Sunteți pe pagina 1din 14

2.

PRACTICA LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT: CONTABILITATEA,AUDIT FINANCIAR I EXPERTIZ CONTABIL CAFEC
Informaiile generale cu privire la Practic sunt prezentate n Fia disciplinei: F I A

DISCIPLINEI
1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii/Calificarea UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE ADMINISTRAIE PUBLIC CONTABILITATE, FINANE I I

INFORMATIC

ECONOMIC CONTABILITATE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (CICLUL II) CONTABILITATE, AUDIT FINACIAR I EXPERTIZ CONTABIL

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei 2.2 Titularul activitilor de curs 2.3 Titularul lucrrilor practice/ Responsabil practic I proiect 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare Cv 2.7 Regimul disciplinei I PRACTeam 2.4 Anul de studiu PRACTIC Nu este cazul

(I) Impus; (O) Opional; (F) Facultativ

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 30 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de nvmnt 60 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator Distribuia fondului de timp ore Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti................................... 3.7 Total ore studiu individual 20 3.9 Total ore pe semestru 80 3.10 Numrul de credite 2 5 5 8 0 2

4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competene Nu este cazul Nu este cazul

5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a Practica se va desfura n cadrul unei organizaii gazd care desfoar activiti lucrrilor practice din domeniul de studii pe baza unei Convenii de practic.

Competene transversale Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate - nregistrarea operaiunilor economice n contabilitatea entitii; Utilizarea programelor informatice de contabilitate i de raportare financiar contabil; Prelucrarea informaiilor n vederea fundamentarea deciziilor; Analiza diagnostic a situaiei organizaiei pe baza informaiilor financiar contabile; Derularea operaiunilor specifice misiunilor de audit intern; Planificarea i derularea operaiunilor specifice de control extern i audit extern. Formarea unei atitudini pozitive i realiste asupra realitilor economice; Valorificarea optim i creativ a propriului potenial; Participarea la propria dezvoltare profesional; Promovarea unui sistem de valori culturale, morale i civice, specifice profesionistului

contabil.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Tratarea aspectelor practice, juridice, financiar-contabile

generate de fluxurile ciclurilor de exploatare, investiii i finanare, cu referire la delimitarea i definirea structurilor patrimoniale, evaluarea lor, nregistrarea n contabilitatea curent i reflectarea n situaiile 7.2 Obiectivele specifice financiare anuale. Cunoaterea practic a metodelor i tehnicilor moderne ale contabilitii financiare. Formarea gndirii i raionamentelor contabile n condiiile economiei reale, inclusiv a deschiderii ctre o abordare creativ a domeniului contabilitii. Asimilarea cunotinelor privind msurarea performanelor, prezentarea ntreprinderii. Studiul principiilor, al metodelor i tehnicilor de lucru din punct de vedere aplicativ privind misiunile de audit intern i audit financiar. Abordarea aspectelor practice n ceea ce privete normalizarea i armonizarea sistemului contabil, privind raportarea financiar . 8. Coninuturi 8.5 Lucrri practice (P) 8.5.1. Prezentarea i descrierea entitii economice, cadrul legislativ, particularitile activitii i ale structurii organizatorice 8.5.2. Principalii indicatori economico-financiari de analiz a activitii economice 8.5.3. Prezentarea modului de organizare i conducere a contabilitii 8.5.4. Studiul politicilor contabile generale ale companiei 8.5.5. Evaluarea sistemului de control intern adoptate de entitatea economic 8.5.6. Msuri de mbuntire a procedurilor de lucru la nivelul entitilor 8.5.7. Formularea unor msuri sau propuneri de mbuntire a politicilor contabile i a sistemului de control intern existente la nivelul companiilor 8.5.8.Prezentarea avantajelor i a dezavantajelor existenei de politici contabile scrise la nivel de entiti economice 8.5.9.Elaborarea raportului i a portofoliului de practic 8.5.10.Pregtirea i prezentarea portofoliului de practic i a Studiu de caz Studiu de caz Studiu de caz Metode predare Studiu de caz Studiu de caz Studiu de caz Studiu de caz Studiu de caz Studiu de caz Studiu de caz de Observaii informaiilor, evaluarea activelor i datoriilor

cunotinelor practice cumulate pe parcursul stagiului Bibliografie: 1. Ghidul de practic al studentului PRACTeam: master: material realizat n cadrul proiectului "Practica studenilor economiti - parteneriat inter-regional pe piaa muncii ntre universiti i mediul de afaceri", proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 - Investete n oameni", Contract POSDRU/90/2.1/S/64150 / coord.: Anca Dodescu, Alina Bdulescu, Elena Botezat, Ioana Pop Cohu Ed. a 2-a, rev.- Oradea: Editura Universitii din Oradea, 2012, ISBN 978-606-10-0834-6, volumul III 2. Rapoarte/regulamente/analize/documente interne de la organizaia gazd de practic 3. Dorel Mate, coordonator, Contabilitatea financiar n conformitate cu Directivele Europene , Editura Gutenberg, 2010. 4. Elena Doina Dascalu, Florina Nicolae, Auditul intern si institutiile publice, Editura Economica, 2006 5. Florin Coman, Contabilitate financiara si fiscalitate, Editura Economica, 2009 6. Grosu Veronica, Perspective i limite n procesul de armonizare economico-financiar , Editura Tipo Moldova, 2010 7. Niculae Feleaga, Liliana Feleaga, Contabilitate consolidata. O abordare europeana si internationala, Editura Economica, 2007 8. Niculae Feleaga, Liliana Feleaga, Set: Contabilitate financiara. O abordare europeana si internationala, editia a II-a, Vol. I, Contabilitate financiara fundamentala (360 pag.) + Vol. II, Contabilitate financiara aprofundata (312 pag.), Editura Economica, 2007 9. Nouriel Roubini, Stephen Mihm, Economia crizelor, Editura Publica, 2010 10. Petre Georgeta (coordonator), Politici contabile n condiiile aplicrii Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009 , Monitorul Oficial Bucureti, 2010 11. Sorin Domnioru, Audit statutar si comunicare financiara Volumul I, Editura Economica,2011 12. Stefan Bunea, Monocromie si policromie in proiectarea politicilor contabile ale intreprinderilor , Editura Economica, 2006

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Coninutul disciplinei este n concordan cu cele ale disciplinelor similare predate la programe de studii de licen de la faculti de profil din ar i strintate. n cadrul ntlnirilor cu reprezentanii asociaiilor profesionale i cu angajatorii, acetia au fost consultai cu privire la coninutul disciplinei, astfel nct competenele dobndite de absolvenii acestei specializri s rspund cerinelor pieei muncii. Coninutul disciplinei este corelat cu ateptrile angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului, consultai n cadrul unor Workshop-uri sau Mese rotunde special dedicate organizate n cadrul proiectului Practica studenilor economiti. Parteneriat inter-regional pe piaa muncii ntre universiti i mediul de afaceri (PRACTeam), co-finanat din Fondul Social European, prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de tiine Economice; Parteneri: Universitatea de Vest din Timioara, Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor i Universitatea tefan cel Mare Suceava, Facultatea de tiine Economice i Administraie Public; Perioada de implementare: 01.10.2010 31.09.2013, manager de proiect: Prof. univ. dr. ec. Anca Dodescu; Web: www.practeam.ro, dup cum urmeaz: 1.Workshop Identificarea nevoilor cu privire la stagiile de pregtire practic pentru studenii economiti 26 februarie 2013; 2.Workshop Tranziia de la coal la viaa activ 26 februarie 2013; 3. Mas rotund Experiene i bune practici PRACTeam 25 iulie 2013.

10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 10.3 Pondere evaluare Lucrare scris din nota final 50%

10.8 Lucrri practice 1. Evaluarea raportului de practic i a (P) jurnalului de practic Cerine minime pentru nota 5 prezentare unui proiect pe tematica de masterand () conform aleas

competenelor programului de studiu Cerine pentru nota 10 ntocmirea i prezentarea proiectului din tematica administrat 2. Evaluarea de ctre tutore Cerine minime pentru nota 5 nsuirea organizaionale. Cerine pentru nota 10 Cunoaterea i nelegerea modului n care entitatea economic implementeaz practic evidena tehnicooperativ a evenimentelor i tranzaciilor economice 3. Evaluarea la colocviu Cerine minime pentru nota 5 Rspunsuri pertinente la ntrebrile formulate Cerine pentru nota 10 Capacitatea de a formula opinii personale n legtur cu activitatea instituiei n care s-a efectuat practica. Evaluarea oral sumativ pe baz de ntrebri i discuii asupra activitii desfurate 10.9 Standard minim de performan Parcurgerea stagiului de practic n organizaia gazd Elaborarea raportului de practic i a jurnalului de practic Evaluarea cu nota minim 5 pentru fiecare dintre cele trei componente. Rspunsuri ntrebri la 25% Verificare culturii parcurs pe 25%

Titular disciplin, Grad didactic, prenume, nume, semntur Lect. Univ. Dr. Florin Boghean

Programa de practic particularizat pe posturi

Postul: Expert contabil verificator Tematica Practicii (se va efectua la alegere una din temele propuse) 1 Tema nr. 1. Organizarea contabilitii la SC...... Contabilitatea activelor imobilizate; Contabilitatea activelor circulante; Contabilitatea capitalurilor permanente; Contabilitatea datoriilor curente; Completarea documentelor specifice, prelucrarea informaiilor, preluarea n registrele contabile.

Tema nr. 2. ntocmirea situaiilor financiare: Operaii premergtoare ntocmirii situaiilor financiare;
1

ntocmirea structurilor financiare conform legislaiei n vigoare; Prelucrarea informaiilor din situaiile financiare n vederea fundamentrii deciziilor.

Tema nr. 3. Misiune de audit intern cu tema................. Iniierea auditului; Colectarea i prelucrarea informaiilor; Identificarea i analiza riscurilor; Elaborarea programului de audit; edina de deschidere; Colectarea dovezilor; Constatarea i raportarea iregularitilor; Revizuirea documentelor de lucru; edina de nchidere, Elaborarea proiectului de Raport de audit intern; Transmiterea proiectului de Raport de audit intern; Reuniunea de conciliere; ntocmirea Raportului de audit intern final; Difuzarea Raportului de audit intern; Urmrirea recomandrilor.

Tema nr. 4. Audit financiar contabil Auditul situaiilor financiare - (ISA 700, ISA 701) , situaii financiare care conin:
Se va ntocmi pentru fiecare post n parte

Bilan; Cont de profit i pierdere; Note explicative i politici contabile; Fluxuri de numerar; Situaia capitalurilor proprii. Tema nr. 5. Consiliere financiar-contabil analiza structural a situaiilor financiare; analiza cost-volum-beneficiu; analiza indicatorilor de gestiune; analiza i evaluarea riscului de credit; analiza comparativ n timp i spaiu.

Postul: Revizor contabil Tematica Practicii (se va efectua la alege una din temele propuse) 2

Tema nr. 1. Organizarea contabilitii


Contabilitatea activelor imobilizate; Contabilitatea activelor circulante; Contabilitatea capitalurilor permanente; Contabilitatea datoriilor curente; Completarea documentelor specifice, prelucrarea informaiilor, preluarea n registrele contabile.

Tema nr. 2. Consiliere financiar-contabil


analiza structural a situaiilor financiare; analiza cost-volum-beneficiu; analiza indicatorilor de gestiune; analiza i evaluarea riscului de credit; analiza comparativ n timp i spaiu.

Bibliografie, resurse suplimentare: Bibliografie, resurse suplimentare (din Fia disciplinei) 3

2 3

Se va ntocmi pentru fiecare post n parte idem

10

13. *** Ghidul de practic al studentului PRACTeam: master : material realizat n cadrul proiectului "Practica studenilor economiti - parteneriat inter-regional pe piaa muncii ntre universiti i mediul de afaceri", proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 - Investete n oameni", Contract POSDRU/90/2.1/S/64150 / coord.: Anca Dodescu, Alina Bdulescu, Elena Botezat, Ioana Pop Cohu Ed. a 2-a, rev.- Oradea: Editura Universitii din Oradea, 2012, ISBN 978-606-10-0834-6, volumul III 14. Rapoarte/regulamente/analize/documente interne de la organizaia gazd de practic 15. Dorel Mate, coordonator, Contabilitatea financiar n conformitate cu Directivele Europene , Editura Gutenberg, 2010. 16. Elena Doina Dascalu, Florina Nicolae, Auditul intern si institutiile publice, Editura Economica, 2006 17. Florin Coman, Contabilitate financiara si fiscalitate, Editura Economica, 2009 18. Grosu Veronica, Perspective i limite n procesul de armonizare economico-financiar , Editura Tipo Moldova, 2010 19. Niculae Feleaga, Liliana Feleaga, Contabilitate consolidata. O abordare europeana si internationala, Editura Economica, 2007 20. Niculae Feleaga, Liliana Feleaga, Set: Contabilitate financiara. O abordare europeana si internationala, editia a II-a, Vol. I, Contabilitate financiara fundamentala (360 pag.) + Vol. II, Contabilitate financiara aprofundata (312 pag.), Editura Economica, 2007 21. Nouriel Roubini, Stephen Mihm, Economia crizelor, Editura Publica, 2010 22. Petre Georgeta (coordonator), Politici contabile n condiiile aplicrii Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009 , Monitorul Oficial Bucureti, 2010 23. Sorin Domnioru, Audit statutar si comunicare financiara Volumul I, Editura Economica,2011 24. Stefan Bunea, Monocromie si policromie in proiectarea politicilor contabile ale intreprinderilor , Editura Economica, 2006

RAPORTUL DE PRACTIC CERINE DE STRUCTUR Raportul trebuie s conin urmtoarele aspecte: 1. Prezentarea firmei i a departamentului unde studentul a fcut practic (cca. 1 pagin); 2. Scurt prezentare teoretic, pe baza bibliografiei, a problematicii Raportului de practic (1-2 pagini); 3. Coninutul propriu-zis: prezentarea temei, utiliznd material ilustrativ tabele, grafice respectiv informaii de la firma unde se efectueaz practica (15-20 pagini); 4. Concluzii, propuneri, observaii la tema respectiv (1-2 pagini). Pe prima pagin a raportului se vor preciza obligatoriu urmtoarele: Raport de practic . (denumirea temei) Numele i prenumele studentului:.... Anul i specializarea:... 11

Universitatea si facultatea:... Perioada stagiului de practic:... Denumirea organizaiei gazd:... Numele i prenumele numele tutorelui:... Numele i prenumele cadrului didactic responsabil de practic:... Figurile i tabelele vor fi numerotate i vor avea precizat titlul i sursa. Figurile i tabelele trebuie s reprezinte cca. 30% din numrul total de pagini al Raportului de practic; Trimiterile la sursele bibliografice se insereaz n subsolul paginii, ca note de subsol, menionndu-se numele autorilor, titlul lucrrii, editura, localitatea, anul apariiei i pagina; Bibliografia se poziioneaz la sfritul lucrrii, ordonat alfabetic dup numele primului autor, indiferent de tipul sursei, sub form de list numerotat.

EVALUAREA DISCIPLINEI PRACTIC Pentru programul de studii CAFEC, evaluarea la disciplina Practic se realizeaz dup cum urmeaz: 1. Evaluarea activitii de ctre tutorele de practic are ponderea de 25% i se realizeaz prin urmrirea urmtoarelor aspecte legate de activitatea studentului n perioada de practic: Criterii de performan Aptitudinile personale ale studentului comparativ cu cerinele specific ale postului Deschiderea spre feed-back i spre acceptarea de critici Abilitate de asumare de responsabiliti Colaborarea cu colegii Punctualitatea Entuziasmul i dorina de nvare Competenele i abilitile studentului n domeniu Referitor la evaluarea de ctre tutore 25%: Cerine pentru nota 5: nsuirea culturii organizaionale. Cerine pentru nota 10: Cunoaterea i nelegerea modului n care entitatea economic implementeaz practic evidena tehnico operativ a evenimentelor i tranzaciilor economice. Referitor la evaluarea Raportului de Practic 25 %: Cerine pentru nota 5: Prezentare a 50% din tematica aleas de masterand () conform competenelor programului de studiu Cerine pentru nota 10: 12 Foarte bine Bine (notele 9 -10) (notele 7-8) Necesit mbuntiri (notele 5-6) Nesatisfctor (nepromovat)

ntocmirea i prezentarea proiectului din tematica administrat.

Referitor la evaluarea final 50%: Cerine pentru nota 5 Rspunsuri pertinente la ntrebrile formulate. Capacitatea de a formula opinii personale n legtur cu activitatea instituiei n care s-a efectuat practica. Evaluarea oral sumativ pe baz de ntrebri i discuii asupra activitii desfurate. Cerine pentru nota 10

13

14

S-ar putea să vă placă și