Sunteți pe pagina 1din 5

RECEPTIA LUCRARII

Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este actul prin care investitorul certifica realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, in conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale si declara ca accepta sa preia lucrarile executate si ca acestea pot fi date in folosinta. Receptia constructiilor se face prin proces verbal de receptie, pe baza proiectului tehnic avand documentatia D.T.A.C. avizata, intocmit de catre o comisie formata din: - reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii ; - reprezentantul autorizatorului (primariei) printr-un membru al compartimentului Disciplina in Constructii; - reprezentantul proiectantului, prin arhitect si inginerul proiectant al structurii de rezistenta ; - reprezentantul beneficiarului prin dirigintele de santier. Cu aceasta ocazie proiectantul da o declaratie de conformitate prin care se atesta ca imobilul supus receptiei este conform proiectului. Receptia constructiei se poate face numai daca imobilul este realizat cel putin la faza rosu avand inchiderile exterioare (ferestre, usi) si acoperisul executate. Comisia de receptie examineaza: a) respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele si conditiile de executie impuse de autoritatile competente. Examinarea se va face prin: - cercetarea vizuala a constructiei; - analiza documentelor continute in cartea tehnica a constructiei; b) executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale, conform legii; c) referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executata lucrarea. Investitorul va urmari ca aceasta activitate sa fie cuprinsa in contractul de proiectare; d) terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre investitor si executant si in documentatia anexa la contract. In cazurile in care exista dubii asupra inscrisurilor din documentele cartii tehnice a constructiei, comisia poate cere expertize, alte documente, incercari suplimentare, probe si alte teste.

INTOCMIREA CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI SI RECEPTIA LUCRARILOR EXECUTATE

Cartea tehnica a constructiei reuneste ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in timp a constructiei si instalatiilor aferente acesteia si trebuie sa cuprinda toate datele si informatiile necesare pentru identificarea si evaluarea starii tehnice a evolutiei ei in timp.

CUPRINSUL CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI - conform Anexei nr. 6 la HGR 273/1994 care aproba Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, este urmatorul: Centralizatorul cartii tehnice (fisa cu date sintetice privind constructia, borderoul general al dosarelor cu documentatia de baza si copiile borderourilor fiecarui dosar in parte ).

Capitolul A -Documentatia privind proiectarea :

- acte referitoare la tema de proiectare si amplasarea constructiei; - avize care au fundamentat elaborarea proiectului; - documentatia tehnica a constructiei efectiv realizate (arhitectura, detalii de executie pentru structura de rezistenta, schemele de instalatii ) , cu toate modificarile aduse pe parcursul excutiei de catre proiectant, constructor sau beneficiar ( investitor ) prin dispozitii de santier sau proiecte modificatoare; - breviarele de calcul pe specialitati; - indicarea distincta a diferentelor fata de proiectele tehnice si detaliile de executie initiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente; - caietele de sarcini privind executia lucrarilor.

Capitolul B Documentatia privind executia:

- autorizatia de construire ( inclusive planurile-anexa vizate spre neschimbare ); - procesele verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor, a structurii de

rezistenta si a lucrarilor ascunse, procesele verbale de admitere a fazelor determinante ale executiei; in situatia cand executia lucrarilor de construire nu a fost urmarita de un diriginte de santier atestat si nu s-au incheiat procesele verbale pentru fazele determinante si lucrarile ascunse, comisia pentru receptia lucrarilor va solicita elaborare unei expertize tehnice care sa ateste calitatea executiei; dupa caz expertiza tehnica va preciza solutiile de remediere care se impun si va cuprinde procesele verbale care sa certifice executare intocmai a acestora; - certificatele de calitate, condica de betoane, rezultatul incercarilor de rezistenta, ale betoanelor, certificatele de calitate pentru materialele puse in opera, registrul proceselor verbale de lucrari ascunse, notele de constatare, ale autoritatilor de control, registrul de dispozitii si note de santier, jurnalul principalelor evenimente ( inundatii, seisme, temperature excesive, etc.), caietele de atasament s.a. - procesele verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire in timp a comportarii constructiei, inclusive citirile initiale de la care incep masuratorile(daca este cazul). - expertiza tehnica,verificari de teren sau cercetari suplimentare, necesare ca urmare a unor accidente tehnice sau a unor greseli tehnice (daca este cazul);

CapitolulC-Documentatia privind receptia lucrarilor executate:

-procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si cel final; -alte acte incheiate ca urmare a cererilor comisiilor de receptie privind verificari sau cercetari suplimentare,cu indicarea rezultatelor acestora si a modului de rezolvare.

CapitolulD- Documentatia privind urmarirea comportarii constructiei in exploatare si interventiile in timp:

-prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, instructiunile de exploatare si intretinere, lista prescriptiilor tehnice de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei; -proiectele de modificare a constructiei dupa receptia finala (cand este cazul); -acte de constatare a eventualelor deficiente aparute dupa receptia finala si masurile de interventie luate; -procese verbale de predare-primire a constructiei la schimbarea proprietarului;

Fazele determinante se stabilesc de proiectanti pe specializari: arhitectura, rezistenta, instalatii. Acestea se realizeaza la acele etape ale lucrarilor care afecteaza iremediabil executia in continuare a lucrarilor. Fazele determinante fac parte in mod obligatoriu din proiectul tehnic. Fazele determinante intalnite de obicei sunt urmatoarele: - Trasare constructiei; - Verificarea naturii terenului de fundare si stabilirea corespondentei cu studiul geotehnic realizat si utilizat la faza de proiect; - Realizarea fundatiilor armate si nearmate; - Realizarea stalpilor si peretilor(lucrari care dupa turnare raman ascunse si nu mai pot fi verificate); - Realizarea placilor din beton armat(lucrari care dupa turnare raman ascunse si nu mai pot fi verificate); - Realizarea sarpantei; - Verificarea si realizarea probelor de presiune la instalatiile sanitare , termice si incendiu; - Realizarea probelor la instalatiile electrice; - Verificarea trasarii peretilor de compartimentare. La fazele determinante participa de obicei: - inspectorul din partea inspectoratului de stat pentru constructii; - Proiectantul lucrarii; - Beneficiarului investitiei; - Executantul; - Dirigintele de santier(sau dirigintii de santier); - Responsabilul tehnic cu executia.

Fazele determinante se incheie cu realizarea unui proces verbal. In cazul in care executia nu este realizata corespunzator faza determinanta se respinge si se sanctioneaza persoana responsabila sau persoanele responsabile.

Inspectoratul de stat pentru constructii este o instituie publica care are rolul de a verifica si certifica calitatea in constructii. Este obligatorie anuntarea inceperii executiei unui imobil la inspectoratul de stat pentru constructii cu minim 10 zile inainte de inceperea executiei lucrarilor. Tot atunci se depune si programul de control al calitatii intocmit de catre proiectant. Inspectorii de stat pentru constructii participa la fazele determinante date de catre proiectanti. Acestea vin pe teren impreuna cu dirigintele si proiectantul si verifica calitatea lucrarilor

executate. In cazul in care ele nu sunt conforme se respinge faza determinanta si se pot da si amenzi in cazul in care exista persoane responsabile de esecul fazei determinante. Inspectoratul de stat pentru constructii este institutia care atesta: dirigintii de santier, responsabilii tehnici cu executie, expertii tehnici, verificatorii de proiecte, etc.