Sunteți pe pagina 1din 20

<'.

FondulRomande contragaranta;e8:A.
Norma nrA/2011, ed.1 rev.2
<

NOR M A Nr. 4/2011 privind contragarantarea garantiilor acordate pentru sprijinirea infiintarii ~i dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

Prezenta norma a fast elaborata in conformitate cu OUG nr.23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare, aprobata prin Legea nr.312/2009, cu modificarile ulterioare, Actul Constitutiv al Fondului Roman de Contragarantare, aprobat prin Hotararea nr.1/2009 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului Roman de Contragarantare, Ordinul ministrului intreprinderilor mici ~i mijlocii, comertului ~i mediului de afaceri nr. 1364/23.12.2009 privind aprobarea conditiilor de acordare a contragarantiilor, OUG nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii ~i dezvdtani microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri f?iRegulamentul CE nr.1998/2006 privind apJicarea art.871 ~i 882 din Tratat ajutoarelor de minimis3. CAPITOLUL I Obiectul ~i scopul normei Art.1. Prezenta norma constituie 0 parte componenta a schemei de ajutor de minimis dedicatalMM-urilor care desfa~oara. activita.ti neagricole4, prin care Fondul Roman de Contragarantare acorda ajutor de minimis sub forma de contragarantie in favoarea microintreprinderilor apartinand lntreprinzatorilor debutanti. Art.2. (1) Acordarea ajutoarelor de minimis sub forma de contragaranlie in cadrul acestei norme se face cu respectarea dispozilii1or ReguJamentului CE nr. 1.998/2006 privind
aplicarea art.

87 si 88 din

Trataf ajufoarelor de minimis.

(2) Schema de ajutor de minimis a Fondului Roman de Contragarantare din care face parte prezenta norma nu intra sub incidenta obligaliei de notificare catre Comisia Europeana in conformitate cu prevederile art. 2 din regulamentul prevazut la alin.(1}. Art.3. Fondul Roman de Contragarantare este autoritatea responsabila cu administrarea schemei, avand calitatea de furnizor de ajutor de minimis, iar implementarea ei este realizatade Fondul Nalionalde Garantare a Creditelor pentru Tntreprinderile Mid ~i Mijlocii S.A. -IFN, denumit in continuare FNGCIMM. ArtA. Scopul schemei este de a promova ~i incuraja antreprenoriatul 9i de a asigura sectoruluilMM din Romania perspective reale de cre9tere prin facilitarea accesului la

1 Actualul art. 107 din Tratatul privind functionarea Uniun;! Europene.


2 Actualul art.10B din Tratatul privind function area Uniunii Europene . . Publicat in Jurnalul Ofiefal al Uniunii Europene nr. L 379/2006 4 Agriculture primara fiim} acoperita de FRC printr-o schema distincta (Norma nr.312011)

FondulRomande Contragarantare8:A.
Norma nr.4/2011, ed.1 rev.2""

finantare, respectiv prin acordarea de garantii contragarantate de catre Fondul"Ro"" Contragarantare. Art5. Prin aplicarea prezentei norme se urmare~te: a) promovarea antreprenoriatului in regiunile de dezvoltare ale Romaniei prin sprijinirea inceperii ~i dezvoltarii activitatii microintreprinderilor infiintate de intreprinzatorii tineri; b) cre!?terea numarului de microintreprinderi care vor avea acces la finantare l?i a nivelului de finantare care poate fi acordat acestora; c) stimularea spiritului antreprenorial al tinerilor; d) crearea de noi locuri de munca; e) reducerea costului total al finantarH pentru microintreprinderile beneficiare, ca urmare a ajustarii nivelului comisioanelorde garantare (componenta aferenta riscului preluat la acordarea garantiei5) proportional cu riscul transferat Fondului Roman de Contragarantare (reflectat de procentul de contragarantare); f) sprijinirea absorbtiei fondurilor structurale; g) Tmbunatatirea competitivitatii l?ieficientei microintreprinderilor beneficiare, precum ~i a capacitatii acestora de adaptare la realitatile pietei, in conditiile crizei economicofinanciare actuaie; h) consolidarea increderii bancilor :y;iinstitutiilor financiare nebancare in capacitatea microintreprinderHor de a accesa credite 9i alte instrumente de finantare. Art. 6. Norma se apliea pe intreg teritoriul Romaniei, in toate regiunile de dezvoltare.
CAPITOLUL II

Definitii Art. 7. - TnsensuI prezentei norme, urmatorii termeni se definesc astfel: a) ajutor de minimis - orice masura prevazuta de art.107 (1) din Trataful de functionare a Uniunii Europene, TnIimita unui anumit plafon, a carui vaJoare este considerata de Comisia Europeana a nu afecta comertul dintre statete membre silsau a denatura sau ameninta sa denatureze concurenta; , . nu -. .. I .. ) b) ajutor de minimis sub forma de contragarantie - sprijin acordat de Fondul Roman de Contragarantare microintreprinderii, prin preluarea riscului aferent acesteia la acordarea de garantii de catre FNGCIMM, exprimat valoric Tn echivalent subventie bruta a contragarantiei; c) echivalent subventie bruta a contragarantiei - valoarea potentiala a ajutorului de minimis sub forma de contragaranpe reprezentand diferenta dintre prima de contragarantare pe care microTntreprindereaar trebui sa 0 plateasca in condi~iide piata ~i prima de contragarantare efectivplatita de aceasta;

Determinata de fondurile de garantare participante la implementarea prezentei scheme.

Fondul Roman de Contragarantare'S:A., Norma nr.4/2011, ed.1 rev.2 . d) microintreprindere infiintata de intreprinzalorul debutanl - societat~ corTI,. cu raspundere limitata care se Tncadreaza in categoria microintreprinderilor con

Legii nr.34612004 privind stimularea lnfiintarii si dezvoltarii Tntreprinderilor mici ~i mijlocii, cu modificarile ulterioare, !?i Tndepline~te conditiile prevazute de DUG nr.6/2011 pentru stimularea infiinfarii ~i dezvo/tarii microTntreprinderi/or de catre intreprinzatorii tineri.
e) intreprindere in dificultate - 0 intreprindere cu vechime de mai putin de 3 ani de la infiintare nu este considerata a fi in dificultate in aceasta perioada, conform prevederilor capitolului 2, sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene privind

Liniile directoare comunitare privind ajulorul de stat pentru sa/varea ~i restructurarea firme/or in dificu/tate6 cu exceptia cazului in care Tndepline!ilte conditiile prevazute
de legislatia nationala pentru a face obiectul procedurilor colective de insolventa; f) contragaranlie - angajament contractual expres, irevocabil ~i necondi~onat prin care FonduJ Roman de Contragarantare preia 0 parte din riscul asumat de fondurile de garantare la acordarea de garantii, prin garantarea unei parti din garantiile acordate de acestea bancilor sau altor finanlatori pentru creditele :;;i alte instrumente de finantare contractatede IMM-urile eligibile de la acestea; g) finanlare - credit/alt instrument de finantare acordat de 0 banca sau 0 institutie financiara nebancara unui IMM, care este garantat intr-un procent de cel mult 80% de un fond de garantare, care nu include dobanzile :;;i comisioanele bancare, penalitatile, l?i alte asemenea sume datorate in baza contractului prin care se acorda finantarea. CAPITOLUL III

Beneficiarii finali, solicitanlul

contragarantiilor

!ii criteriile de eligibilitate

Art.B. (1) Beneficiarii finali ai contragarantiilor sunt microintreprinderile infiintate de intreprinzatori debutanli care indeplinesc urmatoarele conditii: a) sunt inregistrate potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ca microintreprinderi infiintate de intreprinzatori debutanti, respectiv "SRL-D" sau "societate cu raspundere Iimitata - debutant", conform extrasului de informalii de la registrul comertului /extrasului descarcat de pe site-ul www.recom.onrc.ro; b) sunt incadratein categoria de microintreprinderilor, raspundere prevazuta in Anexa A; c) nu sunt considerate "intreprinderi conform declaratiei pe propria furnizate de

in dificultate", conform informatiilor

registrul comertului l?i de buletinul procedurilor de insolventa;

Publicafa in Jumalu/ Ofic;al al Uniunii Europene nr. C 244/2004

Fondul Roman de Contragarantare S~A, Norma nr.4/2011, ed.1 rev.2 d) nu se afla In procedura de executare lichidare sau administrare speciala; e) nu sunt subiectul silita, inchidere opera1ionala;" diz in urma unei decizii

unui ordin de recuperare

Inca neexecutat

f)

anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor ca fiind ilegaJ ~i incompatibil cu piala comuna; suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat intr-o perioada de 3 ani fiscaJi (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv ajutorul de minimis acordat pe baza prezentei scheme, nu depage9te echivalentul In lei a 200.000 EUR, respectiv 100.000 EUR pentru IMM care activeaza in domeniul transportului rutier.

(2) Indeplinirea condiliilor de eligibilitate de la alin.(1) lit. d) - f) se stabile~te pe baza declara1iei pe propria raspundere, data pe formularul din Anexa B.1 la prezenta norma ~i a datelor privind expunerile din contragaranlii, ajutorul de minimis sub forma de contragaran1ie 9i lntreprinderile tala de care a lnceput executarea silita pentru debite fiscale, postate pe site-ul FRC7 (3) Solicitantul contragaranlii1or este FNGCIMM. Art.9.(1) Sunt eligibile pentru contragaranlie garanliile aferente finan1arilor pentru IMM, acordate de FNGCIMM potrivit propriilor reglementari interne. (2) Nu sunt eligibile pentru contragarantie microintreprinderi: garantiile aferente finan1arilor acordate pentru

~j acvaculturii, a) care i)ii desfaJiioara activitatea in sectoarele pescuitului reglementate de Regulamentu/ (CE) nr. 104/2000 privind organizarea com una a

piete/or in sectoru/ produseJor pescare~ti ~i de acvaculturfl; b) care l~i desfal?oara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa [ la Tratatul de instituire a Comunitali1or Europene; c) care i9i desfal?oara activitatea in sectorul carbunelui. in sensul Deciziei Consiliului Uniunii Europene privind ajutoruf de stat pentru facilitarea inchiderii mine/or de carbune necompetitive9; d) care i9i desfal?oara activitatea fibre sintetice. (3) De asemenea, acordate pentru: in sectoarele: siderurgie, construc1ii navale 9i aferente tinantarilor

nu sunt eligibile pentru contragaran~ie garantiile

a) activitatile respectiv

legate de export catre lari terte sau catre state membre ale UE, legate direct de eantitatile exportate, de organizarea l?i sau de alte eheltuieli curente legate de

func~ionarea relelei de distributie activitatea de export;

b) favorizarea utilizarii produselor nationale in detrimentul produselor din import;

La adresa http://contragarantare.ro/expuneri.php: Pubiicat in Jurnalul Oficial aJ Uniunii Europene nr L 17/.2000 9 Publicat in Jurnalul Oficial aJ Uniunii Europene nr. L 336/2010.
7 8

........

Fondul Roman de ContragarantareS:,.'\. Norma nrA/2011, ed.1 rev.2

c) achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri, acordate intreprin. care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertii or; d) activitati legate de produetia de armament, jocuri de no roc alcooll?i tutun.

~i produclia

de pe

(4) Verifiearea indeplinirii eonditiilor de la alin.(2) si (3), se face pe baza declaratiei propria raspundere, data pe formularul din Anexa 8.1 la prezenta norma. CAPITOLUL IV

Conditii de contragarantare
Art.10. Contragarantia opereaza pentru viitor, este asociata unei garantii specifice, limitate finantarii datorate de

valoric l?i Tn timp 9i acopera numai garantia aferenta microTntreprindere Tn baza contractului incheiat cu finantatorul. Art.11. (1) Valoarea maxima a unei contragarantii maxim de eontragarantare este de 80%. (2) Procentul de contragarantare

este de 64.000 EUR, iar procentul

S8 aplica la valoarea, respectiv

soldul garantiei,

iar

diferenta de pana la 100% din valoarea/soldul garantiei la care se asociaza contragarantia, este suportata de FNGCIMM. FRC l?i FNGCIMM actioneaza pari passu (nepreferential) cu privire la recuperarile ulterioare ale sumelor pla.tite la producerea riscului de credit. Art.12. (1) Contragarantia se acorda in aceea9i moneda in care a fast acordata garan1ia pentru finantare. (2) Valoarea contragarantiei se reduce pro rata, pe masura rambursarii finantarii garantate. CAPITOLUL

ly1

Prima de contragarantare
Art.13. Prima teoretica de contragarantare este prima calculata in conditii de piala, pe care ar trebui sa 0 suporte IMM-ul pentru contragarantia acordata. Tn conformitate cu prevederile Comunicarii CE nr.155/2008 cu privire la aplicarea art. 87 sf 88 din Tratatul CE

ajutoarelor

de

stat

sub

forma

garantii,

pentru

microintreprinderile

apartinand

intreprinzatorilor

debutanti este stabilita la 3,8%. etectiva este prima redusa pe care 0 plate~te in tapt obiectivelor efectiva sa

Art.13.1 Prima de contragarantare

microintreprinderea pentru eontragarantia acordata. Pentru atingerea prevazute la art.5 din prezenta norma se decide ca prima de contragarantare aiba valoarea zero. CAPITOLUL Y

8ugetul ~i durata schemei


Art. 14. Bugetul total al schemei pe perioada de implementare 2011 - 2012, defalcat pe

ani, este de maximum 2,0 miJioane eura, eehivalent in lei, ~i este prevazut Tntabelul 1.

Fondul Roman de ContragarantareS.A. Norma nr.412011, ed.1 rev.2

2011 Expunerea FRC pentru contragarantare

130

30 0,4 200

(mil lei) Total ajutor de minimis (mil. EUR) Numar estimat de beneficiari

1,6
900

CAPITOLUL VI Echivalentul subventie bruta a contragarantiei

Art.15. Eehivalentul subventie bruta a contragarantiei se calculeaza ex ante, in mod distinct, in functie de durata contragarantiei, respectiv mai mare de 13 luni sau de eel mult 131uni
Art.1S1 (1) Pentru contragarantiile de peste 13 luni, echivalentul subventie bruta se

determina prin insumarea diferentelor anuale dintre prima teoretica de contragarantare ~i prima de contragarantare efectiva ~iaetualizarea valorii rezultate, conform formulelor de caleul prevazute la alin. (2), cu rata de referinta 10 prevazuta in Comunicarea CE privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinfa $; de scontl1, valabila la momentul acordarii contragarantiei. (2) Formula de ca[cul este urmatoarea: ~pentru ani intregi de contragarantare: Echivalellt subvelltie bruta =
un de: valoarea garantiei Ie momeniulacordarii; SG, - 50ldul garantiei in anul i, conventional realizeaza in tran!?e lunare egale 12; c - procentul de contragarantare (%); p - prima teoretica de contragarantare (%); p'- prima de contragarantare efectiva; r - rata de actualizare (%); n - durata eontragarantiei (ani).
SGg-

i=O,n

SG.*C*(p_p') I ( l+r Y

determinat

eonsiderand

eEl rambursarea

ereditului

5e

10 Rata de baza pentru Romania (RO) eomunieata de Comisia Europeana pe site-ul htfp://ec.europa.eulcompetition/state aicJlleqislationireference rates.him!, /a care se adauga 0 marja de 100 de puncte de baza. 11 Pub/ieata in Jumalul Ofiefa! al Uniunii Europene nr. C 14/2008 12 Solduf luat in ca/c:ul este eel de la 31 deeembrie al anuJui anterior celui pentru care se calculeaza echivalentul subventie bruta a contragarantiei; pentru finantarile revolving pe term en mal mare de 12 luni (fara rate intermediare) SGf va fivaloarea garantiei acordate (adfca SGo).

Fondul Roman de Contragaranta~e $;A .. Norma nr.4/2011, ed.1 rev.2

- pentru prima fractiune de an de contragarantare: Echivalent subventie bruta = sa 0 *c*( p - P ')*d


12
Unde: SGo-valoarea garantiei la momentul acordarii; d - durata contragarantiei (Iuni)

- pentru ultima frac1;iunede an de contragarantare:


Echivalent subventie bruta = SGi "'c*(p- p')*d . 12*(1 +r)'
Unde:
SGj- soldul garanliei in ultima fracliune de an de garantare d - durata contragarantiei (Iurn) i-total ani de contragarantare

Art.1S2 (1) Pentru contragarantiile de eel mult 13 luni, echivalentul subventie brute se

determine ca diferen'a intre prima teoretics contragarantare efectiva. (2) Formula de calcul este urmatoarea:

de

contragarantare

l?i prima

de

Echivalent subventie bruta


unde:

sa 0 *c*(p- p')*d _ = __
12

SGo - valoarea garantiei la momentul acordarii; d - durata contragarantiei (luni13);

Art.1S3 Pentru calculul echivalentului in euro af ajutorului de minimis in lei exprimat ca echivalent subventie bruta se utilizeaza cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data aprobarii contragaranliei. Art.16. Valoarea maxima a ajutorului de minimis de care poate beneficia 0 microintreprindere se calculeaza cumuland ajutoarele de minimis primite in anul fiscal in curs cu ajutoarele de minimis primite Tn ultimii 2 ani fiscali consecutivi; aceasta nu poate depaliii echivalentul in lei a 200.000 EUR, respectiv 100.000 EUR pentru microintreprinderile care activeaza in sectorul transportului rutier.
CAPITOLUL VII

Regula de cumul Art.17. Ajutorul de minimis acordat in baza prezentei scheme nu va fi cumulat cu un ajutor de stat acordat in legatura cu acelealiii costuri eligibile (aferente aceluialiii proiect
13 Calculate cu luarea in considerare contragarantiei.

a lunii de acordare, exclusiv luna in care este scadenta finala a

".,

FondulRomande Contragarantar~'SA
Norma nr.4/2011, ed.1 rev.2 . ... ,
.

ereditatlgarantatlcontragarantat), In cazul in care acest cumul ar duce la 0 i'nten$. ajutorului de stat care depa~e~te nivelul stabilit prin regulamentele specifice Tndome ajutorului de stat. Art.18. Ajutorul de minimis va fi aeordat numai dupa ce s-a verificat de catre FRC, prin mandatarul sau FNGCIMM, respeetarea regulii de cumul, pe baza declaratiei pe propria raspundere a microTntreprinderii, a consultarii bazei de date a Fondului Roman de Contragarantare ~i a echivalentului subventiei brute a contragaranliei ealeulat potrivit dispozitiilor capitolului VI. Art.19. Tn cazul in care valoarea totala a ajutorului aeordat unei microlntreprinderi depa!?e!?te plafonul de minimis, acest ajutor nu va fi aeordat nici chiar pentru 0 fraetie ee nu depa~e~te aceste platoane.
CAPITOLUL VIII Implementarea normei

Art.20. Acordarea ajutoarelor de minimis sub forma de contragarantie se realizeaza prin intermediul eonventiei de contragarantare Tncheiate intre Fondul Roman de Contragarantare ~i FNGCIMM. Art.21. Tn vederea aeordarii ajutorului de minimis sub forma de contragarantie in baza prezentei norme, microlntreprinderea trebuie sa prezinte la finantator, pe langa documentatia solicitata de aeesta, anexele A si 8.1 la prezenta, completate 9i semnate. Dupa prezentarea documentatiei finantatorul 0 comunica FNGCIMM. Art.22.(1) in temeiul eonventiei de contragarantare FNGCIMM verifica indeplinirea de c~3tre mierointreprindere a criteriilor de eligibiJitate 9i a conditiilor de contragarantare conform cap.1II ~i IV, caleuleaza echivalentul subventie bruta a contragarantiei conform cap.VI, verifica respectarea regulii de cumul conform cap.VII, ~i, odata cu acordarea garanliei contragarantate, informeaza beneficiarul pe formularul din Anexa B.2 la prezenta norma. (2) Lunar, FNGCIMM notifica lunar Fondului Roman de Contragarantare beneficiarii, contragarantiile ~i ajutoarele de minimis sub forma de contragarantie primite de ace~tia. Dupa analiza notificarii Fondul Roman de Contragarantare confirma FNGCIMM informatiile primite. Art.23. (1) Fondul Roman de Contragarantare verifica modul de acordare a ajutoarelor de minimis sub forma de contragarantie de catre FNGCIMM prin actiuni desfa~uratela sediul acestuia, conform regulilor de procedura prevazute in conventia de contragarantare. (2) Tn cazul Tn care constata ca microTntreprinderile nu au indeplinit toate criteriile de eligibilitate procedeaza la recuperarea ajutoarelor de minimis acordate aeestora. Recuperarea se reaHzeaza conform procedurilor interne ale Fondului Roman de Contragarantare. Art. 231 Fondul Roman de Contragarantare monitorizeaza contragarantiile, ajutoarele de minimis acordate ~i evalueaza permanent riscul portofoliului, adoptand - in functie de

9
':l

'!r~

'()E.

CON)'~
'1l1'

~ c.u./.

2(l;!OIJS4a

~. z
i1

~
0.....

.-.fo;,

......

Fondul Roman de contragarant~;e$:A Norma nrA/2011, ed.1 rev.2 aeesta - masuri de ajustare a criteriilor de eligibilitate ~i/sau eonditiilor de contragar prevazute de prezenta norma. CAPITOLUL Reguli privind transparenta, IX

monitorizarea

~i raportarea

Art.24. Benefieiarii sunt informati in sens Tn legatura eu valoarea ajutorului !?i cu earacterul de minimis al aeestuia, faeandu-se referire la prevederile Regu/amentului CE nr.

1.998/2006 privind aplicarea dispozitiilor art. 87 si 88 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
Art. 25. (1) Raportarea ~i monitorizarea ajutoarelor de minimis aeordate Tn baza prezentei scheme se fae In conformitate cu legislatia eomunitara !?i cu prevederile Regu/amentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare plin Ordinul Prel?edintelui Consiliului Concurenlei nr. 175/200714 (2) Fondul Roman de Contragarantare, pe baza datelor furnizate de FNGCIMM, va elabora 9i va transmite anual Consiliului Concurentei un raport cu privire la implementarea normei, in formatul !?i Tn termenul prevazut de Regu/amentu/ privind proceduri/e de monitorizare a

ajutoare/or de stat.
Art.26. Recuperarea

Ordonantei de Urgenta a Guvernu/ui nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniu/ ajutoru/ui de stat, modificata ~i aprobata prin Legea nr. 137/2007, de catre Fondul Roman de
ajutorului de minimis se realizeaza conform prevederilor Contragarantare.

Art. 27 . Fondul Roman de Contragarantare va tine evidenta ajutoarelor acordate in haza prezentei norme, pe 0 perioada de minimum 10 ani de la acordarea ultimului ajutor In cadrul acesteia pentru a se putea stabili daca sunt respectate toate conditiile prevazute In

Regulamentu/ CE nr.1998/200B privind aplicarea dispozitiilor art. 87 si 88 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoare/or de minimis.
Art.28. Beneficiarii vor line 0 evidenta specifica a ajutoarelor de minimis primite in baza prezentei norme, Tn conformitate cu legislatia ajutorului de stat. Art.29. in vederea asigurarii transparentei minimis, Fondul Roman de Contragarantare ~i a unui control eficient al ajutoarelor de va aplica prevedenle art.6 din Ordonanta de

urgenta a Guvernu/ui nr. 117/2006 privind procedurife nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobataeu modifreari prin Legea nr.137/2007, referitoare la schemele de minimis !?i
va transmite spre informare Consiliului Concurentei 15 zjle de la data adoptarii. prezenta norma, in term en de maxim

Art. 30. Pe baza unei cereri serise, Fondul Roman de Contragarantare

va furniza Comisiei

Europene, prin intermediul Consiliului Concuren1ei. in 20 de zile lucratoare sau in termenul

14

Publieat in Monitorul Oficial al Romaniei, Parlea I, nr. 436 din data de 28.06.2007

10

Fondul Roman de ContragarantareS.A.


Norma nr.4I2011. 00.1 rev.2

~.
,

fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeana Ie considera necesare' evaluarea respectarii condi~ilor acestei scheme de ajutor de minimis. CAPITOLULX Dispozitii finale Art.31. Prezenta norma vafi Contragarantare. publicata integral pe site-ul Fondului Roman de

Art.32. in aplicarea prezentei norme, Fondul Roman de Contragarantare va emite proceduri, care se supun aprobarii Directoratului. Art.33. Prezenta norma include urmatoarele anexe: Anexa A - Declaratie privind incadrarea in categoria IMM

Anexa B.1. - Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unui ajutor de minimis sub forma de contragarantie Anexa B.2 - Informarea beneficiaruluicu privire la ajutorul de minimis sub forma de contragarantie acordat Presedintele Dire

Elaboral: Direqiajur' Dir. Angel

Avizat: ontragarantare Serviciulrisc

Serviciulajulor de stat :?ef servo Sorina Palan

dru Vi....

Seier.: rv. Olga. Calin

[)-Ui~

11

ANEXAA

Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mid $i mijlocii


(Se completeaza toate rubrlclle din formularul-tlp in limba romana)

CAPITOLUL I: Declara~ie intreprinderilor mid i mijlocii

privind

incadrarea

intreprinderii

in

categoria

I. Date de fdentificare a intreprinderii Denumirea intreprinderfl . Adresa sediulul social . Cod unlc de inregistrare , . Numele ~i funqJa (pr~edintele sau echfvalent)

conslliulul de administratie,

director general

II. Tfpul Tntreprinderii Indicati, dup! caz, tipul intreprinderii: I_I intreprindere autonoma - in acest caz, datele din tabelul de situatia economico-financlara a intreprinderllsollcitante. Se va datele de la cap. II. 1-1 intreprlndere partenera - Se va completa tabelul de mai jos efectuate conform cap. II, precum ~I a fi~elor aditionale care se vor intreprlndere legata - Se va completa tabelul de mal jOs efectuate conform cap. II, precum !ii a fi~elor aditionale care se vor

mal jos swnt preluate doar din completa doar declaratla, fara pe baza rezultatelor ata~a la declaratle. pe baza rezultatelor ata~a la decfaratle. calculelor calculelor

III.

Date utilizate pentru a se stablli categoria intreprlnderii1 I (mii lei/mii euro) (m~~!L~ii euro) .

jE;;;:~itiul fJnanciarele re-fe~lnta2

~i

'l~rul mediu anual de salariati l----c-if-ra-d-e-a-fa-c-er' anualil neta Active'-t'-o--t-a~l~e-~--J I Important: Preeizatl dadi, fata de exercitiul financlar anterior, datele financiare au inregfstrat modlflcarl care determlnl!i incadrarea intreprinderii intr-o alta categorie (respectiv mlcrointreprindere, intreprindere mica, mijlocle sau mare). Nu I_I Da (Tn acest caz se va eompleta i se va ataa 0 declaratie referitoare fa exercitiul flnanciar anterior) Semnatura ....................... (numele ~i functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea) Dedar pe propria raspundere di datele din aceasta declaratie i din anexe sunt conforme cu real itatea.

---------l I-------.----~. -~---r ',-------=__ .. _

Data intocm irii

.
.

Semnatura

CAPITOLUL II: Calculul pentru intreprinderiJe

partenere

sau legate

I. Sectiunile care trebule lncluse, dupa caz: - seetiunea A, dae! intreprinderea solicitanta are eel putin 0 intreprindere partenera (precum i orice fie aditionale); - seqiunea B, daca lntreprinderea solicitanta este legata cu cel putin 0 intreprindere (precum ~i oriee fie aditionale).
I Datele sunt e:alculate Tn conform/tate cu art. 6 din Legea nr. 346/20Q4 prlvind stimularea Infilntarii i dezvo/tarli intreprlnderiJor mlcl ~i mij/ocif, cu modlfidirile I completariJe ulterioare. 1 Datele cu prlvlre la numarul medlu anual de sa/arlatf, cifra de afacer' anua/a neta I actlvele tota/e sunt eele reallzate in u/tlmul exerdtlu finane/ar raportate In situa{;ille finiJnelare anuale aprobate de act/onarl sau asoc' . ~1i CO~}'~ in eazul intreprlnderlfor nou-infllntate datele cu prlvlre /a numaru/ mediu anuaJ de sa/arlati, cifra de anua/a neta ~i activele totale se determina {if se declara pe propria raspundere ~ "'(;\
a
~
';:J

~ if
~

C.U.J. 25308846

~o
.,., -"'4'<;

""
">I

Calculul pentru tlpurife de intreprinderi lPerioada de referinta

partenere sau legate

-------.".----~---I

1:1

-\1-.

NU~~~I salariati ~:dIUT-" I (mii ~C--i~-~-U~~-e,a-:~ri-TT.o~; lel/mii euro) J (mil lei/mil euro) -D-a-te-l-e3-1n-t-re-p-r"-In-d'-erli--s-o-~lIc~l~ta-n-t-e-s-a~u-d-In~'--- - ..-----~
-

-~l

.<.'1:-'

introduce f1nanclare datele dinanuale tabelul consolidate 81 din seq;iunea Iisituatiile (se vorB4

~~':;~~\~~~~r~~~~:II~r ~~~'.:'~~~~;aa~~ l---~-r----------l~--~lcazul (se vor introduce datele din seqlunea A)


IlegateS (dad! exlsta) - daca nu au fost deja

linduse prin consolidare la pet.

1din

acest tabel

lese vor Introduce datele din tabelul B2 din ',3' Datele cumulate ale tuturor ,intreprinderEi,orT. seq;iunea B)

l-----~l-----~' -_ ~--l-------------_.~~--~_._-------~~. __ ._-~---_ .. ... __ ._.~ __ ._~_I


iTOTAL: -'--'----'-~----.. Datele induse in sectiunea "Total" din tabe[ trebuie introduse in tabelul "Date utilizate pentru a se stablli categoria intreprinderii" din cap. I.

---------1--------1--------

II.

FI~a de parteneriat

l.Date de identificare a tntreprlnderii Denumirea intreprinderii Adresa sediului social Codul unie de inregistrare Numele, prenumele ii funqia general sau echivalent 2. Date referitoare la intreprinderea

. . . preedintelui consiliului de administratie, directorului

legata

rrrO.d. de refennto I Numaru~;~Fe-~~i:::.lar~~~~~~~~~~~.:J


!TOTAL: ------0

-1

NOTA: Aceste date rezulta din eonturile sau alte date ale intreprlnderli partenere, consolidate, dadi existlL La acestea se adauga intr-un procent de 100% datele intreprinderilor care sunt legate de aceasta intreprindere partenera, daca datele din conturile consolidate ale intreprlnderilor legate au fast deja inc[use prin consolidare in conturile intreprinderii partenere. Dad\ este necesar, se va adauga "fi~a intreprinderillegate" pentru intreprinderile care nu au fast inca !ncluse pr!n consolidare.

..

-r

T-------~~--_ .-----~I

3. Calculul proportional
a)Indlcati exact proportia detinutiV de intreprinderea solicitanta (sau de intreprinderea legata prin intermedlul direia se stabilete legatura de parteneriat), in intreprinderea partenera la care se refera aceast~ fisa: .
~Date/e eu priv!re /a numarul mediu anua/ de salariati, cifra de afaeer! anuala neta Iii active!e tota/e sunt cele rea/lzate in ultimul exercitlu finaneiar raportate in situapile financiare anuale aprobate de actionari sau asodati. in eazul intrepr!nderi!or nou-fnfiintate date/e cu privire la numaru! mediu anua! de sa/ariati, cifrade araceri anuala neta i adivele totale se determina $1se decJara pe propria raspundere. 4 Datele fntreprinderii, inclusiv numarul mediu anual de saJarlat/, sunt determinate pe baza situatiilor finaneiare anuale i a date/or intrepr/nderi/ sau, atunci cand este cazui, pe baza situatiilor finane/are anua/e consolidate ale intreprinderii ori a situatiilor finaneiare anuale consolidate fn care fntreprinderea este inclusa. S Idem nota de subsof 3 6 in eazu! in care ln situatii/e finaneiare anuale consolidate nu existfi date prfvind numarul de person se face prin cumu/area date/or de la intreprinderJle legate ~ o

J ';:l

~ C

".
~
~ ".q,o;

",

.U./. 26308846

-I .l.

'1-0 ~

Indlcatl, de asemenea, proportia detinuta de lntreprinderea partenera, la care se refera aceasta fi~a, din capitalul social al lntreprinderll solicltante (sau in intreprinderea
legata) " .

b)Introduceti in tabelul de mai jos rezuItatuI calculului proportional obtinut prin aplicarea celui mal mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele Introduse in tabeJulde la pet.

1.

Tabelul de parteneriat - A.2 rProcent


I

Numarulmedlu anual de salarlati

Cifra deafac~~anuala neta (mii lei/mii euro)

Active totaleS

--.

(mil lei/mii euro)

Imare procent la datele introduse in tabelul de ila pet. 1rezultata in urmaa-p'~I-ic~a-ri-1 paiOare c-e-l-u-l-m--ai~-1-----~----r. Aceste date se vor introduce in tabelul Al.

-----~--r'"

III. SectluneaA - Intreprinderi partenere Pentru fiecare intreprlndere pentru care a fost completata "fi!;a de parteneriat" (cate 0 fl;;a pentru flecare intreprlndere partenera a intreprinderii sollcltante Sf pentru oriee intreprlndere partenera a oridl rei 1ntreprinderl legate, ale drei date nu au fost inca incluse in situatllle financiare anuale consolidate ale acelei intreprinderi legate), datele din aceasta fi$6 de parteneriat trebuie sa fie introduse in tabelul de mai jos. Date de identificare !?Idate financiare prellminare Tabelul A. 1

I
I ). ~ I
r

I I intreprinderii

I----r--'"~~ I I r~---I---I 3.1---'--I-----T- _J rI~-"l~--------1 -l---'"--r---~ r--5~~-r----1 ,--I -~--'"~l~------!--. I I~~ I---~----r-------I r --~--I -I-~---r----r----~---'---'~--I I ~---I
2.
j
I 1

d~~~~i~:~ 1. r-----lr.---:-j T--r----r-I

Adresa Cod unic Numele~i prenumele sediului de pre$edlnteluieonsiliului de social inregistrare administratie, d!rector sau echlvalent . - Intreprinderea partenera - Date de identlficare - general

-i~--:--'-

mediu afa;en u totale anual de anu.~la .net.~(mU lei/mii salariati (mil leI/mil euro) euro) -- Actlved . '"l Numaru. ofi.;-de

4.

6.

-..........-.r

I 8. I I I -----------r--r---l ;n;tc;I----I--'"--r~--r-------------~--r---r---'
...-

.-,
=1

NOTA: Aceste date sunt rezultatul unul ealeul proportional efectuat pe baza "fi~ei de parteneriat", pentru fiecare intreprindere cu care intreprinderea solicitanta este direet sau indirect partenera. Datele introduse in seqiunea "Total" vor fi introduse la pet. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de intreprinderl partenere sau legate'l {referitor la intreprinderile partenere}. Aceste date rezulta din situatiile financiare anuale consolidate ~i din alte date ale intreprlnderii partenere, dad!i exista, la care se adauga in proportie de 100% datele intreprinderilor care sunt legate cu aeeasta intreprindere partenera, in eazul in care acestea nu au fost deja incluse in situatiile financiare anuale consolidate ale intreprinderii partenere. Dadi este neeesar, adaugati "fi~e privind legatura dlntre intreprinderl" pentru intreprinderile care nu au fast deja ineluse in situatiile financiare anuale consolidate.
IV. Seqiunea B - Intreprinderi legate

Procent din capitalul social sau din drepturile de vot detinute, oricare dintre aceste procente este

mai mare. La. acesta trebuie cumulata proportia detinuta de fiecare intreprindere legata in ace intreprindere partenera. ~ '0 8 Active totale reprezinta active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans ~ o
~

co
"'-"","9.

~-;ll

:l
~

c.U.I. 26308846

;!
~
-=b
"i

o
--

-"<I''''

l.Determinarea sltuatiei ap!fcabile intreprlnderii care solicita Tncadrarea in categoria intreprinderffor mici ~i mijlocii: Cazul 1: Intreprinderea solicitanta tine situatii financiare anuale consolIdate sau este inclusa in situatiile financiare anuale consolidate ale unei alte intreprinderi (tabelul B1). 1-1 Cazul 2: Intreprfnderea solicitanta sau una ori mai multe intreprinderi legate nu jntocme~te/intocmesc or! nu estejnu sunt inciusajincJuse in sltuatiile financiare anuaie consolidate (tabelul B2). NOTA: Datele intreprinderilor legate cu intreprinderea sollcitanta derlva din situatiiJeflnanclare anuale i din alte date ale acestora, consolidate daca este cazul. La acestea se adauga in mod proportional dateJe arica rei eventuale intreprinderl partenere a acelei intreprinderi legate, situata lmediat in aval sau in amonte, dadi nu a fost deja Inclusa prln consolidare9

LI

2. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situatiile financiare anuafe consolidate reprezinta baza de carcul. Se va completa tabelul B1 de mal jos. Tabelul B1

saiarlatl10 (mii lei/mil euro) I (mii lei/mil euro) " I Numarul mediu anual Cifra de afaceri anuala ~eta--r-" Active total~' -jTo-tal-1 . de Datele introduse in sectiunea "Total" din tabelul de mal sus se vor introduce la pet. 1 din tabelul "Calculul pentru tlpurlle de Tntreprlnderi partenere sau legate"

~~-.-_ -C-~_=_~~_=-_-

.. _

;j
__

!Identiflcarea intreprinderilo~

incluse prln consoli dare Adresa sediului social

I
I

Intreprinderea legata (denumirejdate de identjfjcare)

IA. lB.

-,
I

Cod unrc de Inreglstrare

-,--.--------i~-

de administratie, director general sau echfvalent . . ----~~~~~~II~t~\~r:~~~~

--

ic.

,'-----.----,

~-----

ID.

l---=:=:~---

-----j

__

-_-j==-----

t_~__---

----J

~-l ~

NOTA: Intreprinderlle partenere ale unel intreprinderi legate, care nu au fost inca Incluse in situatHle financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere dlreete ale intreprinderii solicitante. Datele aferente acestora ~i 0 "fi~a de parteneriat" trebuleadaugate la sectlunea A. Cazul 2: Pentrufiecare intreprinderelegata (inclusiv prin intermediul altor intreprinderi legate), se va completa 0 "fia privlnd legatura dintre intreprinderi" i se vor adauga datele din sftuatiile financiare anuaie ale tuturor intreprinderflor legate, prin completarea tabelului B2 de mal jos. Tabelul B2

i intreprinderea I it.*)

--------~--I-----------, ~~,---.. ~---~-~r-=-------~.---}--------------. --' i--------~-.--r--"'. .. ------I "-~------r. fr;ta-I------l'l-~----T ... ~_==~==~=__=~1

numarul: ~N

umaru - Is~~ri~t,anua d' .

de

neta anuala CEfrade af~ceri (millei/mJ_i~~~)_T_

.. c I~e ?a Aft t e .. ~mr~el/mll e_~~~!.. _

'I--~~I'

~--

15.*>

._.

NOTA: Datele rezurtate in seqiunea "Total" din tabelul de mal sus se vor Introduce la pet. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de intreprfnderl partenere sau legate" (privind intreprinderile legate) V. Fia privind legatura dintre intreprlnderi nr din tabelul 62, seqiunea 6 (numsi pentru intreprinderlle legate care nu sunt incluse in situatiile financiare anuale consolidate) l.Date de ldentiffcare a intreprinderii Denumlrea 1ntreprinderii Adresa sediului social Codul unic de inreglstrare Numele, prenumele ~l functia general sau echivalent 2. Date referitoare la 1ntreprindere

. . . preedlntelul consillului de administratie, direetorului

I I -'---~r-~--r---------_._----------~--~--------_._----_._._~
I,
salarlati11 (mii , Nomano! medlo anual de elfra dele~~~i afa~ri euro) anoala Irotal Datele trebuie Introduse 1n tabelul 62 din sectiunea 6. (mli lel/mii euro) Active tolaleJ NOTA: Datele intreprinderilor legatecu intreprlnderea solicitanta sunt extrase din situatiile flnanciare anuale I din alte date aferente acestora, consolidate dadi este cazul. La acestea se adauga 1n mod proportional datele oricarel eventuale intreprinderi partenere ale intreprinderll legate, situata imedlat in aval sau in amonte de aceasta, daca nu au fcst deja Incluse in situatfile flnanciare anuale consolidate. Acest tip de intreprinderi partenere sunt considerate ca fUnd 1ntreprinderi direct partenere cu 1ntreprinderea solicitanta. Datele aferente acestora ~i "fi~a de partenerlat" trebuie introduse in seqlunea A.
*)

IPerloada de referlnta

_.:.~_.,_~_

.__

-----~_.-~--J

Atasati cate 0 "fi~a privind legatura dintre 1ntreprinderi" pentru fiecare tntreprlndere

II Idem nota de subso/l0

ANEXAB.1 (Se completeaza toate rubricile din formularul-tip, tehnoredaetare sau completare eu majuscule.) in Iimba romana, prin

Prin completarea prezentei declara1ii va informam ca aplica1i pentru ob1inerea unui ajutor de minimis sub forma de contragarantie de la Fondul Roman de Contragarantare S.A. (FRC). Cuantumul ajutorului de minimis aeordat va va fi comunicat ulterior. Potrivit legislapei comunitare aplicabile, valoarea totala a ajutoarelor de minimis cumulate pe parcursul a trei ani fiscali nu trebuie sa depa,easca 200.000 EUR, respectiv 100.000 EUR in cazul intreprinderilor din seetorul transportului rutier. DECLARATIE , PE PROPRIA RASPUNDERE PENTRU ACORDAREA UNUI AJUTOR DE MINIMIS SUB FORMA DE CONTRAGARANTIE

I. Date de identificare

ale solicitantului

de ajutor de minimis .
"'r cod

Denumirea: Sediul social po:;;tal , , telefon , Nr. de Tnmatriculare TnRegistrul Comertului Codul unic de Tnregistrare Clasa CAEN activitate principala (patru cifra) Clasa CAEN activitate oontragarantata (patru cifre) denumita in continuare ''intreprindere'',

. . .
1 .................

prin reprezentant legal, declar urmatoarele:

II. Date privind ajutoarele de minimis primite anterior de intreprindere:

1. Nu a mai beneficiat de ajutor de minimis din surse locale, nalionale, comunitare sau din alte surse. U 2. A beneficiat de : Alte ajutoare de minimis in ultimii 3 ani (ultimii 2 ani fiscali ~i anul fiscal curent):

il'~'
1 C ~~

roT~-~-' 1

ajutorului de (anlluna/zi) minimis con~r:~arii

r--r- ----T-----~-----r-------_ ---T------~I~------------r----j---r------~------I--------T-------r- -----------T-----~


* Inciud~TfaciliUjtile privind creditele primite (ex., dobBnzi subventionate, contragariii1iii etcJ-..In cazul contragarantiilor se va inscrie Norma in baza careia a fast acordat ajutorul de minimis, conform datelor din Informarea comunicata de Fondul Roman de Contragarantare.

-J~---2----I----i----~~r~--~4.-.----f" --.-5---- .. --.r----6----

b~ar~~u. t cu I' ajutoruluide 0 I~C eu mInimiS ~J~ ~ru UI minimis Costurile ~~9ib~le Forma

ajutoruluide minimis Furnizorul

caruia a beneficiat ~~o~uro2r de minimis.* ajutor de I SU:a~a n~r~:~i~;~:~a


--1

Pagelof3

III. Date privind

minimis:

analiza eligibilitatii

intreprinderii

la acordarea

ajutorului

de

1. Nu S6 afla In niciuna dintre urmatoarele situatfi: executare silita declansata de


organele fiscale ~i/sau a1ti creditori3, lnchidere operationala, dizolvare, lichldare 9i administrare speciala. 2. Nu a beneficiat de un ajutor de stat ilegal, care a fast declarat lncompatibil printr-o decizie a Comisiei Europene, decizie ce nu a fost Tncaexecutata. desfa90ara activitatea in niciunul din urmatoarele sectoare: 3. Nu T9i a} pescuit ~i acvacultura, reglementate de Regulamentu/ (GE) nr. 104/2000 privind organizarea comunS a piete/or in sectoru/ produselor pescare$ti$i de acvacu/lura4; b) productia primara de produse agricole, astfeJ cum sunt enumerate In Anexa I la Tratatu/ de instituire a Gomunitatilor Europene; c) sectorul carbunelui, in sensul Deciziei Consl1iului Uniunii Europene privind ajutorul de stat pentru facilitarea inchiderii mine/or de cSrbune necompetitive5; d} siderurgie, eonstruetii navale si fibre sintetiee. e) joeuri de noroe, productia de armament, productia de alcool 9i tutun; 4. Nu va folosi ajutorul de minimis pentru: a} activitati legate de export catre tari terte sau catre state membre ale UE, respectiv activitati legate direct de cantitatile exportate, de organizarea 91 function area retelei de distributie sau de alte cheltuieli curente regate de aetivitatea de export; b} favorizarea utilizarii produselor nation ale in detrimentul produselor din import.
IV. Intreprinderea6 declara ca
(bifali una dlnlre op~unl):

D D

Va folosi ajutorul de minimis pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri. Nu va folosi ajutorul de minimis pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri. a reprezentantului legal al intreprinderii , identificat( a} eu B. !.Ie. I. la data de , cu , str. . .

V. Date de identificare

Subsemnatul(a), seria nr .............................. , cod domiciliul in localitatea nr , bl. , SC ... cadrul intreprinderii
,

, eJiberat(a} de numeric personal ap

, sectorul/judetul , funetia detinuta in , in calitate de reprezentantlegal al

3 Primirea somatiei de executare ori a Tn~tiintarii referitoare la Tntiinrarea popririi Tnseamna ca procedura de executare silifa a fost declan9ata 9; nu suntet; elig;bil pentru contragarantie 4 Publica! in Jurnalul Oficial al UE L 17/21.01.2000 5 Publicat in Jurnalul Oticial al Uniunii Europene nr. L 336/2010.
6

Se completeaza numa; de catre intreprinderile care efectueaza actlvitate de transport rutier de mt!irfuri Tnnumele tertilor,

Page 2 of3

intreprinderii, declar pe propria raspundere ca toate informatiile consemnate Tn prezenta declaratie sunt corecte ~i complete.

inte1eg ea datele declarate vor fi verifieate, iar oriee omlSlune sau ineorectitudine in prezentarea informatiilor in scopuJ de a obtine in mod nelegal ajutorul de minimis va fi pedepsita conform legii penale, urmand sa flu obligat sa restitui ajutoruI de minimis acordat !?i sa acoparprejudiciul material cauzat FRC prin fapta savar~ita.
Sunt de acord sa primesc Informarea privind acordarea ajutorului de minimis sub forma de contragarantie prin (sa va bila si camplela una dinlre op~unl) : e-mail, la adresa

fax, la nr.

po~ta. la adresa

Sunt de acord ca datele de identificare ale Tntreprinderii l?i valoarea ajutorului de minimis sa fie publicate pe site-ul FRC, ca l?i eventualele recalculari ulterioare ale valorii acestuia. Sunt de acord sa transmit, la cerere, Fondului Roman de Contragarantare S.A. criee informalii suplimentare neeesare monitorizarii ajutorului de minimis de care voi beneficia.
(in elire) pagini pentru a beneficia Dau prezenta declarafie, continand un numar de de un ajutor de minimis sub forma de contragarantie din partea Fondului Roman de Contragarantare S.A.

Numele 9i prenumele Functia Data semnarii . .

Semnatura autorizata!,?i !?tampilaintreprinderii7

.......................

Declara(ia va fi semnat~ fji ~tampi/at~ pe flecare pagintl.

Page 3 of3

Anexa B.2 [FG] Numar de inregisfrare / Data:

INFORMARE PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE MINIMIS SUB FORMA DE CONTRAGARANTIE

Denumirea beneficiarului:
Sediul social al beneficiarului : I I J CUI

---------

Stimata Doamna/Stimate Domn,

Fondul Roman de Contragarantare S.A, denumit Tn continuare FRC, a fost infiintat ca urmare a politicii statului roman de a sprijini accesul la finantare al intreprinderilor mid ~i mijlocii 9i are ca obiect de activitate acordarea de contragarantii pentru garantiile emise de fondurile de garantare in favoarea acestor intreprinderi. Potrivit Declara(iei pe proprie raspundere pentru acordarea unui ajufor de minimis sub forma de contragaran(ie 9i a celorlalte documente depuse de dvs. la finantatorul ........................................... , a rezultat ca va incadrati in prevederile Normei FRC nr. 4/2011. Prin urmare, vi se acorda 0 contragarantie ce acopera un procent de % din {fondul de garantare emitent} garantia emisa in favoarea dvs. de ............................................................................... in baza contractului/scrisorii de garantare
f

nr. in valoare de

./..................

aferenta .

finantarii

reprezentand1

in conditiile contragarantiei FRet fondul de garantare va percepe un comision garantare redus, de %. in loc de %.

de

Avand in vedere ca pentru contragarantia acordata nu platiti prima de contragarantare, beneficiati de un ajutor de minimis in valoare de lei, respectiv . Euro2, acordat in Gonformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.199812006 .privind aplicarea art.8? ~i 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/2006.

Tinand cont ca durata contragarantiei este de ani/luni, va comunicam In tabelul de mai jos defalcarea pe ani a valorii ajutorului de minimis3.
Valoarea de An minimis ajutoruJui Valoarea actualizata a ajutorului de minimis,lei5

Se considers ca nu ati beneficiat de ajutor de minimis sub forms de contragarantie in toate cazurile In care, din ariee motive, contragaran1ia, de~i a fast aprobats, nu a mai fast utilizata (ereditul pentru care s-a aprobat garantia eontragarantata nu a mai fost aeordat sau a fast acordat pe baza altar garantii decat garantia contragarantata, nu s-a plstit comisionul de garantare catre fondul de garantare etc.). Se considers ca ajutorul de minimis a fost acordat partial in toate cazurile in care contragarantia aprobataa incetat lnainte de termen, indiferent de motivul de incetare (rezilierea garantiei eontragarantate, renun1area la garantia eontragarantata, rambursarea anticipata integrala a creditului etc.). In aeest caz, valoarea ajutorului de minimis primit de dvs. va fi recalculata de FRC Ili postata pe site-ul sau, in sectiuneadedicata ajutoarelor de minimis, spre informare. Va informam totodata ca Tn conformitate cu legislatia privind ajutorul de stat, sunteti obligat sa 1ineti 0 evidenta specifica a ajutoarelor primite, inclusiv a ajutoarelor de minimis acordate de Fondul Roman de Contragarantare S.A. In situatia in care FRC va constata ca informatiile din Declaratia pe proprie raspundere pentru acordarea unui ajutor de minimis sub forma de contragaran(ie nu au corespuns situatiei reale in care se afJaintreprinderea la data semnarii acesteia va declara ajutorul de minimis ilegal ~i va preceda la recuperarea acestuia in conditiile legii. Pentru orice informatii sau clarificari suplimentare pecare Ie considerati necesare va puteti adresa Fondului Roman de Contragarantare S.A., cu sediul social in Bucure~ti, Calea Plevnei nr.46-48, Corp A, sector 1, tel. 031 4328833 (34, 35), fax 031 4328832 email office@contragarantare.ro. Cu stima, FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE Prin S.A.

---------

3 4

Se completeaza doar in cazul contragaran~ii1orcu durata de peste 12 luni. Echivalentul in lei se calculeaza la cursul de schimb stabilit de BNR la data la care s-a determinat echivalentul in eura al ajutorului de minimis. 5 Rata de actualizare folosfta esta rata de baza pentru Romania (RO) valabila pentru luna ~i anul in c acorda garantia contragaranlata,comunicata de Comisia europeana pe ~ ~ft'e~aJ"")'~, http://ec.europa~euJcompetition/stateaid/legislation/referencerates.html,lacareseadaugaomfl'de100 de puncta de baza.

?
~

a.u.I.2C3fJ8848

c,"'i""' :z:

i!

o
..,. ''<1'':;'

:11

S-ar putea să vă placă și