. fut. n,a o ci .. ina .. nu .oc. Impar.
ca.ntl d.clt pr;n contluv,. Unt M des-
IIrind din eL O,n .e ..... d o:aui .. ua esen.
tiall .... principIului ea .. sti la
to.D or.clrIi dlllfidn pe , ... uri 1a1Q, ....
lin. fi anume ci ..... ti O lulMi dep.owt_
d'ntl Ine .. subiect. ttthniel p compaI'I;'"
ti ci .1.rn .. luI d..,;.rm'nant "'\It lublecwl
c:aprinclpal purt::lIor .. Id .. , lato,nfi.,
Or,CII elulfa,.. pe , ... uri rimlne ;"0DfII_
pl.d. dar nu se pm!t. ""p ci Ulltl,ilull"
t ipice pentru a .. fatolrafu! bi ... 11 (re
p .. ,itit. "'cauta "U In ......... ci pentru ._
uf::q.i lub,lKt UU situ., .... recomancli a
as ..... ". de ruot ....... probl_1or
e.hn,ce IMI de Dimpatrtri.
pentru Iolo,rall elU Ioarw ImpOrtant foi
aut .... rom>/vl"; ori"n.l .. TOI _
dati. .; trebu" Ii .. pIoataM aperi"'l3
predeceoarilor ..... Indt d nu r .. 1n "tUIIIi
d. I red.lCap..-; c_ ce a mii Iose desco-
periL
o. IItIm.n .... _te netllJ' U" IImbal pr",
a... Ioto,ralid .. pall.l (,
tnnsmtSi. Tocrn. u_ .. ..., ..... KOPUT;
...... "ua das,r.ca .... pe lenuri pe ""r. _
1dQ9l.1e-o..
1.5
pentru uz didactic
In CIOtul
tI. luerArl 1ll practic .. In ltel",."
tor de culturi , ij-!t aloc.,
le Ori pentru ' lucr rl
Cu ajutorul Instat iei ta'e,. ma
JOI , elevH claselor mlJloeU . clctplul
de InvitAmlnt general pot greu pe
plAci dIn materiale c:ombultlbl1e (da
plll(;ll taU lemn) dilerlte d ne u
mollve natlonale. lnstala' la poate II Ulor
r Uzati cu colecll'lulul Inlr ..
prlnderN ca,. patroneul .'atletul ICo.
rar. O con,truclle Ingrljltl stlmul.,zJ
atreclll! etevllor pentru Inlu,lr .. taln.
lor plrograv6rli, a, iguflndu 1e lormar
deprlnderl\or practice.
Inl'alatl, con.1I dintr-un eUmen'aler
capabil d 8,lgu", lucrul ,Imul'an "
patru posturi ,1 din IIcondelel da plro
grl"l!. Pentru cole<:tl .... mal mari .Int
oaCIUf. ,r mal multe Ins"ra\lI. De ese
menel, amalorU individuali de IUCl'rl
pirogravata 1,1 pot ra.lltI o In5taiaUI
51mUal'l panlru un 51ngur punct. Scha-
ma electrIcA I allmenlatorulul t. pra-
nntat'ln fig. 1. EI se compunl dlntr un
trlnlformator Tr, cara .ra mInit" da a
cobort lan5lun.. retlla! .Iectrlc. d.
allm.nlar., un comutator pr in Interme-
diul elIula se flt1jJlaazl Ilmpar.tul1l pa.
_ T.
- re
d
1
,
K
2
][
o


]I
'11 ""fA
,
S1
4
b
a
:--.....
un Intrerup'lor al lurMI
"'.lIme'nbli@, patru panltl,l con.e
Ia, -...celo, .. condllll da plrogtavlI! ,1,
iII 5f1f1it, bacurlili car. Indiei prin vi
IM rI colorate curentului la
bornela condalelor cOnaclat . Tran5-
formatorul lia VI raallza pe un pachat
da tale tip E '1)01 42 mm gt05lm .. pach ..
tulul (fololiind transformatoarelll de ra-
Iaa dafecta dl 18 radlorec.ploru! _Mo-
darn. cu "Cllunea efectl ... a mlilul ui
ele 12,5 cmJ). Pa carc .... Imblnatl de
pe care 541 '"'"Iur.t boblnaJul .rli il
vor bobina mal Inln Clle 4 In'hur'rl
.aeundare, conlllnd lIeclre ' dln cna
28 de liplrl (cne 1 ,I,al), din conduc1ol
da CUptl,l amaUal cu dlamelrul dl t ,5 mm.
Capetala 'lecliralln'''ur',1 " vor SCOl-
te prin das.chldarUa practlc..ta In perttlli
lal.Iali al cercnal " vor II Imbllcale
cu tuburi de pollclorur' de vinil cu dl.-
metrul Interior da 2 mm, In lunglma de
10-15 cm. DupA fleeare SlIat (da cita
28 da 6pira) .Ia va Intl,ura un lirat de
hirtie paraflnalt da la cond.nntoar.
vechL Dupl bobln., .. C.I Of 4 I'relurl
&1 VII lnfhura un Itret dl pratp," da
0,25 mm. apoi" va p,,,a u,or
boblnalulul p .... tru 1 obll nl fIICe-
u, IntA,ur6rH prima, a.. Pantru IIlnslor
28sp
A
E 1, 5

P,
.,
6,sv- D,S.t.
28Sp

E I.S
,
fl!
82 6.3VOJ A
28 sp
e, 6,3V' O,3A
E 1. 5
P,
28SP
E 1.5 D
-----""V '4
84 6.3V-o.SA

o
CUTIt
CAP,,"
16
maloall ia cara vor lucre la ten51unee
relelei d, 22OV. Inl',urlrea primari .le
VII exacuta din conduclor de cupru emal.
1.t cu dlametrul da 0.45 mm ,1 va con-
lina 4 58clU IIfll, boblnl'l Incontinuu
In ,Iralurl regulati cu Izolalle de t 5trat
da hIrtie paratlnatl la 2-3 lillalurl da
conductor. SleI" contine 880 dl
Iplre, HeI" b - 150 dl .plre, .ecl" c
- 11110 de Iplrl .I.ectla d _ 320 da liplra.
Sigurln,a fUl lblll VI ti da I A panlru
IIanlformatoareleca'l urmllzi.li flJnc
lionall III rl\lIu, dl 120 V; Infi.uraraa
primar' le va In acel.,1 moci ,
dar cu conductor da cupru emanat de
10.&5 mm diametru. Seclllle con\ln; a -
480 de Iplle, b - 135 5plra, c - 100 de
Iiplra.1 d - 180. dl Iplrl. Sllluranta fUll.
biti va fl da 1,5 A. Tolell se vor monta
Intret88ut. Transformatorul 'Itlel teaU
zat a,llIur' O pulere dl circa 150 VA.
Curentul 'n lleearl din In'I'II"'rilo $8.
cundara poale lUngi vlloarea de 5.5 A,
florii plricol da Inclll lre.
Comutatorul lololn "ta de tipul pa
ch.t, cu conl,ctlJe ele pe rolar dispUN
In torml de L (tub un unghi de 10").
Deoarec. In pIIni 58rclnl curenlul (1,
lucru nu depitelte 2 A, 1iI poae u1ll ill
or ici comulator (de tipul celor lololnl
la ,peralele llaelroc. nlc.a) calcul.t pen-
Iru curenti de luctl,l Intr. 10 ,1 110 A, cu
conditia CI cale 2 roloara al .Ia dispun'
declletl cu 1110". In "II. 2 este plIlan-
tati pozitia rololrllor corespunzltoara
pOlitiei 1 1 butonuluI. TlnllunUa la
bornell Ilecl,.1 In'l,ulirl secundari
depind de pOlitia comutatolulul 1( ,1
Iint dl clru 3,5 V pentru POlitia 1;
da 4,5 V pentru pozitia 2: de 5.5 V pentru
pozilia S " dl 1,5 V, panttl,l podlla ...
CIII .. prIza Ilnl de tipul Suco .ub
tenculall. ACilt tip da prizi ara contac
tul dl nul prOiector sub forma unul
picioru, ,1 nu permite Invlt.alea ,ta-
cherulul. A fOlt ales ace,' tip deoarece
Intra contactul dl nul protector ,1 unul
din contactlle da lUCIU "'1 conlctal
CAUCIUC
MUFE
w
l
becul de mn. lltlre. Prin Ini rodu<:er
,te<:herului, ,1 citul conllct d. /'lui
prOlltelor C nle Icurtclrcul tal cu con-
lIIclul de luc!'\l B, ... Inchide circuitul
electric , 1 beculul d mnaltur . Becu-
rile d. ,.mnallnle s int obtfnutl., de
tipUl celor '010.111 pentru ilumina, ..
acelei fIIdlor.ceplofulul, monla1e In du-
tU adec .... t., nule o placi d, I.xlo-
IIt, grol d, 2--3 mm, cef, 111'1 fiule
Inlrefupltorul 1, de tip billculant (de
47
=+


"
09.6
7.5
I
1- 22 '1
17
-
noptl't.), " slgur.ma IUllblll. PliCI
de 'ellollt elte fi tl pe ".chelul d.
tole ,1 Irln,folmalorulul (lIg_ 3).
Mont.jul allment.totulul ,e r 111 -
zj '''!ro() cutie din tMll. d, tler (groul
de l - t,5 mm) cu dlmen.'unUe", 1110](
11(0)( 120 mm. Cutia rezulU. din Imblna-
r ... dout PI'" In formA de U, flecar.
pl .... reprelentInd 3 fete .Ie cutiei. S.
1'0'" 101051 " cutta stabllilltOfulul d.
'_"alune produl de cOOperaUva aele<:-
t1
'"


. _-
:IIE;;.

o
CDMPRIMI\T 31,!5 .; 0,11
.
58
b
Irohebln.jula. P. una din ple5" care
reprezinti ... Iul apar.lulul (rapnuen-
tind triere U cu brat.1e In .UI), il mon-
lu," loete pll.l" conform fig. 3. Ca-
Plcul, fI .. _ In .uruburl de 51u, r.pr ....
zlntl mir. U cu bra,ell In 105 .i ere pe
plh11" I.ter.le glurl de vlnMetle, 1111
PI OtIrtd C.lllral.l g. ure plntru Ilul
comolliorulul MI. un. pentru pIrgh ia
Intrerup .. tolulut I .1 un miner. PI una
din p"r1I1. lallr.le, In part" de 105 a
tollll, 51 \II fac. o g. ur" penlru fi,a
tordonulul de ellmenl.r. dl le ret ..
(llg. CI. Cordonul ,1 fI"1e .ale .Int, dl
.. , Ichlpete tU nul d. prole<:-
tie, conectat dIn puntI dl v.we elll;-
Irit le cutia m'lallcL Vlzoarela bll;un-
lor pot fi .1 eape<:1 d ... tuburi de medi-
camente, dllMlt tololat .. din m.terlal
pl"tlc tran5parent.
Cond.lul d. pl,oglavat (l1g. 5) a5ta
echlp.t cu un cordon bUllar. flallbU.
cu Hctlun .. de 2,5 mm", d. tipul NSU
$lU NPRL, lung de clrta 1-1,5 m. O
lungIme mal mar cordonulul dute ta
idder .. lampOfaturll p.nl,ai. Condl-
tlli a ura 58 Impun unul condei de plro-
greval 51nl: Izolarea larmld e r.tordu-
lui electric de panltA ,1 o mlnuira
u,o.r". De ailmenaa. 1' . montat pe
condei un InlrerupAtor aulomal. cu .to-
pul de I prollja penite .' alle obl.cta
ure H afli In b.ncul de plrogravlI.
ca" ar pulea II deter lor.11 prin alln-
gere accldenl.l .. d. perd,. Int.ndes-
centi.
Corpul condelutul .. va rHlIla din
doi semlcll1ndrl din , ... 10111 u lemn
t.re, menilnull provizoriu In Umpul pr ....
lucrArII cu felele plane .uprapuil prin-
Ir-un coU. m.taIle .trtn. cu ,urub_
Clllndrului utfel rezutlll I 51 laCI Inll1
O g.url 10nglludln.1.I tU dl.melrul dl
tO mm (pe o lungimi d. 140 mm). Apoi
I II prllucre.," c.pet.I., r .. Uzlnd lile-
11,11 cu dlametrul 1.lerlor de 15 mm (Illet
IriunghluLat, pulln adinc, lip le.v'). P.
cele 2 fii ... se introdut. provi,oflu,ctll
o .1, dup.ilnlilurarll collerului,
se prelucra.li la 51rung lLrlerlorul
torpulul c.ln Ilg. e fi 1.
Corpul II dl.l.ce epol In Clla 2
p.ir1! compOnente ,llIeca" din ele este
prelucrati m.' dep.rt., In IntllIOl". Pe
una 51 fletl g.url de 8 mm dl.metru
pentru bll10nul Inlrlfupiltolulul , 1 apoi
" ' h, .. ! .. cu o frl,iI 5.1,1 cu
un burghiu c.vllll.. cont.ttulul d.
.0 ........ , ......... '''ft ., .. "'ft".
un burghiu tevll.lea cont.clulul de
12 mm dlemetru (fiiii , 5). A doua pl'5i1
neca,lti do.r .pec:ut.". cavllitll de
12 mm dlam.lru p.ntru tont.tlul Intre-
rupiltorulul. In fln.I, II ec:uti g"urlle
fII.llte (M3,1 M2) plntru Ih.r .. p1e5 ....
lor de cont.cl elldrle ,1.
relol dl alim.nlar. (llg. e ,1 1).
Amball capete d,n ,p.te (fig. 18) . 1
din (liG. 14) II ecuti 1. 5lrunlil,
din tnlollt 5IU lemn I.re. O. capul din
1.1.1 II fl.eazl .uportul lennlcl,
cari ton.tI din doui budll de leavi de
.I.ml. de tipul celor d ... t.rm05lalele
frlglder.lor, Indoit. CI In lig. IC. De
mbele budU de le.v' se C051Ior.K. Ia
dlil.n\l de C mm dl taplle . .. Iba cu
di.metrul '.Ierlor mm ,1.poI $e
fI ... d pe capet. prin berculre. Pe capl-
lui barcu" apre Inl"lorul capacului al
t.vll (11.atl e.centrlc) SI ton.lrul"l.
un Inel din 5lrm" d. tupru dl 1,5 mm
dl.metru tU dlemetrule.'llior d.,2 mm.
Spre capelel. unde urme.zA d II inlro-
duci plnlte II practici ch. o g.uril
l.tMlta d. 1,5 mm d l.metru. Penita
{lIg. ")i' 118(;1,11" dIn .Irm.l de nlche--
IIni nu trom-nichel cu dl.melrul de
O.8-t mm. Se pot 1010.1 budtl de circa
Pentru atelierele fColare.
revista . Tehnium "fa pu.
blica " mon
taje din toate domeniile
tehnicii : mecanici. elec
trotehnlcl. electronlcl etc.
Proresorll IndrumAtorl,
precum ,1 membrII dlr.
rltelor cercuri tehnice pot
trimite 1, lucrl
riie lor de Inter .. 'en .... l.
$ub rorml de articole, .pre
a fi prezentate ,1 altor
constructorl amatorI.
5 cm din rezl,'.nlel. reaourllor d. eoow
pentru I.nslunea de 110 V 58U re,I.lln-
ilie radlelor de 1 WI p.nlru len5lun ..
de 220 V. FI re penitei II I.c. prin
5lrlngere. ,uruburHor d I.m.i dIn
fig_ 18, Inlllelal. fn colii riie de .f.m.i
din IIg. 11. Ace,' tip d. ,upOrt el peni_
tei Igur" un cOlllclent mic de lran.-
mllere cAldurII .pre corpul condelu-
lui. pr.lunglndu-I a.rlel vlatl. Nu 151.
Ind unicul 5151em de .uPOr!, te,,11e dl
la termo.let pot fi 1"locultl ,1 eu Iirme
de mm dllmllru, 5Irunl'" le
c.pilol Inlrodu. In t.PIC pentru e per_
mite fi ... r. pr in nltulre. Se mal pot
101051 , 1 flcloare de 1. ti .... de prl, ..
(flech.1 cu ,uruburlle r .. pectl .... d.
fl.are p.nUeI prin 5lrtnlile,. AU cu
ochiuri.
Eleclrodul direct al co"Ie<:lulul e1ec
Irlc este conf..:ttonet din I.bl.l de al.-
mi de 0,8 mm IiIro.lma (fig. t3) ti 1.1.
fiiII In can.lul pl.1Ii din flo . cu t
,uruburl Mi. Gaura d. I ,c mm dllme-
Iru ochiului din m.rg lne (l1g. 13) u
reaUlIat" prlQ berculree g"urll de e mm
diamllru. Prin Intermediul unul ,urub
Ma .. li .. lll" unul dIn condutlo.rele
cordonulul d Ument.,..
CeI"la" conductor .1 tordonulul de
aUm.ntare II fheezA de pl ... mobllil
- .... ",- .... 1-_.''' .... ", ! ' .. _\ :. . "':'_
.Umant.ta II flxe.d d. pl ... mobilA
Inlrerupillorulul (fig. 8) reallzatil din
I.bl.l de .1.mA otelitAI de mm
groslml, Ol.cul de 1t mm dl.melru
pre5ealA 5ple ulerler butonul 1nlr.tu-
pAlorulul (Ilg. 20), r .. I1"" din 11.10111
111,1 lemn tare.
Plell !hA Inlrerup"lorulul esle re.-
lIuti din acellli m.lerlel c. ,1 pl".
mobil' " "1. "utAI {Iig. 1)101 In can.-
luI ple511 din fig. 1. 015tul Indoit la l(Jt
al ple"f din liG. , m.nUne .. Iba Izole""
tA (din 11110111) din fiiii. 10. Clrcullul.I..:-
Irlc ut. prelungit In tonilnu.,e ,pr.
electfodul cenlral . , Clp.culul din fig .
14, prin boltul de cupru din fig. 15 s '
printr-un condutler lI.dbll cu see-
!lun .. de2 mm", co.ilolh In g.ur. dl.cu
lui din fig. 1.
Boltul din fiiii. 15 "le flllll prin prl"-
rea but,. din fig. t2 care 'buzi c.pl-
tul bombat al boltulul pe ea"'t.l ..
5toblt.l. ,.vll berculte In glure c.nlrel"
cap.culul dIn liQ. 14. tiind Implns.l la
rIndul el de rl50rtul 5plra' din fig. 11 ,
pleut Inl" ,llba din fig. 10 ,1 bUlela
buc,eI din fig. 12. In Ilmpul gravlri l,
bulonul Inlr,lupliorulul .s'e ap.l5at de
cit" Inch.letur. deg.tulul m.t. (iaU a
degetului arllAtor) de la mIna dreaptl,l,
51 r HIIII" .tlng"ea t.lor 2
piese .1. Inlrerup"torulul. Se 00.1.
II prin Inlermedlul unul .urub M3 ,1 o
clapl pe capul bulonulul rnlr.rupltotu-
lui. Clape v. "lung' de C(l - 1IO mm, con-
fect lon.tl din l.blA s.u material pl.sUc.
AClasta ar usura lolo.lle. cond.lulul,
m.1 .In cA de prulune. penItei pe
pl.ca de d.plnde calitatea
"j,Arli eleell1e'e,
n funttle de lungIm .. p.nUel, de
m.terlilui ei , 1 (le tunlillm .. cordo.nllor
de lalil&turl .Ie tondelelor 51 .,. regt.
tomulatotul K pe din tel. 4 pozlll!,
estlel lne" vlrlul penitei d aibA o culoarl
ro'I .... ,i'I"1I nec. ,.. p.ntru ".1111-
rea Ir .... lurllor unIforma.
, 10
_ .-
.17
IA
sA FACEM ,IIA montlll tubul de .mulaion, 1".
tub p'e.t 11'l1l1 II part ..... Inl"IOII-
CARFll 32 I.R.M. "'e. d, 'apl, un r6 n"le perlo.aur radiale, ,., lUI
carburator Inversat, compulJ, e. loatl un onli<:iu " prin Clf, comunlc.t cu
dilporlilvele ICi 1,1111, d, IC"I gen, dln- flttrul d. alr. Aerul 10111 De .ce til
1'-0 camerA de nivel con,tanl18 " uni car. Ipllrge mna combulUbliului ,11111
d, carbure!! ... 9 (fig. 1). _ In puIul 15 ,1, ame"eclndu-,. cu It,
.... h .. ..... __ .0_ 1 ... "., ... .....
d, c.rburille 4' (110. '). _ In puiul 15 ar, em.steclndu-M cu el,
Combu,tlbllulln'rii In earne,.. de nl.el debuteaza In cerlerul dlhuorulul 1 t
COfllli'lnl prin ,tJftul 48, ".'ba'lnd ,II, prin un_h.rI 10. p, de ali' dep
f1l1l11nli 47; menllnerea ",",Iulul corn .11,1"" din ac." difuzor .. comunlej,
bUltlbllului Istl efectuati da plulUorul In Cllm.,.a ela n .... eI constant, fi pa tras.
le; .rticulal pe ,rlftul 21 . aca.ta .p .. A 1,11 Cllnalului. e. jicJ.,.ulul ImbooAllt 8.
pa coada .upapel 2 allali kI acaunul 1 canalelOl'" 7,,5,1 Jlel.,.ulul S. Combustl
In CIImeni da nlftl 'OfIstanl ... 111 bitul a'plrat pa ac.utl clla .ul ... A o
cl.pa. de tOC 42. un dilulOl dubiu .mulsion.fa cu .... uI .osII prin orltlclul
(11 al 12) " d.peta da accellrare 13. , al p'trundl In d,lulOlul 11 pe 'r .. eul
Leglturll. dlntra c .. doul c.mare, arltat E.ste nac" ... MII al manJlonau
precum slatta datatu din aeasta comp.ar- ci pa pnma cala amastlcul pltrunda In
Umante vor fi preclzatl cind .. w.a d - camera de ,.rburalle la ,arclrn parllal.,
cr" lunC1lonlr .. carburatorulu' In re- cind elapl'a dl aeeliilare 12. nu IS'I
Olmuri .. dl mini normal, mi,. In gol , deschid loial. Numai la aaro.lnl loart,
r,p,III, ICClla,are 1$1 porniri. mari, cind clapata dl obtu,arl 13 se
FUNCTIONAREA
Msul ftfNfMl. Camer. nivel con
slant orlml.te ,0mbuaUbU, a.a cum sa
vAzut, prin ,bftul 48, sila 47 ,1 aup.llOti 2
(IlO. 1); combuslibllul ,nltt In <:amarl,
de undl, plin ilelelul princlp" 11 ,1
cal'lliui II. ajunga In puIul 15, In care aa
18
deschida loial. Iar dapr,. lun .. din difu,
10r",1 11 se apropie da valoarea lia maltl-
m.11, devina .ct .... ,1 cllcultul a.I doilea.
M.,sul Iti fIO/. Dul)t cum .. ,Ue, la
m ..... ul In gol, clapala da acel'.rara llita
Inchid lotal sau .proapa tot.l. LagA,
lura In'ra cale doua mari compartlmlnta
a" carburator ului .. taCI acum orin-
ttun orificiu 21, o'aliat .ub cI.pa1a da
H. M U$ATESCU
a,cal"are 13 (IlO. 2). Acum, In acesl
loc. al produca c.. mal importanti
deprlaluna, ca .. ca Iaca ca benw'Ia aA
poati ft asplrlltl din puIul 15, prinlrun
canai del'lvlf da '- bala a'lalula ,,1,
alunglnd 10.. Jlciarul da mars Incat 23,
fii 'a am"IK' cu aelul provanit din
.... __ ....... _ ...... ", .. , ........ 1 ,,.._
si se amelleca cu aarul provenit d,n
bucaa ca/lblltl 22; amul.1e a,tfai for-
mati parvlne apII cilindri prin canalul
24 ,1 pa lingA ,urubul da lag'l\I 25.
Plntru .vllarea 10rmilM g"'alll In lon.
orill,lulul de mars InCat, pa tlmput 1.,..
nil ,Inl ptadw .. tubullta "" ti 47, prin
cari ,,,cuII apA c.ldA din clrcullut de
tAclra moloruluI.
Reprll. l'le regimul da "Kate de la
meraul Incat la ragimul ela lialclnl mlj.
locil. Pantru a"gurar .. alimantArll mo-
lorulul le a'aal flglm, la earbUl'lIlOrul
CARFIL 3'l I.R.M. sin, practlcatl douA
derlvatil 21 (IlO. 3) ale canalului 24,
care debu,.azii deasupra clapelei 13.
CInd se Iraca da le me,.uIInclllla ml"ul
In sarcini mlJllKle. clapebi ele acceTe-
rare $1 dHChlde usor, Iar deprlslunea
creati da cilindri al Iplicl 'ucce ..... pa
orificiile 21, prelungind luncllonllea sis
'Imulul da mara Incat ,1 dind IImo als
temului prlnclpa.l si .. amOrSBII, '"'
Intre In funclluna.
Pa part .. laterali a car
Fig. 2
--"
UJal"D lJ(J(J ..
'Sf"
tk fH' hando tk mo",o)
au marcat
o fIOu4 premiera
carburatorul CARFlL 31/.R.M
Es,e vorba
de Iffl produs
fabricat fn Iict'lIta
la Uzina nr. 2 din Br04oll.
core fa echipa

a mult apriaf"lor .Dacii'lt ,
buratorului al afli o 'lI'fitate 411 pusi
In leoaturl ,1,1 c.m ..... da nlvll conatant
18, p,ln canalul 33 (fig. 4) ,1 aupapa de
adml,1e 38; Iar cu camera de calbulatle.
prin canalul 30, sup.pa de relula" 29
,1 PUlvllrlZllorul 1!8.
Cevllall/l 48 este oblure:1i de membra
... :vi ... U,.,..11i .... ti .. n n .. rt .. ti ........ 1
C.vltalea fi 1'11 obtulatl de membra,
IWI 35, ac\lonllll pa de o parte d. arcul
37. III pa de alta da obluratorul 13, plin
Int ... mediul pIrghie{ 31, Itranlulul 32, al
pirghie! '" ,1 .1 arcului 311. Cind oblura
lotul .. daachlda bru,c. a .. cum 18
InHmpli ctnd dorim MII ac<:alattm ma,,
nL aislamul da plrohii ti Uil apasii
mlmbt.ne care comprimi combUSI.bl
11,11: ace,ta Inch.o. dl adml.1e
38 ,1, prin canalul 30, liupapa da relulare
2fI ,1 oulverfulorul 28. evadllU' In c.-
mara de nlval con,tant, ,prltulnd par ..
IU aceatala. La .evlnll" memb.enel,
cind Padala OI accalerajle Isle reia-
utii, opera!!unUe se petlec '" IIIns In.
ver . pompa umpllndu .. cu benzina.
ca,. as. luati din camara da nlval
con,lanl pa lingi aiJllapa 38.
Porn/fN, Pentru pornire, carbutato,
rul a"a achlpa' cu o clapalA ela .al
ce poatl fi acUon_tI da la un buton a""
r.:
t.bloul ela bord al autoturlamulu!.
ntre cata doua dao.le .11 camer..- dl
c.,bj.lra"I, dl aer <CI ai OI accelerar.
13 (IlO. !). ulsti legitutt Ilallzati
prin .rcul 43, 01 ... 30, lIenlul 40 ,i
pllOhla 41.
Cfnd ple .. 311 aa'l adusi In pOl'Ua
A, .tuncl claplta da ..... obtureaza com.
plet camara de carburalla. ,. clap.ta
de accelar"l .. da,chldl complel. In
a'a,t Iei . Ieba deprulune creati de
pl.to.na la ,cllonar. lor linii de dira
damaro. SI Iransmlte Integral listemu_
lui aiIa devlnl capabil .A
IIvl'lre In dllulorul mic 11 benzlnl "
aar, mlJloclnd startul.
Dupl pornirI, pi,loanale cleea.ll o
deprll/uOl putarnl!:l ce ac!1onHzA .'
' B
"
F'J.3
fiupra cllpetel de aer. Acea5la tenslo-
neazl arcul .a, dlfichltlndu-5e. Dupl
Indlzlrea motorulul , pieu 911 trebuie
redusa In polllia 8, d&oare<;e In CI!
contlltl' motorul a:r II allmenlal cu Ull
am85le<; prea bogal In aeeaall pozl.
Ila, arcul 44 menlfmt deschisa clapeta
de aer. Iar clapela de acclllrare caplill
o corespunzAtoare mersuluI tn-
cet. Cind lemperatur. ambllllll esla
pr. sChuti, revanlraa la pozitia B 5e
'Ia tace treplat, pinII la Indlildrea com-
piatA a motorulul.
ftEGLAJUL CARBURATORULUI
In principiu, nu este bine 511 modllldm
taglajele el ecluate de uzina con5lruc-
loar au de 5peeiall,W .Service-url
10f, D.ea tolu,1 ar.le necesar, aluncl
I,abule IA ne aducem amln1& eli Ia. aces'
UlburalOf se POl rqgla. numai n[velul
b.n,lnal In camera de nivel con5tanl,
e
,acum.l dozalulamestecu!ulla mersul
!Il nI (,,,Ianll) In ambele c!Uurl 5a in-
'1lIefll_lII' raportul aer-combur;tlbll al
Iluanlealli raportul aer-combustibil 81
se
I ..
@'

55 -:'
,
,
,
,

Fig,6
am851eculullivrai mOlo,ulul. In leglltura
cu acaer.ta nta bln'e $II $8 ,lIa cII un
ame5tec ceva mar drac pOate reduc.
consumul da combuiUbll, dar c:J elice-
5ul de Iar poale provoca Incllzlrea
molorulul, me,5ul neregulat, promova-
rea regimului datonallt., rllteurl In carbu-
rlllor, Un amaslec miii bogal decit cal
normal alectead consumul , produce
arderi neuniforma, fIIleurl In leava de
"apamenl ,1 poate avea conseclnla
Ilalaste asupfll longevltll" molorulul.
Altfel 5pur;, cu cit amefileeul e51a mal
bogat, cu atit ancrasaraf! camerelor de
ardere ale motorulul se va face mal
rapid. ,a va consuma mei muti combu,-
IIbli ,1 l5e va dilua uleiul din bele.
fllvttlulul b,mz/f'lttl. Ao;:o,,1 re-
giei r;e efectuaazll prin modlflcaraa po_
zilla! plulflorllluL Pentrll acaasla, se
demonlellil capacul carblltalorulul 53
,i, dupa ce na "'gurlm cii ,upapa 1
nu blOCatlr fn ,&(tlul du 2, 51 Une
caPecu! vertical, ea In IIg. e, "ifei Inc:ll
plulltoflll '9 $II 'a'" IIberli bUa 50 din
drepful 5uP8pel, aUllolnd-o foarte fin,
tAri a o Impinga, cu pirghia 51. In ac .. ,
!!, ..
II sltuaUe, plulltofui trebuie fiii se aiia
la o dlstanlA de 6 ! 0,25 11'111'1 de supta
lata capacului, stablllraa eca5tel dili-
tante I<!iClndu-" cu garnitura 52 montalA
pa capac.
Se varlflc:J apoi curba plulltoruiui
care trebuie $II fie de 7-7.5 11'111'1. Pelliru
acaasta, capacul se aduca in pOlll1e
orllonlall,: acum da la oaml-
tUrti 52 la pluUlor trebuie H fie de cca
13,5 11'111'1. In CII conlrar, IIC8Utl dl5tan-
111 se regillazli prin dlllormarea Umitato-
rulul S4, Dupa acaste operal lunl, sa
variflci dacii clrllgul de reduca,. 55 al
fiupapal 1 permite ml,caraf! liberi a
aca51ula III sadlul sAu. In final, a51e bine
$II ne aslgurlm cii plulliorui oscilaillA
In uul du.
Nu Irebule $II plardllrTl din vedare cII
acesta Oplratluni trebuie '" se Iad
obllgalorlu, ori de cita ori se Inlocuiesc
Sllpapa, plulitorul sau amlndoui.
mlnulul {fICf't. Sa alec:.tuea-
zll cu molorul cald, la cea 750 rotallil
minuL Pantru aceasta se 1010lie5c: ,u-
rubul d. pOlille a c:lapalei o. acceJe-
A (IIg. n cel al reglalulul cah-
tativ B (sau Ilg. 2). Cel mal bine este
CII acerol reola,1 sa tle operat la un ate'
lIar da specialltale. dotat cu apariilullI
neeefiarl. Ctnd Insi circumstantele nu
o permit, se va proceda a5llel : r;e stabl-
le,te mallntfi luralia la un nlva! probabIl
de 750 rolalil/ mlnut, ne oprim, lat dad
nu, aducem corectla respecl"'l din A_
In aceasll $lIuaUa, motorul trabuie si!
funclloneza IIntform. 11t! Intraruperl;
la luralia de ralant! 5iI por-
n .. scl u,or, Iar la IICcelarlrl bru,la s.a
rbpundi prompl
INCIDENTE DE CARBURATIE
Vlalll unul automobilist nu etle scu-
Iiti de necllurl 8p,oapa nlclodatl. In
ceea ca prlve,te carburatorul, nepllce-
riie ar putea" urmlltoarele:
Motorul nu poale
fi IIp51 da benJlnA. Ne putem convinge
debran,lnd conducta da bellll"", care
soseste la ,tlltul 46 (l1g. 1 ,1 n ,1 rollnd
motorul, cu mine uu chiar prin
aulomat Benllna Irebule !iA curOI prIn
conducte cate vIne de la pompll. 111
caz contrar, 5e .... Idantllica motivul
(membrana pompel de benzlni 5partll.
5upapa de relul8ra a pOmpa! blocatA.
liltrul de benzlnll sau conducle Inlun_
date 0,1._ l1p51 benJlnei din rezet\lor).
Termometrul electronic
se ob.aard In lig, 2.
Pentru. aVflfl un regla;! al aprlndfll'il baeulul 1 (care
Illdlellechlllbrul punt i!), In I' p,a aemnalulul eate prevA-
pOlenl lomelrul p . aiulorul acestui pOienile-
melru, ci nd puntea esla la echilibru, putem regla
curentul pr in tfllnzi,lorut T, ntfel ca fil amantul becu-
lui $II lIe abia Illro,it,
(Urmcue din po,. 7J
a Motorul $fi
- cind accalen!lm, caUla poala II In-
fundarea jlderulul principal 17 (fig. I l
iIIU Infundarea. orlllclilOf de reprlz! 2.
(Ilg. 3):
- efnd se ellbere41A padala de acce-
lerare, cauza eale lnlundaraa Ilclerulul
de ralanti 23 (flg, 2);
- eflld oprirea &e faca eu talaurl con-
tinuI, cauza ar;te Infundarea part iala a
Jlclerulul principal 11 (1Ig. 1)
Motoru/ funclionuzl
Functionarea galopant! e5te provocali
de un alce.a da benJlnll, mal alu dacII
lanOmenul e5ta Inwtlt de lurn la
e,apamenL Cauze; jlder de 23
(Ilg. 2) de,uruba!, .aupapa 2 uub1 (nu
scaunul elI ori blocatl. plulltol blocat
SILI 5part, butonul clapetel de aoc 11'15,
nivelului benzinei In camare
de nrvel conr.lilnl.
a Moltxu/ nu . .cea
mai probablili caud. e5ta drllc"ea a
mesteelliui provocatA de Infundarea par-
1181& a IlcJerulul principal. Altii caulli
poate" _aarullalSi asplrat pa lingI gar-
nllura dintre carburatOl' ,1 galeria de
admlsle 5IU chiar pa lingA garnitura
dllltre aceasla ,1 chlul I, ori pa IIngli
o bulle neslrTnsll.
Etile loarte ,mportant .a se ,e\tn6
ace$l mle grrld (le olaonor.trcare ar Ira
lameM trebuie $II $8 aplice numai cind
slnlem s'gurl ca aprinderea" dlstrlbu-
lia ,Int cored reglate. Iar In ralet\lOr
avem benllllil ,1 Iluma' din ,ortul Prfl-
mlum, deci cu CD !NI,
,

Adresa
noastre
este:
Le echilibrul puntn se .... nota pe tambur. In dreptul
leperulul , tempe/atufll clt lll pe termomelrll l al8loll ,
Sa cre,te temp.ratura In 'las, turnind apll caltll cu
atentie plnl tarmomelrul Indicii o cr8$tere Il tempera-
turII cu unul filU doua grade. Se note8zA de Ifecare
datll pa tambur lamperaturil e cillt. pe termomalrul
etalon,
Pentru elalonare Ind doul racomandllfl;
Este de dorit ca tarmlstorul si se alle In apropieraa
capului cu marcur al termomelrull.lJ aIalon ,1 va tre-
bui si avem griji s.iI izolilm perfect tarmlSlorul, penlru
ca si nu .. Iste nici un loc de contact al tarmlatorulul
cu lichidul tn care esta introdus.
Tarmifitorul 58 'Ia conecta la punte prin Illtermltdlul
unul cablu acranal pentrua nu culege .emnale parulte,
Oalele lran5formalorulu! de retea allll cele din Ilg . .. ,
Se vor 101051 lole E 10 cu o &ecl luna a mIezului da
5 cro".
Deoarece ac"t termomelru aste dastina! labora-
toarelor lotograflca, este bine ea In dreplul orlflciilor
pantru bac urI (din panoul cutiei aparatului) si preve-
dem un &l,tem de aplicare a unor ffltre Inactivlce sau
de alanuara a luminiI.
Acelil lermometru nu 'III Indica o temperalurA exac-
Ui In aar, etatonarea fiind fleull pentru lichida.
Revista
Tehnium
Piala Sc"mteti
Sector 1
telefon 17.60.10,
interior 1159
1,
Pentru a 5fI mellline Icee"al sensibilitate II termo-
metrului este necasarA alimentarea montajului cu
tan51une stabilizat., S. ullllze o schern.l simplII
da 5tablllnre, 101o&J od o dIodA Zenner de g V, ata (Jl m
f
tn aer termometrul .... Indlea o tamperalurl ma) mare
CI cea realii daloritl autolncllzlrll termlstorulul.
Cu pullnll alentle sa putea confectiona o pla511
de nelnloc.ull In laboraloarale fotograflce cu pretentii.
19
-
IUSIITII .IITID
AIANdAllA
Un tablou poata schimba un.' Inclperi , 1, cu egal l uce . ..
celor car. o locul. ac. E .. ntialA rlmlne, evident, I C8p&cltat sa pl tlcI de II ..
constitui Inb.o nece ... rl, reconfortanta, agr.abll&. Deci, nu orice tablou ...
Da, la 'M d. Importanti se .. fi - speciall,tiI!" decorllt lu"1 Int.rloar.
a' nt aici unanlmll - _, ez.fU. inspirati) . t.blourilor, 'n da colori 1,
dimen, iunl , de raza vizuala. eventualului privitor, dar _ mai al .. - ' n d.
mobili er, ,1._ d. toat. celeialte tablouri.
1
InAllImea la care 88 ' iuazA tabloul e decisiva.
Norme tategorlce, bineinteles, nu exista.
NIvelul vIzual normal al privitorului decide
Insa, de regule. optimi.
In cazul tamerelor IoaH sau mansardlte e pr.
!erabi! chiar nivelul vizual al unul om sUnd pe seaun.
(Spa!IUlliber de deasupra labloulul va spori senzatia
de InAltime.) In rest tablourile mari se oare-
cum Inspre centrul peretelui, eem le jumatatea
iat cele mici later.1 $1 mai sus de
lumal atea InaltimI! peretelUI
2
Fundalul se recomandl a fi cit mal odihnitor.
Culoarea ne.o oferA peretele .Ib. In
ordine, ar fi de preferat zugrAVI" in
culori deschisa (pastel), fara stridente de
tolorlstlUl tabloului.
In tazul In tare avem o c.merl mita foarte multe
tablouri, alegerea unul singur perete-fundal zugrA-
vlrea sa (speciali) In alb ne va Ingadui o
foarte grup.tA a tablourilor ,1, in t imp, o
mal Inspirata pun.re In valo.re.
5
Inlre mobila $'
tablouri tre-
buie sa fie o
armonie per-
fecti. UngA un dulap
Ingust sau deasupra
unei mlsute lipite de
perete, un tablou. fie
,1 de dimensiuni mari.
foarte bine: un
grupaj de trei tablouri
mkl pe un perete
nelncjrellt poale a,
vea, la fel, un eleet
excelent. Important
esle UI lumina - etlt
ziua tit noaptea-
sA cada direct pe
tablou, tara reflue
Indirect e, parazite,
Indirecte, parezlte.
B
Un t.blou prea
mare poate In-
negativ
o
constlluit din piese
de mobilier delicate
de dimensiuni redu-
se. Un tablou mIc.
dimpotrlv .... , in con-
lutul unui mobilier
mllsi .... foarte robust,
se va pierde. Mult
echilibru deci; o ale-
gere o co-
respundt or corelal3.
Daca mobila este dispusi asimetric (mal
atunci $1 teblourlla li eranlele
1"lro menler. mal _clasic&. Inscriln-
du-se ...... Ia Iei de Inspira! - ambianlel.
9
DacA pe un perete se mai
muhe tablouri. eSle bine sa Incepem
aranjarea lor eu ac.I tablou care
ar putea domIna peretele UI dI-
mensIunI ,1 tOIOfiL ',xat acest tablou
de toate celelelle vor fi dispuse
astfel intlt sa nu creeze senzalla de
Dar si pornim ,1 aici de fa
sugestiile concrete ale decoratorllor.
O
In UlIul unui grup de tablouri. eSle
Important ca din punct de vedele
vllual sa se creeze un anumit achi
IIbru Jmaglstie (t ablourile sA nu se
In clllui unei camere mari, tU indrazneaU!.,
putem zugravi Intregul perete - tel ales drept fundal
_ intr-o culoare InchisA, violentA.
Gustul modern permite, in sflr,it,
tablourilor. t hlar ,1 pe un perete l ugravit
(cu lapel). mInimA ar fi UI modelul
(desenul mpeluluhl) sA fie cft mal d iscret,
DacA in raport cu peretele. mobila eSle
t! In mod voit (si vizibil) si metric., atunci
rea tablourllor trebuie sA nu contrasteze tu aceasta.
DatA o IncApere este prea IncarcatA cu mobilier sau
prea IntullecoasA. l ablourllor pOll l e avea
un efect negativ. Deci, nu cu orice cit mal
multe oricum
anuleze Intre ele prin aglomerare, sA nu se
piarda prin InsumAti coloristice nepotri -
vite, sA nu ne obose.scl). Ahernarea
unor pereti tu fart tablouri - din nou.
In funttie de mobilillf - se poate dovedI
salutara In calul unor tablouri grupate
Daca peretii pIInii sint tU mobilA
se pot doua, trei tablouri de mici dimen-
si uni pe petelll tare incorporeaza ferestrele
Peretele - liber - fiind relahv
fart strldenle aglomerAti, iar tabloul- dlmpotrivi
- mare $1 elt mal viu colorat; numai In felul acesta
tapelul nu va conturll cu tabloul.
DItCA totu" tapetul este foarte Incarcat, se reco-
mandA Int.drarea tabloului Intr-un passepartoub
IaL alb. mtlfllt sa estompaze efectul negatIv al tablou-
lui.
T.blou,,!e .. 8,azA. cum . rAtam la I nce-
put, $1 In funclie de camera (sufrageria.. birou,
dormitor), determinat direct de mobilier. OacJ
mobila esta /oalA. nivelul medi u de
al tablourll Ol' ... a coborf ,i el: la o mobi lA ve
urca. farA a solicita InsA .... mod special pri ... irea.
20
'.' ..
' ..
Ingust, este mal Indicata '" acesle situatii
unul 'Singur tablou pe InAlllme s.u - de ce nu?-
mal multe tablouri mIei dispuse pe ven,talA - ali!
ciI tonstltule o Imagine unitarA (dar. eVldenl .
datol tablourile Inglldule atest lutru).
fiecare tablou trebuie sA aibA rama cea mal
potrivitA cu putinII, cea mal Insplratll 00110-
da., passepanoutl-ulln stare sA-1 sublinieze
cit mei pregn.nL 081' daei .... em mal multe
hlblouri tematic apropiate putem forma un grup
unitar folosind o singura _ 118 D pinzi'!
de culoare discreta, fie un tarton alb - pa UIte vom
dispune tablourile In fel Intlt sA nu parii Ingr6,
moldite nla Invecinate.

I
in realizarea unul
Interior in stare sl satisfad cele mai va-
riate ,usturl " o constituie
Imbinarea armonloasl a de
bul .Ie apartamentului. Ilri rabat
de lustlflcatele estetice.
SI lulm. de exemplu. camera de zI.
Ea trebuie si indepJineasd. mal multe
funqluni, 0. : kK de destindere, de studiu
Individual (in lipsa unei camere anume
pentru studiu). de primire a musafirilor,
d, sufr3,Jerie (in anumite "
chiar - de la o ori - de
pentru dormit. Din aceste considerente,
Unle ... d, zi trebuie sl fie camera cea
mal mar. din apartament. Mobilierul ales
d, dv trebuie sl exprime clar aceste
lunc\lunl ,1. fn special. pe cele de bul.
,1 anum. destlnderea ,1 primirea musafi-
tiiOf
rilor.
In acest sens, vom duta
prln mobitier un dt mal intim ,1
confortabil. Fi,. 1 ilustrem o varlilntl
foarte at'ractlvl il unui de
in formi de U care consti din (otolii,
canapea ,1 o mbuti avind planul orizan-
talia nivel QJ canapeaua ,i fotoliile.
confortului trebuie o
nem printr-o alegere a lIiCestor
piese. Astfel. fotoliile ,i canapeaua tre-
buie s1 albi o tapiserie moale ,i rezistenti.
avind in vedere acest este foarte
solicitat.
Biblioteca poate dobindi o noti de
,i intimitate prin includerea in
structura sa constructiv! il unor obiecte
CAMERA DE ZI
cum ar fi : televizorul, picupuJ.
barul etc., realizindu-se o
estetld ,i
in acest context. masa cu nellpsiteJe-j
scaune este mult mai fie
plasati latenl, lingI unul din ri
liberi. in lipsa unui birou de lucru,
masa poate prelua ,1 aceasti caz
in care pe peretele allturat se poate
plasa blblloted. u,oati pentru depozi-
tarea obiectelor strict necesare studiului
lucrului (fig. 2,.
CUI Bilii
GARSONIERA
G.r.onl"l Ir.bule 5t alltlsllC" 10.1.
lunctlunll. d. b.ri .Ie unul aparta
m.nt: d .. tlnd.raL odlhn., servitul m ..
ul prlmlr .. mu .. firllOf etc..
A ... ,nd In ....o.r. Ilptui ci loatllCes'.
luncllunl tr.ou.. .... I lbli loc Intr-un
cadru "amna, II c." o fllol ...a" l '
IInti a moblllrll ,1 o ludlclo.d ImpAr_
lira aplUulul.
Una dlnt" plnale d. mobmar, c.r.
aCUM o .upr.l.... mare, nla patul;
d. 'C"I, un pat rabatabll con.lltul.
.d .... o rllol .... r. raall In ClIlul unul
pallu rntrln ..
Se POlt. obllne Ind ac.la.1 <:1,110
de apal lu prin suprapun.,. a dau"
p.turl, pr .... itul. cu mln". 111.r.I.,
conatrult. d. 1" n.turt Incit 5t plr-
mitA O IUprapun.r I.oanl" (fIO. 1).
In IJmf)Ultllel , paturile suprapuII. aco-
perita cu O tuy.riuri d. efact, pol d ......
ni o eleg.nt.l tanapn.. Noaot .. , dlm-
potrlYl, II poall obllne 1.111 pllt dublu
111.1 dau" paturi a.p".t .
La unale Ollfsonl .... , buc"t"rl -
CI ampJ ... m,"t - asi.
spatial CI o nlll a c.mat.1.
In ac.at Cal, servitul mas.1 poei."
fI!OJ ..... prin Intermediul unei mAlul.,
d.asupra cir.1a .. pol .m.nl" titluri
pentru depO!it"M unor obiecte util
ca: p.h.r., aervlcll de buc"lAria {I lO. 2}.
Dar m ... paa" fi folosn .. In ac.I l
timp I I p.ntru atudlu Indl ...ldull, pa
rafturl putInd ..... loc Cit ..... c"f11 , 1
obl.ci. atrlct neellar. aClltul acop .
MiC. blbllotec .. .I.J ..... con'lllul ast
f.1 o dlUrnlllr. a.retl ,1 UlaI'" Inlr.
c.1e doua aPatil nou cra.I., prin IUllc-
tlon.tn.t ... lor dlstlncl'"
In lcest Iei, realldm o ambllnll
plAc ula. capabl1l .. r"apundl tolod.tl
cl1'llI,.lor aupll ment.r. d. spatiU.
Z1

L
COROZIUNEA
SI
PROTEJAREA
UPR
Prin COfoz!une se Inlelege IIce' proces de degra-
dare cllimld a metalelor datorat IIcllunll mediului
I"canlurilaf. Aatfel, In cuul IleruJul, care contine
' ITIIIUritill corotlunea se datoreaza lormlJlrll la 5upr.,
fala lui. unor m1cropf1e gelvllnlce In pre18nla apel.
Ape esle de&compusJ de ImpurUalell din fier In 10"11
Ht ,1 Ol-r. lonJl de fiM blvalenl, In prezenla lonllor de
oxldrlt. vor lorma hldroxldul fer05, cere 511 (lx/deIllA
In aer ,1 formeaUi cu apa hidrOlldul ferlc:
H"O -----; li" +OH-
Fa"'" +20H- _ Fa (OH). - hidroxid feros
.. Fe (OH), + 2 H"O + 0. _. Fa (OH). - hldrolld
leric..
Cu totul altfel se produce corOZlUl'l811 elumlnlulul.
Ac.s' pr(lces de distrugere chimic' 58 produce, In
cazul numai la 5uprela\lI. AC811Sti com-
portare se datoreaUi faptului ci prIn oddarea super-
ficial! Il lIIumln'ului SI obllne un strat subtire de odd
[AI,O, l_ Acest slral se deosebe,te de stra-
luI de hidrox.1d ferlc, deoerec:e acesta dIn urma este
porol ,1 nu complel, din care eeuz.ilaPII dlnalmosler.il
d.iI na,lere la alte mlcloplle galvanlc. sub stralul de
rugln.il, CI!IC:I, In CIIlul fleru/ul, corozlun_ eate pro-
greslvl.
gre-s'va,
CD,itDllr'. ti' "ncar ... sint m.hurlle pentru Inde-
p.ilrlarea corDl!unll lierulul, Cal Intre cele I!ou.il ope-
ratii de aeoperlre metaUc.il a flarulul ustii o mare
deosebire, Astfel, cInd slratul de cositor hlanlul
esle dIstrus, In ecellOC; apa dIn almosfer! [umldllatua)
formeazi o diferenll de pOlanllal, flerul conslltulnd
anodul (polul pozitiv), Iar cosllorul calodul (polul
negativ) , In ace,,! moment apara o diferenta de po_
tenlial, electronI! (sardnl negative) r;e depJaseazll de
la Iler 5pra cositor, aici 10nU de hldro-
gel'\. Se formeu.il 1111' mlcropiie galvanlca In care lonll
de se cu lonii de OH-, formInd Fe(OHl,
$; prin o. idare Fe(OH)., flerul corodlndu-stl progres' ... .
''''f
.
\ ;P- , .
)
La zlncare, fenomenul are loc Invera, flerul constl.
tulnd catodul ,1 zlnctll anodul, electronll Ireclnd alc
de la zinc:: la fier. AUllltll Inver .. re a sarcinilor se
datorell.Zl zlnculul ca" .e afli In seria tensiunilor
la stinga I!erl.llul. In ace.t caz, zlncul e,le acela care
se consumll, "erul rlmlnlnd mal departe protejat.
Fierul sau o\elul se mal pol acoperi cu cadmiu (cad
miere). Cl.lpru (arAmlre .au cuprare), c;:rom (cromale),
nIchel (nlchelara),
In figura allIturatA .. aratA 'c;:hematlc proce6tlle ce
au loc In clIlul cosllorlrU ,1 zlncArl! "erulul.
Am gb.t de a vA prezenta teorellc proce-
sul da degrada,. chlmld a metalelOl" - corOlll.lnea _
pentru a ,II sa alegem cele mal timple ,1 mal eficiente
mAsuri da Indepllrtara a acutul procea nedorit
Toate operalUIe da Indepilrtare a corodunU (coal-
lorlre, zlncare, arglntere, cuprare, nlchelare, eroma-
re etc.) prezfntil avantaja ,1 dezavantaje In repari de
melalul ain c.uport) ,1 da cel acoperitor.
Cum fn numilrul 8 d in IunIe 1173 em prezentat In
c;:adrul n.JbrlcU ulii. operalla de co,/torlre
pentru obIectele din fier ,1 o\el, era mal mult CII nace-
,ani prazentar8ll aspectulUi teoretic al procaliulul
c;:hlmk: de degradere malalelOl" elPU5e mediului
InconJuril lor, pentn.J a arAta dezavantajul aplidrll
de cOlllorire ,1 aventajul celei de zlncare
In numArul viitor vA vom prezenta " aIIa
pentru protejarea pieselor metalice (arglntarea, ni-
c;:helilrea. IIIIcarell., colorarea Chlmld etc.).
pentru
Din 3 monUDItt metalice
' .J;" _, __ .:--" . . " _ _
(din aluminiu eloxal
sau din fier pdtrar,
vopsit cu ducal ,
legale in partea de jos
printr-un sinem de
(are oferd o mare stabiliral,',
11!' reaJlZeo.uJ
un amue01l1
modem scaun-fotoliu,
care, in OLelllli timp,
esu deosebit dt comod,
TOTI
."
F%lii din ma/mal
plastic Ulmal ,
foane divers GOlorau,
nudiale fi prOitClatt
in afo Iti inG/
sdse muleze
dupa forma corpului -
a/unei cind mrpuJ
ule in
cea moi propiu odihnei.
F%fii/e prezinrd
mar,le atJtlntQ}
f se por suprapune.
ocupind - la 1Ief)(Jie -
Utl S/Jlllju
absolut minim.
Contel'nere/e
pentru flon-
rllprllzjnt4
adesea
un mobilier
integrat
in ansamblu
cu un cu:unt
deGOratlv
indispmsahil
unui inttriar
modern.
Forme GOmpl,x,
simple
snt realis:ate
asttlzi
imr-un nunufr
van'al
de culan'
ti linii
din cel
mai obtinuit
material plastic.
I
-
ACTUALITA
COS
Of. Ing. F. ZlGlNESCU
In laboratoarele cunoscutei firme engleze
((Srltlsh AlrCfafl Corporatlon. se fac IncercArile
modelului tehnic al celui de al 8-lea salelit
european, pragllJ! In .regr .. OrganltaVe' de cerce-
tati spaliale europene (ESRO). lmpreun6 cu BAC,
la realizarea acestui setelit,denumlt COS-B, coope-
reazA firmele .Mellefschmlt1-811Ikow-Blohm .. " CE-
SAR, der BAC .,18 Insarcinata cu proiectarea
realiza,. sistemului de mAsurare li altltudlnll, cu
inreglstrllrile electronice. cu sl,temele pneumatlce
" fluide de control, cu panourlle cu baterII lolar .
Acest salem - prezenlat pe bancul de asamblare
in fotografle - .... destinat Incepind din
anul urmAtor, li radlalle! solere " li emisiunilor
".tactice, fii nd dotat cu un tel cop-gamma. capabil
sA inregistram dlreclle, l"hln,ltal_ " distributia
acestor radlalil.
Motoarale rachatl lonlce, din nou ln atentie
Firma francezA SEP a realizat un motor ionic de
250 wall, la tensiunea de \115 ,i o Intensitate lHl
100 mA, folosind ...aporil de ceslu, care pAtrund prin
capllarltate In motor, cu un debit orar de 0,5 grame.
Motorul. cu o ..... ,at .. estimati la zece ani, este des-
tinat stablllzarii sateli1l1or, el asigurInd un impu ls
total de 108 Newtonsecunda si perml1irld pinA la
2 mllioane de porniri (opriri); In acest scop a fost
CUVINTE I TE
- -
PRINTRE
ORIZONTAL: 1. AI..-b . '" LunA. 2. Vehiculapa-
lIar._ - ... ,1 dota, .. lui lahnlell (alng.). a. Planeta din
galaalll no lrl, tlntl de ...lItor 'Iron.utlcli - Prin
Int.rmadlul lor la Ir.o.",1t m ja In sp",lu.. ... t..
Inlr.r. 10 c.blnil - CII Imlolte In unl .... r .. 5. Inln,
d. 001010.11 - In UliI - SI In .ntenAl 1. Scripete de
1\. - G.II _ In Sanatl 7. DlaclpUnA re"glo,,' ldrun-
clnatl din tem.16 Min cuc..-Ir .. spatiului cosmic
d. dtr. om. a. P. Siri ui - Cllun In pr 1Ina Omp.
nllor - Roman Nln.la. Loc: o. ameri,.r. al nave-
lor . paltal. _ nrg In EI ...",I . 10- Incep oc.anel.1
- Barl da otel lamlnat - m. dlclnll la tcandl-
na ...i. 11 . Alti planetl a g.ladai noa.tre .pre c.r 1
... or IUIl zborul na .. co.mlce - Saxul !rumot, prezent
In eo. monaut1c1 pr in Vaklflllna Ter ko .... (pl.).
VERTICAL: , . IMI .tle cal '" cere ,e .iec:lu.t pri-
mul lbor al unul om In co.mo., l,A. Gallarln - Anl-
m.t. 1010.11 ap.rlm.nl.1 p.nl ru zborurll. co,mlce
- C.plt.1 In tlmabll, cal cer !Aurit cOlmlca
,1 care a pAtrunl In lum.e Inllnl" unlYlllulul. 2.
Tlolko .... kl, da .Kamplu, cal c.r. a PUI bazei. lboru
rllor lnl.rpl. n.tar. _ MOltrA .dusa; d. pe LunA. 3.
La !ncapulul orlcltul ..... nlm.nll - Dlmlnutl ... de 1.
tall. .. Oparatlun .. da trimit.,. I coamlc.
tn IPatlu - Punct cardln.l. 5. Ag.nlla Int.((Ia\loo.1I
dt pras.ti - Camila. ... OrganJlllzl In S.U.A. zboru-
Cititorii din strilnltate pot face
abonamente adresinduse ntre-
prinderii .ROMPRESFiLA TElIA-
Serviciul importexport pres! -
Calea nr. 6+66
P.O. 80x 2001
pentru
TOTI
dotat cu un r.ze/'Vor capabil si 'nmaglUlne:. 25 kg
de ceslu_
Penlru moloar.1e racheta cu combustibil loUd.
d&shnale na ...etel spatial-, au fnceput c.rcellrlle In
vederea pun.rH la punct a unul .Jut.J reactl ..., special
denumit TEKROlL, capabil _ aslilure mantln.rea
unei ...alori ridicate. pe timpul funqlO"liril
maiorului.
La deceniului, umanlt.t .... a dIspune
de un tal.scop cu ogUndi de Irei m.lri, pl. sai pa
o orbita clrcumt.resl rl? Se par. ci da. daci admi-
tem ca atare planurile N.A.S.A. Proiectul
telescop spatial, cum .ste el d.numlt In r .... lsla
lI.Sky and T.lescop.lI, pr .... ede aduc.rea pe orDlt1,
cu ajutorul na .... I.lor spati.le, a rachelelot TI-
tan.111 a altor mlJloac le eoocll. a elemente-
lor de:zasamblata ale Inslalall.l, Inclusi ... marea oglin-
di cu deschIderea de Irel metri'" c.pacltatea unghlu-
lera de 0,04 secunde de arc. Se apreciazA cj .c.st
I"slrument .... evolua la granl11 atmosf.rel terestre
pentru a putea beneficia de condiliile creole acolo
rtldialiel uHra'lfolete d. mare lungIme de undl
Via\ll .stlmatl a satahtulul, cu Marelr telflscop
montat pe el: zece anii
cartogr.flee primi. de la .at.lltul
d.stlnld c.rc.taril Inv.stlgArli resurselor lereslr.,
ERTS-1, lansat cu un an In urml. pe o orbiti polara
(h _ 917 km), au adui compl.tari pretioase hArtilor
regiunilor T.rr.!. Au fost necu
noscute sau imprecis localizat. eli: \acuri t'I Iran.
formalll ...ulcanlce In Nevada, nol surse mln.rale ,i
de petrol In SUA, afluentl al fluviului
Amazon, erori ,1 abat.rI pinA la 20 de mila.1e ' nl u"
fl uviului Amnon, formatII montane din Antaretlea,
resurse pilcicole '" GoHul M.l le. red.senarea gra
nlt.lor statului Mall elc.
Unul din c.1e mal ambl1loase programe
ale europene ESRO pre ...ede lansar
peste .nl a mar.lui satelit de.tlnat c.rcetlrilor
, , 4
7a910lt
riie sp.tI.l. - Alt roneut emerlc.n, e electual primul
zbor cosmic pentru patrie .a II al Iralla. In lume
7. Inlr-o cllpll - AI dOIl", "Iron.ut sa
YleUc. care la 1, VIII ,I901 a afactualln cosmos 17 ra-
tatII In Jurul P6mlnlulul - Tomllcu Fellcl 8. A ull'
(reg.) - O p.rt. dlo Mar Eg,,1 II. 81 ...01 all.tle -
Dln, 1I _ Modu lul d. comanda. to. Radio n.termlnatl
- Forta nucle.rA n.cec.r' lanilrll II lunct lonArli
nlvelor cosmice. It . A,a .... r.mlna .mlnllr .. efollor
COlmolulul - Plld.1e n.lur.t. CI lngraun",zA I.n.
terea Cal mle .
Cuylnl. r.r.; IRAR, DEVE, ELGD, EIR, ARNI
..,
in IIstronomie razelor X, denumit HELOS (HIghly
Eccerolrlc Lunar Occultat ion Satamt.). Cercetarea
d.taliatl a surselor de raze X din unl .... ,. ...a conduce
la deacilrarea tainelor ,1 struciurll ac.stula, Incl ual ...
conflrmar. s.u nu: a '.orl.1 universul ui deschls-
Inchis .
A
8 7 I 9 2
10 2 2 11 12
8 I 3 13 2
14 4
IZ 11 111
4 8 2 5 8
8 15 9 3 9 8
7 8
6
8
11 1 I
4 8 7 12 9
14115 11 2 5
15 II 2 6 12 I 9 I 71
B
Inlocuind cifrele prin IIte,e "etI ,{IA d! 1, A.-8 _
mirele u ...anl rus ClIffl a pus balflle lborurlkx In/erpla-
neure. Pe orilontM,cuvln/e laglflJl cit! zborurile cosmice.
OEZLEGAREA JOCULUI DIN NUMA"UL T"ECUT:
1. Bobrno; t. Cobott; a. Ub.ot; " C .. bon; S. No.dlq ..
Gud.on; 1. Lignit; 1. Fonol1; 1. Culori; '1, Clm.nt; II. Su_
noto; ,z, S'''a1;I3. lonlcl; 1" 1. Atlal O: II. ,.Ionfo:
n . Mot.l" 11. Upltfr, IL ,., .... 1; "'" ..tat; 11 tllnl ...
2Z. Chimic; Z1 CI ..... t;: M.L .... tI; 15. Lot, .. t; !L .,,,,ca:
n. Sit .. rl; ...... gln&.
La realizarea acestui numlr au colaborat:
ing. R. COMAN, Inl. V.
Ing. SERGIU N. GALAM
BOS. Ing. M.IVANCIOVICI, ing. V_
LAUR1C, inl _ 1. Ing .
D. PETROPOL. fiL M. SCHMOL, Ing.
1. ZAHARIA.
Prezentarea artlstid: ADRIAN MATEESCU
Prezentarea lrafld: ARCADIE DANELIUC
-
-

-
TEHNIC TEHNIC TEHNIC TEHNIC TEHNIC CLUE


-
-
-
-
fotolii similare a unor panouri decorative
de mari vezi cel din fundalul
b) un amplificator stereo (2X6 W) realint de
dtre membrii cercului radio al club.
Secretul reallz:.lrllo .. de ploi azi: o activi-
tate bine ginditi li o neintrerupt! colaborare cu
intreprinderile cu cinKlubul local, cu
asa de culturi $i casa sindicatelor.
O excelenti acumularea de fonduri
(prin nsql clubului) in vederea unei
mal bune utllirl tehnice, pe
Trofee: me<lalii $i o cucerite de
membrii cercului de aeromodelism.
Cercurile cele mai solicitate: Radio-TV.
Modelism. Foto. evi-
dent. Auto-moto, ultimul urmind in pro-
gramul $1 un curs de conducere auto.
Material pentru publicare tn pagi.
oile revistei Tehnium: Viit orul ceas electronic
CI afip.re numericI., ana.t la ora n curs de
rea.lizare.
- -
-
-
- -
-

-
-
-
-
-
-
- -
-
TI
Obiectul pre.z:entlrii: eTehnic-<lub .. ul din
a tehnicN.1a un an
de Iii .
In cele doul fotografii :
a) excelenta sali de audic. ii a clubului (indusiv o su-
gestie pentru rea/iurea de dtre amatori il unor
lalAIC 1 ...
II A IMI
Prof. DORINA
FOlosind piatra naturalA prelucrata sau cea Ilrtlflclali,
$8 pot realiza lucrirl da mara elect In tehnica
maliliculul sau a imltellel de mozaic. Edhulnd metodll,
611 pol face lucrAri ample care sA imite perfect chiar ,1
ceramlca.
Tehnica mOlaiculul e folositi curent tn decorafell fala-
delor. perelllor, plafonulul, pardoselllor, plsclnelor, dar
e potrl ... l16 ,1 In calul unor lucrlrl de mici dimensiuni,
cum sint blelurlle gheridoanelor. suportul unor 16ri sau
platouri, ca " In cazul realizArii unor decoralll murele,
menite si confere o altii plasllcl spatiului InconJurltor.
MOlalcul esle o lucrare executata din bucAtele miei de
ceramlci, pletrlcale ,Iefulte sau ne,lefuite, gresie. mar-
murl de forma regulati sau neregulat .. de d(ferite dimen-
siuni ,1 In diferite culori, lipite Intre ele cu un liant polrl ... lI.
c.1 mal ades .. cu Iplo, ,au morta,.
Falt de piatra naturalA, ceramlea prezinta avantajul
variellUllnllnlte de culori pe care O poate avea (de retinut
ca In preZInt comertul PUfHI II dispozitia CelOI interesaU
placule ceramlce de cele mal diferite culori ,1 mArimi).
Raalllllrflll InCilpe prin slabillrllll unei Idei com_
pozltlonale, concrellzall Intr-un de!;en realiUI pe hirtia
loarte subllre .au celc. Materiale neceure:
- PI.lcule subtiri Oe platri neturalA sau artlflclall.
marmura sau gre.le. PI.lcu\eie de ceramlc.l aflate Iri
comerl au dlmen.lunl (2x2 cm, 4x4 t:m):
- IplOI (clrea 3 kg);
- llanl1 de altii naturi decft Ipso.ul, cum sinI cleiul
sau aracelul;
- nlon 5110
Plicutele II geo-
m.trlc. ,au dupA
"
"
,, ------
Cleiul de oase se prepari astfel: Intr-o cutie de conserva
se pun III Inmuiat 100 grame de clei cu apl cald&. Se pune
apoi la fiert In *.baln-marle . Se Iad d fiarbi cam 20
minut., lucrlndu-sa cu el cald.
Cind am terminat de lipit bucAtelele de mozaic pe loati
suprafata compOl ltlal, trecem la fixarea" rlgldizarea lor
prin tumafea unei plici dlnlr-o compoIllie de Ip505 cu
clei sau arac_t, Ipsos cu nltrolac IIIU mortar simplu. Cea
mal convenablli compOIll1e a cea din Ipsos cu del Iau
aracet Prepararea lpsolulul _ ce. mal Importanlil ope-
'"\'.
ntr-un cancloc iau Intr-o de
douA, punem apl plnl la
volum. Se cerne Inloaul
pl"" cInci
""
p'"'

S-ar putea să vă placă și