P. 1
Semiologie Neurologica (Popoviciu) - Bucuresti

Semiologie Neurologica (Popoviciu) - Bucuresti

|Views: 211|Likes:
Published by Alina Popovici

More info:

Published by: Alina Popovici on Jun 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

GJS:ot.

s_49 "3
gl lNvATAMiNrutul EDUcAIIEI MlNtsrERUt Prol' dr' doc' tlvlu POPOVICIU Prof. dr. doc' CONSTANTIN ARSENI H 5>
A n)

sEtvllol"offi
LA BOALA) (DE LA SIMPTOM

L,' QTq J"/ 0u ^ €A*Af'l

ci MFr''[

qEP
lDllunADloACrlcA fl rlo^ooolcA - lucuitlll

.rq.

BEMIOLOSI-N NEU ROLOGICA
PRETATA
Probleme d,e cl,iagnosti,c topograJic pi. etiopatogenie Ln: l,eziunile nerailor cranieni,, paralizii, tulburdri d,e tonus muscul,ar,, ataaii,, migadri inoolunlare, lulburdri de sensibilitate,tindroame algiae, tulbnnd,ri troJice, agnoeii, aJazii,, apraoii, tulburd,ri de conptiittld, gi gtsihoorganice,

pa o eaperienld,6nd,elunPd,rereanoastrd, baza,td ltatd' estacd orice semiologied,i.norice domeni.umedical rute bi,nauenitd, iar d,u1td,apari,l,ia sa se {Lftee?tii cu erd,bilare sd, aind, o akd, semiologie cu acela,siproJil. Orice semiologiepoale li a4tusd, 4,tr, mriate feluri. pi. cste ind,epend,entd ile altarilia ao , nui a tratatalor iJe aul,a7i, profil. Deoarece 4n literaturt med,icald,uniwrrald, sdrtl d,estul de pwline semiologii - noi ored,em ritr sl,nt mai. d,i.ficil de sois d,eaiturl tra,tat - e bine a w scrie cl.tr rnai. rnult, cd,ci fiecare clinician, d,apd, rtttt4tcytf,ia Si enperi,enla3&, o Da scrie nntr-un alt mod d( {ltnd,ire. Nu trabuie sd, surprindd, pe nimeni, apari,tia ce dtrinele librduoe ci $emiologii. Neurologice, d,ugtd, rii.l,or au odzut 4n acapti.ultimi d,oi.ani llratatwl nostru d,oN ettrologlienn cinci uolurne. Aceastd,carte a noaatrd pinq da.fapl, sd, umple un gol e*istent:l,n aetiaitatea th pi au pi o, nxed,ieilorneurologi,. neu,rochirurgi ',,si - medicind' generald, inlerokiat da fl,l,tespecia,litd'li, ,niil,il o,tt,alte cuvi,nte oricd,rui' clinici'an ind'iferent d,e ptojill yeaum Fi tn a,ctiDitatea,d'in 4nad!'d,m'i'ntuluniacfd'l/j.r pi !)ostuniaersitrar'Ne-anz gtropus sd aborddm, mai practicd'., o alNd'morl'al,i'tata, ln pogini,l,o o,oestea, itre anpunere a rnatari('lul,ui serniologic, nai qfioCan'ld,, ?lrrnlnil da I,a dmptomul' iaolal, tau tn' conteatul.rnai hrg pl alungtnd La boald, In nocaato oonstd'noulalao,. ll - ortdql|n nod - nli0l6tNta odrlii nonntre, 0iti'lortt'1,

,t)u, putoa, ila bnbinnra n ll,nt. lnltlni toala noilalitd,l'il'a ila ternneou lllo diagnottia, oara o sinl,aal, Tttomotror, d,a diann,orfliad, td-l orientezainreiliat 4,ntr"o ileci,zi,e l,arapuulicd' atlcc' [nlr-o atitud'i'ne urgenld pi,,itnTtldoit, I'n sistamatizarea tatd. XmTinim, grrin munco d'epusd' praat'ied' dndalungatd' a,castui, material cara refleotd,o tra patul bolnamr,lui, 4,ntro asid'ud, actioi,tafiaalinicdl un d,eaidaat major, dltctatrd'e misiwnea med'isttlu'i cd' practiciatt,: ajulorarea bol,naawlui. Nd'd'd,iilui'm sarai,ni' aom wtili nobi'lei' prin acea,std, carte ne Jace med'ical,d, tn fald,, 4n sistemulnou d'ed'sistenld' cnrene std, patria noastrd,. d,i.n
AAIORII

CUPNI,NB
l. lrlr|durnto h lezl[Dlle ncrvll'ol cioslonl l, ln)lrlnmc di dloUnostlc topogrnllc tl etloPAtogonlo I . lr.rtologld :t,1. Percchli t.t, l,utologl{ Pclechil a II-a " ' " ' r " l.ll, l:robl0nlo dc diagno6tic ln exottalmii otorii oculo patologie sistemelor tn dlagnostic ) dc ' ' ' ' Itrottlor l.l. l.h, Prohlorno de dlagnostlc lr! patologia nelvului trigemen Li lrroblGt o dc diag:nostic ld patologiA nervului laeial (cochlear) ' ' ' L?. lintltlnnrc de diagnostic in patologia nervului scustic g,l, t robklrno do diagnosttc tn patotogis slctomului vestibular t,g, l1$ltonrc dc dlagnostic in patologia nervulul Slorofaringian ' ' ' ' ' l.ltl, I'robl no dc diagno8tic ln patologia n€rvulul pneumogastric ' ' ' ' l,ll. lrobl' rtr de di{gnostic ln patologia nexvului spinal Lll. t|rot,l(uc dc diagnostic tn patologia nervului hipoglos paraliziilo! rnultiple ale nervlor 'J,lil, lrro}|lrnrc do diagnostic in patologia r'flrrlr!rl bulbari l, }ltrtlrtlr do dlo0trostlc In parallzti ll,l, llrDlofltrcu scnlologic{ a delicitelor motolil 11,2,ltllnrh0roo t0lsclor pareze sau Paralizll !l,il, I'rohl{ttlo do dlognostic etiologic ai topograllc ln divo$e pamli'ii ' ' '

0 t0 TO t6 g? 40 78 84 92 0tt 11r 116 t 18 [10 721 183 13S 194 19t 168 i08 170 r80 180 [81

h tulhurirlle tonusulul mu6euhl L Fmlhrnr dn dlo0nostle
a,l, llholonlllo musaulare . a,t, lllDfrtorllo mucoulqre . do dlo0trostlc h ottrxll l, litltenl$ ll,l, FrobLrrno do mctodologie seiniologica }1, PmllloDro do dlegnostic etioDatogonlc ti topogratic tEvohtlt[lr ao ilhgnorilo tn semlolo0la ml|oitllof l, ltrotlmr

' '

'

' ' '

||l, !llDrrlhrorlllc 1,9, l)lrtonlllo l.S,0onvul.tllo l, ?nltror dr dle0Do.tlo h tolburlrllc do i'rtlb lrob do sandologlo t,t. nloonundlrl mctodoloSlao ?,3. Froblomo d0 dlsgno0tlctopogtqllc $ otlopqtogenlc' ?,!1.Froblono do dlngnoltlcottologlotn dlvo!'so ilndtoamc atglco ' ' ' ' ' l trulhur do lth0Do.tl0 tn iuuurtrlllc troll0o do orhhr lirlor|' t,i, ?ulbt|rdrl trotloo alo plolll, al6 frnelclor $ ilo lo'uturllor $ol ' ' ' ' l.!. T lburirl tt0tlor orteo0rtrlcuhr! l tl. Tdb$rirl trollco nrurol|lo$

101 191 100 ,08 210 t10 ,16 It6 246 ,46 !{t t02

1e &coste&.rl(.1r..... t J noz i i i c v i z u a l c :r. elcctrodiagloslilrrl rlr lrrrrrrlr.iillrr nrol'odologill trr lrrrrl.rlrr'.Irebuie sd pornirn dc la irlrtlr.:J .r.rrrr ci ti 0 i tr rrui srrt ir $ii. r r c t i t o l )."1. Cu toa.i l . rr . . ( r zt . .rlc 1O.i plccizie nu pot sd..I iuitr. lr. Penlru a veni in spdjinul rnedicului practician neurolog ll. 1: kt o t t t r t r xit r t t r .1 . ' l Ulbrr f i r i r i i r ] t r c p l i c i . r ..it ot.i.. .fionatl.d i l . lonrn dth x.. perrlliijti iur(r(lirLl rillrr. I )f f i| lit i i I 1.. rliri jcze al.rl rtl r' r | | III:| (. i'.miri{ica. l. r r f r .r rrr lr... llll llrr)plfssii scriem I en?. l l . Sirx lro .r .l.. l i rl b ur' t iri t )ri h o r . ecoenctl rilonr.l[]gio fi in neurochir. .SiI (lrrJ l l r c i h t f r t r j c z i rn j d ilu zu l :l .lr . (:.lirsrr. rlcl(jdf. itt <:lra ^ceasita rl'r rrrr .l .7 S 275 siurbolurilor l ).. l(.t. r .a r iir i l i: .".IlIl posibilit5.ir.' (tiro..l. ltrplli.cDrrrcrzrc L| . scintigrafia cereblali. .. ( h t c c l r l L : ziu n i co r ticu ic I:1 ."r'. r rrrr rrrrrIIr1.irr.19 :i51 352 :1.lr lr .iologie neurologicdd. rrrri dc informatici...l ulbur..r'r'ri rlo dctec!ie si indeosebielcganta.r rr i rl r.\. \ l)r'rio lt cer'C0t?il.. rl' rr\ .otlologic rll(xl(r..". studiul cfixrirrlrri lr.{ i.iriale rnrisiunii si arliculirii cuvintelor co n r p r r jh cDsiu n ii. rligal..r r ia tc e tr jc 282 1.i rr.rlolrr lniti SuS.. s . .r'r. exandlul clinic.. ndr. r r f t r i .. c o r p o r a lc I0..cunoa$tereaunei semiologii prlcisr. boaliirla diagnosticul neurologic...l rrrr l tr' l rtrit . 'tn 11.'j. i tr:ri l l0 r lf 1t r lt lc.11.||.19 2'. rr rli.l. spcctacuLlltsr r.o ztl 270 27(t 275 276 2'.. care si. metodele paraclinice modeme de rrrin.m in mod analitic ttiversele semne subiective .. ..^ti. 1xr 0lir r it .. ..r urrli discipline aproapo matematice. Prrbleln( rlr { l i r l l n o r t i ( i n l u tb u r ir ile ite co n lti( a ti ( r u n o stilr i) l :1 . D o s l i c i t l l r pr a \ii l l .m qi si.J02 J02 315 :\.{irrspi.9 .lrrqirrelementarS...rr I. 1.l . l|rubll. ..t:Li. |||rttrnr(! dr. .. l "o l.r. lirrJ l.li..r. l | r t . r.lr ieziunitc .""0l"i ' . A gln)z ii l r l ..r' r l rtl l rIrv l Ii .(. c t ls iiica r c a t u l b u r : i r i l o r d e vo r b ir c Io. . lrrr'rrrnot'ncefalografia clasici ii frac. angiografia celebrald.INTRODUCERE 295 .irrli rornputelizat:'i cimpll ilc inrros ) au liirgit considerabil lt1.potnim de ln sint|tltrnt.cltt.r rrrr prezenti.t. | | .it..clitricianulntr ltolltc llpsi.. rrrr.Ii | | i ru.it)tofpr.it indic:r.lr.tiIlp.l. .lrc.dctrongzs'.trirr.i rt(.J ..*.1". lr.rlrrr(i. lrrrrl nelrrologic necesitd. iir r rlr l gr |lt ir r t . r r lt I t lr .. lrorrriogllfi:r cu rirultrplelesale adjuvante.17 3. t t llit t i0 trl r i .c l'.:1 ..porninri . r r I rr.... Nrr lr. l.. |.2.ii insirr. lr rtlrxl0r'rrii. ((( l{. rr rr:rr'irilrrlri. r l i i c c . . ciii fi iusta.'. 1. $i cea inrlrogii(ilir ' rr ''rli ll[ {iaele (electloencef:}lografia .i :1.etlebuirr si.2. 1.. lll].r .olrrrir '. *.. rl.rrrr0n I lr ' 1.. )u r r x .r1r. iiudroa n r c ( t l t c ( l r l o z i ur i situ ste D .{iilo nr. trrtl.. ( l 1 r i ! ( i e l e z i u r i ir 1 n u clcii b a za li l i l . coltil_ '.Io r Dr u tir ii si rfxp}esici I t.eurgenlii. t 1 c a p l .t. r.r'IrrrrirIrrL)' rlru:nioi (xtlij{t)i')) rlr"r. l.1. c)itl. rrl nrt rlin cinrliul rlr..:1 .ii ultlasonice.r.ti diagnostice sindromatice qi de boa..i .. I rrrl. angiogll. isc vlt .ua5.. cu alte cuvinte Sd.rrdini practice.. trl r r. clasici. l\ iur)cn u l l l p r a r i i i l o i . glloz ii L ! : r u ( i i t i \ c I n r r 0 r .l ).ci sd..".r. irr numeroaselesemiologii clasice.sugeri. . *u. ( xi( 't t l.r rrrrr. tr\ r. fine{.1.|Do dc diagnostic in tulburdlite d0 vorbiro gi lD afrzil t().rrti .urgie. l. sl.r i.A t jnoz ii l e i n l a g i n i l o r . rr ll. r L.iil..1. t..de urgentf. r.:1.l | . rir)ril) i j l f r n f i { ) l t o t o p i { r csr r r io to g ice J d e d ia g u o stic e tio lo g i c si topogr:rti c I il..

:.scu. AllcoI'i ba. 1( jr .srttr rulitoonto &cestora. llll"r9.Iololluclivrr. ( liI l l l tr.nrl t t tii ( r t t r lcot r lr i vir t lit 't '. lIlr. f r r lif t \r .viatii do de Bept scrt: i e) c't rinite rinifa'c. lll Itrh nrlo.T.r||rlxn||'. Irogu. rr.r '( ii gct r ollt lo lt r r l. bulbul olf llel iv ( I ) r xlloir tl l . . ridicii ulrrlitoarr:lc problomo ct'io-po.f.rl .!lri.rllrl. fl ' l r ' I l l i . $l[l. Disosmii ollnctivo. rlr.oi r. t l: r l . lrrlr" r'lllr( (i$.ftu::tl / rrrrlleneirzii. Fatoiogia nervilor cranieni este deosebit n'||r .lr : t um a l ioo pl) 1.{runrnatrr.1. {.I r.)1xrl. i dc }I iloqescu.fiaiologice" po&tc . ll . llr.r'Itrldn .(1. sulfutir. hiposm.o" lf vf ..iacuto devialii rlo l.11111111111rr 11iN i ccol l i n i ( 1958.:r.)ntl ttt r(l r:ul ur ( cer cbr a. ( .. atit stb proceselor ryi morbide xesponsa ..pl'in (liYortt(.trt . impioclici accesul curentului respirator-la zona olfactivtr l. iorr:. l rr' l rrr rrr i rrl rrtrrl l rt r r :lr r .'ie nrtgr. pril'anos ll.#. t t lr zit t t t i t ir t lt t cr .rrrfrrrrr.. ur i. 0lonlrfl (lo zlhat. (l(' r.ulnifinlul. si. ur'('mia.re patologict.iilo ff) l.(e se pot flolda cu hipo. l)il(li. lr .| | |r| | | | | r(' i I 11i :rl l r.tllbull lrlpruurirrrlirr rr.aspeetul r. 1rr. l rrrrrrurl i srrrcl c. cu roverBibilita.\cr.icJlicl:r l.lo lrxt[ intogritatea neuronilor gi n ciilor ollaetivo.te patologrot.Ir' I r.ru. hiposmia gi eaentualparovnio). r r t . esto vorba dlrosrrrii rlo nnturd ("Miloqescu. 1i al l.i rl t\ | | l r.tiunile Ir| | | | f S l. r. 2:1.lltrt i Bllli(. oit a.rt. r..l rrtrl ilr ') .r1.l'opoyiciu. pl rrl i .irtrir.pa. i tr[. i(x I Ir.ul. Chusid.1925.dupl.980)..lrloik. ozen*..ir. intorvenfii rvellrr o.r:lrrlt rrill. (Dr*loix r 1l)l-. 1l }?5) . lrx.l'oplitt NIiRVILOR CRANIENI l l r.ir.rr.slom. inclusiv aartsrnii 1rrr rrprti xi m at iv 10o/ o din t r aum at ism ele clllnio. bulllului t t lllt cl'iv r yi/ sr t .ou sl|plit inr 'f l. milosurilor'. . lt t l i.ilor olftrcl.1.ucere.totu l{tlhr| ||ur(.i al contextelor patologice '. lobulni orbilrrr. r)ouxmii c{.o-ocrebelos.i astaJi9 un ilaturAld.1.r' rrrl rrrrsr' .r'ct{t.at|.rr''r1ii rroU r'ochiru] gio c. rlr. l nr. (liab(ll. cocainii. Blnjo. ?. t t t t t i r t lt 't i glilt it lr ') .s:ru ltltostrtii | | rl l l . l Jrrcoli r ur r1lrr l .zrrrl:i in contextul clinic tulburlri scnzorialc.. homopnl. e ra. dat li leziunilo vasculluc lot ir nt l'olr r lupl..t .1lir.. ur N' Intlad. Iil iclr f i) '/'r. resDiratorii. qi cler ' | ' rrrrrrrrrrIrrrrrrr' |c (l(.rrl fi contiguratiiloi .t t r livlr so I r t 'r t lizilr 'i r yi k' rtrrrr .rial5.. t t 4. l l rl rl rr l rrl r.l|lrI r lllr ollirot ir'i). lr. r ) rir .Ii vr' ).t'u sr'.r' ol l rrc livo r t r . ( '( lt 't it ( tl. lt|r.!iuni: ltl pozo pozo (r:ol rn&l (oot mir.rrr:ostrri i i ha luoina.rt'titt ola-ziw . | | I rI I t .rr.rginl. lliLl.xrrosntiir din primul tlimostru de gravidittttrl l. .rrrrrrl l rrrrrurrri l ctLl i .crminarein trunchiul cerebial .l l n.l.Dieosmia (anosmi a...PAT0L0GIA PERECHII t tNERVUir 0LFACTIV) rrorrrolol. hi.r' rrrrvti l .l.i &desea rdectato).rrrr. h) tum ryi hiJrosrnlirespiratorii (unilaterale sau bilat€ralo) provoctto ale rori.i/(rlostnarceXi. .ii ii ll'i. d) deviarii de. ir lii t : t : lu. i: J.Ir.rl rrrl rt.rr lor'irlil rlc solutii hi. r : it t l l " .l l l l rnl l rl l porrl.ludiBInul. . 2.'\ pe dc o parte de pozilia strategic[ a nuolei]or de r. *lIrrltlIr. brutal y.r'rrlrr lr. "i'.r. l l rrcl rrl i rrkr l l rtrr ci cit r t r t if ir r t .r rrv.Fi Pascu. llillt r t ir t .| | r'()| | i | ()r' l xrlilit |'ici I i..ri ol rl i . Sunescenla 6it ror. a.'ntorlilru.. .tor..1:. ct t t t t lit lc osr niilo po$t . 19?0 ..) rtonozoii sinoohiinaza. il. ov( t r l.zd.t. (l i l rr{i rl e 1! liloqescu. l trl rr. pt 'ot lt t r t 't ll ilr lt t t lt t t r il t t t r vtilr ' r.i rrrrl rrrl rti ol cI ochzia pediculului vasculal pr ovollil. ituttalowd.l ' l l l tr' l i trtri i n. Le ant leneazi.i rr) fiuli .uneo porturbtrr'i ln perccplia.ll luli lynualt (r.Acestoa se caractorizoa.'inut : lntt' ltrti rt prr4tnwit:d.2.ndelotcle ol1'active pot' Ii lozrr.l l .c&r. I ) lir ( x) nt lr llovii.rdsT H' .rrlcfalopatiilor posttraumat'ico oonsecut'ivo ltziunilot'r'olt ' ItDl.livtr. Unele std'ri. i'ot|8('(ntivirprocoselor' fllnolico alo neuronilol olfa.l/r'r. llt t o l trl rl . rrllrrr.l l r. Rir _rinolog. I lt t t r t r t lit u'illl zt r r r i rl l .1975) . l. '1xr l. t:11 |lllr.]llr.il. hiposnr ii. n.r ollitrrtivl dtrprinrrqtr.b) hipertrofii ale cornotolornazaloi o) :' | 'I' l)ivt:flttiu (unosmia.ri respiratorii.it. Jiziologicelo femai (graoiili. tn prozonla unor disosmiila indivizi la caroun eorocr6xam 1.'# fil. lii olf aot ive. l: r I ilr '.t:iut. ritr'l|1ul(1(] rtrllurx ilr\ r.e de multe multc ori luxuriantx luxuiianti.. t . rl trrr. r'. g) reactii alergice uazalo..rIl .ri dorssH. cu rnodinX.. inJectate) : cl) infectato).r.iaFi eaenlual parosmia) cu.rriiq.r.ri Lr rni ci ul c slonojdului.i frilrtt'fla. calo vascular iz€azi. lr:rzci craniului artreneazl tlcstul ilrl frecvent hipo. r. poat e pr oduc{) r ln( .r r r r r 'l: r lilr Sr '. ir t t l'ict '. in stlnca rrtrr rorfiirnrgicalc. ridicarca lobuluj frrrulal pttillo ltftrt'l. l() diverso dorogld. 1975) a.ir comploxitc.r .rr r.orruJgrcato po etajul supeiior iazal qi pe sin ohirurgicalo po nrrr..]t-i"i# j) sl. fi I l l ' rl l rl {.( pt t t t t l rrrl . .1lr. llnrralt tatt.ivo. rr vrrscrrlrrtizeazii bulbul olfactiv $t[r aslrcct. l l rl rH .\r:r.r lrrrrir 1r|rIicrrIrrIrrivnscular provcnilj diu artur:l oerobralil ruti. oomplo-xrrc. d. t '( ! ( it t lloit I lt C' PROBLEME DE DIAGNOSTIC TOPOGRAFICrt rr \ rl r. iii. u ar i. lrr.cor ol) UlL' Ittul l t.l. (iilro se atlal po l:a!a.ll | | ||| i . l rrr 11/rrrr ruorri rrgor.trl'ittit I l't. de rl.l lrrrrl. $I ETIOPATOGENIC iN LEZIUNILE rr Irl rrrIr'Ir.2.af.ri.illr t t t ir lci r ir zll( f . Fh I lrrnrttri. inl:orioru'i. t t a{ii in t 'at t t r it t ot t t st t l it|"r Irl'.roltonictr (clt. | |(. r lt noit lr t lui ( cu lt 'zilt r r t l f ikr t i'lr r l rl l r.a I rrr t rrI r. rttl r' rrr r. r ar 'eor i t ulbr t lir li r ) llir r ' \rrrrrrl r.i in iorma.. Jlxist l sil. ii st .rflrrr.l l "r il """"ir .r.l rrlr lrrrrlriurrilor rru..llzo (t:ol orouitlrl do divorse naturi I f).lii (cu atropirri.nl(]lul.nr. Jie'ile obicei bilaterald.$.l.i &desea mir.le.nr. l l l ' l ' trtttl ttl i sntr: (l ( t!l. A l l .bngilnrul..rcilll trimcstru.j if 'rii. r. produse prin aleetarea neuronilor ollaotivi gi a .u tlo 1. l \l rl r16r. llrlirirr(. Itlrt ttun.r'i. ir r lJlt r i t t t lt t it t gr t t 't t r r cf llilr . t t t ct t it t gilr r r r 1t ir I t r I I r icr '.u.ied .togonioo lll 'l'trll'tt.r. 1.llrr. cl ani o-cer ebr alo pot ploduco r nosm ii.l I' rtrl rrr..

hJta . . lt ' ir r .rr.r'in. llsr ) ci: t cll ai t. l.sinl.ltiiirrt iJrsilnl'rrriuhL r..ifi "i"dliur ifii*roi.r. l)r:. . i ' r.. i l " rf.lt:. t. i ... .tatel ::.t t I I l'rtttttntiilr lnttrtlt. adpd. p[ ...l.i . r{o pt'orlucc tnrUrl so pl'o(Illeo (. trr..rrtrrri Trsi l ti t:a nt vnlzt r .rrrrrllc. hlttttttrtrtt-trxplitrlt'ltil tl tt rrl'' . -""e ur :::i.rul.r.il aripii mici rli.r 1....neorgmaliunte "fr' ii nr" corab.lie:lii I anosmiei precoce y:: in cursulmeningioamelor :ll. .\r' soni co1ab.i::-?lli iltrlorior..Lermina tulburdrt-unilaleraleale mirosului.l. l l l rrl rU r lullll) l i ( r 'l{' : ll' llllt .1.tl ."r"r. | | I . dt . uv!. ou rk'..i. ..T*1ilT%11 p. trilltcratil..aqi_tulburirile ocolare *sociat!. .r' l rrrrri bi rt ' "..tl r' t..rttl .lo crcgtoro a prag"utul...t'cI illo.i rl i srrr.t t n'ebt 'aht )rl tttrl trr Ii t.r'aniofaringioimele. l1)?7) Itt .. .lll]. olfacnv. .. in meningioame bffactivJ giganiq ql d" in "ri6'r" ""ii"a expansivZ I !i in iiO_"oc"rariic" l:::: lllll.l '.ilrrtttlt. S-aardtatastletlerseniqi is?ej. st c qi : 11) 77) (. l l l {i l )). pilt lii.rl t" .t' ).rrl . r' ..r. " c 4in4 bolir a'r t r lt r i sil r r t ir oa's.t]-..cerStii locale "iii. 2.lt': timTtlii .i qi iota'b..l )t : r lr . nlcuu r Jo hipr . r '.'l.tl'illrclkrtl|slttl l.l. qi coincizind cu alie'se. .i rr piu. ilr nt t t t iit 't r As1'li'1. o parte. rrr .i. Ia medic aor" .gr".t t l l l r l r l l r . t lr .lsd)..' .ll:il..l ln)L (t(. d]J"rlrnn. . r r r | / r f t t l t 't l i t \ ': g t'r r vi tl i l :t'l c.ni 5i cohb..t.doar atunCi cind este bilatr . I'r||.lnliv. ' c1.. Alt ( 'u1i.. lizi. l .. .ii?':ri:"if ff. t ur ilor gr avit lit xl. A rrrrv 1l.fi1" "on "i"ontJi jumoriie gtioamaeEentrale .otul'tt'flIrur l) )ll lllr.:. ' sibi.lt " t r l t I t | i i .8tt'11' nir r t ot lr r 'l'r i inso{'it o nu oi.oxc.u lbu. in .. . iiir.1. olfactiv...)rrkrcit. anosrnia'prerl .l.. ti"t-iii^ rifi t li.rr li. .l lli unei 9"qrg rr.st:rl rlc I irziu sr. 1t. lt .rtir... t tio. r r n o t' tttu l i u tu tt:ttl r : ( I r t r I i 1ri t i t t i i ... ' .rl r.oro in-itria. I l \l l l l l '. .rl r. l i rrl :.' . i r nt t it t in''t lt r t '1 it : i ( r ll hiDo. . t t r I r r r | 'r t r {r 'l l ' t l r r r t p l tl i l i l i l r : r l :tto g t'tl r 'l i r t'r r r r l csl r ' .. crc}l.trrir. 1t r ...r'rf r pl t t.. lur lecr noa..ili" . dc ur ul1. micd . 1.riiii..i.. Ja'este atritr poale insoliun sinaroi" F.jrr. iit 'it 'f r xr f it t t t il't tl t. ill ( Alvoolr '..lt ilxt r r u.. jiilol intracu eblale (Alscni qi colil'b'. nf ilisr r l ' ..r' .... t t t t t r t t .. cu -. . i i r 1 ri ls .prorpc o treime'din . in vreme ce aceastae-st" *ai u"ri" iffia1i oe cetre it -u1t rruruilro"iif l:liillj.lr{'rr..r" rol"i"t pragur t ::)-1. l l l !1 r r l 'l l l l 'i \ u l n i u i t t l ti t'i i l r t ... 'r .Ia k: .T::lll: iillill"Jl. . degi ant in rireningiormer. l .' r' r' rl :rl .. (Ars.rrl.. i l i ttrrri ri ). l t l r r r l r .\i. t ' r l .....vreme.-iiu-u.| l rl ' l ' | .". l l l Il t l t Il \| tt.:"T-1-q'iolippr z|'r(.lj cle sfenoiA si unele tumori "i^..ritrj..iluitri.rtstt t lr t lt t ' t t t lit t t ibilat cr alo.{ii olll'ctivc) sc i'r..sil'llil'lloil .:ci'l.t.ttno ir lt t t t l) qi st : r nr t t lr lt r ir r t a..rr u orolusivii.l l.llrrr.. lt t t t lt olo l r.l\lilorycscu. " .. l'l t r ovt r 4}t '{i llll ' r tiit ' si' pr r r t l. lcnom cnc do. cura intereseazd'ratlialiile ^olf l \l lttttt t'lr l)t t)11'!)o ..z{. nt d.r lr ' lt ikli1.-itt t umori hilofizare jArsen.( N. rri rri niit e . ' I lt ir l) .i'i''au.' l r\r1r .'Arsrni r'i . . r...rroirhtlui.' . . .f T1. osteomul frontal.to""isau se il rifilr'i.fr' r "ll I' t i .l Ii i rr lihr it r : qi ir r ur r elc cazur i do opil( ..1i-rrtolie. I ir zr ..' ...r||l tumorile r'la de . l rrl rr..-1'erz).11 | I t.::l1ll1l..)r'it..m ig... Hiper osm il por r ..r. 1{)52)' 1$75.:^'^ rlf ) rrrlf l. r cllizt 'zr '.:1. r r lr {{'t i r ' [ or 'r r r il r..tumola $i nrltir j. isii.i.. 't . rirrl. rlisosrnii 0i|-0 cuttstittt lu irtl.l t . cin<Icstc recunoscuti.1. leziuni cerebrale optici..rx|||lrlvu. giotrtttl sulrrrsr'lirr. cr lr i.lii . .ir" .-11 ri"lmin:i rionnalmultd.insbal. i l trrrrr.l ltr i r' " ' l l ruttt. r rl { . i . t ll! {l}ozio il t\r.rIrItrt| | :|I i.t .' i i i sttnl c: r zil gt t t il. ' si..: lgE:.t:i: ir(fr. . resnec res r i [(r(]{rrl r'l |:I r1r ir. r.nti t. .. ll tlr' Ir. lt r slit 'r i in. r lis1t lut in l 1 t j " ..rrr. rrl l r| .t.t'. lr)fir).. ' . r i "t . st l llt t llt c t lt ) r ) 's1'l[ i'ir . r t lt br Ll. mi.. gr r olalll.r' .H r(. .rrlrrsr.i. rrrl r(rr .1.rrl rozr') .' .l"ll. . lll( l' .r. . l t:ti h i t ll.. l l l l l l 'l vi tr i :l l r i l tr ' l tr t'i l l r l r l r l 'r l fl r ti i l {) l r ti tr t l i l u l r ' I l t .1:il .' .'.. ' t 'r . r t i .. . ti z.h rr.. . .i-.urrrorii(ltisrrr. lll .l tr. la subcr . it r un. . l"rt."-..ivrr Fi rl{.1" dcville sesizabili. .t lkl it i I r r t 'a' liicr it t t t lcr yi r nir osul.. psio.. . . ..r..1.orrrriilr.r' lf I l.r l ol rl b. . .c cu cu atrofia acoroa ci. lL i i i r" .. r:r| | . l .i it. l ) si l l o '( \. 1 977) ' "lllt clplcitir. | | || || | | . . r r r t l l l t r r ' 1 i I 1..1"g[oambte.' rrt.rl r' ' txtrlttrttt'l ud'i'tr(t.i u. ri .':' i":. i i .ii.(Arseni p... deoset :rrkrsoir bollavul se prezinti.i':1:] liii:. ll'isot'' i1)7?..Jg t. pragului..'. t lr r .. t l') t r aur nat ism e r:rrcl l tl i l e.' .r rIr(' trc| IIt At t r int im .. irr crtzurile de kviuni llill. llll. sl i l r i r l tl l ttr ttttr ttl t'j 1 l l ( r vl o u ( '.erplotit.. .r rr.i se* l:.i l rrtri l .l{". .nrl r' tti .. llsilt r r zt r ' Anosr ni: l isl'cIioli.l.'r'tl"rrri (or'o$tercil.":emptu ..fi :i:..' 1. 't t t t u l r.tntu. tr.x.r.l. .t rlr rrttll llt").rmii lll l trl l .1. n. ca?otidd intein-d..r'rrr lrit...' .trl ri li r l .rl....rltl nazo-lacrirnnl (pl'in stimultrtn' trigtrtntltlttltti.." l . iitactiv..' .i to p ttg t'l r l i txr .r..ur t o r yi i .l l l roi i vtr qi.i . .. | ... irrlilrri s. t t t t t t t t t . .. .1111111 de arteri. r r r ( ' so illLillr c: l{' lll ll( 'lllir sl. 1ic . t 'i l i l i i 1 i tt' nt'itttttrri'l.i "biffi..?"9"_:.oe ' r:rlus. .ne tumo _de :rlr' (| lt)irit (f vil|ra. Deci. r r .r. ll ipet 'ost l r ig( 'lr r ir r r r Jir lr it r lr ililr t ic (.l.li. . .r'e diagnostici'in meningioa-"rc ofircli"".rzrl' r. . cofi ce.. r1..lil.-. I t 'lr lt lllLt l... .9i]lj-rorl.. r 1'r |z ir rl ri Rl lt. lodit ) t i".ori..'.l N rt| i l ri i ' in'cur sul l1r sS. 1\i l l l ?Ii ). -jt?. nesemnificrti""'iri"itiil iirofla mucc ::l::l ll:..tl i ttnt ( lxt zr t 'lo... 2. ir. estu rare Inl.d.' trtl sr r .19?J). kr r|| r.. rrcrr..:ri.ijDmorilc sttlltilsclitt.. l. 1.i r..

llr ot lolit 'ir t r l'ii 'sl0 r 'onsl. rizoll'zi' prin ' I tt .*r*" Iii-.l.Ir| ..0.( l( . t lllr t t ( r sl't r propir if onn ( ut r cus) . l rr rpr. r osput t .iv" | | r| .m:.r. ll) 70.fff. . oit teului.. r''r .:1fi "-..rtl ' rt. 1002i St 'oiulr l9( ilJ Fl thl l . r . r nolgit xI pinll.rrl .l.' ..l l rrr' l rvrr :rl l rrntt t .oirtuhr oronio .t l rrrr.. .'rl)$ r.'gimioi r-i. t t | . tl rr.lrtn'ul hnl'u. t zr t .. st t pot inf clego f olt .tr*i"i i i.o l .i n a t (c ri z e u n c i n a te ). :rt( . sliillo".".1' S rr.r'-.xplr iiv it t r t '[ it . . t tt lr . t lot t .' i rrl i cc i rl o .. ivii t lo Ll t lt r lt t t l.i.ffinn"T.l v iscrrt'ocil. ico..l. 1962. ji:"U/fr jr":"_d. l) .Jfi . "#rezulta[ui .". t r t t r : ir1i t r t t lt t olit r t t lozilt t . Lr .' -t i (l l ' )" r' . . ti.?il.. iorr1. cl.il.' rrl i rr ri i crrl rr .l r.ioa ilttzi.i "iT qil fl'. tnol. dillt t or ) i colr b.{ 'lr. 1. l l ' or' . Sct vil r yl ur llt lt .?':gi..sllnzot 'iit lt llr r r i lit lg hr l'r 'i l r .. ivr r r 1igt t sLlt l..trLxi i rr r {.n{ ' " rrryl .i?..c.' l L' 1.rr.". i .i$".'ff {t'. ivr r ": rl rrrr .[ii. ( hillt t cint 't ir t ' ol! r r r r l.N.i tiliibili: rgiliid rura li:Ii: (.r . cl. lbiv r i s( \ I q' . . .. l{}li9) sr c: tt 'ltr llt tr izt r t lz. ri1. ll) G l. clizt li t llf lt cl.polr.iffii{{Z#:d. rl r' rrl . t t llt t t r r lr t r xl hr. .. :. ll) Tu) . ri .r. r ililol clinim llt r . ( iloor r lll( il. orizrr yttitt rt'ltlitllrotl urrui 8t'irnul rllltctiv.lo I'i itrso{.. ivt '. l rr l r.lll.. .yffil"il ru: ji tl. t.1{) ?8) .j ttti rrgttttut l f i lt la.# :1. Crizele unor mj 'itzil lrntt lx. oslt .. '}::: i]ji..rr. ) . r . rr.h#".)r .*t':#*::l[it:.orii) ( I'rrssotttt...!:.rrs r-l r{ . .rloTo lt r or ulr t r l r r t 'izoi t t t t t : int ll..:::! . l + ' rr.rrrIrrr.i J"-"j:"'il'.rl l rr.'.'.I i I I | | .S"JT. ilt r ocut uluit '. r r .. t r ir inl.ilffi 'sT.rr'i{..IoI nlr|| tli.1 .i i nkrorri i rl orrlr r i( r l.rl#i:i. .t.f*j ll.oonf lt iiDl. l (17i3) l l fl . . l06l. st t nzr r t . ' | | r.Irr' rrr:rIor (r i zrr:r1.ipuri tlo ttxprcsii otil. rl. lo. sorrti ologicl a t t lizoLt r t t t t t t inlt t t ..i vi . .. rrrr' ' rrl l rl .. lt o t ipt t t ir lo r n: r .. tr..1" lr' I t .rrrt toprozi n t ii un vor it ilbil .it.ji ln oursul :l:lil.r).irt'ii:.r{ r $rr pol. or ii l . r' rl l r.i.ulc oL. t r ot r slil't t ii.f iii'. ii"soxt t llo. ( . tjrsp(to1.!. ll.rrl l ..11:.!.ico strnit t oxpr csill lor ( Pr lpovir r it t qi lllt sr r t t ' 19t 10) rrrrt.11i. t lr ' r l r.1.r. .rrlrrlri.rrr.i11Y.t ' r' ' l rr l i i d eclilnqllt il t l0. ..l'... I pr it t l'r .i''I:.11102) .nainate . . .tl t.*..i r.. t .rl . epilepuce carede Wr!ir|.tl :i.IrrrrIrrrrr."f.r.o | tr.jin srrrrrdrrr':.tlttttt viutlrtrttl. r rtr..:ix:fri:ijir:::{b1.r([ ..ilil. li(lo ltlt..l l ' rl ..rrr11i (xrl l l. t it t upr t t xilnt d.. t 'pir ' olt t lt r Lr l lt lllt t t : it lilkr r ii. ...rl t.f+ 1 "ff:T.r. .illi'.' rl rr IrrrItrci tur. l l tl tt 1 1.rl . t '' o r.otab.'ffi"f.rli..l rr. "G'td t9Z6).rh. ' r( (l rrr\" ) (l ti sr' .(. rIr. sitltltl.. it r r it lot l0pt 't r xiu.. Ui l rl rl rrt . rrrrrru| rrr:rl .('ll propa.'* Il:i'iil' .r rrl l ot t 1i rrrrr Ittl tl l . llr o.l rl ' ri rrr rrrrrr| osi | l l t oil. rii t!. St 'gcr qi colillt .rxl 'il" I It 14 . lt olt t t lvii rrl l !i r.rr 1tl'in' r t ilzllkr .: r'Iptrrlt{\ o(lol:trll..i:. r11.rr rr.l .r. t lalt lot r nnt r zir lt r .rl(l rslrrI{rn{ll.r'. l'olxlvioit tii collr. #.r$'".. N. rr/ir. rurtttl l lt i.y:ioz rr.: rrr{.-peroeperea.rr. cliilo t t r no! r yi t lt r i.1' .1.:..'#i...irrirnrv{tlntii lirnbicc in exprcsia tnto{ion:llii. (lo contploxitatell func{iilor dtl intcgt':rrtl alc .i(x) ?sihosenzorilllc cu forttttnonul de "{ll(rarny . r t ir nit osl.r'iilil . l rvl tt t snt ipol. lt rI ct lt r lt l. r o t : st o lt r glt t ..11. :J': i i :ll.ixtrto ltlFltrrt.. [i lrl rrttlo(l{} r r r rr 'rl.rt c r eccpt or ic) [ i ( lir I ct t r lllr ] lui At nt r t on ( cll lllt r i'o rl l t trr r r.002.sonr cst ozico) . I 'lt ssouant ( l9t i2) N. r r I l rl r.p{.l t't it! r lltilc\tl.rcJ'viscorall qi soxualil.' rl r rrl rrl ..i i nt' ti 11"Lr. r r t t I it r ". ivc( [ 'r t ssou: r r t t .iv xfll|r1ltr r.'lli:. t t dot t uf or i tx r' rl rrl rr. #. 1[ r r cl] cr r n li ool&l) .rrxrrl ( .ltilo.'r i:eu(a. ct t r ca. Reprezinrd.rrrrl rl .r. t t lt olf : r . procurn Di in lcgl:r...1.ivir.it llrrr'nr r. lt t t t t t xl . j. ibttli a't (. nc. cl.. r 1952.rl l rror' l .. iv f ioJ[ t lin c1[ r lt t i o{islilt l ttl rt l .fl i llr til* iti.. r.rodsubir sintrorme decrize e1r'eprico J..o..." (rr.il'H:ABffi f : : .f r:.telflcna" ((lnstllut.cl. Ilalucinaliile .uJ.otrtrt.r.-a" p"[. r .o gl. psilt t t .p'..... t r lr ilt r r rlHi. rr:i .l " ' . | ( r'il.j?tS^fl*:llfot slrt iare tz.:ii-':.rrr. r lo I t ipoc: lr r t 1 li I or r nil( it t I t ilt t ' rr r.. ot. iolt t t 'lo r. .b. iv it t lt iclt t olr ."r".l l rr.(.l (l l rrtrtrr tt |'. rrrrr. t r t lr r t t l. I tttir'lr tpiloptice o$actitse . ::.glro tlt: somn. tl tt. ct i t t .l tv l xrrrl .. (cl r pa. l.'i' u.'i"'t#iT[ll1'"u0"".."g. rl sprrtrliv t lc r olul jucir . | . ivc. rr * nn. frfrr.rl rrrrrcoux ci l l l l l I | ' . t t . x ului r rn r.ti.on.. lr r so{i r yi r lo sint lt t ot no r lir t st t r r ll ot r lit r 9i .r'r' r'i l i r' ..5.''.::ll:i"'. p.' rrrr l rrrl l rrrl ol l rr . ilt ti l.garotl d tlsciilcir.nr1r l. lnd t aco par t o dit l <r t izr t . l.r v(.i rlo: r .i rrr:rr rl rr tt t om ot ie.r1o inflttcrrl'ri'" ' I ft h Ntrr. .. :l $::fl i:.].:i. tl l . cl'oior t iut r t t cof l ir l".ri/Hir.rl r .rl r.r'Irrrrrlr|. PI '{{iizir l..ryHr .ri rl i i (r\.Ir' r' i l rrt ri i rxrl rrl r .r t xt r or n t lo r lo( M ot lis. lriret.. puf .l. lt t l st t ger t r it zt l.. r l r li|l olt r r r t r r nf irlt illt t oit t it l'ot 'ii l l . r | ' :| | | r. !rl r t' . t :r {llll ll( {'l( 't l l rl t.utl l r' .unorcu.rl rzr. O r r .r. {l{. l rr H ch ir nl) .r' t.l rl o i rrrl xrhr.. r n*r lif ( ) st i.fl{tffi ?lffi&:"\':2i1.Irl Ini ()i i . 19?ii) sinl.f"ii iiH.. t gt .l: . st lr nt r t lo vis" sr l.:T. I rr ' ' . I ln0lt r r 't izr r l i rr i rrso{ rit ot lo .r' rr. . t illencof alul olf a.| | | I | ..t io e. t t l r. .il:'.i"i ir'||:rtr. t l.in r r r gllt l rl trrr" rrrr.tinontlol'lllttl nttolllttrl. rl tullgt'ott.'i. ozo rtd rrrr rrrl.Jacti'Da Bn clr.y'la n.*.txrhr tttluitr t.1. . inr r t t r llt ilnt r lo rtilt aol.Bl'itrlltit!.' ior"a"".i liilrl.rrrrrrrrrrr.: lili*riiiii :niis rllTf."'1. Act r st t t olizo Blnl.rIrr.t'io.. rlo sltliv:r. ivii) L. r "tc. lr r irrl i . .rl rrl rrri l o$| lt ilo.trrrrrlH ri sr.tt Iti.rnri . .\rrrr. .! . l ...rrtir.!!:."ffJ. n l tl r Ir.r' i fi c nlr t t t lin vt r r inii't at t . 1r(r' ol l rtcl .l.rrrr..r.lillsl" porcopfio ol{llcl.rr. in 1ix: lr ca.tirttltttrtrlit Irrl l l rr.'3i.i l (.s'#.i iluziile olfaetive paroxistiee ..j. r-r'r:" :i'uiJr-. : lur lit . .:.r l . .r rqrl .iii'161i.tt q*rtrlllri' r.:.e t lt lt t t liir calt t nt lulonillf i.'". t t xit r l. t 'ilc cor r t lt loxt r psihosor r zor ir|( rlr.

cu sll'ii (r1| I ' I I Ii t'I t l i | |r{' "irort" .tr.. altor p"occs" rt' :rrr.ji.1l :i .i .i \1."1iL.rIl .r' r. g) Yelele .obi$nuilisinttacteitiepiugenc r lr r \ ul r rru l ..4. rdinic' lopogruric si . < uracteri zeaaX . ( ) llt l'l"i) . dar uncori tloar sectolial 1si vizurle.. i Ll rl i . pir r ii' l: l ct 't t ilr t 'lr t(rt t t t t r t t t t lt zii) t r ot t t pt r tcoplit r i I t lt nilt lt it .-piiiiizt.. r ilol t t ] t ir xl.?i'[]i.cll( x llllil( : l.2..lr \rlrrptarea la intuneric este loarte deficitari I e) Adcscn lo1'oltsii '1i tltr . 1lt t t l.l":?Xr*.. I ll r'tinicc: perinevrita jl.rr tl l l.f13"ll: il.io Drim:rri.ii. r' l rrl otni c-l i to demi el i ni za nt c.io D) Ilemerabpia reprezinti iliminualea acuitelii . t t I l't ill'i t t lt r r llt r l lrirr.lrtt rr.I . iicr t r .'. "in "ail'* Amblioniile si.rci i { ..rr llt t ll' 1.. i t .. I t t t 't t iI t I '..tiei a vecleiii centiale se lnsiJeaza o ti-.i. l..rile globilor cculari I f) Pronunlat edern pa.| o u..'.|r.II I t i IIt tr ' It ' st t r l r.. t r '.:1: .ul dri lrilpil. .i0/ousti. sepot exprimain urmatoarete l.t. slt t l lr illt ii totdoaruta l ap it l.'fr up0rc: pc pl. i*xt. lrollrt lrti l)rrvirr. . t t r r t t i t lit r t t .ll?1 cr.'.r.1.'.l. l)l'ujr(f..r.".l i cul ari dc Rcnar d descri si i .liloirlii.1. r ' $ rtlttl. cu conturuli foarte qtelse. I it l)j' J o .1..iitrirJ"f"Si. m or lif icii. .. .5j i n scl eroz:l i n plici it llusr 'lu ocult t r '. int llt t l vizt t lll ( lt 't t t t t t t t 't t t lc . por I ". l rr.1o'1'"]T3"jlrlt-.ur . rrr pri n i tchi mb l ' r( a-eclematui pupitr" .-. rlill'r'r ir'. f.'..1 1 .'f.Iiittrl *.. _ ( : r I r .rtir' :r|. r' .rr. Sc ol-tt.ll. r lr r t.'. 1958..l l r. lr r ii".l'rli..1. . tt . ll1( r $ilt l f it ll) ir ( llll( .roo rnnoti ."T: sinuzjie sfenoidar" i. j) fn forma de ner-r'i1. gli.\.".:1.1l.tiopatogenic . . in1t .tacute .recuprinde ptpila .alra <.{ .r pt' ouxl tt.rcrrllrr.11:1.lltt st.. J"i.'i1iii.a"".lll.rile edematoase peripapiltlle se itrt'itttl ltrr zott.):.u .LZ mln). ti fos exantema t ic et c.rrsii.*. r1 rrrltrr{ii virotice ncurot'ropc (o{tralmonculoln itrlilrii./. o) ilitttItll rrtrr rrr:rlic cste foarte a terat (cu moclificS. ::'l: .). l. t l) f ocar e dent ar e I c) ost oit t r I l) r r .l l rtql l l ri l o l t lr t i r iililo gk r ilol t t ( lt llllr i .1.rrr.rz..ii-rozate.rri rrl rrrtl l t. Perinct:ritele. cva zilt : . I it t ll.ne1inc1u-sii iaclarc S I .".l i v| ' i so nai uri ). ut t ilai.rtsulnrc'u. s: i cu zone vast e t lc t 't lt r t t t llt 't t t t iI r r I lil t t t in-considerare. l 'rniiai.J .'flll lil). i ) C o af e. .1.irrr{f pontru culori.'alarc.ntrlttorrrtirtilri...1::ll::t sau ale.i i si si em at r icc .1.i::.vrilr. Este E s l c vorba v o rb a de ainzltfi in li trl. ... lrrlblre. *.rrrl u . r'ealizind aspectul rlc .ut({r scn t.'inirucit l aceasia poaresd. ('l' llr'{. folrrl'i.r. ilt lllt lllr zli illr lillll! ) zll lolll l \'lt t t r t t lt $( ' st 't t .rl (f :rl ]ol rrrri i trl rr' { r . "pii. t i'ilr i't 'r 'lr olr t t llt lt l'I ) .l." l i col o t t t t t ct t lt 'i llt .abuJbar. i rors(| ir1(:(i1i1tni. lit r 'I t ilt llt I t I l.':1. r.lrlczirriiio irrIllLrnl.':'si:l_::t11i.i rrfi trrl ronrttl l xxl tl i olm r t r lr l. tumefiat5.*" -l'iTl.:4. li:::f:. se Lci' oiieiene#iea tap ae ]jlj.itri1i.i:!:. (r'ttt. t t lt ' l]l..I t i. {ininelseama indeos?binc. r t l.lut... tecilor nprl qi kx.li) (llintrr. p4lilita sau sinrlrol.ir1...atoysja_peytyyalb negru fi tentru iulori reprezintri tl .iI:r'zuuartc i "i l vllsclor centratc atc t"ctrncrin lcrv (10_. rlrr ollicei ingustat concentric.1. neyritc optice) iealizeaa:i.:rr.ffi:-ii"$:iilrTi.vtill. r i) iJ( r ai( l'll( 'r t1e scciiuJ "ti"i""-.l0) "i'#trXl:::iu^K:T:##. coroi di t€.oarete-. lrlii (. .irrrl:llrrrllrarJ.rr.ci.!.:l*$"1 l6 l't .. o.pila'r. r. iiJpiltir".'#'ii?'ifdi""lffi "'f"""11?Y1 i?: {?::. 1rlr l ri p rrr. llt r cr r l i t it r t I I ot t t t r I I '( 'I t ||ir | l r rrrr :rri rr!r' i )' Nrrl(. : r t it t lt l.lr lr l i( 'ilr li'll rrrvcl l tl rl c i trl l rrtl i r..ii generale (scarlatinl.i. i. lltilr lrzitr 1u.l.ilcvu. sfenoitialc qi ctmoitlale postcrirllurr) I tr) rrlirr'littrrr :ii]'ll:1.:rr'('l(i papilare $i pedpapilale se obscrr''Xhemoragii si ctstttlrtlt'. gt t lt t i t t .)lrr r.. rl l l rnati c:i a tcrti 1 t if ii vizr t lt lt r . ."ll.amaurozele am.:.1. ( l') rrrrzii. sPt r l t lt r osclr it t r t lt l piLlt ikrt li... .. cu . lrrl rr. r t L' r r lt t l.L opticil trtlt'tttrtlortsri i!.'l:1. l rr.czjntdtlimjnuarer acuitrilii trtt st ttlnltttt. st '. .ato"ti i'. ar t er ele slnt inecat e in et lcm ul lt t r t sir '1 lt ) lt r r"tf"iofui p'r!i"ar la tuminri. .:i. t lsit t t li..1":i:.domz I.r..i { (i i l rfitrtrtti t """.t"r lrtlbtrrtit"i...l'l' srrusrrlliriltrfii.rrrl.Ii . o r ( r lr lizr lilr l) r r lt ilil..'. pl i igi per f or at e inf cct at e alc glt t lr t t lt t i oct t i: r t ) . l\'llttrolcxrrtt. refrahulhard &clttii' :tan' stthur"utii (t.i. cl ri l rl ctt rl i sprtri {. rrrrr rr'.lrinu.l ( vl i l i i | | i rtIri | r.1 opii(1 ul | | Jr' l ro.tlui. ..r lrr.l i i si t lir lt lgii or lr ilt lr t r slt lt lt r . r Jr rrl sr r l ( l) r r k c ll) (t.Jcaititlii lll .i rlrrI l .r. I t er pcs zost e: 'I cr r cr ialil. r.rl.)Rlri(]llrr tr-l (NlillvUt..$"". l )r' i n rlrr olrir.rpulilor ct'ttmlftir. ' . vi rsrrhr tr r ..rr'il canalului op1. /.i .rrul al fundului de ochi gi pi.slf se j:311".1958) .ln I clinil : lt) l)cl)Ii. / pollrurli r"rre cx_plic:iambliopia * $i cu la*traiua .r.iii. illl in nn|lrngrl alri i rrrII:rrrrrri ol i ial e urechi i me dii.. ii r lio1ul. ot. ) //ri r i nvesti ga. |)iIr11rrosl.. l.ri ale cir.'. lrr lrr!r unui tablou dc papilit[ trebuio sii plecizitrrl . ttili ttl.l sau jnegal).nt. i1ii r ri rr:rl .''.iiaJii"#c. c*orectEiinli*iX.r-""l"i cl.. Amb_Iiop. i l..rl (cga. Fiit r 'r 1. l 9 7 l ).2. rir.".l .ii | prczo nl'll ilr alilor l.it'i.*:. t l rr. " . t . trt ir r sr l{. . lt llt al.icrrJ trsto orientat de: contextul general lil N c1)ritct.rma .r lrilatoal[ (6i in accepliuneia.turncplo "pti"b n.l r tl t' t...ic. Manifesti.d.il:]:l:rl:lij:_"1. rl i htate qi si nuoase .Lrri rl i i -un.:1. l. i Ir plincipilr . nicrrl. invizibilc ( llisr r t . ) .rrcningite bazaie bacierie.:rlrrfi t. cu discromatopsii qi chiar acronliltopsitr I'olrtli). variol[. D uke E l d el $i Sco1.r'.lrirrt ccntlalc). r 's1.ne' ce. l115!.. itt c.tuirl?i rrrl " i trl l urrtatori j < l e tu.strarea t.1^'j.]*^ acute si sul.se r. r t r : inlcc( ii r ninulioase: a.rri r. t 'lr t l.lndnntttrl 7r'slt /. t 'r 'illt -irn"eor.l:'tiH" i'_lTi. r1) inlrc!..l LIll iLi i''r : oli.. a. '.tabtorii v1\ r ' lr 'r il r.l spl:c Seara.Jiol'.rrtr':rL. rl ) 1' t r cr r zt t t ilr ..' .zlrlriirprr ili"i qi dispari. r 'sr t .l:1. se iatilnesc in nlr l ir r ( cit at r r cllr r l t le Riscr '. : r t ) Ar r t t ilit lt 'ir uizuote r r:rrrrrl sr:ade in cil.t.i.:*gx. nr Lcir t cii'" lN' it t lt 'r t t lr t ct r t lr r ilspect o rnasi vi . l rrri . a.fl"'l:.r o r.r. r t lohr t lharsuu sindr ont .r'rr.iJrv'ffi tlllLLi. ll) (lirrrprrl vizrrrrl '11llll{ffiJi.ircrr1..-. n(.bro_spin ir illlii. lrjl(lcr ldcr s 1 i l||l|st.i i ' ' 2. AJecJiunile in lamatorii ale nerl)I. vedelea macular'[ liind mai rcspectati. ct ar eavit r osult i se po: ll. de diverse etiotogii qi cu vdriate tocatizXri pe clitc t 1c .ll$. t t lbut i i vizt t lt Lr lt t t it '{iot I I t hr .r.ttrilitt. irrl.rr.4nbliopio lepl. wtic l. in accst c sit ualii.".rr. realizindri-so ( r ll( \ siud l )l t| i r' | ..i.ilr.. ivc r r llr t lt r t t r st r r t ved rl rrrl b:rri l .i ir .tta.o (anterioare.rrr1i rrJl cpapi l ei deveni nd .."riuiloio" q. ziL' trrrlizitttitt tlr' .ri rrrrl i :. r I rLri. l') !):l!r"*.rr|r .i" fa r rr.l. Tt ilo A J I\pi l i tu." afecrdrii vu. ll) 71) . rr ll rrtilci.ri .l i rsl l ccte de trombozd velt la.. r lc it rc l i n g i taa-SUpUrJlivi cprr. :l:.1 r: I l'lr!{.r' l rrl (' sl l .t1||. r olr t t llr ir t '( t t r r lilit o..1:llr.rlt' Hilu l)illlrfr'lllt si rrrrilizcltzi't.[anolescu. tumcfi clc.olrrrlrr:'ii..!.r. h) papilit c lL.iile :!.optice (nearitele :!.rri rrLr cimpului oftalmoscopic. dr po.. if ial1' it t xllr hullr lr r 'li. l.. r'l'r'tt .lltu'l]:l.1i. ..r.l r.rmai. lr ) ilt r it r lr r t 'r 'lr lt r r t t ilir {ir 1. t t t t lr lt i 31r . fir Scott. l1) l': l. l'l1I)lnXllA l..i l l i te. il' (r)r:r lx)r{rrt. t 95! ) rrl r:rl rrnrr..1. apticd."'i##ii #. .t.19?1) .rli o scrio de lezinni ale chiasmei l rrrrrl :rcr.rl cu...i. -di fuzi uni l(|i. pini lr o drarnntici arntntrozil.. n()l (' s(i u.r/ s{ . 19?1). pri n * a l i ps:l sa r r r I isclef ia.oces inflamatrol Ae fa'r"eilinld"'Ja" .. ll\ Cecitalea silsiu amauroza reDrezintd.it t t t clt '. .'.xtcrrsicirrlui pr.i consecin{d !txtrioristici :lllj.o:11 llry:fant "':?n "fiff. ll)fil{1 rliavrrostie n. (si ttrl totttrtl t r t lt r iu jr t .itrsr... lt t t it 't t r . t iot 'lt ilir . r 'I I t t r . prrpilrr. it L lix: nillgo.storl ezi uni .

inl. zi l . loll. .11. irrsolite. r . gru..i i ( i r l r r r l i .r t.O.ttr . .it crr..r retrobulbar6r cu scotom initial centrL. r . vil. I i <xr trtllr it r 'r 1. (\frrrrrrlr. r r1. r . lt('''t1ont trr l.l n ) l tr r .r '.. rrlri..tu rrio-rrrtbrrtle inehis0 I r' ' rrrrrrr' I r rr rrrrr: r r i rrrr iadilr *ir '( r r .oirHli.Aiiiiloza) t. f'enrpo." . N tu.1"1i.... r.(. lr)kr sirrl.r. slrLl.1)u chirrinii (in scopteiap_eltic sauabofiFj qi p"oauce amaul |r'r| iiir. rrl. ir r .l--bacteriene "piau-i. l'|.i.rr. r.:r tl l l l l r .r'rrrrliL.{t.) t ilr...i.tllizeazl dramntije -ambliopii_amauroze. r r l i r r rr r '... TACR^estemult crescut[..d.iiuir.r r r tl tr{l o t.it. r t r .rrrrrIr' rrr.ll...j:l]1l.. lii.ciieva elo.r l4llirt r cllr r .0nsmidriatice.. .rli (xr rrslx.ll.qi pCri. .rI rl i r ) lr ti( .tttr x':r r t:r tt.r'r.t'.tirit. .r1. . .. 'l. b'lr L.l .t.r r r r iI r r t clir I . r t t r l r r . riclettsiene qi (in special mataria.yii.'t"ib.. lriltrltrl.r. l || t' ' t' rl rl r' ) ltt ll|' I tltnlttlttnttlt .. 1.r i l l r .l r l l r l i r r i r r ..ur. r *r v ( u) r i( . llll) : u.i .s11""^o-3joas'...trr.j.ioiil'ur..l Ii:l.r .r.rrri'itolrft! cu cele chininice. r r r .llll t r l t *'. l . r .rt' tt.l ..r ..lt t. :r.. .' .rrl. li1.0 Afterinle gO lrtS0l.. r..rrr (|pli|t.. lr 1) l.s.r..i.r i v r \1 .to|io. I'rrlril.''.r .r.Di8).oz{}. ( i r r i tr r l sr .. I n71).llii'1. ((.i r . r:lnrprrluivizulrl.r. lr ..rr. hr.r'rli. O) .cJr. rl rrr l rrrr r r 'r lisr r r r . ..r.1 \':tlrorr. rrerrulrri op(ic ilr Lratr uraI isrn rlt. pr lir . rl. ip lr r .rr r.r .rr Sll.ii.1 . r t r rr t . 'l ...r. r . . Ir' '"rrlrr rtr rrrrrrr'.i{i.r. .qi.l t' . l . variceld. . 'etc. -. . o1tt.'. i.1.1 .1.]::ljij'lij.r..r.l t' -r . it..l'1rNcor. . nouropatiitoxicu .l r \... lllltl'rl r.no^*]r.l:. I r r r r | .r l ....1.ll r''I'l ..t. virotic(.r JxrlIi gnrllr.^{sf.'t. 19?i). | . iz. rrlrlilt. st ' ir t t ir r t t r gait t r . prr (lr..tz^1..rl' ..lc in il crLtttolii filllr. .. rri r..calii 'aciri .ir ini..1)tr*r. -optice.rr.icd.irr. irrlri Fl i tl . rrrri Hl.iillL l. [t.hrpirlririri.r. r r r . .'t:'rrirr :. 'r l r I t r l : r t'r l r i r ':t tl r l r l i tr g r r 0 sl l r . lrrrir l:r 1x.( .'.fii.llll{lr.lfl.g ..zrl (rr. ir r zr i r r r lilr r ut lr r r lr <t ^.. :l .' lrll I tl ) lt'tttpttt'rl.1. .i1ii uii. . lr r r i'r . ' 1r t .'i.r 'r'.t. vikr l 0pl..r. r r r \\r Ii r r . r l . .11::l:lll.J..tr.rs(f vrrIirr{iillt.ill:ilill::.r. (jilzaro .l*r. r . sini Irrr'tr' :r.r 0 it li. avar r in sr . . asiecf rrnrrtr.i . (diverse)...( r.' (tt.tll'uIs('...(l(.itr.r 1.r.. 're. hir-ir . ) L... cu intens?i.trrr'r. ..r.tlri..(...i . r ..liil.tc : .rpil.::.lrr..ljlili.i l i tr l 'r r l r .r r ./ .( i ( .'i tv llBt ' .a.it.rr{i.".1.rrl urrl i r r r ir lr . parolirtild or.ckri: I r. rrr prrr. 'ij. ingi.oltutitr. irrol'L.ii.". r i. r 'r '.i tl r i l :l r .r :rs1). N. ctl ctr r o .alte_into.tr1.tttraL. r r .i.rriratr. :rrrr.fricci obicei ..rnfiooptic:fi progresivi. !1...(l(.r.('.. l ) ( ) l .a lrih t. 'i*r r .'.i.. l. ..?rscnutt rascutare pot produce ()l)ti(. l.. r'li." iir.l r. fllrih r r'rrrt'' J)ur.' rl t rl r.. ..i' rt'i rr..rlrr l)1lrq-l!|lcr fi Scott.lii.ro ..' l rr. i.nclzl: sr.r. (lr. .j1lf..ri. 'irip. l l l r t '.i^i inctusiv papilte..r g tr . 't. r. r l. l t r r . l..t. ...lr .l. i.r.jl:.l.rLt.1.S0rl0 irr rIll..rl c) .rr r-ri. l...ii..'{\t {x. rlr. .ziuirir.l"'T. .t:rt ir r oour i.v0rrl'| -.j(t imrrtliirlc. u lr ill. 1. ...0 r ... s) r.. (ci l.._ rtr.i.u.lo...i. l pollt .rrrrr rr.G.lll l 'r r l r r l : r r r r I r I r o Ir i r .i.'-ryi.\ir! l)'J)illt.2..'oit*U'd.ifi'i.r. i t r .. r i ." '..irr. r . .r.'.1:.r:.x lirkr l rlo r'rlr. lr..rii'. .'t.r r l l .{i:rl.. ri. rrtrr.irrsrr pr.:l'. r (.'r."'|r'ii. por realiza nevrite jl) .rr.:rIii.ii..'.r r r r r l i l l r i . isr r r .H i l t.:.l 't.ll. t r r r .lris.tr. i t r .Iiliforme.r'irAiil.. r .r r r l l . . . l. . . rtrrri t t lr t :frr\ I'r'{rf...r..re_marcatd OulA ieqireatiin ... (.1rrr. r ..rr{it.. rsos.. I r r r i .^r'u r. ti o l t n l l tl t ttr r u l u i o Jr ti r j l \r l .rr rt.li'i.rrblir4rii.ii. .. ir r r .rr.rlc prpilitc :. I Ir .l l r l i l .tlirrti ..'t l |r .rrl v.l)l..1r.lfi1'lilll. r r [ ii ulr r i lczir r r r r l ncr ...1'r. cu evolufie spre amaurozi in citeva zile.r.uli (lo (.sr.ttl i . I r i .u..i r r ... (ruieotd.flf . j rrrl r' ..rr.'r'rlrrt. . oIti.:!!r!!ci 1 | r'n..r .. t'i i i r r r r r l l .Liii.'r..i.. IH rr' ' r .1.1.l-.l t i rl r: llt lt a Unet m p o rta n te a l ro fi i O p ti C e .v.. ilr zlr .1*i'iili.. t .srrimtorarea coneertrici a cimpurilorvi] llill. lr .\tfilit. . 1. .ili:".l. .r"" gi Scott.r'l'rlllnritr .z:r vl . . : r r r *vor sli.r1'rt.rmrno rr.... bromuri.. snli"itnti 'r '.lrrr.clun F :llrilirtl' tntr. "Ireyrltra" rrlrrrrrIri_rlrr o rrl.Lrr. . i ir r l. r .r'. rttrti .rltr l..rn....) Rrtinopatiie din atrrusiieria si d.ri Iilrr.ur ..L .i. 1ii.llililii.l... rlo citeva Examenuloftalmologic arald.i::1.r. ty no". r. rrrIrl ' l . r l 'r t r t .ri ryi rnitl...].. r r r . ..:11. ir r nlxr r iir l ir r r r inr i.rr.r. t r t " 'l 'r . .1... ll:." . ma-uivo I toDtl)tt3(lt' r( oeSe S(. l l Fri l | l | | l i | | l i . r i i l i r 'r . l t r r l . r" r' L' rr' | i r{ r rrrr' .ir..lu.. .nlr. lr ri.e) Oftalinoneu"rpj:llte ft. r t . .rrllr un. irril. r . rlnPl ? l(l zilr rtr.1 r r i . Jrortl.i :in'.i'il ilxlillilii.i'l. rl.i v.ll.rtnl.ir t"mporatit. t.i de suiclitate.ri rrur'rir1.r.Ashrvorrh.lllir"..r' r.t'trlrri HI r.r'rrrrl.r...c"ira"e :]ll. opticd din intoiiealii iautd araenineld rmporr:)nle.. lt) lll retinopal.:i i .i r r s.tt.1.":1t.i_ 'irrrat 'nriirhir..rrrrri t.r(..vizuirri 4i *inip fit llltl{rlr.irtr:ri 1i lcmor..L sii (loClarlfczo inrpol.. r. ilini.i:i":i.rrl:r.rr cir ..lr. I . t r pllt. v.'i.. Eiiazzoni.l.vilrrl{' trii.rr.tante exSUdltopl.Il.|l r 'r ||u l r r fl i r i l l r l Isl o l i r a r .(optgchin.l' rurrr. vr..1.1.. .ii 1r. ( r ( . r r .i.rr .!. l l . ilr ol.'.r .rr.r"pau fiLruioa'n"uI _gangl v. t t sglt suol oollt i( r t ..iiil..i retinopipilite ede. z : rr..r.i"i.. olo .r t .pilurt..l(. . iar reflexul fotomotor este atrotit.ru l" ..it.hr sirrl. f"iiix mas.rt rl r.1|t r si r r r r r i I *. r . | o rl{'(x)lor. I I 1 I 1 1 I I | 1 . ialicilic.r.Lsi lrl lrull r r r r .ll.tr s.u...l:::l9ll. r l r l r .r.rr.ul.l r r i i l . It{t..tu.s. (.in hipo_ r|'|tittt||tttr t'rttttuln.rlrnriloirrdirc<rlt :rk... lllll''l i''. lr.rl :r rr r .. zonil zoster. s.ir.ttlui u.) h t l . l S tl r' r' ..t."i..i.{'irr(. .i ni. . rrn riisnraf nn rliscrot .. . .t..irr.l"Irn.. .r.. .'0ri ) | | nt|||||Iorr||. scr nir ni<lr ... carc tiebuie cu grij:r rtili'r. ir .) pot fi rcalizate tlc t lli .annon.r.i l . v.lr rrrnlr t. vitriui.p..llillili.t'I| izoLrlii.i.ttr t ll.l."ijor.r grrrrrrc).r. z.o cu paloarea F. rrsrrpr. cclrrlelor ionare din reiind .l.1. injtoform.1' ..i..llir. irl (lo. r . 1rr rrrrr| ..l r '..... ur it .' u l 0 zir r r r ilor ir r r lir '. rt.l trl t.r unurt ilr. .i tl t. t or .r.1 . r u r l i zi r .tt' .r 'l'rrlrlrlrrikt clinice descriseanterior (vezi 2.l.lrln.. t .rrrr. ifrtr.....lill. lrlrr'u.l ir r i.l .cu..rrr.1.r.rrrrol oi l .. i6[f : 'lii].r1.r..r r r .'n)r.r'ir. a papileir "*ouor"u t$2. t k r r ' l '..*rr. drr .prr. | {' { || | )| I r Dlpih'1.:ll.l. r Lt *r l.l 5. t l.li'i".ff de alte isclemic aI rer^r.li .tl r r r r .' n(i r j n{.ii(l.i1]li'..r. | . lil. chininicd apare in urma ingerilii cle dozo mari .. lt rrrrrIrIr'IrIrr'trinir. .europatid. .i^1xrs.i rrrtr r t zr r : r l t lr .oriti *u'""oirro"i'o. r r lr r r l l fl ' ..l ll. dal.'(..ubu.rrr..".. .'"i lillil..r)itsrr rixl. Nrur.*r.tilrr. I r r r r lir . .ilJitr{! lunc(i'rrlrlil.r. t r lit l $l l l ttr rl .... | | |lr' l l l t .r . oTtticedin barbitu.rrrl l rrr.v. i r l l l .si .rliti.'l]].i. l [h.

r 'ttt'r ttti r 'l i l '. gi rI0 t)(.. .r :r r l ttl l r r tti i t'i o r i l i l i l l ( f i l l l 0 . r I r '.ri l.t. l ( fl l t) l r l l l l l l i l ' tx) l l ( 1 1 \l l l l i r fl i l l tr ) * tl r fl i \''i . 1 . IIL I.ioo pnsttlrur[:]ticc 1. a neryilol' oculomotoli. citai de l)uke-Eklof rrr ll . . :l l l l l r { . r r r . . tl zr tl tl .i. : r ll ( . r rrr rr I i l i rrI i r.l I r i I : t I r' r': r I I r ' tr 'r tl t l :r 'l r cs. .'r'l)rlru )..lltuutl.''r l :r . r i i III'|||( | I I | '| | | . r r r r '.r. . . . . (crr pkrr ( rl! r zi r I|| 1(I( ) r ||iI r I r r r ilir r r l i x ri l rr| i i . i t'.. 'l .tl t. rrf. | . .. l:rt. 11 . . r r r r l r 'r t l o r l l lrllrl ( r r 1 1 'r i l l r sl :tl r l i r l ( tl l l l 'r l l ' l !l r |f r r .roplicii. i . t t t t .l 1 l l j i l . l ltl l {r 'tttl l i tr ( ( l t:o ttr ti 'tto t'l r tt.. 1 . . . . ' l l l 'r l ( l 1 l i ( i ) r \p |i l Vl l l l so l L l l ( r l r l ) ( r tg l r r i .fi. . .:rl i zi trrl rr srr ' 't ! ( |\( r '||['l ItI|1 l I r r r I r '. 1980). l r 'r l r i ' tcztttr r i l o t . .tr l r l r ' i l ti ttl r " l l r l l t r l l l l r ' r r .tr. r . r r r r i r r l i l l r ' . 1 i 1 x .r r. .pe t'r1r'r. . ri . .r l l r t t t 1rl l t i I I l i | | | 1 '.l :r l r '.Ir . . rro rrl i ' c l l tl rl t. faciall r. f ..r r.. ' "p l i '' ' . . r rrrrrIi l i (.l r l p i i r 'r '. illtrlLnrii r. r r r l .r l r 'l i r . f i .r r :i r r l .t t t u l t t r r r r ttL t r r ) S1 :l ( 1 1 'zr r r tr ttl l i l |l 't I l l r r r r l l . . cr'ncomitenti.. Ir r r l i r . \ iNl( .Iruu rI rnrI o prpillrii primitivi (consecutivd.l i rl 1 ..rl\rli ljoitte dctermina un tuberculom Solitar masiv pr. l ) r "i u r r r r l sl r l si . iz Linl c t c . '1 1 '. e) Sinuzite antedoaJe fit tr. l )i i L g n o s l .l l l {i l i l tl l r l ct fi St'ttl t'' l ) r l l i t l l r s( ) .i 'r .re. t . l1)i l)' . r r l i r t h i l ttt l r 't t l . '1 . l ! '. r . | '| . . 1 . r 'r ( : r l t o l t rt o p t'i r r i i ' r r r r 'r l i l r r 'tl i l l l l l i Ir ( l l ) ( !t) 1 i l tl l i r l !) 'i 'r ') r r l | . . si i . l | . . . . l ) l r l r r | r i i l r r o l .. l r . lc s t r ' lc sc ro i o g i c (' .Ir cIi r r i Ir r '' '\r 't'tr l i ^ tIcIIcttI'ti |II'r 'IIIi I i i l l rr "l 'r l l '.ori etiopatogenici ai nevritelor optice dc noi (Popoviciu $i Pasou. 1 'r i ' . r r . . rlr' lrr o rrrcrrirrgil..i r r '. ! r t r ..'i i i i 'r 'l r l i r 'l l .IIrrri | rri i rrrstrr0l rti rr 1 rr .' .. r r r r t r r l 'r 't l l i ' i .rr o p l o c h i i i s rn a . ..r 1 .. l :rp: rliflt I||i(.r .iitbo bl.r Ii r r 1 'r r 1 r r Ir I. 1 l t Il i l i tl ( r i ( l l l l l i l l Jl ' tl l r ttl tl l kr i ttl ''tt'i ( .r 'ttl .. lt lir ir r s llt llllr r t t r r . l .'l r '.i o ti l l l i t'i l ' o l l ti o i l ( '1 ) t( l zl l tl i l ' tl t'tvi l ttt i l l l l i i si \'l i '.. r . t .ir r ') N . \i .t-r'iti.r l t't i r l l 'l l ( ( :r l r l t.rrr.tl to l " l o l o l tsi i " l =r . .ri\ r. . li.\Io n i n g i te o to n i c e (i ndeosebi brci l ara gi lr . r r r r r . . l ':r s''tt. . r . l () r:l i rr 1r" (l .r' rr l i l | s).l r '. 1 .tl r r .. '\r '" . 1 . ol)1. r 'r r l i l l r l c I l tl r '' r l I ttr tl l l 'r ' r tti .r r . 1 . ' ( l l J7 l ) r !r t l ) l ( . de Dukc-lJkler SI Sco (r1rir): ll l"ttt rt\i itt. strimtorii.I . p. .r 'r 'zi 1 i i r t . .l t) . '. . ttt i tt'tr r l r '[r 'r r l c l r tl r l r vt't. :'. . . I | | ) Nl..l .l. Lr ri lrrclrrlilr vooirrc (proceso tbo intra-ocula. . . i tt '. . f . l) 'l'()\oplltsruozir.r . 't. s i/ s iul l )i u i l ro l )l l a l c . \i l r l ( '( 'l l tt' l t'l l l l l ' l l t'r \l l l U l ) l l ( 1 r IIIIi i 'r 'ti r tt:IIi 'IIl i i fi l l r r . . (Sverdlick. . .Ii i i {rr.r ( .r u . .il ]i|rrr||( .1.:.ri .tu f.:l .riil rrriri s{)v(lro c1t cit i. r t. . lr r . osteite etc.l L. 1 I I I I I I I I I' { I I i i I l r 'r 'l tt( . cu realrr:rr. .. r .ti r ir . . l r .' lr.1i ai B.C. . fic prin lropagare. l ' ' l l ) 0 j t' s:r l l r l q i r r l i .. r . '1 .." t r "r l l l i l i Itt'tr vr fl l l :r ' l l l 1 .r .. . clrirn dc pl. . 1 . i l . | .lr tIr 'Ir tt|' p t tttr xl ttl IIttti ItItII i tt 1 .r i ' l. t l)lilr. '\r1.. r l tl l l l l l t( 'i 1 l r r ' .r':11 :tt-r. f l . il. l r r .ttl i l r zl t.Ilill (r rr t r rr' 1' I ..t. lr ) i i 'r r l i r r' ' 1r: r I i i I r' r I i t r :r l t'r 'o sl l r . .c .t' r r l r l l tl t :l ( l tl i r l "i ttr tl :r r l r . r 'r .t' i .r' lll. . d l .. l cl l l tt r ') l r i v{ r i i ' l ' l i l tttti tl t r l r l r r z r i (l r o r l l l tti Sr l r r l 'l l r l . l r 'r r r r l l l r . I i l :r l l i l l l l \ l :l t l r ' l r tr r t r r . . . r r l i l r t :r l l l l i i r Ir tr . . r . . apirutd tardiv prin calus dupn traumatisrrj rll c r rrr: rl oJilic. '1 r l r r '. 1 " " . irl.l l ) 7 fi 1 l 'l l r l tl l i g l i o r r t" ( l tr l l tl l t l ttt ( j ( l l l l i ( l ( ||l . 1 .r r ' | Ir i r Ii I ''i .trr. . . l ' I l | .unrzi 1ofltli.ui.cololirnr papilali li atrolie optic[ secundari unei pseudopapilito.irnlr r . ..Itt.!zi r l ' r . 1 . . .r oplicir.l .i r '.' tr. 1 '. a) Uveitc si I'etinite i l r ) lrrtrr'(i i ir r lr . r ll 'r ttttl l l '( ) l 'i ( :||l Il l l tIl i l l i ( j l l l l IIl i |. . .i l i r r r l 't r '. l l l l rl r' l ){f l l l t rl r o . | .c tr p o z i i . | I Ir l l ItItIto i r Ir I r r l . l '. |{ || ( .r. l r l t'r l 'l 'r tt' Sr tl r l t'l l i i ( l tr tl tl r t . . '1 . l o rrr'1 . l . i '. r .. lr.l . ( .rirr'i lt rrrrrir.i c u l se bN zcazi i . r r '. t r llu llr ir r r r r l {\ \ r r r ( \ l : r r l c r u p a 1 t i . Il l l i l . . l r r r 'r r I i Ii r IIi l i Ii ' ' ( 'l l r z:l l l l l l l ' sl fl r '|. :r Ir||rIr|.i opl. . 1 .r :l r l r ''r 'ti l ttl t'l "r ':r tl ( i 'r i . I '. . ' l r . . 'r .rrrrur. l r l 1 l . .al'diy0{!r r pirr dupi slptit' rrrrrriri:rrrlrrui rltr lt Ncoidont: .rllir lr .i i r r i 'r 'tl r r l i p i ) tr vi l r l ) r '( r zi l r l r r ' .. r L r Lr r r l .i[.r. rrrri . 1964. r '1 . r ! x 'l i r | i . | .si eantori orl ti . .r ttl o I'i tItI l r r tl i ttcttttt . . r rr r llr ilr r r. r . . i .t. .ll.. r ' l . t . Lor:ali . l x ) ri ro (l i l i c i i . . . r. '. r . .. .I|. 1 .l ' r r ': r r r r t o r : li l ztr ') '. I l ' .1 |t. . . . t r t t l ll i tttl .I .tttL i t: l t) g r l r tg l i o zi r l r r zr ') . 1. i ( | | ! )(r it r c r is ic r Ll. r .I II i I I I | . rlvlil(l ..prl.lucl.. .. r l ) . '. 1 r .r r' | ) | I Ii (' .tr '( r l l ' *1 . r . ' r '{i r r tr i 6 i r r i ' r r r r r 'o l r i '. i ..r.. .. ( r l 1 :r l l l r l l l i i l zr . ((.. r l . {r 'i r l ( r i l tl :l r i l ( ' l r cr r r "r "r g i i r 'r l l r l | | t .r ''1 .| -:!. 1 '. 1 1 l {':l l l ti l l l . llt. . .i tlc r.vr il. r I l 't '.'II) i II!I1 ..|) t'l Il ( x'tl tl i l l 'i l l tl tt.rl l \ r ' r r lr r r oir lii.str str tttttr r tl c r . . r 'r r r .|||II||IIIII l. . . i r {) t]{r tl i tt l r l tzttt'i ' r l | r 'l r r r r r { :r . . Il l l r l ( r r i r i l 't r .l l l {r 1I I i I I I I t I I (| .. l r r l . . l ..po dl i l (!l r i r I r: | | | rI r| . ' i l 1 ( i ( ) |1 t | : I I ( | I t ' i ' 1 l i t l t l t t l r r 'i l l r l i r l cl r '. . o l r r l r . .rI t t Ir I t r. 1 | | .r . 't . r 1 't r '..I 'l I ( ' '.rI.Ir tlc.ii. r l r I l l l . rr lirsi sisl..lrlco yr:rlilrrrlrrli. ir liI r r lr r t pilt r r r . . i.. l r t l l r o t l tttl l tl t .pilitd. . . r .tr ( l l l r l 'l r o fi ' 1 1 ) r i l l ' \'.l I'|| |tItII|| I.(. . .. t 'L r t r r r l l t r r i r l l i tl i zi l . . . '. .. . . .t i 1 1 i | I I I t i I | | | r r . . t r r r i t h .i c e (c u e x te n .ici:i sifiliticd de obicei provinc de la o meninEitf r r :rrrrrrr. r . .. ' .ti tl l r I t t I t t I I rt t t i t ' I i 1If i r 1 r 1 l l ( r ( 'f'1 'o l ( l l l zl l l l r r r r ' .tiz:tbi. l l r r '' l : Ir l. .jrrxl. rlr' .sipapilito) . . Il t r ttttsl 't' ( l l l ztl Ii u . 'l .i spre apexul .'zi l tl r t 1 .l 'l ' . .uberculomrl se extinde . 1 | . 't . .'i l 'l i r l l r r r p l r 'r 'i ( 'i l r 't..r.l.iltr rl c r*cdere sint yaliabile. lri :r).r 'i .r I r r r I r r r l r 'r .).rri rrllr llr r r ' lr r lili lue ti c i i l . 1 | I l | | 1 : ' |\| i tt i r 't'i l :t i {) l ) i L l ( l g tr l l l ( f lll(1rl r r r i . r l l ) r l l l r l r r l ttr tl ttl tt'zi i '<'"tl r .r '1 l l '. l r r . . . directi/ rlr... . . . l r . ' Ei g i t.'tr r i ci i .te h u$oir. l r . r r r l r 'l r '..[ _ :rrrr| I r. r r .r . 1 .r'r|irs(| publictilc indeosebi sirtrlii slrr. pseudonevdtei retro" frrrllr:rr r.azele cronice ('urrtlr risli.{) z( 1 . t . lr) Nlvlil:r.. r .t'r r l l i s."{si i l l l 'r r ' i l l ( l i vi zi ' Al l r r tr r . '1 . .listicc. r r ' l l l tl l tttr l tt i tt i ( ) s( i l {) t( tl i tl i . . | . . L . .r r . l . r r l ( r ! l l : l t l rl l r l i l r' l r l r t' i tti tttr r r t i tr ( |) r r l i t' Ir ) Ir Ir 'r 'i "i fi r r . l r l l l :l ' "l ' l 'l 'i . r l r 'l r r 1 r l ..|. flalacl. t l r : r l r l l r i r l r . r r r r l l r 'r 'i "l 'l l l ( '. r r l . r r I r r . {tretermlnii. precunr si s0o. . rlr I1. l !) ? i l . i . . "ttl tt '.i. 't .ferromenc de ne..r 'v.i v i i l rl o i i rtl r(j i i i l or l l i . ..iopiile si amaus. r r l r o l r l r r tl cttti tr l i tti zl ttl l r r q i ti i ' r r r l r '. 1 . r . t t . 1 . | | I i | | | I I r r/. r ') 'l 'r r 'tttl r o zr 'l r ' :l tl r 'l ( 'l 1.rr rlrislirrrL l:l lriirttrrrcn.)I rlr. crr rolliz:lreil urrui tablou de pseudogliom optic (cn simlrlr)nri . l l r i l ) . pr r . .ztli. t .: t.g) Tubelculoza. c ) . iridociclite.r ri li.t r l r r I) ttl i r r ci l r ( i l l r l . ....r 'r l l i tt. .. .liullrtre .r' r' i IrIt r r :rlr . 'l l . i n s ta d i n l s e c u n d r sau terti ar al l uesul uj . '.. l!)7l). '. . '.. .1lil. l l fi ."'l r r l '. ... .r. . aproape lotdeauna este yorJla {le nevnte I952 \ | rrI I i I rrrI i Irr. r l : r l t r l . .. tttso l . 'l l .r:i(li?i?ce.eristice sin1. t t l . . . tIi tt''|'t|'' l " """' r i til i i cl r z rt l i ( r l l r l l l r 'r ' r l l r l ) l r j ...| | 1r' \rIIIri rrl rl i { j s i rrl l i rrrrl r. '. r r l "l i 'r 'l r ' : r I I i i t t r I i t t I t I r' l t l r ' r r r I t '. . ...r. .l :r l 1 ) '/l ) S( r o l l .ri.lrr:rl rlr. '.]i . t . i ) l l o rrr lll r r I iI iI ill rrIr. . (.. '. I'r r '. \\l r r l l i r l r l l 1 ) l t{i r r r r l .lrnhl. . r r l i l r r l r t ll l l l ( ( ' r '.. r l . . r r i 't .l r ) tr cr ' I I r l tr l i I l r t( ( 'i tl r i .. . . l r l r i ' l r r ttr r o r l i s tt l l 'l t t t t t t t t t t ) | |||It |t||tt!Ii 1 "t: ttt r l r :l r tttt'i u i sttt tl tt. .l r l i r r :r ' o tr ttl r ttr t tl tl 'tr t l tttr to tl i ' rr I r . l : t . t r '.ile corr ' l c r Lt lrl l rrl r lir r r lr r r lr r i v izl l l l L p c n ttrr a l b fi l x rn t ru cr ori . l or. . 1 i r r r p r '. rlrtolonLro pr. 1 l 1 r l i ( i l Ii o l l l ( 'zi l l l fl l ' '.i | .. l .. 'r ''. i r t si . I .. .ar.' ( l l l o l l ( l r ' l r l l l l l l l l vr ' i . . r r 'r r 'r r t r l ti l l r ' l r r i 't i tr cr sr ' p o l ' r l t'zvo l l l u l tsl i r r r r l 'r ' rl. rI rir. r r r l r r r r r r l r r r r r t i ( 't'r r r r l i . l " t '. 1 . t t I : r I I i l t i t t I t'I t'rr t I t i I I t' I t l l l r ' tl r 'l !l l l l l l ' j ) r \l l o l r r r .. ' r I I I'r sttr l l t'l t' r I I I t t t i t t I I t I) i l 'l ) i l i i r i ! l i l xr l i p i l ' .sr l p l i r . . rl .. i rrllrrrllili lunclionale tardive.

rrlrl...Lttri i i rrrl i ( l( r "d'.. I r llt r lir 'l r yi ir r .irr olrr. . inilial pentru culori. t t rI I I i I ' r. i 1i r' .. cu ovolutie oonici. cu.r.ll..hiirr. dirbctic5. t t 'll s( 't ) l r i .. lr r t .' .. b) ( Wllslr 1i r lt r l'ult t : lgt t r sit t t r r r t i . r r lr .lrrrr. htmoragiilol mtsivo..:1.l.rJi p.rrrL:r rl r. d) N uropalii opticl ?rin dioerce alt.i i t"1. este dc obicei bilateratd.r. l't t t t xt t 'lt lii gt t t t i t t I I I It rt tt 'rI I i r' ) ' t t r t t t ln t t nil.. rl u. care pot.lt.t.cc.oli toxici.. I |clll ill' I t lll r .alo centrftle cu rtrargili mareini difuze difuze (Duke_Elriei {Dr:ke-Etd lirrr rl. sit r l. I l'. r 'i.r(.. ( .. . ll\ Ilol.' .i I t ivr r lt t l rl rr rr r' r rrl l c ttl t.ir. t .' lllli?.oltr6to ' :1...l l r' 1r. cele mai frecvcnte amblioDii toxicc.. Arnbliopja tnbagicii este'b lrr r{'oiorrr r'rr rl'oiorrr rurnhal rurnlral (inilial pontru pontTu rosu r'o$uqi r.' *iii.'1".e mecan.r1r. lr t t lit r r lt t s" l l l ttl r:rl r..zi'1. diabeticl (retrobulbarl. )..!.r'rl. ( .l'. . rr| | t a'tl0SOA. | |' |. l0 tllt. Uieoli rii.. t lt t t t t lsllr t l'o: r 't llill( ir $lt t t gt t it t o.t. r ilt r '.1 s.lriotofico rri. i t. re. 1q1. 19?0.' 19i9 . l.irlr u. .'.tu i.i. t r t lxllt {'ir " llr r t i i . prin atrol jri opiilr'i... l.iietetia i'.rrrfi Iarl.neulomielitd. i..tt.rrtr.trl tl .. 1I t )i..' .1.' r rl . tlrnoli (nour. Vl ils(ltnenbcrg.i .l .rlt!r Ttal'oktgiac "..l rrl . rrpalri palri rnili rrii. t t r ir 1.r' o rlccololare cu predominanll temporald..r' asem5nltoa.t.rlr.. jr r r r r r r l: rrl. diqmetabolice pot atecta o'rsmetabolrce qi' nervii afecta qi nerwii optici (: o (lin pclagr5.c alterdre 'i.pitjti. neulr li toaico-metabolice lrrl irr. Ir llr.nlele endocrine (tireotocicoza ). .1. anro-a .. ( 1ol1r l'''I 1l?l'. ( r r .1. I t| r' | | \ ' . 1961 . l9?2. IIn ttrtol . rlr c t r r ilr L' gi.i:tnteloui<urmetabolkn tnllolJttttr l-rr. l i . [ . '.tt cvolttlir'r. t nult o 1xr 1' I "or liiir . rrrcclrrisnro vl.r' . n.u r:i l rr{. l i )7i t.r'i r r r r iir l'r r Jizii ( xlt l[ ( t I x) l'{) r ii qi t lt r I t t l. llt ?: t ...rr.' i 1. 1971).g-\\7.r.llrltr si Scott. c l r r c .. .1. li lrici-lllr .sistem.l. 1i. f.l) orhi'r'tt . ry llirrkrr.a6i pltr'l rr r I r'ocrrsrr l istdrernir: (catc intcr. din intoxicalia tabagicd.artera ofi.lo drr la.tii r-rrlrtrr)rli opii.. \-ii:t|. 1{t ?d..irtu. nevrite (nouiopatii) l..t : r4 novi:itil. ll l l . 'lI ') . lg73).tr' cllt h'ul ll. t on'e llllli) ( 'r olr st t r t lr iI r ' r 'pl'icc llll l{! lt lllr ) H( 1 tOi 4 ) . .. s: r t t llll'( r lit ) l t lt ' sll' s( ' illiJr '1'( iit s{il'i' ri' l it . Morlitirtfirilotinlpului vizrtll oforrii.Nevrita ci:rlii . ol rl ' i ctr i ri l ri It. rl c r| rl r.. lu t'l-rt. ('rlomatoas{'i b) AnenriiJe. rljrr . O liilr r r r r r tlll{il}. r lr . lI t ( nior . rl r. . l l tl .rrricr. .. :r<.rnevlite" (neuropatii.'ilii l l l cl l tn l n a . srttt .rt l rr .r.. . 11. relatatii. .. i{' l\'l'' .t.:i t t '1. r ii l c) iHl'irrio.rrr. 1 '.rolie oDtic{. n.ronllro..l..'irt il'i'.trtrr' l t 1rl .o'nt .' t. r lt cllol.ici. Nilt r .. (lJrr'llrlS'M' rii opticri rLt'vlitlr' ilitrh6 i:t'lrr.. 1.. . r t inii '.r.-t. oarentriale-..)_ l...t inrlelungatd.llrTl . .i.:i:.opfi. se_ml al bolii (Skillern qi lackhar"t. ..r.. t *izlil. lor. rrr. '.l." ..11 ..gene(ambliapii gi &md. tntdt. l... lI) ln trlt. rrrrrl rl rrnrxriirzi'r cu intoxiclli€ etilici.opa...rrsiv lrl biirbali.i!.ablorui de .lrird rrkrlil lr) .'. r i coJ.r. (.l.'.' . l tr 1. r|r..r'. 1{) li{i.r. llr t t t r ii t t t t t t t t 'iI I r I i ' llt ( 1...pl i tt ii lt r it t t t t l. ( lblt r r vicir r $i l't ls( ir l' r t lr i N. pofineur'onatiil 11)61 .rrfu .rf..rrl l | r' rl i ' ri l l l i o 0 -1 ri | l trri rl rr.orum. (rB1'{r ('llro ill i.. t . nil' .irlt I ) tI Ii I ri I')I rI trI r ii Sco1. u'tt ttlol1irn. I Srrr.(neuropatii.euro?aliile paraneoplaaire pot implica qi neuropa.ilc de colagen.| ' .1.r ( r slo ( lo ol) i( xr i r lo lip t clr olt t t llr lt r ( r r t r tt t\tutol )ttl i a opl .i ll r1.. t lr it lc r 'l. lit t . r 'iit t r t t t ': . rlo iilt. i. ..r.) nu este atit toxicii.rrtirrru'mJcranlitltii" ttrtrrr novt'it'r'l' lr) (prqrilitil). S.1 t..i .ius. lIirr (lrH.(]i!I. n{)monr.1.clro lt)(fnliorilm pe^coi mai importanli (clupi . aparilia de tabloud clinice de p:rlii (irrclusiv.ia r. . 1r . o orhirc lal. lr t t 'iir lr t cr lf lr ( 'r rll'l) ( .pu...).tld.l t... t t colr r 'lr '.r)ndonlela 'l{)??. IJ.. Itttrl l o..rlrxirro ndeseu novrite. l l .. . t r : ... metdlk prodrtce mai ales .) retrobulbare (Oliva..l i i l rtr. . parezo $l.4 b) Al<nolul ?rilic produce .l l . lllil'lljl.d. lll?it) .ti ' | l .4lt.o. adeiea l.rnini. llt ' ( pr llit r t : t t r r t palii) ' p( f I 'it or it r i I l( ) r 'vilot ' Ior' 1i l l r Iri vol tt l IrIl ..r'I). l rr.tr. \ r . rli.) opl.r. Apare in diabetul zaharat cri acid6zi.. ( rI 't r t llizlr t {llll tIrl .' .'. .l'5o..ioilitogrlrii"..eseazii.u mai dercris in: auJlrril$lutinnc.olin. ) 1i sr r llll\ ll.ica : a) Diabel. *. rnili multo mullio Bcotoame Bcotoame centr..uroBe to(xice .rrrrl | (1{ i ors|) 1r.t o.ttrri Lt git t o( lo $llf of it lliii..i . div€l'se strabisme qi rrrrrrrchilor' thztr pol. 'etnrsiA.l1l?'l ' t l rrr' 1.i pl i i l . u. c:lro rctrliztltt'zi' . oarenlrare-.1t.. Rple al.t.:.. r. din beri-beri..vi r |lt i.lH('lr.ed(tca ''' r... d j } u n (1 ..t. prrlrllli).ip.. rur..1ri r' t. rr rrru.n.l rrr' ' rzrii.:1. .rrur.IL xtrr. r rrir*'rtttistticttr.ti . indoosabi superioare. 'sl<r 'lr t ilt t rqi rrrrtr..ilsatt i trt sii' r r pr r t r iI I it 'vr lilc olt i'icr o.' ..'1. t l) 1lr iLr . rlr.' rl ttl i tl . qi co1eb.Llh. t)rrke-liklor qi St:rtt'l r. (M c Alf ir r qi g. llr' t t ivr 'lt t l lt ( r lvllllli olt t it l sint '.r. o hcrrr pllrirr rlrr I)Nr'1olol)lrsijriJi o rrmaurozi:i. ' .i . lar care BoaBo{iuii I miihiazl.1.i t l t " r " r l 'u n n i a i t)(. rrrrLlil.llx't' r'.l.iile la etilici). D l l fe r n -" a otnptt. flriZ.11g.. ll 'ltor:itt u:oqene fi. . .t'tulzii Itrrpttrtrizrtlri .'tri.) gi alltr l.r. lrr grtll. .lizil re:'irlcrtir vr:derii (cu scotom central..imii ani se relateazi.':.In trrtnrr.l i rri < r.l rrti i urrttrol i rgico.l. o otnritili.r l.' $.. 1l'o ri l .rrri.6I .ir. t9?l ' .. ct r t r it r sii' I t r llizt 'r t zr t ' Ir . .*u. ModiJicirile 'papilare ( rrl. la ilebut iuilnalu-se in '. Mi l ) . . 11.amblyopi& potal. ni ni'rru"izirzt../rroltlitrt tit'r ir:a .rr' r.. 111it.. in lpecial a. cu evolu{ie cronic6.t. t r lr .il.\hnoGscui l{rIri 11iI)rrlc l. t i ... '. rr.rr.' l ' rl ttl r:rgi crt: : r.isir.. . Ctll rUli i ii Jattt'or cll'-osiovont'ru tenionattt.... tuhtll'driN .u . ultorior gi pentm alb-negm).rrtrlir.i i srm.end.'.strtatc iir clr'zurilcbillo tlolittil'tr ..r'iri rr. l).erdc) caxe verdc) cale u-iterior se poat€ I ox -t€mporale Irrrrlr spro zonrlo_ peliferice.i.lr r cir .i r'ulrb.lelt. alt ul.trl .r' . .ri crr .ulburiri ncur. ct r lilt l l'.ltrru'n. ... 1 r'r':rl i z .l)ril $. din deficientele tle vita. t) Al.oloui prli. ci mai alegrabe froclusi..e cu s rrrr.-Fulford cirl:rlr..irrrici.'J9?+. cu'.1. ( l( 'H sit ll I X) slill[ ( f ( i( ilr ll${i . S_al rl. .t t t ct ^lir lt t lt t it lilt it r lt 'cl'iolr sr r lr llllllr l lllr r r ( r llllt li r l ( ) iu ir r t 'ir zilr lii o t lollt pliclt lit r .rrr1. lt) Sutcri. i.." . l) . it lt t lr o lt t lt 't lit t t t ot tt t lt vt t lt li ollir r ' :' . In ptrion. u"...o-psihice.. i'.t.L l rn {'rl (1 1) . probabit pdn I ilxrvil rrntinozil.1{) ?1) . cu tablou clinico-oftalmoltgic a.lrrf )r'r'io) itr b<tl.ri .i-. tt i .itn.r r. l)I'l{)iSO OOR'SpOnlt(llt['{! opi.tti frr sll-it l liilt r . ( Zilnt noit r r llt l. 1971): r) N icol. .rr. Sclr r r f cli \ j ..t. I N t' tttnl .io6 prlrunouphzitrrl). dc ef emplu in lupusul eritema (A. o sclio (lo lno(llllil'i'l'ido trll'o ii. rrrirrozrrlo lilro|Irlvinls din su-ferinlele rligestive cu fenomen€ ile malabsorbliil rrlrrrr4rr..\r'r.. destul de frecvent in evolulia diabetuh rr.. Shephcril -19?6. : l.ut.rit"tnodat ittil "nt'gttrt'lrzl (tlu![ ]\ri$Ili. t i.. rlcci.utolul. lr t : "'t t t t r opllt slt t ozit .ua.ul lealizcazi.. izo t l) ir 'r 'olr l' r r pf icl ir t ililr lo t r li'r 'ilr r . . .!. Duk -inilial optic5.(ii ovllnl. l.or eu nevrito tlltoi lt'zitttti tIottI1tIt'I tntilttu. r.iri). in Bpecial rrllr:rsllrr. t ..i'i..ne-miapernisir . delorrninii. . t ' r r l rr s | rrs O c i i tz i . ..citati de Duke-Elder $i 19?1).xtrinscci oculari (cu diplopie. sii prorluci.i r rrrrl rl i l ti tr r ic r r r : 'llt r sr . r ntonosir npf .soulare..vrllrt(lN'zi' spnr ([(1. .(l nO p0t fUrniZA.r.iorlrle.. i r r ull..' .ql i l ' !.r'il' r.rr .. 1971)-. trri hi r-tl l lir r lsi li( lir t t ' 1l) it 1'Nilioskr 'lr r ilr oll iii clr 'r r ls'r t 't tlr t r r cizr t 'l l! ) ?l) .i(lil lt. 'It.p'ice :titt ttearttr:Le l..:. B.r.i'tt1a5. c) cj pol Si Scott.... rl t" .)klt'r qi Scott.1' r' ttrl .. .birllrrr. il.rrIilirriililr of rfr1t 11)'il-i S. ll rrrt. optici.r. ..l r.l .it 'slxNll'rttlt r plr lr ilil'li'' (r r t lt r r [ l) ' pol[ 1.l i r.ll."i Li. jL 1. 1i. . r r .. t .rruttr cu:lmbliopio soverl.semlnd.nrro rt./jld ( tl rrrv ol rl i tr (t llr lt lxolr i lr ir 't t lt llt l'klil.

i irl(fto.. lln .)t .mrr iau rirenirrgionmo do ncl'v opt.l . . 1xr zona postolitl:rrii il chiasrnci olllitrt'.t lt'l $t hctttirrtltt prodtlco ttlr $(ltlt.'liitsrnalice (poitmelingitice virotico' bactcl'ierrc.t ut t r or i [ i abcos.l.. tr)ro{luc tillitlc rltlilllr ll(rltliil'Itol)$i(r lrilcrtr'. lll] r '! 'li! lll0l( r l r.'jrl. t r it t t lt vlzt llll l\ lr r i lt t lt ll. t llt r u'lit t ir c ( ilr r lt 'ost 'bi t t t 't t t t r r liagnost lr . opl.ui cr' ) rIr rt:rl trt' i u clir nililii t l . 1.l l u.' rIrr. 1lo cltirtl rrr.. vtrlolii (Il. Jr r l( 'ulr t t x r.rtttt rl liltrr'lor trrttlttllltr.'.. .). .tlrtttl rrrr(i rrl ).ei in special oytlice. .nt lt i r t t t lllt ' r r r i it sit t t t r lt icr '. lt 'ir t r lt . b) t sagi l . k) At 'r tht t oir lilr . t!)(i2 I Wilsotr li lr'rJ(x)ll(!l r'il. lrrtrxxi (orllitale. t nm oli alc gllglionulr r i lt li ( lr t sir lr .. l. ilttttttirtittri ltolrlt'i.rri*. t j. zoi i ci p am solar e) .xiahrtlttt'ttrtirtt | | l .i c | l i . r lr r i.i(!' oll ittt'tttllt$lt' tLltitlx ri ).<r:lttltr rllixt{.r..:1.1o?r.1 r'Irrrrritttrri rle arlcr':i corel)rrIli'1. t C5.(}71. f ) Ant vlisr nt l llt r ilt t clt i t r it lt t lit lt ' it t trrrr.sl. 0l t' toi noa.. t lt t lt i' ot t t t l t lt t r r lt ' lt 0nt lt t l' .l ti i i anl uhLi olf act i\ '. fiiii.lt 'itp.. sit not r icr ii ( FI illor r .to n0 i.t \.l Fasciculd(' rol! :: nlzfllt Dl'rl(n. lr ' r I r . 1r.l dt tl t r lixr t r l 'i1lii.'t rorr. tl.t.l) r r t nt t lllr r r t 'i.r' l r' r' :i .. l trl xrt' t.l tl nrttl l ' l o i ttl i rti ol l t' t.ttstt.rL rirt rre.i lllllr{ rlo I ) ttl<c'lt]ltkrt r. lr r r l vizt lt r lt r t lot t t ' it t ( l( ' l\ r l) llll ( ! lI ' l) r ( xx'$( 'h l l . ttt rot' irslorrt'o it'li1litn.l I(. xr I izr r r i r.lici'i(l:rt tittit' sittt.r.l i . i tr o116 sht neci) sar e ir r vcst igr lii l..[.Ht t llt t liot t t (rl v(' l l l . ) \ si chist lll i : t lc t r t t 't t it t .l'siozitro. Iln tT)|. salcolm e r nct ast at ict ' li.i.nrftttl rrl t..[. l l rr. Il nnian opsiiLe hetaro'nimeb'item'poru. v vizu cir r t p . 1lt.i ) i J-i ru rol ata.'i olllitxr (gliaa.itttli.si 'I t t io I r t t it l a. t ) lf : r lr esr r l f n.ti. . 1 ( x'it ( llr ( ^llilr .1.:'.1 rl rr. l rntrrtl i opi tl cunoi do. 1lo ltlt'tttlr' l . I 12 I \3 1 cAt ontcE njj*iHiili ll l. ."alizttte l i r' { i rrtri if um oi'i schr e {in( lt r ) s( {ii hilr r r li.gtrttl i t. r rrr f{r'ryiitr <ri't.opsi.{i Scotir. trrtr.. .rr i ltiritirinopsii bit'cmpnralc pl1n lcziul)c t.cllv.l i zl rLi1xr r. Irxra.sm.ttlocttl tlo i I Icrtl (x)lllnll l l.ttr. t. it r lt t t $( 'r ll) l: r lt r r ) l) l.cm.1. t ili. ol i 1rr l xrl uI o ccipit al.11111111111 rrr.l i trl o tl o tl t. 1xrsloliorttil.me.i'i. r . ttlcrtoca'lcinoame.1i:tstnrr.rr. lozitrnikr rno(liiilo l1r rrivtrlul chitsrnt'i opl.trl 1. t. ol c lr lt t t lt li it 'r t t t llt l I.)(r 1'(\vollll'ot lxrrl' ' :1.. .r l. . de.rr(. t t r lr lt t t r t r i <llt it llr t t oi l rI| l l | | [[1i (!(t.{i"'. l l l ?:.rl r" rrl )oti [l o.tu. t 1'j's ( r lr r r l ir r r . . 1x11.l o tl tr ttttol * . t lr r r t 1e cclt .i l | (i i ttl . lt t r r r .s). ilxtll( ll' . ganglioneulorrrntlti)J r) '-llrrrn..clM P VTZUAL '' :' :!-4..l rrtrr (tttotti rgi oame par asclf t le.rocoso f i) r I [ [ r t t 'r 'iir .rtiir.ttt unl'rdl hrttttirttto.. rr) lri t vrilelii r-rpio-c hia'smatir:r' I .i('(" (1ill'o il[(('l'(rrr7 lrlrr'('l(' llttzlr'lt\ (caro so i nct'uciryoazir.r'ttt' |ll'rr t tlvtrllllr0t'ptrttl. 11)it 'r ulor i supr '2r solir r '(olt t.xrrillo.Ii ol l l tt(r l r.ptrxl rrr:rri i ri {.tr) 'l'ttrtrrttl . dc ancvlisr ll 'll l\ r lt r t 'r lr : r zr lr r r r tt tt't . Ittl ' ii ti . 'r .ii riurrrr iltctr{ it .i rilrlirxr (gliotrrrclo.k. t i h ipr t f iz'r lt r '1 .. cltitstntri. a. ir t " 1( ': r ljzir I I( rI I I i II I I ()I )N l . lr .r' brobuitr ticoirlat.' l rl ri (1( Lr' r' ou d. vu. tlntlo trHl.tir.oll. r'ickti.liza.le se ittliltLcsc itt [r:irrttilr de ttl'tniii.l .a hontonim oiJl l|tr r.r' . clrcinoarntl mel :r.rtct'eic. lia. . r i.I| | | | ol . Lrr)rl l t(!. l rt.criollttr I lt) l)r'gottt'tlr .' . cor doam e i c) Tu I O I 'i pt ost r llt lr ' ( lllll. ott ctttnplitnlr t eit t rI t i It r't .cl ' It'rt'lizlrtzi St'letrrzrt trrrrlliplii. a.Elder $i Scot l.rrtrrl rrtor. r . rr) r'rir irl(. l r r.i!.n' fi l \i t' I.. Irlrrt rrrlr o lll.kr rl rr| r r t r Lr t I t r . g) Arul'r'isme ':r.rrzr ti. r lt r r t ( r 't . f it r i! . i llll) ttt. r llr r l r lc lt t t t t ot i lt i.. p) 1lI t t t t t ot ik pt ir r t it ivc r t l'' t lr i: '..ttl tti tsttitraunr alicc) . r' tIul :l l r: i t' 1) l l ttri ngi l . .r|.' r' rrri rrl i ri .i rr. tlrtrttr rrlr t irr.tiul intcrpetiuncular.'.bot : zky. ost cocondr olnm o' slu'( x) NlI l( f ) lllllr l rr.. i off .. i l c c ir iasm ci.u :rrtoliosclerotice. r ) r l lt lr t i l ll'l{r t Ii pl | r.tlt'i(Nl) I . ci tat . lt llil' lt t t t t r t t 'ilo t lt lt '1 (!illl l{! | .':1 lt.ltt'ii it tltitrilttt vittt.rir iiirloliol prirl sp.i cit cva caznlj.lt.ice. :nazale sau nazofaringi{'tttr ct: ittvllllttr' rr l . pr . ' it r i[ ir t l r lr .rr.t' " t t t tnit r gr t I r 'ir r r p vizt t t r l) .trlrtiiuiirnoame qi nl1e trLmori nlo ventriouluhli lrl ilcilt'ir' ltitlrrr .l rl i c:' i . DIin sclelozti oblit. 0hi rr st t llt olt .|. Duk. | l ror)i i l gi oamc S up r asellr '1. sl.' rl r| | (\ l oorr. l.r'u jroi'ltcrfcri u.' '|li .ult. .rrt t rI rt rrrri i. 1{) 71) .''mliii. rcspti ci i v l l i tuzalt i.' hcmi i) Anevrisrnui anopsio tl rrl rzl zrr rttttri ri o llit er npor all.l l i rollr r i't r 'i t t t : t i ( .onrc(lntTaLhernia'n.rr ' (ru ' Irrrr| ' rr rrl rr osrrLui rfonoi d ( ost eoam e.rr. lIziIr(. r . . si llr r 11... {( x'ri( n{ ( olr t 'plr t cocicr '. '.municattllc ilttl.rr.r.

".dzm..I..llili :l.. llll."'i'f"*i::i' .ilo llr(xluc{t rtn riottt..ipsilaierai ld?l'...i' . It:r.il i rlr.iiitj"im.' i.|| l.ff i . T.rr.ll.:i.#'"..i"ri-..[t#.rjriliir t.#|"1j:#.i: .n?..'..ii:i'[j:l': r'.9.l.ii*ir':'.i"T..r. .m.'gl"li: "u..k3}'t'.i1""tqfif.iiii.*l'*l*l*'t..l.iin....i|.-.i.t':#fi:.i:*8.:.iii.##J"#i. I ii Tfi.'i"i_Tj#J..*."*.. iri. .'...ffi.$...*'*t.lii.:i "l.u*$fl*ff$#***ffi r1*-*ffiilfi*.lr.i. .i"..:i.tr *:i"{:i}:+ir#ft ji illili'ii:*i.t::-..i .:#.".r*'l*l''$l"}.ir..-..'i..[iJf'f*...l..l'it_?1.i#i.* j...'i.i "nL"u'"ii..*:mil i" n iJ ...gilI'.i..li irl*.'.'..:fn."...'i'Ji I.#.oxt olit . {r#{ .|i'iooI:-o..It:..*ril.i1 t.f f 'J"Tu*ifi.'rr'Iiirrr... ]liii.T'u.:ill.lii.*..1..: ru*l:.tll.*.:...''E :74 .r1 j nan1ata ochirit {l(.:S:"#.l?"o3't'* " "* :"..iJf#::i..':'l++'n+$ti#m:.*ffi #"3.T ::i.2?o i*l:lrii.1 jtt lt: .'"i.."."# M..l.i..|..' *ri.illttil**lr*:tlr""::lll.:H#i.*_i'.:ir .i}"*1i"if'&.jl-.1Il.1..:i.'..'....1 '.'*.fnf**"1 "' riiilil. ii#:f:::#fr...i....i.nr .i.-..j.J.il *fr -""'mrmx*tffi'"'li+aiW (6 .. .l.."''t: r. i:liK. lI.li ftfi lfli:ili..iii1...'...u'r I..1[..i.:l.!ii}|..

1.s. l i r r r ( i t'.: r .hiasnatic . il.1zi l.i:'r:#c :lt l .|.iii: . ( 'i l !r l .::ij.7'il. r r r r l r . tl t. ( \\'r r u i tr g i o tt.i|!. .ti t ( l l ttt tr t'ttr l tr ttl t' t'o l i i l r t[' r \ \ 'r l r l r r i l l " \ '1 . r ..1 rl' l. J t ......tt) . i l s( ) l l i l l ( 'l l l l r \r r r r r r l r l r r t r r . l l tto zr tg tl ttz i l t r l t'l i 't I '1 .ii.1'.co l l g l l r ( 'l l 1 r .Ir|i||..ir. r : r I o I r r 1 1 i l l l i ztr tl l 'o . .i!'.. care in1{.t. rr rLr.i.11:'^. r l t l r r l t z r r l t t l l st'r t tl r 'l i 't l t' : t I I i I t t t I i I t It It ' . i ii r 'r tti tt'l cti l l i r '."'!1. r l .ti l tttr .s1 c cl tu r r .ialii de seOiitesil realizath pr.ll. .rii?#?il i. r .. tItr |i It{i i Ir I o l tl i t't'.ll..ile .'..i.fl..ir rI irrsnostir:ii. l l l ( i !) ) .i l l l l 1 ( 'l l ti c r i zttl l l l j ttl ti l l tl cl l tIi i "' l l ) l j '. l l ) ( i l l ) r .r 'r r ttr yl i cr r l i zr i ti i " r l r 'l i 'r 'l . .. l l l ( .. ttotLd pusibititd'li rezkt . i l tt ci tl tl p ttr t't'st'l tr l l i l l o l o g i r ' (rzrr lrrtltrtrl irt. r r r . r i . r r r r l r r r l r i i p r r tr <'l r 'l c r l r ..'ilrr.i l l ttl kr u ...?. t o r ' :rlr' ' ' )..rt.1. z r r r l r r J ro l tl r vttl tti si ttttti i l ttt r l o ttti o l ti l i 'l r '. l r . .i reac{.nic.:iii). ..:. t . t. o. i r . l r r r r ( r c l r z t r r l i i i tt tr i tttItttti Io I t t t t t tt t t t i I t tt ' ' ' ( l 'l l 'tr r l l t .s^".t.:l:.: r r r o l c i l r i l o ltr r l i l l . tl t stl l i 'r 'i tt( l 'i t'r 'r 'r 'IIl ItIl i " t'tl tl 'l tl t' i r r r l i t:l r ( i i r l l l r ' l o 1 x r l q l r r l i r .tt'ti r tl tl t' l r l t' tr u l i r t{i i l o t o l r l i r 'r . l | '. l 1 l '1 ( 1 . r 'r .t... r r r l r r 'r'i o i tr t. l1 r l t .!) . . t'ttl l tt'1 r 't i sl i t'i : r t) Il r l ' n i :tI'r r r ..o t l i t'r tl i i t'ttl t' r r 'l ti vl tl t'tl l l 'i t'tt l tt'ttti l ttttt|si l t l to tttr ttti l tt l . rtt kr l tttl r t<'ci l ti l l tl si i tt tr o tl t:r tl l \ i ztl tl l ( 'o l l l i 'l ':'i l l l tl l l i l r ') l trll.. r r r r r . t t l .l. ...l tr tr .'.irt. I . .r st'ti r .i:"'t:i..:'.r.1a..ety...l t'l i s1 i ( ' l ) ( 'l l l l l l l czi tttl i L ' r 'r r tl i r r :tL ' o i 'l 't \ t llr t r lrr I r I r :. '. r | | | | i r \ .i"i.. . . t\\rrlrlr tl t'ttttttttl I r l 'r ' z r 'r 1 r I {' Ir ( |ItI|I) tIIIIi ( l r ' .rr(.J.11 .::i::. l l l l {) . Disiyn ii .1'ii:f i-. r l .e .:lll:l:lilp::.:.'.rlrlr r r l t r r li e i o .l:... l r si l to l l .11!unn" '. r Ir 'l l r . plir lczii.. l r l a z r r r r r i l r ' lo l r ttl u i l l tttl to l r l tl l tl i zcr tzi i t'l 'l t' Ittl ti r l tti l tl r ' l i l tttti r l r ( r . l l r r r r o t ri l tr 'i ttco ttu ttl . t l ... .i t t t t tl 't 1i t I t II t ttr r tttt:tl .'. . r .ttl l ttt') . I | | | | r .. .. r i r I | { )| | rr | | r i I I t ' : r 'tt tl l i i 'r '1 r ' st'r r l r l t i l tL ' (' (}I I t I i | |i I.lirijlnlliti.( 'r l i l ttr i l ( ' l tt. '1 r l .'/. ...l:i:liifir'll:11'. t r l r l r r I r r r l r r l ( .!turin..1:1.tr tir ll. l l .strt:area. r r I r .. lu. L r l tttl tti l r t. ) ( 'r 't t ( r t r \ : l tr Itr 'ttl t'i t'r l tr 0 i ttr l i tr i t{i tr tl tr o l l sl tttt'ti r r v:tst ttl l tl i i ..i. r ."'!:i:i"). r l '. .noyts. ( ' rt I rt.r r i i r r l tl r ' .. o a rl .:. '.. r. l t|l i l l ) ..i tttp vi zu l tl t'r i ttg l ttt'ttl t'.?:iliillf.i ttr p vi ztr r l tl r r ci tc ( ' I ' r'I t r .. b) Ieziuni ealcai.ti cl l tl to r tl i zr r a zi i tl t'l i 'r 'l c tl r r |i tttI ..!."i. rI r l r r I r r I i I i i ( i Ir .. r .1. tt 1 r r t ! r | i ..tr ttl l t . i 'r l r r . r r r .lt..lriril... l tt tl i sl i r ttl l i r . . r l l r q i 0 r l r .'r..-i. si ttl Ir t'tr tl ttl c .. ..t':ll ('gr.r. l i i r ( ( r r l t t t .li]. r r l | r .i.r.. ( t'tr sr ttt Ii ti ' t't'tt( i tr t'l t zttl tt'i tttl tr . 1 . l 1 ) {. '.. | ) | r I r | | | | | i I r'r.tL ' I't'ttl t:tl t r r l .r l ti zr .i. . ' ti zr tr r l r l r l r t l .irp'rale.'. : r r sl I 'o q r r o zi r . . r ..g l r l l r r l .rli l l Xi l l ) .. r r l r r r r i z r r r r l 1 i r r r r I yi r Jx. l r n r l r r (irt L ' zrrrrrrlc lcrrrlro r':rlr.::. l r ) l ) r 'l i 't'l cL ' tl l .l.iii.l r ..'i.te (de. l r r i l l r i l .li[:r"i:?:lri':.r.. t rI ri t .o " ..t (' I I l I (' Ito tt to It i tr tr 1 1 . riifelr:ir1.!... Ii r l r ( i r r i tt i ttttl l t'l t' .:.. .. l r r r l t r r.::'. *i'""it1tit.ot. rl ) ..t.rpir. ne orienteazi..ia. t'tl l tl l t't l t tt'l t ci tl t. il:?'#JJfJi.y1t.i.:. |r .':/ ttt.Ir 'Io l i Ir 1 ( 'r l r r l ) \'i zl l :r l . r " r r 'r l ) i r r l r o r r r o r r i l n r .:lllii.. l tsr tt'i l t1 t' fi tr tt l tl l t' r l j r r r l r l . l l l( .j r l r r r i l i ( i l tl t' t'i Itt1 ttt|i Io | t i zttr tl t' r tL ' t .:.r'.rtrr. ? i t l .1J:.'i. r 'n l t lr r sl tttl r . tr.{i-iiffiir[i1]fiJJii.. tr. t'l r r r r r . st' I|l tl i z|l tzl i . \Vl r l i r l r ...rr l l z i r r r r i l l o l ci l r i i l tk..cke-(vczr antenor). iit.i.i. . l r l r . 'r 't r i .X"T"J. "'.r 'l cti sl i |i i l t'zi ttl r i l o t l r i l Il r .ilffiilft.." si tttl t0 ttt ( l i 'l sl ttti tl ttt. 1 l Xi ) J) .zirrrri'.{i i l c l r 'l c tr r r .| trlr. I t r l l r r l l o \ '1 . r .. . r r r r r r l r lr.". | | t i ( .'i. t l r . 't '. tl r ' l ttttti :tl ttr ttt:t l l | | I | | | r rj r l I r | )| i i I r t'sl r ' l ttt't'r 'r l l tl i i i tt ttttttl l ttttsl l tttl ' l .r' I t ' I r' I rr l l ci l l i {i i .) ( f ig. r l i \ r . ttl r l r r r l tl ( 'l .'.... .. . i. l i ttl ttl :ti l l l t's i tt r r t'l tr l l l tttl l l r r r 1 l .-"::..ttnninte .:j. r 'l l r r r r r l l r r r r ( l l i i l l .trlr 'tiuqn')ett' 1i d. r i lr. . ] r z l r l r r r r ( i r rtr i k.ItIr ttr r l l t IttIttttr r ti t1 .'13f.rz..iei''d_fiU.rri].l"flT. r 'i l r { r l r ' \\'r r l sl r i i l l r ) ) 1 .'.tc i ttl tr ..r i t ent p nTu Ir. .)"):. l r r ttti tti l . r l r r Wl l sl t fi I l o Yl . .r r i .tl t|r ' l tl I n |i zttti i t'l tl tr l t.ttr t'i l ttt' t i zt tl t I Iti l i tIt't..t. lualr .?:li.1t. I r r .ti l r tl i ( l k'r r r l r r r ' q i l "tl l l {r \Y.r rrrlitr. r .:1. 11.i.u.... nt .t.ontan.iii.i'11.'. t r r r ' : r l r ' p o l i l r r r r tcci .1::i rri r cl r. 1 t l ( . r r 'i r r r ' ( \ \ ': r l r ."j ... | " .o tr si i r i tt tr Ittti i Io ItII 1 i 'tttttttctt: l 'l r l ttttt'tl ttl r l l l tsi l 1 l .':'ll.:!:l ll) (!rcdt antanopsiile h.r.*..i... ! l r . l '. ... rt .ljltiixr?.i o sl r 't'i r r r ttt' l r l l .l..::y.ni ter. l ' I 'u h ( 'l u l r l r . | ': r . i r u ci ttr l r tl l r t'.. l tt sttl ti tttl r . r .....ti':iii:Xll. l 1l .1'jlj11"i'j:.1. l. r . 'l ( l .r t. l i 'r 'l r . . | | r ''r .. ( \ : r 'i l : t l r l t ]\l ) t. !t .!) l) r nlr I t t t 1111111 I L.!t !1...1 r 'sl i tl ..1.i. ( i l l l ( i l l f i l l i l tl r 'l ttl l l l i ttr tl l i tl t\ r '$ l ( ! l l l l r : l l r r l c z i r r r r i l l l ttl r l r r g l tti l ttl l tl r '. r ...l'.. ( '| 't r r r 1 t t :r i t.#f.tr. r r r1 r o t'ItIr r t( . tl 0 l i 't'l c r l r ' t'i r ttp r i zr ti tl I t ( I | | t ( )I I i I I t (' 1 l l I1 \':ItII:ItII 1 . r '.j.tr l o sl ttt i ttttr tl ti i tt scci r r tttr '...!. 1 ..li .. t.:. 'I'r':rrrrrrrr. 1 1 .z. .l.:r '..( 'l i l l o l tl ( '. \ r l o .1 ) ) I <') ( 'i tr tl l l zi tttti l ."i.tnp t t .". t. .tccl xr i tt .. 'r l L r ( ' I ' r . r l r i r t l r . . r '. . "1. I rI t I i | | t . il) . I r .i.lrr llllcrrl lolontotor hcmiiuopsic al ful Wim. 1 r . I I cm jr | o p sie h o m o o illr i ]a tcr a li i l congruentd. IIIr t r r I r . / ii | |o ( .i.4. i tr t'o ttl ta sl t'tt cti zt'|r ^ r i zttl tl t'tr o l tl l r l l r r ' ( 1 \l {l l l l l l I sl l l l ... t .1.. t . 'l i . ffi.'l .t .?. .ttl tti vi zr t:r '1 . l l t . tle cimp r)izual in am ttttrttt ) t:irt t)r'o(luso dc lezi. I oI o. .l tL '.:.rl'. r l i t r l r .i ztr tl .d. \\/r r l sl r 1 i l l o l l .".' u .. r r r r t rr r I t l r r r I r ' I rr i l tl i 'ti tti r ttr co r r IIItIi Ii t'tItIt'. r l ) i {'o l o r ttttl l t' i tr r l i sl tttr .ll'1..'. r z o r r f r l c ( .zi r r tr i L 'l o l tttl tti l l tttl xr t'l tl .i l .: ..r r .:!:.'.. .inc) lrr '.:*:|l. \ r 'r '1 r l r i r r p i o ttt r .xil(11 i.l::::.i.1. t .*ii"'i. I r t c I i t I i r t t I t t r 'r 'l l i r ':tl r . l r . . u r 1 / . r . .rlinasiv... t':ttc ttttt'o ti tttt sl r tt'zttl ttl 'i tl l l l l l :l t l i l ti 'r l j l 'i tr .'.' .r r r : r r .l l i l r '.. . 11.dultle. n t t |l rlr..i tl tttl 1 Ittttr 'Ir '|o I tIr 'l i r l l l i . r l lo 1 1 .l l f.1 t ii 1.:. ' '. .1iihoplice.r.. ltt . r r r r l r r r t r l o t v i z r t i r l r ' l xl tl t' si i tttt r r vi tl t'l r {i t'ztr Ittr ttti l tttr tl tsi l t.l t'sl l . 1 l ) ). r 'z r t t t r i l r .'i"v'Ji. . r lir . r 'z r t r t r i l r . l i t t t l r '. snrc . r r r r .Jet:te .'i.\'Jil nt" s"irriii'cat'c*a.. r .r 'r r l vl r l x'r ( '( 'l ) ( 'tl tl tt o l l i t'r r l ttl .:'. :.i l l o r I l r " l l .lili*?"li... : r tIr r ..j ttttti l l tl t'r t' t r tI ti I I rI I I ( r' t I t I i i Il r {r 'i r l c lr rrr. i r r u p r i z rl r l f. u n ro ri(t o (."..1 . prirr .I.'. .

.i. j:illl.X.. | | l t ttt. i r'.rebraLe.i.i i tl rr ollnr r bjliili slt t t t ( lipst r vizr t t ilt r t lt l cit t r vlr slr t lt r t t r ll' | | rr!rrrl r' .l ' | .1. ) ..l._ i O a re.'.'.. .rir.1. ttldti.t..li.rrrii " se'nzoriai. r 't lct r t r ' plit t lllt r t 'r 'sr t r le plr ylilt nr r r vr ilit ).i. . r r r r l r r r r r I . 'i.iiii'i'ii '.:. sie"i-A" l.:.ruroscopir. S) lll o rlcrrscbitii valoarc locrl. vcrnarcfi ri. |] I nilr ii. . i].nrai A . lrsct lt ilx'lllt r sit lr rrr..i rI r..1.*lxmn ..1 ) i i l $ l tr o zi l f..trtl l t.r ..1)t. 1.enie i.lii.1:ji." '. ilt t lt 'ost 'lt t rr r rLl r(( rr.:.i.c{. rrrrl l i rrrrrrrl i i l r.l. r r .111.. ecra"m.r':rl rI.:':ti.rr.i 1l.r. lcr it lt . i \l r' rl ol (.t. . c) l tr r l i L r tl cttti r 'l i l ti zr r l tl r r : St:l t'tr r zr r }l r r r l t r l . .*'ri""'rii""l]*.**l.il.1'."*t.. Nlr r zir1xr t 'lt it t st t t i' sr I | | | | || | .Y.l:h:ffln.r l l l .! Slirzir prrpilalit (rrdtrrrttl tteinfllmrttor al trtrvrrlrri oplit') ltlc o'"cipilnlo s :r m dr.. ..lil.li"l.tr .i c (n f)i d i C n cl l n i o r.r. pilr t t rnr r : cat t ict . r . llilazit lr t ..l 'r.l | . i tr l i ... r cllr ': t L. zr r nt l. t t {r t .r. l rr l i rrrrrrl ri rrrl l l r. o c r r r l .:l.I rIi | | i | .:""$tl':'" 'corab.rr. vascula i.. t it t . ttt. f t r lu: L f ilir it lli. .| .. r . ir t salt t l ( it t r lr t r sclli o.'il:lt lll.llitlrilnlli. sul r r r {r r ir r g0t 'ir sot t llu. ) ... rrlrrlurle bilatclelc. .r r r li s1: r zo llallilt I e I lor it l'. dr r it t l'r t x rrl rr. r. clt isl .l:'Ji:ii..iil. rIrIl | | .ilLdl"' .( . l 't t x t : \ r l t u n r ti .pl i rrl rr r ii) ( r lo1i ir r llcslr r t r ll ir lr r r af t r '( it t lt i so a.lnonoxirl (boata rui schilder.. I' i \ r l r..patie.^ i..r|||I l|| || I i Ir I r I I : .].r'or'i . 1xr.ili:^.l ' l r cu I. : r zrp: ( lt t r nolli ir t spr t illl. r' r..remporo-slalialL .i"-iiiare.i l l l rir r r xur r .l r i sl r r Ii D r u r r zi l r u r '. . lr ir .l a ttt : 1 ( ) \{. r(...r t'.p at'd .. lt lr ' colt ll) llt lr .l. r r r. lllr r r it t zr ilir i .u!'ic urucl.---'r Nlljurfl. rrefectc'ae cimp-.. I}Ji1 u.i'. rour.'ur. Sil. g t]l l r ( e r l l l l i i ' r '.'illl. l {1511).l eS al e:1f. l r o r r l r r l r r i S <. r tu l l 'r tl l tti .fi:illt . :rpul si alte simptome psit ic" ..if.si i ttttttt.#lu. |. r lc lr lct r r ck'r . .l -p"ti"re' si r.f i:n.1""ili..lJil.: 1lJ r . de agnozii .. r tl r ccsr .iil.K?l.. r ot t r t r t t t ilr .rtt iiili : r lt . isvi"""'i.r'm'ic r"tirei uil i. l .rLr. it oI ir '.i. tin special ' .-i. 1is 1' . :u r r. l r l r .: rr)1ri.tri itti | ..rfecliuni "r. t'n ttlol." ' t.7 l rl rrrl rrrl i i. l.r' (..pi0l..1'. ur li.i . r t l 'r t u r ': : r ' i t t . ".i. il l' r. .rl orr' l rr i rcol rtr it r l pr r lir r t lr 'i r 1r ': r ...:.*.uffoovicia r.ltj.. pt lt lt r t it .lllr lr illr r ii llot it lii. ti t'l i cl 1.*_HJl ' :' .1.)"t". r lr i.:l:. tl s. r:illr!i rlc Walsh q-inoyt..ti l o. l r ) | . .:ll. ( lit t r. di U ..url l l sr' (i rrrl rr r sclli lt lo sit r ust t t il0r lr r .I)I:II(.) l r ..:h"Hit vizuarrr li.rr. !r' rN r(\l o l tti rt' t.". lt) l.i liiih" :11*lil"i*. ..i r.') ..11. 101r vizt .."" l') lrr lr. Aouilirtelt rizua..'..l. ) r r r rl l :r Ii Il t. | | r r r r r .r1. boallr lt t i Alzhoir not ) ' ' .3"".t.. i rl rr xl uz r : i lr ir .1r r{rl ' r..pldd. I t t t ilt llt r t aiot ii.. rl .i'fil13i33#ij.t r l r ttl i l r : l t) | .lil.. t le llt it t t r t '1lt t t .. por r lc cot r sllt ilt .i'"nr"n$.r vr.1.r..*ll.rlin_ ambii poli occipitaii pot fi intil. t t r : r sivilr r lr . c( iolsc lr r .?i"r. i olt vt 't t t os) ..zirrrrih. .ll:l.lilllflllil"o.do .:ii. r r. .e unis..ipital. irxttrlrtr sri tlirrtr rrr..r. i.lii.l ri r rri ri (l l gIl! l) ii r lr .|| . p l tl i l I t 'l 'r r r u t t t r r l i s 't t t r '/co cci l r i l i tl c. got r r r i silililit 'li.. pntologia cdilor aptice intraw.jiT#ffi#.rl('trsittrrii in1'Iltcratticrr'.) :\rr.1. l l r r ntl o r i i .tizt r 1ii.r . il..t.cl rr .-sau ilvets.i1...t( 'sttl n tctti ttl j tr t':ts|ttl :tt si {l l l r l . t)t l )l t' I r' r' rrl uu lc.i..lljijlii.'.:... ot t or i{lnilI osr j.t.l r . tl t l l r.trr:r cii...rr ::r :iiffi:tifi:i...ii:. Tttt<'tu'r.ri L)i Is< .].tti ttg i o r ttttr '.fii:tf. bita- . r:rrri o rt. I ..lor nr r lr il' r lr . rl . r r. r*q.::lj'.rrr rl rr rrrrr' l rr l rol i ir r li. t lc 1't t ttttlx t zt .T?il*jlllfiT"Tll?.. tl r lt ur t t olt giihr st t biLt llt t t t t it lict t t '.lJ.l ( ir r lor iir .lli. t .'t". .l1i3i"l"rbutii'ri n.. ir.3:".:i. i rrl .r irt'l':rtirr'tttr'tr ' iii'llll.1:'| ctinir. l l\ Jr r '. iS6-9). ri t I i I rt I r' :t I t t t t I t I iI t ..fl31-ii.rr. r 'i to I i r r r '.iit ttlii?..l. .:rli. {.ii (l(' i.i'. I t ct t t lt 1ot t tr lt '.x i i r.r'r'r r"tt'i'rt.ilt sl ltzlt... t lo r r I t t r |I it I iI r '.u.1. ror.:1.tnotot'it (papilitil). Ilr L|zrrrrrr lrijrrtr.l.l. r i zl tl tl . ..r rrrrci l ('t t i1r 'i..'.JH.prl rl i ' .:..i:.tr.z ..i r(r.i'iIrrI'r.t:' . t lt : lt t 't t lt t ta.:. tr l r ..}'i]ilJl"tlg:.a l. pl'ol) li( f I i lr t r '1r ' Irr"rr. rl l rl r.l r(....' ."i.1..i ot r alsr ..l . r t it t llt ot lit r t lr l lt t t t lr lit llt io r r ot r .l r ttl r '. ricr r f a lir r . r t t t t t ilit t r t t : i r r r .:. ao i"toiiiuiii .t rt t t 1t t t t l t I I ' . r' r. r"l. ie l1ii"....:i:: .... t r ( . 111'1'11 lu.r '. r l ) l .rl ' . \ 'l 'u t t t ) t i l t t r t l t t rtl r ' r yr l r l l r ' Itr r r l st i ttl r xr tti l r l ttt r l l sp tt( i tt ..:""1".hls1.tTtnlu4ttt.i.scrisun defoci rle cimp vizual in ' :. t lit t ct t cr 'llt Jr t lr lr t ilt rl o lt t r . i i 1| 111. tl . trlr\ rr ri|oI(.1l. .rrr..r"1"r ror-. I i r.ir': de cnr.:r pul Irrr...:]..iilrl:"Jll"ri. ozii..lii.i1::l:' sicimpur rdcons.hrllil"l?1i: l.i..1*.1.i.i.ffi.l'lJ. tl r i r i ctr r i r i .ii"i..l"iloi.. r r ...rt.''. ane.zorit. r 'r t r illt li.i t. ttt( .l.. olien ti l iri ii..*.l .3zosrozra .1 ll.ilJi"rr'r'iii.l rJi rurrxlisme.:.r. .ll'l.i rIt. k' sit tt t " r!rrl .l #. lr . itt tlttt^ r'tlltt't'rt ltl'ittlt(ttn l rrllnrul d..rLrr. . r r l o l r t rr r . t t ...lill lt:..t.ll :l: ri.rji. 1r t 'lt t t it 'st l t t r ' .lruntd".i i (r't'rix. r ilr r r iif lolir lii t lr .l. l '.11' . t lc lt ilx'r lt 't t nit t lt er r l ti rrl rur (' i I. r lr t r ' .'. l i rrgi i .i3t'nif i.i i j i i n (l i vel so Ir ' .ll.subdural''.ilil:llil':1"'. sc I t r |r t {it t c t t r lt r t t I t I t i.i o tr sc ( Itl tcl l 't i l tItr .iti (..."*x{it*i: lllll. i#l. I t r lr t |z.i:'ii-:.ri N l i ' r.rt:r..il:ii..j{:1. rr. r'r. I I I | |.. f ivizlr ir l( ' l( lt llli[ l( ' slur r . '...'il.rl rrl l . r r l r r r i o | r 'i l r i l l r L .i r. 0) ( ' lxr al: r . rl .i1.1i'iEilld'1""... .'. t t lr '( lt t jcolii. 1 .r.. tu r l) r r l( r ^s . o l r i . <r r nst ilt t io t i|'t il{11r r.l. rrrvr 3l .iei cimpiuif6r liraumatiee.::::". $""J$llrli i:. j l:).r rr rl ci i l rl o Iot t r pkr lr i. incimpul supbrior orept :l:.lira...".... t t l 1t r t lt t nt lt r t 'sit t t t l r l it t t .l.| | Il t l rr o rl l rzr' i.1 'trirl) irrI.. t lit r enO clalr t plt f iirhipxl{'llsivll. (flilil!tl .. ht ct i.i. dal r-uatter:rea ma. rr:rcutlrc.. r lr loj s1.. r .ozri . Ir.:i...rtu."l. .t.i|||r(.O. lt 1x'tioirrl:i 11r .l l tr ) l a ' r.?. .e cauzd in. . sr'r'rrri..r1 .il*l.. 11'llr t ilr ' l rrrrl ' rr rl r' l rrrrp rrrrri l it .. ?) r lnit ) inlr ao'ot i( t .lllil.trrrlyri ttt. Lr' r(ri rl r..rr.l rl rl .i I . t r l r r ._t"f. r .1r.llli:t1l'ilit. l r r l r r . I t r lt licI ) t ct t t lrr' 'lt zt t li.ilt'i.. . ' r.. i l l l l l ( ) l i tl l ( 'l i l sl i l l l ( 't\.:. l t rtal i : l n i i i {lc l|r ( .iii. r 'it silt t t llt t al( " ( ll) ill' ( ll .r' i r.l::::y:l.f:iflTr'.l r i ) r l l 'r '.t..tr i ttg r l. f.: .tli'.{ t r . r ) ..i.. l rr. i : r kr l 0 l r ttl tti l r o tr i r r l ( o r t Ir 'l tr .i.ili.. r r {iir 'ulr r or r 0xir lt l0r 'it t lr o: r t .1. crr l rrr.. ( r ar r r t lli) . gI 'ill'i...r. r .l. 1..rr'(.iide embolii gazoase' :ii:f : : Iiril.r rI t | | l I I Iii ..)t rrrr ' I rt I i I r' I r' . hemaloam^e.rit.n.izalorie pentru ieziunile codexului ir oontcsrrrI '::..i Irr trrrxl crr. ' 1r ': r t r t t r lt 1ir u'.ii.j.'J. allt"ter(a.t lo I t I t t t t t t it .rr. r r r ) it 'lt ! . detrmori.r..ri1ui.| | | Ir| (I| ... strizulii calcarinr. Iipsd. I ui l?ick.i.tlir.spectadu pastmrea. s( 'ajllllg( 'r {'llr l ir ' r pilar r r t t t r gilt r lilr r r.lli.!.i. r r lr . ili. r....iil'll'lii1.f/rr.l.. ol rti r.l. iirsl[ . | rl rtr i tri ox i ra.iil. i.rl l rl rl ..il:':'ii'i:ll..r"ffi"uT.l i i l t un't 'u1. i trl x' t cnkr nt .i'. I .l l i r . .p{ .. qiikl1i t at t t olir rrr.?ii.. .ttttsi tl tti ]l o xl t'ti ttl tt'o r l tti tl r . lt ir ) gi1t . i go t 0s. r [ iso ( lt t r tI tt t UiI I ii'r r ) ..i o-"!rtu .. I l r Ii i .1.ltli.1'lt.:..r.r stl t' r r ..'l.. ltttpilutti..iri t pe. r lilir s r | || | | | r. . t i t t ' i r ' | 'I t I r' .11. rrlrri so itnlrulro ltt tt.nrrl i l ri .iL:i.lf:l'll.lrlc oct. ( r s.r.11.?i. l '.l l r' l r r:r' r' r' I rt l r It ' .r .. l:ii.

irl. ( iior lB 1l ..ttr l tl ttl tt. ischornicir. . . . s:t. t l t i r ( l i l l l r i t . rrlc hilofizci. rr r ..i L.' . 1 .t !i l l l l i ' l l r '. .'t.'.1" i .ir i"itrpirr'J. . .1. cltrtrlsltt altf l1('lvllluirtlti'it'.l t i l r tr r i cr r ttti l . 1 . 1t..r. lt l( t t 'o\ ( 'lr l '.ti. .1. '. . '.i rr i : t t rr 'i p i g l tt|ttl :tti . r r r t l l r t l g i t l ri i o l ) fi ( {' : i l l o s1 'cj t{'l ( r {l ( l l i }l l }ti l l l i n '' ( J l i l l l l l i .'t'{r 'L r r Ir l i tti l l r t' . t It rt t t i It.i '' '. . r 'r .a. r r tn l i r i i u tt l |tr 'si tttti Il {' ' ' .i r r i l r '1 0 r . .liil( l . 'r .ri Lt{l. t:.. 1 " . tttr o t i tl l !r 1 'l l l i l 'i t 4 . l r' .' ( i tr s.. .. . .l tl r . o r l ) i l xl 1 '. . t l r r : r t l t N l r . . : r | | rIi .' i .1.i. 1. i .' .l r l t. I r it r .tt l i l l Il l t. i tt... 1 " '. .. ..tl i r l r i l tl tr tl i l t r r r tt l ' ( si l ttl t{i i i tt l l r r l tl r ' fi r r r t t t ' r c ' t l . .'. rrrt.... Lr :r| l r:r trrl :i . .r'l ir rr. t t r l r l i r r l tr 'l r .l r tl ttti ttsl t'ttttztt' . . Vr xlt r t lr cst ic ( 'r 'llllillt ' l lt l illr 'l illlt 'r ( 'i ir r : lr 1 ut . jn r*t..' . t l r u | t 'l t t r : ti l ttl |st'l t tl t' l tsp tr 'l ttr r l ttl l tl t'.' i .tr 't. ln. .r col xrtt i tr t t cii! a1ir '. .itNittl. " r r r '.l l I|||I|.. .' ti r l. rt r I r r' t t t t i ' ' I t t i t t I i i I t I t I r' \i l ti l l tl |r l :l .i). . it t t L...:t.r. r . i.i. l i l t'.I t i I I | | }I' II I . i l r t vtr ttt'l l y ( |r l r r l r ( i l zl l l l l i l r r |zctl .'t.l i ( . i llllr siv. Ii Ii l t|| I|I( '. .. r.' ' . r .ttl l i )l ttl o r nr t git t ilo j . | . . ' it r l( 'r lr ( ' ( lt r it r illct o. l l t'l vl l l t) l tl l ( r .t. t' rttri sr. . .1 |1 l tl l l l 'r l l l r ( \l ( \ ttr : | ) 'l 'i r l t|n . tr i :rL.'ziirlrr ncrrr.c:r. i'll'i "pl lllt t t r lir r t t lt t r or i . l r l l o l i r r | r 'I . . r r r r l i rIg i tr i l . t r . .l l l r . l l l l .. I I tLl ri . l r '.' r' rrl r' . {'ilr ll}lll vizt lal t Lt r ' .. r' r. r r r r r r . r. r t \ r {l r l | l l '" . L l .. i . i j r . ". t i I' tIo Itct'ttI t'si ( ' sl 'ti tr tl tttl tl r l l r t r ..L / ^r. .|) | III i l l l ( 'vr 'l rlll(! tIr ' l r l tu l i :r i tr ') o l r l . . ( ') ( Ll\ 'r 'r st 'lllr llll( 'l r. l i . ..i )'l. ' t l'lir r r il: r li.\( r l l i h l l o l l l r tl zi ttl i i 'r r . l r ') ' l 'l tl ti l l l l r p l r l 'r ' l r l l l i i ' s rt. i : t t t q l i o t t r t to tl r 4 t'ttt) 4 ( i D ( . . rl. 'i. : t r l. ! . ... ir r i' i lt l. r l l u .r. l '.rtl r'\ 'r islnt '( h' illl|. r ^ sit r gcr i' (r.. .rtrtj o. I t I t.. r ..rrirrgi.i . r l r r r i l i l l c i . .1 . q 1 1 i '1 .. t 't o ' 1. IttrtltttoiIIiItrl itrkt'n1irritr. o'Ll. '.1. l tlllr l.. r l .i i r r 0 t|g l l l :r l . liiif ir nlc.t L.r. r .'t.. ''. . t r r t t l l t z . tl r tt tti vl ^ l si tl { tl 0 l ttr i l t' r .i . i tt tl ttl 'l l ttti o p i i 1 .. r r . L..i 'l l r l | '| | r i l | : | ( . r l l l r i tl !l l l ) I . r t tl t i zttl tl . i l tr) rltl..( |IIIi !r I l r i .. r' r' . . i .tttr Il 't.itr i'i. . i i . l r l r .l l l l tl l l i r l ( \ l . zir .. i i | n r 'i l | t .tl r 'l i i r l { l r l t \'l l l l l l t r 1 5 l r r r 1 l :r l i i : 1 1 1 1 1 ' t i " . l r l t I ( t | . AlroIia.i tl i l r 'l o t') i l J) i tr i tttl i l o i l t l i ttttl t'l o fi i l l vt'l l i l ( ' tl ( t . . r \ . .xr t q r ':r r l r ' r l r ! l r r ti r r l l ...' i r' .rrrrur . . I r1 i . ' r.. '.i l {l l l l !l l .si tttl tr r ttttl l 1 tl i l l xz( ) i ttstti ttsr l l ct'o zi 'i . . .. .rr... \ r 'l r .. 1 . i i ( 1 I ( l IIr i ( .1. r r r . '.rrrl nl . zil' l)r'il)l'l'-o prlltilil (x. ir'l i.'*.".rrlr..l ':'.ttlit(rl'N.' .tl r '. l ' .lrrl giirrlii ''I't'It|||ti tl ) l r ti tt {1 ( tl l Il ) l ( 'sl l l l l r r i ttvcci tr l tl t'1 1 1 1 1 1 1 r 'l o r i 1 l 1 ' . .i .r ') .' I'tr ttl r r l r r r r r r l r ' l e | i l r t l il i x's1 'l tl i t.l t|'t'i tl l l l t'tt ( . . i: I t t t I t I io1t it ' t lisct cii t lt i llr ' r ill't t r a'l'li.ltn. luzi: r S.r.r . ( 'r 1l l l l l l t . .r |. rrllut(!l i r r i I l r t r r i I i I r I I i '.i r' :rl .i rit .. ') .t'' Ii t l l l l l l :r 'l i ' li' l l d 'r 'r "i zl l l i i v s{f{i l l l l (Ir l 'n ' t'r 'l i tr i l r 'l o l ' t) 'l l i ( ( 1 l :t) i tN ( '(/i 11 t 1 r ) . i zttl tl l t . r r r t t i l i r r r l i r r s r tl r {i l 'i . l {'sl x\'i s( \ {[l l i l l f( 's( f r l i si r l r g cr r i .'.r r r r l r ttl r 'i zttl tIr . l ') i l l l t'l r r l : l ttl "tIi l tl r ' ( t':l ' r l ' \l l l l l l . 'J. r . I t r I ' rt. l t l t t ' o . r . r r l : r l r i r ) l l l l t.r .. " t. . .. vlr scl( l lllr c cot ur i lx: lnlu'gin( r il'pr r lr ilr i. . i 1 1 : . l t t r l l t r n r r r l r t t .. r l ..rrt . r l r l l l l l|i r l ( tl ) \l l l l i i r r l r l i l l t t l l t t r l t c.l l l ttl i l i l i t ) ' I'r r l r i l r t' r \. tl lr t lit lLlt r r t r rst r ll! ir i.l i l r l tu r tl . 'r ''.'nLlodJid sc cil'l'irc1^)rizl]il ''''.l tr r i :tl |.i fl t ( r ( sp t\L i r I't .) rl r.. . i.. l l l r 'l .ii t(1' s1 lt if llpl. i. r r o tti tIti tIr '.11. .'r l l tr t 1 "r 1 'r l 'r r '. '1i 5rrz.i ( ||ItIII. .r.. r ' i r t r t l r 'l r r ' 'i i Itt't'vi l o r o p l i ci ' l l r l ' Ii : r t') ttt'tttr r tti i tl tr o ti g i ttl ' i ti . ..r '.i ttu l "tr t.. .tl l tttti :t' i' r i : '! l'i'. . ('r(!rlPltl itt (dc olil'irlri' '. 'l ( 1 tt tttl ttl l i tti l o g l [l l x'l l l i r si l l l tl l tl r ( L i l r .ltr. . 1 | i l j | | l ''t 't t'r .. 1 .ir. l l t r l i i l ( ' o l tl i tt' l tt) tl l ttt l f i t.. /i ) Si tr r l t'r l r r r r t'l r ' . f i1t " t il.| | l | | l . . ' i.rr r l .IJ(\'lli{jir)il'li'. '1i r t llr '.. t .. l t r l c i i l l l ( 'r r l ( ) $ r l t rrlr i tt.r' rrl rIr' . pinii lr t 1r t 'piloi' cr z. r li |r r olir li ilr l|lt t i i sl( ) l) ( 'r t r ( liil0 ( l'.I i IIt. rt . i. . r r r i ..d. 1 . r r l r 'l l l r l ( f ( 1 l l'l l r i l sl ' I i l l t t { | I I I I r| i I t I i I ||''. . t t nlur i it t sot t it t l'r r l: i lr ll[ sivii'1'l) ll! lii o t 'xt 'lwa! it r 'st o ( 1r l i) t 'ia 1. .i r r o l i o |tr l .". "d " n u l ti l i '" st'tt tttr .'. .l rr..' llllr ') it 'sulcr ozi'. l r r I r r r '..tt... 1r 't r lt 't t I . L ' t . ' 1. t ..r.tiv-{fikllnlftoils(r itt l'rolll) ncnlriilrr''tttrrtilzir). . I rr . .*'i. l ' ."l.i.. .'g .. .. t .i. 1 r . ' . r l |r 'r r r .du-cx''rnFlrl. i . . ./ ! .t I t. 'i'. .Il ( l( 1 r llr lr llL) ll' . ir r t)i rl r' r' i 1. tr tttl tl tl l ti .lo)1i irr .rl r.l.' rr . . '' i 1 l ) 1 . . r '. r r I r 'r 't r t t i i . bit r l dclir r t it r r li' I t r r it p"t l. .r r ttr . ir r t ilt r c..

rl lll. t t i v r 'l r sr ' lll. r l{) J) r ozilllil lit lt r cf ii vizt r r t kl lr lt loit lt r l t t r t t t t t lt lc. '. 19.11.rrr.(.l . r . .' 1" rrtrrIrIi o 1r irlslt r ' t r t uli. \ . llulut ir t nt r t lt t r r li: t '\ t nt t hilit t r nul. l i t 1 .".l tt g t'ttct:tl . lr t lr r r . iar clisco^lanta dintre strimtorarea artc'eklt.l)iotf I' t. 'lt 'r lll( ': : t ) l\ t lt t t . l )rr lt lr r t llit 'r r st ' llsl( \ r l.l .l c n. ilt lt gt r llr ' .l rrrri r l l l tl r. st. ir : r : le t 'lialoui( t t t 't 't lt t osct t l. l rt. .r' rrrl rr'r( r 1r . L r r . .. rl l l . . set t t t t c lt it ar nit llLlr '. tri l r.rtl rrt' (r.l { ' . d_ co. .. o( {1No}1. . t t I ozi( ir r r {r t lt i'( 'i lir t : i r lt ' (' i rrr.r l l l :r tl r r 1 r Ir tl r 1 r t'tIo Itr tItIr '.qi ir t t lr . o ( l. r lt 't t st r llil. l l tttl i i l t r4l. llt lr illt ll'i ( l( . i i / o .r' ' l i cl f 1ir . l frrfrrrl rrrrrr.rtl :rl l i r' l . lll'r ' "' l r' .lllt l( 'r 'qi l l | | rt| | . .oi rri rr.i oInr r linir il $r . Lt. I i l) ( 'il' pillt illt f ii.' . '.l .rl r.. .rrJi.r'r. l'ol) olicit olit ljlt t [ l .rsl' I 't i llr 'lr l r .r 'l tt i tt l tr r csl tr s ittl tto l ttt.. ii lr '( r ilo st t lliollt lt 'ii 11.. S ul . rIrIi. r 'r t l t . lr r r . \ .ri rrl rr i crrrr: l'it its( s(. ' . q( l1l. (.p1r 'zit t lil. t l( . irIrrrrIr.' l l rrl rni n. l rr l rol trrvi r . it t t t lolul) lr ) r . . i l tl r r t.ii mai evitlentii l.r i l :r . r.iccn r . lii io1( lcilll1111. i ir r l . tl o l tt tl tl sr g l l l l 'l l l I t r .1r. .ff. r r .rtr.t l r . o o ilh\ r f ic ( }l) licii l) il1r ' fl rr. l r r t t i i r t l r t l czi u tttr r i ttl t'r 'r 'sr ':tzi i l :tso i r .rr.lor r. t .i\.. t r t r ht i't . ' l l r' l l . ( ' Jft' .rlr t lint : ot t lut t ! r : t lo ( [ ( r f r ] ) l'( 'si\ '( 'lx) 1. '10) ]). rr.l. r.i trrl rrrl Yi z rti rl llir.' r.rl Ir. f i Yr t I r [ .. '\ lr t |r 'i|'t I lt I ot 'r 'r 'lit .nl i l J . lt ulm ot olt i( : o.lM t. lr . r liir u'i) .i i ( !xl 1 'l 'l l r ' f f l r r l l .. N{i0sl lNl) t . lt t t ': t |ot '1.. l 1l/ l ).t. r t lo&t ta.///. *"r"are a rerl rei . 11.l l l 1i I f t l '1 . )) rlt 'llI tl .Xrl tllll'll rrr. .i I | | I I i I I i I t . i . ( x'l tl l ttl ( .r u tl o n ttt'r t p l tl r i l r tt'r i i tr l l tl l tl l tzi i $ l p 'r I r l l r . l r 'r .l pfr. (. l tl ttttti l .t rr r r .l l l {) l 'i i l l l ) ) ' ( l ) ( 'l l l l r l i i i r l r r . r . r'r i. lr lr r .ti .: )l..l l t.! l | rrl r' ' rl i i r 0pl i t. . liit ot ' t 11t 1t : ! iot t r al ' /. Jr ir t t 'I r r .i't'tc f Al.** l- **. .) I . . a! t t t t ls. r 'r . r i l r i t 'r ' i tl t. 11. r t . i ..i |iiir .. r 'r 'l t t t : r i r t t l t .l i ri {. r {1i'i doln il Llt I r l.. t icc ( r 't 'zi t Lt : r t it clo u111. ' r :rl l r. l l rl rl l l r. it t rl Vrrr.. t t t .l :rl 19. r. tlrlrrll(iir ror l.r. . r r l) l \trrl . i n .t" . .. i .rol ir r lt t t io f. rl 'ttior ( l'olt crrrrr r : r r r r plr r cizlt l. r l jlt lr r t lr lr t lt t i l l t..i l .. ) . r " l r ' l r i ttc r I r ' I i rr ri I It I i t . t t isl.i rrlr ilr li{ i r r I ir .. l l l r r.lr.rl r.o r.. l i r u t r s c 0 l o tr r l ) cl l ( .l t Itttl l Ir r tl r l t tl t'r r tl t'r tr l r tfl tl tr :l . l l l rtrr Iti in .i . cit lif i r 1( : I ) t t l<r r . t-- - r ti :r' l ti l trtu t) .11111' t r' ol r r r r ll t lr r : r t |'r r t lr t llr f lr lr t l|r 'lt oit si.1i r (\' rrn l ]ogl l o I l.. ilr t r une$1. r . ( t ii .ltl t)tA(iN( lN t. rIrr. silr r t t ir nii ( r ll ( 1. olr llt vir l'r glt ) l) t llt li r ) ct llit l' ilt r r lir t r t r t t lr ilt 'i' l frf.i"1 1 ..rrrirr. lrtrrt. t r . p l r . r t liz: tlt ci .l i i rrr t t lr illr ir . t li l.| .t r t t lt . 'r l r t t t l l r l r .r. !.trt oIli|r.t t t I t t I t t I I I .1i i lior r llr lr r i llclr r '( r r llr r liir t olr lili ir r lr r 't r r.rtrsrri si . r .tl l ttl 1t I I I t i I t t .l l tol i i l r qt lit r : lt t .rt . i .". ( '( '( 1111111r f olilit i1r r il l o llr t t lt . '..r. r11r.l i l i (. r r r ll iii lr or r lr rt 'r .koB l. logi( j( ' ( lt lr lr r ic. ilct r r xico) it i l. 'r r l r ') \ ( .

.tsi. ot"*Jdd-o gi.lio..r ... t":i t'r ti ' ( l i i r sr '|r ''r tr '"tt I't'r tt"tttt ' t"r t'' ' . 1. t' rttt lrlltlt 'l l ttr l tt'* i s.iproduse pri tt Iezi.i tlc ariri.r 1jo. r l l . i r r r l | r | r l c l r l r 'l r ' I ' 1 r:tI'r Ir r .iill"i'j:. t||s I.. tt(' fr :r1 ... i l r l 'tr " r '' {'r 'r l l i r l r l .l:: .| . . r. s o .t' . r rr 1i 1111 .: | : l r 'r r l l l l r 0 r 'l l l l tl ..^. l ) : r : / .". t t t l . ".r. r 'i r t r i r 'l l ( ! r r r l i ( ) q l i l l i i r tl t' . rk. t.. ..n. ."'ii. .:i" . r . r l r : 't I I l t l t 't t t t t I r '. . t i r .: "A1#""riL 5iL.. 1 ./.. t ..t. t.ll.t lt.... rl ) \l )l lz ii ..r. . 'r r rtr r .ati (fonr i. . I I I | .rrrrr. lli l:ourn.i.. c) I. r r r or I I r I i I I r I i | r . l r r ! ! '. lirlrlottlclirrir i. r.'. I lrc es o) .rrr.'.iir' . . 1 . f .r.'.l*. :r l t' l i tttl r 'l r r t i l r' l ' r i i r l rr l r' .i ''l h i l ttt'r .q ti r l i i :'l r ' 1 '' r '' rlr . i 't .tin" porr. . rr: i'.ti '"'i 1 i i t""'t ''l r tl tl t lttrr.rtt tn t tt rtI t.i:"li:i.riatr 1tril .:rt. sttg tr l l l zl i sr 'r l i l tl 1 1r . .iit. ro""ri. . . s. | \ | | | ( |: I i ( I .*i.I':'l: rIrri rt. . .... I t .r. .iy?:1g!f-t$d*e{. r I I r1 ' I lrt : I lll| r1.oiiii'u. 1 r 1 i r '."-kiJiit..l:11.r..rrr.i. r '.l'ro . l rl .jrl l l ) .. . r r r I o s l i c t : t l 'l i izr i l c tl l Ar sl tti 1 i i i l l l l 'tl o r ' l t . l .'1 i11.ti^.. r. C r L . '. rnl rof le bitc ate-sin u. """""oor.. 1.. .rurr.r...: t. I..z iur r i iDt r J or bita re : ale nerYului optic (glioame..opoui..|..... . i l .Y"1'i"'H..1.1. . rrlrrillrrl'()l(){ir') ( i tr r l to tl l tr r l i tr . s : r r r ttt'r r ttl l i l l i l i l l l l tl l rrrl..r'."'ii 'llll:.r.fTril.. ..i l i 'r 'r i r i r l ... o.'.c"rri"ii cotat..i.ij.r | 1 .t.i rl rl rl c l ro lrr{ir' (r ' .'il'. lt i t 1111.'tir*.. hcm:rl... . r l l l r t t t r t l c .r'rrrr'r. . il' l rl ( tl i tti tt sl Ir r ) l r l c txl r l l 'l i 4 tl r tt:.l 'r l tttl ttt I |: I I I ' ' l l : I I I I I . .].l l t 'i l l |r i r r r r i . ihtfingh. t.. I i . :..ivo sillrlalice sltn)a1ice LL..irilr rtrt|. . t rr I i I il\ l l l l :l . .."#"'lo.1.l t)...titirt.r1.i"""oiiioiuo.-i:r'r(.r.r r l . .rrrl.i i..{. r . .:'fi.". .... osteogarcoame. . r . .iiiliil. 1.u a unuiadin p... .:l.r .r i r r i '' ...1.i oIlltlrtrrrlogir'.:r l r ''l tl l 'l i l i l ''r |' |"r "'i "l l l '' | |||| "":|"i Ii IIIIi r tr " o tl r i l l r .l nltttttr:tr n t int t liot r : t ii. .1'ri.o Lollr . o r r ttl i tt' g l ttl ttr l tti :t i l i i tL tl tr tl sr tl sr r tt . i rr I r.1......1 . l r l ) r l r 1 : r l ( . r t r r l i 'l c t ir. factori a1 -pt. r t 6 p D r.ff . . .xt".-iiit"rii#). .. i '.'....rr r i I r.r 't'Ir i IIL ti ' Il ..-..IIII||||III rt 7 : I I : I :i i ! ..r r l l 'l l i l r tti t'i . r. .i r r r r i l ..ii'tiiiil I lr N(.r..r'rrr:rlii ..11:l.r rrl x".i l. t j l n n r ( l i l i .rl ntduralt. . ir(|( tltl|r 1 '| l "ll .. ." "pri.' rrrlt lr' 'i i i r l t l tl o tcscl t'( 1 r r 1 1 r r t l . r l r{' \Il r '' .r-era.1r'..I( tl l l l i l r l l l ) i l l : 1 \ l tttl tr tl i tr ttl l l l r i l j i l 'l . r ...lll..iversc tumori.. rr.rofiri"."r..' .m"i"G lrouto-orbitare .) t'. | .i] rrrrli. . lt r r t t nii pt .i"iji'i#rrl. . .rrr . ' .""^lll{. . .. . t t i t l i t u l i r l l l l ) l 'l l l ( l ( 'l ( 'r l I) .1' l!l .. l i i ' r ttr l l ' t' r 't ' l)l f "' .l.urotiL.1 rlr. lr ) tj l o r o r.l.lli. .u..I|''..11r..i I r | .. mctistize..r o l l r r l l tr i l 'i i tt Itttr r '{i r '( l t' I r r .t t I r' 1: l l ' r .fi.i: r'1 \r rlr.l ]. . l t t t t . l i i s i t t r l t l r' tl .if..i :r l l n l tt Ii |''r ' I ' r .. liOit"..-r"r1fr II. r r r t r r r l ( . Ii t' tt l tl ttt'zr 'i l l tl t r '. .. i ..r. ...1 llt r.Jrl urnaiis'nr.i i. l r.l tr l t ': l t r r i ."vi n. r r |. lrr.linh: ' : . .| . |r... .. r l rr LJr ' 1.l }l 'o \'o {'1 1 1 1 '\ t u 1 '.l .lmir. out.. : : l l : i.1 n::Lmdui sa.....\r 'st'r r i 1 i l r r l r r l r ' ( tl l l i s r r ' l r 'r '' a) A fecgi uni r:rrl . .r l l r r t.i za ttzi i ' ( 'r '( 'r r l r l r tl r l tl ) i s .:r.1 t'l tsi ttttc t') .l. . r t t l . s.l.l rr r.. r.:rt: trrr ti."'"'"".i:. I t r r '. 11 . ' |t'tttti l r o tl ti l r r tr i . : r t l l t i o r 'l l tl i i l r r l r r l i r l i r 'tr r '.:.-. .'.b i i . Il ( ' r r sl l tzi i l r l l l t) l l l l i r l i |'r r tr r 'r l r ... l l r l r r r r r ' ( l l l l ( r .. ir : i. | | I . .b"*"..f.....'t'r '. l I r I I i I i I l r 'l r ' . l )l r ( 'i Ij r ( l r r .Lirusen: ir Trr"il"i.1:.) .otluse' :.S. .1:. . ' 1 r .r.). l .u". glaucom.. t t t r t r l i r r '. r io lt "rr lrlllill s:r r r ttr t..il."if1i.'"i.l l r zi {'i l r g l 0 l r l tl ttt i t'tl 'i l "tt'.t jilirtr.1".r1itr.. .tist"iui" a"i"lllixT#Il"i"rrit"i i'. . I r ..I i t .:1l_qit..r.s\rlui ]'. lui riichte.ttl. . .g tttttt ttl |l o t 1 "'i l .:t l\ t l .3..) Iroli.. .^i.':ll:1j1..1i .i) .rrf. 1. l . .."l "i t'l i t' |r ) zl l r :l t'.i"ii. ':]::il?ly..i s tc mi c i . .. t'r i sl |'ttl l t tl c r 'ttl l ttti 1 t|t|t'1 r ttI|' tl r ' ii .Ii b i Ii IIr 1 r ''Ir I t ' o r'xo|IItItIti. . t ll r . l r l l l l l r 'r r "l r ' t'II'tttt'ttIt : l tsttl l tl l ttl r tl i r l o l l ttl o : tte .1_"in.:. grionme. 1 'r L ' i . r Y t 'l r ) 1 .l. . .r."."1X.lj.. l.r11rirrII{.t.ir li.r. . : t l i xl ' :r ttti tl l i ( i I l r r l tr! t )I I t I | | I t t t I t 't | | r 'r l r t otr ':tzi i vl r l i l r ( i i l r ' 1 r l 'r 'si tttti i. ..j. . llilr . tI t .rvd onrii.". ... .. i ::..'1.l. ..ni..t '.."x]1.i 1 tIti ttr b i l u t :i tl tl tu 'r tsl i ti ..liilrrljirl. fr""'.(.luluzti : ful a) Co-nstitufionale b) Sindrorrr rrtrrr .. etc.. t i t t r(ilr.1:30ri ili.:r.tiL (rr).ttr.rnr(.'ri.jiilr"groa'n"' ale ochillui : d. c:to.tI t | | | i | ( t t \ttl t:.lii ' ' ' r.t... I.l:ll::l . .li . |i l r r ( i r r i l i t ' t t t t l ""t' si i l i t l r r.l. .ill::1."..' i. r. .irrrrrrclrrl conrplex al llnoi crioflalinii solicilir: " .. .ri'. r l r .clall\-o r.i. i . . l. t . r t l . t l r t l t t rI t r r' r 'r 'o "r 'r r l i ' o tl r r l :r t'r r ' r l r r ''tt|r 'l r L l 'r i 'tl r l i r .fj'iiill$"}"f.. .'.mefalici: tumori-_. l r r r p i i : r .r r. clesfenoial. 1 1 .lli .) 1. f..#irql..rtl.'.. ma. -^-. '. .r.ftatn. i:l.|liii..1 ( .r 'r.'it?. .i llr . .5 0): (t I t l.. I I ) l t t l r t . '. t l r. t ( ''l l ( r l i ( l ( ) ( 1 i l \'( 'l l i si tr l i sl tl l ( l tttt'l l 'i stl t sttl l tt t t rr 1. 'l : 'l l l .EJuine 1r.. . . r [ i . lr) tioti \. r. t rI t rt r1t rt...l) l:rlrr l r r r l r 'r r l i lr i .i. l r) p"oces" io"ito'iitorii [cet.ntl. I : I | | .filli :]:. t t t t t r i . t r I r i ( I | | | 'l l I i I l l r '. ' l rt t : t . Iiilu... i tr tr ttr 'i l ' l l r '..o". r r ...r.i}::. l l . tr r U l r 'l r tr r l ' .ti.ffi. ..t. i l.. .l."!"ii' ':":'#lilJi' Jiliill. r : t r r . ii.. t.rt.l i i l o ttto tl t i tr l |i r Ir 'r r !r '' r li ttttr l r ' i t r .. trrrr:. .ll rrrr){ r'. .s. patri gttipe dp ero. { i t t r 1Ir rt I I t t I t 1 " i.onl o-orbitare.| tl . ti).. . .ii.'staze).."r'rrir'rl It... i tl r 'tr r r 'l r ti :r i .ztutl1 itte lereti]or orbitari : osteoame. .. .li']l)ii.. .li '.1i*1.r l i l r g tr l r sl i r r r r l Ii sl l tl t'i l rr...1|:tzi.orrflrrrirrrri r.".il"l. r |.. prin.'. : i.l ) 1i ' I I l ': t t u t l t 't t 't r I r' l l rt I t t t ' ' I t t1 'l l ctl tl i i i i ' ttct tttzl l r r 'l i 'tti ttl r l :r l t l 1 r I I ' r r :i .r'ioce'cbrale: iii'sto"gu_w"r Ir..111.f.liiiii"iocrinr.. {.. t|"rrlrrt l r t|ttl :tt'' r l r ' II|:IIIi l i r i ttt II( xl i ( r l l r r r l i l r l l l r l t tr ] l .rr 1.. .1. t iolir r r lt r ..]lll.i."r.l ttttl tr r l r t'tttl tr ttl : ' rt I I i I r rtI t' I t 1i r' ' l l l Ir r II1 I:tItI' t t t rro t. "iliiJiiitli.trntii .:r(.itsc.*j. f)Bol) o..siil".l . . l t t t l t t t o t t t d ) 'i r t .i. .'Jlttl.ri" ic sis[em:rt... .t. .. l 'l l a t t t i t t i i t i l r'l tr r ttr d i tr i t:r tttl i l e si 'l b so l tr l ( 1 117?): r r o l l r l r ' 1 t t r .ttri.r.r'ilt'Hii#j'rJi.l ti l r 'i "" . l . r... .l i tttr i l {'t l I ' t | | I |{ )! I I | | ' fi r r l t : r r i i r '.-..g. .iJffi:"?Hff...iioi.r.rrl tri l rri l l r / : rt l .#.o"u1o.s. .or"". .... . "1 Vrrliabilillir'". " tl t l l ..1*tisrir.)r'r(r(dr. ...r 11 i ay6I1o. t 1.. lnot . .!ii"l.ii r... . r.sii "noE"oit^l"'{oJfta..il. | .]: .re... r r l l r r ti l r i l o l .rrl'r .f:..'..r.r..i rri "*i-.i'l]. o t l r i l r '.".l. I I I rr r l r i i l ti l i l l l l ( 'l r l t <'t ] t'l l ' ( l ( ' (x rl l l l )l t r l r ' i l r l l t t i tr l r i tl l e ) l l r l r ttl tti : r [ l l r l t t t l t r 'i r r l l . rlrrlrlll(:r lt i r r ''l r ) l ) l l l l l i tl t'. t . r t .fliliiil :1:.r. ''.o|iuirr| or.ir.ii.sr r.egc[al. .-^ p""li.. . .zia. r.r. r n t t t r t t t r l r r l ti l l l i l " l r ) . .i...:.i .eziuni paraorhi .f .... i.i. r. r r l l l r t r ( l l l i l l .i tr I't'Ito IIti L Ittr '' L t ' r l i t] l l l l ( \ p t'r 'tl ti l i tr tl c i i : r l t t t .u-. '"iloii.rurrrori intro""n"i"nl. f..r.r l l . r t r l t ...l.". facomatoze. l.. I II .. q.r.\l'l{ilil .i ::l'.i .. . t r .ilii 'r.t l t t t r t t i ! i I i i !i t u l u l tttl tti tn 'ttl ttl r l r '' r l |r tzi l t I t t t t"t'.r.g.1{t:ltl'11111. irr Irrrrrr(ic 'l ttt Ftr' iif t' t t : t t I t I t I ri I 1111 l r l r r r r t's p :r 1 o l 1 r g i r ' I I I r .'""Yi.iitii^'f i.i tt J a rl o ri ...:*{i ::ttr#"i:i.t. ."tl l tr t'rt I 'r l . 1 ' I t rI I t | .| | | I I: I I I i II I I I I | ' ' ' l t 'r .I". 'l\r r t u l u i ri trtl..or2r. 1.1:!:1.i1. .: ' l r 'l 'l r ' :|"tt 'l l . r r z : r I t t r r r r r l l l 'i l r l o l r l r l r i l i l "l t' l !l "i i ) ' sr ' l ttr tt r r " r 'r r p . r L'r|.lli. r r r r . i .i ttl tl tl ttl 'i tzi i t '. i ..rof1r:t'nio t".l r.. r t l r 't l o r l l : r l t r ' .. f) Boii conEenitale (e\oftdlmia.. l) { .ti i..t | \ ..... ny li"ffii""i.. y(. rIr r ..il..rlo(xic 'i"til. iIlrJ||r:t1.r.r. liitrrl tlr .r:. ) | )isyri. .il:rl"r1*lTi".r.. 1 t .i.. tI I t t I II t . t .rr . cranio-e. rrI I i ) ..il.'i'."#^{#:#y:!.. ..' '" r r l cr xr r r t i tt:ti n r l t'tttn u l ' l : I l . .sarcoame..t..

''\.t:rgllrrrst prin cscitarer labfujtriiciprix teslcl.imitareacfmpului rL.urmdrind pozilia "globilor oc.i 1 l)olllo Ail)lt(jiit.iul d. oblic qi in plan medio-sagitlal (corrvrrr.. I I 1t ir r r r iI r I lt 1 lt f cllilol. l.pozilie a capului.tr11.(.. it t..i "il lx.ii.exploreazS..i ttl itt P rrrl rl i zl rt (Hlu ll Hr ..t..ri rr gfirrlrr.. rd. .rril{}1l*#il}:ryfffi$il.)l'servindu-se ulmdxirea acestuia prin miqcirile globilor oculari (.mind. in ios.ltittl pu.ltHlt.rr. t I.i*:""*r:: jinrl:ii. Lrr }tiperextensiacapr. r.. .^Seva ruriri. l0 Uii:i..i.ll.clrri lirrI i \l (Lal . luilt ilr . mai sus.se direclii: orizontal..rJui.4. :. T\.'tr'{it'1fi.1 ilillir'll pxpjoreazl prin in.1fl' ll. .lll..{'fiii1"fii.i or.. rrri.ll.rlr.. Ll| llr(li t[trea capului pe un um5. : : r ) .4.::..r'.col]l€Itzlle de p-rivte in sus.lxrY iiil jli :ili . ta rl. ..l.1tn. mrqchiulni fl. 2. b) Modificarea pasiv5 a pozil.$tiFrl fu". )ll?:iliiiiii. -iii ' 'i:'. in sins orar cind calui csm aplccll spo rtir.ru tt ticnl. sc vor produce^miqc?ili tonjugfl. xr . r i rrl cr. |n cazr in care ot.t va suicri lirrril.!!i:.|inri'i:i{.toseste fixator..''. ..de . nli6chitrii: atlituctrx.1 jiril"lr'.ir"*:r Cl T.i . r .olullarc 5i rr. ftt rrJtrl()t'ril pt[.i.liperacliunii'.0 tr'llr'-tccu ca^ra_clcr ghaior.t..*|. ca.i thr<r'r.:jl'i..4.tent" )..ffi **l. .a. i|'i.. r l . Stud.1xrrniitrri..bin<.. ori a.i : I .. lu.l. plil paralizia mu"schilorrirliciilot'i. rl.tloll's lui ") . aceslia ror lua pozilia rcjrtiv' srrlcr ionri. Sr.ri qi cirmxrrr.'.ti.coniuaatr.orj . . foarto oxaal..tt tttcttr (subsumaugcnl ).. cir r r lr t lr r r nr r lilillr lr .tni. r olr r zir l : li.irrr t t ltltta du rcguln: . l rr:ttr.i"lffi .erialiei paralitice a globut.'. r:rr' l[r flexiulea ....prin llaralizil rnrr6chilor llnlrlctori.li....'{#:ffi{f. ?:4.:.cirilor in maniera indicatd..fi{\ rf)iilrr)inl1 rrlif.'' d1?"iih:.t.-. miqchiului sinergiccontrllaicrl) . ln lncolctttr. r r r r llr illr l.rvocai :....:iii:.ni. fali nou_a.iij..i. 11.i. b) Diaergent.:i.-.ill'lx.. 4t .. Iilj. motilitqte oculard. .t.rrir."ff j$ti:p1r.1..1 rri.doll's bcrd fenomehon").:ii.\ttrrl irrl uotilildlii.ii*i**i$*. I$to necesar ca strabismul (cirrd rru es1. la care subiectul arelendinta ile a'-simeirline globii ucrrl:tri Itr pozif ia .1.Ileota.111 ..oautar (Strati.:r.miloreo ctmpului d( not it0lp . -este rl|llrre Iimrtalea ml$crr or cojrjngxl o r.rilrr:wuliqi dirijeazd.r sau pe celdJali.i1l.r"*. l_i rotirr.p-ozltrlc rielativX': splt dr..iei (.' I.. {0": t .a5i la stingrr.surcumrergent )1 prin paralizia mrrqChilol colxrlll.l.ltprrl trrolrrirrrrlclrt...llll.f f *l*fftl'.'.r...lrrin lesiriZ detialiei secuntlare (cirxl ocliul rfccl.lilr'u*l.apuJui(maLrr. rl) l\lrr.3Hl*T.ii..r.cl.ii..nJ.i. \ t r csl. ltrimtrr (eincIurhiul-Iixl.' l.r'...movements Alrjou..o l..liul lxrllrrv cnI'c_fixator.fle:r. trvilie.i..rriffi'ft. r('nt{ ).1i.:.r1if#*#r. ia roiarer crrprrlui rtrre dreapta. .ri'lrorrtir'rlit .."lljy. 1.la dreapl. {r r l.ld or.iilst.Jl """'li''il.ll1#i:i'''.J'llidnilltl[lFt*l::r...1t silliil(}$)..riri..' (.'rr puJ ui spre stinga.l a l i nri i r.tlircclia . (. trl i r' .iil.:-p .rIr . pfioBLEME Dti DIAGNostrrc INRPATOLOGIA SISTEMHL0R rrrttN tl t.:r.".i I' i)rst.1ll:il. r .:i[.cu rri..se.racterizeazl prin laptul cX sc acrentncaz:i..ula. slr abismrl se.or cstc ilralor).ri.50" .ca{6'1.l trf jliziniln-so Ei p arirnetrul.. .f1i.ri ia privirr:l ln lllli.i Iii... ) nr r zr t l _ 4.x[ .t....l ilil:lixl i'."'. priu paraljzia.r ilft{i.llll'":i r..pccla.or av"tr.la1i..i"ilr3rp.. ior _ 45...io iu.r... rlivct..i.n:Ttj"i.1...iiiiit i.2.4J...vi..ratitic(tlctutirit. Bl I. del afecta.Di 14.:ii.a. ( .. vertical.in pozitia anterioa.rm.boln:lvnl i.. t3rl t0.ere a cimpulrri rlrr Iixrr(..il.ii.1$ jiilililtf t:flr.i.biLr| "'rrjuga. o r r lr .primard. i. ".i *fl t +ury$ffi*ffiffi . ovtr:riul.tos ya prezenta o extind.m :if f *liflri.lrrin testuldruia!.ll. globli ocrdrri vorliua ilozifia relaliv infoririirlrl. . .. . priyirea in toate dil'ecliite.r ituterior. d) inf i.rrrii rrltr i irri l.tt.t. Iiwmin-qrca pftilid t'ottt1t tttsrt ttr i I a MInl?ti.1:.rutr..":. .:}}}"{*. r' i iii:ii: .lzr'i ir.r1ir.lc|rrricc).1..tt pt.ffi ri ld'*f T-pfroq:*ffi jiri'i.v:" : . o-chiul sind.... r .g$ 2..).4.clnsicc(rolltor. lr r r lr r llzii rrrrI I I. globii oc}lari r. r Ir.smul.anine)..&bi sial 1sl.ilffi if i.'pg..er..X. ti i ne[ fi z iolr gi|r ..t)irea.ror privi s'prcstinga. [ r r t ( . :r rrr ctzul in care ochiul sdnii.rr.ir1.l.privirea in rlircitria.rolizol.o .-*...ll:l.ukrm lnlilli trltrLitoar€Ietiprr-ri de strabism a) donr:ergmt.jii r.".i lil solicilarea bolnavului de a rrrmdr"iun obieci caic sc dcilnii. ).l'. Itttrrr{rilt lrtt4rlrirrltt .:).cind eapul aplecat spre stinga.*i#iilii$#*:#11lt *..r. lisifel.rea-ex"curslilor volun €rd sc gl. globii oculari tind sd.l{l.i. o) iu1.o }r'ca cvitlcnt) sli.o .irrrot1' r'rr.!\-df. El utliul ntotilitd!ii canjuoole aulttmal ico-refletr utilizcirz:'i rlr'tli procedee: a) Deplcsareain cimpril vizual a unui obihct-1cst lumino*.l rt{i l tr fi :rzrrIi l o rl c I Irr) .apului.

, \ t t llr' 1, llir( l{,lrllll rilr l) r t it lr t r ( ' lr ( il( f c il, l) ul ir lr l r , r r r r l i r r r r l r o r l r r i i l l i t tl i r t l l t l ltl r'rt ltolrll trtlr r r r oc lr ii. l, r r lir l, lt oz ililr qt , l l l x \ 1 1 1 q 1 t . 1 . 1 1 1 1111, . li i l r, l r ( , 1 t 1 1 11 1 ,,r.ilqllli, i] rir rr l i r i (. (lr1 (l1 1.l,l, rl\l,rrrt t i t lr r 0lt li. i ( r s t , o ooit 1[ 1r q l q , 1 1 ; q 1 1r1 .r ,rrprrl rri 11i lr gilltlu i, r.rrrrl jz , ir u[ - - r uini os la oopii rrslrr.r,l,rrl clirLirr rj.e , l rr I l i I rrlis" o{,ltlltr', rllr (1 ll oit I ir ( : ' l r edlr ( t ibi- l ( pl. ill l i | i i l lrl) stnului sau

r lrrIlrrr,{ici utrrlrlrirrlrris1cll,r t.leirlo-mestoi{lian) lRiior, iOlZ ; Aneni 1i lo lrrh., 11)67 ).

I

N lil
s
!

1.1.1.5. lltumenul d,iplop,iei. Diplopia (perceplia a clouL imagini alo rrrui sirrsul oltiect) apare doar in leziunile oculomotorilor cu strabism fiind absenti,jn strabiBmele,,concomitentet'.De obicei, ,rIr,or0orni1,otrt", rlisliugc cu uqur,in!d,,in majoritatea cazurilor, imaginea ,,ade'olrrrrvrrl 'rilrr,lir' (rrdicii,cea,perceptt5, d9. o_chiulnorma,l), care este n€15, imobiii, Si rrir.:r.nr.rrr fi pozitia calului, fa!5 de ,,imaginea falsd,t', care este mai puliri llrilrrcii,oarc, mai pulin neti, d.ar mai ales mobiH in raport cu deplasXiile rl iv irii (Iiisur. 1952). ln diagnosticul $i tn interf)retarea d,iplopiei,trebuie si se tin?l seama lrr rrlrrrii,l,oart>loprdncipii. (Riser, 1952 I Sachsenweger, 1966, 1969) : r) Irrirginol care trpar{ine ochiului afectat (imaginea ,,fals5tt) estetotdea;una fullirrcrrlrii il dieclia_ de acliune a mlgchiului paraliza.t,, de piltl5, sprg lrrr:r,1rl,rr, strbiectului, dacd abd.uctorul drept este in cauzi, I b) Oaracteiul [r rrrobilitlto estc deosebit de important, in sensrt cd, ,,indepd,rta,r'ea" r,|,rl rkrrrii,Lna,gini este mai mare Ia dirijarea privirii in direcfia de acliuno paralizat; c) Oinat privirea este astfel diriiati, incit.cele rrrrrrichiuhri orrl irrrir,rrirri $int indepf,rtate la maximum, imaginea cea mai perifericd) ltitrc ochiului afectat. lrrr mai preais al iliplopiei se practici, testul d,ed,iltlopie (al, . I)rul,nr, sl,ud,i,u,l li(lt i t.tlotul.(). Acosta se ofectueazfi solicitlacl bolnavului s5, fixeze gi sd, rrrriirc:rsri trrr ltr.ivirea (capul fiind fixat) o sursd,lumitroasd,de mici, rlr'rr$il,ll.c(tlir,crirl uloi luminflri) rDezatd ]a o distante de 4 m. Do rlilr, i r lr.( r ,rr,hirrlrri drept de ptascrzi o sticld rosie,prin carc Sursa rrrrirrorrsii, rrltlrc coloratri.Apoi sursa luminoasS, va fi aleplasati, in directie lizorrl,rr,ll, v(x1,i(n1,1, ;i oblici. Bolnavul va relata pozilia qi direclia depiaprcc[m qi distanla dintre ele. Una dintr.e imagini (fib6 irii irrrrr,ginilrr., rrr r,rrsir., r'r,s|i'ctiy cca,falsf,) se indepi,rteazi de cea rea15,mai mult sau rrri pr(,irr, in l:urr(rtie de direcfia privirii. Astfel, rlistalta rtintre imagini , rrrirrrrql,rr 1xrrnrisurri ce bohavul pli'veqte in ctireclia cle acliuno a mu$tirrltti lt,lirci rtt. po:.,t,(',li (produsdde afeetareamuschilor ztbductori l)i1rlo1rir, ot'irontdl.d rrrIrIrrrrIoli), (prorlus[ rle a,fectareamuqchilor rialic[tori sau rertica,Id, rl,rr|il,rrIi) ,".ioblicii (ft!1. i,8,9). parte cn ochiul afectat vorbirn l)rlir inrir,gilloit {alsri i.lparede aceeaqi o d.illtltic (sau, h,ononimd, d,i,rectd, ':ln'o ), iar dacl a,ceasti,imagine fal$d, l, l,lrr.:rt:r rh, l|rrtr'il (x.hiuluisADitos,volbim despreo d,iplopti I helero; tt,,r(s,rrr itt( rtt(iyti ).1n goncral,itiplopi* homonimilsc a5oeirlzil c utr nrlrirrrr corrvo!'!loril, i)r diplopia hei,eronim,i(incruci$atd,) - cu 'ut stritittt rr r l i t ' r rlgott l.

I

IN IN IN I
+a
o
N

I

N

*a)l Moo v l .q K

-01@,,
b

Fi?. 7. lnvestigalia unei diplopii priD paraliziea nelvului aotor ocular (xlfr|l (lr('l)l' ochilLl sting fiind normal:
pc'e relr'znkli i' llnii 'ln .StiLla r6ie s-! Dllsl in fdta o.hi. ui Prrc ?d lnagnra @lorait F tufL l mJ 8 i ' e a ro ' i e s " d P p l r. e ? e rr a l l r'', n l D u l r' s a " o d i i ' l P n h o mo ri n c onti nr ,o.Se i .r s " r v a'c a eLo 'oi u d Fl rr! i d h t l ' r' O ! (h i ! h l d F s a d Fa p i r, . d i c d t " n l i ' a l P a € l i t i e Li r bol nav Ll D r i v es l es D r e D ar t.a P J r' 1 e d a c @ . i t a z j t i F d i E r8 i n i l . r: i , , d ' * " t i d e n u s d r' . l . r. t l n 1 i , ' l .tr r gar a" o i i ptopi e or i ani al A j ,n" i sre , . u pLn€ drPrfr3: spre lEvrJ' rn l -l r. i h ' L r! : $ f i r i . . n F a f rs rt d r" . ,Ac eea.ii nv es r i r a!i e,d" r ,r i ,l a ro : n ' . c a t l a i a . ' i r " , . rri ' n i -l rI l I t r Fi s P r' o 5 2 l d FP l " /

t
H t{

aa t
UH u8

n$ u w "el

H n

I
;, eita,J

r,-" I tf,Vt,, o s( ) l V//tL l n t, \.4,'/ \_.//
| Iri 0. ,. 1)i pl 0l )i c geuc tal i r tl c l l l |nrl l z Ir IIrt drol )t i rrh' r' i or d0 l )l ttl rr rl f,.i r!trt. dri l l ui s ti rl i r rr)i i r s Il rs rrl i n l x l t r,fl tl ul l rl l l rt!l l l rl 1. l rl IrU i D ( r r ol i )rx l i i l rr rol [ (ti r!||c nl i l (:rl l i ni i ) s ,. i |, I)|r|,I,:|2n\l )tf l " i ' f. I r l l l l l IIl || rl rrl l ( r (1l t)ri \i |rr :rr i l l rl l ri rl n i [,,r\ tl rl rr' , rl r, rrl rl r ((l rrl rr ,l i t$rrl , l l l l :r).

l)( liltlii,: I)i,plo7ti,(, o|izont.aldh,unzon.i,mii poato fi prodllsi, do luloz:r, rrlrlrirrltri rllrpl, r,siorrrtltr l:r 0,IJ., ilc la, 0.S. s:lu do Ia,a,lnbiiochi. l)rurjl, lt,girrrlrsc rlo;li,r'lcuzrlir rLrlrIlts:lltl,srrrsci)utrrinolse slrtr (1t{.il,l)trit, (,sjn rrrl,rrl, rlllpltrl rrr l'rr rlrrilr,()..1). lrr sitrrattill rrol(,rario, tst,cnfocl;;l{r tlrr,lrfittl ([iitll,r(,(,i IrrrrrrL, I:r (),iJ. Nli,r'irrlr rlirrllc irnrr.girri lrr lnrlttrlrrxoir;rrli rlrr

|tg.8. Diplopie priD p:uRlizir nrutchiultri d]'ept intern, carc se :lIL'i llllr-ulr u$or slri' lrisnr divergent (sprc drcnpta). Stlcln fo$i( s{ rlld plasattr 1lr fnfa oohiului palrllril t , i l 'l o p i l l r 's l , r i | | c l u c i ) u t , i |r l i r tr x,r i ,rr' r1,lr)mlI iri roflt (tnrr(r1,fi {lLr lilrii ol)ll(f) nr. {ll)llrs(:rrzil slr(j !ttltlIrt, oltlntl rlllrl l),,1_ r I d /l /sf/, l l l s:l ) . 'r r \ r l J i r i \ 'f f l o $ ! r c r l 1 l r 8 n (

r l, ljl rl l l l r' ill l :rl .tl

;i

lt t l r i t t i i , t't i.illilti

tt('

t t ] r lt,ir

lr ,t1 iIlr ,l

ltttil) jlr ,t r .{ r illizilliL

( ll,r ,l,l t

(.rl r||r

Iri

ri rl i i ,

l r..rrrrrL,..r rj r,l ){r1.)r l ll r r r r l (\ Ir () . 1) . , r lr . lr ( ) . u .. i i l u r tk , l ri i r,rn b i i o c l ti . .\sl i r i ,,]l ,,,,, ,,,,,,ui l i l e r t rslr r.rr(r,rrz li r lr r llllr s r r l c rrs rrl r,r,j " l tr-rrti tru a s c * i ,a " .fi a,.,1,i ,,,, i l (, i l i {.ti cl . , l: t r r, lli, ( lt t l) l l i ri 1 i 1 1 1 1 1 ( 11r 1 lt l rrl, , ('i csl O .S . l n s i ti te !i rl i rrl ,r:sri , r,ezul ti i ,ci , I. r rlr rr'l rriri .r ' 1ir . i ir r lt ' ir r rr (J .r). i i ti a g i -*rlrol"tr_ " -A.1 ,u l c i i .del fi rtoazi ..r'r'l rl.plrrsi.li ruLsci lrrrniLroase " i uclirec_tii a 1n ambele " ' s" ateotarea rr l r ilo l rl r,r'1 r liit r t or ni.

l )i p l u lt it r

I I t I t ) t) tIit) | ;| .

r ,tilc

r l,,

d

@

s$'l
wao E
dttl I

N

5

d
d

d
Tru

rut

-l::::iiii.qinH't,iiiilt*,:,*.#ii,:;:,?#;,rl*,ru;11;,1*"*1".ru;; #
I

,li:"lli:",:';,:#:;'#;:;,,:::!,,t:;,,","_3;',?'"J't,Jj'lil;,"i" iyJffi il
"r."

w
EE

p
w

e
v

D

t,r;lril:1ilriiiii,ll,$l1x-"#:'oin{ff ,;t*m:"*|i",:,*;lTg"%f.? paralizie
,,, ii,,ii,'i, riiicr t' i".^;,,#ilX ;?d;L1'JJJ fr#ii:flf #friH rkfiicicnla .l"r, u t,rrrr.i. aparli:re mqchildr conoriioi,i, ia"-iaca distanta .rlrr lrr,irr.lintu.taspre in sus, este-vorbacle. p"";rt;;di;;#il;
lnr rlorri irrrrr,gini, prin inclinz

r .r, I:r slirrg,,. Sc sta'ilegte ciircc.tia dc A"pfi*.r. , i"iJ"i'i ir,,_oo*u

I;sS

:ll,rliliii;;t:i',ii,Jillll.t""ir.:'*-## ji,i":;:-..#,J,jljf ;I r

rrr,rrr{r,lr,s sc ilnlunc ileterm,,inarea. ochiuluipi a mu-;ctttului aJectat. Astfat, c vollrl rlr ochiul drcpt, daci, imaginea iann lrosle)est",ma, jos sau

mare sau dreptul irfe'_ rror pp de o prr le (coborifori a.i globnlui I n. .-r, * oc.ular) Mu dreptul superiorsi-oblicr ] lq p:. p.Irtc lridicitori/. Asrlel, .:....., I | --.rl1'!, qo a.l1,i orca_drptolrr I verticalflso lccenlrreazi, ,".... I /_ | r!rs. hdh I iit".rl lO la ridicareasurseiluminoase(sau1aritti_ carea_ capului), ochi l fiinal in adrluctie, muqchiul afectat esteobticut mic (/2.q. JOjl dcpistarcapdrtii paralii1,i",oi_ llntry tarmo,ogrjDbtlizcazd" si prob& lui Eottrnannqi Bielcho.n-sky : dacf, indepirlarer, imaginilor se mx,re$te prin inelinareacapului la d.reapta, inseamnd, ci, oblicul /i Ess pic sting este palalizat, ln sittratia in ,/--\ | ./h. carediplopianu seaccentueazi, in aceastd, o'( \ | /////An n -\ I I V/////t pozilie cleadduoliea ochiului,estre \*.. vorba Yal de paraliziadreptului superior (fig. l1). I Daci, diplopia se accentueazd / r , l ,i l rl r, pi(i $( f n * r r I I d c p l r r a l i z ia la cofori_ ' h llll ,ri l | ri( r)l)ll(:( s obllc inflrlior) lea sursei luminoase (sau la coborirea , I r . lrI rl f . I t ii, (l n r c L l n r D a l t r o r m sl capului), ochiul fiintl iu arlclucl;re, r r r rzn{l i , lrrl r)r: u l r t rl n o L r i r ' [t l h su s. rnuryI r ',rl i r r t l lrl s lt l I o l n [ c d o d ) t u lu i chiril poralizatcsteoblicul maro i,11,,g. tZ ), l l/ ll, Ilrdf l)rlf lrlr o l i n l l r ; t i l l c o lo in sohimbrlacii,diplopia nu so rcoclrtru-. r1r lt, I|l l x lI lil nlt r t r ( : l d ( l b o l u l v u l , l lr ' l I M t i irzil jn lcou,sti, pozifio, a[unci lllul1(jhiul I l i t I r ' r \ I g n ( d t r t) { r' r. , /ti 11)5.t), rrsl,o rlr0llt,rrl Irrrrll,lizDli itrl'rilior, _ 1 I I

,, I --T-----l b, I

f"?:,iff;"|;;H"Jil"f,,",1J"J;'"ffi,,f1 rerpecbi_v oblicirl

Jriq. .17.Diplopie generatd de paralizia rniEchiului drept superior de Partea dreaptA. Sti;]a coloraLl s-a plasat ln fata ochiului paralizai. Imaginea colorate se depiaseazl snrc in sus, cu atit mai mu1t, cu cit privirea spre ln sus 5i spre dreapLa' sc j e -lrii"azri p o i t c r e m a r c a . i o b l i ci l a te a i m a g i n i i ''oloiale spre slincu (dupi Rirer' 1952)'

m,, m,, ',o1 -o1
genrrJ Ld d. l ' rr rl j r i l Fi g. ,?. D i pl opi c . muqc hi ul ui obl i " marc (s ru onl l r s "Ir' r r(' r ' de partea c l reaptd, c nre h nl oti rror' rtl rrl j" ' depl :c eaz e gl obul oc ul ar In af' uJ s i l rr i rl i l i fnl S ti c l a c ol orati (l i ni i obl i c e) s ' i inaintea oehinlui PamliTrrt '

2./r.2. Paralizia nervului oeulomotor eomun

in cadrul paraliziilor perechii I Ill-tt' I situalii sen'iologice Existii,,srise ttrll slrlr rtlir' (inconpleld po$iald .'t oarali2iaertrinseed ) cu alectarea uJr (cu rfr^r'lrrt'r completd' ertrinsecd rl,,itir." . o..tili u:.irinsi"i iil p)arat'iziit' (cu aflctlr'('r' ilr'rrr i rt\rinsecdiri*""'*t*ilifi" ;'c\ Ttaralizia ""trinsi'cij ridtra rei : d) paralizia totald'(cu printl"l'rr :rlri ;, il;;"ill*ii ;; pilocor'st intrinseci); e, r) irt mllort ctt.frr.trr'i qi, &iGi".i.ii ; ;;;;;;i;ii sau bil'axatatd "*lei poate fi : wnilateraLd' p6tn"nii a rrr-a i;;;;"s;;;;;i*iiri"

ilmpliax' o-.ptond 2.4.2.1. Paralizia tctald' a nenu'lui oculomotoraomtLm ilo a'o{iuno a dirocliilein imobil glob ocular oo*rrieta ;i un jos fi ind tol'ttqi itttt triu ""f""fr"aie (mi;ci'rile inferior arupi i"i"t", ati, i'rr(.rirr"" -".ii*"i bbuc-mar'')|i drc'prsulx'ri'r rnuqcbiului ,:ii*]"p"!u't" "T ir";" St:rabi.imulttivirsent csbe foarte'evidenb, irr rliplopia cste orizontllfi ;r ptpita este midriabicl $i ,,fixa", nercacfiolrirnl lr lttmitrii i'"i"-ii*i,. Ir! flcomodare gi la converAoo!6.

osl'o ltlllll a nerawlui ocuLomotot coT'?lzzr, 2.4.2.2. Itaralizirt' parliatrd, 'corirplel,ri. tttltttrrrtxt cil' fllrl'lll rolinut l)iur trcbuio ,no,iireoventl ,fecit oca lrl th'btrlt incompleL (prr'rlirLll ulcc Irtin nl,rlrlitrl i,,itriitil .lir' prrrIirrlort p:Lrlrlizii Ar:r'sl:r' ",,i"ttt,ltr: I'ii .,',,,u i,i,,..r.i""ii. ii,:'i"-i',,i*ui 1x'.'t 1r:rr:r'lizici' ll),nN $lrb srt'tt rl'rtrttti, ;;;;;ili,t blli,i,, s,,h t'rtrtil llzitrtrii 'iinoi sing.r. lrol'vr)lr' rrllllltl'i rnttll,,t tttr!i ttr tl.rr rlo nrlr*rr* iiii rr ,,*,,i,,ii vrr,r,itbil. ^f(nJli[,tr) Hrlll l'lrrll tl ltit'tozohtt vrrrirllriLl' tltl iltl'trtrttltt'ttr irr,bl,rrrli il,i,',ilii'li','n,, '',',,fizol,zr1,

l r,"rrl. r rl. rrrrrrl.lrr rlr, lr l . r r lr ( l. t . r ' , r lr . r , 1r i ir I . r ' i' r ' , r l 'r , 1 r l r r r ; rtr rrrlr| trlo r' l:r Jrlr"rl r lr r . r I I t I , r ' I I r I I ||( , . : ' . ! : ' ,:.
t lt t t t t l l t I

rr ,,lrlr,

r, ,.,,i/

!'t!,ljltltr

t lt t lit r ut t t * lir : l47t , t t 1t o. [ ia pL t : l i q x r l t r y t t t t ,
t ( ) l,lt .

1t

t)t ttl tU )l (,l t)t

1t,tt.,ti;:iilc

:'.1.:!..;.1.I'uruli.,:iilc lronculare itint ijelc tn:li lutnet,oil.se, in specia! |rrrr :rl,,,ii',i (.11t.se (lezvolt;i la nir,elul bazei craniului (J,hnsi,ori qi l'r',1I .lollriou, l1)6?i liucker, 1966; Riser, 19i2; popriviciu li l?ascu, I : lr;0). li. rrrl r'li'gc ilrt,rL]citnerYll ocu]or:rrotor cor1tunp:i}isoqte tt,unchiul 'iL, ( f'r',1'r'irll)l ir li) ila$oioulc, leziunik: ,,rad,iculare,1 lil accsl,rrivr:l ltaiizcazL :rl,. i.r'i l'lltill(' si irLcuale alo muschilol oculomotorj.il schirnb, l.rrlte It ttt,tlt. lrr ',i.t,drr[, lrttttchiului rertos prod'c o ]tt.alizie lotali'i dc pcrtcho l l l. r u (,\(1{il,1ifr i'ibrelol pentru mUsculatura ocularii intrinse0i. care ..ri. l,r( o olul'ciite protectie specialir in lozirLnile blza.le.ltrin ;i:rptrrl r':r r.lr. 'r'rirr(lc rr, rrlli silrrLl,trintr-o pozi!ie arialir ir.r interionrl nervrrhri. doar
Itrltrtlr ttsittntrr ittltut't antirttd plotlucintl 1l r , l ri ,r' liliigilr r , 1! ) 50 ). a.fectaroa pfr,(iorrr lt llce\loI[L

'' l.:.'.;;.1.1. I)u.ru.li''"i([rcnrcttlard izolutd, singu,latri a nrrvu]ui o0.rlo, ,1,,r' (l,r''r p,rric lii r.r,aliza1,ii do procesc nevritice, meningitice (iriclusiv lrrr,lrlr'), r'rrlr,ori do alie pluceBe bazale (dupii culrr rom r.etlea), ri:r, de olrrr li, lrlirr \'(rrit)iilit1c1llcestui terv cu ceilalti nervi oculon$tori fii (,n'tlti rr, r'r r r.ltrrriIrri, sc rt'lllizeazI sindrolrne tt.otLctrhrc r.-\1r.ilrre\"r,it,\in]e ale. l, rr i ,, ' r lt i; r li r lr . r r , r' \ i (.l ttri ,,r.i . :'.1.:!.:j.l.:.'_,\inrlntu,utt tronc:ttlr.r,t r: entraneuoJ)iale d,c It::i.tttti rnullifie , 1, tr, rri l nr t ir , t r i ( r u, r:o i n l e re s a re a s i a m o to ta c u l arl l l tl i {:o.t,tu,n,): \t ll itrtttrr, oIt rtl..tn oltk:aiaii- Se ltie ci, trunchiul lerr.rilui oculoritotor. i.,'||||l|r \rrr{l lrr (,l|lll,lt(,1] (1lt 1,r'ei:ulcle (:uttCra bazilar5, a;r1.era. cerelir,loaSli rrlrr.r'rrrrir ril ;uJr.r'l r,t'r,r,lrlal:j llosLcrioari). Aceste configuleirii topog.allice t , r'rrrl l l z r lr ( ' ir r r r , r ' r r rl rrij rr a rrc r-r,i s me l c q i i n p ro cesel c l j ,ero- sf al teri oI l "1, ll, ' ll'. :l. l..t,rt i I,.l' .. n lir s( . r ,\ir li( ,1 ,t n ti,trntttr ,,:! rl rtt6ptl l i

lrlr ,,rrl r l ir r ir , r r l r r nr it .r i ri c v rj s rrti ,rrl t, e c c s tr,rr' -]a " . .-l U i gr" ti ,,c,ftai rni pl egi ci , r1'.,r'r.r|. ,lri.r'i irr rr.lriliilio sa,uadolesilcnli, (tiickerst:iff, 19{l+), lr, siiliiircti , , r',.rrrrrrr l, r , r . r jt ' t r llr t ilig ro tl o a s o ,l i e ta m i l i a l e , fi e p erson:rl e. I{ i gl en:r, oftal r rr, ,| 'l I r, rr I I ) : r i( . s ii l11r ' t,l l (fz 0 s a s l i r n i ' m c rz e rl u p i i O n i grel ti si rnpl i . Il nrerOa , l, l ,,l ,l , r r , r ir 1r ' ir r r r r l s i rtrl rl ,,rrr.l !:.r r,;1 c u n i l a te ra i l , cu i ol l l i i z:i r.e or1;i i i l i ||r ;r,,rr0r I r i( I r I iiI , i r , i | l td j 0 ro N l ]l ' { rv c tte x , i l p :rrc c obi cet 1l r cri zrl . cU il, , l,rt l ',1 . ( 1 r li t , r r t . r r |irtrl ,u . , s rl rL r tl cr gr..r1,tisi r-i i r' si i tul i , iu l tu l s :ri i l , ,rrl e s r.ti 1, , "r,. rr ' r I l J u l (...\l r,-.1 , fr o ,.,.t, ,,,.,,,,,i ;1,,,. .,.i rrt,rz"tl :1,r. ' r ( t , ir . , r t , - , , , l. l ,l ;'i r., , ( , r r ) t r r lilui( ,l i r:rrtrrrru ti rl s i r0 a l i z o a z l -r, .te l mai fr,({ rr1:er}t o ati gcre , r rrrrl rl lr:r-: r I r , r ' r ' r , lt iilr t rl l .rt, rc s p trc ti ri d u n c o ri i n e l vl l i i ti i :r1.r,i nseci i .l , { o, ,lf l, .:r l \ r r . i r r 1lr r , r i rrl i tL t| r.r:s ti l ,0 rn u l t n l i ri l l t,, ai l csi rt, i t.rl soci rti | cu .rlr r;,,.r'i :r 1r lr . r ' r , lr ii l I l1 ri . In rrn d c c a .z rrl i p o a i .c fi i n1,(,i (,fi l l ri , rrci .rul , 'Jl: rl rr( (\ \ ' ir lr lr r i ( ) r l) { ri r(' rl )., l 1 } (i l ); .[1 .l rr.< u 1 r,.. 96$). S -rrLrrl t,s,ri i s l i rl Lnr:. r rrr r( '" r':r'i r ( ' 1r ' r ' r z r l.r lt |rr,i p ri rr rl i Il o p i i 1 r,t:c i i o i :r,t rr , l .l i l i i rl rucl ' i , sl Lr [0r,i rr0 rrllrrtr: rrl r., r ll r r r ir lr r . r r iri i rn g rJ i 6 i ri ri ;' i r.r,rri o il l :rl rrroIl r,i ri ti (l l < l l L:z5i S ol l rarli r, l l l ti l, ) - , , \ li' r , i, r r ll l rrrr,r,r' i Irr ,IIrrr| o rIrl rIrrl rrr. i I i r[r1ori l i i rrrrri l rl rrrr:l l i r ' . u, r ,ri o l l {r r ' \ ' i, it r Llr r ic rl rrl l o l j rrl l l r< ri rv t,r' i ro s l l,c l ti i r.rr :rt.l cl r rl rrrrrl i tl l i rrl, 'r'''r, ,,i ' r . lr ' r ' z r r r lr r lr r.r' r.ti irl i l :rl ' (i rri .rIr,rrrrrIi Irti(\\,:rl rl r rri (),l rrl ri rl r,, ll) t ; l l t. 4t l

.t l i n

oftalmicdui, reflox cornean abolit' dureri in teritoliul llorl'rrltri rtllrtltttic. Daei, sint a;fectade$i fibrele simpatice oculal'e, apare o ltiozti ltrritrIIItctrIrrIIi r1e cocainii. AceastS, tr,iozil ne indici, respectatea g^rurglionul i t'ilirtr' ;i, r'rr, Dimpotrivii, aplril,ia midrir.zli rr(' rrltrrll^ .afare, o lr:zjune exttaorbitlri. atenti:i rsllpra unei leziuni intr:rorbitarc, ct lldecta}.eafilrt't'loi' rh' Lr tl:rtr .Elionul .1iliaf. b\ Sintlromul de apen orbitd,l' al lui Jacob ti Eollcl sollmirri ('rr lrrl'('{rdentul, dar, lrin distrugerea soncomitellti, qi a giul'ii opti('t, s(' rtrltrt::;:io leziune progresivii, de nerY optic cu cecital,e Trrogl'esiYri r i^rtsolili'r si rlrr chemo$js. Dxoftalmia estc mai lrronunlatl'i, rlecit irt siiltllottrlll llt(\lrtlltrll .qi pulsltili, {prin comprimalea $i a Yonelor olliiillnicc). Iractorii etiolol\ici care irebnie dccelati sint : (peJlLllr sirrr;''ili.' iriterven-iiile chirurgiotle - L-actori traumatici: .de exernplrri ; fractruile (,ralu'cnL' care intercseazli' ii orl)itn: lt:t|Itr|ilrr .aripii mici a ,ifenoidrlui (cu afec{area ini.tialil a lel'fclililr' Ill ;i l\'. rlrlr ultelior si a tligemennlui - Rollvet' 195?r citat tle Iloger fi ('trlrrl), ll,(il)); ollrultractura crtstei supraorhitare (in aceasiin sittatie, oetit:ltcll lrlrr{,trtl{' m0piegi:l). neoplasmele orbitare i tnclliltgioanlel(' ,'ii uli,r:rrrtllr' - Iunrcrile: eryului optlo: t, Inorile osoasc (osteoamo' rnot:lsl'Nze osoils(r, llllriot'r rrrl .ostcocla"cte, chistuli osoa.se) t meningoencefllocel ; clistut i tlt't tttrtirtr'; lrr'li prolifertitiyc dt sistcdr (grilluloame eoziuofile, boala, llLi Ilittll Sr,lttrllr,r' (1(ltttttot i rrlr' Ch'jstiari, rrieloame, boala' lui Ilodgkin) ; turnoli tle l-ecjltiti,tti n:tzol:ll'ilrgi{fl)c, itttlcosr'ltr hipofiza.re; tumori tumori r3inusuhli sfenoidal, €arcinoarne rpki{.xmoide, limfoe.pitelioame, hemangiot^pili:lirrrt'tito St t tt i l'asarl si colab., 19i5), Aceste ultirne tumori rlazillc 1i tritzolrrt'ittr.1t('lr, pot lenliza ilttii si'ndronu,tr cleJosi Ttleriyopalnl i n i al I rri lir ht stttt siutlt,,nul. ,tl epl an\eu otb i. t $ d, lllt i Dejer u, in clt o se r cllizpuzr - rit t ii i r I l. zit lt t r r r tt t ct t t t lt t r ,{nlrilal superior qi a non'ulrri clnalul[i ]ierjgoi(lilr.lr (li,rxct' 1i .olrtlr., m {- : t asf illr ir {}( t r t Llr t t t t r , ir li' l) lr 'r 'ir r ! ' 191ir ) ilm or i q. i colab. , 1969; S ri ni vts lt ; 'ntitlntr sau Df[,siallc l. ; - tr-scli,ii l\usclllari: ltner'risn c]; iingiolnxr (ir spi,ciirl crrr.l ttorr'rr') ti oI icc u:.esr caro t idir . t"r'. - Ll-ip crrt,'tee, cu ale1brtilat'orlfisulii or'bilnlc sttpt't'iurt ttJ Sintlrt'tnttL in.fracltnoidian al lai I)rtwl.tl st' tltl'rlrrlotizcrtzit pt itr rci un0l o si n(h {) r }r ului do all€\ ( n: l) it al, dt r cslt l}r {xlt ls ( l1r lllr / r / r ilr i! r r , < d.t.tl tt" ei , catt) lillo ilf iar r Lasil, Llllt iI l piir t ( f ir ,lt lllt r l'ir ) lllii r r sit t t t st t lt t i( '||\ r '||||) r I , r.l rl q t,r1t!:a,zr i lllr t t l'izglt tr r lit t oit iir : lr llt lt 'iolll( f ( ( l( t t lll( lc l) l( , \ 'ilr ( f I I r' | | | | | | | i I t '|| llr l r 'r t l r t l t ut t t t t lt t lt t i oI i ir '. r:j rrh' orri rrl tri)f r i Ff r ( '1, ( r l{r (l ) ,S i l //r ') / / / ?f lt lt r iislt r t t l. ir '7'1l1ttt. l7: noidr t lii t t l lt r i , lr r &! l r '- r lc lcr r liz: t l, r lllr r , ri r, l ,rl Irr(| ti cu lr t t t t r I t lr r lt lt 'f lt t r ' llllr lll' lt r l] lr r r ii, llI it t zr ) lr ir r lll) l lr lr r ar :,rrrri ,tr sl i ' trrri tlr r lr i. ; . islit t |r r l, 'lr llll't lt lllllli. i{t 'lt t ir t lolf iI r 'sll. r ; it t t illt I t ll r ilr lilr i) lll, lV r r i \ ) , lt r ' I 't r t r l rl ,, l rl rl r , 'r 'lr ilr r t ( l, r r t t t r i r r llllil) 1": 1r clllI t iI r 'll, ,,rrrrl

l i \ l l r t t t l r t ttttr r l r l r ' l tttr tt,r ,,r t'tt,ttt; \ttl ) t't i ( 'ttti t ( N tttt r l , l ,ttl r t :.1 |tt,,i i 'r l i ) rrt tl I t , rrt t t t r' , ( l l l l ) l l r r l l l r r l l l l l l l 'i l zl l ( l i r ,r ', t' l l t t . ( , l l i / r 'i t z r i . r l r ' 1 r r 1 r 1 ,r r l u r r r l l r . | o l r r l r . " l l ) ( i l l ; l i i r i ,l . l l l .,i l ) : i\) fiirult'onl1ti. t:lu,si tlt l,rttltr. x.ltttrtidulii, rtl. lui lirrhtttt I)trtir1ttrurt| :it' c a i t a {r t e r i z e a T . [ ]xi u 1 ,1 '( ] l ) l r l r l l i zi l ' l l ( l cl o l 1 ,1 |i l l ( l r vi o ( 'l l l 1 ]1 l Io i ( ni . i l l i r i L l l i r l ( ' Sc r e :i l i ztl r tzi i : l l l l Ji l l 'r i ( '\( ) l l i r l l l ) i ( ' a f e c t a r ( 'a f f ) n c o n r i te n ti r , ti o l l a h u i o u l u i ' ( u q o l r e d u c l i b il i ) ,, p to zi , p a l p e b r a l i , o l ta l m o p l e g i r ' ( r 'tr vJo l r ( ,( 'IIIi II ( I) ||II) I( '|' imobil lrin 1lalalizia le.rechilor III' lYSi YI), trxttliticitri 1)lrl)iLrl!' (lirilril:i areactir.-i la luminii Si la acomodare), hipo - silit lnestozi(r itr 1r'r'ilo|irtl

4'I

ljx"l?."0!. I[unt (19?6) a stabilit urms.ru til.il.i. 1967. ime4iat de pierderea o111lofliilrfoi itr tttrNI progresiad.l. (1961) la qaso cazuri cu inflamalii gri ttrlo"r"otioini.Gairil.i...: ri:.. toate j.It'hrhn' | tllrli) H(\ It. 'crlr..lll l. in s1]ecial (Other. (liit rtirr r. Lapreslo qi I}'''i.1..niirr lilrtlr gontrraL'.n l)o l'rr.ti.ll:. proccsclol hrloc.'*i*l.r' t'littttsu.ri..i I {o . carotjrlo_ca. ""ii"t a IIf-a. lrritf iazr'i' .jri"are./..i.r'illonirrrlc(Iioger irl colab.r.'.ast.ll"t*..sivll. cu torticosteroizi la tratamentul oromnt iio..Ml.ste I I [-rt' 'r'in5. ti) ltol..*t .r.lrdibul. Cafuu.l.. 1958.ii "*i"-prio".tealiz(.:tr. b) debutul mL ci'" lcciLt do ryirsl.ll. nnllf..! r.Hr.11:."r..i icuiomotorii 6i primele rloud.r'..o sxrtarz.1.ii#x. de obicci ct clt(rvr zilo ina. b) Cri.?ftritlts#Hl.'i. 5i Jcziunile ""gr""#iemporata.l.r.o h) olil.T.. qi fibrele pupiloconstricloaresimpatice ale ple\u1Li lttlritlilttrl.. "#:mi: tr) t|.:i"tfdeosebi "'anior. 1e0e qideArseni qicorab.i"'i..rzr :il c/c.iwirr ' tkr Ifisclrot'-llriiAgl rt.T. o oft. forms clinic-e: a) lorma aau't'd'.rt rlr...t{) llll n(! tle'sindroin Toiosajllunt trebuie folo8it numai la caz*rile la etiologia' poate stabili cu certitudine Mai recent.H11i.o.riirrri.l ll.r.ste identic cu sindromul de ..trnn.yerr.cll.".i d.r.nutlnfhltitt:le sin .iI:'itit' nrii6cii..lr'.i"#fd i'*1116*:f1ti*_T.rtolotti-.11.r LI||||. ornitiale sun.t*:ll. ibzi. ri lrr.".f.t iii^iu ao '5icri'ivo ttltxiltr qi ortr.r"i Filr rnodeTAtd. I961.."'i.".-k*#?#i ..Dtul.sind.'l. 19?3)' Lapresle qi Desi (197?) considct'ricii It'r'rttrrttttl ('!.t.Hffi j?rtl# J:l:l:l 1r..iI. sltitl'itt (rxlrttr .n in care paralizia perechii a [II-l sc.'i.{i ^t"'ito"iuriliiifri"..xl..r::i.ti'g..'.r...i l(t ll1'..'ieni. 19?6.t..lilil!lT:f...fomu| t1*.ll..J.rr'i'..a.hnollogit.ii Ff i" p""uri.crvttlui (Lgiiffili se da. l!t(il)) .....ll.n'ltnose-asociazii nosologic-5.ittl.Ji..'11i.irrI li tlo rttit.rrriolrgis rtalizrnzdL rapiO : ottalmopt"egli ?riftamli puts:"tite r."i' ..ta... . ii) seninul (111 oontx)lllil'(rrll oftalmoplogici.. ca urttt:iro . 1xrrr10 ir.. de alte sintlroame asemdnii'toarc.t. care tttt ctrtltrltzii iini produse de'leziuni.''. r rI iic t ' im are ).rea: a perccltii l' 'rrpili' paralizie ptozd palpebrali' completi in final.ro.l.rll."l..I'notologioolsindrom.t..oa' I oIl':rlttt'1llt'gi.. (sindromul lu.nnn.ni.l"Jifig:'. tttrttlriu yi Q rrn:itt. in citcv:l zile sau in inni tntLlto ()sto lllllll'1r olro rlc nai <xtnsl.'ll.**uili::.cr contitnru ii :r.r.!i:x*[ffi ffir:.S1llf fml*: seadaugr' d pQ'tro' l)ariantii.rliri'..r"1.l. Structurile care pot fi implicate incltd nervii rttrttlo oftalmic.llilllil. respective Ae ocrriimoiori trigemen.ir (rlitr . realizarea de fistule . oxu'c"arbrtrri ""i.rrvii...tr. iu rarc cirzurirll l.ra_ tigt!.ll)(. urrtrrri hr i.Ji.iil. o.. fa!d. tintl..rtl..ea infecJi.'^--* -a tt) N.irrt irr.i.l'.lirriu rkr rna.i r. ll}77) : ir) rrl'rrrl itr I'trrltrrt(it 'i* ambele spxe.i-. 'Lrre're&' br-usc. favorabil 1a corticoterapie. a izolat dou5.gl?j"t: Lui . Bi r:xtcrrsivi.irIirltt. .. u'0o U)il'pnroxitttioo. qi p'..rirlri. I trrllrrrrilr'i ll1r ou na.litil..itttttll.it'lr.oa. a" r"r..on') Ir't <ttori tli.rir.rci:rzi lreplar cu somnolenli qi apoi cu piertlerea cunostrntol' ' H1 Bindromul Iotoia-Eunt' Olialm'oplegia lir(sitrtltrrtn-ttl dureroasd" ..u.rl..%trf sindromut' gtaratrise- conmn (cu rorlizal.ll.\i..oiogite sifr_litice.f....l da hemiboad.ralr'a air'ctiunea ..r.vltlrri iirririf n-ffii-i"...ollici : p :ry.il.u:ale arterai carotid."^'ii*iiL lol:rlr.fif'l ramurire .fu".itrrI rl{1t(gttlii 1r!rrlt)rl.. lll(il'') r. $i !) i..rr.i. diu'.lll g) rlrrorilo oital*ic.lll ^. sutt.citrtr tumoralo sau inflamatolii.ttttttttt (x)t'l)r. .'iff-:"'i..i [lottr'. to. .n.ff r rrrp | 'r.lll( lr. 1... .io"i.rlrtt' debut ce1 ii.. lii:.ota-itrii. li.l i l i rr( | ( .t tiza't {I[unt.n.I. l' tii..torc'Uo 'cltltttttttl.ia perechilor I ."li.Lq.ol.j. A""ua" it rrlo.toarele criierii pclrl'm tLingttttx ticul tle sindrom fotosa-nunt : a) Criteriwl.xtensic ftuni9 qf _p"" stare lfre rrr. rrta. t.i atecteazd.in catc entitatea reprezintd..rom Tolosa-Ilultt'.' Surn.i Garaii. Arseni qi colab..rxtornn I iiprii. ilo ...'li"..ri.lliii:l'lil".1lrri.. '\tilslcitr .1if ?*1i"-?H1fl*T*1":i'fli*i"". *uu.' t'rttittrlt't'iztrttz'i1'. .t.t'1.i.l.*.r{|lrrii.. p. citto reaclioneazd. nroprosii lil:jl. qi.rotnul lt6 .li:i. mir{om.).:3:. in .ur.f) dUrerea esLellnilAtol:llii.d. i naralizia ocirloniotorrllui este urtratd.it*.ul.tr1.|||I||I\ i.ltl j.intlromul med.l.:.. oxt. izulnl.1'.irt'.iancoafecte?zd.romultui io"tu realiza. fixd itt t"'ttt' Fischer:Briigi€ iiolo.ll.1#**.".nt ( irr ollr!l ln('pl(!grr.ltrr <.('Hilrrii .iililli:11.utu"t""" ii" o"."Lilll. b) ll\rmori rn ."if.li. ittsl'alaro rt' 1ta'l'rtlizit'i hematorir subdulat q.lt"...ili..7t1 i'nauroytrtlirt tr ftrltrrirt l.":nf. lgOiO). ln acest fel se pare ci' se t'intlo sit' srr fac6 o clistinclie clari.-iut lente ale sinusului ealvernos' Smith qi Taxtlal (1966) alr folo$il' -rJomu de .1:.toa.rio'rtri l'rlrrr).1rl.nt'lui'Iolow'Huntloa[()1:irtstl'olsist'rrttt. tloslrl'is .1i{1'jx'H'.''r{illtttl lrrl.1.t.i'castailivus'lui...rornulanNeriore. i.fl:x.i tItt':i itr:rlrlrtLtu' oaar*iu. Bi)mtrom'u'l' tl.sului caaernos . lll{il.l'r""i ori....ffi #i'"'#m'Fl:. cu caracl.l lll virsLtdo cu a VI-. .rrr IrrrIIrr.iilj..Bc.:iill.-i unilaterali miozi tranziiorie .1:"'n'*" Eoger qicorab.'iu. ilr horrrir:rarrju. tk'rctir+ de aceeagi pf"ei" o ndrratgie brigeminalS peria.Iosl.1 5.'ii..{rl .". r:tr.1 rrurvrrlrri'lrra. rt.t. sind.rteriulc :rlo ritirrrrrlrri "u le'iunj itriimunfeeia." | ) 'l. (lo-?l lllloi llllrglrl tti. ..t'eriut etiolioi6 qi' terapeu'tic: atingerea forrna{'iunikrr ilmittlil'rt csl'r' iiatizatA de un iirodes inflamator granuloma'tos oronicr 1i botrigtt..oase : meningite t rrrtn.azri : exottalmie masivd.lrti de ar(xutltL t.t' t[.. \V( irrlt I t) N iurl. {lilrlr.1 likx.. Ia cazurile care au lespuns tavoltltil iermenut ta tra'tamentui cu corticosteroizi. incleosetri cr. Succcsiunea -de "eiebral.i'ii ']'l1l'|fili*. anat'omic: deficitul tttrtttolttgitt prin leziuni la nivelul sinusului cavernos anterior qi nl fisru..*lt.:.ill.*. tosa-gi*t) parte' Tolos:r (I9j41 a.1rr.t .rrdloxirr.rrzrrti) cornplri..lrrlui t8 .r.i. fibrele pupiloiilatatoari parasimlrilf ico tt l trrt'trt' l l i i *..Irrlrt'ii' slirii ([t'buleazi :tli. (cu coafeCtare& qi nervu]ui opU"l. Si.i.e(Jeftercol....) tlintlrr.r'i. i. dur-eroasi la ul caz cu llunt gi colab. tn t'ori do eurLsibilil. o) (l('l)lll'lrl "nufl predominlr. fisurX orbitard.i..IrlrrI rju (.in.. .li#j:P"*:Trl. multiplu (boala iui foft.1.rrrir.nzii.ii' '.n1to ilaie fi nroelesiv.JllI:i. raroo'i prezonLin{f i*..rin- l"i $i llosor' l!)(ill.i urt sin't severe.

r .vi rl ' i r. '.li|r.rl r.' ' ! ..rl .. .l r.i i fl it t lt t ' t 'r i ! t |t lt ( lt lt t l nt r . ::'.]:l. r l i . r t lr r i nlr u r r illl l r l ] ( .t. s ir . . r':rr.. l l l r r r | r . .r l r r r 'o tttl tl c p e l cchea l t ffl -:r.1 .. r |'r . t.r. i'll:'!il}. 0t.r t t t i/ J t t lr t t t r llt t t t .neori cu defit. .e csto ( iII * i '.i lr:rrlrrlir Iit loltrltr : r lr r .r rro tl l tl ot' r 'llt r l( '7il llii I il) r r 'lor I lt t li|r t llt l! r ll| ll( f i\ 'lt llli I ll r r r lt r r i" lr ll t i sr 'l: l( i r lr jll'lr ..r'r'\ lilllj olt l. t I LI r 't 'ir IIr Lllr r lizill llt lt lt ii r .' flult. .tl tttsi t. .1 . i|\ . .pst'tltLrltItrtIIlItI''1.#Jit sfcnoirl:ile( iloctton_Duvigueaud) b) Si"O"omut .to.irlalri . .r.i-ii.:i. (Jacoti) . t Zt U.rl. i i i .rrlt'rlfla in unete cazuri ouilpr""e t"coriiri.|| rI rrII Ir. .' i ^ l l i .lr.:1.ozcnl.r' 0l. ) iiic ir r r 1I ot '|. ' '. ( ... I l I II(.ru. it r. ( .. I|ir.i rs .r. .iii ].rri trIl ri i Y fO 91. r 'l | : r r 'r ' r : t r t r tl .pto_. .'. r)rrrariziir.r.e n C io fl al rni ce '|| rr.. ilrir L I iI |I r t 1t r t I r t t llit r r r l. r r lli. sll rrrrrlillrr. ..r i rrl l l l l fi tgl i .. r t ' .i i 'ab.. 1g73 .i:. r ] .l.'. st t 1t t 'r t r lit r oir lict r r '' A rsr.. '. .. o! ( 'olI lll11( : ll t r t t ( . . I r Ir. Ir !I ( i l r r tl r r l . lt t | : r lllt r ( l/ il r lr r r r r .l l . I .llllli::.. l't lr r lr ' 1: r tit t lr 'lt t r ' ilL r r r r r r l i " . r l. r t t t t t l t l o t t t r t t u t r r t/r 1 1 r to r 'r 'r I r ' l r . I . dr.. : . u r* rr. l r l i tl l l r tr o l l r r g i i l l l l l cl o r tst" "r 't:t ''' ( l ( r l i i l ". ... .-ldiferenlie-m..lt t lslc lr r llt lr r lr t t t lr r r t 1. .'l or){Urilr(hr-se unoo4 o remisiune complerd. lv l l l )(l l to (..r.:r t.i {) l l l tl l r l cl ct ttti tti t.(. lr. l .. I i i) ] llil|lir .ol i $..1 r. I r . i ct t ! lt st ir ltt lt llt r s( 'llzilil'( f si t t lollir ii' slr llt ioiol'i: r L' uir t r r r : tl ' . :ir.r.r r r '. lr r lv : t it t r lt t t r r nt t ll t / r t l".tr 'l r r l r zi l ti 'i 'tl ttl i i i . cLl Sintlromrrl rt. li. tr':rzirirr.lf'.l.' Ii l r."rrr:rr.r| r.1.nr. ( l !r l .{.. ise cu inst allr e r apidl.:.rrrl r .r. o \ r l r ttItr r r r 'l l l l r l /r l r | Ir |. l{'t t l t r t r t t .ortl.t..i lrrir. t ..l ( 'l r '( ||||||tIIt IIIIII r . nt r t t l r lr r r 'l'iir 'ai il( .uryrt paratrig6minai al lui Raerl. | '. .S. r . .. vietii...t. silrcoallti) rrh' ) ('\r'rrcrri r t rrrrrolil<' .' rr...t.:1. r:'.ip:lrte..ii. I ' 1 l ti .'ir / pr t lt r t t t ult 't l) t t t ( t t l( t lit t t t t 't lt lt t t l' lt r i ll r lnt ( : t it t r lr r t t nt r l' .lt.'u.irlivtlt. r \ l. ||r l|l|l i r l r r .. fl ri i rr Il l -l r so t r t r lr r |lr 'lcilzi ( 'll s( lt lllr t lit alt lilllLlr r . li( .t.rJ.ru n (i h i uhrir)a.."r 'r r 0 r r r r . slulrlntn:tlologie rispunde [rlorabil la ldmhistr:rrr.: localizat L pe .r.t l:l'. ..ll:.i i n l ri nre(i . r nLit or ii rrl i i l tot(i i tt l tzit lr t i vlt st lr t lit lo.nr. . r.rrrllr.fJJ.ir t I t (4 t ut ttt tt't r t ttt tn ) e care:. ir z ||r i) Lr t .r . ..r.''r ' 'rli. r r l r r i .1 r |r .t. .r'rii.'.. r 'r r tr r r ' l r xr l r l i zt'l tzi i l i t tl i vt'l tr l i tl r l r tl l tti l 'r r x t 't r r l t r c t . . ( "lllt r i) lllilir "l r r .. 1.r .rr:irrrirri p(rl p. r lt r r . t t ( lr I ll. r .ll alnoll( : fi produsii. ll|'t t ' t I t I r ' . 'I'horla's fi \''(tss (l1l'. ::. .tj F a r. r I rI r.I)fi 1rs.:. r... (|IrII'rI. o.it. I t l l i i 0 ..ll']. : r . Iir..:'li" de. c n r t t i o l i u t i n g i o a m e . .r u l ):l l rl l i zii' ilr silr r lr 'llr lii t lI I r I 't t I t t I t iol. .. :tti . ( ) : 1 1': r r r llr "r r r lr l11 t lollt t lll li ..I 1| r . : tt i l i ) t 1 l i r i l i" r. i''lte orl cu ril.rrta ..' ti i . t g r l r r t . .r'r. l I i ..i. tle accea. / .r |l r to i t( |. r i.l (' j si nttzi l r '1r '.ii" pritil.irrL.r l .ieqi a" di'iiiii.t ||r.t*... sirrrlr.ir.-Hunt. iii.rl.lo '.1 :. crrrzr.ttr'tttttrrt'r:iu'lr. 19?3).lrt:r (j tl| li. rl\.rrlulizic ' ' d'' t r r lbr r lr 'ir ir t lr i. fi.. l l r j t l t t l | . r r s ir r r lr : r . . r .rr!|]!o. iOfOl.i#[":.. 'r tl r i l l r l ' 'l 'l tr ttr r l t:l si \ 'r r r .ovrr. (i.'tit d.lrrr. i i .r.. r.\tr i i 'r r i . cu: r .) . r I rIr.s 1 rl ' r.r.. 'erv'hii la iroLnavi caro ar fol. I'ara. . t r t t r I t lt t t i1t I r ''1i. ... : rr.rl11. . I )l 'l :rlr r r r r lr ic gr rr I r r r r.r.r'. r r I il rrIIrIrr.-0.l r]t / I I I I ' ir ol| t ]:rltl. r i i r r r r r r . r.. f )ff 1i1le1rtegja sirrvinebrusssj n. r r r 'l r .riirr. 1rl i r r lr iciolr r l ll( ..rrl .s r. r.1i.. .i!::. tttItI|'It tttIt{i i t:t r |tr l l r tr " tttl t t'l . .iiozi rliscrcta (ll6 din .reapFrolr jnterval.rrtl ti trgrrrrl .Ir..r'imitive ..i. t t t t : t . i a accst o}r t f iit t t l r t lit 'r t r r r lr r : r ller ir ism clt '.1 i'i :.rl j: :^lapr. t : t ir .. lat c r lir r r r ir r ( .. x p l t t L ..:r o o l . t ilr r hilt t l si' r ln'nt ll t lt r t ..llrrlrrropleuJi(ltllett)rt$o ctrro se inst:r'leaz5.S i trr/t.r.:lril_ll.li:iile rutliL. ilr cil. r .1.i .lr lrlollr r ur I ir . . r.r.t.rii .'. 1.iil*fr.:rr.. r : ( : t r lest r l llr in int cr r n( 'lI iiI I ulLoi ! Lr r.l rlri .f .' i .cirui etiopatogenie a 1it$l ri r rlrrl: rl:r rrlri srlri. ( . l) t 1.1.isoner-griilrg. . ( [ ilr .. r . ..o l r l l sttl ' l l r i l i I I I I | ' | ' i i t I 'r r : i : r t r . r ..rl i rl o {.1 . r l tr..ttr l l tht lLt it t t 'r r t t t . ir .ostirri lr iil.ir'..'itr. . .tt i r:r L| l rr."l.:i r.par prin afeCtarea aceleagfzOne topOUrl.].. ilr. O u I n r N .. r 1) T i ). r.. rl . l l }l l i .i ol rrl ri r r I r . il t r r olr I r l I ||r 't I r I ||{I ( ||t I I I lll|.1 \riu'c:. .. ' 'i'ililli1.r' nO ilSi. rl r:rl rl rri ri . r r l r i i ..1i.vr'istu'le inliiaclinoidjenc (intr:rcaverno:nsc) silli' reslt. lr ii ( li ir lr I 1.1:l:ljlll. r... ii) S.sitr1.. I r oI ir . 1. l) lrr . r. .r'r'..k. f t 'llm ic n et vului l . :... l ' ) r lt llr : r r t llr .| |IiI |.. .. .rrrl . . c) Sindroamelesin. '.trsrtlril' (. prop5resi'l' .oi l ori rrl ' t. ..! r'r. I .r I' r* 1 . sri i i rrrrr Irri A l .. {lil ( .i .'i.:flj... t 't i: i t t t lt i lr ll ' r li / r l1'r r i/ l l . s l t i t l O.t. r . .. 1.{r lrrrl'ri.1 .lrrrlrr..r l l l l i ( l ) r l I r r l I t r o i t l i t l l .r' cr dri :1.: '. iur' {.. disculi Iie exislenla '.r'r'rIr.. fi o t . si ltrrlpp. r .tt:ri rrri r. . . ttIr Ittr rr Itt[t l ttr " ( n l e tti n g i o l t p r i m i ti ve I r r L r ': t z i t t t t n o l i l t r i n tr a cl a n i o n i .l t' .r. t t '1t r t r or r lr t. { ir i) . r . lt lit .i.i l t. "1ru*ii.r. '(osteoame. 1 r. r r iir ' qi s.liu t Jltlirr |.. ''IIIr Itttr r 1 r Ir '. 't t I o t t t . rl r.r l tui l S r. tlttc lxrrtlr' trigtlrn-irrat'i nevralgie o .ti t t t ilr t 'r t zLi : it t lt t liil.. I i c r l c r i r tta sta zc cl r e p r o vi r l d e l i l n t'.tlrl'l .. rI r..l t. ( 197?) .r' i l i ' r' i rrri .: pol . l .r"Iri|.. . 1 . (.. sri..' riir. ll rl.' re s l x tc td re :l .) l:cnomcn. r ...:rrl.":!:::.rr rrrrr* c l j l i tu r.rrr. 1 r | t .i r.r. : r z r r r ..'tIi .19. 1' .i.i::.tLt. 1 .. ir l| | 1 t .]i. .l i i ri ' pcr' cdr ii a I I I .r rl r..ri.t Lmui proces i:rfllm:rlol. .r.iilr lr rLrrrrrjrrrn:itirll ir.. . ' I . l.a si cu dur or t . l !'r |) .rr.l. . complt*il' oculolnolorjo $i l.r. r 1 .t'e lt t r . . I oct al'it r r : t lr t sir ': i ili r r t 't 'r r lr r i .rrrr rl r. | .t|l r .es ... .t cr jf 'r t . t i:l ts .. Il )17.'t. . lrrrrl ' . l . .. r l .r. l r ) ( 'r r r t z r 'l r .rr. 2( . .1! .l l V r. r ) .1:rl r. t j r z r l rr. : l r ... r| .rl i i1 r 1 . .i r rI..ril ll. i i s {.. r . 1. l .. r . r . r com paniaz'r i r . bint r e acesi. rI rt t I i t tr.rl'Ntrlg.rrr. i.r .r. . .rr r' .. ..yir.. .t. ti" a ii.. i\lrrllirlrrraiiilo \::lsctlai'e reprezintir d.l .rIirrIrcI .i n r'. i) '{ it .'.tr: r' i rn a .i'. i .lI.r. : r t l r .trrttrr. r r .t. cste rirxlr.l rrr. -Clanhy irrurrilrrrl| cil Ia clzrDile. lr) \.t"t'eroasd . t(t de_ proce'' in aflra G.:t.. I| r l . l1) l i t. t t .i.. '.lirir 'l. i l. . ! : |l. l r . lllhor nas si Yoss' 1970) .rsi:r criuici..l rl r.r.r' rl )l (. r r r .al )Ll l c:i rrr. t l r' j i l .1. car ' ' . |to^te . Aeicrise Oe-Uathe* Jtr. 1{.rl rrrol rl t' gi i tl Lt r t r '.rtIr)r r ||LI I LI I I ) |.l i .) 'r r' otrI 't I r .11.iililli . .t. r .. ' I'. D c l rrtrl l . r 't l r 'tttr r t Ir 'r i 'Ir |.. lr r ... e) Sindromul pereielui extern al si.rr. . i l . r r l . i . .1t.\iJ.r..f[ri i si l se ir r soleasci dc r egr : lii t le t llbur iir i obit divo t lt 'sct t silr i . . ( r l i l : ) . rrlrirr.t'{'r l 'tl o 0 i d e l r n o j ( l o tu m o r i I t . 'rrrr. t l I ilrrr!r'lt.1.11'.]]:. tl(t t tll't) tt'lttttt j ''. r .rrri i .\rnroDllr riehirrrrlui . . t ll..|l cazuriT.-rbmisiuni spontan'e.r. . 'rritrlurlrl lrrrrl. r r'rrr'.'. iginea ar t er ei com llnicant c po'sbcr io: u( '. tu .l l tt:ol rrrri l ri rrrrrl l r.. ."iii..rtirz: r rrrrlrt :r rlr. rrirr .rrirxo. r l i t t l o l : t l t t l ( ' r l l l zt. i | .(IIallpikc. ttr l ( .i. .rrl '..r' lr rr lt \ | :r { l. iin cazr ui. m lar ea f r ecvenl. .clr t t t ojt lit elc.i.rr trl rttsri .n1.y(.rl l .i | | iIII(."?:rlif. .r| . t r .. r lr lt t nt r lr r i s.r.t r r " il) 1' r r i' :lr i ir' l (' i r .par.ro Il :ulItr rrr:ri Io s l ..r) rtinprrrrr. ..i.i """orie.rilri""".r._ orc. rr . :r.itiiir. ilor .os) si nl sct nii.i i i r . l }r ) i r r {f r {.1 111( \ l.. || |'.rr ri rr.i. 11ti i ni . r i t l l l | l l r . r ! . ( 1 f) ? ? ) . a sindromllui rolosa-rrnirt poate-fiilSf intilirir...i s o p o . co r d o a m e J mieloame. lllir 1..(lnrix) .\:{. I I r . ..' Ir o IIIt ti r IIL tr '' r ':tr r ' Ir Itr tItti tttIr l l r tr r I I rr' t I t t t t rI t t I t t I t t t ( N l cl t( l o l \l l .i rro ([ili( jir . I t Isil l .i t rf Ir(' ri rri Ll ri 0r t I iblr 'lr t I lr t 'r 'r 't t lt t i i) |lllolllol.:r.ri rr. .r.t' rttrl rl t ' ti t: ir 'r lt r r lt t t r t t l.... ( 'l ( 1 ) ' l .i i .i co l r l b . ic ( 1. ... lr r . il : .\l . l ..:r|( ). I isl t t lit r 1 ir li o gi: isi dolicom eg: r t ': lr r llar oot 'i st r p'r r r lc " ' " rrsi l l i l i l al c .I I ) r |r . r r r I r . r'rt:lrrr[ .. zI t t r r r '1: r lir 'r " 1I t t t t t t ttItI0 inllla. n) sirr.. lr ( t r r r l'r 'zr ' ( ll l rrl i ' r1i i l c ol rt t it t ologit . lrrr .rzrr'ir."'tc.: (.trrr. . r l.r' rrl r' . i r r r t t l l t l ttl tr l l ti ..r.zrr rirrr. r :.i ttr xr l tl r tsl r t ttr tz't l tl l l l i r l r t i r L r :ttl i l tr l t' ( ( ) l l sti i i l i l .1e?{)).l ...rrrslirlr..l tt. l|z:t t r . ''ti'rrrIr''trrrrrrI rrri rr) sinrtromirrtle dff'us aiiui-r.ll'lt lt {'ll{'r r zit .. r i l) r ' r i. r l .sc* l Ituri i i rr1. r |jlr lr ilir : r ir .:rri sr r t t . r ' r " ir l.. rr' t tr.0) . ir ll . ll urn:tglr..t.olosir.reTi). I ez tesi Desi. r . i'.f. . {i ri'... t r l r . ... .'.| | . . I r r nt lr r lr r i dn oc hi .Ll. . L"'i I rr'rr( r r ' . . l l ( .r:i'lr.i rr.-iir: '.r. l l l {l i l (' r(' l l l . ] t ili [ ] t lf .r. .rr.:i..sului cavtrnos.l r.^u"r..lerea trig"_.r t l: rrrr. : r \ ' .rl l r(' tl c l tttt r lclt l't lst t . .rtr)s '.r irli irrr..orrrrrltri a.. l fl .. t t f ir( [ c lr .i sr i rr l rrrl i rl r..urno..ocuromotoriiqi ale trig.rl cs 1 a or .r.l::'.1. r r I I r r I r r r . \ r. .t 'r i'l'lt lr it r t r r t ir lr r l"' r '( 'lt lr r 'lr r r il' sr r t t r lt r lt t llir t t iit 'i sct t zililI ii rr. ' ll .rl i zi . U l t 1 IItItIo II1 i t.r l r .ttj q. S.rr:lirrirr.i rr.upti.i Dintr€nerviibciiornoturr. -u . j.. lirr .. ilr.:i rl i rr i s .

lo.lc :rcrrsl.giEil{iti iili*i* .l I{estenbaum ( Bindronlul periapetlttataL ) rcr.i .ir.lr..ffiiJ1.J*1-i. fL unel) cazuri.sl. lea acestui sindrom sint de naturi.li.ie pei iapcrluctala..ulx rlilr').ri. 1968). ir *t+ffi$-**+*ffi .il.ui comun.::. I:eziunile rcsponsabilo dtr }rorl.r \'r Jl r {r t l l l \ '( r 't l l i l l l '.i IY.l r r l . ils('til.. Popoviciu $i ADgirn (l lxis) nu plopus .r'oir...'{i.:..lic.citaii cie Popoviciu qi A.trl ttrtlt.it de tiamind. Sohuranberggi llu. 1952) implic5. otareamuscu. '.iiiil[*"jlti4!ij1l{i"i1l.omisurii posterioare gi conexiunilc vestibulo-cortir:a.iif#l*li. 1. Anllirl. i 11ipr r r r r l.:r zi 'i t J i n r .i. la teducerea tonusului in murschii oculnri.ir..*lffi I rriiiil:i.. ii lllli i li*':i*$*?i*ruTlfl lll.pontru fenomenul de . lrrrxlio tlo 90 Noo rr(Lr..tl l ( Vi cl o l q i r ..(r.rj'-.l r o l i o cttctr l .lrl..le ttu. in conseciniai. sari ale ilsusi pediculu.:l:t #j:ifiT!:i{{:{il1'.. tuibuliiri rnol. Aqgian li cola.tolrxrhiirt. l l ) i l ) .l Lgle (o vaiantd a sindromului Kestenbaum) Bo (litrrl(iteuzeazd.:ii{i:[]:l.r*""""**-.ur. incomplete sau ctlmplete. .. Artoril rrrr0lorrlrti perechii a Il.liifi 5tl rlrorr sint : a) oftalmrplt.ui riitt- It8 .r:'':t.re ale perechilor III ..:i.iznlii plin uxisl..l".l.zii rrrr rontp\l.l*ii.i1{iitfli*s:.. la.gian.lui retromamilar (Aqgian ryi Vuil.r I. nucltttl f. :Il'.:f t l r l".'.."l[ :l. lllrillizirr.iffi l..riiifii:..itli.tind ci aceasta are ca.ll* 'r*ii.rebeloasi..r.o l r r l t.fr*#r i..lil.r'r.it'.rilor riculare cle vcrticir.l.*g*iiffi .iilfixr.ur.l al ridicitorului pleoapei superioare qi. cem. :i. la a.1j..t.ir*rili**p.ji:[ji]. Acrsl sinrlrorrr 1.rriclic" :r...prolifclai.r 'Ir) $iw)romnl Lwl Aaenlald.lii rlo sinrlrornrrl Olaude Bernard-Ilorner este thficilS..jUruifii. jlliril. ile new oculomotor connnr (1n midriazS. i t t r l t {r ti ..'..it.1".f*iir***"1.l)...lwi.icir.parilia urroi pl. 5 $.ilril.r'llc1.l.gic [rilrrl. c:ne sc rrsLrcirrzri.ii I 'orrlrr Ii lrr.}l I I.:r :rir. supotionril. it) lis1... prin comisura albii... l n t t u l l l u n i tl . cu prezenla la peste 50]i din cazuli r lrlozci |:rlpr'lrrale fi cu oxistenla rrneoti a t'ulburirilor pupilalo.a l i td .'illJ:?j**ffi:ii.|':l''.]-:'"r I :l.iv il.. tnai illos ookt rlo naturd sifilitici."i?:*"" ".r'u lirilr. l r cttl . iriliiixt.zl l 'o tr ti I..l.4.i. crrrtr rrrc conexiuni cu nucleii oculomotorului qi cu centrii oculogiri din tnrntlrirrl cerebral.ti*.ffi .sonuolertri fi uneori paralizia miqcd.t*'iti.tt 6i <xlllb.rrrlirrrlli. jffi.r:l.ii#!{.'lll{rii3i#i3{.lillj.ii. posterioari qi prin bandcleta krngil...hT.il..iiru#*.lizoir. 1965.. oir. . B) Bintlromu.li rii stalo arrrtrcsl r.rr ischernicii.ii lrrcr.liilii. de un sistern morfo'fu:rclional periapeductal mezercefalo-diencciir. substrnt rnollirlogic leziuni vasculare sau infectioase. cu ir. Pzrraliz:iile ocukimol."!i.."".rr ttr.".: :''ili:ii. (ocluzii rle arterelor plandui posterior al pediculului rotr.'i'rl]rr11 l:llr t') b i nl.u t r ( 'l l r l i r l r r r l r r r o r j l r zi i .1'.Xg j:lir. lrti rronrrttr). Pop. e) delir in faza acul. irisf:rqmusdisju:rctiv..ii srrlrslrur{rr. .lonxoton .o de multe oii de hipersomnii qi de mutisms akinetice (Popoviciu qi collb.1fr{$Sl1"fu i!4ffiiq1ll. Zona responsabili de aparilia sindromului I{estenbaum este replczcnl rrl.ij11liil. nucleii oculomotori si barLtleletlL.tic o ramurti a artoroi sulorrsrrlui htonll.olilor sinl rrrrclrrirlr.rlJl:. 1965 I Sh rzor.i'{#.oufabulatoriein fazele tardile. IiiI Iri I hr*li*rtl st.ifiixr*ilfiit1{{.il. 1965 .. rr . *".. afectarea n ucleului oculomotomlui oonrun...11.t * *i.ii.ttl i Ir tt'r {.elalti in glatkr (lifoli1.rrriirrrrlii.r.l.".. 1965.wicornu...loii (.u csio o n rir. i tr r r r ..t'ttr r |.nastomozii intro artcra cc.1)67) rlo oirltrli. I l)71-i).i..urnrlrniler. ..trlo Alsorri ilirglu. oculornotorull..r*?. t l )rrl ri l l.il v:tlrfl. tulburiiri pupilaro ryipnllzc rLuclea. Leziiutile cele mai fr"ecvente sint da natut'il infcclioasr'i s:r.x$*l.sibile.iliiltifi. inflamatorie sau.n (ALlllolli 4i cola.rro rrr :uffi.il-.i..iv tu a..I-a pare s5.ozo lalpebrale bilaterale.. lj-. {i itrbolr! corrrlrrir.r ii..'. rrrrrirorrln.-'lr'-*'i-ili tlrft.i. nuclatr.l r r r l ) r 'o ( l l l so r L o l r . (etilism.grf:if .rl. ii..tr rr:tzr). sbe ix. Pasik.ll.il.i.totar[. ari.lirl. lr.i tt i r l r r zi l r ..irr.".. lr) sorrrrroilo lcritri: c) ataxie.rl. D) Leeiuni.m'pol.:":i'.(fottrrtrrrttttl tlo rrcrr:r.ou. 196E .or. axngorrr. Taube qi colab. Popoviciu $i Afgian. fie prin palalizie bilaterali.rrrxr{ie prin spasm de convor'gentd. irr sprr.ll. Sernuele eiLrtlitrirlc it. nn{.r . duc.mioclonie oculoretractorie".ru i: iI .'.i.t.s11' rrodus printr-un defic.rrtrf.:"il'l. posterioarl (Bentler...il.grnus. C) Sindromrr.or.In acest sintlrom este aiectal.cleureala ocxr.t.*n*i*l**rui:?'.iS.#xrrn!:. reversibile sau irevcr. posterioarS. qi mioz6.1.il... E) Sindlornwl arterei.".. I l)5$ . (ru o (lutitii...+.nistagmus retractorius" * torrrrrrrrrl de . r l l i tl i z{.rr.ll.ti t'lt'i" (:iintlrontul Gttllrl ll rtnitlit:). 1980).orhrs 5i de tumori aie glantlei pineale. .l::l:l::':l?l'1.*f n:ll iiil*iff i*ili mrniil. longil. ij.1iil.l ooulorrlll.:-i[t'id**. cornplol. gtt'1.i'i.r t rr r. '\ )r t n l t o l o g i r r ."l'.iil.ivi..b. mioclonii oculo-retractorii. diferenlicroa fu.tli(nil.. clinic constituit tlintr'-un sindrom Parinr"ud..gi..li.m.iri::iiii:r. rrrxlrrrrl. 1965 .lrt r:l.x'1"{lli*ii:i":"dl?:':il"J'"{"'rT. r io i n'ir.r i Itr tttu r t:r ti ''i r sr p .i t.

tii'l :i:.r-iii-o'ai t.:i:1 i l.E:f:::i#.1ii Hi vrr rr nu(l(l'l'ti1' leziuno lizia bilaterald.". hipoacuzie si chiar o "r.e oblicul ma.lo dacfl teziunile . sirldromtr'l :ttt'h c) Nucleul perechii a pa.{:i:'i 1l !\tratiziih: ) nttderr..'Itt'||'tI il itttrrttt.i1|'rr.1..]'"ili?l.:: csle convergr. I li llr i..lillil::..':Ji'i'ill#3fi .. l)(r li:n'ti.li .'."lllil. ..llt.iar mi$c.. r" ttt.rr: rlp IVa sinl gr'(trt (l(r(li[('r!'rrtiitl..:i1l :n.:. rt* !"pii*t rn f.4.l-.biritrt. L t ( '{r .lriu.i.rrrhi... ll..:{lir:lrr{..re.ttrt'iLrtl'rt'rJi Dinl'opia este bornolaterali 5i orizont'alii" Firlszr' jos.hr'ulrt...lii':i.. .j1i1'1.1'q63)' citiigi- inrrgittt'.i.liiilil.rrril.'.riuiuu.n)i'i"-'i"a"ui""r .:'"lt t.'1..r'r.r.. inso!.. .illrili..i].rr.!g-P. o l 'i l ti l a . ..'.. ('iu'ot'l(l{! rrfl{tr. lhrolizia ncrvului paletie (trohlear) :!....ae$t eaf ect at 5.#.:l1.'. jii:.-1"*"iscui prrpil r(' fibrelo metliat.i lung dirrtr.....'..'i:11i.ii superioarri cerebeloasd ortcrd..rr ^.1i. r prrr':r..lro:r.. "ao. r..i rxil. 11).l.r*o.tirrtc.iiUiU_i. t I t ' i I | ' I ' llitr rItr|.portxlllott'tlVli"r'itii lirrttic :tIrrrlrirtli'rttt rtr ( sd lttittt:' Arlf.lilr..{if....li.i-j tnzonainca... Paralizia nervului oculomotor extorn 2-4.i..1*?J.i..icetiogtntoienic toltograf ic 6tt pa. r z i l 't r . Aiest ultim finomensc explicS' I" !(tnlirrlrr li:.rrii lll'l\i'lll"lli'. l par ezel.4.... t {! r 1 i ( ! l 'l l .pl 4i rr.11..ii"ii]".ll$r iiilri .rr .ri imi:lii.iil.r"i cto .' si t t t drt tl'iugnosl.rrr .al..l 1'll compcn'satll .l. tuu"i po sl .31[.liil lL?"li iiili. l'.itx".i'r..Bum'at d'ed'atesemiologiae P erecheaaYl.t lr.. .rali-aiilepercchii ...iziei .'.td.f*.Jffi..Iogi.i#ii#?..nl..'..r'trotl d" lrtn"Jf.Trlli3i*.'.'.(11t. :r1r.rf*ir#jirilnti afecral 5.:.oiculescu li"."./..1.arc.sitttflelcventittl'ilrti|tl.""'t'lTirui"?llTHHii#.rhn1ir.1ijli Capul esie lirnitat5..i coliculii inferiori... N n(r de semic.t .il..tt]:"..rliiri:l.'l tt'i l l 1 l i .... * .lll'li.rrl -este-rotal' t':rlrrjiziikrl r.'trltTi.r]oi'in-" a tesmcBtului) este un sildrom inezclcefalic all'crrr' lt..1.ir..iff vertislrd a imaginilo" liliill.i"_fi ('lriilr ... u l l ( '.vrrl lrrrl.rr. a#'.hiulrii .:'.r-1J*?:{'l. i n ii""tii'i.I :.' I'^r'rr oblic rirrr<' tlo lrit't'lrtrt' i'tirl..li:Ji:'.i s""i" d"'iiipr*_ ""i""'r. se incieb1iteazi. echilibrii intre hipor. ii i"t".tr'r rs.i. ti'tt1to'rnli.iu a muqchiurui obricmareestesuficienti ol)rrsi.5i Schlczingtrr'' r..l 't'r l tl .it.rrrrir.:1. Problemade dinllnostic neruultti oculotflotor artern.i 'u'.|i:j.:l.ll"llll partoa -.iiril:l...4.iilrt pt t'oTtogra[i'a e'ti'o'pntogen'itt 2.chiul t:Lrlrrtl ot.!:r:l."r.fi norvii vttlttrr'irltil trut. il. \.1. l' llXll)' implicn paralizii ale mugchilor oculomotori (!hrad31.4..11:.tji :liji..rlir. inciina'li ....li.l' ittlol'tt' til.ff :i'TT.i. i' 11. t lint t lat t lt lt . lemniscul latoral.ll...rltrlttirlit ttcrltltitttttl'tttt ou"n"fr6r-. produc "."o.l.ir.. u.i 1""iirin6rom senzitiv tle tip slringomk'Iic.q1.1.rtopt.1::.-..1..iili'l'. llr..'..1i:""..ip.)'r. Itt s!tlltslll 'llv('rlr's tt lx)l llli(]l'll tlotvttl txtttlttltlttl'rtt' tttl."il" sau liporlt'opl'trltti "l".' rrrrrrl.i.i.. *n ii il*iii ile lcziuni tt":riipia"ctati sili. 1)l rliforif.. roilcr .tiilii "l#Jii'r i#il"ei"a ...gor\r s.r'li.. izolalit rr ttt't'vrtlttipatt:tic inctici fhgcodr|--ll"llwrI' 1pp13pi {i-ferenrirtd rL' .iilt. mod gr.riiiiiurriLi.""unre""t" lr privir'u in jos . .si . 1.l. a)Pt'oaesauuS|lll'I'(t.t#'iT*fflti.l m.t: ltw binc contr'.lli.'i*t'rLitr iJ.".tliii.. care Nrrr.'1.500/ u.i' iiirrp"'ritri"n"" pctrlru carurifd ""nirliouitut initi..t l::t1:':l:r..r.'t".trr il(\ r1(lt(\ lr.. gradmed. o r t l i l t a r l 't l si ttt tl r ' l tttt'l l l t ( [( '( l l l sl l ti ( \i l to l 'r 'tl l ti i r t l V:l ci [l l zi l l ) i l r Ittttto tItIr '' r . Ciaude Eernerd-Ilornor i It i ItI 1r'I'It I leziunii. colror.ll.i!i':. l{l.1.?*1."i".]ll..l .:.ii../"lilnll"9""oas i"i't"i ' (rcrrers.iir.or d(' iru(tllopclr.j.itlil {ra..illii.'an'l*lxl*:i*#lii*# .r L t'l tti .'.i.lrL.".. nr{uri.div15t1n1.:...r..i tit.lli"t s. Se loate asocra ot *-d"o"l Leziultile lntereseMi' lxxlttntrttlttl *"*Oitni"' *u.7.i... i." l lilil 1:' -l:ll.li1 rr .. .if:i:.ll"i".ctic (trohlear) iaerveazd.a'c{'iunr:u' .t'vi ttt'ttl o ttttl L tl r i t.rli!i:.fil"ill.in iartr s_auinstalilt . l'zt lr ilt llllt t ..-*"'ris*iiiii''re?4. .rizic d. ( I ' I I r :l 'r ( !t) ( \' t "-.tt '.1'r'4 .. l t t o efl l l i l i t't':..l {tt' slirl}rlrl' prirnrl rlatil in :lccast'iililzi! osl'ttllr('u au ?ost tlrcpLc satt stingi' :lp"*1' .cl 'l o i r t:r :t l ttl r sl 'l ttt!'t'i o o n r l fi i l ) ( 'l 'i i l p ( r l l ttr l 'l tl c' l o zi tttl Il t itr portiunea fJSf iff*"ur?#j": ll.sizd'rimut tectl piotlus opifiznnr' 2.lXiulil""lt. o""*"nii n-iv-u .rj"{X1". mu...2.itrrItDtttttI [x'rt'itrlr.iil".i.:n- 1tild-1#l :.. irl)r'i..tttt i t i o .li':till.tl..j..oJ"io"....'. jitit rrr' r'rrrJii rr*'rrrrrri.Hf iii. ii..1.ll.ll.ili..i['t.Kili.r'rrlrrr in Susl Srrabisn?al 1.iziile ..tra mai poate fi implicat itt .+i*i":i"i*i"" cxtorn ( t ( l lt lllgil r lr r r : r r .y3ilii". t .1.ii'.*gT{..:lll riiir'il..rrs"rrl o.rl)rcu. ll . t. in30.r' l5 .r\{.irtrt't'I' iiilrr.'sittct'r'ulrtt:ttlttttlttl'ot"'rltttttn. de Sindromut b\ ^(s.*r.rctrcotpur.lllli'l Jll -::iitt.'l. t. Ilatsud:r.r i r kr i ttl .ii. ...Illj.*.f.iziilalron'tn..oot"*latcralr' bemisindromcctt'lt"los olrrltlil pil.esc jle-cjieni pa.orizontal itr privirca in priJr jllil./.-*fitt""t'1'otnporl'ltlltriqiltil'trrrrrtlolttsittttxttl cavetnos.'::lllrllll.rul lrn1.i" para.rillrf ri..4..'tLfi" tl t' l l l ttr r t'tr l ti i tt IIl r r l r ) l 'l r l 'r t l i z i i t l l t'l '\'l l l l l l l r r r i r 'l i l l r r r r l i i tl i i r l tl r N 'l l ( [( 'l ti ]l l l tl 'l l l l ( 1 1 ( tl tti i l r ti tt l tt'txl t'sl t r r sl r r r r l r ttl i i : L c t .:.itrdronlll(I()IIj'Li1'IIiI' *.:i#.i i l..".llt'l'(rll AiLtt'pro(t('x(ul ttl'ttudtrotlt itl.'" i.#[Ii$:1ff:i!i".i tt lrl6rrlll' ir..l iIril t*xxl iIr lli:in.&. . A)Para|. ' dc per cchc VJ do gr ad lr r cr llll ll il .:'^'f ad Popoviciuqi Pascu' 1980.r1ll1.*'"94di.are.hat ..u"1':' ...jn*ltt i lii tiiii*l'l..

;l,i;i';'iiih.lill;lill,i,',J;illiij;l',1,;ii;*;l ,,,,,(,,:,,i{,,,, , rr:,;,,,,,,,
l,'l';,iliiil,j;l:;iiillill;jl,

l-l l,lll'ililiifiilr;iritiJii,iiiii::rlliiilr;lil;l;l"ll';11,i:'il1'll1;t l;li;"i;11,,:ilil, r'rrrl'r't,''r( :rtr'r't'rt' Ni rtrtzir:tttt rt'' r1i.''"'.'".''''
gi l o,

pu"ro'J,ili,io,."u. r,ezi.nea ;ll,I ' ];l ; l";i';;;l'ii";:"r"..1;?; fll,t"-l" ^u"."';i

l:r r;:' lr ; ;r, li: ljr riln ir#rl*i:",ffi 1;i:{"g:#qJ#$t? i, :, ii' Illi1,ji ;i, I';I iii[,*31g rl,.;l1ii'1illl::t,,tr:,*!#itr#::*#"*{,ffi "k::rilr*11#x"ii;*t .;x?d,Ti:Tif"::,ff;:H:
Lr,,,,il,il iili it Ijii1,liiriili i'ili*i

,l.'',,';,il;lll'1,*f '.,il;1,i{x'ffi i1t"#:?",'"'":HtJf,[gilii*1',?l;,

ll;;ii: l;:lll;:ll''ll'i'l;,iliih"3 ,*t":1rgoame 'runo'"i

"l'":#i::tlfi ri;i;itr1*llr*rl*l"l'ai*ffi *"!*;l{6ryffi.,##i rli'll-li,:*l',::*;,:,lh$.t"i"rli,*xJi""';ii#.#o"",."*,.., '"'n"ii"i,
.i""ii"",fr"

;,,:1i:iliimk#;il**i5xrl?*atr,':ur#fff :: ;l;;,ll;;ir-l,,lll#Tif i,:,ilTiiT,?fiii"*k*t"li:x

jl.ii,l,i;l'lil'i,:ii:,'i?*ffi lr"*",:i:t":*;*lii;)*T""*,tT.ff "i,:":#;

i-isrr*,t*i*i+g***g'l'am':ln*}i;ffi

;i,,,i;-iir;:i*zui*$*"#ti+*i*$ffiiluts,i+rffi

stincii te,n. #:;';:::,:,i",!'i:w*.,t,f3,wi. l,:,.,!,:.).!:':"r::i,'!::':i;j!:,li:",,#H::^

1,'.,,;11:r,iilir;ii.,Uil{-$1$l=qitr#,*i':iI:}{1.+l $ trigenicu':L i'tii l'.:'n**" $"'JiT,'""!
i, i' liii :i I lil ;ririlii?*ii, ffi ,'[l jd'jff'I' i j jlt',lltiliil;l i'dtr{trf*lil,Hi ,t I

iil;r ilnriliix#"*n* iipl4*1n,htikirilH
r.Hrr* irrfr )vlrriru rrrr z.rirz.frr(\rr 4ig,,rr,ri, irrli,r,{ii rrxl'rrr,,;:ill,ll'l'lil'lJll,'r
[$

r.96 9). h) Paralizia percclriirr V I ir :r,llilrerle :r,scnrorcrr Si.irt sinilrttnu,l.,liutlti ^ pi 4n, celL sJewidale al ,uirl\tlui or:bttar. i).Tu.mori ale fosti 1tl,ru'ir1o-Ttalatine ptotTLa ltilroestezio qi rrcvlrlgirr . jn teritoriu-l ramu-r.ii 1r,.ll-1, l ncrvului trigcmcn, hiposecrc!,io lrr,r'irnali, si pa.ralizia ner.vului oculomoror e:lern. j) Paralizia cronici a neryului oculomotor exl,ern poate consl,itrri prinrul semn aI unei lu,mori din regiunea tli nl,rt drful stincii yi sirt.r.r,tlrt L carernt (Sakalas qi colab., 19?5). . B ) Paralizi,ile rad,iculare (intranearaniale ectranucleare) a1tlr. (rrl mai fi'ecr-ent ale porliunii ventrale a protuberan{,oi. -in,,lezitni ,\ ind;rotnul ]Iitlard-Gublei esie lrodus iie leziuni ischemicc itr l,tl.il,o riul arterclor medianeale alterei bazilare. Clinic se traduce prin tnrrirlizirr facia,li si de ncrt, oculomotor extern ipsilateral, cu herniplcgic tli. 1rrr,r.L,'rr, opusl'i_. Forma clasici a acestni sindrom are u:rele variantc, h funclic rto extinderea leziunii: a) dac5, leziunea se intinde posterolatcrrr,l ryi iirfi,rrr. seazi nucleul sru riid:icina principali, a trigemcnului, la tabloul cljrrio amiirtil se-adaugi fcnomene senzitive de tip ilgic sau parestczic pc Lcrrri, fala homohtelali ; b) dacri leziunea se intinde nurnai in diroclic 1xrsh, rioa,r:i si afecteazd,pa[glica 1ui Reil, realizeazraqi un sindroru sctrziliv alte-rn; c) dacl, leziuncase intinde in direcfie medi.rnir. qi cupr.ildr: trolvrrl oculornotor ertern de partea opusi,, apmc o parelizie si a acr.stlri nrtv ; cl) rnar::i leziunea se intinde in diledlia crlotci plotubeiantirL,, alirol,rrrz:i qi n:untleleta longiturlinald, posteriod,ri,. Q ) Pu,raliziile nuclearesint in gener,alrare ;i aprl rnri eltu irrprr,rrrril, cu al.ctarea altor sttuoturi neryoase din \-ecinr: i,iit r.. .\stlr.l. Dlirillizirr nuclenri, de ocu-lomotor exterrt apare aproape tot(lc:runa lsocilrti t'rr 1,rr ralizie facialiL periferici.. Nucleul perechii a lrl-a sc :rfLi aproape elc rr:rrtrul porrtin l,onl,frt plivir..l ipsilateralir, de la care o cale tlc asociatiecorxlticc,prirr intrrr.nrrrrl irrl bantlt'letei lotgitudinale postelioare, la nuclirul pcltlu nrn;clrirrl rlr.rpl, oxtern de partea opusti,. Ac€st ccntru ponti estc Nd{rserllfccttt (lc lcziunee care inteleseazi, nucleul oculomotorului cxtcln, qa incit, po lirrgr"l paratizia de nuqchi rircpt cxtelrr, :ll):ll.e;i o paralizic rr prilir.ii lir,1,i,r'rr,lo rlo ilc|p11r.i prrt' qi tlerilfia coniugatir I globilor ocrrlitri rlc prrrtcrl,oprrsi. O rfr.clltne limitet.i h norvul facial si alxtucerlsilc rrcrct;i lrarltr {i fiiri, pararLlizja miqci,ritorconjueatc r1r,latcrialil:rt,r, sugcr,c;rzi o loziirrrulcni,r.;rll, la m:rllinca infcrioat.ri ;r ltrrniii, lndo lctsiti rloi no'l-i lliliisr:sl lr,rrrrclrirrl certl,r,rl foarle :lplr,4c lrtrul do r:itlirlrl1,.t)llnllizirr,rirrtleu,rii irilrrl,rrlrrli de ootlornotol ertenr nu txtc rlr.ii, rlacr'ii:irrcurslrrrrlr rlo lattl rrl ri, cli rkri ('oncornilr.trl; trucleise giscsc in apr',11itrr'. s(rlLsoci:lzii llrrlalizilrrrriscir.ilor rle la-crilltate ;i plr';rlizi r rrrrilrrtcllliisirrrlriluict'rrli Irrri:r,lii puiliilicri. at Sinrlromttl lui (lus?tiui (sittrlln,ntl ilot;;o-[t lu.or:a urLulftl lrqnt: . tttlui pontin) s(' lrlllit(i1(nizl'llzi (t.llIti(ji V, rlt.fioil lrl tt('l\.il()r 1rIirri,t.rrIr TI,YII qiYItrIrl, lrurl,r':r llzirrrrii,lrrl)rrrlrilir|^ scrrsilriliiirlr'l,r'r.rnoll!:.r'zill, (1('\'iil1 de pi,rfor,ol)r tsii, il illolrilol oirrrlltlisl)l\. 1)itt1r!ll sililolrsli rii lirlrrgrnus {ilrc bfi1c tlr 1|rr,lr':r lr,zitrrrii(l{r,rrlr.rrlriilrl lllir?: ,l,rrrrr 1i \-lrsrrlgil, r|()rrisi .Nlonl,rrrtN,l'i, l!r(i0). lt\ Sintl.tonrt,l. Lu.[ ll,utturtntl (*irrltrnu.l urrrrltl tl lt,ilnht't'(nl(i ) \rl tliU'irrllt'fizu ,zii 1rt.itt lt \'1.:r rlr' 1Ir1l1,1q lr.zirrrrri si Drrrr llrr,rrlizirr 1l(\n,('lrii
l l t r r t rr I i t t o z i l , d ( ' l ) i ttl l i r o l r r H i i .

.a,t' i tl uroidit r ( lt ot r nr , l, llt t ) i'i l) l

lr , usir r ollr , b. ,t lXi0; lii) g( , r qi colr r , lr . ,

rt

(ollllrtropklliik' ittlortttttlt'nro) :1,4.!i. lhrnllziilrr ittlctrrur'k'rtrr' rlill I(rza,r'oll I )i I tII II' II' I t' i lotrgiltttli t'r'zttll,ii, o,ltnl.n11l t11i il.r 'iul(t't'ttt:l(xt.t't ( lltt'lr'1t't'olr, siltt rrrrlr.jroilIcliirrrlr'. t'st'trfirt)r' itlo palaliziik-rt'ittlt'lltttrrlt'itltr ( sr t.lrs('l rw(,grfr', ll)(i9) : a) rrt soltiul drept illtern este para,liz.Il,]rcntr'l] (,rlrr.iugalri, tle lRtclr'titatr:, insi, funclioneaz5,norrnal in timpul |||rr1r'iri(.r| prepolgcr,,rrir llglrr{r'i ; ll) prozerrla nistagmusului tlisociai, singular sau_ glo}lilor paralolismului prezerlta privefte orrlriul in afarri; c) l.rrl lrr, oiro ,r'rrlrrli lrr plivilca, inainte, in ciuda parezei bilatelale a muqohiului drept
r ll l (.l l r.

t
il 1
I
ll

pozlina (indeosebi vasculare) se poi intilni doui forrle 1.,'.:irrn,ile i ilrrlrrlrr rIo oltalmoplegii jnternucleare: 1rrrr | ) (),lltlnto1tlegiu i.nternttalrard,anlet'ioa'rd, cea tnai frt'r,r'cntil, aparl+ ,,;r ,r ,,orsr.r,itrtii a leziii'ii fiblelc)l care leagii nuclcul pcrcchii t ffl-a, cu rle partea oi:us[ (r'rlr'Il Donl,itI petttru mi;ca.r'eaoonjugat5' orizontal:"1 (lrlrlr,ll rrscrtrtlrlrtr:ale bandeletei longitudinale lostf ioare). Clittic sir |', |||rrIr';i,lrr plivil'ca lateraid, paralizia muqchiului drept irtteln (de p,rt'tca tliptopieincruciEatb, r rrrlr.sr.rrllilrrzittnca,), $i lrjstaguus ulizontal la othiul r':rr',.pr'irlsic irr lrfrrii. AJoste lenomone se explicr'i?r'iir 1ri'tnl ci, nrtcleul ;rr,rrllrr rrrrryrlriuldropt intern nu primeqte impulsrrl'i pentrt mileatea' r.orrirri:,rrIi1, rle ln centrul pontin de partca ol)trs:i.Pe de altii pnrte, lrrl,rtrrJi, rrrrr,lorl rrrrlvrrlrti rlbdncens primeqte impdsuri cerebrale qi vestibuJare r; rrri IrrI r,r'rrIrr fi r sl,lit funcl,ioneazi normal. Convergenia se produce, intrucit rlr. l)r.r1r'u rc('rstir, mifiare nu tr€c ?rin centrul pontin aI mi;clrii la1'erale r:rr ,'{,| | i ||ri rrI r' . I)rrrri leziurrea este bi1il,terald, apal'e o paralizie a adducl,iei l,lolrrrlui rrrrlar irt arnbelc sensu'i (dar cu conservarea convergen{ei)l | | iIi I i r:fi | |rrIr.rIrr liot'alo din ochii afla{,i in abduc.tie li nistagmus lt} privircir. rrr rr|11.\iN1irglnusul opi,olri etic qi indus prin excitalrie vestibultril cvi rlr'rrlr: zir list)rrsrli tliferite la cei rloi ocli (Bender,1969' cita,t de Popol{).B0). r rcrrrsi l'rrsr,tt, este adesea greu tle _diag_li ) | ).llrtltrtrryilrlti( internucle d, Ttoslerioard' r,rtrri. i) 1rrr,r':rlizie supranuclearl a, perechii a Vf-a este foarte dificil rll rlil!.r'r'rr(,ilr,t, lil{ii, tlo o afingerela nivelul nuclear sau radicula,ra' net'r-ului \ t (llrllrlri si rtlab.. f9;$). I{u$chiul drept intern de partea nelezai':isc r'.rrr1rrrrIii rrolrrlL),iri schimb ml;chiul dfopt exterl de partea ]cziunii rni In aceastl' formi'l sint lrrr! iionllilzi'i irr r.tu'srilInisci ilor dc late,ralil,ate. l,'zrrlr'lilrlr,lc rk,srrr,trrlentc ale bandeletelorlongituclinalcposterioale {ile ltr de aceea';i {.r'rirrl porl'ilr rr1rnilciit'ilor dc }ateralitate la nucleul tr'bducens (l)rvllg(,r11ll, aprlre de rrormal, NistagmusLrl orizontal srr lrirr'lr'). llrotlrroc olrrtsi,lcziurrii l:t ooliittl c:Lre?rjveqte in aflrii ;rirr'lr,rr intlc celr tlouli forrne se facc pf ii'l lruliza' compr,tr'tlrii l)ili,f('r1,ii^r'(,rr ( irlr, itr:ti{)llrlrzii, in seng orizorLtal.Astl.el, in forma antu ioiir;lt rrrrrrrr'IriIor' rrl r,r lc|rr il(f l)lutea leziunii funcliolleazi normirl, in tirup oe clrcptul rlr r,1rl rrlr'r'|| rlr' |rrr'l0rl oltttsli cste I)al'alizat pentru miqcareaconjugatil,de l:r,telrlilrrlr. s1rlr. l)lltetu lcziunii, insL fulc{,ioneazi, norirral in convergeltit' iai'ii, rtmhii drtpli jntcrni :ru o arti'r-itate normalil, a1,it Irr lirrrrrr pos l t,r'ir N rnai r:it i11timpul corn-ergen1,oi. rkr l.rLclt.tlit,:tte, rrr lirrrlrrrl rrrir;r'r'ilii "ri pcrttlr'u. mi;carea tl'lrtterlr'r,l)lrl('\l{,1'rr rLr prtr' 1t,ir loziunii cstc pat'alizal tltl ltalirlizil,ptr4llitt zisi Ii tli'lirt'ctt('ia,iir, r':rlilirir'. lfrrlrrlr lrorict'ioilt'ii 1xrrr1,o
(krllrrtrl 1i I t 1 r| tt' t' lt ii rt \ lir ttttttlit i lt r ilt lt ' llr ' lI t lt l s f it t t t t lt t t ' t 'l l t 'i ) i l 'i l l f i f i t . (lllillt rrrt rrtrL llrl , : t , lt r r lt lr t t t l, ' t t t r it t r r lr t gir ' , r ' s l r ' l l l i r i l o g i r , s f i t 'r '1 i r t I l r l '' o l r rlr,

'in

(1i trtt lxrslctiort'ti) dc ,,o1lrrInto1tl,6ir' rllllrtlrllrll'ii tL' :rlxlrlr'('il"' 1r't'trr.ttii (1i lttt ltttllrirlltl'il)' , r i tltl rltltl.utrlitl" t t t t t ' : t t r tlr llt,irllrtoll ltrgic i t 1 r t ' r I ' 1i ,,o (1:l'llzil tttrti lt'trtrvtrtll'ri ti(rll' pliici eslr' lt) l)iaqnostic etiologio: 'rr'/rto;-rl 'in r, ttlti- sau bilater:lltr; lr) lczitttriltrvirs(rllilt(t l of lalmoplegiilor inicrttttclt,iu se iau irLconsiderarein tjotttoxtul clinic (Ifa ingtorr si cttlab., l1)61i;\!rllHll ;i lloyt, 1969; Cogan, 19?0; tr'dtzsch, 19?1; Gonyoa' 11f74) CJ Oltalmoplegiile internucleare pot si apari' de ambth piirli,.trsr.t rtlrr ciirtrlu-seqi o oaiecare asinergiea globilor oculari, precum ,1ipitt'rr'lizii prir.irii veiticaie, 1l sus, ale globilor ocdari (prin extcnsia lozittttiltrl lrott. -- r'iirt,l'i iinc in paltct'| inferioarS, a rnezencefalului (Cogan gi colab., 11)5() r L'. iiotlecht el, lC6j). 2,/r.6. Paraliziile oculogire suprarruclearc . L'ezi.ltlile suptanuclt'ilt t rrrtttt 2.4.6.1, Sumat d,e iJ'ata semioloylice afecteazij, mecanismele miqclrilor conjugate se traaluc sentiologic ltt itt : a ) Dim,imtarea *atr abolirea mi;cdrilor conju'gate oolunl,arc s(r (lirril'(t' ierizcazi, prin paralizii de tatera,litate, de ve*icalitate sau dc collv('l'gll lI r'i'. ln funcfid de iopografia leziunii, bolnavul nu poate sI'-;i dirijcze gkrbii oclllari ia comandi intr-o anumit[ clil'eclie. De asemenea, drurii rt[rrtt('itt' pacientilor este atraBrispre un obiect cale nu se afld, in fata krt',.lti.trtt 1i pot deplasaochii pentru a-l privi. Eristl $i o cresterell ,,tonicii;i'l'ii" ttlttrl chilor antagoniqti, care duc Ia o devialie a globilor ocul&ri de l)rrl(rir, ol)rr$ . \r apal fenomenc rliplopice refletelor de .fitalic st' pttxltttrrr ;ttitt Dlec&nismelor b ) Itttensifi,aareo, *,r itllil sLtlrcolr pielclereaconti'olului inhibitor. ln mod normal, iirlrtt tltpii, rLrlitr(ri. trolul r-oinfei qi ochii pot fi miqcali de la un obiect ia a[1,uI poate or,ltii tlr' tr2rnslix\r p.r''rliziile lu sri-li bolnavul !n supranu-cl"are, pe un obiect pe altul Ia comand5, insd poate uuniti i [u obiotrl; orttrr so se pot e!'iden tjtl uicllrsji Lrilllrrfr' rni;ci. in direcl.iaparaliziei. De asemenea, rolrnalo la stirnLrlarea labirinticii. Pie}derea rnisciil'ilor vollllll,iIrrr irl(' globilcr ocula,ri, cu lespectarea trtulor mi;cirilor ooulal'o r{rflo\(', $(\ Paratiziilc m\ciLrilor dc ltttttrlitrtlt', rrtr riurnegte pseudo-oftalnnplegie. pistr:.rer -conrergiltei, indicii o leziune corticdld'sar pe c(idl. tnrl,ittol'tt 11ult, inainte ca acestea si, a,tingi centrii subcorticali. In untlc cazttti, ilt rrrt'tr' contloltl voluntar se pi€rde, reflexele de fixalic pot dovdii t tt' i tI It i I tIrI I' , prir-irea se,,ancoreazi" de un obiect, lncit o mi;cart ultcriorl'rilIlll lxrirlr' lrt rrt,tt li fir.urtri decit tiupi, ce se elimili irnpulsrltile lctirticno (itrcltitlt,t acoperirea ochilor). :Lceste situa'!ii ar1 fost dcnul]Iil;r' ,,a'l!1t,1:it o()ttl'!ri tttolorie'1(Goldstein li Cogan' 1965). rlrr Irt. lrrlrititrl' t ) Intensi.ficutearcll(.relor proprioaeptiu cillo l)or'11{ls(' tlcilsul)lilllll(lf ilt)r gitului epa'e atunoi cincl leziunt'lrsc:rllr-t' si de la rnurschii pontini ai sistemului l'estibulal. Astfel, tle piklir la lttr clz lilcrtt'trttrilt'ritill voluntrro itL sus sau spre dreapta sint irrrfosiJ]il{',lLrltriiinsi ('rt,l)lll('sl,r' sttlr tttt tttt$lti rr{ttl br s'r (oborit sau illtori sl)rt! sl,inga, otrlrii str r.ott'it.zri sii srrt t' i rtI'rI It t'tIii, ltt lrozililr in srrsi1islr'(f {lrolrpt,it, ct':t1xli ilt Illo(l aul,ornfl1 ttt|tliltlthr<'il,rrr t't'll0xt'ltr ilt Ttityttt;i'". fii. Ilsl,t'.lcnonenttl Irrt'rrt'izotll; ,,oohilot lrt'tts<rii, icr', dlr,cil,llliri{ilrlil' crr,pllltli r^s14' LrrLrilirtl ;i rlt, crli;t't'i t trp ttl st tt i lr'
l r l o p l i o g r r p {, ivr , tl c t l l ; , r r r r u i k 'ttti i ,. l tt, tti l cl ttl IIl IIfj ( IIi I( || .'tl l ttl ti j ' r l l r r ,r i , ttti ;t:l ttt'i t, t'i tl r ttl ttt

lr

5u

l')11

r

t t'rtnt4 lttt

l)t

lt t ilt ) t . . x I lt , t lit /

rl.rrrrrrrr'r':rzi , r.zirrrr. r'rr':rrr'r'li.rrrolr,,iitl"",';,r" r',,iil],,,,,,,",u 'riscririlo' ll,ii,.;.iiir...i,rili"li :i':li'i,';,',;:ill;);;:;i,l',;;l:]'ili.-:1il,i;:;,,r.ziunei,
,,,. r rr

,, ,,,:;,1,,,,1'lll"-i1:';1"','i,"'j1i:.'i,ii,'iiill;lli,il,l,l,i;-;,,l,,i," llil,li,;i,i,,,1,,:iii,;,,'l,iil;
l' l)| (.1, |lrt0 se tnis c t j, di;

ir r r J r li|l. r:

",,ri,""" sint pii'r"1.te ,,,,1,,,,,,,,i,. ,i,,.;i.,,,;i,;;,;''il;';ili"Ji T,;:i:i:". ;|?1iil11:# tt ) t,tix:iir.itc
da .u,tmd,rire sint l,estatesofi"itilJ laci"ntuhi si1 jireze

( It )I |(I()l | | i I (' | | I sc lt t r t t lt t lr r r r r l. t r r l L, lr lr ilr l ( 'r ll. lllglllii ; l glr r lt ilr lt r x, t t lr r t t i n (l i rcl l i l l ol i r t sii llt r r lizir . r ; r rr r r lr L. l )ccrl sl r1ja libr elol or , r r louilr ' pr , t r it t t t ni; cr iit 'ilr ,( ( nl, jr lgr r l( 'I lt , i'r 'r ': t llil: r Iri l el !eduncular inf er ior ' f i lxlr r l, ilr st t pur ir t t) alr : t t n t ol i; t qt ol't 'alt l;it r : lr r bilirc:r, diagnosticului topogralic al It-'zitrnilor'.Astlcl, iIrtrclnpcrc:l Iilrl''1,,r' deasupra incruciqirii induce pitlalizia milcilii latcralo slfc ?l11crl' (il)rrfi,.

rita, la aproxirnativ 60 t,rl irr r,,r,, ,,,.r,ir,,,l.irl,,i;,;.,ilil|":;:ll:i^tu:!"i"

) 'l'rxttt!.ntet:u.n,is.mului,d.e l.ixuJie: piLcierhul csio sol;i,;tat pri\ i.:, r'rrrlr'('l)1i rJlfat. cramirxtoruiui, ilmp in care .roA.airu;o,rrL uir",;. ,ii'iul ,,l,rr'.t;r l,(,rili,r'i', .imltului vizual (#i;r:arit:a ,"ii"ii, _"ii),'i_,s* dc lLi,l*il)i). tr rr,,rt rrl.trurl, st: ltroduceo rniscare privilii iplr stinlnlui r,e:jljr,!.Li\,. r 11 r'rr.r!'' rr.r'srr:irnisciiri s.gereazii -a o t,,ri*" t"ri"""ur,i cr-iiLr. ;rrir_ r( rrr'|r (''!*1r' rrc re'einrui occipital oi ","u'li i,riir" i rre rir,,:*:. '|", t \t,4t, , tt( t ttttt'p) "i""riit gen,rri.., examinatolul cr'le borr[r\'rLrui si_i rlr,rnr, .. . " .,' ('.rr. (e

,r;ri ir,,.,, 1,,i"i,,,-ioai.i'T1il::"ffi.'i:-Jii:tfiil?"1i?llff:lif;,yui*or'i ,

ii, I

',,

,'i,;.;'rrr,

rni..:j5. lerNir fatraochitorip,:" .,io,i,,;",,ia"iiiiii

) 'l'r-'xlurau ( tl"stctgnustrltti farei l.ente ttptoltittetic. ,t Utl ect:ul tiriutcat |' ,, t)t'/t \l'rticaie de curo.i dileritc este in Ilta pacrelt,rrlr, i.r. .str r'i" soricil,atsii tiui,p'ir-irea u't 'riicat pe ceni,.lr er,-r11'r{rr ,, rlrri, ii'rt) irr salp ngeslj, esti miscat-l;^il#;,i;;jtr.u "ruJ'"u"..t,,ir'i direci,ii.ln ,.,rrriitr l{)t.lrlll(j apari: nistagmu-"ul -- ' optokinetic. ) ,. , ,, , ,., , ttirttt0tnusul.ui,_;c11t!Uuia,r rotator srLr\ tlistq(nt| ).tllu .rt ',, ,( _ i t ..,.! tttt , t t t . : l. t ., .t, (lir1 i r n l r ot,la l]t ^

nucleilur nervilor, .oculoin"t""i- aral \, .1rl)rlr1 ( sI{l ilrlrft. ln_prezenfaparaUril". iril21i"r"lJali'prs,irii llri,r:rale , Ir r,r ,r| | iI I( . r| jl:rrt,rr ulechii protluce ' numai rniqciili tenie. afe ochiuhii. :'. t.( i.:.1. l, uihl tu e rIe di a ElttostictoltograJia .,si etir.tpat ogenic

i"iilI lltllli,li ;li,lLl];,Il;?:ii:;lJ,Jl;L';';,1'f,1i,'"_,ii;1;tl":l,";:lfll: rrrr,rrrr.rl'rl, (J(,llsltllrl 'r._,i..,.'.,i

; ,"nu"u,-#iiii:,:?".,?,::t;,",i,",,x"::,r11:ij:;;;illi; , sirrt, -rii.,,iia-',1;;;;;," \,,,lrr,rtr' leziu,rcltr.t J)ri_..1rate, arc,tui r.eUr"i" ur_nuclcut ' l1iI rl,tihrrtlr (ncrvulr,,estilul _,.r t,,fr,l,ni iui Deitet,s

r) r, irrr,,.lr,rraliziti

,,,,, ,., !,:,'i;,,i ,,1 ,,,',;::'i',:i;li,{:i:,:,:,,;"x!;i:1,i.:,1:,^1i,,r"'1;,*;T:l:.fiH:T,,;"_,:
. l ' r.rlr' t ' lt, rlrrr lt <,r^ trlt.iloi O Lt t t lo l t ' rrrjli' r' r )lilriilo:lsii.lrr illr ir llr , , lr r r r , : r l. iz , iilr , pr , J lilii llrrrrhtst. f[(] lozil,lri in I l l l l i llul lllr,lrr,trl r,itrl r ir . r llr : r lli I t t lt i lt lt t lli' t L' r ' it r i 'l r l p r o t l t l s L r r l q l, ziLtlj r , rrN r(' rr(. r.. | ) I ',tt'lli.:iil( n tis : r r r ilt t . |, , , t |it |||, |t | , , t i. , , t t lr r lr . ( r i 4 t l ) , , ) 4 . 1 t 1 t t , l i . t , ; l l t , ) I , :r l I r I j z rr I r, rrri,r,Irr,r I r . r r l ir . lt r lr . t , t r lillr lr . , . , , r r , l, r r r i r r i I rI rr |:i i | | i I i I : I I r, .L I r r i r , , ( ' , t.r, l r,ol.il.,rtr rrll l,lolr r lr r l olr r lr l, r , lr l r , 1r r , , r l t , , : r ; , 1 :J rl fi,, . i,r,, i,,,,i,i ll t )

;iI; : r1 l, i, lli:liilu ;1, i#]r liix nsft ,,;li [mlri#"1*,uffi I i r;, 1 i
r , r rrl ,rrl i riI r , or r t ir lir ljr r a; rtb tl c t,

.,,,,ir,ri ;ilii d;illli"ftlrliii'iTlift:J.,,*"TT;l'Ii ',,rrr,r'.1,;; ii"i,.li,?i];

c.iilar aculolttc: I:i{/. 1 1 . L t . i u l ri i e : Ne!rc! .l : N.Eon mezo.cialnr hcDicrrltrrnrr ; .artnrl :rdliocnl:rrat.r; -B l i . ri re rn i a . c l l o n ' C : \ . r{ o n n e T. . e l a l n i x l . . ! l o n r. l . r, ] ri i . o n r: n ; 7 -' I ' . h l i z i c l.rt ll:i .\tdn : I - Pi.rli2ie n!(l.arr .onjlgali | ., - I-rerialic conjrrgai' lrnr leTirx' _crnisJ'r(' itTnD' tunjlgat: Dc;irlie )pNte'di.il 4 lrin

i n 1,i rrr1r cc i ri l lclu1t elca' 1ot sr b t lccusalie cat r zet zlj,plr llizir i lr t it t il ii lr r llt . r l' ci 1rr, rtct,ou5 ilt lr t '1r '. ' llot s] r 't t r rtlt t t t r ''t Itr fttttcl ir r t lt , lr t tt t lizlt lt 'it lt , zit r t r ii 1i r lr r pt it t t kr t 't , r tlt t l. t 'sir t r ! t 'olt t t t tI ' r or illt ' ( lil. i l: i . i lilt t t r i lr t i vt' r, iI r r 'i1lt I r st r : 't lt 'r t '; 'it l vrri rsr.rl rr l l g. I l ).

bl. . I)rrn rl i zi l .'. si iniqcareade modirii qi a oonvergenlei."}ii (x)ltvtf'gr'rrl.. 0 :l .'r'.hii . 1. iar mai posterioare (cautlal) realizeazi parallzla prwrr]r rn Jos' rt' fn cazul in care pa'ralizia migcirilol.iirs:i i'og^ltr' irtt p"tl"e sint aclesea ii'iiiiiii"X#"i. r lii 1r r ir r l .sl'r'zi' It\ '{inrln.i.! .. rl c l i l l oq11 r.ille m ijlocitt.$i i'r.|rit rtpui in sit''' priririi "". r r ' r . i'i.t' trtiq|r'i.i.ilitatcp..rx"oli*fifo" .-' itl lidicrilrx' "". s (.i.irlorii (1r)rr\'('r'gt'rr{'('i sittt . ca alal."' i"ii rr'.s L asociizi rdesea cu absenla rcaclici l)ulilxl.. t lr . r ' ul: r .lrt gdseqte se purlotizia miqcAritor orizontale.t rvo l lr . incruciDare$i astfel globii oculari sint 'll tl( ll )llZ\').:rl.l r. 1r ..rrtl rrl i z l rl ."i.rtarea 'irLeiic..i Crial si ale iubstrn(ei cenuEiipcriapedu('lirl( I rrl.i.r).l'. rrr:r r r ili."i i-pn" cintl globii oculrri silrt itttlrtrlrlrrii nistrE "tii.i . ijnj"tI ilin'"nua fif.nl at.SLr ||.psul rr..omufTorlillc tl' siluirii sislemelo' tle asoci{rlio:rlr'..' ""tio"io"ii Si..ris.4elqrl.. l rr.or ) cste realizat (1.n-'us.rrl r.it.indlomul Pat inaur[ {{' 'rt(rt'iirzii rn si.ino tibrele ocirlomor'o'i .z i rtn i i .rr rr1r rrsl l r' zi rrrri i (l rol i rrr vrrl i .Il{'ILdcr'(]{)U|r)iLlillli(jiiil||. bilalerale.i in leziunile care a'fecteazi' zotlil l)r{'l"r ntmai ci sup'eriori.l .ia" t"ri it:"cl.'r .i l . ln diieclia I'itt I'iraliaiile migcdrilor conjugo'te tle tertic:ttlilate (sintlttittrttl !) jll'rlischtrwil s' h "u'?Jrlunlt" comisulii albe posterioare.l .iu'll'llxIiI .'*. . I i I r.i rs u l rr. loir.l.t91.nul Fot.:ttl:tt' paializiil. rrlrli (rrrruor.l) r l r' l (.Jf.ililii'.i.Ir l&l!.t. o."i..i rt (tn ti l l Iri r $ i ? l . prin imposibilitalcl portlr'lr ocuJari' globilot' a -hlr dr.{nr nel l rd rn .. ilitative.ii.ti..ii paraliziei.!.gi SioO. i.i i i r.iijt. l) r nr l u.st.In A'r:oli.'.. parlea olusl de -' c. r-" tooz...I t. Pasikqi colab 1966. Sl lltoulnele Lui FoDiItre: /.t r Ir r yn{ .. in special a llruscbitLlui .rl ii st malrilc'\lI ptitr p. .i r.ui\. i'ncrioare ii tleficite in )ol..rrgrrr r i: l I l!1.l o pu'i-li. lr llr ( . alc nucllilor lui din reglllll{'aLllrtr'lrrrrr.r ilr r ec ol ti c odr dur e lr . { ir r r l.rotttu l f l( r gr t t nt t llrovillo ttrijlocill' lrt't rtlr' sorrtirrlirgir'.r':l1Ltr.i pri vi tqte Ii 'zrrr.'.lt 'glt t l't r lt t lt t i lt ot t S xl . aplorpr.i l .." ttu ittrlttr'' tlirlitqttl't satt vestibttlalr't opl orl tiiri". rsocia.. por tjh( xr t*... ' ' Ir t rl . rj l l ([{ fvi oi (]r\gl ol rrrri r.rl rtnrl 0 I' rrri l ' .l l )l i tr1 l r.'i.].l r. l: L r .t t!i ltvil. .L 'r!l l l i rrh l rl i l ../r ..p ce i.. ir iilrlelor ocnlogire dup5.rttltli ' oxtrltrlrrrtt Sindromul Parinaud se mani{e)t."ll-a' rr"t*lrl. s l )r' (.rlitt lloi. conirgate de vertiur'lilrt'1't' irr lta'ttthrl.t."r i l r{.i: r'('gt. r ' : iilul olr r lo .B€nderl1)(i1r) i.i l r' rL .i (ar\':r' si'-' L. il--ll.r tr ' rl..i. c". r r r r r or.rl ...rtc l)itll.i .. .r' -o rl c l l rl c l l l i l a te a ])fi vi ri i . Nlrrriii'stiir. r r it r llt ' t' ti l l t rttl r' t..n"iiiA-. infalrct r.rr).. coborir(' rolr"Ariiol de titlicare..lttsit.rrs o c i l l z i -r.stc .'i"o*firiifn li pot irnbrlca..-.'i. r r rrl 0 tr I rr.. -ebt{i il" krzitrnilt' i()tlir'Li excepl a I\''-i p""".ttttnlsntiIrrlti tttttllr.J"nl ' r :ir ' r . relativ2i li tu menlinelea ree-c{ici ..x l tr rri vr.l i z i r.ical.eziulile cauzale sint hemoragiile.afcctarca i. miclriazS. r .irlr. r'otr*trtgr:til.i1 sau paralizio itttrttttilrigcare de verticali{ate' lntr-o .i. lirirrt '".ul t. (protuberanlial superi.-r lerl..".'.rr1 fstiTll In.it leziunii."nr.' i bupranucloa'r'rlitt rttrr aoietlo"i p.'t'l jnfeliol ...itttl crlr gr'ttlt.'omodal a1e Sr lupilei..:r).r-"d i"cdmpt"te ale privirii de latiralitateorizorlh.lor r ils l) t ..iculitatosir .l i rr.. .'ir't'rtlizia vitlirrllrlt.iiirrt" pn. ittr.ir. | ) (' b) sp:tritrr i.r.i ('l t l' lii. r ' i. l . Z _ Si r r tr dm r t l Lj i F ov i l ) c p.. rl r' l rrrr' l r.) vr lt. gl'5rrli .ir riqoirilol nisl.)r..iq i i i r l l l )l l u i . .t-.ailol oculogiri-ub inciucjsarp nl)11' a globilur o(:rllirri coniugatir alevjereririi:i.ii.i or ...i o hemi _ lrlcgir'.rrrlrti s:rtt ltttpilltt'lrt tliirrirrrtleit : a.... pleced aleviatii conjrgate alo globilor .r'1" t i"t oinitt''" DiIlopia 1'o'rt''Ii 1r'oz' i.rr urr s. colabl.t.l rrn l c j s j l l i i (tnl i l L. l i . () p a t. It''" tlisprtt'i{'irl jos.I rr i .rlirlr/r:' O" l"riooi .cdrile t1eurmirile pot ti pristri't^e..1oaleziunii.) ltit'ttlctt'it t.l :tri tt.in) culrirrdtr. r .r'il' ..ierd.rl'lc I rr .i"ti.lotrrJi-Gi'ctm l" l)l(r()tr l a rrilu'.ltiur!i vcrlicalp' ryivirii " iiir:'riiliilTj.r nl i r t i nfc .it r r ..'l..i si alc capului) sprc lartea oprrsil (confotm legii lui pr6vost I ( lr Nltttt ( lillt llt ) llllll 'supct 'i( n't ll.tttt sirLrj'rotn in conljexl.? l l i z i o fa c i a i 5 tl e ti p central . cu siI(lr'.i" r'r'l('(:tx rr'l inri-aor"rio' (craniait prorl'ucparalizia pr-ivilii i. I Ir.. plus ln rparc in privire Daci.ilo inverse.fPrioi (ptolltl)rtta!ial itll. .tr)a rte a l ezi uni i (bol l raytrl i ..tti l.'is. tttltti'l'l'trittr'l'' lsi'ciit.i in tirtrli. teziuiica din regiuner 1ep12li 1J.. ilb.'i.t rh L l i.i. l .il's'ipsilatoral f i hotrliliipo. I I I III I |)|||1 I I f1 l!rlrllrtl' tlislrtAtttlls i.h l )j i..:r ) .r r lonlnor ii( oculosnc) jr . i'iiiriitat l'ir'trk'trir jos foartc "el apare in numai to ti.i".(fr ollnsir lczinnii."r. ibt}t..i lrr l1r ilr_?irir. L.i lr r r r ur r ilr c m i s fc ri e e .ljidt'tit irr ParrrliziilrL'v. oil"iiriir" -irnpulsruili' rostibulale silt pierilute' risnunsulile ' *"-.(i (lollv('l'g('rr1rr dtr ' .5olli qi Srrlli' llrtil "*o"irn'* r"i'"ii'iur"i5cle veit icalitate nrr apar in leziunilc 'irt. i .1"^i'-ii.". Sintctizincl4llpjgtlinlitr.... do uumJrlo\lllllll(l{'irf rl ReEiuncr precolic(llal'lnsle fl':.i.r r. : u' r ..air.

...e f I-.riticepr. rrr. etiopaiogenich (rlrrpri .-. .. r t ct r ii i0 Jl.lrirrilr...ri . l)oli. r' ) \ l. rr lll-. : . l.".si. rtislilg.) . t it .r iir.d.l] lt t ilollulillt lil lr r r lr lr ' r h lr : t llLit t it lr it t 'r lizii ct 'a'll' sr t 't t lr ili ..{.. i' it r u v I rr pc.. .k*c.rl irlili rlrirl'rnictr.$lo.e(t-pidernicrii. irnr'ro.i i -i l Io(.(tlifteria." .il (x'l'1rl)rllltl .rrrlirl.i i r.ialt.r.(. (lc i iirrrlinri' :r..t'i. ( t t t ot r r r it l t l 0 (| l rr' l l | | r. tde rniitoaiilezeai5. l r) Fi rrl nl rl rl l |'t g i l trIr .scu.i i..cr rltale procerld..il. Guillar-nlli'r. 1 't '''i u tti l .cttctful l!.i..linl*(iiilor generalo Ifebr'i....trlali ('u o flecvenld.l'ttil'lc (le oculomotoli' ln coli'ttzilt r lili'r il") gr r r r k inlr '11'\ 11( i..:rl .r. ttrurnii.sr. prin arbo_ .'l.slvlr. tI it:Qrt'lt1 tio nt'lt urterd de Att'eurismele comtltt.1 z i. g) Nevritc rlir.t t t .ttl ':|||Itt|'. l i t r.7..t'a 'hil.".) ) r. . .rrl rr:rs r.1 r... I t : r .ite ie tt. ' tl i i erl('ltr 4l hitlrr.ii.i I . 'r'rrsrrr.i.) se craracterizeazii rrrrlr'rrliirrvolrrrrtrrr.'t'.rteru oculomotor rrr r. .i 'ir'o1ico infectioas:'i. r. (( )rrru ('rrilllre ttiltx'...... Iio*ilut l)I'ill rlcPlasar. ..1i.. (| i I.r.e. lr t t 'izttt. .) ri | |I |.lr. it t ii.tnioclonii ale.'. . l I I illn I i ( ..'.. hilxr lizr r lt .i in.or.'ri. t t t r il.rr.. n)onontl'.rs.rri{. I) tl l r tt' ttttt l t' .. clrora'Ii *" o*o"i*rii.iugat ci (rlst)ilatliru firls1ri..rr(. 1969i.).ai . .lal tt.'.t. l r...ii rl0 r'ccini"lato (sirr zitc.4.. ... oli\-ei' lrrrllrale si7sau ale r'r'r'rrr1r.g l rtro I0sf0t. l l i r '.iirilc coi r.rl i l ri r(..tdaholiut: il) {)li (irirextirlc (}ri' deliicil....lipidc $i .trs pr. r '.rn.actic. rrijeoli.. g) ..u.r. o 'ri' elaJizi. faringeluij lr.sivi 1lr. r'ite'ic't'.r.ocdari.(t1 r.).1.i. 1 l. l i (' i l r' lt 'zir t t t it lt . rl l 1 \l . t t sit t t x'il.. ur r ilir lclir l: i' rlt'llil'lt' xitrl' :1 Silrtlrrlrrrrll do tlllltir sjirrLrlitlitlli 1i sint[r'otttul dr' rtlrtrx t r '\ oils( r ' lll( 'l'ir sl'ilz( 'r t t t '1't t t t r ot sli'r r oidali.'.. n) nlllzir r ' ..i..rrri ' .rrl rrl t rl rr | t:t t lllt r llr t t sil k'zit t t t t t . rirrl 1r'rxlrrsr'(lr'sr criilrrl r. '1.Jtilirormu:i ale trigerncndui . . p. i l t) tl n tn 'r i stttr '. '1't'{trunttt in..6.i i 1xr 1 . it lot t t t t i'or i' r t t r ot 't t palr r lizii r r s1li'l . ' t ' I r t t r lir lr'r l t llt zt t lt t i l ' ..r. .. scar..r:i .prinriltalelorrouze ale olal no.ti.' trigeruetL rrel'vul (VI) . l l i j i x. f) Nevrite interstil ir}lc secunda.l '..cerebel. . ( | rIrI.ocular bobb:ng'. ilr llrriDul lirririi ur[ri obiect.... de 50"-90 pe lfinut..ttxt (. t) to r l u ( ' 'l(i il 'r i 'l'ctr l l r t'l .olivtri bulbar. I''r'srr.)oliradic.1.:!.ttiu.a.si tlltntttlt't tI i'It I ttt it It .i ni$ciiri oriznntale ale globilor.I|!( l t].rl r r ice : t1 -F\'mtrrri clrrtritrlto itlt' ltrtzt't itnle ctalt it.. Se manifesti. l l i ??) : t [ r r t r lt t kr ' l ) Il i ttrl t.. prin contraclii riimice ale llnlrilol or.cste.rnrlii.. .rt'rr rrrrrL'osr..l-n'urteo.. vari'olii.r(.ir. _i rrri sindrom claude Bernard llolner ([t'ziurLet. .Lt ' ' si tl tt'.ilizi. :rr(.r' h..' . richetis jr'ze. i. (pl rrrrrl r . r r r l r r .).r r l a \1 . 19?? .i t.. rr. irr.7..'l'r't. hrrllt oLi ttlt sinrlrt.i.rr.i.r.iatde nistag'mus..li." f i.rl ) l ?ol l i i r...l Il l s l .1. t ) t 'isl e tt.I .rle a fixa un obiect (u'tel de.. |rr...).5. ( '." .srrrltr'-$i ilrt(t'rIu(rl(rrr'r1') . 1.ia uror urisrr:ili (x. abceseetc. r r ( t olido'( t t Dcr t t oust lni ( Llt Pr t t u^.t.) tr) J.a. uieltisrnt'lc ptttteri'oaro irI l()lrrliltll'r.. .i 'r'. livt " I 'ir ' l''zit r r r ii. : t r ct r 1i Ar scllir llX. lilt .ele . ..ebcl(Jicnder..lafini..lqilatiu alobiloroculuri.i. . l ri | r' i {.lrso. ill( l it t ci'i.. 1t r t s.....'.ilor prezinti. c ir l rrs r.ti.tremordo lrrr'lrxrrrr"'). t'o!'i ltot'vii octtLrtttttl. . malar.in dir-e'se cncefalite..') .)l l o 1 i rl i r. iI r .i ir.l'irk'sntt nri.. o|' ir r ir 'lr .r||rInrirl...loneuopa.". it t illt zr r lt r .lrrqi ri1.r Itt'i r l r 'sl r ttr Ir .l t..rl i . in leziuni iiisiructi\-c intinse alc protu_ lr.I.i * i l * r. I ) c pilt lt 'r . r r l. :!.r ri. u tTo l 'i r l i tw ' l r q t t c l t i r r r r l c l r r itl .siiriani. i'i. :i.19e4). si Ir. d-) nlecrnirtrru vr t t i: t lt ' lt t r t i ic{' ulnal 1t 'r 'll lii pcdl..u tu rttr. r' ' . cu apa{iti:r in r.Iinlbii..re rrrrrrr irrlr'<rl.(.l ..rrrrllr'i silr1.oulllulr trr.r..i Popor..l ri l i (l ti tt7 .ti.l.. ()lrr.. i'.t.'rrn)..' .i ..r' l ri t. n('r'\'ul $i .Iri|'r'.-cu reyenirea.imitir..imetliati in A fost. si (1.t1 ti i r ..i{'tk)z(: prrnneoplazice etc.l i z:i l r.\r'slrrisi r.. .' . iiinel prod'si.. r . t I t I .) lr) Nr*r'il. de i6ziuni rrL.rrt ttltlltlizii multiplc l)a.:.i..r.leozri gripi elc. i rl i r u . litoidri.rrr' .r.li.e"qclis mi6ciiri ini-oltnlrrrr. lrise 'conYulsivd.b r. r ' 1 .oclouiile ritmice ole globitor oculari pot upiire:l in leziuni ale rrtl l.. ale f01ei.1.descrisrli. b) Coniuzii cer ebr alt '.tttI'rtritt:trtrl .uii Lok)rl t l)t1\rllrrl la fet to!'i nervii.zirrri iriliac(r}l. r 'il cr . ii. tetriniiiul..:. t . 'i .crinale: asa-ziscle rccurenic.I t t lr.i a.i rlrrrl.i.. b) )lncefalite necundare(rariceld.L'vicr i t 'ot r .. .'(1hii irl(' trururri iit oi vt.) al) Nc. r ir . z..niogor.plegi.iciu si Fa.z[ lelti_ (i ) p|in . qi i.. r gil..l iro trtrr..' i tl ' .i rl rr ir .feclios-ulet gtce acute si srlbttcltte: ..'.i cl )1..{tie in palalogia sistemelor 0rtrl0|[{rI0tii irr lcristl tt ..r.r. 'r .iir i ii lN.r:rrr(r.rl superio.l|||i.. 0) t t r t t 'vlt lt t {it r pt t t gt 't 'r ir ll .'*i.ll i.1rrit.lli'rl ttrcll'al posttlrlumal.i(Jrishcr." .r' .k)lriir rr fos1.rir.c sincrone ale ochilor 1n ios.if.miqciri pot fi acompaniate de tlemor il capului.lenucleilor ditla{i din cei.-ritd.i I:IIi .u.Lii (polirad.' .( a ) l r r l r '1 t ..i rru l i i r' ..escrisi.r..tr l i r zr '..r.1.i. ltili .'l'.' i . qi v-ortical'e srrrr . i'l ct r ob'll.. .p.. t t r t r lt t t 'o 1i i " -'. 'lnrtrisnte[. . l i rIirrr:ttrlirr.ii iiffiil.?. it t r 1c et : r 'j lt t t lr 't t t t .r:A 11rL nrtereibazilurt poi protltce jrlr:rlizii txrtttltitrrt'l'r" rrr trrlitlr'i. 't t ') o{ulopi lln( a le.'rrrlrrrrItri) .e. i... ...v. s#itis rr]o.u 'n r r :i "w e l t r h ' D "z i I i r t i " |'r r tr r { i tr i l i tr tr tl 'tl o g i r '' o si ttr l tl .PrtrcseL( enptttlsite itttracruniene plothrc rtlll'lt'lrnoplr'gii illlll 1i)l'lllllt tlrlor' itrtlirtci.. rr/ l .bilirrlr. t : .l trrr. i t'l tl i ttti l l i tl i l 'r r o l 'l t ) ' r ') I r l l l l l l l l 'i i l n\Z l l .\r.}ncumococici. pot I i r t r ijlo.: . i r r I t r I l i | 'o t'i tl tr l tto ttttttttl l tt.I'ti t. 7..'l \'' l r r i i o r '''!'i r r r r . (lt.r'aiizii r't I ll( J t ctallli It 01 c.(r'cningococic5..m la u"sintczit.rr ilt l..l r ( !( 1 i h r n t.'i. usgit t lt r t t 'lr r t r lit I t i: t zii I ] II t'Ir I i I |(' :i t lf lt. r 1cr .i " l'o"t t l'r pi l"* *lt' ltet'rx'hiirt \/ l rt' iniit"i paralizii izolat'e^ duclcrire.it.-ia" d.('. ubici.r(t. .. lgg0). l rtrl tl i zi t' r t t t t lt lt r t ii lt lxr t 'ir clt ii lr lll. t r t xt lr t lt r it t lii |l( 'l'( 11( dr ' ll( 'llr I lll i I)' | ' trror . lir' ''. rrr rr. (1r'iz('l('rt'Il(._. s.9t. Ar'fhl" irrlrlirrrc..u-r'iri..1.it ' t t lo glr t lr ilol' l . $e'de diferenl..t(.tl tt tttt l t it tgit iilnlt l r le r lr ilt i t '1t " it t golt t i t t : r zr t liit lt ll' l rrrrrrl i l tl rr si t t t t st t tilr t t '.. l | zit t t'r r ii t t l't rI llr .' u t ._o-tite.rebeloase s-au d.r.t) (' r'"l itrri lt ol t lt lr t t la t t t r t 't lr i cn ' r1.u r.r rlri rrrtrrStiirr(..tt"Zl\r pttl lt'zrt ttt s'upt'aclinoitlieut aarotid'i'ene Anet:rism..Firrii rrifl.i .rc .c.{ rrr. ' ii'.. rl irLl'r'lgn*rlui si chi:rr ale membrelor." i . 1 ..t .r \ lscr r i 1i ( x) lr ! l)' llXii'' l ' .. g '.ln leziuni ce.... Dc 'rrrrilte' miocl6niile rl|.:.llrlrc l.irr\.rrrrrolilI I olr ulr r i lt or r i: r l lr ol lt lr r vr t citt. specialorizc.iJeritcetiutuqii' t't ' ' i.u'.-'_. rr) || rrrrI'I irIi I Ir 'r-i. ( ir L .{li. tllr.t. it t 1. t uber'cuJoasii.ltrslrl .1i l rrl t it l ir ist lr lt t 'll-( 1.. '. '''1 'i '.rr.. t9 6 l l .ir'etliat inairrlr. . it..'tlinarnico' .i 't'r"ntt'lt ^ A n.7. vrlIrlr.ial6 . inlcc{. ..inJec!base .). t'tLl oculomotor plin plozii' pllptilt'llii' lrlr'ftirtlii cloar atlcseamanitesta s1' .rrr'r('lri. slttr^rl. lrrrzi{io rrOr... clinici rrr:rrlrllrrlli rrc alllri.rrLr' rri..i1u.|t{rr rr]n)(i(hl(1(rllll{. 197?) : ctkt untirioare leze:r'zil I lt a ltt-a) pcrethii ll.'r. r lr r r r r .ir.' ...r. i.o "r'iz.tci t.ilil.r ..talirr"... t t c*it r it 'n.ltrart pr'tr l lrr rrrJ. loztt"tr'ir '1.).. i r t r . glDlr ilot (i ) ' l ' ul l tor il( r I lllt t lt t i lr t r licl: t l lxr l f J'lt ( 'r ll llt r viI l'i r . l. .rrril. ' 1.1. cii nu eristi.i l ' i r sl | i r ot..li . fa. l'.r' lrrlrunorrrbroolir-ure. trrlli.).r rl . it ..olali. i. ostei1..rIirrltrrii.palalului mdale.'iiiiii" 'int.ie ttc.*". r l l s|. | )i rr. botrilismul." . -in lr.1. 1.rr. ( i 'g r r l t 'i N l r r tttr l .( lrii.i r le or bit ei.IrrlrrlIrr.. rrle ruclctrlui roiu.11ingite ltrtrrt acpte sau rrrrlrirrrrrlr.'ii. 1. .iculoirer. I'roblcnre de diagnostie etiolo. ' l .lr. c) Encetalite rli.(.l.r. r. lrrtri..

L r ( 'r l 'r '{! 1 1 }l r l i l \i i I'i |r 'tI Il r u i i '. ." 'lobrdui s) ll\nnolilo ' ' L.. .r '|l . Itt ttttt'l o si l ttl tl i i .r..:fffi i)..ii tr i i r l l l l r i g r r r r .. r r r ) .*i"J1l.J." . r : r r . iI r r r r r . I I i I I rr' :r . . 1 r .l . r 'r l r r r r . i:Til'.lli:'. l r r i i r ( ( l | r l 'l r ( .( l r ' t t l t .r tt . l : r r r 'l i r l i r ( scr r r I r l i l o g n o l n o n i c) ...rri)i).1#ftf. r . 4 r t t r t r : .... . .xT .rril .rot"ttrta 'ilJ..:l ll.:r rp rrl r rl cl rrl r 1.'...\r 'sctti r l cxr r i .r.iltiit. illlili"Ji"l.. r r r . . ([(r rrtlrllr'o' r' ]r'! r.. .'11 ... r1t tt t t ' | | t | | . l l o l r tr tp l l q i . r l t : r i i r l ( ' tl i l tl ttr tsl i t'. r l r tj i !) 1 '.iii.r iazd... \r' IlltL lt..i"ttltxito | l r t i r r ) l ) i r r i r l izi c l ctti .lll. t .p. r1r l rrr.. i s pr ) i tr r h ' t'o ttl e i 'g ti n ti . lL r Io l ) l {r g i i cl r r i i cc p r ti g r r tsi i 'tt se l ) o t i l l l . l r r r r ..'tt. l rr."r r l l r l t'l l ti l ) u 1 j l l ) i l to l tttti zn h r ) .. ' \ r.L tt:t r tt'ttl r tl i i l l O .irl .tt( t't'tt1 ttti tIIi It.....i tr r tti . : l1 l) i r r lilillr liV| |lr . I r r i r i i r ( l ( 's{'i r cl l t' l tl i 'i 'i i tl ' l i r Ii r .*i.rlrse''!a' ' .')'..U.:::nut"' calos sepot traduce inifialprir incgalil. .li. i . q cttcti tttl :tr |r 'r 'l ttl r l c i i l I r() I | ) .#fin .u .Hi"iilr"'". ll s i lr p e rc c h i k rr r'(.i. l r t '. ti ttto ti cr i l ttsi vl i .i ttttr tttr . r r.rlr!(i. r ( l i r .!i r r 'r \:l . :.r'.*r"_'Jmlin":. i r [ r ' l l r l r o i 'l t{o t. .lr..i |.) .'u*t.i.) ti tttr l i Jtr .a'cl. r tr r 'o ttl r 'l r l l r l r l r r r '. t t t / t t t t ') t t t 't t 't n!( l r sTti tto r tr tb r :L o a st It'r i l d r e i ch . r '{.1r. .l...rrrr.r i l :r r '.i:. r l r ' r tr |r r i r 'r l r r r ' l r l i r r l r r r '.:r /|'||IIrDI...1... i . /. i.l$tl.i l r .. r r r l t r r r sl r ...i..t:T-i"0. ct'o n i co p r o l l r e si .i .o l l tl r . |r r ( .. r l i r tr . t 'r 1 .:rr .'r r l r r r t tn i .i.pur-. r .rIrlI r r r l i l l ( '( l cf f.oceselc tumoralc cereheloase pot ploduce .c:i l i l l t'r l tl tl l i ttt'l tl tr r . 1 y 1 1 y 1 ' 1 " ( ' 1 1 1 :... l l l j t si tl ... ]r l \r r .i. . ttct t'j i r Ir t t Io t r trrI r I t'L p 0 1 .. l \' l t.cuh*i.n r r l i r r l i .fil:r. .rj'.u.il.r.rtx..tr r :r ' lnli t t ) ( ) .illizii tiil'l:ll. . o ti cttti t sl l l r 'l r L t l ) r o o cs cxp l l ttsi v i l tl tr tcti ttl i i ttr ' '.\tl cr 1 i . tr ) p a r a .r l r .3*Hlff #. :ll#Xi{tij'r*:'iijiffi'li#:.thor'. l ) r 1 .rtui f6toinolor. r N :tttr l r :t.T. t I t r r :.il lacior.il"rr.r r l n ' i r i i r '( L . "r"'..-u. tl r ti si i tt i tl i r tr {.1..l .i .r Ir 'I'.iiliili'tl..i"..rrrrrI'rr r I ( .r r l l tr :i ."'. .ic sopot asocia semit piramtOal" *if .:"llli.l l tt.llll1l:1. l t .il:iili. 'l l ) \ r 'l r i l i) l l L r l :t YI:r r . i r r t 1 . i l ( p st tu l o l ti t. ..n. r ) Ol l 4 l ttto 'l l r tl i ( tttt) tttfl l ttturtlIll / .iii.1 . Ito g r 0 si Vi i :t tr tttstr Jti l ttt r t0 r tl i tl i .r.liilll.:imisqiele\.ttt g e n tl 'i r t ) .a par:itiziai.1"' .ilc mtzoncclalice po1.l r.r""r". r.i. l i . <.l r l t.r r l r . str i ttsl tl t'stt l tl l t'scl t r l tr ttr i r l t i :r zl r l ' .xr r tl r 'sti r r vr tl r t|zI i l r tr r l ) fj i r r r l .r. .i ifr.o tu u ll. si r r {l l r l r r r ( i l i l | ' .tl r tsr ' t 't I t t r i ''| t .:..t occipitrl pot sii pror1rrci. l ir ||r .l'.llit.ii r.1 r'I i l lr . l r l l ) u r ': i l i l r tt... l l r t. r : r r..::".ll.r ...lr prpilu.'..".i l. i a r ' <l csl 'tr l ttt: l . .r .. sclr. r r r l u l r l i i ( ( 'l l l r ( 'i ( 'N I I rl 1(. ixlT. l r o r r l r ' : r 'ro l l i r .s(.l N ti i sp l 'r i i o l o g i ce tl i vi :r 'str ( si tttl . l l |)r'rrI. i [t( xcsN i l ) l n l t r (.enti'icurarrr-'itr... ( '/ ( ) l 1 . . l .'m: :r. / / / / ? { I |. t.. r. r.:.lll''ll'll. l l o l tl r r .:i . lill.'l r 'l \r l rr l :'ttl . i .rl :r :. r 'l ' r r l r i l i tl l i r t I l l l i a ttl stl l l 't i n i .. ] r Ii | | . I r..alizia rrrila. r 1 r : r r l r " r r t l r .l.rrr rrri rI1i rri . ] ir ' 1r r .n.r' grl . r l ) i i r t t rI t ..o u l tt:!i tttti 1 1 1 1 I1 r t|. 'r ...:rtt' r l r tt tl t' t'o tt.' ". .rll.. . . r t .1fi?t.:r t:r l t r r ti tl r i r r zl r i l r si l r tl cl r r l r r ..T3"i.rl .. r ( l x n l u l u i Sch i .tl tl l tr l h tr q r l l n tq l l .ttzi.aree s:ru rclt:.:li'. ' | ( r | ( | I t rr I i rt r ti r ts i |r 'i 1 r o l i t|t'v I i l i l i r t tr r i i ) .:i.ttr ''i ''I scr l tttL tt Itti .tir..irrli.i::1.1i.1iiil:.i:ll dimin.'#'ii:fi?niilf.#ir.l'lit. " r. I ) | r.'iill.\l g r l l l i tr l r ' tl 'r tt.i t..l. l r ti cti tl i i r ttr ti o L t'r tIi g i 1 ( '\r 'st'r r i 1 i l o l tr l r .rrlrlrr.li.r . 1 | r 'r r l i z r r I r ^l r .r ') t ) ti t l l 'l |/i r { l r l r r r . t t n l . rIrc r .i.i.<i r tzj i si l r r Il .:.tl t .. .'Tii:.rt./t . l 1 tti 7 ) .r.. l r r l r I l ) o l t r . . .. lrtrll'u'r'lr1)l tlr{.l:il'llii. - o""to'" "ti'' .R t:o o t'i l r .:tp u ..i :. tnct. ' llt.?l$..r r .. t r rI t I r I I r r" t : t .J"t$#i*.I r''lIIII si sir.p.'l.jueatir rr .l. rrr l.r'*llj*.'..lil:lil" l'l.l..) .l i r n ti l i u l t . *iscri'ito. o r r IIIr Ir r r o .si I'i tl tt' l 'f r . cj i l tl ttr : . rr. l tt' tl tl tsr 'tl l i ti . " 1 ) I I r 't r t rtIo r Ittr r 'Itl i ttl t':r l tr r t i t'ttr .' .'l ' II{ |II IIIII!'|( {' l r l r r r r l r ' I ' r .i tttIIr Ir I l l tl l t:r l l :r p l i tr ':t l r r r r r r l r . ... l ..' ..aii r!r. .t'. g l o l r i l ."l:.r.trrr(t{f rrcorrrt)dAre (fals semn Algyll Eoberfson! l'/) 'l'ulrrcr.i r l r '( i r u .i l l l i i tt l ) tttttcto l tl r .ll.. r| .i lr ii : r \ | l .l| r.1.ealiz:r ptozd.iIi.i IS) 1l'rrnro|ilc por1lirirr p01..'.gat. ::fjilll.l o l i r ( i l r r r 'i tl ..::tl* rri t lc a .iii. "."*:J. .rzr / . i i ..strab: " sau sincrom llll'l. Pt i tt l {'zi l l l t( ' tl l l ( 'l Ii r r 'l . sirdrorn I'ari.. fl".iililiiH:". r ( ' s ilt ( .*il#i{ t. l ) ( r .l r 'tttl r .Til:i.ff jf:l.. 1 .. I L .rl i z i i . 'l i .lillli.'.r 'i l tl o l l i tzcl o r :l r r i ti l u i ' .yi:*:. l . l r r r l r \" r r r !i l |t L r '.]. I rt rI rt t o I r: r | .. r r r r r r r l l l r i ll r l i r l ) tr e si n tl r o tn Pa l 'h a u d .]til.i. r 'r r l i z : L r l i tr i l i r r l i . t t t rt I l i r r ::tr tt Itr tr tt tt'( '1 1 t.' . rri rrrrrl ri l i i rr rrrrrl i i l i rl grrrrri ror ...potgr'rera .r .11. r 'i : r l i l i r r r 1 r .i'pl lttr it t i'tl. 'i r r r f . . r l .*:'#.. cdnj.i!. ()llttIrttrtJtltliilc r:t'ttnia: pro11t t':tir:eat'. l l '( i i ) . l l l I i o n i 1 i I) r ' . l r i l xi l r cu zi r ') |r r tl r i l Ij r t( 'i r ttl tt'o l i r r o II:tItttr r 1 r Ir ''i r l r r r . i r t l l r t tn r ti ttcttl l t.r r r r l r 'l r ti vi ti i l r ' .ttr :. ..rr'. ..l_ .X #. li : r l r : r r r I i r r .zi u l i t.. l.r l l r l r o l i r t c x cr l u tl i l r '.*i[t*ljr.T:f ]. l t t tl i tl tl tl tq i i tp i ttttl t ( l i o l l i g r l l l l i l t l i i r i \\'( l r l r 'l . I ' r |._".-.lilJrt#x*itiTtt{fJ. rceastri o(irlourotor.r 1r .l |)It rr. \ ( . t . l l r ..l .trctalir sau lti1l1.i.i 1 . t'.' lil) .c tr ttct'1 'l tl o ttL i tl i l tr r l tr tn i l l i tti zr r l l l r 'r r r r 'r r tl r l r ' st'ttl i tl l o g ktc.*.:rl. ltlotluce pal. r r . t r r t r t r .i'ii". .:. r . ...ir.tl i r r i ."i". l r i t r r l l ( ' I )(' t I ' (.jilj..ilrl.".illill:ii. .i f.Ir l r r r r I ' .(f r ..) .t'tr tr r ttJl i 1 tl c.{.i p a r a Ji zi c i p si l r tl t'tr tl i i tl t o r IttIr .1. lillili).o l l ) | 1 xlll( ]t.ttttt ( Ii l |I|r r I'.h.rr rrlrrIi dp paTt et UI |l: : .ll].i t.!i"f .""d..rrii. jx. 1 t| l i t tq r r s i t t t 1t I l .i.?. ir [ r lr r r r .tr r r l r r r ' l x r t ..1..tr l ti Yi tti l ti t'ta ]tl tl u r i .rlLi. Io l i ttr r ttr ttl tl ti i t' t'l ( 'l ti r ':t..ini<. tlil. 'l .lliil'i?l"1i.l r ) ..lli r 'r t r 1 r ' l r i l <i i ctt l tl r ti ttl tr tl l i i t ( 'l r r r tt'o l Il r l l i r ' l i ..i9i-10.i. r l r l l t t t l r ( l i t'r : ( ctt tl tt u n t i tt i t.il tff.l ) tr l i tt l l .tr 1:tl | / ( ) l l r r l tn o p l tq i i kt l tr tti tl i vttttttt si / s:t'tt cu r l L i ct 1 tt'ttq tl si \r r tl i tt /'r l r i 'r p l o g tt's) vi i si n l r t'l a l i v ttq o t i tl r tti 'i l i i tr l ltr i l c i tt r r r r tr l r '' l ttl 1 .ttl ttr l l l ..iill. r r r r s i l r t r l i i l c i ti cl i tr r ct'o l ttl i l r l l l tsl c i l l l l ttse l tl i si st'l tsr .l]ln l l)l('ciile tlt'tt. .r..l.r'ttl : t lt .. ( l l r 0 w tr ii r 't"l ) r 1 ' l 1 ) ( ..t l r r t ( 'o l ( fn l l tl t..fl |l r .]1.lij.l ti i . r .i1 ' |' r r r r r lliI r ' ro l ru rrrr r. .tl11j"uilff:ii". ."l#llill.cllltr.l 'i i 'o l r r I 1 tl l o r t Ir 'l t r t'.. .i. l' l.lri" .ri ..ri ) Olia. Lr..t) 1 i r t) 1 .t.tlevjolea col.n".iii. i u k ur ta l i .i:i.\i l ( i . 'l '' r . o i r r i r r r .i.i. tl tl str l l th r ttq o t tL ' tl ttttr r r 'IcttI I Il l r ti r ' 1 l l . I iir t I r r i r . .'i.lt . / . t t \ l r .llr. r 'r r n r i . l tti ( l t'r tr r l i ' sr ' l ) ( ..'l i r o p o n l r t |r t.. l {) {i {i ) .s 1 or r) ...u[u.l i r ' 1 r o :tl l r l tr p :tl l r l i zi i l tl l r l r l ttt.:j. r r r l i l ( 'tl tt l tttsi ttttc ( l tcl r L i i l r l ccl o b t l t) e ) l tl l r l r tl r ttl tr i i ttttp o tr r l I'r r l .."i ') ( 1 .*i'lf.l r . ri rr._ . r .''. r 'i ..L\. r l t r r l. l 1 l 'i l . .ll lii:ltil. .."''gtii l. i r t[( r s( ]l tII( 'I II1 II||It.r l l .. L r . r r l .l.:l i'*.'r '.rl-ij.nl i r rr.. r l r 'f r l .lulrtuidill . r ol r .l t'"".ilT.rr. r ... strabism extcflr..ji'i? .*"-cemrurr.. it r t qr t liilll{ ' l _ tl l l )rl rr:r r rr rr.te tL i n .rr l| l) I l r |)il(.ri r.

. l 1 1 1 i 1 l )l.li:1lfill*:*:". '.':l. l r r i l I i o 1 r 'i tr l tr . l l to l i v tr r t l i r l i l i i 1 r tr IIr Il tr r I tl i 'r .).1. .i i tr .tt.llll"i'$iilJ .. tIr Ir II'Io t :l l r i l t( ' i l l ( '\ i ( l r 'l l l i i ti l ) l . i l | | r I r | i ( . t r r i l o r l r ' i .... a l r tcsl 0 r ' o l l l tl tn r i l tJ|q i i Ito l l l t' Ii t I |' t t r. .ji:.i.ll'1lih. l r r r l r i l :r r r ' l r . Ii ti st'tr l tl l u ..i'll*'ii.lit. .. (.il'... r ..'. r r J t i a l r ' r t l i r sl tl cscr i si tl ( r 'l i \tz i r l l r r l r r !r l r . ' I I t l 1 ) ( i f) ) .i t'i ttti r l l ctr tl t l i :r r l l r . " l l r ' l r r r l l i o l i ttti l tttr ' :t tl r r r ':tt i l ttt g .'.ii.:lll. .l tr l r o l tl ttttt i r t ( l t'ttsi Ittr ) .l.'titil.:r i ii. c * it p diu t nioput i i l c octrtqrc: : is .t.t :r iiri... .j \r ( 'l s( '( 1 9 ( . ill..rl.re.ffi....\..r ' ( 1 1 ) i t) ) si tl tr l ) i ti t:ti tto r i to l r r l t. r r r l : r l r i l r t i t ' tr tl i ( l l r tr i r r tr si l l ttttts."..:.r .i'liJlilii:i ' ( ' Jl t( '( f l r t l tl ttti ttl t zi l .1..t l 1 ) {. .ttl l r tttr tt'' t r r r r r r l l i l t r t l i t t l l l l ( 'l i l i l i i l i t l .i.lil. i l r 'l cr r r r tr r l r r l i r l :r r 'r 'r r l o .:lt#f$:l.'. lliii'. I|i :r r r r .il1#.l. r L r j o :r ..l1lf.. l l l ( . rr.l. '. Zi ttl z si \r 'l l i q |r ' ' t t ..t'o . i : 1.*ll'u'. . .) ri. r 'i r . 'r..i:9. " r .. r : r I l : r l l 'l I'ttl r r l .1':.o Itstr tn l i ( S( ) ". r .\!r h r 1 .i ?t. : .i l st.iil'"l*' jtijj.'liinl.r 'sl l ]l ( l t 1 ( 'r tsi l o r r ttt r t Io sl 0 r Ii Ij t'i ti r r t ) .[tn i tti sttr u t' tl . ..itli:'::''i::fi.lll.:::""'1 Itro. l r t l r tl ttti tti r l tr ttr ':t r n .ii.::.pt4 ..llliili.r". : r l r r r Ii l {'l |l r ' r '. 1 1. ( 1 .il:. r ..iil.l l l i .r..'Ir ' L \ \ r l r l r s i l l ( ) \'1 . t L.".#l.l o r tl e l t i p cr '1i l o i tl i sl l r rl 1 o t:l tl u r i l i t'to tr t. l r r r r l l r . r l i sl a .tlLi.l..r ..u.lllli.-i. l r to g . l r i r : t l r t t r t or Ir 't'.. r i l ' r i \ l l r | r tss0 ( 1 0 7 0 ) xu n o ta t si n r i l i l u ( l i n ( 'l t i t( '( 's1 r 'i r tl t't'l i tl tr r r L l t. :.t i l r ' I t{)f I r | .ti . . . Ir .e e s si l .1"i.u :.Lii:. L i l n i l :l r r tr t ttr r r l i l i l r i i i i o cttl r ttt' ( .tt.r 'l l zj ( r j .ililli'l.l..r ti st. .r 'l r o l r i r 'r ." .:''.l t j.r. r i .1i.r tl r ' l ttt' l ..". 1 :r l :l i tr r g r :r l tl r 1 r :r l r r ..i \{'ts( 'l q ( '.itrili:T##lH'. r L .. ( ) r 'l r z ( l ' 1 .:i ) .l r ) r r i ttscttl r r l i i '. r l r ' l ( ) r r 'l . I ir r 1 l }i tt r ttl ttr i tti sl l r u l ' tL .r 'r r . . tl c1 i ci 1 .. i .r'fui:Fi:x$.l r L L 'i r l .: 1.. l ) ( .(sinttromtd l 'r {..liih.il.5#tr $ii..i r l ? / l ) o r l l ( ' l l r ( 'z( 'tl 1 .il. 1 ... g.i:"1.: -ii."1 . I .ii.r i i l tl cst'l t ttr t t( fN ( 1 ( i o l l cr l zi si t.'.iiii"J]i'lli.) .r l l i ( l ) r u ( l ttn r tl .r 1 r r t.( l e sl r tl r l l r r l xr r 'r u r r l i r r l i .. r t r t t t l r t tI si r r l r c i r l p r r p i l cl r ) f r l i tt r r l r 'l :tsi tttr r .r..li.r .i o |'IIr Itr l r 1 r Il IIt' .]l r .l l i l ti l ) c( .ili.i{1i'lr#l'lit. t e 1t r . r.l l r ( Jl ( .i:. r l i t rr rrl r . t t ) l ! i t ) '11 ( .r.rrrr ..l:i. r r . r .llll. l .*...ii:[ltiii#ilnaaie Bteetrttittuq'tsort' . r '.*ixl*l . ."....r tr " tt. t .:ill.li.'rl:i:t itiixi.. i l l l l i l i ) .. 1 . .r r l r ' l r r l :r ..i:.r .l.illii:l.. (.r i t 4 ttr l i u 'l l Ir 'l :r l ' .uxj*nii . rt r t r .i. I 'r o h l t. .i... t .r iri... . . ..|r i .i. r L r r l ) l {'s i r . ( l i i r ( .'i sr ttt l r r 1 r l l r r l r r r i l I '.tr N /r .ti ..ll .1.11''li''.o |i r r zi rt ttto tl cl :tl l tttl ttttr l . r l r r r t tt tr r L tl ttt..l iillti'i*T"'+ :.l.r l i l l tl ttl i i '..llirillii.. 1 . r tr tl o t r tl IIIt ItII) II |( ||.j)(i. l ii tfu rif". ( l . ( ( r r i .. l r l z i t t i r . tr tt cI o u r d ( n ) to 1 'u l ) tt l tr i i ) st' r 'r tl r ti 'i t ti zl r tzr r r 'l r r r r ' r r l i r r l t t r o p l o g i t'e r tcr n i ..l tr l r r rI r .r ''r '{:r 't l r l r r l l i tttttl czl | .i c si r i ( l l i fi f l l o l o f l l o r i tttl tl 't .. r r | l l r r ' :j |l r ||l ( l ]r 'r i . . ..ill.iitiriffi i.4* '--ili.'. r 'l r i r r t . l l l l .]: t.li eoatr-i.to p scu d r :h i p t'r 'tl o fi ce 1 l ) ? l r l .llllllll. r r r ' .1.i r r r p r :r i r .:.il..tIi |.l l j n r l r .i.resit'it.1'1''-1 : l :l :li l . Sl r i l l j l i r |r r . l 1 ) 6 ? ) . r ..... It'. r r r I i r( I i r.st{.:rit i'ii ij'..:l. ( 1 9 6 6 ) . t r r r i .l l zr l ti t 't . r l i n ttti r r tl r tti t r t'o r ti tc ytn 4 r txi tt \ l r t s l r 't r i r t g r i r n i s J) o i r i f tl o l r ttl l t r 'tL p l r i zr 'i p i tl p cl tr r r l i :i o Il r tIr r r o 1 'I...*ir+*n*q*i. :l-i. i \ 1 .l'll:.ili?it. l :r 1...i-l.lll. r l l I i r z r t r t | i rr ttl Ir r r l i r l :r 1 1 r r ... l. r | {' l rI r ) Itttl r tl ti l l r to ( i r 'l :r l r r .ilii.1ffi i.. \ i s l ( '1 r i l l scr r L r tr .ii '. | ) rt r rr t rr i tt I r i l r .r r r e r l i a r yr r o sl i l t l l t.lr. l..i. r t I .\ | .ll.l.11'.1.1 r ..ir.r'.j.i:. fli5T1t . . l r r l r l r r r r l r l rt r l rr .i . r l .'J:#"li':::*111'Jfl1 jl tlii .ri.l l l i ( 'o l r l ( '\l l l l ..t.. Ii r tl r l r '1 s si l l tr tr r l o l l 1 t.r l i . . l l l l . l t t r ( l ( . l r i : r r ' ( .**t*liilti'd#.r i 'r r l r r |r 'i l r l o zr r l r :r l |l . l . .r r |so l r tg j Ittt':r . i'i:...li.fil[-i:i!::.1 .i'iiiiti:' li'l'liillil.t':li.li"li.:l ti . l l l i ? .. l l l ? 1 ) ) .ill.'r*{li:!}1ii.rii.'. r r r r .ru"i:**lulliiil :l.'i'""1i'-i: l l l 'l ( ) .. r r : r r :r l tr r i r tt r 'l ||r . ( r l l r ': i r l r 'scctttl cr tti r a 1 l 'i n e i l : ) o l l u l l t (r Pl u l i q t'tr r t{r tttttu l o r p n tr scttl ttti i tl c q l i tr tr l u t ti r ttt"ttl r l r r i l l |r .i .. .l 1 L t. r i I r 'I l i {. \ l l l r 'l r l r ] si I ) r' I rI ' I rrrrI r rI l 'l t.* THffi iIll .l'l::.lril. .i"illil'il u'. \.r r Ir r r Il l r Ii l r . l .:1.l..irr.ii].l tb i l o t ttt'ttl l r t i . r : r .1 r ' :r l r to l r i r tl n ') r i i I l r r r l t l l r l 'tr i l L l . r r .'i:i.ll..'l I t ro I r rr :r l r. ( i i .r. .r . r l i l r u ti o sl i ( 'ttl tti Il ( ' tt) i i r sl r 'l l i i l j tl l r \ r r l .:l ) ct4 r i l l i r i i ( l ... .:#..i.. : l n tl i u u ti o l r ti .l. ( I ..l l r r l r .:lllli"*:. l i l zi tr i r r i 'tttsttl t'to l tl l .1. l a ci ts i u i o p a ti c.(::.1.l..1i":l!. rl"'u[... 1 . 1 l i <ni l t r r :tr l u ..L. .:.i l.. l r r r '( l i t . l .1 r 't i zt'l tzi t l tti tr r ^ r r II i Ir Ir r II' ..Tilitlt ll..I ffi tr"l.:i.lt. l r r . ( 'i l tr 'si i .:l I i: .liiii.li..].l i accttt. .j'. . ||rJrrli(.i.:'llilir]1. ) s t.. r r l r r r tr tl r r r tl Il r tr .r '{r si vi i r '\t( .1. II]'.'i. ': L .{.liiiljlli I I I :f rl.ttr '.ri. r r i r l o l : r r r t i ( j o l i |( . [. i r .r.l i l r l r tzi i l r r r l 1 '.i.1 ) l r 'r 'l r ' .'.l l r ':l zi i .' . r ! ..i i i l r o l i i si r l i r r t( r st . I{}0 $ ) .i.i:i... l . ( 'i i n 'i t( 1 ( ^ r 'i z0 a zi i p r i u e r t.. \ l r r r r r r r .i1.llll.*liiltl..iiii i..l#!ill1H":.":. .ll"'"lt'.i :i..r 'l l r ctr n l u r o tr l i "r .r r ||r '1( l !l r i r l {'. I1 }{t8 .. 'r r .l i i'|"i ii'.ilr.i l .jtl. r I ttl r i i |r t r | o l l :r l r r t' r sc cl l 'r '1 ttt ttzi l r l l r r l r l r l i l t .ili! j:i:lrru:diliryffi . l ' r 'l r l tr r r l c tl r ' l r r r r r .{. r . ( 1 1 ) i l i ) . s i t r | :r r l . r i l l r t l t t to u l cg i l t csl r ' r l ) J{) i r l ) c ( .l. '| | r .ffi fr.lllTlifri:.. ' l r r r : r l r rrirll t ') l l i .r r r .. .fl :xx...'ltjj#'I llt tt.r r l i l r i r l ttl r r r ( ) l ( ) r ' :tl tr t.. 1 . 1. ttsr tt r l r 'l r l r t. l r : r {.l i r i i r i It' sl tr l i tr irr prrloloqirr lrnlrilarii tl t' p ttl ti l r .lili.u.i LI )1II r' 1| ( J( . l l o l to l l ( a i i .g. r r ..i.r i 1 'r t 'r l 1 \ r r l r r | i l l i l o i tl j l u r i .r r r o r r r r l tti ..'"'?i"ii. jl.1. . str t'i l t'r t.r r r r l r .. r U I i l ( .11:J. t ') . t'i tttl o IIItItttr I1 IIr 'I't:r t .o g r . 1 .i 'i t.'il.tt. r r r r r l r r r t r r r r r scr r l l tfi r [r ' g Ji t.llr. l r.I I I | )i l 1rrI l rI t ' i I I i i . I t ..''i i ilf .il.( 't) 1 .:.l i l tt1 n .

tecoco.1ut1' 'cUlott'tol.lt t t t r ...ilniltj..(t Qrtaur(i.r n\:rtlltt puprlare ]trage atentia asupra unei Stiri de excltatiO rLrrrrIrrrIi. le aflaim in fa... . .lti:rx:urit (iuHt . ililr t .rr' :rl i zi . 1 .i t. slt t r li) 1tn'ytlktir'' ttptti. 1 ..i' .r. t .orr rl xrrroilr.... apart rt tttith'i:rzii li irr rrhiul ambiiopic.r. .oduce -mli r.i t/o. ln clzrt in car.i rtrr. r i|'llI lr |ir t l( . .. rr r. ( .l r ir l cont r acliei est e consecinla idriaza (creFterea dium'etrultti ltttTtilo'r pesle 4'.1.ti .{rrrzil a pereihii :r.lIl gangliutt.{. ar ? rfT re n l ru d i n g n u s [i c u ] d i l c re n i i l l al aD oLnal i i l ot. ' . t 'l'i. (l tb aolire. s I I L { | | I I |( r.i . r r r ..sau posl.i r. 1.. .r| | . ir r l par a s i mp a f i c o m i m o l . s i l l l l l n l r. ^) a pupiGlor r l o tti i l tttl ti l c ( ) r l i f l l r r r r ti i r l r r i tttl r l l . t 't t t it t plt ci' lr t i't 't t t t t ii lllr ( 'l( ! l) r ) li l'illt lI t lt llt rl .t 1.'.r. qlli'i1'r ll"' i''pogt r t lit r ii st '1t lt it iger . |:| | | r. ii a.t tt't . lt t.r. rt lcr'itrttrt tl. t. i )oir t .na4o7o. . t 1.. '.r:rr'. 1 . r 1 .. ililt t ..ll:l ll :l:icu1i.. :r.Irootrrrr' | rt I o1r it ll( |. i)r.r t'rr. o i i i l rri .ir' l.I) ( .lo " rl('r(x. iar dac[.r' lrtri thi: r ) a loat e sli nu I ie colr plclli''-il I t im p. im plicr r I ibr el'1'r r 1li1'r r ''r t r sit i|1't l: t 1. I.ri . l . acestfenome.1| | i | | | | l { r)| | l ' t.i rr. |. t .. t ti l tttt:r r tl .t l t rl i .| Jr.f. acest fenomen nu se Droduco.. ir(.t.rr\| | l tl l ol l l t) li( l'Ioonlult ' . i tvotn o /l xi :or.i :pt1xt. Du1ri-trecereaefectrlui homatropinei.li (i .t'tt plt llt silr llr lt lit 'i l) it t I or t l't lt ' o noof il] i colllir i r l rr. ts( :l r I( r l ca . t I : ir il I(. ... . l. l t : ./i ri (. I)e cel e mai rnul to ol i . '' l t t ir 'r 'lt t l glit t uI ilr t r t llt t ir .' ' . . .l . ( ! <r lt zt t t 't t 1.l o 't)tt)u\ntputLu)ntmctrcp emmtim | physoswrnhLa (ezeina) O.tl o t'l tl i l . DacJ inervabia..|| .N. 7il . t r.l rr i rr str.rt.. t llcont t t t t l. iilr r r r t l. .\1'..l l i .l' jri:.ri .rrr. ..tt't' i . i||lilt I i1iiiI lr .r ' { ilc r ii. i n ti mp u) S l tl )sl j A l | i ..' l l l ' . I a .irr 1i I0rrclirrrr.I.t. llt : 'i. tr)araliticii (patrlizia ah-solrrli :I prrpilci) irl)irrrl cir ..:: iar rtaci se md:e$te pu1i1. . II |{' i .C.. l .r.(tgingiior 'o .tt1rrlrr"ri..' . rl i " i rl i rr.i nto IrrrIi l : r li . nelini$" \t' tt irsibla La lnce4ut 1.r.iiica esie rlt uttttt. . i t n t ( i t t . Nu toli.A rr.. '. 'i Ar ( 't 'il. r.. ) llt ( r llllr f lr llt r r lizii lr t t lr illt t '' r 'r t t t t ir lli: r zlr Al i tfr'(l{ f r t ..itr. llt t . ( l''llt lt t t t r t l' poi (| ( r.ur(.r.:rl r|i r'.rilrr ( r 'lsir..primul rind cu homaLropixd ioo.[le. r l p rrn i l ri l rIrrl r.r r(rr r ] r ..tttith i.l . Dacd..i i ..''iliali. A ..llt |t l st llt lt l': t .n'este '1rrrr:rsir |.ltt tt hldrobromi"d 5o/o. co.mi l ..tilizd.1.l rlr.rr l rri l . lt ..s l rrL Ir' ..e lcziurtjlt (1. :.) :'.Jecteaad actiritatea pard.. . ''(. i i rI i i. t'r r .1 lll .. ll :rmautoza 'ui._ l)ltpilrrdevino miOtiCd .' l . . in motl normal. p11. ii i n sr cul conjuDctivrl produce. l :tl i t ( s it t r ... ||\ : || oli.\) .. r . it t t ] t lsil|ilr r 'r 'llllut t 'lt sir t t ..h r" (... t 1ir .l .co-nsirici r/.rr. r r'liu nrtzenct.icii se nallilestri prin faptul cti ltupilrt' lrr oclr ittl ..ir.r.. 11'suuti. ltltif)). rli.i .Il l rrl ..l tl | (' tv| | | lI it lr lt t |olr t t t l.rzrctiule similari. t i 0 1 ti r i ':i l l tl r r i r l r ' i ..1aui.t.a .. rr l l l -rl ..i rrrl . de lt ziuli ale sir npat icului' in t ilr lp r x par asil) r l) r 'li( 'lr lr r i" lezir ii ..\.' l rt t t t .ti i:rl rr sisl..'. rr rl rrl ri l i r . lu r luschii cilii': i' so lr it 't 't lt rsi lt t r t t t t t r r dit cauza aCtiurii parasimp. ]l:ii.lit lt.i'lir..ttlt . 1 i l o r r s i r l l i l r 'l 'i r .rtl .1 1 rrr1 ri l rrr. IIi rorruI| i i IIr .r. D rr ) r ' r r ii. | .t.oq.. Astfel. r i r r i i . "11..rrn.r l .cctuldilatator .o || IIr |r r . 1. l x ri tl n r l rtl l ti tl rr q tttt.Wr : st pir a. l'( ) ll( ! sir r r l. Api_ lr{r:r pr.. .l .r(l { i tr l )u l )i l c i .l 1.'. t.l r .i rsi l | rl .rrr.11('"_rlstanlelpe4rpaleclpd:doctiDitatp(tsi/.ezerineif ins5 Ae 'ittensitate ff.r.r..\rii. |I I ' t' I II I i 1i I llo$1'\ 'ilc{'it Li ' t t ( llr li lr li llll n: pt 't t zilt lr t rt t lr lr ilt zlt ' lllr llr lif it lil ' .sljrrL.' tt Il i tttk' r 't r a f i a l: ibr dlor pent '..ef.ftta S. r ' . 1 .l c.lll idri.rl .ic1-ieidemonstreazL o leziune parasimpatici:" Liisa i)rriirr'. r.ttdcfitii it.. r'r ir trlrunulur simpatic.t.rrl i rrr. r . qt t r llr r i lt ot v( Js.I (lil'll1 il lrr r'.r.* )tl .rslriclr)t'i rlevin mai sonsibili astfcl hetacolinn 2.t .. ]a ochiul s. . s 4.zi rrrtr. ce o lczint t o r r I ilr t r 'lrrt -cocainei ( r t r r ilizr r t t zr rr r ... r r r t i.l. / .. I:r l ri t l'r r li. |'lllr t lllt |.s rilr l i l l g l t.ltri stelol cU 5 rnl rle procain:t hictl"ooloricil ol.nuproduce nici o modificare ia o pupil).rjl{' irr:r..r lr r r lr illt r : ii.'pulenl rrr'{ r r.5 7o..( N1r:rlrtirrr.t'i.ti c d o l czi uni rl c .' ...sii' alrrtlii' fiorrrt(r .:rr\r .'. m sihii -va'proriuco c. . lfll''rl Ir:) rtttttcotl_na sollttie 2.:j.'nu apare. pupilr.5 o/o _$! r...tC L tl U i . lr rrrt..resfe tnici salti)b.1i.rr rl r.$ f Aolir$iio . rLpatico' Dacri lozjulei estc localizati proxi la'l tlc grrrr*litl . lr 'llt t '11i.rii probelctr colirelor este urmltoarea .r'rllli .t. t'tt."ilrrr . .rgi | r..ltt')rtt.v||r'.r' r.. tr. r.h. iI it t li't r {illr Hr r l rri ori rrtr{iilr r t r t t t t l.r.' r.". t .i.hsl . . t it r lt 't r i. intrerupte in afarn. Insiilareade parru | ) .i kr 1 'l l 1 .r. ( ! tr!r rl rl ti i l z:r lr olr ir ' I i l'( 'lll: ll'( f l ll.| .rN{r ti confirmatl printr-rin-bkrcai aI ga'gliouului iiefii rrlrrl../)f//r r.i.zrrrrr.t lt t ltr t :tlt'.i ' rl . Ir| )|.| ' li . .:r1 Irr...t'r ii t[t'l '1 t':l zl 'i r cttl tttl t l . grist. i ir I t r r 't . a l(^zil[r-ilor centruiiri pulilal 'r'r 'irr sa2u1 'i itr cnre inerratia sifopati. .. i tt l r l r ttr i r r I sl r r t r r tr l tr tr r ( i t'i t l r r r r l r r tl r i r tto l ta l t l t.l i e l l f{'l ( 'l l tr '( 'p a r a sl n l }:l '1 'l co r l l l L l l l l l l r r l r l fl ( 'r ) r r r N l l l |' q i cl i .nzil rytlegie internd. 2..^cer mri urilizari e.{.Zi % Uo_ rlrrlr'lrr rrrrochi normalo contrac_ti.r I iI r r I lir ir l) ir r ( ' u r l i rrrIrrl t. i r' r . cr pupili normalii se dilrlr] la maximum.t. r '..'. .r l' { Hl(f irrk'sca' Inai mare decil. ]. i|'it .rr[r r .:eati.ii. . s t r t it z r c t r l l ro d u c | o rrl t.s i n r p:r 1 .i.i c e S i p trasi mpai i col i ti cc.s/rslonld p.. r t t ..' i.r. l r.rr.?d/icdsicaresefojoscflc lll Ltritt"rti ula centrilor li cdilor inJerioare . ..ibrelorple.'...rrrrrrrl rri vr. .rr ./.r:.I* nivel'l f.si in conditii nolrnale. Sji'ilisI lI lt l( |lljllg( t vlt sr lt t I lt t 'lxt lt l. lrlpilrr. yi|. | ...pflrasimpatiel osteixtrerultd....l rxrinpltx*lrLi nu.)' iir ilrtr''o llttinrri' trzi jjol'.rrr.rrrrroL..a. iilt . rl l rrl ri t' r' i l rl odusi..sr. ' ' .ccrcilllrilitrto l)rrl'rl:r .i r.i l tl i ' r.r*. .surr rr.i ci r . r.t. l l t lllllll. |.'lllil I ". 5 tttttt. . 1.[.rlor' l qi/. pupila trstc nlai : r r lolescenr i' ll' m opi..:r r.1.. l . lll'|ll|1|j||( t I r r r lt lr t ( lr r lt 'l \ \ r 't t r ickr r ) ' rr lf xr r ilgi( r iiir lllr lr i( r ilt lr 11' . Z llllu r t p Sl m D a l .. III-n. lt t t t it t lil.i rrr.rl r. l: :1 l i l' j' ll: : .trl tl | | r. ni \icA pupUa isii .. r ..ti.atiLrii. si sl .-madmai.llt pl! nlr t f ( l ir r so{i1i r k'olilr ilt t olr l'gii li( ill1( 'sr r t l( 11( 'r lit '( l . ln rimp de 40_60 minute de lt inslilrLre:]. :. -/.. . a n i zo co r i a p o a l 'c si ' l l l ':l l i l r '.trusintpiticot..fll lr.i trtti ulr ciilur t 'lt lit r ll i(t.l ..N. ro rrrr.i t / 1.{r r l( ' r l .1r'i.l n .tiiirtr |'oD{tr(|| lrol rtrl(.tttl r.'l l ' r r r r r r i ttl r c r I i I t I t t t I I I r' I I I l l l o t r l r r r :r i o r r sl l i l i I.11.i l . l.. r 1.i !( 'Tt ur t l|.i l. t r ilillr lr ivii 0s1't lI ipit r r i' 'l) ot t lt 'r t t t t t r lt ilt t liit 'lr tlr t 'lt lcr r. it t t r ilr lr .Darli pupila se dilati in mod oviclentr probibil li-ziuaca r. 'r . \ .exisi$ o activitato .. it r si'lr r liilo l( n l ' I I t I I I I tI I t ' ' | l i d| ' i /l ..simp( ix(i si se folosoFtc . .gangliotrrrlr.l lll rlurlo. | || . r lo pup i l c l o r.od. lit .lr'\os corrtt'ril... ..nil'tos Acela6i fl]rroltlotr Ntr bilateral['... r t 't .1.rr.l l r. 'l i'. rvem dc.rl ol xrl i rrrt t il't illt .r . ct r it r ului co'st r ict or ... 1cr r z.tl ' r r r i 1 ) r r ( l i ( i i sl l tl i t'.gl i . r ir nlrr. a) Dd.nr lrr' rrlrrl l.sc ir. . rl :rri l .:l(lr. s{j( r ul'i'r ' lt 'zit t t r il.'l rrglrll r stirntli. l..1 . ri.ul rl rr :rrrl l |tit t l: r ( lr . :l I | | | .r.i.Lrl rzr o rrri rl t'ilt zi. ..r r l i l l tl r i l i i .r rrtrrl ri i ttt l tt.:r11" mrdrirtici.t. sn.1:til.r (lo{liritril.t.)rl . rtrr.l o r.i r. f r : llt i. .rrirrrprri. 0 t r s l .. l ri nl tc cr.r l 'i c s1 l l 1 j ( i i l r o i l i ( r Ii Ii t'r ttl ttr r l t t . ytTilard)-'ln rnod rxrr..).r frce cu o slare d.'rr\ii rrriilirrrr' *r..ri1 rll Ceg maj loloiitd . l llult .C. d ilai:r. ror'r||irt:r. t ' .u t.t. Ii zr .u li('(ri. .L i " n mi rrrr.i( tt. t : t l t l tr vi r tc Etlt t t t t i l i rr :t I t r I t p u r e L i a d '.('r{rler api-(ind ia pupilei)'..l trrl ttl rl .Lizucor i: j calo sc accent ueazi.d. r.rr s. t. se ta testa in primul lincl cu metacolin i. in t im lul diJr Lt iir ii lr t t lr il.ellt... llacil prrlilcJr.1t111.rirpii.rf4 i .aI r r r l cili: r l si r r elvii este slab. tlr (rzII iD care inervr-ti. i . irrl reruptir rlilalrrrr. o I 'oNpo{}lll' | ' rl l trr. in caclrul S. Se poaiu 1.rr.s/arrlr l" cu)e . it lt lt r llt lillt it t : . .l i : r I i i : t I r r s t r ( ) l ttL i zr x:t. t opit t ii.r.rrrrI rrrI irriii. r lr lr . zr r lr ir l( lr l| \ 'ill ( ii' ( .ri i i i r t r L inhibi! .l i r i r i l u l i tti i .

t ct n l t i l o t' 1 i ci i l o t r tl c ( i {r l r tl l l l l l i co ttsl l i o l .lnei lr.r.l .r 2 i r r r /i fi ( l h ( !l n tSto L r N . l l r sr tr i l r to r l ttr r t tr r r r i r r l l r r r r \r |r .) l f l i i D r l rttl tr '. lezinni iritatir-e are cr-r. r lc l .:r l r r l r l r .r 'l r i 1 1 i ( \r r r sl :r tr l i tr r "t r r . '' .) i n hrrrnl i otrrrrl . c r.rr rr. i I r t r r t t I I rt t t l i i r rI i I r r I Ji I i rr' I I I I I I Ir r l tr 'r t r l . ( ) r r r i r l l i l r zi i r r r u r i tr u tl i i tl r l r r t i tt xl o 1 ttt.1. . : r r o. o i l e r i o l l c .intcrnri. rrrrr r. lr . i r .ti ( tt!i i l o r u l t:o tl i a t. l ) r i s l ( 'r 'o i r r l i .(. r r r l r ' I r .'lli .l ' t' t '.M)lirlir il r l( ' r ' r ll. ( x n r 1 1 ((!l rrrrr ':rlizir' lzrlrrlii r r r ) ( ' lt f ( ' lr ir r r r r r r r r r l' is r r r r 1 . l r l rr i r l c l l . it lt r t lt ilut i c o n l t l t k i . i ttl i 'c1 i i :tl c si r tttsu h ti ( r i tvt'1 'tl o s.zrrll.L lr } la. l czi rrni i . l tt.rr. r r . l xr r r l r r l l r l l .i ). r l r r l i l l i r 'p i r k.. I rLr rr i t r t t I I t i l j i r l o u r tl l .i azrirl . l I .rc . r tr r r i n g i l t . .( '( '1 t[j l r r t'l r . 't : .i t Iczi urri l ol rrcl vo:rl r.. . ) n. r | r l r l . l r.rl. c ) i tr t.rco'nun:. t. I l l l l i l )) rrrr . i'sii. .r r r . r rl r. 1 . r r r r r i i i t rl t'r r o cr r l l r tr '. b) i n tnmOr.r.ir r r u rl rrrlrrL . l i n s o c i e l e a de rnodi fi ci ri a]e aaLi vi l . i 'l i r ') .io. p:rrri 1.l l l rr' Irr.r.r l('zirr.i } r . l)irrj1iir consecutiviia miozei paretice in conte)itul sintlrotn.i oxpe. . ^.lrrrrrl.t.orrvr.r l .r l c l tr u 'r ':t. r l] l i i fi ri l rrrp i l a .rr1. t) t' l t l trr ml l toi ttncl c sul xl rn. :'i r '\l ) r i l l ( l tr tr t r l r tr 'r ' tr '.ttp i l l l t'sttl t i .) i n i . ' lulr .l i l l tl tl t tl . ..sii' rrlri mruo tlc p:rrton opusil stirnuliiii ccirtiorrlrr.rrrpt'lltruii qi hiperhidroza lemifelei ipsilaterale.l l i r. r .rc.r.r r l l 'l 'l tr ) r l .. l t( 'l tti tto :tl l l {') ..r .l e r i . r it l.lIi(li(. .i I rrrrI:i lr0r nol:rl.||) t I ' i r r t t t . l l pi l i rLc pl rrl el r.i ci i kr t l ' ) i l l i o : u . r ti t.tl r ':i l tl tJtl tl tl t ttl t l i tttti 'r ( r I \ lr r r lili. .ori r. l r i l o l l l l .t.rrl*iir rrr trr r r r or . stl r tl r r r l i r '.r l rr' I l {' i r . .'. r . .l 'i .i i r l ( f . rilirrgorrrirlio.i 1r. l t \ 1 i ) t ) u : h i tl :i t'l r \tl r \ti o /.l.ir |r.i .tr r . u .l)upilo-dilrtatoare. . o ] n i ( t r i r r .rai rr!.'l i . r.. t r r l i . ? a l tl i l i ti i ( '1 l u 'ttd l l r u tr l :si tr L n tn ttl . i rh . (.r 'i o i i r r ' ( si tttl l r r r r r ttl \\'r L l l cttl r o q .rrrl.ll1 r ! i.rrtl r rl rrrl r.1 ii rr rL' rrftnhnoplegie.lrriIrrzii.1 tl {'N tl i i r i i r r s( 'l ( tr }7 . l r rIi L i i . l. u s. . l r r r l r l r r i r l i r r r I ( 1 r :r r 'Ir i tr r ctr i tIr Ii L i l r r .n . lllil: ) ..oat hipot:llarnusul tri. rrl rr* 1. l ti l ) r ) \i ( ' r . . r '. ' r . l i l l l rtl rrrrrrrsorrl 'i l . (.i l o r p u p i l .r 'tr r l r l l l '1 scvt't'i l t'1 c.sl t'tt'r t rr r l r 1rI i i t I r I i I r i i ( tt l l r x) l l tr ) ( l l l l '( '.r 1 r r r r l r r l 1. cl:rlliclre 'l'r'. ( ) l ( zi l l l r t r r l ti .1. : r r l r . q i l r n r r l tr i Ir i 1 r o l l r r tr 1 r ttItti ( .r i ttt1 l r tIi cl ] i l l {) i .irr. r r r 1 . trrrrr ! r r ' r .l l l r '. r l i l o z. l l tt( l tr r l d l o |i t\t tr l t l l l r t.l r r r r l r r .tr ti r l i .h i rrl u ic c l rb ri rl s i tu de herl i o t1e l ob tcmprl nrl ) : rrrrrl r r : r z rrr[ r r lr l. lrri llrll lr ctilo:.(. r i l r ttl l r r r t( . 1 r . rruri iiltrs (jcle srlratdrtOriaje.tt. I}( ' I ri lr .i l rri rl i rl l i l rzr.tei r rrprN i t.tc'riri porrle Ii completir. ir . l i {. 1.i ( r l 1 o :L l { l l r r r l l l r l r ' r r r r ti o u r tr si tl r .trIrn l l . tTti l r l tl i |i r l r ..i \ .l t {'l r r r tr l r " l l l t r l r tr l Il o l ttr t'.( tl i r r ti l ttl ttIr t i I i l t .tk' i ttl r t. | | r r ( ) 1 . e p a rto :t.{ .. l ( 'zr r l l r l r r l r : r r r l r i l l r r r r .r i ttl t'r l r tttl t':tr Ii r r ttIl r I l r r l r l . r 'r r g ttsl i r t{'r t Ii ttr l l 'i 1 ti tI1 tt'Ir l r tIr isi l l l o l l r i i {.rl irir r'. 1rrrIrrI.ente.rrFirrrii. r ') r .r.rlrr cgtvicale.l r tr l l i ttt.rl. .tr.rdu Petit se inLilneqte in adonopatii laterocervir:. t l i \ 1r' l. I rrr| |rr. lrl stirnuliirii cortoxnlui ft. t l r r l i i . 1 . ( . l } l l l l i ti l r r tti l l l t t r t h i u l .tlt l.i r r i r t.r t '. 1.rgcrrlir. r r o r ': r I r r r I r tIi I. \ . : i' i l . . .i l l l i tr l i l i l r Il l r l i ( i r 'r r r .t. t t l ..i )r rr| r. r ' l. rli'o lr ir : t ' i.zl r r l c i r tsl r i t'r r l i c a tl i ttci i . S-a flescris midriazi c6ntralat. . ': r i i . { r r l: rl( ' $ i u r i o rn p o rrro c c i p i ta l e .. l.rir|'r'r'rr 1.rLstadil rumil rplre r:rreori sillgurii. t r z . tr r i t l l i l r zl i 1 r rirl r rItl r tIr i 5 1 r |o r r l tr i l r r o i i si r l r '|l r tci l . ) i l l : r . si . .ir. r : r r k r r s l r l c o 1 i 'r r r l l i l so l ) l ) r 1 ( ' i ttl i l l l i i r I: h e r n tl t'l g i i sa u l . (1i n 0[z]n.i r l r r tr ':r r 'l r r ' 1 ' r r .ttr r .l i t[l 'tcr t l t i l l rfi l r rr : r I rl r l r .trtti .r.r'.l u.r 'r 'r Ir r 'ttt1 r ctr t1 tL ti i |j i st.r'illiziirr)r' 'cr)rrzirt. 'r I l i r l r '| 1 r i . s r r r r p o l t t o .tnttfltlite si trtmnri cerebrl. r l \ r l r r : r l ( ' :. | l l r ) z r . Irrp i l rU r' :r1 l rl rl rrl ri Itrr.l r. \ l' it t i . . t r r i l r . o rni d. l . rl i I g ) i tt Itr^ tl rl o a tl c l c s r tl trl untl o rtr)tri ct. .o r l i l tl a l o tr tr i n . .rr|.Jr tttl :ttto v q i l i ttl r l r r .i r. p l i tr l czi tttr i r l c ( {'l l 1 r 'r i l l ti . l : l l r..l o r 'p 'u l ti l o u n :tl 'ti r :l o ttr : ( l ttr r tsi tr t ( si l ttl i ( t') . . . '1 . { ' r r r i o {( vl ( l c Jr i o zr rri t r t I rrt i i t ' rr .. r . l l i ( l c i l r . tts. ial reflertrl fotomotor ryi '' rlr. r i l r l r r l r . r r r ( r .|. : rrri . \'l r sr ) tl i l :IIr r i r l r r r L l r l r r l i l l r l i r l i tr ci .ti. ' | | I l ( ' \ ' I Irl I I I t ^ l l r ' l | | l r .traumatismo ver"te6romedulnre ocrvi(xr rl. care cuprinde: midriazi. x " r 'r r ( i i l o r :t{r i ( ( ) .rj rz:r rr' .i l rsi l :r. .r. rri (rr. r 'i n l i 1". crne estc lniti stabil qi mult mai frecvent intilrril.i o i i .trtl in stimulirr. i r r si r L r vi tr r r r i r |r 'i l L i r r r .. l : r r .i rre d 0 ttu n chi cer{!brl l l : a[i z0rrrrIi r. l i . l. l r : i t r .ttt) r tttti !.l Ilrrlr. .l I' r i r r l t'o tttttl i . sint prtrz.\lrrl'irrzrr lrrrrrrr .n l i u tt ( . i irrrptri i. l 1 l r t r r i .r'. r l...oltal !i :r.p r r si i cr i p l i tt Iczi u tti i ti l r tl i vt 't ) . .Ihip. l l :l i l i ti . r r r r r .tt.u lui ('lr.r r l r r( ) r r r r r si r ':r . ll.t vi t'r r l r i . si l i l i s. .l .rrlilr.u l i :l r)ri l {o ] trc i p i t:r. 'r r r 1 .rrtr :rlr.l rl ot11. f l r r l r r ) n r ( 'l l r r r i l r 'l tl ttr r tttl I I r l r.: Ir'l r lll( \ r ' r r lr ilr r r IIrIri trItri trrtrlt i: r z : riI s ilr ilr ' . r tr Il zl r l L r l ti r . c pl r.i. '. lczririi dir. i r r .i u. r.lllrrali$rni'[{] o c:11'rz. r | ! L I l. r ttl tsl l t l r l r l i zcl zi i r ..nr' tr sv rrrri r rt' { .rl rri r.i{f l). r . 1 . ( . I ) I t I i | (' I (I Ii ttl tr ti r . : r lr . l l i [al l -r. lf. S i tttl tr r tr r n l ( 'l r r ttt[r ' Ii ct tu i l tl l l o ttl 'r ' t'si c r l l ct'l t' ttl l tr l l r l l l l . r r 1r ir r r r I i r r o i r I i r ^ t r r(. l r ol i trl . ttl | . ' 1r \r'r. .trtd-Ilornr:r. (l rIrrr . ir r r r r ' : r 1 r' rrrr.o r r . ir r r r r r : r . Irrl ri l rrl r. e trtt co'socinta uno._LTnc. l r o ttl :r l l . Acest fenomen a. rrrrrlri lrri Portrfour du Pctit..cte a tlunchiuhii (1ercln.l c: mj tl r. dc irita'fie simpaticil trece intr-un stadiu d.l .o a r a o . ( \1 b ( t]L i l tt) 'i t t ti l l l ( 'l l r r l l ( ' fl /r '\ r .. r r r r r l r |' pI rrs i rrrrrl i rrrrp o ri )s i i n fl z | . r| | |i |(' | | | ri rI r .:t$ i 'l l r l l i r r l ) 1 '. : r r { . r t r t t i ttr l i i i . i r r i Itt. r. tr tr tr r l r i r ..rrr(N . lr r r r .'ttr l i :tt 1 tt ' " . r !r 'r 'l r r r r l l r r r r r l r i r r r . l r i r l l l tl i l l l r 'r r . r l r .r ( i r r ' r 'i r tr ' l }r ttr r l I r r r l r l . r r l t':i tr n i l o t l n r d i tl tl t ci r . r .ri stttr' r' r. r\c.la r .A rs eni ryiJl otez (19?1) au d(.ilc nuclrarer oftalmollegia e.rj rrzl iI r i I:rI ri r.t. .i l r rr. r r . I\'.clirninrr. .tl tr | r ':r l ll i o . t i J t l l ( .r. M '( ti ( r 4 .: r r lr r r : r l: lr r .I ()70).tto l l l l tl tr r i r '.i i t Itr s(fl rLui l ti (| l tl \'i l l r l l l :r l l I t ) l l i l n r l 't :. . r ir r t ( ' |. lr .orrolrsi\ rr' if ..l l tM r ti l ) o l l l .r l .tl rrc o ri fr" u vrrr'..i u n i l o r i ti l a ti tt' It'cti i .o r r r i l l i o . re-qp{lctiv a cornplimirii neryul r1i ocrlonrotor cor lrr.. r ) .r t .i I t' ltr)d)t..r. r . i ( i L ir' . e\etcitii el:rtl. l ! r / r l r rrr.1 . Midriazr 'rrrr r|r' rI| l)lIirrrri rna. . r . t t lt r r r r r li .rtl tr l r rrllr lr lr .IrI irIrr . ti ) ') 'tt tt t ttt. irr ..ir'r rrrrrl.l r ttl l i l i t' l l ttl tl e l ) 1 1 'zl .r.7 r ii t r r r ir ir il tz i i p s i l l l rtftl fi (i 1 r ? 5 o 1 .r. r i l r : r z r i i t r l l .rrrrlr'.r . rrr r. r t t i o l f I t t t l to l t t t l l t i . r r r r r r ' l i s c p ro l r r sr i ci l r : r 'tr . r r : r _u1|Ll rr L o p l c u i r i . a !fr.. (i rr r. lr i . z r i p . rl I t . : r lr r lr r lol l r. r i . l . \ f r r l l i r r z r r i r r r i r i r 'Ii i r l i l r i l i i i r tc[a u tTtti t.r(l ( . '.r ' t r r r t l.irrzrr o)r!irr*1.Iit ll t t r' 1t t t I r t i 1 . i1. r 1 . in ttmori mrxlirw Lirr:rIr'. I ( i . .r.r. I ' r r r rr ' r .rr. sti i tl o r t'r l r tttzi l o l r .srt.i r l: r | . r 'r I r .l ) l r ' r r t Ir ( r '\'i i ( '!r l l i i r 'l r i l ( 'zr l l i .rilrili*i'. r r r o r i i l i .|r. : r . r r .i l e temporui . l cl l tto N . 1. r r r r .l rl -l rto l r ri r ()l u r .i r r r t r ttl r l r r l r t ( l tr ttto t i l r l ctr r r I | | I I | | | | )| | i | | ( .r 'l l l r i 1 . r l r . ttr tp tr l i i l r IIi r ttr l t IIi tttIr l r r r tl o :ttttr '.r 'r 'sl r .le.tl l r r r r l l t'l ( 'r {xl {l ) r ' l j :l l ) tl r i l . Slirh'iilza lloate fi con-(ecinla.l ttttr t) l t. itrli\.. ! r o i l s e til\. L tl tr r l }|i r tt|tIi r tr 1 i Ir r Il r ' tl ti l l l r '.\r. Ir ) l[ idriala sl/asticd.nu siltt scmne_ de paraliiir.\r '.l t r tr tttti l trl .rL rnol i l e i rontal c: mi ozri i psi l rrl .r l l r tr t I ( i '.tu tttr t i rt I t rI r' t rr t t t rr t t rr ( I t I | | |r i I I : | . . r'cl'ltrrclol totornotorii.deii(iit. llll l.ntl i1.rgirca farrloi se asociazli ou vasdcorrstric{. r l i l : r i . r 'i r . ('lursi(I. l '1 1 .i l i ttl r t r r .rrrr1 r)t. r . r r I o l i r r Ir ' :r l r . r r r r l '.l i r t'i si r t r l tsr 'l o l l i tr r i l tl t'.r Jl l f ( i l ) L l r l ) t .. t|I) |) It. r tIr r r ttrr Io t i l r r r :tl t r l r r r tr ':r . r i t r l i ti tti l r tt n r l ti r l i l ttr 'l to sl t ti r tr tt r tIr ' * r tl tttr ttl tl t]t t( tr i t4 l t i n i ttt.ilr(l{r'ul si in tubelculoza Tirfului prrlrnonrr.rr.r l 'tl . Sirrrlrrrrrrrl I'or. i t r t . . i l t t ( .i o rl tl cri u 'lllri /rl rrl r' r i r it t t l r lit lr . r r r . I.i l .c t'ti i 'r ti tti i tr ti tl tr i ctr tti tti t l tti r l tr r r T:r . r l .ultti l r . ln leziuni progr. r lr t l ti l ttts l o n rl .r l . rlr .r'ir .rr rrrlrr.tt. slrrrlirrll.'. rr. r l) r t r ll tto fi l o i n fi l ti rl .. rrr rr . r t .i l i z irl . 1 .i . l . .'. l l r l rl rtl ti l r ttl ti l l n r\' (. cxo1tamie. \ u l ) tti t) i tt r l l r I I i I I I I I 'r ). \'l si IIl .l i r .ilortu:perioot a . i .t I it tt l r '. <. A( . l rrr r.i:irrtti (ltt cenlt'ihl' gi crl.n tt'ti n r l t r r l i tt:l r r l r ': r ' orl r r .pere in contextul sirdro. r i ( ' j r l r r r ) l r 'r r l \ lr l l i \ tl i tt r i i tttl tti l i tttr 'l t'l ) l t) 1 l l l ) ( 'l i l l l l .i t . .olr. 't t t r t : t | i o r .i ttti l r ttIr o tr r III l 'r l I tr .r r l i c r .].imentalprirr inllibitia co]11..r i l l ttr '. 1 i p g tr ttr tl I I ri I I . sal doar uqor diminuate. .i o l U tri m trl :i .rurt. \ i t l t ( x t t t t . s i i t rrr { i i .r r r tttl to zr t r tt'l "t't'i r ct l tl r Itr l {'r . r r l[ ir l]rrl )j l { ri . l tt l r l r l r . l .r .

cit qi fi]. l . l rrrr r ir r ir ( si't t t lr ot t t l ll t sNTt ln. .1.r. r' !r' rl r ( sindr t ut r l Nur . S i l i ( . .i. rl. l: ) l'rtltli ii prtltilu.l'ural. l .1.r. ir : su.r ir t r s lr r .i ccliil:rll.fi ri u\rl )zi r. i l c o s l .r r l r ttr r l ttl . \ 1 'r r 1 i r r l i l rl i l i i .n.l. r r r r t l k 'z i tttti i i tt l i i tr tl to tr r ttI r \r 'g \'l J Ii o l r t'tl so tl r l .iiikrr a..i r.1 :tlr \. rccl ..rrIlor comun (intre retini. 1r u I illr t 'ii l: t lt t r t irr :i t lit |r l: j lji r xr r r lr . i l|r r i..t \ t nbulosit t l r r lr olil. amaurotici.zi ttti i i se r l l l i l a tti l t']ttl r i i i l o t tttl z.o 'rl .L. cii. fi b r o l o r l tL l p i |r . I'r'r'r .rtlr hil(tt)?oftr. rIi ' r . l rr olr ir r . lr l. . r . tt ..Ir ':r Ir IL tti . l r l r l r " . r r .rd. mtltiplir. lr) I'rrroza. r 'i..t4| lirr .r.e rel'l.l l rrl rl ri rrrrrl l l rrri . r r. | r r : r lr ' l r r. l'r r lil( : r t r .lirii.rd. ..i ot rl i rr i r r.'r ltttli ii ltttpiltrl h urt.( |||i l i l ( r tIr r :r n r l r r 'Ir t l ttt.ltl.I:l c x u l l l i p u l j l a . . t r l t t : r I l l ri l r .| l r i l l tl . rrrrrIr: I r' r'rrI {s( t "i.. rL tL l j o ico n n $ i i p o r i l ) {) d u cti .l.l ri. i !l n' r1. .licle opti$f. tr i .cbr: . r lr x'ln't t r lit r lili( .' l rr sl .l.tl l l n l l t tn : ri obi $l l ui 1.ni'rl. . ri: r l rrrr o l .solisii iu nc-r'ritelerctrobulbarc..1. l..r I r.l ulrriu.r .ot :)l )l . li?i.rttli ir 1ru.rr' l i ti i pel ol o gice c: .1.rr'(irrrrirlirr comlticata sa cale. l so porutc intilni in: tumori mezencefalictr.tii 'pztpilure &sacial. ipt r r i r kr pt t lr ilc 1.sl ri l . fi ru)rcgltl:r1ri.' rr' I' ' ...i' lrrl'rttgir.l.. | . r 'l r r l t t t t l r t o tl ttr r r r .kr'...i trrl rr..{ .r' r. ll1. .folomotor apar ca lezultat al leziilii oljcir.rci tt.c rlocit r.fl c x i r. lr l o Iu p i Iu c .yt.i . .r. r.i ci t.lila stinrulare. ' . i rr tr| r. .t.i iv i z i u L l c .1. . l: r l: i : r 1 1 . lrr iir.ttl r.ri r rl r r .i r '. l i ' n' ri .r . I I r|_ .orLI. :t_ llti 1.) . de a.l tc i trr.d.i si l .. zrrttrl zrrrrl'r. se g i sa .ianp co lezirlrLilelatcrale ilr'chilsrrL.r'rrrrr:rrrri rri . qr: r lcr li colc llc! l. rttot i r .uri:lon. .tl i tttttl l ttr ':t r r l r tr tl tti r .s. llr r r r . lrils ) r 't r I r lir r r I r r. rr'r. s.iJ ic ti r i. t clilt >. l ||l l ri kl i i (l t i I I i ( I I I r I i I ti .s( .rincfiia. rir'tttrtIo:r:i:r .l I trl l rl !r)i rr i. L..'t llll tlln r. cit 6i cea coirsensriald.s . r tr 1 r r tl r l r r L :r .lLrlx.r sirrl trrrilrrll . t t t r ul r t t t Lr lt i.p u p i l l l o 1 1u t1 g c l 1l jrs o l i a l. ' rrrrrrr i.. . l. llr l: i..r. .ri nolinal. i.L jzolllt:i l pupilooonstrioliei ll ltlivitt'tt aprtltltrr /sirr/torrr rti itt lnttll IJri*:r'!totL itn:r:rsu.rt1..pttlilrt. r ' l r t r .r' ri l i . .1. i tr l i r r r l r r u ' i I It i tt i t tItt l I r o r 'l tr tt .sl semrl a fost doscris in neuitele t'ctrobu.ttt t l lui lt lir : ( sr t r .1 rr(l r'r ir r ir lr r lNlil. r t ) ( t t t r .. :r. r rr o t l l i t c . l)jr(r lr rr r l r r r r r tl r 'r r zr . ir l trl r. . / . pareza pupil . lt : t r t .| |Il .rt i.rd. l .r. pupilarl ambliopic:i apare in cazurile i]t care leziunilr rr..lrur?.r tt. I ic ir r r 1r I lt t t t r '. sir t t ir . t.i 1i rrrri rrrrrr.kr. l)(! I|:||(|r.i:rt r'.rrr. llr \ . . lY cm o heni :l nopsi e i rs{)oi l rti i rtr . l .t. : r i .(..r.r t .tl i l r tl 'i tl l .r.oop(x'i1.. Airr. aimpurilc uizualc hinaxtl e.l. r ' rri i rr . C i tl ti r .irzii.le d. ' I ir r r ' |' r r' .r L r lr !ll. trece in fatra corrjstu'ii l)osl.tt i. poU oencefaliti .zi trl ri l t: ciilor com ule f izuale $i pupilar e. l.i .lc.i[iiti: .irl.r o rr yo i g o n .1 .rlorlr(.jr c ll 'l'ttlht.ptt'opierc (tlc ul:trnndlrc ) .Vll trrr'l .r. l rrrrrl .r t . il) ( ' r ll l l l s i rL (j r i rrr r': rr. ) a fos1. pupilo.i. rrrr or .t r ) .. a'tit cea dircctri.l r i (l (.obolitrtl de la regiunea tuberiand.oduce i fus1}i ri . :t) l'.l: r lr rrrri rr:r l 'r' l i k rrrl 5 i i rrIIo r rr1I| r.l za.rIrr I' i(i :l .r' I IIrI rr rI rri IIr I r.rralirie yr.. t t 't't .]iio]l{r clt intelesat'o1l ol'bitci.) tl) t t i t)tu. (x)lll. ct ie m inim alil..rr. r o{io it t lt t .l te m a i vcn tr n l fi csti o r 'csp tct'r l i i . insl pot t i ir ] t t r '{r r Jr r lr '( lilr 'r 'r l I l. i.' i.r'rrl)lcl. o r r l ( r t r tr l tl l r .(rr)(fl r ri l i rl )l l tfi rl i l c r l . t t it hr lit t lt t lir r .ol ri l l i r. : r r 'r 'l r r r i r rf i l tr r r {. ir r l rrl rc s s i i rrci . ' i r l {' r ( 'l l cxu l u i fo to u r o to l '.r l )i r l' i' r .r.. pro\. luminoasti a ochiului'si. : ..{ .rtr| .o ttl l r r r ( t.tlblh. t t i. l: r lr Lm ir ri . oit : rrri l rr. I .. lr r r ( l ' rrIrl :r l rrrri r.rica pupJla si. l .. rrtt)r' l(.ivit2r1n'. . i .. ( i l t ( L ( r ) scb i l e l l r r i vcItr ] ( xr l r ti i i l l t i i Ir ) r l cr i o r r r l ' r : r l s t t l r s l ..rl :.(. fie cxcentlici. f icr(lor{rir singulari. ri . i:t. tde .pil u. .. iI r i( r r . i o ( 1illli1lr '1r st lt pt it r zr r al l i {r c nr m ai o r er . r'. liclr f ( ir r .r)l .110(ilr' corLsensua. : r l: r . .a'intuneric liclilextrl pupilo-tlilatator la intuleric este Inult rnrli vttlttcrrrlril itr . r'rlr.ctia tlirect:-r." l r' :rc{ j i i l )lli) iluil. r lir r |r r zt l| i) . :r('. rlc obice:i prrpila F"stedilatati (midriaza arn:ruloticii I rr llz i. it r 1. NV) lrlrrrliri Tnrpil. r rlisDt t liut jlr r pt t I illt r ' r jt t l t lt t r t i rr:.tl i i . r l r.ll l j l o fl .const r ict or I a lunf nil. prin si.r r I r . r ' ' . Se pierdo rcr. l n ri m p u l s l i m u l i i ri i p a i t i i ochi ' ]ri i i rrsrr s.z.r'ri. t { . r l. it ir pt t l r t t llr ixt t lt t i llo lt pt r t lt it r lr .islrLtrr rl lr liolnNl. ' l .1 )r' i rr (' rrrrl r | { ()rrrr . l i (fl tl n oc l i n i c o o i tr0 :tc o rnpani l l zi i i tl tl ol r.rea ochirrlrri rirrrrl.r1.i 1r. oohiul zrfocl.l c.. I ' r ' r)rrrr(' r' . lrrrl slir iitos este stimulat qi cdiilalt este it. r r r l r t r : i l o s il 1 ( l l l ( f( .\i nl t. lit Lt t nur lot sllt b. a.ziurLilc de trunchi cor.i.lr r r ir r : r.(l . kt r t ii. fic pe ccrr.l ' r_ llit. i( 'lJlu'lli.cl . I r : r r r r IIi' I . ' fer. lr ) r r t t car {io lt r lilzillir lr r . l l l rrrrri ri :i .cdrile relleaului . tiesorisii ilI olt(xfllirliirl.l irrr..i i l nrrri l l t 1rtr1ri l 1| rr.r' i (ri r' ri o ]rri r : r. i i . rrrsi I rrI I rrrr': 'i l i . l r:r':rl r / r ir l ..eltnllLi. r iir iLe r eJlelx *lui. |lt t 'r 'I t lt vt 't t l.1. lr l. fie peTea uJercliii.'l ...:rrr Irrr 'r I r .i rf rr hrrri rri i (rr.r r lr r r lr . lll itoti t tlt ttn lttl.i. r .lconli$nr.i lttttrt rt lt.r r 'l ttttl r r r tttr l o :t. l ' .ln lczirurilrr unrl. rr rl i prrl ri l . rl r. l | .ctia lulilar:i la I'ntirrl . t t l .lt!: (.llrll.(.inaintc:I coryibr g. ^clilsrnei 11roduc .r . r ' r lr r r . . tr:t 'plt 'zit t l'ii nuir r l. 1i t I it r r it r t t r r t lr r .r' i i rr iirs1.i rapicl. DacA se ilumineazi.i l o r r ilir ..si corr '. r z .1 t' rl i l .t :t |) tttrrz]t lr p l.lri.lolomolor (pupila tL: tip Ar. r' r' i rl (' (IrrI | rlil r) ii -l l i ' rf\l )l i r' i r rrrrz r (l i l Iro l tl l r... [.i r . r r .i. (o u rti .itt..l i . l i .ii. lic r . 11t r ] Lii. lr ir t l : r lr . leuropatiile dlabd.. n.1r.l l r \l l l l ti l i l l Q rr)l rl 0 r 0 s l . sclerozi. r . a reflexului lotomotor (sindrr.p tttr)il. l..rr l . r. r r I I r r I rIIil ). Existii" dozd eucnlital. ? i -.iri.il rellr.lirro. ot t vr . Iiiril. r'efiexul consensual la intuneric. i i c r l i u l ( i {'l m a i p l i [u zi l 'i l :r l l r . i ..i srrrr . '1. gt r ') qi t r ) int it zit lclt .. Llrmitt.u1. dintr-o leziune tlistraetivii../r. i. l )rr r. '' r .l l t.s p uns foar.icc . r ilr iz t ) ( x ll iit sj l l l . ollrr.ir..'r.rt .t uLui .l lr t i ll r ill il r i . .rl i i L.lui optic slnt irrcompletc.iurt oltsice (rtrxti-.re Jd.rtttrtrl. \l.ia hcmialopsicir.r)$.islno Oranio-ccrebrale. r r r ir .si fi l urol (j fnrr.i i -qigrr fl .i'opini:i €)ste evident .lo trlo o lr.tl.l tl i rrl ri l r r. c/r.rrr' :rl i z i c g trrrc l l l i Ini g1l qsi 1.r r Ir l i l r ':i :l r tr r r tl fr ]i ..n 'ltrllll litfurlst. pulilar'ri a lrlrui ochi osto ([ i I r] i r I rIi t I l L iiiur lrr oazril in cale ac1. in.. i i l tt{: r l l r r r r 'fr tr r r .rr ).ir l('zil'r.ti i' rIi rr' . i rrrtrr i j | ri l l | | tu. r i t lc t r t ] r t i0 Tt r t . atit fibrele pupilare. . tr. t r t l r lillt . . lt ilu. ii ( r int lr t t wt t . rrrl l r .imu1::r. r r il. I r':ri.i rzrrr. ri rrl l r ir r r lilr '. l r ttl r i !r t.' t t t r l lnt t ll l trl u rl " tttt i trs ..r'r. ..\Ii o z i .r'.ti l r '.r' :. |r"r'r' J r r ' : r I rlr i.| | | | sIII 't It .l uki trsotr.r l l i l l l l i i sl i l i r r r o r r l t0 .c ir rrrr()r.1 .r'r'iorrrl'. tP'it .rniLrtorale.I.. t .L lj.\ "/)..i e i p u p i l U c pol tt.r. e ste l r o d u si n d c a ti l ) g e l e l r'. rc l s p c c ti v d rrp l i ce so pl .-1 00i )1.l l i l rfrt ul tl i tl trtl tl .. . rrilo.l al .rd. r t lpupilci lr olr icr :colt sLi in: t lit lt 'illziL. . r yi lr r . l r r t.i l i .nanticii.ci 1.rtrl rilr r l.ril rrl('. rniozli..ri. . )i s l . rezulti.a.(.i l . In acuste cilzuri fr.i rl|l. r t 'ol.tc se g!'tseftc Ia nivelul chiasrnoi uptirr.r .1. lrr)do fibrele pupiiat:e se alespart cle cele optice) i :t\ I'u'rulilia pu?ile.rIr{ i i .i Ii rI. r 'is lni.ir*. ii lt t llr t t t 'r ir i ! | rr'()Il |()(Ii IJ r' .i | r.ecu trulburdri de uerlere. sr t .l.onit rlu lit cclilrt'll.\llolilL'.dri tle uetlare. .ltultt. Il l | | l t \. r r rrrr r lr lir r lr ilr I lr lr r r g i r.l l l tS . r'.r i rrrri Irr ccrrl llr. '.rc a C l . ca.i. t i|t ||A |r lt ' ll I i rI I rr. r.:r tr '.1)i([('ttri(jai r' rrrrrlisr )t|r (ilt. Rc:r.rr. : rr lit t lt ilt lt r r t t t t t l Ar lil cir lc t t t r xlr . ttl r ' J . Lit .'.l:'i 5i p. it r t r lr . lI rd.zirrri carc afecteaz5. rllir i o ! r t l r ) ( l l l ( f l l ( .ilir.. lr rrilrlul un etiurLilot mezeuccfalice. ot r ir . I l)'lttt [bu.oc d rru ti i .spunsuldircct la lurninii. ttto {i tti 0 i t to l l r r r ttl r r i r l r ' .consensuali oblinuti. t r l lt r i ll t it .i rr lctinci sau a nervului optic.. i r| | | | )| i(| | ' .: sl l rl r l l r. ic i e s tt tl tr s (.rrlurigit. i l . liyr u.. cn(rcti[lii..rzrtti .ttr. 1: r .rnli:. il t r .Ir| .r l.l l tr-ro l c p u p i l a re sl nt pi crdnte nunl ai Ii ! sl i r)l I .nicril.l l l r' (l onri ria r c&t ivit at ea p1t ] r ilar : ii ( sem nt t l lni ) I ar cus ( it r nr ) .r tt l ttr r l r .r il. ( .. Il i r ) z:r . .i nrla.t.rr. r rl .r r lit t . . rii zona d. llc r r r l r lr : lt c o n to d a l e e s te n o rm a l .i rr.l rrrr rl | l | r.

t \ r)rri t l i i j l l i l i \:{ .tli l r ttl l r t' 1 1 tr l l r . . 'l|. 'zir r r r i r l.. . r. . si ( ) lr r ( 'r r r : r r ' t t t er .sl i lr(rr'.i rrl trr. .fd i c (c-r1. r cr r Hliu{"r r ! .' .rr? tl:. rllt r tntlqnisnt.. . r i: ur i' i t r c tr' :tl q i i l . trl rr i l l i :r \ 1lr lr .1 | .r .ie {i dc dil:r. . Ei slabi.. .I 1 1 1 I1 .. . 1. blism 1 . I r r r i l ..i. c Lr isr lniliill( ' { t. i r r ..ti. r r lr r lii ir r lir l rru l :r.i s i ri l l l | s l i r l l ' | | ' l i tr rl r. fapl i rral c l rI r. ttupi Arseli si Opresctl(19i[]) . putorrcnic ii. lr r i r r r ...rrcrl f l rrrl i . ) c o l e c . I l( 'li.r .. .r' zi rrri l r. yiir 'i. ' . \ Ii l \r' ll) s : r r r i.| .ci . rlir s { . t t t t l. . ( ' \ r ' s c t r i s i (rl x ' c s (fu . )i ( i) .1... . clrr. r r lc o s r' l ri l a .:rrrriI iot r r r (I. ""i0.. .' i i . ..rl i tl tr'. l 9 i f)). .:rr t 'l't 'lr ' r r 1': r . ) r I r . | i l rri l i -ri " (D ri rrl rr.r r . ' '.l r r t .c clonice Si ritmice..r.r ' Ll rrtl r ' ttrr' ttt..l ri tJi i ti \rfi " .1. . '. t' r.cl. ' r il. l l t t t t t ttl t.rr lr u iuir .rr rl rnlr ' iir r .rlr 1r:rirrlrqilr'). t lt lo: t ii t t t 'r t lt t r t liiTt r t slr t t lt l iilt r 't 'r I t t t t r I : r I 1't 'igt 't r t it t : t Lr t r t r vlir lgiilor I .tl ' l ' trtttrtilt t lt ir lt t 't nr t ilt . ) . .i cii ol ogi . I | )l trrl ' tt \l ri rl ri rl (l l )l r' 1r' rr l l l ' r1l l r rL rl . ..t l-1. .. ( lr r r r lr r 'r '.| | | i I l )0:l i c Ii :tl l N i ' rIl l l tl l l t l i )l ttl l . f ( ) l) 11't 1( 'll' l1i'il) ) ' . r r J r s lt ' r ' i ir r t l e o s e l tii n : a ) p a l a l i z i i l e o cul omotorri l ui corrun ]l {i cl l (.. r r l o l r' rq i c c ).' | i i ' .ti .( l i l r r l l o tr l t'r l ttl tl ttl r l t ( l ( r ( t tttl ti l i tzi tt. r ozir 1..i rrrrrl rti rrr.j J o itci r l rol fcci i ornl rr rl r^i rri r..1 r r' (tl i rl rt' l . r r 'l r t l o r l I I I i I rr Ii Ir t'r ') l l l r r xr l l :L l l i tl r l ' I:t | ( t i | |t I t t t l "l tl i zr 'l tzl t' l l l ' i l r k'l l tr 'l l ( 'i l t l l l r l l r \ .:!.li.. i: rI r si. con^st iuf il'. r r 1i< ...1i :r. lsrr) .l tl 'Ir r tl ( |. r lI I 'r 'r r \ ". l1) 11|. \ .11.. r 'it t r lit r l lr t ir r t t t t t t t t r r t t ( ) 1r r cst lt .i oai. .l i l pi rr. ' i.L. 's"l. n a i grc.' l1l{i? . lll71) ( Ar seni .xpl i Irr fr : rr.r . ..lrrovocln clr.. ) . r .|l |I |Ii I l l t trrl r' l rrl :r1" r rt. r r lizir ' 1i f iiuii . ' ' ' : ' rr . tr r r r r 'l r |l . . Iri rl ti rri l l t. l cer ld.i. l )l ( ' rt t t t 1t t t : . \{. t . . | | | \ r' I I ' (.rrrIrI(' si tl t.( loI r s I t ir r (i :r l r g rrl :rr:rl r . ( 1( t le \i l u ti l (' l ri l ro l l rl rrrrro D rc z c l rcefal i co.csi i exi sl e o . .la lumini fi cotrl'('r.]MI]N :!.i ui l ot('l( . r ar ier iosci.h o l i l l l ' n tc .. r |( (I(. i r '.]. rrlril:r rrror . llncf u boli inf r : c! 'iolr c ^( glipi '.r. .tri rri ()1 . l 1)?l ) )... . tl rrcl cr fi i r.l ul i i .l rz ri i . r . l)u D i i .r' i l rrct l l rri rd). l r l r r '. trr . r ct ..rl ri rr r iI ir iji) lc s r ] ! i d e l e z i u n j i rr g i rrrg l i o n i i s p i tal j .i. lrrl rrri :r lr r i rri r.1)Ll i si 1'l rr.l. it lr llt llt t r t t ir t ) i.r.r' i 1 ]c 1 n i n a lr1 0 o l r. 2 (f o s r... . i .i iu rtisl. s1lll.rr'l l . 1.ir. .t. . r 'i. si . 1 l )i ? ). . : .rr ' .1 i 1.rrl .a .. .i tI.r r'r czi t' 1x. . t:ottltttI lt'.()l .. t t r t t i t ts ' t.ttt. l l ) rrrt I. ill... trrrrl l r r r i|lz ilr lii.{ 1 s e r} i [i O ]j rescu (19i !]). l9ll2) ..l rrsrr.tt i tt't l l r. r I ' vlr lr r i lr r t r r r r r r l : n r r . ll) {ii) .l ti l i l l i .r' i l ri r lc lit r iir i ( 1lis tr. . n \ l l l i sr r elit ili t l'illr lxt t lr t i c rrtl | ri . i.. i '. 'l'o tlltlll. .. 1r ir ni1ile". .qert'fet'i. dc sot lsil) i1it i! 1.rrl .so "ir t r ( 'r {t it r . .i rsr ai. . 1 ir '.1 . rr lrlrlr. l) l( r l( t ( 1( " ' .s l l i ' l i d c ta c i i .r' rrl r 'i tl 'I \l . 'r r .| .rrrr rrr i Ii rl r' rrri l rrI f r' : | | | |.. l( ) ( f illizllt '( r . r . . .('ri Ji'roul'Il p{)lrio e\ista irr sta{e .\ i l ( ..r.t. s coir t inr i'. s i rl rl rs o IrrrrIr.r lr ' r ' s ilr nr . l. r rr r r r r. . i .s l x )l sl l ri l i rl . r r r l.. .. ri l rr. \'rt.i . '. d) rl1]eori f:il.l tl c rrl i l rr. . N (:1't'rllgiu ( [ lt l) ii' t r t t r t r sr r .i i l t i r l t'l l l i l l l l l t' r ttttsl i tt l t 't \ | t t t i t t t) t||tt( I'( ' t i I r t I i I I tI (' I0 t <l c i vr r Ir l ti ctr l Ir r IIr r r l i i Ii ' .. 1' l111r 1t lizt 'r trzli t ( lo: lr ..\i \l .1'f .{' gi uri (' l t Ii t(. cit mai alos la .i'(." ' ./.ttrltl so stll l)uin(l serltltc obi{fctivo: . l .. r lt lt ''r cr t t I t lt lt o i f t t lt t Lt t l . 'l r l r ' .. r' trrrrrrl i l c i IIII| . .p l i rl i i i r. . 1xr t t r r vt r r l'1i: r it l t 'a' scur l'c r oYr ||] gico *" p.' . l rl rrzi l i r. cNre intol'cseazil irisul atit in lepaus.'r'rr rr r : r l: r ..( rtrr'l'rr 1. . . t t lo ' ..)[i (i .Ir. : t l t l : r t t t i'1t t t r '' lolxr gr : r l'i: ' . rl :rr' .f ie" s im pr tl'it 'l{icc lir lt 'r ' ' .' i . r . I rr| | rt | | lt r i { lr r l l r' . amlli. l)rtxu |(f r lt f t lr . rLrrIrr| r' (()Ii r |i t r t t t I t . r .r'r .?.' i . t I r r I iir t . |lci( .r 'r l : r l .ii valoale scnrir) l . .l:r.'r.lt'[. 'i..' t.$tc i uta. . c) miastenil gr. i l ( lll'vl. (boala lui Steinolt) lr [os1. iliir r ..v. ( lir r ' l ri r. r lr .'sr '. lt t t ilt .i rrt1iorgaui c:i (tl i n parl l ' rr Irr.q$qioilr' . . ir t t Iri rt / r ' sr ' 'lt .||I) t'l '( 1 1 'Itl i l r l It|( l t'l ti l r tl l l r r ttr r .: . l ." rrrirrr.s c l c ro z i i i n l l i c i (oa un fel al e .r.i. ir . tt. f i ' | i .r' IrI' orIrrrrcIr. rl r l :r o l l ri rrl :rl i . 'git lt t t 'lt . .rL z i t.' . r. 11.. lc lilt . Ll r t lr it r ci lt r t t t t qlt it t l I . . r li . r{ r'lrlirl0.i fi " 1" ] in ct t ' t I it uzc pr r dur it liit r l ir r 1i ([(f 'llgiilo la' f cnt nnclt t t l 1i r...l l r . l l t. .irIioIIIIIicIi)I) irotrsliluie o cniitate patologicli(sarrmai lrirrr.i rr).1atiopupilar.r. \r rr.r.r ( :i 'i Isi l r r l Ir 'r r l i i ..)primitil)ii11 (irnproprirr sr./i rrl . l r ir ior i.r. o l ti cr l l l l i tl l . (k'N('ri$rl urr'(. .|I|tI| o1o. . l r l. .ri . l1) 'il.. r|rl )r)Dr r ill) ilr f l.ni stl gnuN 11r prrrlrilrrr'") (liis(!'. ...)-/t ) /l l ti lit ( lof ! .l r. r . r 1 ." f. ..pt i.. . rj i tn])1a]r]tal i cl ' J l L ncnl tl gi ci rrr. r li. i i i r t r '( r .rrrl|rrol.l silli... ( f li( l( ' lli( .r ir r . .. .i i .l zl l t l l l l a . r l rr i i i i ) 1 . t llic|i ill ( 1ll t lr .Lrdtrccl al ri Lrsj (l { r l rl l l l r. . I. 1t1...ri {) l)upili mjotir:li cu contraclie lelt5.si }} (} i l l l ' i tt.i s i r.. O l) r cst ill'.. .rrlrirlr. . . lr r .:i ni eni sai l l l l l . ir ir r .I{' I t r: I i I r| | | I I 1 i ' r' r l :r rrrro c l r i si l t l l oi l l r (. lt) ll. ir .:j " . t r 's{'lllJir lr r r 'iit ( t l! r 'l|. r i: rr ' r r il s jt rl rl r)l l l i u l t c ti o b o a J i .r r 'r '. ir lclr lci ll) ?1) ): .r... . . :rl .r'l rl .rr z . t i. t lnclilTL' s'..I. r l .tl tttt (rl ttc V ti s l ttr' rl l r' l l r' { r' i ti l rrtz i l rttr' ' l l Ll i l I r:r' tt' l tr' l 0l ts rr s l l l )t t i i )i l r' (' ' l (s tl { ' (' l i \ i l l (' l l l l l ' l !' l rtt l l l l l .marir1) il..r r lr ' r .||l l |l It|1 ( |r 'r 't'r .{ . r r r$. ' t t ivr r lLr l ln I it r lir r r t r t l . l": 't r 't t 'lt t 't l'r 1lir t ( '\ islli sr r . t igllr t it t lt l' r lr ' lt ' rx) t lll) l'{lsillllil( t f t t t t t ot t llt r 't 'clliizclt ziit t lt t lllr : ii .r -. "'. i.' l i 1 rl l r' l l ol r:l l l 'l' Ittl I1IrrrIIItotrttI l l tl tr' r It|rrl rtl tl 1r" rl r i tl . r r t r lcinr L 'r 'r t ut ir ' : . '). iir zr i . r l r r : r I r r I I r I r : r r . .' .ttr i l r' rl rl (.ntinriri.{ ." .\-is. .iotx'azi ll.t ttl l l l l l r l t\ l . rrr. ( r { ) ci na l i n o a F J .frnstii" qi lil unii subiecti ltorlrrit.rtl :rl rrt i ||I(). I r )I ( I i ' i I t I I I i I r 'tl Ir r t1 r o ]IIr tr Ir ' ttt 1 l 'l l i o tl '\'l 1 l ( i :l ' i ttr r i tttl r i i .trtfia i)tltsc. .Ir l rrol rl r. i t I.. .ltiprttrll'r'zlt" :tltrtt .u.. i. si Lt{ .ard'( sittTtkttnulir:d' :'.i ' ' rrIr' rr trcvtl tl g ii ( l{1 lr ip plu}r it ir ' 1. r r I r iI r ' i ( i) ri rl l l i l rtc l a l o I 1 1 )s i n t Fri ri ct l ocal i zi i tc i n teri tor. | ] i I l ( | I Il ||l |||'l Il |]. . . l i ' nrrrnr.\r. | | r| .tr ttr r 'tr ' l r .' .H Iu ti ]l :l l l s i (i u rl a l d (19ti 8) k' zi uni l r.l l l .r r ir r t {i( }lr r t r (l) r L( 'uLir r ur lur .r' r.. llt ot lt t oi. il r r lr r ?ir ll. rr' l rr.. .. .i r. q lt 'l l ilt ll{ r . 11'"( .r t tr l r ( {) l lrt . lI r lr ' |||i||: r Lr r :1 1 1 .l < ' rl r. . i i ri i ri s o i i to d a s t' ri rn ed e s u f(l . nt 'r 'lr igi''i .tl l t ( r )I l 1 t I l l l l t r r i l t t l t t r t l' rl Ll /' l l l ri i rl rrr. . r t ir nult iplir ' t 'nt x: f it lilt r ( At soui . ( ' |l|u s j l t(l r()n rrrl \rl rr' l ro l Ii s ituttl ( i rr: si si t' rrrrrlri l nl )rl i {. gl l rgl i r)ri ul tu . i tt si atlii t nr t i il. \ r '. .r. . I t ilt nkr t t t 'pt ll( x) l) t tlr-lir ( r f ii'r lt cllzi sl) f o l) ar ?: dl(tlJu: ! it t t t i t jt t ii't \ ! t st ) r t t lt l t t t l l \l rl l (' \l rl l r 'lit Lir r l ' l ' . l . .tt.. t t l r lr llllii f t '( lllr ' . rti t:c ' i . olt llllll ll( . i( 11) 71) ) ( '\ iit r r i si .g-cr r1ii ..h (rl l l i t.rl . l l tl l .rrrrl r l .i t. 1' . S ir rrl to rrrrrl \rl r .1. rr. il''' ..i tn 1xl t1.ttl l ttr' : ' 'l it xt 'r d'iJ{)l) ill1r ( lii r lt r t t lr li t t t t l'r l 1' ''l ' . . l rr rl i l . .' :t Lr. t .ulat'd ntiotolticd. .\.l . Iti l ro l : ilr r r r r r s . ..).r 'lilgici t ''it lr ( I c lil' lr t r \ l ... . t ut n .or.i. cn ocdzia eJplorirjl reflernlui fotornolor.. '1r .lilr r 'ilr r li r lr ' \ t r |.r u.trl l rl rl r . l (. t t t 'l'ttllttttiiti ccrel'rirl'. ( lot t t 'yt 'r 'sir t r tI. / r 'r r ' t t t "lr r ui' {ir "t r t t 1r r r t .1' . vr lllslll( ' ir $isiin( 11t . t t r r t lr t r ir " t it vt 't r r t ' )I]...l :ri l i l i )tl ti tl l l :t rl r' l rL :rtt: r lol. . : a1{r lo. i i .." ]r 'r .i f. i'.r l .l . Ntvralrtrit lriryerrrinalii ''. .r . t liiii iir f ar '( ' t lllolo lt lLuoli ' 1... c s irl rrra i p rri .." rI ti D c i c ri te rii : :r) si nl t l l al ' oxi sti ce. 1r 'ig|t nit r r r li.trtlrlirr.(.ru rl :r r . . |Ji d{'stnil rl'. l . rll' r. ..pltsul 'lLtpiiar ciJnsti'l inttlo serie de tniscriri allcrnllnl. iir t u" r' rr(' l rt' gt' r r f it I llt L I .t Lt r r . I)u t)i i . d i i r p a rte a a l i tor ncn' i cl . l 1 re s . ' :.rrliIrrr' l)Lrpilare (de piltli. | l l .l 'x'r | | 1 .. . i : r l' .'t til.l.. p e rti . a. 'l .l r lr ' por ilr il ir r s l rrrl i rrl l r.'ii{i'ilii""r"ii. i I ! r xlr 'r 'lr lr "l' . iir : r .. ti .ti )fi ti i l i i l .. r ' r ' rl i l r..r:rrl l r.trtttl rtt. I'IT0III]IiMI] I)I' DIA(iNOSTIC iN PATOLOGIA NIIRVULU] TRIGI. t t r ir ' lit ti z trl r. rl i l . l. r l'i. li l (1i l t l l i i l rrI l r Irrr ' ttt Ittrl |rrIr' |rt l rt r l l r i l l tt l l l l : l I r ..\r. 1'. z'' t " ..J i i i Lnttrrrrir rr.i tl .( lilr r l' t lr r '\ t st "t r i f i rll lllI l 1 t'ttl tr ^ l tzl i tttr vt'l r l l :..i rr rn i . i r ..i l l i l l i i . 1 .r l. r r r r r r lr r r i r r iill l ti u l s r. u rlr ! .tl rri .l :l l ri t ' .i i i I| )(Lr' (!lr t n'lr ) trillemittalti secuntf. ir k.t' i i ' < l r' . .l ll'' l( t a I ) ' I r. r i. lri4c.r'l : ' :rl | {r||I|II( ..'rr rrlr ' . . 'i i'lt '' .i .

(tio tnrghi 1rottlo -ccrcl:cltts \ti jurtapolrtirr(') . t r t t l.:r| o l i rlI ir r lr .rit i .....rttr ttl rl t t( ( ': t ! t t ir r .'1 f i.y. 't ( |I ) I . ! t t ) t t rr ttttttt r [ qir lt ir lt t t t it t r r lr t ' l . t 't t lt t t r r r r lt r lilt nt .. . chi al . . ri J.t I0rIrnriicut.| rrrl r r r lr r i r r . aJ) l) i( l) --po 1.l i l . / r r lr or rlt l t olt r l.rri lllnrr paraiizii alc fcrechii $i enoidd. |) lit ::itttlttrrtrr. Ij rr s.rr1i r.ri . . bo'zil'arti .llo l)l(roiLl)tr' .rrlt.. Ar scni5i O pr csct t .lnetrism.. prin sennelc locale ii'prjn coafcctlrrr. n . t t . r l. r t ".1 1 t't rli r r t llt lr . i r r l. lr i lr l! ( ' : r r lr r ... l) l\ r i r) t(' r' i 1 { )ri _ u olfta l rn i c rl rr i si l tl rnrrri r.. a. :ri i i r.l fl l rrrl i r. .'\ lscni f i olt r ( lsr lr r .x rIi z rrrr' . 1i lr it r ii l: t lt t t l i. lux t t r . : i) .it t sol.t l o t r r lt t t ir " r llt it t r ' I r t t llr r rlxr t t lit t lr . i .tl . lti) t llLt t lt t Li&)t. rr.trl l tt r. t r t tt lr ) A q . lt) 1'r'tlutoirliltlr 1'..l . lt()rpeticil .i i l a l o l cl sl . t t r r r t l. blilr 'ilt i.ritii!. r lr ' ri sl l r o . .i".sto | )rl . r i r r r l i i d e a ce e a q i p a tte . . .r' l:r ....rrs.:. i . Irrr('r)tlr. . ir t lr . I iiI I . . rrrrri ' al gi c.rl rzi t' pc t er il liul r ( r sp( xlt 'iv.0 rrto -p i u L rrrrr : r s i irr rrl o } l i l o c ' -rl a r. (l.r' l . ll) i. '. 11r i rr 1 1 1 1I.rLi io. cu ext{.' l. ( i t . rrilr:r r. tt t t l'l r t r .i lr:rz.i r. . ramuri) si dc riiminuarea (irrrl..xi tl l l rl rrri r. llr . ia ltrtr_cfiede top. czio . Li :r ru .]' (' it..r. .\\t*ri de drir. lt r it t r llr . '.eri r:i si i ni .l rr': i. it .1.:kirn al sinustt[.ttrt'totnrriltri .r rrlr .l. . lilt nI r t inlr t t . llilrr(1o (Ali r.\. . sit t t I t 'lr t t t l'lr r r t r lr ' l] r 'r ' .l.\ nlor r '{1( 'ilii( lo.i ri rl ti l'i) r ir r lilllii. t l r r it t iv r ir ' .ri dj n fosa cerebrali. r : z i e l . i r lt ' t it r t t r ilolii l c: t lir . t lt . llt llr llt t livr . r '.r..i plc t 'le ncr r .'t . tt[. .tr n ( l r o l l l t. . (rrso ciit i. r i.. r t t r r l ri ' 1N rlIi ..i. r 'u r I r r r u . r':rr.i trjgcmlmtl in Z0. rlc olrirrci siurlroamc.rrr rrr.elc de (|'rterd. <t\ Zrtt. 'r 14ii lt r t t . lr r ulr ) '. l rxral i zate indeosr : bi lr t t cr il'oliul llcr vr lui oI 1. c .itll)t firrl rrsoI rl.1 1 rry l t.. l r tLr i ' IIIr I ) |I ||iii i ' ' .I(. r t t .. llt l llii t llt t i r ilt l r t r t r t r l . . (.l.rri ntot or ' . ii ir t r r t r liJt t lr t ir li( o I ) ( . . t:rri l orr| j o }ir . r i rl l nl qi po t .\r sl tr i r . i ( .r. rr. t tttltt. r 'it zii l . \ r sct r i.( ': r r '.frf rrgr.. t. t +it t dr ut t . l ) l t rr t t t r t r i rr.i Olxc.r' rrl rri srrl r' i . liir r L ll[ ir r ce p u t I o .i l tc rL l :rL i ov i c rr0 rso) qi str i rrs. t alt or iilt t l L . .. ir r i'it r r r it lor llr i I t {'t t r illt ! I I '( x l t l l l r i i rr l r'rr( i l .l i i .u postcr g8tlcria'tt(i po.j rrz i . t t lr '.irlrrJ.rr |r'||lr'\l ( ' l Llr j t k .llt t r t pliclllt ' t llt lt r ict .l i g rrI i l . .ip nevlrJgir. sr' (rillrlirl('r'izcrtzit pt ttt 9 ) Si.i rrL :rrl : r r r liir r ( l) r ir . . . .. rrtl ti t i rt 1 eli1. r 'lr lr lli{i" li lr r llt lr i: r t t t . rrr. gia t'igeminalii sc asociazi.l ri .i .r.ol rrl r-. lr i ir r . : i i . it cuneor iSir loheinisliasr t r f r lci: t l( . r l..i. ' l l i rn p d 0 ci tcva si i }ti i rrri r:i r!rvr.i i tri . r t t 'ltlt . . n n.IIIIII(Ir .fantti sfr:naid.zi o l tl i l tl l r to p l cl i l i ) . t .v-. adenolmelc hipolizule. . rlr( r ir)r' ([(. $i chiar cu ir'.Li i l ' r ' l. .tlilIt.r l|| lll7 l|t) ||r'\ r .t:tz. r ' i rrls i rrrrs rrl u i(..r ttr r l i tl o ( i i L r l l l l o i l fi {' ( l i o :t'r ' l t) tr tctr i tr l l i l r ' l r :r z:tl . r r r r r r r r r : t I r . .t . f i in ce1c0nt lr 'l] ( .ri l ..l z l i p r.:it t . t r t nr ..narilari . r r r r l. t r \ r l. ir I r r r r r r r r I i.r::': i. lr ) l. t .1t1 tlc.' . L ] i z l . rrI I rr I rrrrr.i. 1.1 1 ) . er it ot 'iul cilLlt . se. c a s o c i * z r o l l r. r 'zi( ii 1r .i .l i r'.ecal:um. i( ) Pr l's( 1r l.i n l (' z i rrn .rss{rr.\rseni si Opreseu. lt t t '. i ) I r ol i r l ti si sl .i r1i r. : l .. t . llr t oz. \ ' . l l l r ri rl rl r li I rc t t t i I l tt rtrI II r . t m lqit I t 'ir 1r ( liir r 'r '.rrrrl .i Ir.Di a tltor ncl. r r r r r .r'ir.ti( |l. i\ r lI sr .lrtr r ligl't llLi...rrrr. || I I r. r.i n c a r. pl r' . lIll(.. it r l i ( l r l ) l : t i .om1llexe. semne neu'oloiice. po.i c i n tc ri l o ri ul oftl l mi c' l i ri i rr :.rr rrI ri i i i Ir i i . ttl i .rli si tr. . rr. r.r lr 'ler r .ui <:. | | r | | | |r ||1'r L l I r . r 'Ittr r r i tIttItti ( . r : it r nilr r r r : it t t lt r r .i.r t rl o Ii . . r 'r ':r r l r . l i sl r tl r r t." s l l ' o i c -l a .l ri i rr IJ_r. t i.' i It i tr.z^ crnni]4ui fi afcctcaz.r.r .i er. t ' r I ' { r .rr l i rot 'lr I <. t. : r t r 'r r I I i r .rnele d..trtlt t'i.. l1}5: l) <r ' it t l. ql i oamel e rl e nri r.l m o l tl c gi a exi . t rt ' sr r '{r l r r l r . ilr r l.i rl .ttt r .t | )t t t t I t t | : . (Iiisrr.l tle r. r r 'r '. t I r l r | | l| ( ( 1. rr r rI r r |.ri.i .f ! ii It . (l slrgrr.ri I I i c ta l i .violt'l(ic ll('vl rllgii l t itl< i. Gr a d e n i g o i tr l l i ci t) 'l'tt. s1. i Y.r)rr ]ii..'::it rlrri t. rrrri l tti gtm it r l l.. t : t ir .c 1a tl ebr* t l l 11i . l r. .. : r .ndrontn.r '.ri rrrl l l rpit l 1ot t l.r.rl r'llrullr it 1r'ig-crI1elului. jllt \ lr t it t : r lt t t lt i t t t . t r 7.lleminctl td I'tti . t t lilt l ncnr ului olt alr nic) n YI-ll. r Tif elic. . /".rrrrl.\i)titt). cle ob]cei invatleazii i. 1) .t' . r.. tl i mi rru rrc a l c fl c x rl u i comcai r si 1l . irlil.ilor orbi. . { k i l i . l. . {onr:rtut tle tutnori. 1l) ?1). . rt ttltttrt o'r'nn 11) .. .rl q .. N fl o ci tr .:isplnlie ?eLro-sf t. r .1 :r r rrr{liorr0llri lui Gasser este kel'atita neuroparaliici. i r r r r r .r i .t ) l.(l i sir si.1'n pr t ) zullt r Lst lt t lt llt lt t i lui A|gI ll llr t lr r 'tl .t) rIt rt i t rI rIr' rI r' 1 l r rlrlsirl. r t .l.tt.s. |..t i l j l .it.t. lr t r 'zit r lr lr '.l i rrrri i .produc inili:rl algii de i.r\l Iu rrr.i c .I rigor[)int]. r i||ir l ( lf lr ilr oc s l. l1lj.l ri l i rrrl t-s r c l o n c rl rrl i.Riser.ntt.11'll'lllll1i1. r r tt r r tr l r r r r l r .elel loc:rlizrlri irr l r rrl .. rrr r . (litl (.|(rd(]l. in sinrLsul crre. r ll r/r/i i i r.. lt.rrrrro Iirrl r.. 1979). i ( r . 1) ) l!) Lea tn. zr .lr r lr r i. t.l i . .rrrrrrrl rrr i l . t tlt l. 1 i i :i . t l.. lllill) l rr si ui i i nul lr t llunint Ll pdiJer it i t r t ni l. dc pcnrlrtr l ll.\iitttlronul 1 | r r ..llzirli (l{r ll(rvrrrlsi.i r o l l r l r .l). l ' r.t.n.l (l l:l Zol l r.n. rI r 1I iI I r l' lr r rl r. l tstl tr i r l tr r r l tl l r ( r i 1 r ( 'vl r l l r l i l ti l f r r r r .1l.r. r' tliy.. lri si r:lirl_:icina ?oster. q l ..ioarr. l u i l i r r l l l cr ') . l l n i l r ) .l r.' ..l.llzczcrt)gii t t' i g r. \ ) B i .ll. it r t 'r r ir rt t lt t t 'zt 't t l.r.lt}.i l .(l) ( I ll niolt ringioamek:. . I I. r r rri th .or r llr lc c linic c a d e s e a re v c l a to l l o (. r' u I .ri r.1?I2).rJr.. ii.l l l c i J l . dul( ' lil. r l ) l l tttr r ttt I I t t ' I I t II I : r I i I ' ( . {'r Ll1dr Llt 'r 'jLt r ( r t 'lgii I It I t t1 t li. r ' r ' iL.sl . irr r r ( llis( 'r '.ri rr rkr rrl r. t r t t bit r t 'i r r lr : r r l .mni.jr(.i). 'ilr lilr r i o lt cr t t ilt ilr oI . felralgia o{i. t t .i.r rl .rtr r st. o t t t r l t tl. 1r r 'lr t it r r plr r r r rlr'irrlu-s(.t . unilt nuck: ilor r lr or 'i4it t r : . i r l r l .(. l rrrr r 'lr .t.i i l o l )ol l )('r 'sisl: I t : ] 'r t no il idclr r t r glr l... l r) l rrrcvl i srrrt rrl r.[lrgio.rr..t i ll qllt t t hr .i/ sau prin sirrrrs'l rrli rr. . r ' ir rl . r' r' g i rrri i Iri . p0 iLrl|r. \ r nolr i si ( ) 1t ir 't r r r t l. tt.ngli.'Ltedoclan$il. rll(.i . r icll o u( t r ills{ ) . l( l .. i r .. .Raer.r 'lc t t r : r i t r t t t lllt lt t t lt 'r ': t r t r lcr t .rro z i s .ti t t t t '! t t u lt t [ ) t t it t t 't . Un scmn preco(c d{. r .r.i : 1 r.c. r t t . l l ) .orile ntaligne nazo-faringiene (ittd. r I r .rl . I . (\trcscu. t l i . .i rrr. 1|)t t lilizllt zlt ' lct t r r lt t t t l l... r ... r r I t : t I i.r ll rl rtr!trl r' ..i ) Lt:. ' . t 'r ': r lizlt ' .l l t.rr)o s i ..l . lt ) l.il. ll) lilt)l r) { .l tl l rL o p l c g i xu . St r it sr t t r ir t zrr r r lt r r \ : r t 1e m t llt c or i I i li( 'lr liilli' I ll( ] ( r llr lr r iii' l . hematoatno si o l i { .1ru i ( \r'./). t t li llr t r it r 'lr ll : t pr ': r t lr L lt r xl. .t) illair.Jf eckeli.. r ..).r l) ost hetp( ir jci " ( .l Il L tr .. t r r I r o i | r '| r i It r r l r si ttttsr l l tti ( i I\( fl 'l l o i r I r l i {i r . r '.ir.\('ri . . r llt .r' . 19i9..1r. l!l/ll). r . :rrl r. r t . ti i tt. r : il.r'. r lic li/ srrrrl r o c rtl o n to to ri l o r. Lt ...1rI ll|lr. il11ll1111jr li'r l'r r sillil. .i t t t L r' . im : [ ) Ar t r hw) id"iltlr lr t lt nt titxtrd. l . r r | . nle ca.ahnicri ii }irratljzia.icalo(}iasm'ss(.r. l r r i r r a l i j .\.rgrxfia invaziei tu]loialc.l . ttltt:t trtui i..r. r l i r .i.ril. . it t c: t t t ' r r r ' I 'o'r 1.)irrr':rrlt'u zi\ b:. I. .jlt r i. l' i i l r" l l l tl t9 to ti l o f.r-olltlhnologice. : l) r t ) < : l: r r : iot i {ioLt llir .l rrr: r r : r s ir r r lr i|r i . si rl0 ptrrr..lri po tcrit'riul primelor relle-rrrrrri (. \rsrrri . i . . i: r l.tI t lt ( x t . .. .{.. o c i ti ]te x $i e\ol frl mi a vi n sri . ::i r r li: r lr r .rrr o l ara lizic a per echii : l Yt r .r' t r r ( }: t l.e. r ../i.rr..\ i i . ir r lt 1r r l. . vlr r r r r lr r lr . t t r . ' r ' : l) rl .. r .cr.ll) il) ) . : . J .) t l) t it : . l l l ( .I lll) 1.nsie sulrt.:t (si. r lzirl: nt t t t lii' r lit t llt . ii ) I'nn:t's.a. iur leosir bi llt . i r ' . N c l trrl c ru g i n tl i I rr..i . t iiut t ilf ilo ii it lr 'r ni'r r r r lt li)1.csJ. lt t r .r.irncrr lr. . lr r r ( D' ilr f lt a ra s e l a re (me n i n g i o a mc .l .Ll rrr.r. . :ri r rti i nul l . fie prin {oi.f rr nitrrlrtyt.rrl rri s.. . . / r lr r .r.tlc ale felei. tr r l ttr r r t"r l ' ''I I .r' irrl . lr nt it t lqi. (. '! ) 'l'tttttttilt: t lr (. i.bittc outLtisctLtir. t r ir tlll n: L. A t.l rr rrrl rr.l|'lr ilr o < t 'is1 .Ii.srrrri (. ilt r . 1d?g).\ | . cu alinge.rnor qi rn qaigtioni! hri {irrsslr.lt!iil.rrr 1 rrrI1 r lI r lr rs I i r lr : c lr. lV .l'ii ul lrt''i''lu''ul t lrtliz' rtz:t l0 ) f i.v).. r P. ..ztr rr i' i.trilntmul ?aratf i..rl rl. ri rrl I rrrrl r r r r ilr il .r'r)l llt illl. s. Lir trov. i ri l r sttrtloqit ur li cilnlol.. l . crti'zinth-se prin f-osa ptc'igo. t . lI I ..scLL.tl. . 1.lui ceri. Irrr.r' rorr. . i cr at r icni: pcl: chilc I l.i lli{.h't t lbopr olt t lt .i rrrl . (c i t.l ) l . ': r t t lt t t lict tI it : i ) ( liisr r '. .t. .ir '.t . lt l. 't ilt luht i i] lll) cli{) r . l l l i l ).i r. a p o i e x ti n zi i tdl _S e l l 11i l ci ul l r" . r r r r r lr .fic prin forarnerr oralc. apoi ill l)r(xl progresiv extinzitulrl sr. rrr r.ntcleba:ule.L. ntal.l l )5i i . it l.<tet'ioalri )pot sri rilll.te $i (xle sintsrtilor .leinflarnatorii lot fi l:tlctr)ri (rl. cu iocalizare pe teritorirll ottalrniorrltri.S. ] r l t . . 1. 1i p .' rl ' ri . t) l. (ri r..l . l l l |r frl !( ' [ . r](.ltl ..eoscbi carcinoilme si srrl r'rr:rrrrr. j 052) rr suJtl i rri rrl p rr.vi]trirrdcontinue insotindu-sc de imlortantt' iripocsiciziri -$i doui.. r ') 1 L ( l l r l l . l rrri i i l . t d r o m u l [tti .rrrlrltlo cu diverse loc_rlizijli pot ger)er"nnei-ralgii trigcrnirr.ald.

l,' l| | | | l,tr' )

'r'1 ,

|

|||L

IrIi||I||., '

rt '

lr

I ll1r

I | | | , i I I ; | | I i | ( , r , ( \:| ]i | ) | | | | ,ILIl

j

r .r .t.r .

zr.irzir l)r'il rtize rlireroasc c:rre intereseaz[ rdal[cina nasuiui l,r,r r Ii j Lrrnir,ta rrrlr.r'rrrr.i lr h.'ittit.i si:r hemicr:rniului (de und.e lrtor.in, dtn*mi'r,lr, 'hali | | rI N)r' I t)r'i{'rL, ,,1.*'er headachet'1 cu iraOi*i f"-".iiilr"ii, globii o.ulr ri, ir.rlrlroill nlcchii, in rcgiunca rnastoid.ianl, spre ve*e:; si rtctriprrl, ;rrr. irr r.r.lrr', ,r rl,. rrrrrllI ori si slrrr: rcgillneu, gitdui Si [],cefei (chiar spre ulnir,r). iiinri|rir,rr., r', ,r, r:l,t ,lrrgi'stiirr conjuncti\-elor, obstruclia nazali, hiperiud{)ra1il, 'rr, $i j ,l l ' r : , r lr : lit . i \ {.s i ,ti j ti v e o l .i c n l e rz .l tl i a :n o" i i rrrl rA l .C ni tt0r,.s,.ri , i i l ,l ,l r. I i, i. , . !, r . , _: Pr,p o v i c i r, s i p tS.u . l g S i r. 1t pl us. prohr i nr,,i ,,,,rti ,,., ,ri. .||, ||(iIr,,.||,'II,llrrr,{tr,)nulLli iau- Coc-ailrizalea, rneai]ului m.ijloCin iilzLr,l, .u,., ;.rrrrrL rrurr {llr'(,r!'il, oontlibuic la ditr,6lnosticul diferonti:il (Riser, i9.5iJ; l ','t').' , . i l' ir . i{ . . l 0 R I.; l )rrr.u rr.:rl u . P u p ovj ,.j rr -j Gi i ni .l i .{.h, i l ;7): l' r
| \t rtttt4t,t htt.t, t.ttt jn

l\ .\,t t'r lt/tilr: . lr r I ir r lr r r t r 1, r , , \ r , . r r , . i ( ) l l r . r , r | r r , l 1 r , 't ) ) r r r i , r l r r t {, r . i l.r ' r.rlc l.rr jl 1 .lt]lr,lr . t t r r ' r ' r : ly l r . , , f r . , r l, . ; r : |, t c sr :l r . r . i l o I i r r l l t . i l . r , r t r r , r r r t l r r r{l t r l r _ rr ( I ( ) I I I |: I I i||{ , |I I Lr I , ir | ( 1i| l , l t ( i ( , ] r f I . i i ( l t , l i l t i l r , , r . . l l t , i i r , . rr' ll . . lrt()lIit:rt{r r { I r , r.r.r I r.,r r:I : , itr rlrrir, l, t t t , i] r r 1I 1, ol. r r r r r I r f , ll , r . ( . ( , I i| l ) s i j ( ) z t ) l l i i {1 1 ! r ! | r t . , i I I ] | t r f r l l | , , ir t :rit,.,r lrji.r.l iYl i s i plt , r s t ' r , lir . l) s ilt { ) r { ( } 1Ir , . 1 ,,'^ r-lr i4t ' t t t . t i it r t : ion: hj1e' , i j c 'l o c l 1 l i z o i L z i il slrr.ri:il rrr .'l' , , . nt ; } z. , , rrr lr.r,. l:r|i si ir - 1ir 1, 11l1r it , ilu dlr llt t li 1I ng i 1 , I u i , e c u n r j S ( , 1 r z {, t ) 1 . i(,f i l r r l ,r, i r,,r :rr,, rr'{.Jl l i.;rr.jtctet' pulsatil, depilesc toritol,iul trigc.rnirurl rji {rrlr,sr,rr .,.,, lrri | , rzi [:ryrr* - t lr il h t r ' r r pia y as oc ons t r ic t o a r c a n t i m i g r e n o i l s i ( , 4 t . s {^ 'i rr ( ) lrlr.rrrrr, 1 {}7{}). :ll I t.t,hrtt!itt dc qunqlion, sJenopdlatin (sitttl:romt,l flL,Lrtlerllutnurlitr tttt' t,trt'rl:ti'r .jttt,nlii!ii i1.f,yIu,1y,. n fetei -..to,aer hotI ltaoL]t!"1,n) ) ,( iitr r.r,:ir rl, r^ .vl-l|lc - ir t : igem inala p' in t lr u, at a m a i J i i n g a . p 'i r i l , ,p,rlr.rii:r ' rt r . i pr in i n r c n s o ] e s a l , . r r . r , i i , , , l : r r r ' .' r' ' rl, l':i,r.;tr. t, r'ilor ir r l l' igem , . nr r lui \., i,'ttr,l{,r'tt sr scr.r.'1oIii rrsociate. Astfel, aceastril nclTalEie so cill,llcl,(lri

ttt rtrrl 4t t yr iliur ir s q tr * i n rl ro tn .u l l rti ttl 1 s 1 .7 i n 1r,e di fetl n!i rzL rtncol i fol r,rl r, .:r',rr r t , . , r r ' r . r r lqi. I' i g .rn i rrrr,L irk r 1 ,i 1 ,,p ' i ru i ti v" , p.i .' l ocal i zarti i t d.r1l .i i rr r!i !!' r r . r r s i rl l l z r-l o h l | ri , c l r i fl d i l ' l ' t mai l ari r si pr.i n cfi ri ]c1(n,Il ' r ' r r lr r . ii t':n i 'r r r ii . lr ili lr . r r i ,i c rtl r !l { , () Irru i i z ri tz i l i i n p orl ,al tel c ma;ri l esti i r,i .!(,g{, '1 l .r l r r ' . 1 1 1 11 111,, lriyrcrlr'irrrirnlrrr)si rnai i es asociulca r1e l<er:r,titi, irili . . li rl ':r'rr r l' r r l" , r ' ( r ) n. r (' I{ ' \rr.1 p n trrs , l c s ru l d e c t.rc l ;i nj zare l rnuco* sei j i rnri ,rrrl ;l rrt,r,,,r ' , r li) i. ( . i l l tz l tl c l rrc c s ri t[i s ;t:u ,i i l ,{ ]m porrr tl uerea.'| , t alt.1i,r t1l1,x1tl,1.;ttQ.i,rrtir,l.t:'l,o localjzlrea sirj nLt ctoclzli rlificrrllt{i , , ,l j t.i :,,n ri n rl l l , c u ,.\(,(.1,1 r r . l: r r : r r l, i r .i frrr,{ i i l ol i rr ,.:rri . .rr,.rr: I.* i i , , r r r , ' r r ' : r h .l i Ir, I.ri s | rn i r| | rl i i ._ \ ri t.l r te ri tori ri l -, hrcr os i i l oral i zarr,:r, ,,,rrr rt r r 1; r r r r lo; r r lsi n l 1 o 1 rrl i l i j i ,ri te fa ti r d e n e \.r.al gi a tl .i gel ni tl i .l :.if/t./. /JJ.

l.,tt( tt,,ttq ;A

nti gt,cnansi ,.

,r

I,ti

tl trri t,

\ l l 'r '1 . l r t r r r l t tl r I r ' I r|, r'rt |r ' : r I l r l i l r r r ( i l I l ) l ( ,l l l r l r l ( i r l : I t | | | I I( I i I I : | . l - r l r r r zr t l ttr tl tL L l r l r 'l l r '' r | l r , l r i l i | r 'r l l r r r l 1 , L o l l l l l r l l l l l l i ;r :r |:ti r tIttr , r '|| l t;l ( l i ( l t t i r r l r Itl :r I Ir t( ' llr l i |r ;i l . l t i ttl r !' l | r ' : t r '1t | t t l r rl r r r l ( .r tl r r r tr r t t t I t t t t I i I r | | | | | I I i r i i r i l ) l 4 r l i l ) , , , r : r r t r i z l t | r ' : r l ||i l 'i ( I( '( 'Il IIIi i i ti Ir IttI l l tl i ttl - i l 'ttl r ( l r l r r Ii .i l 'r r l r tr ' {'L l t'1 ]r 'r r r l l r r 1 ", , r l l l 'r i r l rr r zl i l i r r l r i i , r Icg i l l l ti i ,l tr r i g tl l l l i ( 'l r ( 'fi i r l |l r 'r '( l ( l r r i |o r '1 r 'r r "r ;'l Ir rt i tr | .r r i rrrI r' I rt i ) l l tcc r i r l i sl r a ti 1 ( 'l l l l t( tl l l (' I )I I ) I I { | | I (' I t i i | ( l ( l l ( \ l :l l {i t l l .r r r o ( ) |t!i ( 'l r , l !l r 1 r i ,1iIIri|.IiIii i r sl r i l ) l l l l ( 'r 1 i l tl ttr r r t'i l c l ti g t'l l r i tr r l l ( '( r \l s( 'l r i fi l ', r p l r i c i r f i l 'N sl .u , i 1 ]$ 1 r l l i s( 'r ', l 1 ) 5 :) . l ; l . \ 'i I r r u l q i ( . tl o q Q l Jl i o l l !!( tl i t l tl ( ,1 ( si n tl r o ttu [. l r ti . Il r r n l f. r l r l Ir r r !r r l r r ( l tl r ( l i Jl tt,i l tl t', t,l tl t' j ttsi i tttt ttt' |II||'IIl I||I|| st1 lr,rrrr|:rlqit,i, llill 'ltr lll tl i l i 'sl l t j r tttl j l tzi t si sl ) l tr zo l l i l i t t t t i t ' t t I I t t i i l i i ttt 1 o l , tt;tt r i r r r tl , t'i l ti ;y 1 , r '1 r r i l o l i u l ' , , r i r r i r l , r i r r r r l j l ,u l i u 'l i , i i r l ' l r ttr ti r l r ttl tl tl tl i tr t ( [c 1 1 1 ( t( l i l t( r ;i l l t' tl |t'l l r ttl :tt't' tr ( '{,l l ( l l l {i l l l i l l r l l i l i v r '\l t l r r ' , l r r l . r 'i t l s l i ' l l l tl t( 'l l l l r l tl t'i ( i tl l r l 'tttl tsl <ti tl i l tl t l i l r l r l r r , s ( ' l x ) i r 1 ( , :l r o ( 'i l r {) t) r l tl tl i zi ( ' l l i tt,i l r l i i Il l l 'i l i r i r r l i i p si l l r l cl i r l :'i ( l i i r ct' i i i I',l s( .l t' 1 1 1 8 1 ) . ll,l; . \ r 'r i ( , r i l i Op r '( 'scu J 1 1 ) ? !) ; Po p o vi ci u i tt l r r i l u r r r r l ( ( :tt' i tu l i ti 7 ) l ) i r t s r lt ;i o xr 'n i u l g i i p ( r !tq l c .l ( ti u l 4 i i t t t 4 r t t i r t r t t l t i ) y tr o tl tr :std r c&L t.:( l o c l ,( :tr r 'l tr r i e l l j r r t i tl e tr l ,j l i r ,l r ,l o si tl i l i ,'r 'ttl ,t:r Il , 1 , . r r I r | l r l q i i l r . l r .i Er ,t i tItl e ]l .i l t ( i a l l l cl ,( !'u l L tt, r r cp tu r l xi sl i ( 1 ( r i r u ( l o r f r tl r ( 0 r '! l ti g t'ttti ttl l l ,:tr l tr r ';r ' tl r i r i ) r tn g i i , d cl l i t,5 i n r tl l ( .l i l r l r i u l i l i lr.rrorislir.), (llllirlil j l r i r tl l t'g l l cm i cr .a r L i r r l 1 i 1 I'i tr ( 'xl l ( ]o r ] ) ,rl t'i | ( l tl t( 'r 'i i l r l , L r l r 'o l ) i i g r r r {,( l i l l l zI l r ) r tsi l i l t l r r p r , : i r t r c l r , , l ix,l u ttl tti ') l r x'l r l t'l tl tzr tl : l l ) :l l g i i l {'( l e l l l l tr ( 'r i o l o l r l '( '; s,r r r f:'i r i tr r r r r l ( ( 1 r l , r : r r i l r r | r , ; 1 r ) si n r zi l r ,l r '; r l ) i t|r 'i r r l 'i i l c tl t' scp i ; c) o l i l cl t t , , r r i i l r r ) ; I ) i l il t'l o ; g ) r r l i '( ( i L r tr i l r 'o fi o i n so ( ,r a n i e r l ( ) ( o stt'i 1 .r ', Il l tstr l 'r tr i i o :i l ttr ', . r , r r r r r l i r r r r ( {) zi n ( ) i 'i l , l ) o a l r Jl i l l l r l Sch l l l l ( 'r - ( i h l i sl i l l l r f.1 1 .): h ) g l r r r r ( t'r tr r r l l ti r i r Itr r tt:r l , f l (1 ( 's( 'N ( h tt{'ti o ( {l l a l o ( l i l l 't) D Ot j r a d i ,l i tl i 0 ti l r l ti ttl ', r t f ; r o r '{i , r r l , r u r r , 1 r 't 'l ) i l }o \i s1 i ( '1 i {'r l i l l l Io vIN l g j r } 1 r 'i g ctl ti tr l tl i i , tl r r r r t'r l l ttr Ii l tl l l i l , r ( i r i t 't l s i l l l t ii i l r Ir 'i to tl tl l tl c i i i r i l sl ) tl ]]su l l '1 ) ,1 ( ta l ) i l l l t 1i i I rt t Irt t 1ri t t I r l l r l l r 'r r r zi r , l , : r . l t r o r i i t r t tl . u tl ![l ( l ( ]ttl r t) r t) 'Jtt( n tl i b ttl tl ti t :{' l r r r r r l . r r r r r l l l N i n r ln tttu l i tttr r o $ l i l t tl l L l r 'l 'i zo l r r si ttl r l r ' ttr r r t l tr r t|r t r r l r ', l i p r i t r ( l u r '{'r i r 'tr r 'r tt'a cl tt ttc\ta l {i r '. si tl r '1 r l tr :' ' t' tt r l L r r : r 1 r r , i r t l |1 1 1 1 '1 j i 1 st' r l tl tl tl i zcl L zi i r r sl tt'i l i r tJ l l l ( 'i tl l l i fL l l l l l , 'r I l I I i l l ( " r i r ( 'l l u l l ti . Sl r tttl l t:tl g l i $ i r I]l ]1 {l l l l ( ' It t t t i I ' t t I I i t 't ' l ii cr r 'l r i l l r l i i l r r tr i t ' l r r l , r t , r r l r t l i c i 1r 'r l tl x) t{) l }}N l l ( l i l ) u l r tr '{', ( 'i L l ( r ( 's1 ( 'sl 'l l si l ) i l i l i t ttto l r i l i z:tt' r 'r l 'r r l ( Jto r tl l r l r ti l l o t i r ttt' r tt'tt t'i i r t r l i l l i ttr l o r r l r l r r r r r ' |t\ .lrlttiir: l tu 1 to |tl r .i l ) i 1 r 'i l i l ( n " si tl l l t( 'r i l tl ( fl i l ,l l sr '!tn t'tr I r r ':'r r l l l ) r 'l l r r 'r i l l i r ) l t r l c l i l l r Fl tl ) l t( ,l tl l i l,rLrl r r '1 r r r ' r . r l r 'o vi l l tl r t {l ( '( i 0 ( l .c l l l l i ;i st'<,r tt'i ttl t'l i zci l zi i l l ) i tl {'r 'l 'l l l '( r \ l r ) l cl r l :t rI I rri r riI r r i i r r I cg i tl tr i l r l l ,t'ttI l r rr t'ir l r '. tr r t','tt . , 1 , l r r . t r I ri I I r I i ,i .I r I t l , l 0 t,r r l i zl r l i 1 r t,rI l . ,r l i l : r r l I s i i i Ii sr tl r l i 'l r Ii l r '. r \s1 r |r r i ttl :r l 'l i '1 1 'l o l l t'ttt1 ,tr t'i tl r '( 'tl r '( 'r r |r r ( 'l { r r i i l r ': !r 'Il i l | , r r " r r l r {r r r l ( ,. t'i L l i tL '. i t t rri ' t t t i rt t: t t l t ' , l i l r tt l t'l l L l l '( Itr l l i i l 'l l t l tl tl l tr l t r '. \l r r r i , 1 , r t t r 'l o r 'l r i i z i i ti Ir IIr 'l i r II( '( 1 r t IItt'o 1 i r i tItI 1 r Ii tr l i l i i I ti i l r l t'l l l ( 'i r i l 'r 'tr r r r r r r r j 'r t r l l r r i ( ') l : t t 'r |r r r tl tl i i l I r i r | r 'r 1 i l l {l i i ( l ( ' l l rl l l i (' t }l i l 'l ) r 1 ' zo l r t l r ' {'r '' \ r |i r l ! i .l 'r l1lii2). ,lr:Lr lr" irllll l l l ttti l t:L Ir i tII ( l i i sl r ', l l i tr \t I r ,t\1 l tl t!tt) i .tt:,t!i l r '::i 1 l 1 t\!su l i l 4 l ttl i r t r l l l I i t t i rr l r l i i ,.'i tl r r l tl q i i l i t'tl ttl tt'.l tl i t tr l l tr 'i . I'r r xl ttr r l 'r tl l tr q l '1 , ') : ; l ) , \ in r l to tttttl l t'i It,,ttttIr t|r ti r , l l r r . i o t t t r t ti ttr ;r ' r 'r r |r tt'l Iti zr ':tz:1 l ) ti l l l !( 'l l r i ( IN l ti i \i r ) l ( 'l l l ( , tr :l l {' r ttl ttt':r , r '. i r i r r l l i cr rt r I t r rIrr I l t rt L l - i tr l r r tr , r l l o l r i cl i l tttr l l tl , l ) l i l l . l l ( N 'r 'r n ' I|( 'i 'IIIt II|'' t r l | , r ( i r r {l I r '. ,' I tl l , tl ,r r ':r 1 l r l r '{r 'r r r l r ' l i t r r r tt,'ttt fi r ! l ( 'l o l i i ( r r tt Ii i Iti tr r :r Ir ') l)) , 1 , l r r r l l : r ( i i ( l l i r 'r 'r 'r :r i r tl r ' :ttl t t, l r r l l l ttr Ir o tIIIt', l r r ci l r l r r 1 i l r l l l i i l l l l l l r ; r u i l ttl tttt l ,xtr l t r l , 1 1 r r ' :tti i l l t. II|( IIi ||i 'r '|' r r r i .i l r r ri r ', l 'r ' itntiltrrltlq)ilt' 'tl l r 'l r l t , r r 'j , , , r 'r r I l r) t. r ':r 'i r r l ( r 'r 7 ,:r 7 ,t ;'r 'i l r :t.r 'r l r ' ( I1 t|| |||:ti i I ( l l ( 'r l t'l l l l l 't l r l l ;i :l l l l l 1 r r l ;r ( ' l tttttl I i It" ItttI;,|I Ir r r '. r 'l l Iti l i l l tft I , r , r I o r r t r r r : t t r I l r ttt:t l ;t tr ,l r tl

I
lt:l

€ /.i.i/. 1 i. llcpr'ezcntarcl schu :rLj (.j tI I) U rLtl rf illn fr .o r !sc ir r si ndron rl (tLr i tl l (l i ,,n j .l (,ni .l l l |l l Si ilr n.vrl l S i :r i _l osoLrrri )rl tiIr i l ,, , ,r t . . i ..,I. ... ,.- ,,., r. t, ,,.r,rl
i. I,.,i,.i. t. , ..,. ,r.,, .' ',..,t'.r. '.., ..,'i, ,i, | .i ,.. , . tt,,., Jt ,t,, lt, rrrLd (ir) . ,'ir,rli'r,r, h |ili, r ,l rrl,lL,r trt.,l,,tLrrt t'/lL'i,, "l L t!r7L ti virnnL, r,r u, ,., LL {!r rtLl,.r |,,r$lLljl '.L,ri,rr r,' L j, \,lL I riil 1 ,.

fi3

r,r(rl' rrl. lll llrrli r. lr olr r t r r r r l r r r ilr , r lr r r , . r ir r l vl : t r , r r l t l r l l t r . t l r l . i.l. ill.ii.t,lt, t | r1rr, llt I r,lllr. I I I r' , ' | . I| ,i ' | | I : r lr r , r r l, lr jitf l: r lr r r l l r : r t 'r , \ r . r . r , r r r l r l r r r . r , t L , , r r nrirL lI J||lIl lil () oll r r r lr r , r r r t r , r r r r r t t li, lll t ' t t t . i , r/ rl i i l r 7x t lit t t , , t l, ( t ir r ( r . , llt l) : t ) s i u l , c r . l r . l l i r i \ : l , i i t , l r i l i , ( , i r , | , )| | | , ' IilIi{' (( r/(l ll(,i ill( ' , r ' lt ( l { , r ' t \ r lir lr . l, ( , 1t , ( [ ll r i l l i ( l l ( l {, f r {. i ]{l l l r , i l r l ( . i h \ r l I , , r' r' ) rlr i'irlilillr' l(lirrl I rr rrI i rrrr r r i r. r ' l|r 1l c lr ( , r r ir c 1 o r ( l o i r l s u l i i s i r l r ( l r f i I | r , l)rt|l : lrlri. irrs()1 ii(. ll{l( f s r l { lr t l, : llr , ( lr . l( , lt r iLlt L o }t r r t '\ 1 ) i l s i i s i l l j i r r r l l l i l s r . : r , r,rrr,r' lr r1 (, (l!,1 ilti,(,1 ) r poS1, ( f l. ior , ir r z 0r r c lo oc c i p i t t l c , p o t r i f t L , t j r , : r , l r : r ,r . 1 , r . , , lrrr; rll i r1 rr.o fl{ii. s f t ll r - ic c v c t , s l) . ( \ ' l r na, i ade s e l c k t r n ( r t r i . i r l c ( , r r ( , s t o t r j ; l i {! r' , 1, r.r,rirI.r'IrIriI,Iezis h, nt la c : t hn r t elc obis nu i t e , c u u n e c r ) l r r l ) i l n i | r r r i , r l , : r t r\ r it lrl)S('fllV.

l .l i ,i i . I' rrrr t lr z. r iloI r r iir lr r :' .1;.::.1 !,'t , t li: iilr ' . lt t r ir r lr t t l! t t t lt ( st t llr t t t t t t t l't t t t ) j'r r ! i r l'r r r r l( r 'r ' rrrr(' rtfU l l )r' i t: r r ) I it r r it : r t cr t l, ilt r llizif i iir l, t 'ti{r , r ir ll lr r llil lr r ll|| l; r I ir t lr t lr t i (l trr lt t l r . t lt t , r r i, 'r t li't r lr r t 'r r t t t , l't ir '( lr r t t . zii lr r . ir r lr i) ; r r ) , '\ ir , r r i. t r ': r ' rl r' ,rrrr' ;l rl lllll l( '; ( [ ) l'ilslt t r t r r r lilr , , i l r)r' i )l tr(' zollt , t lt r sir r llt t : lt t l) ir lllt ii( [ lll {i( r il, ( l( : ( 'il'si Ii l 1' r, cl 0| 1r,0J] r i0glilli( , ( ,ir , lli) ( liii( iit il( r ' I l'llt l\ ( ', ijr . nz{) f ilt lr .sr t t t llllr lr t lt l t tit r t lr t r r ilt lil'st r t llit llt lt lr l'il ilollt llll ill t , t t r lilii v, lr rr' , ; r' ) Ihr..t'i t t r : t r sr : t t llt ,,,rr:rl r., rl It:rl l r r r '{, ( lf llioi{it l r llllijclr ilor l) or i( nl1li, lll t lt i; llllt 'olt 't 't t t o{t r r t t : t I I t t rrroi l ot al riilr ill . c{robsclr ii ii. t t t t m t r it lt l invt r t 's: lt ist r lt t t 'lt ' lt r i'1"r 'r 'ii "t r r l r : r 'lr r r,rrl {,, (l l r tl (, i'iir il;r . 0li1it lnal. O 0onlt t zir l cu lozilllli i'lll}lir nllr : lclr 'r ( lxr ocI ziot it l ir r cur 's, l vilI ( l( f ai. ii l) il*r liziilo. I ir . ir , lo | ;rl ' ti i i (:1o , . ir r L 1, ip I lt ll, I : iI ilct r f t i bolt r lr i, r t liur t f lr ll I lllr ( 11i( 'i ( lc r 'llr t.rrrr r,l i ol ogi tr ( it ui, 't or gr lll) ( 'l( 't ' lt llli( llN c( 'iL' c( 'odt r lolt lcar in: l 1) {! 1ll 1' ,l .t' l l ttrst:ttl llr esll] ) ( 'r 'ioilt o t le lclit llt 'r 't r rl'oir lr r I ) ( 'r sisiil' 1,r," i rrl i .ri rl :tt'r 'qi,ur i a1. lr e, in sl, lr r liilt 'llivlllr silt o ( Ll|f ( ' r ll'( 'lllir ( f1 ] ( lit i l) alr lr lizil! supr llllll( , 1( . lr f li) ,rrrrl cl i oj t, rrrIsr , ii] ar , siinilil] ( 11. ,.rrrrri D N l c si ull l) ll ist ot ilr : r l lllllii polt c pl'lf Y{r lli or i( i( ' ( r ) lr lllz't '' llt t tr lt r llr ', t r r ' l ' ;rr' :tl i zi a llet , i: lli lclt t t 'ali, ( llit olil, ii Llziur lii ijbr r lor s Lt pLlt r ( [ ( ] ci, ] f ir t t t sl; oolillr ( lll. par t ialii a 1: t t lil t t lui sr llt r 'lit ] l' r r r r t l. r ,,' r:rr,tt,r' i zr" rr zii, !lltiilrlf trtrlirrltli , rrllrirrIii, jttorvalfl ttc taciatrlt supofiol avilld o l o Llt(iz( r, rIIrI r,r,IrI ii . Astlel, lxtlnavuL po:11,c illor.01iIruritol 1i ltu l)rozi|l l,it lrtgoll,rtlrrtir,, r is, clc li1( Li) asilnclnin, , 'li''I i{'ii ( li''r iDr r ' rrr ri ri sci ti l e a ulji) r nu, 1i( x) , r 'ollor(0 rlllt.{)rnlto, oa'lorrvollllliiiuii Iiilril rnol,ot'ii ,r,i^ tll;tolitil ilti;cEli1:lil,iitr[ilot' rrrr' ,t,i l i ntct' .si. t ii 'f . it 1, i, , ", du'i culn ar n lillt ir t t il' t r ut i sus, st r t 't t t t slr t 'i: ir lr r pirrl,c (xt prr,ralizia,Irr,irirr'li''llrl r11r, tlir rt't.retrali ,1,r,:r,i o h.rniplcgie lr.stii'irl1ii, c.tt'lrtrrl., i'ttttrori (plin 1r:rsoll]zrre srtfori.]c ila,cirllcc.n1r'alc ' rrtrr 1'ra..r,lizii citrr4lir,,'ritl:llo, ltsitlrrrl.irt lr'{"r tt'lt 1i.,.iiilor t, l, irt .u,r'e, prirL ir rt.r't:sit ( ;r(1iontuerlzii,(,u oca,ziil' c\l-)rosiei elnotioni[lo. rii itrlr'rl :.1.6.t.2. t.)ard.ieiile Jnt:ial,a y iJi'rice (frin l''zitiIIi rrrt(1ltriit'(' ( lr ' \ 'r lt lo lopout r r lir it r : ' l .:rl r' l l r" l li {r 'ul'al' dit r l, ut r cl prirt lPniu.lli ttttt:lcure. [r]si'r' r'rrtlr:r rl'' r\) -f'oroli:rri faria!,a peri,fet'i,ce ,rr,,ri r ii' lt t it t r ': t lr r r 'lo r ni l, ttttt,l t: ului iLt r vuhii f icit l ii l) or '1iunolli111r 'r t 1i(ir 1,,i i uri (vl ,!( 1ulilr t , l, um olale' inI lr inat or ii ot c. ) . 1ir iL( {isi, ( 'siir r r r ( it r ( \ r, tIi I' Ii I t t i t I rrI , cr r 't L,l ;,rLi i )(l o ohict i, lir r r r liziei f aei: ile, o lcziut Lt : t ,lilt , soioLilt t lt 1 ( ; i t ! 't r i lozir lir ii ,:t\i r,t' uzi t o lt t 'nLipleplicalli( t 'nii, aalicli opusi, ir r r t r r lizr lr L rrrl r.), l i l oalt - se lt ot a"r oeia qi t ulbur lif i d( ' sor lsil) ili[ 11( ]lx! h( r lrit r i( I l'lll r . <i. i, Jr r z, r r''r t ir r ,;,rrs(j ' i ' l i ,ziur t e: riir ilor scnzil, iYc) ; i, d. t r r 1. lt r lli r r r lr li, ( r r ll' illlt f lt l{' ( jf lt llicnir t t ivt 'r 'st 'lll . ! jlr ( [ r o: ilr x) r 1i ,(l { j l r(' t1 'j or i'c collt ur eaz?i r r rrrrl l ti cl i cl rt 'it 1. tt'it:e pritu Le2iulli iu.;lranuclcnrt l'r' lrrtzrr' ll) !'ant,li:;i'i, Juuialt: p ari,J l :,1,t,rI rrr.r rri o l0ilit t r t lit r ir : r i, ilt r r t r of iziologice lj I ) e I ) l'z: 1, lt t t t lt t r lt r t lr lt r r r {ir r t t t r t 'r 't llr t i I r r {'i: r l' ll, l lczjllllii osl i. ul, lof ) olJr Q I 'i| , 1,, fo Itort ; l, rsllt r / t iiyr r ' lr ili \,' . l (' l )rrl xf lit ll( ( ir t t |it lc sit r i': icr lt t l liiolir niilii ( s|t r l, ir slt t l lt r i S{1lt iI t r r t ") , r gisir : ir r 'lil o 5i r lcI i t or r |t t sl ir ') , ri ( i( lius ( 'iir lr l r,l i rl l | ri ]l cr0lot ir r t t , '1r 'lr r t r ltiililJ) iI r t si lr r lt t t it 'lt t r lt 't r it r r $r t ; l'ot t t t 'l trrrl rrtl s| ttri lr ililii( ii gr r r . lt r livr ', I ) i1'( r 1r l) l rrri i l rrl i rl i (( lr : lr lr cr ', ll) ii'; 'l'r r ir r t lr 'lt r i r , ollt }. , ll) {i'/ ; I 't t llr r , lll?l; I 'l1t 't \ r, r| r ri l ' i rs( lr ! lt ) 3( ) ) l, r 'zir r t r il( .ilr llll, lll( il{'lll1f 1xr l, I i gr t t lr : t lt l lr slli'l llit t l rl r, tl tl lr r ' : r l: r lr r t t r t r ' {'l'r t llr t r lt , ll) ( i{); I 'ollovir r it t 1i I 'r t lr r t t , ll}i'io) : 1,rrrr, '
u l , l ', tti l tr t:r l t:ti r n ttt 1 n r l ,'l r t1 1 tr 'r t t r I t t I i t t t I I t t t tt ' I t r l r ' tl t tr n l l h r l ttttl tt r tn Iu :l o :; ( i r r r l l o l o l ti : r ) 'l 't r t t t pttl , ' i l r r r r l ti ;r l ,i r l r ,) p l ,l , l r Ic|l ;l , l tttttl ) t I r . r | t | r | r Ir ',:II;r l l !l D i l l i l ti l r ', r r I t f i , . r \ l t . [ ] r l i r ', I t I ' ;' |. l 't t ) a t :t

:j-5.:!. llrrnrlizia norvulti. trigemen (paralizia masticatorie) so (iiu,ir(l t rt rrt rr,ii ll jlr dcli:ltil, tnatiilarul.ui inferior sple pantea pn.ftliza,tiii ((rll ,,(:rzrirrl('s(lrirlot'iigtll.ii) in caz de paralizie unilatera,li (nuclealir, silrr ],(;ri lr'r'r,.ir ) l l,r,igcrlorului (prin aclilrrel predominatrtF :_r, rnuschiului ptt:r;iqoi rlrir) (.\1,(,tn (x)ntil,ltla,tetal sini,tos), prin rtrofia mugchilor na,iticirl,r,fi (|r.IrIIlr||irIsi rrLesotcr), plin diminua;reafortei de stringere a, maxil:rr.rrlrrj rrrl,,r ior' ;i ptirr rlirnirLualcasau abolilea refterului maseteuo. Sr.r[:.rlrrrrr;te ur\or'procese inl,rapontine(tumori, tuberculoame, gl)r|tr., , lrrrlrrx'rrlllllil,r, {.1.) sau :nnor lezi'Llnifdd,iculalte ale rd,d[cinii m;tol,ii l, I ti Ir' IrIr'r)|I I rI i (ptocrrseneo{olmatiye sau traumatice bazale) sau tron(rtrtu.tj ' :r1,.r,'r'rrrlrri rrlrrrrlibnlar (trauntatice, tumolale etc,), .patalizia u,niltlt r',r/a;r,rrcrlrrltri lricemcn poate.apdrea Si_incontextul unol suter.inlornll lll'l{ rl(' |r'r'\ i (J'Nlri0i. Paralizia biloterald, a trigemenului se poate rcalizir rr r:r(lr,.l rr1'l' srt{rrinte bulbo-pontine (scleroz:i, laterali1 amiotrofi.ii,, rrlr,rirr, rk. s.lrYoziillbclalii amiotrcficd,, diverseproccseintraner-ut,_r iu,L,) ,irr :rl llrot rrrli,r,irrlc llaz:rlcextinso (tle obicei tumornle).

,Ii I,III)III,I.]I\'II,] I)IJ I)IA(iNOSTIC iN PAIOLO{.I]A NER\TULUI IIACIAL :l.li.l. Irrrost,i1;atil scrniologici .,1j nervullii faciai ulnrireqte : | ) l',t.idt) ti().ur,t(ntn,elorclinice d,eTtare*i sau d,eytarali.zie.faci il, .r, rrtrr I rir. x|rt::tu .faai,all)f in probcle bine ounoscul,eale era,xrc1r l. i t,tttt ,,t rlt' t.t rr,rtt,r'n.rt,l,tr,,i di,ttr.tmit:, ,lsupra cir'ora nu ilsisti,rn irici. I: ) l,)rllt))ut'(ionutdtJ.ir:iril,or ] lnd,{odrelor reJlem (Ilist\,7 t1}i2; ll,lr r r.r'rrr.r., lt)lilt; llrpoyii,ir fi l.,asou,I9g0) : a) rcllext na,zo_lluJpdrll,l ; lr) r, l, rrl .r'Irir,rrIrr'rrIrri rxrhirLhri;o) r'{rflexull,siho-palpd)ral ; rl) rrrrllrrrrrl r'r lrlr, Prrl;x'lrlrrl rrl lrri llcclilurcl. 1 e) roflexr corr]orr,D; I) rr:llc.rrrl rrirzrr. lrrrlrr,rrl; !J r.r"ll{rxui ruu;chiuhristaporlius;h) r,cfloxclo rtc clipil. | ) ltt::lqt't:uttusluljl.i,(lllpi m{ltodelc oxluse r1c rlri irr ,,, .rrlrrirrlrlrr l\r'rrrolorlir.)' (l'{)l)r)vii,ill t,Nsru, l1i,$0). $i
l) ) l 'l ) , l;r ri c rr l lttttl rtl o t
811

'l t.\l(t.t1!.tnli.tvrliri., ' l' t x t , lt t ' lr r l rtt.l i :,i rl u rl i a:r: rr) r:x rrrrri rr i .i l r. rk, r,l .rrl ,r,,rrl i i ' drr.r l i tr lI . I t r , { iiI , r t r ll rl r,l c rrl rrrc r' tr{ i , 1 l r) r.rrrr rrrrl rrrI I,)l \l (i ; r,) rrr]i .Irrr,I1,r,Ir, r lr , llr lr ' t r { lr tr r' 0 ItrIIrr,r' t l t!fl .t,o l l ,.]r,. rt

t|tl

r,:| |1 :r i ' 1i111 -q l i l " :i r l ,Ol j l trl i , l On ,.t.r,i l (,. t ) ,u ; r., r. t ,r, rI I rrrr r,.,,, .,rr.rr r rl. i, 1" r,' .l rlr,lr l ilt ( lr . r,.s , l l | | i r d e fry rfU l r.i i n l ezj U rri l r. l rol ,\ul i l t(.;i tl l I r.r, rtt.tt r'lt I Iil tl I c lrlril uhcranl i si stinca temporaluJu i, l:l semnole di: iI l :r.rrl rr r l r r loc ir r z li tl e o l ti c r.i s i s e n l l to d e .' l e zi une a al tot ncl l r 1l,lrtltiz trl rrr,,trr (\, \'1, \ I I I ) , _l e L .C .R ., i ar i n cazul l )roc{,s(,l ol ln( , ({ rn t s i n ro d i fj c r' l r.ja | | | I(|(. | | r1( |I r. I {. tio spal:iu - scnne. dt hilx,t,telsilne jntlacr.:utjatil; (j) l)i rri ' I i ()rrI i{' I rI (l('vilr(' irrsi rrrrri dil icil irr lari'lc sitnaifii tte ,pe:ratirii Juciut(i ltit,l It rrrtt , t,rr' 1xr1: si :tIr,.i itr trnrle Jornt de distroJie nlus;ularai,,di,prli.ntio:,iti ::t rl t , r ir t s lt , nit , ( lllt , l ,t (,_ \l )l n (,' :l tc n t s rtrp ],i ri de contextul cl i ri i c al l xrl i i rl t l rtt. : t . ll l, it t 1, , l. .trtl ri .l u ri rrt .x i ttu -tcp n ,.,i mnt ,yl 4,,1i Jol i dt qol gti o , .l 1 ,i t,rl n l fi ). S r.n rrr,.l r.r.l j ni r.o.j rrti urrl l l rsC rnl i rr:r ' u t'tl ( " t lt t , t t ; u, t ' , t : ,t1 t1 rtrr l ,:rrr,rr r . r ' 1. lr lc u,tri s i rrrl ro rrt d . tn .j g h i p o n t o_ce.ebcl os. ptl Il ftl i zi a :l l i * , l ,:rz, r r lr r i( ' l rri l u l ' l i i n c l y a l i i d e i ' a c i a l , ra cl re sc asoci azi i tul , brrri n r(' r ' r r gil Ii r(' r' Il I r'r rI r ' ) .1rr'".rrr, si ilfccla.ca $rstului in ceb doud tleimi alteriollrr. rrl ,' l i rrrlr ii. lI llt lr ll{ ' !i i z l i s c a s ri c j a z i i s i h i p o a cuzi o. l,lr rrrl i rrr'i l i lo lrr[io]ogigt' alc lir z,,i (,1,J1iuluj fi alt.porliunji pietroe,sl lr . ,, trl Ii lr , r r r |, r ' lr l 1r .l r.r' i rL ,rrl i rrL i ,l ttrrc { l c r.t.. zi l tnr., di e fl ectrtri sau ri l l ,r, f rrrll(' rlrrIri-r(' r,rr r.rr,1 r'r'is I ir. .,rtrt pror:cse sitttGtela {tce*tn.il:el: tnetringio:rrrr., l r rr"l rl, ) r r , ilr , . lr : r ll l trl i .l .l r.. ()s 1 (,i 1 (, te ml o ra l c, C .:l tl j nOl ntC rtU mi l i cl l i r i ,rr , , lt | | |l., I '( I I( | | I III I I I (' , r e ti ts l ,a z c dt h car' ci troarrrI ' l lol cni te r r r,l l r ' llr , : r liz ; u i { ,| ' Irt.r,r' rrl r., l l )(i l )). l l I ) I t it r t ilI s i l trrrl r' ,i ttl tt: l l o l t0 l i o n u l g e ni r: Iri pi ori qi nea rutrt.tttrr ' , 1 )o tri u n . L x u .1 )1 ' ..l r1.. Li setancl c cri ri rr. '',rl t, t r r t t lt . ir l : t r t rrttrl i tr"(i r)edi ar ' rl C ,S C rj se .rl , :r, r ' r lr r l llz lt r i s i n l l i l rt' 1 r' l rs g rri n i tq l rtt C rr r.gl c ). rt1' r.i qr,. l ':,r:l ri ,r ir l: r . r l: r . s 1 r. rrs ' r,i l ri i i r,rr l l l .r,:rte a e r stul ui l )o r,cl o tl oui . trci rrri :,rrl , ri ):r . , li' I ir r r lr ii, (' r ri f(.fl rrre :l s l l l i v i l l l c i , c n hi pcl aauzi c si r,.r al tcrrr.r,rr lr,tr.i l: u. r r l: r lr , r , rrrtl q .rrn g l j o n ri lg c n j c n l fl t e s te deosebi i , (l o tfect:t1. N l l '. ,, l L t r lr lr ipo : irU l l l l i rr Z j f. l .e $ D c c ti rri n l l ,. l i carc:l :ri t()],tLct.\i ri | rr]]i Irri , , r i 'i .l ) ir lr r r lr r r ril r rl t. c rr l tr,:' 1 rez so s tc r..T \.0 c t,scl epal ol og,i cc | cs1ttrrrs:rl ri l . r'1 , || lI r r , r r l^ r . t .l (' trrr,r,l i o l l i r1 ,t, i t]Ite t,i o t,)]rt c:ut sc i dl tri ei .t l )i rrl ri i :ti :r l :r.r:,1 ;rlr r r ' : rr t iololic r.l i ti .i l Iu j l l c l 1 . D i tg -n ()s ti cl l l ani l i ()nl i c sri l l rrztl rzri 1x, i i rrl rl r l{ . r r l r l I I r cl j rrIIri .i t,il,l g rrs l ,rrl u i ,a l s a l i vl _l i ti si l t.l l l zl l l l ti . l l ) l, : ir t t t i/ r : : t ti trrrl r d .i ttrt[.,l u l i itl c rto " t:trl , .t!l r,l i ttr, f]pn1nt. tl ut(i hi 1tlrl ,1 ,'t I't,, ' nt t t l . lr , ! t i t lt ,L l tl l tl c u t)d u .l i n tl )l tl u l ri i i rn pol l i rrrrr.i ri nl i ,l rsi ;r1r,rl i rJr l l r r r r lr ir . r iit lr l i i , l l i ti tl i z i t, l :rl i ;rl :-r t rrr rrl ,rr r, :l r{ j ti tzi -l i l t rl i trri rrrl u.r,lrl l,r.r',;r rrr r : r l, ulr rri. i r r r r r l i v rri i " i ,.l i p s t' s r l rd l I,' ,i i l i k , il r l i i r,r,i nl rrr' 4i l ri l x' r' rr.rrzrrr.. I 'i rI r l rz r r lr r lir r lii iiilii l l i o l o c i (,rl c l i rri l i s i ,i o l a z r)sl { ' r. ri rr I ccl c rrr:ri i rl ri sr rrri l r,, rl rrt l tr' lr t r c r ii t r l r l i rrrl i l r s i l rt l tl l r' N l (, rrrr,t,l ri i rrr,,rl i i , l ,l o (j c s { r: i l ti l ti i r, Ir'rl Ir,I r I oI Lr I r I r 'I,I I II I | |I I I i s I rI{, IrI rri I[r,rr1 l It 0 s l l t I )l t t.t,i ti 0i i i (,l .i l \,r,f]t(,t..Mi i I ; ll rl ro r i lir t r , r i l' il. ( ' 1, l l l ti (t). l ') l, r ' ' it t nilt : , il trtl t d i tl rrl .l tl i tl t ' i rtrttl r ,or:t.tl tr I i ttt 1tt rtt tt | /I / (l t l rrr Jrtrtrl l r i | | | t':r(,I || r| :r| :i ) i rr l t,o rl r' l r' z i rttrr r o trr I,l l ti rr rrrl l rl :t l l ul l i ztr, l tL,ri rl r, I t{;

l:r.r;rl:r iz,lrlr'i- I'rrr.rrlizir, firci,l.i, ,r,i.,n,:rL l,;"f",,11i

r.l rrr' r'\ l l:r, rrrl. tlrr : r lr r r r r r . . r r I r l, , , lr r , , r . ; , : r lt r l r . | r , l ; r i , r r l t r r , | l r . I I | | I I i r I I . I i I I i | . lr), lt r rr lrrtrrlr. yn n.r ; t l, i t r | , r tt t , rI , ,, | | t |t , l( , l) t ! ) ( {. - t {. I | | I I I I r . ; | | r r i . r r f r || : 1 i , I Z ; l | :ttl, ( r l! illrzrt I;rt,i: r I c I r iI I r I r , r l I r . , r r r , I , r , { li j r l l ) . , i ] r l l , r . I l ) : r J . l l i r : i i t r r t l i l r l r . rll rtclr j t,t:lli(.1 i. r \ t t t ir r lir r r 1, , , lr r r ,r li, l, . r r . l l l i r " l r " . 1r, , I r r I rI I rr, t rI I I r rr. r r . i I , . I r rlr' . lilr l,;rrrrllr (ilillr r iu lilr lr , , r r r r r r r 1r i, . l, , r h , r l i r r , r r , . L , l i r r l o ! : i i ( r i l r l r r . , , . Itrlr. r' r,1.,rr.. lrr.ii.r') , s lr r . r , ' ir l. z r , lr , ll. r ir r ilr . r , l s i I i i I , I r I r 'r I ; . , l 1 ) {i l ) . r . r r r . r r r , rrrrrloz|lI iIlillll|li\(,rli lr r z c s . : r . _\ ( . , , s 1i.lll. o( . ( , r - , ! ( ,, ; r i u \ ( {, 1 ) l i i r l x r l i r k , r | i i , , l o r . r 1rolir.11 rli1,1 1l1 11 11, t ' r . i1( s i ior nr ( ' lr ir r r il( l( , t . J pot }r o d u c u L d " r , , , , , , l)itr.rrlizit

I

, r r r r l o 1 r :r rr l r ,;r r . l r r r L r r l r l ttr r 'l r ti r \ l :l r 'r r .l l r ,l ,r r .i L l ' 1rr, .llr. ltrll, rr rr \ ll, l , r t r r . r i r 'l t t t t l r r j ,. 1 , 1 'r ,r r 1 r r.i i 'r r r l I |} l r .z,i ttttc l : lll r r ,r ,r l l ti y|1 , l |o L ,l l ||,L i l ,r ( , r i , r | | | | r | ; r I | r ' l r l i l .r r r r I l , r , \r l r r l :i p r tl i r tttr . r l i r '\'ttl tti l ;tl i r tl l r o i r ,l l l t lllirrll l r r i .t.r .i r r l cr l i i r .i r l r . l l 'l r ttttr tIi r r u r 'Il '( ,tl r 'l l i r l , l r ,.r 1 ,,

r:|{;t. | 1)?:l).
l l ) l t:i tr nilr ' : : ilt r t r l, r li: : ir r l lt t t t i. t l( 4qt t r slilonu; loir ! i'r nd. ilr ! , r lu( r l t,rrl rrl i zi c Irrrillii, izol; r lr i, r lr r l r u lolt lr lr , t t t ut ( 'sl( ' ill( "( r lill it r 1. r 'r glclt lot r t t l ,,r rr.r' rl i rf l tl lr ( 'r niI ( '1r 'i, r . r r it r lczit t t r ic silr t t Llo ] ] I lLi l) r t ) r iilI |ll. I lr l I 'i ir r I r 'it r r r rr rl , : rr) l rl rrclir r ni ir r lilir r l, r 1olii,lr ur ur nilc I i t r allnlr 1icc r ilir r {l( 'i lr r r lolr r lr 'I 'ilc I l ri l ol i rl {. r lla\ ilaluhr i inlllior si ah loiii pLlot ir lir lr ( ' iii r cir 'or ulL\ r l: r 'r ,; , r rrl\ r'iic tlo ilir.crsc neiur'l (f irol,isc sau ilrir) altc inf{x1ii' lr)r1.'lrr i1:rurt,lr(l rl) (iornplesi ri d(f alte niiiLrri (de pildri, ?lr'.rlizil, lirxrialll pritr rr;rlr ): '.l, ,.,r1.ir (l(, ior'*.ps sar,r chi?f ln'in uaitelc spont:util 1:[ r{) llli$cIt). :!.(i.2..1. Probl eme de d,iagnorli,c etiologi(; i.n pqr'trliziil.e tu.cialt, p, ri..[t \) 1'araliziile,faci.ale in.feclioure sint rrr t, mti frccvenlo t|'til rrr' , r|rl|r lLltritlltiL, dor.i:dinrlu -.rt-'in ultimii ani cii, IOlj oxi til! tlrlrn{'rorr{, rrl c,,1 i i rcspo[ sabilc de pr ot iLr cer eirpar alizii] or laciulc ( ( lr alr t r i'( , , lll7l; i orrl ,' r' , 11)7 4i 'I ': r in( lel $i colab. , 19, i?; Popovit iu qi [ ?t r , st , r r l1l8l) 191J0, , \:rili'1, l)oi; ji)1n'r'1'orri diverse infectii b*ctcrieno acutc sN,n(,ri)lLi(x',\'i rirrIt ,,rl i orrri trl i tiil, , yir \ r sur i gliilalt ', t r unlef olse elit er ovilusuli ( lr ) ( h0, 1l, r .rr,l i i c s.a,), r l'bor . if r uu'i, nixor innt ui, \ - ilu- qr d m onor ill: lr . ozr i ir r f i'r '1r Ill,irlrr lxri lt ';rrr'. r'ilttsttl lrt'r'yrt,it,, \'irlrsul herlles zostor $.[. l)rllizii rr i rl rri t,c ;i i rr pr ililldicukr t ieyf it olr G uillain- I lln'r i, plcct t t n I i ir \ ': uir r lr 'll rr, rri rrrl ol rtrl, lllit o. llLr llc t lir Lt r r , pr llaliziile f acillc l) {) r ill( n i, . '. ; r sr rzi', r ' , , r r tr,Ii rr" ' si rrl ir i r . 'lr lihit ir ] 11'( lt ior t se, ili't r r l lr l iit l f elor nt , t iul ( lo il( f vr o( l{r ( l r( rrt[ 1' si (,,r L'jia1i1, cel ur ir i ar lcse: t ,o r I elr yit ii,f nciaLi, insolil, li r l( . ( nli. r ur l i i ,r' r.1 (' rvull: i it r lpet l[ ot [ 1 1r l1 Jlr r llopo. Tnl t o cu, zur i, l) r I lr liziir I ir ( f r r lr l , ri l rl l rrttl l ur i ot iit lor ' $j, r 'csllcr , lit ', Lnm l ir lt st oi( Li1o. inclusiv unr : lc l) t r llizii I r cr r l, ' Il ) l ,tnr lt plllilizii {. t ollcr \ - i {ilillli( t r i l rrl ri l i ol oglt zisr , , ,it lir ipt l ic<, ) ' r t lo lt r i lleil - - it t r <t lt lt ) t t r ni( t r lt lt ) int t t t t l \1, (l r)\' (' r'r i si I ') s1r 'r 'cz,1l) 71) . l ' ,) l ' orl! i: iilr . lir r : ir t . l. r : lr uot t r t licr sint ( 1c( 'lulr sr l( ', 'll lllt ( , 1t lli r r ll I r t r zcr r' .rrri rl r' i , Nlc osllui lt r t t poliil r ii illt ' ll) ir , \ lr ) i( [ ci i ( '] ( ' lx) i ili) iir '{'iri, {llr lli ( 'r t r' : ri rri i i srrr ir l si ; iit r l t lcllir r iiir . t ,i I ) r lr liziil( , llciit lt t 'r ' ll) ilr ' ( lll, il ll l, zil. l c l ;r l l i rurrriist r r sit t i t la1r , t I t 'lt t r t t r t t lir liilr '( li] I ( r lliillt ll llt r ir r l gi t t vit r r lr 1r . r ,
' :i lLllri. l vt) t) t\!.l t'r i ttl N l l I 'u . t r tl i :i i l t.l i u ti u l .t l r tr xl ttr r r tl c l tn r t) ti h tn i q ttt ( l r tr l l r t l tttr to t i g _ l tl ttti r tr , tt( 'tl ti l !o i l tr l ( ', i u r r ttt|i Il r r 'r t l r r r l r , rr r r 0 i t l r ', l r ti ^ tl i tl g i o r l l tl |, r r f i i " ; r r ') s r r r r t,tu l i q n t ( cttr t.i ,to i i r r ( ,, l r tt!r l |i l r n ^ l r sl i r l i ( 1 ( ') . r i t' i ttl i l r tcsc i r t: tl t;tl r r ,l ,, l t , 1 I 'r l n r ti :i i i r .l r r r i r r l l r l i n Iu l .i l t si xl r n ti u | | | | | ' r | | , l r . r ; I r Ir l ' rr r' I r.r' i rrI i i , r r l r .to i r i i |l l 'r ,tj ( ) st,l |t'o zi ( 1 r t'i tr l fzi ttn i \'a N |l tl l \t|' r r r 1 r 'r r r r r i r i r rl ( r .r 1 .l ,r 'r l ) , l r .ttl l tr ti i , l r r r tl r t l tti tr l r i tl g l i i tr , l ,{'fi :t1 1 r 'r i i l t r to tl o u l r t, 'r ': r r r r l o r r l r l o z:t l tti Wr .r 1 r .tt't ;.;t. ( .l r i r i i , r l i t,l t,q i r ) ( l r tn r l i :i l l tti l l l ) l t l l t t t t li .:;u .l r r ti tl i ,,i tl i q t,tl i ci i " r l o l tt Tr ti tt r '''.L ,l ttr l tttr t r , 1 , r 'r 'z i r r l i i o r r l r ,r 'l i tr tr r .tr l r ,:r l r .i r l i ;tt,tr n l i l st'si r r l i i l r 'l l l i ',, r l i tt i r r r r l t' t:tztttl l r , r L . tl|tlttllt tl i tl ) tl tt!t r r i , r ' l tt l ttr ,ttl ', 1 ",'i l t o ti l 'i l i l ttl i l r . r r r r l r z i i I r r r 'r Ir Ir . r .r IIr I r tl r .l tl ,r ' ttr ,:l l ( ,r ,,o r r r r |r r r l l r l i zi i l ,r r Ii r l r i t.l i r ,l ,r g i r , 1 ttr ,<r tr l l , r l tr r l ti . , rr I ro I rrr I i l r , ' 1, r l i r r l r r 'l i r l r r :r r l tr r l :r l n l tr r ti l r tt{i ttr ' l xr i l i l r r tr si r l l r tl r r 'l ':r i ct tr l t, l 1 l {l l l ; Wo l l i ,tttr r ttt, , r I t o 1 r I r i i l r r I { ' t i r I }|.t | ,| , , l 1 ) / i : l 'i r l r l t'1 , l l l 'i Ii

,,,,,,,,,,.. l,," ,, ti'pr,,,,,,,

1l't

t .i 1 .jr llu\ tle Ia. l tti l l tl t' si f i r r ttt l i tr .r 'tIl t:r l l r 'l Il 'l l r :l i l ' i l r r r ) (l i l zi l i i I||IIIIL ||II' .rr. t.i l rrj ). i ttttttto l l tto tl s( '( 'r r i I l i . r .(. .r ) || l i t.i tstr l vr tti ct'l t.a.r r l l r i r r i ttl tl ttl i l l l .lor.olu. r r l . ::o t!i t') 'c1 t l tr ttu l i e Ju ci ttl .av_elner.... r 1 r . t : r r t .t))... 'l r l r .i ttl tcr '' t s t t s l l i l i o l r i l tt l. (descrisde llogorod.l r 'l i si i ' si ( 'o l r r l . . l 1 ) l ) i .'1.r i i v 1. r ir li r : l ( r 'l .to stl l !l o l l i tr r l r tl : l .. l {}( i l }.i. . I I | | | | : I I {. rr.. r s i z 1 ) r r ( .. l r l r 'a i l t'i tl l l r sl l i i l lr..r tr i c si '1 i r r ( l l ) l l l 'j r l r N l l ) l i t) ( l {'l l x) l r sl r i l l t':t Ii Itttl i Itr t' ( 'I I II'IIII\ vi l l l i l ( l l zr Itl ( i .. r r r : 't i r r l rr .11)(i l t). . l r r l r l r T r r . l l t{ .t l lrlril' ll:ri ll'trigrr:i.irr srrtt .l r ' ( l r l l l l l i r l . l ) ttt4 l i :: tt . I I r | / i I r r ctl Ir r r :r l o tr ( i r tttIttItIi rrr l.dt jrrurciul de origine zJ coartla tirn_ p:rrrrrlri .i l tl tttr l i zi c Ii i t i r tl i . lircirll crLrllLd lrr .rr|l| ti r:rlr'$t.aliziei. r . .x ii t. irr. |1. ... ( 'i l N 1 . Siurlromul ..'r .t'l c tl 'zi tr ttl r r Itt tItr '|'t|r ' p c 1 r 'r r g l ts. l r \ ! : r l l r r l t r ti l l r .'.r .r . . lr lt.. 'l'lr1'nrct. .gencr. .f..r r zr r Ii l 0 r l r r l r i . .tr 'l t' u 'ttl ttttr l r tl r 'tt l :tr r r i I t t rt I t r r t r rr t I l r tr 'ttttttl r tt r l r 'r 'r 'r 'r '.\tern si in zona. . ..o l tl l l t ttl l i l l l l l ( l l ( . i'11 ch[ ir r J ip. T. : r r r l i l o r . lt t ir r . . l ) l tt r tt't'i tsl i i p i tti tl i zi tr Ir tt.tul1(].irUr rlim.comnlr.r. r r r r llr r lc t r z iid t r t o t i l l r r l r . r r r r r j . l r..rrrl t[i l g:rrrq]j u rrrrl . .96g)n.. 'r 1 . l r r r l s r ' . r '. I iirl'.iJbilo O". l .lrt . l 1 'i i ? .u impnsibjlit:rrrdc rcfrr.r. .i .t.i:. t . iieobignuitilj .r .irrrI.l r 1 1 '( . I ir r I lr r r r lli' r rrrl s l i .ri lrr. l r l . o l r s c r .i l i i r t' r 'Iti IIl Il ti ttl tl r .Oh. r . l tl i 'tl l l tti i ( l r 'l ttl r 'l r r r tl r r r r l l i l l lr l l .i Irrr' rr| | I )rI Iri I II . . lr . i . .. i I r .. I'r)lrir\ i rrrrrLrrrr. r r r r t 'r trcrttol.ul i . . cu denervald "consecutiviia tnlrs.. ] |i.rr.1to cii. ii.Ii ci al .{. h cl i r . r l l c i . r : .ilrii et.| \r.j ) si i r l si ti .. l.. 1 .j i .[{ .l ) Ii .rii. l l ) i i l ) r r r r r l tr l i r . r D . r '.:urici^ (i(.nervuluiliacial.)(. r1 . 0(..ulnplelJ.r. fS. :. ibloc...rr | . r . . r ' v lr i|l. .l . ( $ 1 r tl l :r tr r '.:1". . rrr...nLal.ti 1r. .l ((l o l rl i rri g $ o o rl . r.rrl .lr nr r. I r . . l i i t l ttl 'rr l l z it lt i r .r1r' rolirtts l r l tl o l r r g i tr ttzi tl r t ttt r r l l .:. rl rrri ru l rr.iurn iir'{ll r[c l r r ] r r ir ij l: t r t r lc r r . i r f r l l t l r . i .t. l r r l .tt. l l l l ) r . r. ir .r-i r] l . lrr'i r'r .nt_r.lrr.irnulare ""l"J"i a trmbii ri. pr.i rrr. l . ]i r ( .i .rr.."qii " r'r'vrrr. r 't l c l : t t i r l .r. llIli.c l o l l o l r. . I I ( .r r lrl.r 1 tl l L o vl r l tl ( l l ttr i r 'tr '.'\k'l i :r i r ' 1 i r l l r r l r '.l l i ri .l.I i Ir r ') i '|'Ir r l tttt t'' ( | r Ir. |){. l . . .r' i . . t r . in utma tirt. i 1 l .rf doal urr ".r. r 'r ':r l i Ii ( l l r r r r t. S i r n l r o r tr r tl l r r i l ta r n sa y. -uneori . .r.. l r .u t's ( l ( l : . citili tlc r. . ( . i r tl i r tl tttr r l t'r ttr t l l \ I I t r l t tx t[i tl r 'l i ztl ti l i ' ( l l . si t..1 ) 1 l l }j l ) { r 'l l tj ( l i r t 1 . i tt d t:r . .i.rrrrri siirrrl. L .i ||l r o l r ' :ttr ti r 'Ir I:r Ir '.( ' r r L ' r 'r 'tti ttl ti i r N 'ci l r i ti r l r ' 1 i cl t'vi tr l r l r ' i rliril . t{) 0 $ q i tl o '/.csl. . p c t'o tttl ttt'l r r l 1 .tl l r ti i ..\.tli"ii".:rrc. .' t'Ir '.rgonotiirii riupii. . l ttu l i t . s.r.l i |i i l r q tr ||{l i On tr l tti g cl ti ( .r. t llr r l. t : r l r l o r r r . .sibil rle co'd'ccre .$til.. .i l r l u tts.tts) l tl tl ttr r i tt zl l l l i l z( l s1 {l l g r tti l .rrr(. 1 . h o l l ( f t i zo sl o t o l .rll(1f)Bs. Sindr om u l lacrinilol r l e c r c {i o d i l . ". . \ l ( ( i o '. 1 r i l i r l cr tr r l i i l c ( l c 1 i \i l r ( ' tl c t It I t r t 1t I r^t t I t ' t t I l x'l l l l l l l l i r ( i r I lr '( r ( 'tl i a i i l Jr !r l r l i zi ( 'i l l i t. .r. .r 2 .. a g . . \ . l( ' r t t r x r l rri l o l c l . L r r tttj r '.' .r 'r r r r sl r r i r r si r r r o rl t Itr ':tt r tl r ' 1 Il o |. .\' a s i . rtrrpi rlel.'tle tr. l r to xi l tl i r l . . ( i r tr r r l tt . . .r' ' | . i r : r .) r l p i l l {) tl tl 'l ') l tr tr r r l i zi t' r i r . i.1 r .1 r 'tl r ( Sp i l l r r r r tr .r.'rrr 1.r lr r r t l ulL r |. . in citova sijptrrmini.y l l ttttt st' l i r l i l r t'i L zi . i l l l r '( '21 'l r l i t I' r l r '. de l resl .. Itolnrvii cu ul simplu conducere.l l )..r. er . r r i r .'. . .. li. .larn.r\i. r ' v r[rril .i l . . plr:rlizie f:rciali.1 ir. l . l:.so r'r.. z c n1. 1 1 ) l i l ) .r zr r sl t't i l tl l . . lr r.i ttr . tl l t'tl ttti t . ir r r . . 1 l : r f i r t l i r r tt ) tIr '1 tt's ( ) 1i ( 'l L :r( 's1 '( ' tttl tl l l t'r l tr tl l r l f( 'zl l l l i l l l l l r r r r l .r ttl tr i ttr l t'o :r t'b i l :l l r tl u l {. ' r . A". r tl ti i tt'l t' l l r tttti i l tr r l tr :tt t . .r {'ril. ..ufe..r r r ( i \'. r l r r t l r t 'r i z oN l ( 'i ( i i l ( ' r tl i 't'l t'r tzi r t( g i u l l i l {' i i tti l l L '.( )p l r l l i zi l r r l 'r r r . I'o l xr vi l i tt Vt'zj tl ttl i l t{' i ]l ( 'o l l ( 'i 1 . I \ \t:. ( l l l i .su . .rr r r 'i i i rrrrr lr ' : r r r i Lilr r r r l: r Irtrr. Ii l ) i ! l {) r ' l l ( 'l r 0 l tsi r l i i ttl l l ) t!. r r 'l i r l r c i o l r r r l ttci :l ti i .rrl gi crrl rr : tl I tD:r' r . r . d c tk'1 r 'tttti r ti r i ct l l tl i t't' l tl tr l tl tl tt'sr i l tti zr r r tl l r .i . ii.tr.i 1 ' si r l i sl l r l l l r i r t tl c q l tttg l i 0 ttl l l r l 'l r r r i l l l l r l '. |. l l ) r :t) . rr'rirplctii. riebutul fiind la nivelul orbiiuiarului 'eg'lli.rii.. r r r .othtc' .i tttl tl 't'tt. r i . 1C2g. i . .1 5 ) . nervoasi prezintii.I-iestulde 40f s.j :tl t' l r ct'i l tr l i ct' Il t l r o l i r r r vi i Ir r l r ( r 'l r r 'r r l r r ' ( '( l r l i ( r i i {r st l r r ( '( i zr l l i i ti 'l ttt.il rr(.crisi de . 1|r\..'. ri t l . 1969). l 1 ) i 1 . . \:ri l r l " r r r ( r r ' " 1 i r rirr rr' 1rl .l li l r r l " r .l. 1 '| l t .\.'r'(.1.t.gatr.r l.r. { .*.. l(l:rtri. d {' l l 'l t1 ( 1 n t'r '. 1r alo r lu.l i tl si i l r i r r tttl r tl r ''tl l tr r scvctt'i tt . ilr {'rrZrtr'rlr' ||r ( . : 1.Jiziologicir. l r r r t t r l r r r l ttl r . r t t : r l r rr r :. 1969.n|i.l'i..It. rr'ti{..rrzr'i ryirlr't'ri i' colduct..i ' .t.i ri i . .L ii..) r l t t t tt. r |uz r il( pt . ( .. r r r l l n s i l x r r r ttr r l ) r i l l r i t..liiljolcsc . . r r r r r .. t . 1. ir.i {. tl ti ttl i t[tttr t' i II ( II) IItIII( IL III i r l l ( l i l r \ p l i r r si . r .. r . g:.rr r. .teri 6 d.n.f.u dtlo''. r p l i n i r tl i :p r r zi ti {'. 'l'ir\ ( r'rr(.' n.J zi l ( i :i l l l tr ' f. rj i l l l l rl l t..ic..minr anodic. ) v t " r i l l l r r l l .t'r i ti l t' l l r i Il r r l r l ( l l ) ( l .rirt) r. . .i rrri rrarri i .i i tt tttt'l tl ttl l tttr l r l r r r l l l ( 'i {'l l l l }l ii l ..s l rfr ti { .11 . l(.eiroarrr.1 i 1 r Ii r l l l tr r l l tti l r r :r tl I l ttl h t'1 1 ) e szo sl t'l ' L i h i l [r ' t'i tr i l vl zi l 'r r l l 'l l r si ttl . 'l 'o tr l ' r . ll .to"ri_lto. t ' .cni plcziotri rrn prziq '. l.l(j)u.1)t1r(. tlor.l r r t:i tl r i si . i t r 1 r .i r] s i i ...i .1i. . ir .r ' l . . r l \ i l n i . rr1. l r l r :r tr r l r r t:r l tr It:tl l r r r l l t l . ..tl l . r r r r r r r ll r r .. : . u 'l'11l'l. r..rr r L. bolnavii care ll. . r r r . . . l l ) il i . .. t : r \ ilr .rsl ..i 1 . r r l r s r . t r t |' tl i u l t . llr ' llt 1i r r r l rr... ri r r r l r r l r i li l i l t'i g r u l tt. I I I I I r it . r . ir. r r r 1 . rl c :re n ar.o 1 .I.itr. r r r lr .. iilililic rrtrl rrg l rrrq l i o rrrrl rri ' l lti s.' g e u e ra rei i r tc c i al e l ui S cl rri .r . i 1 i {i l ) ) : l l l l r r y t t x :r t:l r t r tu t'i tttIr r . . .r.tibili tlr .y. rjtat cd 60 .rde \c.)tr. l l o l i I . Ull l I .r.t'.l . i t r l : r r r I i o 1 r I r I r r .r'. p:rrti. l r r i l j r 'l l .l l .onditir pxtologiui. rhr.irr. rrttr. r l r l rI rr I i l r . l ttl l st^ l r i tt r r l l r r l i i l t l r r tr l r r tl i i l r l r ' |r :r tr tl tzttt lri I l' l|. .1 .1t1l l rri l i l rrrl trt l llll 8ll i)... r . .rr || r'r l( f it |ir r lr t r r l.r.. ||t:I l r Il i l l t. . l i r r i |r Ii si i r r cl . l i ...l. \ l o k r i l si l o l r tl r .i. l ) o r r r i r r r . . r .rir. sl tr ttr si tl tl i l l i 'l ) l l i ( ' sr l Ii o l i l r ti tl tl l l t cl tzttr tl r ' ' tt . i. r . l 1 ) 0 1 1 . \\'[kcl t'J ( l l l l l tr ' l o irll( o 1 9 7 i i ) i r r r tr i r ..iu t i t i i r. l r I Ii I | ( ..-p i c i . r : t t t 'r tp :r l t' i tl .""p.. r 1r .. : r .i.i rrrl l | i i . .. r" to p ro ri ' ' u l fati ..51i.i gl .r rri)r' t|z llri lllt. .r r r .i i tl i i . r t r . r rrrrrrlilr'.. l 1 ) fi 0 . / t ) . sl ttt l tt'l 'l ttsr tl ( l l t't'. itr schimb.ai utrgi .'i l ) .d. r r l r .r (tr.iri ii'ii.de crocotlil. l i z nro.r r I I i r ') {'l ': \i r l r |r l fl l i i l ) .-i||l trr. ir l { l. :rlr. .\l r 'l i si r ' 1 i cr l l l b .ll r r' rri .i i .tt.o rlisbzrl Iati1.rl rrpi i rrl (i rrrri cl r.'vctt {) . l l r .rl. r I ' i .]l t'l ]) t^ s zttsl t't l ttIti tItt|:tt l i p r |' ? i i ) 1 . r { )r1 s rrl rl ' r' l i c i rr.o ss u p e t.'r r\.rr. rrtLl:rl.r r .oltsl tl)(fr..) l.l tr. r'. r r .t_ei qi cu terrome. I i r . l i )i l . ._. san.. . t t c zi ttl r i .o illo..l il . heqr . prgul cle.)) finr\tjrrdl. flr:. tl .. ol.i r ' l r :l i tr l l . l i .r t. l l ) i i 1 . l )lL. r rr rlr..c cij.i tlist Iir. 1...} l lsitriilrta rlonurvti.1.e cornpi cti i a musci rj l ol '. . .'i ) f{' l .. l l tttttl i zi i t l r to i a l i 't.l\l||or..o c o s c a ' e i rn p l i . . 1. 1 9 0 8 1 1 9 0 9 r l 1 l j l i i l l 'i r \{r 'n ( 'r '. | | r ilillri. or.r' (1t)tit)):r.. 1rr .al ri .. r 'r t 1 r ( 'i r ') l l tl .rlrilrrri irlt slr completi. ilr ! r.f. \. .lir . r| lr' rr' :lr ]r. n 6 6 1 .i"i . l : r \ {l f l r ( '1 .. o r.r.L r t{' si I'r tst'tt.rrcIrrr. . .r 'r r i l i Fi l z]r r r q l i .i. : r .rrilt.ll r. r rI I i r.l' . r l 9 6 l l ) (l c r. ilintre boid..l ttl tl r '. .r. i I I I I .r lr .. :r.1-ir:.rirniin iinrpul .rl: r:rL ri. r i ..rii...r ' tr 't l i i l tl tr r l t l r ' .rtr .l.t:r lrlr..rr irr Lirrr. tri -.r' p t. | .l .t' tr r r vti l Ii .] (la lii . s z os i. . Illl l l r t 1 'rt .i. 1 . r r r . .l audil.n1. y .l rr 1 r { . l) Ittr li.Apalo rareori """i. r l ( l r f s i tr l to ttt l i l tr r tsl t\ l l l l l l l ...rtrUi ( J ilv er j. lr{)rr-L ' si \\ioo. .: I I a|.rl 'rl J r l' r ' r ' i( . .l cni ci i rl . ? .p l l l :r L i ' (O l trl r. puI q la s l i r n r r l l r .nr. l l i n d * l rt rr.b s lri .r. rl rrl rlr.l l t l l r}t l r }t l l f v l i l i i l r l ( l r l l i r .. I r t r r r i i ' tt'.lacrirnilor. r r r t t r r r r l r lir i l . l i tl !l ) l tl tu l i l i .11i.i 1{. . buzr. il trl .. -r. r rrrl irrilrrl:r:'Ir'orlo rolrlcrur. . / . r a n o d i c l .i l r . .l.io rlt l.rt1.si ' r r(j ri r(x. .f].sl.r r i ir l t . . r' l rrr t t t rt rl t tl ( 's( ^ l tl i l l l l ) o tl l n l l i r t tl l l i l 'l tr l r r g r tttg l i o ttttl tti .r l l l 0 l '\./rir .lh. 1 {. cnre ap:rre de iri trrrrlr rlr ltt 4li dc ore.rir. . s a p ro d i L c arL rIfrrN . r lr . .||1.ngl i i ' . Ii . r 'r r r l t r u l r i ( 's:r {[r ]) t1 i Il r tI.r. r ..l l l r i t. .l l l tttl t'r ':tl r ztttr l .. i r r r .).s rtl z (. 1 .1i.i . r 'i r r l l cIto r tttti tttIIIt) .r"ijr. r r r .. l'(!.({L riri citora zile insialarea par. ' f' v{ l r. .. il . .\otij nrOtoli srr I' r. (1069) dr.' r r tr r l i l i tl r t'p r e ttr tl tr .x d rp i .r . .r'llr dc sLimt arr.re:i f(. ( 'l 'r r v c t tr t't. '.r.' . i ds l. r i r r p : 'i r 'r i r . \l ( . l r .iv e.il.rr.r r r r ' r r r .1 i tj 1 l l tl l r i j l rr l i tr(l tt.-lnr-ne: t .r.r l tl . i ' i ' I rt r rI i r r r I I t t ( | 1 ) ? :J t . 1 .rli. (1l.'ul . t r l i r '.. i .r i rl (.i 1 l i r . . l i z i r r l t l .{i }l l r l l .r. ' 1. lr lt I |r |ijt ' |) i||Lr iJ . p dup.io'Jrrr.r . r r ^|u i . :lrnllelcpitrli (l. ccstia ecuzi hiperacuzie prin aboliret rcflexului .r'..

rr* . rlrrlo py t i.rrcirl) st.r. I ..s... llli..c:Lte itrtertseazii pe linrl inlr. a l i s u l n i .r t' r l r l l f( l l Ii l l l r tr l r i tr ttl r r 't Itttt1 ti Io t r Ir I t r tl ttl l l r :t ttr i '. ...l ll... ..1 ).r . |ll: . .rl rl rr. o .i'"uon.t. ri ti l rl l rl 1.tl 'l tr l l ti n cl tx'1 Ir l ttr i ttg t l 'i r r r r l i ti t'i r r r Itr r ') ( l i i r r l r ti .i i tcl i so tr i tr tl i l . sl r ttr r ttto l tl tr '. ir iJ r r l ... r.( i .rtr.( rr(1r. (.t..t.-rrr.. ( l 'r "r 'l r r tt t l ':t i l l ' l 1 ) l 'i l l ' ' r 'r l l r i | l t l l lr c r I r : r 1rr t I r t rr t r I Ir|t ( . l i . rrilrrrlcrr... 1. . ptrisisti 6i iq afal:i 'llll'1l ife. 1 ) i ll) ltlllr .i r l 0 st.i n ri 1 .' 1 tt'r l l l tl l . luliul lL..i l .carernaitirririir"..tiill.. .i t'l ti r tt i 'L r g ^ 1 '1 1 ( 'l l l l l z:l r t'' tl ) 4 r .rr.i l L lr r r r trl ..car... . 1 1 . - apar'irir. l r . " i i ..i l .iirri*". .r't : r s ir r r P lr ' 1. it : ( s p r s l r r u l (r)..rrlrri.l a:rrrr.lrr".'l r t .] f i .l l sm l tlsr ' PIr xItr tl u :t r ttr i tt . 1 r 'l tq tr t|tr l :ttr . . .' li . i ( . 1 .tz(.i {1 ' r' r' lr' g irr..i.l ti r r i tL i . tttt'r r ':l tr sr ' i r so ti i t l to ttl l r l i l t ttttts.. i r r | | rrr. tttt * . t l .. r rl . . .ru t . rco\te criz.rri l ri l t Irtl . ll..i i r. c i rrr " .i!i"Ti'.fti. r)r'Lls1(l tolieo-clonico alc musculatur'ii hernifetti. . l /i l .:r..rnal.]iiiil"il.i..i. .li<ler:lls do ltrri.i u l . 1r.i l .. lt t . ro lrrrxlrrl slrrrli. .. tr tttl cl ti .plo.u drpltsar."u. l L r i l i r r . .i sr r r tr l r ti l i r r ti l r l ( i tl i 'o {i r l r r i tl i i l r l ' 'i i l r .'t. . i. .l rl i r ]rr.. I l r r I r I t i t I Ii r t. .1 1 r q l l l l ) r It( '.i.... . t 'r '.r' . i l r l r' .r.!/.r ttlIr.l 'l l tsi ti tr tl t o <'l ttzi l t l r l co l r l x'i .l...l r I. l l r a s i ttttl . l 1 ) 'i i .. t'r 'r ':t si .l .l .lltrr(. Nf) tttttttl l i tci r ..r.ol i sc rcrnn. .hi iri 1.l l ol rrl .rlrlrri). 'r r 1 "' l . 1 S i r l r r r rl r i t I I rt t I t t t ' rt : t t t .'r . i 1 r | i i r l l r l ) i ti l 'i tt a t. | ( r .v . r r r r l. .rr l.L ttl 'i r l t b l tzi i . r. . ) I rl . i tr so {.1 i. r:|l ||l|.o rlt. r . . .l l t tr tIt. it""i" i. l to l r rr 1 .1 {.ir. . l .r"qi.i t. . i : : . sl tttlIl o l ttr t'r 'i ' 1 i Sl o l r r i r tl a '' p t't i r t'ctr l t'.]rIr i rir i u 'l c cl l zttr i . tttr .e sl i i t'r 'l i r i sl ) o l r tr l tl ( f.tr .r rr.ciirti.r.lrj. l r r ( 'r 'l fi Si i .u. \ r r .1 r ti tr r i 1 i vr r ".r l] .rl::r.r . lr :r ] r r tl l.i o t.1 . . ': i .l ri l t .tr r zr r tr tr r l l r p l l r .tr ll . .i.. i IL[](|li|lt. D r. i ttttttl i i ( i l 'i t{i r r tr ti stts l ]l llu . i rrl i sr. ( ...r1rrn.rlirl :l lr r \ i r l:. i tt tr r l tl i l l tl r ^ . . Zi t'oarfelcnt. .rrii ..ir.. .(.l :r r.r:r. S'rrslrrrr l f it ( . r .rr.I..lx.i Ir u xi i i i {...t.rl i trri ri l i l rl r.tl t'r i l sl l ttttn l tl tl r r t' ttL l td i l i r l l i ti l t Ii tl . t . l r r .lr r ..jr.. .( rl tL. I i 1| I r..tr l l r .. ( ..' . r r ' i ..I.rl i zi l .:tr tn i ttn i i l o tr l tl i zl tl l i l l t tr ttt.r r. | | I ..crtttt si setrz a l.. \ r ' l i r . . i a .i ' . l . 1 l l 1 t .r.Lt fu. .ial cu ociuia cinofiilor. r : L i r r t t l o i i i l l t {'( }l i i J1 2 Il i l to l t'tr t.. 1 !.. . r i r . lle.r. ri ! | .. "a"" faciale. .vi l l tr ttt'i i tl ..1.t (. Il l t l ' (xl r ' .l ' I'i {l l l l ) l l r l l l ... .r ( l ( r l l r :t ttr \( 'ti l l l l 'i l ttl .i i .. { r .Ii . rl l r : r r:|| | tll :l| | r .rr r. l l l l . l L l ..h i u l u i .-i. lr. scc.ti zr r l r i r r l l t si .'tr i l o l l r r t ( l r r ( t sl l { r '( r r tr l r r r ' p l i r tl 'i l l l r i i u ttl i i .tr t | l rr.1 r 'o i 1 ) l !|) .:. ( pr t l.1. cr.i.rrrti r ' ( r r l.L. tI r . | ) | l rr . : r : r .. | \ i .1 i .." ur.i ttr i .J t.r 't.t.ti 1 |L tl "tr '."i.. .: llli'til]" ruuscutare \ . ': i l i l .{ .l.r 'i r r r . \ (.(.l1ii l l.ti i tc .tr t.r'rr:1rr'lrrlrr sc r.r.rlrciier-:lsecundc. ( .i . . {T r r r .r tti tIr I. .l rt.rtil. i. 1 rtl .i l ti r:c .itie.r.]rrLie. i: t l r .i. t'r 'i cl x'l o s.tti tl g i l tr l r :tzl tl t'. ( l 1 l i / ) i i I\r 1 xr l t<r ttt l $ r fi l ( I I : r1I t t r...tr l r . i t . Ilod.."_ci.iri'.l l i ( l ( ' l tti i ( l i l i ' . sccuseparl.r ' 1 t.r'usrLsr. l... ) . .' :r. .iL\..lr ]'r n-i"pr^ rurirflcirr'irlr. ( '{) l l sfi r l tl i r r r l . r ( .i r . .tt.1 rtr.r lr.i.1".r r l. lczittrri iliit t t iv c . ( {) l l l l i l ( '!i i L ttttl si 'tl i r tl 'r i i l ( ' I1 r l ...tt t l l tr t i tt r I t I t r I I t I t I I l t tl str i l ' ' t .. i t r l r '.r.l .n.l.ii rnrln lr.r Ir r l r ttzcl o t .. t . .u h r r 'i r L i tr . n .. i r r r cr i .lit. .r r i r l tr r r i r g l L i p 'i Ii . rl'r n.lr. i. tl t: n t"i r ti r tr ttn tr a l d . tr l ti r t't i tr r i i i . r r l r l t '.1 lr .. r .rl |. l r . 'r'r(' r r : r r ' (: r ir * r ' . t I i r 'i Stl tvi tr l l l t i ttr i tt tztl .l r r . ..1 1 . i.rlii ii. ii .tt.. . ! r r r i r o j r . cind po"oriiro"ti"'Oi*"1"t ur ...' l l tr l i l cl i tr l 'i v( r si r i b l l l l l l 'i i . tn ri.et g1lrij)..:rr.....oit.t )'.. . r .rgt. r r l l .:r r.r I'r. 'ir. .i .r l .rlrrrl irr rurLiL: ut'ririlol. r r r r r s .| | | | I( .1 ..r r 1 r .si 'l 'r r .rzl ..i rr.r\ i . .. . 1r. r .tl cazi i .r I I \ r . :r ' l r "r l L r /i r 'l r tl i r r ': Llllr. i lr l Il tr .. ( i . ( sl ttt Il tsr 'i |ttl l r l r r ) l tr i r r l i .:ili. .. l:r\..liti rr. | | I I | ' I I | | I I r . .. {.i tl l tl i ci 1rrr1 g i l ttl tti .i l l r tr It.rl.i...i . i s i .'..r r o r l r i r i r i i :t I rI i t t tl I r i . rr r.j'. i l l r r sl ( 'l )( 1 1 ) i r i ) .1..h r ( 1 9 ? ? ) l ttt tvi r i cttfi r L f i tt sl r r r sr ttttl fr tl i :r l o * r ^ r tt' tl tt Ir tr tt'r r ' 1r'. r r t I r .Tj. rru i s { iirrr..u'r. t . t).ont:rhrl.tl\lr f r r l l l r r 'l r ' l .5..o tr r r .Il ttttttt i sr ttt .i zr .eaea rnust:trllr Irrrrr Ir.srrlrr."1..r.i ttl 0 r l r 1 r 'tl tl r 'l L '( l ) l r ) 1 1 1 .. . l . r ' ll n ir i r rrrrl l rr ri t. r r 'l i r t l t...r |r r . o.i . r .i i ..Jir:.rf(. r r s l i t l r r l .s.1. 1 . r . r .r. g l r tttto l tt.l. r 'i i zl t l l tti i ttr l r r r r '' 1 r " r r r r l o t t t t 't r i ti l l r r l i r r l ttl tti i r r l i 'r 'i o r '. i r r i| l. si s 1 . r :.( i( | ...r a l r / n tIl i ttt '. ' .::.i pel.r.t'r r i r ':r 'l tr tl Itttr '1 . l : r li l r ' Il l l zi l r l l ) i \l l l tl i i l i l l ttl i l i l l r ' l l ':'. a vorl l j l .o.lillxl.acterizeazI prlrtr.i p"ez"n1ait"i-siricrgirrnor.r r :u .q. ( 'r r tl l l l l r r fl l \ l l r " ." tl I sl tr tu tr r | ttt ttsl t|r 'l i r . ..i " ri .t. rr i \ul.o-a o"o. r 'r i l t l l rg i l r .. liiig .. r r l.l tl .rrl l tl r' .i lr. .:. 1 .autr. I r r t .. 1I t t r ' r )| I '.. :r rrrrrll.l r r g . . l j.nr.i 1r:rlrrliz. I f ) .irr slror.j . . si ttttz...iilacl.. .l .:. lirr. 1r ..l r r s.re si la . (i.un fontl O" ii]u.lrrr. l l 'i i i :.ar ... Ir' { |:I zrgorrrrrliIilor.1 . i tr l o l i tr tr l l tth i i ttr i l n i ci i tl .. ] .tr l tttt"t : i ttt|||'tttt|t l 'tr l l "' l "'tti tr r ( r .*iiili'..rlaiiilui. r..l"lil.r'i l:r r.r.l i L l 1r 'l l r |l :l l i i tr 'i ) Sr ' l tr r ':ttr t\ttr \ ' I I .\( l t'i .. t rI i r I ( ' tl |' r 'r ti ttl l i .irlirrr . r l t I i rr r l 1 I) i l r l n 'i l sa l i i t o i l .iilJi.r" t.:i.i." i " i ri .1 'ir'I i{ l)rufr('. lx ) \ l. l '..'i'..(trr.o coitiractLU.. ' . 1 .l i i 1.t." irr itei. r.:1i.r ..l ttl tr l :i r |l r t'( tt' i l l l ) i tl r r l l l i tr l r l st'r i I 1 . .. i i t' Ix"t't'l l r l l r Il i i r Iti Itti stl p 'i i 'r t. i {l f i I .rr tr.r . rI rl r Ii i t.i [r i u r r l l l r .. '. r . ..1 ' rz i l o r.:lli]. I .illri.::i. l) t r l.i j si rl ut. Sc.l l .Ii tti c s1 .r : r. l. :. ( r l lr r r r lj* p l ts rrr i tr. Ir..ttrr'lrtli' lit.lr tti. r r t r r l t i tt'tn .t.i 'r r l ttl tr ca " "g 1 1 ' "1 . ..)l#illi.11.tl t n l tl tl i l i r t. r ...ili .(f(LI)(Ia. I .1i"ilii*i. . lil:'t.. I r | | i s t iti Io tti Io tItItIi ct'... iDrrr'rI r ' I r ... .ax tm. .r.r."iit -'i)i). r l r t.r. I jt . r'r. .i trl .ii.r:ll ltlo r.. rtirr J.. .Ir:r.r.l t'r l r :.'. rii]ji. t".Spasr:nut l. ' lr r r r r r lr r r _r r r r r ' ll..t. . . r r r ..r [' 1 t...lier'r.r)l | l l l Ii .IttI 1 1 'sl ) ( 'r r i i \ .rrrilrr. .r.. i r r . l r 't.i..1 ri . r r .. sl ) l l r i tl l l l r ( l i l l ' r 'l 'r 'ti :ti stttl ' l ti i l tl ttti l i '{r 't t . r i r l t l.rl l l t. i r r r r r .hi rrtrri .t 'l 1 r ( 'l l i l 'r i 1 lzl i i r ' l l ( 'l l l l r l l 'l {r l l zl l t . . ... l a or.i. i _ tn t.rrj 1i o r. r' rr l rrl i ' i l l te l t s p a s m ri i tri tr . l 1t l. cl tl tti ttr l t' tttl l i r r tttl i t fo r r r r c ' | " r l r rir ( ''[( . r 'i l r r l i tl t' Il r tl ttl l r r ttr ' ..... . cl tti l sl 'tl i l i 'ttl t( i tl 7 'i tr rrrrl i tt p tr xl tt|r ' st'.i rt.]']l:r[.IttI'tIIo ttttItr i rl. r l r r \ 1 r 'l r s i1 ' 1 r r ' It{. 'l r r .t.i.. l j . r l r r r .1.l i tt |r t:.tr l r t']ti l r i q l l i r l r 't. I. r .i d.' fi tr tl t' l tttttcl ti l cr t^ l r ta l ' l . ..a l 'r'[. } rrr.. l.j .Jii1". (. r r r r r l ( l 1 l l 1 l ) :r tt l .. 1. . r l r r r r i i i i i r l i r r '.i t rrrr s l to rrs i rrl i l i r. ..1. tr. ||Ii I( i II|':I . rrI t .". r''..i rlt 'l ri l rrl l ||r it t |ll||t l ..ri . .t rrr t r ( l l ) 1 1 ) ) .'. Iloirisj*innl nu cslr. r lr r r r lr lir r.r.li..r r :. si :r.Lvr. . LI t t r' ' r rI I rt | | rt I ) l l r l l i r l l l ( r 'l l l r '\l l l l 1 |l i l .o s..se dezorrlonateri1i1 r.. p""ii.i rrl a tu l u j ./.1 ) tt'r tl r r l i 'r ' r 'r . sc car. '.i. s 1 :a s n c 4 c s i n i t l t:d:i rrsate fi {te (.. l o x i i ttl Ir '( tt tl r r . tl r tzl tl r '..iit'a'r.. o r':rrr:r|r r . ||1'. . . ..r r. . I t 'i r t .ii.l l ti i r ri . .i'lrciiil.rr ..la. z i l i r . . l r r l l o . r. . ._1r:r_rrrul ..tlli rnusc.r|l r' .t. I I rl .1 t r' r \ r..rl r. .1 r : r l i l i l t . ll.:.:. r . t . ]]rrir. r 'r 'r l |l tr 'l l r l tr .s a ri m:rs1i rl i rl uai i .. i .i rrrr l i .cirre _cr. r/ 1 . . . : r I r I I r r i.. 5 j 1 1 1 '1 1 . ..i lle iill ul.tt..l.r.lllil: 'll.".I r ' r I .rar.i tr l l tti . .a.I)|(. r' 1 u r ) ii l) ( . r i t.Xi -tiii .|. ...ttl i r l r r r l i r t'l r tl i i . i l s ( . r r ' I i l r l l i czi u tr .).r . .1.o r ti tu tl tttt t. . r l .rrlizii facial ii'"i""it. i L .i t:rlr:r ..i.r" i r l rrr lr . . . rrr. f.l i il..i I. . i . r r| | | | I .i(i (. ltlttgresir_" .1t. .i r r . 1 . Lenril.rlltr(irlrcli.'. 1 1 i r l. .T ii.. ' r r t ) r r " r i 1 t I i t tttr r 'l ti ttr i l tl l l tr '\'l l l u i l ) o s1 'l l l fs( 1 'l r cl \r l r ( 'p {' L [( i ( r i l zti r i l l . r.'.t. iilitioulalului buzelor.l I)(." .o..r. tti tr ': r . . r 'r 'i r l i l oi . r .ilalt.. r('rtir. l rtr r:rl r ' r r . I '1..rrr elior tl rz i s j tl i l e s c s p a s i n e l e . I i."" iliiocate Oe .l r Ii r t'i r l l . i l . l t . 1. r r l l r r r r r sr . i r .n " ( h 'l i l l tr l i l l l l l ( 'r i r ) t u l l tr i ]l Ii l tr .]r r t:i tl t.r l .i. .ir.r'i'.t'|.l Izi t.1 .i1'.-iiiiii' r. irir il.rrlilr.iale. l ' ..i s1" rot1i 1..i tttti ttIt r o l tr r '. I | | { | ( .ro. ttix!'n:tn. \ s l 1 L . .alrrr..r. ' .ru i'it rrr. t i ..trri .rr l ri i i l url rr:rl i .r l. .i tI|i Ii ti cIt ( l i l t{'i l l l i ) i ..].rrr rLi.li j l l \ r.i l l i . iilllr il i l trl ...l I l ! l r r ..onsiatri . 1. . l t i l r r l r t r r l i ..r i l i ( r l c{ tl 1 ) l l i si i N g l r i o g ta l l i 0 r ' r l l r l ) i r 1 1 ( 'r l l r o l r r i 'v) i ' ( 1 r r .. rr LI rl t . i ...ir. ... ) l) . t . '. r L r 'r .rin til) .irs n u t t ..| . . r l r ) r l i .\l i rrq | r. . I ir . tl l i r si i Ii r ' :ttti tttl t.r 'ttt1 r 'r tl t' l ttl l s( 'l l i l r ) l .stt'.tt r r ' l r r r |r ' I I I I I r' : | 1 \ i l fi ( 'l l l i l l ..r 'l r tl i l . S l ) .xlt t x uul .ir. r L r r {Ih i ''r r i . ' rs r'.r.l utri (.ir.rLuririt.l . ta c ti l r. .'l ti l r r t r l . r.erri rsi Li ..iill i.t.stzrre l]irl::.('ll(irrlrft.i r .r tl l r .'ti i . . .a't'rr1li 5i sulrlt. cil.irziL urecl..::'.].. r . i r . l! l(. .l . rr.. r r .1 g"il.ri p l r..

.sli(lirti:rsrrtnirllo. l i l rrl a rl l tl L l i .i c t' .'ail.'ii.tt' l r i t.r.ttl t... ! lr ' lc lr r i S r.il. i. rctl ospccti r l ' l .i.i. r t r '. .-i.l t ti i x l ttrtts u ti l rt t' t.i Ior. lr r lr It | l | lr .ItIl Itt' ') ... "ili r'li'rrtt'ttlrtt (irlrrclr'r'\ {zrlt' ?lir..r'\. 't .(rlgenit{ iiii 1l(.i. r rr' lr lr lr r r 1..:.]alizic faciali peli{r. Sindromul lui l{eerlord leprezintii.I I ' ' |.. i: irr lr! )l | | t r f l t l l r ' r ' l | l . r') I lr ' l< x lr ' lc r lo i n r< l i o rrri rl .. .i.u r rrrrlclrrlo loilrlii.ilor se pot ilrstir]a yali$ile grllrrlr. '.'. sr .. 1trt.r' i rIr' i .'l'.li. r r s{ir r i) r 't r lr r ir r t l{r : . r 't il...1..:I. ol) i{) ( 11ivc"' ot t r t t t 'r lr ll sir r r lr l( t r r r lllr rr' L i | i ' cul i " i .i 1 .rrri l i rr rrl trrr. ' lolr ' ")'.r.rrl r r l.c l o l. .. '. r:rl rrt r r llt r r i s it u l n i 1 1 ez i l e . r .:r :r rrrtrrirhrzci.Cu pareze reziclUirl. l.:lil'1 ( lr t . I) ) 'l'rsltlt rlc ltplttxtc a. l ]l '1 '( 'l l l l l fj l p ( 'l l l l l l l l l \'\'( 'l i t( 'l tr . s ir .| !.i. r ..l rrrl o rlic ir r r . IiIrirrrrrrrL'Irr l)ilrll. l9?3)' .1'i.1'111 lll ll. 'i .liii*iii1j*tililr:li**t*:illi.z i o i .r '' . dllr cu ocaztia repetiil. r r iil .t It ) lr t r r ' .l"ci''ir 1 t'l l r tsl r ttsi '..l . 2 . r tl c ttl t'r 'ttItti tIo . '.''i L '.19?3' . 1c. e s 1 .. .''.i. rli rr.L i l tl txl i ft'r 'i cc li'ttotttt rt li1t d'c i" lllrlcrlrlitr' t'tt sittt Iirit 1. .11.. r zi( i.r.tilL*".rttilrj:!ii tludititc.: il..c ar..."''i. t r t t t r lt lt 'lt r ir lt ilt ct r t r t t zilt ' l rrrl rtc i rrrr( i i l ' :!.l'.li. (iastaut'. H a l e o ri tu m c fi e re a fe te i poa:te sr' L l i tei " url i L l rrrrrl i zr:r l rr. :l.. . ' t... '....:r tl r .. '.'.. rr' . " i '.o n rl trc l i l i i fi p c l ' c e p l i v.it t t r .. 11.r.l i. 1i" S ilr lr ' { r r n u l l u i } l t' l l i c rs s o rr-l l o s s rrl l rrl ronsti i rl i rrtl o ptrr. ( i1) ) .tl rrrrr|r'rr Ir'1oi. c...:r zr r l i l ( Ar ''n n i 'r r " ."rtlnt torsori ai f (l'ilrltli( .l l so r l l l l l l l 'l ( ' ' rllr I l l t r l l ( r l ! l ( 'zi ttl r i i tttD l i t'i ' ttttttttr r o l tsc stl l tl i l i l i l ') l l l l i o l t r r l r t r l Itti .1.r. ]tt't) ( 't'sr tt"l ) ttttsttl e i ..7. . {li.:l ) i i tttl t tt"l i r '' ( .t' lrrrrtlrr ll'.i <lt i'rLllittatttt: 1|ltt t't['t\tr' )toQtic.'... colrLl)lt.. '.rJ).c (.r.li.olirb.o[)gj . I r l rr | | ( | I / i ( : t l : [ ' ( ' f r i 0 t. liq.i .icrr :r rrx i rrlr i r r r y r r r lot irl i tr' is i c u u v c i ti i .|||..r.rrrl l ol unol ttr r1 e hi per t ensm nr '.rl r.t. i t r .i .(.iilii. ittnilt |.tttic€ r r l' "t" L zit r t 'i ir r ilr " .ii"l :rrxlitiie l'r"zinli..r. rl ) ' l\ . fO r. (s 1 | ! ' I )| I )| I I I I I||I|' alc sr''riiliil'iirl.. p e rn ri ti n r.'ll rr i(' lo(llllizN.r'lr. rftial drc:i ptlr:ilizia fuci:r1[ este Inilaterr]ri. .I ir.i:ltt.l rrr i l r..r t" " ' i ntl. l l l ' zi p l tLrxl a i tni .tr.rl lr .7. .i .iir.rr i l rr ir r l( ' r ' r ..so acompiir i:'t'zii '. ] .t tI' tt!ttt i t i s i S otr nl ' ' ti i t ' ..ti l tt u . ' \tt) t 1) iolt . i r r r t .r'l ii i l r...:"i':.].. "''^iii't l) t 'r t "r t ill"'l'" .e re l rezertat ri .r' i o n a l ri ((tr) (.rr ...t'": tu n "'r i . '.:.r.r.r.11) sf irIir( r' : it' inrl'rtrmlrri..i !.i.o i rl j cnl i i i rrl c rr l i rrrl ri i ( lit r lt t r l) lic at u ).].u .. a ... r.. ttl rLr .IrrrrorIi i i .iiii. 1gtj 6. .i .le Tttrrliulri xtttr'ttlotnT (1(|IIrIIII|||' :]..l rl r" o Ir'l .rt irr absc i a hiperltrr rl :l trl('r'ir tlo s ttrttr str tle rll'c .tr {i r r l r i l r r "."it'.'ijitti.\| IIIIi i I Ir. i r l r r t l r r t r ' ( 1.ol l l )(. . .. A pt r e d e p re fe ri l tl l a fe me i Si ]a. i .. t .. r s o i l (..zi..... .i. afectiutrt. !a l . {'r 'l tLl'. r rl . i'.ti irt { rl .l 'r !i i l "t'l 'tttttt I t ) l ) t t r t : ttl r r rtrl.'i.. r r r lr or r . .d e s c l Iri Il I. | ) I'.iiiil".ltl?lJ'l9?li) ?tco\ltj tijzrt r . l .iilrir iii. . ..' t. .l l r...'i..rril0rr rru p l o r r r .:.. S crrr ir t kr llia ..... lltcnl... r.. r lI r r r .t l i i llll ri l l i t s l : rl t L { ' l t rt rt i c t ' r' rl rl l l l ' i ' rl ii'l.l.1. c a rc s c r)or)tcrt' l rcl rr rtrornri rti rl l r . rrl r.rr.l i II.. Acest sindrom se insoteste dc cele mrri nLullo rtri si ..i ti l or. 2 . .rl) in cursul unor' tt'( "i.oltiectit'e" urehro'. care iiprecia..1.r ': '.l l (:t(..i .t:II.I.i . (. s i l t i l l t t l l r '... c r r llr laiiz ii o c u l o :n o to ri i (i n d c o s e b i d e abi l ucens). .irlonlir l'utniliale.tlru' tttrd. r] IIIr..r'rui 1li?S. 1. 1r r ir r r i r ( ilr ilil i (' l t l u rl i l i l i i i rL s c i ri o l o g lrri l rl rj cc rLr rl .i. crizclorniQrr'nout7.l rl t.r1r J)o lnUsctlatura faCia..' . ie: ii'. N utecllii txto.rrrr':rl iz ir r r i llell.i c (l I I ::. rl r r' i tl r:rl trl u ii l rl ti i \ rrrl (. r ! iil t rrrtIi r. it t .'. lur llor i si : r llt ' lr l'r r ( 't r \ r "( ) I ||I I f |sI \I r| . . ..1i. si ir lrrl irrti(rtro Lii illinri(x tsirtr . /ir/rrir r'rrt't .i l .rrr.rt' rrt' u 1 . ..t'.t srttt tl.li. i i i i tr r z.i rl i i ir lliliu( jlc lr li' .. i e ) i 'tl cl tr sl l ' a to [tt!ta i t 'i r .1 x'l r i r tl ) ' ) r r i l tl l t' ttt|r I t|'r r r' i t r' r i '1 ..I 7'trri.ic:i 11lrer\. . (. rrrr:rl .i'. c i ta i j d e i l l a verner.li1]iccse pot insoti do urt simplu . r llr .tuporal.e .'r..l r$ rrl rrrr. r rl l r' :rr r r lr iv l r' : :rr ' l\ r s lc lc { [ { r ll l l (L i ti o ri r-o r:i i c x rrn ri n l l to l u hl i .s.1 ')i (t\tt't'tI /. .L:"l#i"l. .ir.t'4. r i t r r r t r i i i l ) ( r l r l l 'l l i ( r l l Il r \'( }( l i l l cl r ' ( l ( {l l l l l ( r fi i ) i i l l i 'l 'l l r .rrl ' ' i l i vc qi rl (' llii) lx) lc.. ill(" ilt t'tllsttl (tluT)al lttrntttttils-" (''Taniocorcl)l t. f e ( t innii'us) pt ii r qr ir 'r 'r 'l . |' i r t r: i r rt i . [-rr rl lr.bloc de r:onrlucci.r .. l r l c t r u i l ci l r r r l .o l r r tl r r i .tl .bit'1. l.11. ir r .1 (ni :ural i i ) :i l c stnrcl u.rtt-''ito. r r culiloam e il( llslit 'r '. (') llt l.t.. ile obicrri.1.lrrlt. lu.7-1.r .....l \. r t .. ir'trrIrl r I r I i " ./.r. 8i ttt7 :tl o n tt( t tl t: th tl i t:i l ' l 't'zi ttt.. i l ..nc.. '' "' ."i. l{ lilir " r ' r 1r ' l [i i l .' i l r r l r ' o ( l i r l L i l l l l l l l r t:t I t rt I I i rt I t t r^1t r ' '\l 1 t'tl tt'tr r t r t r tzttl tl i ttr r Ir ' l tt ' ..'iti ..rl i zr. sirrl' t'r 'i tl r . t t ll( 't t i lr r selr iubr t . ' i rrI t .rlllii'ii.']:..r'.r.lLrclsr ei iologii.l{t o li{''rlt vrtlollc a'u a'utlit'i\.'1-ii :'i-: qi.... l J ' l' r ' r r it r l lr r j lr rrrrl rrr (rl c ..t"]. .rs i (\n(1('llrlil('r sotni' rrilL ll)i{" sirinsoi)u ..l rof l i bi l ar.) lll : l ttl .Lt .]ti.. ti r\-orn(..l|.)1"""' r t t t l l .. I't ' l' r .ron e:interluj.1il. t.. l r. 0r:trtrrgi r.lliti:t.{) l i gl l |. t 101t st i( i ' ." .| .. Ti rsl o tl ai 1i ner.r'rrl :r. si cu Coltsl.tr i .I I Ir . lllr ilir r l r ''r " ( t r . ."htl. f .' l 'to r .l u n d i agnosl i r.l|t-7l'toct*. l ) r 'l l l r l l {'( .. lrrrr.. .u (. . ( iille es t e i n s ti i n c o n s ta n t.ltr ( . l r l r r r l r ' rr t Ll l t rrrt l i "":. . r l i r' . ' l r r r. .i }r i tr l t'r r l Il r l tr tl t' l tl i ti i r ti tl l 'r r .) "". . \'l l l l t ') l l r i r r tr l r ..| t tt t). r t r r i : b) i.i l l e nte..i1t '|t.ului acrstic lu'miI'cste: l l rl Ir ..'. (. r 'i lttiili'".t trspt'.sau l )i l :r l .l l l rr.t..iiilli'.l l l rr. I I ' r i rl Ir.:a.tr' i:\ . c a re a s o c i t.j l rcl i . r t ae n?r t t illt i.. 'r i l l ti r l i i i 'r l i i sl r r r 1 r tccr 'l l l tl 'i i ttL r ':'r ':rr l c l l l l l ) 1 l r ':L r l 1 . I'II0ItLIINIIiJ)I' I)IAGNOSTIC IN PATOLOGIA NERVULUI (COCHIEAR) A(IUSTIC 1. 1969) a l el atat crrzrrl i r || irr.rJ l J)(i t| 1.r l. III| | .l.)l. .. r. . .. . : r 'l ''. t t t lt t t l .trrl l rrrl i l i t.o cluzi lpar cm il.|.'tL '.l l r.:r ]r ' 'i ( 'l r l r '' vt'i tl r 'i r r tl r tl tti l :r ' t' l :r r /J' rrl lll l 'r t' Ii:'il'.. . l t n l 'o t 'i t t l t ( tr l l n o r 'l [e m p n . l r I " ..si o si r r tsr ' ( i r t .:r conrlrrl l.tti .rr:ri l i ti i sol r()r' r. . ir.. {.r : rr)itr lrrrrrliziiti si cliolosii "i diYflso i i*r'iriit" r rr\r'lrtli{ "p)'1t'iii'.1'. L | | I r ''i . r rr1 .i ..trJ i l r ..'r:l.l cr r r r ' n. .'"n"i'"i'. j l l oxi ce.ie sirtl' reprezcntatc rltr zgornrtltrtttl't'itctrtttr.((.:)(|rtfn.r:o *" parult:ii ltrtt tirllr ill lttitlt .c rr i rrl r.| 1.rrrastoirltlot..i.tl .r ( l l r l r r l i tr r i ' tttl r r l r r ^ 1 r :tr ) tt. irr cnrsrrl cr[eia poate apirea o p:].l i r i l l r l i r r 'l t ) . : i r r c ple c i z a ti l . t t n r .L. r i I rt : r r t ri r l ( l r \ |t( 'r l 1 {l r l r r ' ( "1 1 ( r i r l l l l Il l l l l ( i l r r r r . t it r lt r ry tt. '. lr ' |r r ' ir rr i i rrl r:t z o r..ul(d0 | lu n i s a u a n i (S n l r| r' rD :rn.||.' {tt ( r l r l ( r 'i i l l i l r r |l r t i r l t" ' t ( \ r I I . Ro s e l th a l (1 9 3 1 .l rr l or.l r. o cor}rllicalie treulokrgir..i i ' i :. . i.. illi\ (... l to " l 'r r t t r '' r r r r l r ' Ir 'i I r r l r ' t|||| ||I||i || III'II |'" L r l t r ' tr r r ' l |l 1 r l 'r r ''r r .1itesi'.:'.r''{i. tt. l i j I (i s i \V o l )(.| r.i l i .1". : t i ..".. . .'..:i""i"t ..(ruli\(. 'i . l t r r r t m e t isl l c ('lr' (('/?'-/ir' r) il.ii. r ' .'il tt't'i ctttl .1 r:rrrr r rlr ' r c ilr lc ..i.. Sirrlronul lui Xloobius este o rar5.'. r l r " ( r 'l : i r r i lr i i .l..| | r0D l rl i i . r rlr l|o lrl rl p rrl rt rl .h rrz e l o r' .rrr. .r..l rIx r l rl ri l l rr' .-afx. r. It. l 1 ) ( .t rttttittrr t'ut rrlnrlii rt. r. t | .l lll'lii"illlll l :..

ll. a.. .. 1 .:l st' l l l i tl l i l ( 'sl ( ' 1 tt'i l r l t r t u i ttl l i i vi l l i i tl i '\ l l 'l '.r1 {.s i s rrrl Iri trri . . | ) r ' i l i '( l l l ( 'l l ( 'i l ' 1 r i l r r l r 'tr 'l r l I'Ir r ItIIt ttIr r r r tl r l i i i L s( l r r r l r Ti i ' I'l sl ( .si i r cl j sr r i ti l i t i ttl t tt l r l ttt. l f .i r r si i r ( r tl |i i . l t(. t i . Als(.. ll1.r. ! l r l I r l l r s{ l t$ r l r 'l r l 'l tl i tt:ti . . .. . l 1 i 1r 1 \l r l r r i i l r r ti si t tl l tsi ci i : 1 ) o l n 'i 1 'l l l l l ( l tl l ) r l r r :r l i l i l l l l ]l {\i ( '( l i l i . l i i l r r l Ir ''r ....ttr ttzr t l l l l ) .r t|. : i .ii|:t. r r .. li.i r l l s( ' i ttstti t'sl i ' tl t' ttl l t' st. l I (.for metlii).. . \r 'r 'i r l tl l r tr ' '1 .. r r l l t l l 'tr ti i ti .tll. rJI i li. t i r i( . .I)(. * * l {t).t.r' rrr rrr' .l ttl i tttl t1 r "'l l o ( l l l l i i l 'l l l t'( [r 't( ) 1 l l 1 i ( '1 i rr..rIIri (1 i .'L1"su. . r .onslirtil:eronurnul l1.. .i f.l '1 i g i ttr r l ..| rr IrrI II Ii r* I'. i i i l n i l r rIi . r '. .rrl rr. n i .) .lc . l i .' rlll(lilit l l l {':l l l l l t . \'( 'r l i j r d l l l l i 'r l ( '.. l r l r L . t tti o l o l .f. i rr cr.. z i . ! .. . proi . l r .. l ( z r i o r r ( | l ( ' ll l tl 'i r 'ttl l tr c i ttl cr ts'.. t r . rr...tt r si s i rL rIru l .:r r r ttr l Ir ' l l l 'N ( 'tr zi r ( r l .rcchri .]iljlll. I Z t i t r r r i . Il. 1 1 )i i (r1ol .l.i rrl r. . ( r s1 ( 'o l r l ) l i l l s i l r r r r o ( l i r 'L r ' j ' .i . \i ru a b ...t(.i .. .' |h..r r i " : 1 . destul (lr.. t" i i " i r* " . .'|. r \ . tl l tr sl ' i r \i l ( '( 'l l ) l 'i !zi r ]i l l l s{ r r r l l |l tr i :l i :r rrio(lrll . . 1 . r. ' : t i t . r1 rrJr.I. . . irrsirlioasi.* nur.r^11. r. i l l .cl j i i arl ..j (.i r)r sr' (. ."ri..i ( i 1 ' l l ( .p r vr. r r l . IIrrrr1 III' Ir ..( ]tl n . : r . IIi L IIr. r L .. I u ) ( ) 't t t t t t i t l i ttttr r ttl i r ' ( l n tu l t l tr i /'r t4 r l . care aparo irr rr .rr. l' : ur t t .. .zrrli.snrelle l)tt(ltttii ..! ) lr . .sri bu[. : rtrrl l . L ) 'l'ru i (' .r.r .i i l (.. .i r tr rrr..ri al a sitrdititii..l l 1 'l tl . .r ' si r l . .s i s i i u ' o p l l r ' \r l so vN g i l l {') ( l l l p o r . I I l ttr r l l | l 1 .t. i ul Lri a* rl i bi v i rri . l .1. r .a vl 'l 'tj .'iiii1 .r. 1 . . i l l l l r 'l r ( l i r l ' ( 1 " o i r ( "tr l l r ( ' l ) r i \'r 'l tsl r ' tIr l sl i l r l t'cr th i l r tl ttc '\tl o st'r i ' . l. lr lr r . rrrh r. i {...otiU. r tl ttttr r i i tti It tt.(.11"..'i .aveflrer.iIiIi{. r ' ' r ii. r l. .rrirrliltlrrr r '. . l ) r ) l tr 1 r \tl l l l i \r 'l l l l .. r . rlri' ] r ...r.tr l r .. .:: lli'.ii.r rrrr .l.l i .rts r. t t lt llr t r t ir r ir rl i rl f l ri l x rl rl . r r . r r l r {i {' l l tr g .tri . i r r . lt .2 ) 1 ." -.] ll. i . r i ..i.. .ti o e u si 'n tTtl tttttt[o r s h i tt:l i tt' l ttzo ti r '' t[i 'l l l r tsi ttr ' tL ' 'l 'r .onstata.r r r .r .l . t l j l t . t 'r t j l .All ll vl.i X r. r. t'r l p l 'r .. lc ung_h. ' |' .otogicri) sr.rrl l .r r. . t. .r. r l "'z'' .: dp.. i t r l .rrrlrrrrr'. ]lii.l.r. ull rt. rr':rr{ lr l. .li. \ l l l l | i l l l li. .in hernorlgie intratumolal[ sau prin's}as}n al iutcrci . .. l r ' \ r r I l rr r l i 'l cr r r l r tr " r l I 1 'l l l r 'l r l { r r r r l r 'r l r 'r r 7 :l l !r ' r ( l i r l t i l l ..i rl ct)mi . . . .r.. r r 1 r r r l . rr' i .i c \ o 'l i l r l l l i r l i i -ll.siriilil.!r\'r|r sr {ruri){.. < . ..ni '.mul acusti(r. ( l l ) l r l tl i .l l l t.j::.rjn lrrrllr{.r11 "'] .iist . . r l :r r ' r l t l l r r l ..zru. 19?3.r l l l r l o r ''( 'i i \r r .. ( 'i 'l ttl l ti l r L o st. I r rI r I r' : r t t t rI r l r . . .\l r.r o t'r r :r r tti 'tt * r .... lrr'r itrir[):rzrJrr). . ri a tr l 9 ? i )... si tl i . 1 9 ? i ) . .rut:u.i n tui i ro ' trnrrr.. r r i s i . s . r l r ' l 'i i tt r r . r . .. :. .t.i si Ii i l xl i 1 l tr i .rrr. ! . .i i .ril surditate rarri .r. lnlllrlrjlilc " rk. ( f r r r r l l r . ( r 'l |l l r l r ' \'r r ' r l l r r 'r ' !r r r r l 'r r r r l I l r l r ' ! | | | | | | | | l l I I I I | .. lr r (f ( ' r iir r ' ( ' l5 r i rr'l rri .r. lr i rrrl r i rr l r' .i l | d r. r r r r r t r i l i ..itiiNa Fevetil sllrr . i tr tp r r r '1 . l i l ) t l l r ( 'r . l i 1 ..l..' r. . r r .t lll9.. 1 ..tt ' . /J'l r llr r r |r li r r r I l i i i rr' :rp rrl l -j rl r( l r!.. l l r l r t lr Vr r l l r r ..L ( r ttniout u rttrrl i.. r l r '.i l . lrrl '. ..ti Ii .l]: :1 .itiye qi al .te D i i i (to l e(. rn t .1"".t.* . r i r 'l t t z i r t o ch i l o l .\ti c i .t'( .Ir... ( . 1"iaip"o"uniatii .l i t I( 'tIIi I|( ' i ttIt zi l o l l l ( 'l ( tl c i r r so {j l i r ' r r r r l r l r r l c t l r ' l r l l ttp !i c..rr" .n.l i trl rl i rl r .\r' u r. .:.eir:irrr hrlriclr. r l i ..ttl b u r i i r i l r r l t tr l ti l i L ttt si tL i ttr l ti r r ]l l l l L i t( l l l l l l l l r l ( r r l .. : . .\r 'r 'sl I l t.r i r:i rr ri r.l t.t .rrrLrt*r. (| II I.rr' a.. .l ff { t lt t t t uis ) tl t n tl rL n .:1"). l ) o r l ( ' l .loncru. . '\ . l r r .. l l )i /).1t. ( . ( i1r l{ .r . ( t l ( '1 ti . '. \ r .r1. .ttr.rr t I \ r . l rl rr r r:l l l rl .J rtJ . 19?i): curlrr^ .rrr .rl ri . .l .i . .': dollasarca tlrurchitlui ccrebrali prirr .. r\r'. srLldilate]]€coc€ pcntrri tonalil[til."r.e rr merirulur . . rr r .i si r.iri \' (cu rrlectareapredojnitiantri a freci-en1e. . . i ..\|i i 1 l t]. t r l r l ) r . r r . lr it J ( ) ir . ' I tttl l .i tl i r r fi l 'l l fl ( 'tt. .\. l r i r't'1 t h r t' j n t.rr . ...3. r t l l t t t t ..(rrlr.ri ri l i r. . .l l l i { . ll:. j i i 1 .....rora lazli.ii flrir rri'utijrrtrii{lo ctitrc pacl)til.l.l t.. . r i l r t r r g u .rrtr. r . .r 'r r l r tl r ti . I r l Il l t. l r r l r .r" i f.o D rp on n. .rri r]J.l .i rl l.ri t t.rn ril: / r l: . io.\'l l l l l r i sl r r r a zi i ' o l l 1 ) zi l i r r i ttl 'l r i l i zl r i i t.r l ) r r i ' r i .1 |'. r)r'tr { 1' .Lrmp.pottlo_r:err:ltt:los srirtlit:rirr:r 1. ]] . l r .i tl i l g ' i r " t r l c r l r t t r t l i i r ':tIi i tIti l l i . l ) l j l l tl '( J s( l l i zi tl i ( ' '.ln(. 'l I r l r 'i t t c t l c zct'l tj l j Jtr tr .. r . " i . uuzrilui pentru lrecvenlele cupiinse intre .f0L0(.r' (' (' l )1 l) ol r 1i I I I t t I 1I I t 'I t '( l( '1'( 'I I j l) ( ! m llll( 't t( t'1c .lr(. i .r i l .rru.Z (.r. r i t r t l ..tiMlt t)ti l)lA(iN0silc iN fA.l. 'l. 1:.tr l r t':t ( ( .roni. <i o o l e l r ..100b$i-g000 IIz. 1t lx . ir r c r .stoi r.I .u. l 'r r . r . : i l l l l r u l t tt'l r l tl i . illr r t :rr.i". ( llle l ri . lIt]t:. 1 r . r'rr. .ll'.1 ( .trrttr.i i IIr .rr r. .1 1 1 1 {l . l .. l l 'ttl i .rrrr rtL ghi ur i rtrtrtLrr... p.irromullctrtic :r!are o o troir:iUr. r i r r r ' Ir r r l l l l l . n{xrl) . . \ r 'r 'l i .:l : r'rr lr . l'r.. i r t r n e n e r.i r r . ' . I l{ r ..!:]' . r r r r r l i t ( l ( l l ) t) zi l i i l ( l l l ) l l l l l i j l l sp tr . : r . ) . ) lt tlit *rlt lnnrtri.rl. f {'l ) ] r 'z cl i l r tl 0 r t tcl 0 l ti l l i t ( l r z:r \r r l l a N l ) l l l l tl u l tl i r l c cr 'h j l i l l tr t ( l l i s( 'l ' l 1 ) i . i rr rncrl rrIrl i l l r. suner{re rnai ira t€ (Arsenr t)enrru ..i ... . r L ( ) r . l:ll r)r.l t..l t'tr . .1i 1. lrrr p('t .r. : . .r . . -plimul rrlrrlri \r. r r . l i r i l t r l o rr ' 1 r .r.. 1 . l 1. i.l r.rlir de'recmtare.]. . nt.).sTe{lo rtgt]ll.i l o r . l ... .i oi ..rrhnoiiildt . l r r l l l ) r 'l r l r r l r tr 'l tl l t . r / r r r ..i l i nl ct. hir li.. t i r r l c s i c tttt l i 'l to l tttl tt .i. ..jOl l l l z. '. ' | I r r|1..i. I L .tiit r. l r r | 1 .li .. (tru.l i tl .:r.i u . lrfrl r.llii.c. ir r .r' r' cr* . 1l' . i ..i l l r l l r tr r i t'i l 'r :tso i i l ( |i o l i i fi r ' t'i t i i tt l l t' tr tl tl r "" ( l r 'l r l Ir l r r l tl o i L l ttl L l l r ttl i tl . . r n.iriansrormit ia.1r.) l) . r' ) I Irrriton tttl . ri .'l . ..l l l r l l l r . rl i .. I l r l . . . . I s i .i.. .1 'r .' l f L tr ' ri |." r. I r' (i . . ([ i i I i I l I ( )i rt i ( I l ]l tl i i t1 ' Ittr i tti l r 'si :tL r l .i c.r 1 i :tl r l t. l'i'Nl('li rtnrliornetrice rnotlerne (cu studiul oboselii aud. t9 i i .imc rfirr .).:.r l ) si l ) i ( l ^ J: s{'l l zl i i l l t l tttci 1 :l tl l l ttl i t'i t'l tl 'tt :tt t' ( 'i l f!l l tl ( I ' ' r r L r i l | 1 . l... r 'l l tr ttl l t'l 'i z:r 1 ..ol ogi . s l l i 1 tt:i ttl t . ..i l tl t'.. .iio-pa. (u' //(':/i lr('l l!'irlr?'rr sr ttr l r i .\ (. ( ' l :j i l l tl l i l l l l i t.ri\ n rr. t : r l r i l . .r r z iilr ' : r r r l. t r r r .iu. irr ireu.tr ) r l l l . 'dos(lt. ' .. l. l . .ilA {r ..b rrl i rrrrl i i l . . 1 r .11.. pentrdvircr.Ir I tr r '.. (Carmichael 1916.csonori) lru itabilit o . .i' si co1ab.'1 .o i [(. . ( l|l( . l ) L l i i i l l ( 1 tl l r 'l 'u ( ' l ) i l l i ' l i r ( l i l r l ( 't1 " tl :tt l 'i i ti Ii .r r r " sr ^ tt1 '. ) .r r r lr r ..'r sttr rliilrir ' rl' i i ( 'l l :r ':r 'r r 1 l i l r r h r l l .l ) r 'l l i l ) i l r i r . ..I.1 .' . sernu clinic.r.q. i Yi Ol e l l tr ( i tt ( 1 . 'r . 'l ti r .ri. . ' t r' i i i ' i t 7 ' 1 . l l ri .L (.rrz i I i rr j rrIu l l :r :.{[( l tl t''l l tsr t.ii tenrl. . l l | ? $ ) .r 'r 'l l :r i .tlr'lrrllr |ri|ikI Iuditivo rlin neurinoarne (Arsenisi coiilb.. .r l r {'l i ( 1 l r sl l l ) i i \'1 u l si l l l l i i Ii l l l r | .l c ri c.2 .rl )Il ():rn r{ } lrl oc fo s i i p o s te }i oari .. tl r ' si i l r i tti l " . r ( . irit { . ll.:.._o i.P .i .trrl r. r. l .to t.i l1 D' r tu T .1 t.t .. .i " ..lirt Z nonr r : r l pe t r u r l i u g t l t t r i i l A r s r . / li: l hipoacuzia l. ) .i (..or.. . r r l . .r| u l i .r 'l l ' l : l rl i i l r l r r l I r r r i r l t ( r Ir :..l usi v l rrl rr.trl ' i r. .srrl ) l xrl rrrl crrl r.r.a p. .l rrr:rrrir lr ' s ...i ' !i .l|.i n si ari j i . o . ) . S1aye.rlaracterespecitr.r .l l l l ti . . -. r l" ] |r l r. r i l i l r l i i I l . r.I) i l i Ir i !i r r r tttII1 1 'Ir '. 1 .'r.1 .l e .r.l t. ' i' r r.rrx. r l.tti i i r t'. .'( .(' r.r'r irtr.rr.r l ) l l l l l i ' i l r ( ' i l Il l i f( Il l i ( 'i t't'l t l i tl ti ( 1 ..i rdo uhi.i r tr L i ttl D }r .' l rrl Il l l r. r.rl c s i * u s s i g r.1 .).a. t t r lit .r r l r l r . . . t.'... i ' . .rl \i\.pi l i zl r.r cotab. i..r l l !i r '( r ':r tr 'l tl l r tti t''r r .':r tt|o t I l r r r l /r l l | r l "l l tl L l : r l l r l . I lr . urrebrr c.l r. .l r l 1 ( ' . .l. t. . 1. i: .rl rr' rl i n i rtsrtl i ri t ttrrrrt.Li .lr lx l:1.. t i I . 1 ..i . . . . .\1 1 r 'o ti .l i t .. ( . r r r r r r i r l r r 'r l l \ l t ' tt tt) |ttl t't tttl ti ttt r r r r I I r I t 1 '.tl(.. .tlr tr .ecr"en{e1e joase la cele inalte irqa ri*u nul(litate . .lgiiJ. r rr..i i t'str r . Iir 1r'irrrir iazr'rse constati ta e-arn".. l u t l /r//. sr 'n zr tl i tr l tt'r l l a l l i .' i .1.i.]:li11.i 9i . o . l l ' i r' ..'ll. t t'l l i j ttl r tl r l tl t'tl l l tt'i tti t r .l | {ijl.1 .... .. rlJro:ir:i de le fi.lr).. rr| | ('i I I I r(I I I .ll'11'llll lilsTlil\ltll.i ..rri rrg i ' i rm.' cl l i l r r 'p l r l r r l .. r n r z i1 o r .l I'tiol . . r . r . .ir_tului pot :r.'.tt. pr..l tj tr r . 'r . r r r ir )L } i L l l u s \l.i. .riita.L iIrr. ljI t r i l .u l irte l s ti i t rte c o n .t l 'sl r r vttti ti t r l r '( r !i o l r .c si rr.si.( 'si ' 1 :l l ) l l ) l | | | l | | l I i l l i ' I. 111. l u l I lr1....l r.r apati.. li.i t.j 1. l r r ' .rr.:| l . r r r l i r . rl tl 't.l ' I t' r . l x) l l l l t.i r.l l l ) i ( \1 1 r | l l o 7 'l l r i \ rI II( )I | |I I I .i t . . l l i tr ( [( f r o l l ]l i ( ' l t r tIti I'r '1 r '|o t ' l ' . auz a1iri.1.r.ectectici!.j ( r . I' .x rr l r.rJ.. r l l l ( 's( i l l i j l ) ( l s t l l ) i l l t t l l l l i 'r ..\inr:. r l) r ' { .rl c s i n u s l i c tl o s s u p rr.l i r r l r r i . i.(Arseni_ ll :. r.. r lir r t nr ir . r lI r . l l l i l /l .]r. .1 1 . .L tr. l r l o r t c l i r L i t r l l l l i oolrlpl(]x.r( .. r . i n tu u o l i l o rk . r r tt '. r ' ..i r tt' * 1 r :'i tti l r l o tr . 1 . \rrlli.lfin i u I \ i."rie d". .*i'odi"cti. .rrL f.

"l t' r ..l-l. t |\tL lt'zirrrrIu in1t.. r'r'rlrrsrsi Iiirii. "Ieziuncrnihl. . r . L. xlmate de sulditate in lrechca boltrlvrl ((._vesl.*nH. lr ill) uliu . ll.r' . S e c u s l r.lezi*ni '...rrl :rl r.t t ||t t t t l) r ' ( ' z ir rl i i (.i ri i i i d i l c c te .r1t)?4 (. .rui ri#.'.'*. rtl tt...ilnuil t t t t )t )uit.n.:'. lr i11.{rl iv u o . l r r r r Ir 'l r r r "i "'ti 't'"i t'tr ' 1r7 .tI r1i l Ici IIrIr r lit ..iii. r t lr .r.."...eralil vestibularc centr c ({rtsoicttlttl lott'1iltt "litot l..i.li "ri la' rniscli.*T?ff"f . i ttl r. '.y'H""i:t.'.tIIttt.1 r...z.rr ryrrr l | . d e q i n u tre b u i e s?iui l i tl l ctj scrl rrrrl l ol rcl i or '. -i\ i. .l ]..tt".?ll* i. la. :r 1}l rI t r. s r .rrl ()lISLilI)l'dc qi-'i[:ili..u:rI.rtrr . r r zri < .. l .:r t r it r .ry!i*.I t rrri t rI rr. .rrsci l .rli.]xl t. cu. ul (1 rrr'|| l rI rr I rri c trtl 0 l i trrl ri .l L l rrl r i : r r r r r lr r lr ir [i l c n l .r.i |.ll! '. sinrl tomitoJogie cliniclii.. l{l) ni ognmsul de ori ui ttr. rr rilr . ..i l rl 1 .i c .r t' l ri i rL ft..r lrilx. .r.L'.... lr r } lr l|' r ? rtIi z i r l rti q tu rl t.'n'"'.r':rl l i i l. l i rt rTr.lli. .n" . lr lr ..u. car.:l .. r l r':r r lr r lr .e' tle ..l).i sl u4ntt' tt l rol i i { }1.scn.i.r'l:i pt'. i iol l r l .*'. ' ri. . . .r' r' ir' l rI i | i l l n l | rl l rl r' .u rs rrl p i ..xi(.(1rtS nr1ti t. s|u al lrnor su{erinle valcutrire) cara 1. i l i ( .. . Partoa ri rdifittttlt'l trot crirlerii rru.z:i .]. ir .'. .. lr r r r ir ... 1'esiltl ill( r'rLl'trlrti)'. "1]?]"::" rttr rt1' :rc. L'..''....uI'ologi.. ir ir r r . I' r. r iz .:rrt l o c i rr s e ri s trlo p u s .r1.l si .i i . : r z i r ::' j:'.illll:ff r:iilllii:'iiiil|liliL..d.i .. r'..o ..iiii"i.Ii l | r. ilr ri.l"ri'.... i l pl rrl rrrl .!.e plorIlrs pliritt.i . l r j i l i f.t{.:::.1€brie djfc}0n1 irrl..i.i rnt :.e l rrnbi i gl obi ocLrl l rr.I rl ru :i s e c u s t.". lrll l-l llll il:rl:r (s l.r rifin. I l .nrrei . siJeri'n1n' l1:.ll.ri.rl rl i tl //.[."li.tl c u n n i s l o .f .i sl l ' rrtr rl t' t' a1ri l r.liinlll:l-s. .'i. r ' lir c (u c tz i i n rrro d s i rmrl ta l cLe ci i tr. .\ul syonturt rezirlrain mi.ciri ritmice ale globt ui ocrrlru.r.l i l . r ' s ir l de seni opts $j dc 1.. i b i n o rl r.i.Lrb.iiljil. .i:i"*. l. r{.a g u i rc .'olos. t.r.'ile bruqi'e.rr rrl . | (.il.. :i |ttl tttt . 197 .tsl i brrl . i i rg rn i cs ce p ro d u c c o ri fo rrn Jegi i l ui l .. r t r lt lr r . r i. r1 rr lr lill r i.lf'1]K'iiiil. jt$it1.. rrr .ri ir Lrziunecentralii.r)zrl rr r.l i t : .rrrIttIIr.i. . (.. 'l t tt t t it lr r ! lnr t r N .. parorislice cle t:ertij (apirute cle piitlir in crdlul urrrrr :rtt lrrri|r'.l.iliiri ill.. r .r't..rrzr'1...i l r ' r r t r ic llli i tc t.!i' ' .iili.. . \ ' : .i:l.i" #t ...tr... r . :llt . '. cn cxcepliit' situat'iei cincl t t'tztttt tk r:etdtcutt' Jalir' ".||r|r'||It\tlr sindru)nmhtiiriforrn (pentru care u'ii ni:ti rrtiliz..'rt_de n.l trrtrr t l tt l l r.r .r ''.r..i ...ateI. 1 9 ?5 i ]?ol ovi ci u fi pi tscl i ) :l t)r10."lil:#' #i.r i$.'r:.Jil: -l'll'':'ii I. 1. lililflru. ')rhii itr l}ornrinnentrr.. ':.l tb i n &t.dc inti"nsitategi dc chrlrrlri rli.'i it' nir"'ifiirl' in caro str s1'rltilosc 1 \'l ) l l ti l l r r \'( " t'r 1 r ti i IIt|':r Ica cl . tti l l i tt1 1 ) .il iji.l.1:i'..s i rrl i l e p u i z i rb i l c .'ra "i"dr"r iicilwcul. r .r sisl(..1li :S:"1'i ?":l.'*. r...r lr r r r i. .cr :Irro.f c s li c t' l ' is trru s t I(r(i k ro trl l orn t l cgi i l LLil !\.*ii'l'iilJ:li.l r.]1:i'iJ. i.l .-. r l r \ i l l . 1 . cerehrrrl' sart tl nLt.. r r ' l. J .rrr. p : it ) t t ) t ijlr uo.j.l' trosir:rioariclelsllpra perechii a YI-a.io .]. I ' t t bde u s ti b t a re c l i n i u I \ r.. 1' i |...'r. adi cri i n cql l l scr. leziunca ttttt't'' .'19?. \ .l{llKi.. i rr l r rt...t.lll .t tl t.ttl l .o rb a .l. l.lli i. s ..i s € v e r c.:i]l):i lirill. . ' ' .i t)b. g'i'iii#'#l.).e * p ri t' i l i i i tr p o z i l i r l n tc l rul l -1. lr I r l.i Ji. tl.i.ririr.Jiu iir .i tn a l u l s c rn i c i l . t o l xt.o rt l.i.ItI. fl r' i r ..$*i.".io rrr'li :ul. r r z r i l ) r r Tr l l i r .st (tn trtlnt l. -.1'.e incJudcp:rr. ti t* l r rr l rr t t t ior r lr ' lr oz il i i l r.. l rl i r i r.r .i:"i. b ru q te .ir'r i.l'i.t. i ( .. .i l este cl e ori gi ti e t.l i zcl tzr.i .e i i rrl rrr\o l rt lir lr ' ... i n .. r lr ' : ii liilol tri N l . r l{ 1 t l l l I' rtl rt r..i i " i i r.iiiit I'ili 'ait*li" |lr r r.L l. ir r lr r r .rtr.: . r r lr .1'1 ilfji. r r .(u rc s ti L ru l a tl i f.i o l tttl l i ' N ' o ( r l o l r [o l l i i i ."1:J.ilin"illi. r r r r r |r r i: r l |r l r ' i r r r l i s i t c r r s t r l r i l . . dar mai benigne. r .'. . ..virl' rrlirrz:i l'o lai'plici' 'u..iltl'lllili:{"Ji. r' r. t i\ |t .": ilcti| rlrrlrri Dot u.fi'lli. ] '. d ) s i .rrri /ir. respectiv firi sirrrlil. r .l uertical nivtlLd lorliuDii ilrll)orrorrlt' . r ' it r r hil r . r. se i .1HrT.{. l r .. 1 9 7 2 I Gre e r. lczirtrrt:1t'r trrt 11 pilrlir' clc . sl )1. li..( l (ltl)nt bnrsc. tl r!l i i l ..1.-' l(" ' prol'ul)(n'l|r)(irr aI s'''u tt""i"geal. ."'y*l?" 'u' oatti " ..it"fi::.rr rlr.'. F i e carc osci l ati e ri ti i ri cj i .i rc te l i sit..llt.rrr r . $i il' : l) :.1..:l"":'i. l i l i tt th ttq :tr ttti h i l 'i :u l r t' I t ) l 'r r t n l .i l .ll'.ij.. As l l i ' l .. .i i .rrl tl ) r' si o rl i l i j rrti r.i '.rr tl i r. r r lr . rrri I s l ' i s r. i.:l Lr ||. /rr' l" : r ( l' r .rrr. Grccr.'i*tr: rlestructiril. i:.r.y."Ii:.' jii-i:::|. l l r l r l t ."':i:.i ed t: l o z j uni [r tLi l rrl stl or cl rtrrl rr..i .r*. r lenr dp \ t r z i: labi r i r .. 1 tr(l n (..: rl 0 qrurl trl IIl . t.''1.r. 1.l | r. i..ti $i l .y'rlst'lo tt'islrr'tlrtttt:irrrt l . s i c x t r r r r t .ilil.ai i i r. i n { u trc 1 . .rrrrr t c l t.e l e trrc n ate l . l l trl nsi .!i.lilli?1.._ rl r(lrr lt : r |: r t r .iiiJ::"f "::.... r r r ' liiir .l c ocul at.{.. rr i i . I ' 'f i I ) l. 1950.tr sr. r rlr. C o l e s .. .fi'l'1i:1"X.T3"lli:.liilifiil \l :|.ljlillg'ffi1l#'*fJ. ) r t b. lr .'. 19?Z.ll.rrl i ir r rr r (l rrlln r tjr nrerhi).l rr.i" .i1ij##r". ii.:)l.rl | r' rr[r rl 0 p i u i ..i.ri l . popo. .rtr' rlr' r'j z. ) . rrrl i r.lill. r lr or lr r lr r i I \ l( . : .. l: r t c t1 e re rti j .1 ' i*{**ilf+***n "*u-emrl clinic nil nJ pei'miteo loca'lizn're ' i .li. ' ' lttl...l.i i r.lt.llrlui vestibular peiiferic.zi.ttt lrrtrtrltrislrt. 1.. r ' r t t o t rl o rl r trIr.l u .(' sl i rgr..c u l a r si dt...I r l :rl L r' l rrr rri .it t t tr'trUl r|rlrlrrrllrr . grl c.to t| n s u l u i rnuscul ar. '1 ! . .ttl tl t'r i ttl i n :tr ' tl l t'tl i tttl r r r o L ' r r 'r ctr Ii r r i r r t| 1 t:tl tr t. ."ititr"r. . ij1##lgf.':. l r '..li.rL'prtrtl t""jiilll.rrl l rrr r..rtrl Irr.if'if.rL..1 r(. *. a l a r caro de obi cei se vi zl ]i l . r l r r r r r I r .'I.zicanalrrl Sertnicir. r : it :rl r.i.i . r1r:u. l rl ' ||I .Ij ni l e.t . r rrrr r lr r ir r llr t s r . : 1.lii.T... 't . t. lr r r lr .sri tru.nt r Llii cautiuhti OlizcDtal. t(. r I r | | | I r Ir . r r r ilr r r lr . plecisilin ttttrrtlrl:t . l'. r ..r'.liilrr(.boali pseudo-lldnidreD I r'.i rl .+iii' r'rr' otrrir't' ocruzir IatirinLicti.r' r' l i i rr Il ri i i .r.r*r :rln.irl I. l u .'l:. tapului in sfulitt--'r'ttiit. rr. l) ( . ../orlrr.'r'lirlr. l u ..g m u i oti z{)nl ulr_trrtri ri ci nd l .lri . r .s])(..' t1 t'sl :tl r i l tsc l l l i 'l ) ' l r l 'r r l r r l ! ' ( l i i $ ''t..rr. N r : r ( .i:. r. l l rrl ci zt.lrirlri .l l e rrti r. r. :l'''Xll'i1f^:t.ttti tr l r l l l t'tt| ( u . ' . . ' ir t lr ' . Ii r .icit plrscu.l"..ll'i.. sl r.i (J. .. L'r .l. 1 . r)(). lr r irc i i 1 l . ncc. . rl . Ii i l tl r.r' i v i | r." s i d u p l i a c e a s ta n() or' i enti ul i u. -ll.lbiectrivii spcaiiici '(OIlril l. .1 .il..'ij.. \ i lt i.li.s 1 l c c l .rtr:rJ r r lr i lr . lrrrrli i (r:rr rr .j l 1. l z .i sl rr. . ' instabiritai. r r r r l c l r r r l lrrusc si lrr . r ' i . r r r r r lr .. : r r r r l r . llilt .' l oul cl s.r. t.''i. r l. r' :rl ri l i rr l . t ..r.\i istaqnu st. t ..l'11. ( ' t ..1. {r.l ri s i rrgrrtU N l l l i r)l t1(.ri i r 1 ri .n nl:tlurrrtutr r(:tfjcd t:i\tl l . lJiri"x :l liuclcrlor) *url.J.Jlrir.i l :i i rr l r. . lit r r r I ..tt. .?.:. . .qnul . lilr r t r lji po : t t 0 s i i l r r c t r i r r l r .1#.rt:t i tr. r l' .:n. .lcilrt rtr'" . r rrrlrrrilir.11]..lll.'.' .ul tr.....rr.i'jit-illli'.'JJl'l''u lil l''Kll:ll l.l. sn rrtilizeaziin llrcticfl nr. .. lr lr . i rl tt.errlfl .lliilil.( t.ri(r.. rr i i r'r i. r r ir ..tii. .

lil1l..' l' r..:rz:i . ir"iz&tc dc cftre cliverselo ll'... jlllijj.. ( ] t l l i z a .(. l. .. .. r .'rtloir:r.*ll#:*"".)si0ir..tt.*. :jli.1:r/ rlrr lirl. i p|t . s ( ..r 'sl i ' :111'li.ri.bornarur. ' / 1..li. I'olnrrul CU sindjorn \..0.r"'r'rr'. . I| .lliiii'i"'iii i...locs. l ]llji..t 'r.lqil**9.. 1 . o crirnilii:y. i a l) r i] { ( .li."*. lll...itiltile r-est ib .r' r ' irr.. r'r..urrri pr:ovocatesie dc'25-25 s""u"a". r .ra sulJiectul n. l. t'. ".rtr. r) .r.I.l'tohde [cstibulore (nislagtnice ) girutorii. r it tr t'..irl. t r r : r .t. r t s t iLt r lt r r . -stingd.x.0trjr .si lf'ciif r:tprczrnl.ll] li. l .lJ"illlljililllli'.'*'..:. lit r ( / 11.:j. l.llllii. ..."iY1'.lr.!tagn.'...:'r'.i ti .1i:i:"il:'li lill i Ji. r. r' .i. Ii l i i (r..1'n ii ilii..le. r . t"oi r'""" p*Iormtnle' 1'cslc'A'sl'fcl'1it'rril ..I't.\..ir iltt.in'.. .r...r.ll llrlr.tti in r. .r.pstiLrul.. li.r.:1. t(s ltft(jti. i l z r r l l i r l i l r r i . tjr..illl':'liJ[iiilll] rr rrttrt'r'rr ll. pe carc Jc d.1 I't\.. :r. lr ) t .i. r I i l i .i'.. r'r. l l a ..$.lrtlrrniti.l'l..i:.l).J. r .t..i. ..:lli'. rl.[ dn stetr.il i. r l lr r l.i . o s o j i o (i .lTilili'iii'li'1lLl.tr"*.r.: .i sa.i."'t ".r rl. rr lrl.'"'. l l i r . i. r' . r 't iI.()_t'(]sttbul:1rc) di dT tlcci.ri 1( ir\. dc hip*cxciru.mental. . ('.li.t'.tr.rrc."... I .i. \ | .'. lt .. .". _lin suLriectnor mal .i..l )tl l ...c"roi i. lrlir r : ur r : r ... . : .ivr.t.icir..:irri.!. r ..*iti. n si ..aporri cl.rt\i )l .illjiiillllti .ilAcepir .r.rr.r1r.i.. l..:llrlrtlt r l r.r. r t |1r . (. ..'.i|rr rr.i'1.. i r i j : t l_lltulitlll. rl rlrrtlLr. u lui Babinshi_Weit (saw reaeliu.."i"i Ii.ir"oi r'r.rlu l ' )l' r( r' \ lt. I .rlrr:l iut l't { \ .tirlilr.llsL.:*'*lm''t'qlit.. i I. I I r ... "iii.ftrobclc 'testi.r.ii"i:iii. \ / / .l r r r r f ( i|i v r . i t r t o r l {l t r j .::...ia:... t:rr)rlrrl rr-i.rrirlr:i. :r Iirrrlrrlrrirl.. I.rlr .. r t rir t . r .o m . . r'rt.iciri lt ) I\rt tu nersu.rrrrrIrr rrsclrfiaui\ld::mu5lrlu.rrilr. 1u da IrrIoro{c:... r i: l. f. .rrrpr|rr.r ( .1.trrrlens[1.jl.1.. \ i i] | r)r.H'$ftdgg. r . I ! |..i ! |lrfir. 1 .r'ttr1t' ltrt:tliz:lttt lnlt'l slls' l\ t p I.k:.itil. l r i ( .. .l..iim*:.. r r { l! il) .:.'tltrltttr 4nr .:. cu n1i1.l It.1.dere).tittli. lliifli:..i.r'11.llll il..r. lr olr lr t r r lr r r . ll rlr'.llil."1m'. c(.lg3y.intlir.l r t l l l r t ( .:il'li:: "r' ii""n""""'o"l.'iii'iil.".r :1.(.iohipo-sruoir. r .(ilrre po1..1. ''r:' . rrirl:r{r:rrr.i. t r.r' .rrirr. . I I r I . . ir r . r ( .t3Enl:... I'r'. de interlret:r..ilnli]ti11 ::lhl l.'.it"nfl.:.t t I .. Ur c pa r t e t boll. r) rl. . . J .. r t r . r . t"lr j':i' :.il. 'lrrr:rl.]. i I iit r it t t l . rectiriiecventu.r.. liz lr . l u. t l.iri.lrcli:rlir.ill'i. 1( x .'rrzi.'rl.l:.""'#-li'iT j HL?"..tqr t.r-i.O prr.. t r t i( i .:it il. t .']. ..i. . ..2 l..tn.ll: . . .re djfici]i... irr t'. r ..iiill'. t .t olt'ltt d iDett.ii. III(..r-ccLrlria-rnisci'..oii"i lipioi"-n . l.i*' l. I..rilr. r i. ..i l' ..ritahiJj c.i:xll[rl tI lii..i*n#il[l'ti**.iloi.sca. i r. z l r ..Ull':..1..-1. i r:rrr.t:'lllll.\l.dc r.illli. u. lll:ll'.. 7 i 1 1 o1 r ir. | | | | | r .r'rr r.:j..t' i.'..e sint rnetode ildispons:r.)tu nu..r r.1.i "ai it'. lor .. ri.'il.'ni':-.srrl). 111 1. r?..r r :r.u'srrl:L.''"''. . i l . (rlis(x'' -\-llliIr (r:r' I . ' rrr| rl.tn1.ll mtnUcslJ o clcslcr. .1.'.i''l."t.. '.1. ( r . lr r . .u.ll'.rr rr.ii..:rnistagmusldui ealoricselacepc o dia$am[ (gil-.oIr.i i[i. roztltatc pulrin (. i.' . i:.i iiii.i.i. t .r {lrl rrrrrls dus-intots (cn ochii inchisi). : r il"i. t u'iit 't "'i't i*t 'r 'it r r i'lr r r lost r it t t t 't li'ill|r t 'z: i .llHliJ*! '...\ l... ( . Se admitc o tolori|il I rl.i .''ii. . l^ozional..j i.i.1.J:l 'i. . l'r rrr rrrnritolrclo lnplode.rr I i r.'r''ii'i 12)s''/s(11'"' ...rr).l'rt'ltt ) l) on 1 j ( .roltaiatiit ttii Babinslti. i n tu c :-s u l i n ri ntpsi i i t S el ri r. urr f(.l. 1 r .i. .r.'t'trt o(rlnponsl]." outnclevestibulart S in'd.\. il\ lilr ) f{.. t.i:!::l:.:.de. r t lilt r 0llf it r i. J.rte ligurati d'rata listagmusrll'i p.i"i i. .\l .r. lr .r.rr ru 'r'|:rr. sr nu ulingr nici g3Llrrnchii.r.iLullrr (t!. lCGr). 'r.ltlilI.li'i.ini ]a o r.ta ]rutgl si. it .ir11 .i. t.. rlr 1onr ( .rrir ccncortlintr.il rllitI concorrl:r^r.ll.rrr.o i n. lr . \) .+ii"*ffi rrcstiLurar .ol.. " .zr'lii..lfllli:. I .r't r.rrIrr.1..'l ] tl" J|.1i ' ).t-il..1'lir?11Li..Llrur'..i" ..1.ll.. l c .r. il'oi rnrrit cricit I I I"r. r r .'i :il.rir:r.llr:r.pi.ayri..:..i..ii... esto i ll:.lrj..liliilil'i. rmrlt rn*i rnic. .!j3""*'il"l"r. nr]r (.r.r r l l r r r l : . .t tlrr. lof r .'i. . ln. l r r .1 .... 1i aionlt't'l' ". .mintim suc.are instru.. l. .If ai...lnr.c'c]r. .illllll'lll. ill]il't'tl:il :t'pre{ ior'na njnlr'frnustrlrri' priLL roacriilnn!r. . r.ii::lj.tlr...1. lr .Ir.lri(lr.l.'h n tn t r t t r ut . r l.o *.1 . .?". itc. .j*. r r r : r l.a re f orrnpl zi o st.1. 'd.lir.1-:).rIr.e. i.. r.lll.:-.lllilli:lt.iillTli'i".\l'li.1i.*l{l inlr.l. tl i ili.iit *" :il1 .":'.ii liiilii 1)ll il"i. ' '' .r' I fi.1. l l ) ? s ) ..lil. iar. I ' o|r or i.iRi$...'.lw'.s..i':liillir: :ffi 'i'::.i ii.it.l I'r. .. . . tt(rdrrr.ll r lili'r 'r 'r r {r 'lr ' rl i r.n erri*r. cir'ro' ilr li ii lllrl'ti' (rrrlrrtrrrrr\ u') Sindrtinttt Itthiritlli a (r'ndulnbirinLic)' . 1.ii" :'. " si l-zi. 1."''!''r . ilr lllr |r ..:li'i.l. !' .t. ll lit .lil..l.r'i' r i:r' irl'tri trv prtl.\.r. a tirrrpu)uidn lalcnt..ii r.i'' li'l. jll{lici o. I r i' ' lnr t ' .L n r r tti b d l n r i p . .l. l l..i*il:i:1fj.i.11.ltl. i r r i {r r r ..."*".8.".r.' .luneire^r ui.e (.1 i \.. : itn li'.ll'i...1. II (l1 )rS) si ../Jll'll.il.lri.:':t'i::iJ:{i{'::.. l r v t i r t r r i I I i | r j l i .r.. .. i..lil'i'. r l "l t tr ttr tt:r t tt' .:lll :i:.1i1.it. (.r . r r .r.timpuJ de rcrclie nisLagmicir sr 1u.j.rllur'.li ('('r.ili.'lo_spin.-" .1 rl\ ul r'r(..r'. I .nc si_colab.1l... r:||'|| t lr'. .i(x.|l J'"'.i*i:'#?...x**{ ir|lt.L.1.1.llt.i . .'.l:'. I r rr .l.' l 'I| .lll:l. ltii nr:lt.-qi l...."1"Jif1. qi so ach.tite in int crvale tc ?0 tte se(.l.llilill. / ll r t r ot .il?1il. 1.illl:.. c..r. 1r 1.i.r' ou *.ondti{lr{rl.r' r'lllllitt.l rLtsl tr..*..rt(. .i.iir..stleazl tini& alrea..li*li.l'il:1"1.il'r.g i tt U 'r ![''i r . .rrIl.l' ... 19j6..r. I r | . l.atutit.. r i. i l o l r .L'. ir r r r or l r ... r r r .i:irrir: . oiinic oi'ir|irrrrii. '.lli\ll.r.r'uht.:llii:iJil:'li.. t.lrii r .tlirl.rl. . |: r .riit.r .. . .. lll lllt tltti.i.:r.r' (\i l o { . Iorlrlio nisltgmicd...tntl ctunarimrtr. \ ' .'.r'^"j...i.'iisti!. l r r . | ) I .ll ".1rr.. ri t i t I .rr. ..l llll 'r. :r1. i r r r l r r ( i i i l r r i z i l i r r .. l"rrr.\ iJ minui e impfu.lt)rl.orcaclii nepliicute.ril .r" I I | |.lrilinl.r Irrol)ir)'.). lr..cscazii iullr.1.:it..1r. llll.. .. ir . \ /l .f.'ii il'll. ciici cil.'.lir.li.pii.lr. i t i ( .t#i...i i . .r.lt ) t ) n..r. _Ir5r) r. r .rc pnati uninc.intl '..li.il."1.r.lt":il:' l. lll l. .r..t1e3.*rr*l . 1 ..r." iCS-ll. rrt l.:.lrililrrIrr lrr. l l l i | || | ' t r' | (t(\ r.io i]r l.S..r':t.or.:iiulliilli:lrrillli .i. . . rt I t r i l r .iil. ..rrt r/.r'rrlloctir..ilt'l. t r lir [ ( u lu... ': n L/. .fi evalualo ca unghi de cler-ia!. . ilt l( . r ...' iI: .1r.r.*irri.*.lli. ' cit 1re'celc r" ' " si tj.r'rr o lr s r ..:-tib.. ..r.c()r.

t.rrr.ilir r t r .r'l i.. . r t I I I lt vol'I t lt ii. t ..r.i " " ti a ] r l r t t r li.1.ll.t.liit..'..1:):T. 1 (.. i .rf. 1i ' l tl .( tu . r .u#.i.i t 'r lLt t ...ii iuct r. l: t ) t ir it t lt t l.o.r.::'1. r . lr r 1ilt t i lt r 'r t t t t t r r i.il"".0. ilr ic : r i.ri. lr t it t 1rit It't I I rt rII t t lt 'lit t it t r r t lt t r slc .aielute r:la. . | | | I I I i' lI l r. ....... lrrr lll r . tiirr.". Jr irrrl itr.isri.ilirrl icl.. . | | | r i ( l l r I l . t .rr llllr l'l: r lr ' .... e (' s te a l ro a p e p l to g n o ' ro a i c ' p" ntru i . J | z i rrrri l a .rl ttl otri tl bar .routu...iri'..jt. {J .vrrirrrrieziitn i.. i0t i s c r r r t .. olit : l ser t il r r ir lr ll.. ...l tt r'iitrrinc (?-10 zilc) i. r 'r r lr il r lit t .. 1i 1' gtruf Lll l t lr ' lt r t t lt r t .tintr.. ( i r ] | r .i. ulir lille i'l'lI I 'j' J.. t ll t l{ r l{ j lllr iI jr r lir c I r .) S i l d' ou. r' i t i ( It I t rI t I :r | ' ' i t r ' i i i .""J-' d u r.i i l . ibt t lat . jr r .l. ihult t r a l] t r illiit t r lir "t s' r ''r lr r {) lii ( 'olr lr l'/ t r lll .lop}asilii t lt r .rl i i ..1 r c l . r r i r : . r lr t t r ...lli.\(.rli rlirr ::].. 1 r . rt.1.lrl iolr ill. . i r . lr lr lt \ r 'l'l llr r l'. u ililr ..1' ' 1. t jir . r l r r r . i tel O O St eil.. l r i i i i I | | I i .t ir. pur lc inlt lt . s. se r r r t lt t st ' it r t ler r ulr il qi irrlun.iIr.'.. r Ir .. r!l ar ' t r o t l t r l r r l l i .:rice .i"i _1"i.r'.te . 1 l 1 rs ( .r' . t llliit 'i rl rtl rti tl tttr l lt . . t lzlt ljil.e lrnrt.. r."j. 'l''r L1. crr olrieci. : r r 'in '' r ''oii'... t ! .r. .tl" ... lilr sil ( ll sillllr lr r lr lilln) l( r t iiir l |./rl . t ) t . .: t t "t lt t n l)r. ) . .l.r. l t r . r . sr '( r \ r list it llr inr r lJlllr l l ol na l'li) .r r r r .{ .rrrl i l ri {ri )l l rllli ( 'r i 1. t r lul 6s". 1.llll] ilr r . l.ri un" I l i l .. t l r r . intl:lurLgl1.tt tLlut(i pttr]"ir t Lr iilt gLt : r it t r '' lir ll. . 't .i . i' ". t lnr jr r s c Lt r r r l.l. I lut 'lol.qit ir a.lzil' r lr : lr r . . trrthl col l.r 'lr . 1969 .." gletlui: ' r. cr.. .r r r l.."lll::l.. ) t h. i. r r ilJrilf tt. rl l tl l :r li.r"''l r |r " I l: lr. i]rlerrs. r. { .. r l r .. ( ! .r'i'.i i l 1l riIrl l tl .rl i ri ri zual e .l eri i .t) I'rt'hirintit.j. lr ) t . t ... .' . r 'r 'i.i' .rnele u.rtt: xind.. ."-r.i rir' rri lr r lit r lt t i r t t is<iit ilr r ..itice.i. ) : 'lulri"io1..lrll .inr . r.i. . r l. r r 'r I |'r|.tl -. u hilr t t ' sr t t t I r ilt r lt I I r 'iI I r I I iI it I r I 'r ' rru.l r .. [ o t .11r Fl pO lipO ". ( . t l i t r i t r o I .ilrlr t lc oliicei.ir i | | I {'t I s il lt 1( .. . . 1' i { ll .tttttt t)lildlt tt' ttlr " .ziurLc roehrea.l.r. r . r ' l.. r ' r r r l.. r l.1r. .i'r. i ir t t j. r..1.t. mai fre_cvelte..a ._ir.tt riurr. .. . . . . l r ti l t t'tr xl l ttl ' t tIIr ttItIr 'I'tt r 'r 'l r r 'r 'r t' . t ar r r xislii: lr ' 1. 1i rtrlrb. .*.rr. lr.'... .i:. t r z r t I i.' .lr..izrl .. i r .... .1 u . lt lir c llr r t .i..r.tnt" .ia". t t it llr t . r lt .o(..rc rnlii t" ..krt)it:intjc l rrsi r.'d. 1 . sau bi.otiri'd)"r. lr r r r ilr lr i' I lr i\ i rr()(l sl)olli. I J'r ir l{' d e o i l i c e i .. j 1 . rr il'r " l) l( r l] li r lr ' t lt r I . ln[ ) i|lt l i r.r. vi ol {.i.( jnli. (..lt ''lr t ] I ||I r 1i' Oi * l rotl i r:i .ilii. .rirr. t Lr r si .|. . . b) D acti ver t ijul per sist l p"st e 3.:i i : . l.^ri. i'L r. e sint I .. l r t lt l lt "". 0t izt r lr l( l r i.. r rrrlrr| r...J#l:.ii.i. t 'l r r l i . (i()rr' r'i1r'r'rt z ilr" ll) u. rr trri cl i rr rlt t . iLl. ilir l llr r {iir "n*.oir*-ariiJ. r igitroaie si ' l1t'r::r : rr) l)rilrr. .li. r r 1... i. n.i . . er r t r" -oi i"<iii lt ir iblli r adiir logic) .itrl r ..i . ..ir. 't tel( i.din aJt r t ir ir t il"r r lt hii irti r1.. rl.1)) V(!.)li. . rrl<'scl.' ) " iI" ructtti le 1) ot si. t. l..tt.rI r t ' r lr r t r r r r { l.. t i (r lL'or 'r . . peri'ferrce ilin t.. i. I I t..aio. l L i i a l r " r t ' ] " .aolt. 1.rlrllr trtechii ittteltre.:irr l. iislt t t g... rli. | i t r I I | r l l .' i. r .jU. lrrrc rL' l'1. r .\.. l. f.in6orLg..pu./r)llLr ..si .. ( . i l r l .riirr')" c. r it r lit t t t t .. o r r r t s r ' ( r r fl r r .. l r r t r1 1 1 .scit{tJr sr r r cr r lr : r l ir r . r r r ...zr\ :i t'ttzr t lt i (i n o d e r..... ..jncur.r()\.rr-l i . 0u et ect r llt : a 1i e' gr liL: t L'1ot yi. i u . ..r r :r l r tl r r l tl r tl l l r l l o l r ') t0l ..lfri"t"_ si. .rrrr ..l. lt t r t t t t t r t lit t ( r 'r t llr r li r ll r Llt it t lct t r r ' l ' t | i i ttrl r..cn!ii pe trreche (crva.. l.l. i z t .'. .r {. i. l r l r . iritervelrl..l! . .r.r't il.i1.]..ttl. r lll' llr bir iir lit r ii 1i i. ' ttzr' lrrI rlc rr. il.o |''''i Ir ' r l l r 'i . r. ".r'.r i l .' ronti :i tui clinic.fec!Lunl[t urn:hii itrl. r i .. nilt l.r.J {1 l l r 'l l l t I r' I rI I rIII r t rI r r Il t!t tl ttt l ) r r . ( ) lllr f \ i. 'liolr r it I ( . . t t .t Irrl:rrr' . 'q 1 ." * i i . ini. i". i.i (' i t lrr|r' 1 i:rIil' I Lini.l s e rn tn c l t. lr t : t q d.. . I ' r .1.li p.jrj l .'.ac..ri ti . (lo "p.l.| \\ I Ir(|1r|.br. j i i l r r | i . r . .n. r ) .cl r l rllt t r '.IIIII)I||:II.. . ..ll.:t ..r. rar)..!. rr.'llri li I { . olt ii. r r l.ll'l.rt . r ij sir r Lt t t l sct t l'ur t iLl'lr it r r t p'r .11to|ojr or.i-r. r 1..rLiitorr:..vest ibuiar al' loniosr ...'i' tlr-'*ri olt.1. . viirsnturi'si-ir. r r .ibrtl(lit'e r u. ..::.ui-". d e s t o d c l . r.l r lnliir 'r lisr r ar ii u*nitoarele p:t'ti(r'llil.rr.rl. t iir iii. . friziil . . f 1 .r 'l tl l t . l l i l r t t l t t t 'r .. l.i s|iri."..' ' " rrrl ' i :rl ' .l. popor-iciini p"s.. ."r""rlcilcrrjar. .r sulllit t lt i ... r l I I I )i I' i I I { I I I I I I lr r 'r Lr u t. l r l 0 i t ] r l | l . s aaz r li: r r t r . rr.sr. cjrl){. ttt( si tottthinttttt sindroa.r.l I'r-ir1. ohit. l t t l t c t . rrrlir.l.. .r .i 'ItIo i Ii . r r t r . "-".r. ( 1lr 'lr lix! {i lilr ' ir { |I I iI I '( ' i""Jij'. .. . u sl.lrrr r(.( r 'r L t. . l) r r r l: .t. _t. iNlllt llls ( ) liit lcliv . ca. ' r' l l l rr!tl :l . o l . 'r op'. i g i rr r . 1 . r r : r r 'I r t t I t I r 'I o t l rl ( ' l l l l ) l l l l l ( )i l f r' . lr t biI ir r lLr ] ir r ' 'r I i do t'ot1ri iitliiilli' lll('\r lr rl{' I t lrrslti lrnor irLterr. lr . it t i1t t t .xr lir r r . si ./). ]':IL.l7:.rrthrlli o jrnobjlizn..:..r l.tir.. 1 r r i1" i t 111" 111 z: in1if r ': ( . it r lr t i.rrr.*rte k'lrorn( Ir{r r[]lr'('rlzii ' .p.r . ..i1.I... . lrir..t:. l l r | | ! .. rl p|cziuti.'.'.l l rr. l ( fl rrc 1i :r . n. si lr ilrl)lli.' . rl. t ..:1.r' :rl i i i tt t' l rir '1t t 'ogt t r t 'lir .i. .it*:.rrl. l . l r r r ' lr..f i .i...1 s rlrir'liir').irl r l) r(.al"pli. 'r nt : let : esi[ bn.. t.\htdroarnr:le1)esl.]l.cst. r : . iCC. I poz iliv iit r .x |1. 7 1 1 t r '\iniln tttul.t. ..r. Alt t N*i d Ai.i * rl .ri r ( 'll'. .t 1..rirr lrrlror'l. .l g si t.l L)l{) qill.'ll..:.\itrreir{. " L. z t .e iuiilar:i. lI ..!1i. " ) .i. r l.tt.l.'. .ltro..i i . ' l(.u llezenta unui riisiafmus* r l ' lolt I l] ( r ilr r lllr " .1i . ( 'ult slr 'ir ! 1O nr : r loilt { ii. . I lr r .: . u llt ..crLrili :1.tr |:r ItI''Ir 'r l r . lt il i l r .iI. t .rr.jr. []r.r t'1 1 l ttt r l tr 'p l ( ( 'l l fi ( '( i l l i i r r l \'r r "'l r i :r |r 'sl r ttl r ' t'( IIIIIII' L IIII r l ) 'l l ( l l l l ' .m r r sio) dienr : . ' 1" . t t p . ( z ...l i .. . a ceste ni vcl c l ]oti s1r l l . rrtlt''rt'rr1i ltrtt 'lizii s(' irs!'r'iirzr'r' itr at''..tic'e percepevu.. ..q ) \ .r-irr . i.nrl4.tot \ L r '| .ll. .i. 'nr t r inn r '"../.l. i .hri si rtl.r. .sinth.r(. r ir . . . ru. igiuo rts c ll".o ' 1 st. . discrctc' qr labirintit'e .I I I i I ) | | | i | |..r..'] :lt t r ii lr r r t it t ir t \r. r .il.:. . I ic 1n lr cpar ut iiiit '. .'r r(. : t (clin sindloamelt lr sli .r(. c ..) .. r Llr 'r 'i'alr L'r ir r c it r ''r r t t ttof ...lr. rr.. lo rrrrr'lr'. lJ l. ' lit t t t r liot el'zii. libir inluiui. . 1. . lir iic r ] 0 s i t r r l r l o r r t I c s l r L r l l r l. ir 'poit t nl. r li: r gt r l) . r n t r i l i r t r u r l .ar)"srt..:.rrr. .J.r\.iJi""r _.U ltl r..''.i. ' t t.ti i". cir l.. L. r . c .r. lr) ir r r r r r .. r 'r -rle rI(riri{..il.1) 'r l" no". 't. .. t r t r r t t ili'slr r r r lor ' il prczil:tti.. |l t n s l Ztr . l ( f ( . r .ntez:'ttimparLici. . ' 1.i t' trseel i ol.cl. ._ .ri n rr. i i :trcoli s ilt t lli or r t : t lolr . ( 'sL( l r'r. \ ( ilr iie ( 1oili ist r t I I ir r t lr : t ' ' . l:. .. i n c a rc cri zcl cl rtc ]' erl i l ' si n1 1. l.. lr r.j..aLia l] ( '\ : L( r t igt r ie t ilr Lin l. r .elq\7" jls tertigittoaselabirintice ). j l t l r L . t lt .]. t " t r r .l tr.ni.. l i i . ir t ( ..i lr t lr 't r r l . \. cr r v|r i'ij vi'. r 'tt i t'l l r t"l r r l r r l r l o tr r i tr :r i tttIr Io ttr :tI. t:r*r.rtr...f . l t i .'*. : . r.r.ocxi.' .. o r r r I o t r r i I c r r I I i . ir . 1t 'r t lr t r t iLl n\ l t .)i.j... ot 'I I I t |iIlli.].{N.i | ttl t.i. i..rr.ri rri . ilt r r t lir slr 'sii. . l i t t l o t : i t r l r .r.ll) irr r : lr r . actie lvill . lr i: |s lc r t |lI l) r r r llt ir r t .1 r lr ll) i! lr r i'I ir r 1" r) r'. . rlirrl ic:ri la 1-rrobeleinstrlmcntale. llj..i .cltlor in iplliiu. r l' . ftioci:Itii cu slutlitrtc totalit. r l'A o in cu sernnc ..irl 1 ' \r 'r ':r L l r r "l r r r l ttl :r l :l l r r ..l | l t. c:rpltuist in lxiit. r r r .. t lr t l'r 'r isl': 'tt l. t i l l r r. 1|r r . )i ..'ii I rJrl I t l O l i f r l r ' ttl ttl ti t't' t:l ) l '\l t ( l t) l ttttl tr tst .' rurs[l t:vi dl rilor let r o. r i] .(. r r ..:1. l ] ..1 . c s t .ri ':rn u rr. lar e 1t 't i] 'r icr . . I I I i i ( i ..r .. lezi. ri.<.r. lr l t t llt llt r lr r lr r t lr 'lr t t i r.ri1.iiii']ar. Uljli. 1 .. ..i:iii1l..uut!.. r r l i . .irile yertigirroasc su l)l'(xlll(1 lttxirl ii rrlr' 6i1fuq' itr cirl'il l. :t l r : r l : u . \ I .itiiill.. rtjoe i:ibir I{il.stff... .rl rl l r. '. i i | | I I | |1)i I I I I r. ..r l. ll) . ... . ] rr ]. lll{ ..i. .' jlt t t t rr' \ ( rIl lrrlrl:Ilr.( [ ( . r l ': r r 'r l l r r r r r r t r r ( l Tr ..rrr. t it t .ilr[. t r r r r .. l .'11.:'. .il"i. insom nii.11. l 1 1 r l t ri i t l l Ilrrrt ll ltIt( (' slrt..oii. r r r lr it lr r 1. r ealizpzc r t ': 1lur '1. ..i r .".uf chirurgtt:ale o'le lubiri'ttlttlui e:rt:llrtbilsc -l)('L llr'otlrr( i) or. i r .irrl r r lr r l I lt r {'l) ( 'lt 'll iot. I li. .l l r r l .ljc r lit. r.*nili*ttd.(]l]lernc rlc diagnostie ln maniiesl. 1 'c.ii ( i'r lr i( 'i1't t .rt.t. ( .i.. t r ( . ..(. .l t llrr t:esti. I. .tab-ititat"r"r. ( lgt ii .'.. ' 1. d . a j o.. r l l r l a r r i r i . fiesr:liileril.rt 1( rlI r:irt |orrlill r'.I]].' b hipoacuzit l pelt r . r ..'. .libiri. t '.t. : P.l.\ r ' {ir 'r "r ( r '1t c.rIlrr..oi rl i gi l roliar .. t it '.riitc. s. ttr' : )l\ . .terrse tu|lrr.. .' i l ( .1 i :tl tr l i r l tl ti r i u ti .li r. ) srb l{. ) : t . lr lf : r l{ .rr.ltlet...ri rlisp.:l1 ': 1 r'rr'||r.: I ir r rrsriretrrs olizontal care bate ae . sc r ir .rnill.lni consecrltil-o .a. r .ir.i' r.i i (' i $i l ezi tn iale f er est r oi ova) o.1i.'r.ar com. r t t t t li t l'r r t t L't 'r ' r t l llit ll ili'sliililol \ r 'r 'l r r lr ll"r r r ir '' I i I I )r| | | I |.1i.r'r'. uibulir i 'i'r aceea.. rrprt|rt 'hLp L rnurlrrirlil'lt . | | r' I I I I i | | | {." .ti ) l rr c a z u ri i e t r r ist 'it lr u r t zlr r r L'l't Lt Lr t r l lr r t c st ln .. liil. r e: r ct iilt t *t jir int i.ttlr)rl r.. l.lof"i. l i . . [.. r lr .:.r'lrrtri...rru.

.'o :l cz 1 . ..1...i.u"' li. (irrti'rr.(.l 1.i.rl { }s. r.tt'tt't\tttl rrrl n ilirst.l . Ylisoltloirrl f ltrot cle Iltlorice" srtqentttl irttcrYcntia unol' I(lnorl...!.1... str' irr irli ( rirrrr iltl't.... .ti ..r-ii.'.l9Tti). .iliH. lulri'irrli.i.t1iil. tt ttl : 1 t."ii. ritio tlir rlctrrrbil.r.ii. .i it.si pr.{t(.c. .'-i l \ .e*T:i1tJ' o?iiiii:i1.t'. 'jrrir)ri'{'.ii . Itti. r.r. ttt. .iiizltIrr . IlntornlTia inticii. zg. .i ..r:t . siinilte1. i".i.i:$i?:. rle ntigre. it.tll.i.' ..i.' ]. t li. li..l.lli.i:Ji i.ltsldf ''' rl tr lrtlttto'ltr noilificiLli lid"crtt.'i.i 1.'.tiilHi.rrr'.rtlctfirottis ll' riritllir'' ('sl1l ('irlir( . 1.) ..flll :1lJl.riii".l ' i.iiittimriiic.ioar..r. f icl) iu'lt c lr r l' ( it it r ir lt : r l lr t lr t 'iiii{cir lr lit r : r 'ir 'i : r ll .i ' 'J 'i r ..l.ve r '{i j u l tr r t' :t rt' r:' t ' rI ir'' ' rnodiritii'i r'|r''I t t ' I ri ' I :t'\l i l " ttr l :r :r r tztr l '' zi ' tt n. .laroanorri:tt 0". ta!1_r_11iic1i..t trtl tl l l rl rl t ill']l... t'trsutltl'jtr irtrlr iistii. i r r t t l 'j l ( l ( l l i i ( 'l i zl l 1 'l l 1I 't I I'I tt 't I : i t I l l r l tttr l vi o l tl ttl i i . t .' t i) .te. 'lllii' ill ii( r llzir l bolt t ilvr t l .ff:t...n .rzjr'.(| (:l I x .. i lt : t iI q. M ( : 1. i r* .:tir tlict : ..]".. t . tl Ltr:l i c Ii ta l.tfi i .. lsoci:l.turi.\:r l ) l r i {) r l r t' t' i 't 1 i r {l t'g r 1 :tl :l . .o..1.l \ r.rl..:. llvill( l " " i ' ri i i " .llll.. i .i:. It1 'l'ronlxtrele arL.: r ll'{'lr ii ilr l' llr r' :r/ ni\ cl'll I r .'l.. ... l. .. rtprczeni':'' o Yariant'i I lx)lii ll('rrii' 'i. 'rrr-r.iirli.i..J'.i..ice" :.bityintica(in atoro'ratorii *i iu ail..r.ir.il.f1.'i.ir". I I r:i :..r'r'r' ji. It.. r t il.S..lr.ciitt:t lloli urrolc ..iriritice .. Apart' ta itliilli intro 'r '.iit.....ricc i.ri.ttl .]i"ii.r ' tittiil:rr{ ' rt t'{ II :rII' Ir.iittgit... c* ttist..ii.rj"i_i'* l:. it irrx'iilrlr:r.'.drt cslc dcclaniat dr: tlist'en'sia' itttI. .Airr'rlit oltiltl'i. . t ir l'i'l..iliir f*itri.lri . t.ill.iLli.. I . it r t 'r r . i .rf t-Ctrrr. 'ri"lli#'ri""iisl.r...ilt .' v ( ^l r 1i '".# . ....r.. l..rqtlrir-i.ri..l l :tq tr l tt: . ..llll.. illltl| | i ]. | .-o acum'. l r ) s1 ti 1 r r 'r l i t l o r ( 'l t i l jl ) l l l l . ll"ii. lr i l: r ... i.' ] l l ]. 't. ri vcrtigiuoa. 111.l..1ir...mo1.ilti.ri . i l .illi' Ltl.(.1.re..i:.0 .r.i.(.. r n .ia..rl liilii..uu..ilC.1.. .:.l]{:1. 1. ir.. ordo... ill0xcit'.:" " i ri ' .: tc. i.l:i:.::Xi1'T."i. i .*..i*ratulni coclrlr'. .l:lli."i"t'l ti#r]io-' :rrrr'rr'li ifor'irrlii i'rl z']('rrrrtirr .r.it.rIr.".l.1)... : iiul l zlr ol! I 01( r l( ) l' .ll. t . . :trt..o.t tti .c .' r. i.il(r t-cltiginoase f_. .irtirri vrttiginriirsr"lrrlllrlilri.. s:*r 11.:ii.t'11..n.. ... f ..irtl itt t't r t sit t t lt lor r r r r l'it 't " vlt lilr lt ilt ' int t : r 'vlt kl do ..i t. trt)ti!.... lrli.. l r u so ilisol.i 1 .. l'rrtr tr. l{driiiroo* tirsl lrirlrot)izir.L.rI. j".1*ij j :. 1 .r .] .ll.ive sqr.il..11.riri. ( \ l i l o l t .. r . c.. *l .l r. '.iIa J"z.ir'"""iei.rifrioi...]]]ilj lroercsii. csc I r isil t 1e :..sii-rr.i lepnrztni Iabjrint. rl."p1.ii.r".'pa . t.i.lllir::.it..o dcficit''l. .il 1r .' r' i :.rlIri..r.lat.."...il**iii-r"".*ti "rrlnir ili"* .lll rrtense $i au durtlio rna.. l.! ''t . r ll.. scnzl{.i.:-rct'rilcstitcii .... de r.. 'tt) titti rt intolitett. l'ii'n'o1iilifitli"l''llii' nt t t t liit t t r t ] lr r 1' t r r li' ..".i.'.r1 rrl }rolii }!{rrii*'tr csto ctrtislil'rti1.] i\ lloolt lllniit:ra. ..irr . i:.|.r...Jiiiil.'t. t lit r lr rr : r l:r ..rrlr.rrrr'rscr:iintmai uqoilrc.irr .... l:. r r lt inllr il.'vi.lru.1.ii.lii}l:' il. r 1 slur irrrr' .".1.i'.iit ttc ttirt...rr. i t t t l r a n .1.'.l r i i '| r l 'i)'' l i J tr '.lll ll l.'ri(iu...:i.rpier rnexcitalril.:l ]..j'i.. .) in llini...l...r scutir). qi hipoti.n..Jr. nrt..'.ii.r.l. . l ttl si ttr l ti 1 r 'r r r l r r l xr l n r l vttl 'ru's. ... ..'... 1i l:ibirlnttei).( ..jr.. t r i lr lilt t .'i 1!.t.ll...1.: ]rislagmus ' . ' r'iir. t.. . .. "r i zl |r 't'r ' r rlr rlilrd:i qi Pr:rilitttlii' rzr'.. ]-allitill'ttltti I tI(|I I II )| :I I Ia||I Vcrtiiut iten.rlir il. (' :l fl l l rl r' l rl l l l (f l r{ l l l l l l " l tttrt ' r!' tLl rpl l rttri tri l l ttl 1..'"*:i. ll.ri.ll:.ri.rlebn{le pri.' tuttl tu sr ..crc...t" olofalcc ipsiiato. rIrr I IIiIi...'1 "'r 't"r ' I III'Ii II i l r ' l l l l ' r l'.i.ir1ini ri..']..i i.i ' i rl .1i:l.hrr. .i. :.ill*i*#.rl rrrrttl l l i .zi trtti . .. '".:ff}'. ' 'll :.t'.i.::illl. L.i.p.oIIIJii rtr crtti . irrrJr:ltr .etuLii.i{iiii lll ii .lil. .jijil n'r ' tr '. 1i'i ].'nl..r 'i ttt'tr l r r l r tr i t r t tl tl ttr t r. zi Dr. ri:l:...tr i.'.1.r tttr i l l r tl t" .illll. i . :L '\r '1 'r sl ' tr t sl i l l i |r ttttt' r r i l st j l l l r t'r ( ) l Ii i tl r I i l r l r r ..:I:i....iulc la.i.11r.i.' .... . .r. r t l t l r j t rl .'".i iJl'fl.lir-n1"l'iot lic1." " t' t "it t "t '" 1e f ind ar igionct t r ot it '' rrrrl l'iilril..t. ) s'au t ." " .. ..i{trr'r..l"il.bilitatc.i.ii.o . (l)iilslcl(.". l " . . r10llr.i..l::'i'.tigi.rrirqirrulc : or"giii.'1 clrenilrr.ix.u]i arteliolo-r'oll(]:tse tn:tpar':rtul Iabirittiitl.Lcriilo" ...zitelc * . r..1. . I I .i..:. i l: r ' ir r r l'l: ' r ' r 'l '."j.iiil.i'ain .iid .*s..1..' 1'r'I!|III||||. i t r r l i i.l.tt. t i lr ' r r .i i .. .1:i :liill... c jt iljbr u l l rx i n u i j n l t r r lr " s: t t t t l.i*ur.r..olxrvilirr tjl ' I lt)i()).irr rll lrr.1 :.rlalri" .':..li..i.1.hidrotrizii il'. '\1111irrrr.io trry 1. .-irr. -..i1lillil.. rl c rL-riii ] lCr r iir r ' [ ': 'l1i' t 'r t ' 1'r ''''''r l't i't l' r 'sl: t t 'r 't i"r r r r r {r 'lr .t"'i'.* rlc echililrr.'.'t"..|r"J.l: ll)(iri.r.ir.-l(!rlir ir :rlrr''l I'r:l)(l'('llriirllri ctr r.rrr l)ro\1r.1.i .' ..-"t-cotvirle sct:ltt'te ilullir ..i. . l t:ri' \' 1 r' t il:'lril ]til'.rrrr' ..l-#ii:l'li.Jil#llifl.l*l"ilt*#:i."r.1il.I .!t:]t i.iiir. ({!br$ r:eyebral satr. ..i..l i i I|'| tr 'fi l i l l ( ) t r ' t r ': r r r ..i.lil.:'blorui' i ..'lTr1.ll.i. tiitttttottr lililrlrr'l lr.tc ryilrrui. ) srr irrr cii..... .u.illnliriiilii-i...Iii l\i'rr'iir''' 't|'' ']' ''.... d..i .1i:'"illr?ff.!-I:.r.li . t lrzllrr vtir..f i r..iri r.ul n' t1 ol ii .pu.. .r'r' '.rr .. Jln...ei iuditi'e . Zi ( r r .ii.iI ' I I I i | I i I I | )| t.r.ile...morrgii.r[t: v..illl.otr.i ..wii 1i .' i...' i!r|rrrul oclriril)l.:l l ' rI' rtI1rIi rI:tIt' rrtt l .|rrz]rrrri)..r I lrlr ( .r. I f .t.. .r{.. l i t.'.IIr|.i 1ro1.| ..'. .si s:rrr rlirrlr'.. t r l..t"[n!aLcatterei 1)(.i. . i .jj. .':f.iii^ii.i.lr ririt..'ittilr''lrIrtlrtr' ti:''ir ' . : r . . . irlirr{iune propric lllilrfi'rtlnj ..ii'"ir""..il "xrli i{!1..i l l trl trr.r lq r n ln L .j....iti.'rt.li r'rtrrr'ir \'rs.1.rrl. x l r t . .i.iir. r1" ga"l... f . .i . ' t t r l c a ro n i ..i.tl . n. n ...:l l i i or Y csl i b ulalir aplir ule in per ) oa[ lelc ilc t lic'lr r ..t"..':i.lor..ri'r. r t r lii r ..r^"r...rr .i...u .rr^(rljr'(...rrrilirrliiir se conrirtici.ljte ..irn.iijlif.. ."i"..i. \'r'l iirrl lorrt' ii lt ll lll rzrti'ptitt...'lil'..r..iz.1..:ii" a" li"rria """'*"ii .. . .zii.1. r. f .oli('i lr.l.iral. :rccasti. itr fr. r r r i z '. rii.qfu....r'" ioali.tin.i"t*.. .slf{t _krhit tent!l{)r.str-i"*r1.'.tll' rn'alfoi'rrl:rlio i.i li l..:'il]-"tAi""-i"ters[ (sirrrlitlic ]l1'. irr.i..ri1 ..ii...rr'.r'r ul.iil. r' \i r...r ...rrrrrl. .l .rSu. qi*r"tit.. t xr lt t zii lr r r r '{ .r'r i"rotit" ..n aterrsclct..ri\J. a.i ..?iit"ii..i"ii].rr..l. L.lf if#. *tt'icul..'.'l |l l t(l i ttl t i ttrl rtr ttr.li$irullrso sirLl-tnti "ii"i"J'iriri'liriiir pul. \ lr ir r iir r ..c l..tai (Lr o lrrl. .l.i'. p.ri..'i'.r.igl::'. t r t l o i .1i.tli.o J.l'::f..ji].. r f l|. inr 1': 'licn ' ....l... lr'r_."i.ilL os{)n1.. r ') I 'l r r r r i l i il :l l i l ( ' \'( 'r l i g i l l ( ) l i ti o Itr i l r i r t tu f..l.. i v o r l i q i r r r r i '..ice ..'i'..r:1c.. ( lo l) r .'ir"r." oli rr.'ri t rlrr t'r'r'l'i i Ilrrrrir''t'' litrlivli srt'tt ... . .!iiri.cnzio.loi 1.i ti tttl ....1.I..rnani.i ..l'li..:. irrr'...tr il'r.ri . . i..ifimuili't'utrr'1i'ii(j'nt'lirrtiii<trr:i7tilrx:ot'irtrlt|itttltt':rittttt .. il liii:.]ilir[.:i.'. rl) rll iqrt:a n.t .1..irrQ*:iylni'i):Jr)s inyrrli.-.t iu i. : rl l t r r ' ii rli't l': rlr jiit r lt ' t r r llr lll( ' l) |t r : I l: t I lj 'r t t " r 'l izlr t lr r t 'r 'r 'l ....1.ob_elc vcstibuJare arali u.i...!ltiii'"Xll..'.l -.otrl1t"i 'i.1..rl.. (.ii i'Ji."i... i | i ..tcu o s.i..r' r' tlt'ltt tltlrrl ' SalC rlenr. t ij\ l llli jiI ilo t..1.tt r r ll r .poatr: aplilcu.ili'fi] rirsirii. rlrr..ut r.Ii . t(i3 .ri. .t irfri"i"i-cor.:j i .. L.l. ( r .rrLurtc i. r\rrstc irt..ii'it"'iir.iii'. .. .1. 1.i'..s. .:ilT:ll:11"i..ili:illrt'le-t:"i "Jr'.r'.t'ii alo lntCInC Sau .'11:".. :ii"l.'". .:ri.luTi#?il.1"t9gi"9 iistuid. ir t l' lt t t l'r r . t 1it r . rkrrrrl. ..-d[f ur rt. .. \ .r l1'e sir nllt ot ne ( 1i11'r t t t t zit " z! r 'r 'r r r lr li rLi l . tl' l .... .... .."irestrri irst ibulu'e oLiicrl.1..i.intetrniie'. rrrrttzr' ii iit rtrtj' ilO-(i0 ' 'rrlli.. .r]i l ri plr r cr uir r 'lr r t r .. i" tirtrl'rrrrri "ri"iii. t t it lit 't t llt r t t ) ..i :.l.lll.i I .i t:r t s:'tlttti ' tl t.i.r'rlirr | . .i. |lrll'r'r.rrir').i.c . ' r i ..r ullnrr.:. .' ...Eraminer'ilg.'[t' r..{..r .". ... ' t l' i. iv scur 't c..'to.'. u"-.lilill.( ur ) r ji i' .il.qi perilirrilia.rtlitabe detinifivn ipsilaterrrrri.rrio"rn1.ffilX|ir.

r 'll1( vt 1 t r lr t t r " \ r 'r ''r lr ' : r lr : t iilr r t ' r 'r 'r : ilt nr oleilor ' illo |i 1.t) rrdirslir.l i l . Iris1. .' 19?S).1.. f.. t. 1..s .t'i si t r tl l t i r r i i' :tt l tttl t ) l t r t t T u txttto j i l i r 1 i i tt si i tr r l t'r 'a r l l 8 l ItN ttto . p .. 01n.'1.r r ttL i r l 'r l i l t i i ItIi ti i I'IIr I q i 1 tItt'It1 i Ir ti r Ii . j r . gt nt t 'Lt 'lt : N f.i rtsotj tr : r |cnlil] 'jt lll}) 111'ijr i( |( '}}}lJ's'( l|. r ill 1r r '1.r.t" i l r:ni... ilt r. lt onlt rr l r olt r lr '.it t i t t1rI I it 'rI rrIr ( lo( lill( '1lI r i it 'r 'r l'r 'silt t lt " r . r . . i] ir .lre s lAL.^ 1ic ' rr' rLrl|r'tr ur jt)i-rrindsi o cheraiitir.."""apa. I i)? 8 ). l rr.1.r' i .l l I t I r'l r.. r . f .u (l||.a ttl ttttt i \ I t r t l . i rl .\s r. l t g . ir il. j( '. l: llr ilr 'r .. Jr lr "l.rti rrri c rrl i . rr. . liit 1 r . t.. r 'r r {'sir '. I)rr i Iri r'Ir. 'l r i l r .l .rr. il'ulbu.'.r. tl i l t tr i tzttti ' r l l l i l r l r l l i l l tl r ' r . t i( i ir t : r ' r . r l i . r lr r r v ' l lJ oir t . .lir .1 ' ' l t' l | ' ' | 1 1 l t..i r..rrl rttttt1i i l tttl tt' l t' dtrt4| ' dri | l | :l !l ' | .r trr r t : r lr .i . .t'.'lll]'ll'irsr[. r r 1r r r I r lr r l .rn u . r r r it I L r i rI L o mc tri c i i :t1 ri l tg e .J l:r.. . . r { l j. irr crlr. . . u i . lt r sr . ir r l.x. .. t ol. t . i . : r..i cr-l cit silt clllr t t lt li '' Sr lr o' ir r : r r r '''( ': r { Lt lt ilr t r t 'r 'r liir r lr ilil'r r lr ' . t it t t t r lir linr : o.lr..zi rrrri r l. r'1 .gmttrrt tI sRuf u .. i. t S : r l r j r l {.. j1: 1'1'l'ilj11111r t : r 'lr t t r lr t lr " lit r r Lvell'l. a p \-aU x. b e i l r a n a .q.lirl. fic rr ir]i.. irr morl djlelit rls citre ulechca bolnavir. l ti po.l lt I t). r t lr ll. . r I' r..1].r'tr!: rrr:rserlilL lrr. \ |w' 1l||ll ' | ' | ' . r iicvli.]llll.. rnul l .ri ri L . i. L rrl l [rri rti ]c tl c c c l i i l i ]rr:u l ani ffsl i ri hr vogol :tl . ij lxr l. I iq. tttrlt:. Slilnr lr r r '. ilt f ..i l r r tl :r l r i . 'r r ' r '. . .rr..sur.cr 1. r .ulbr r udi. .ql i ornr. r 1 :. r . iir . r . : l slilr iiilr r ili.1111'1q.. ir r lcv n s ti b u l l re i n te l rc ri ti c e a-\l l . s( r r .'l t. . r m e t r i {. i.. l { } ri :.s. 1 1 . pt Ts. ip ?r r m O lt . 'r .rc. . r l: rlot t. l i .l r . .liillr r i r I . .tri lit : r t r .i i l :r l l r tl tr i t'sl l r l r i l i l r r i r r i tr s.c ol r p rr| rr"is ljc r ' . de fotofobiq dureli ocutarc..r. 1i t.i zl l ri 'il llr iue( t ( ) f r it l 1r r t r lilr . f iii p t . . ht i. .. . A e . : r 'i i r i i t .r' .'.. r r i.i Jl rbi r.rti . 1elsr ''or lr 'i' l l l l l .r. lr r ollt t qii vr ..i l i i .. .l .i. 50_6j tlb. 'lljsillI lllll|] |}l'I Zi''I ljlI ( t lc ol) i( 'ci bi. I . rrl rl l rl . o z i n t e ." ' " ' " h i p o a c l z i a si zeornote. r .. l r t l r t {. jirr chiar prezen!a'Inui firr riistn. ii Vr l'l! r r " I ) r r {r 'lr lil t.1. : t e ( jit lit : ! d ] llu( hr ( 1o lil ut t ii lt olt t r ll i r r t t r t liiit . \ llr { t O 1 r : r r . ir . .a tl i o l i 1trl cxci tabi l !tl tc l rrl ri Il|r..jnidre.e }erceputii.\(...r l op11roil s5.. I 't r ir jr I i] r 'r t ill t r ' n'r zit ir r rrl r' 1 ' ' ili..".'l rIrr' i.\t. ils. . si rLi . ' t' " ' ri r r..sl i l i l ttrt ig...tl. : r r s'r ( ilr -.<lt i it Lcr r t ii: r ir ilii: t t t l.. r lr lt ll s(..rrrrr.t pentIU lorruril.r . .lonrljl:rrr.' rri ' r..r:r i l c si sl . I i.r|0ba0rlrlricir..i rt(fr.i::. h i p o e x c i ti .ol0r rde . l r r l l r r l l i i l i r L ' r 'r 'I t i I i I I l t t .ri (r.itr |ttl.t rtI I t . . l' . . prin'siuilitur]inea sa cochlro_r_estibulrr lii. tl tr tr l ti r .t rt! .. o. " ..efizate pri'tr_o mrre srmililu(li..1trl l trt)l ' r.' rr i Irr:r I i t r ri..:.(| | | | Il ' | .erl lLl izlt t 'c l. trtro r... r ' 10 nu a u _l tu i i i rrl i n c i ta rl . ! I .q i frccventei c aC nte. 1r' rx' l{'(li.'t'ti i g i tt'l tsr ' . I r I''' '.. 1irhilr ' I ..i*r.....h^ 1. it.'ep1ir. iat r elal) .nii toasi)... ( l l l i l i ) r .tr. l r i l r ti l i l to i i r l l i t'r '. lc t lo r r t i'lit r r ' ( '"ir ': r ' S l rr:i ottti ciia llr o( hlce ( j( lo r n2t i f r {l( '\ . llir nlt .1. pr" num ..t.tt."".rLlizrrl rlr' 1. r a.t : r t . l \l i l i . t t a( t II i l i r' :r i r' l: r I rt I I 1 . . r' li qi ttrl a.tLbl..\| l tl l .s. itr tttroltr .epelucl)tio. i. l( . J I r r .. it Lr llr c lr t it .. l )c iiqr t vlr l. .l .i1. .. t ' . t 't i1t ilir . .ir ) r iii.ti rrr.:i zt' .1crlc (le lriD .p l l u i . lr li'r . .i r l r r l l r r 1 . L.1 .(.:. .8) . tu. '... . r 'lt ili}r . r z r r t i .. ]. sr ' ' .:. 1 i '. ..?Irql .r i.l l ri soiizr it iai f lo r . i.lilr . di. a. q: nilr liI t 'lr ' i. zil. l..ri ir r t t I r t Lt t r I .tr r ') l r ' 1 r "l t .i ttl i h. rl si i rcri j i Itt. 1l l'.r z:r .si {llt ulif ouisli.nolirrrl .. \ t i! . l i o l tt l xr t . r' r.1..i o colchri.| | |l i r\\ l tr( .p:rrticular:ri de vertij Mdniirc.. I t tlil_r'lt wltIi..':.g. slirrito?)sd. {ir ...:i .'oillLt zii.ti. t. ( l ( '( 'L l r l i i l l t'r 'r tr r ( i i l :tl r r t'i r u r a tti ( r i a l '( i ( L c l l sl l ) t1 '1 l o 1 l l ) ( r r r i c I t ) . r r.i rr.rr. : r I r)r'/. i r l t r i ( r ( 'l i I1 1 !'. . r 't 1i. rL..ti . sol. 'r 'I t '' .N [i rrri r)rrr. t c .l. cnrat.o:izontal.. 1lI I t t r r i: l r oi i l i ' tl r gfl 't . rr{ i: r Li.r. . i r r '1 1 1 ' 1 1 1 '1 Si to r ':r 1 ) ( . bet . l l )?S ). l r .Ir. l.rt..:.|o l tl 'r r tl vi tl cr tl i l t o l ti l tr n tl 'l l l 'l i r i l r ti o l r l l r r . ...r ir. . i . x f Nc lt .r r r 'r r . 1 i l r r .l t.i.. .irstrrinrelrtalr.. r : .. .r. r 1 . ffr.. t rplilr l iii1.' :rl. f r : *li'. |l it r r 't t t le lt ili .r.{t'o't . it t il' . Li}i. 1 1{') $1 l. ini. (irr r.' . . .' .l l i tl tt tt t r rt ri l i r i rl i i t i r . r .ul\tri:lrc'ht. l ) l l r ( 'r i l ( 'zl l l r l 'r 't t l i r r r i i t t t l t l i .il].srirt '.i i i i n rl r:r:csrt. lnter'aleJ.lit ir"o d L c t ZUr i.r rLj rcr.."_.i .r( i 1. r iLsllt lst r iilol'la pr obt lc \ '( sl. l. .2(.ntit.. t xilr 'ilr t lii r t lt t .l 0l uri cul l ro rr.'.l l r r r t sp i t'l L i r i i .ro u u [.a: r ar ljlr lr i iiir 'lr ilt t il( lilr il ( 111 r.lol_.k . si I t I t 'r 'r 'I t t I .sl . .4.tr lt ilr olr r r zj0 r l.'itrl.i'. . I r r .r r .r'u labirirrticia trLrburiror..rg11. i l: lllrl .l rrl tkr | l tt l to lt . l . i1r ! "ii) .t:i:1yiu. . . lt l( ' : ili\ l1l si lr r }iit it r t t t l r |sf ilr r r llt t ' III rtrI t r' ' i t r' I r 1 r t 'r ( : r l l rl l l i .. jhlllillt ' lr t 'lt 't r ''t r r l ''' ( lel( ] r i{r i t olir l{'r i( '. c t 'l r r t r r r i i .r ' ( .it Lilt i.. ] i l I l r . g ( 1 '. ].' r r ( |irlr Jis t lulnlls u l .r.1rrr' .ljl 1 r t r .nL :rl rrrrii . . s i c I r lr l mita1. r lc i i .sc ltt\or ceulc Lrnultt sar. s i r r .l .itrcq .a. 'tiuf n.escu. r 1i1: . .lbt'rnii.. i |lt irt. i. i . r . 't .l.. . " i r. r .l .. / a .l'oqn r. \i tr \Jti l .i i l l ti l i l l r i 'r "l l tJr i r i r l l r i .:r.!/4 /?r. inolse 'r Il i Zi i 0).' r cr l r l r tr l o r |i 'r 'I:tL i r Ir tl i ( i r l l r f'l ) ( l l .r l r r l r i l i l r r i r . i t .)ut. ri ir i l. l.:r |lte{.iim"J'co. r t t . . nt it in. l ti p t:r :Il i r r |r r r i r . . r lli.i r 'l l ..r.rn i f i r ti l n p u l me rs u l ui . . \ s llel.'r '.:r un. ii||||i.1. ti ttt \'i '1 "( 'l i l l l \:( r i l t t l t l l l t t L t'L $ 0 sj l 'u cl tzi i . r.r{rcr.1.l rrl . c l r r i . 1 . l Iolri. \ " 4 .. 1l l (.r' r. t 'r ttti sl i l g l tt{}l tt'i l l l l l l . n r | t. tip 1. |l ".srr l tl r ini r l( ) ( lt 'ill11'. r lt ' ir ll.r art'l"t.'| |. '..r..ttI lllr lr h ilr0lt0 r r z ic i_ |r r ! r I r r : r { r r lr r l. l l l ? ti I ( r r t r r ( . orl tt t .fcsri rt.l( llr l{il{r r ! L ( .r.orrrlrrlrllic crr cell si. .utmer ri..' . trcer-.l | t. . int : r t t it iit o ir I ( .. . r .rl i l trrl (\1 l .. illr 1"l: lji f i ( 'll . . r .. .i crrrri i l t' liliLnillosliir .i ut. l t t l n 'l l l tf f! r i l tl l fi tl l ( r l xtp l r l :r l r ' r 1 r .l"rlirare.. r . .tr ili . i r a ..o:1. i l l l prol x. I{enidrebilarcratri. r lr l) l .ii:tl. I. ..l i tc.ot.({.i ir e' i.: rrist. sjnt dooscbjl.lte t\lilO-"rsnrr. .. . ror r)L ..r).r' r'i l)r{.i tt.. l i . r . t i . .r.' rrl l i l i r cotl si clt 't 'ii ' .rl ri (rr (i l r r:l .rrllrrrrrx .s. Jr t 0$ ....iJorwr. intersti!ialfi ncsilililticai. l r i p ctl .:. . t il'lr r t r t r t .li r':t.' zi tttti l e l a bir lint ico. iI 'il.. I ) ( .e a c ri zel l ur di rL bui l l l r. ( l 'r r l N r vi tr i r t 1 i r r o l l l l l . I r r li.l ur t diO t n e l r i n i .!. do rasulii l l )'. i . r r .. .r. .. . r .iiic. r 'r r 'r 'to si r r r i l :r Ir 'i IIr tIr IIi Ii . r l gr i l v l .ti i . jt lt . .ti l l t. '. . i12i{ t l cr r r lt 'lLr ' lr t ' . i.. r r l i c i i I t i I rr I t ' t I t I i i .rj .:!.r 1.. l r i Pcl l o l l l r l l :r r ..rrir. r rir i t ll t r r .i.i i i l i '* 1 i i l ittl. 'i'ir l.'r r r r :r . C ogan.. .. tOZ.sr . r. ljr it r t r t l r i r i' lczsaziL ..i. I ilt .. _:. : t itti i t( r ttd u :r i Jtt'( h r r l tr .Ii i r r i l i i l i ttIr :ttII'. . l l )ti !).l ir(' (.l r r l r '. r l. lr l.l r i r u l r l l tr r 1 i1 '.o. .i. ( \ 'r r t lir l ln( '! 'i r ir r sillt llr t t r li.r r 1 . { . . t. c u b irri. r Lr .grefuri s1iYiirsiiiur. r :L . .. iit l diu ir r liixicr r iilt ll. ist : r nlli r iiult .i i ! I () 1rs(. r 'o n r !t l l l I ) l l l sl l l . lr l R' .i].r. r r r r .l r..i . {| .sta.rrl: r .rah.resupnno fie o boa..1 I ..tr .:. .'..b i l i t:rte .<.r. t lr u t.ri rr l . r . r r r i. r 1r t . 't r ilxr r r i.lr : r r r r ir r . : :. ). II : r '1 t .. r r . hipoacuzitr d. in. siilr t t lr r t .. .'. i nsol i tr-r si rl t. l l r :l r 'r ']l r \ ..rl l l l i l rl \ .irrcr. l: r t elaliz r t . r 2..iclentia.. r ..rrl rr. {r r . r .. t .:. 7-. rr'I.d x . hipotrrrrzir. .rlli r lc llr r .tti . .r ocmai rlatorftiaccstui fenn. l rri rrC l ri u l u i . llt qi t kr ii.\ i t rl. r .ros )rr' )r'irl:. t . .jlrtqncilrro.:rl c:rsr){.r.[nputarizeievidcntiaz[ul'mitoarrk. r . cu test.l c (N l ..... l o j .'.... se datot..r)ir.! M/. r '' l ' rr:ri I i l ri c c\cnp lu. t. ll 'prr. jr' \r. in: r t r jloglai. r k r lroltlii llt!lriirr.1. r t r r l' r) Il i [tarl t : r t : 'it . er.rrrr rIr dcltleS ig. t u.lll:.e rn x n j fe s l i ri v c rl i gi ttoti st tttttttl t.ii r11 ... N l rrl pl :rl ri r. . ir r r |ir r i.i vI ryi ri rtl i ) r lll' r r r i r lir c .1. r 'r ( ir v( .. 1. s.i61. I{IrIIIIIrIII. r e a l i z i n ( [ u .:... uZi1j\ i. cv0 l r ti r r r I i tr l r l U 'e l tr l 0 tt va Jr tl i l t.. 1) r ilr l. '.:. rl.1 'l ij so... l.i rrr.rri l b s tr i rii nrr' i r)ri ri rrrrr. i ttrrrur-sc( spatrul . i s j r r r l i t r rirllir () 1l. . ".lrt.. .. r I L . (I[ilo.l|ri. r ' r l l i i r a fc c l i rtrL i i .uleo|i rl e . t r .i i i rrtr' .l . g.glcr r '{: l si vr ) r r ir ir t t ( 't r i( "l: t .r . olt . t j. t r i i r: .||ro|' rsl.lu ll.nnote auricnlare. ilc I . iSt(. it . ( 1lt it r i|llr r ' ( 'f r llllt { ' I llr ! ' r lll( l\ lt r illlt t lt t ot I it r llt 't r zt 't t ir r i) . Airinl. .. l1}( il) ) ' '( . r ' . t 1n'ollr .. i r . 'r 'l.r" u. | l: r l l . llziililil{l l t)" ol ost.l\lri. u. ( . i .stfe] incit sunctele *iai-1. 1 . .r. nzir '. rt1ic i ri r lr . zA.ou) . j 'Lr ''r ''r lll'r ' si I t iI t o|t r I t 'r r ' tt.s r lllr . lJI rr 'r r r r l . i r .ti ( .trtr. t r t plt lt t t it : it t lL' 1I ir I t I t t cit I I I r t t l l t i ..':. r llr r .". l i l i l . li ".r. I rrr t l r.. '1. ilit 'ii r r cLt la r '( 'r r slilllr .. i rr.l i " l i -.ir:..1 t( l tto |ttt( r ) tl '. . orrlr.t .. r lr . llln( llir alil'r l( lllir r ll'zit llr i : r iil ( r 'lr 1r 'r r lt " .i :r iii .e r'rzrh rL. ip t r x'nii.' t 1) i sl ) l \ l r l .r..:"".r'rl.r 'i l r .. r'r. l l. pt 'r ir r '1.ri:il t in.r '.rrUfi r.l ' i 1 1 '1 1 si [.irr('ir r)l)trc:j. i. . ..r.l e p rrl . s P . .. l oni tt ). .. ri i l rrrl l i | i . . t lnst ' [ l t I r llt it r ll i t r1rrr i I rI il i rri l i .':.. . .r ..r .' 1 .) .i. | l t.r.el. 'IIr . r rui tioul. .i l l i l r.. . .li I l i l '1 .r l r .I r |:|L |1\ l I I i( 'i | |i | .l l rl (1.r. ir r r lic ii o n e ti .s ' vi l si l 'tl l i ) r :3 r r l ttti ' ' . t lo. 1 l'r'':'tlizrr.r.l.. { i i i l tl tl t : Llr r u't . r r i ) \ i i t l i f lit li lortir. rrl)(\rir rru U |rri]r l.. l. l : . '.-.i l ' l tl l l tl l i ' r l t'i zt' v<'t l i r l ttr r r :r '. !.' gir : i1( ) l' si t jnit i1 lr r {'chi..t\tl. s*. r.i 1i i l e zjr r ir ilor si u . i zilr t noir l It I I t i t I t t I It I I ' .u rtti (ttl tn l th i t. .tr.ri.nrusu1ui). . i\ lt. 1'l. s i g rrr.'1i't.:: ( ir u |rlrc|l]ri]tr.t. . g irrtor rir.n.jul liminnr qi prr3rrr tlur.loc. audiornetl'ir.:r l .'. oq r br:..

rlru.t t lt t i : rr. aritmiile.par:itiapa.sau bilateralS.otttclotrrsrr .icl.1.).iprndni<)l r. . (11. all.xr. 1056. b) ll utij. nistag lxs. sinocrrrotidifl.i}rI.\rli ri (l tcziune concomitenl. mai existl o selie tlo rrorrrlifii specia._diaree gi transpirafii rcci 6l rir. lt) llt. rrrrl okrgio complex5. hipersalivahie. lrrlrirlii.tlar liorrll.!. (cu sualitate qi crizc verl. crtt tlrr sau chittr o irtcxciiabililltlrr vcsli o hipoexcitabilil.t'it. -10 zile cle la a.lr l ir z. s).rrrl.r. Yr. se ovi(l(..care debuteazil lrrrlnre. rlo unornaliilc rle retraclie(astigmatism. Yertijul din riul t1c mare se insole.r..ll q.dominatii.ijrrl . 19?B).ir.r'l.iooqi prin hemoragiilolabirirrtice)lxlt rri rlrrl. mioflo miopio cronica (trtritr rkrzrxrhililrrele hidro-clcctrolitico ou rc. 'rlricci il tle parlor lqzali. rrpiloltsio I o) llrlsolo vcrtijo ds origine psihici.rd.al..ri rlo cchilibru 6i hipoexcitabiliiate vestibulard. insolite de durere :r. hipoa'cuzic gi rna ifost. vitiligo' rrloleoio 5i polioztr.ili \. l. de tip percelllie..iil .r. vertijul de ascensor. e\'cntual si :r' itltor' lrcr.sii): l u yi ttl . onlcl)t. u. urroori de tip rndnidriforrn. I)etalicm rloltr cil'r. dupii.r.1.i riiul rle mare. orr sinrlrrirrr liolridiuu do lln Oullll. in roalitui ol.(' r':r. lrrriferice intraiabilintice. 1081). la acoloir..t rl. lipotimii.i.lburrfu ih naurot)ollnl po0 irrrlrlir:t ln ooutontt{ l. lil. vert.paloare.1)r.Ultimele slni.ivc tangajului produs pe marea rgilaLi.lo'tna .n.r1. difterie. $i definitivS.rrriluri in urechi.rliditd' sc pro{luce llr ll)roxil}nli\ I:) Meningoneurifut oestibulard..ri prodrornalcale anumitor crizo d0 g) faholo vortijo (lin st5.rntxliittd ilt plus qi dt)t{lillirr:(lo r(11.nli.orulrtiet'ittlttglic.i. oda.irIiLii infaJioctse A ) N etritelaaestibularc .igiJlol. aparilia ulor crize vertiginoase I t\') l'ertijul _f. asociinrltt'sr'rn.rpinii la suralitate totali. I ncvritl'i.c Vtti jul aestibulatr J oste tnai lttl{itt ittlltts. in contextul scmiologic al unui Findrom vestibular aru)()]rioH.rl0 (thoot[.. cu ame. citrltlritrtr t[o vtlcittilhrlo: t.).o wrtija't sint amefeli in infelesul cei mai trannl gl rlrllrrrrinnl. _voltije de. nni .nifesti.rli ^) l'ilfi in ultimii ani. irrl. l'. (indeosebi din std. tle vertij cu alur5.eaertij labirintic. mcniugitc tultt'tcttiortsr'.pc[.8. indivizii cale poartl lontilo ncC0l0l. alergice. " senzalii de instabilitate. .ii labirirrtice qi m:r.. llltr.ie q. inceiarea excita!iilox de cilLtorie. d.r'1.ln'ltu'r'r{. ttr l. Popoviciugi Pasou..i. ct'l ttttt'itttlt'uoll.re1' se traduce printr-o simpto.ulbtrrll.filiticd' ).i:rl. rrll'rrt.ic.roxistic sill.tuni virol.le.. Scmnele vesl.paroxisticd qi tle feno one rlrrrrovcgctative (grea!i.c.e vestibuJaa'e.rot.4tkt. c) I'u. V ogt-I{oy unagi.e riisturnare (rotatiol lorrsr'r'tt.re brusc. vorosimil dc originr: virol.rile fobice): r[). Este bine cunoscut faptul ol ir rrlirltl.sau bilateralii. la indivizii cu ryirlLrsrr|tlitato uni.) fir.orlruviciului ds rcfrlc{.. midriazii eto..lioilrlI root{. vortijo dupii hiperventilalie .ilzo-a.j rlirr ri. tifoidri.caro favodzeaz5. Dertij .rilo hipoglicemico{i din hipomeflocbivitatol (l'opovioiutii colab. uvoit[ l)ilatoreltr. rr..r.r.ul de mare a fost cxplicatii prin fenomene hidrodirramicodo rlr'lrlrrsrutrlrruta.il)l rlrlltinlo do rrorvi ofttolortl El ou Sotnllotlc polirmlicttlotrcvlil[ 1.oorit'oversibili. aare tuctiolteazi. IrrtloI.2.ibular.'i 11iru'a'x molo rotrolahrinlin| ) B\nl:'pro(luse (lc sufsrin|iaugfvIlrrl yostibul&r. oilnt rL' 1!likr. In(rtilrgili lolt#rospinali microbian[.ema. a facialului. I'tl. (.rll lrrl. ripii.ln-Stokotr.trllrine crize vertiginoase.t d. tsrrr.iul vertiiul ino vertijul inotitor. vcrl.glrlr.bnz ice .lrrt J! osibili. Jl('t'vlrlui vcx(.1. herpes zostcr.Li a lichidului eldolimfiltic. Aparjtia crizelor'rlo lrrll.turi.uriculu. si.jrr1 eorrstii.vi cll|rri{rtli.fritele_.rilcririlccapului. uncori bruta. tlo . Unoori. co. tti.tr lriooill.lM olinntolar.ic. ttxttcirtl tr. ll) It'orme particulara d. oculnrl din tllburii.. sn I\ Ilteninllo-net.rr|ri prin rl. oochlco-vostibularli.feli rllt]o simptomc ale herpcsului zost'er cefalic' dJ Sdndromul l. onlcl)1. rujeoli. Munfeak\riIt oarl.ri ryi I 'ur liaul ar il. tirr(\il.ul[rulrit'i do ocltililrrrr.u] de at:ionl'apare ca .rrurrrroli scnza&ii bru$te de vertij.iar. tot tle la.i..roq. (hcrpes zostcr) csto [oir.rl rrrrti1111.sin1.roxistic. I rn tl i u tt ' t liilo sinuzale.i. 1965.'ttlsol.i. o..1.rdul d.itu l'uetiad' Neurita ustibulard si.rrrltr0 ou lczhrrri TLin Slnthom ooohloo-vrtt'l.r'lrrlirr.ur lolioii.r vindecarea infecliei urliene).llnnitro iL ltrror Iti pot'c. .lstrkr f) tu. cste produs:i prin mecanismcdc rrre jugo-virsoull rrr stadiile secundare$i tor'liruc ale bolii Si oste car:lctorizattipritr vt. stenozcloaortict.utudrr-sc vrlstibular estefoalttl discret.labirintic:. (rl'(i. rrl. adesea $i leziuni ale urechii intcrno.so).. cersboloa.ttttt ll'(r1 lrtrirurrur'l(ltlitt 1u'oot'lio lrtrrgitl tlotittrtrit'ca.ri .iul vcrl.In cazul zborului cu ayionul mai DotJ sir. orlrrli uneori pini la sulditate (uneori definitivl. brucelozli etc.lr'ritlll (l(! l'rt't:vtrttl. I'ort1r' ifolmr oll (!\lc('t'Jrilrilrl rrrsii. . .rirrlc) cste variabilX.o irr rrnck' f[ri. grelruli.i.. in unolo grulrrJizii u. (a.r'rr (satt neurolabirinl.soitrtbilitil fl lirlri li t t lictr (ovitlcn!itt bile l:l prrrlrir. la. [06 107 .z6.r'olutiv5.ioc rrlitrif 1i rrultrilosl. rrr[ptiei. 2.de 1.rrlrri otolitic.tloroa.rile do rofraofie. rrrri puliri zgomotos fi rnai putin calactclistio drxrit crrl laltirittfic.('sli' r'sl..1)l.ol ogiee : (luessecundar$i ttrl.ilor. rldrli{cir.sitttlttllrt rol.lrlare Yiolen{5. '. tulburri.le.d!.iirile. in functiet de natula fa'cl. ol[. doclinn$al. malarie.('ral . meuingiljc virotice.ivtlot'cgliirilol cirrrrrlrrlolii l. sinrlronrrrl moderate.i stmiologice: ( denumit Si.): b) l'llst*r vr*tije din unele sti. I'J. rt ila orillina wstibulatlt (d.o zgornol.e.). lrirt lczirtttirrrrvli ' trr.rii ln forma acutii.in . Se realizcazzi astifel utl sintlronr tlirl coclrlco prin acufeno.[orrrullo ori r[rr rLt zgurrurl. Pe lingil lista-gmus qi rlcvialia bralclor.). N e.u l) il\t.Bomlun[totcu I)t'$ft{loltl.lo rnuqchilor'oculari. olr hipo:l( uzic f i '.u.ibt.)..c.ul.rivertiginoase (Williams.rrriou.i:rl..cu ovolu{. l.rr a\ Sind.romuL t.tl itlte semnevestibulare.r. origine c:i.nifestirils precum Di plin r:dtlm consccut. vd. (prlntr-un prooottdo norritifi stlu do notuolr&tlo).nt-hrtrcnlrnalt.in tind.). rneningeale. citati de Stoica. Se poate asocia o hipoacuzie do pcrccpl.li.r. eic. tifos cx:urtomal. lrrsrr(il.t Il arada.icri. febr5. aib5 un caracter pa. fourtc ril. rlitrrlo. oJricoi oodeazil.&roMsticd.ui. vtirsiituri.[cu il. cnsiulti cFl Dra lichidelor orralolilnfl.rilctlo <:oordonaro de natur5. cU rtislrtrol. (.rdio-vasculari.grliirlo indivizi $ensibili.traducindu-seprin vertij pr. lridcmicii.).rr t. 1978). instr. prrrrzrl l. I)urata accstui vcltij vestibultlr (qi a sitrpl.I)'l'ulhuritril.rsd.ilr. .lsrrlevorti. nrt. tahicardiile. Ilipoacuzia poate li uni. in sau d.ero-otit5.ibulare se tr:ltluc pritt ulizc r rutiginoase (uneori foarte violente).978.i.l. rrrr duratii de 3*8 zile. Lrr.rol:tltit'ittlitrt'.ato antrcneazi.i vtrr'ligirrorr.r.st. (l?iquet qi Piquet.a.itliteicpidcmictt.c 5i rkl i. ltr crize.pc prinl plan sil.!i 7tal. c) N earita cockleo-aestibul0ii zonatoasd.ic prin tulburriri de statici. rrrirrl lllrirr IInilit1.ln tftboa. veltijuJ apa.' ltipoe:citabilit al c vcslib lari. do procescle patologice amintite anterior.i.oscu.solo vertij_e do carzd.te qi de hipotonsiur0 rr.rel'rolaltirinti. d.1.io.prodttc. hipcrmetropie.lttr:lo (boala Arla.asupra ftl)fl.crr eri&ccrblri la miEci'r'ileoapului.

'ii. ) l L r ( 1 l t {x ) l i fr i l l r .fii.. in aproape in ca.a..'ff:..t\)(liilr .l o t : i t : u . I r L tr l !r '1 .il.*.instrumentale ltic hipoexcitabiliiate.l l i i i r r l ) r r r ''l i .i i. (I tlDt()r'i...i.irtii.srir.'i".t [ ') to . i l ri i rt I i (.i. t'...... r 'r r l r . I orlil > r r lai..i i j ' r.. . din unhrtoiditrtr ttr unohi n.i tr r l r l i l .{.l.li . tl l tti r r l .i. l r t'r l r r /r tti i Vl r 'l i .ti t' l r "t l l 'l r t o l r l tl r i l :ttr r i ti I0 t ttti Ir 'tr IIt. : l l frl l tt r ' r r r r llr lr r l rrrrrri s i 4 rl trrr.lilil.iti::.lli...'ljli..il. . i ..1.ii..r.. aparc nlstagmusul Yertical.#4. .Lr .. i*p"t d"*.il'1i?.r i .l r tr tr l l tti i . r .i .ii ir:11 st.. lrrl l rrl r\lr ( ir l 1r .i t.1. :r i i. l l tr i tt'si q tttr tl r l l r i l i fl 'r ) .Jt. : ! ) l / r : r l i i t tl |) ||tt) ti ||i i || ( ) I) l i l i !r Ij r '( 'r r r l l l .l ..r:.i.1. vttl i .i.lfr'H.lll.ii: #":ft ..ill.rL |glr ngj.illiiili.l.'.r 'i l r .[*i #"r#hfif:f i:.ll.illill.1: .llil....se p-ot itttilt-ti dii. r i i ti i i r tt . l l l r i r L i .(tt..i...l'..ll. r r i r l tr r i ..i:.t:r ii.:rri.r \ r 'tl l .i.r o|izontelr ia...rIrr..itt rl'rttr' 1969.t. '..i u.'lil'..lii.r 'i l l ..iq.l ttt l r l l l tl i .i.rl{)1 ..l :.(.\ . 1 .* . ill tIt' Ii'tt ttII t It IIi..lbo-pnntine (Wa1lenberg.. .:. l t s .l L l r r i :l i r r r r l r r l i {i i l l ttt r :ttc l tl r r ttr '......erso tipuri de nistagmus.'.. pui..) 11.lc nn sil itLtiltrttlie tricirlrlltlli iit lczirr 1''..i... ai."..il.."u'.llfj:.:'".i iuror zir.i..i.r.i'.'r.li.1".. .il:il..i...r{.. r.bate in m:ri r'ulttr tlit'rrrl'ii) ri..ii:.'r..jii'"..i .t'i ti \'r ]l i 'i i l i r r o i r 'r r ' l l i r l l i {.y:.i{.r. l t r .sice.'lll.t ..:':lJi.tncleilor cochleari).1.tl .l.l d tt.l tl i r r :t l l r l i i ' ....:ldulai.) E:{isten{.l.l "ir j'i1...r 'l l i l r ''. i..f...schimbltor de sens" (a'dici. Cintl lezirurilc irilotesc'ilzi cotttisttlrt' prt.. .s aturci'cind" in contextul (jr]1rl:lrzii poi pf{:}te' lt[ carc situaJ.'!. .'iiffi... Astfef lezitnea lucleLrlui lui ]leit'ers 1tt'ottircu IllslirlllrrrrI 11ll d€teu]lill:i rru.iroii. ir r I r r ' ... .t.:ittrrotrrtilltliistrrtzrt'l violclrt..j....f larse'ri.f .i. c1a...i.iti:i..l. ri ..:....\. t i r '..r .i$?.:{f. t1:rt prcilttrtrir rr I rirlrnltul vortical.iiiri.:i'i. '.1ll.zirili .r. ll...i.1."1i..f.i. pretlomine intr-o st' .ili*". t r i . ' ' .1 . t : r 't 'o ti '. li ) .oar iz. ..-.ctrirltlii' vestibulirl de ollgilitl r.ii.i 'r 'r ( 1 l l ' l l ) 'r ':l l .l.1i. ..j...i.ttr1 iii:.#'tl#!'{i11ifu """"i.9*tbul..:rr r.r.rrr lrr tttt rristtlgtnus r'r'i rlislilrglrrrrsrtl io itrt'ihrirrL ...re ii'r in scleroz:r' trcmplt '' . nistagmrlsnl baie in trtrti ttrttilr' mrclci lrtrrrrcrr' .1.er. 1..:l.. {) r l tr i tr a l i .lrri ill{.. r t r l 'l l u l r r i .x predominant.11."..li:l. .ll. .i)1...i.''il-ititirgi"iisul ln singrr nutdtlll vestibultlr.llil:li:.logex. reriical.".o.hfr i.1 ...i !lil. i j .Li..o l l r ttz:tl i .. : .."Jii.. ."#1. .ri..r.n:l.. cu grea!'irsi vr'1'l'rii'l'ttti' doar nturile crize aerliginoase 1ti Ne dentteazii.ll.j..rj^:.rrI:rIrr li ..li.icetle manifcsNd"ri t:etliltittotse ae]tLrttl0: l'tt'Liir...ibularcentral.r'r l' rir.. i:..il"... ..: illi... .precizate ci. r i n l i l s r l scr tzl l r i i l r .. r .rai. l r 'r t i i r r z i l r l i ttr r r t tr l l l l :r l ) L ti i l i l l l r l r l tl l r '.rr1.r. in nneLettrmori de fosit'posttrt tIrirLr. l.*ri"''# . in trit:.tijlii'l. ."li''j...'i.Jtf l'lii]j.itin :ll:.....:..lllllt'..r Ir)rnlil p'.iili"'J'l..iili:{L:.i:..ilt.rri rtri i rr l0 l t .rri. ii.lil. rrr.1 )lt'0t'me eti{)'pa..i.lll'..lll.:". t t r r .. c:l.i:.illi:l.'".. '!'. ii..i...i l:.|""..1yt.i.'..l).c atlesea.tl. irr sindrom'l vesl.:.rl rerl'igittoasa tle ori. .'r iti c i o tr ti i ( ''\tr r u .]:lil..\ rxr iirllriri''iiri ... .r l l l l .i ttn l i tt sr : p o l i l r l i l l ti r 'r . I ri l .n.ii'.1.iiiillil.'yy1'.t... ltr i i ti l i r t i r I' r i ( .i.]]li.ltibol^t" oerltralc osl.t..leziunilor t*. i ttl i l tti ttr l t r l l 'i l l tr i r l i r q r tl tl s {l t' !'r ) fi l i r " r ..tl' cr:rtltt...nllfl1ijf.iii..Ir' i rrrrI' rIrrrr.lil'. Drrcii itL sintlromui-vestibular lierift-T ttisLrg ..l.ebtibt.\ ill l.i..tan-Chenais )...j'.... '..:i: *t'i..il'l..'.1iek.gittt: lxn n'ttlit:ti' /) I'arotisnt:h dc tlt-rsigutatriit.11'. i r l rr rr. r.1.ilifl.] isi.ll.ll.j r fii-{ r .l)stibulari..f -.'i'li..i -si/sau lotator.'l.tilr. r i.Li'.ll..iii..::.ffi .1.li.i. liiser.....'i[1.1'i"i..inl \ (.i |r ti i .l l r l l .1ll..".iJlli.ii.r r .. . rr.i......l.i1ii.... r r .i.\ t.i#il""ii'l_.cm intiltti llli llislirsrrrrrrl r'r. .ii lr.il .r.. llrt)(..l.:t.T..rr r.). o(. Geli.l:.-iiil.lirll:rii.rrs.tl i b ttl (t..j.ii.l. . . in scleroza in plxci (uneori)r in lrnolc cllfi)ftllil(r tttlt'trr.1..l. directia cilderii corptllLti[it' lrr.i'.".rr. i.!". r l .rrrrla.ca de pild'-l'irr ritr <llolr-r:ielevasoulare bu..r.r'rr' rlrt ltttlu rlr.l..r l 1 i l l tl r r r l l l r r ) l r 'l i r l l l l l l l f l i . ...iiil.l | t r i r 'r r r 0 l :r r '1 ."i.'.r.::li:"[Jill iit.1ui.j.t.. r..ii.r.1ll.' ..i).ii*i.1&.1'l'. ..T. r Jil#3. ll.iil.:il.l..lliiii.Ill.. lllfiif.lii llt.. .i r. ..rl'. iii.l. r..i1i.. prrlr1t'lii'liltsllt..'..2:.#1ilili lr\r ti.11.l.'. .'l... i i ' I .i*-r:.ilil.rl.....ti :i i ''i 'i i l ttl tl r r . itt trrtztrl qi co1ab....t.lllJ pie'os.r"'..illi'lrt*i.. l r : r i i j r r l r r u r t l l l tttl l l l l l l r tl i I I ) | |( I( )| | | | I't ' I I I' r l ( r 'i l {l '/:l l l l l ( l \l l l r r i l r l t . ..lrir ii{.:li.i tn i l tr i l l r '.iiiljlili.0''r':t'.rri'.isl.gi.(r..iil.. *ifr:iitilfl.:.1..r.t' lti'st:Llri fi Irlirr risiagmusului p.' 1i..ll.'r 'i :r l |r 'l .. in sindromrd ...i r l l r r r r r L c t s ..:i'l".1. i.r11).t.i tl l d t r tti r l i n t t]l t"tti i r .l.il. ji(rlifolicc.iJj"::-'iogic:1...re periferice..1'l:....:ilil:]....l r ... care nu so intilncfjlo IrirIiotiIt'iiiitr r llr iiele perifericc..l."t"""lli.lt.. ri. .ii..liij i rr l i rrrl . Ioillto ilr"..1 'r r r r l tl ."-.i.i tr ) . 3i..llll.'lirriituturor nucleilor r.ic constl -ssrl"ratir.l. Irlus.l o lcziune bulbo-ponl.ll..!:.r.l {.t i r vo l ti j r tl L ti n r ti r l i i 't'i l i r tr t L l l r ttttttr tl i r r ( ) 1 . rr i ii .i.. rI rI I r I .r krziulea ueciom:inanti a rluia djntre :rccqNi hi silrrrr{'irrrtr t'li}eo!.. 1 t'IIII..?:'.iii'.i...i:.i t$ tl L l t i i r tr ... i.i:'sintraie (Oarvthornc r. . lr ir t1t...^u..er...}rrl)its rlr cste influentlti de schimbirile de pozi!.*:*i*|j{{..r'lilr iu ttrtr..iiicerebral...i'j. .lillll:. l.... '':1. lripr:rc-r:citabilitate lt toa'te probele. tilf. i. r : i '.1'.rrr' l t{)11 . rdroamele vcstib'da.. R:rynond 1k'r'jlrrrl (lt! r (:t..i. ..ie' anuniti. ... in sindroanele veslibular:ecentrale reactiile nistilgnrki{)... ('irr('liot li Incori intitnito qi in unete vertije centralet.isocialeak-..."1i.ste :r{e"ctat ttrt ttirl'rtt1 . .s.1.I t' lol't|1r Lr"t' I i(..i. llllllruj'*i .tiirti'ttrll' tri . 1952)' -{stlel.{'1 ..li. .:..'*._r.0{.j}ffi. ....u t.i.ril.ifr. oti. i.ii' {.:i:.1111i.'l. : r i .d.:'.lt..iv. . r ( : t lil z.i r ir-.ti u r tt!r tr .i i i tr r l i l 'r 'tst'l r r 't1 ' r 'l l . .ie trlo (r:l'luLli r ?"n aceste sirrrlroiuile centra'lo se pot remarca nodilicr-lti It i IIt'I t' I'i rI i I lt')' t:r.'l r l i r .i"ii.irij#t#l.l ili*i "'i..rti.i:l'. in sii'ingnbulbiesi 'serniologicapare q:io hiport'cuzitr (p|irr r. fio hipere\oitllbilil'rt itti'ilrrrrlll so con'strt'tti pl5'ti.

.I| . (Sloica 1969' 1978. &nalizind scn$ibilittte:r' ltorr:ltrltti tl flrirrg. 1rr Jic'in crize foail.i:"ir ri rlrr lrlrri.. oetu|lelc sp_itao-eerebeloase pierra_Xlarte.*tii..rinfetui. ..ib.i .r|..l.i .1.'rncloinitialc.i.. $ $i (.trl:-1.rrlrLb.i.fie altermndcu alte siulptomc cliticc (lo ('l'r rcrLiiului i.rvr..1. s.ritl.'spi. se c*ractdrizc:lzrr.le.Stc..1 stu |otalor.ciup' carcdisparc.sponran mt..r'ri B forme tlinice : uas. j( . rlrrl.r'rLum*iiJme de lob ternpor6.f. tr'orna cea mxi pctent:r' do vtrrli.t'[n. de sindrom veslribur'ar cu-rripoexcitibitiitate lar1.1.'r . y. Popoviciu \siPascu' l(lii{)' {ie '.r'ific o irrfcr'{.idre.||]f'ol.. caie apar in crize cu durati mai ltlttgii' rlrr rliteori sint aproape lerminente qi-au ulele-caractere clinioc pit'rl'itrtt' sau dc loltot il'r'' t....itora minutc la citcr i.t1(.. lrestibutogatud' V erri.lL(.i. rIi|| |rIrr. lji.\'::::.r)||si 1(.lr.PrinciPrulcl'r de diattiostic diterpn!itl.lr'.81....st:.r'r{ { ..f).aqa ir. Gastaut.Ur:cot. senzalii ...n .r||||rr'rrIr|(' rrrtrr( r'rIr'r'fr|Iili.nti rrrl .ir.i. :m. uirb.triizat"l : it couslabareaanolraliilor EEG pr'rorist ilr'. i!. _ .' rr.rii.j.t. boale lxti. i g'*o.ici din familia rerfiectivi (Fh cox'si L"i*tl -igil.py. cri inoi" .11i(:. Fi .r'il nrtt't'!irri irl ltltrct'it'tr':t l)ltroi'jtlt\ ultetdirir ('(. '.N l) .l.rin. ".4l cr:tiurtite aentriculului at ly_tca qglio'arne'qi .irr ri l..ir'i.!'iytlty ).tiomai.l I t u\t! t. glioame de trunchi cerebral.xttlrri . I r'i.1" obicei.-Nu Irrogrcslvir luting0 rri.I). l.1:"r'.tlttf i. urrrt j octr cll eploEetrtreoseuitde adtivl. rim{ooita'ri. ll I i\ l': \t unul. Traseele EIQ po! prezent'a' dt':Lll'lr'l' iol'rue iritative cu sediu temporal qi in perioaclele intercritice' 9.rioqlriLlo olt ttaxie ccrebeloasii. I{rCf llifur'tiir.l!l.1) . bolnaivii idcedrci..t(i rirr lVil.rli(. | 9E1).in.9.' iili".lr.. 19?3.tl.rle.[tr'na!iei.-.speciai in cursul. ti .uatede sclimbiriJe de p6zilie ale r'\ i(l('rtiii. I973. l\I i I' |.i.lui ..pii.rrzrrri..|ii.i rr.ir. satt tsr.nolCiostaut.\{' Iini ir.virltrnli*zii.! " irri..: Se celcetcazti'motilitatca ptrrcLt'ltti a\ Entrnenwl fwnc! r.r.zilt.lrt.r rlc vcrl. t |. f'glO..rrrrr.lt rtoltriculat.ii t(. in citcva ore sauzile. Bljxlcsltl}lilluil:i. sint : a) alterarca cunotIin{er i o) 1l'Fr'r'rlrrr' 'i:tite.i:rullr.clt duraLc dc la {. ".tuLu turingirvte.li''ilulivrtr'.d.u1rt.olllr. (30-5qde_ani).-ryr'i'r"a.ic vir.irr r.o vi'l*nlr.i ..tlrjiLrr llnrigd:llicnc' t.tz*tii.l. Invcstigaria semiologiei a nervului glosofaringian i..i.alte tumorl buibo-pontiitcj iilr rrrri( )(i'iiri tr.lll.s.lt"i_ r r.lare apar in pesi. Jl)l{0.pt'oape totdea.u.hir. li.. llt.i.rlijulrpidentic(Cirxthurne 5i r. pctbisijnd si inrie g.r' sirrrpl..rr.ir (Iie-independent.r'c(epiteBsi'a ) poate fi cliferen{'iat tlo rrllo 'de 'vertij .ri .hri'rrr rr:urriii'r*li.tt.T. rr('||s|| t"lr. tle obicei rL (. Exi. eiito oril ..D-icu nistagmus.inilialo.. .r'ila llll. lrr{lir). aproapc ioldcartrra accentuate la schirlbiirilrr dt t.r'icul IV. divcrsei*Lnnc de tlirr_rrLi '..tin i.i vertiginoaSe il] c.'. p.rr rulrru'irri r'.t..-60""* 1i I rrrisc{ i"i.\ lil. Crizejcviolenic. rr r.. Popoviciu $i Pascu' l1)$o.i ilrala J hilrer|xcifabili_ lrLl(1. i|l'.1lriIo .ir .i. in cadrul unei crize epileptice convulsiv.L'('li!l('{. *ri. I t0 ilnlrlicri': 2.i rrr l'rtrIrrrr.e 90}i.rr cil.llr. ]si n]alifegtet.r.irl.lueptic {. I ) I )t lt ttconertarfte tulbu{rile vestibu..i. r:r..itr'irruci par.brusc prin crize vertiginoasocri ::l: :l.ii"i 7) Nut.r'irr inanitcit.nle..lt.i. \ | .Tiene qi rle ventric'l al lv-lea p'ezi'tii cel rruri lqflr. . B ol na.ii lrr('r i r ir'('sirn].tsiiLuli...rrl rrrr.-tie ci si buli.ilill' 1ll.'.r.t I Ll iii!l]9 i$ulte Debureazi.'l!r..lite pianuri ale spaliu1ui' proiectie in diferitele rlu rle r..:t di.ica..lil"ii-.i"""i"ilt.al decib-in boala Mdn..er :aiie lle ineleal.'. lrttltr. semneCn!. '8tl :i) )t sir'inltltbulbia )llil.Ji"r:itrto$ti..t rl l IISII | DUitlora[.?! r'.r rnuLtluicoltiuci tl lui Ycrncf.s.*ii r.! $r i.[i"t*i ) .re sau nu (L(! irrrllr inso. S1 VeitlSul paroai'sti'cepiteptia.r. rstlcJut'nede altoJii cerebeloctsr puD apjrca accc. "r.Liar ca sjmplo.rl r'riri( ('). 1976i Stoica' 1978. 1o r:litrinl't)' (tltt . ott rliplolritr.ri cleechilibru.rrrr.'nr """it*iii l'ocaru-lui.ir.rritt rrl u rrcoli JriJxtacrtzie.l1 ""osti dc crifatcc qi vir."i.onsitatea crizelor Mdniire.ati. l.{r.. iri.cu ' aluri paroxistici.r-iolcLrtfinsorir I rr :L l 'i r ...t.'i li rsii'..::!.rH.dr rr' :[I.!iIij(r \ or. tti i. l)ll. br.. .rl irrrir'{i's . I'rrr..ir"..std.dar "t.izelc icrtisiuoo-i.lize.nizaohiar unple indicat.. (aI . r. .ri.u ..ii "'. (.ri ii lcnt.i'1'rzrr.rr.r.lrri . alorid. rlirr .1.lilrill(r s.r r -vd"iijo1 F6Joviciu ri colab.cr-qenr4. t.r..iit.rlrr.PROBLtsMI] GLOSOFARINGIAN rertigittoasd..sd esteo afecl. lilicc .1 Ioirtu] li sitrl rornl{l.. arr" .cu julbuliri de ec]ilibrr....lorn. (l)rrr nl.le....irl.trit oda{I cri coipul 1in...ali' (Arseni ii colab" 1978.trHl.rnnitatestibulard(Dr1 Hallpi.ii lraroxlsiic epil'epnii este repr6zedtat:a de criaa tampo...i schimbilrr1'rlo. 19?6.'lC?g) . ll)??.rr'.. 1962 Cawthorne colftb. N ir.' i'excitabiritatevestibulird t'" p""t capului.clorl-tntc.de ojJjcei olizottal. tlo cokr rnlli rtttl{."'".o: : rt.at .l|il!. }1r1xrvi.lr.r.t.l'r.irorso sc plitrsoirrzi! trrllrn.lrrtr.1..glsl'ulrti.pbcloase.-!i..rlar.:r.) .l.1...eltileptice(in tumori. sj.zi.r.iwl' enitepl.ltt ...l:uIiIr. careinterescaidneuronifvestibular. ". Grsl':uttl' .ltgc. Se I.ut lui Bruns.i rrLrr. de mu_lic ot.oUs.rtlt..nu.rrcr.. ii. Iunoliri grtBl.1 do lltt'cllttrr .urnr:rt'rt'L . irrl.r. ..nitrrri.). cle diagnostic prec6aela adtli.onl.irr investig&ii1l' t:. inso{i1dc l ulburiri dc ocbiljbrrr. S:t'gt't' torruc .iuno benignl.)rrlr.i 3i-rostogolire ". ir.'i"..joro t.1]pllrur $r asoclat(. sotrttttr ru rlclvilor octtlomotori.li'.:!ta . tlcglutilia pentru Folitle' cYcntuala plczettfi a' .llttrlu {\\ lt){.eze cie ooulomotor citern. L]t.t[bulurd p^ro1triu.sobi lim5ii .lot \ \'i. ..unade tulburi.. 'n -!r..rr.<i . cao"..lI|L{) si acccnl.rr hiIr.r. .r:r. ISZg)cuprinde llrt.i . ( l'l.tic. insX gi oerlije tenporale ne. dar qr6bek (ir. care realizeaza cxacerbrrea paroxislicl :r . '1.i psihoselttoritt'l .. .ir.^ Teiti_ .i\ir(. -. sitliv$rlrr{'K{'ilitlllr qi rr rr.ulr llur ufoalc.i .ul i .(r(.r'pi .oatoil apgl (in cazulcxisl'r'tr1r'i .siibulrtu.rriLr ttr:n:nrialoconstii.le ghalie.Jtult. sub itrllttctt(rt 'o. T'ru't.r1io" al tr.altct'tit" l.. rrrilnilrlstindu-se sub forrua unor crize vertiginoasg cu ahuri'rnttrrillilirlrrril.. irr contcxtul clinic 6i iindrom. t. Astfel.5i ryir..t..*r rtli rrrllr. putern constata un rljrior.ri. ).i. fopoviciu ii colab" 1976.ansive vel. lt... hlm l )j i r' l c d o p o z i i i c A l e c a p uIU i .' 1]ll::l::l.. ''ul* lclrtice cu* loealizars ieinporalS.i-t t. ''r):r. T\rnoviliu ruilrll.sr. r ' r lr . irxIrr. It\ Itrnu'menulfitnalict sanzitiar. il. .ei motorii.. rh .hirrilnli.ls.. tlr'ii td'ittlttgitr c) B'inrlromut Ttseutlontti r.rrritrlr ax1. pulirr<l .ig.ot .rri ver"liginoascirrst*lrl'r' rru'irl.r'.i.r.i. (l''1r' vi.it'in"t-. nirtagmu s d'izont.i NIIRVULUI IN PATOINGIA DE DIAGNOSTIC 2.i ir.ild fi:u.seulilorevojhtive -ale sclerozeiruultiplc.r'. 'istagrirni .. Popoviciu qi colab.i nrrtin brul.ziLur. fie in mod rellex.posrurat".1scu..iu(riol'u.6.

''..l lrrrlrrrvii peste 40 tte ani. lntre prima crizd' durcroas5.t rtprrtr(irr .{.'i.r'risl'ii'rii r:ttl r.grrntrl.Popoviciu Illrriirirol). .ii de la uI boln:w I't'l ioliktle libcrtl intru crizeledu]eloascr-al'iez5.ltti' r..lii. pacieirtului in timpul crizelor-permite ollscrvarea crisptirii i i iuloluntarc a miinii ta nivelul zonei inferioare t[ ltilei fi Ir. cu cvolntia '.i. .trr Irr'cipil.o1u?. I I:t . rr. cliz|lot rcfirozinlir'o (lllpilr Atrtlizit. rle nervnl glosofaringian' I)nrexea qi zonele e tlo lrrigrrrrli "s:i ilrrrli.irr rrnristhlia tii.*':*.".iotllllritlilir attii lt t'i.i ll..rrl... .r'.i ur pc r . siililtal'o rrllrrrrrlir.i i1 (?" i*.n#: r:i".g iliq*iTl::d ii i..:rri si {}lrlcsctt. 1962 ..'5i de ahoce.e neTralgie glosofaringianri presrlpinl0 corect filrthi.T.'i.1. t)r.t odat5.19?9.t:frin iifr tfr.rrtrr'l:it . iu llini.$ff rt sind'r om. trr.bii ].. I.r'rn irr. la baza limbii sau intr-o zonii' ditt l.t.i.llil"' rr.iri .:?. il'slr livci 1i lr lt it t t . .iiii..rri r'\1'\rl)' r':rttltlttl llll(li1:iv lurlitllrgtr.lf.*u!'*. r r''' I ri '' fl i ".r.tll*'. olisltrti...*.(l(! rrbicei.#*r:":il..ill.r .li': ulr.'":"'"""1'. ::r'.rr j'iiirl tk'oseLtit devtlic" etc.rliirnrj.'" r) \tt fonnu ti.illl 1i/slrtt it.i ..rrt ' tlurerorlsc bohrnvji In tirnpul crizci partcadulolii.'il. intrerupexea masticaliei etc' Fenomcrl:lo homifotr'i fi pritr i se pot manift'stnpt in inroSirr':r l'lr r' .trigger zones") (Arrrlrrrli{irrrlizci qi locatrizareizonelor declartqatoa.i. putind insi Bli apar5' . asitrifiilcl intelpl}loxist-ice intel']'aleJe ci.""' rl.tjltLi in timpul unei crizor anlliza facl..ji::l.. .l ttfr l i r r .1r.u sDre urcche.i'ctt'r'r' -'i rcsiuncrmtt-'r ral r"nduclrrl ' ti o' or"nolrt'ingologicc -"' s-... lscmuilrl-o cu o .cit'a.t 1tt"'rri lt:rsrtltti. rlrlr-se nrilol1.".:*$#...ul si ort lrrl.bolii de 20*il0 debttul ()l)r{rsctl.1979..}i. t)('l)nlnl bolii cste de cele mai mdte ori brutal.'.to-al:ea pot trece cittvll r:itrlirrritrisau cifcva 1uni.rLrglttlifirri..':r lrolrLri (. .r r.!:I rrs :' dc'l ..i..i!.r..te clizt'ltt 2llobolii De asentenea.rlogia riecbi teime.lrihi{"..lrf1[ ullot' l)rlr'l. .*tlti'{.tlii*1"'!i?Fi:Li .1 lll.i.16 t'ttrtvrttt r'i.lolitlr:ii clo .ttl nel"D'u|Il't LarN1 ^l l :i l l .*:*l**i'lr-i*rli 1r iiri. spre. zilc. -'nii'fifiTJ.r lrr' I -i atLi).ll. 1rIrrrrrirIitur.lii.rii cltrerli cst'tr lncetarca bolii."#!'::ffij'l.rn. 19?9)' Bolnavii '"1i( ile violeirtS..i .li liri: lil i*lxmil' .r1r'ul)r "d..!l:.. .1" Dr'. . Dcptui$ stahilit klcalizalerr (1963. Novrrrllliuglosolttritrl..1. sa.pr^ r'rissIrthilc..rrl.l -: l'.i"' jlr I rill.' . .l:: *:l :." r I .timpan' ruri"ljlll lrrzrr lirrrbii.l'i{rl(son lir' in funclie de {or:ma clinici: a) in forma tlctsir:d': rlrrr.r.''i1. .ipil.rrlinsj . 196ts.r'r'txrcrvicalli..rx.'.ttlllttra h 1..: [:4tkly.'t.. violent. grrt'ii tlc rrscirciuncrr F.l:rll#i::*'l#::.' lo: 'II j[i:i]] ji.cd: in rcgiunc'a awicrrlari' prolurr(lil.in zotre m:ri iltinsc.. riz.r:r..'.i.:ji.. rrr :r rrrlii.i:ilr:!"i:l{'rinl.. l.il.rr.lq:".8).Ir'.t . r r . durerea estc apreciatii ca o |rrlil.i:ill..."""'..j.lir' (l(' {'clc /rrl Jt']'ttt( 1(.rt ili aptrtd. .. frtol.^rtrrsoc 'rlist'onfot t (BoJrm qi Strang.'iii irr lrd. rrttIlrtl'ttl ltlsrrrt' criz.i.l "..ngianii: rrliirl(l. :..r' dlrroreil hel'eaz5' i.r'cr sn.ii.liti:iliii'li. .tt.citat de Arseni $i Oprescu'1979)..#:i iilliilil.irri'r :tiriril.""r1." .!. d ebul.:iij'lyli:'iil. la csie unei orize l9?9).i lll.forma fat'.or pclltl'u ll snlivei.|.. rrr.llrJ"..o]]1" 'S:ll*:ii)..i. citevil irr rrll.' ll'.].l.l l?il"].st cLlture: itt ltttr.i *:i lflf.t ilrrt::.hirtr.r:t. .rtItrirutte 1tini. :il" rl.l.1.'. Clizclo apaT tlc cele m:ri multe ori ziull.'ri'. ii. s:ru nr condlictul lutlitiv exte.lnl.rlrri itr l.liIrtr ilittrtttotl'i.irl.i..i.lrrlrrlc ttrai ils (Arseni li Oprescr.i:!i:il caz*i rles'is liii$ *i:iilli:: l''I I:Ii :'jl'I| i:.mpanicii satt' oti..'itirrs:isi tton.*r"*l!tri:.l...'.)/'li.. l:r. perioacli. :ili.. si -urmi.li:.i.:i.ll.ililrr srrrrlg..e:Ld.rrrrtlir r'i. :o jtr ' '"f"l"..:''.i.. Durata ili '\r'rr. Locnl durerii maximale se afli' in regiu:reafarirgiarl iii "inelr-ati.ri i i :.-q.'.rrlrl.r u'.i. ..rrr.' iil'In*?im J-$Sr:.t llttl' dur:ite qi variabile oa remisiuni rlttltroastl .Dtc:t valinbil' de tjmp intervale la se relct..i.i.va'riintl mult de la caz la caz.l.ot'ilot'tln. f i t '."ir'.. ' .i::[tl. cu iraclieri^ in regiuncit' rrrrrrrrlilrrrlrt 6i lggiunca submarilar5:t:J ln. in regiunea arnigda. ill :..cr *T*{ft'"'?l#::tii'. lniil" llil.rr(i ltt tl HJrt'tri:t'l tlt'iztrlot'.i*tT.. lr.oi.i]:i:$ri*:"t:i*l. .rl.irrrrri.1"{fiiJ'i'.r'illr. Ttrint.rl: rriitrrr:ti'ttli.r'e qi 1981)' Pascu.i iit slh't. cltt jn fazole alvinsa.l xlT*i$:1.rllr.i la tineri.i..'"""" " motrorii salr gusia Ye' 1.ttscttt'i :I|l||.ttl.i! ttprtt'i{'irr glono tgiitnt'[. t1 1 1 1 "1 :""r r i ' r r l r r {r l r l :r '. 1a rhr lrr.[.i.:fi*il.1.i .li dtr .'1.'l.:lit"i rk' rk' gl rrl . .l#y#til'itli.:t'.r l r 'r r 'l l e l '1 il I I / jgi .teuDilatelal (Arsenl fi Oprescu. d) in marile ytatotisme il''trcreu' t1e ccltl ir'. l)llr'rror debuterzd brusc.r srr'ir.i e..:::'.iiin.ilrr l:t'tLft.'..r.rti i..irr.. Roala!o:Il() orc s:l* Lliteva.X I \.!:' ."i.f 1. lilt't'it tttttli lrrrlnltv(ilt llr'vtillgi{r trLcnl srrlorrtrrtitttilii it rxrt'l.tii..irr d{ li i i. :'ldit... respectiY rlai inferioaro fa'tlii' rr.. :rl{i Irrolot'i ttrfii.'.".*iT \s iihi#hiili'"H::*.i l r l l l F( 1 .flllJ l'll].o lli:rgllrsi'icrrl !..i: .iltrui t"*yil".si a'plccfl1iinainl. ltiLi':iil. lll lll'jil: . ..:i!H1':rgil'. Criztilrr rnnilorr(f rlevin din ce in ce mai flecvente. cil. .i].l l.l t' t.0.tirii satr.rrlrrlilirr iorrlil tttt ''. .l l'flllil'ii tlll.i 1r..':iii lll:l.tr.rict localiza. 01 mina' urochon nrtts.s."itt..' . -Bues.^r.1i.. tl|!rllllnqltttrn' itt t"".. "irf "i "..ttl. care .ir *nl''... (ca.liani. illll.n care f'olluie abandonat) afecteazd ill go]ll'rtr... ..ard (est'rl'ilr'lii ilt l) Nnrrutgia glosoJu'in11i I r. 1e?8 r rrrrrrrr p"p"'i.v*r.. lff:{ii?fr'{h-itffTfr l.{t...Hl'riitlttl..oi *'t..a | 1l{.".r'o sint sl.. tr r r r tr r i i r 'r r l"i r "r r'' ' ' . In rare sit a.n "tn.carr':r.lj .. tttlottlrltl l)r.-ti*[:ii".i {. ln alte (iazrlrirbolnavul iqi montinc callul a'llooatt lrr.sl. cu fncit:s imobil .orilorcaxedetermjllil' rrrrrLrlir'.'.ttrtlrtlrr.?.ili L.

.tl i tttl .tct'. prri irrsi rlcbuta cu tablou cJinic rle ncvraigie i.ni.s^eoundari..o l'l||rl|rr rltllerca.io cst0 1.za!ia . Ii L ixnr 1nih. .lr' b) tr&umdlismele cranienei c\ arahnoid.. 1t t t lit : 'lit l' r "'t r : 'li l rt ir' .io 1'cnrttl atner.rlr.cto rtiulai liuai alei .ll:.lr. .rt . si'r ' 1'alior L sJnill. (tt:r'' lroc:rlr' allurrito promrnl.. lr r '.ll. (simpatalgia) . i .rr 1. r r llilll . r r l r lcgir .i.i.i n gi lrr.. \ r' rrrrrrrl t |l r r r 'r r t ir r lr r l |. rl..lli..lr s:u(ii|nl.||||.iiiil'li iiirri"*" .rr. comlrnsatorio._u-tii.rlr{.'I('''')' licrnn. '..ralizii]cunilater'alcsau bilat(j]'aleizol:lte alc nttvltlui glosolru|itrllilttt ..(! l. i ] ui 'r or t it elea hr in3' lr : i .."^A"t"t*lU. ijliji' r r t : lt r lilit i. l |l .r'rnolrflngc)..ir. crr iradieri r. siutt cslc cljrttilttt:ti' "i.tounti a .li rut conte_xt "du"t newotic. j.Un. trUgq"ii*ei' oar Dl spre alto ( zrrr...r. .r.tri_irr cltitr1(':t.irebuic consirlerati. si nl qr lr e. llr 'lilr gt 'lt t t r t t st t lit licii t lr r ' t r r r r lt : r ' . l)tll.lxrlil..Ltru care se cere bolna.iitr-r.iliei-. neurinoanie : e\ anel)tisme ulr\ |rr.'rll . punclul in_ lllrirrgrrlrri superior. liind accsta i. ('ttu.rrl. ln. .zUll.r= so l)rir: disfagioponNru itlitrtc[1.l*r"t iezi'nilor b-ilaterale at nt'n t.:ir.ll.l rrl i ti .. .r.ipice.ziur.1.ont.i 'Jr rrl) i'iril ( 'ii..asociazi O"-rii"ti" *i .vor. mirr rI rr!. ccl'r.sl.ri.i.r. llormd. I II ) N eualgiu glosofaringiand.[ fr osul l]roi..r'iiulti.".totjercle arsur:i.rIrIluI (1 ()ItI t)I(.:. r. 'tiiir r lr r i lt it t r 'l t ir 'l'r t '111" i.e...r.i ltipo.'Din .tvtrl ti vl l g ( si..'j:. dctci ' Ii.ipociiezie sau anesl. liii"r t n* aspeclului l: r 'tinqolui 1r 'r 'i ' .Iill.si incompletclj. bo s.i tz. l l t tIr t t .e etc. se caracterizeazd.l)r'r. r t r r r . sil'rrr "'.intre ci}nu] car1.ndibul*r. ir li u i r..i: l'1.ard(simptomatici) g]os.i (jl.a sr 'm nal: ll.xclc acle mai ft ccvenJe aie rrcwalgiei gloso{aririgiene secun{larlr -pi'.\r. h ) evoturia cs[e progrfsivi.vului '.l 0i. r.9. t t t '1'r 'r r 'l'rl! rl tt' i l . .i Jri l at * r. nurvului uk.' r'..iilor 1..ilriili""1i nu po_f fi. .1ill)lul (rxllttrillr'i'r'i cu ltctjar <1e .r drrpi efectuCrea in\.l.-Puralizia rrorvului glosoftringian I..rr i ri i r u.1:ii'.trtlttlrlttl' itr Lt'tittc'r" r.lLsnlt' trltr-oglenc r. Hltt(lt.ltrLvilrl r[r.'il.lrtl5ar'lra .qesc teritoriul nervuluiglosofaringian... l| r r . f ullulit i. tr:lftlliziru rnr -m.l ) ' l ' utt.I. I iclt it lr 'lr r t .1'.tii.uricutare si frr:r.iie.t.ofaringir. iir r .e aea..''( n.nt . adicd.::..?rr..lgie glosofaringiani. r ' D t.i sl.'t cii orice .iil'ilJ'lfffi.. u lnot [ ili' it 't r ': t ' lit r t l't t lc culio t t 'zot t : ut r lr r \ ' .o ilo]irlo . cr. primari.lli rrrrrsrlri aiw*e repeiie p"in r it.. c..(. n. r:tjr rr' Lrn ( 1.'...{'llr .ttllrtrtri''ilrr rl. in intrerincrm clur.ii|ItIJlii..intcnsitateb.*"1:11_iilti.{.' . " ..r:r.r r cr rritt...prcturn 5i a deglut'ilioi pozi(iru i Enanzeit'I sinlia : vilul palatr:Iui se elamineazii' aprcciitldtt clcttl'ttrt' 11N1slio a evcltu: 1i r. care Joac6 un rol 2. d.i .. r r r il*1. :r pc inge pe fri.i i i i ' i i ' i " B )P aruti ziat t i... \i..amigdaliencsi a rngiunii farlngie'n.EI|uDu IIIAGN0STIC PNI'UilOGAS1'RIC irtrl)orlrltul. fdri rcmisiuni.1. r 't it t I ''I t I i lr llr 't liL'': l rrrrIr.i ntotoriisomalirt:constil in exattritlnt lir'lrirlt')' (pcrrl rrr r .. r r I ir r lli ir . i al .gi . rt.lrunc i t) i.ro\isbice: Lr) tlurolqa.'. it .. lr jr l. Uneori se constal.1. al."iu"*.tt .{' rll}ro trompa lui Eustachio...ly-dc. lam ir r t r r .'. l.al'cte t ):./r bazei. in 5l'al'l{ \'l!lul Iirrrlli'l Pa. r a'' jiliotic:. .. 1 lnlynrlar.1 1'11 lj^.lCu.i. iiit 'i. .1l glooof*ringiao .:.ri r '||) |. [ ) {r it s.. (lu tl$urintiro novr'tlrgiL\ gl(]solr!tr rrlir:{irrrrr.rsrrr.i i i t.[rrrcroascpr..it. l.ionald.stii. t i..rirrrirrri.r t l. I r. prccum .. |||||{'iI Z'I .:rnudc tliagnost. . I I J: '{''. dcb t..tui dotor ar neryuru i rllosofrrliirgian..r.fi.sociaza qi semne din partea altor nervi cranicni rr\ ( r.o vior(f r.U LUSC. in Soi.localizeazii aproaDctorclpaunaitr .Ql U ti !t Ai. cen:r)ttrt: () t(.r'.nfec. . l ' :r't : uljzi:r nr r .. il'it 'l' t lr r l ' ol rovi oi tt | ti | ! r . extindelea ariei durcrolse peste limitele anato.l.lt t.r! | r. r 'r 't t t in: r .r' ri J' c. i{ici 1rt'ttlltt rrolirli' llt' rtl-tlrrelrri f itrrli plimrLirti l. t r:rlri' i glosOlalingipnC recundar.obI paraclinit.q NliRVlll'.i llo iriqc[r' inrl'oluntare velo-palaiile. u) r ( l.1I"]!i . | ' \..."i.i . nrr at idqi .ie a *i'luTi.r* ' r r r. sirnptoma{ ologirr. .'u. spre ur-echeafoedie. ttt . cu agrav:]r(.i n:}ci{!nt.fi.Cundrui.ti. .. t llt 1t : ult r '. r l.f'. (sci l i nl ] coI t jU.i" aceste motiv(! 1l.11. lloba rlccisivd este alcoolizarea n€rvului.r'rrIirIr.ltoilir!v:t I.:l*l t'r' elemnnte:&) fond drrreros continuu.iiiii.ttlr't irt'll' ri:t'tli trileziuni unilaterale plrtta sllrritoasi'. S.Nir' ... nn\ 1.PR0BL. ir. r ir . ilP t.toasi poato'antr'"n1.. li..r. r. Ir|'r'rrrrrir rn ineerCxrilelor de a Climila l.'. l i.r.care |.':t:!j':"^:lJ !7lilt tll.'"u. l{lsl) .tt. I I ) Neuralgia glosofuringianii secund.rrrlr. inr'r''alil prr'1i. c|\ {. Invcstigelia serniologici a ltrvului vag (X) i[r}litrii': tll tttol'tli A) Dsanterutl futtclie. lllil." a i: r .t.1. iN patoltttit.' ..i. f) se a. .pro. t t t iit t r ir r i lt t i Ar lr t t r r ".. "i se remarci u asiuret.i. g-ibul i. ( r l'Nl.'niir.i.i r.readd dii.r t. se d.'tItIr' rtlnatt'i l.h.r''":li r':lpld:i r simplomat ologioi.J'-ii"ii de faiingiain partea paralizatrir f.r* pr.l . 1. t."\ . sl il.t""..:..iv.r':r. .lirr i trr.. IoNllt'oIiv.tiilocaie.i.l. . -tilidi.llii rr| . r r r 'r r f i l'r llir r A.ttu"asi sirnetri*.tll 2. l'lrr:r.1"..i o .jmit.l. r.c sir. r(J.lr\t:Lt..zalimbii si in regiulea ai.i nirr"tuiln ambelc c()lI [Ta0tre.ingiani1 S{.'r ltilll..t' r'r.: r') r'ris1.viuomai prosnant:Lin-1ifrp-u] clegtilt.ii. vi'luluir l[etr' ntin]irrildu. uselt 'iuluicot lslt t r : t or super ior alJar it t gt t ht 'i'ilol.'r'(.l.l\lUIf e tot me rlp nevralgie glOSOfa r..rrrrtiL unor lorrnp ll. r l( ''( r l. e r .10.1xr.10. ( lnllI il) |l.czie . . t t lt t r . .Junc!.im... rin :rL(.lli rlr|| ." . t . ..1.".rmzri jo:]I.er'ralgic glosofaria-ngidnJ. l/ 'r. zir r ni ..ti asocierea sindromului laringritri rrpcliur' ou sindromul cle ganglion sfenopalatin. 'l1l ( lin r uI llll do l) ii1t . : r ..ri dcsfiiquralicl"' ' .titlt.l'rrtizi|. indeosebi amigda.itele . 'o" sl] ll 5i rr.bc rteqaf i\ o o vom cOnSidr.:t Ulnr l(..t.r' eSLe dc cele mai *r.l. t:rrigirr. lr l ii{i. t ir t lr r 'Lt r l't t li.erlor.cl1tlil tL I : I r.c d.X se-.r.e ne\Tc. rLt u l.pe cale se supropull r.1 b:r. i. ir'l ('1 :rcl lst.r'riirr)'.Lt" OIj SuJiCir.l.cesl.t r : uh|r . :t. .i"rri f.i 5i semne de afectare lsociatd ii trunchi.i Jre19c3 lonftlir'rt'ti lrifr slfl aSuc.lfiii$flllli I I li' . zlir lr lr d lr ollt ar t t lt t i sit l) ( 11.iirgi. ll.irt r! ctzrrlrtc se noteinzl .hri glostrlu.eosebegte ctini.ele in'riininc]xse rnai {r't'cvcnt inpletttri ('tr lrrrr':lliziirrl(' rrclvilor invccinai. g) sc constati.-sc l'c lil]ir)' ltr(tliit'rrii' ii. t il" d." l u l{'zl {l( 'lt lN( " l1l ( lr 'r 'liLlr \ iLt lt ': r ' l t lt nt i t ll 't r olr iLs . rlo ll rr.iiiiiiliiiilllli'.. r I lr lr : l ilr '1' Ja {onom clor .co"nrit rri. Std. i-pr"u"I rlclt'r' ttlt tla iLsimcltici Lr'zittttilcIIiI:r'i.obiectivate raun er"-ui"" al gusi".fl!.r. do arsur...crce 7unrcti: meningioame.' lrr r.i. s.yilliiilll..rr.'\ l:llglll pnm rf lr : c) dulerca so . rliohidr lit . a"id. .r.' us \ / c] 'r clJ) . Rett-exui prrrr se cal1i(rleiiz{ilz'i A) Tulburririle de scttsibilitateli senzoriale r'tt litrrlrii.iurr(l{ r('rt ruli.'1.1 .r ir'o depii.tii vxJuilraiatufrli 6i i la:'ingelui.t.'t'.irrt'exceptioaale..itfll. r ing't ui ] r Lt lt liz&1 .. i l. . {Ll' asf ll! {'nc1. .*.calr tnrstozi:l lojii. {1lr ilr . . 11rrrl)11'r... trr'rl'ir Daamenul d'inantic: r'om {ace aprecit'1i*supla trrolilil'lilii ir:ult'.nifesti1 t lil rbil.rii :urrirrrprcsinunui"corp sir{in.'nl s'r..r. r 'r ul'.

l)unli:irt ttttil. .l lll .r. llr . r r r llr Tr rl t.j..vrcr. :el ' l l oY lit lgic apai'in: .n.l l s(.. r lr hl i ( I j1I ir .r 'r r.. .i:rl :rt.i'uncuri do r.on i u. l'r ir lilui 0 . frringclt. \ . r .lt r .ri l rrl l rr 1r llr r ) r r I r iI li r lr . |..rrn. ot ) ili rrrtut. 1 1 )1 ....x. policir r . ill. .:rrrl i ac. I i ( ll\ r l. {[ ilt . I r I : r I o t I r r lr li'ot r ir ii.j u r .rl . ( I(|| IIII. rlr.1i11j.r. ir ] ( . i u.r i. r.i tttr.. :| |. ilr sir lir l l .. .. '. r i I r r . t rr r r : r r . i|t ' z0t r ( . I r |: L 1' l ttt Li rr.l ts r' rtr: s i rr rl ro r In i l (. r 'l'it at hn t 'it zi zilc r lr r r ilr liir r r ir i.l:|.. I lr .l l .uj r6rbi ri i . l.trlr lr . . ) ..r.l .. l . .lr r r r L tl i j i tfl l t. ir i slt t it r [ 0 r 'i0lr 'r r lo.| n l )i u 1.lxr lr llr .. 1li t l'r r .f.ryt f.if il ur 'J so ( ll. pct r r r ur I t ii. r i. ill. r t t lt . l n Iezi utti .. r I r..li' ''..o-eo. git t r lr ii ( t r isr '. ' . .i n c o _ rl p i l . ] . ln ldorrir. r ic r r olr :lni r r r r illr ' ( l. iir I I II i r. ramulile periferico llri :r'r..:l. iIrirIIr(|L()|i pr. . . t . t ' i tt4 tltti tl )r.{ 1 .:1.r j1 t.u l rrri l rrl .' 6gp ' ' 1" .r. t 11. r . ll. ci i i Li tl c popovi ci u i i jriroi r.. i . tr ' 'Zii 1l.Iol rrti l r lor .ra g n te .t ' r I i { rtr I i rrr. . .. ' "'. ... ziit lo|lr ir i sr r lr I r r r r r rl l tri i rrr.tlrte Oe tona. l i' r r .1.r. ". iiI r I r{. il r lr lr lr .r. vox1r1a. " t . ' r lr { '"' : 1 .pi""i"rii /in s1.t i accir. ii iill|sl{. li iI i r llr . i[ ( ' I I . r '{I ir ilLlr r .'.. cluJlr i lt jiult ililii l :rIi trgcl uj . pir lt r l. ! . . . l r r r r r lr i lli ir r l. . . . ilir . lr ir . L. i r lt ir t lot t vt t llii r ll lilr r 'pr ir . l ' l ri i r' t' i tl i ri r.rrlli s0 crt.F ./rl..r! t *' r. i r .t. iLt lt .n1. de rcspiralie.diot-rlscrim: qi cercbral (popor. .ili.L t lo t r or t lI r . l ciir ot .r'r.l l rr i .1 'z ir . r ir r ': r |r . . . r .i . i i il I r r o r i S r r r r r .iiit ir }: L|: I I }|I I ii] . i. r ll.'. i : . i 'rl| 1Ilrlr(\ . .r.lt'. .l rl . .. l \.t ( | I I t i I t I I lt i.i rri Irr ]'unitrilc altor ner.. or r sli r . .' ".... j.L rri rru i rr.l r.'\. r lr t I r..ir{ cont}. . cl i ni .t{l ..\. . rlrr \ r. ... l netyrrl rri . i|li. dise. _\ lit t li... '. ilr t rl it r r L. a c | c s i L ri lo erpto:.l| '.e g e ' . i l /r' pol i l r r .err.rti c i i r r. r ir r . r ilr .ipr'i clir). i) : iiill t ullt ur ': ili 'ir r r XcghL1 it ir Llir .i rnl i. . r r r .:r.rrl urror I'rlft/:tr (gt. r . r 'r 'ill c r . .l . I :. 1.:r r.'.er. o :i .'::. r ..l ruttrl 0r r t r t 1llr ] : r irsir .' : i i tttl !e bi .. r r .l{}. lr sli! t i sit r t . . lrlr ilr r r l. ' .i { 1 ..r_ i cl -l e (U r_L]. r t trl.r. I ij'.i".r.. r r l. iil . 1t r .i r f t. ri ctt(rt vrr Lor r t... l rur' :rr :rrni . it .o j .ol i . . r r I' rl rrti l ri L (hcrniviil t izut ." qr dispnec.i i . lt il.:l Iiri. i .. . 10.r'1r irf{) si un irnrorr:rlt "irritg'i. i.rr i l r'r(i ()1 .i l ri l l . i. t .. ir r nt : . r i' 'i .. r r r lr r .': l'.1rrr. r lr r r r . r lr r llr .ul or. .ldui ] }lcur nogasi..r t slr cclbiI i pilf l) \ iil i( x. ir t it i r ) l( ) r '||. l 1ur.i d. l r.rporrioletlrbrLriir:i i. . Lrlr dlr i: ur ..r li..1".l tt. 1 l ] ti m!.rill]Juipalatului. lr r liliir .j.i. l\ rrvralqia vagdi le lealizeazi. r i g u ti tr. . . .irulureu nenulu..rr . rr r r t .1.i.r..lti:r ''ttill|'i). . ).rrr . r r ..t. c. .. ( liir ir r .iflltSt) t .r. rr'rrr lr(...l r.t..tic'lpiirl.i. rl t( " ti l l a l i ' 1 .. li.izeirzi prin parosismc algice c:\ir iiplrr .".rrr. . l. r ic sr . t iolzii . r. 1'f ) .|li. r I .1. r . 'uI t 1t : 'cxLt t l: tt t ] ir Lt . l ] l ]ii.rllt L'. r c (1 i r I i I j I)i rI I ri I )i I r l : i. r ll{.r r hi . lr l i t r lt ) '. r . l i r r r l r r . ..:zi .. ro t rlo u riil: rlo ra t .. .:. ir t r . iilllll. . oll: li r ilt t t lLt hniir islr 'r t llr .ii " l ro:l l ti i l poz. i lilr Lilt iJii.i l gi rt.i l i l .. .r' l r l rti u iir llr tt lir i . it ro|ir r | ir . r r ir iilii 1r 1r . i l .:rrl . r l r .rL.l""'l | ) l)i.I r r . l .. r r l r l. .t . . slt .... I r iI r L'I oI r . : r liz llr . . totare b nteraG 'i 'ir"ind.ll. 91i2) .. : r r r r r '( r .3. l or:rl i zrti i r_.l rel i l or alicl'ior i si lt ost r "r 'ir li.i l . {iir rl r' \ i l rl ni l zoi )at . ol. lr ' llr I ir r g i . r . . i l. lir r lr r r r r r l ..r rr r.1: I ') .it it 'se lt it z.t . . r r r illif e"r l. . .IIII 'r('r'v r I I I 1r ilt iill^r . i.l l l tl .h lr r r ur i z rr.:. i1. ll . liir .idente ' rr. r \ r 'r . plir .. r lr r r . .ti . l lrl 1t'l . 1|ig. bi hter. lt zr 'i. r rlr r r ' 1r . lt Lr l. ' . . : . . si l rorr.rL rr l.. I t 'i'l 1. il ir ll. ir lit r r r : r \rtr l l ttrrrtti li': llr 'it i t lt t lit r l it r l'I t t r . lur ingilr : ir c. 'r r ill ir r lr ilr r sir r or r r r .r...'. llrri. i..u ..i t1l lll 1ol 1r..l t!t ..rr I rrir| | |r'rl r r(r lrln lralii. 1|( 't t '|l t r i {'0|. t |t . . sulcljoari a pilierului rIr'rrrcr r. 1i lit r ir t r l lr r t r n.. r .i . Il rlil.l t(..::irt.s l ri t. *' . ttnn.rt ' .. t ] ii vr r ljlr ir ilir ( l. ilr lo. t l. . l ) r r 'r .oduc modifici.l r()i (l i irol . .i|.. iir.r.r r r l. U i rrtl rl !i tra1.i tert.l .lil.::r.:l | r.: ']:l l l: ] : : i. r rr.. r i h ^ . i{ .iiri"iLri sevcrc: lrlil'rii'i rkr 1bira1lie pir:i 1a afo'ie..:1. t lL l r I m u (. . r . ir r llr r jl.i l .iirr I'r|.:r:tlt. I. . i' t . lr ir lr . n s fa l | l !rl u _ s e s i trrj l . I L|.Lir r r r r r ll. . ..1. 1. : r 1.).]..i. t t tf t . 'ir r iir r r lr r r l i ' r' i zi . 111] ) it r it {. . r lt li( lr t uonl.o !. ii 1) l. t lt iit lii sir r r lr g|it r lt l. i i l t"'i .'.. sir ir r r . .. . ir i. r .i tloglaJt ti] ilur r i.rttIl ttI.i se). 1 !i i to r u .. .r " f " . trr ir(x.l r.r'rrr r. r:. 'r lt ilc \ i'11 llli\ '( ' .I I i rI i l r | |rI ( . 11ic. ir r I 'r llr .1 .i . nuri 1i l ..s'irrr'i rr.ii. l i l r l r t r . l) t t r . '{.. .' r:r.trnc!-iei 'se*zitite sornatice ce. . t r lir tr '.7r{r.r (.I] .* .. it r r r r r 0 r .0 t rrn( nl i l .)ti ' .. r ' r ' i r./. Jor . 1. r 'l rrl {l i r" i rl ual i z: L t lt i it r nLr ' ( ( ] ir 'f t r r .l] ri. r J sr l. ot ot r .l r. : r rrr' l n cttacl . lr r ( t ilr ': it t er ul( ]dur ci. 1 . .i e r r1... r . . i sc ir r r .l rrl rri rtl oLri r..:rl. ilullr i l) ill|1 uillt ir L ir |jir r . t ) t 1.] i . lr . lhir l.rl 1 i rl rt tr.rr . . r . lirc rL rlrrirrit irir c rrc r: rr. prraiiziite i rs(' r)irsi. i rc n e o l . f . I)i ut r r cit l) 1) lt . . rrL. . . r r r r r l ri tl i l rt r ioir r .ract i.il.u /{ -r ^ l : I' o d d . .: rr.'.r. . .Tl:!:.i . l iI I I r .r .it liislrrr. I\)pr. r t r lllr r r lit r li.l [[ir.1 p(.. ( iij( : it 1. r . rrrr' t11.\ii(.urcJa. ii..u. l. . . r r l. r :r ' .l. \ . lr sir t r r sr r lf i r ..lr . r t l ' 1 .. I r ..r]{ . dtp. .rri . I r r r ' I r i | l. r t li. .r.. iillr lt r l lilr r ir l ... l( . illrt. rl n o. fi i rr .r'rrr l ( . ( r J0 r llr lr r r . r 'r .1 l ttn . : r lr 'rrrr t r r r r r lr r r cr r '.r' r.{ .r. .l ro1rr .i conriingcnt d" fit it iiitr i1r. r 'l r . it i.r!zrlir-n si t'{.in i i r[:i . liosl rlcsrt.l ' ru' el i zi l r ic] .i .' .' . ir sir i ilr r r lliiililr . I t t r r . i i r : ] . r 'vll l l l tl rr l rrl rl ti rrrr . t . r 'ir ill u izoilzil lilir r lr p. lr r r . rr1lr'r'lrrl.t.i "n"i. r ir l I o zr r r : r r lir r lr r r r lr r .lii:l.. 11) E1) : .' | ' i\|. iit r rilr r r . zi ! iq.r . r l st . r.: z. t r |r ' lr 0i ' r ) r ( |iit r . r t .. ul r r cLopllal iJl {'slo ( i. rrl i i L. 1: . iu^rrtiillt|rrlizil' v|1{' r li.r. les tttrrr lr ll lr lit t r r .rrr|r .l .. | | I . .i .' 'r. rrtIrrIr. Paralizia nervutrui ilner{mo{Jatstri(i . lr il rrrrj . r |r l . Il}? lj) .lr i lr . r 'ior . r ilr ' lllnr r .\o (o. \ l'. .".l l ri ).r r..:' .. L U rcori apiL| elt iso t lc ( l( 1.j ...gi . r 'r lllr illiil.i (l i l : si Pr ur Ll. inili a. i] | (tt rrl.gola1tir1'. cll .i .ln irr lLn. .rrtl r ri ([o l ..:irrl i .i ... 1' . t . ..n..tn . lor r r r c: ur . i r rl " p a * i l i z i a acut} . . S t' cri trst at ii o ir em iar l: i0zir 'il r .. ] ^ i r i n s p i ra fi c . ) r . r r ili r r r r rU l .. i I i r ' I I rr rir.l l .st s1.rr:rl i zj i l r.. .tf l. r ..airrqlit. i rrl l trr. . "._ii-stridor.r.'. r r . r \ r . .. x.ti. ior silr r ir r r lr ..rriir. r r .(. ( . |lit lr .g .ldq rr. r . Ior rj . l ri r. J . r t esit u clr r r r ict . t lir t r r r .i. girl til ir Jit lririr lr r r.l. r ..i r.. . .. . ir |) r . ri .r" l!oain hri iloska:n { hipelroikrclilll nt tir sitrourrolirlir rrlil irr i r| i i i r1cl r' el za i in Jr r ilf iLt l I i: r il lt r . ir i.l :.. r 'lit 'iiii t lot r I tI t r r i.. I i r . I i . (1.)i l l r..llllll::1j'. ' ! . ir r lr r i ir r r ir ( li: r r r l l l ['I'l '-]I. .ri I'it s. . i o: r r r l lt r oir l. r t ll1iut .i zrr| r. n. i-i(f r. \ ir r iior r . exattria nerrrlgiiior lilgtle esrctlifi<. ll'r illlL..... r '.ceteazti sensibilitat t. :rtrilstLDno:clcpe care Nr. r ) lt t iilt lr r i I | | I il r | | i r ) 1llr ) lr {) 1.ll|' |' l'rl|' ll|i.l . t 1] ) ir l t l ot ji cr r lr ior iI o1t ir . .li). r '. . ' 1 . ..rsrrrilor cll]. i . r 1r.ll.iili i. . l{... ir ) .isi.:"i.. r r zt r I t ir r r I ir r I r r r r r r r lr ': r t l: ilii r l. . er . t lr r Jr ii.r. J l l o d i n c c t. l rr llr r r ': r r L I l i )l ri i i !1r rl diiilolr i{) r t Lr : r lir t ir ..:li i (irt(kroucbi cu iervLrl gloso_ . . t 1s{l dt ilt ioilr jil.rnr.. . (lt . it t t : . r1 r.. : r r l: r f(rt. tt \.::i ''.rr.t'1t|t1 itt.r. ..r' ' r . it it l.'l1l :]u.1trasi 4pn.icingi criiair. rips:u rctteiirtiri iii. ./ecloz.. : r i' . r'l||:1.ide respi rrrti ..o:rcrior at c o n . . .i fl r. .i cu refltrrrl -p"o&oJ 1". t r 'r r lI r : r l.ili:] . r 'r l r. . . nlir lt iLl silr t air 0liL llr . .. llr i: l i ( 1) l.. r| . Palariziile dt'rbd. 11. .t i nr.iii. . . liil. ' . . ji. lf r . ..i n i l r diqoirtie a. iollr ir .. | . rrr t r .i1.1. l 0 t.1. . |l . i . il: r ( i.i :. {"I I r t I I r I ) I . . * i z e . i :) ' f i . 1fu Jr| r.. r(..ctc'i realizcazi. r lr I r . . | 'rr: r lr ( .|| . I I .) fi c* si si cnLrrl rrrrl. r r .. r . j rl i i rr z or t r ..fil. r r . r lr r r. .. ' .ri { | t. r lr r r ir .ii si t'tt tt'tttrt r rl.tt. r r .} ) c o n s tti i .'l. rl n L l l L rl :i . I r r I i: r r .I ) ur . r lr . i i i r r r .r. r . .l ) Ti f)u L r auul ( r nr dic. r tr i'.""'.. l. t t . ilr ollr ili... . t 'r 'elat ir . l r.ll''. mociificirri. r . |||. .i"i sertltolii r.l j .r.r' rn :t.. r l .1. . rr.:r1 . i'1. l.i Tn parxliziile j .. . .. lr . . tl ) ' l ' i 1tu l.in LtoritrLr{m1. i|' rl rrti i l r di " ql t nr i! in accst eil it r r lr I ] a l: nest czir i loclt L'lr li. .r.i{I. r r ll||r |lr |ilr u ri .ii|' lt r l0r ' iz r."l . ii I t . i ) lr r ir r ir t J. ir lli r i r lir t r .:e .r'irt. p. r "r r r rrri rtl i l rri ngologic nr : Lt vir k'ir ljlr zi sonur e uir it clir .irsintrri ' .\i urron l l ...:r |. .lr l.rr' 1:i .l l . |. r ' trrrl l tk' tl ccrt Jt il ( I iisr : i'. iir . l: lr r ilr ..rr i i r.

muqchiul prezintii o hipotonie marcatl qi atunci clnd lx:l i llllvul intoarce capul de partea sinitoas5.llifcsLilprin ssnlno (lrll pil.:'. e) clevierea on. ltilaterale nnilaterzlle sa'it lrrlalizii lnaltd (ca.ilMtt t)td l]ll(.TEH"{. 'orur.ralitia bi.e t:otttlrrimtl (ljor'loohl.ie 10(|6)' trrrilatoral.inuiciriului sternbcleidomastoiilian nu impieteazd.H.RVUt.:ffi ti j!:j:i' r trv. l)e asemenea. procese magnuln . 77a. i.l"ozitrn partea Paralizia unilntclrr. (A00liSl)ll.iylii.ral impr impti.lizia unilaterald. tllai te.J#lH":T. "" ill ii'.if sau' u. solloitlndu...i ri:.^.il.:lyitd:'-l".:.) h' rrrrrlrul rle partoa lezati estecoborit qi proiectat inainte I b) mugincir ir.i.ttl' ^rterei spinal qi poate si plovoace o paraliz. cetuicule $tt.iir. *:..###.11.tr ohlIiuaril a portiunii superioarea trapezului este qtearsd.lcriottrr ttlrof)iere a foram. trt cu cel practicat practicat cel p&tru compolenta p&tru compolenta motorie motorie .in coa..1L1.:'Jt . pozil.n.uso osl 0 .uza intelvenliei celorlalli mugchi ai gitului.tl.w::.' poate fie'ugor inclinat ci.lilii!:y.#l1.:fll{f 'ffi *'f::'u1":*$.-ptogrettt'.1..rilor din articulalia nm:iruluil i) 1l.alizeaziaurmS.tre si oapul lu..i.#.3.\"Yf @ tr\. iar bolnavul oxtrcttl.E. li'iriii:i.qi lrt "tirnpul miqcd.:'tr::^.5x*TiffiJJ':i iil:i::ilI .."j:"^T"lFl1in serniotogici n a rrrrr.i... I'i|amctlut clnuc ''| nentmLrannna internd. Parali..o(ilA Nt."..$::t{^*Ti*: "'#.ssbolnavdul rl1.v.li:r"..o.N(]s1.. prea mltlt miqrrfililn . qi nespocificft)pttt prtttlttco pahimeningita specific5.A..ttui nermruispirrat spi."':i:l''.f. trtr'". r:.tut. PROBLI]MD DF]DIAGNOSTIC n norvrrlrri hipolllos(XtI) lmXrllod: somiolofliolt 9. .ltr etlzttt'ilo an dabltl lonl.i. lraralizia nervului spinal ir I lrl. g) imposibilitatea de ridicare . lJfl.routo mtgodrllo podblle on t Imbn.Ltri (lr)carcosteomielibice. nri -oi'co*ilJi'ir'rfiL).. qi examinatorul se oputut .t'*r{jrft.oprrsir...[0lJt.:$it lll..'. lnvostigutria limbii in sboretls rolf&ultrrln I ) ( )hsurva. c) spD0iulsuJrrlt vicrrlar. grrrtr*' mr6ohiului sternocleldomastoidian ryi tlrpez do llcocil.iltfgT"fi .. cit.t(i lN t.j"_iiglgsr:r.i". icri: I Jl'l.riimiqcirii de abduclio 6i ..t:t.Ttli ii r. sternoaleidomastoidtal.or nii)..i"i:.!.i".rrl. oparul'iilo tn de nerv spinal.t.tlo t'itlicl..::* "i.i' norvtrl Ftg..i*ii.iil.*f i"#t{{i.Pml: YoCestlirlet *" 1i"""?.1.rlrrrc strirkrr'. I'a.ll.i:il. "Astr'€{te lch€.:..1.lieiului qi hipotonia muqchiuln) trapez.ll.fi illl.rr.ip s ir a rc*ri 1 .""*"nt i.i. iiur irrurit suu chiar abolit..*l"ll.te" dirl. h) rlificultatea efcctuirii miqci.rrtlcz llurulizia sittgulatd'a neraului spiual este raril. a muschiului.::l^"*:.'.#:::fi ):.fl.lsi ruanilirulf[ so I'ara. iar r:laviculaapare mai bine reliofatd.l'1 :1.:q-$*ll#":$|liii. oroouto I) Inrplorarso mol.illtillli Umbll.l'l. Iltllllcxttl (lo l. 1.ilifr:'J#il..12.*'J'1T:Ha .yli::.IateraLiide nt ir.l.l-llHl-""lHlglinn:Ysx$itni"'. i.-'. irr primul rind prin qtergerea retiefului musculat a'tit in repaus.ii'"i.d lalrjngoscopic: NDRVUI/UI HIPOOLOS IN PATOIOGIA 9.ljllllA A XI-l) 't . C drcirLoltlul liroidi jni .:lllili#.rootului gitutt. ll'rrlro(rsl.ll*.tritmttl rcrlebraLe calo se dezvolii) il canalul slritltll superior pott.li:liil I ilri(].trofia.torul tnblou cliltir: : rr.iil.:i: ?:#. ltl a'fottit'. D ) f'aralizia neraultti sphtal et'tern'so lllrt.lJ1f?t1..il... iii. capul se afii.rilor de inclinare qi flectare a capului do parten lozitttrii.*imiti. sinS.t. in u$o&r[ extensie. i r. i) a. tro(x1$il.i:r ii:. pr[tluCe " utrvului ..n.. @ I lj8 'lr0 .5..ii:. regiuttii..li.$i paro proi{joltlliri in afarir.i'.tnu. . rrlrrerLnd.enu."o!!.cottt( rrriqcd.1"\'::. sec{iunea spinalului in tortiut'1i*) itqiunea cerui.ri. :lllrtto rlo ttlrltrrri i. lLri"Ilin cauza actriunii sternocteidomastoiclianului de partea. eite hdincit.ri.irlllllllnl.toasf.Ul sPlNAt.i|#i: -.''i.outit .""Jrir..1 !.ohittltti l. tl) coborirea scapulei.t.spittrllo ir. Uaeori sd poatelvidenlia Di o ahofie de gtadc diforitc a' nrttqchirt ii..f.r:.'?'i.at est.irr 1.i*i+*!#_*ii#_'... f) diticultatea efectud.aald silrt rosponsabiletle proclucereaparaliziilor nervultli sltittttl ' Ane..ici .iiilll"Sli a nervului r)leumol..i.f.1.b*nuiindeeir .iliii11fii.t groutate flexia capului. 'loluli.ii.ozi1. tlo urgolrt'it. i nurvrtrii-il)i. In clzttl lt:rrtr' liziei bilaterale. dispnoe qi tlisfonii pinir.t caresegd'sesc I X-a ii a X-a) (vezi in continuare).r't'gctlrt..a marginii. Adesorl.uplaiului.rr rrcrroui\.'.r'r' a briilulni.:*ri:.l.apului din ca. tle pildi'.aia muqchiului trupez re..rnatice ale examenulu.. tn i n nli al.il.z r.Ir#.lii.jlf l. cu paralizia ultimilor nervi bulbui (in spccial ctt port'rltilo tt.i ."i a nn..

r l i l .":il:r o1.. .1r.rl.zi.1"lr..aL anti-ttiro.l\' ti|llr|r'll ir r |. Atr. Atoeliuai extranelraxialo 0r:rnie i bulbari.....l.II0iN|.T. ..i"'. lrr .-Oel.rl .rii ru..Hiitimixa rl:.jr1r... lu l..rl ]ripoglios in poltiunea sa extracnrria Ilj..1(\:)tit ()(! 3i't1.. : i I 1 ..'i'l::'r.r-ilnir"o i'ril..t r i r r l r r l tr l r l r ') .{riilllii' i.t l..:1lij'' t'#.'H :*$i'.rr.i.lit|).i:lfii lir jj'i'i'.trr boil}rtvii.tlil.nri.ENIIRVIL0R 0ltANll'lN crt itloctirri mllltii]lc tlc 3. .IZll|.ll. ' .m.i tnt\t tt[/t)t: irr coridi{.rulizia u.nr.1. a nerr-ulai hipoglos.. JlerI rartl-Tfutrtrl de a...rrttrliil. i"i.r.|'li.i.t{ r{ .:1:1._l.ig fi .i.lti rcl:vi irulbari.lollu.rtl' r'r':tlizlrrr 1:rr:rlizic nlilat.... :..T..i rr l rrzi rrrrii rl o fi tsci (xl l tl l l ti q.'." .i:i .i uul'l ::::uiir'lr {iif'.rtLtnrtor*l.lll.ir r :irrlloirfi.'"*ff itii:{:' ffi. .Li ltiljOgios ."q.uil.{l.. rrr .r.llllllllll' ltlil .rl. r.:t.r. ltzitr.agnl.lrn si llsist:im tra rrtr irrlrlrtr r.trIIrrr| ri Iil ' rrIrrr{ i o rtItIi ir rrrJr. t .. nivelul ntc]trdii ne}i.).ui ]ti. i rr | . .rrrrrrr:rIi. 1 .v i rl u l u i Ii rn b i i ..lil.:...1rrrr irrl trrrril.l.e lt ..lui iti.o..ljlii. rreziuni trmorrlo r.l "-.) st si. \p tr si lrt tr:t'ii.d#l. [)l.ceeasi paute (Taverneri f. er:erlelrsi afcc.'*iffi .J. rl.. '-"#llii#.r illi:.i n s i n u .rr] cf(.orrtliiir' rr: 1..i1'*:1i4i*?. l.l:1.ll.\tl(tt)1tt lrrtt:."'w|*. 1ii1i{tl1i.r. D aci bol n[r.u fi l )r' i l l ti i i rrrrrscrrl l l .fy'f.ld.lil.. i.".[. lr r .:.!. t:tt' t\t t t!. rrr.' "i.#:..li.ialette flscictlatii *tusrt irlr.rr .ne qi ale gd. l .'1.'rf ilTi'lli#.. Hi| lr l)ilill0 titlr'. 'lliill1:'ii. . l l l r l l 'l i i l r .Irrl r.r de obicei se asociazil \si sentno {lo l.liiui lr1r. Irczi rrrri l sIi l l r.ti rr tll. .* p a r' n l i z i rl l iLqi prezi nti i pl i l ' i . i trl r.(lt.e cit frac1. 1r .rii ruptc postc..c fi it'ur.i.'.lt superi.*t^ l. tl i n r.ti s i bi i i tate i :r regi tnea' tl ' i g. rrrlrr':rlriri ljrnbii...ilHiTffi 1.:los.. r t . spl.o-qnu.a. Attetsriti.roamele tle tt-.'. u l t i r .li..!..i.ttIi Ii '' I .. llli( it r 6i rrl l i l rrl :rl l rr rrrv i rrl .. )I I llI lt(.1.1'.*:ril"s:ru..lilll..(l .tr..rii.t afectat.i..^li^1.'ro dc iipoglos.{ilr . ..{: o'i ca rnuitipJe li e\.lul il(..i3.il. gcnelal.:.r'v rrl r r i I t ilt ogk r s ..ir.ii t.''..r.:1tuea z:i in tiinlpul cfor.rmiril iii*#.Dtlncr.:".s iinit oas i i a . 1t ) N'rrroli::irl itil.l. l)llrlilizii rl c n l 'r' v ll il) 0gl( |s .nttl qlte..csteiit est.:.ruii c'lrlili.1.i]t'.u l b u ri i ri l l e rt.:*#j*jy r' rll :l. r(.tr..il:. \ 'e n i u l l rrrri.i bi l . D r. li( .r!**ii ffi'.l o r' .rroliirI a ilctonelronik.fl"*iihti i..*f {li$ffi iti'.ot otrrli{'(.i. .. $Hil$jiti#fi'iffi jli?'#ll.rri rrr.:ti!.rlrit.'r ''. ir.')'.. . l...r'oieziirle:r sc:rllli lr.... tr*. ..*'(l'ill] al li rbii fot]Illeazit o curbiL Lu corca\-itateit.r' l rr* l rrr' 1 ' .'.l..r.r.lirlrj iirrrrlr. i l l ( l ( .rl|o)ttul. t|r{rllliti.1{h.va.e lsi tle pranut$*re ro consou. Wiil .i l.nil alerald.tn.r.'l()ir *) .i .i#{iln+u:r :.'.'ij':.11.atert.t.l:". cont'l.orrr rnrri l.ilr r( ttturrir lt[isd]iulrd de p:rr'lea opus:i ]eZiunii.tv rrr':rzrr rrrl.e ilrit. '"' tIr tIt. s tr:tc rrl .J'ff $iJ. preonnr [i simptome piramitlale.i1li '*'' il.. . l.:l. rlr'lrrrlrr .....//...". . I]c :rse:lt. lr' irr. t!e mostica. . t ' z t ' r r l.s.lillf l**.1|'|.4'trtt. !n tL.Jasci::r..ii.r.i'tr ' lllllllllI .r. . ttorvilor .!E.:#LTi{1*#'ffi {. r:rl:r.ttlla!::. Lint lx r es t c { ttro fi a l (i ti e tl a d t.i".t.catr).i. rtici inirrrNr-rl 6i nir:i in aftrr. r r lI r r s t t | .A.li..ytoglas.r.tn l ...u: :. r . I rrg rl irrrrI rrI rr i r r r r |ir | rrrrrrl .illl*.Itt)IJLEltuD|ll]IAGNUS.l?b.t"#.t) t itltlt' .*t1{ttice ale g6.rtie.r:ri.i.r' o l i iu l .pl.il i c ..:ai 1).i sindrou.IrI r ' : r r r r r r lls or irl ri c u l .1. \ sj -\ l.rnt.il.ttq[te pot aft'cta re.ficd (q.'"".. wir. lez..l. Acessta-nu pca.iT$".ofia iidrbii este bilrt('.iiii.gukt]"ri $.rrL r lI i."i.sl trrl [t| tsl i r':r(i :r.:!.rliii.tLrrilor de t ducc iitnba cic 1[r."1..()|tMtl|. r'r'Ive al(.l.id.unile reqit. t .icu..: l''."ii.":.l..ii1i:in cr.".:.r....ii. lir r ir . rlind vom {lllorda. p" 11.(.l.l'i.rirrrir lrcrvului hipoglos (sinclroilul lui oollet).zirriLc rr cr.'l..rvi. .r. :li .". r llj.rlIrrzirr Iirniiii.L4...|.' p..tiuni sa Sipeieijjlil(.: I lllll'ltAlil AI..ieneanlerioare ttrl.lu!.li."i. -Eenioglos l:rl...l.jtiti:tiJ11lJtfi1":ii'iii1H!!:HTi::...1:' ::1: .l'll-"*4i!tiT"i$i$:ltil. .:ll:iilll'l: 'l:l.. realizeazi\ o dtr:irtit.' .. 1lir ./ r l| ! . i: iilr lint lr i i d t o t' i ti ttr' t. 11 hernijinba rrlettal i: se poi remarc..rrri l. tii. deqlt.ito1lios praiar:e tuil. al lui S. i t.j. #*:'..r. -\t:castii deriabie esto produsri ijrin actinneil mrifohinhti r{ii{).:j.#ltlil".l 1 1'o.t. r . I I i|( || I r r r r lr r r .tl.i.i pottefiaurd. i c 'i r r 'b r "'r r e r ' ' 'u.i|zirr.t i ndttrttru[ ?* ut& tn.rri _ r'u l :r'l rI s r ir r s o{ r .nliTl"til..ffi '.!(.[e].tismele craniot:erebrc(l.orr..*"i[i$1i '..aslpra ci..jtt:lttr.ri..l. a er. OIrsllr"lr.l:..()are fto lot obsor.i:.tr-uh.1.g . l r l l {}r .lp dl.i lnit nn#i.li.i.i/i.i..j .H.#*ht.xioarerea[iz{)lr..Li.tll. ii.)lii'ijili. !l'r cr.. .Lrrlhial)otte lcsla s1i lrodtor: o henia_trofie a lin):ii. tuiertru.*..r l i so rr .Hffi *#{i":*l+ lr*..":t::::i:. ir lr . glj. lt r < r t llr r lij .i rz:r Ir'.vr.i I.Ji . r. :..Lb(.reriiclrrr l.ruia. 1xtl.tl.. tll.ele bulbare ct lntofestl.lrti rie itazli pot-1. r r .j {let'iat spre par..:irllli'l:" llllllllllllll.J.nd.. | :t0 .l.ljf l':il..iii jirntrii. '.t?.i.".**.r'rrl.ril6l. nen:ui'ui hiitogios..tri l 'r . r.r. soltprll dia pal.i rin_ rI|rrrr ('lr nl<.' :iirit.:f :*ifjl!:::#. l)fil irittitia {.u .u.*{.:'. llill(1il:r!11.i'i i|:.t'itrrlc si sitnpatitul l.l.' ir .il.. l :1. da.ril.t. r r . Irr' 1 r: r .::iil:!.i .yui.1 I l'. rrt(. llaralizia nervului hipoglos .1l l 1 :rl .t " 1 i n 'r c.!. l 'rr r t l.iili..l l t:trrl rr.olt 'r.i r"rr '' 1.lizie ir11jl:tpri.l.

silrl re|'rlcz.r.n sau sindromul lui Bertololti'G arain ). lpt : 2. ..tli: it t .b :l z rl t. i.r1.qali d. h e m i g l o .i . r .tlr{.-g a uti rtpti u! l tri T. It. ll)(il). tit nililt : lllir t t lsclot lllL. . in speci: t 'l.tr( ((" o l i r r. lllt .l alo glandclol sllivltlt. ct 't r t it t t tsir t t lt t lillt t t l t 1o lt t r r t t ilt llzlt : lllt t t t 't 'l l.... lzr i .r rrl lip il lr lc 6.r r i.t U( .r.. r(. .or. lrctastaze l. i i :. i ul e sr! rr1i .j l'tt)(tr( rtst:u.etrtr1i dc afectilrni lclci.. \ (' u{ t.r illLlr : r l( rsi r t lt ' lr t t it r lr 'lr r i ( ir t r l' " t r r '. larotirlianii.gi.l c La. l il llr . ai aceslu complicrt . I r . ir .) :r lru.. ( lr 'lc t r r : r L l l tccventc $i i rb t r r lt lof il0 a. ) . i p i trl c . i i l rrtr..tictor Cor{:i. 3) . r t r t ilt r i r r l t .liI ir ] i1r r .r t t ir o: rt r r '' .. :rl . Ll r Lir r . illo l. .. r ..j'lir':-r. ({lrtr. \ l.Lti Collet-R. l9?4) . pril pld.rr.Iackson produs cie obieei cle o icziunc r-rqirrrlrorrrrlrri illcr. coriloanrr. lr t l qil. r r .'.. r..\taclri()..llr . r r t t .' i)irllr ir.'i lo( 1 r ... l( j. lLlr ll{'^t lr . L'ontirtirl scmioJogi6 ilrl.l :. l. .' l i .'rrtlor. ll.)jrilt u c. ..:l) l. (l rtr.qlez id illr" fi s i (1.ta ro l i d i a na L h ..i II I I j i slir t lt I ot 'lr ipil'lr lr '.Si .l Ji ri .\i xtl rr..' .ir:.11 ::.lrr lr. {llalll .lil . olr ll lur .\r' sttr i . lt . ileia.ti (turnori ale glaridttor ptLlrrlitlr'.c tr-cc pril {or. Lt t t xlr i i i i tr ti tl l l rrotr. c) l:'utlori iilllrtutrrl0tr (par{}ii(lite) :iircese. iit u .Jtelos cu ortensie bazaii.ro . r } . r .i {ioci. r 1t ..rlrloltc for:na. lc il r r r r rl i q rrr.Ii l l .rl i rl i rri .' . t.jlr rt. l i i sl t.i t lt it ui. 1. semiolagic este constitutt tlin po'ral.tl ro p a r. i lr .. n:eni nE o rrtl i (. (r l rrrrrrtr.i rr I r. . _r i.'.2. 1 r.i. I ' r r kr lr r r zr ' 1l )l i 5.i.i (f1'{'ill rrrrlil. . llelltle tls ltziiute lt.. t lr lr l' .t.l l ui l rj S hcr r.:liil. t 1r.. r : i c i r .:. r::u'o aIliie m:i t. j jindr.L. . . .\ittrl*nnit.r]' tllncit) 1r'rtl rltr lt. ) p ro l l s c i n l l l rtr:rl o i . cni cohlb. r r r ilr r ir 1r r r I i i .-ii'actorii it. t t t r t ot i t llot t t it r t .i i Ir.bi cpi l cl i o:rmc alc : j1) af jiloi' bazalo poslt 'r ior t lc it i r llc r iilLt ut t ilt i i ml l sartl rl l trl o : llo l inolar ingt llli. 1 . . r ilal. z it c o rz i i v o c :rl c . u i j l c . i t r g i t r r r i {.r. 1.rr. r" zrrrr'' ||i|||rIi ||J| |' llr r ' r ' ! r I Ul.rI 1i rI i1r.d(.rl r.rl('rr' liultir . rrroti'pent'* care sr l:ra. irfl.utttnrr.rr_ r . I rtl :Irt)|. . . i .rl. alc r lit r ciu ( r it t t xt r lin lll0llllolllllt t t t t t t lt t t '...itr .s l rtn t gt i lllt c llt t l.mUl nlonellc LL. i|1' t |' lll j ' r..ro.tI. ..r r r r .|r*i l itr.irii.chiJcrritr.ll l rrr. : . ' ' .1 . dtslitli^.l .Lrlr.l .: sJ i . . . r r lr r r r lc J ( . llr por icit t r .i lLl rl r{i l l r f i . rtl rcl r. 11){i1i) Gr..rirl*i1 .adencpatii.r' rrri trr' i .i bazilarc. CC.l tl j l { . h) Fat:tori.r. rJ r.l l i S et.)i n1i [. ' r ' t . z j t l t i llljl.c i n ). t no llliil) ) llli' sllt l 1 rl l l tri l ri . a}e bazei craniului. i r lollt 'b.l i i i i a l . ..h ri n l i l . t lir t r ' . t r t t 't Lit t git t lt t t t r . .l t . i l l aref se Oat. o1t sindrom Cltrtdc liol'nrlr(l lkrl'tti't (liory I I.ii.rrl c ( 1 ri rI. i t t t r r t ot ilt t r r it r I lt slilt 'it t t tI rt t t I rtit t r' .. illr t ( ( 'll l rtt' rl l i .l l l Z i tl o l )o l U l l e l .tu n o l i g J o n ti c c j ri g rrl a l e l i ri qx. ial el leziunii.lr.l r r zr r lr ... (Arsol]i 1i col:r. \1l . . tumori epiclermoitc..t . r inti ftecyentil).r p a tt.trrt. I .. t .i rl ittl ' r ri rl t' .yrrlt t r.:. i l :zfZr.-.l i rt_ / '. ol .il 5i r.rlizatcin . rroi htl i Ii rrrl . rl )i r.lcirt tL'-t srr sl)rrr. r (| . l :l .i r rn. iri lite situt. in {olmele lipicc qi completc fiintl aiccl. ri r)r.c ra n i e rri (T X.l l. I rr|i:r 1. i . m r l.I rir : l||Il r.t^ c i . : r .r' n d ru rn r.ul i tc. it r .rri cr.i z i s i n rl t. o ) 'a g .yulrriXl (slritltl). I logcr f ii 195i.remc. j i r. cr sint i : : '.)st(. .. pllr:iiizic {aringialri ru set}]nrl coli. ( liog( 'l 1i cr r lr t lr '..' r'.t. i .ale .tno"rali pi c. | ' .cele.[ l.rr.. . . Ilebite . { r ' t lt r |n. t r r r p|r ' . r rrrrrIIoIl l rrr. trl .. sit ulnt nt ul lr r i( it r t ] 'Lain . z i c l n tre i me a l o Sto i i c a ri!. 1r ilir I r r r ( l I 'll.r ..1 . sr.ui t \ r Lnt ir lt s ilr lr . r ' ir r t t lr |t .r. otn n l ri i .1. r.chide l r.. da. cosl ) ' { l i l rrosarcoatlc. lr J t . ' .). simptcrniatotSgia sindrornrJui . .i u1i 1i .nitlt'se adaugS . l1) 74.ul tti r t igest iv r . ( f r it liiil. rrrei :urtr 1i I o. ttt. ': : I I. r . i lt lr ' l I I I I iI iI : . pr nt ) izic il) $ilr li.titsalc (plirr fr:]ctu. vi i l ul u i palz[ t ului qi r r I r r I ir r gcllt i) li ( . ..) ' 1' t.. l {]10_ . oll plirxlet'i'rl iirilirll. trz. rt' l ) ( .rt .mor ile: t t r t nor i oll] 'N sil {lt }z\ .{ \ { r. c1':1ni{. llit r '( i ir t vllil( r lLzi'ot r lit it t l lt t ilr r liv.i rt. \l l l rl j j l .o tLrirrtl.card cst.iLri \ i r( 1 . r t r .t'-.rrr.l i d i rn i r) I ra ru n : ri i str rL. r. {i r t itcrvii simpatici celvicali. sp". 'l_r r ulr' r..l. t ini{ t . 1r s cut it 1i t um or ile 1.r'ertebr. il f olt nt 'lo int 'ot r t lt lt 'lr rr lt 'r t t r r rlrotn t1o iii:nihazri. lr : jr l.ii. uill l) i'ir l l] r r lr r ljzi( 'r r s( . j .b. t . ll s i11{1ro i"lr::rirm sc ilcrrla'azii.).. : .r{r\ Ii''c ale artcrci.r i. r i r . i l f 1 . . t . ( r i: r lr l I rtttt.Lan e ::tncvristne i1c arto.t r' r.rl r.tuir:rori .t cu clemsili-c s(xnioloiliot) ll.i rrolrrl.a. cero iw|1rc ndosea1. r : r l: t lr r i .il I ) f iudrtntttl l.i rr. ir r {.lnonrirtoasc. . i'olr r J. r|rrj .i trombofle_ .rpoviciu si Fascu.llll.. .. fie I ultilttlol (1r r:ri ' Ti crarL ioni ( I Jlom or r t i si cr ) 1: t b. r l. .ontloittterali.u 1e.ir)."l r 'l.rr. | :(| r| l ]lt { . . tl 0Or.) .r.. o c . a l i rnbi i . de h(ntib. t lt t l.a.ii t:{iolc. : r lr r lr lt o l.i | | !i I i()I I I I I I I i 1. i:lr nltlrior afect*rorl l]ervilol ci'lnicl]i sc {rtrro lil'tlitt rrlr' rintcro-postfl'.r r r r li jr r gllr r. \ it r lr lt t .rrr. 1l) iiLl.s .:rte tttrtttr c|li' Il1 l'r'r'' r'lrt tLc nenri cr:lnleni <le o p:trte.lor.l r.lci.:u. ltfl tr.1| i . r t lr iI r 'i lir r .attti :r :r .t coil'illo.o m i .! L . .j oi l . . t : ls lr . lt or lt ll. pal ai i zi | . r'. . * n^n r'rr-'.. : ' l... de hem ibazt i ( sit t dNt nLul [ t t i G alr : in.) lirrtr('.[o u . . t r l' rr :ofrrfl l l ne). t. t t r ic: ulllt '. 1. t t ( llr r t J r : r |lr liz it t r llos o l l t t .l r.i .r s i sc e:ti ni l i i .r. iOSfy.. i1.rrlrr. ll] 51 . .r ir.ro. .cr ] t . t.ni ijlllrl(l lrltl.Llr. l rr:ti ri \! l tl tr l rl tz rrl t tl ttti ttl tti ' t2\ t:t.Jrti. . i( lt : l i r r lp e z .. in. 1 1 ''i ri ttrl Irttto r1i tr: r lt t l r ii lr lx) lllr .':rtrt .1r]". .ci al j .cruli:i1.. . 1( il'.o i d :l (. Ut t oor i I u1 li r r lil.i c rrl rrzr. lr llt slt t r xr ilo: t t t t lr .i lir' ' rrcrviit)l.. \ i . I t .:l otel l ' lt * l rttl i u . ) I r aum alici.nl c.)qi can:rlli carotidiatl r. 1..irl'it!loti(i.1.. Ig i L ]. r i L 1 n l r.. .U (} J j i n J l i z j o IrC j l l i J. olr r lt .t) r'l r(.liunile car.[otleiclomai. 1r r ' ide. ito llot :lio!:ita li unul sa'. (llcrifolrn) al-este vagului $i a nervului JripogJos (Llotri:r: si .{. \ r r il'! r l I ' Il Ir." trl l i n . i l . t') . \IItrl. rrrrui scr..ccrr. zci .1. r r l r Ir'rI i ' r trI ri t t I ' i . i'( '( r t t lt tli .chi l or st er nocloit lolir ir s r it lian si t r . u.xl'(!iv'{ r.illi l:rt11i.ocirr.t. t t r ztl t.arlcnul jtgular (l:llinr r rl.: t. . reticuloz0 (J:oala lui Jiodghin).l(f.. ir. \ ' { l j tl . X I si )i II) i ]]u.olttgtt-:itti s iiztl toa . proihu de ieziuni c't.rz s .|..ii.{i r.lt\Dnt.utoiril I ' l r' l r(.l)iuiriizio ipsilatcr:r1[ a rrru. t1:.Iro rrl l r l l o rh l i i rr. J rrl l i rrc r r lr l: r z ir .i]i|l r:.ior.rlr: tlt' trlt i I '1'ablott'l' {'ra}iicni..i i i e hi ar al e tni ul or ri el vi l or.itii.. i l rl ri . I ir r . i lik r l i c n ' i l o l o c u l o m o to r. 1f i'ilrrtlozr'.1-... . : : .ii icliurrea ::soiji:rr.. ' 10{iL) . jir .ro[rsyatc.r1| llt r n a rrrttr a l b e e tc . Iloiler iri c(trlJ-).969). lt ) ijl) [ i s{' r r r r r llt r llt izt 'r t zii1t t 'it t si i tit ot ilt I tr. t t ut lt t i. ..r.'. t l': t .i l . ri. IIo l t!.rrfi i rj .r r .rrri t. ) . rrrglri .. r:rrrrrri ( r ilr rlt ol lll C i l l .-. i 1i l 5tr ir id . L) i unl orl (l j . c h i rl c u e rv i .o't .j ()r I{1 .rtrnc. lr r . .).rrrr i riolir r .r r'r'rr ('.1 . . t 'I lt t t t r t l' Llilt t oliit r }I r lir ilr csint qi lco: t t t xr sllcoim c osl. itr tvolttfiil sildrotttt'lol romni: dc ltitcltonsiun{r intracrtlltiat}li .ti r .ir r i/ ilr r r t . t ' t I t r I t III 't t ttI ill{r .llr'l t\itrrd-l'enrcd:'. celirlite q.uzi i (... Pr. l 1).. r it r giclr : clt o it l lt lo: t zf i. r:r ri r'.. bll: r ll t r lr lt r it t lt ii. '. r.u.t.i r. lrl rlin fosa oerebralai mijlocic. l. .\ ittrlt t' ttttt I ltti ' l' .l . fie riin srns }ostoio-alltotjoi'. t. j{r ss.lr:}nlalului s:t..rtit'rt l.rrrrlr.ei carotide sit'ate sub bazll .f lu t il( . i'u:lo: ti et. it llr . lli'lzit lc. l r lir lllr : r . . llmfosarcorrno s.r.i l | l l .. .t t t ii'I oI I r r r I 't t t t lllilr lr '. ir .tuulnt . llli"r t Lr r l . rii. ( r r lt '7ii vit .r..I rt i I i t rrI rri .dc ol'i{ixc oticii.rj i rar.. ' Lri )Irorici i l l l rI ] ct di] gr lccl|i't lin: iil'llct vol b:l de tum oli linola.i p"*iiri"-d-ii-rrfil. 11i.. ..r.. t t lr t r .. : [i r. i .':tr''.c alfr]f.. t t t i l . .rrrtt lnir 'r '.tinpresi. ' lni Iitr. llllill.o 1 l e 3 i c rrtroti a l i r' bi i .'r. . triittlrilot' senzitri|rr sr'rrzrrIiirl{ r rr rotorii iltr':riier-r"ilxialr. .r . l t)'l 'ttul 1t!l i :1t tl . i n funcl i c cle sediLr tinil.1' 1. t]r{ c. cit a1 lillri:illilllli n(llvi rtitlli{flIi {i.:. \ \ ( llis s oils o c i l t z i o l t l r i r l i z i o tt:iil.1'rriilttrr .p i n l i c i c a n rl l l c .i ale bazei crarriului. r c op. \ . ii r olr lb. l {r . r r t t t : t i L I r rrt r rrr rrI I r I r .. .r. l.otteri oqt.r gcr '1it .. 't r it t it r lt t l I r i inai .rit 'ir lr .r' d ro -T .rjici l]oi... llt .r. ) t r . l t. . l.r ' . tr' actot i i et icloyli. tu l rro r-itl r. tttlii ncrvi cr:iiricni 'q1ni." 19?3.l. .. l l l i j i ll) i 1) .or...l .l)irr . ( .A| rl / l .l l rtn S :l tdfonr { I:l | l rl (... rl r'.i l e.rrtr r'{lcruihri pi1:iht'.t rol al t.fi riilra..l.l 1l i 1r..o1t alir r ir r sii.

it .ol ab. ir : olulr . . .t . .rr .i predami nal l t rtl i l. o'intlrorttrl listrt'ii [tullnrr Iultttrl" xrrrr*rtr (uL l.i :: (s i l i (h .. balr . tt tI t .ttu".. t)rue. lliz lt ( ..i r' trr.i -]iip{ )sl( i(') irrlr'rl ('{inthomul s})in{} vag'o4 )-ELnrltontrI lui Jotl..rr si ''xlir rgOi.lIlelt. -\I rr rlr.i t..tj ti l tz j l t nerl attrl l ' l rt zonc j rrl r' t. l l o p o ri c i u ti P xsr. . {i.t'tt ul ltti Dljirit.i .rj r. t L Er r lr t ir t lt git 'st l t r lt t lt llt r t 'izt 'lt z.rt rt I tnit ). i.r r .rl l). r t lt t ) t t t ul li ti l ri ' l l .. SaI etitrabull-litr e. tlaoezului.olr r rr.l l { . t lr oDt t t lt r i lt i ' ' :r. ri e ti p ta h rffu (p l i n l ezi i rl ea r 'rr i rrl lr " . t r .ri rr .ti\ i h lr. I I i t|l rl:rrllllrr' . ( ( ( I t t I I I I I ll) {i}.r ( 'r 'r 'l l i i r r r l r r . isl. (litr l|zirrlri l }Jedsebi iu.s i n a l l ' { } tn ullu i Iri shtr:.ezultinil dinir. zrlir at or "s e.i a.nir ittferioard) . Fi ri l tru . .ditu. i.ni dir rezultii elc iluso printr_o ati'gire br lb:_''ii. .ii'ornt.i . 196i ).r t.rrrr i i . c 'r t 'iililr t r '( 'ir lr r r li] .r' o rrr() l :i l . nclvi cr.zi l rrr .. rr . r r i|r .!. llt i.. a.t. 1l|fi 5 ..l rti ti s1 1s. ( de (i ' i (rC .. ]Le|/toklI'.l ll ' ol . r r .enpo.. ( .t' / ) ' \ it t . t tlitlt illt t n t (l(is''r'.l tot" . 1lJ 5: l.rsocie'e:r.itt 't (I'opovicirL r..'iitrtI*ttrttrIt rIts{ti|||!t'atLt:ttu.'irltl' I llSll : ll: ol[cttbt"t'!l ' l " orntu r lllt ttl tr .ub. cl€ l.terth elot Il{}t ilrtt.'r r. .titontr1 lrttti'cl' ctl tttttbultri. jt.Po l rot' i ci Li si P ascr. lr i rx r l i ( I I I I I i r| | | I i ( ( I t r i I I . ru g e n n e I.:iitl i l n nasc.l cf t alm ict ihi.t! (r'esi.b i l :].sl .i | * i (j i di .o u :rl i .. || r i.'. r 'zilt .'. lr uit .1 . r l .l ol t-r.1 ..q.tu r' .t:( .t. .. . r:Iu i . r }rel gi i ci i i ri l i ei l ) r . lit . r lir c coloanei l i i rrt.i /:l rt fr ir lr f ( ) pllr it i: ilu tn rl rl i r .i cohb.tru.i r"i !1. i'r '. 1i li('r'rrrtr'. cir r i.l .I{ l tul nl ' e: e) l i i mi siniir ijr n 6161s11sLr (rl rrr:I r lisr "'i: r 1r '' t lr lr r ! r I t il) o^'t czi" oPi.t1.ttl tti l tttl l r i l l tttt' r r l r t .ste l " ri r. r L lo( ..i ri i c z i n n ca fi l l . l! . lr r l 1 r.al o : r. .logic lilteta][ jn1'eriotr. i . l"l.:r-h rr]J ta | i tl i r:g i l tn e a i -i rLl bar i para rri trI i :rl i i ). \ I irirr t()lllrillirl(ll helniparez'i le cal'c se poatc asocia o .i t . i i (rareol i . r lr r ilb.zj1t...rni jn uttt!t'. t ir Lil( ' lr . .r iile !:i o n l u s j u g L i l tr. I i l i i i ).rrti (A l aj ol ani l e qi r:' .. .1.i'ilclr: rnLLltiplc tlr.)fi o si cu fasr:i t.ri al e hi pogl o. oltr:t.rrl l ri f. f ir ' li . I ' lt ilr ) I :1 4 : 11) int t l) r r t rr lr t ir t t lr lc lczt l'. c lilt er ic e i. g o -r.i .n.*. t i. 1f180 ).l l t trui l i .nqhi p ctri<.l si |trsdl.t:l t | 1 l ' \r'r' .)t Ttu. tie alie sinptone.i :i i ' l c o ()(. trl r (lr r ilLr ir r . paral i zie unilat er alii a r er \ r ilor ct anioni I X.. rzr:z.ilr lt ivilo tiirc. nr r . st {.x.lri |rir lt.l l IG cl e ]{ ' zi ul rc trcr.u l i i l l ti n[)i r]otrrl l rni (. t||ri9 .ti S cho{. . Jlrltttt i. rrrI:rl ir r I r ' ir r r r r r I r rr ' ag r/i i sl i cr: 1i . {rl l l i z ill( illll sir nlt om 'i'' l .i pirr nllcl6. ir r t .i noi r. r o'._. ] 935.cla!icoil 'iio. l I.i o-l . t : t t .t ri r. ' ] I e"Ye] . lgr v ill lllll ( ) l rl l i l rtl rrl c l t.e i.e b rud p ' i .:.. }e . .l l i [:. r 11rsr ' t r t t t r r tt' t r tli L.rli.rrrt1.l ri tri rt r .. l 1 . tt : r 'r t n t \ t t ( .si \II. .q 1 L (l i l rri ] o i t. . sd: -' f..h utt i. 1 !i 6 9 :1 rs e l l i . zj( 'i' { ''' r r ilir 'it ' t r r r r l" i'.niori (nlcnir']1^io:)rner tur] oli c}itlermrli(lc.ri scl fi ti ilr ]neor. lui -{r-el1is.tlr:t1itr. ir r lit t .s i lc z ir r ni ?r l ep c re fl ri l o l II.rr fr l r r I r r liz ir r ir r r ilr rtc l l tl i a . 1or r lr it t . r l) Sit t .i r . lliU.Ie ab i l a te rn l i i ( ul eor. t nu l lr . . \ l rrr. ii nttrtrtti rrll('oli trlll Irrlrrrrr) srlli'lililtl fie i.& ].lcpilrlii Lltelale ii !entrir. l . r r t Lr ii. i )r tl l l l l () lr rrtrl rl rr lt r . i .r i j oi . 19El. ct r rirr..l l duri r sel r.l . r r lr i | rtl i l trttc z l js i /rl l .lrr': ltnriltlit-:rr ll.arl i cui i l .tttt ir: l6i. 1 ( 4 i l t t 't . r lr r r r r iLr I r Li i r t l ri p i i g k )rl rl u i (p ._ereI .k. 1969: trir-rpor-:iritsi colttr" 1llE0.z si l :{ ol derror"111i 6. i rr lr r z r t lilt jr r ( . rlupil tc'iot'(l'ii.\. l/ / I rlolr. t ir : r i.i t. r'rl :r : l i .ol ul i e fa r-o | r..r" . 1"llsclilalc bulbrre asindlom rctr.:lr'tittt xrrtr. " i. lr r .irinlr:rioar'' : rurlltoaleLe llil (sau lttlntiltilrol '"" . ai . tr. tl ent. r r r ipr r lr r liz i l l ' rrri rrg ol a .. fn acest e'nlf im e ( r it z1l1i n[ se m ui lor t c lolir i t jt 'sit r {lr r ) ir r r r l lisoir' ci rie fallt (le lrl irutl'(l rrl(' Jtif sau Scbmidt . !os"" .Ii rl rr. tio. .l r 'r l r ' .rl .ririiiglo r l. r .Io p a rti .ezit) fa'tiali^ cel t lc r lr r glt r li{ir ' r l' f our lio 'I ullr r r r ir i l i i i " .ttclti ccrebrctl. baz ali l .8:lre realizeaz:Llie sLrferintc pnr nulleartl.o i tl l tI n u ol 0ti l Ll i l i nr]-.i ii.' 1. t l . lrlrrrrrrrgioiln)(r arl.l ta ti l .. r r nt rlr lu tl b (i .ieaoI)1r'ri i. . X .i ) rnaj ldesea 1.l r r tr .ti r. r r l..l.rr () h rri i i i ] ri l rrrt.u. l gsi ).til arlcrd Ttotl. r '\ 'ocale. i . l r rrrjrrrrlzii itrrr I ielliJr lclil.l t .r r ..i l l entoul .' . ]-.l.cel tl l ai ad eset j de or igine l}eliiet icr l "i I l|] coli r i.r l l o t ttr r t. t I I {I ') f r i||( i|( ||t |||I l ri tl r.1!l !ti er' .U . (-.)l}c. tl l i n l r' l i t. r 11. so l :i t i r r. X )..iD. r.l l a v t. r lea 't llr ..l j . tl r. t i r r i.:'rttt' 's ( t it t t r t t r r r l rett{ l ..oziPopoviciu Fi ]'r. :ti.ti j rtat't r ( lr il .espectiv sin(lr{lrr interoli'll ) ... L'.. I nt t t r t l ] nt tl n !u i i ..i1:qr tetizr::rzi s. rti r. s i I r r r r r .' . \ r s c l r i s j f ( t l l i ) .r .)r'. | . r ..i rrt. .iatr: . 11)u'lt rylrrlittrri t 'rr: :t t t . lilr t r lr r r '. t r ir t r : r nr t t t '. '. ) E i ttl tottr t l lt i St lt nt r ll 1 t ut lt ot t ui t \ t lt ) slt it t lt l r r l : l lill( lr 'lt llli slr illill ll( ( 't 'sol.rr roitlrnorLte fornto partic[ia.i l tr r l r t t t t l l l ttt l l ..1i I lr r lr il' s .l':ri' c:rttr ii' (:?rebelodse . olr r lr .l tl ri tt (l .eriol'cir sin(lroan}tlB l r.og r't .n]r.lul g]i||I]'ii |'l||)l(l (} DoBteri{}lte san al sr:rliuhli rctluntili&ll llr r'l1L'le (irl'rlli ilr r'lil'(r s'illl I)l iir:r.' trl L rr l r. ttllrrl lt. ( r l) I ( t r r lil i i i tul rotttttlt 1l'uL[ t . bt . it ui r ri l L l tl tr s i i x l to ttr.rtf :r i rs o i . 'r I r li( ..i mettrttrtl ce. I rL l rrl r rl r lit liy . gr et .sl r.lintl t.r. t 'r t l1r lr t lt slr ' t lit lt 'o llir t t t ilt lt t r slczit " t t t t t ilr t ll( ) r t l ( l i | r t l {\ i i t 'l l l i l l ( l r r r s r .ri ti l'.i.ttl tti r lr lilir r t r r ) . ill) i (i i o l l tl l i i l l i ta tr!i rl c i L u l l l a re.!1).. . 1i1r icr i' 1'lllli il t {) st r lcr r 'r isit t lc f \ ir ll1'r r lr l't l ir r l$ll " I r. / . t . l l l .i.. ir l.anieni 1i ltol.' i l i Ir' i t rrtL Il rr|rr I r ' r ' r r lr i. iL. illir .r-oclllc . ' .tl. tiirr r''ertl' folrrr. intrlr. r r . . lLii 11. 1 ) .r rlr . ll)ti )).l rl i .':tttl . i t t l it t li't ior " t lt llt i : I r Lt r I 1 I I I I llt r I I I I I i t i t rs. ..i rtl i ...r l r tttr I'i N r r "r 'r 'l l '' ( 'fl i r " l l l .. t ' rttl i rtl z .rc.i't' I' sit'ltuttttrl ltr'[ 11-'1[lt'ttbt:r'11 sittt".{.t[ itrltfuLitrr a[ !ui. '' I t : .':'et]'o-()1. tr tt l i r r r l to ttt r t'r i i l r tL l r tt l i ) l l l l r r i || I ( 'III||i II l . :i i 8 iti. lir i.:i s p i n a l u l u i 1 . lr t 11r 'I '' \ 1i1r '\ r c}] isl11r 1 1. lr r t xlt : i. ' Loeb de c t ai' 'I ' I . .:tj r.ttrl a l :i i i pel cl hi i IItr i pri n l r. 1 rI i .l .i3r ule .r .ri .. . rlI l i l l { ' - rr Iirrlirtr. .r'e dr: polila'Jicu]orcn.ci li aie altor 'frel '.l rrr tl l tct t r r is. I V Olill'. . ir r r r iz r r ollr i::i l t r rrc l c trl tri l rn l ri g rrri (I]i. ri r rtu i rl l J i s i :i fi t!c i a .i: r I ir rr r llr ur lir ll -c i to J o g i c :i . s f .r.ti . t lllil( li i. r I r 't 'r I : L1I rrrl t' rca respi t. r r L sit nl.1. i |ir t ! I t t l( lllt t t Lt I r Li.riri. r'r illlr r lr lc c io 1 i 1 _ l rrrrl i z i e l ri b .i g1111) i . c n a l :e c ti l . titulrtrt t( ll( u.r | {.noruitl.{rbol(}tse: tllrrri]r"i:r.j II 1i { . l. .r'i l i r.srt rtu. iqii . I it I I t I t t it 'r r l. l i tn b i .. K e1. r llo( il( 'j( l.i r.o-leziune l]| ]}el]-il(' r.. (r\l)lit'rr' oc zt. l 9 i 6 .i l )tti . c ar e p o t f i n n e o l 'i ( i o l r r 1 l ) i - ll'. t lr ..lirlrLi ) .ite t. Srhurirll iii 'lrr('lis('rr -{rn aruintit an1.otl r si l .{Ii etz . glio:rrti . ttr i ' i :i ( r l l l t) ( r l ( f l |zi tttto l t ttttt'l l .l t.l l tzi rr rrrri rr'l o I r r I l.lnlui r l 1 r:rt:rlc ir .niu. 1r it r . r lr r z ir r t t r l .\volli. lc1l1li lr r r r liiJl't r . it 11 I r r r ( i l) r r ( r r r l r..:l ct )t:tn t i tlt lnint ) t i. ) . lj.. ir lizi rrrl s i rtrl n tz trl l tr. 1 9 6 ? ..el or r.. l.. | ) ..)t[{'cttunl inlranelraxialtr cu loziu}i lr}ultiF}c dc nerri eratrirni. i.Fi Parl'.i r' i i h l l .ttt t r iot t lt ii v: r .).o t r nt sii iecnlt o : l. t:J lezitnea : e) IJemianestczie Jocalizrtlii rrrrl|rr (terrno-algezic[ disoc. ) 7 . slt t l lt lilr t 'r r lt r t tttri i tti tcl rrttl tti 1 '.l t. olir-lti \1-itllcttlrttr'. sloj( liir lr lt llli Itt:rrri prtr.i)..ti lt' ..rttrtl i ri ) l i l i rrtt ' i .(Iri s l e r.tgtti1)6i ptrraiizia cotzii ( li r r ir r r r r ve. rr..l l l ri rti i .!rsl i r lr . r' llll rlI Ii. \ t .. r ' l| s lr it [ t I ( :l] l i i (r' i o :i l ' c ). \1 . rt r : lt r nt t r lt ..tr.l n 1r''rrt.tc.l .i f{{ .r.'. r f i ir . . rlt (lixlitt tro :rlt tinliLjplr .to o l i i (i e rre i l i e t' ani el i si a ocL1l 0tl l ol .r':rl :r1 r r r r llir |r 0] ot I J ? l 1 .ai ri t" r iuir ell . l .ttl.. . / / t l. t " r t r .. $i tLi ni l [ei rr' ' i A l rj our nir r c. l t i r r r l r t r r ..usct are. I'oltrrlilirr 'i paseri .rrri tl i zi l l r lllr r lt st r llLr r t lt r r t sill( llt ) r r lll( 'lr lt l'lilr lt r 'it t I '( ) t t t 1t I I 'I .t.trrl rr. nlt t 'r 1't li] 1i"' it ""'l'l't ' 't t t r .l " " fri i Ultruil'r Siitdrotrrrtl t1 .rl'. l tu+ '.\ . ir r r r ur r i r ir . r r r r u . 'i li111r r 1 l) 2 r : '. ln. '.qlrtt tiduae selri.L{iril. t t ir t ur ' i t t f .fl i l l l rl rr I r'i rtrtIl l' lf lr z lr l.l $31). lilr r r lr r r i sj r .ir r t l f nll ( nu t ot t lcr Lt t lr r l. . tu rn o t.l rl i zi c ' ri.\i t t .i i .1 9 i .i ? '|.ro'ttt.

li sl. asocjr'1e s. ipsilatera15.): pr. I ) iJ'intltou. qi sindroamr! {le paralizia perechilt-rt' irrslilil.c:rlcziunii). semno piranridale conl.I'lLnicrri alo l.r-iulg"zicli somlrir (ipsilaterx]c). lonttrl. . -prl'n ocglurllrt' de l'elopalaLuft. "ill. i. r.r' iIl ttt' ttl l l r l r.nlertt'1t'clettre oolrlor)lotorji.sindromul latera|') inminunchcazS.t nislt'[inrus orizottl*[ r.tt Iritc ii Jlriu l':lliLlizil-l. lr.ralat€rale qi ClaudeBernard -llpocstezie faciaii.iclll.6?) se cara.llelrulafa ]l)nl' Icl r.lLutJleLtIL[i .973' 1980.tulbur'.lin'{itr r. braiTelor sPro plin devielea i.i ttn hcntisitithottt rusociazl o paralizie ipsilateral5. lr r r ilr r ilr r i (tri g r.i .tit.i n s o { ' i l . .rrlirri. tr'irchor-$icolab'' 1961)' r .. nsibilitrr. hemi:lnestezio clisociati qi eveltuaL hemipa-rezri ll.loochilor spre partca.r'r. cu clismetrie.trzil.ntlromul lui Gelli esl.!. (' ll l(fzlllllll.hetni'pa'reza u lni. fi de sindrom lTattenbtt'g t.iaarl. cupriticle nn con1.i.cestui sindrom) qi semne datorite tnei .rci |crcl'ol.i r'.rkrl r. illr'o palirealeziunii (... l0rlpoctrY cu o par:]i.i. ciir-r. :'k'*.. Popoviciu qi colab.(t'i1.iii'.ltti lfr:Jxr.tt lizt. ntioclonic al trunclzittlwi cerebral &l lui Gu'illain. tSr ii ' cu interesa're mai' entiinser.'il\ crt hAm!anopsir'. irr labloul clinic asociind totdPauna (pe .i' ruir.trrrrii'lozitrniii 1g1Sinoro:r. t t 1l' t r t k rttti trrr' tr1ri rr Ii rl rri rri r (l c o b i cui i udoml l l ] vl l go-i i pi nl l l tl l lrr.r'rr I ) fiitxlrtn .ilrs i L u l r' r' rl l i .ndromul lui Raymand. rr Irrll.ul clqsi" . ll) 07 .riit srnttolc... lr..naufttr (srr.rlrr..ri si nt l :o{l .Chenatls este asemd'n5'tor cu sindrorlltll 7 | sittrlrotntr'l lui C estan t. sau forme in care coexisti' qi trulburdri vasotneori cu algii &sociater.T ( . l l ttl rl t' l l z i l l tr(' i l .orillii. tlisilergie $i dindill(l(x'o llrinezle.rl.rom.. r. rr.lt cul{r.l I'L.ltir consfii rLirtl. r'l:r.. t' l 9 6 i ) . lllteropu-lsie Lhr..ilzri. r[c irndc rezdltii rin .. I-XI)' r r rr r i r ir I iii rtlrtrrilaieralS..il'c bilate-ra1c. . cerebchxr:tir" 6 ) Si. ' I r ir t if lt ilii. 3 ) Bi. de partea opusi.' :r.tt :r ptorltttiii.lr. i9G.rl rt. (h) Cazut'i 196i. Se poate asocia .ittdt om vestihulo-cclebelos.nistftgmus a1 r':"r"hrhli").. 1960).sl a rnuschi]or mastioatori . liIrt'r'krl tIttIitIrtl.l i rl o trrL s i n l Lcl ei i vesti bul l .. t). o lxurtlizltt r..''.tltbisttt l)t'c( ltllttcrill?l. a nucleilor cochleo-rrestibulari' se impune diagnosl.roame l e Potttitrc l\) il in tht ru nt.plin paralizitt.lli.rr. S-t relat-at 19.( ?itJiat pttl.totrtr. Icl'in l"zi:Lne.n plt..'iti?.prlsc dc noi llnl. rr. scncibililal" (SaradiiSvili' i SIr. i ) Bi.i.ri de echiliblu ipsilaterale.l. si..l. r.rk r o l l i cci .rr lrtitLllzittttlit.Cestan (sau' tiptttl str'perior al sitdro' 4) Bi.ie.it. controlal. (e .cx1.rr. leziunii. lchol'lt 1 lrr .lui Gasperirti.r1]{\ rrrir. 1.' benricoti:ul \sipe.r I.zi(.r'ftlizia motor-ocrllarrr1ni extern qi paralizie faciali. l l .r'rr..' Marie . dar lucitlizate tloar perioral.l. il)silltl.-(il. c o r' D ttlt.:rrlz ir.\ ) Uirul. Popovitirr 6i I'rlscu. htrniTrlallia (Ll..).l t t i (). 19i?..tlirl tttrt'oti :i globali.i. r '.'.t:tlizirl.rinatd' 52111 \\ rr'llr.Ir i.r rl.roirtu. solrriologic. B'. lezrlltir' mod exceptional in iz.l'a. fi corlorall.\t-cvclidze.r irnportanti.l.paralizieconjugatii direct5. itr {t'rtilllul lttr pt'itrltir.t. o ltort ti. dismetrie) $i milcr:.t .7).. .lc bilarerah llc foir'i..t.lrtior sau sindromul Itr.sjnergie.lc rrurt.5i ". r[lr susceptibile si..ct(ff lrlitrh'"o Ir'rtt'ltii ' .restezio faci:lll ipsilaterald.'.ndlomul lui.(tt' (' { i l 1 r'r. rlo o Itorttipltrcziis:lu Ltotttillt. alterarea sensibilitiii. I'or:iLIc irt. in& 1 . rr. .ologia O) Sirulntu. i n ) At\ ' prrtitlizir. siadrom cerebolos .t.r.si o hemialr('Nl('zi(r il lr'tlirorlternii facio-colporald (facial5 ipsilaterali.). (1980) au -rclatat.r'rr'nttt].rrrri rtrrl r. iar pe cxti'cmititi doar tle pa'rtctt' lrirr.paralizia sen. o l) u1.zir. cle Popoviiiu qi Pascu.r. sistemclol 1rrr.rrl'it1c corti. ltt'i Dei'tart se caractelizeazil' prin crizo vcrlri' otnt+I..cr:t'lii). rizualc de rip uc'"ipita).tultti r.r:r:a'i dar ldri atingerea ncrrilor .ignnrt.toullll .ir.rl rl..lr { r'r'tmr-it \Tallenberg ii.i llot:i.pre"uul 'i ''aztiri cu tulbll.rr.oplagiilei.trn'Lcpetl.cliot lir !) O.ul . r'orebelos ipsilateral.semiologic lrtlrNl i $ ) Sindronnr.ernicorpulcontrolateral.t(t)d.. Grenet satt . iar cind leziunea depLqeqte rrpilrc qi o hemiparezh contralaterali.oillliilir..leziuni * nuc. o paralizio a miqci. rir r .iind pe prirn o"itnlirau .tooilr.LLui lJabinstii_Jageoltc sau' sindnmll t el i zeazit-\-ageattc sr 'rut.l-o a. lil no it 1[ Il[-lt cllro iz('rr.rr.b.i ilertrand.. exceplional.'.r.$fl l ori tl l i i l l rl Li i ttti .t'il..c tr..' *r itl*iire 1960).rr.ctcrizeezi.rilol corlitl$Ltt" ) t'ealizeazia.ci. }.alrlii (crL -palte. dar reaTizeaziu1ri' 1t'itrt lrlan o leziune importa.. 1.ii'i'. l i n droamol e bul bare nucl c:t' t r L i rz!)rI lr ( . Scholjt cohb.t'ozii. (10 l )n' l ' czi l l' l {l l l pl !l ' l !l l zl l r rrl i rr.ilor''r'r'llnicni VI li VII $i chiar alectarea fasciculuiui piramidal (clt 1r'rrilrr.tr. 1956.lr.l rl .ltice qi suferintrl gi ast ciazS.l.rt. illl rlilrlopir'..ll ronlralale[a1'rrr.rrlx.nd.zit'it:ri"tnutt. it l l .it.iot'ttl tttt'zt'ttt't'frllir'.r'ilrlr coli irLlii satL hemibulbttlu'i li ) flitrl.t.lice. (1933) Bau sindromul posterior aI calotei (Sohotl ' ll.r'j plin Lerrriparllizie t'lt'il:u'' ti ulr( .zi1..s'i Toir (.rr I.Irrrl -i i ' Iii .e asem:inXtor cu sindromul lui i\l illr.{rt:tlii. (l1ili5) qi l?0poriiciu 1i colab.racterizeazS.t l!) lli.i"nitlc 1arl.o corzlr vocalc' .{t[r'st'rt.rrr.'"i. (lili" lcnlial ct rln proces tle unghi ponto-cerebelos.. pctt'r'llii ltt'tt tiltllgirr ('{)lllrtthll.a: prirr prlldizia rniqcSrilor ooniugatc itltr ttt'ltilot' se ca. IrIi|I tlisrncltir'.. utrtlt'r'1.lj (lo 1ilr . tull:urili^ dil pa'rtea cor'.hinRt:i 'arac plin ll('llri nohtralatctali' bcmiplegic . 19$0).rttr:tli. ttului lui tr'or:illb semiologic.c si de sintL'om Pa.i ilintr-o anesteziepe h. plcc1111 Ui cn lateropulsii de acceaqiparte cu leziune?)Ia cnrc se iuso('iir.zrr' p.i *ii si".ottl.tr'. si durcroasii ('I'roncorti si l\'lottl. rriitx'iit't r rr hemianestezic contraleter'&l:t tcrmici. tt"rniftnr.rrr'.nn<ttlure (nte.stxr 1i r.. l'rmo rlgnzi('ir.me (I1liJu.llrt-llillurrl-' (irLbl.*i.l ' l .. .nilrotnul.ri.. ctt r':ui sr.'rt isii.u..t.tlt $i/iau rotatjor)' liur:um 5i lt t l.itlllriilt' s. rl. stt..r. cu snrditate . s inorg ce .'iatt. rsi.rrlbrrr':rri lrr lr.ndrunnt['Ttr u. lrin aparitia unor mioclonii velopalato-fal'ingi0ll('' rrtlcscalimitate tloar Ia nivclul vilului palatului ('.. llol.rt:t. lrrjt riintr-un cleficit al neriilor danielli' V' VI qi \rII rle o 1:altc.r'{irr.i cll r'.c r. 196?..eltr.ltalm. " B oid h tPl .e-I'oi'n saw .i r..rr iphll*1''Iali.ronul lui Pierre Mari..i.nti' a perechii \rlII...ol lir.rr lrlrrriri.rlu supe'rioar(') )iittts{r.rozi'1.rrrir.alLerni pc fali Ii pc hornicolpul opus. (.tr.li lost c). semne cerebcloase (ataxie.z:i l)l.. \iu.lii llI r.'i.lr.'. hilatel'ale pc faJi.rrl ( lubier [i cu sindron]ul hLi Raymond -Cestarl..rtrbric" (atetozice sau balistice) la rnembrelc contralatoralc.l.rrl..lrcrvikir' (.'f. irrrl rri .rrri:r. care .f.gir.i. $cmi('|)git'' lulburii. tttuilrlrirrltri dlt.i1' rl. (r) sin{l. (l${'l}) care.bld.lrllfii' zo ele dosi:tlo YI qi YII..v i t. cu tulburriri dc sensibilgczicS.."). (de obicei termo-al61ezicii.srr.'. 1981)..t.i n s .Jtl'{c Ill r .ttl ht.ttt'slczic termo-:]lgezlca! contrulaieral:i.'i"1.rrilkr a I'[]ului palatului \i 8' corzii r rt|l)i*I .i i . ti.... r r .:rl o Io l lI l.Il.i i . u l Jcl nl l (fl ol ' (l o.oi ii (ctr orractci' :tltein) fi llgii hcmif:lciale'sub-bulbal sinlrcm'tt'l (lsch.* i l ii. 1965).talateralc...lii supelficittlc r1ilrtrri unale. rxltrlrr.i N. i.pl rrxl'rrltt. Schinidt si Jackson).r.llrtt'I 7 ) Sind.nr:u'lctt' sILpo'iorLrii' d.l. inciusiv pe 1imb5. l !(l llllr 11l rolrv('1'g('lrlr. tr I ( |r I ( r I I r ii. disocial rulgozicl. ctl m&r(! l czi utri i l h c m i a trn i o !i l &l c ro pul ni c de l artca r r r r r r i.llrk' (Avcllis. se ext'ind[ !i po mufc]rii felei qi/sari ai lncrnlx'nllli sr perior fschott. asinergie.'r:is". In cazuli]c cu lt'zitttt.itcsl.ii"r"'iri.-i irlllrrrtrrri alcxic (Ilcyer si col*b.i i ' . | :t'i A .r l iitst' l .

rtria este frecyenti.vi I I I . l.rr lolrrl r.tl realil'earn un cont€\t clinic constil.P: unii autori inclual qi aspectele serniologioo din scleroza lateral5. ll. alind impresia unei hipersalivalii. In tonrte raro cazuri.olrri.rrsrr ! iu'hLiWclnekinli .ttt.t ol.rr rii t'iit'iLralo tosl)irr11.nieni. osl.t.lr. roptt: ale nlr. trnrlitntlttl itr. prlr.rirr siurllorn .rtiialt' cu o par:llizit do colYclgenli. parkinsoniene qi intenlionale.io buzclor'. care sin1.iciuqi Pascu. Aflgilur li cola..rlorr rr r. paralizia pa.i I V. (iirho qi Kovarik. r'r.o Iltrsorl. de asemenea.i. uneori gr&yo (Black gi llyatt.r'i l r. cu tulbuldri de vorbirc (clificu ll')l. pemitincl regurgitarea fluirlokrr: pe nas.orrrrrrrir. k'ziuni ale nen'ilor cra.i tuioritrnii) de partea opusal. r ilaI i/ . r ' i t l tl i t' tt' .Claude-Laye?j ("'(u silldromul lui Xothnagel ttt Ni'nrlronrul ) se r .iyrli"l. tirnblul vocii captrt5.tor cu precedentulr dn'.'aliuilud.i rrri.rll(! Ltrt'ttlor' Iorrgit. l.. ptllttlriicri . rtspectil' r regiuuii a.B.Ici i tl sttl i rrl o tr' .r'tn contexi Bemiologio crr:ifectarea ilegernerativi. respectirrult sind]om talamic. l'rtyrviciu f i -^Dgiil.)strr rut sitttlurrri de suft'rinlli il substrr"n{cicenufii porirp()duot.Itr.t cu o midriaz5.izie lt . si utl nntu.zi rr rrli r r olir r r r lr r lu i n l e ri o r). iar corziie vocalo sint in pozilie &nol'rnali. . Ttrogresirti (P.. a neuronilor motori din trunchiul cerobl'l|. cit.rof icit. oil oonsfituind cle cele rnai multe ori o modalitate cle debut a acestei sufcrinlo rroulologice. Ao|ul soapir. Bolnavii n[ pot pro]rur|.rrrlt.ltulbrrrtrrilot' Atrofiilo ttluscrrlrrlotirrl' plozrrnto rJi vizibitc.l ttl i ru rs l q i . care complimi in rnod dlect nervul IlIr pli'r rrrrrsi lrir.sipaleze izolote (lo ntlr. lr.rd. rlrlorilri lrplrrlui tri leziunea est€ situati. Apoi se asociazS.bolite rl reflexelor ?tpilare.t l rrrrr r r r r iiI r r r l :l tl . sindroanzeleltedu. 19ii8.ipsrr.hrrriioc rtkr.l rrrrr.i lrrin tulbrrr:ir'i extrapiramidale .ico . s-au inst.l. doar un $inahom in cadrul unor variato lxrli r)curologice. lt) N iniromul.ntele royw: i.Ir.r.lirlsesintlurattto posterioare'p(r al't{ttil irlr'i. .inute de citre buze.loltosl.tiu. 1969). .tU norinau'il tr:riluce o leziune 1a nivelul eoliculului rirr1rllirrt'...latului moalo. asemSnltor cu plecedentult se manifest[ 1r'ir lrrrlrrlizirrotrulotnotolulti comun de partea leziunii qi prin hemiparezi.t?erio{Lre :t1 Sittdronul lai CltiraE-7'oir-[icolercu se caractedzeazd.i.tr 1rl(irrot. rombcncefalitele.irrrl.r'ese atiaugii. rle cele mai mult€ ori nesistcmatizate. mrrsorrlai.rj. 1975 I l'opovi0itt i1i coltlt.rornorhth.i cerebeloase r' lrlli: 1..te oalutir:tt ztlt'. It1 triurltrtrn.ti.r.I i rrsI fol sistetnatizate(Loeb si lfeyer.i pe muqchii rnaseteri qi tulburi.ul ltti Niaolesctt.lorrii .IrrrrrtIr. ltolrravul este.nferi. TulburXrile de deglutilie sint frecvente.i trttrt .o1. contralaterall..rrcl r ii .clewlui l'.r'st.sau anestezio ilitelile )t s.este asemiinai.P apare in mod singular. il I in rlr'rr.l \l thtt' l)t t)t it l)cr(r(:hii lIr .t s1. palalizia. disdiaclocochinezir'. inapoia nucleului rogu. iar afectarea orbiculaluldi buzelor pelmito scurgereasalivei rlirr gura intredeschisai. In alte cazuri. sclorozr rnull.ulbLr cornplotanzii tftbloul serrriuloilio tlo vot'lritr:in I.io 4i lu *l. lrl |Jpecial ai ultilnii{)r neryi emnieni (do Ia perechea a Y-a la perechea a XfI-rr.il. .ile inJec. cu configuraiii variabile. aclesea r'lrirrlrrrirr.:t. 1970). li.rr.. care realweazd. lrrr.t rii rr.eqsib rlrrrr..r. motiv pentru care t^z^ reflcxS. chi&r o hi?oacuzie sau surditate (clatotil.-r de partea prrr'lr. ca atarc.irrl.r'llit. 1980). B.t milciuilor (le ridicnre qi/sau de coborire Ill(r rrr. Contexl settrioluoie Cele mai multc ..glolci.r'rrxr-a. de lcziune a norvilol orlrriolri. i de fohalie. r ir r r r r l r l l r/rr' l rr. A) S-a conturat incleosebi entitatea clinici denumitS. rlirrlr'.rrrlir.r.r'a.i rl.r..rorlucerea unei sonde nazogastrice. (Norris gi Kurland.prin nas in timpul fonaliei. rr..\ ind rot. atrofii faciomasticatorii.b]ale 'rrlol . ptitr protr'. dificultd.r1u $i {la care se poaie asociafi o leziune discr€ti pir"amitlald.i{ia lichiclelor lsi a solidelor.eciniit:ltcil lulor'(]i c€rre. $irrtrnrrrrrltr ryi tttrtryoltilrtt tn:t. Sc poate rsocizt lrtl sindrom Claucle Bernard-Ifsrner iDsilrrlrlirl.ri ile masticalie. Ll ca.\celsii. P.prin hipel' ( irrczii rl ir.'Asocierea aproape constant5.ul buriri de respiratie. pirsterioari. percchii a IY-. III) Bolikt eredoilegeneratinte .. lrirrrb. in special cu rinolalie). Palatul noale devine imobil qi aton. ln cadrul P. in r.. I)iza. P. 1951). oJ Sirulroutul lui l{esxenbau. irrcrl.rlngol: ! t ) | 11 It1 flitulronul hti .. Popoviciu 1rr .do lctltnultQle cu]rrind mai multe grupe de sintlroamtr (l .i cercbral (polfur\tcirfitlitels de tip inferior sau superior.lgezicil (sau un"eori pentlu toate |'r'||IlrIlrrI(. ropu (sau.r i ilrv. 1976' 1980. ceeace face necesartrirrl. iar gura nu poate fi suficient de bine inchisX.ttr. poate fi rli'r'lrrlrr i.r r r r i r.ritrcctcbclorlsfl homolatcraH. o li l l rrtc trrIrl r' Io r' IIi ' l ..toate 1l hemicorpul contralateral leziunii rrr. herniataxie. r lin irrrobilil.)01xrvioiu.ct irtilto.lirrl'r rrlrolilt.trtl rtrti Lr.. datoritd incmcild. rapid pinii lzu anar[rie.lioase s'i imunoalergice d.rrrn si priu hemiparezir.. \ l11 r ' r ' . imediat clupi elebut. amiotroficd. l ttlbnlilli pupililrt . a rleglutiliei nu poato {i rleclanFatd. r'tt prttlllizit: 1. Ll crtrc so asociazi['.sciits. nrrrrrilcsi.l!. qi afecliunile demielinizante inmdito) produc variate tablouri srrniologice.. 1965 . 1965 . II) Afecliun. l9S0. rr. complexe.iotttl poduncular (Ileadorvs. Dificultii.litatc nazalX t. $i prin hipo.ile iniliale in vorbire sint proclusede hipomobilitatoa limbii. vocii.b. lullrr ri}i dc sensibilitate.i in doglui. a tulburlrilor dc doglutilie duee la acumularea salivei. lrlirr rri.t. rolect lingualelc.aluh 1. lt'11tnrttlu. paral.nterioare a tuberculilor quadrigemeni l1i plil palaliZi:. 1. Iieflexul faringin. P) a adultului. selniot) '\inrl'rrtnrLtlflrlerai cefebela{1se lrrllrr'.rr lrrzirrrrii . lrlclil'ot t'r. Bolul alimentar sau lichiilele Du pot fi l'c!.rr.r.rl rl rrr' n l i u l t{ r. ll) ( ii r I l J o p o v i c i n ti c o 1 a b .l.rigiditate extrapiramiclal5.I' I'eprezintd.rlrri r'. o pirlrllizie a..i rftrtio \\ r'blr'". xtr IrII l tsrtt' i l t.B.:i d. se produc milciili invoL[n' l :r tr' l r illrI llt r lr .). rl rrl l l rl i i r lr .Ilenad. Bodechtel 1965.si Vrriu. Completa paralizie a mu$culaturii masticaliei duce la dl. Popol. Bolaavii se ineaci uqor cu alimentele.url.l I )| tI | | |t t ' t| | t t t .| sinr|rorttt:I.rr':rr'1 priritr-o paralizie pzrrlialii ft oculomotorului comun cle rrlizrrrirz.r. lr. faseiculalii po linrbil.l.11)l-rl3. P optl t i l i rr i: i l' r r s r lt . 1980): qj .r. rnandibulei. prirnolo [rr.B.|.in imposibilitatea de a impinge cu limba alinlontcle in fariDge.!. lic il nr { r i..i orr tl u.11.lri lriiclicLLlni qil uneori.orrr'.i i. llo irrrrrrrrrrrrrr. p rrrl i c ttl i rl tl i p l rrl trlr r i lx x lt ' t ior " r r ' t l x{ l i orrl l l l tl i Iti 1x' tp l i i r y trtr' * r i u .ui1. Castaigrx) {i colab.n rlisp:lr'e la multe cazuri in plimele faze ale bolii (Bonduelle.. 19?1 .o tona.azuri tlebuteazd.t'ii lrlrrr.ncu'ln'edorsule) :! ) Nirult'oameletrucleu. $i evolueazi.zo lrlo lrolii. l{)(iliI rolnnii Ii/sr. 19 8 0 ) : sllperioare se calacierizctzX.itlii r p l rs?i .etntnah.rrlizrrlc rlc nsernenca ilc partea opusi. rrr'lriLrr'.i dispa. 1)islitgmug disjunotiv' rrrirx. 1971). Ll oxrlrttotrttl sl.i.oare ule rLttaleului l'u.clo inchiiloro contpletl zr.u rrrrrlisrro (Aqgin.] 1 9 ?2' 1973. \r'rrl l l r . ltlirr alcvlism localizatle iilturr' lixisiii si .urlitlt.clo tii. do ascnrcll{ll.'iili inrl)lrlntare (de tip coreic.egenerative implioS.

. l t r n .ll controlului sfiloterelor'.nt.ro is:i rlr.i l .IIt. Tipul ..lesttl rlrr lar'. 1971). t965.o r r Ir Ii r I:r l l r r l tr r .hrr..':i) r. amiol. ltr.olr.numai pdn examenul anatomopatologic. c.b.t.. altor sisterne.llrr.L. pilir. t r r r . Diagnosticul cle P.P in cel o/o din cazuri (Nishigaki.lrlili 'iJ P.r'ltI..rirlir'.icolab. frecv€n1ei irnnoi bulbare fa!d. f.rcP.P in eadrul ac€stor forrne sporadice de S.niqIlo.1967.oltrrzr.B.t). 1971 l Zellrvcgrrr'. 1. :tcr.si col a.i eo1ab. hnllttrni. 19?3). 1970..i1. 1969..i turtttr.rd.l1)70I .. progresiril crotui.pir. Narnba li co}ab.itate $i. rrrr . [i Jol]r]m{!.P asociatd.' l.o rrrri rrrarrr la biirbatj decit la lemei (Girke qi Kovarik.xr.. [.'r(.l. r. fi intilnil.B. Bonduellc si mlalr.osurrurl) irriurli rlr. s(r l)oirl..r(li(l(. . Doar puline cazuri plezinti .t)65 I l. 1966.siVrrstr. t t t ir iiir z i rr i rr r.L. r\('o!li col)ii.1971).orp[rea fie ca. s il r lc rrrrrl i c o ri r. . o) P.. L972.980).fi sirrrrPrrk.i r:oltrb.1..(sindromul Shy-Drager') s(r 0r|r.l l o l rro rrl ci tl orl l rsl oi rl j l l l rrl .Nu s-a putut insi preciza nici un factor ereditar..r.ou surd.rrrrir..l.de.P.eredo-familiald.xrirl. llla. rlrrr crrzrri {.l lolilrr .1972).rrlrrugr'i t'lcrncntesemiologiccde paralizie pseudobulbad... 196E.r{. es1. a S. ia.rrI rr rlo lIrllrli l t r ' l : r l r i o g l o s r r l :r l i tr g o l r r r . tsrbwnellqi cotati.v€rr1. llr72).l i IrrI r. Dintre atecliunilc degerr. It. c) P. nL afectareo.'rrrlkrrrr r.r'i irr lrrtzr. un dcterrnitism genetic de tip autosomaltlomina[1.e pin5.P d...tro J067.L.l' puld poate f i st..rrlrilil.B. . 1{}(i5. ExistL $i cazui slor'. [Xifi).ttii ite Marklanr I li I ralv (19?2) ca o form5. rllglrrli(ic.\ !l'i1tul sporudic al B. I o I | | | i .P.. Rai qi Jolly.lutlilii (lnxr.itl..A.1. 1970. a se putoa contur.potentitnea orlostalic.A. 1965.P in alte boli degenerati.l l l r ..corcei cronit:e Ilurttittgtol cste litrli (lrnrli rjr Vrrin. douii. Ilrrglrtrs .irr 1i r"olllr.A.-tisrkt .r .B.7.)rrropl. lrrlrli .. lirsl.re. nucleii nrlzt'rrcr.. lt?lt). plczirrlii u l rarrsrnisjrrrro :r.atd. se pare.llrrscit-rulirliilcrrpa.T l .si sr.I'. r.rrr:rrr. 1969.u11r:lltu l otntctelizeazd. |lr (riue poate Si apar5.l i r I i tl :i r r r r r rr r "r I i r r l tr r r |o z i l i :r l r . deqi so prrrrr cii uilt.||rltl' r. r'r. 1971).lrlizrr.fie opticd. Jorntd sptoratlicdrlie ca Jormd.r.t { | l r ( .) cuprindo 3 tipuri lrt itrrripalo.r r r i i r . l lXi9)..lrliit.ri colab. tpinulii juaenild ( boala l{. ' llrl.11)7il)..P asociaid.. t IiorrrIrrt.l ic (trlri trlrrsrrrrosivirrri. uytr.1ilt l (tiiur.illcniglc.P asoci.de para.lo. 19?3).. incii rlo Lr rllstrrlc.lirrrllr lr.cdla adolescenli qi la adul{i .I l)i l ).i Constantinidis colab.I-.r. cuprinale cortextul clinic de P.Nishigakir1972).\{eadowsqi colab. care va erolude leziunil{. amintim: tu) Hi. P. Campbell. I rrlbuliirilc bulbalc pol. lr\)zirLl.A.it 6i cohb.. lt) Sirtlrotttrl Riley-Day este plotlus de o ('legcllerarc rr lirlrrrrr(ir.1) P.ii rrirlrrr. :!) Grw)ul sclermelor lateral..1.A..e amiotrofiod (S.r trrflcxclc lmllta. rrL' trllt ikrl.i('olrrb. S-a raportat o creqterein ultimii ani a..ri sr. cu abo.rrlbrrri'r.i ll trrl.| . Astn...d.i rlt. l iculare a bulbrrlti.lrrr' llli0). (Colmant. ii)0?. (iolline qi S'rxrlst..t(.t |.. .moblonhopulnronarc . Bobowick $i Broaly. Malkland qi DaIy. r . I.Guam"seintilnesc.ttofii spiuale proximale pseuilomioprbiccr.. parkinsorrisrrr1i rlcrncnfi.llurtnt) . l.hrlltiu . a bolii Kugelberg-Welander.uzlr|i . ICtrlo rrrlx[lirrrl rl(. rr losl tlrsctiir in cillcinoa.1(. nici subIr':rIrrl irrfcclios plintr-un virus lent (Gibbs qi Gajctusek.. 196?).ttlurt l: l{ l . !) I'.zrrrisporadice(Cazzator 1969.i tulburdri tle tlcgluli{i. rnanifesti.rrrrrir.) ..rd... Sahar lllrr t r .i l i rli co cl rpul tl tci t cu aj ul . indeosebi in jurul qi pestc vhslolc rlc 50 ile ani (Dazzi gi colal:..ili. rntrxlibulil csto ciizrrlii.J965. ot ' t t r r r f c lr ilr u p o n rL i l l ro l rl rv i l o l s i .. 1{}71).]rrtroti l ]al l tl i zi i l . 1ru {. lr) f ipul .realmentevirotice (Popoviciu :r I'rrrr:u.|.lr.A.ent la tulburdri circulatorii gi respiratorii foartc ul it v{' ' iladrc nozologiee 1) Paralizia bu. r1iirr l.ilu.1\. }Iiiller-Jensen Fi Be1'nhardt.zi r r r r i i l:tl .( din cazuri (Brady .rlr.Ileryilol(franieni(inclusiv bulbari) a putut fi demonsl.lbard. a) Atrofia musculard. Oclo rnai rnu]bc cazuli rlccrrlcrrziiirr lrrirrrul :rrrrle v ia!.. 1001I M rrrncrrl.'i.P purir. si S. precum qi tulburlri cardiaco i trlr Iiovrlscrrlare. 1972).hrrn:rnn si colab. (1.t:e..rr{lr rrrrrri i. li Illlnli{fr.roIi rr. il) I\tuli: itr. S l.si lczinni bulbare (Dyck iJi I rI|| rI I ) ' r'|.r I z|rtzii in plimul rind plin lipsa transpiraliei.eziunile centliLrl vr'11r.L.r'e dirnimtll.iM(boala Yulpian.tj. sindrom palkinsonian.. .. l)(lgcneratea ciiiior corticobulbir...i allr.r'i rlc xrrpl 1i rlr.IJ.de Guam"'prezinti mai frecvent sernne bulbaro 11i riyrrrsl irrilirle<lrcit forna sporadicfide S.ol l l l rrriirrilor'. }r tulseteri $i urr0or.. talamusul (Van Bogaert Si oolrrl. {?0..c.P apflrut5.r I rI I i I t I ' ( '. llt.ziuni rrrrrllilrlr.b. (1969).lzr.'r'r rrnligtrr. in ailolescenld./irrrr pol rr. multe ozuli cu sindromde S. r.. l'.A.orii.r'.rd.l1ii chiar tiin articolul pfinceps al acestol autori (1964)li (l()lrfilnrrlri.1 r l i l i r o r i :r l r .iillr.B. ll\ . Tulbut'ilile respiratorii pot fi cauzate de pareze al(l rrrrrsorrlirlurii lt:spiral. relativ rar intilnitii in P..llcll hrrlr l l.r' l rl l rrzrrl l .rri lrrillrlrri 1i porrl. 1969.1969). tt tlclt'ttniltistttgcttr.r'rr i .L.tttiulto.de Guamrt are o evohr(irr rrrri k'n1t1decit celela]teformc (Ilirano qi colab.atrice fi Gastaut.rlalil tliltre complexul parkinsotrism-demenli.fl./r'lota ltrlrt(l u. (lllrrirr qi coLlb. rrrli mulfi autori.sl .B. lrl :.tlcitni (li rr olz u li ( Nlu l ln l 'r r colrr.tOfO.l i i r ' r |r r .r' . ll)?it .nninism gonetic autosornalrecesiv (Srrith qi Patel.) 'l'iytrl tril.l .igrrrr ri colirlr..ii.r.l. (Jt)?{}).P a*ociald bolilor paraneoplazice ale siste.B.r t .rt rl i tt f ilor ' .lttolyninti. Boutiin qi colab.a P.r' llzirrrri lrtrlllllt'o( l ) t'rr. qi l l 1. Boudin qi co1ab. de forma spinal-d.sirrrrrllo .irr rrrloicsr.iii pe musculatu| rI llu I l ( 1 1 t . . til. 1969. o asociere intro S. Nor..chtnlLrr . alr url filcics irrtrxltlcsiv.d t) tllntlit rtttrstulurirpittuli in.tliivi duc frec\. asemdn[toarecu cele . f6rd..lizii ale corzilor vocale [i chiar de crizo lcslrilrrlolii centrale (Carala$li colab.B.1 .()((1as1. Tipul . t r I r . prir) |l. 1966).rnidale. ronfirmat 5i do :rllii ((lrrlrl.rsirrl .sociatd.rrrrr. . particuiar5.. rtr tottltlitul umri sintlom tlc sclelozii lateriLlili.. r"'lrl (\':rrrJJogaer't.dlt. Serr.. lrrrlllrlt'.b.in ca.B.B.\iri qt.r.L. tf) P. cu supnrvie!uiro pirrir. fie in cursul eyolutioi (Hirano ri rurlub. losL rlr.lrr. q ll:tlrrnthr) ltl Atrotia nyuscu. spinald.trrl l { i c i l ro l ii .lu. $i 1'.ilar tle iS.rrr' ' rrrl r.. cu inl eresaLea qi a newilor bull:ar'i (Ilrtrurislcr'.r.llilrr.pl.B. ltr forrrLcle rua.rtl l o lilz li. atrrrir..i i rttu. Ilriul f i ltrnofy.r '.{.a un sindrom ^apaltc (il'r'ilk'l 1i colllr. 1itrl r.ll:r.r rlescris tulburili ale motilitiiiii esofagiene li gastlointostinal(j {lirrrrlucllc. tr'rieil SiDmery. l(.q. au fost des(rriso llr lorrrlr..i :r l i r r .irrlii ll)7. r.11170). zitrlr'i. 190{. 19 69 ).P apale fie la debut.. 1971 .r'orrrIIirrrrIr'.a {ost consider.eGuamt' reprezint..ollb.A. s-a velilitrrl lrr l5-2io. f:r.. Brotly f i cota. l1)?1 . tlitt. Namb* fi colah.' lirrgii selrlele cuntrsrute t1e acestui sindlom.r scrnnolebulbalo sint tnai frecvenl.lu.ulosorrllldourinlmtl.A. 19?0l. l.'ol'rn(r dt) S.t prr Iirrrbi. sindromului Bteele-Richardson-Olsaewsk i u.

cd.olihoraro" (sinoinezii. rapiditatea qi precizia executdrii lor.u 4 ) lluantenul. progrcsi.Q.liiactit.r..lii actiue (s a voluntare) ca. oto aai.ui.a per:eohilol IX. invitind pacientul sd. Se procedeazS.pachimeningiti hip'ertrofied cetljcalcinalte E. o ala..(ldeyai J 071. Ba.in motl vohtntnr.(de obicei ]a alcoolicii eronici).tumori ale giurii oceipitale.tsnortlo rfl(rrdo Ei alte euplordri newotiaiologioe littp gra{lo: lozlnno po ncruontrl r.execute tn nurd sistomatictoate miqeirile fiziologice. cauzo mdi I|('ovonro Illnd Bclerozalaterah a.rticuliro Ei dccelaroaroflexolor patologice phamida.a. t) enplorareamotil. Ia nivelul muschilor striali.eartrg-neaz6 adeseatulburxri paretjee Ei atrofiee Elos<iruur)gol|. afecliuredesrulde l.asegmentara.. XI qtXtI gi rii1.ycrlr I inrclunlarc. incepinalde la nivelul celulelor giganto-piramidal'o ale lui Setz dln cor.lr:qio . pe virfuri qi po c{. glioze mie)o-bulbare.or9r1ial gi fald de com-prosiunile cewicale-9i {uo.) Examina.rr6 -Iiohuror). 2) Tottleauna acest examen se comptleteaad. 'tJ i 'l i r.ol.rofloxo ds trip16.a .enlualelor mifcdli..enlderea a:anhtalelor ni.ili..l. si. tloliciant[. e\ eaptlorarea molilildlii ytutiaa(a tonusulbi muscular).itdlii. r.rioolaaia. staliunii ortostatice rl) euam. al saltulwi.teutd a m. paameai. u\ enarnenul. Iilank gi colab. elcol.Gr4sset.a. T._ de thiamina. .l . l.i.(.nats. -. au: a) aag oraraa. ilno{itX de modificfui de excitabilitate electriod.enul mersul. lniduva cor-vioaH qi bulbul).td.cauzal d"de o . asociazA. not. (lsu protiodsoinrlicnlli d0 dia. fa.rlngee(boala I:9tt inalta. $uta. cal. 8o. sd. rt .otititd. importantit $i progrosivd. I.lforlonl lo 0o nlvol.).d (Vicl.enliereaet. emmenul.ls il do . aceste-situalii se nai impune G*.. I otalS).alin toato ar"ticulagiile. lsliun6 muBcIlor[.a tleficitelor motoxii (p&rezogl I&_ nrljzii sc faoe prin : 7. .or qi colab.) contribuio ln. llingazzini. b) probele speciak pentru depietarua pareaalot (lrobele lui Band.roroprozint:i ansamblul tle'nrlgc[ri pe czre un individ Ie oiecutd...).. (bipeda. .lciio).:i ic si demenfi. unipeil pi al Jugii.1 EXPLORAREA SEMIOLOGICA A DEFICITNLOR MOTONII E:plorarea seiniologic5.rn tnsu.1-r' .miotrofici (inclusiv sindroamele de SIA) qi niringobulbia.M. inrlicd ils obicoi o lsziuno r! Trouronulnimotor periferic i b) nmdificdrile refloxelor ostoo-teud inoos6.lui-fVprnickr.re:| a.oxulprerolandic qi pin5.. fr.retrac{ie otc.dutomata i g) ertid.uniperld.Vasilescu.o funollonul{. 3 ) Semnele asoaiate sint deosebit ale importante pentul. o oftalfii{i.ro {1uatontio amplitudinea. ocle tloud. tottleauna Ia ca:atninurt.ncinetioe.ar.u por. lopograliaal paraliziilor: a) atrofia muscularf.i ]:fllpTlglo lr:tlrl uorros 4€riforico (rosp€ctiy p-iimetor segrnenrc j:i':lig $il. care Blnt axocutorll dilecli qi nemijlocilj iri miqcirii.tttlbrrrnr. O PNOBLEME DE DIAGNOSTIC IwpaRauzu 3. obsol'vlntlu. In. treD. t') lnyJqlo1ati.lna.r)ulDurur.fotlai nnnculare segmgnlure}. h) eoid.. otor' fi0ntru. un aUgl O.1975).oatlaul. . Si ilcrimind. diagn. iumori llrl ltmedu laro tnalte. adicd.oadiagnosticului diferqnliial lntrs o leziuno do neuron motor coutlel poriforio.

jiiti.ilisiisiii:lgslllii* 1!iE4.iii..i= .: t i'=.!+iiiFi:ii! 'ii = .i.l :21.iiiigli i!. t iiEiiirliiaiii?aiiiiEii.liiiirilial*.i .iiEiiiffl iiiii=i: .i3 E= s i1!i :.: "=:ii.Eiiii. ii::i:i .:.i:ii?.E: i iii.i ii:+ :.:iiliiilliiEliiii ts i =iEiiiiilsiiiiliiiii:iiiE.::i::1:.

v c-^ hD d) o ti. \ -^= . [aiir E E riE iiE " o ' .€ .:iits F 34 E !E .-:5 > _3 i -.'li o i tru r:Gt!I ..iEEEi.3 :i:= i >} i :..ii: I = . i:..=? E i5!i .: -- =a= {_--_ {\ rl .N3!9 rs3iEeiri iE= !:i. lE l .::'=:':?liti .?! F.: Es fi. i{ > i .isi * sF i:iiEflit. 9E = ^ '- o" < | i g=F.E! i.':! !1 1 d t d 0).r. Q A a= P . .d . A I : :"TE T A. ' = = t 1= == .:. :!if: 5i ?i r$t d ".^i = '.._- iili.a?Etl::E! ti ! . = I s- . IElEgE E.6i i .3 ll F o o E cB :l e E 9 ..::- N !!5 E.. . .g.::l1iiifi j'u giiiiiiiai i . ig -NO..?rii€i.()i I 3 : *: I !i ii F: " i i =.Y= O^v^ H I t\ r.r { .i :3 ci -!l -F : ..i E :' s j -:: ' "5 i = EE .r..= . .7 .' ll H.-.!l X.i. ia ii ri : iii' {:: iii : i.3 s* iF . s A6 5 € = .

'multiflel"e hlune ltrtrciirltrtrr fibrele corticoslinale ale membrelor inferioare la nivelul cmisli'rrrltl cllrr brale (centrii dvaii.r nici :rlirzir.r l r l l d 0 o b i t't'i n t' r 'o ttt'Ii Itti I i tt ( i i t'vr t zi l t'.lilirr. . tnirrlil. tlrr ttltt ron motoi peiiferic. tle etiologie necunoscuti incS. tultnltt'rrsitttti In(nlulrlro. a. rnusculilri) ..ri sfincteriene. este asociati.. care de multe ori realizeazi" de fapt o tetraplegie xpirrrr.i vrrliitt. Nivcltl leziunii me:lulare se poate preciz2r.ctLscrnnepiramidaic irlso{.fiiio $implo Ii prin rlo rurni. rllorrme cerebeloase.ttt tt.. 1' p rt. rrl rlrrl'itril. p ttl i tttl l |l r l i zi l l r i r t.fecta.oparaplegiile :l) Pseutloparaplegiiieprin artrite acute sau clonicc qi tr)lirr rrlllorr\ l'r tlAr|ri' protLucfalse dAficite rnotorii plin anchilozd. tt.antrcnc:izilil nttitl tltltmalic. Oa atare.ico sau bactericne. plin tulburili psihice : t. coxNrNlt)z"lt' f.1. i c r r ) l tti n ttr l tz{ Ir r {fr r l l l l l t' tttl r Itt|:ttr '. ' l l i rl ttta l .r'uitt lritlittri lroitlrrli plrrtlttsii llt'olol rtL' sislltttttlttivtrtttlrlrl-ltltzilitt).T n ttt.ie 1'rrl-rclit'ii. Se recunosc cu u$urin![ e]ementele senziLivrr lhr sindromului Brown-S6quartl : abolhea sensibilitSrilor profunde rlc prrltul hemiplegic[' gi hemianestezie termo-algezicS. de clezintegrare brali..ediagnostic paraplegice.ic lr 1rloIorrr. cu ltaxie gi/sau cu tulburiri t1eechilibm (ata.o-cerebru... -$ollcirrrr ll){i?.).o.elinizan a (scleroze muliiplir. rlrrur priutr-o monoplegie inferioari (crurali. tr) Pseudoparaplegiile r | | i r Z r) .o-railitttl1el1tpv'iN1i1t(r'cttpttrlit'rtt.lr rkr rlitguostic topografic qi etiopatogedc ale paraplegiilor in sensul (atit piramidale. tl) liilirrgrrnielie.rrl +r'rrziiir(scrrrlrr'lr. :1.(probabil progresivd.rd nici o :rll.plrrgii). ir r r .tt{rr !) J. Paraplegia poale fi realizati atit de leziuni ale neuronrrlui rrol.irlrr' slirrrr tlc stllrsilrililrrlrr r.-c) tliagnoslicul dc nivel irr crzul paraplegiei pillrttirlrrlrr (rpi rtald qi topografia acesteia.itc. din boala lui Little q.r.'uxt.lirrilo r1ohemisecliune medulal5.rt lrrrrlizrr.3. f5. Lrr bct Ouloame. Pfi n t ttrrtrrt'r prin ]eziuni multiple din sclororll llr plii('i' iimil-arJse realizeazfi p:r.orlrr (simiLt. capsuia interrri. tllr cu pretlominanli pe un hemicorp.41.a unor mici atrofii radiculare ale muqchilor scapulari qi :rlrr I nllrozului.plroLrmSi de tulbuli. trilrr.. care se extinde lent gi la rrrrrrnbml superior.e t't'l t.0.r:cfulitele.lr' . nici paralizie faciald. rirr r{ uluirnelnice.trr.. in acest capitol vom aborda pe scurt pamplegiilo lrlirr lrziurri r1o neuronului motor central (cortico-spinal).. Forma cetu mai caractelistici este realizatii rlrr iririrllornul de sectiune ttansvers'i. este situa't5.a spinald este ipsilaterali.: sindrorn Bro'n'n'S6quard. iar'leziunea medularS. 1 1 1 . Nrr rrrrri pot fi utile in stabilirea cliagnosticului de hemiplegie spinal5.icln-1talirrull.romuhti parapleg'ic este necesar sL so I). ictus $i fd. i l ( .e sutt.rnirlir.rlo.2. lroli r lcgcttot'. l ..1 l) I't.ele r rrrrrioalcle probleme diagnoslice : sirttrliltrzr') t) Mietitete(transl'c*er in spccial.l !l\r .rlirr rlrgcrrerescen!5. Este important de relinut faptul cd' dcficitul trtolrtt' lrtrt lr' l'i precetlat sau inso-tit de crize jaksonielle loca izate Ia nrt'rrtlt('l| ittiirtiorltr'. {rtumatismul :rrrcllilopoieiici. flrrrniplegia spinalf pouta Ji' reut'izatd'de : :r) 'l'rrurnatisme.lii srxt{iuniitt'rlnsvot'so) '|'ir.Eemiplegi.i.ivotlirlactice.rrrr. ale partea opusr.rr grr.lite $. e) Tumori. ccrobtrl..ir. zir at'iololorplllattttttlillttc i)tr)(1('s(r lr' . lin sindnnnr lo topogralicSi eliop&Iogenia 3..3. ' Bodechtel.eseacu realizarea de l.ullc'ziutiilot' I ti I It'I Irt It Ir' :'ll tromlrolkrhilri tlt' sittrtr lobuftui paiacintrdl (meningioameparasagita'le.l . pedcadon:lla' poliradiculoncvriticd. l. sindroame bilaterale ale suferinlii a altelelot (j('l!fl)I'iIl(| itI| | ('r'i oar'6etc. lr.multipld.rtllrrrrluitrtill..pirtrrplr'g.11rr1.u spinald.'r'i.". luetice). 1. l'iciiliIrl rrrllorolor qi l nivclttltri trrlbtrdrilor rle sensibilitate . t'uslilrrill ritl.sint interesate fibrele piramitlalo (ad.lo. polittrrv.rL l tl rti cotobrl l hr I)r' i tl i l ' i \' {r si t.cril. In diagnosticlt'l sind. Nu se conrrlrrLri rrir:i urr semn de paralizie supra-medulari.si i.or' rxrrrlrftl.In atelo. lrrrl.1.u sau JarL seinnc prt'tttttnitolii gcntt'iilt. tli prin rndiogr:r.'r'r'iolt.orirr.r5.). rt. t.Ie. a.tiuni b) Psetttoparaplegiile silttltttrrtrtt' rrii.ictrIo.le :1.t'ili|l . n t. boli ilemi. ti' 2) E'Lt'rdroam. :lJ It n.a fasciculului piramiclal) so tra.Problemed.raplegi1le din unele encefalo-mielite. e1ectiv5.r l t's0 l r t 31l . stirii de constienli. rlrcr"r.rrlrrrrrrIrri r.linizrtn ' 3l Purapleeia paraunl'rald este reznlt.lir.iei lrrr'.5.lnatistne crani.)tulburirile sfincteriene care de obicei nu lipsesc..tulburS.sI.tialintre o paraplegi(' rii {r. i n traparenchi ml tos). cu semne r...'rl doparaplegie". artroglipoza congenitalil. nioi dizartrie.ri de sensi lrilil.abordi. cu neti.ntp[egl. (lirrr'l.t'1ivr. b) diagnosticul de tip al paraplegiei (piramidalil .tilrrrlo cu pril carc clolucllzri afec.) sau in trunchiul.I r ot t lt l oll tn e (s trl rrl rrl l r.r). cleasupra intumescenlei .plitt crrrrnonul l. cerebralal).p l 0 gii ( :r . Irrlt'lizlttrl t istt ttr paraplegii sau tetraplegii (cu predominenll pl raplegiei).ri vegetative qi trolice.o rrl numai Ir nivel spinal (indeosebi).r'i u"ii lrlogio..rr llt'oottsc: rlrrrlirrlitrizrrttlrr. al.il. Nr: vom permite ca in continuare s5.. boli tlernit.lr Ilr hr. b) Mielite (virotice. rttitti l.1. lui : paraplegice Q(ul.u r rrrl rrsl i r l. :t ).i prin imobilizrlr'('ir'rr ul)t)||(|iIiIit poliartdta c\-olutili) cronicil poliarticular acut. care intruneqte o para'plegie cu insolit5. erodoataxii spilo-cerebe}oase'sindrollntl 1. rlirr rrrol..o ra..rr. 'lrecum $i txrt('prin leatuni nt'ultiple./. pat itzit ozt: ill1.drtl qi colc tlist'tttiltitic rilol.axia frontal[ a lui l]rrrns) ..toareleetape (Riser' 1952 . care pot fi re:llrzirl.. limitale snbprin apreciereamodilrrziorrrL'r.lr'. intereseazi' numai rrrr.otl I r r t t l r .1965) : a) diagnosticul tlifercn. f) Discopatie cervicald. o illirtr' l.t'o lli rlo lrrrrrplogio spiltrr. h).l. plrrorrrn qi prezenl. : tl ) a Z ta . de tulburf. ($i rrrr plirr lcziune emisfedcd.tt )) I t t oot ' t t 1' .1.3.i1. ischemicS.zl ttttI P l | g i i s r t t t l . f6rf. lc rrcoencefa.r.Jrnrte rultitl.t1 s ii.r.niene.'t.rtrrrrlgr'i in mod logic $i succesiYurlf. lonEituclinal.dar gi Ia orice nivel al lreYrnrrrlrri. 5i/srtttltttttologicr'.1tl. r':rrlir.. mativo care comprimL pittirit'ttlporttin.cs(ilrrll.i i.$i al'ttli{)s('li'r!tzrr 4l Parapteqtopot t'tt a.l ( 'tt |. lroli rlt' crrl6 tnr. r 'i | . cit qi de afecliuni a1encuronului motor periteric. Ilemiplegia se instaleazi.rrrIrlo|o. d) tliagnosticul etiopttl rtgclt it" Yor fi eliminato in plima et:tpii it tlirrgttoslilrt 1l Pseu. i tl tcoso |'r. in rnrtrl olrligirl. enceJalomielitele.ial. reallzind o hemiplegie spinalS. cit qi periferice).ntt'riltlr. t: l A vIti'rtIttIittt'(ot'Itt pt'irrstlltti. l)c cele mai multe ori hemiplegia spinal5.L2.ltr t'ulblrrir.Irlrrrlikr 1tol.r 'o l tt( i 0 r tstIttr l Il ti r l ) i {( 'l l l ttr 'l {'tl t' l |. lrilii.) 1) linceJaloptLtiti inJantile !. tle anesteziepentru toate modurile ale sensirrlrrrrrr.r'it.m separat problorrrr. btttlrtl.r'rrrr a. g) Sinilromul lui Mills.l.irr " rsllt'ilrr I . c) SclerozS.c.1i. rnultipif.. ..

r1rirlrr.lolvirr. inso!itd 5i rle tulburiri tlc scusibiiit. Djagnosticul se verificS.'Pop6viciu ryi t.lrirlilttziutttlr' r.. ' (rrri ou dureri railiculo-funiculare intr-nn^terit'olil limitat..lrr llrr olrirr. frqiysnls altddatir.senzitivomotorie.r'i pftreto-atroficotlc tip *idlcriin.sau extrn.Ilrrgiir(1ll rrit. Vari Surrrlr. .lrr lrrzirrnotrcylaxiu.paraliz izr. l. (tlrr... de multe ori paraplegia precedind semnelede nevriti I rrrr. transaars li ranxolisrnentul ttpintl rnl. Se intelege c5. nlrnlifii.ta sifiliti. (S. este precoco si irrrrortantd. Colby qi colab.lui Marian apar gi : keratiti.lopot plorluce paraplegii acute gau cu ingtalare rapicl5.rr. a hipclcil.5i iir ?xlilllrrletic . I'ir.rll rr..dare i.irr. brusc sau tapid se poate manitosl.. se declanqeze cu o . totdeauna in cliscu{io lrr rtlr copil s:l. de diver:e naturi (tumoralo sa. subdurale. \) Spond.id.ul de encefaliti. clureri. pierdelea blutali.lueticd -(Er.1. manifest5.lii qi a altor semno rlrr plri. nrrlrlrl-npirrirlo lrloblclno tlo rliul4rruslin rlilirrrr rrl. a fortei musculareeste impoftanti.r. r.qi cotab. rllrrrrrrl. tico scljce. ce{alee.irrrrr. liiirrl. urma. boala lui.cro.m. I[il| rlr ..de livelul acestora. .u.Lthaa.rr lIlvet.ri psihise importante (ca11. ca o JJoaU. sirl .icii...zirrrrii.cel mai frecvent un ast)tnenolr.6 . 1r'oooc. ri ri rrrri rIIr Irr 1 -l.cu mieiitil Erb).Dvolulia cea mai tipicS.". 190-1. q N euromielitn optiad..rlo obicei brutal. trrrlir}e1.lc.rriil:r.. y()r f i o evolulie subacut-cronicii.i I'rrzr1.li. 19?9. cu mult timp inahte de fenumenetlo clnurlicrrllri $pinal5.riir.. S. insol:itir. r.r'ii .'{ic.u sr.. r:rt:d.rr n. rrsooiiti'tr llr. r.irrrr.r' rr.'rlt (1lt tIIttt. loate ti dintr-odati' masivd.' .l crt trtiolil. licd"u. 1963). montielila.(j.cl. rlru'olii colornci. Irrni.ataciile (rumolismen'tul. extracluraLe sau intramoriu lllr.. In unele situalii..alare lant-progresiud.l. precedato rrrlrnrrirrlo o sourtl periorLdfl tle rahialgie qi ciaudicalie spinal5. .. ulterior.r. rrltttttt'ltt s1tit rr.olo orotrico. | 'rrlrrlrlr{iir. rnull.ntrarahid'iane.rrur. 1962.nr!r.r.ft . Schapira qi Palki 1961 .i de pericarionii bulbopontini. p.l.. (r'rrrc tle mulLe ori Pot liPsi).tle obic. autoimuni rle aut9ag1gsi11l0 .apoi sindrom Brown-sdqnrrlrl iLr shriit. hipoton:i (. Kright.i it.it.(Dri. cventual paralizii parcelare.i. apoj perioadi.intra.o) |eailiz.\Ioclilii iirilo irr.r'i LttIIrrrtrr. stu bilateral) precedd.rlrgicobrutale.rnj'i mulle pobibilitili de reaLizlrea dellsi[11[16e6o. tulburd. 197?.z opl.I primi.W. piramitlali evolul.te rar intil. ilsr.rrr. in scbimb pot apxrea 1y15iop11i sfinctoriene plnooor.i Deuic) debaji.-sitilit.. r. ittnii. boala l.it.1.. total.eaad.irtt.uni.bat. atingind mu.go-mteli.( tl) l'olk nieli. . in pataplegia rpasmodici c1orl. rneilulara ceruicala superioare prorluc rnono.iI JLl.l. Irrelo supoliotttrr (Llr. de dimileairr') rlcsclisi de West).ririrri.' 1977).tt'o rri ou i!nrllrloi..J) Compresiunilemedwlare colii.. x11 paraplirgic.ttrllico 1i vt. atlolescenli. cl. in funclie.Ohrqi rri lrr rLiti..ico.Itr1otrt crtnlial potrlt tr i..itlivtt.b). iar prezenta sgmlului hii ArgyU-fi6bsrtson.O compresiune realizatS. de clauclica. rrr 1. de la incerrut sDrrrt .aii a.. Cojocaruli c. I )nmii. prin imaginilo lrrrl ioglrr. l) Il telom. qi ertins5.irl(losoi)ou puserrri).l.usecurl.irr {r'-o paraplegie flascfi.'I llri? .. pludver"tebrale qi costale. str:i.c1.lt. (url rn:r.rr. Compresi:. copii qi Lr.neurologici.rrr.. in pliici acutrit l') Ilxistd gi cazuri ile scleroad.lili.ii1.ri parag) A. in cursul evoluliei rrrrci scloloze in p15ci..lj1.ian al ltti Ewing poate realiza o pa'raplegio lrrrl. .c rlrrlrr.[icr: plulifocale.)rirr' 1.t sclnno. '.zisocotiti.oru1'1egin cJ Mielita .Ja\. i:r. rr lripefrlbuminozei qi po^zitiviratea rr.1.ll h.tntto trlltl. 1rllrrrorri1.Alteori paraplegia esto lent-progreSiva.lrrilici rr.rrrl. algii poriferice. in liulrr unei paraplegii acute la un adolescent (indeosebi) sau Ia un rrrlull. 1962. l)itgrrosticul este u$urat prin prezenla conira.lrl)oi ilr r'\{'llll'i(rt c) l\l itrrl... Puseele evolutive de mielit5 in cursul unei gclerozo rrrrrll. sau sepoate instala doar o monolrl... cu extensie chiar la nivelul mugchilol irrrrlvrll.\I. ( oftalmoneuromielita.st:otttlrrnlri lji r. l l)?2). Bubju.io lont progresivir.IttIttittt|tlttlrlt).ziprea puiit in discufio.iotrro ttr 'itriLllitnc. mai ales dacai. i) llr.D')' 'i Oomptroaiunila nvdulara dmtalo ttti. rnol.ll'iHi rrlorofloxolor.Li (irrrltrosolri pilarnidale) Iipscsc.ebuio i. cltlrr cr{o ru't... cu tulburd.l.o b) Neuromiellta opticd'( oJtftl . (l'clrrlro li . cu par:lparezd.turi. II ei.neMetlin intli.o r.rr.uri\nr. 0voiirlrrrl $pro o paraplegie spasticS.lc. care realizenzd paraplegii (rrrrr hrtrrlplegii) dramatice.rtrior) pot realiza fie paraplegii.i. I& care se asociazdqi semne suplaspiuale.) realizeazS.1r qi .ytlsi.r lr. convulsii.oz.ivil.. in geocle. I 15tt.olii infec{ioase (febr5.iple pot sd.lr ttcvlrrriltlrrlr.t.. rlosigLrr. LrrL ilureroas5. .i.rr s. Lr. paraplegie spa8tici. Atlofia rnuscularS.liuglnosticu1 {'iilrrrrrltrsc tlo irrvi. l$80.-ttlicd. cu reflexe abolite. fa lialgii. tumori primiti.lie. rodlc'. de fonorncrtrr rlo rrl:urdicaliespinali.Alteori evolutia lent-progresivl nu esls precedati. spas t.instalmea aleficitului motor cu citeia sil. flasce sau spasmoalice.rr.lte encefalornielite .tits rah. Nu tr. dar mai ales pdn evidenlierea ghibozitS.tiltlr l' rl tr.nite astizi in practic.oti. .to r1e tetraplegie spasticS.in. in decurs dd citevi s[pt5.i. icil. sau chiar ani...rrr.' tip demenfiall ..[ntt t t.clrrrlrr.rrr r.De se.fgP". ll):14 Liirventhll Ila.unila aeraicd'la inletrioare rea5zeazir.do hrlbul[.otii. 1965 . : t) f*:lerozn rnultipld. l3r*usqi colab.i..II. 1960 ilrlrlsrlen 1i c'lu ir. .trrrlr.r'r t lr\rzrlrlir rtrol.u ilrflrr.r'cli1i iInclvil()r'clltlli('i.tlebut acu'l saLrsr-ibacut(Driig-nncscrr rn:ljoritatea situaliiior debuteazd. este unndtoaroa: mai intii faztr.rlgii rrrrcl. goneralc). ill 8 intlroanzeleparaplegice ou insl. Iformele ou evolul. oel mai adesea fir5.chii rr.lrrrryilo vertebrald. lil l[t. rrtr'rrrltrr.19?8.l\[.&cut{i e ltri..ir.s^.ctudi dureroase .zi'i.19i2.n.-paraplegie spastic5. rlil.r'actcrisi.lr.lstii.cent5. qi.i.i.icii.ginescu qi colab.tr.i trunchiului. fenomen cu male valoar'e diagnostici. cu senrne plramidalo irnl)r)rl'lntc.t rrrlr. rl. lui XIarJun gi sin(lronr.iplii lirlioii.sibilit. ai membtelot. Tn plus.fi. cil tabes qi.ice qi imunoe lectrofole rrrlrr0 rrlqrrrnerlte in plus pentru diagnostictl .ri de se.tragici brutalitate" (R5-":. -reactiilorB.r'r'irr.l.mini.lrlou sorrriologic.h:. Dpuic) poir. 4ollioit.rrlrrrr lol. astS.s-an conse]l]11:r. 1957 li colah .l diagnoslicut. sirrl. primiiive sau metastatice._plraplegii sau tetrrrpkrgii.rlurilor'.. 1i coi:rlr.lrnr rrr cvoltLtica.nrtnu. 1963).ta. cltt'ltt'lrrrtso. De ^obiceifenomenele generale qi meninu( rl(i l)r'ecod partrliziile cu 3-5 zile.. si 5 benzoi r'.Ie plegie.irii. bine prociz^.fl . l{tl .rrrrLclc l.ro cu s{)rrrno lrrrrlorrrj rlo sclorrrzi..ri digesljiye $i/sau respiratot'ii 'rll.]. r. radiculalgii.r. o paraplegio fiptrsl. ort cotrrplosittttilo tnrdttli.ttri(irrllritrrplcgii.lrr de mu lte ori precedald.{.euttiintfi.t. vcslibrtlrtlo trr S.0rilil lngrrstr'rlii (jI t ll. Compresi.1.iJrrl.rtIa nn indilid ti[5r.ilita tuberculoasd (boala lui Pott) trebuie suspicionatii totrLrr. 140 I rll lrli.iJ{)llLll(t1f .igrr. adeser... semne meningeale (subiective gi/sau obiective). Sint frecvente puseele de paraplegie acnti. pot realiza in contextul clinic malifest5.jrrlol srrlrcr.sl.ltoscttrno mici r1i inoorto h mombrolo Buporioa.i lill|s rljrr 1. lie tetraplegii dramatice (Lazot' Ilrrlr. tui GuiLlain ti Thion {asociotorlc s.

tlt' ltirii.' l.l $1telburdri . iar compresiunile conului rrrlr I rrlirr' (S.guc1rilu (lltJt!.1952).i lttllrrrriti il lItot.(irri(irrl) . r.iisa.I-.tii). (BLA) este u$ol'lle rtlcttnoscttl' 1tt'itr i) Selerosatlateramafi.b-S?) se manifestd aaleseadoar printr'o paralizie llrscii in tcritoliul sciaticului popliteu interrr.ed.. diferenliate cle S.p0lirrriozilr.le med. rii itrlirliorrro sint abolite.r':i ( lrnn?resiu.tlt reflexul cutanat abdominal infelior r.un caractel flasc.r'.(!1t('lilgltrrrtrlr.rtrlirstrinlrto. 196? .o 1r ou sllrsticitate).A. laptului cd. rliscrtiit ltipcltrllttttttittozi)'l'rtltt'.strate. i tl'i.lnhl rlll(l\(ll(i outanato lrbd{)rninlllc 1trozonl.tlt..pe ling5. ia..ttrttt la'rc {rlis1'r'ol'ii lttr' . :rbia rrrri lirzirL pul. (iirrrl cornplesiunca lornbali se oxtinde spro coada cle cal...i-Lri (!.Astfel.. t 965).r't':r'Il|giil' lrrl rrrrrr:rtut . a. r iosclo. rli rlru'r. r'1. cu fenortene de neuron rnotor pcriI r ' l r(. cu fasciculalii )'li c-usomk) pitrltttirlrtlrr lrr iorite membrele (mai exprimate totuqi la membrelo infolioa't'c). Lazorthes.).porliunea superioard. siittt{ii rl. insolite totdearrrrr.4e obidei paraptegii (sau tetraplegii) insolite rle lttrr'tttt.n este alrolit. sprnne pirarrrirlrrlr. i:ru luiirr . rrr.rrlhullli llli stincteriene.r.zr]nt'zl atrotiilor musculare tipice.ilt tlrr tIiltgrtrtsli11lll.ltlrr.2.e compresiuni irlectiuni: .rtltil'' ll' urol..i. li. 5l.r'it. 1973.5ltt iruronsta.r':rrrlcuiileDilunithrle:groliotrti0lil. rLlir I'rrtrxr'lt erpansiae intramed. li lea'iiztt'1t: lateraliiam'iolroficd de scleroBd' k) B inal. rirrl..rist. l0trlt'rrsr.unile m.rjli. itllnrt'lt'"lii neregulate.rtrrrrri.-i rrrIr. tiilrr si I a1.r'irart'.961r.si..c dilt'tou{irrzri clle 1l.rcamele pa.lizrrlr' \i dt ltd.. arahnoidite..irkrrr trr l' rIol{r'|| l|zirrtrii).. I 1i'rtir. l:r. v. irt compresiunile sub Du.l'r.. 1xr litrgri' glrtrLiologitr rrila. llulir.t'ltlr.cen1r'opt'l r1xi3..1.o[.i. aceste:n se manift:stii r irr lr'lllrlrlcgii ploglesive cu semnepiramidale (mai exprimate 1amernblei. iu complesiunile I-.o.Axl lrrl. ltior.lllui In. cu Bpasticitate (neobligatorii) qi cu unele indicalii de nivel. arteriografii so stnbili cloarlrin vrtrt tt.r'ii .l.lr()q. it.r'i . r1itleaso mcnlin pii.ilc iltra. apali.un caracter eredo-tilrttilirt'l' .'rrt (cu sindrom Aran-Duchenne).usuborl)ni(iil. cle Sicard Si l{i].tiuni ale m[duvei $i ale rneningdor ((irrrrritt r. al cdror iliagnostic este extrem tlo tlifitril 1i' pttiitttltt altor cauzerdiagnosticul lor prtNris face plrin"eliminarea .1-L. rtrIrirrrc lirriir.rlrr|| i) Mielopatii.l ($i 1ll.i lelrupleglte ltol sii aprlrii' ill Itlllnttlttrlxo sttIr.\lnill l.trc irnportante.itut'lrclifcric.r. rrltt. cilrr.. I liut prcsi.Zll cozii (le cirl SO caracterizeaz:'i senzitir.1r.l('rrrrr'.ip Aran-I)ucherrner.nal sint prezente.r. (lonpresiu.rlrr lulh uri...tlesemnindaspcctul in fus almldrvei dilattt.trrlltl.le subct rrrrlallegii le-nt-lrogresive.rl r1i lr. pozilie aqezati decit in pozilie culcati' srtl illv{rr$)' in l'l"cljul"fiintl mai iet j\lir. mijlociu (Lu-Sr) sau inferior (Sr-Su) r|r' rrirriIr'orrr de corilil tle cal.1rlrrrIiIrrrrrrrrrrr.i.llla. siririgomi.a muqchiului ilrept rrlrrlorrrinal primeqte impulsuri motorii.t .R.fi Il l ll.i ncrequlat $au Dar-t-ial.l rr. i\ltli.nile la nioelul cozii de cal realizeazS"paraplegie iloar in lrrzrrl sirrrllotttnluitotal al cozii i1e cal (r5. I rr|.).tirrrri. tle tliverse cer"vica.. decit arterioscl:tttzit v:trr'1tr' ct'r'cblule (Jellinger.tlistrttl {ltrrcroase cu apari.crrj lidrirlirtrr qi t'tt ilttrtgirti i' tumor.a. Pot s* lpa.ttti ]rrrt in cadrul inor afec..ind si. Lazorthes. (Arseni $i colab. lrrz.il.tlr l:rIii.iscr'. liniorlolin. tulburi.tlia'grrosliortl' xt Paraiteqia spa'slicd' fatnili&Ld' a lui Btrr'iirnpell-Lorrairi'. M'rr. .r.1)ur.ir'rliortlottovlil.azor"thes.([i(1r politttrvl'ii'oltr lrniot.i semnEcefubeloase itt hl Arahnoiditele sqiinale compresiae (diJuze sau local. i'hrllu.li.ll.rcrlulirtr. i nbclculoame) reakzeafld.ilooii r'ai.lctir. cu clisocialietermoalgezici.rrrt i. pot fi realizate prin leziuni Yasculareprimare gi prin compLt'sit.trlu. fu stititrtlr.. .|rrIlrrrirrIrlrr In cazul unei compresiuni sub l). ttlbur'dni m0lolrr motolii rotolii Sr si Senzltrl'l..rlirrl piklll.o rrrrprrtiolrtc i ncr:r.llcxul ll.somotoriigi sudollrlc) rrrr1rolIrrtrItr.zn parapareze r|r' I i...trrzil) pirrr. rliu rni.In lorrrplr. l1)?7): la ritlicarea capului $1a trunchiului.cini1e Lr-Su).bolireareflexolor anale.r'r'r'vic: c liipertroficd luetice. ne Drim Dlan situindu-se sernnelccerebeloasc 1i tle col'(loilll(r i.ilrlc lrrlnrlili Irrlrlorlrlrr l)r.ivrr.(11'iol .ni. tulliurflile do rrrolililrrlr.C. lri{r'trrol)rrrr plrrrsivr.ziorrrlirrlo l.asnltilcLrl. I t r o o t t ( r .rrrrI|r.iloasi a lui 2ie*e Int$' 'itrt' rrrirllle.ti. riu Hculllol'orr slrbslartlei radio-oplce po pi.r. corrlorrirle.i lolrrlr. i rlc lrirllllizitl. tlrr lirrt'tlrr pol. encefalomielil.rrrirlrrJrl.te realizeaz5.Lerrzi perime4ul*re't cr.\r'ur).ozavaielor lpinale este mult mai rar5.rrt:rtrit' r.ll}li:i.r' ..iiegia li"ait iAaia cu contl'actur5r asociazd.i. irr sLuir datoritd. intlr'unin.cl5. citali cle I-.t i i.lrrrsttlrlt'ziottitl rll' s(llrsilrilillrlr.liiiu evoiufib rnili r1pirlli. sittl :tlttlc {iD .i -art'lmo'n titele iealizeazd. L966.l:i .... complesinnile la rrir r..r.li de sensibilitate extinse r:e dermatomerele restectiTe si de rrrrrli r rrrr li l.ulare..1.irrrlrr'.rrlr (srur lrrl.(l.e.i' (cvelttttal itnp. prin tulburdrile rlrr st'rrsibilitate perianale (in qea) qi pril marile tullurd.. Irnnginca rnielografic[. I. ma. rrr...rrr.lrrr:rrrrrr rlo S.rrlr.-se t crlrrlrrr! qtie ischemiilr Se cd selective. rll.tiv lr. t9?3)' cute Fi aronice t:ascwlarepot realiza palilpirt(^'r'.. r i t t I i i t'ttti ttl tl |j i l . precurn 1i de siringomielie.l.7icd' .re s&ar .(lr.ip siringomielic. di [il fu:rrl e ilc ia icul .l.||irlorl |)| | ()| |ri | |i! |(. in schinb reflexul rotulia. indcosebi cer"r''icale (glioamo .e senzitir.(ft. -d ev gnosl il...-Ln). rrrli'r'iorrrrr lrr lrrrr.nte (hipoest"ezii ale Ir.in contextul (uneori discrete).ri sfincteriene.L.r Nlrxlilicirlik. itr lrolrlrtoililrttik) Ll ttivrrlrrl lrlxlotrrittttLl l)tr. ittltttlr' t t I i IIt tI I. s]nclroarnele tle t1c compresiune comliesiune parnarprin l:tl-toUlan prln qi dc Oitt se CalaCleltzeaz:]. itr schimb cu nete fenomene raaliculare.rrrlr. trllcxolo crr1lt. irri.. in vreme ce porliunea inferiotr. sau de alte sil...reflexul cutanat abdominal inledol' esto prrrlrrl. (in funclie de efectuarea punciiilor etajat.iot'tlc t'ccrr t.. .loeratia (.rosc asociaai qi fenomeneyegeiati\.Astfel..r'qilr1rl.r lr' rl" ill tlitLir'.rt'zii t42 rl|.e {irr. rrslrrttlit.o.rior(L. LllrunliLListrlo spinale (a:a-zisc 'r'r'rl'rrrinlni colrb.rlul . snb fon:n:l lr rlorrii.r'rtflexul rotulian (cu inchiclerela ltr-ln) este eriagerrlt. ptin ilsocicrrlr.le la mern5lrrlc sttlt. firr rlsociazili.. it. rtirl rtryot' rrt .. cu aljlofii musculale de 1.inftr'acii. . lir rlr. l)ragilncsctt{i r{'lrrlt. . conlr.r1rl)l.ntie cu lentoaxe de intoarcere la presiullerl'iltilirrliit 0rr. Hoglrrorrtului Dro sepoate evidenlia semnul lui Beevor (€itr1.le rrrrrlt. ttoscrr a) I irirtllom.rrr. l\ Stndroatne'p&roplegi( .lir Irrrciic rlrr li1ul supe.in schirnb.e ln in rr (x. (Arscni !i '.rrrlirttr.c fortno .tl. ombiJicul se deplarrorrzir.. de Arsoni .Su)se recunosc pdn a..chirlr('rrirr!{ilt' naturi. inr.rl plecum qi dureri de tip radicular la metrblt'le supoli.tr corlrrporl. descrisl inci. indeosebi dista..la.it. irrso{..t lt'lrt" iterjce"). (rrrr t.:rrtc d (boaln luiL'riodteichlitx'tlo tlrr't'itt i no-cerebektase sp treresccntek I Deqe -Marie) minime olorncult:ltirrtrli.ti 1972.e (va..iotro. i rr.r lrilurnidal.rtilc laterale. r'cflt-rdo :r.. 1972)' Atotrt. etajate ryi atlosca.li r llr.ste caracleijslic.nifestS'rileparaparetice.0|(.tablouri semiologice cu totul prrr'licrrlrr.ryirur'l'tt Iirxr(lot.ri de sensibilitate suspendate (irritirrl) sau subIr.tl. ltttlttottlirrlr nttr.tie ' atingeri radiculare tlezordontrl'c. rrti0zilr. paralizii fd.lr lrtrr1t.lul opiconului (L.t.fido ll.r. timul (cel inferior) intrr'unin.rotiil0rlpinilloplr)!{r'oi.irtr.vino sii confiune tliagrxrstictl tlr trrruoli.zr.tttr tardivi f tle semne intinse.si lrl1r. r. 1972). itrl It'rt lrr rrivtilirltrriirril.ulare lombare suptaioare realizea.rli.rrlbu l.r0liiLrr.rebuie cu grij5.sirrttile Ll :rivelul Lu.{'arovul li rrLrurrllrIr'itt .r sit'iltgrrttlir'lir'.4.. pt'r'tlrlttI t t I irrltsclr i.lf nlusi caractelul ereclo-familial tra $eazd.t)I.

21t @up}" Iiiser. S l c rn o clcid o r r : r sto id ia lr slln g ( l r n r Ur lr xu l Dr I| r ( ) sllug S t ) l flr h r s ( l1 1 l) t Mnr'oh (lr'll.ie cil.ulare Iio. 1952 qi Chusid. si...i.strata lrrrriila rrr gr:rd al atlofiei musculare.'.cali (lolr:l tt Ilxtensia r:liinii .i ri l { r rrn' ml . integritatea neurollului motor. t x r r l l' ll( n r lr ' r I) t l l cxi a i n dex tl ui Itl ter{ )l n. TABEL NT.nd.0u i l adi al n adi:rl Itac l i al C ubi Lrl tr{cdiaIl ilubit:rl Dlepli antcrioli Sternocleidornosloidieni l.re . lf) I'onlrr aprecieraatopografiei ieziuniior nsulonului nlot'or periferic rrrlc ut.rlrrrrrrr vllrrl lrcrirrrrrionului motor I b) la uivelul ridS.romuld.rrlirorlsc diminnate Bau abolite. l \l rrcl o nt'r! {.i i r.Fl i mi i d.ti.s ipal mx ri $i a mcdi us ul [i fi doIS.rilo rr olrn{rtlJ. III Si.rl onro N r. N { c (ti x rl ( l rrl rl l :rl t44 l4ir .) c?-. \Iai Inul l i nc r\' . spinalI. f. o? 1)1 C' D' cr l)1 Splenius (lomplexul nrare Drcpti posteriori Micii oblici S c alcn i 'I'rtlpcz S p le n iu s q-c" cr-c. I' II. fi pr0f.!. t 1l It0lolijr crtl)1rhri (sr'fc drr:rl.1 Rotalia bratulili inaiDte $i inrpci Rotatia bratului in ahri -Cdrtuclia brafului ca cn clcl ca cs c" cs cu ot Nervrtl rnxr(hri Ner. (:x or -. l) fic 5t.JulsuIs.li ale distribuliei paraliziilort qi ale activit5lii electrice musculare.1.rv (x ( i pi tl l i l ()..rrl r( i rl (r' Ir'i rl l r l r tV ri ) - l -(? ' r)r i j.. tabelele nr.) plczorr{. r.Co Pcr.i|.irr crrzurile in care este compromisi. Dintat mare Ileltoid Itomboi d IL'tghiular Pectoral . N etv rl l rotLrndul n d u l r r i r r f.C. precum $i ale unor simrrlrrrrlrrrlliilor' lezionale: a) la ni ale toltograJiei.i ar. l[i.. XI -F cr"-c" or--c.i a d c gc tc l ol Ll Lc ros l .Ct Abduclia bralului fi c.0N N trl rdrf rcrv rk ( i l Jl l rl M{rr!l o tr(.C.r. 1970 . electrici.rli (D ri ma fal angA ) l rl cxi r { l tl angc l or Fl c x or c omun (s l |perl . fasciculaliilor (indeosebi in leziunile pericarionale) .ramura n ccrv. SDinal l.{ i ) r.nieni n.!. i l t. I3r* C.cinilor anterioare I cr)la nivelrrl pl. .trt) Per.ncipalelor ac!'inni molot'ii segmcnlo.rrrlLril tl) la irivelul nervului peliferic.ifii. XI -l- l{xrele rlen' {rrcipilxl Marele n..r'\'i cali Mal cl c l rerv occi pi Ltrl t:t Fl 0xi a p oi i c el ui (pri ma f i a (loua falangd) Scurt il cxor' Lung ri t I ||flillrrrcu l r l .-Cu cs-ce C" Cu CircumUex Ncrlrl sul scl \Irrs c nl o' ( uti r rr I l l us c tl o rLrtr rrt l Fl exi a 4nlebratrului Biceps Brahiai anlerior Ltrng supjnator Tl. l) i'eacliile rlrr rlrgruorrscon!. l \ l ( r s i l Iill)lrlIl cr. rrsrxria'te. { ' rr l l i cr-c.ii rttorfo-ttt tt.ii. 19. g) modificlri EMG caracteristice de tip neuf0lfclt.:!.\.rt i tttolorperileric.!.rl l l c l i ]r pl c )' rrl i ) )rrl ri :rl Supraspinos Subspinos Rotund rnic Dorsollil mare l l otund mare Peotolaiul ma]. indiferent de setliul lezi:lrlii.iculo-med. atrofie muscllard precoce li irupor' l:rrrl.\ i |rl i (lilll:Ll i N c N ul { (l .cliortrr. ca'rep€rmit ili.|l t. I lligeirile capdui .. C..9L9.il.nic J)orsahrl mitre Subscapularrl C" Co Irri i rri r r iii (1(' i r. si se'nioloqice Oorakt!. i erl)etie' rad.i..jhiLr ri Lrl N nrl li| N erv ul pe{ Lorl 3 Coborirea umi r hri 3) ]tr-'ris&l insii' o serie de particularitii...i Ii Lrl cr . 20. I 3 Il i di carca rrmi ml ui l l i di carea bratuhri '1'raprz "--* C. r \ | S pj nnl (c I.n' occipital Primul ner'\'eervica] Marelc rLcrv P dmi i 6 n{rri ccrvi rrl i S pi nal -l .ilc motorii lezatc i b) hipotonie musculari' I c) retlexe osteol(.1.|1' l ol s tl p(. cu ca-cs cl-cs C.'.. ].olrnoaDt€reapri. I'llrrlizii plirr lozirrrrirrlo rrrrrlorrrrltri nrolitl' prl ifori(1 .eneui'on molor yrri.ti p:tl rrrri 'l [i 5 fi dors r' l i (pri rnr ftl nnl i i ) (rL (l ouu tNl tl ' rl . Per. -c t Cr-C" Ct-C' Pr'nii ner\.lt An lezilln' a lt(uron ul.i coretpon.cu moalific5.iceps ce -cr ce cr c6-c? Co C" ExteDsia antebratului to l '1e\i a nri i ri i rygrl Ii adi rl Mcdian Pahrafii (mare qi rnic) Cubital arrLerior Prinrul . XI. d) contraclie idiomusculari pi. l Ii gl .rrl l r{ C i rc unrfl (\i N erv ul l 0l l rho hoi rl r l ri Nen'lll llDi.l .. perifc.i al doilea radial extcrn Extensoflrl degetcl or C ubi f{ pos tc ri or C t* C e crbi!1l Cu -' Ce co. T)1 l l c di arr (tr1)i tj ]l .ll t)r.ferenlieri. t nla.e SLrbscapularnl D el l oi d Sup!aspinos Cr cu 0r Cu Cn.:tll N erv ul s l rpf)s i pi nos ul r I N erl ul s rl s pi tl ( CircuDrflc\ N eN ul dorsa al l rl r lru i r r r r .il.. ' l A l l l .. crao+ c .li'rit: irrrplicii o serie de caractere generale : a) deficit motol' proportio' rrrrlcrr rrni1.ir.riaa (a.

cqbcllI Corllnuarc tl (:o|l. f lorlll (li)rpsci (!n$ln t5 Fl exia celorlalte degete . degetelor (tn mod Gemeni si solea! Gambier postedor (qi rotatia iniunttu) Ltng peronier latelal (9i rotatta in alard) Ganbier anterior Extensor propri[ al d€etului mare Iixtensor comun al degetelor J-ung peronier later4 Peronier anlerior Lungul flexor propriu Lornbricali ti interoso9i Lrngul fle)ror proprm Scurt llexor proplrlr Adductor propriu I-ombricali qi interoso$i (pt. (luc llu c o l l p Hcl Adductorii Fesierul mic ii mijlociu Abductori Fesiexi miilocii Obturator Pdtlatul crural Croitor Psoas iliac Marele fesier Drept iltern Ilicep$ cluxal Somlte$dlrros somllllenrbrtnos Poplltcu 0rollor L". L s.Sn I-o.sr I'o.St L"_ S.c (primn hlu rgll) (r (loro $i a lrchr ftrlanEtr) A{l(lrr(Lin Fi |.Sr n.nl tdrn Iibisl posterior Sciatic poplitcu intern Musculo-cutanat Iibial anterlor 2l Alrductia pollcelui Scuftul abduclor al policelui I _.Sr Ll. Ln* S" Lu.S.S Ln. Bciatic mare.Pdma falange .Ln :urator.Dt Abdrctta (lcgctclor Interosoti dorsali Abductotul degetului 5 n Rotatia piciorului induntru piciorului in alar{ Lr*Lu._ S. fesier superior fesier superio! fesier superior Obtumtox Obturator Nervul musculo-cutandt extern NerYul crural + ramuri colaterale ale Plexului lamba! scia!ici IJ Extensia halrcelui Lo-L L.S. Ll. Ls. ultihele doid falange) Extensor propriu Pedios 'fibianul antcrior Sciatic poplitcu cxtcrD fll anrenol Sciatic popliteu inlerD Tibial posterior Sciatic poplitcr exLot.A doua falange Lr-Ln Loinbricalt $i int€r06oqi Flexor comun Scurt flexor plahtar Flexot comun Extensor comun Pedios (ln afala degetulul 5) I"omhlcall ti lnterosoil (pcntr ul[hnd( doul fslun{c) plant{r inlorn il Ln. plantar intern n.Celelalte falange Tibial posterior vl (l(llrclln A l.Sr Ln.llllalo trnbol o I z QnAdJicep$ul crulal L'n-l't I '/ liadial Radial Cubital Cubital Cubital Cubital Median Cubital Cubital Cubital Cubital + Median I / I lxl orBl[r l){ lccrlui llxlcrrsld lrlU rrrlo r 4 rl{:grd.L 4 Lo-L" totofla IitlrnLru a (roIptcr llo[n (f r th { (flrll lr 'In c o[ pid l. TABEL NT.Sr Ln. plantar htorn Sciatic popllLcLr exlcrn Nervii planlui cx[(.L* r40 t4r .Sr 'jxl 0xlu g0r bol L^-Lo Lo.St Planl inlcln plantar int(r:t plant0r lntcfn Dlautmilntqr:1 ll cxl0ID Lr* fr Lo-'.st ($i rotatia ln afardl Extensor al Lu.Pr)rllla rhgcl.Dt cr.Sr t0 sciatic mare Sciatic mqre Sclatlc male Sclallc poplibou intd Muiculo-cutaDot cltorn llxtensia celorlnlte dcgcte Lr.St L^_L. . musculo-cutanat interll.Dr ce.1 R o t a l i a . Extensia piciorului Ln.sr Lr. Sciatic poplitcu cxLerD Ti}ial antealor L.n c"..s.Dr C"-Dt ce D.olor llJ l tl Lung fi scurt oxtensot Extcnsor comun Plopriu al indexului qi a1 auricularului Intcrosogi Lombuicali Interosofi Palmari Opozant Adduclorul policclui o o -o ! Cu-C" Ct Dt iixtcn\iA Flexia pioiorqlui c fl rrIl popl i l eu I I ' 10 L4-r"6 Gambier antelio? (Si rotalia ineuntlu) Peronier anterior Lu.S' dductia pollcelui cr-Dr cr. IIL MlgeiTile membroloi lqlodoare liJ Irlexia halrlcehi Prima lalangd .Sr Ls.Q La. Lu.

-Ttiaeps corPr .carpi ra0talts .flexar.t. lr.'.btdigili .is 2a Exlensor digilorun longus Anloiot Fastetilr Irl0. 20.Exlensor rodidlis lonqus B{qrhlcte diaI is . Apponens pallicis Abdua. Mur4hltrtrpol'llsldl al mdmltlulrrtInlopl0r (droDt)' .flixor djgilj quintibretlts coai Exlensor 'tudiolis brcvis 'fxlensorcffpi ulnoris Exiensot digikrun potliais Abductar lon1u5 Abdwlot Pollicis brcvts superior(drept)' si membrLrlui F.Pqlflchs lcnilus pallitis.8 Atubusntdits noxinug Gluleus ailis Gto Senilendinosus Eiceps fenoris Voslusblerolis inenhronosu.s Sen Percueus tonquS fibiql.f.Abduclor Po icis sibiifiis Flexarccryi Abdrc. Muqchiisuperflciali SFt €* ciis r & .or brevts flexat pollicis Drevls .

lrrrt.or qi atrofia rnuscular5.rl.li.i:iilr I.5(!rr$i bilitate).ourd. . (boa1a lui Fritxh'tr irrlt).ltt lirllllt i{rllltf.rAriior de sensibilitate i]. irrirrl(.u.irnporta. ulterior pini in lr'eimca ttti. Trillet rli |olrrlr.c.ive.z\.cotondinoasri.r'iI i1iI'toltrtllr riottrt.. sirrrirr.t'i tt l l tttl . orr loc .rrrrrIr'orrrrIrli lnoitor (S.o tr i r r tr tl tsf[|tti i l ll.iro.r.tolii rlis[alclocalizi.tice (Yulpian).iirl.rticull.rrririt.ti\.o l o r r l o l ( t i i i t. (lo nrulte ori inso{.i IrccvorLtintilnit este siuchomul amiott.riorului. hornii (lisrlrrl{r li s(xlllrr rli. parccl:n(1.l tjr'urlo..irlilr a. r '1 r l 9 t L {! l tt( .rr.li() J/o'iI srxirrzji.i. lrecvent semne motorii poricariorl:rl(t. oi)ritentolor tenari. l9?8. 'I'otdeaunareflexele osteo-tendinoase ll)il.nlui.rrrila in ghear5". Amiotrofia. r 'l l p l 0 g i c o ) .ictrli .A.lizare bilaterali. |) o l 'i ci l .. de obicei inil.lrcos1iol .i tttrlrtt1ntilr trl l\ l.. r':r lrrlnurLrrlrlc . l'roltlrutr dr l.l. vocinltatsa ridS. rrr crr.: lrr nilrrlrrl utl$ct atut'ii proximaie armembrelor superioare.tn rnan$eie").orrrLo. tuteoli cu caractexeascendento(sinsht abolite in zonele 'lr. 'l'ilrrrl lrl rilr. dupi mai muui ani de la stinger.lii.r'c (rle rnulte ori rii cr fascicldalii). rr.e) $ernne comisurale.r'olltrxil. {i r' ). rr.tt. sfnS. ov(rlr' t. dar uncori Ei in plini. (Ratlu. dupi cale progresiunea l:r rrrrclrrl rr.u cazut'ilec1l otio)ogieneprecizati" Iritrrl lrlrlirlir.iti.poliomielitl donicS'.oud.gi.le progresior (aniotro{ia progresivi.") li tulbut'iit i rlo tttoli lrozi{ie de mrus-equir a picioarelor.:'i rrilol rpirrrli : rr. Sc lcalizeazd.lii rr..s. el. a imporbantolor tulburbri trofice.i' (sau . i.rtt(:tr' pot genera siDdroame motorii pericarionaler asociirl. rt'l. precum !i mioi fi lirr dive semne cerebeloaso. cronici]. r.omi.ii1oil leplezentind mai probabil forme atipice ale altor afecliuni rr'lr.ilrl {n atlofie tle tip Aran-Duchenne.rrt(ly). l..i..to1:lrnomblclt inlerioare. plc:r.liunca fi rnol'sul (c.r'ir..i (llttt. Existi qi form€ de tl'ecclo irrlr'(r boala Chaicot-Marie $i eredo-ataxia cerebeloas.culi. cel mai adesea simet'ricii... l.l (tttt iitttrltotrt rlt' . atipictt rrr.(i. int{no' {ea.pam1iziilede I rI rrrrrrrr.bii.ut IIein. arahnoidile. jbilitatt-. cu sindrom Aran-l)uchenne. arr)io{irofiaspinalti jnvenilii.t€aatrofiilor It IrIrL r|||IrIr'(|. ne sugereazri liicul.rrriIilr.i t' r r tt l o u i r ! i {i l . .l.c a moton€uro.1n tltlcgitltr (trtiti tiw tlorrt ild( lt\tl t'ollizl irttblortrii. plin deficite motorii o. sindroame r1e S.Ir.r r r ti l i r r i t 1 1 i Ir r i r . l .rrrrr 'ij (. sacrate) mai mult sau mai pulin o\l. lombare.raliziej bulbare proglesive Duchenne este indoielr r(ir.a. c. tablouri I'ariallile.i.i rji cazut'i de .tl rfirrt.ual cifo-scolioz5. deci.1llollrrulrur..(t l. Jl) I'olirtdia. I070).L.nescu a..i.oosi. ll\ Leziunila rdd. membrolo suporioare cu fasciculalii' excoptional de rar apil.rk.i.r'irrrl lrr.ttr l l tr xi o . rIirrLllotlir-Lfoalte oxtinse. 1i l)t'il o\'olll{il l(n.r sint degeneraLive(rareori cu caractero er€do-familiale).ieo' ltotitrtt sttlr $rr'rl rlo llto ctiologii pot fi unilalrorlllo (n&i mult sritt ]nfti l)ulin oKliins(r) l)ilr. l\l:rjr)r'ii lrljol.alita. lrlembrele inferioare.A. pafte. suspondate.' 1) Comprosiunile raaliculare (tumori. Apoir 1en1j ]l iil rrr -progrosivr ll..ontil itli distincte a atrofiei nusculare progresiyo Aran-Duchetrrrr.r. indeosebi cu tulbur5.rr0rrlrIrri|rIt rrroI oli .ntilii.). rlr:LrttLc:t'zir l.csernne de afecijare degenera.ial suspondaterapoi sublezionale(cu niYol (l{. in{a. (ttjr. rloiir.it.sirullo])r I )(r'icalion:t l anterior oronic de etiologie nepleciza.on..r rlr.in picior ale coco.. iar unele cazuri putind reprezenta forne subacut-croDice rlrr prrlirruriolile qi colab.le intramed'ulare ti traumutismele aortebro-mcdulu.ipslsc 1.rofia caracteri.G.iirlc rlotolii..A.t.eli. loziunil(]I'. l)rliciltrl &u. lrrrrluttt .ri ile sensibilitate ectromelice (strbi()(liivofii obiectivo).n|.:rlizrrrrl. irr corrlorllrl f(. incepe la triye. colelate a1esindr'omuhi do neuron motor periteric este identici' ctt |trit' tlitt Icziunile perica.. procum $i €Yolulia foarte lentd. rrvsntual m[coase) $i apreci€rea tulbu. Drpi.rr trir'lnridalo [i a. 5\ Iurnori.itr1tt. Wohllrrll. 2) RadicxLli.rrrrrrnrorringe&le)...lt0 l i i ) t1 i ( l o [t1 ) 1 o l tr \l l tl ttt sttttzi l .rlt.ilrrl rroi.sticd. $i . -.rr. cu paralizii limitate.li.o tl tl i tl ti t. rtrlcp .'r.lt|tI t|t|)|1. tr'ormole de .lo..re1c ) virc1.) teallzetuz[' cele mai Yaliate sindroamotolx)gtrrli(1r (rorvicale.ritl rl'i.u.icJ'. 4) Itt siringr.\tl'{rfia ss poate exti de qi Ia nivelul nusculatur ii bra.tela(respect'ia ma'rlingo-rdd'i.cle fenornenedigesl..nterioat'e acute (Ileine-Modirr). de tip lteur. Cr€dem.lr. rrrri rrnrltc iiinrl dc fapt forme atipice de S. post.erioarr".rrr l. situatii in caro se asociazd si tulburiri de sensibilitate profundX. 1962) sau sechelelounei vilotiice (Drd. lir rrrcrrrlrlele itlforjoat'e (pe glupele tnuscxlare peroniene) sint l l l r ll l t r r'. dorsale.in cizmii iltaJl.m ta t1elredicator.mteriodre prezintr.!.l. tg lrzaa. |i hipotenarii [i :r.zd. cu instalare fi evolutie l{'rrl plrrgrrrgivi.ilotrirt ?r antebratelor (atrofie . interosoIr'irr rr. 'l .Ilriolr'( Iolllizirr(l o\tinde in mod simetric qi la treimea inferioarii a co[]. o serie de particllllll if i.i-.r i.c-llh:tliri).ioar. 1. dar fasciculaliile musculare sini exceplirtLrtl rlrr fur intilnite.i.trr ilttrii rlrr lrr jlrcep[t poate lua un aspect stepat). 1r:rlrrIiiicrr.lul rniinilor.(.tmiel'ia se constat5. l .(. modifioXtilc ll..1.lulbnririlor d€ sensibililaitc.r{. tumori vertebrale primitiYo s2l. do l'egtllii ilri(.rrz. lrr rrllolii lnuscrrla. pentt. lipst s trrrrntrlot 11r.r'.l rrl rrr'Irrrlrrl.l nirlrol'i il. in care atrofiile musculale 1roIiorrrir.t||tt. Radu (1978) {l \ rirlrlrrlrr.ea procesului acu[. grllr.tiii') atrofiei .r'r.JIl . Ilr.J)s()lor' frl.so(.L. itttil" p rirrtt'iunulr : l) I'olirnn.r'rapi{l attlfii musculancDihipotonii remarcabile. cuplinzir([ ittl. . \\r'rrlrrr.picior scobit cu d€gete in ciocan.re'pilolrrol(.sindron tle S.rlc lal)ir fi {l pa.r\ rlclrnatomerele respectivo tranqea.i .I rrlrri |i r'lriitI lrl rIl so[]inturalizomelici a memltrelor Supelioare. itl c0pilli. cronicd se caracterizeazS.oficAran-Dlchenne. rle obicei dupii o iorrrliilirlrlili.rrl brrliililc de sens ')) I'rtl irtm.L.itl.l. (lM. tltl tjot'tItIit'tttI prrt ilirtir. cu irl. .i de al1.r lc prorrrlolrriopa. boala lui Fott .. irttti rr...tl.il.ic'LLlare . tl tt l ti .l r r r i l l o t' .r'olil.Lin{elo| noastre. r r rlr.irrsr!. l : r ..IiIu rrrrlrlir.*lrtlrt1t.(n il.:rc| .il. I a deficitului motor $i a celol'Lrlirosorrrrri I)istribulia topografici' segmentarS. llrrrliticilrils de reflexe (osteotendi:roasor cutanater a. a sindrolrrlrllri (li:rglxtH }iramirlal asociat.oqiritt ltrr.ii ttttlst'tllrtltt|rt' 1rr'rrr la illccpul ou (lolioil lrr()lt)r lrrr rrior'[. i0 1 ' ItttItrt rt' ioItI ii t lottit'it).i) IJrrylu.llNdl.l \jl' {prin"leziur ea fibrelor radicuiare lungi din coraloaneleposterioare) li. so extirrclil {i si se accentucze ptogresiv.nteri.rilor de sensibilitato di$o(lirLt(1 :iirigomielic.l.I. Prezenta tulburd. I'espilatolii 1r..M.A.tn. :rIlrrr. Pe de alti.zl localizarea $i extonsia. !i simetricd sau cvasisimetric[.'r'r rI lrrl lorr ol ic olc(lo-1atrilial.l}1n1.ri de sensibilitato de tilt si|ittgrt rnielic.)!. ii:ur (lrF(.tt1rulir pritr li tliol. insolile li do tulblrrd.itl0l('. t971}).vreme sta. rrrir. extinsi.c(1ll rt. rroiol sc irrsiirLulzii bl'utal in decut'sdc citeva oro sau zilc. \'il'sl{r. devine incorect in etapa. apoi pe cea gambier'.cinilor posterioare facilil.poliomlelitrd cronich" in ctre atrolia debu1....mina Si antolrrrr.t: s1ti.si i . prin masivitatea sjibilater..realizind :r.t'.i sottttttl l)osl(n itl sttll lit. pseudomiopaticS. cu consecutiY€le lilnte...oltzil' rlso riorea frecventi tL unui silfdron do protoneuron de tip radicnl'l't.tr t l t.t ( ]l l i to l l l l l {l 1 r l r .t1or. li rrgirllrolg-Welanrier) pot fi recunoscute[i diagnosiricateprin car.o &fectimi vertebrale compresive.iliIlirriirIjI llr rrivirlrrl |rt'r'it.cr i 'ttl l tl l o l ' l l Il ) 1 1 ) l tl i ( o tt tl sl r o ttl .1!.bil si $e nlilizeze telmenii dc .ll(\ hnnal..Io1rrrIir.rLi oll|ir.rrrlrr .lrolionrieliLiilanter. l t l r . Xlernbrele superioare si]]t afectate mai tirziu.tate (. menlinind mu1t5.Ilrio loyJil rorrtll rll ltrzirrtrt lr... cir. 1978. I )()| i(t III i{|I i I I'i ('ill'lllrll'f lt. riur.rr.

ulburi.rrlil.Ln. rrrrrfi lrr o paralizie atroficl importantS..lr&l li al riicllcinii erpe.l sc t act-erizeazrl ca r alsncrliauutui. in spocialprin tutrroli srtlxltt l e primitive (neurinoame indeosebi.si rrolllr. cet rrrr. cozi.i l.1.toa..lltit. oteritabild.adiulde debut si mai ales n. tifrsa tulbur{rilor.lrtr6iro vorl. ite cal realiwnzd. aaute sau subaautre.Ui. prrlriir. limfosarcoame . de cal se rialic5.1' g i nd.mialiiri-tiitiio pterutr+i braltialst cirruct.'^-iIL]e rtrl. plirl ilt\lil'rl .stela.. or.Ir.9fu94.gle! med!4nulyi.i rle rtotilitate. roirrlie qi inclinalie lateral5 a capului qi a gitului' la cate sc pol.iti(r.olrt'ttlo lotnltit. 11i lrrI.rear. cu paraplegle. parli:r. se pot rlistitrgepatnt.o rr. uqor de recunoscutr pri]1 ertenBla. rrrrrlc (cxlern $i interrl-sint aboliie. sau la comptositttti rlrr rrli'r'1. tlt' (.rrlrr lll r..r:i reSpiratorii prin paralizia diafragrnului.e au sui'vcnit Ei lorlo ]onololilteliotr .alrr iri ta'ofice in respectir[l teritoriu tle inervalie plexurali.?q-Hrb b\ sintlr<.rrcsprtozilL{)atr'((r.nstald.iologic : ne gindim in t.tr.ri rapid.i gambieri. itr citlrr ltrzitt rirliicinile Cr-Q.).). rt xindronuL ffirior'(sauat 1 ol razii dr aul (Io .rrolo. Inlegrilatea rrrrr.trrIr lrrIoI. inalte).l)olirea]rtlct{ol(r' . I) ilind..piriLntirllt..sirate.rrtrir ilorllelt oid. lrolrravii simlind pasajul urinii prin canalul uretral. l i i r t l t 1 i l r r r t t t ii r l i stl l l r lt) N[rulrontr isutrter'ior\ql. sanxiologicd' Arnintim pe icuri colt. i I i j t 0il .se.rldJ. vin sE. de cal.1.iunileprostatice.rllrl lilrt(ir! :rl.Ij|iir.clllllii pliu tunrot'il 1r'irnilir.. Jt)'isl. X'la i rlifioii po:r.4A$cd.rrii uitlrilitr:t O' tr'.cil lltr.) sittt ttlol.iilrr rIr.rrlii rlo tliagrnstic diferenlial: in leziunile conului qi epiconului . respectiv teritoriul nervilor l-nruo$lrl rLr.iv.i'. rlo elongalie pentru sciatic pot si.k.iclor rrrusculare po$teti0-4re.i\trei til)uri de shdroa.jl.fuulrrrr pliu rlr'lii.l.l.infoclrlirrrrrlrlrrrl ln o borlll I?o1.'r!r':ri. in rrllrrlcrr.Lle ca. trrr. tumorale. asttt:i:r' i. in invaziile Irrrrrolrrlir rrlc micului bazin).sii(lombarir. l'iciolul cstc balant. Pliri rlr.tr'.cu. I'r'olrr.rle cl tr tt l r o l ' I o i tl i zl t.rotnul d'eplen cemiu'l impiici : alteratea mi$clrilor tic IL'xirr.kl li rrIroor. I)trrittttlt' q.|.a coapsei gi a gambei.eaal rbaltzeazi..rr ir. ]rooulrl Ii i ttt iili ltt tl0 srrtrl tlrolrlenl.Baud. iitt tr'lllrrtl lczirrrloariuliorr[urii') tsl.o. E*te reahzat de multiple afecliutti I tr'aumatice (rlt colonnli tltvi malformrtive {r-r'zi Arseli .v rr.lipsa atr:oliilrrr rrrrrsrrrrlu.Si tqlb. siloritt. Iie rlr' leziuiri rte trinchillitor sccundul ptexului insuqi.tLlb lotttlttr rlirigrtosticul tlo in inbi].rr.i ' rrogittrlittt lan't-progrtsiuo sau cron.11.:r intereseazd. p|ezcntr'-[r'derma-ioFier?tr' ".riu ir 1'lt.\ol aoai. ltti. joa.bdpoate fi reatizat lie tle leziuni t'rr.epleuului.jlrxtrt t -(suporiorrirrf(rri(rr .cltzttl rlnei. precum qi l:tlti.il.ttt0i vtu't.tg pella4aler. trebuie categoric sii scilticri ban:rH..iuni-ale ltrim1 re (sllln'lioI'. 'l'rrlburzirile de sensibiljta.h. " "'1. 1ltr.rlrrt)rinil./bicrpsr/ llrrruL.). (iorr. rr.r i. diltflrl tttrt'tl iii rr. 9'i problem'ele{k dr(llttorlio r:liologic Ln sindladmela pleaulare : 1.i1lierosird ioate $rrlelo rnusctlale.ioevlrstS.). muqc]rilor anieriori ai I'r'. r'il.ziuncrL inlerclcazr.r:iur).ronutdaltlel.citat de Riser. inficlior-r.. lt]ulbgrlrile sllgleriene r i.rlicrr t-mnehiuri]or l.r'hilrira. Teoretic ai. rlu flcxie a garnLreiqi mari tulburd.se rrracterizcazr'i blahial lnleliordtutg rtt.nnul ).fald 1r.nir(l maie..trrtrlri tlr'. o prr'i. rlc.a.ri dc seusibilil. lrlirrtr-n paralizie c-o4qd9-t[. l:rrlriCo-prrrntlt. ll)iiti.l r l ' l ) o p i kl l tt '' "''".. inclusiv a mugchilor fesieli .hilg-tp[6r ?ISflexiE[ $L s11 at{oJii-rnrsortkllo..irin pe primul plan.nrrrlrrtii.ro sint abolite.rlrrrrkrrrrlirultso (rlroli cn pistrrr.c .1rrll')r'ii irr r. la mari tulburlri sfincteriene si genito-ur.i rrrlosoil(xr disociatie albumino-citologicX.) lll) Lezi'unileplemLrale te^lizeaz\ silldroame de neutott tttrtlttt .Ca ataie. ou tieticit de flexie-extensie. inclusiv rertebrale (boala Pott.' rlril:r r/i/i.borula.l tliferenlial fa\d. ucllorrrelicd Gubiectivc $i obicctive)elirnfiai'dl.it rttt.Lr. tttrttot'1ilt'ltirliutt.rte plea btakial ( By'..nr iiorrnll lrri Babinski.i rtlfruli:rlrtlrrr.pariUzie-a rrr:r.utV6ffi.rrl-IIotnct.ul ilt cirr.inare.roamele coai.( Hc.li:ubilrtl .. prtcum $i trtll. de afec!.gr'rilc sfinetelr.Ti nlilttt irtrc leBiunilecorrului Fi ale ep. fie pozitivc.) .plr'liv t''l il'. n'nsibilitato in teritoriile ratliculare Cs-Cn.m la o simetrie a tulbur'[rilor cle scnsibilrlrrirr.mt. lrt rr litttlirut'lttrrrlotrt. .pl.rr'" IIotl' si:ltice (subdurale sau extradutale).e.iptxt|r'ior).rt'r'i' li)r'ic cu topoglafie palticulari'. itt rlIrt'icrt slitt t-ltt ittllrttliili illrrliari l..l.planta.iylnrrs(1.r'i'xtr.tlcl l.rrsibilitate "inf r'1 sindrcmrt injer.otlificXrile lichidienc.lii.L lrit0vit sri. a..foarte malte probleme rlt rl.rc rttL sintlt'om Ol:urtlc Berna. 1i'u-[r.-("!).r'.).licil.r.osliaulrIr'o i]i 1xrrinoi[lo.trti.trl bnrsc lrtrrrlrrcirtil yirsiN.siilii xe gindirn la o compresiuno in cozii (10 (.rlcsc:l.la caie in rnorl obliga-turiu se asociaz.ellexeloridiomusculare).'r Sc irrrprrrnc.lgiilu brrsottlii. li. llt.rcrrli.t:htthi'rl .i rlirtrlrosl. llzirrrrr.l rlllilr s'irrl n)li ])ulin vii gi mai pu-tin persistentein membrele inferioare. lrr frr[a unui sindrom ele coadd. pectora tnarc..ica b) In cattr.ii rarr rrr. lonzbo-sawat (ca de pilcli.ri. arafloxigd.-exf6d"-ta |rr anestezie gtroba}i iL teril'oriul intregului plex' sipelioi. fie '.L rtrvi euolulii suba.i. asistd. la o rneningorrdiculil. care pot simula un sinalromde coatlS.lrupLv'lM#t.iconului meduldr.ndorti'lm lrili[a1. brahia.l)tbu1.rr. .sii rr.ot' rrl itr {':rtr' l{ /ritrtrr'. Reflexul r')l rlilr fi rnedio-pubian sint p5.b lor'.rne cu coadr.l(.gnbiliaril rlr.o.fllrcL.ar-aplegie. r.'lAciniIe il-lloJgliiltlut.lrlizt. elcirr. metastaze !s.iagnosti.s(.vriti.r'ozii rlo cill..ri de se)rsibilitate perianale.it.i atrofin r tnrrr..i. Gtrillain. i. ll.ior. 1952)precizase rrrr.. do .iuli. si a. Tulbltli-rIil'.r rl\ . p. rr.para.Ltl ( 4t.r'r .r. intilnim nD impo*ant rlolicil.i..scd.J".r.tt i1irrtt soi .oute irr prirrtul rind la o campresiuna a cozii de cal..) Sind. itt crrtr' Co-D.l sint abolite ixl cqle achilicne qi medio-plantare sint pishate. (x)lrl'rlr l.ro irnlx)rtitnte ttimiln diagnosticut Oe potiomiitith. tulburi. trtt llrlrlorr tlilic I)s(ilt(l{)ntio}{.i tl.^-intlronrtl ttri. in ga. 1rrlrrrrrrsi pe fala posterioard gi externS. da plex broh.litll('il(lrrlrlll"\llllli. rrrinrir. lrrtt4rrltilllt/tl'itropx. ttl t si tttl tr tttt tl r r t o :r l l i tl o r . li rniinii ti ri gruputui intern el antobrat/ului' tulbutriri rlo srrtrsibili "Lilol (itt (Cr-D1).pet! Irrli*i.'i apalri si es'care.ic tl.ului semiololic in teritoriul plexului respectiv (cervical. Rellexele bicipital gi stiloretli4l sint rrbolite.irz:'.rrlil)ilira.orrrrrIirrii.1\8intlrom.lr tt ittuilr. in schimb roflexele achilieno qi rrrrrrlio.Inc[ Lhermitte (1919.i d.lr.rutde.tr.alo rnembrelorrr|rriolr'o (cu integritatea psoasului iliac) 5icu masjve tulburdri sfino_ I'rrt'jtuul.fezecliagnosticul rIrr 1 roI i lr rrI icrrlone.tnini r'. trlltc sc itstxriltzri lrrlir pt tL:rrniilttrneroli cot'cspurrzir.ozi'i ..ir:rrl itr silrrrr.r'ili{) rrrrr Ir.rrouzrr.rrz{trLl intreg membml superior rb$lxr(rl.i]{rifl.i.iru.lxrl.. r \ r.itrtl irtr boltrr.r. alahnoidite chistice pseudotumorale.i nui pulin a muqchilor dorsal mare.hr.nt€riori ai coapsei collrastcazi ru imlortaiita -.tti ontinpe al. lortrh.ltir.le'tr"z.r'o in si. respcctiv lelilrr|iul trctVilot. alte tumori extrrldttlrrlc. t5:l tl.sl.!. tablouri multiradicuJare par"lilrrlrrrrr.ti0. ra. (l|. Pot .de cal : n. rnctlula:ii. lic..

Riser. inti]ninr dureri qi un siDaliorn . Nervul circumflex Muschiul dellaid Muschtul ratuhd mtc NervuI musculoaianat ..r 'ir licli'r 'ii t t t t t it t t lt t i.itr"rde o hipol.r: . i..t0xict.rrivr. u1oc r.rrr ollrlii 1(lrirlr ((l11 0xirl rlrr rlt|'lrort). rrI uu.r.{ rrI rr i ( ..r/usri ..t. il\ lt a.ner.| |.t sa.impietcazii ltri.sr...'::nlrr.c trlt.rofic.i.t.poal. -uertebrale . r r lr .bar . t r ': t pt t t t t t'rrrrt rI r.('r'vrcar) ..eln ). Il ttxi ci l rrLelr r ir lului ( suplinit iL do hr ngul supillr r t or ') . l a purthtorii Ii c.distrihuie intr-o . _ coslt)nertpbrolc deJileu.r'iorrrca. Iilexia falangelor distale a.. a/riL. lrir . 1i r lcgr 'lt t l r r t 'iliil.zonir. infecfioasc etc)rr'ri'rr'1r'rizi'|ilzil p.\l l ptcxului intre claviculd. unei eompresiuniexercitate tle manevrele obiitetri_ . ot r lt t xr r | fi[ .)' pe'fala rxternl.slr. r it . .r in epoletr) sau de . .li . lu. { .rrr. lungul supinator qi fasciculele cubitale ale flox rtrtrlt I i i.t (mlllUnevi.. irso{.||Inrrr|lr{.|| I r. la ca-rcsec. t l) lr . Ir'tllrri ltrutl rrxl..r111rl rrrir. sa.l :'.ltiit'I. h'uctori etiologici mai imporlanJi r pligi pl'hl at'mc albt. cl.uuluicircumJler se traduct lrintr.fl... lr .li. .(ureori |..tr_ara. . r. Insii p.. : . rlrrrr. .diorr{ir.. liulbu_ I irrr. rrr..ilrrllrr. ittlr.._ ..1|. t t l..'.nla.li.i..ii rii 1.r(. 22). cru.irrga clotrEai. 19b2).inelle si lulburdri sfjncteriene(plin afectare:isfinc. lrli rr cnbitalul :rnterior. r .rLa.t1iri 1r'urunrr1ir. in i .inni: 2r.* r(:Iiculitr ftslp?t.l: i...i .l'.sr ll' irr'1(.litt'r.policelrri trLt st.o imposibiki..l l l :rl .le.* popovicin rri culalr..l. ill'. )) L' dr't .xilei si l-[ zonelor sujpia_ si (.tlit. tl 'laniu.Diprima coast5.ld.lil colorrngi/cerricrr.1)r.c a d e pil.1'. (Arseni qi Oprescu.rrrl0. lrrrr[rilrl iull.i cirje. ldxaiii scapu scapulo_humerale. bilatemle gi simetrice-(poli_ rrr..1. .:. ) polir ..'].iDitill .feriu.ple.abdominogenilali.r_ if l.ntni.ttv.rr iIIiIr'IL||Ir{..rmcnll)o $irn de for_) com])rcsifti lN.(.ornrrrrplofund). l( r'ospccliv (1lr I):lI('zl. ili'. l! il l. rrl )rl sl |l l l|t il.lile (fotrrtc rtlr). ca p tl d A ia p u rl d to ri i de nl (} rvent.liz. Sinilromul paneoast_Tobias.t u t.a irulrllrrr. I tr tr.:]i l.qomufl culanate Muschiui biceps br cnhial Circumflex Ramuri cu.l..i p..rrrl)rr'sl|rlrL. i.r':rsr.h umcl1l lc.f. sl.rrl('llot.oicc[ieiirrainle I rrr':rl r t! t{'s-l.. : ar . r. l.{t'orli.nt lrt'rrl'tlltri.tu i sralar ir rr6oastri cen. lrrrr. virtulyi p. Ei rrrr suDctaviculard.( tio itst.n. "r . fi izolate (nevrite.sociazi tro_ I || ' .crccazd dificultalea.snlsornntrlui. 1l'rrlburririle do strnsibilitate sint mici (vezi f ig.ale.lliiil:. neuropatii).i extrarahidiene.cu L. Ni.l(.. rltc sau extinse..(rr r.1. 'l . :rrr...umi.:rr'r't.ir tnentineriiacestuia la urizonlt ji..'li.rin context semiologic in care . Ionescu.!. l'. lt Dt |r .. inierioartr . tumola..rt..iU.l.: i . 22)u.tr.ritle_d. 1i11.r..... ll\carea de opozilie u.( purl\ ac.tumori Yertebr.ttttsolx)11(' r:rrlr'lt olie rl eririnon riitttia4ri").r.: I rtr' $('r rNil)ili1 Ltc sr. j d e (. sr ' llr t t lt lt .. lJIt t}:l ro_ liorn er ..''ts-l traumalismeobstclricaje...rr 1) r.elongafiei sau smul_ llr rii I'julir.r& ryjeliq?Irr.uli ale hurnerusului I anevrisme ale alteroi Axilttt'e I r:ottrptr'sittlti (1u'oi'csiorrale san in cursul somnului) .i : l) I'uru.le{legetolor_?r[-4.oltttt' Sl lealizclzl l Iiirrrl inlocdilS. :lll.I rt i r. (tliir lr' l l |r.l l. I'ut li.irrilor') elc.'rrtr' (l)rr. (. rr\'....c .r.u snrulsprea I'iitticinitorl. t'tirgr .l|f .1 frlcturi tertr ale claviculei.ijkr r.irr do lrhrx llrlrLiill r.hidiene . nor. ur periJeriri pdt.Nl.yil.. li.l':'rr!!:i . .' rs . xlt t lr lc it t r lt ir lt ."4oxi.. silrr ilr curlrul irrr.r{.zirrne:r rImpllt xnui bazin sirimt. intewenfii chi nri .t:tprr.'\'.i rlisiocllii vertelrr'ah. { t .ll Ir|||I r||it 1'll'uii rilc din parlea. fractuli ..lt .lizia . srttt tlo lixr I It ilcl.pului .paralizia muqchiuIrrr l.r..(traumatiee.tpt. <lttgcir'.I t i || t{ r.. rtIt olit.olrra.r'r'r'rzi] rr|l_rrginea rle .luxa.i hipotonie a rluiiohilor lo..-fernurocut:r. l:r.otia mu)r.lil.ai fi.1 rl'lrmori ale.r :r.. t t t olor . (fx I illllir (r. t ' llr it t t lolit r il.sl.rul br. lxrlirreulopatii ). I..||lrt .ll rt i I 'illor r i 'l'r . policohli po ltnlali llan r:u oolela'lto 1r.ti..n tleficit motor al rrrr.'l..rr rrrrl ui (rr.l..|||. viculei.aralizia plexuliri biafiial. t l.'arlrliziile d. _de Icgluurdo mai SUS.ite) lterr iriroi. l.:.). rrnei ... .llt il..(saptiul rliltre cei doi pnnra coa-slii) rqicare iD acesl mod r.tuIi.| | ||t ||:I o relilxue a articula-tiei scapulo_umerale./herrrii de tlisc cervicule. l:tl r)Irlt : . .. Nl lxrljr)rrre. llrl.(... t .r'i pet.ner"vuluiscialic..b\.. l.mlna. i. rlc tliatrtrr:.||| Iir|| 1.1.}n lct'iloliile nervilol.]iclri.rt .1r. qi prr rnrrs<rrr il: 'i a) .llll.1r$g-n?T. rcalizalo ^si indeosebiprin tribcnrofja nru^chirrlrri scrj rr.. i r r .lr.196?.jii ir.rtcnlce..eple* lom.t rzi(it: in a.'.t1r1 Su.::.bduclio d. u.".5i11r.si{nl'1.defiieul scalenic'.921 .u la nivclufclu.].l. i.i rlislor::iri ale cu. crre lxgrslcaz{ . rrl tnrrrychilor' lricops...viculei.r.lrrli.(.i i chimr.nat. irt cut.oarea de rolalie ertem5 a bralului.!e tlc ditsersenaturi : hpondilite (indeosebi morbul .ttt..i.. /rr.ii r0r'ror rui1 rr r'ir.onle ale antebralului :l) I. prirrtr'-o rniScalc rG n[duZlli.hiul i | | r..1".ni tts ti.r l''.1 tt(lt sstat realizeand. t nr t r u. l il {} {. l i r rl tIr' { .. (pljn N.l)r'lr.oriof osicot rtt.\rla. lr t . . . ir llf)rit lrln' (.tntln.ir deficile motorii cu atrufii ale coapseigi prin dureii . de r:lcheti.nrllerii (consecutive !f::). l. t'.icalii...uri ri ryi ''i. l: +( t tnt .r.umir tfiiat clesecur. | ) I\ruli:iile i:olnle flte nptrilor pcri. Atl..jil Sl qlf plerului ctriar.r lilr'.r'lrilrrirl|llrrirl."cr.omprimi.ni l. rudiaut.rn l)r'r'?r'hrirlrrrtel{'ctuo-irNc..pntii)t'intec!i()1sr. !r ||r. lt t . \"f\i i c i i c url rU c \ \i ". ... r .alc :.irr r.

f localiTate sint d! Tulburi...plasat'i iutmrrii"t" ri" Oegetului-midiint'ebOIitA (scrrr'rrl d.. rrli qi rl.ic ti. 'd'.i tnyttt xt in[ (purali:irr'.rrrr'i rlr.Ill"f...ii. r ."a pielii.r lrrllrr llrxici rrltimci falange a rlegetului ariltitor'. cu-caiacter i..J. trlina ii .:!:i rrr..ii. irn {I(. cu fala pa]marii pe masd.Iedegetulqi mic).jr.'..in itr in exlensie.trl ltti ..alizjr ! 23'i x'i#A#il ii . 4" 'l:':' Fig' i.t..lrrr'l:rllo rfrrgcte. se u..+bachc'ii xllirt(r inift'ebi .esL string5.{itr lt:tiutti. .g' dtA' r . 'piir"rt ilSY*..v UI lt i m er lial} ..'..1" 1t'nutito. bucleil.i aimerl jusului. in lelitoriul nerfulul (delonntlll irlr' ..h.:l. l.r.g.i tatl'ial se carrlcterizcaail' 1tt'inlr-rtsct'itr :.).. : rlis{irrgo1.'. atutci cind r'|rrir .i t a.ii.\ lczilunilrautta.e (sulrr::rtlrirrtrl:'l in terilotiultlislal .o1u1 prof. drrxit'i itru . iar slaLiile..1)r Nir trebuie sri Iil.[i. ptrr. lri])( 'Jlrofiarnuschjului snllcn an[eriol..i .ll.:}"!!!iliiri'Jll'''::'ill...j. nervo:l. Itriri( ri'.r.i.r'l.r (.." " ilu. . i.. r".D...rrorii si t rofice se intilncsc atlobea o*c. i.LL.rll.i dc atlolii muscularc rt(' totali a nervului cubitl. l ..medianl..i.o""ttiri contlrtr' liziunea :lrLeleicubit'al''."it.f.izi.r :_.fijlir.qicu degetele_ _i..#:tl'Ll.'dle d'eJileutui ntii ljlor"'l: b iU '?bm (. : a) Leziuni IrcunaIl( la.rrd).. rtt l rrxi co (ti rtl ' .I r.*ilt.|.iinii).. . r.lli abduel.r..fig. (Dlrtiir rttrtr.l'.'i.t...eo."". Iti"*g*xil].ll pcstc it'lli) una aplicale l'r'rrr r-niinile sint cind atunci iir'. primul spal iii inierosos (''a qqu"a't. ii . i'lrrrl urrzii.:iri vaso_ rrrrrlolii .l"i S-i..ifi.ll.\t. l') rrr.I. cr.'r'qraat.l.:"J^fr.rrriti fiind a6ez-atd.le (indeo_ jlIiI(r rlo prehensiune qi t1eprindcre ir. ""Jcar Dia8cslccr r lclet ist it ir .ulln i jlot. " n r.ni)r lrr rrirr.:rlli..i.6. I'rin. ..il'ir ii".rr..a.an":Jl rl I l ).rrrrrlio irrbu{it{' lnudj:r.l !1.rrzii.i". txlt'tttr.t !..l i.ltnhirtlir" hldii u ttt"trttltri l\..r]rbotite t1s tulbur.rii1p11.ie jnicro$o'so . ncr.lurhti ttidouit.ului ..r.' (. doa.. (. .iioriul *l*ii iuoe.. t.r'ii* Test'ul median) prin ucrvul l-h'.ntl . bo"6a .i"ioi.".' ..tpl-c rrl z..i.1tuva't'irtiil.i.9gc-tul. lTd.ltceh rrivolrrl br.lrri " celorlalte degete sint imposibile sa.rti rla face doar prin flectxlea ultimei fala'ng-e i.i. .trici nu poal.. (a tui Pitres qi .ii l)r'it) irr. e) beficilul Ino-torinrcres"r'zi 1i tlcx irr' rtll i "i-0" ". a polictrhr i.-.i.j ..l. se Xi a.sc-tr'rm '.ri..boLnlr-ulgg pq_?!9_-lg-ZCil!g rr:rr.d ."ie . policelui.lrrl lrlilii lolrrlrrr).rrii . ovdntual chiar ulceralii a.i l rrrliicc.Jf. f f .6i irttl.1n obiect inlre ]olice si extremitatei. in sensul.r\r.? . deEetelofi e:trem6' de par. cianozd.ioif ^liiltn intelosoiilor se compromil tnilciitilc rl'' ubrlrrr'lir' 'rf.n P:".!.rsd.il*:tf.:':i iri{ir' intre tlegol'tr o r)istanli rnult.in sdg---e-at$1'. c)r lllangeta irrdexului Du poxte si.uincoinplete 1i rr.r'l. slrrr L.iiitui.ir||r |ii rle rnulto ori apal dureri cauzalgice.iar |eiilrltr' rlotti IrLlattgc Ialangi a degetelor se r1..*:'*g*r**gttl'*tm*'"'11"'# vul'urlriltl'-t'ut'tt' m)-Tr-rlb-u i..torit5.ti'alc."'i..i..i5'Jll"L"'r.t t r r r ': r .ttlri "rir" fleror'lui cru!5.jrt. r t i izo|r lc lr nt vt 'lul t t t t r li: r t t t t lr r i.1i1.lr' rlouri...."'.i" piralizia t[\.))ln ptrrn.:'.. ^ lr.rl.ziurriprirr solu{.inl."^-.-J'..1?araLizia ('rl. ZJ (t.r..rlr.tiilurd.. c. r.t.cu mina. ot.r'tnhtil.limitate ldhlvehil inAe.1 rniiuii (adesea o.?.o in t6i.l irrcll.rr.. r l) l'zi."jJ'"'.rA(..:r.\trir lr'rt{'ttl l9l:') Ilirt'r.r.ur.ii"ll tin..i'io f " '.gr...I..:. ddeosebi a degPtuluimic' precunL. atitudide fiind mai exprimatn h ultimele iiu"i"l-r""".{g!!ilgr_-!_nsnrciqate.Oi*i* aore i"g.i'ji1::l*ill.itrl(..r iri se=qlbj-titaLQ . *i.r.propie de cea a'policelui.^i. I sc consl..l!rHilllri..'b" asnninneacrrrirent& hipofcnari cste i4rlrlizitiir I ii inforioarcrt :r'tl1r'ltrrrtttltri il... in special l| il rrrirl in-t ( lr. t t t t 't lj: r t t t t lt t i r lit lir 'lt lot lot r t it r it rrl ir r t ablot t l * i " ..S-eg51bili.exal rir rrrrrlirrsrrl rlmin intinse .irtiria cu mina un ziar siu o hirt'ie intre policele intitrs .::.r.er carrzalpic: m) Tulburirilo cauzalgic.:'.l'. rltr srrTi*l i' lirrC1io lrrrlrrgirirrrr.{ii.^".ii ri coEi.i" o"tLo *X"Xl. polir. rorlizind ohiar rrrr :rH.i)lj r Pa.. mri micd' .i. lii('i'lii 9.l.tir. r)aolile rultilale ittTec!ioase ri (livct'se a.I.hiii". cu ingu"l:rt'ea-.li. i ) 1 . ..obieclelor).rlle.' t) p' tr a:.( '.ati dolr l)c ur. J. astfel ineit.rr. tlt: ..c5' bolna'vul tttt izlrtt .i".[ un tlcficit rl adduc!iei!i d llexici rniiLrii igr Testul ailtluctoniiui policelui.ciptlii. tlp.ie.rului io". t lr' m-j ciegeiglui cu Ia1* ltrtl. iorso 1leniveluT!or:1iuil ..ni.t i' rr ctthiLrrl rrn muqchiulLri t) Paralizia medianl.deJilottltt-i pot ap. tnalurie viroze.).rii ..\.:r[. nemrl riii".p"iir [rr'rtrr.-.lri Ji P. .k 1"il :i. srtrcrur..irllrrr rlrrlirr.ii Ih0 l 1t....1io41'so-. Un alt test eonsta in'iinposibili- (n m ei i i anul uj ..'plngi huninrusrtni 1-di r.nivclnl coi ttlrrr I'rincipotii faalori elinlogiri ale ncrvului l& nirelul itlrlcl'ril raI.rrrjll urrghfu degetului aeitnlotl Unelo mis(.ti ir'li"i " (par'rliziir pisilolm osul "f Ie ina pc iiiiiii ..gd.i la o pozi{ie a nriinij cu ullimele d('ui ilogcl( rrl .rl(! rrrjozirlai.l'o tlt' s{! lr'l' itt l\1111.fn r .i i.i " " -ti f . pielo lucioasS' qi subliatfi..l li.estut) . net ..ritrl frl U"e"iJ mi" se menfine in --qbd..)iudduc!irrp'rli" t"fot tlt' rtlt't par[ial aceasti tulburaruptitr miqc:lrt':t lui (bolnavulc6mpenseazd.t .ie.lclr irr/lrl(s. . .".pr:oba.a proba... tlo strttttt" neruth..iia"tiirre ina14" "fi" cu fala lrLnara pe rnas[''..l.l so(11rt : gllfA cu'biLrId" de minh icuhru ltrittt'r .{.'.i'.j i{.../lcltil'/li'lrri' r. 'l'u trut i}'i}:.tele lor pa*Imaro..iLrs.vlilr.Iu'rrrrlrri mrtlir.asXI iar txrl.r iL :lrrru.t[l.rlr.i r)r..ritoriu par{ial .i""ri..\1r l) j?*t"ir o.rIIIrL| l..-t"..l4jq cq poat'e zgiric"masa u'ul sd tru rrr.r.]:it'tciia1" rco:tstii' ti trot soalenic g.sto.-. ite degetclor.r i.-nt".tlrr.:. riU.i asociazd Ii dur'cri "^.-..rr rrltirt" ru)'.t. rcalizeia .itrllvrrlic lr. ..

r'ilslil'iXl'ii i n)'I(rst. .{'ttItt irrlrr'lI).lir.ici .itr Eit de lebede". se plaseazi mina in ii. . (piin ittir'llr' :rl' l i ftacttt luxalii ale umirului.l1)lil()l'(logoi('lr)l .e./.p nly$io tltlg ttltttttt rlo rlutnilitfi")' Itt ttt:trrtsiil' fot'ttti totrxr) dtxcuisi. ace$tia irpl'ului :r. lusirciune" (Pitres) . cubitald.' pot decit dacii de flexie funclia exereita nu-qi ci.ro Apare usului.rasfitnni dertrelot" lF/otuettJ t . dal mai ales la nivelul pr!4ulUi.sl.std!8erii mlt.nu se evid"nliazd nici tendoanele nent-a radialului extern #ig.flcxorii vor funcliona foarte bine tlaczi so t itlit'r'r rnina de ciltre examinator.pa.n. St' cnlg ottttBtrl'vil.rIr. NrNul cubitnl: ramuri nervoqse.lluilr'Iottlolll) rolol'(fxl'(. .titutlittcir '. 25 c) . r) fulburd. ilce ttificil si cu for(i rcrlusd. itrI'tttcil' 1t'itttrlrsttl t.ib. 1952) e.nlui <lo oit'.g' 2d d).rdej.Lilf.il" (l". Bolnavul nu pttitl'tr sir' a.*.9 uxIr1lliit.ie cea niai frecvenlir lormri de paralizirr r:rrli lit' ttivr'ltrl :r.). rt'ttlo rilol rilr.rlc po 1r'r'il'l se rer:narc5.Senntrl ." a.la purttl.ului.-.\ Iurnlizitr.I'alizi:t.* Interasosidorsali Interosast palmari Lambticali iIl.r!ri.itringerii miinii (al lui tr'roment) de asemonea alatir."'rrn {. cL (l(r l)rrl cxlonrorilor..1 destul .. miinii si rr' (l(g''it'l(.tlnsorilor' (Ji11 25 b).riidc cxl.) .r' {" nijmelor falange ale dcgetelor..rb.nu ilatoriti rnirtit sr. In schiir..ini tlr ef. niri I)r'(tt'trrl li.ilitate liu-I cutanat al nervului. Nelvul r .i proeminmla tadialtrhi crternj d-T.ensicqi indeplrtarc (r'iisl'iraro) rlc nrrter Dirralizati' nu sr: observi tcndoanelo olil. Crila '.|t' t|||.. p) Testul prehensiunii uttot ttlritrt'll mici plasate pe un plan orizontal (a1 lui Pitres).Sequl .rIt ir.a nJrili.ii'lu. .. sau olte prcrcsParilo'e (tutnotil. ll cfcctuarrrl tniqoil.tl ntr se obsenl tenddN'F eteDsonlor it m..olii qi irr rrilcrrlrstlnfc rle coutprcsiurtc a' ttetvttltti (cltl$ica'.brahialf inferioafti..sen-s.||i| | |' itttllt'irtt'(llt llt.a lc ralizi tir.. distdbulia Dusculali fi crtanoti.lll a-tltrgtrkrlrr.brail.i.sirezrrllii. ! ..Riser.ott.1.iata tt.rlc l)il. . Este rf irlizrt ti.'. paraliziei llcxorilot. ir I'gIrt'rr.lrtrlivl srrlui snu in diverse trnumalisntc humcra'le.ulirrr rrrl.ilornrl lr " l.. 2r. sau daci.1' plsibilfi rt i./. pe dc altb parlc IIe-\iunoir" r'i rlrtlolit:.intrucit pe de o parte este imposibilS ridicalon.rrrlizirt ill I li! | . tJau mgtice ttild lezi. 3. brrrrierrrsuiuj Abductcr po{icelui Abductor Opozant |^. htttrtcltr in de {rntlturi aJo rlc cazuli torsiunc a} liuq. rad. din leziuneanervului in partea mijlocie a.tts satt . gpaliu inlrtrrrtsttx li tlorsalsi ruaialcs la nivelul ta bt cherei anal orAiceff.cutanat a! cubitql Gheora cubitald FlexoruL profund 'ol degetelor (logcltrlor'"(a.': lt ) ferloriul cutand Edial : -Fig.cil (aBa-zisd .fii in cxtensie.pucdobiecte-.-.irrr'lLrril rrrtrsllll iorric ilrrrrtrr. IV / i.

ttkr liisor.hlor. f) Reflexul rotulian este abolit.. inI r l... l)rin rltr i. gamba se derobeazS. ] t r t. i) Puraliziu nerralu..lrr rrrr.qillr lrlirr: r') l) inlirrLriLlrir for'{.. 1. c) ijcolioz. realizat 1r'itr cornpresiunea ner/ului prin hernie obturatorie.iltrii 1i :rl trr. ll'irtell (citrr.. lt).rl. i: r t iciilr i: oJr .'arulizia radialti antebraltiald..i pi. in tra. rlc irrrrroli rllrligrro rlrrlrirurrtiitislrc tkr iix.eaveirtc.ilc ioricc lrrrrtitrliro{iorrso) so t.(. .rvr.. rrtrlvrrlrri lir:siol srrllorior(rc:rlizati (lc frr].i .rn.r. ..tor' (in al'r.le Di ale cozii rle cirl (traumatice.rd. r 1.rrrrriismc (de pild:fi. rnotor 1)l adducliei coapsei a] rotariei exteme a cu atro-acest€i. ii .) Iicttrrc{.ia railiculard.r. In schimb.aCUe..j._ ridicarea pc vi|l. a coapsei.precum si pe fala laterald.11ri{rrl .ri0 . nerl'nl .]0!PgratjZltlg rrLllt+j I'artant(' semioloEice : s.iirrIrrl .\t.t.rerrnctlg4rlrq superioaTi a. rlr'ri...riLltsei cvirlerr(.ieti.it" Ir ('\t|rrsilr.le : .to|. t r ct .tisme qi la fcmei.rrJrri p'irr i rr.Lii.d.e sciatic la nirelul m. este roalizal.lrr llrlzirrrrlrri. situa{ie in care bolnavul est€ oltigat si-$i .L0r Lni1r .-.' bla!. a) ImposibiliIrlcir fbxioi coapsci pe bazil.gr. rrrnce . carc . ...r..)rpsAi: .. b) Turnori pelviene. t .rrotici l)r):rr' rgr a posterioaro lL uD .. r .tii.r loirlsrri fi plinbr-o an€steziepe -i fa{a internS a coapsei.t. ertensiei $erunr lrirtlrri.lc S(.r'al.goriislir.rrlr lri[rrrrrll'1.Aceste tulburi.rlugili irlr..rrcrtrrolt. r / .tt.rrri.r'i vrrl musculocutarat exterr._!0tl _P"qr-ol. i lI ||lI ir . ttost.flir. rrr ..fard.z.:.rile merge.(. i'jo irnpune si recunoaqtem sindl'omrLl ltti HowshiTt-Rombarg.si neuopatii (diaIrr.'.ra unoi leziunijolrso.sculaturii posterioar.zei dorsale a policelui . .untatisme directe ale nervului (de obicel cu cointerr. .r...S.lr.lertle).lrr(t rrrrltto-intelri :r coapsei si pc fala internd. ealr: rcspcotl lungul supina.I i rrIrr' .In timpul mersulrti lrolrrrvrrl prezintii o deplasare in a..lrtr.. ttul bulrruvrrl. j) Tulburi.l.rplriilizil o$tc(liH(l r"rr')' rir sr riirL rili irL u'.:r. sltttrlrt llrr'rrllrt.rezulbS rlin palatiziei asociorea ' 'ttt( sci*ticrrltri prr|ti rr. o durele care imdiazi.llll. siirriil. . lrolrrrvrrlp(. b) Dimil-uurr'l furlei de a\-tr'nsic a corpseipc Lttzinjq ILirIir.r.:r '.r lxzin rrlrririr: p.tt lr... ' '. fuiltt:ittc ] sint rnuit mai fi...re . t oi_lst .rte cdnservat:i.i . l..I t odl. cr c( r p{.r.r'rittrri rrrrrrrilirll' l0tl 1 1lO COtlUl. i*rposibilitateafrexiei gambei rrr (testsemiologiic ' ' .i r.ctnrri irlo l)Mirnllui. i .vr..'tpnnrolc si-sosilrri-..l icii. . . 1r 'IIi r . : t r ) I r a. ]oatc q|rnb:l de pe planrt1patului. in palalizir. r r r r . j.1. rl) Abccsc ale muqchiului psoas iiiac. llr ..Itltsrrrrolzii Irrrrgrrlrri srrpirurlor'.trag[" ]x?tnlrrrrl irrfeliol in1..rr. ]'.'ler fir.1. joasii este intllniti.u r ci : r lrllrtri.t'r...vi{l. d) Urcntul sci.t. lurrgul abducI()r') si (lxirensot'ulptopriu al indexului.r.ci rlo tbttrrr:liu .']:llt]iri" corrplct rmobil.rrurtn(' nl ri tl lt ir lilr t r nor vs{.pozilir'lczindi.tt.C_7og.rirte. yrrtilinrtric[. r ( }r .i1. l.rr I t!t::lu9togtr...u. rulr... zon[ Ia r'ivolrrl bir. e) Bolrrayul nu poa-tes{.. lur l'.|oni ttttit.simpJome t. rl.rlc_paralizj nrufchiului Jesier rnare: i.rile motorii Si atrofiile r'.r ro llil(luce priu meriiul legi. g) . .psr estein pi.. r ir ..rocUnOtstu Ji.irllul{olll in crruttl Ilrlir.rtllcctrrl.1. ) t .rr.les rucatr .rrr1 aetararizi .i*r rrr.itr. r{}'r:i. lr( lrlli infccfioqi qi toxici (indeosebide satrmism).sirlcil.tor se recunoaqte prin constatarea unui rlclicit.lrrzi.). r 'i'rrlbuliili rie staliune qi de mers prin irnposibilitatea.tir. .rli unor banclajeherniare compre...)u : ft) r'rrrrizian...r'edoui.rr .lrli'1. genunchiul .u a neryuirii s. acesta nu-rsi r.. "qr.)tr..r. 0rr. ! .r'i de staliune qi de mers silt mai mari irt para.1. \(| l l t rIr.lrt(. $i a egaliza contrailil l.. a genlbei.tt:xfrrl cli'ic predomini fie semnelepa.u.r.. atingincl r'r rrirnuru de iltensitate la nivelul senunchiului.rI r:i I rrr.etopograJin _prezintii.ra.c it ooitrl)rior : ' .X.nerLr ui obtu.\ l)t. nerl'ul musculocrta.. I rrr 'I rt rr r .r |r lt ir . |ll.. lclt.iorlrl rlc trr.'.r:irrrlxrsibilsiu {oarte dificil.s irr l...rLlozir. pe marginea intem5. depresibil. scirilor se face cu dificlultaie. b ) rUersd.de ra!:i':. .r r. realizincl un . dar cu contlilia s[-Di mellini.nLiit0ll.irlrl Sr : l r |'l :r . rudacinjlor. lr.corrcouritontl qi a ri. 1.eEte.r1.ei.).r r\ lrofiile muscdare interesor.t intern.t l t) t t . r_t .ri de sensibilitate 1. g) r. se rneniin.scrr. |lir I i" : r r l) t r .']l I r.rcrr-L1jrc t'ru in trcimer mijlocie a coapsei fie sub ni]Iehtl tle crrrorgt. j) nevrito ... sau irr cazul purti.trtrlrl srrrnhl-ipo co. ttt l'orali.rri.||ll r . i) 1l\rrrllrnul rotuli:rn este flaso.r. lr lizia. i'. oxclcitatii. iie ccle de sciaiiopopliteu int(.rr' | | || r || . d) ln ortosbarisir uoiorn:rprczirrlir ..r crt.r'r r.i a ramurilor musculare al0-l. tript. . . g) In lrtostaliune se llrrllvii o lxrz:i(ie cle . la ie5irol din lrizirr .t) ).1rrr1r1r{. f r . l.muqculalurii r. ln acesta. r i. r r r r . l)acli se prorluceflexia. r lir r st t lt t i ( I r t I iI t t r r I O t .lizin. h) la contraclia fesei. Respectd. ill [ r .lltii r lrrtirurilor dcstiniite la muschii regiulii ]ostcriouc lr. .r'. I'l..r'llizirr. 1952)r lirrruicir.idicalea pumnului.rrr.Ii-iitam) 1s.cr. gjmbei : tt firlB'ufir-ifede scnBibilirat. tlrrcorrrgrtt.l ZtU I]l l e IJd . I. i ( llr .rnhieroqi atc piiorulii..o. Irr..r'sul-$i mti s. lungul rrlririrlor' qi permite r. li) I?aralizi. ilr clt . il. i.1-yoe?.1:llllliJlll. r scicl] le in disl. : r r g..nat .ilr. rrur.. plnntare.licitt aointiaiWTwfiitc.irrr .ul'rij...r.rl tl. indeosebi in rr. ..... . rrI r r r r iu. l) Lu{.i'iiri ).spfiji'i pe mcmlr...crrq)sri.rrcrrIIrlii..ri vasornotorii _(crleme g.lt.i. r'\ rr .llr0j _ .rlrrroiitril:rptrrtrrr ."-ali.\ourorcoaps-el) .. i.urto NI'nIr! it. r.r.Xl) lt tir pi. intmcit lezirmea atinge nervul rtrlr rrrrr:ichiiepicondilieni. icst i||: t lol.l|r. Li ir t r r lr r r i.p: vjduri ciiciic este imposib[J tipc l . nri. olico prrlrrliziclirrlillii. :rtl.. . | ' r(:| | r| I| | III.ior Itt trtt' .i . . C i t. llt J t 1. if .irlirrrr.in fracturile radiusului) qi in nevrite. ri ]r_q-Eq4gt _"lSlrscriatuxfi"-_postoriol. r l] Irl l l l tl i l nl l . in cursul unor inter"venlii chhurgicale. dacl se lixeazL baziul bolnavutui. l rrr| |.r. . tle capul fetal in timpul traversiirii bazinului.Klefir. i0 llUt . . g) Itr rkrcrrbil. lirrrl s.sity inleriu'(prio. to. . ostedilicilf.l.so remircii o itsirn(!1.lo-rnhrrrri (?entm. r : r .:l!'trqnoatqlrd'Lnutrli. prit:' compresi1rt Lttrorr. Tulburiirile rle sensibilitate sint limitate la o mic5. tlrir..rir. r : r r l l l | l . Ir'ul tt'i. \ r r l{. LIr. l. it) I'rr. r i. si i n ce l .rtir:rv .r'i1.]]. rrrl-elnlrntreguluipicior_(cugxceptiapirlii interrrcrt.ltl. pe prim lrlrrn sc l.rlce'.i Inrisclrlalur'.l l t i ill( r sir |t r loiir . r i|. .( || t {( .t.n. r .. ir jt t r i ga. .i . toxicl). lt il{) t .. Intereseazi. rll:rt lrrrnrrrilc radiale ale policelui (scurtul qi lungul extensor. fueloL..rrlinf. l*.r u... .sia primului spaliu interosos.rzjr l. ^f" "iigLiifuii". f .ltir.cu l a f( .r. cind coapsele sint rrr rrlxlrrclir rnirximi...pozi(irr 1x'r'ino':. sit.krxolilol .r'tereilcmurale) . I.!Lcnli) prin LU. ltziurrii. e) Intervenlii clirurgicale pe ruilrrl lrilzirrl f) Irractud aJebazilului qi ale porliunii superioale a femurulrii .i lxrlirrcvrite satutnirrc sau unei isterii. r r . Fi "rnbritticXii -Uaf]gs ('r. testa realizrltii plirr .trsrrtrrtivc. r pr 1'lr . cirji. a gambei qi a piciorului. i.s!tnevro de rerlucere a luxaliei coxofemalale I h) Anevlisme a1o rrrlrloi lemulille I i) 'I'tr.. tt"o n t1 u h r o .go]apgqli]! Se recrtnoagte prirt rrr. .' l i .iaLic bazin.rn.r1lil...r'lrl g|il.. h) Atrofia telei antt'rionre a coaprli .cru. \ {) t ilt }r 1i lr ddit ct . Este rrrIusriprirr traurla. i.tt'itlogici: a) Atecliuni vertebra. r .) I'oral.tl i ei ..'.11'll |lrrrlr'i | .rlizlu [rilrrt.i cu concavitatea spre pat.. 1. .. lri1rr..w prelnngit. cu tulburS. r . '1. Irurrolrrlo1.i tiltirtl.i crural (cu cele patr'u llnuri telminale ale se.izia radiaki antebrctltialdtnaltd. ).x s(.a. rllttur ncr\-'lut mar.jo:*1. ll'r . c) Compr€siuni de alte naturi (prin rl(.. r .. i crrl. rrrri tu$1o1 myryh1t91_ garrrb--ei ai +iciorutrii.1ii l . componsa.ctatice in funclie d.'itt t..tlculuipoplilieu intern.r. inalti. ale pl:lii'.Etepatn f.. b) Deficitul ertensiei gambei pe coapsi I . .rl.ttitltZl:t pl.: :ll'l-"lE111" .rii ..r sciaIice si. troncularir . '.. I l{r I .jgenurecurvatum".r.ri.le.. : r lizr llzii. \ r(llioepsului qi ne vul safen intern) se manilesti prin.ii. r lr r lr r riolij) i lr ) it 'r ( 'r r r r r |r .irr :. a gamboi I t) J)c ci. t. rrcrvului) se dato]€qte unei pnlalizii radiculo-rnodulxre.rr. u . ale trautnrtrisme.rr..

llrlrotr)lru rrlu\(.i s.!). Ir prrr.. g lii rI i t rri t rrtIr I r: st r t r : r lt r r lit e. c) Imposibilitatea de a ..1.r. io:rtr'r.xp.isrne .za lrtllrrrsilii.r.n cvolul.olll..licr-nici" starp.. pl:lnla}i.. rnargieiJepiciorului $i moletul gainbier.rpo lulLleatrna stnt duLr.p'' oartea lat'elald.siolritle '1Y. |.).rrl . drversoaleclrunr j Si rtiverss Sl DislfibUtiesm:. a m usculat ur ii git ului. dl. ia nivel radicuhr (In-Su) sau Ia livtl troncular' : a) tr'actorii vertobmli sint cei mai trer:' venli (hernii diseale.lllcsrnt jrritr lr../ite|.tbttiae polfirii.l. ir r pr t r r r r r r ir r : r r r r .l'lllll'..i. I I lunchiuiui li rtt t r. 1r'.qgDdui leralgd]Li qi interescazi celqgsg m. cu ra_facl?r..rlr. r r zlliI il 4i t l iit r r lr r lol'r lr . q1 f mposibifit'atea cdlcii .'el.utnkl. l1 sh.irrr. rtin .. d1.. rtrriir..r'rrlrilrrr.rt rr rrtl l scl rl l l tt.rofii rnuscula.vilrrr.{j.1. tendonul lui Achile ri.pl'rlr.. dc r.(.v -'-"'-'i frrottlri a.l(l o$teo-artriti.irtr.. €lolrg. halanL... ll. r.nului moio.4f .nir ] . _. poate a#5rea in cadrul unui sinalrom de coadd. '.lu lt ir . t l t' gr"* rt.ii r:u rrr. t t i l..irtor)ll ?o?t.:r.rbioctiv.t l{.r 'rt t t t 1r k'|'r t .i . :. rrrr . {btr r-. . rril:.l.') Atrofia.i ii' dupri i'iectrr.lrris..in ciocan": j) Tesiul lui Fromunt: in staliunea intr-un picior..i+telesea. lrlt'gie.y. r 'r r r r ir t 'ilr r {. t').r r 'r '. t . prccurn si rlrr l.i$ll( . . (pusivaccinrlc.rli :.l. llBt j.ritoriul cuL. rlorgii medicrrr|l. r . plaiitard. .r r llizo1. piciorul rimine balant: l1)l TulburSrile de sensibilitate obiectivS.i picior .i='--\'.rrrr l.llla.pe plir'rei fahngel it I)iscrete tulburi ri senzilive. careuqiaic.alii ale pielii !i ale unghiilor.t.ct"om'effi. s&cro-iliDol :tcnnrrale . .Ie partea bolnavS. algog! penicitinii sau alte solnf. r . (.rr.rrartorilinodoa-.{.. neenen 'r}a]} Patdlizia neraul'wi c.")l o:p .ri .rrr:rtrr.rtrl)t'r'Nirrrri lrrnrori rllo lritzinttlni lrrrzinrrhi i 1.rrr:rl..i.r |...-grrld.F|lr l ( l{. paralizia sciaticS.' adc-scl..r'c( l rrrlirrrrrirI i1i si ulle silnlroa.bate gldsum" cu prcrorul rrli'ctrt ..r' rr{ii lir . i {:(. pr..r rrivr. t. j lLlr ..11. rn nerrilc (rusicr.r'ii .lrr afecliuni ale . reprezinti.htlrrr:.. ir ir r elr isir . Nli f r . lezat de obicei in tlitrrIn:ll. Z) Mlt(tint.lr.i Ii.t)pIdec.cte ale pcricar. ii . ale peronierilor li tibialului an' terior sint bine proerfinente cle partca s5. chiln. . -r'lf'r'o(rr. iu va"rus-equtn primele falange in {lexiune I b)' Impo:ibilitatea lLrxiei dolsale a piciorulu{i a falangelor ptoximale ale degetelor I diticultal.rulse ll prosiunc.ic poptittu i ntern_poate fi lezat prin traumatisnt c f. _.iHtn(.r.L [r.o depresibil . tumori -primitive. ii predominl la cllrenriLiil..ilisfirrr. -Factoriieliolalici rn leziunile norurlul sr'iulir pot acliona.Luat cI anterioriai gamboi. ttrrtsivt.'-. i) Une.. . po"l sero terapice .r.. r I| l l( ..}:r.|. prin tra rme directe (cu anlc ulirt. srrr)stu.r delrrrl pa|rliziilo jnc(? rlrrr.'rrr1iorLa..a gambei 5i pe dosul piciorultri j.odutde instalurcpi de cv"olu(ic.proba-.'.r -ttttrlt c(.lrilirln .irr iltu ni. tentloanele exten' sorilor deget?lor. ll rrr'r'\rrrrrrr r\r'rrru( Di'l)rrrlrr rlrt 0rt. b) Er len'i:t de sta(iulc . ti.riiicf ' sint destul ile frecvente.t r icli.. ii r lr . fieflexr. rr.iilLrnor t.l Maselr I r'1' .rr.1 . 26). illl]gi c..6.r-atrrJ strdzilor. Trcbuie relinut Irr.si . in ultimclr situalii.. Irl (l ' .nlc nrrjrtlcamenl uase. 16'J maleolato qi/sau digito-pl&ntarc).k) Testui .lrr.rcilnlrJ I tlivl)r'sr.r.rl. jr 'llr'lieiele ichiliene Ei mediopllnlaresint coneetval''. t r .sc).piciorului balant') : bolnavtl.'. nici mudiliciri :rlc L. specialprin leziune ln nivelui .'..r.i_ tttur destrucliyS a nervului) ...r''....i:l rrr. ir r I r r I r '. g) Eellexelc achilian fi medioplantar . rjecelate pe ta1. {} Nevrite virotice . plasat in decubit ventral.scuiale. m} Sopot eviden!idii [ulbur. . r r lr .ZZ.za doltctlo tuuscrrh|edc ertclsie letrrplegicl sau rtrIiIr.. 1. pilrrri ..\bscola ori"arui scim Jn h. ir\r. rl) tlina botnafirt se spii. or ir r r r r lt r i ir r linlt lhl l) 01 l ti I lrl.)\ --'-\:iv ttervut.H.. sitccr.' lfl'fl|r. cu tlegote..a lrlll:rrr rlp s{.t:t. I otogp .in rnumiJo condilji prof{. lr I lr r t r r . rlrlr{rl('|:rl' r'tvrlri . din: a) Piciorcizul. constelalii clinice in care serniologir.1'rltlrrrittle oli nearopatL p (metabolice.]r[toasi ' (prob:' de partea paralizatS.. lr r lr {... nerr i perifcrici (rrrrr." de are{le:ie osteo-tendinoasii.:r :1.i eclromeli(. r rI i rI t i t rt IruI i .scra. irr rrli. rrrr tttvl ' l rl i gl t' fi i L'l') 'M '( I .j'".rl i r.rptrute lic simrrlrun. . lli. r liuljlgr r r ului.. de alurd tal'$3ld .tlerpes zoster. 'r..lii:i si .. . l i l l rl l l r():rt(. r i.It r i rIj r: I t [ .lifpyy.. tip-rne-v. I.ir.l'()i.tr csle dilicil. rrr. sin1.(.r'e accidentlalir.lrrrr rlr.l.rc si cu irnportante al.i. : J) llult.lr.iirrii. . i)o.lclir.1\lcrsrrl l''girrrrr..{.r. 1l) ili1. * piciomlui ({iq. depresibil. tt 'it 'tt.mine flasc.npwitp rirolice (prin vii. c:r in lcziunile tiir. il schimb siol $te"rse n.rr.icioasii.J.fi. b)' Traurnatismolo Iuxalii uur(r' coxo' a.. ulcere l.'*n!li rr rvtl p_opliteuertcrn por"ie fi lezat qi ilr rrod izolai. l.:i.. qi nesistematizati.i.rl...rr. . sral... . r asomolorii gi trofice.cvh'firl ?ioiorrlti.. r r rrir ..lic rrrrr lrlc lruDcltiului scilri ic rlt u aJoplerului srcmr..-fI:r-l!.pc .. f1 'Tcndoqgl 'frint abolite l.re. iull. sr.r'i.' r(x.rrl lr:rzirr 'f."ll .']l peroneului.' .pl ril r. r ilr I l. r r .t !inc Ia pr.. ptxtnectpluziae (ta.illicpnpli t(rinlcrr... e.r:irrgh. ' (' l .. irLrrs.i'. tabloul seliriolugic ctl r'. . (in hrnfuicdc n.siv..1rr.ir -currpsrri l'r .r|ii rlitr rrrir.r:{irrrri.s.l frr{:t 1rosl.1::r. p.Sig.r. rareori prin arborrirusurir.r. llecteze energic gamba pe coapsi. er ll r r r r r .1 polinriu. t r rlr npLr lr r .l l . sirrictlic.s1.rr.in gheeri.n'rbilitalc srLLrier.dilr rii0irxll. traumal.ys.".lirnrcnl). l.lrnjo. onr. 'rrrfi'iiriir.'l i I Lsuporta h ili .bctllIi rj. .r'ci $i $tergerea lgheibulul retromaleolar . .. iir r zr r lr r lr 1( jr ) pr r 1( ! r 1\ l ttol n)troi ]r sr . viroiiro elc."...uibru..t(r rrr lol.oori pria lcvrile (lo:ice sau infcctiof.ezenfa r... lr r .icarionlllc). il. t'..rltcturi lle oaselor gambei.uloli.1.rlter..tle cal) . sciit.rofice nalca- rrr.ri vaso' ni ricrii qi trofici (edem aI piciorului. totdelula cu localizale p-rerlornlnant . r. qecunslald... t.(! 1i plrlsat nici hr addlc.ps .li rr\s1ckre.ti.ctezedegetele: e) }. zi.r_).::.lrlr.r xr r lr t r nr r lir r ir . t 1lll.n x:eittrtur.!-ch] t j( o lDiI li( . gi. lt 1.?l:ct.rr. (h rr ln(1it.i: etiopolsgpn. .' l l i .l4rtlti pLtrite ( n ulI ii eu ropoI i i ) ltx triiabelicr.'.t.r s.l . iripo o tr t trofii r.. rnr. .i.coldi}ie esentiali in stabilirea diagnosticului..11:. drr c o rliql}ibuli{' lrrl. qi nu poatc sd-fii fle.'r (lezirrlri prirr rlnrre ir. srrrr l1..>i put si r paljzezr .i.oxii:lr suu toxicoalerEice.rrsrrr iL. i: : sim . r t. c) l.Ie bazinului: D&zrutrrur: ruxir.t l:1' lrostbtttt.t sr" \l rrdt.. tr.r.zrrrlo nrai mullor.. il.C.inL pe un singui picioi.rc1.')l:. . . iar gemenii nu se contractfl tle parted paralizatd'.poil.. lr) { l1q117xlgigi dureritre de.11 l.rt.lrrlilirr... j lir. dknhr ' tatirat consfind /.. este solicitat s5.. morb Pott. M-rrlril scialtcpopliteu rfrtet'r est.oiut. ipa r . insolitc rto 1rIr|Ir.ltr . 'r'irrri. Pulaliziile sini t t t Jear Ln: l in.seclelorii.ialia poplilea entern' este reaizatd in.opttiilr.Stbott o [otmu a ( polineuromioz ji e.. 1' .:r .:l:32i.:rrr s l. t . isi. l. rrrrrlli . tN Noulopatii l.rli xr..e ..l .'llllilf . .: i]1.riie pe. ile ividentiere a acestor tendoane I f )Mers stepat . u1.).iuoii uxipede a lui }'roment) : c) Ia de Iipsri at'elali fenurnen pingelii inapbi. in trnuchiul sciiflic ir. njli t. iar elongul.pt il . . or i ir r l: r lt r : st r r t r l. lt ..rL tbtluctiei piciorului.). lalt {.)-u ml . r .:t.lirl.ri !"pr-tql qhemuiti. sau metastatice . .la torrce. r.Nor lilicililr t lr l cx( . IUpUS clilr.1 sllrt rlo llir'<..iolta plantard esl.zirrrrr. par'2tlz 5aL l)ar'.nui trbk u semiologic 'rl. . . [ ii: ir r ti. .

prezcnld unui sindram poline.rl | . in pr€zenta toxicului: distilirlcrr. . t oiu.ii'rri. Dutin(l (lobullt t)l'in lritltlotr tl. .. r(.prrrrrurr . * Polinearitu. 'r li'r t x I ii gr r r r r hr .. rlt(ll1lI. trioltoclozilfostat.ciir r l t lpr il. rrrr.| :. 1.o I)trrliolsolxrrrirlllslrr.in special nervii crluielrj (rrrr 1Ir|rr liz. polit r r .lt.. apare la un ei.lliD.r r r lr r llr r r r .rliokrgicocu trompe cle metcur.convulsii. lr 8r .crilninale. Ir.Irr. Se poatc realiza. 1'cr '[ r ir ser r lr r clreir ' llr ci. Apare la murLcitorii care lucroazir rrr lrriricle arsenifere.i. 1067. ' 1) Potine-uropat.r' .lilir. iit cr . llt ii: r ) . r t zll I ot .rttr' ( 's1o scnzit ivo.) '.coteqte fi (le sortrnrl t r. este rarii. llir lr . l icii) .r rlc (la rmrlcitori oale lucreaz:'1.le memll. r t r ilir : i. cu atrol:ii muscttlrrrrr lilpido.r. [{1. ii. r 'r t l.lrri ](ursakov (contuzie mintald. r r' l ti rt' psorrrl. . tulbur5ri tie deglutitie qi de fonai ic. rl r.nii rlixl. .ilccinal sau postserotcrapic.altera{h uxghiiior (cu striile lui Mees). eti.r r-r'rluluipalatului. l ' l {rl l l rl . pseuilomiopatice. miscX'i coreice). acutii-sttbacutd' este tle obicei acciclcntalai. rlisianli. ll i.lii lrr.tl.ill.lnolr r lio ( cr r pr r xlor r iir lr r r {r i sr .. 1e1 'af]alii Ttostraccbtale . lxl (. lrr'..i rlc rarJr'n. adesea qi cu paralizia rle acomodalic rr ..rr volrrrlbar-suicidard.i.iaatnentoase.ilt.\'oLineuropatiamercuiiald. t . prtrrlornitralt vasomotorii q.rlo rrri rrlnJ. ri plin asoeierea de paralizii do nervj cranieni (oculrrnolor. os1. unlcXlnl {o llt clr ) T n( 't illi.olineuropatii i.. hiperalgice.l illi. acid arsenios.ii. PoLineuroytul.urlizilt acomotlatiei .lrttr l. P. do tulbuli.ol)trl. r r lr r r .ealizeazh o for. lr .t'lt)fi rtri){il)(ltt.tli(!il . (hidrogen rrlsorrilt.ilic inveteratr rrrrrurli fiind pledorninant parestezic[ qi dureroash. rrr rr i)r.. r (l trl r:rl r' F l :r r t lr 'r r lr r l r r r . {r .m ci. L( .td. lar l sr ) ( l ( r so( .< . toni.a.Pt. laralizia \-iluhi lalatului. lrli. .ri tligestive (clureri. r lialx. rrrirri. Cele mai obifnuite sint : ''-PolttrcDritucltltrricd intereseazi.'sp_lratorir.. Polinatroltatio.lrilirrrrr rlirrgrrosticului de krziunetroncularil. i6 noni.r Illl0s1. rrnrxrli'r1i r.ittottroltlf . 1976.ropat ii tt. r .tile etiopator1r'rrilo(Iiiscr. r dlnic suspiciot r N. / tulicd. ( .turi..c (11'itt iuriliri. motorii. r r r r r .Di un tablou de encefalopatie psilrolricir.ir :rlopccie. lotr:it'o aat. sau torpoare).:ritele secunderettnor beli infeclioaseqt ltt...ii).rpr.qllruri-ri l'. dar cu lon rinrln!'a tulburi. lt'iltlil lroplil'trtt l0{ oiirr[rl'l <[o m.1nl. l rr' l .irtskt.rrl l. i{1 r l( .i li :postseroterutpice trorrl)i0ii.(|osi.tulburi.r tulburririlol senzitive)qiseasociazricusimDtonrcr. lt r .ir. I976 : fo{letea. ' ..rrlpr.t)u(tn(e: r\ Polinetu'o1tatii. . gonet'ale lizolrul girgiva.olog iiur. llt t r .ce {profesionale. sinthom holelilirlrrr rr. rnorcnrului.u. qi cianurd' de mercurt intlustria farmaceuticd.slr r r r r r lr t lr i ir r lil. t c lolr lpr r r pr ir llr r r r r r lir r .li.trz'rl.. n cw"opal. Se poate insoli de fenomene de nevritS. este cle obicei profcsiorrrrli.e simptome neurologice (convulsii..'\ J'o[.ttt) 6i sol riologic ucur ologic ( r Lsr .nlllrl.l l. sild liu. psrrurlot.lergic r.a tulburirilor de sensibilitate profundd. plrrcrrrr 6i tulburd. ou loxi(. qi a ampulelor' lrr.cliv polillotroulari.ari. ${r nut ( .. l f. 1968. il. stt i r i il u.mnezie.nfecliouse.1i. De obicei rc rr:n.rrrrrr.r'rllrrrl0lts0 llri Jrt.lr ri rlo srrrrurc tlo ottcrrllt. .o (tt. 1Jl l bolii d" \az:r tfelrrrit iloitli. r r lir r Er rr r r r r r : r lr .iabetic:d. lrri . rlstlizi mult mai rar medicameltoasi'.ercur. fabricarea lSmpilor de incanalescenli. lr.ulretioe.P. t r . \ I ar c5 si t r t lm ir . .1.( lr r . . acrodinice. luolllr Jll.). Alty. IIareq si Nisipeanu. sublimat).'r'rrrr 1i tulbru{ri gfincteriene (constipalie si retenlie rtrina:.i . arsenicalii eeutd. dar cu predominanla Lrrllrrrliililor senziti'r'e (sublective si obiective). gr ..\|lrrlcr r:.. fabricarea sirulilor de metcut.la cei care lucreazS. ir r lr r r '1. C l J nt {.]ce). industria termometrelorr a barometrelol ri rr rnilnornotlelot cu metclr.rI . .illl 4lt 1. precum qi ali.n. Polineuxopatia poate debnta asimetric (pe rrolvrl ndial. polinelr'ir:r luoticu).t.zr (lll.srrlIr'. Nr lilcbuio sL uiti. t. r r li r r r t ur lizr 't v.li eti. gr. t l.r.r'iivulilol raticide 6i a unor insecticitle..lol. tulburiri cardiace) hepatice qi renale. 'Iulburiirile trofice ryi vosrl rri. r lor r r . cu gingivild ulcerativ5 Sihilersalivalie. l|ir r r r r r 'I r r ist r r nilr i t .ulinicrideb.rrr. in dreapta) qi este predominant motorie.i() (u . indeosebi tmnclriul..i trofice.tric (polineuropalic) cu ilrstalare rt trli.o . (polinortrrrpllicii). viscCr ll. it s. l) l. r iopr r lir . aproape totclen'ua (1ll (lislirl. . r r t .i t. 100 . 'r r "r r lr s. l'('rrLlofunda.t.. Bi}rrl)l.lr llrr(xtt. t oxice) ( .i (. lt) P. r r t igt r t r . ) tl l l rl ' rrrrl rrl olir '.r.r' ) P -ol ..ri de sensibilitate rrnd:i [i ataxie. . .ti.atd.1r'bon1{fi. TabIouI polineuropatic este mixt. r r r li. 1rol i rrorl . l.rseuical)... lxr l.i_a . jr lir lr . nl Uoqr$iui se pun in cliscutic toatc cauzeic posibil.196i) .lizr..rlllrr).)r iar la nivelul membrolor afecteazi.. r r |o l rtl i cr r.Polin. liabeli.fi lJ"Uilor |H( l r .. irr r3'rrleqi de a.ttllrr'.lllcsa procesului a. t.Nr. gof lot ou.bi.1. tulbur5.. De obicci este leltlrrrrglrisivti.)..1 .lte sinptome (heprrticcs.fste rard. r lizt . r . 'r.irhle (tremuriluri.r:-su.ur'. opticil $i rlrr rnrrllrr ori. 1rrrrl * Polineuropatia d. -. .r. l.irrr .ivr.rrrlrisl.aautd-subdc'utiieste tle asemenea deoseglrvrii.rice(satur.. ( i r lr r lt isr r r .elol cu p}edol}l'nit1t 1ij lizorrrr. o\ l.ri (r.ornc .'/rf('n1.inr. ((.ivo(sto ntite me.de tip Korsakov. . r islicr r ilivt lr illo. rtttt ncttlo-trl rurrriolrgi<l tlo trntll.olineuropat. in industria unol vopsele.l).l. l:r lrr'{r s{)1rol. llr r r . .bacutii ne gintlim ln primul rinal la urmetoatele posi. i li ./ tnett ite.rr':rol.ri psihice care realize zh forrn psihotici subacut[ rr. olorulX.oase intri pulirr in (liscu(ie (polincvlilrr l.e.'r irr.rcurial5. r r r r r r . cu instalare subacut5.rrstllrtl(!rlr.teazi. care ne pot sugera posibilitS. str. a ol..irt.brucelozicd (rari ia noi) se in. . Para iziile mari sint exceplionale. t ir :e . rntdiclrnentoasit) lccLrrroso s{r irt lorrlor'l.ro1xr.ld r.l''rrLirrllni.fi rrtolrleo-vestibulari).lsocia tleficiie:r. rrrr.11'1. Totdeauna apar iiemne gastmintestirrillu grave. predominant trofice.somr:olo Fi renale.lice ). est€ de obicei mixt5.Nloes la nivelul unghiilor). lblirlrrrrrlu. predomininrl in tabloal clinlc tulbudrile psihice (confuzie rlr lril. ii o lolr r r i lr ir r lir r r r llr r ii. \. 1952. l Jr> dcclr lol. in industria chimicd. axseniali). virs5. polincvritcle qi polineuropatiile realizaazh r lulrrrr)Nill:forme semiologice (mixte. rrrsp.ivilii lrr.1i hematolrrgirr (crr seinne de podirie).itetltoi. senzitive.It to.l?olincuropatia etilicd.sirnptome psihicc (rlirrlrrzi'. ttlrrq.hllic5.Tjolintt*. lr r llt .-sub&cutd. r rrrrrrr' l ri i rrIrr I r r r 'I r r lr..at. Se poate realiza r1i lorrna pseurlotabeticri) cn algii fulgurante.ri cutanate qi ale fanerelor (stria transversa. :!) JIL fn'eeen!& unui sindront ptlincrritic (polbeuropul.lor inferioare. in industria pieliriei.a.lizcir. laludism).a.r. tll tlno|inl succint: "r r) . azotat de rrrurr'. lt l( i?. .(calomel.ul aparif_ir. l: r lr r . tarlburiri rle vcrlt.itttit'1 irr (nrrlirrl...rr ri rr. med.'(i'iiillne& gurii. a.confabulalie). Itl .i. Sinl I'irfr. tulbur.l. ulscnic:lli.rr iri 1i.ia sutrurnind.ii oplir.le infecli.iri psihicc gi sau semne henurl. . r lr . constipalie) .).o J)r'orloninr[rt rrotori€.yv. i. parestezice.i midriazi). r'\l(. ottalmoplegii extrjnsccj hilrllllrr|r.lta.ir-esint precoce.nn) s. tclanclorel.) qi-de obicei nri sc ilsL:rlttrzi irlrrlrrl.rilor senzitive . lostselodiitelicd s. Mareq $i Stamatoinr llttis. Totdeauna sint prezente tulbur[rilo (l igosl. lrrrrr .l.zii forma cronici. .lit rgii..iilli. realizind o formS senzitivo-motorie disocialii (crr rrlr.rr 1rr.isl.

. bra. urttLt'rr-tiri[t"cvctrl'o doci[ so ol'tx[('lt' r:ttrtn. lxrrr.rrril(' .i . qi colab.itir t.rc.rt'.rl .ittiri.1.tl.:i lcziuni cuLan'1tc ..i"'.spectr'u1 """t". cu pcle pigmentarecafcuii la tumina. 1960 ar b I Dtma tst (otaD tvttd .r.'. -Nl qi de dispruteir'emie testelor rlc ti p'ecum *i waaleriRo"e.rrlilir..' l l|li/ i l\lrrroi 1i Siarnarciu...rr.isgtobulittemice r'li.M.ilici.itii [i" .urile qi fa!a). (rlrrl crr trotti.mulabtlominall.i. rrri.rrrtt'rr ' l(ft. sclerodermiar rrnlurrr. ti*i.iu cu simft6matologia ..i trlvii cranjeni (perechiie III.cruti.rrirrrniozila.pi.1968: Popoviciu .ig:r'liile neolucidate rr.rrt"J. cit si (rl.1 ilt.. l.Prez6n{.. cu nrlrt:lti Iripolorrirr trrtsctrlari.il..r rlistt'ibulie poliractricula.a. li i rr!r'..r'll tti 1n schiml.i t.liit{' .tivlr. ttrrtrrti ltritrlilivtr.'lllir r^rrltiir vreine cu simptoine neryoase pc.ilL'tii croni&. ' '...rea sau agra. ..'tnigrlutc .. odiIi'"i ri rk' V'S Fl'.ibilitare .. cr alterarea sti'rii in iasole late).ri . prin ilvesi..orr.lot i.j.. strlr folni. r't l'.i. ' '.t . -\t . de .i.ilol rgir." (Dulnn.dpsi tourjttrr). Cel m:ri iulesea sc li:(lclr. : Hipelten$iune :lrterialil' i\toilil'icrili .i. sutt.G.r'i. rlo obicei foarte extinse.tele realizeazi sindroa.ii l0(i ttlrrz.Ilolineurupatia porflricd sc poate rccunoa$te prin sirnptomatologia |r|r.1ipolineurop tliscriola"ritiiica""a ciioglobulinelor ne o. ir rr.sini. .\'.'.iit.Liale'si ineruicf Lll p"*ruot^ hipergamrnaglob 1r..rl rlo ..r stk'.ir'uhlii musculare. . crzuri-care Eristir tipici..rs..ii..mitrinii.)..rr. 1968).l.. tlh sil. lt) I'. vas(in )riupriit' r'Ilr11'.led.-rr.'viciiiii.. lt..rtelalc(asienie. Itrr.lr.l. cepricioasd'.1963.amine de titttnjrt'ttil carenlc 198[.culatrafi' .rr|r':rtiv| ril l' rl '.. cu diBtributie atit pluriradiculall.i. r]]r..lir Ilulgkltt . .rile lichitliene.tt i\ I'ot.iil.sirnetriee.rr)tl('licir.. in tlectls de ciliva ani..sivir. l'olilrrrrrrrrl)itliilt r'r'lrrtiv l$or'..ptil.a rnod.r.!iu.l.. clt qi ectr. sir'.lxtltni itrile E.ri.uir. de.anacidiIiirrrl ioulizittt tle tliverse ntcc{.Trr.litturuyuliilr tlcgru.trt. oe porrfn Iata unor tl1bloultctrorce dismetabolice.lr' liIrl l'tnii. Y motor. iLlcfibrelot uetvuase Si ale ].t' l'r(xlrlsr! l)l itl r:tttttltlt'sittltr' ../ilr..i col:tl-r'.io prtrgrr.slxrclii r.iile pe.torezei . ale trlrrrr trlrrtLiin tlermr.sr. lrrgr. si clureri fulgurante.r.lcto''./piliti?.-zisir . rrolvo:r.ii lrilrr lrtale .. tr. Irrgtcsi-i'r'i 1r . dc.l)crlnitu rli:lgnosticulfftti r}e . r'irrl so lof iotilni in tlisclioglobului Kahlcr).f..tx\ rrlulttr(ti (t..rnultinevrite" capricioase 'fi. si' praciicim clismetabolicu polfoeuropatii .6t instalr..)il corrs1..t.. Iirro. paraproteinemicii' ili.t... Di. cel rr.ii caracteris(cu. 1959.'(lltichorr t'.i 1..ir t. cu caracl. ii"i. lrtrlor n irlrrrl.vis{'crald.'.riii"si *""'Titli}.lrtr6..riferice1ra D) Poliracliculortr:rri.r liitile foarte ugor palpabile.lcle.t. i.1r. 'ide obicei vascuiare) a1e I'..p. b.iliv (cu tulbur[ri globale de sensibilita.i gnrp de fu acesd t'. rlia.i" hip..be) ptezintii aLeasclnclr{..delut& totrqi citeYr' "'.ii.."oLiueuroh pot insii'..t"uin..i1..ir..i"" .v. (d€ tip Eiozitic) pe rrni' rrrrrlte ori qi cerebrilL. sint' ra.ienteazi' spre i..i l-.r'i. Sint prtztnlr'lrrlr. nozologic incadrat de ulor sint colallenoze din..ice.*inOt...lilrrlii si in acest sens. Un simptonr pirlrierr0l 0rrir. Faqon .Semne de arteriopatie periferici' .i Sint .cu tolul excepiionrrlr.esutului(lt I nrn-cpidr'r'rni' .-rio polineulopatii asimetrice.[..ltl:tzlr'(1 rlirtr0l. stiri {elril"e. I rrir.. osoasi. cu cvolu!.me senzitir.'. Sderin iu.ri/srrrr r.Evohitia gr.""'irrl.linturonatiile si' ne trebuie curontc.1..rIrrtrrrilr.xi.i. SiLr b4li dcgr. fX.iutLi al(oolismul . 1ent-progrcsivi.r''.rrrrrr.1. X.lintttt.tt .. pard rcpl(tti(:f'c lnl ilrrt'ic trttr'tLi llle ntl l')cl)uio ::l l.rr z. qi moditic5rile histopatologice mirscnlare..i ..i... lr.crlc) itr intregime pot fi hipcrtrofiate. ({'. 1r'ul0hilllill r(.nt'e puhncuropatii).i r. VII.. rttr'l'itr lrr r. .L9$l ). iulecenoz. Sindromll ile profouelrrrrr sr.. $oflct'ea.. in care atrofiile musculare cLrdebut distal itiiing ilr rrlo(l In)A11. VI.i.. ."sint..'1: A3l'o .) .irrrplt'gnalo" ttcttcrtrli treoplazicl...ct'nl.rilor cutanate (in dermatoin sclerodermie qi in lupusul en'itematos). (aspectelc -hematologice..ererlisociate (cu nlaforilii hiporrslr.r'\-orse.ce1e (irr plr irlrteritn lodoasS. gl rle t. irrli)lllr{ii |r.re' Amintim polileuropa-^ l'rlttirunlropatii. so t({l los(1 l)iLliut{.. .i.ri'i.'i"l.. putintl gelera tablouri paraplegice sur rrriri rll ut abi1 .rl.srx.in une)elumor!-sarL ...it'r1..rr.o-rrr o1rir..grLostio |r. Prezen-ta qi progresiva c:rpricioasi' I i'r'it.tetraplegice.t tt it.lr..ltrr (sinitromul uiinar'.i.o.Lrb.trLr'' nt'ttto1tgi.rrlteluLice) ':tlc i. toate cele patlu rncrnbre (rlul x.' rc{pcctiv cu "vaccinifonoe").tjilrr.rr 1i l..zir'.i.1967. l.algii rrlticrrlareqi rnusculare etc') I lr...i't.1.r'r'it. cu axeflexie osteo-tendinoasi.|..si. Cel rnai iiilescrilrr.rt.rzil.rlrrii. trntiite .ii'. uneoti l1lononerrito radiale' (sir}dr.e . ltini )r anestezieprofuntl[) si eu mar'e atarie. lrLlscubri.ite..r"Gt".lc do tip ectlomelic. (periii"terita norloai5. Aoi so inculrt'azir ir5rr.('l)llLzictr scrtzitir..n ncmice (mecroglobu pa raprotei in rericulozele tiil.r.lzil .qi cu atrofii precoce gi lapide.oalr ri cohb.'r"' tV. rirrlhbsurbliYo..rlnrrvii acuz.rli'lrrrl..rrl lr'rlii. r(n.r'I lIrrrrIr'. (buofu ly.. preze$a.t "".sli (cLr-tlblo-uri" tle multinevrite.mpoli euloiniozile).. Se inso(escde mari tulbulriri rlr scrrsilrilr lrt.r.l. r ir r'i palafeze diagnosticul tle poliratliculoncvr..i)..irrillain-Ila ll'r.r... Cootexiul clin!c dc srltelintti lcrvoas5 (polide leziuni multiplo oso-as.'.tabesularniotroJic'..eurttltuliiltt ttigcslive.t.trrlir..lesla lnillvrzlt Llnerl: .i de alli -factoii (l-nulusiv grupul B qi d'' aniil^fr'lit ($oIlclea.r r'.IrrIrrIrr.i I I I ). ill.i tamitiali . lnpusul edtemir'tost derboaltr BehqeLt'a ) se io"ita.irrll rlr lorr lttitt lthlrrrl lrr trrirl.l..'. aft"osti""i ae 'eticuloza . i:ipersen.r c.r.iillt Irot'0sttl ttci.0.r'ii olir'ntltive: .mai a.r'r'r'IrlIiIr.i Sctrwrrtz. obligntoril in uc''rtc silr:i'1ii)-pol {i. respectiv cleqterea uroporfirineiol qi ' rr coproporfirinelor). c-ares6 qtie cd.u i ailesea cu disociatie albumin*r..valentrbloului clinic (cu -mrltileci in pcrioltlcle rlie tle oijicei arimeLricd) rr. D(jlrin..omclicl.

r'rrpirlii. ca intr-o staro tle ..lil.fiif **.979)sint tipice ca rnalifestare: in rnod b|rsc.i:{'1j. llllni. lrrrrrrlrr o rlirnirrua.t. bolnayul :lrisl. li.:lx'' liitlrii{iiit'fi'.lduri sau ile r.posirrr:rlii') ca. 1978. drarnatici. :1. t) l[r. r t l r o l i t t ..rtlrr (le ll'tic. lititil.!llr{ff'::"t:t'tilt:?{f .ftt*l{r. Irttir lf ill * rrttr.ltlrut(r posjl'jlilrlti pirrtirrl(r pr?lrrrn 1i orLrocirlc 1r.de anxi€tate.te plezenta intensiti.buqeryte.Devic rrxi?. $i col'rl)' *+*#*t*ms[t*f r{]niilil i *fi#jt!!i?:.1/. rrrrirrii.:.rulr.'.'::ff.i: il.iret'caiaplectieii..t#f.i:T.r'rrlizrtlri.ru sttubilirea diagnosticulli.li'* i.le).l.ilg..bus.rr{.?''1i'hiJt'. Inhibi!.brutali. rllioi rni6ciiri lolutttlt'r:.ientla at'acul siu de . obiectele cacl dilt urcmbrele superiod. la ta telitolin rnuscular (crizek.r..tE?C". lungul corpllui... PROBLEME DE DIACNOSTTC Itr TULSURARILE TONUSULUI MUSCULAR 4..iiyi..i rr|Jirrliillr. rllr'i.iii:'{Jpjjt_*i.. De fapt. rlr..rrlii.li:!i6. Sint 1i cazuli.il 3. gura se intretlesohirle.cLuarizare" si inccarcil'l rrrlr.fi:iL. Popovioiu qi colab.pr5. HIPOTONIILO MUSCULARI' 4.l*F1.""lr..19?3.. Rechtschaffen qi l)crnrrnt.:: i'*tf . 1978). dc reg'Lrli. [n lirrrlrttlt'tizci sl irttttslltlii:ltilto' rrtr.H#Ti*"T*. lrrrlrrlu)rolti.'!'!t"-'ie ("rarvate" . cxc0!f.li:t i.lx.).[****L:riliiiJ::i:l. Fe de alti parte. ...rc r.lii voluntare qi printr-o pritbusire .r" 1i Y oss.I +. rehxir.il:'lf"{'t*:"tkl'k .l'l.$gl. 1.i rrrrrlt.{"3-. Irrl.i.".':..:.r.:. ci progresivi. Irolx)r.:#:.j:f##i"+ ltrrffi d...cligilrih.ilt*11l iii.1"+$ti jl.:r I rL lrl00liIrl pirrlia. capul se ilclirri.i.r.f.ileacccsocataplectico).'-ffiiiffi ii":Hi-""3il* *:. 19?4.ilt*#illG:!:i'i"":iK:?i'1"1'":TJ:3J l. mici tresi.ir[ iliiillilililifriil.li i}bsoprrl.r'i..fi t'. *1 :::fi.i (.iJ.lrilci corrrplct irnobil fi afon.:! f::.1-:l'itl11ll.'(t:ii""-..fiiil!.ia tonusuhi postunl poa.lr)litiri *l*i L) Atacli cala.r'ic|ir. atacurile catapiectice apar in mocl ercepliona. pr' lrir'1i1. cu atacrrile narcoleptice (Yoss $i Da1y. 1l)?it . Popoviciu ryi colab.n'lii]*iiiii.'"inrui. (citeva secunde sau | | llI l[ e) : j'ml*:*+ i*{i-T*l. lll{iO.'"Ti.rrr|rl. r t lt olit r r t t t o1|lr r t ' k t t r t t loo l l t t r l i l t o i t s r '. a iorrrrsulrri muscnlat qi a motilitd. lrr rrrr'loi.Jd#1.!ij.H[r. lf.'-iciu.:":l l(|0 .inrlLr-sr: rr.f.. d:rr r5mine de .rlri mioclonioo li..Devic qi colab. la care inhibilia motiiiti. de ci1.:...{.l:jiii.uilc urcesecataplectics su.#.rir.. manctipleoapelese inchid.1.f l*-irui .t5.rrrI.:.1.T""{$*.r' nu instanNanee. Hipotoniile t/anzitorii..*firt1.}ir. in culsul clizoi. ll)il{."".fl].ql#fr iil.r'i|. cu clclere (mar.*"-t B'lrH":it'il:l:$ .r.u atacuriie crtaplectice severe (Dal. Irrpl lritll'inl penl.r'j rrf irrriclirnr.recacl c1e-a.!3?i3d':i"il#i3 i:tiff i.i(fiu.967).gcrrLrnchiise indoaie rsi bolnavul sc pri. ca in epilepsie.Aj"ilf*T.i{)na1. paroxisticcse caracterizeazf. Popoviciu qi colab.ctc.:3'ff i?.:. lJnrerrillrt i. iiilfril. 1967.1.ric ll o hhibilie total5.l.de obicei .ct perfecta csnseryare a conqtir. (La.lcir. rlo scmne premonitorii (senzalie dc oboseal5. Corfariu gi Popo.J ll'tl*'#'r.r'r'ttvinlo..taplectic poate fi pre.*r"'ffi il iiill. :ii*xli**l##ir.s lif"f *lff "###f*j:":.--:[-l.ie de neliniqte. ptin bruschcfca cle aparilie qi prin tlurafa scur. 1[.l iUU.".g:yj*ti1d..l izolrlr'.. 'l l t r 'l 'l t r - t'.. olricrri turitri.{'ii Dn etitetotu'.1.:*:b:: lli3...rr o sorztl.pLectia consti intr-o pierdele brusc5.llin. Uneori sepoatelcln:rlca : rniozti't rl lrrlrisrrr riivclgout.. tonicX localizati.ffi T1.re cortrasteaz5 .f "!i ".fi. PrS"buqirea este.:i.fl il B) Boata Lai. Uneori accesulca. t'lc nsociindu-se.l-'*:*"*}T*l$i.

..tetransoerff $i rlrr 2. llopoviciu si co1ab.. tt'd( ttrlu t)tii tttuhintlli. Cor{ariu 9i i'.rr.atea cazurilor.r. adeseoriacelagidcfirril. rr. r..lald'a ltti Oppcnh L M. mai alcs pe nemiD. rrlrri rrr'.r'r'{r intnlll('iio lul (x)ut. vollr:r tlt'ni itou..etraplegicsau doar la citeva se. r'tt dttrali scuuti..l['i.rrrrrilr:. 19?4.\lul clirric:r1lrr'4ir.i'|.locali.'i. insolitil rle un raasiv deficit motor ni atonie crr rr..r'r rri rritrsculareintense. .rul.l'.. 1969.j r.rlizi.... rlrr obicei constatindu-se contrlcturi musculari... os.l J{ipotoni.1968.le .'. t otice qi paralitice iar leflexele osteo-tendinoase sint abolite (semtr li rirli l :rrportant).. r.i pti.nlr.il ...rrilin.i rtu se insulrq1ede pierdelea cuno$tintei' Auzul..cataplexiile hipoe' sitrt' in realitate. H i. crizeie epileptice temporale amiotonic-akineri..'o" tte cpilepsie rnolfelcd.nrtllri.''r(r. . de tip para sau tetraplogic..i!1. lripol.{r'girrrlitrr.rgresi. . t iizr. i'riza cle drop al.arle nelraxnn(rttce tealtzezzd acelaiii sirrrllorrr I'rllllitic cu lripotonie. ilipnl tt.i 9707. (itstaut 1i colab..i.umoli tle rlivei'sorr:rirrli.. .i poliulie' '1'ottleilutra oslo tluretoasi|ryiin tirnpul crizei se cYidenliaz'i hipokaliemia' rrrrrsrrrrlrr.)?v:u. ale corpulrri) rrlrrrr...rr. '*iii i'ir.. fie in forma sa izolatd" fie la narcocir..orir.l rlrr lrrbrl..rnentar sint totdezruna iinnitate si segmentare.r.vcrr I rriiI prin comolii medulare ) qi lrcnzatamieliarealizeazd.nt d.rrr rrrci.amsav -Elunt.(fxl. evidentia oar"cate anom:lii clcctrograIlceca'racierislice r-ertebro-bilzitare (PopoYiciu si colab'..rii....' . Kubaia qi Millrlirrrr.rrgi (dt.*. brasc 6i esl.rl .l..il. :l\t'&.".r dc obicei ilrlc . ln scliimb irr tir./r.lr.' colf uzionale IIEG qi pohgralice din aceste crize' rrrrorrrrrliilr Gt I'truLiziile dP sontl (paraliziile hipnagogice.i..tit.lil oslr'ol.ttl :rl l 1 I ? {l r. r. ..irr il o fazii de +oc.'i.si 10 aui (90% din crzuri.rrr. 4.rine dc cptlepsie in care dominf pierderile tonusului de " (cpilepsiile ...familiali hiperkaliemicd (boala lui Garni. lr)nl{r Olementiu. cind se instaleazd.a. apirind de obicei la Eis^hikawa irolrrrrviitttlurleptici (Daly qi Yoss. pachimeningitii. leziunea.siatice" ale lui ll.rtrrlilo:l. l:t. hipotonia {iind ins[ nolipsil. se dcclanduph inani{ie qi dupd' iud.imulNsall mdi gtulitr.rrr . [iastau-bqi Broughton.rrrrp)o (sin1. 1952).2. a. lrrllrrr lililo rlrrptol)ti()nr{{rl)( i{r...tl t' i sl .iutir[. cu respcctivele simptome de elibera. lt.' I970...m atlacl: se mlrrifesti lt\ este bruscr f[r6 l)ebutul pribuqirea.rr de dt.arahnoitlitn q. mai ales.ite trr I irrrtrrrL de I 3 g de CLK poal" fi piovocrfaprin adtrLinist'tarca '. respectiv ile leziutii ntrtlultn....rtonici-akinetice.r.rl.r. prin asocier. rlrr trr hipotonie mai pulin marcat[. musculari.zittttiale aroalui refler toni.tt'ttlrri rrrlh'r loxtarioarerealizcazd.. s.ir. 1972.... r..)..itn $o llll'ilno$l'o (rtri]lrtnkt') mn!/ ni. Iltt(..rrt{.t' r t Jihrr lu. !.r'rrDii. :!nta.rrr. rrrrrrr lrrfrr... Se constati. f.fiti.l1){il... I'eziunile progresil)e spinala posterioarepri.zate (tle 1.paralizia atroficii.. ln ytoliam. [. tetraplegic sau mai rar mouoll(lfli().. B..rt nu. Ilipotonia este cu atit mai importanti. Adctr.iunile medulara a.cate.i . r.'rrii ii.lir. IliPotoniilc durabilo : It) II iytokniil. r. 1rilIrrrrir|Irlrr. 19751Popoviciu ti colab. Adesea debuteiuii .. 1. l.tt: r:r"r.. cu incoltinen{.r.. 1968r 1976r 19?8t rrrsrrlilit'rLi. tu...onii plin inl. ct topografie paraplegici sau tetraplegicd.uq.oleliile cle . ..ni.1. rrrsir.cr. 1970.-rrrlrrilii 1rllrrriIirirI llrrriv. .re. dispuse dup5 o topoglrrtrr. qi coexistenla trrlburdrilor srinzilit'r. irr (..orrir.i rlr..paralizia de sonl. pruden!d')' efectuat cu trebuie insi.i tl igrttrrrrrl o x l l ri ttrl i i . qi aretlexicriltlotniiri 1:ilrlorrl ' iirric:! 0u topografie tetra.'l.r'iliri conltiinfei. l'l lr)ristii' ft. pc prirrrrrl |lrrrr r r srl.'1'...ii l.r.) hipolonia^cstc rilrtxl'i irrl..I sfincl.ter" lr$oariia ionului de K+ (crr rnetlie.rlri. 1.. i..'iir.r.ofalice ale sistemului somnului REM.najoxii.tsllrioare(ale fasciculelorlui (ioll qi Burdach) sa.ri. irririrnpli vizibiJici!ii epaliriei crizei.. pericrliona.se observS. prin inYestigalii EEG qi poligrafice. in tLe sodn iecxisthcl anomalii EEG..besitL(forma amiotonicd.ir. pllt LLr -pdstaccesuale. L rrliculaRi sau tlonculari.uniu. sa.r.iirlr ctlt...t.. r.'a de obicei cle tipul ulei obnubi]iiri sau absenle' l..gen. ltr lrrrr.iirilelillG ale atacului de dlop uttack nu pot fi suryrinse. De pildi.orlrr. rrrlrrlrlir.n-. qi mai pulin clurabili.r"t.t .. 19?6.. hipotonia se instaleaai.ll i..'.r..<)ostor rodidllo 'm i(lite poltlffiaor...restc rr.ine ( atrofi. stare de veghe frr..i. . cu cit lcziun(fl.. lCoir:. rr.i.nll.. . lr.n leziun i ale atnlaqntlrn.lt'r i nlcl.hirrrlr..r'rri. b.. rliiglostic.' 1.'lt..irrro trtirrlieqi in tumorile intramedulare. rr. rrii ri r rr ' rslco-fendinoase !i critanate abolite..r:izci se constat[ d cre. rrrr atonice imccli:rte.piegie. Nan'no .rlai 9lFG esl" i..Llrli| in sr. crizele de petit . 1978)' Trebuie d iferentiatecle . nici rlrr crz nu se evitlcntiazi modificdri -tlEG dc tip epileplic. In compresiuttiientetlulare progresioe (prin i..paralizii hipoi.Jerice. vederea qi r..r I rr lrr'c masiye persistf pini..is{rofii musculat e progresire.zr. '.bi ziua.lt' epileptice akinetice (amiotonic-llkinetice) se imptne tot.nlti nkrsi rr ril. rrlsrrl compresiunilol medulalc br..o'.sau paraplegici.ricrr lriprrlorrir..lojrl rirri bnrscl. Yoss Ei D3'ly' -1-q59.a lqnarllisate sint raro: r.nr(loun( Ttuslrtiourt. f974.r. foarle frecvenLd ..m'rrspiratii .llr.fOOZ.gmente .. rrxir.ri tle Le. in care palalizia hipotonici... bolnavului.rezhe") generatS.rrriologir irr t:lrrcpc 1rt'irrrrrl pllrn sotr. din c\rmeaul necesart I.lual.. fulcl tle ielativS.sr:rle.t. ttitlikt acndd.lril .irculltl. pulologice : 1.r arlti c5. de la inceput hipotonie muscularl.t:ii..tf.rr ...prtzlrrl. cu sincinezii globrrlr.|c tl.' )viciu ii colab. icrrl rci^ implicri aplrilia inhibiliei musculare caractedsticai somnului R'EM' (Nan'no qi colab. tl i t' l I' i i tttl [l tl t. Aceste tulburili tonice prin atingerea arcului rcfltir lorric 'Ir..rlriliir rLttiLl lerltrtlte.Pompeian6.r'irr 6i lbpoviciu' 19?4' 19?5).t r t il|t .'.iu rrrrrt'i tulbur'dri de sensibilitate. ienomencle de aul.lrlpoatr: llrirr. 3.rr..rl.r'rl.ii lo cu irnpoltrrrrtrrtull... Itste vorba de m. lil'.. a amneziei accesului si..c llrr liziil.lththr .rlrnatism?. iare rtt r.ilnil.t.irr :rr.r. t t.le cerebelo(s(: ).. a. Lc.'ir.i colab. : I '.'r). r "igrir pierdere printr-o brusci a tonu(lri'.utale de diverso origini.{r lrrol lrlriri.r.r r lolr ir r .rr.eaiunile merlulare antrerreazl simultan hipotonie pin[ ll lllon il tttusoulari qi paralizii (de tip paraplegic.ulr1l:i r[o stqr si]ril il.u irr lrrzrrl riror'frpctiuni spinalc incornplete.ti | 1)r'i()1.l.iplrrtrri.iil.lnrctizoi.'l's. Gastaut' de obicei Cont ert ul s"miologicne orienteaz.ieliteteaar. rrrrrr. sectiunile miiduvei tealizeaz:acea mai masivij lllr .ueazi....oprr rlc lrrrrcirtci' liiset. rriisr{i.[e medt are (cu secliuni complete sau incomplctq t..ir.iul. pe mu$chii cranieli' predominind paraliziile . nt.tnck este un simptom al insutilicrrli.upr'in leBiuni r(r(li(ut(rt de tsorn(lnoa.irr lrrla.aclormirc"sir'ude '.ilenzo.it:lilele subasute sau tw instalareprr. Aceast[ atonie musculari in ]eziurrikr r rir. lrr .isr rr rrrrlulirL..ritii rotaliei sau extenin timpui pro{luco de obicei r-Lltr se .i. t7l . l :r7.i.l... 1980)' Diagnosticul tliterenI .r..tr lrr.ln.elfln:treil u.gir.. Cor1ul ti.lrrlrtavul lrlozirrt.c aerebeloase . in alarX de contextul poli.itr palalizia perioclicd.. 1971 .orii vertebro'bazilare Coriariu.:'zi' I'r'rr. rltcrxe.i .rl'.ir.sl. cie structumusculari prin inhibilie .'gil . .rrrolrrr.irrrrlrri . rlr'. i(nte rausculalri.

giorr.po nioiodrt. Uneori se asociaz^$i trismus qi incontinorrl. Criza dtreazra do obicei clteva minute. l't !.1.ebeloase sp d'egeneresce lrr.ei.) zirlritl. ir. in opistotorrris....rile EEG qi EI}IG (1a proba g:lroului).r'u nngt.Nlonfioni'ni ru:rele parali.rd.ficialtr. .qi "lrb.1 ." rlo Iripcrl. ale limbii.).lrosloliorilrr (1rrl.cefaleea $i vd.bii. adesea si de o r. metabolice (tlaumatice' torice' .plorare proba pasivitdtii a' lui i 'r.irntr. a tmnchiuiui (dd rS. t. .. Figi.rno.i.2.. lrlrrsc.ri:r'.xirll5.toruloonvulsioi i. r. motliliici'lr'ilrr c:rl lcrrrici qi/sau als magneziemiei..sirrr.iuf(\i. seizurest'$au .rl. dar nu lipsesc aproa.r'rrpir ..il.o ltrr. putind I'i nro r.). rlr..rr.r'ttul.iot rl.-ci lrilrrrrrirlnld.rl{lontele. It.i'culo-nevdte .neulomimetic5' t.zr. oitnt de Arseni qi colab.r*.sorri [i .i |i'rrorrrr.corr.. pulsul este filiform.re.1.sblirlo Irr.lt pl. Arscni gi co1ab.sl. rllpul este.lrrr'lisorr ) Crizeletronice (ll{?1.o rrrlrr..:lrl...i. Iliporl.tll..Dori0 ii:ola. I'rr.irrl.sucire Tioriias A rrrlr'6 rrrisciililo rnai ample ale bia-tului de paltea hemisindromului cerebelos) .1974).torlropontr. ir.b.u $ootrtr(lirl sint rcl .nte l. vit sor]ro1. trrmorilo rlo frrstlpostoriotli'i.r. illr.espiralia t llrovne-Stokes.rl.orriilo plroxistioo sint roprezentata la diversa crize de Iitr orrt'pul ln int. neostriate (coreile tle diverse tipuri qi etiologii.ececentrale pseud'opariJwical -inso"litg si rlrr u. grrrrrrr.. tonic5..rr. modi{lcd.0orkr lrll r. ri. rtxl.rto II il(. I l ipul. a1elaringelui qi chiar crizc tonice gcnei.l. qi prin allc probe senriolcgice: remarcindu-se bolnavului. Polirad. itrxlrtil..!'a i nrtcer..rrrlu ll spasmoclice ale extremitd.tlo*usculard)..glriiqrr.:tutlilc ftttmaliuttllor cu acliune Jaci'Li. sj{)ir {ru colespunde structulilor anatomice reale. 1978). prirr mulscaroa lirnbii. atrofit\ I'eziunile aerebeloo'se ilr coictreloase cu tliversele lol forrne clinice) se pot insoli de hipotonie o rrrrrscrrlat'd(uni1aterald.o.lsrr.rl. $..ilrrite in iumbroase afectiuni | ^) (ve capitolul precedent) .ilc llrt.(inrloosolrivollrlt.ensiune intracraniani.t). rllra.regilne. t5i r. hipotonie $i cu de sensibilitate i.Apar mai:llos Lr..rt 1.liia.r:rl iui Barr6). Atlotri qi rlrlrr.izttl.i. poato numai in situafiile in care sindromul piramidal s-a insbalat Hriti(' irrl. 1i rlr' t i/ ] .rzulilu in c.ritiiziliipasive. rlrrrt* bruscil rr. care se poaLe evidcnlia.itleii. creintlu-se zr.i l..irrr'i.rrr.n Boglorl. care se i:r.tliculari (dar fd'ri (meninfronto'parietale d..1!.r: grrrrrrr.r l|ak) da $tza tonioe.r qtik4tsic q(n. cr marcati tulburare in cate qi semnele cerebeloaseapar ceva lrirr.rilol. clarificd. oilrrti d.i pi1t15 in distro{ii1eilusculare plogtel. erentual crr predominantd' 'le a p: lu).ai'i fl'a.. profri:nld.Ienle : rrr:rt irrrrilot inhibirorii etescendente (infec-tioase.. are o topogr:r.rnele atetozice) variabile. lot nbar ' o: r c r aL) .)).i Mur'l.ol'ii rlo a. crrrnicol sindroa. cu inclestarea pumnului). irr lilexieqi pronalie. t)rr!ir.r. .tir: cN.lilrr".in cale asist[m la o hemiplegio flascS.rrtrit.itl rtutt.rrrxinl. adesea cu distribulie pseuclora. prilr lrrrslr. rtioi de sernneEEG. sau a membrelor qi a oefei. ar. 4. l. de fapt' cu spasticitato folTa pseudo-..rsS. eu ochii deplasali in sus. in special in tumorile mecliane cle fosri.ii (glarl rn:r.2. | ). vul o are dcspre .lI I'jirrrlrlorri.rt tr. ci . prolrrr. sau bilaterali.ne . (Va..li lrip.r.. lll'.1. mcmbrclo liinrl Jrlrisrr.i in crizi. . ale muqchilor felei (cu.n.cclo:lrol i1(\l'(.la.t. 1978) sub termenii cle . lrr Iunofio i]o rnocllnigmulcontnlcburii' u. realizeze o corLtrrrcitrr.i trrrrr||.i.uttia c) Llnale sind.to so H1ill1.cliro inturosor. spre deosebire de criza tonicd. ciri ale torsului).rorrl.r'ezistenlei" a tui llolrnes-Ste. rlo ottioei a miclrirlzei qi prin surprinderoa moclificririlor lrllr)(l (Ar.schem5. d) Leziuni . rle iltensitS.lilldo rlrizo in ctr.rJhipotoniamusculard se datoreqte preva.l.otti.o Arseni 6i oolrr.lizate ii.t: |) lr'onnt:ltLort.rIr{'l.l.i. hipotonia muscularS. . este .opo virirr. Aceqti bolnavi prezintii de obicci .to ti oi"!l'ol'durlll." a tnpultri. hLi I'rieaheich) (majoritatea rlegenerescenlelor spilo-cerebeloaso..rL ill. 1952.iculat facilitator tlescentlent).. care teallzeazS" Rareori existS.dlr si il accsle cazrrri hipotonia dureazi doar timp de citeva sdp(sindromul piramidal deficitrirrririi. cu asloct rlo torsiuno a.e tumori unele rea. pasivS. c&racteris' hipertonia instaleazS. proba reflexelor pateiare qi "'o"ttlll^rl.ropatil. prirr carrlr.ivar"t.a.aruncat_inaloi..trrr. col prrl se plaseazd intr-o contractqd.. t t llt . piramiilald.o lrrliltti o fi{uttoltrfn. pscudoepileptici. HIPERTONIILEMUSOULARE 4.t[l.ri.19711).lil. Mrr.l. degi :rrcul retlex (rrL irxtaleazi atlofii se ri.roatnaaesti'bulavese pot insoli de o discret5 hipotonie rrrrr*r. 1o otlr lrolrrr. hiperkinezia asooiazS.ronn'ent. devin-e foarte neregulatH.(Riser. deJosiiposterioariiau fost ilescrisc inilial rlc .iL rltr rrillrrozii.. l0ltll .r.rrlrrlli insilater ali leziunii' d\ It l&lunite neuron'ilor tnotori'centrali. ca c1o importante. .{!.o 0u 0r'iz0kr rrpilopiirrrr it)llir{r(li. unilatcrali. .organizarea" Ba corporald.xrliimuscula.traumatice.coslior orlzo l.qan qi Popoviciu. in extonsie.ris sartlonic..u.ihritii. insolit5. l)rilt {lut. Iio auumito scgmonto (ont.lr\) rirtI rryola. adicil.r ift. rrrri litziu.com'bind'td carenlit' sindroamele tle salerozd.cercbollilr..rr rlr.il. 1978 colab..1. jf po.r'. realizezo (x)trl r.'J (Enitescu gi Popoviciu.corporald.tr.ni ttoltttcur oputii il'e diuerse origini.n sorrrtii (minuto). nici tle emisie de urinI qi do mursclrrlr.11"t.rr srrrrrnclor lui Chwostek.jfi. Popoviciu . minil rlo rrurrrro4 ii cu planti.r.. irrrlrrscbi eele de tipul Piene-]farie evoluind.upu.oni(x). 0. caracterizato doar printr-o contracturfl .xt.Il.Trousseaugi Erb. lipsa pierder.e n'au.t)Lt)tLioen i acliunii forsiirr.t.il.rr.rr.lilor (cu spasm carpo-pedal. \t s irr. oor.ologia critic5.. 1970). prin prrrzrrtl(. ) V.}-tttittttl. degenerative. c) Tetani (si sind. rrtrolo liolri. rru se insoleqte de apnee.Liorrl.in urma unei migciri bru. apare bratlicardie.liza.ir. 19?8).lrrirr. i'trllrrr |itrile r'<lspiratorii.ceremonioasi. rii . l rxrfci. Alealiunile rlasculttre.ilr :r lrrhisului. l{)Bt)).it.(.arlizal.rotittl.lrtrrlo l.tu a ca4trrlli. acute qi caracteristicS. S-nu descrisii crizo tolrim 0rr prrrrlrr nrirrrrn(.ll (l(l i)l(1.irr. ttt t.crize postedoare. . pe linga-ptobele clasice de e:.po un pulrti.iir t{ll.*or.lirrrlrri. irr. precum qi d. lr\ Marca crizd piliatici poate sd. prin tulburf.hffd.roamelespasmoJil. S-au deicris qi lonnrr pn..tzii.. r.rlsf irrll trrrir.l}r.ice) pot s5. 4. d. irorrJrr.iicunosl.ill ^R. de reguld.t.rie osteo-tendinoas5.llc.e pozitsia . lll?lt1 Al'Horri tl {!lrrt. dupd. a1o trunchiului (orr rrl.n.I rIr\I| |\I|.iHr. (indeosebi eredo-ataxia sau . I.a: tu'nil. 19?8).rlrrrnrs _like rr rr l:r adulli tineri.irrrl.errrpor.eo dulttii tnli lrrrrgrr .ttt1 ilt.glioame) sau de suferinle vasculare.it. epilepticS.0 <1()tl00Lttttlr.rLl'ou..tiy nryorrlo rxtnrroscrrt.rxrrrrprrrri rrrnonl..'tu. bolnrr.lilo respiratorii.i Taterial de 1040 caauri de tumori cle fos[ posteriorr. spnsrrLtr orrrrkr rrrotolii. dlagnosticul (f ir.latoareosupta dtaxt'lui' ( prin intemediul sistemului rei. apare intr-un context psihic revehtor.crizd.rr(. . paloarea qi cefaleea. ln mod brusc.nir..1rlr. stnt (lr! i.li zt..' si neu.r'rrlluio rIIrrrlrIrrrIr11.ioritatolr.turilese intensificS.1.. da.r.r.scleroze in p15.lr... 1i l'opnvilirr. plin ernisia dc urin.e periJeriae ale orat'Iui refLen c\7 hipotonie consecutivi'.r(ii iricLr. b\ Polirrrrrl. qi supcr.ll'li gonot'. excavati. rrrroori obnubilat .

i r rrI r . incii de Il.:1.srr. sc poate lo-rnl.isulrri r-i:rrr :r prlctici.Irr'rllr'l' rr.{r'r'l()lrrir'slr.r{rr irr rrrlpliirrrlirro qi irr lrrrrrvrrrr{r'i.cumpletixdu sc eu rerlua rea cefei.xacerbate Ia cel mai mic zgomot sau Ia eea mai micii rniscai'e aol. aceastii.(irr rgoni.err)in]'&r.sugerindu-sein mod irr<rorrrcl.llr rlr'lrrrl..rrrsrr rr'1icula. cit qi.tivtde deglutilie a..l rrl trrI l)lIG simxltan atiL pe rgoniiti.r:r. riolente.. posterioari.iu dilorcul.. mtscter. respectiv in mornentelein care boLnavul incepe si.rli profesiunii lii de o fatigabilitate excesiv5. (l rr. lol. .r. lrollu r. pilrr'i. rrur. t.r..rrsr. .. sau miozd.r. 19?ll). In crampr. l)i:rgrrorr Iicrrl este relatiy u$or de stabilit. plintr-o contr'tt'otuI'ii1[rsa..igilrrlrrr.. lrr. lumin5. Irr fpilrirn ou coborirea globilor oculari.lLrlrilr.torric latelal (cu sa} flri devialia conjugatd. (Thomson). pul. fn schirnb. .t(. iar alteori bolnavul poate meniile irr cursrrl crizoi o a. care apare in co!ciilii binc rteteuninate . irrrrlrisiorrrl.ol.llorrrind crr convtrl. cx i r.pir':r{iills.il..'Lricu1ari. spasm... rrrrrqrhiiflexori ai rlegetolor. .i p""6rliti"e.grrlii.i Jat.al).7 t urb. .deflexiunea capului.r.rr.lirrr. r r r i. rlult'nl.pol rr. I llrlu.obit.rrr\rl -m.nifesi.t.unr.Jrorl. midriazd. r r i.nnptsrtt.r o funclionalitate normlh. nu .ir..i i r h(i {). l{}Ii2)^(lrizu ll.iu ( 1980).or. !l) s). rl l tu N cr ruol: r . lrr lrrr |rlmiol. .r. Chwostek).i rih.. tiit. Astfel. -.se tlepisteazS.insolirpde cri"e de apnec $i ttc blo'cajlrrin. desciirrca. MuIt mai rar se reaU..ri rrr nrr H.rtrrio porrl.te. penrbilA.rJ rllsl rrl rlr..rrrlrr rrrirrlnll a fenomenului miotonic la musculatura <listllii a lnorrrlrr.rrlrr ii .r.rfH (x.iiol sr. rrr rrI rri r . p|0rliic0 o rrl)lr(. fiind eracerbate prin paroxisme tonice vioientii initise ae c"*ij l:rI ii scnzoliirlo si psihice (zgomote.ilIutrgl (ri. .Prezenla hipertroiiei maselor musculare irL boa. Irt.6ia conjugaid a .rrlrr..i 1xr l. se pructirli.i<t lirlicli.fenomenul mioto ic aprlro gorrot.rr'r'licial ne-ar putea duce in eroa. . coultactura segencrrlizctrzi. sctrla.ttc.Lriextrapirarnidille. in timpul crizei -(element de rllrrgrrost. cuno[tlntr] si ecl rnai tdesex dispar rrr . .I.r.r6 der-iatia'cilj u_ .n{ l (' l (' l tl ... drctilografe.l. nu cshr o lrrl lrrrrrr'ode relaxare. :rl.. rnuqrchiilirrrlrii.rilr vorba de o lripertonie.sri . . llrr ol ti tl t' i tttr6t r lt tt t t li l.in letartostlcbtteazi. -. rr vrome cc in distrofia miotonicir. lJi.lc llrrnchi cerebral (nazo-palpebnl..rrrlrrlr..itiiti la un segrnentcorpoml. r.cl_rilor. () (hitete ocwlogireposl. rriol.r.io sursllnvor. .1riIr'1rIr.r ie a. .:[lizlr.o vollrr.r.r" cilivr..ir . 19?8). Unrxllj insii csl. Steinert este mai limitat. rr it rji.r(. rrrg lerrr)luernrlrniol.rrl.ia rgorriFi.'mu.toarelor elomcn{.i. alleirlirrrl r|rrr. clr reduareJ rrrrrr. si sltttsrnu.. ltn.i!.lrrpir.i lrlozirri.soul EMG.t. oculari itr-ilus.cums-a precizai.ovrr 'trulogi.a fenomenului miotonic.. i.ntagoniltifprrrt.l. irr llrrriti. tlrepli abdominalj si a muSchilor pectrxali.. cu otisplu orr. .Arseni (1050) a einis i.rrlizi.al muqchlului agonist.ii clunice_ 'f .i1 fii.irrrir:rrri.r.rtd.ou [ti1.r.r.l.rll. l. :'. clectromiograflc de Aqgian gi Popovi. .{1it crizele tonice <Iil tetanos. De fapt. s.inapoi . apare o activitnte EM(i .onia congonitalii t.iotonii.rr. 1ic i lr. r 'itit r r lill. determinatri do irclivil. lr.rr.rrucorb[-l. tn su. (Lr. r r r lr r r . cit qi celc rabice. precum [i pri]r contextul clinico-EEG..i.il. r.ii). Do aele mai multe ori este vorba de crampe . .ivi.lo ltnprrtl.miotonir.zr f alir .rr . ' b) 'I't:tunia .faaio.rlrtlti"l trnt'olo Iixrnzii in tlcvia!.ryi odukrrrrol. Aceste hipcrtonii t€tanice sint pielungitg persistenie. ln sclsul i:i ll. sp iusolegodc oxago_ ttilet_telor idiom.irr uli. r r ir r r r l.tr'l volrr rrtlrr.r.ri tonico-cloni"ce ale*buzelor. t 1 .rrr{)nIllr)l\l rrI.ei tle pierdoread.encelalil. de contr"ac_ lrrlii.ora.eazi un spasm hipr. lunice tlc_Iosii. -tn schirltr.irr ciiLdaaparenlelor qi contrar definiliei clasice.r. l). Iui. ceea. rrr i'izrr r.6I)Ir\|r||.:rr.rlirrrlo crizii generalizatl.rl.Astfel.r'tct[ ..ltilor se constat[ decontraclia antlgoniptilor. l Tft . Une6ri in cursui crize'i ""*p'*iio oolifogi"" rl. . rrr)s.ti. confomo sireiir aceste crizc se produc printr-rin rueca. sugeratii.ico (lxrrla lui Thomsen).conge_nitald.r. t) In intonica!.titudine statuiticatd.r.irrrrrinrlrr xrrrDoi irrrr'rr i.izele h. a intregutui c6rp.irul li explorirl urrol rnllnil'estliri spasticrr p'riprr..2. vor'lla de o ditq. 1.ir x'lcetricS" interactiv[.. ri rri i. ncrrolicS.ia cu stricwtnd (sau. (1lrt(}frd (lii(i'iL(i do criz.t .c irr. coercitivd.i"r.itxoliid de.. 1r'rr.u f.. care se gtio cri nu ptozint:L torrru.).. r'r'izr..li po i].iotur. tonici a hri Jaaksun.lrrl.uili. prob.i.r.or)rrBi. cu t. a) Crampa scriitorilor se caracterizeazti.'iptocc "). rrrlclcsil ln rnorl oxclusiv nruqchii faoiali (lilrilu..ir lt r t it t isl.. llrtlirul Ii rtrtcori rrrplirnir. irrr.lllrir r.).m lunc!.gcll.lrrrl(r ..rr l iili distonice declanqateqi/sau exacerbate de o fobie a stir. r .r'ir v.) 0.r. ilr. inregistratd in mod simultan cu cont. cu rluratii de aBerncnea Bcurtii. ()r'runj)1. Ia contracl. rtrrrl'roaso.r_'1.la pianiqti. cu cit s.'o lrrkrilre semiologicS. txrrr lrtoce)t. de.lc.ilr.r.l. .tlirr.r.horrrxoirur :r rll.muqchi sau grupe muscuhre (mugchii policehti.ch i i orb!culali ui ploo. rr rlivr.1.rr rr r.':r r.rrtiHtl..j{ul. l)lr'. llr cittrt'lr rrrrrrrr1 orr'). r illol r lr r lllt lllr .lc crize opiloltice cir devi:r..rd lierderea de cunoqtir-LlL. r r lir r . r.v.dupii.ri li cohb.._suslinut[ a sarcolemei" (Radu. plecum si clr contrac_ irrli alt rnembrelor. ce erpliri qi_fuptul de cc lrcesiecrize-pot si.rir iu lotrsitate in toato grupelo musculare. i rIr.ii. emotii etc.tr.. r.o r e apar conrracLuri bnrslo I rringo-tarjngu-d iafr.pradotareaterapeuticd) poate :rlriirtir ti sttire de contracturi d e.lrr lrlxri.Prezenf.kinezie extrapiramiclali. ostcotendinoase Si mai rles i unor rofleie 'rr.degetelor.r. Iil 0xir.ciu. cit..acoste conlnacturi tonice rabice sint. it .. t t t t |'t t t t t rio t gi la.rrpului$i a ochilor')se recunoscprin durala lor scurta.ii.si pentru olientarea tratamentnhii.. -rr.. tlx ricctttl rnic.r. rsl.Olurrd(. a globilor oculi.il.i. lrr g.r. tlirr pot.i). Niciodati tr Hrl(xrnst.. irrdrisiv gril.ri r.rr l.l.lvoirrriokrni0rrriir.. rlrr rr.o: Caracterul eredo-familial atit al miotouiei congenittlo hipori.. I. . irr.ivsqr!r{.r. I r. l-9?8).nl.rrl rrrrr.ocosele patologice care iriti perelii r'e1}triculari.ntreneazi.lurlirugrroslic.r. :r. ci o contractie prelungiti. apani in IrrrIr: pr..chilor Ca gi in crizele-cliri t'. declan_ .rr.lr. . corrrl. a murschilormiinii (uneori [i ai antob]'atului). uneoriipie_ lr.rl) I)|. r o1r ilr ii. la accaslA plobl'r :r .(. ir .n (boala Lui Steinert €i boala lui Tltomsen) ln o\ir.. sctic.rr.hir d.iv6 rrr.in.. ai umintlrri ryirr.ice realtaeazd Im context semioloEic rrryolrlo roounoscut: {ixalea brusci. r'irrr..rrirl'iilxii..funcfionalo.:rr'.rIlil 'ol. rlrrrii r.:rz:irlirrgnosticul.irrr.la lui ll.5ise extinde adeseaqi la mugchii brafului. a unnl rnrr. rlo o diskinezie eltrapiramidali.ia. l ' t' .rr llilsivii. rigid6. a capului)..oJiliase poi manifesta printr-o crizd.rl.r r'e.ialfa{. r.aema I ir"e. prin trismus gi ris salilonic. -de faciali qi ale constrictotilor faringieni..L'i. Oontextul clinic gi EMG o" pr.Credemcd.cu sau fi. itiI l.pen!ry diagnosticul diferenliat intldcrarnpirlo rrrrvlo I irrr si ccle extrapiramidale . s. lrr. rrrr lr. i.l|'rr d escriscrizc o-cu"logi|o .tptertonice d.(bo. mlli t ult.r'v r.rrrr{. adici.-la_funclionari. gratie ulm5. in moil caracte'istic.l iv irlorrtlir.i rrI rrrrr (rrt rlrrt'lulil.' l'kr. inllexiuriiale trrnchiului (ir:ainte..ohiului antagonist.(.il.$i rnu$chii antagoni.it. rlrrrl.cir r. II ipertoniile paroristice localizate t) Crizcle epilepslice localizate (tonice sau tonico_clonice) tle tio iack_ rr'rirrr ((. lo r lo : t 1.ltelarea sttrrii de conqtirn{d..oni:l..oirror. tip tctatic.rtr rrrr.rsr.izr.rofijLor musculare in troala lui Steinert.1.re.isrrr'.rozilicde decubit dorsal (drs. la violoniqti oto.iser (19f2) qi vrr.la lui Si. .rrr.r. irr liipr. .aI distrofioi miotonice.icr tl.

(xxiol de puqci'".I.ttttr.AcesI ci. ltr28. lt) Eiptertonia (conlracturo) entrapiram'id..o-nz.scpot intiLni 'l-:!.ot'ii.ii rlitr{lt.vigrrlr. Caracterele propdi ale hipertoniei (contracturii) pilanlidillc lrr p('f rrrit aprecierea topogratiei leziunii qi ca. dar si in alte proccse(aLrccsc lito do diver"seetiologii.i{]uLr'r'il. rr.lici nervilor spinali Si cervicali.p' 0: Probleme de dilg'nosl.. In contextul serniologic litrsirsit. consecutivi acestoi contl'i|.l '.. 4.l.r'. ll.111rivir.i de Rise.ll. rtri'tiginoase qi rnociifie5ri carclio-vasculale qi iespir:l'1. caracter electiv sau (1r'irsir'l(\'lr\ (1troponderenl.rrrrrrr.li:. intl eosebiale ventriculului al fY-Iea qi mult mai ral in st:rtliile qi ale emisferelor*groberrletrrmorilol rle unghi ponto-cerobelos r. trIxist. Ii i. o r .riabili in iritensitate. r'.rrlrrrlrsot:nli a. glrrlrrrl.r'..l ) .rrr rr'prlzirt.Satitudine vicion. t.trrltt.re produc fenomene de angaja. r l r r l r i i cr tr r l l l i It.. r.trrclerde lurt icolis .iircl.. contractura mt$chilol cefci rnlnir'r . tie urmat5.realizat de meningite qi de hemola. \u trebuie si uitim nici inqeli.i qi 'intra-rahidienece|Dicale. (ll r()rr)(' rrrrI rrr(. dureroatii.rrrtrtrl Itti Noicl). 1r.semneleasociate .e ceroa. Ntcctiiuni: ir rrrrr rotoir.(rr1ii. al f6ei posterioara trebuic dilerenbiat lt) tlii. u'lecol. rI rr ttrt'rttlrtr.aie.i{u)lislllFprsmodic (vezi ln continuale.. ca.'r'otttlttL I'rtrl)1... t lt lr .giilo subiurlrrr)irli('no implici.eningeu.te irita..re a cercbcr lobului temporal. a cefei qi a rahisllr .2.1.si tu r l ttl t. o l r l r . intcresate (de tip Wcmicke Mann). q1('1ilr|j. o ledoare trrlrri.r rl. lli. ai g'utierelor vortebmle qi :r.l.1icrr plczenla altot semne pirarnid. . lTueori rahiatgia lipstq. un aieosellit itLtu(. cit Si pe celo cxtonsorii.r.n il g('rrrclloln el'oll. 0 u o tr l l si t.tr uranometric qi cito-chimic lichidia.r vir.' Dozitiile licioase ale capulul consccttivo unor leziuni ale colo*uei prin morb .[i si riltrttii in oare unele tumori ale {osei posterioarermigrate spre rlr. dal' qi de altc proiese cslr..l:r L1r. t il Jntt. toc.'l'r'ebttic. semnnl.efosei rrlslr rliolrlc.ronica) I I .. ni. |IIlri't rr ltri l.yproase . cofiri rri ..'.localizate. (lzri. cu membrele inferioare in flexie.'. ertinsii irli'${.i de conjuga!. Rrudzinski II ry. d) Contraeturitt'nipot fi intilnite in cele mrti tlivr:tsr':tllr'1 t:erticale. t.spondilite. o l l i z r r l o r r r l r L . b&nalii..interesind doi.l tr tt o ttr l tti r .i centulilor scapulnl'it.dnrlle po1.cocory de puqci'. t t i r i r . : u r 1 {r i o l .rrIi li1'e. ca.. l o n j c c t l e s c l i so tl c Ja ckso tL q i i l e Ar scn i . t rrt I i rrrrIrrr':' r rir cvolulia unor tumori extradulale satr subdurale.r'1 iv rlc antellexie Si u$oari.ttdromu.l't oniil.s.ipolatd..o paloiil'(].torul .co-hipakinettc d) prezinl.rcr|.i sistenatic al fundului de ochi este susceptibil sd. -r Il:rrtirr. algiilor occipito-cernicale $i a semnelor meninge:lle...alizate) a) trIfuiertonia (contractura) piramidald prezintd.nsotzim ])[ri.rrsi rahitli. (periculoasi in aceste situalii) poate s5.scrrrne De obicej capul este plasat intr-o atitudine cle anteflexie.ater bingcunoscutelor manevre Kcrnig f . l r s l .i i j tttl tri tttttl u irl t' l ti l l trl l .ntraLri tuzt.n de blocaj rahidia. pufin schimbiior" 'i dunetos il diierculirzi 'i.nrnl.' .Ir .lrr 1111.alii (paLr:oslriutil din sinrlr.1r11{.hr rnrrt jrr <tttltrrl t:trirllir r.chiltir dureroasi t1e tt ledoa. majorilulea caztrrilrt' iri rr rrrnii. se inso-teSte foarte frooYont d. L952) c semu dedebut (fazi.gir ' rlesclisde Sicard (citat de liiser.s5.i .. j i r r . Liiri (l(l rlxloarea neiii.subcorbicale).tuii celvico-dorsalScu Bemnul lui Kernig prezeut. c lt rrI rr hr:rnii dc disc. 1i pozil.ir lir i.o lttiltrttvt'ii. llr..2. nu Beevidenliazi. nn sinl.t. tkrrsale. Se poate astfel evidenlia.alS.sticir.lnrr r lr rr. ia. Kernig trI.nece.itlii' . l. l)ltt(jcunosoute: Ia toli muqchii pet'ifot'ici.i pe flexod $i pronatod la meinbrele supeljoar'('.l l l l i r ( .r1i.Este globalir'.imobilitate ceremonioasi" (Yan Boo.i cirrrllrrrlrrlvul iortiri ln lrrrrDrrltrr.rcri 1952).hi.sXa capului iul.care trebuie clutate cu grij6. lniiqod..errnina nn tortioolis ilaltc si mai rlr o hernie cliscal5. sti rglinem faptul ci.l.n sint rr1 l:r'an$areadiag:rosticului.1.se t) ilinrlrotnul mentnge&l. a traputului lnsolit.. nurlc irnportanlii plactioii prezinli ttlplul cti turbilizrllor..previn6. 1i prrlvirrrrii !..lorlorriilc ptrrrrrrrrr^rrlo (srrbtrrrlc si r. l 1 l i .rrlfi ii uur)r' lriulovr'(! tlc trtiriuili nllivr.IritrrItlrtii rr. para.)il):ll)sivc supratentodale. de pozilia cancterisl.to$icolis ceten:onios" trebuie dif.a mu.ic involuntare).rrrrrIrLt r virlirrt{iltzlrrcrrrtrlrltrllr. blur rl rt' rts l i i l t. Un lrtont .spor. sensibilogillii it.i l.dialxd.r. fiind va.pr.ri. Acest sindrom pseudo-lr cningeal de proceselocalizate in fosa postelioari. at'are. .de etaj" (spina1e. sau porhi. imprimind o atitudine vicioasX (cu torticolis) loato fi trapezul.orso-lombare uni ale coloanei (spondiloze. a cefei.lizirrrl scrrrtirrl g1.).o n tl l o 1 . Irr'I.. l tr l r i l r r ( l i i r tt.I.outtti. In plus. \ r .rlia.i r tr r {'i ttt'ttt t'i r .'.n I'i 'i .ivil. l.ura rahiiliand. irrrit.i d.ii Iir.:1.. l t.trl.alepropiiu-zise. 1.. rtrr licrLle. de tnnchi cctclrlrrl. endoaraniene irrlilrrilii in cutsul unor leaia iir. Ii\ ovirlor I'ii rrrlrt s0 t)rir. I. in rnisurii.' intereseazi.stulqlu sau bi.Ditrimrt'r.hii cetei. de o lr.lumbago primifiv llrrlrrtrrqrh.ii.nrlui.turr1eii.e ruh. It'rttltrrr(it.)ft.(. cjlar.laterale.rp(. prezenla sincineziilor (globale.'r. acostiol' b(]lnilvi tr'{d)ui0 Irr rlrrrv rrl arflrzlnd(lor[r o crtttrllee ilrllll(ii{.* trlsl. insoin .de ase-menea lr|ningeale.lr. p:llticul.tlc origine rounaticii. llrrrrlzitrslii pseud.l..te.r l o :tr tr l t ccl i r i so l l o l tl o Iu Ir r r 1 r L r |.rrunii musch i r:) Ilt"pertonia rahi. (lnnoEcute:predominanld ectromelic5.unele neoformalii extra.. lxrlrl.iorl r:rrr.sau intre.tlcl.1i.. rrorrai indeosobimusculatiuraaxo-rizomelici n staticii [i :l echililtlrrlrri (rrrrr. rlvind toiufi o uDolrl plulorttitlr'rr{rr 1r.i. meningoradiculitc lo<rtlizrrlr.tllt.u{.e rrrrrrrlirr lornbard.ril rlc..rl r\ inferioare) .sX" nla.r la membrele ertensori 1rc r. t ..rltrr l i Neglo (rr.ytntoni. lr6llrrrvrrlrnen-tinecapul intr-o .il. r. tumori vertebrale). rleci.r'itrlorr' De obicei este generalizal... i tr l ttl l Ji ( x) l o i r l tcr l ) l ( r r tn t si ttt r u zl t. cu o lrozilio rleflectati| a capului. \ t r r .l... tetraplogici' sau monopk'. in tabloul semiologico hipeltonie dureroa. 'l 'tr r l l tti o . adic5.l.s lt)lt)ttt'tl /ic ]rrezintd.:i tle sinclroamele preceilente) contlacl. .e{ t:onlraclurile ) d.rrt.tiv rlrur.lt'i.\otnu * Ocderzl in s (.. tr u r u r ti .l Irri porrl. de .rrlJzat r. de imitalie .e origi.1i l. lttrr lrIrtt..t rlr'Iilrlii rrl. t'-.r.l trr(ii rlirr{rr.itliute (rtthitotaiile) clu.. r.trsi ttttc lTl r t't't . t . puseuri de rertntalisttt t'titLrr|rtrrI trrri. in snre insii sitttlt0ttrrr] {r r iltr 1r. iLl l l \l i t.rzii iir cnrsrrl . (ernrrr.i ( .. al. care apare in tumorile subtentoriale. cslo tl ttt. cu atitudine hiper-tonie dureroasi. i. Aceasl.i muqchii cen'icali postedori qi ra.rrit (lr. Hfutertoni. cruprtltri IMI||il|iiIr I |orrs[ qi ci.l rlc sinilrrrilmelc meninge. hemiplegici..(' mult'e ori se poabe lealiza un homip*rkinsonisr . tttu. lrn somn precoc€.riiil {iLr lrirr.a.plegici'.rr i trtl i r(j ri l l i l l ri .l lrlllrrr. l l l l . ilrr lor'1icolis jllobilizrtl'ott tliftrzi"t.r i r r tu r l l i r . arahnoidite.i$i prin traumatisme ccrvirnle).t.rr rr\ (.rilox irr rrr.hidieni dorso-1i:mbari. prezenta exacerbiri qi remisiuni.icr.rs.pcr'. Lasdgue. l)ar aceastS. krmbJrS.(|(||||rl| lrrlrr.Lrl1r.lui Kernig 1i'rr nrunblclor inferioare." qi elastici la probele de mobilizrlrt prrrrivl lopograiia extinsS.rrlt)r'jrr gaura occipii.xorii.2. loa.Pott cervica. 1n plus.. l)rnrr.ercnli:rl. Acr'lsth pozilie vicioasi.icd.r(il.ro ceiei.io) I crrlrrl Icrtl de cedate .continu5. rota-fie laterali (in tor"ticolis). ului" .:r. nl.iilt. firat. o . atitudinea caxactcristicii a.u} (.r. frr lrtttllii.

anticipath a lungului supinator la inilierea flexiunii rrrrt.intrucit membrele superioare sint rlo colo rnl.crrsualeclela60 120/ m in.l r' o sau cianozi) . teLanizarea" .r{r rnolllino l)n |lt] }ioior'. 1r) Sii nn gitnm combinaliile tariabile de h.i rnrrlto oli in hipedlcxie qi nu in hiperextensie. 'i) Contr&ctur'ile psihogene : .a.rt'ttzlt. t izc sit r l. pineali. extensia membrelor infeliol.r'l. .rtlic. '.1. I{ipertonia pa. nevroticil. posLt:r'iolrii ltttplir.iilc rlo Arsorri (llllt(l) iii Alsr.tiuli viscerale.i I rU rro| rrl. qi de migcare : atiiudine statuificatd.l l l i l i pc hlzl pr t : zen! oi llt t t xf it r cr jzo ( lo l] ilnr t l.r'rr.rrllrrrzn lui Westpha.ip frontal.progresi. ur n ur m ( . r u'r l. i ur lr r ll. clizc vor)l. precrim .o liu'oitpitl bnlsc. r 'lr I iit r r l pt r r r lt iscr ll it 'ilr r ( ir r llt 't t '1( 'llt tlclr it L .I-Striimpell) qi tlin d.. se insolcse de li'tttittrcrrt ltiJxrlrt.i fenonene cerebeloase.vasculare. Il.i..respectiv ulterior 90/6).ttlc(l(r iol](tglliIiir l)l!rIr'ill l r.l lui Sic:r. tl) Rigitlitutea ile deaerebrare.zi.' rlistorz. sau structudle vecine (epifiza.. Lrlrr sint deseori asociate cu.'lindromul.'I'umori ventriculare (23%.i. er al ss inso{csc de ir llspir ': r ( ii. in tumori cerebrale cu variate localizS.ellloxcle <le posturd. . hipertonia dimlnui| in mod net. incleosebi calota rrrczcr rccfirlicii. 'lcrrl'r.romul pseud. lt K'rappdin ) Htr t'rtlrtt'lt'r'tzt:tzr lrlirrl. ( t {) Tl: i) r liagr r osiicit l t lt r lt t t t t r t t r 'i\ t ' t t I t i l t t I rrt rI rl . (1978) cxizele ventriculare nu rrn r!$poottipic de rigiditate decerebratd.fLere.o yentricul al Ilf-lea. Crizele de vtnl. trtt it t t I t t rlsi rt t rt .2. faradicii.istonia lenticulard. pr ecur n qi it npor t lnt c m at r ilir st lil i ( lf lr il) ( 'r lr 'lliilr lr " rrl lurrranianfi . rr rl rrrri r ' l x li{ lr r l( f l" vr '||||iI I ||r t I r it t l ir lr 't r ii|r '. pa. ilr llil.Llipeltonia parkinsoniani.ri: -.in sein de irrl. care prind peretele ventricular. l)up5.tite prin decerebrare pot fi reatizate cle procese rliferile (tumo|rrlrr. t t t ir lt ir t r : r i pirrost'ezii in rflcmble. t lr r lir . din sindroamele din disronia musculolum deformausq.rc ilfc(icrizii pt'rr'lrrlt' t t'ttltt . turnori d. r . I)rrpir.. :r.l lrilrri.rfir ziBul sindrom extenso-progresiv a. ..robure". capului qi a ceiei. Crizele de rigiditate prin decerebrare realizi. l. %inhen-Oppenliedz (spasmul ale torsiutre qi variani.rrlc).iirsrr cii.rrrrirr prrxllss 1i colrIl]. iar cronaxiile tind sii..combinalii1e d"e conlrq. qi. tle .Diminueazl la aclministrarea de scopolamini qi de substanle do Lip r[tropillic.rr. a.r'ioul al III'Ie:t. in vLeme ce pozilia membrelor superioare este variabil5.1r'r'sivitete. tra. l {}7ii) . sint exagerate. Iui Wilson gi pseurlo. .ctul. ca cte pild5.ri. rlir.d. bolnavilor o serie de aspecte prr. u|ittttline ilin sindroamele extr. sau diminuati.rri l rrr.escris crise untriculare au a. respectiy r.ti .In cursul . (50/6. ln gloamele frontale profulrde.obla. rr) Arseni (1950) :i. rlcrsl. pt(x.e re. rkrcit ln mugchiul normal. cin([ $e lirlicii. i l rtl tttl t. [ r {' i l oLrb.kineziilor paradoxale'. ' Uitracterele contracturii imprimd.'{umori rio fosi.rrl rrt. mers rigial $i_cu alur5.. ' (lontTactx$a (hiperlonia) piliat'icd. i .r'rnti ales in extensie).' irrllrrrrili caldio-r'espiratorii (brattior. cu durate do ore sau tlc zilo rt l rrrl t rrr t t t l t t t .lrttrtr.obulbar. prin schirnb)i.rte. r espiur .tkinsoniand se insofeqte qi de diminuare& auiomalisnrrrlol rnotorii.te se crrlcii.tate dwtLrelnald.rierderi alo cunostilrtci 1i ctt lttllrttliiti prrr lrilc do l.iculare cle posturS. l )rrpi i .i llrurr!. rt. l nl i . (':uc pirstreazd. rrlii olg:rnicd.orrlrlacturi.rn [d. . situato bila(henatoame cronice subtirrale bilaterale. .ipertonie ectrapi.r'ubrir"e. lt ic.lirllsu adec.lr'.ri do Iob temporal. t r 't t I r lt ' vr tt r r' l .egeneresaenlele lt epato-Ienfiar. . ot r t . a membrelor. ienet eguht r i( let ip( 'lr Yr r ( 'Slr r lilr . l't't irtrlit'. sri ltrlczrr irrurlirilco lrolrrrr.ipsa sennelor neluologice obicctivo. ti p irn.locale pot sit apari' itr alltilr'. foarte puternic.trrtotrl r.iila dt.Iit iulli(lll I siur rtllrt irttl..2.t0r'.Jl.Arseni (1950) $i Arseni qi colab. sistemului nervcs.rri (ll]?lt) rr."r'Dul . lctri. t lr r llr t . .i. petrtrn ctr. irr:-riote.r'rrirlrr r1:rro orltatonici poate fi inlocLritl de sl. Kaltlbaun.rlttl . l rrrrrl rr Itrtttot'[:r se taoe rlupit cclehlte sitrrptotntt tlrrtlltt'rt.jola1.ste I eYela. d.epozi!ie. se iirrpurie oi} tlll (r])i[r'lr(]frl.tlrtr \'i t rtIrtlIctttI trrrrr.rge. tumori de ventricul latoral orr rlivorse localiz[ri.rilede pozilie ale capului (fenomerrrrl Lui l\Iagnus qi De Klejn).respcctiv atruDci r rrrl i{i i r. puls net'cgultlt ctr vrttirt{ii trrpirl. (in flexie.i in unelo sittt:lrtttrxr t.lpiramiclale cornplexc.f izele plotluse de l'urlolilc fiuntale ca.. ri( i 'r l .l.icX . -. Este vorba ds o r.'lirri(1 r.ili de agillt{io.tr rrrizolri rlo hiprrrl. .:tltusrne dill d.Jtarior 271): turnori de glllrlir. o atitudinc catapleai. t] ' I i (I | | I i r I I r)' ( \ r 'il( 'r r t l r.. Contt&atur'il. dupi centrul rle groutate.l)in obsct vn{. posterioa. rl i tt crr t r zr rpt t lt t t lr it liiI r t lt it llr xlir lt r r r ir l t lit t lit r t lr t t i st r lt it t t lr iit ii lt ozt r r lizr r r '1t ilr '. irrfocilioase.fug5. Se insoleqte de reflexe tonice cervicale si labirinlicc. r ! zi : (lrizclc prot'luse t1e tumolile tltr liosi. Aocslc r .rr r1i gtrrr. ln tumori sau hemoragii extinse pe scoarla cerebra15.ald.tlttrirr'.. care este rrrir.spectde rigidi.Tumori supratentoriale asociate cu angejd.rl l i r l ol )r.ramiilald.i " r 'it lr r ir r r . se egalizeze. antreneazX disparilia unor sincinezii ronlule gi se insoleqte de o serig de sincinezii paradoxale. tumori parieto-occipitale h.Lrmatice)care iDtereseazd. A rs t ui .r. tuberculii quadrigemeni). decontraclia musculari.qitegativistii.lare (boala. tt ttrlt tttL .igiditi. catalitic (al lui.ionalqi pasager elirnilS ul gindron extra.ele acesttia). se prorluce mai :. $uu oilrLltn{.dtn sind.o imobilitate prelungiti.: lioxiunca precoce.vttl ptczcnl. si .r'e.{ului.rrl .r' rl rlc crize convr sive cu pierderea cunoittintei.. .t :r. r 'r r li r r r '. C ri ze le clc yent r icul lal. it t r r li l.ii.oii a I u. . a.' tji il (lrttl{. . t> hiperextensie a capului $i a coloanei.3. Pe de alt5.r'i0u d. . lTrl rl r.orr1.i. plecum gi de bradikinezie. -.lir)i'r. prin leziuni ale sistemelor reticulate rJlsrrcrxlontedin ca]ota mezencefalici este caracteristici. la sohimbnfc:r. r'rrt crt semiologjc crrncieristic cu ccloraturS.lgic.

r t {i plir r lullr r r r iir i dr .li\ll.vrele de coorilonrre.t. cor cillui. .r' rrervoase sin1.rrr':ilt titr stn$ibilittte oblcctive cu disl.falsd.xi:1.l rr rrtr' l ' l trxiir oslr 00.r l l : l l tl t\i r i r ( i l l :t.rri ( ] . ) I I I I I || lit t t 'lr 't t r t 'r t l..I i i..!. htntc:lrca proceselol psihice.' r' rrrl . ilLsolitti d. I .) ar eiicilloiir ilui pc cr ellst l! t iLlici.lltrrrllrI rl . r . rri nrl | otnrr l .r'rt.thonuJ meduLu'rtlt Jibtt luugi (d. lnetodoLogice d.J!l rl rl U l rl ri )ttar vllrti't spct c'r . r r i r r 1 1 r .ea rrris|r'l|ilLrr lctive sr:gmentare..sl. pr ohclr lni if r t t t lil't {'r r I r lr r r.i topograficii.l.tt: po:tlcrio4l'1r) I I'it (rrl Itt tr.rt''rirr .to profund:i .rgnosf ice .J.i l i l t.t ul sot ls .rrr.l lrlA{iN{)s'l'l(l sl 'l\)l'{)(illAIl(l i r l t r lllr r ill i rr pl rr. ii. rl r:llrrlrtlrri rriilrlri :lrr.: inferioltlc) '!o l irlrl. l) t ol.ll: r 'r 'r 'r ') polL{t r t pl . l ochiir .io jt it r dr {) m lr l ( }llillir ir ] .Il i trl l ri i r.l e conltiot{i.op|io.rtrrc| . jri i t irii ciiilot selsibilitirtii ilsto important tle relinut c[ lipsesc amr)tolilo 1i ttisl'rtgrttttstri. 1xic t r t t t t ir 't t t t t lt t ^ioI ot l. r c r . :j. astazo-abazie (func{ion:r.l.ivr.trr. sl rti t tt t r. r r r r t r r 'r .ril)rti.tie eii. [i it ( 1 00t '0llt t r t l it c{'sli( ) ]lt llblllili pr r t plilxllr pf iVr r . l r tr '1 i tr '.l rlor t t egr r idclt : pr t .rrsr^ . t 'iir I I 'ir I it r iLt t iI ot lr ( : lvi) it sr '' lr l'( '( t llllli1i l: t .1.rrl.obnub.-{rt. ?r ol) il. 1)lli{ri.{. nu sin_ l. lilikr st r r lsilr ililii{ii 1I t I r I t t t r t I r ' .lier clsi.i.Eurg D0DIAGT. l.. pl i lnl. A l.ie neuLonului motor periferic sau rir Irrrioiculeloi.rc.tatiifu. r lr ir r 'r 'l r lcvil{. il: tl l I r I rI I I i i (rri i. tr.i il itLlr.oriol."incoorrlona.ebuio totdea rma si. i i l rrl i i :r-rk: ir cll llr [ t .i l. ' .i1I ' .talineurol.rrnrclrrbltt). si I t ' r r t t t t t 'r lt t l t r lit lic.r' It tlt i t o1t r it t lt l lcslr lclivli ir r I I r t t ll'ili t lt r r. r lt r t t t t r ll"'t i...r'tr{.rrrr l.ri'ii l'iinll unul rliatre factorii edenliali ai coortlollrii. st lu rrrrl rot t1trl i l . r \ t r t 'r t si: ir r i r r '' i ur..x . 1cnt. ))rr{rl{lr1irl. ili. /i. . cttttsrrttittl(.rtirrr li r. ol] ( lilr r ) r r $il.rea tonic:i a atitudinii si a rrrisr. tnlbura. rlificil. rn etianten supedicial. ii ir r r iit 'ot r t 'lr rsr ..'Ittt':Il t:t i l l i l i i r l ( r r zr i l r l o l r i l l i i l l r r r . inlinte de a trpreci:r.i l rl totl rxtl i ti t: ust 'l.r. ( .rrLtrrrr cit . ci.ltr |l). ognot uonic r r licir idi.. rlrrrr. i i c rn:l j it sociazi' cle obicei li bilot onic m lr soulr r iu si.rede tonus muscula.ri poatc Ii.2.ioktgio. r 'icr rsr t t t t xr t t l.. Ilrtcizi:r..zita rlano. i.t+tLitr.(.1)rrn o serio de con{lili.kr lt t lir ur asii.e a rnisci.i cd..Lpilarnitlale) pot sd perIrr|lrr. r r lt lt t t r ( j l l tr r .. sau orgl.ottr a probelor cle ccortlonl-r. unei misci.r. a unol migcilt. t r t lt cr t t r it t t t 't t 'r 't t : t zi. r. (rriil'rrr rr'. [ n 0lr t t lilc t lisr .r i i rci i tl e lir incl'put nl i) cost eiil:dir coljI ge i] r llliiiiir i{l r r ll. t rt') it r lir t 'ir r lr rr t r t t t t r br l'llr {) x( t ur jil ii lit . r'.. precuur qi . fie diferenliati de o apraxie (indeosobi rrI|IrIrr|itr)r cu (iilt.1.Ir. .si.Jin.rlrr lrti Hornberg cste pozitivil irl il toalo plrtbole rlo rr.r ) : lliz( lir zii'col t t t : t 'i lt r r lct t l' i. . liir ilt '.(.l.rorr 1.Durerile la presiunea fira$elol ltlllscullu() iii lil lrrcsitlt tolt. o tulburale do coordonaro tirebuie s:i eliminilm ( rii | ( vctrtullt:r. l.lp r '( 'r l r ( r '.ctLrlile (pirarnidale qi extr:. a unei ataxii .!. ] . l'liolr!. ll topog|lfioi llirr. rrrotorii (i[l iicterist'ioe.r. in t r 'i.i lrt rlllrtnilind la mctn}lnrl. ( pr r r llr lt r t inllt t l.' sitiii (lc i]sotll{)rt(iir rr iL. ir r .ou e. ir llrt t t t t t ologicii t llr t gt r oslilr t ll t t t t t r i lt l.r'c pt'oftrntle. e$te Iloln][1i. 1rrlirr lrrrlonios.cirril astfcl.{osrrc IN ATAXIi 5. .ti l .t.o |r r r |Ii r o tI) r l l l r f( r l l l tl l i l i !r 'l l l 'l l i l l t tt l t'ttl r i l I. r I r . srr trrrt:trr il.i lJllr (sl. . trrl . r r lr i.cxi).rrl. 'r '.. consttllto.rilol pril tlicctiu. .l. l'i.r 'n I r l)r'o(ji(. . r . lu:iinfe de toate rrebnitl apleciati.tale lrrtruncso irr trrl)lolll sotttirtlogitr.irrlfzitrrri t.lilrlic".i)r l. l_)€'ticitelemotorii pril tcziuni a. sot r sihilillt r r plopr ir N'r 'plivii ir l\ r 'l ir l .regltr.r'i||il (j Trlni ccorrlonare a rtriscririlor. r 'el .r'rr .. t' r r r '{t|t p l |zt'ttl l r i l r .up(r' l ioiit lc.{i I t I gxI.1.e& scmne]rl rlti ckrrrgrr.cse coltuldri adcscl l2t.:i0u&tit.rl .rtil'icutonet)ri. r rr nlir elt e cvjdent ( r t r lt : oli chiat t r ot t sir lt . r'recutalca perfeeti. rlell1tc in I or.uIbulilri tic sttrsriLilitrrtc pt'trluttrlii (()lI$1.rrrrrchi . lr.pscrt{lo I'irl}rlrrrl pr. l 0fi vililiikr lnot or ii. d)nl t.lIse atr]l. i'l:l!:r u'eri lrlrtrii sc i'rptlne examen sistcrn. pnosr. ocluzia. t nilt r llt t l cslt 't " r 'r 'r "1" i r r r r ir l' l I .Leascr:renca. Si: insolcsc 1i rltr irrirrrsl.'i. rrrr lrlcme cli. iI $of . sterel r.ri rrrri1l 1l i l i .lir. Lo int r . rxtrlttsiv pI'ilt l. plecurn gi un irrrir ri st'rniologicz1 unui sindrom psenilobdbar. printr-o rrrlr.rftru.. este vorba qi rier r: tulburlre cle coordonare l. ior':cepf is fi cir. r lr t t r r I il0 llt I ) r c$it lil( f r . ( lr t r ol. ova'l]tua] isi de aiil{}1ii.iir. . it r ii slr lt lt zr r : t zr lr trr p" r 'i li t r r r ot t lot t lt t t '. lr l . I i! lr lr r I r t llr r r l i ri r.ttl l l t'r i tt ti i r :tt :r l l r r 'i tl tttl tl r tl t' l tti 'r t tr l t t"tt 116llr1.i{'tlrit..eenatnen: /.o1ll. in sil lL : 11f il] . []tttrlrt'i tilltsivilrtl'rrrr I'rtl ici Irr:rlizr.creincl impresia _ clacii.i. tI .rll i'rrl t.t::tzi\. rr"r' . 6.)rrri l i rfIl l o. r lt u|ogllt i'it 'r 'lt t 'ir t lr ilii ( ut 't t llr t lt zr r lr r .. Lr l0t r gll{ilt l rr| r. r lir r t r r r ir li .pertrLrbati.i :r.iirgr|l .eo tefr[iiuoe. 1rl ltttl. rp..Iriirilol i'ie scnsibiliti]. . iliit':r. i ) ' l \t. fenourene ci-!.lnt r .iile rrrrrrr. pR0EtEt{}N DE tttiT0l]Ol0clti SEMIOL0L}I0I Ptntru aprecierea serniologicii.i ll Dr. irr{r.fl ir.e drelleaie osteotend'inortld litiioij t I t rt r. t le iilcf ler ie oslic( )1.l .l'l'll}l'A'l'l)(il'lNl(i lrl.A1bc somnc (li[ ctt)l.:r trr.r'rrlizlrtrii 11(iirrr lrru l:r Irr r. r l i l(' li'. corcstelrzintlLlbrrllii'ilo tle crxr|riottrttrr Drirr l]| 1rr'.li piot ulll1o) . l. r .. i i .I r ) .\tr.ci1. .i. srrri ir. Poli.piramidale poi co litiona rt) mcls ezitant.pozitjivital.\t.xioi r{ili'ii. i.i9lt.j" .io p1li{lorllil}ililii t rt I1t rtt rtr' I it ' I t r lc r llli rri i i ' ). itr s1i'sii. Sc .'laplu1 ci ve{1ereii. L| t t t t oI t it t t llr r lr I t r I r r I t t t r ' t lr r r ir r lir t ilr ( ii.|llr liultl[t1it.r'zii.i r. im pr ) 1iil] 11o iI I I I t . .rir r"iti. .rtzri.i corLtra. t|tleser. 1.ilareaqi dezorientaleRnu l)r.)oi l uzi.il.r.()\t'lll s(rrl)iologir' $rlri e1.ipttlui rlc itftrsjc (l)r.i. oohilall' le agr|lvl::t'zii l)itt rtct'rl' ltrolir..le {. l! st cir npr ) t t lr n1. l c rl rr l Irrott t I llt I r ir r t r t t t t 1.r I . t r t lr il) rl0 . r r r r r r r l l u i i \l g r r l l ti . r.i :r. I'Iisciirilc involuntare pot parr.rrrilrlirgic {ri.rr'(rrrtri. Atil hipoto.!( c. o.1..i :r.nici).rl tl .le ser]siltilitli{ii pt.Lrrrlr.' r. . ir . stabiliroa diagnosticultli !: Po!.

nBlrDlrtirt(' prr. frloiltlu-I tlin mai multo liniir introt{. semne de cor(l. nstereognUzie. cpidurifl.le:.rie asociazd pe prim plnn sr. ttici sitttltl.romul nauroachilic.ottto vrsl._ rlirrorrslelil oare ins5. apt&xie. . IJa solicitaroa do a apuctt }ltltrr.trrlrr'|trtsli.itr...(r rlc. p:r.llotii dc tip Aran-Ducbcnnesau C.( ' lt0rrLrrrrliagllosl.r'ti.1'lrrii cil qi rlrr lilr crrrrrholos. rrlrrtLr'iilot' 5. l. Bolnavul cr oshii inchiqir nu esto ca. nrrtrzilivii oHit!i l l l ' t l l t' i rlil l J o*1r.rrrirl ltr rrriLr lrrLvilot rrtlrtritrtti)..l. continlat€r'al leziunii (de obicei vasculare sau tumolale) nucleif.lx'1.:. ci Probd.cterizeazh prin trei gt'upo ttrtli rlrr f lt ptomg : l!.il de lctinul. r rvt. de trecere int. lit..ficiul unoi sticlor sau uu e in stare sX. crt tttitxioul pclilirt'ic.rnrro.diticit. vrrl neliind capabil s5.ri c t olizcrlzi-"t $o Ii illil. lripercromi.. lxrltrrr. I-. '.i)hrr ti)l)r)t82 [.izr.r.m idale. (Jlizr'ltr viscclllc sirri.tltxilr intintc de pube]'tiite. intrunc. Ilsl. r'\'io rtsrxrirr.. ptl r. trau.gcttr^r'rtlrr' rr.bi .. j{rckdoniene scnzi_ {cl.t. h.lll. scmn{.ulirr.(!. .'sc ryi trrllruril. rniqcirii nu este alteratd.':rqlii ri iiirrrrr'. semne pira. r)ivel'scprocesepatologice(l.rt ol posed5. _aauta trrl)t1.ata senziologice Sindromutr oarebelos la om se cari.re. exceplional dc .azia.. de frunte sau de ochi.fenomene-cordonale posteri6aro (itaxie Lrlbctifomi.(cu ataxie cerebeloasi.tionalii. itrttgtrltr.umoril lilrnrrrHri\jnt:c.riloizolttc alo tnctttlrtr'lrrt ryi.midale.r' IIi t (. reflcxclo osteo-tendinoase.redofa. Ar:orrLrr ilirxlr0rutrc iIll{'ln0 pot . or oxcrp(il sitrrrriiikrltlo llrzitttti .endente slu :r pnriec[iiior pe (i'nl( \Lul semiologic :rr'.rii.r'oduci tlegetul in ori. lntro aoo$toa. algii de tip hipel'palic (.2.inh)'illill)rri fil'll iii rlo rncls. Itrred.1o-familial. (cu .Cerebolo$ul nu izbutoiito sii.o d.dJ pri.riog.lie in care *taxia este mixtii (.lui Ddj6rine-Roussy) -sindrornul rrlllr.o-ataaia cerebeloasd.pabil Brt. hemianopsie).Oaltcte|ul e.u scmncdp potionrroriuii". produoi prin leziuui vascull. insotindu-sc de hetnianestcziep}ofrurdd importrnt. lrytu1 c:i sensibilitiitt(]a.reflexie osteo_ Lendimas5. postcrioare. .i tlo rrrtsivitrltea' rr sorllu lionrberg pozitiv (olcmont impoltant (le dilglloslic)t l)tll(lttrrriii rrislrry4rnus $i ame.i1t1.lcrLir{. ' 11 frobo Linidlor paral.lolrrl.a solicitarea de a-gi duce indexul lrr.apuco glttrl sl.ttittl' rrorntlllc.pt'ol]l'irt crrplivtr. Solioitlnd bolua. .e itnpot tilnl.rr rlrrllririrr.overrea ctiorr" .ristr.).ad irrt. ost.ri obiecti\-e dr: scnsibilil. hemiasom* tognozie. cu toat. Iloala Iui F riedreiah..ibulare. nli-L tl x ie.Alnniile pedunaulo-pontu-bulbare.lrlrr iLlt0r'nrrr itr cotrt..rluune]or posterio. de obicei cu sellne mai pulin impurl. rrriqcii..r. (din talamic al .!o:!!trSia I i|| . ) . la polnilea niigci.trrluane posteliolre. h) Ato.l.izrr. srr. :r. rlttltii. el dmerind al6turi. linii Yorticalor bolrtilvttl l'iind solicitat st tragi o linio orizonta.in.l. bolnavul so oprEte inailte de !int6.3.r.. ir S. iz birrdu-qi degetele de obraz.cboeirr lui Fricrlreich si boaia Oharcot. tremor inlentional.se eonseraate ridicii urrlilolrele proilcine ile'rliagnoslil iop''gr'. Sumar de d.. oi.rrrir. d.trtrtl lt'zitltttrit' (tltrttlt'r'rt.'1i rrr..P.rIi. r{r ODrcgto .ll||r(lil crr rr"lirrir.rl lxnllre opri exact la nivelul liniei vortioale tlin droapta' oi o alop6qo[t.to. tulburiri de echiiibru. r. adia. picior scobil-cu deg.lfi.se adaugd.ir stn]pto_mecoldonale posterioare.ajungi. Ata*ia asrabalaasd' se traduce plin urmltoarele sorrrilo: L Dismetuia consti.9.cereboloase qi pira. sitir:r.l (tlrol. liri. ace. trrlbrrnrlea. spre doosebirede bolnavii cerebeloqi. Oerobolosul nu r4o iilr.Ata.ilnt:t.ha lcotl:\[lrlie.0rcJlettcd aongrnitald Ruusq_ Lirg un sind|our .ri scgmentare de coordonalc. probelc de r:oordonarc qi volbit'trrr.lio qtirrtt ltrzi plttl.uni aLe Jihrelor lrragi so por iulilni in: \tndrolnuI ncuroonemic sc poi]le rFcuouagle prin : arbilie Eastricf.-tti b) Proba sti.) sint mrc.. Hemiataniile rru. hipocloftirlde qi achilie.. iniliaa-inilioa.ollrcel)s ^li.r'.tt in lcchqi scrrsr lezinttij. vit l'lrl rlrsului. prezintii.ar ur.)l.ante tle co*loan.trrrl.rid. *reflexie o-ri.arjctald.rrc (rnklliLe.3..i'x.rtul {)ilr'orir...nu uroclific5.lantiliald Btrilm?elt L(rr&.nic: ' 4taria pariclald esle.xia vosiibularii. . rr. :rrr.rr itrrp)ice propri(n1r. ofl Fr-altcsjmptornode localizrr'.'r'irlr'.^.rii. fi pr.tt'. irL l'Lrncltic r[e trivchtl.Lrlburrili rt rrlo ttuclcilol vesl. sau trece dincolo tlo ott. {i rr.o tlifttt'trt.rr're evo_ lrt{. tlt'ntttrlttnttl. l. rtril. ' I)lsl.lizll..docotrrij lilil:]Jii^lll I:.).1.inoo. rut. Este ul.. la linti. t ul bu r:tti de vorb ire)..lltivo.tp. rrirr'lul rrrrclrrtrltti ro1tL. rir. Ag*ig talamind...de c. a.glt) lucitliziLh)iit ctlola truuCbinlUi cercbral pot trrr.1nr.iolei.i de niotrofic sitaeazf.. tulburiri de sensibilitate profurrdd.nti. o1. l. inrIrureitclulbrlr. Ataxia voltibulard cslo t'cz (.le rrn minrrnr.lr]llli r.ndice-nas.nd. ttutogulilltt. iar ocluziunea ochilor nu influonleazfi.mi:. caracter ere. rltrrnultu oli ul ilrr ' rrr |! |\.' coftjona15 r pe plari securrdrr' [u1iirle "alrlnoa"zi ).i jrlrri'... dar de rrrllr. rr.Nind.lrltIicttItr't:rr vl\rlrlr trtt ltt.2.re simptorncpcrti_ (. si asocierea uneor.eo-te. Sot'i*ul oolobolosului orl.fe In cioca:r..rrrrr rLu ptezintl nici tulburi. ' .rplegia piramid:rLt. Se traseaz6 dou6. d:rr L[e]nulle oli gi r.dr i de se sibil itale Ttn... tt. .ii.1. Direclia genclalit itti!inln. simptomcie cortlonale posterioare {iind rIU (l tscrete.ol. intr-o dimensionare grcqitii. n.siuni merlula:'e.rr. qi semne de cordoan6 Uterate lsimpioine p ilrrrnitl:llc). uriqc:irilot'.'Proba prekenaiunii (eatt poharului).rl. tlr..ro..plopioin mod corect Yirfurilo celor doud dcgete inilicatoa.il)ttla.. dr intilrr.. tlirect. tlctnot.teli.fi d-escn-ibilitale rrri r l r' (rlur ctr prcrlomina profunrlur. u||rrnran trotlce (cllo-scoliozd.. .IrI r' r' \ if I r'i' qi lir|rrrclt. rrrr sc constati. g) Pruba lotisului'.ii! benigni..tltttttrttllttr'.rtt'tta.a lui pierre Mq.o' inailtoa.r'rt t.zri lrr. rlc tilrul .lr(.si eliup.jundd.ttt it' Iozirrnilol nclvtrltti.r'or in sindloatnclc vtrsl. in sensul ci firi o depflqolto (ltipttr rrrotrie).vul s[ faol un purtot rlu ol'oiorlul' slth rxurbolosul tl oxecutS. hipotoinic. rqfktn. fie se opreqte inaintea lintei (hipometrie).col.:rle eircrtmcolufiei pa::ietalc asr-.4.tt nl l.dilr(lr()ir.| |.tul/ui'slrlolBd. g6.ozl0o. po de o p rte cerebolosul tlop5gogtesau nu ajungo pahar'[l' po (lo olltl.semne de leziune a f:mciculelor spino:cerebeioaseqi eventual rr corebelului. lB3 . s D.:!.tcL bolnavul nu eziti.le priri l. a) rrrl. cu oscil&tii ryiou tlcvit.Dismetria se examineazii.rdlial.posrerlor. prin umttoarele plobe : a) Proba i.) Proba p notului. rilllr ol il' sr[zrttvomotorii. . :rpiitittll lit lroltrrtti 5.ittttrr plitt t.o forrnil unoi gtolo. tlismetria qi tremurdtura inten.iltttlrrt'r.r. a.. mi$ci. lrrlunllcl luterah.. 5.r'to minil tui so deschidemai mul[ docit ests nocos&r. l. tumorale..iturlttci.st''atoc^ai (rntc clr o formd.EIcrrI-. l\!rrt'ir^. uncori .ololo Iiinrl rnlt'i. apXmt in ((tr. tulbu.N. t'slotlitrrci'ii Irorrrirtl.ele. Ataxifl cerebeloasise recunoaqteuqor.rt. . ltti Wtrl'Ittrkitth..it.1i rrefle-ri{] ostco-tendinoasii.1.iu.. tulburd.tttiitltlriit .i Eobnei) _rle t|o ruttcIln coreo-3.ziurri^ alc co.

irbs. o t lu s t rri' i). zil'iilt t t r r ) l'l{) lllilvt llt r t r 't t {ir t t r lr r I t t t lr t 'l' I iir lj<: it r r r lt r lr r r 'lLr lr / ll /i tt. conco_ rrrrl. ( l r tr l l r l .i ti .rtunii gaml. I i*lr : r 'li . :r}ducfia braf'lui $i abia. S6 e:rploreazi....' i rci't 'si ' . ( r r l 1 ' l l r j \'l r l r ' l l l r l l tl l l r l ' r r i r 'r r I r o r r : r I r r.il.' u.li bitzii. i. t i n i l t .ii 1'. srirlir'rrr 'r4irr rrri. r)rririr (iu {iegetele aubelor miini. |! r.l i .lo procedente..l!!'L'-n. ' .onalie-supimlie irnlebralelor... iI iji liiln) t oniiI t ir t isou] illi.tinA"_suac""rr. laCoCUdCpl.dla'd. |.. . .r r l r .*ru. r r lr 'it 'l't r l sli lj ..1)r'ii r...ii (1rt . I r oba r net sulr t i it t slt r a. .i l tl i i Irl rl i si D .i-luburr. !':'.i{r llrirtrlrr' I r. tr pi Lr : 1. .l . jr it is ir r lir izi{ir r ) l. r'r*lrrlo-vcstibuliile.ii.{. si.:'.i lrr rlcrrrbjLrlor.urntret pe spale compolti. . .atea de a.de \ |l | ||('li g.(.:. .. r i I t t r rI 0 I . . lr ir lt r . 1.tl ..:{rea.. Secar act er izeaziipr inllascidii'r t 'l.:.itm mai lenf. iI t 1r 'lilt 'I t . t r li: t t t 1r .l ti . . . t l*Lt : r r r r iiii r r t t n'llt ". i r t r .lru ii.'. 1lr ii t t r t . ccf:llici..t'lt.e Lo-r*iiii Itl)l. .I'a mobiLizuTect . t.-.-ra eri.nal. 4t.ol"l ului Ill na.i. ::.u aJuiorul urxnat_ iltr 11l9t' llrobc : t) .iirprli11lrri i r.ii i t ) itintei. t 'iit t r l r r ' r.l( rrr1'rrl)r'c. lr u.9 pr..elor infei. .i .'r'i rii.rti rl l ' orrrsllt t ir : lii. f i i t t t . r f s{r l'it li( jit liaislist lt x'ilt r t 'l t lt t Lt it it L '\ t r r r it llr rllt llr r t li r r rrL ill I 1'ar t li"i pt it t rl l ri pr.i cdrcti.lo"".e sustcntajie lniritd.ubinza do s ustol lljill.:jilr-" i.11. :mtebrallrrlui flexjunea ll. r .['rabo -ioapsZielebel6sul -rlescompune tir... o . sru gJrc6ir. rcrrriiu irrtr-un r. lJolltr vji lul Pr)l l)iisl rrr lt'rrii . Drrrrr. r ) 1'r^br.facii.. I\. ririscrr.r{"'2. aceasti rrriqrr...cii u(f .d.ttttlun. L r" lrt pc btrr(.. |{ 1..r.rii de partla bollavi. :r l l l .('iiltrlttl L. tlitn(. i .ioare rlin genunohi.re so observi.t ! .rrtrr'zr..ri(irrzri.lrri". r . r it t r it r ir l r 1r . * li .\J gloci miscar.i..i l r poziiir ir t i( ir r lr i.rrr . r . .. in decrrbit. | lr' .r tlt' rttrr'lr rl.oli1iituiburii. llicLtm . : t t lilii ri' ... r i lr r r r lr li l J r i l l ( .ilijl .1.lr r r r t izr r t r llt llt .xll tnt. r. i{r lir illit r t l ro l t t: t t ' t t l t t i r lr t : 'i I r lt llr r . lr)iii:rr cri. tr. OsciLrt.apoi fiexiune:i n"i"t rrrlr..r. ( r !|III\ |I|||III I h t'r r . Br*lele tlevia.frraYd.u i1e partca emislerului cerc.)-. .l?rohannrioneteloy. ltl .miD&r.i i || r| II t.:r) sr. cl n 'tl r ttt l r r r l tl ti k'tl r ( 'tl l l tr r 'r 'r 'i t r l l i l r r . '.i.utd.. lr eftijlrl .r i.. rniqcl.r . l i r.rici j c lr tt t t r ' r l' i. sr)&te(proha asinergigi sratioe a tui Babinski).. s. .git lt lbole at i.j. s i t n...telor.r s. rLl bLt t : r .r t .:i nlStugmusuL L.ui. | | | I t I I I I I I I i I l l r tl l l rti l l :rl l tl i t l .lt. '.a.rl) })r."!e t.i rrl l oi ' u1 vt r st ibular .bd'r'i. flexiunea asociat[..l tl Trbo p. iz( ) t lir r li.. ..j..t't. 'i'11. rIril(r}ilo ('rnrplerc.i.r.i ... rrl t. 't lt t i) . . rrrrl{ri..'. rnis. r lt t r r t t t l lr t r r ' .r.)irri'.ru ltra. t l s ! . . 'boi"""oi p"ot" olrogegenuntrriur" .ostc lilnit.partcil ltrzitttrii rrrrlr'lr' l.ice-nas. rl.' ii lui l3ar a.s.tnal. 1t L. \probli" cnl_ fk.olxr.r.lUClCilOr j lll I ..rlttr-iiI !) Praba tisl.chii l.| .itl.. .xrculrr rrrrr ri rrris.<'i t.. bolnavul poate chiar criit"a p" sl.r.resaie.sive. in tncapacrtilto.rrLnerataconstt in imposibilii.mbelord ir: :'r'rrrrrrclri.itiri care se ea:plicd.te rniqclrc:r ' i]i. Atr csl . r 't t iL.t'ifcL.!. in timpul mersului.zifririr. i r ' \ r unc a g i rm h c i p e c o tT ]J i ' i .. ci r .'lir.u i r ' . r ') c)( '\ t t t lt r 'r 'l'lt ot t t r r ) r ' l r.r.1. .ilnea srrmrttanii.probi lipseqte tt&iunea ga.. I l tr i (.Po:rlo lIirrea izolt-r.r'oru. l rtr |'t' I r' l r' \{ ' ' Ll l r i l i l (i ' i ' rrrrl:r. r r i i v e l 'l . Li a_ceasid.rilor de ccordonare .1. r r l i " s l . r / 'lr pit ..i altel:lratiye-succ.t t t r st .titl $. t 'r t t t t r t s|t t .u l.r' ... in trinlul rnelsului. I m plir nar ca ut r ct t t t ilt r illi : r lilr r r '' . i ttl 'r 'o i tr si 'a b i l i ta . r r i l .| ': r:.rurarca ti. rr .1tetele. pe gi a ao*pseipe bazm.orii. ilor .feStonat..r' irrl.[rrrs lfr' .rltlrirrtrri I lrt ia articulaf cu umii'rul uqurinli.._':. l) t r plr t i.r pllll{f. si.srt .. irr sensul cd.. ttl l r' .. r . "o1lrtni $i ') .1 rr I It lr I l i l l i z o l rrl i i .. sl. ( .i a mimbi.aliiu.li1"..r' 1.'.rvii _rlc rr t..i l l l tl l t. Nr\rit(. o i n f C r c B t _ u ou. r r it i.tt. ri rottstanl de partea leziunii cerebeloase' ii. I i. ng.ilr:a SltitOLl riirt. r ir i ( . s { ' :!.i pe creastatibiei.t').Irr.re itron Ltl lu .ni tirlicil_ peplanul fatutrri 6ihou" i" uf a-rir".n.1. 11i. i n Scn.cigrutui pe sasva{rJ inf ' rz it i.i o r t.. inu'pr u. 1 intorrii(. l rliutloc. i c lftl . t il lnilciili iuei ln4llo 1i it t r t u'lr t li lit ir lt t t r r t i t t r I t ||i I r I t L'I r r t'onift ( l)]itlltitttsrrtr ri lr"rr 1 .:l l tr tt tl l ti r tti l l l l .l l rl rt ttl ttr I I I .r| . [i o l l tl tvtt! ttsci l 0 l tzi i tt l l tl l l r r sl 'ttstttj l tr tr tt l 'tl ttr cl ti tr l . 1or clemeul. lr r l L. f l?. ind.n.trbirea asle rltclaii (sacadarI sarr exnlozivij.ri srrrir t .' i . . u .t.r:Ila CU{liS_ . I oat s ?la r elalii p: lt o1.rr tl { r liir iuir . mali glloi...1y.r.1 membrelor irifcrionre. |lr{r(|nr)r. gicc.-$i l)rii.i . rasl..r I ll'rot .at]'t bet.l. rlorsal. . i.|'i qo . ?rin alter&red a..:'i:cir i.t|i l i r r l r r 1 i i l t0 u l l l r r ) . cU oSCilatii.iil cstr: iolicil'at sil frrci-l l'rLlttttt ' r":utebtLi'1titlLlir dl'utlul dtitn in ienl c:r. e) Probu rcziutuqei' .or| soi cI pe mele.'. l.ttL vcsl ... incit. l t..ir.nt qi titubant.i i .e a miqci. :r ...i-Iipsind coordonar.(. r:rrrrrSUr.sii fle. t : ir lt 'zit t t t ii r r . ii f it lio( j .i. Cerebetosrit (lrlfrxlurl)une miqcarea qi la accasti. ism.'rlltr.:t til]tri r :'lrirr rl. sau notnavil-gre|e. . ._trunchill ll]nlne in urm' fali .intr-un prim timp va 1iace it"r. I)il1.!^. 4. 1 1 r r l r r (r l tt tr t|l i r r l o ti l r r l i t' . t r lr r r lr ohar ': i excur sii r r ui am ple it lo t r r cr ut lx't t 1ui rrr.tt ... si mu.neaia ( Disctiadocokinezig) 'con$.i lrrtl (. c t c t eos i u ti tp U x e to a l x i t(.ri lrr. r r t hjt r lui la un colebillos in sll! iir r it r lt r r 'f it r r t l: t r l'l'r st t lt t li.r1i.rl rtrrl tr tr.JerenleLoryropt"irtLttplirt : l .xiurLile prriiTe a10 membr'lui inlerior. bolr t r t vt t l t l..t rttllo-. cornplexc. i ir il lt r r t 1) t lr r t sl'r ) cl( i bt 'r t 11lr r lil .rrl.ltlr.rzri'. r l i l l tl ctr r tr l r r r l 1 i l r l l l tl l tl . t.. titi$cxri :iltrer_ rrrr\'(. 'l'ttt i tpn!io ul. tItt sLtstclll.'riot'. :rl i 1turi r ir siL. atilge cu 1.tip utr rl .xc ul crrrsur .L'r'tha mrrsulu.e& altel.ii*p "ou1rrni.ryi Jipsoryl o irr r*r.abaJleriunii dorsale gi Ttlantare ct.irl. l ttl l r l .1. r 'ia si t lisclr t lt ot r lt l.i mn face rrr .i l.. lt r Nit 't r r lr t t t l lr it lt t : t v t t t t t . l.t t lit elo s'lu r et r opulsia.rri.. r l" ' .tDbrul rlc pitt.dinil o sc o pa. rl1.rrr'lirrl'rrli.:rro.rri..1r t . .rii. o tti l i .p icioarelot.l .rl LrI:rIl I'i i rl rtl l tttt.:o:y:"!:::::!. ' r I l r' rr' rIr' l i l ' rr ' ' . r' rl r :rnl .rr III| .r'1r a trunchiul.irll. lt i.ate.r. r'r'irr. t it t cr t lt r t .!.rl flexiLLi*it coapsei pe bazln se facc c* mtlt:-"t'rrqllri1riil'! '1i . r r r r i r r iyr ...l.ile* iA t:ii..i.:t l l r r j i l ttl tti . r 'ir iir r r i. I }oiil1iii \ !' trrl t(t' t' e .i n.ohi.1( rr. 'ii rlrr'rrrri rrl.. l r t t r t ir ir I illr I .r-ll|l.ti i .' 1. lr 1 ll.r Ll.r'rl rniqcliri de e..'::. ... . cri ce'ebelosul dii. t it lloltnts Iui '\lt tr"rtt ii rrl:r!.1.se tlesconpun in cornponentele "..'a.oLlpt itttIrr st t'r' I t' sii. baterii tobei ca" Bolnavul os1. r t t Tt t Lar r .l. lJolnaml yl irr_ . se polltc atingc f.l l . mjsciiulor succlsive.e.i .i .r.:!': ' r....tttr t.t urt I t . tl ri ::1ii: ! i [ r 11]t:ll11or it ii liliei.erele plol:c: '.. i .iii.i trr ir l.tl ttt. iir r Lr r rl. Ast. Lr t li lt r lillit t t r '.belosccl mai lczlt.i tt i'nrtu 7tr'ir. r c 'er L{. (1.lt)utu1 $i . inteie. t r 'I r r '|.t. 't'ulbu. li.r r r . un cerebelOS intliCii lcziLLttcrt. rr'r { ar ir l|5c r p e l l rz l rl c u n rc ml j ru l i n f| r.1. r 'iir .i entensiunii clegetelor Se constati rrceasi ..rrrr..:l. 1) ccllt t qit iilt t cllt r t t lt t i ir r lt t lir t t t lit t t t t ir olt r : r t .r i i ' i o si't it .i l t'n t:u tl u l u t't's l l .rl . . t t r t lt I . 1ir t r r c. apoi cu dosrrl rniinrior. erecu15. uux clt t 1e t liscr onom cl. const:r.'lrirl.n":ilca " it i'h)aa JkrtutllL zr.il flr. incit cerebelosul cade pe spatc. Proba tlet:ieri'ibra.i11.ei irr ..ioI cit tl r(. Bolna''i cste solicitati s. ii..prin :rtixgel.I r I r r Il . !.t l .. . .: ! rrrrr llrllr(il.t .:lt. .i . liirr.:":::.xti ni qi i bi e i n rl ci oj l er" i I i ) r : l( .sia mtittii Sc lacc.' 1. ii I l lr t l'i picpt t Ll or Lm ir lr l ( r lli't I it 'i r r t lt i lt r llit r lr r l" i .tit 1. lir '1'lt t lllL l"'lt t r r vlt t t r 't t llr t t t l t t ir lilr r r r r : r r t r lit r r r '' ( Lt 't t t t llr r ) . r':. coordona artiunea tlifc_ r il /'l{n glupi trusculare in vede-reaexecuti.ii.ol l i l tl |. i rr 1r t . rr.1r.tt ..ri rl ..int r iir ii 1a t inr p in 1'ut t r '! ior t ' r r r r lr r r lr t r ! r .ri f. :./.-i. u r' . .ii iiril irr Il o -hrtlnerillia . t r r ."ir. lt r t t r lit r 't t it t r r r li4r ur ilit I l i .t tllc lI: ll dt lrr.'r.r(l i .H i potoni*'m 't Lscul&/ ii.e solicit&t si loyeascil .rii .irt[i. 'r r. .*r intro acl... c* i'Jzil.ii .srrl..iue. llcrsuL cstc ebriosr ezita.lato . De p'artea bo. ci deviazti ii a.":.lirr* oxagcrl.1.zil dc. ( l i l r r r r r r l r l t|i .rr.i l ' r. lizi..ri s.' lltco <_ru uu CiLractel.l'..u I C ri i l l p | i rnu l I. {':r |.^"o pot irLteresa. .ii.i prirr aroplitudincr exirgerat[ a miqci'rilol pllsivr" lio ' ' pasbii u tttttt l't'ttlttt prin uir. lrr. t "iL: ildt .

t t t lr 't r r r( r l trrl rt' l os' (. l$?5) . olrsorvttte ttc P"opoviciu qi collb.lo_ante.s. inrIi. lr..m.ei!. . eel rnai udesea -sint rounile altidalr. i Rogpl.r.. iI ilulr l. t'elt'br. ..Lrliru: rlo rnm[.ltr itr rkrntttttit'(!il.r. Lt lr .i . erotulm enr.clj:11.l'. gi unr.ipi.i I u i rrruliril yl'ttno singllrele manifnstd. II r()rtlpcprphel4oscria. YIIII.a..ii. i r r lr cr lulor r .. ( '.unasuspiciunoa unci leuconovruiitcr lIIiLi rrltts tlrt. se accentueazil.. staz:i papila-r5.ebelbrso cu'ticbuf lcrit s.lizir lijnrl rrx.r1. .rie.lrl ol se t nLer o. ?.errncnLtl rlc urtbeli. E\ ist [ li f 't m r t .t l.djagnosticul.i.'j. . fclornene confuzionale.ti.i. t r 'lr t loir sii r ir r ! r r ..ii.i .r't'it' lrtttirtl't :r .1..li ru Iixrl ]-l lt urr mcduloblastom...1. rrsl l trir i .. vo{'ll('. si cele din partea marilor cdi senzitivo-r.c. .eJalitelor de diverse origini.la cioc5.tias .i r' . C(.r'rrrbranrroblinutir.rt' rt'' 'iiii si simptomele .r.' .rrlillctrlr'(otogenegi rilogene) care rlau in 34% alin caauri abcesecereber'.ri ciinice .i1i rt.i variatc irrlor'tii{{r lrrd 1iloirIii .. silllptomrl Lologirli itr ItltrIot'IrI'.l1')i. ii. precum.lti.ll.. dar cir aglavareit.vhrsalur.atarii :r. cnisrufi. rrrrrrtrrl i i l 0rlot r . i tt.i..ii.^r' 1rt At r ."ifltt . rtsocilte cu lirttrtttrt'tr.rril.aria_ D ir.h r$cenl|t suturilor pe erania.el 1. nlllt of l.i'I(innier' \filson. Irrt intlivizii l. variohi. ll'rrhcrrculoa.i tabloul clinic fiind dominat sau fiiirl constit*it excxus# g1'rebelos..ctrtutiit trr.re este insil r. r lr r 'r r ( 'ir l.&rla iini..rrrl r| [rH . in cnre sernnolc coriireloa. it t . l)eDulul subacut..fits.dir"erqenevrarilp"irolice_cu:urbuviltrsrrli rltr pildil.rlih'c1ir. .5t.rl ri cni .lgiaitatJi Ae rlr.l cu.'f:llec.1 (car.i car-e ri irolll'l) (llc ssrrclt peti'rtlicri riiplr:r'1ie ' tl)(illl in speci iri . r r r . li t t t t l'oli . 19801 : a) Tipul ..). sirnptomt rilirr.u'l. . hipol.ri n.simptome cerebeio-ase.t:. rlr rr11 11i1. oum i lt lpidi if t om ai $o nut tlistinge 5 tipuri ale instahre .litelr. (iorn'villo) l{l]'.-ctt .' . Iooali:ure enre.in. rle.rrhri n lit rn tumorilc cu localjzareemisferici iglioame: jndeosebi lstro_ ... i: t t r lt it r lllig( llllolof ( '{r llllr ( 'lollf ir ' rt :!. -. llenmagio cerebeloasd' din totalul hemomgiilor ptirlrrtr'(! irrltir . tulburlri de echilibm qi ata. sr 'p( r ir l..i.t'si. loc:tllzalea.lalicd.i rr l) gr it r t r lt .r-Schobl gi colnb. l€ caic se lsocilzS.i rrislllrro .' ttt* f. rn oeleoJogene {Arseni si colab.. ( sl'll|t r st t lt ..lize lonicc t.iin-tfiii.-tci "'rrsl'ind ) . i. 1x't 'if r ' crr.rrr(. clllrl slt ('lr'zlll' l.1) irc'l() $a. dup. cu grcluri fi viirsil'tttt'i lrr Sr Do&t. rlrzr.sl c 90V din i .. oilt lt ( 'it t t 'lll'1t r t t 'r 't t t llit t lr t l'0it lr ' l i r ' .i. r .c s{.ln 0r. It.i Dls$ ou pu$r)uli i1i totttisi ri. debutul brusc. it t ( ll.-ni r'(.i. creryterea dimensiunilor cutiei crart|(..t]r.. piogresir'. r : ellr lt 'r ') . Afeclittttile rasctdare a[e cerebelul.iu'z. oi.cit..ousio a msmblelor.se aseamd.rrzrrri l)oH Firrdrrrrrr 180 depeltlr. I ( .hirrlui ponto_cerebelos ap:r trrre_ 'r)r.. g lr ] t uli lt t t iui ules lir schir nlr ilil" r lr .n biale tltpl. ir rt. con.'. rr r':rp.{hr ..r0lo fiild hemargiobla sioame. lt .tletermiin. .rlnliltlcc. pr "r lir i.t.d ifr t.ui nu este chial asa de r:*r'ir.te."irr(.rrl . AhceselE carebetdase sint relativ frocvente.cor. ' ( losllr l r lo t 'r t t ( r t lt t t t r it t t r t lit li .r' trdrol tase'.so l){tL (r.ld.rlrlr. l)t'|lrrr)rr'({lar.aliz(. r r lizr r .toral. cazu.'k'rrrrcrrzli. aDalc mlri ales la conii si lrr rrrLrh *'r'rr(i.l .u b rnotrle rapidtr.j ll. r.aJinale. r .i. 'l\tbereulonu. t t g[ .rile pe care. at eu'm nl'LiSt li) t r r lt r t r zit t ir ir r I t r t r rirrrrihr(. .ri l cir .. i p: r r alizic f acilr l{ . 1074). er) {ipul ln care dupd' o saurtn 1{tlioll(lrr r-tI rllr.agt*ze.e do mulie or.tt'ttt' -Pascu.. cara'otcrizrtt lttitt xttttlt l'.nu.pro_ces3luiinfectios se face cu pre<lileclie i" c"rcb"t.ngrist. ma. t lr icI r lI ir nlir r lr lt . rll li'i.i ales in cazul abceselor r.' i o-t t i*r t-. . rllolil.i[t?i. t r t t lillo.irr(A.. rl nsi {.jiorr'"".'rrtrcilntla . crr lrilx)roxl.i rumr'icli'r iul'r t r i't t tult r gir '. r. vi rr. Aceste c'ize. t t lr r l ( ir r lr lr r t r .diell 1i.olic $i tuiburili ( r l.il1ir.1]l:...ri t.gri rLIi ._1974). l. \1.lllzr'l rr r.r.. ]trul.ru. b) Tiput rrrmingian". a unnii.ii]1119..ii. ) r r t t ut r f it lt 't ' ot 'r .ebcllaL.tmile inf njioate ale -cerebelului: . . {r .t I rl7 .ti..4n sind.de aparilie.supelt olr ( .i& indsului (sindromul &reI'r'l)N vclrr an).srrlrri.l|rrll itr cor?b0l0s fuOrnOIatOral. I9Z4) Fi mai pulin in cazul abceselo:r nl(.iise (rlup.rrilge:rle. l ' i rIt.." bolnarrul igi revino.vului). serrruele celcbcloase apiriu.a .( ljecourt. Dxisti *nele situalii rr (1llrc.ll$l.ir. c) Tipuliu pr uf r r ndi' com i.in lumot jle uug.ilrtrrrrr'. r 'u . (McKissock. Irr scrri'rrr 1r. pro_ gt'r'sir.. r' r.rnnccochleovestibrrlnrc {per..m spre dilguosticrrl cic tuc lini c . abcese il: .t 'rrli.noj".r recunoaste tlulft ( azur i...4.rzgornot ladiografia rlr. it at .r.stc infhren!.utol st'ttrttt' vllt'tsi'!trttti. 'lr t lt t t ir t r t t r li" t'lr.1 . vi.rlirr cuzrrIi rl:rl rrrrnrri irr ri!f^ rli.n[. qi ml.'leia.' r.tuarelDr rr.i(de ubir.ir. t ' r t t t ' ' r t st t l'ir r zl '.i inai tirziu. 1960. cit-$i in celevermiene..ri sulirtl Iozillnii) fi tlll lrr'lrrl . .ii.:..lOiisa al LlDc t c io( i ln.'l.1lltci colab.Ilr.i tttllf ot t t t ll. il.cu i.cireinonioasf. . lt r int il. !'isher . : cr.t. cu discret lirrrlrrrrn d-e hipertensiune intracraniand.re. sr r 'isil' r l" .{'. r .i rr gitulrrir precum si.ft seeundare}. li (A'sr.lro lczeazir. lnl r-_. l.Unii bolnlvi-pr eziniducrize tle opistotonus.dr. r. e r f l b e _ . pilanrida. i r neniligiene) .irprlt f i simptome tle hipertelsiune intrasraif:l. la animale prin secliune mezcnceiatiEA d..tlcsoaryi cu semne mcnilgiene nc sugereazii.i inultipH.iIIr' .lii ry.. tusc convulsiv5. lt ) ?1) cst ( t ii( ' r lt r t t r ') lr lr illi lttlit t lr ' lt ot t t r ll..1c'scleroz. r Lt coalii. r.ccl rrui tt'o0yorlLcetcbclul.1 l) t ipilt ' r r r ir r lic{" lir t lr it r shr tullrrt'iit'il' motoiii mlri (c-rrL.rl ri r:ri i rrtr tl r ! .. lit t r lt r r t t tt l0 llllglli ll( llllll I t it I Ir rt Ir' I i rI Ir.-Itl5i)).. ict t i1i colr b. r 'i[ dcr o lil..rrr.. Bimptomelcdin lartea rr. rlr' izirl' lttitt rtlr'r iri txrit orlsiulre intracraniand.nirea craliului .c.. Iorlno. r'll . r 'sit .r l.r.precoce. t. 1i.uct'onice. .l Jol i teclem 'ial'inizunLa( i..ico]-d . tlrilelc auebeloase.si 1.n[ simpld..a. ( .cii.lo cerebcl0aFc r'(..spo l. Ce]e \lil. I:ltmalnnnrL cerlbAljA ?rrrr0df (. cu sernnegenerale hfeetioase.r viloi cmDieni..rnrrsch(rllzil.. esi.irHr.urizentin{i: de fapt 10-13% colab. I 1) ?'1) ( lt 't r r rt r t r t 'xl't rt lllt lht lt l l'( 'lllt ll t liit gr lr t $l r lr ' r lr r lot t t t it t i t t t t t . uneJe slltistici ccrc'}{''lorlsctlrl |rrrl hcmoragii multe mai 1942). 1922).r'r'i!rr.l..te. r : r 1.. rrcuil.ilL(\fj' lll(12('lrt'ir rrrrri siutltorrt ccrebolos ()u oYolutie lentir.i... rl i grLrrsl .r unil:. l ' . g. orusticLrieisi i. ...i . t t t lr t ost t 'st t l.1. spar1.bd.rl|upi'rrrrrirlirlil. rgf+).I. lcl.ii. encefalitXepidemici) .2. sr ugbinolcnt . I)o lrtrtlto rlti stt pttlttc OVjdtrlItill.ir.rnpltr..t|1. r ir r r k. \ 3t!l-cell. hemangioblastomul ietino_cerebelos sau boala tru r trlr Hrppel. {'\ 'i'l( 't lt iir O bit r '1iv r t c. Se pot intilni in cele ma.i liogerr'. 1965 . (1980) in zona de vasculaliztl{ irI tt' lrl't't'r't .otrir'.riotorii r r (lls(.1.rrr' ('rrzr.pi:. slnptome ccre'helotlsc sll'Ll olfll'l)r'lrraspoct dc sinelt r t m t lt ' 1t 't t t r r 'lt i ..ni.'litltrtt' 'rxx.rr | (!ri {rr rir. ll gt jllt r l( lilziit lr r lt t ' liit t t pklllLt t t list lt r 'l'( ) ..a c6piine gtndim l..str .ii 'orr. rrrrclllltii lo6u. lij.feclioase.iiramidale Si vesljibula'rc" I!xistii ittsri.nr'.. pn.rtumotal". llr lchjtnL. rr rr. Itrt ..tuberc.\t'r ir ^t t1i i r r olr t lt . qlr '2Lii. '^cuzind in conlinuatc rltttct'i itt I't'gittttt'rr vi. sr. apar adesea.fl0nFiunointrtucrnnirmii. pr iYir ii ipsiht er alc ..rrtIt' i l( ' r rt il| {lol) lt llt l br . ^ll.1111'11 Pentru aceste cazuri se folosegte adesea l.<..mrri iu c. o t r iadi' cat act cr isf iclr : : t t nr t t ' r..rrr' . sinrrTonr d$ hipr. Prlbleme etirpatogenicp. slndrorn do frr. precufo si dc afectare a irereihi_ l. s b lormcnul (1.i tle"buteaid lrrrrrul nrin ' r.i t. firA greate si fare eforiuriain i. p e l t n .. fapL nemarite arule in.t-Li1.otrle:r.c tlrr.).trrjnsrrilre_$r tnoment...lmtlau f . q r i s e m n e l C r .eyden.f ecti.. it lr r 'r lir r l ur. . . r r r 'i .romul cerebelos . . ooier LUl l.rl .rr'\' VII. l{){ii I Iltlxtv. lf debut. lt ozilic r r l{ r ': t lr r l "i llt r lli$lr r il r' rrr ' . lo.. :!.iz. i sr 'iiilcr t it t gt r 't t llr ir '. primitive siu secund . l. (l) Tiprrl cu debut mai puf in gr!r\'' t'rl r' lri .. in funolie tle rapiditatea tlez- ttilburilri rtxpilnlot'ir' se instale?zi. bolna. vir sillll i' ccf ulco violct r t ii.t.trpptezenlafeinapJ'oximaf iv60o/odiLrcazuri -\e orieol i. irr l)ilrz. 1925 . .r'a.sicolab .rrr. ia'' p.i adesea atitucline . r.t ci oas" ri *"t n.

rir.ltc lrr rr' .. Ialtupinoht'z ll.lti-"Jrr insl e'olufia ('iri r. llrll lurrc.r'iztritzrj.ltryrtrlt' rt\'rrtrtl aonge'n'ila'l lt) Atro! iiLa aerebrioase ilr l)rillrt l'' rr:rr'nilt'slrrl oelebelos .ir. T":rrt._ lr. .aliune de irnportante lttlltrt'r tulburitri .11101:-it :9bl-lr...Urn:rloasii inili:rlr. cere1. rlilir.. r g.r'ir.tlr'.jl:.":. sc nLri ' rrrr's.rr.|.rri cercbeloase..I vh'trtrt. fOSO.e) .. 5.'t't'Irtr1'I trtttrl'r'rlttl iar itt leniil. rrr. t'll trvrtl. frri a pfezetrLl.ncefa.lglli .ie meningeali. stttttittr i .'1i..tl mar Rdesea numero&Sesinalroameischemice ale trunchiului (sildromul arterei cerebe_loase postero-inferioare c* r. .rgir' ..ebeloase pfufluce.r'cuil iialeze u' Lu'i I'ittr' ta.. respTtil-e:-.' .suferinti.).. r.lizlt taraLive de atrStii cerebeioase r rr..^"..orrrul tui srbin.i.rstte(popoviciu. troaica lt. \r' sirrdim la o otro...l.care eviilenlieia in antecerlente un r:r'l|t|-t.1". Astfel."f"i"ilil cerel:eloaseantero_ in: t llSCU.cestal ll11erp anrero_supL. .r'itrr'{:rrl '. frri. clinicc entitSll lttr. la care rr.4r.n. Tftomns tiratrr itt itrrrrl a lui Ddjdrina^ ANrofia o:Li.rl tlitt itrr. li.!il: -!t!:!il*yt nnot l?clori.i.. la. :!.(lrrrri (irLlirrlrr. Si semne extlapillmirlalo (rt.1i rtlir glolrtl"t cottjrigli. r.' degenetativc.iiictul.l't' mi.eloas:1 (ir It 't'It{iIr rrrrrrri pzr. -pende{untlasi l?ascu.ircvazile .. .. rtll.iJ l:ll.sindromul cerobclor."lll'.cl'('r'e luJia ( ..r"berei "i.it ds o e i rz i L f i p i U n ti d a l e Ji .ii.lrl de mers.rrl1..i l emeul (.u.u (lr.r rr'r'rr. llillulllll'i(x" lrrzittttilot' t':i l.:.ri de vorbire.. :riirxriirzi. rl(l il{) tltrlrrri.imqromalied.i '"r.-trofi:} l llr' lrll ul ui."I"'*ilj rirr'| ir Ir(rIri rr'| rrrrrI rri (Arseni 5i corub.rrllorrrul do irilal.Ulr {r. pe.. 60-65 dd ani).i hup[tna-steie. . 'irrrl vr'1" gi mioolonii (lLtrooti .. ttqol llo tccuttosott1.r' rrsrtciazi.. l rti l.xl tt n to l tr l i t' l tr r r g ttr si ttt.t .ir.l:ll::. se surprin.ouotos si.lScular.. (.z}.rcl.. (l. tlc s1.zirrrli.Dt. e tn t| rc l ti c e rc b ra l (Ars c ni 1i col uh.'ltroJiile r8 0 180 .1e crorLicc ri r. llttt01'uli (u detsruLin'ilm sittt. . ." cu.omcerebelos."'. I)iversele lczionrtlii'ltt."liizlt.llr::'n._ Hredn_ataoi.r.\rrrr-.ii l:. ll.t't.rrobru'bi1.gfesirr6 ttxltitlrilittttitlrtl'.l)ivtrtsllr' 6cstttl rt.aA trofice.r' lll l I I (. qi rc*liz.rlvif.l . I)i s i n e rg i a o e rebel oasi mi i . l rnri .r.. qi oi rriiocloniit. reziuniburbarecu simne cei. cvolutia bolii erfe |l'trl Ploglcsir'5.r.r.rfi. lO f i :1.apari'lie tard'iud sint' {:'\plesiir rrrr{'t'l)ri)('t " ti. r nD'd .ili--:.) :il] I illll]"1?i-L(. | |ir r. sinilrowtcta acrubeLouga ('r. l":.{.i i..'1:i. n.indnoseiri-.-.. Scotif fO6T a. rttr t ' e J A 41L.rrrrrl uu r!:tli tulbr'ir'r'i itrl'rrrr(ir'' 'ritttttl prin importanll ati..J:.lo. are o evolu{iemai rnpid.el:ioar"l. se pot incli'idurr. .rolta otrl.. gtnefici..i cerebeloose pritniLile : ered.rlr' evitlenliindu-s6spaliul subtentor'1al .. i ..9l"tt"ooit il.""""Xi:?li" rrltlii:iffi r'. E xj sti ci jt". :r .il.Ir:oceiebel6ase: 'ri tutburd. se qtie cir. t t t r tti si tr r l t'i l tr r tt.1ri..Atrofia cerebeloasd.11 "rf" gaJ? OcCipitali.NI lrlir'e'ran-|-b.'nais. tttt its.. rrursiv l..cumsi .il. (.ii\' li'sir posl. unui funpo*ant sindrom lriin pr6zen!a. Scmscpret m. et. cerellelox.iar in conteitul semirrlogieo.tir". l t tl tttl l 'l t'l ttttg i t'r ' . Eindtoamele iscltemice cerebeloase.rei.$ rlrirttlr. tocTlos.]1.knnwy Hu.ii niin"a lptctrirt' se. ti lr.oitevazile (in formeresubacut.miprr.. (ltrrl.turfo ::.ibit gencfttor cI corr_ c.tri'..1i lcuc''r' Liel'r'i-lril:rl''lrll' ' (lurrt -rlll)llc(')' (itrcJusir' r. roxl c.rpii r.r fr .p.r.p. Atunii.. iz|rtziilttitrlt rllr lrllrf'' rI IIrIrr| 0lirrir s0 fltt'rltllttt rlrrrrii.rr'\r.tlsul tlatarncnl. lrrrl'.t. l.lll ltt'tttit illttt llr'lrlolttgii Zii..rrr l|l1.t si alte elernente.fieaercbploosd seaundord.psio ia.r'r e\irut run. lr.rrzilirr(.ueniLin tinrpul vielii inlrartl. intmcr. Ilarie.{ C rn n r.irrtrtrN sil* rrupi. l).*1.. uitlir{jt(.rr(! .:l:.. lut Um . pslco. la cire pe parcrus se avrciaz5_. are evolulie 50 de ani. prr. lttr trlrtir y .o!ulrii e"t. {i o'oziijonale. . rlt..rt.1.r'rg.:Vogt i li... in fozilia cu capul adirnat.!'ic celebeloase rrrlcnsit:itii '. (tl'ln iptazia congenitald..o famitiate ne sint sugerate ite intervenlia.'lor'.i"nJi..td cu prellorninanld' --..il"..toiald'. .tomogralie arial{ computexizati. aelul Se ac'rnul.rolLse "r.r. liaza virstei .'rJ.. ocluzia'a.^"_r'.zi""i :. 'it'tttitrir) globibl o('lllrtl'i' ale diafragmltice falingolar:ingienc. Atrofi.r.1.i".le cerebeloase /..t.ottlirt.r'i*rrte rt lt'zittttil. a lui Lejonne'[ifunn'tlid it1l:llo ttt AtroJia olitso-rubro-aercbelousd' itt lentri 9i s.rqbelului ests relativ bogati.rr'..e apare mai tirzi' decit celelalte iti:t'fii .'. ir*^('ci(l. :r|||liirirr(.1inei ' (l('(rl ' Atrofia' cerebeToatd d'ifuzd tr twi llr6utoa :l'prirolnai (l{rvt('rrr(' (intie 40 si f'0 lnj ).ile cerobeloasa .111 tulbur5.lrrrzr'i.f .) itr intoxica. s[n$)lomalicd.l . rtct.oxl.s1ll''c Iot <liscdbriopiazic[. po.rrr.r ].ri . sint in general destul de rare.]'].rne'in..te carabeloase ptr'trtlttt plgrnb ttltlttttr. . As el. ri" .iLnrlrum cclebelos.ltz lit.til sr.herniaplazia ' gi.rul' cercbeloase ".t] nr(..' gi a semnelol de indica. prin jnvpstigdl iiJor..iologic.Foir hrr .lotoeic su.( r . .]{r-f. b). pendefuncl:r..' lriotmfice.a $i 1.:LtroJii.rs| l'jscuic Ltio lt"uo(biltJbazil:r.'in fi.l. .1r r. ocluziaarrereicexcb. r"-r.1. dari la. arhiattlaiia "i'rii":r a lui.in'e rapi.]'-1'l l?)r"froarc t t l l t.i. tltr l('zilllll ir :rllrrl rl'1' scrttlttr I ii ctt ovoltt{iolrlogttsivll sirr. I ittittrl trawnatkle sitrl. la urulrhii ill:.1).Ji..f..!.nt rk'.lrrrriivirsta d.r.rr. po. t.ndtor cu cer al unei neo| (. ttct voil N{r.rfdure sanu_ urtam t:.lr1' lrr.i..( { rirl(rgtallc. It (.'i:l.rismentere cerebel0ase bilaterale trin trombozcre vertebrcr.tf.l s_a eviilenliat .. Jonili'd' :rxur.ff :i*:F:lt-.r'rrrrr. l.nrtc.'^*-crasLaza oaD ar:i' -ir.cbelo.h<. 1lncn. ri||r||ri||.ed.."se produse ::l. oel oni ad u.:.t.: .1..su{eri-ntei cere-beloaslt' i.. lcg.*]f.r\'(tir'. are evolu-tiemai l( mod net (sau sint crclllsiYli) iit'lrtlr( ' r'iiulosic oretiomin[ in tttt'ts. ( t nl r ) ( r ilf iLlur ( h u | r.terali tlin ventriculii ce1 irrrr.ptur ci. carc s_ajnsl :tlal la un-bolnar ti care nLt rIr' 1 risI ii rrr. cv{. ' pe rrtliografiikl I'A itt pozift' lirrtl osto facilitat de pneuinoencefaloglafie..1:"..lrorntxrttrbclrtx .linga..' la c:lre se asociazil.sa. crt pt'ofesiori:r.ristic de X.ltrtzrt t.ut i]r'cloc j0 cnpildrioSau In-adolescenti. t'ealizlnr1 irno"eunii cu rl l.&pinacirebeloa.f H:".l r((. r.clrilor rrle qi oculbrnotorii.rocereboloasil r:leci:ii'i . r'l l l i tl l.1 i. .. ponto-meze..mi.i. s'.ao-ponto-earebeloasd.elor prirnitlont. -rndl'onrIt .^zr'i ltrrlr. inrrucft infarcrele cerebeloa..aspectul crinic fiind asemi.isi dispr.iantele s:rlez 'i'r'r1'll.runici.]"':"u l. .l.rd'i.i.\'ezi cJp._ . J r al. r'irn. Alteori |.I rrI f r s o.si 1. ! r r ) ..ck tmphcli' qi l.1.ui hemal. desemnind gradul tle ap-Iazie.og'r'si'ii. -@rticnlii r. lolutc oot.rl..s.rrz.z.lice (popoviciu si cod.. .nti+lltt) (xrrrsl'ii' ht'i honkt' iod' Ataoitr."1i" 3.' bolnavul igi"revine ] _ .'.rtlousr.ctc .tr(ir' siirdrom rlrr ll]Lr.od(Vtltt ltnxd.rru.l. sind|.xie a memb.fil]:..(l)oloyiciu..rlL' ittl'trt L. virsiei"cle .ir. ttt Ittltofio tltt lrttrtllizttttrl 1i rlitl ( I'r...ltrttrlzii clt tlizc rlo r:$ik.A aparii iemne de nip".r.:ll f:::l-1.rtm u e cot.i_Lrc. leziuni cerebel0ase la niyelul nucleukri dint-at.rile (in cale l)rr.rLr. pir"*.-".for. .'::.l .rtr ('nt'r vrrtirltil tltt llr t.'r'rrrrr 1i .::.'r topogralico gi a extensiei debuieazii. ' \ rr{.iIrr..r r...s1rn.'i .r'o realizinrl i'stei 50 rie r cl"e ataria' 1i 1f(nl]tl rii'l I l..sa! paleo-cerebelos. pcta^la tui.l. i 9Z4).ie. predomin[ tu1bur5.ie-Ioifr:At04nrani.rr1. .ltotn ccrolrclos compl''l'lirlhi.':'l'] djudromut trri pi.ol. intftr-ir Inlrelgd jligJli.irrrrit do fitotlrrrtltr..j J. cu irrjtere.ir .tN:i rrrt'trr.u'rrrbeloase.i 1'.ilitlit.tllr :l ')r' r r. int.Infarctele cerebeloase izolate.... r. (lr. .iltcsc in iltoricl(.lrr..liilo '1i -cronictl eu tloze rntli tlo hitlll(oitlt' (ilr sllrvrirrlt' .eocerebelitasd' Ttaleoceretlloasd l)ilrgtr..nLur.s.'l.rrrri.rrri. tl..i* trl. .lgit. crllrl l)r'rrllt(xr rir.l:y"I"t r:'nrJ. sindrornneo.td.r lr{ rrr)rr'k)r' rr-rr1x'r'irrir'r.. lraumatic. /' rrl..le caraclrrul crerio.riiiliona.. fiinrl evidenl.ir:rri Ir'.rrr. u ltti eoft]on_tItlittr.ir rrt..tlttlit sa irrl..rr'rut <int.pal n*irf. -ani. l:r i.

. sint dimpotiivi.Jnoron b) ill .J" iil clonie."r. f[r]l 'ir'i.clii l. ttinjurul si l"i'.ca eti6patogenie' Majoritatea aoestora sint tle orlgittt' oxtrapira. musculare " au remalcat Ga$ttuutfi colab (l97J)' il.lliJ.re.1ffi1"a.arirmicc5i (c. . fir[ dcplasdri sesmenl'ar'('. rnin6to# -o..lu.' limilatc' r.u deplasiriiegmonlaredd obieci (li)r colllli(lllr' rrusculareinvolu-ntat'e.lle i. HIPERKINEZIILE Sint migcx.o* r:olab.oot ad .i. uneori r.1.19?4..1. qi do Popoviciu 5i oolab.' 19?0). nrnr il nncluo at{oolond{ rnlg i "ft. 9i mai intense. Muskens (1928' cit{tt <lo Gastnut 4i i'iiiii.rr. r{iti'qT#{f .csiv*] i:'.ift..r.i.. topogufie qi. sut's[ dtt"t'rt:r . Contraotia'sourtd olntl ttcli()neftz[!(r lnn'l' (ttoflnsare). amplit.tiii.fri*t fntctt*itnlt'tr "" ptoOrie di e^xcitegiite electticc galva .#ffi iii:.rrt(.J[Iiugsl$'.. u.pot' Il dlsiinro doutl nlunel t n)-mipolittii {a iiiitoiti W"orotir'ote Jragnrenlafe.i"t*.. "*tii.'"J-.Fradis rn(. cle micii. unul sartmni mulli rnu6chit iivoluntai{.r.Hyt3:l#ff. 1i nlttr.Ti."r'. *ui-cutu"e. xtllt 6.."i. Mioctoni'ila sittcrottr' alteo'i rsincrone.."ii-iiri" 0{)n1trt(tlllr' cu Sint asemlni'toare mai mulLc grupe muscutare). lt'tspl'ttot.u*ia.rui (cu tiansmisi -famiiial '"^iffi t. mioctoiii ii'ril"te.. lr un'lascicul rria". dnexae ae F O. sint eontra.naaoiii d'J. I ot"tilit lictr.. :"3lidl3i#5#ft F::::.i"'!ir"tt*iirli.nerkineziibruqte .*ti"11?rlter 'cr.sorulu *t olo"-*.dine..i clonioo.lh.i-.no-tarariice' ino.. F. care mai a. ritmiec. u"ele sint discrete.. respectivo $trtr('lrirrl corpornle s'egmcniet' .nt) iiifii:*.hi ' ln luuctio ritt tliatribulia lor splJio-tetnpwald.alolosuDrerrolor.i.)t qi cora).ilillii.-.ffiucro"i"" a ltt st'ttvttl fie utilizat s{ ii .*ioelonio" trobuie udi"n s[."i"ti.ff"'fi t"*i tix'3.d cum ne fune dreptrr.1o.vt'ttl ttttl un rnurochi la numai sru :nuscula..te 'reprezentat l'ttzit' multd.f0 nl0olloutn rlltlFttl(lo.rrariabils ca aopect sorniologic' r.otitlt DEDIAONOsrlc PROBLEME INVoLUNTARE MIscARILoR 6..u':tili.r.i..l""ii-"ioei. i.t?3t. no'ptoauclna-nici producind rnirlcaro. iniptice orice contraclic musoularf involtttt' nf.. poato afecta.lrt' intlivitl 1a individ tle foarte'variatril.lor" -eiirix conrinut'(ttrirr'll" sfereolipc. Altele. Hi.i'fl ei Botezi r1).l 'i iiir'^iai" rr"ri. rrlnerono blla."i..i:#-Hffi* :::tl:l'lt:f fil#xtrall.*.tnple.tor|l.1.ri-u tlo .lt _trasusu. .lellasarea segmenielor :trn1tlt" tttlgertrtoarc.ijii.}}"x'ffiry**ili|I'.i... Affi'#-1"Xt'#ignetizare" "ul.. o mlioi."roi'orfiiirioiu coqro' irtttroulntu'li nlo vrriat'o'p&r!! .rnitlalS. i srsor r.rrrr r'tt pntinclu'sc oottiittttlrt lespeativcl corpolale il. este iii"ii"" mt"'J""ii _la fr.ti.il{ ll nrjinotrlo 6n. i.ii i (lorctl'?o!:'j t'lottit'r' prod pot uco "J"p. vreme o.:"#3"T'fi li{..r.riinvolunta..!" iijijiHil a lui Dennv'nrowq.... otunci o mlgcoro ri.oo"_T$'f.

d c l tu i rl ..... rruoori gil!l.t. Hi. r.clizr.t*te at cor?UlUi.1!o.ulti. I..l.c3 .ilrrilc itt ntnna.ite.. I }ljricrrueckpr(1974r I iirir. n ttL U i t.cgrrl 0or!. .rirsrj (encr.(ll: _.e.i rtri l i L p s i l u rp a ti ..tl nitt ll)?(i. t .r i. lr r it r S..ontu:zive.i epilepl. lotali_ r.lr. r r r ' ( ' r f ) r l ri g . sliiiIic. W) clilt1tt.ltlttxrli itrsii.. spa s me . r t .nilesliriri ertra piramidal.-' r : r u n . l( ' r ) r .(fort. b) durilta ln:l'ilung.l|r *lri)snrdo IoliitrLo) ..rrriili.ibacurr.l. impi. ..hipnict car€poI fi. .. csto trplcz(rrlLrrl.i si . irpt t iir .rr..a tu.'..te-25!ygzonte t:\tt"^.clcsoilzii.1ogra{icd.' :l. .rnlFtTirll.. i rrtt. 5i (rrli. care pol..rti . rnorl:rti. S i rrt d e . l..t. 1..i pril nioclonii sinctxice. l.cv:l zecirni dc seculdi. S e rcc. sr !'f0.pxLnct tle .generalizati.popovicru .cl oni i l e di rfragl n* i i c{.eSS7 insoiir. lonicJ rez. ... . :rrl e s ca oA fcbrj .i i.rrcacljtr s(tllzo"ololtirii" (l(l rr... . : lt) MiockrtriittrLtlivo sit. frccvente pe s)..lit (ilrr lrr' firr Blxrll ril. . I.. . fi pE f tf MA L N tC l \4IA C LO .tttltr ritrrrd..:Utp qi.:. pI.o tt..Ur . (ni . i 1 r r r r i 0 1 I t o t t r r : .Tlljj^u*. ' '.. Un alt element semiologicimpoll. . gtrltot'rrl.. r r ( t r r l l|c ) . rrlrrsl. .h.. ultp tt.tasl .r. la rlnrlul ) bJ :..r..in itn.l {.clrii llrrrioli' it rl.ra... degenerative. ir r... elo-r.llbt'.i _ tttttt.t enaeJtlikr epiLlem.'.. la citeva secunde) $i pot sil.1::l].lttrlttiicl. radicrrtatgii. J {Xit}) itt lrltsrtttlii rlo obicoi silttol.r)aJ.\ o-lc-0zoftalr . :l rJ .lco: 4l polivllt-tttrtlrrlo lrirr:hr Jtollvltfrrrllo tlrr lrr.). lll'rruvltr['rt outn.otub. p|urttrrttu.r {r. ir11r'.6ltlctollcfSi ..i::lor..l .'llut tt1. . SaU h i u r s{ ' llr iI ( r } t t o...)li.ufne t potologiae.. localizate la rnici srrgnrcntooor?orfrlorsitll clt irtr t tttt tr ri lrr.\ i ..olao crizri la alttr.Lor'lttr(+ ale hri R:lrleimecker.Jl tl i ci l zr l i r 'r . trrrgfll.unt?e.r."'.. .r!fte fi in: 3) mioctoniisporadiee. bilil. t r l . to)iice.etlreiclr.c'l..n l ' o rmJ . t t r i| rr I rI I I .. ltctrsltttrt tltrltii ittl..ul cle regul.:tni l i . fie dnp5.rsomnie (srrr .8. r r :r ..(lonll ree.I|r. 1r.il..nteol i ch.durLili tl" hjperkin. inrlecscbi cnreice)1c) lcpetiqil peiotlic:i a rnioclo_ rrilrl t.t utur . aticit.*J1!i.\l i trs { j q i o h i rr . pare-lizii ouula!.j i rnpl oni uti ci de errccfa_ r.I!?r.t{rrN.r bi C t.tlivt.pileptice. .u. 1.ro).r.). unele stimuliri senzcriale insolite (. s rrg l l .....:.rL r' r' :rl i z rrll. | |.' 1070).metabolice etc. r t lr ..1 '{. ' 1t .i .n s l d ri i c5 -r5 1 l I ll l(t' . L l .lte(intre 1_'1b .f.i colatr..ii.. ltlrll). fi c rti sti nse i c i ni ocl oni .zii dotttl tttt rrttir.lr $l coLrb.h'\(. l r.1Jb. ii r.:i\|lztI.l ti -i . lt ..(lt ob$(frvll dcsoilr(r'lrirlo Jxtllvlrlurlulldo bilittorlrlo.ol i go.numitc fascicule musculare (fil.. i / tl:: 1r. A ccsto rl (.r1x_1. sub. iilri)rnene (rniocloniilc qi a'bsenla) filntl cxtrem de scultc ca rltltrt.i c v ldri ceps. esrcs.(.l"ll]:.r i .rrLn{ttf t cri alte mc.errrind Artslcrr.rr vrr.ere cldnic. r .e un.. (rczi riilii sus -.t c l t d rrr2 l g 4 a z i l ..l i ni n C rr .1 L l _ J s /rl e L tp v a n Bo g a e r.in.u itrt.ti0ii.c:l'e de cel..ic'iari. .'. pini.irpidc.i de urrciipcriinozii lipisnrt.rlupit..'plir...rtit't1r' liorr:c. de nevraxitii. pari. Unebri ) lt lttL segrnentare).rj j Su l u ]rri . t l tt)t .r (l tl l )l )l l t )tJt)t : -.nr. bip(.iir: ll-rl: i!. I ] . mai fixe. l: . r ' r r ..ct.:.r.tilitttlrrtt':t ((lir..lui tlri. n. le ru rs iu u ..i(..:i:: . r lir |r r r . ' ri'rl._ ."el SecirSelC ntiOclo_ r" r' r r |lt U'rrj.fi obS .-.g e U e rl l e .rr.:i.ir..rttciitlctr').ttit.trl.. ...It\'lu4 ltutlltlt I ( iLr'\) r'irni]I lOCalizateln o jUrnir. I}Irtttgltiott. izolllto nlltt ttt'ltttt'l.'.:1 " ( .tHluslttrclc. l)i\.rrr1r. clr. I ' l. i[ t r .rri..i Dubiu i cste o formii. *_ m-ioc1o1 rrr olganicc epileptice.12 .lrz. lrrtt. ..ili.ltrrlll'll lrr.lorcaaelectriad. r' ilr..:l r.toarel€ (1lltol)ol.llllt0ltirlrl (drtlI l'.ed. sur'\rirrir. '(1. | 9:l (/ig' l4'l/..y. I I'll] . ].r/nxrl.ptyo .l) t l.r Jgz2. t ll' l. 1 1.s{.. .c.ll'-r.crr:llt'rLesi.l:.l oni i l esi nl mrai tcri __ .g i u .lll::.""ioAa..rkluil.f f u r t . il .( re p r' o z l o i a .izrtlt'.. . l1y. d) plezenla 1.lt..a. t ! t t t ! t tpt ..)l | 1 lLtr llr |: ll( 1.. utI(lo lcn1.pseuttoriknice.'..ri tleplasi.rr I t t I t I t t I l{)t' tu!lir(\il. b ] . 1 r r ir i r lr .u .1.r. i t t r . L) . l. / . (. crr rrrlocloniiampJc.(tgi6] Ml(i dc Pfltt Mlrl rlrioclonlcl copllul ll"NI" 4 nnl. .ncppilepltcc.. lit r ir . po rl l .. l Ll r_uu | Otrre:l r.Op i i rl' |r.'!."-:11f9! fi nesisrematizat5 b) mioctonii I .l ' l. rlo utxlrr t'rxrt'tr[:r. . a s : | t ({ .r'irtJtllrl. ttttn?rotlt' org. . illt$sir). ll':. rllusculat ra axo-tizornolicil lii lnu.i l .si cernbeJoasc. . cu plcczfidero yrlrxlrrcind o bruscii flexie a capuhli qi o proicc{ic irulint.n.ij. .tc.r" ttit.() rc b u i o s i l .L ..r hemi g..rioo. 'r.r . itsittttrl'rico clrxrt.rr_ 'rr c).{. .rrrrr'.rtormpte (nu-d{'plaseri Apur rle obicei in coDl. lr) llioolonii parcelare.I l. ttin pESS prr..ri segneDtir. i'pl' .r. !. L. unoo l rrto i rL u ri b rl i s ti e l )i m. gr CS rv i l \i l u t{ l o l e \C e ntj . .r' r r . ...trrnici.trl. S N u caD i .ziivrr|jrr_ 'tc lri|. . cu chiar evolugie slre 1.n.'!rr Lr |o{:1.rrt.brusle si rlpitl"e.trlrtniiIc Jot tttt: tl.zrnra o . r"or. A p rt L r (... ir r .. rIcscii.t. ritrn t ') r * t ' rr r .. crrlrrrl. .hri llusirens).ltrrlivirl1i rlrr Ll ctlzil ttntlrrrrll. .(ltbsoltl. ir ii t....ru V[t? eunlrope Srnr l.. \ t ..r. nt ps t t t nr .l l rrrai orl i nre (r" bi r.t-!51.l[ iocloniile orllani@lnepileptricepotfi intilnite in nlmeroase afecliuni : di.l^ (ttt. rr Ii rrr r r l t l l .ll'.(\ ttlrgtlivrr..l t. irL||. I j.l l :::i] . i -...n tpucoenaclat. l" i rl rrl Ir .plen (al aparo la adu11.ot'ltolivit'I l(lN .trrirl.r.r:L:lrr. menirgeale.. h j 4 o !5 .itu ltoi Ii in{. fi dc divcrsi etiopatogenii: rl|r..lir.. ( i. ARp(.i l Or i nt. c ru if rlio n r..:lo'lltcP .t"sc 'I . u cont. i n c tr re ml . llll. 1t1i1.e mai *.!9 rt..ivo tlo l0 o/rrrrtl.. si_['opotir..rti r x : lr t t t it t t r (llll l]lIrr'1 rlr.)cr()111.tle o p:irto srtu rtltl lttrrnioot'1xrt'lli1).Gr. :lrrrlrr'k' Aceste rnioclonii insolesc o pierdere de cunoiitinl.iii" Jrii"so.11-{i. atgo..t'rr ltt rt I t ltt t. (..cstul tchra.r ale nrembi j .r.ice: a) tarea reactivitate ia r||r.ili_.r'|'.. d.i nriocl6niilc o rernrrc:Liti pelioclicir. lparkinsonieno . i.iortonicdsau.ant..rni or.rnl". r r ^nr i. ruiocloniile pot f-i ciasificate tn umi.. t1it.Lr . L I'ottl)Diu([ottusul tt.iat^ .rrrrl. mult mai rar fiind intercsate $i membl'ele itdcrioilrtl (r. (lrtrl. rifmice.si 6i ooltlr.e.ll)71JII'rtpovirritt llllilJ.rcarea electroencefa.si colrb.[lilafirt'rrk'. .ll. .i. rnpi muli iaU pulirr l! .ottsilrrlrrrt.:..il ].trii]r'.Illitc). i Uir p ' -2 .

t t r t "slu . r l rrrl rl t.rr'il.. iill) il( j( ir r iir r r p r ttrl . t l. iit r r e const ii ir r l.l '. lr t nr ilir r l. ) I I i |.i.irf u. r'1 ))i:titrcrytirLtn' telotsri mi.rti tru s i .oc .htc1r s1l uvglu1..r r.siYr it r .. l) colr icr ei.. lr . r 1li7( j) . ||I I r i\ r ...ct de .i l a ti .1. r r r . i3 rl t. r r r r r r lt lt t t r r .irr sleciLl in adolescen_ti untori si in mica copilir. i lr r r lt lr t .(50.s! gr t 'r t r lir lr r r r r . ... ii{losoa rnlt. i: r 'lr ': lr . Ir' r' Ii l rtIrrtr ior .r:rrea r. r lp lt r o r lcr r r r .r. 1 .1]t. r rtt| . l r l. . I ilr 'lr sir '. l. ( .1 lr 1. t r sr .rs ta u t . pol . din .r. lc r [ c r nr r 5olLiinnr t 'r ilor '1i lr i r r l. Slr liilr . A ceste mi ocl o_ .l l l :rl i r/r.zli ]'llLl.rnii1cm. icf gor r r 'r 'r t lizr t .r_r:izome]ici . 'i7 irrlilniirr (le lr..ile in caro sp:.xinnr cr r iblclol ir r li.'/. t r . lurninoa. t sir r lit t t l r r r . r sr r nlr ht : it it udinoa r. ' /. u1uiin Lr Not ] '. Li } d e spasr n ( pilt cgt t olr ior Licpcn1.llsir t gt lt Lq.rll j :rzi 1rprrsnt ill ilr i] . r lr . rrr rl rr I i I r r. r. . l t r Lr .rlrr)if('stti t rl rrrr .oclonicii (o.. r r I i1t l'f lr 1i: r zr i'. io ( . 1 0 . | | .'L(J. I ' il. ccsir ot lt t lt r ilosl. 1tr-iuvtt.jt t{ ' t) u r'l rrtri i t' llr 'c ). LuI lltnr. i l i rr'1 f. \l rrtti i i r r .olrrlio ploglr.y .r. ill r n{) r l ( lili' r liagt t l) sl. 1. q. t1 .. lir lizr lr . 1nl trriocloniili] care apftr fi.*. r 'iit l.r [ : r n) it t l t .rr. t .l t.l r r '. II| ' . l 1l . sist ii. r r r l. uneorl lilritate cloar ]a rtru. t r r r i( Vr r .r l l l i ri r. r'rr Ir rIl. r i t ilr ) / .r rrr ji rlis'r).l i t -c i r||.1n rvi .. zi. || hll: r l.rrtrri rrlogit r . cnuill: ll po1. I. lr r sll r sr r t . s0ci: r zir ir .l etrrni i l c:. ' .riL'rn...i . nti u .oil {"titr l rrIr t:i r.i scc. f iiz1Ir kt llr il.. lit zr t r r ." .ti t1e trrirrr1r. r r gut r r r .I' rri . l)iJgnosticul i.1 r:r/1r t ( .i itt tty.ri (rrri . lr r.si l rrl rl r.U l IG. l1)^r ?li) l l t r r . lr r r r iz r ' ' .lC rlzele S-o1arc.r'l. rrt.rrrrI rrIrr.l.11.i \. .c p r ir L cr r ) bext ul ser niologio cit lg l. mi o. rle . r 1r l) oir lil lr r i \ \ r csl ) ( \ si{l f .. u. rl . r t .t. Ii c tl n d e p r i v rl o r d . sr . r lr . r ( lxt t lr lr r i lt r ll. r. ..r'r' . . r lii. t r i.rrrt.:rlc lrrrlri I'ecrutan1. r 'lr r . llili. ) .i r:. .I. jot 'i" .r r l llur r l) .j rl ). t'r'lri rlp . 11rorzul. L. l l rrgrr' si vi Irrrrri l i rrl i il l .i. / r r r ir rr. lcsir . 1O?8)..) Ii. ( llt 7' 1) o t t ' ei rrrcrl i rr b o h ra ri i r. lr r 1. eelelalizetc.o d.t pii|c: l li s0t t |llirr . t I 'f ilr . I n r niliot it al. r i ir slt cclul I ilt ) ( i cl. nslr nblul pozil.l .!r' i rt t i. de lumina de tCleYizOr. t t lr r t r .i r rttrtrt lr t 't r lolit t let 'io: t t or in yr t r nt . 'nioclotticii cu.rl i rl i l tri r l u r r f i t nl. ti upi [i l rsdaut. 1i r r r ior 'l.l :. 1) .i'.selnener] rnioclonii. t:). r1." i ) 1i lr ll o r lr r llt l. putinit cuirnina. i cu lilc.ie). kr r r iill' sint lr pr \ r zont r l. loir l.. ri zl trLi r.si\.( 1.7 r. r l rj l u i . c&r 'eil.r.. 1i lt r .rrtrrrn.:i-Inde (s:r. it r r t t r t r r '. Sr r lt l'r 't ir '.trsi i rti r . ti fn t n t+:. i rr s p r.:. r' r1l t. r 'i. .. Jcovons si i] or vcr '. r oliisg lr . r r .0/o rrl {.i ln sinr. lti.I i1l.i . I ll( i1|) .l " .1l. r . c . ir r g. lr ir r rrr l rl l ' .cu C nl rr.'frnilirrlogilr.ieir ir. rlrilii.. int0r. .r'Ii Ii Ii ' Ii ()II I {. rOt s i .v.ssivo rrrr'. il sor r sr r ci ../i.sl intirrmitcnt.1rI 11 . .rl u l . r 't r . r r ll I' .r'.r r I ' .l '1 . t1c pt.yfi i z. llcsoilr'liri (1o undo lentr.l ..lrom atolcbolos crr cr.ptice cit mioclDnii masive este con{irmat . .r':rle'i sirlctr.fl(' r'.si tiot t.rt fi pr ur. r. i. r losit ilr 'cii. t r . li( iu o r r r cr lir . t l. ioi l. .rea luminoesti sl.eslirlrrliilr. r .t.i :r1. . l sir r l r 'jllr r ir r r r1 ...L. L .r.r' .ire tiotlonice qenerrlizate biktter(Il. ( lol nlli I ir r cr . i vllr . . . '.intr-o crizii Ee]reriiliz?1ti tonic<t_ . ] t . U . t t ir r r lt t 'r \ lr t . s lo t'i rt.rfi rr lri{)cLoiricc inlsive) .\ izI rl. i rrr1rrrr I rr rrI .chii periterici. 19?2).tde mioclonice)' l rr rl ri r' .r :r'. rrr .e ntttsire (1|mgoclonic . r rrni i Lr.j l i uLr cl uni ce pl tzi nti l si nri i i _ ' l .( iilr lls si coiu1.1t xr. 1 9?4. r r ' l .r' trr!i 1({. rj i r t t lt [ g r lt r tir . r lr r 1rI i 11 ' l | 1r r' :i r..ll. lliocloniile masirre pot lveil l11!.rrir.ii {lr)il. 0r r lkr r ir r or r pr r lr t t {'lexit nr er r li'clor snpr r ioit lc. It. ir . t iil IIIi | \' | . litr . . . r r i. lent:r. I r r r jt sl{. r r r ir r ljor r ir . )I I I r||{rr]...rry ' r.( xl] ] l] ilr l..) in o:.rprrl i.. d a r u n .ri l rlit r llir r r ir r clr r sir . lt l l. tl e.i c o ta b .I trt1.ll) 54.r* r' rrJ i z :rto l l.IrIIl i trri .t. r l. r .e .. ( 1 9 :. !. . . .. r.trt cttz r i ( r lr . illiz: r lr .lr.' ^ .ri . irr.rl') l).plicr:: ) in l. r . r . t ir . rI r' .l ." .. nr lr r t l L.tL 11rrLnd.o|e. spil..\ lrl.ri llr . i. l l rr' l ). .) 1 . ut . ir gcr r ...".l izom oji{t . j c uh J r.. ilir . giir r lr r i...rli. r Lr r l r iusiye 1. i I {l ll.u ntio.-ntu[. r l'\ rrri .r. ulsir . f ulgcr ii|n. ( . lr ipsir lilnr ir r " r i. m eclicr . . t..i e mi ' _ I l. r 'iiii r l.D rr.. . elisi. .rrr. 't .. t olr lsl. rl ir 5. r r r I o: r I r .bitui " prrlpr..!rl \' l \i \r.ri r:.(l.r. r llr( lo 2. I lilr t .r.ts]Ilole l rrr...tr . lr t llur I r 1r . r . .jr. cr r r r ir lir r r r l l rl r' ! trr . ir r r r l... t ir r r ..rr l r.r .s frti is mi orl bni c.' 1. r \ ccst c r nioclit nii po1.soaircarentuscnlrii lrioclonic5'iTassilu. l l li.. t 'r upir lc.i l ri trrl l til.i col rrb. rrr l o l.. |. .iri it*.[1...i . ('ti."rI )i i )(II ()I I j (j(| rl i . t!). fc1lotllrn rpilcptiic (109.i rl. ..') s1u do stimuli irten.. i . vir slii ( r r r I ir r r .rr' l ri rl i l i Irr r ilr '( t r r ir r liI r r t ir ) it r l. .r'rnuscuLltur':l Lr'utchiului . r rr lr r r it r lii) . ls{r ilr r r illlii cu salut r r lor icr r lr r l .. fiecale . i.t'rt. .i lrtt. lil'i lil sLr gr lr( ir r lr t 'iiir ul ir . 1. . s1. ( r 'r 'rllr r I r r r ili. i r . r r r . ll) ?4..rg i rr c . l) ir r inllr rrl rl t:p u i r i r{ )r r ) t ) .1. l rttti tt:rl .iazl pclir.l'. i 11r'r' {.. t r r ot r r l. . t lr . r r u..i tr... I lll.u ungo'i r. 1.inzinrlu se qi pe tnu. so r cllizer zil it spcct ul do lnioclolr ii m r ) sir . l. r r r t .t[rtc*rele /.ri . i lolr r l.r u I I o: . l r . ui s r .rl rrp l u !o . | | l l . . i tr . i lr 'r jl0 r i ll0l) ost r ilr r {ii. .l) .l/rrril) rr. t .ul tr l rti l tnt. 19ii..I 0 s . _(dar. ..l J.l1) {ii . rte'bicei sint difrue.i trl ri l i .i licilit-lte '.. Sin 1. f il.!. l !]71 j . epil.jce.hilur.'t. ii: r .iii.l t1 o olt 0r iz ele to n i c o -c l o n rc e .) ll. ) I I I I I . rrrilriliilt. t .n r' q l l t.oir. I r |I r r .l On i . lrltl(i. r'rr'r. r lI l: t r r gii.lcl.nsi . o:rml . I-ie siit (i. . insolrite fi rle tulbncr-r. il.1 . Foi.| tl . ir ir lr r cr . . t 1' .!rf-ur[le si trrlrrrli..r! . '. d e .. (".I ri r' I I I Il r..tr-rrall.vlrf'.. llt r t r r 'lr il l rtr ..ti |r r l r lr . './rj (.ro c\-i{1 efri. . . cit c. r : r lr . ' . ir r t i l ul r l )si l i onr olior ic . . lr . ct r lllit . ttrIi i rIrrtl rl unr Li bliei: r r .1i. |t . t r l. . l\ r iv( f lr l: r r r lr .:r rrriiriii in firf:r. rrrrlu'ilor anglo-saxoni) pot sil apa. cu.r.*i p.t l )ri rrr r r : r h.r/.i .u tS i c ol ul r.i i url rl .ri r-lgetrtir. f {r r lr r r r r r ". li.r r . A rseni . G.i i :r l tti l i r trrr. u i rr(xJl l .ll. s i c qlf .. r r {r r' r'l )r1\qr' (.cchii periol. l'r r 1rr Viir it t 1i r r olr t ...1 tl ti tl lt Lr tl t l ' l ' i l t lr t t t lt ilr l. lr . nliot r r Llr r .i I.i . t t ur llxt r r t )ilr .1". Uit r : t c r . i i t rt i t r .tionaii lpiiml. l r. 'rmeazi. 1r pl . r l|r r pit : r i. c] uni. rl si i l llt r ..l ' r.rl. r r llni ir r tn c q fu l .s ( .l o tc t.fakryt (funlr lrtt cttiu. lLsir r t cllisc. r\ilt. r r r ur lii. S.b . r 'ilcr lioclot r it t nt t soir r solcst r lr '.rr r1rrrlrrri crl. r lt t t .i It.| o t.. l l .ll I . l r lili. ic (It. S: t lr r .oc:l.l tr.i u ' ir . itil.t r.ru i rrl o g rli tr)j )o rta n t c B te l cptezenl rat 11o(l escei rci r.ttttorl i rr{r' i si sir r l ilm plilicr r l( r alc nlis( f ir f il( r int en{ior Llr lc.. 1[ t .. si. A stfel . trs t\ts : rt trl i l i z :rt l o n| l Ii l l d{. t iolr r r l.. ( iaslr r r r r l.l i (. srl l rl rr l 0 r. i col: lb.t lr r r t r tsr lt .1iir pr. r r . rz. r 'r r ol. ' rrrtrl rrl l ri rr r Lcor i si t ulbuvir i cer r ebelolr .19?4 . da. r r .mi o_ '. pl.rri'r' rrt i rrior:lonice fi descriroirli llil(l t1o poliv'ilfut i.ltetit zral (rclatate antcrio].r . r i r lr . 1 r1111' 11 1.tl j i tasi \' (r eS 1r.'.. rrlr'u(it litr. l.\'('rl4r r'-iililbiio (rle obicci 1-n/s1 si aprr rn .ri ul .. g')( t iasl. r r t 'r r t lr z r t lr r olr ir r r r iiil t l) r llr t t r . ( . .. rl i s i tri . i rr. sc.. t t r ' t t . r lr .i. .ilc vigilcnfi.r1c ti z r. qi clzuri de cpilepsii manifesl.rl rr { i (. soult . l) ir .si llj ipilllr ioo.l{. Ar '( .r'iz.i i 1l . got or i[ lizl[ 1.esolr.lir ! i . . .r6boscopiii. sir r r r li .(.. t t ) i.ncl.lco_ . f. .elisu.e . i ttl nrcil lr . I iI c si tcus.i rn l tl i zrt.:lte prin cri:e et:clusi. cr r l1i r r r r i r . l1) 7...si t l6t t t t t nit 'r .)i j ) 1l i l )i rlil. (.su.l trrr. I'eslectiy.c:psii t:atrLtlsi.i z r." ' . r lr .1 . ir) irr :rrullc tlin cazurilc lc tpil.rrsl . lt kr sir r 1. N a q u e t s i W e k l rui n. p o te l l i l l l e oare tra(i l . lhoi. t o r..].i a llidircirtii rrrornl)i'clor'.. r . i r.. : -1 9 i 2 .rJ ri s i rn . ize o] ) ilt 'piiicLf cor r r . r'. s1.tp t C a l e j U S ti fi C l i r. i( 1r t l. l l n: r lr lr lr r r lc ir r lr r r ll) lll lt r r i ( cliillir r l r lr . llllif l . I .rt . .ro r'l rl rl lo r ni0olor t ii.'r.tc de stirnularerr.Irr.lr li.. iil) .. . )cr . / l )r' l i su. t .. ir . l" cpileTt. \ r r . stimula.rll(l{r rlrr il 1"'r'ir r l r rl r' rri si : r r r t c do 1i li sccnndc ( I i nr lcr .Or desc:i'ciri este bine cuiLoscttri (Gastaui si'colab. npr ) t li ll( f l|t ii) r 'lo|lil i . . debutintl pe rnrrschii axr.| r..1-. iolr li.i rlolLicr r ( r 'r nI 'oclonic jer ks") . l|ll( '11. tL.tri r t r r ' r s ir r .r'lis") p. C r. r li ir r lLt t : t t t l $r ) r' llllll (l rr| a r.' (T1)() /din o ciizlr i t lupr i . t r lt t ! i. p. tl l i ot iluiilt f opr r r zinlr i. ir rr . t. Ul |hi:rt rl'.. r . ri rrrir.ccsl. r 'llll sl) ilsr r ) rI riI )(|Ir)rI i (I ( J'lr \ o( lor r ( ' t. r .' .'rerr iirg epilelsy. .lorriiT.) (l \rl rovi r. t zlt r ilor .l rrrrx ' D i 1 lr i si rr. f io p'ecotiri din c:rzuri). r lr r pii I 'op r r i ../n r.1 1. fie (3?f/o). lrrrrr 1.l. ("irtl.o b i c e i i n fl e.intr.rr.ilepsie. l rrrl i rrrl s ii. ...Urmriril r1 .o yr r . . l i rndogutr: si 4n utcr]i l ttl tttl ii ttti rxl tu i. t r . n :rrtt It ...rsire se produc rle obicei 1a treziic .. i r ll|i.rLgr. r ttltlrr!i clin iut tltile.i trl l . sr ui. t 'O l olr zi ir r r r I lt ir r L llo I it zr ' : p|ir r r r I lt zr i ( 'f llr| ( 'r . 1. r sl .ti r. rri' s r n l 9 .j z . i' lr .). ir l115 .rrl rr lr r i llr r v r ili< ' l rl I rI I I II I I )r)t 1 l .

J1r0?) 'llizrr.Il.ea<:! tn.iti. cila!i do Eiser. rrrrrrychii rJlului p:rl:rlului(.(. precun fi cele oculo-relo-faringo-laringo-cliafragmatice. oll.cslc t il trritrirr rlo Irrrr1rIiLtrtIitrrr rttor I(.usctiii diilati ri rncmbrclor j. prez-enfa in coltextui semiologi"e rr. :r. va.irmc.o 0o|rr lrlrrl' (lioala lui \lrilson qi pseutlosclroza lui Wcstphal-stliimpt.o:r.i. .-de excita{ia electriei ryi do arlministrarea de ad.pot ti intilnito Jasciculafiilo musculare ln potira".rrrsilicir.l.onii.t5 ryila rnrrnrblcle supcrioarc.ir rrrrr.tufti.lrrrnll.itliene.actelo rituri<.biit{i.rin!1o-sint_ lrlingi()nc. .ca?etind sii indeplidrczo rrrflu[)nll lr.: apare intemitsnt.!ii.rlllo.wni ale_triunghiului oliao-dentorubria(&uillaln si Mollaret. izoJate la nivelul mugchilcr felei pot fi observ rr.. r.rlrr.' .r.altul. lir.r'iilii (ovcrrtualtlori. la i:rdivizii surmena_ti .r'iabilcdc la un monrcnt lir.rip:i.ilo. rri .). rrsor.ioplrlogrrrii (poslorrcr.rcktt'.tr.t'.l:trrtitr'.do tlrv:0trrx.tlc afinna.cd.c in sptasmulfacial peri.ualiile emotionale qi/sau levenrlicativo (Soflo1. ln care so poate r1)illiza o.i).cllopoliomiclito lirotice subacute 9i cronico .r. 6i ll (irtrprrt rrrl rr{i rcrii r:nor postuii qi constau ln oscil{ii neregulatd ale ilegrt'ck.rlrlrH(.So igpune multd atenlie in sindioamelo de pseuclonr.c.rrtltrLr. rilmiec .1968. rlrcrrrilir. 1952).. da.racteristiczi pentm sintlroa. {i. fulgerltoars ale fibrelor musculare izolato li caro so succed la inter.'lorjacktoniene odenteazi de obicei diagnosticul.si al sirnulan!.nfional) 1rlra.ir.te.t lrr rLl.rlo rrcgrr. r'oi.hii inrercosbali.krrr irr lirrrpnl nisclit.)..ogenice : . Vulo-araa semiologicd. ieritmicej lrrlritte.r'o ltr rrrI' rr( i rIr. Sint net rrurrrntuatede frig. strrrilrrl. I rrr.o-m.ot. regulate.{ie).lr) rlrrrlivcrsrrrrl.r'iz.or.o Ia. la.rvr lilx'.1.emurd.i1rostuli.llrrliirrsorrilr.l. dc lrutniirar. care Firl l)ilaterale. 19b6. Se insr:festede alto sernnecorebclolse.g6io1l2.{irr.orlioo ...r.lo. uneori-fasciculalrii izolate_la basedowieni. Ilstu rnai arnlli'l dtcil.dworrlr. Bub-pieLe. tlo..iculalii_musculare.. phamidald.l.nisti)Srr 5i p'efi'r'crr(i:rk. slnrclisplrcirrcrrlstrl .. dc. lateral* a.tlrxrvll.r'cr) sau . 1952) prin Irrsirrni corticale (tumori parieto-fron-tale.turir ilc rr.Dr[Elnoscu si Otteanu.qitulrniqcirii). colt.il'r.ilo vohrntalr'.feri.. M56 ._cle percutia muqchiior. \rt tt.f)roapel.Miokinlile. eare nu produc deplasiri SegmeotaJe.irc1iu1ro rrrlr.otdeauna si do miqciri de tip coreic qi de spasrirc v iololr1. iliseonl. rapidi.. rrrir:ii.ricclic .l'iitrrl lrocvrrtrlll. sf orcolipit.ilor acl.ionala (sclerozd. poliomielite subacuts qi croiice.itttri .1.lr. t.amiotroficd (Barrd gi Roger. ozintir. rrru.. iir.se-obserni.rr..toil. lrrlilic. J.iHl i(ir'1.!.leziuni. acuti Ei caro &soeiazi b 6ntoxtul norrriologio.pl. de_ohoseal5. posl. il. fie in miqoare. _sub forma ulor contraclii-clonice..miotroficf .ltrtltl t.lr|'t rrrlrrllil.o 11vl r. lruzelot) de mici rmplituclinc..lcrozl lateralS. tlozor . 1irl. inso!^iffi qi . ai timUii 1cumisliri irllctr rrrrl.ul\lrirlc_fio ln.aliile musculare sint contraclii musculare l. are caracter net circurnstau I. rrrr'lr.l. gi1ing66i6l ie). girstor sau retractor)r_ ridicdtorii pleoapelor..oceritnirllu-sc'progrusiv otlairi rrrrrlczlollrrr.t. tr:[ttr rtpltr lit rtrlrii.ln intor'icaliile en mereur.cpaslp6ral.ritrofice qi sudoralo qi eveutual tulburari do somn. . dar.i. repaus. . do lir. prc rlo Lininrl la nivclui c-xtremitirlilor. popoviciu qi 4lajouanine qi colab.i'h. Nfitt.irlr.rltrr.ring(. rrrxri rlc_rervii.b. Iliperkinezii bru. tuiburiri neurovegetative rlo tipul aerorlirrioi.l]ion alii este tot o trcmn. niei rlo srupolaminl.r lrrrloxulc.l \iillr_ Irri). llror rzi(ii(ittrtlttsiv irrlrozi{ilttir:ttrltit us).std.o qi rlu.ilittrtrtt. s.-cil.1.lntrrrrurlic. eu exeeplia ccTor senile.ilr. lrr.o[irrrrc.rrro i rnrr$cul:llcicllmcl.retractie). subacut-cronieegteri oru. (a. .i rkr curilorsiulri . Bon_ (luollo.oyrozi nrru rlt {iortali'i.Im (fasciculaliilor muscalare) este ..c.remu$.te inJeclioase fi tasi.c.r'irnrrc (cu-miiciri ale degelelorqi cu _migelrialtemante rio lrronalierrrpirrir. rapide.Sc impune ililcrcn_ I i(rr(rir.lor'.).r .iorrrrl ro lnlllturnl.rupi lrrrl lu sfirqitul uriqcririlor activc.nt) ap:rrc il sirxlrorrlrl rrr.rahnoidito etc. h. rrrrrrrrrilc:rtr(.uri 6i ln cfcclirilrtu.ulr\I. Aceste fasciculatii' apar uneori pe teritorii ^lirccvente rrruffi11s1.vr. lrrl o 1l1yq1la. ill lrr routn rlilprr.ry1.cs.i stereotipo Irt1tlI Iotrirro lrilxrJrirrr. rlrr llr.lrokrrlcrrt.sl.tu. rIrfir.slh.r: (dc ohicr. .0-180/minut pi care "sint revel"atoarepeltru a.ixrr lr. (iirniste.i11i rl. rll Itr'rl.t'itro dc.rrl rlrrri lloli rlrrrrrtl.r'tioo schirubintlu-se noirrccl.rrnor acNiun lrrr. 1968i Gastau-t.io irr loptus doplin lr pl. (moli1)e (simultnil boal* lui B:r.r. \lrrrrri ilr rrrrrlrul.rrrrli.rr(ii.r.l rrrir.enlurdlura optoz. 19Bb. 'l'ten.i.ri..d.llrllr. Nu sint irifluenlite nici do' somn.:r.i llrt. clownieno(Riser. muicbii gitului si.r :rlr.l'i. inlthuso )n: q) (lol'rrrrt rt. rluoscllitS.l. Nu so lrrsol.rr lrlr Jlrr')r insonitr. rlo ltrofii musculare cu fasciculalir. $('funo extrapiramidale.clc ci.reprozentintl un sernn precoce. ercefatitice.au Jascicu.okr Irrt.rr. mioc_l.i Moroan.a fibrei musculare la mediatorul chimic (aclienalini..on.mici arnplitudine.fr'usc.rrriqr.r'a1lr silirlc viLlir rili.l.[u.r. l'iilrl rlr. eri dimpotriv{. . rrrrrslullll ll altul.rila coreice sint rniqciiri involunta.lr..r (tle iltosr.l isltric .i Irr I u sc a. revolator.ttuile permanlnte 86 obscrri.lrrlilra.rlrlogr.rrn ltt:rnirrorlt (lrcrnitnroi). do }iklir.r'ornt'lit:i (irrrilil. apare in prezenla epr:otu. heterotipie. diverse etiopatogenii qi pentru degenerescctll elo hellll.o ori irrlrrrrrsclzi.t. ltr. dilritrrroluti.u '|t0 I0? . lu.'..rrr.r'(. .ocular l)r. rrluLrrcl..rii( i(:lilirre.rii.l rrtri. dc ounrolrr rdorrir.olisirr! linritrr.(d.!.lx.1. f2.t.eforl.{ii/sr. monoplegio sau o paraplegio corticald.nistagmus'.r.$care involuutar.cului 6ucal.intensfl la indivizii normali {miokimiile 5i rrntxrri dupd..).r\trlnte do 1. ll{igctrri involuntare alternatile.earitre qi in unele p olin etri.. ltr r. Ii.tit in rdpaus. neregrrlat.:rl.rttir. musculard.pcrrrlent de_sil. lCrcr.rlrr ollirrci in1.ono.lolmon vechi.insofesto p. :r lolrci crr rlogel.ttt).trxllor'. consecutivi. ca. '. Pot fi : . .rrlburd. Iiinit variabil tlela un morncnt.ulaintenlionalii.n[.ilrrt.a ra. o obosealS.rr pr rrrrlominanld. :!.rrrtltc ori sc. _ Astfcl cls faaciculaiii muscul... sirxlrotrrtrl rrxlrlrfrjt. lrri {'rrrt'ho1).r. rrrur. 1973) prin leziuni yasculare. rIc irtcn.lui. cu coteinti..oiriloroculari (cu . Trcntoru. llrr gl'ltp $i asincr. Este ca." antagonistL").pentru o sensibilitate rluorma S. :i.rrereg'ulatd.r..ri (feromenul lui plnngnl prin. bruql.ional.fi:-iolcrg lt4t). qi de ticrrr.fa.ro fi lfl rlrril oli nrrr.r'r. pa. lrqlivr. lrr rlispari{. Cele rnai frecvente miocloniilo (mioritmiile) or'ofa...renalin5. lrr.).l.ririfrrr.onc (lf.lrr rrIrl.r'esbeconstiluitl r)in osciLl(ii lirrrr.rtrdcvin asl.ii qi tlisparc in somrr.$irne1.are se mai pot intitni qi itj c(ffeea jibtitorf l.r.. l)c rnllli..nr.o .rnirllri lxtnt.i vrllo qi neregulate.. l irrlrursiliciila cmof.c n ltarrilot.ncrrri rrl(. care esljo o newaxiti.nprxrtiv lrlrr obicci supcrior) dc lintii (de unde tennenul tlc .. so inl. rkrrrrlrr (ncrilmicel 1.Alrir..: rur. Acost tremor nu are car.llrttrzriltrr') 0sl.-zisi1. tumorale siu tiaumatici..c. lcp&us" -." lt i pcrii r.rr( ulrooli ir.flr. Sinl.(rt. lltrentlLrdlura ila posturiL. . aiplan. rlisparc complet in reparrsqi Irr rrrt.rirrrliorr. . a. liI.lii ( tl'utl. dea.formo semiologice fi. ( ii. tlc spasmt:.tr.i}.ic (.r'rlrt pr.))..lrrrrr lrilrr|. (J l{) oscilr..jttxttrllt. rrirI'urrrIIrl'. rlrrrric.zi1. {i.l|l]r.rr qi . pinr'i.or.sedow).rr{irrorr. Ill. Tr. ccfalici (rniscIli .rlingt'lui.l.a miokimii.ll).ilor trebuie diferonliat do vtrirurl.. rliafragrnul (cu srrglri0.re gencmlizrd.irjer. chiai gc nelrallzaie. INncep!.cu un I'tm de 12.thtr. cu nicotin[.ind rniqcir.'l'rr utor_ul. alteori pe grupo musculare intinse.l. ai gl. rliut.z ii.

l c. | .lll* al hti lt o!ll. r ) l ttIl r '\r .rderrbam... iritri. {'.. i ttl i 'ti o r tl '( ' si l ttttr l t!r 'r i ttttl ' tl s( x'l l ( l ( 'l l {i i ) ..1.ticepot ap[re:t in t raurrrJt isrnole clajtio..ges_ lrti incomplt:tre'r. "i ""m] c) (lort:eo. r 't .rfoslo dc olricti qi de rnigci. po rnir.litle clr:rcicr clonic.pi|ami:ll. .are intelmitenie (discontinte). olgrl. 1r. l !'l i l ) i 1 i i l ) i u l l l ( 'l l l r l r r r .uIbLLlr'i. :lplli.r.n:lnb..r . l tr i l 'o tl r i r tl r r l i 'r '( i tttr i I'tl r l l r l .l.) t'r'lt'vi rlc rrlrtlli 'r . prin ..ee \ r.(. ti tL tl ttttttl i ttl l tr r . l i r l l l tr l i i l i tl t' t'ttl l r i tr '( tl i r l r r g i r ' "l ti r tl i ) ' r r l t( |i i r r o l tf i t'i .ice s. .i mai .i. ( .l e r ttIr i .t. l ti l x'ti r ttti 0 l . 'r r . . $ l ttr l ttl r i i fcl r :i . ' ll n Di l l r n i r i l l O _ r .ate tle"ex_ jucrnntlrr.o .r..'tttl ttl tttr r l ttttl t.r.:. IIItt II|' tIII||1 | I t t rt 1t I i I t t t I i t t r' .i ..i ttt tl ct'i tte i r n ti ccvl tl i .t rlln ptcrlr'upoliile inlunlil" r.contamin:lle'.i tr t't' i l ttt l It l tr i ti tttl r ttt r 'o l l l r '\l .. . l | | r | l . (a l.'...('ii|.rilirrrrirlrilii.cbi in . . r l t rl l i s( 'r i r i vi r t'i i ) l ) i l 1 r l to ttl r 'tt fi cr .ntington aplre la vir.. rapide. lr'nr-pli|gresild.i r i l i tt ttto tl ( ( .tttik ?)'on.I scmiological rospectir-ei onc.n.otrIrI. r r t . r .l r l i r tl ( l tr ..'.-\cestc acio sillt inoportrlne gl absurdc. pe tondul suferiniei va.l i r l r tl tr tl .r.i c' t'i ti r l r tl l l tl i tt t'r l r r ttsi r '.in.. oolr nd Ll_s e( . rrr liiilrr i rr r i i tt Io tttl t. do Ia un caz cu col. {i .zii in copil.. I r r t r r l {Ir '|{ ||tIi Il l r Ii tl r . leaiunile mezencefaliae (sindroanrcLe de .i stt.. 't r r l i r .iriil.i Eu.. .l r r tl i i i tl 1 i l 'r r .tuse..i ) qcminlogic jl|rporl. r 'r r l i i . r 'i i r r ( i ( |( .:r zr i si i .srut mai a.rti. r r r i s c r i li r l e i r r ti cl r r i tl l r tc l tl cg r i t. r t.rc. s i Ulr [. l r l r .ii rr Lrt)IIttr. repet:. . corrtplere.l i r r p o l i r l r . . itronicii a lu.r t I r r r r i u r r l l n o l se ch cl o ( l o e 1 I( i e f:l l o p l l l 'i c i n fl ttr l i l i i ' ( i l r tl r .rre 1lr.t r t ) l tttt rl) liult /ti ( ttr tl . . l t ) l l o a l u. lr'ttllrl(. r 'r i . 1 .gorreritliza1'0. I rrr. t'o t|o tl r i 0 zr t q r r tr ctr tl i zn l i i .Leslrl . ('.t ttto'a. .riUl I rl...X. Sint loarte cliferite ca morlalil.':".l l stl r i l ) l i l l l l r l ) . tlc rrlriccicrr ticLu. rudlu. li||rilitlf ...i dc lacunarisin celebrel (inctusiv cLr nerrrrrcile .r:: r r r' : rlr c l e fo t ( o .ktr {lr. .lrt'lic.. .t'l l l 'i ttr ttl r l tr '. l . . c.l r r r i r 'l i r tn tr r r cl ti i i i '( r .rL. p l r r i r . r r r r l r i l l '.i r l i 'i t 1 . h i p ti l l i i r tl z i l t' r tl r r l o zi t'i i l ) i l l i r r r l .1).l i r tn tt'.tfloc.si tti r l i r r l o cr tl r ' l r ti tt tl r '1 tl i tsl tti l r l tt. .r 1 t.. Eruluetzr-r.Irin.'. ( i r n r ' ( 'o ng ( fl i tr l .. i Il l i r i l i i r l i i ( tr tti i ) .c5rile coreiceliind asciat. cii tlnrnrr.r.q i c i tso ci l r l r 'i l tt o r l i l t!'i 1 i r ./ . om o r uoojl .r||(' I'ielnenle Dtihoqen e. tio {..ii.si..0i cn pt'orlornilrrur!ri .r st'l r i tl i tt r r |ttr r .r tl r '.r .r'rlirrrl locul altuin. l u l l ti tn i i IIt|) ti n 'u i t'i i tr .rr"ol. l tti l l r tl k'tr o ttl ( 'l I .\r l l l l r co l i c.rli inyoluni.rrlcxt. l ) tl i i .lrt. rr:tt. 1 . srtt0ritri. psihogenit.rr Lpc.ni.. i ttt'i l ci l c.. r o | i l t zi : t'\1 l tl l ) i l i l l l l i ( l l l l i l . fie lepetat timp . t 'r r l i r c i a tn i l i r r l c ( cr r i r tst'ci r t{r t' r tl tt'i l tl r td i i }r i Ir I1 r 'tr tIo I) r l l i ( l r r l r r $ i :r ( 'r ) t ( l i r tttti t Vtr g i ) r r r r t ttr l .i |t'i zi tttl r r sr r i r ) 'j l l In i fci i fi i l IV{}l l t]l l r l l l ' l r t tti t'r l ttl i r r i tttn i l i i l Ji l tl r r l l r sl tctr i r tl Ir t tl cg r 'l r 'l l r r r i i r r . .. h. .elu Ilourette) so polNe l'esunoi]lbcplill tk. rr) ltdo::rt.lrl{'. apar ir1 specllr1o..) I{ernicarei. r . r 'i r r tl sl tl r j tt a 1 r ti i .lrrrri_r'lu_ rr.j r r l .i r ti t l r vi l l l l l tti l ti l i o tttl tr t . ii(uIi rnLrliiII.l n l 't.t. rapide . i r zr l r r r . L r I i I l r I l 'l r l r c1 i vl j : r . tl e r ti vtl ttl t' tttr r tl Ii r ( l 'i r l c l r 'l l r l l r l l . t . . r .rntr.iir.l r i .i rrllor' (l(r irLloctic gencr:ll[.prr.tl \ l l l r i v{'. t1r. .' rrrr(lllrj ''r l L r L r l r r i r .r'rtirhrlt. artesea. dlr rnutt mni .minind absolut sterectip. 1 .pot fi influonl rl(l critro voin. t l11.'i1.r.-r..1. l l t 'r i r r l i r l {i r l i . tloar schifate. .mptomd.v0l r.cu transmisie.rrrrbatle Dc.ri.IiIr).sli. lutorrnl...i l r '1 i r r l l l t'l l tr o l tr t' t r l r '.l. 1 1 1 "1 r 'l r 'l r ' r.e\pnl .l ttttttl ' tl 0 i tttsi ttttr '.r. . t r l r r r l l r o l i i l u i l .': I I | | | | I | |IIItiI r(x1r*(.i uneori ir horrtiplegiiiu sascrrl. s.l. l u 'r tIi ::u ..r. rtisucirea gitului sr.1 |l o l si r n i i n i i :tl i l tr tl i l l i u r l cg t'i cl o t'. lr J .i r '( ' tl ttr l l l ( '.i l ttti '.i.i r i i r i l o r .. t l i sru t t t l i r t t l ri .ri scoltrr.rrrrrrricrAt"..Du obicci r. Jttitrt rtr.. l r i l r r l r r l r. Nrr . i tr t'r n str l r i r i .i llrrr.l :r r r l ..sti adultti.i i tl i vt:tsr fxp t'( . i t r tr to tl i r ttl r 'p ctttl e ttl .. Ticurile ccrleaziiin sorirl !i. ) (.". r t r .Atingc ir mocl'egal ambele . r r r r r r r l l . ' o ( 'u L|l l ] r .l.]r. r r r l .l tttl i . r r l r 'l r r r l l r r Ittr "tttIr It Il .l r ttl .1 i r r : l i tl l r ttl 'i i t'r {l r ' \'r '( l ( ^ r l .r.em rirll l)trlt ir ll.1r. r r l r r i l r r i l .Sl ) l l l 7 ) . i i .r. indivizi in r'ir. tl t' l ti 1 tItIr l .11!]i. ' tl r ' vi tn i i r .z''rrlir la. n tl tl l tr r ttr tr fl l l i l tr i tl tr l r tttttt'i r '. .N(. 'rclcncet:rlicd.sur. r r r r r r r r t i .r'i {10 vol.gllp infrni ilc . U f t .t.rilbtrli-r.i ) .r. Tiaurtle .dansant'.tttri.i tl ttl i i .{i llorr. ( i tr r . Acela.. r r t r r r r r .tt..'. l ctr l l i ( ( l r t I . biperkinrziiio sirt rnri emptc. mi.or\. .r. toallzinrt o Coreo_eletOZj rytre'r hpnipleqiriIur est.. r .i ju.i so evirlcnliazri qi |r1'r'rrf:rJ . si \tt tl tl tttttl t t!l tt r t t t r | r r t i i tr r r t'i l tl i i tr tt i tl ttr ttt:l tti l tr sti Ii st'tr ti r I l o g i 0 l '.i r Ii ti l r t r n i r l l 'i r l l r r si tr l 'l l tt{i l l .lr.tlrl)(lil' i tl r tttt' l r t I . 'r .rniccili :rlp_membrelor).r'ii psi!to1lri..ltcr..ir. inulto. 19-. l t|r 'r l .wnlu. obicsi il nici ..lrlorrr1rN.rmitatic. l t r a _ r t l tJl r 't l i i ttczi c tl i 'r ti ttt'r 'i r ttl ti l ctr l i r l l r . dubtii' (st. Ita l. .ri si r.riliIor.'tr r l i r ' ttti ti si l 'l tr r tl i l tt'' tl r tl tzttr r r r r l . 1 .rie.tr. r r t ( r t r l l l ttr .'r.)i.l ti l r . ( tr l l l t) .: . grirn:rse.IrIr'i. l tr i tr r tt Iktl r tr tl csl c o r r l to l tl ..ltslula. ' r 1 . |!) r 'i I. l l ) i l ) tttt'tr r l ti r i l tt l r r r tr l r t l r r r \ l z l r r .lr rtlli i tl l l 'l l t N ( 'l r l i r .r i l r r s ( i r r ci l l vr t l tr tti i l l i r tttti r i l tl r r r r l i l i l i r l tti \ o . r r .l t'( x'l ( 'ttl i l i |. 1 ) r '('vi r z ttr .nlatalamiu sint tle obicei \.i ciroIrr. r . :\r i r r r r r r z.ui Gtlles d.rzirrr'. tl i i ttti tsl i t.fri.i rp. . l r r r .l o i l i r l c tl i l 'i .tc.ird. l ' | l r . r r r i I rr.\l.ealizind .rlittrl lrlourtsit'..tlalc. Sr. l ) i l u l i : t n t ul ..tl r 'l o tr i . i t r .lareeu ( ||r1. r r r r r r c r r r Ir r r 'Ir 'r Ir . ( .". l l l 's) . i tttl l '. l 'u i l l r l l l r l r i l u t fl tl I: * i b tu l t. pir..ttl i ) l r r . l)sr.Ijlor.. .i tic po:r. r . tnr. ) ttlt r-tllln.- o l r l l tr 'l ' l tti I't1 1 :t) l r 'l r l l zi l r l i r ( ti r ttl r u n ttl : '. .nisc.i t l t I I t I t t t ' I r i t I I t I i . St'l to l tl t . I t r ' t t t i I r: r I i . \'( 'l 'rl r l r 'l r l i l r l '. .i l l ( l i r l r ' i tt r t{i l ttr l tl tr r i str l r i l i Irrri r {. \ ' t nt .u ciiz.. r r r r .igic-psi Iricii).r' l l l l ( 's{'r ]' l r j zr l tt'. | | l ! .{i I l '' tl t.uliiind ntrri .ty ult qindrum .' r 'tcti o l r tr r r i l i r L l i i ( tr r r i i ) r t' t r tt'r ttr l l t i zr ':r z:t l r tttt r . I I | . l r l i zj r r tl r tr n i i r r i t. l .rre lr se .s(r*(lrr so i* .s )u Q. Ir.r'i psilricesi 1.ri atetozice. irr. o t ttl r 'l :tIr 1 r :r Ii l l i tr r Ir i l tt cvo l r tl i r .rTrtrritLcoliTe.rllidille . r r .r t l ti l r t. .. ' ..-.-lrlrllut.i u vctti l i i .rtalr:iliseuntiluc. r r {r r .iii f"o.rr.r. 1 . cu misciiri -hcmicule :|l (.r tr tt . c c t t t r r l t t f : i rtLrOiji. .' o bomicor{'ocrr. 7). trici rrrrll\rntrrlr. .rt.. clr . . ailerea :.)rcc (tcl .": .silt .r r .erc to:r. . ( l ( ' rr t r r 1rI i I rrr I i t rr r tn o tl ct'l ti L |.. l t t L t .t_pi. r 'tt r l t'tti tr 'l r ttl . l11. i) istpric{irp:r_t r. talatnice . r i : r r r c l ll r r si t'r ' Si l tt' r n i l tl i ti i . brn. | | iIr 'r 'l i i r r czi i l r .te. r. Ia copii t1e vilsl. r i ti ( ( ) t!.. . l l i |( 'l l \ l l r |z r l .l i tt ttti i ttl xr . l l t l ..i l u . . la incep'ut. l r l r r r . .riirlo.sir r.ri t. i l n ' ttttti i th i i Si tu l i r i l e a l i zo l l zi .cvl rnitr tcnto decil in cureea S.r r r r . ut . ( ) r o l r l r r l r r i Jl r tl l t.: . mri . \i"lf)zl l ) {l r i ( ' l i ttn .Slilcirrile coreica au calacl. t : r l r 'l r l czi ttl i t t t t t I t t I I t t t I t r.gr_esii.' LPului. a .l r ).i ti .c minL-llril. t r ri I rri I i i ' ( ( 'i r l ) l ttl \ i tt j tt ttttxl si ttto tt i r r tl l l ttr tl tr r l r l l l r i t ( 'i l tt tr r i l r r t' 1 ..i'_. I ri I'I t t t t i r I I r |: r tl r ' 'r r : r l l i I r r c l r i ti r r e o u tl a l i ) .tvo tr l ctt.ecunoscin contextul semiologic de suferinli xrr rr tiilamicX.. Sc exagereaziiIa emobii. Ii ti t t'r r l i l t'l ct cl o tti t' l)iril.rmidaI.. pinii'cind pozrtc sti tlisp:llii. . l r r .riiin . r 1 r .irr. l r i l r r ( r 'r r r l i . sr tl r e ste co l l str o i n l a ..l. r 'r r tt ttso l i i tzi i : Iti 1 tctIr ttti tr r 'r i tr tl ti t'r tttti tl r tl :r r .1 1 i i l ) l tl z) . fiild eredi_ lrrli si l'arniliilliJ.tl l c tl i n l r tr cL '.rn.\l ) l r tl n p r i r ttt.lli(:ii..si vi r o u g ti tti i tst.i InHi rtcroolipe({l!.l r l r l .rlrrr.:".tu. i r tr t r l i l i r i r tl l o cvo l tt{i o l ci ti p to l l ttr si vi .sculare ::!rild :.oarp snt infertoarc). r .t'irlc sr rr unele clcctalopatii toxice (indeosei:i cLr oxid de ca|botr) . r r t lr l . blelerospasm. i.r\('t.. nivclul 1c{.. lt1.tgsi'r. i r r i u ttl n r .ritrll||l..i ttt l r tl r l r r ttl r tl tttr r r !r . r i . (clipit. opilepr i6. : i .t. r i Il r 'Ii tttI..uclezt. l)obrrtr:rr.. r r u g r tr i vl 'i r 1 i t.r r | l | | l r I i l | r i ( l ( 'g ( . l l r n t i l nl i sttttl ''r tl ttr l tti l r r r r '.mpleqi rnai d:lnsanle.t..le d..st[.dom.trrrlir.:9rrfe\l ..l)ir'{) ((]ol)r{. Ir Ii r l :t. r 'u l u l l ) r ':ir i l l si l l i ( '( r fi 1 l ( l ( r s{'i t {1 l r 1 'r 'i z( ' ( x. l l l ( l tr i i l l l ..i l l ttr ttr ti l ti n ttl tttl ttl tt r r r r .

ma de ]ocalizareadurerii qi de scmnelodc a<rornpir.i:lill.sociatd cu spasm de . exl rrlpirl.)iglc col.(]rl 201 .)st.ii.rvt s r r ol..!.li. oonvulsivi.incrtrsea.rnaj mult s. rr!ttl litrir. J 952) ('Iorrnt'n incorcct.enrl inttrlrrril.1'i:. .rlclir lotrft.r. (filrr"l lr.stc rtcplasi.llt'.lllin irrkrrrsi" lrrlr.. r. tnt. trn it(lolosoorrt tto Vorn gi di irt f itnLrlrltrrl llr.::--!]lli lll.. llr.rr iiil icc .(ir.irrrl xrt rr'virrrlirr lxrzil. geoer.nte. rrrrrorr rlltrl.{..i. rl) It'alsul torticolis spasmodiaad. de obicei tottiicoli$ulcrl.(llnpol. mal mult sAumai pulin durabild. .ii. i\ir. rltr.ii. corcea iui-Ilnntington .l\.diftericd 5.\r'r.laterali.lrril)ul ttrrrrrllortrt.^fi i.(]t.1.atel.ggt"togic cu hemipa. L.hoh.xlir.Hf l.lizrr1c. l]l1i::.rvi ..s c arl aui noasj . tlacl nu drrfilitiv.ocr:ipitale. . jn acestesitunlii..icil).t.riuzr(..:l Llt::':ll. lrr lxrzi(.irnintc.hipcr. atc.nulntonoplagi.acterulatipic (pozifionu.in callcl.rrirr.i.rareori qi r murichilol itrvocinrlri . rlr.Ii.. so ilsoleqte rle ce{aleebrrifall.i ratebrnle sau. ll)f!: llrllrllt. r r. .rrluliu(r') illttnrrrr.urr Icl rlrr .i.l. olrprrltri.rrriuctouii."". dupL tr?umaf igme . sturtrndo Jrlru'l lrr. SpaSmrii l.rrlr.I.ct.oxisl.o lll urr rrrrrrrrltrrr rrrr1r.r"c cu tor..1llu]1. rotalie qi laclina{ie vicioasd.lalqtotid corsccutiDd.lll..ii.).rii (majoratii r1eenrclii).ti tr)nioe a.ll rrlrou Hpll l{|l].1.re . .(ru j e o l i c d . cerebeloasb.ll.1:1.lrrrltt]. rrorrrlrli\.rapiramidilc. Dsto vor.'.) d.r'rrii. axtr(J s(u .. b) I'orticol. lJe obrcerse insolesc.terut ntralear) dc Joet0/r tUut...tivii. La .zil 1..lrrlr'.()Ar'csivii.normale sint ritmate qi oarecurn stereotipe Ia rtrxrlrr.alizabJ.i r rlr.ci1. l. irrrcrlirr.()l11.trcu.ti l l i re .1952) SPASMODICE .rnr(\nul rrrri oorcet ar fi .s1ton.lcif irLl. .al poate face.'f.oni(r spro u. | .t'[. o_piolosrrlui gitr ui do acooaqi parte. llu Bptsm musoular tonic antrencazii.lil:l*. Actstn ilt. rrr'.re[r. se rccunorulo rr4r rr.obilltorluki. ou o contraciio a muqchilor stemocleidomastoitiian qi ttapez (ovonl.d. r:u.*f JUi""i-u*i"'to"*ucutivd tra.r.t..rtctie-crrrccstcprogresivi. 11 ).l.[ (in !.tr..isronii.rr ri.i glbulrri).ll /ix?/.r'.r.r'illu lrlll(i li $oflrrlirt[.aractcrul r(!l)r.lr:i.rzii.li.. firl exaccrbilri tonico.r .rr.f-.fuxt .rrnlrlrtprl o trcrrr'1il.trrrl. rrl:i.'lirrt mirycxriinvoluntare cu caiacter tonic c:!re teurizcazia o atitudine pllti':Il.r (l(! rjt. Acest torticolis congcriital loltro I'i i:ol. o ftaciurii.ol. rjUl'rlr. o solirr rlc osci[ir. pritrobtastozei .T"Lo"""' accidenbelor vasculare cerebrale exceplioryi ('. putind ant.ii.ba.itnliyLtl . Aceste distoaii hirletice tealizeazl o'a"phr*"u'*'"g. r'itovl.aury. lf)iri).r"ao-oi"iI. cu inclinarea..i(rtLilii uroi. l..pului. r'b.dur.bilateraLi..]ll.e lorens" a $nrp.izcrrcrrlogirr.prl to flccto'..lo. Nu slnt $on. care gener€aza jiil ].illu.rltrltLlsalclt.1tt.r. rlru r1tr.r irfcrr{iabileratliologic). ceroi.i.trril.2) $o_ r ccunoaqteuqor.tlt 1$(i7)..ll:.Oorrira.iiltrlrrlzi'l.r'ca faoliot'ilol psilrogtrnictruzu.iBrr.r rl I'rri!..) .lr/ itt mlfcar rnroluntars realizate so datorreryle unor varialii nein_ rotnlr: rlc tonrrs mrsclhr'. f.ttttrt'tltttthr.i dc liirrrr'. o lonti.... coreo-atel ozic). o& in cazul vcriljabilullti torticolis slrrrn I rrr rrr.. Spas.mini.fl.i. l{}I?).i )srrLlr gr dupa c U c r. t') Ilncr. 'rrll'lr.nut qi de migcilrile oapul ui rlr I i I ryi:llcgi t.lo. de stri. estc nlrrrtinul. (iru'{ill anxioasi.lo(dc^pildii.tr l .ar. lii.rena cu yreme& deformalii scoliotice qi aiiicu_ Lrtrr. dlrreri cilre dc .sttl con.r: cu. f1.6ri.ic prozinti urmitoarele c&ractelo semiologice : .2.Ll"".".tqk _Ehintrutre:te de fo:lrtc multe ori in tabloul i(\rrU.il oitcvt. (listnnin lcnticulard.le aici.icne. ti r(1lirlo similir.onio rlo lroiti..qi_ tlin cortegiul simpromatic .l . .\ l.t..ziuui vetfehrc.ogl(.td.rbir. it t1r'ttcil lr rh.ci sinl.]lapiramidalni ].irrlrrl rrrrrlrri sIu.\.ry]11'111ip rLscaliietc. filr'L manilit'stririlespu.itd.ul reol i ci .t.ntp((ttntt.r". (rlrr olriru.1t. localli (roumaticit.lrzii.I. La copii tablouI a parr.1i de hipe.rezi.3nt.:. _m.ir'le : tnimitd. rtrinrrlr.l'':ft]'$' iitti3i.:'r.. plin car. atirriir.luo{1.rlilri oltidcrrrioi.ttt.ri. rrorrl.o(.u_ .pareza c. lotr.r insole. l'i rnirilc rlrrr. lo lrt.. rrr.icoiis mental al ]ui Rrissaurl qi }krigr'.r.ll. llstfrl incil pozi!. vi0iolr.i rapid intcrmite. dc pronrl.srituri (ciizr. "i .1 1u.(.irnra lll"j:.rrrrrr.vrrrtur'r. irrsolit tlc durcli in muqchii contractati.icd. irrstl{il rrtr0rlr.sibilela preparatrele cle tip atropinic.1 ifi ll$T5lll. a capulli). Distoniile kineticc localizatc L Torticolisul spasmod. rnili r:tpidii (d1Ir niciodnl.irr.sjrrrJxrlic rlocil.u.rr .xtrrrxlh.tic . I irlllr $culno rlin selirr. .l).ult).r'otr loonlizilr.prrrir. gixirrr rnlt.Ilamiatetozaesto rezdtatul unor leziuui localizate. Ii ltt trttzttll.t}.rrridllii qi dacr'lplr:zini. ccl prr(irr lrrrrp rlc. irnptntln!ii.. .s:i.l). tonicrna color doi n.geni.isnlsimptomatic cste rnnstxrrrl. deform:r. ru.'r izr..r'ii('r-('o (rr11r'rrze.i {lo (pinull oiri.pe care o induc.{] 1.lli?l .conl.ri bolnav.rr..r ic.ua.ol.E KINETICE _ RISER..r.iolr.co.'s1c par.li r.r'|Iltoh)r lrrrrgltrsiv.i. postcr sitn l[ o seclttrlii. _ llvolu osre rrpidii ( | 4 rrr ri)spr.:ttitudinea vicioasii a capului (..sprcLiv rtvinrr Ll loc. o Uri llutit suOrotrirott in tol cursril st. (.]ii ale lNrlui olos ctc.iooliHul r. 1r.lr r1\l)iJl.l.rr{. orc.rri '. rlirtrt.1.strrixlilo lr.' (ltiscr.lituur 1i ntliologice) de lezirrne rrtliculrr.rr l.ir.. cilrc ]lol.).rL.::lll:lll.oase ale atpztlui tleterminate tle l. tlizrrlLUo qi rtr..".orsiurrc lrr.(!r'r-fi.. r.ltrrtttttotlit (tlc ori.:']i..arie lrlcvent qi -adesea \r'rrrrll'ri.).r-o .{ii Iotrkr.1"". elrerrtual. .li..l.Spasm rle 1. cnrc semrn!ine un timp rrariabi] (citeva *""aro. (1ru i(rolimtlui ttltrr.olix. { r t ( .irr 1yrrrr. I)IS?ONIILE (SINDEOAMELE DISTONICE SAU DISTONIII.Ht. rrsimctlii trl. s(} ollutlt llr..i in sontn). .bonii e. ]riperostoze.'..!t'(toricOvtr. J lo .irr'l.ir lia ' lll'.lt. (i..a.r.rr.!ll. llrl. rrvir.t nmllatrnatii crutt.Je dltrt{ m.0u r:illilctc|ul d0 brusr. spirsmfiljci[ esle lehljiv lcntil.c (Jiiscr. !.i :llitului .irr. tol.ciale. dupJ. I rrslu dcclanqatc tle tuse.aobil..on.ltc.i ilo supinl..r.. n {x..""_ {lnruritii unei contrrcLii spasmodit.intp xrl v irrr. qi.i)l ( .#i'fi.rrrric(r'echiul torl. un morb Pott cervic:r.t i net:ralgii a nera occiptital al lui. rrrrr lrrrrrti:r.i.rl.l. srlpt5.{t.llt.rry. r. !o Tgp:t1 ||(. Allrin rrlrrrlrntl srrllrrr. .fr1111. ri) . pr.J3olr. ltrnl. ir. ci1.l" *uo mlnutet.oIirrrlr tllr.t.iv rrrror.tr]i.hi ino'rrrr.t&l csto perrnnncnt.arelu. rnili rlcgrtllii.tiurlisul spasrnorlic. 'li' tl. Arnold.gi.tio {orltl.i .erraparezi. .irr. (Bjl.rr ttn rrli.iilkrs rllroii.umoli ale losci postoliorr.piramlduld.r'irIr'. rccfa.rl.uuor:r'i rxruLrac{ia. qi plogrr. 3u11.lr('ir I.t rccfi 0r'izo otoz corr\. r. virol.i tlc vir. ltlilr goHl.kiuciicc pot sj lie. r rrlrri.ll ilpllrt rlo obir.precum rii rfrr-liipolliinezii. practicr-l tlil en!i?r'm . L.) qi prin depista. il.r rl'. *i I11ll trt'llirlrrprrrhr. .z:i: a. do 0 nriqcnrc de lorsiunc ircestui rntirnlrrrritr . si!lr lut. J. loc. (notrrnrlr.rrrnativitr.olic:tco(l.ln t aramic qi'nip"rk'inezie de r rp r.iuscul. rltr rrtrrli.1r lsiyo.orlttr..'rlrrl .r'rrrilrpcl r.ia lnorrnlllir. nru.hr Irrgxjiir€r') . plinl. . $.rr rlu o dcosebil.Ii nlcrrrrrlrr).parte.11(r.ozi.-trr rl.u-urri'pr:. ln acesto situ:t. ltrllluri. silriro. da.t: aLte J'ormadc turl.r. Si!u.fI (rol.t:aki.onvcrgenfci globilol ocula. pt lc o ft d e ti C i b i n i c l p C tu a l . yrtu'irrirrlll.:l li:i11 iJ"i/#'f# .fetate (i.nnio-fa.nce ra.vrrlrlil ttn'. . rlooorrtlrur{io liirrrl tlo rrsrrrncrrt. bmsc_diminuat _siapoi din nor i:msc exagerftt.lorlicoli. .irr trlitrxll t(yr rrrrstrrrlrrl. arahnoirli. cllt.l.axiecnier"ioaJ? ...rrl rrrrlrrgorrirl rlrr cortl\ic.rrrcolini. l rrst'. 20{t in frod_srereotip.aqll rultniot'it.lnpfi .ri1.lrii de l.u. citcva. red.i lrr|rr.)..li{.irrcglllc. gi r:r.

l. i lt r r r r . 1i r r r r r r rrrrl r rl i sl i i ngzii t . i1.. . or r r lllclli. ilic: i. lr l . {i. l)e f:lpi.u. silul!ii in caro intercseazilun gmp rn iir:rtln. rrrlrt.lrrrr atrtron(l:lzat.. o stiu\) p[.rIirrr1roIrirri.l .poitrunchiul lslt inr:ulbnt in rnod ploglesiv intr-o ptternicfi lordozil qi rot:1i.li..li. rr. t i( iit lr r *t r . 1i'i.tre ir copiH. irrso1it:i r1irlc o piclrleltrlolaLi.llzlr .e"leilre eti. i rrl r i. 'r r 11 'izt t( ..1 (lla. lrl rr yrn'ba rlc o .. t lr r 0lr ic|t [ i i) t ol( ) gir I t I t .Striint.r] irr cx1t. I l .ii t r 0 [ 1] iit n il) [ lt 1it I I I ||r | ( |ir i|( ||||I (l l i otsi l l rr('. S1r'e .i l.. ropll. iji in caznl boh:Ivilor pr.lorum. is]iu . . sllr t . r r [[l !)t l i l l l l lr olilt r t ir lt 't r lif icit f ( . r .. t t t l'lu: r t r .itr (iu('.} i rkr . ilirrrlrol riIrr. lr ilcpt it . r |l r . t lnf r.te. r l11'r lislor r ilr r lI l rri s i rrr|(. o:u'c intereseaz5.rr:rrrr 2. . lnuscul .r'l){rlill.i.rbotr de pikli) i . l. l.l.. { rl i N l )l l ri ( .lrittttrl iruril rri<. 1.[on3a1. n(.r..I)e11c. r r ir r r r i.rrlt. .llll (lie siruultan. litrviziili . t i t r r r ci clizt .r'liitisrrlir.turL. 1r l . r tlr il f ii1 :10J . ir r r . ir t lt . .). r . lil.. [ r ) ( 1r r r r t r r l.\.' i r' { ' (' l f (' i l c lt lir r i.toLi a. l l nrl c r t it : t t t lt iI t l. t-rLrnttriirl iniepe Lii sr..rrrrl r rl.lozice q.iililc voluntare silt inadccyat: si...rr'lirll:. r r .irlj irnolrrrrlrrlr. lt ) ( lr .atrilii :\lNor eyentmle semne-t1e encefalopir. r.rl r' . Aspcetesc. iil.r rrI i ti tl ttt' ir ilr ( '11) illr.( lr r r r ir .r'rsiu. 'lir r r l |or r Vr r I r r ii|r.nor {LJc.si apoi din troLl l'caplr. i rr r r r r r 'lr ..iir.iltc tie conlrrrc{. r lo t ur r r vr I I iiil sr .lret aceJNorl.onalio sau in supilai:ic. se prodtic i.tic: herniparezri. 1r ir(.masr:u.iirrrrrst.i:tlotr progresird. ) . . lJpasmul de [. r 'lr '.i. lrnz. ( ) llr iil( . ir .rrt.iorr*le s:ru aut. t t r isciit i ( r olt 'r ) . sepot rlistinge mai nrulte tormedo (lo t{)rsluno: irl)itrslrt r) I)istonia cle l. .| r' ) l i (l c ( .iv. hilxrlolie) la un grup muscular fa$ii tle alt Lrl iji dintf-un monrent irr rr.i lio rn yr1 i. ap*re (sll] se er.rtrt . r\ccst slastn brahial ap:r.rr .sau dc rctrocolis. r .ttilii t0tpol:rlli. r r r illolr . r 'ir {ir r lt r '|r rI ilii. tra[maiice eti]. lr .rlr: iigirlital.'r r pit ir i1i r .Il.tl'lu"ari de vor'l|lr'e .cliticil._citrt de Soil. r ( 'r r r lizr ilr .r ri{.une. r .urilor entrapiramiilalarl. i.rrl i zi nrl folr r r ' l'r r i.rschiifetei si :r. . ) prezinl.Lr. rrrrliziiul o lernarc. ltclivi r.. tot I'cla1.clorvn mrcirbr. irt l. 19.) In rt. r r r i.ra.l'' r'oltla(1uri. rscr i nl. t lulr r i.. t .rieni st p:)t r€ir jtfol.i lirnbii nu sfnt irrlolr. ( r llli{r ii) I n) 1. .i {' r. i tl l l r cit . rrLrrrl rrl o l .ii] p rsirir'r. 1. lt ir . .prt. t iz( . rt't. l .r'lrrr:rirl rrorrsl.lliir cu rtltudini bizar.ritrc\\iurmer (r'ilrr1rlc_liiser)cu-rn . r r or rpliil t r r{r r r .sculare. r l.rt(.. ltr(r lttr (] rt'il..lizrt tit .u rri llrr. ltr . lr l I .ictpr. .r' rii .uti: Ancc.rkins. . -tleforrnans)) lllosirrril rne'labolicd.i l:r.5te. r r l. .i. apllrent.t t'a-cter eredol rrrrilirl.jIraocoon inlirnt ui li. cit si rnemblcti:.cf.rrI I I rrr. I 'r isl.l) c lscm onot . 1. c r' 1r i k' pl . !lin pet.rrlcu'ltr. gir rr l r .rein sti.rrr lt r r ir . i r l.ieda tolticolis. $i ir r r lr r . trioi rni4clililrr irrlctL{. ir '.r.i lYil.liv cilr. r r . l r r Llr ilut t lt t r ocolr t r i pl .rrrrI I rri r .istitlo (lo li. r 'lr rr r I r i r r r r r llo r r I i oI | sr r sllor r r llt r 'r sliiI 'lr ii t lr .. (i lrr-rl.01.l.ri postencefalitice (de obicei)..rtorrlc. . .ivti:r. sr r . r 'r 'r r lr ... l.a!. trIri r .. Hr .' (Riser.. . . (r1lr'o tllrI r'lrIirl lr.ler. . r lilizr r lr slr llll r i. lr ilr '1r si. ir r rr Irrhl :tu. lVet I. pr.a. qilr r lr r iir r r ri zr: l orrlr olir kr il clue gillli: r pol.rl. it. lie alterultir.rri. on] 0 ir lit : i Lir rlr sDer r tt lc sllisr r r r lr .il. 1rofiliv)rru llot suprirna spastnr:lt. lxr villirl pioioarelorprintr-o e\t.il.3. . .-u .l'rii r.rrl . ollatil cn o:recirlrr\.':tlialii toni{ro(in scns de hipers rrr ilt. 1}istoniile kilotice gencrnlizatc sau cxlinse Ziehen *i Opytt:nhcim .tifilor tonice. il l)isknin de tol"r. lord. r r lir ir lll r lur . \ ir l lr .ro)iisl. t t cor r r r I r r I ii..a.rr.r.r. lprrir.oa(crr oxirl d0 cl. ol) illf illo ( chir r l ..Io p tr.rcelbei-Lzi) u I lrurrrro r:le i.de obicei cu c. r lr.i .id.rr sliit. i collr lt .rl!l r i tr(. olt ilit ir . r l i l l rrr. ) . t 'igilI r r {. ar r lunt r ilisr nclc 0ir cr r r ncr lsivc ( sir r or r ir lc . !.. sirrr.ioii])0 t)lln(. clr t lc polt t r r ut t r ir t li ct ir npkr ir irr. r ( ir ( .i lt accastjl []oa1{.urn. ( ) r t l t.r. r r l. ze ir r t lr t csilr(.. crpul se re-rroflectcazit.l.riii.ornatc.tt r : ut it loqilr '. lozi( . t lor r ii lir lr r r r . lor r ilii.' picrrlcre tutali srrr rcl:tf.olol (x)rrvlllsirr si hipt'r1.p r .ttrirIrllc {j. r r r r .rrrvrrlsiiklso pl\izitrtii s lt formi-t. (lon. .'0i. lr1r lin 0xirilt l.. l.la stru.r. inert s-l qi sug?r. r r r L.il douii elt'melte somioloEice: disr.r t t lt icloi'.lu.tlc acatBe.entit:ulard. r izt 'lt r f l) ikr plico t ilr r uncr r |sivt r ") ( r ot isl. l)in.l bolnavului :l fort fo:lrlc llastic rorrl)lrirl (Lccitre liiser (1.iili. i lr r . i .Il nrrrfrr.(io(]roili\'.rtlem do.ri[ol(]l. ii. lr r r i( . . lrlo irr(. r t uillr . l rol rtavr r l lc f lt r c 1n jluir l sii.rzri .iule sitnptomaticri est{l mult n-rai frecvent5 qi aparo . lir t r lilt \ lt r it r lt ilr r r ir . [ I r I iI l r r r r r r iclt t .r'c ap. 'lr r i".prczenl. corliotalii fi insolindu-suct:l rirrrilrrlr. l1r'l). solt t r l l) r .r11. $l). iI1 decrLbil.ir. ii. .u'). lr .nsit' a mombrrlor iD{criotre.lltir.mtts i ilc tonir:osittl re. \ sl t lr l. ( . llolnavul se riiicd. li lr bslr r {r .irl.r' .lizcilzir. siiuii de constiitltti.son. igr . llu r list .il. lrrrir.rt rc (hou. . . 0r 'ill f ilvO r t t t . Dil lrricinr lrcestor sla$mer mis-iar r.ktIu. aoe91.rlDali (cu er-c. crrt0antLent':rz. IrIrr1rrI r I ir r r r r si r r ct r cr .959) . (Wooten qi co1ab.r.us. li1ir .. r r lr r r t .. r..o pozil. r{Lrtrilr\ |. iiL..r'i.p{ia corriil.De obicli rn.(!(livolslr tntt. lr r llt r i li r r r u.l.r:t.rsisii ( t '|. Lu. ( .l i tlr t lt r t liiit t . 'Lr .:rl r.l ) (iuolrrsiu sl)it$lno sotnitu trslt. Marsrlen s.e. 19?0. u p. :rceqti bolnar i lrrr aplorrp.ri luriiun(.is s-::r. r\r' ci i i r I r r t r r l'r lir r r nr r r ji. r r qlr .plr turilol f i :i !rju.11tr ii. .:in rr.rr).lltrr. l l l ! i t' tl i d t qt .dismetric a r'.lox:lle. r r I r t rlt t i. toni. r r ir r lr r .r. l1174) . . l.ortiltne agu-zisd. lol r ilt r r .j.st. . ttrtri irrtrll itrrI rrrlrr s. .i r i ..| primilDl'pa.:i urr scgrnt'rrl srrrr.roxlizinLlu-se : r'rL\lliirrrrlir. p htr. r 'll0t 'ir. clegenerativii.i.otit:tia. r . i.1n momentul in o:l. l ' l i (. l{\ l l r. .ttr rt. c'r.1tl. lr r . rrl rr l r .ialentificati do unii cu .rxriLr.ri..rniologiot'. r nilr i g.l rr.' 1. r I lr r sr r r ilr lr .in evolutir sa ptogresiyuctttt'. r .. lxt€r:nlr. .Alte enctfn. Itr:' IrrosLi r: r t lr c 1r 'at r f r lr z: it t .l . iar eOoi. . ( .r e $o lidirii. (l utt: ul.onusposirrr'rl. .2. nins-ciri r.tii dc r:rxirlicrrti si ruiolr}irliile l. Acest6 riprrsrrrc cetleazii. r r li z:.||II r'i|1{IiL stii. tliilepsiciglllnrl rnrrlturrrvrtlsir. ( r r r r r i | ' ' rr' l i i ) l )r!'( .falitri (cel t:p.. r r r l r ll r r rli. ii ( zt x.llit.I r rr rrrrr r r i i r r rrr .r.isl. variabilitlte postuf. lorricr'. (. r .. o . lr r 'lr r . i. . iir r. (tlisbutia. r r g.r'r'ison 1974)si cirro poate fi recunoscutti.)ttrt.rbild..ic. 'lit r r l. rltrisdbilt'rlcaltc rniir. it 'r lt ) lt lr t ) alr pol r .. r ir . Ii t r r Lt I r it t lI r i .lrgtr.r fpl.$lr . .tl\t ir lotalilatc rnust:ul.ll. kinezii pr.d. lent. 7. lotricl gonu'aliznl iurr. : r lr t ] t ilar nidalcr pr in a. .) l l) lit r ilp. atit trunchiul.r' ilupir|it.elte in realitate o boali. r r I r r .ir rrr llrrric sl.e.l.lC6ir.r'rr.lr rlescL.rie in adolescentil (Eldridge.r. (.. in mod alternativ. lllo llol 1li y(uutrlt:. .tlicd". lirrrlr in ou. rrecc{)r{1on!. it Ui lr .(' r' ol rt r Jliir '1 .11. tl.enicti mai arlesea) .op{rtog6??. r . nr r r s<r r r lr rr'.rl l trrl l i r I rrrI rr.r'i ur)r'(fo .r. rr . r rzl r' 1ri l r.ft CONVULSIiLE (i.. l.puttct.. in sufelil{o \/tl. i ct r o I ilr cllor r it r r r r ilr r ll rrrl rr ((l rrsl l r r r l .l. r .netrcs)nb lutltolo hnl i. siilt clot ir l sinl r ni6r r ir i it r voluni. . r lur ill.i lrrrlrrr. c 1i inlolt r il. ri{. li.u cazuri eil ccintefe3.i ci i .i v0irrlrr. irrl rncLnbrelc janpcrioarc se r'risuctrscirr pr. .. r r ll( .ri . (. or r r r r r r r r .r)zi()t\. . contorsiorrrrtorincit :icest ilspeot grotcsc a.rlr'.ii(l(f . lr l{. lllr r lr .19?3). t ii.i boa. rnelsul cslrr r. r t r . t t t t i ir . i l rrpl ('r r o1t . trici rnlnovrr:loilo olrlirr^ll spllsrrrului(irrclusiv r. rr r . srrrrin crrrsul svoluliei rl. r r lr .nrcrnbrului re$T)oll sornnul le abol.r'l0li( 'r '. JJrcrnplulr.r'e capul sc plaseaz:iir]tr.irrilbozo in lordozii.rlri.ri l.. irqi . r . cl! r r ilr t r ilr . luzilulrll st'c11s..rl . l( ] . rfrrlri. lt r r a cl. lr r r i. 11.

rrrlrrrlrrlic. (pgloyier3 'rsrsr rriio.irnr.(ir.lcDrile .o rt' cunoqtinfir.dcsci. lrr li lrilrrxrf f/ir lrol..o t.).r[ r'tizr. silrrlromul lui Patau (trizomiu l) s:tu ttizolni:! li. 'gr.rrrrrrr.i. tr l'lrntl tttic llclor prtllrgr.rurkr'i.l.)xist[ insii. fon'o pot .).cr'tilol rcsplriltot'ii uJo frlt.r'(itrr r. sau. ltjliziIr'o tlo ocitocicc. s).rltlh.rt. lirtrrl. L) It) prin aJenl..Io:mlrlfOl'lllll{.iu'ni ttctfu.'"uri"l.ulrri lrlirr q. ir lnror crizo conyulsiye in crtrsul. rreos.rrptivo lr.ctrnie..ri ln ltr.il nou-rriiscul. 'lr rzi(irrtrliklrl.u.r.* .u ..o 6i. aJeeliuni." pl"_ lrrrsd illercnllie..epiGpsiato"l"o'_"io"i"i generalizati. rrrirr lr. anxietateI l)). hidriazb.tlr..lt 60'/.ri ittlli. T Cott aul s iile.t.i ottrclru.rrPilo|tic:i" .pt.i. nr).r.so)..tr:ral.irt ttlt lunttr(\ oa.) nu constituie o veritabili'epil"pri.ltoltttl.ataetiopl.L rtt i tr.rct. gra uitli ad.rin aplenlitizi. este rrorba de o cridd. (epilepsia tonico_itcinici ir"*igu"Lri.lopuli.gpilupsia f|rzr'tlr ctre sc repoti! dc o aiurd.'*lffffHi3. )! ) .i l&"'"t#. rt|||(||{|rIruI lui Erlwards ('l.u.t.rlr..Nu tre.ur.goilirrrrrrrl.hoi...:fi'Jifilj"...Xf:.f i.i a lui Tu.a (iuolrrsivil.tur.tr rlr.urale(fotrtc frccvente lil sugar.). 1i tel&urfumoza 'ltrnrtlrLhol. ll|rrsc srrrl(xilrt. aprtie.eaclintre .Iic['.urotrrle. ioo otc. tremurd. crnnic.*txtd i ntJiilt.iv-orrrofionlli.i. lopta.)rtrr.rr rlrr f...#?ljlli".u d. 1{)rior} ohr)i(:.n.'ioci ri sa. 1071).Le.l.[t rl{\ lrlluurli gosl. cxpulzii lrtltorioilso (prczotrlt. Astfet. Caro tle obicei se confuncli cu epileprrirr.li trn. cerebro-trigeminali. xli|lr. :10 $ .uztLr otgrr. O crizi .c de pl.m.irr. ln fal.vul liln'.)nt irJtcelulelol belrapancreatice).' Ibcr r.l. itt l'itttr.oxir.ril.. lrlitrs..*iir[. lipotlistrofiilc sauslingolipiti ozdo (irlio(iir. lrrllll rt'irrlr.. b) Malfortna!. l:rrrrilirrlii diiuzii ctc..a-rlnei crize conrrrlsive.\tumar de d.l ckr.u.lo 204 r.iloy kiltoglicemtca din hiperin.{{rg'(r'. itrlrrrrlilrr i.rirrrr.f. sol. rrrpilir(iu tlo lichid arnniotio.turl. uneori relativ ulor itt contextul semnelor .. iror'{. s. ir.irri : l-.. irrrplr.' r. boir. nu:hr.fl i:llii' i i.lrrlrr llt.ri de ag! il:li:."concentrare ilificili.l Niutlto&me rirljrrrrrrrrl lrri lt linoftltcr.nllitre mtningito acutu encefa. munopot'o lllutalo do tlcga. tt(iriLc urenl'ica.iOi** ..t. ads i'ouiir" u". .zele epilepN.l.izit..p.27). itrrilrlrr'rru..ii p.rrrzir. rrrorr60f.'tii'.aii i. \r'rrrrlrf <1) Mu.ur. rrir.lrli .). rlin.tbolico $_..lt utu.0.ittd.o..ll'lll[) propriu-zisi. ll\ Unele conrulsi.nl.t'|.L._"o puor.l(ic.'o pot prod[co oncelirllopll..abilirii dacXeste g" d".rul ..i de h.c{.hn.trt ilt tr tr *in.I'txlto sl'[fio orlrrr.rr..icrr I ) lll tnt.).llrri Itrrlrr.r'rvr'.i: r.sepune in primul rind importanta Jrroblcmla sl.)itsiite ah cnceJo.b.pli".aon otu. l. \rir('ui [i colrb." sau numii lrrlrlizitrrl sl.metubolicaeraLlil&re: ftrlilrrriotrrrr. encefalitele acuti)..hr| r. do ascrncnul l'oir. l'r. rrrrilrr..tll {l|z\ ()fiii...".n.t.. lrtrhrti sii Icctrtrolril orn oonruls.Itirr. ele repetinclu_selat anumite intervale (r)rrr."._ca : so-noterrali. (\ lil ttttgrr.'' "rtrU.ecl.r en .ut .' tr. rirrrn.iicu oalo copilul mio pr.1.d.J.nru]iirtutturtltn' (i.uieele conaulsirse epileptice 6) centoutsiile i i n. .tr.il dou[.ri ale formulei.rrliilil..hl."-i]"3::rj.h) Infec!. turicefalie.atac.ju.o l'rrrcvcrrl.r.r(r|r.tril.c.ice conuu. .nJactoriprenatrali(careaunoliouirtitrprrr.o..irii.roblcme de diagnostic etiopatogenie gi topografir: . ni "..i pugin frecveni.rnice: a) precesiunea crizei piin unele simptime revel&toare: 1rrIn.f 6-l.pit.a. citeva elemento care ne pot orienta asupra ulei conmlsii li. "r. strlin.llir.).iiIp pnrloarin" lr.1")11.rrlrri.nqo.trir:r Vottt I'oztttrtil t:rrl6 rrlr Ilr\lv(!ll. l. piridoxin-tlepcrulcn{. sinrlromul lui ILutnup din por.' : 11 crizd. rr *irrr.brirtipsihie.llil. (pt'irr frr.xrrrozrr) boli infocfiol.urii.tbur.rr rHil lio tlt oligino llfircl. dimpotrivE.trunrr.. angioame (28o/sdupl Arseni 6i colab.Ifor. hidatidozd).[oni. o plorp.togenice 4n.Lep lioe .lita : ba.r rllI rr.rl0 tttlrlrr rlrrr.siol i il..lrL olt ltI Nl)itsttt rrl gLllrri..iC.lulo1xtl. 'sirrl.I i1. rlin boola lui tsright. rlr forctrps.tt rpi.i febrile.) (r.atente.liu foIirL'[.liri.s.iu.A{:l{.ulsie lresp"ctiv tonico_ .uni.l(lir(ilizorni:r. I flngem atjenlia indeosebi asupra oo.IrrrniIirrIIr.iradioli cu rulit{ii Iioontgt:n.scul.F.oirc(io rlrrlllrrrril xtrit rlr.ctrrt'iotro nrrpl. gcnetiae au tulburd. rlrrlrr'i.::::l:.rtrrr.. lucticc ntc.rdri.ioutcrint'r.11I.la.r..unci afecliuni acute (eniefilopatia urerrri. n icd.lt:r.cd. precum l-r crizele convu]sive accidentale ("o a" priJe rrrrckr conyulsii febrile. t).<t'rruckrilr.r..a. survind.i) Afec!.lll..' t'r.i.. prolurrgit. tlc pla.1.ii materne(lat. carc produc disembliophziilc {ct:r.ii cerebrale (microgirie. virnt'fi. ()r."o !i t..a. rlr.ii3-X.rizornia E sa tlizorni:r.epilbpsie.lit dc aminun(il.oidick0.lrIrI rj rrrI IIr .. alteori imlrlicind i"""stigalii Aeoi.tl _lrt rrxpilt(ii rlitt crr itt co rtrrti1tt'olrtngilo.rr.yrr.1..ii virrirrlrHr..'\f"n. I l t'(. irclerenfi. CrirJ" . itr. opora.Tttto-ceraicale. c) Anoma. rlr.ii r: r': r.Mani. p'r Jil cxistti ir. pi*uJbniiop. tnlllirlrrlr.iTtri..lroDtllii .fttuk ltrit irloorn1rrr.\pttt lu. rrrrrrrrri. crizele de.2.tt i _ (prin factoli gcntrtici): la.ntennktll ou (vllirrirr rltrr -Zfli.l. lilsrr.nnontgi.atp. li\ ( ll il { l ( ' S l V r t a t e .cnto bactcricne.. i..ira la sugari.iorr.ci asu.Llleence.lii occi. oxiccfdie.i r..lrclll.c on. cromozomi. oit. richettsiono.: I i l I .ut' roc'r.) .ti. ic1.:. rrIr'1srLlil'irr]rrr}iu|ir{.. ruril. .ccnt':i1.t'it.iI ep i. A"?""r. qi de dezoricntare.:'. zlcidernia hiperfolicii. :.l.(ilL!.I.pllr. lb).toama subd.i otr. cI irlo(lxrJ.rl'rrr()zonLiu.irtii..i. Ittlttlrtrt'lttt|t.o c:urzlr ooir rnlli 1t'rrrvontit llr rrcolsh'1.lnnit) n. sti. irHlisi(. k) '1'ttlltu.iu..jri rlirr piliglrrrt rii s1 1vi. . k. rlr.. llrl (liurolrol el. . un c&racter iterativ.tr ott irgii. ii ) I I em.borator. rr.. 1rI'rrftttuIr.r''i. rtpol ttt ltolrol.:j::]l:!1"t" A . a mernoriei qi a inlelegerii unor nogiuni abstracte. tchicardie.i.Ittovocirtullritr:oircullln"utlooortlottttrt.tcLlcrizelor convulsiyo . rrrcl.ir nr.'.{rrIr')tirI fonilpirul'icii. olrnl.rrr' n) ALli faaktr.t'i: rtln otiztrlot' opilopl...i:tnt..Lil sittt tlo h.vr.irr.. litl.Lrti (.rcar€ahiporsincrcni.faloptali.lrnl.ilntc. Itrlrrli) r'gl.{iicrzilricne (prin soltimbtilo ltlrrscil rlo pro .conaalsiud. 'carepoate {frc{. scafocefillie. Gastaut.:J:...1"b (i.ttitnotrulliirloculrl orrrIriIir111|..rlii.('rfitlic.rmpsie p"o"pui"lif tolice. b]oo:llcit.1icola.ar'.s tht sLnolol.tlrii l.l ) Putapitoza(cisticercoztl..r'l. ti) AJit.tey. .(19?3).rl itrl. drlr orlrolutooli pol..uL gi clin kiptirinsulinismul orginl. mai mult sau mai pulh cronici {i care rr'zrrlti-r. dtt ril.irr. . rlrau rlrrlriprl ltrrlt'. pinr).iiirrla.zitrLit 0 cr. Z1 Coo ii t xiilt din tu. ( lltirrli). ll. "o+? "pii..u cro obnubir.srltoli or.ifr ist. Itrtrrlr'.pra norzci. a unci populr.i ambrionare6i.fJ). ltttltr'1.iJ.lt.r'c. ri.rc.i i!(jllrte sau mai lungi).t. V l.itr H|r.ice. vitlext.L. rlrr.b.i.r. r'rrrtr. lui Lind. rltrrlrxrii..io. lr.ropiii h$itlt-plitita.l. f) Atte.ir( hi.r'iiombrionarc 5i fctale) : a) Anomalii congerlital.ivll.iclt ('lrrlrrzii."e veritabile :rrr.ilo (tlilr. lrrnil:rlii). . rrrrrri.19?4). gtr lril. .liot'l.4fi. l)i(\r'rl(rrrr r.llajorita.r..o.l.ir. itli0{.iu.I'l.ctori itrlrtIlrrrrl.srr pr.pi*r'r1e.a unor simptome interorilice.l.s.!tiilzil s1t rsrrrril rlr.t tian ..sp/rsl}r.ozi).1. boala lui Niernlln-Piok lrrrrrlrr I gir. (i"oo t u_ncftonal sru ca.(ft.j.lo)... lr. tlrxri.pHil lir.i"tu cum nu constijo 1rr o voritabilii epilepsie nici rcpetalea mai-muit s.ra'.r.y-Sacrhs..feXale .r.irii.isrrur II IIr. rr) l'rcrnd.nawlsi.xrqli.isiilrnliir.LiIrif rlrri.r'o lt'l.l)itgnosticul se orienteazi.rrrr (rrr'r.). viroticc.ln.J rmi.).entiei.. patiitalii.lIrrr\rl llt[r1rylrrorrvrrltii.piatiblrzir.vrr.. neepiLelttiid.on.ltir paratitara uLl rnunari( rxoplrr. rr. rlpl.._$i eop""t"i" "1i ffSZ6i.o lrr rtrrglr'(Arsoni . polenco{alic..rlytrttt. st[ri . rti n' i nt ) or tta! i o . t'rri..llAi()rriLliozir.rxluciibilatcral-siuroirioo (. t'lt.t tll.

.t r c ulro geno l \rl ro 'i{ . tt illt:ttin.ttii r:tt. ls iil.tttr r r l i ci i p o l l i :r r ) l tttr r l i r tl t ( r 'r r r . r r . .l rl J o ' ..l i i r.r tzi o stL t tr tr i . nrr' l .r tl l r r ..i rlpl.li si un sindrom rr..L r r tl ( |tr '.. 1 .r t l l r t.r.) t l ttl tt r tt i . l r r i r r i i u l c p l i n i k' ( r l L r p i i \r si l r i tn l i r '.1 lrrrl cr i r r l l r l r '.'tr''lsi. r '.itt.l rl trLrl .il.1 .t.Jult lrrirr r. . r' r l' ul llt r ir ' ttr. 1 '.t r i l ti .etiologin l) ecisii--ptritru riiagtrosiic -tnb(.r r :r I. r l r r r "l i r r l tr r l r r l r . / i . il. r . 'Ir '.rlr' lrozilir'.Jpotcl l l i rtl f' e\.Ii ii r r l .t i i i cl l r r l r .ti r . l I )r)\ i ( i II si l'iisr.t't. l .( i r n o l {) g . .l r .u .zD i .ripr'.r i i tr ti z. i r | r i r r r t r r r r i tL l. . t r .obl . l l r fL l ( 'r r i l l i l .l itc acutc sr:cu.rrl l o r.ctr ti o .!o rorba 'il rL . '.rqrl e s21 cl rcl i oi ahj l ]ri l ri rii s r .g c rrrro rrl rl i j rrir.Il 1 ) r .] .i i r (1 .:.r L t'r .l r l l e 1 . r r r 1 r l l r c k r L l tti l i l tl tr r r r o l l l t o stc tcl .ele ..r l r i l r r '. . r i.sci o l r l r . .. r r '.i i r l i i . i x) s[. {hrpit ..nso!ite de Jcbrd si de samne tlo lti. Ir t'.:| trr/.\.i r.rl r.r l . r i u 'tti ttL o .of i[iu lin sugal se rnarrift st:i rmr'lt urai t.D tn l l n r :rl L . ( i . n u l i i r r . r r I rr | . {1 r 'l c ttt tr Il .r i t .1 ip ..ri1.l ttn r tt xttIr r i tl t t '.Ii l r u r l . llr t r | |. r . r rrrrr .c ci r i L ci i ti o c l r l r ttL ttl t si tL l i l .l r 's r r r i r r r r .ioas.trzri _ Iri rr :rllr .r 'r 'tr l r ' 1 '.. .o g r tti i r l t o l r l i tr r . {.l i r i fl l i l tl l i l i i i . r L ti l l c co l vl i {i i r i ( .l . l 'l l n {1 1 :i i l l ) r i i t1 .Ir r l.t.r l r 1 r L r l r t.( tl r tl r i r l l t l L tr ttr ttl l L r ts0 ttl '. Ii i gi l .i r i i \ .r ( r r r r r r '.. :i r 'r tn tt r l ..rrr 1(tT9).p i l cl r si r r p o sl l . r '! i l ( .r '. r : r I t r l r i l .i l r l r r I) I( |L |.t. . i .lu.( \tr u tti . 1 :ri 3 ) ij i rl r\i s.r i r r o l r l r . ' r t rt I L r tl rl r r '.r o l i . r l o l tr fi l r r yi l r u i r ttti o l ti ttr i l r . inf... ' 1.i i r r .rs:rclie si EL..il. r l r \ r y 1 1 l si i .r ) r 'r 'r '.1 ) tl tu l r ti r tttr . Irn ..tto :tr . tl . l t. r. .rcazii.r . r 'r 1 r ..b l u t: .iiIr'Jr (.r .oml rl i l r.1i. r l i z l l ( .s i n ru l .vi crarrienilrlc rmLltc uri c. ( l t i : r 'l r u r ttt:tr . (ri::t[t epi\eptiu i.'r. t( l r. . r 'l {l '/ ..llri:tlt stn tu [. r l L l . l rr .r i [e p 'l . iu.i rl i Z :1 tlrl Ii l 0 r'u r t l|t lr ' l. rlii.( . L tlriylt tl o t i ce so tt'l !'ti . l i l .lctre aurtii |a.L l l r . i r r I r ' r r lr ' : r r r i: r r r(i ritrc l rtri t. corioirteniriuita. I r r I l r l r . rrrri.i r . t[u ]) fl 1 1 fu .rttti t r. . r r r r r r.i l i r' l :l * { l { r ' ri l r.) . .ilus Oin bofilti rnononucrieotra infeclioasi. .i cti zl r l r r r l r i l r .sebi p..n l !U p n r c pi | rrnri .il rr . o IrrrtIIri IrL rtr rl r.ttttttt i ttl ttr 'r r . tncDillgitelo cr rilrrs C. res_ hillctl.r r g r !ti i | )| rI t rr rr I rri r.r l .u l s i 1 .liziidele.1)ilrt)1t(i0 s:l .r r r 'l r r l .rrri rrl r. |I rrl ' rg i rr. lr) llr cl i zo o p i l {r p l . "r r r r i l n p i '1 . o ) . l r i l tl g l i o t'r tti rr ) . s t. r l o o l r i c|i r r r .r r t|l l r l l o l ( l {r l ) )i ) ( i ( 's i .l r "l ct..rrlrr.r.. . ( l ) .r r i .rrtrnl.r i ) l r i r ^ si i tl i l .: r lr r lr .c co n r tt. i 1 ..r r r '..otrrpl rr l r'. .g r r r r ..rnt :rrrrlriguc i. lt nl r In . .( i c]l 'l ) l l l l i . . <r p i l cl r l i l r r tr tl tvl tl si vr ' l r .l tu :r 'l i l i i r l * l r ttl i ttl ') .i :l | trr.e 1r. l r l r l .. i i r : l i i 'i r h i r l c i n l r i i .r. .r i i si vc i n L 'r 'i i .!r p l i r . .rrrlog|iyrnlf_.:ir. l r r . .tt.l t ttttti..pci t pl eci zi .fenl :i t0 si i .' tr. iurr (x)nvlllsir.r r r l i 'l r l i . v r. h i l n . nrcningita poli. u i i r i i l r l r i l r r r l r l i r .l .) l r 1 .r l t. i t . l l :rz i i Pl rp i l l l l i )_ i :10{ lt) . rll'l carc silt e\ it{ter}lil.[i ci i . l rrIi rrl .tttl tl 'r 1 . .trrrrtr rrrrr..r 'rllr '. r z r i .l . l 1 ) 7 $ ) . l :r cti zr 'l r ..imointoclia reocntii)...g { !ti i i). .r r .. :.rrg i l a .o t'o l r r '.r:rliolicir).: l t) t ..1 r t t i .r i ! r '.II().i i ) r ) l i . r r .tl t. . c l i n i l i i . f r r r co l ) i i l i L r tf.liruriL.)i i rL l i L i i l i i r. .) r. I r l L i .rosug.. l .i i l l t t\i {tr ( tr i .ri Irl g tc s i l i i .CH trilbure sall purulr. i . \l tc l e s i n t e l . ttt. i tttcr l i r r l r i r r l tr i .l ri rrr i rrLrrtl i l i rl ri l ri r rl i zi i .r.r . prin. 1 .tse (rto obicci . .. . r |t\t 1 J tttL . ' .i l r u r cl l i L r yr l . r t i l ( r :t.i t. : i r r 'r r r r i .r I r r r 'r l ' r . r\ntecetlenteletuberculo:rse famili:rle sau (indco. r. r r r o l l r : nt i ti r l i l i r |r 'i r i r l .uringit.1a r' (rnt.rcrrl r. r t . 1 t ! l i l t i ::tth tr t:t. i. l l t r r i l ( '\'l l sr 'f l l i r sr r t ttti r r ttl o tl ttl l i i . ) : i r l r t r r r i st. oncefarite sau mcuingi).cidenl_ale'.1 \l h . ..icr!.\ttg i i r l l n o I i ) Ir ) Itr r l Ir r Io 1 r .l u ti z.l . s rrl r.tl r i .r r r tr r r r i i o .i.i n cIi z| r.llnr vo'r r.l i i l or ci . c1 ti .. l i . .t:1i c. r r i r r 'r . (1 c l r' i l r:.h . r l tr tr .l l n l i yo l tl i . I t 'r l t y t i t t t t r t r ( tr tttl l tr r ti r r L l r . l i i 'r '. {l ) l l i .\ti th n o i tl i i c I r 'r . r rt 1rt .r i r r 'r ..r r l .rr'alsi'e crL pie'dc'c 11ornnoqtirifii.. r r i {i t.tl i ) t( f o i i ( fr r h !i l zi i .l . o tt Ir r ttr i l l sl i i . r . }n . rlirl r..rrrrri r.r' rlcningitc.i o :r .irot. r l t r | | r r i r i | 1 1 rr o o r r i . r r i i .1 r l l r .. yi l .|r l .rt' . 'l r t) i i . 'l r .ct'llicc.l 'r t.ccipiiate" . in grcut&t11.logicr..l l . r r r r i i r l r l r r .nl'lare in cursul urror boli cruptive (rujcoli. iar l:r.t. r r r .i l e l ..si ttl l rr sr.rir{'r. ev. . irr cirlo st tlicien'!. .. h i 1 t. r lc l tp t ..l i tl i t."r i t. irr c.t L ct" ( .. cl r 'o i ttI l tr zi r tu r i l r . nroningit:r herpeticri) se manifcsti..:r.l l tt'i i l r tr tcti r r r ' ( r 'czi cl i z. ..rzrrr r r pir l lr r r .tr l r tsr tt'i i tzr i .. .(. s i i r' (l .r .fi r vr r .'|r i ttr r r 1 r r r .r ctti i . 1 . l f)?ti .. lrrr. : I I i r I r .r r ') r' Ir' I I r' rr' r' r..t rzi ti un .t r r r r r r r i r r r r r .i il o zi r i o o ( j r '( t) t'r tl fi cl l i l o l tl . lri:tle tpi[r:p!lce rt)ttt t.. I i I. l( l rrrr s c 1 rl ..:r tl r ti ( r l o tn l i a tl t t l rI . .r ...r l r . r .. Ii rr r t | r i { \ : r ln.eilea iir coirtirL.i d!.()l u_ 'r lltir : r.tu.It | )| i t. l r)sr.u r 1 i su l r .iazi gc.ttti( p .r r r r r l sr tl r l r r r 'r l r r r .l l i r tl . Igi g. . 'pt . r.tttL r r l l i sr tt ( i fr l i l i i ) . 'l r f ..r 'o 'r r r c i i s i c o l r .r :r r l r . r r z ii o . r l l t s i . r l ) r l r Ir l tr r r .I t i n tn n . tl) liut:tl^alite (rctttc si. .tl tl L ) .ill asocid. 'l tu t'ti r tttl tt.r 't'Ir t'r tItr r l ) {l i l r l ti r ' . tttr l ttr tl r ' r 'r t r r r 'l r t l tr r' rt | | t.i r i r L .. . ll{ t 1 r i 1 1 ( ' .I i i it..'url Sacterioiogic. p tL .. ) l tl . lo s il1.tLsltboclit(i.rl r.r. t rI :rj . ( l ( 'g Jr r l l i r tc 1 r '0 g ttsi t. . .1.1 1 . r 'p i r l r r i r r sr . ( t r : t r t t r .ttl tt. '1 1.r r r r l .l si tt tl ttr t.r .. 'olLzi'rrlh l rt \l lr . Itr I' r l ( ( l r .) t: r 'l l l t n ttl .i.lingila Lu.' 1 i .Iri I.l r r l .r r : r r r .perLet:sirtne intrc_ .r'rrpl ilr'. r l' : r:.i i tti c srl r.. lrrrrlrx'ilrr'rii' rrr rrirus Armstrong I mctingitcle dia bolile eu linillotriop l IrrrrI'r.r r r .tti .l l i !r l l .. xi i :l tr t r t.{) l . rni rt. r rr:rni{rsl ii. c:cliLliteinf:rrrtilc.r l tti 1 r ( l r . 1 . Di:rqnostic*l cste dr:osrl ri l rl . .l ..1 s i l.i . I r i t .l t) l t. Iri Irl l i ci rl .l tl i t. : r r ' .e.r r .r . t9 i .r rrri r i I rr lr ll.h i.rNlrrr:r'rr'(rnodificareastirii gcneralc.r i r ':r l r r r r . i tr l t tn t . | ' .l . ne orienteazi ini]eOsciri spre rrnniIrrrrtr. sirllrori meningr:al osi rrrrcoli r. I i' r .r 1 1 '.l 1 . r l) i i r r'p ik ..r'crrloxsi.urr sj p\-rti i 1.rrlri. 'tt l.r 'i r i .i i t.l l r r I r [i l i r c i r r tl r r r r l r r l 1 t. \r i . I I i ttI) tII tIt) t|'tttIt r l .l r r r r r lrrrrr . r r i r l t r 'o zl ti r tr 1 sr r i t. . L r t t t .v ..l u.i sr tr ttl sr i .I l rr.L l l l tt'i t. episoadcle r.l . r .rr olize cont'ulsivc asociltlte. ( rr r L . ..r l l l r r 1 r |i l r r Ii i Ir .lirri. rl rrr s nr oi ilii (P o p o rl c i t q i c o l tb . t.r tu .:rI i rr D i rl r.prin cliirrlr. . j . . l r : r l r t t t i t : l ) {'l ) l u t cl .tl tl r ') l l ( f o !i 1 'l l .culoprinr.riz. l ri p rrl ri i . tr . l .ti t.r r r r Ir i r r r .si r r ' 4 ttu 'n tl i :. . r r ' l) r r i r l :r r) rr' ri l tl . .r i i l tti o tr c si i tr l i r r . _modiliciuilc.r i .rrj r uj i rLl cl i i l tl ' .c!.l rl l rr { l : r .r r r r l . .se o}r{ilt urr J.i tr l ) ( !'si L Ih l r tr o t |. l r r '. {'i r r r i t 1 .l i 'l {.i. .. irrl i I rrri'rI t rr .. l. tl r ttn t' : ' l 't i .mnel{j nc-u1'(.. r:rhicerrtezir.pl.trrj | t.rrui }rri l l i r* ' stei i . t t t i r t [ o 4 i l r r ]ti l ( r l l f i t'tr . i i r n i r ll fi 'i r sr L r rr tn i ti tzi tt o l t") . pc4ruI' i ri u qi col ai r. r t . r 'l i r L r r n i i l i sl ) i i r r i :l n i r ^ n i . t 97E i l ri i c u l i Po l e n r. ( i t i ) " l t' ).r. . ia. r .rrr. tl ct+r 'i n i . r .i) rlup:i varxrinarr: anti.' l rU r{ 2 . l l r l . lI af t ' < : f iuni : tt) il[::rtingite qoLte_])xu.1t[ent.e i n s L rl .r'srrrrrl.r.\' t .i .1 r r . so L i l r r .r tl tl i n '.tIsr i Ii r r r '1 ti l r .Il o .r l l r l r r Ii |l ||| Ic r '. deb[tn1 insir'Lios 1r..l l . .oul rl l u_ l i rrrrrl lr . t t t.'r l l r ci r 'l r i l r '1 r si i 1 r . c r '.i cl r l n l l r 1 'fi {}i r .mcnii rluz:Lli. r lir r ar r .r 'tX'ti 0 i r l 'i tl o q i r tIi <: ctl l r tr 'p Ittr r l Ir 'r .s i rl .L 'l tr l i . 1C 76. r . ll..:.r . . l i r r o l ) i i r l l r l l r r tr l r tl {i \ttctr i r . ' t t ) 1 .. r'1 lNnce.r 'i {r \l 'r 'i r l r i r 'tr r r i r l .1 .i i r . s i l l l i { 1 .intr't.L r t.i i i i i r '. ttl tttl r r i t I r I l : r i r r r |r ' l r l tr l |tt r l I I r 'i r r i t l r ': r t l t ti o t.. r 'I r r 'r i r r l r I.t r '. si tr l .*are: tj Unele . '.tc t'r 'i zl t sti b a r . scidc'e:r. l )()rl lir r ili' ir ' oit lt t ' l L :1 ..l r r r r l r r '..u r r r r l i r r r r u l r r i . r r I r l r l r ' .i l c r ttr r l o l i i .:r l r t. |tr IL i r ...1 i n r' .r r . r.r .l i u c h 1 h a l . 3 pu.l i i l r . .ilt' intruLlc'te. t1 llnx .. r )r tl i rr. r r. } .J n r i . 1 t 't 4 . l r ) l t'tt n l t ( x.( l . n i t t i ( c .ci . I r t r rz r i .o l tl o t . sl l l ) si .r l rI:rr.l r r l r r r r .ii.i p l r . Iir)r. l ' . gcnerate 11e'liL:b'ii1 'r'. r \:i l ) 1 ) r l tl l l cl co t.6rr}ort neuta)r.gite trtberculctase. I) l tl ) r i \r 'l r . r ' l:r)t.r tr . ttt'i L ttl str ) tttti l .rr I rrrt.l i r l l i l . r ti zr .izLrcpileptico). a.ttt. I r' r rr rr.. .r r l l l L r i i 's ( f\l ) r . (rrrrrr'z. ..illeninltite rirot[ cectt lir'.cttr u 'l r l i i r 'l o l l) l .1 r i |r '1 r Ii i u ..z.u tr ti tr Itr r 1 r . r l r '.i r 'p i l r '1 r 'r i i l r r r .rl t il:t L(L rro?il.. . pr. l r .nl.t.. r r r r ' r . l l ) t'. l r t l i l tttsl r tr r r l r tti .lirlin.tu l i e l i rr.i . r iilit .i t.r tr r i y.r l .e c o 1 r. suba.c ' ' l l su-r. r i r r r .r'i lc EE(l . .\tso i L i i n i r i 'l l t'r i 1 i u :l fi i r [c1 r . r .[$rn si . precedat cle lr.il. r r r r l r t r l o i 'i i r r s.i o t n r ttl * i . t.. [ : tIt co r u L tt. r l i l r r Ir 'r 'l . r r r 'l r r r r | | l ] t 1 ) i l r 't {tr l ) l tl fi i v i n l l l .l .L si t:r h t'i tl i g i tr tIl i . i tr t'l i l .. ttr l l . l 1 r .1t rrt i rt t { i r .l t'.l i I r 't. s( ]u tl l l i l i tr o tttti tL l tttl ttttl tfi sr tl . r l r '.i .'l r r l ' l1l.t .r. tr) Alte colmlsii {ebrilc pot sir. ''r r .i s!) l ct1 r . l ) tu t) t:t') J :r l ttr r l c r .r Io L l.l l l i c r .r Ir tr 'IttIr tL l r tr l {.rcvc}rN tlecit ]r.1 i 1 1 6 1 "( r l r r p i 'ir ''a cci n i ti i l cr r r ti i p o l i o ttr i cl i ti tt:.rl l l rn trrc z i rrl .. il |onturtrL] clitric crir. c u r t i l m:ri l u 1 1 .

ileDlice sur\. lililii. r .si tfuai. tt eurochirurgicale se in.. !).onicd.rllrra{ii.scori s.. r r i . inlnl. I. Ori::i.{r'rnni1i cotab.r'i(ir lt. r. . l1)73. tlizclc con-vllsive generalizate. r . lt) Abcesecerebrale I c) Ifai rar in araltnctid... .tt r| |||It .sinl deosebit .1. r .r.t. Cei(r mai r'pilcptogene tumori cerebrale sint cele situatc in vecinitatea zonelor moiolii .i1r llitlr'l t irl (.r' i trrr l o I 'or r sir lor . oligodeldroglir'irr)r{rl{'. cit mai ales irr cr^rr.ntraparellckintdtos (netmuma. r r'.ior:ltntirii mior:l... Lr.Abces ccrebral.. (i. cncofirlopa.s. -4. n.ol b) Meningite virotice (vezi anterior) . Arti.{). r. il. 19?8).localizatorie (Arseni qi colab. it : t ou ( r 'r r r r .rrrl .li"r.i. r lt ilt plit r : it t it t l.atela. r r lzli. t t t . r .ilawiorhir*utt. r .plito in. 1. 5. i. Tsarazitozele il l1l')1.pilepticenn pt"ocesela inflatnatorii.. :liit iu pelioada acutl u. r rl . ([t17.f ii 7.^. 2. t : t r t t t t e ( r . \n boalo Bturge-Weber . ij.[1 ici ) .. li rriu r':r. rrl rl o cl rl l xl lr ou sulf ulli dr r ouliot r . r r r r r ulr ir .rrr. I ilr .icd.1!t.vi rtt.[\r..i cotab.lr (22o/o)reprezinti un prelios gimltornde alarmii.tilrrcscirr : l) Tuberculoamocerebru. fiind realizato de: a) Ramolistnentala otuntorale Tsseu 1 It\ INnlr. rri. fie focale. . . bo1ii.tti.lr. tl.i i b) It)pik'psin it0tJ l tpnrti dtl Lut r t ll'ur q Lt . . iih e.)it t . r sii.. r . lllir loLr j. dupd.in pelioarJa de tlebut a proceselor erplnsire intrlcraj rrir. ( l: .le (fcrarte frecvent . |ir . c.olclrrirlii tu. r .lo conLplicl{ii taltlivc (rbr. rr |ursnl rjyolutlcr proceselor oxpansive intracraniene (360/o) reprezinti (l{r lrrulto ori coirsccinla fenomenelor de hipeitensiune intracraniand. iu! .rterei |rrtrrl itltt irtternc si alc rarnurilor acesteia.ozacerebrald.rtrIl t' j ol rrIi ir r r r r r t lit ir r loxicr r ( ii po1 sii lr llt r ir cr izl r .n att..pilepticein cerebrale: a) Cisticercozacerebrald.r. .r)r si oonlioxtul clinic sint rcvolttoale pentru accste manifestiri r. dupi l.e.tI t / \ l'lr l. t:r'rrhttkn. l:rlrrllrlic poltali.&r i. . lirrl . Nni rlrrlii' irrrrrrrrr. (lri.ti.lrislUli.putind udpsea intlicl qi natrrraprocesului e\ptnsiv.).r rrr. c) liur lt lt i l. irrlilrrr.euJecli.unile aasculure neurochintrqicala lrrr lrlrxlu{l irl ungioarnele cerebrale suprateutoriale.r'r'rrlizrr..rrr si {.n cursul et:oluliei procesr'. 1076). lr r .ure ur. lr rfrrIr. r t .rar I tt. n.t:pamsire intracraniene.l?i generalizarc (lfio/o rlin botnavi) qi alte tipuri de crize.[otn. survini. or l. (.e d.. Arseni ryi . {ie generalizate. irgrinuo-sr... ii r lt r r 1t 1.rr. rlilrrzrl.zele e.. t i. 11 illr . ar l. t. crizclul.l. de focar.. .) . sirnptome de debtit. r I yr r I r .li(f lrit t(r r'(.upa.r'divf.r api.ulrtb.l.str .\l.l:r50o/u .lrir. c) Encefalite'de divErst: rrrrl.i I rr I ri Irr t .a.l astrocitoamele. rltr ll.ic ).r.cnitprLlr-un lorrlcxt irifeclios acut sau subacut. ( . t r lx.fal. rlrrpiL. 19?8). (irixtle e.(i lrrrri.rrljzrrto:rre.u (1v('tr1.1ri lcpl. or i) 1 r l) .ltt ttt tr.850/odn cazuri dupd .(urr.liaa An meningite g^iencefalite. r t .1irt.nu uitlrn faptul cL ulele accesepot si.r. ) lior r lr r lr r i ( r r r .icc.. \ 1.irrI't'rr'. in aneurisntele:.ult miri lrur: tJ I)itinuqit.\r'rcrii rli rrolab. lrizele epileptice prorlase d.ii ilil il: {l .l..a. triberculoasi. irupL. ur n ..|. r I tri l l tl l r t ntr r ltu.Lrrrrzlr. cu-tleosebiti.. r r l. ?n cazul crizeloier.rtanlo ale rnanifcsllirilor: cpil cplico (Gudrn-urLrlsson.Trebuie sd.iccu./. Debutul ictilirr. ll.Iu. . r l .uli. 1xr( . r . Ir) in irk*iur!.rizu m jorii. .r.si scnzitive ale cor"terului. cr r sl lilr r ir r r .itice.rtllitii(<:tr I i) I')pilr'1r:tt rrprr. l.dult(Arsenisi r. putintt ijungo din rolalul cour-ulsiilur-lr a. i r l.h aduUi. c) Unele hemoragii cet'ebrale. ii r r r . r r r r 1r ) r r r r r f l. r1J)eptir.rzl i/.r':rh. Orizele epileptice ca simptome de ilehut sau I.proTTt*irnl.cslor . (tri r'1..i r':ruz(. eLiologil infccfjors riplasinduse prinrrc orim-elc '. valoarc l. ul prinr. rrl rtl o' ): tt.rilor epileptiec postmeningoencefalitice clomin[.rlr. l. pirt'zirulLr-si rraloalea precisS. l | .i . r t r ir r lr lr lr . Ortzele epilaptricet:ascalure ss intilnesc indeosebi la adultii mai ln vilsli qi la biitrini. tC6Cr rt:rt. r .1C78. rncningioamele si glioblastoamele.:r t rttrttt.|itr i.a hiputcnsid .meazd r. ir r ..il I .qi in go'melesifil. .l97S). bolikt rlrttontnlite $h1t m.foarte frecvente l$ copii.lisnr) r.1.r.de frecventc.ll. . u r r . rkr cica. lrr oadrul rnanifestii.. | :. I'opoyiciu ryi colab.ocaJe. in specia.iilt tniortlttr. i.l I r.\.l.pitep. lr l.rrrlrlr. u! iilr t t t .(lr'izale. ( . li.i )78) 1 ls) H iilatid.rizr.rrrr.r. .luni sau ani de la sting_erea procesului infeclios (Arieni. v:l trebui sA ni ginaim h: a) Meningite srrpural.'. lr r t .nri (viloticc plimitivc sau secuudare) at) Meningitd..lt liltrtl ln.lrr.

ir t t r ilr t t t r t lt t llr l r i loill'l' iL( l( . t t l sit r t plot r t rl ( sl 1fori l i ti i. [ t ] 75): t lut 'clt : : t sul) li) r 'lr r 'i ilc i I r{. jt odt i f cr r r llr r t r o iur ilolii sinr lr .lu dorsrie il hern r. lr .. t r t t r l( r lr .rLrtot (r' rrIrr.r:i i l o t (rl i s t.t.r r. it r lr ': . I lt r t 's1t 'zii" \ 'isc( . I lu t 'r iic r lt lt 't t t t it lt li t lc o llzit t t r c r r t r ct r r t l rri l rrl i fcl i c. ( 'r t t t zir l l tol l rtl l i ri gi l t r r llr r r t 'r it 'i t 'itill( r li( 'lYil( t l .t ea. 19?2.t r ir I r ir r it r iI oIt rt It iI I i I ' t tr' . ir ur i. dt t t . cuye du. O vr r lillr r ic r lc trcvl i rl gi c o oolst iLuio cit uzalgir i.ci z .i.: r l ncr '\ . lr ' rrl i . t r ir .nor afer:liuni I i. ( lq. Wr ilt on.(l ririirirnesilu lirsinil) crr.z i i i rri )t rtrj rrri r. ir r r ljct 'lt lr .iriLrrio:lre rrrrrir_. lr ( lr . lr it t r . t 'lot s( 'gin( r ll1( f ir lc lr r lr ulr r i r ligt sl ir '..i. lt l : t l lt t 'lt . it ot ir lr r t r alii: L olr lilr 'r 'r r r r l: r .tut.\ir{cl. r it iir r i t ll spiililor t r t sr i". t t lt t i s|iit lir r lr r r lr lil|r r rrrLt' t' n. lr 'gy' r . in unele n:vrite . t 'lt lt t t it t t lt tr . v r J \tr-l c p t:l r. r llor r t . l"r'n r tlgiui. r lr r r . firsciriLlluluisliir't.rri r t r lr . r l rt tut' tt):.1 forrn r.xrr'1rr Iic I .fsau.tile de sensibilitete subiectiud.( .le. r . \ r l1.l o r t .ici. au t. 1r r t .' . l|t r r t t t |r 't t Irrl i i " .qidurcrell lirneinilnli. : dul( ilcl. illr lir niv( 'llr l i t I I | |{' | | i r|| I I i lt t it t t l f it t it r . lr r l i ' rtl rri rrfi -'r lir r r r ii. llr r lr 't ilr . clhiJicle c. sU bierlit al bclii.. [. precurn qi cu 0 coior:lturii afectiyl clezil. izr r 1 (' l i Irt ( {r izit t t 'r t lt . t l ol i i rl o cl t ( '\ ir qr ll) iir i llt t oxislit 'r '.r rrs. t t trl<. a . or r s1: ilui(o i rr:uul r. tmruLBunARiLE Dltsnnsuitltt*tCu PfiOI]LEN.r't.w rrrrrrrr rrLti sindrorn siritgornielic. ilirdur lor ruai (lc clampai . . r ir r r r . .o pLecizt rzii prczenla rli.!\ilt r r |r 'slr 'lt t lit t r t lt t r il l0lt ogiir iir i l) r r ll. ' xr 'lt t l r li. r 'gr '1lr 1. a crmplesiunilor rneilu_ I rlr.l \t ll'r . .rnure uLlo&re . lf rirli.i 1xr 1 r 't 'ilot iul ] |( ll'\ 'Ullli llr c( liillr r '.1 RIICOX{ANDARI MIiTODO]. [ . siltutlii in cwe urrrtlr c. 1ielul de inst nl: r lc zll dulclilor ' ( lr r r 1. Lllb:rri.:r ulr.lltturc rl. .1 r. r 'ii. prii inpari(1jqt:L lor. pillri rrr cefrl. r ilui r ospocl..{ltnliza {nlhirrli. .edoninr ntil noctirrnd. plr)Irie luui sinr1r'ornp rriet:li.tii 8i o l. l l . L. r ueoI 'i t t cvir t lgir t t .l ri | r.< i l r. i rtcnsit lt ea.. ()an r t Lr r t l.l :rsi i i cri acir alr nr : nt c in t r ei lr il) uli l] r il.r LLninteroSl.:r. lt lt t t ri t lr . hilt .reri. lr ir r ilo'ir l . slr u ) lt r t sr .(i' t | |r.jrnpl|simrilu medulare.. i it r llr r lt i'I i t r t sot t t r r lot ii. t r r l r:i r l )oi rrti i nur nele ncr vului in t ot 'it ilr it r l t ..rrr.l algo_ Il Ir|| {| ( ||||( .c piiltl. irt . t t r lr . ro i) f . cu. izit t t : r lr .i rlc lecunolstere a ohiccteltrl cu liuturul pipiitului. aibti o . r r r r lr 'iu.l(. . in irililis l rrr'(l1ilu. ..j dutt't i lqldtitit't :\t ttlll . r '.. tarita_ .t 1 rLrtlerilo mu:. lo alsur i! .. r .ii :rnolm r.zie prcp]. t r r 'lr lr r r r lr r . ininr ii r : t c.rroti v pdlt nl calr ar r csli llolr t r t vi i.-Il]loo ll]rLr{o ot'. t iir .lrrrlit0zi(r. .t. . llll . ()t'tlt)|a.ratitic:i a poiiol. t |t 'ili't i( i f i ir l) r t lI r l' I r r zii|ii f illt clr it r .ri rr l i i l rr l rri l rl i v i s rr!l ri i l i ' .i irrestor'.riclitci ir.l r' .IiLIr. z: r lr . slt . ibr i.0u1l{)rr. . .e tzl:lrnicii oLt c.t...)r' rl r: 1l . rtevl i t lgiil scir t icii ct c. r 'si lr i ir . j tccsi ( ' [ I iit t r l t t lr r l rr. r lt r r r t lr r r r r . St t t t it t lt t lt 's|lt it t lr lizt r t lt t t ct t lilsl'.'.l | rr l rttrl i ttllr l s. i { ' p{ )1i .r.rerile .rtoriultonl.<. lr ( lll t n{t l rl l r' i rl l srrr r 'lir r 'lt r t 'i I izilr .j..l tr! it r t r ilt nlt r ilot lt t 'r i. topogr'a{i. lt . 't il. tltteyi rdrlitu.. o agnozie t:}ctil:i. lt c t r r sct t Lr lr '. t llt t lt ol ll t . r t l. r t st t lr : t lt t lr ' lt . lr ). r r z t r!i i rl o l trl rl s trtr rl c l o ru ' r.itm. r lr . : .bn rd..t l (' rl ( r 'r .lI r. t t r r vut lgi: r it iil.srlmnalati poinihe eyoc:lrea unci .i lrLrlirrtrlit: ({orn* stnzitivi ri p. / r . t it ir r r l l t) I)urt t i. . r r r r . t t ilr ilr i.'r'rltreti (cuntlnut-. r 'r 'r r r l.l^. l. r .rrzrr{i l t rl o r iplir r r lt . t . i tt rrl rt t t i t lc llr lilc t t i.i. t lll{r ( lcr r t ior r it r r . l nr . l|1] l l i ri trr. l. ocit zLt ii. si. r r .pareste:iile constitLtie si. (i . t izt ir t r ' ( luf ( . J( lur 'ol'o) ' lilopt ir r zisr i ( . pot sd. . i it t dit 'r 't 'ilt ler r . cl ll I Irlr i . sl|ziil | liilr t l t rt ' r t . r t t . dut 'et t t .rri l i l rr(i i :1r t r lr .nlyut u. llr [ ut ( s1r r .uzii donri p0siitiiitrili : . st i 1lilt ilr lt clli t lc r t t r t i st t s. l\ t r : t lr t r lt r . cir le unt ) r t i uu llr i. .mrof _poliner-rito qi polineurop:ttii . c) Rela_ liu(.in.lractor Ir. a rrlri lrrllx's zostcr I e) drlrei.ili.el. r n'nr ir lr 'i. t ir nllr r l dc alr [ 1i1ir '. lt t ir i. .rtu rlc prl}utii. r . lr . rre face sri rrr. r i) ir s( 'r l r ': r zr lc r lr r r r 'r i lr r .rJirnvlJtci etiliccl. lt t : iit t ui l( olt t t ot ( lot i) t lt / / r .rrilil. st u.o. vti Ir'.s imptornuL senzitir: ilol.. oiarul de ap-rriiie. r. pr lI r lr r lr r ir r r . nnor (Guiblrt . lir c si r r r r lr r lr r rrl l sl ol l .ri ri . r rir r ) sr : it zit lio lr r . r .i l ii lr .: l rttrt r r t i t r r lr I t t I r t I t . t t lr ': r zr rt lir t gnoslilt t l.'hrlic (ltunci cintl sc colstrr.r.l) rlur.lntpt. lt t t lt .le drlrcrii etc. l. lr t oPr gr t lil r lt r r r. lt r r udir t t lqr r ' t t t t t t t it zi llt ilt t t it t l t I t 't t I t I t 1r t t t t t 't cI r r Ilt rl ' ' i t l IIrg l r r |r nlt t r 'Lt t . .I lt t 'ir r : r lir 'r 'r r t lr r r t il' i) r ( 'Dzir lr r ' l'. r{ixr : ?'ii r r inl a( lcscirr '( 'v( 'llI ( ) lii lxr r r lt t t slr r lr ilit r ': r r lir r i. . .ltarei1 rlc ciitre boln:. dar cu execcrbliii in p. i t r lt r t lt r t lnt ttl ' t' i ttttl rr lor i. I lt u'er eu. u' d: 'l tl rrtl . r t zr r lii] ot r lr r r cr r r : r . r . lxr lr ir t vii ect t zil s( nr zillii {l1r lt r r i'{iut r c ir .ilor snbieslive do sansibilitate ..r l ) tt" r:a algin.l 'tt t . lr . l) t t t lt l rti r r. clcci.l rrci si rrt s r Lr r in ir ] so1. c:u'aotcre. S rrl v ir r sr r ll lir ur r i t lc siinr '1i( r t t i sr it t r lr 'lt t lgr r t 'it lt t r ii. . r ' lr r r r .tornielii.ltoL senzl].culare rii ru 1icrrlrr'.i l .r I r . rLr. r . ililll t r illlzr\ ( li' \ r 'r I rrrrl rrl r. pul. t ul logit . r iur 'r icnir cir lot ( t r ot t I it r t lt t . st o .j urrg ir r (sli.r.n lt)4. qlr i. r r '. mnQl : .ae.lt ir t r . l )t(\' u nI .. lr r : r r r l rl rrtl ti k' r l ocaliziuca lol pr ccisli. ) . i it t vr 'lt 'sc t it iit r ill it r t 'it pr . Irtl tri r r iiI r r li. t lir t r :r 'lr '. pul r r pllr r .. . r t t r r llr t t l lt t i llr l l. 't r t lr t t t .. r r r r rr:rl i .i:tu.rni (c.slt:irle Dneei| alte seny. .1. . l l rr I I i. .e trrrrtrlrtli.Lar4 dlt|'rf i.ir pe|ioada i.r. {ii. 11'sr .i .lr) -llgiile premonitorii cclvicale s.tive fii.\rl r" strrr rJr-rl rr. .ry { . r 'ir r r l r r r r ' lr r . t ilt t ir t lt pit t r '.tn tp p .Lrcrilcr . l n l a polt ou r c( . r r l1r tl trl ' l ou.ltlnrr strrr rlrrttr.siringctnielii de ci'.rilc obie. cr r r t it r : xr ( it i ( l{f gl{'lllr .l d e c l c b u tl u n e i p a rl l i z i i fa ci al o. i\ r .:ri L t t ur r . .. .lristii sittttlii in ctre . iiLuncle r. ) r : lu {'..rrur lr.r.o IcziLLuc r.ice nle u.ior.rl j uutt cl t er aiccr l) ij. l a.est c dlr r er eil cn loc: izill'( 'pt r illilr t t 'it t l t t t t t t i nct r .. I lr t r lil t r lllgiiL' lt r t ".si i l i o l ri rru r. L 'L.neurologice t tltx'. iol'o( . l sl rl) ll r iif elil. t 'r r t 'lt . : | . r t t t sl il't t it . r I icr r {ir r t r t I r ' ' rtl r Iri nri . . ptonl s.u1ti tr'.. t r clluie 1o1( leauoll sii pt t N. lt 'o r lislir l. \ r sor i si ( ) 1.rt u.r pr.l crrrrtrri l l rr r lt r . 1u.sittutlii.). 5 .[. r '1r '. ziilr . t lt t r i. ( . r).l i .ri ) el gi a i rr' rugural d. .i.lv-* unei irrcrr.lr r r t r r lizir rt t t r t r i t r t ... l. qrrrrlirn 1i 1:r..i r. 1 l rol trrti r .. r ri ' ri ) N .u(.. si..l L rluiilr r inr r olioi. s r . :i) Terino_ -a. r rrl r l i )r' rl [ tle iusr t li [ i dr len] a .l rl r.i tlu.s l t. r t|: nrrralgii.le si sa prr.rorisrne ittloce hemi | ')r'|). it t r piot r r l r lili. ct lt r l. .'ul.ilr.fec!.1i rrstr rl l r. t t t t ir .'t.[iftrt'ult.tre -boin.lrlilrlone. ?. b) ll. 7. gr t ir . lr 'ir lit r r l it r llt r lt t lr t ' t t r '1lr 't 'ii l) 11'r iillt r ii r t lr it 'r 'i t ll llt it t llI t t r t r r ( r t ill t : t r lit 't t lr t ll lt t t lr ir zli l ri (l i r.t(.le inr.i rrrrrlqczi:t. . r 'ior lir '. . c) forrn. ti .ti l r' . I.1. . .1tt. f) duierile lJ Lirlrl-rre di.lttttri r:entrale .r. r ii lllt ' r it t t plot t r '. r1' rl i .'lrilii) srrsctci. N.-ir. ir t sLt pLr r 1: t lr ilii. 1g?4) . lr r r r r r t r I iI jlr liI c r r llit llr r r .J\L)cicretr cu alte ir{rrzr sirbi('ritirre.l ' ttl i i . rr t rt I t t rrrtrI i I r' .. lt t 'r 't 'lr t 'lt ziillt lt t lt r '. I lt t l't t lor '. tprr l trt.OIiICI] DI' SF]MIOLOGIE 7. r r llr ir r q 1r : r in"1.IE DE DIAGNOSTIC ?. ir. ( 'ir r l r 'li pu: r r lr . it t clr lt 'st 't t zlt lir t t lt t t t 't t r it ilt r 'f ii( ' r '$illr ( il: r . . .sl il{r t ir l ot t r . grt.i Guibert. L Sint . r t 'l'silzi. ir ariErr:rrr:. :l (l i i ugu.ri trrti rc :i II) i t r r l.

orr rrrlrrllrrl. .tiaparavcrtebralS la nivclul leziunii ilpliur.Lr .torr. poate fi dat5.ii ciIrl. li brtlului. rr.o sl..tliitttl Jtf tt'rt.n5. (. pr.lizlt.l... Este asociatX. in.tlrlir. lrr regiuncr ccrvicalL. irr rrtrrgoltii irrrrr. ovontlrl.clri.r\ do tip nrielgic.. int. (l)lnlt.iv ili limiteazii. l)tttrrttlur+r rrr 1.rr l. .rrrrl so imbracii sau se pia. vtdol cttr rrrlrr.iv 1rr..ol|l ll.l. l)il llr. (hi(x) compresiute pe o rXili. a r5d:li.trrt.irr ni.$i este asociaLi-cUlarestezii.f impul uoplii-ryi nrxxrlinrl la tratl. rlo obiooi nr { i r l' r r ) lr $i. tkxrilurco lrr ptrr. sc. tri.muschi i1i din fibro rnl.orr. doui tipuri distincte de durori: durere rlc tip novrulgic qi durere de tip mialgic (Alexaniler qi peritz).ie superficiall ..' .t'1i.. iat:r. umi. antebr.teral (Cuqi C") .o combinatio ale durcre dc tip millgio iii rrovr.ejn.esiuneh rldiculari dir. rr.r* lirt'ir"1 B .t'i rlo lrilrrrloxrril. t|pIiclt.. rlorrr'lrr.inuii.xistd.r:irrrr.ri sO irtlj. ]rct'niu.lu mri pu{in intaotii.trsl.rr.rr Irrlgr.rr.rrrr.p[ulor).irlrililrr.turi ^la nrr.r trtrrrl iu a. .i tl. ca este produsi. rirlrioilrilo vorrbrtln oxcil.lro l'izrr lor.to tl.cinii dorsale.lrrlar distribulia durcrii corespunde dennatomului. Hi (fN1i1x:1.1. in rogiuto..rili. lolmaliunile profunCe: muEchi. constrictiv5 si limitatd. cum ar fi: intoarcorot or.rI po mu.pb I'rr. _al . rr. puternicii. I)rrrcftlr.lsuciu. cri se .v r..ii sullnrprrrroirr irrl.fora. .rrr lrto.rclr tr'. s0 pfoduco o sl.r.lt.rrl.oziir. rlrlll(! Di. rcsprxil. l)urcrca I acest rlisrt cornprim5.ftrcta. rlur.pulo-pcctorrild. rrrrrzii liidii.lrr''.l. de compresiunea iibrelor rddd.ro prin cortrprrrsirtrtoir..rliirrrl pe inLrclgl dislribu{ie a rddi.'lllt.rn| 1sx1's eleclric5. printr-o senzrlie profundi. .$l::r l)rt'rrrort.zri. bine 1ocali zrrl.i dermatom.irrrprrlsrtrilo sirri. manili.o.uner-yultoracic antero-l:.rausrnil.. hiperextensia coloanei ccrvic:r.cziikr rirrl . fascie.io l:r gil. irrrr.2i.Durerea do tip ner. r.]ilill. vr. ..l. trr'orlrroo .usitate foarte-miro.rrrlctior'. blll.olil purrtr.r! (C6) ..irrrII rrrrlxrlo rridi.i.t:i.rirrilor.Ho r. . Hpi rrr'rsosiru percu.mbele membre inferioa. exicti.) decia.lr. provoc[tc de exr:itareafi]rrolor radiouhro vontrilkr lino. irr extremitatea supcrioari a membrrrlui dispozi{ia fibrelor nervoaso csi.. ruuplrllrrrz i(. poate ila dureri il rcgiunoa_ pectoraiS.i in fasoiculelclnuscuLtr(r.. ridi. yom putea observa astli.iyolrrl rlrilo rlr. pltrunzdtoare. -slrpel{iciali de inlepi.chinl scalcn.oxplicaplin f.zii.lrr lr..l.t s.a..rr.rs decit cea I unui rlorurrrl.irriliirli.lurere situati..uli . qi in muqchii inervali de r[cl]. o suprapu:rere topografici.sirrrrii pe veltex. rLr obicoi lu :.0abolil. I rrtensificare:ldurerii so oblino prin tuso qi striinut.regiune:l sclpularir.r in aril tlerm.r.angind. pini la tlegete)..t.cini. cir acul in zona perifericd.cini cerwicalii.lo osl.irrrr.r'o.g ltt rtrirt H(tgtltoll l.scir.t Iniclo#r.r.rrr.rlr1.rr.L rrrrcisli.r'rrrr so ^o. nerwul toracic anterior' 'medial (t l. '' rlrr'{.rrl illtxrl.rapid rruuulx'ul superior.(()r) .ptF.cina care formeazi.accstetipuri de ni.ralgic e o durere vic.Irllrrirrii [rlorlrriti.rr.ourbl.siirl lrl.so oo l. ittl.i rlr.*ab{lomina.z:'i.r"uLiurrii po blrulrrl:rli. o hernie rle disc intru. trrilllgir:o rIulotrlr. glttlui qi bralclor.lrecvent cu o redoare lroiurdi localizatd. .rlilo r[ot]oilrc Lr.'.zii.mouingoradiculita postorioarf iudtic'd.rninn. tltlooltttttttttll(.(. collorirLrlulterior.rlirr trlirrtea proxirnali.r. l)lrrore:i de tip mialgie este caracterizat.rlLr. l)rr.r'rr rrrlrrlir..rrrrrlilrr lrruvoilno rrrrri.rr muqchilor scapulo-umerali.lo I floxirl coloirirrrir. capsule articulare.mentele antinevralgiceobiql rrrriirr. . Atlesea ea este precedat* de amorleal5 -qi furni (.Lt1 ci.qi intcresii. il rirz ('i durcrea este Iocalizaldin stLnga.git.rt sul) lirrrrrri.1()nll)r'()silllol.rt.r'ilr' rni. . . llrrtrrnrt intereseaziio arie mai ma. itr t.tii. tnrrlrrlri.. Asrrsto rlureri au lu.tsttol. ln mlqcd.rlrrkr tlbotico: ?toestoa ap.rr . r. 1i 'l\) sl].itxll.prrrsilrrii I .trlfrrlo.l. uli nlrrsin.r .pl.nu e.lgrrz ia rnrrgultilor'.t.l(' iirnt.rrr.ir.tgic.o mLrlt schimbat5.rrrri" 'r 0i 'fiimrii^. tle ce unii pncienli pot sri nri. l)t ilrlr.l:tlit |rt o tln. profund. de hernia cliscului Cu-C.o.rl.r'ilri. I rIi rrrr.o nitrl.rlxfgrro ryisupinaJ. \r'r.rr ri. cxisl. (l0oLrlIBlr. rii pli0rr.ciniirrontrtllo.bducfio cu capul intors corrtr:r.ri.irr urniir'. itr rutt.lit*r'Dl (s.l'tttr<il.prsr.r.Ioolr. . pr. deoarece clurerea iradiazd. orr.r r.rsl. a pr. Nllncvrele pentru proclucerea durcrilor snu acccntnrlrcrlkrl sirrl lrrlkr lrrrzi{iille capului.tom ui rospect.t5. de compresiulea fibrelor rldi.u pc itlilorl.r. zonolr) rlrrrtriij.. [)ttrerel clp tip ncvralgic are doud aspectoprincipale. I r{i(|o clostorobrrrsc}.ltrxlrinderea durerii in arii ce depi.nt5. marelo 4i rrricLrlpeetoral gi astfel bolnr.f[ .r'io) I Ir. Daci.ilrlr pe trunchiurile plerului brahial (durclo.ni1cazil.r'qi rr rli{rLllilre mi$cii.cinii dorsallece inervcrr. tr.lorrrrrrrri o comprosiune selectivi.lri0rrlrri. Acclstii. . rlu 1. nlrtr. rlo rlisc rrorrl1r r. qi intriltoltc i.rr l'loolrt.1. l) Lu'or'oi.0kr stirr.iotL1. tunnicd.l.ttltri. $itoul tlural qi rir. lril. In leziunileplexului cif&ctelistic esto llptul oii sirnlrl. i'rr. cxplici.gtt. fi liipul costo axilo-brahial (datorite. br:rl!.) (icclan.luir[.tltrcinii ventrale uu $lnt inso!its do corrtrrrc!ii nrusnrrlirrrr.rrsl:r.ltllr.r'roptrlo sl. i rrrrIr .rrprr rnrrriclrirrl scrrlr. iar proximal e r1ifuz5. ln astfel de cazuri nr'.lo ' ru' pont. Atit in leziunilo rrulicrrliLu!r t. tlllorj Irrrnr|r^ (. asupra gitului I prx'cuilirr.r. int. rlirL ou. ilatolitii aranjamentului comllicat al muqchitor. i rrl'i I i .Atr. bilzr-r.$0 comprilnij.rrr ttrirllgltxrttt'ulll)1.l.sl. l\plioa.r'rr rrclr irri. este bine looaliziltd.rnlui irr llzirrrriL. rrrltrslon Libloul clirric ryi cil trsl.rir so rlirl.r'il.izo rlo silg.nprvriu. I i lor.ont. rr. intr_o zorrlr.111.tile membrnlui afectat ryiin speciilltr. t i1.T:rlgicctilrintle de la irrcrlut lotrnembrul sau se poate manifesta nrimai in reglunea-proximalX.lr'\ului. cot (Us).I rnitlgicil rlotrrirrir.lrr l.o:r.lrrlrrllir.ir.l'l.l. Ice$tiJ.i1trrritlgio rrsl. E.r'l. vonoiwtr furvlsolo opi.liz lit. sllu sgotioniltii. cxistd.rlirr rrrrrri .otnului..irrrlrrrl. bra! I rnreori durerea se intincle pe o regiunc mai rrl.or'rr.t.r'r..ri. n.ro i ol estc provocatii.. in tot .orsl rrr. dolLoid. riuli0lrliirii provoitlriX hipor.l! so polfo rtlor yr:_rillis I I'il.ut'ornllxcttllr.r!'sirurii oil . inet"vei].ii I'r.ri po curo )e atr.r1.nrurrllui i.lri.t'iroo rlrr1li1. iirdriiii .ilrr 1rk. 'l\rritoriul durerii radicutare esto mult mni intins decit distribrrlia rkrlrrlri.d..r:.rio t.'r':rli mai rnu[t s.tur5.oinile vontr':r. . :r. oorlplruirr rroir.einii (tle umir in jos.ilir lrrlgrn. frr.I)urr:rilo obscty:tttr rtnoori lrr crrrltrrr^ni rrrrr. precordial5.i irr crlr.rill crt rrov. corri.zliuu rcrlo:uo Itrrrsr:ttlrr.lirtr:..ciirii rloisale crl rl isi libu{.-sint ilurcri pe trunc.. | )urcloa de tip ner.l rlurrrli tle tip sterno-cerwico-faeiaL (datorite compresiutii la nivelul C").inferioarA. rlistal. crr lolrl.kl sinl cornpusndin {llltr groa.senzatie intinde proxim-al.r'Lltrr.ctrri.r' r rlrrloI cornpresiuneaexercil.l.rrl(f qi uir osl.hiurile plexuhri su. rrrlrrrrsilicate de miqciirileqi poziliile umd.vul poate rvca o clurete localizati Drellrt.rr .r'it.r .rrr (lo distribuire a durerii . crtro$llrrnzir.r.r.lqenzi.rLr'prrrrsl.lil Doll.r'c .ll ltntlitf(u. r.( ) rrrrrrr(.r. compresiu:rii la nivelul Cr).roaplr)$ilrnii po prtrrlolo ntilllgioo rlor:la.lpulrii.loo.csiuniiintr.oorrrlrrsrr rlrlrlrilxrl.rr.'rirr.cl. Ea este maximi la periferie.ilil rlrr'r'.ir.xilarii. sc letlecti. rlr.o rr1rl rr bltl rrlui (rlrr rrrr. c&re so accenLrrtu.qesc dermatonmele clasice ar fi tlato_ .rrlil..zir.o rllr. fl_vom av_easimptome dc pseudo.. rlc r ricci 1a.rten afecta. intre distiibulia sltp(nlioia]ti gi profund5 a fibrelor rddS.cinil lr. tlors:llrI rrorrlr I.lfi rrrrrt.Mi..lllrrri s:r.yrrrlrri sprrr rleafectatdqintoarccroa capnlui spre pr. c-alzii.rrrrrnll.tioirr ikr . qi br. pcrigst.pectorali. ascutit*.nlpoz.nepl5cuti.o aucgl. perforr. rll l.rii fibrelor simpatice din rddicind.(\ Irr{xlu.clrilo urnlrului nu au nici o influcufil.tzriclureri itr nemllrul suporiol. frr.ii.i subtiri oaro pol pftrrlrlco o nl.lu-so rnioluscopio qi so vir. rlrr .r.o t..ic.qi nu trrlc{iunii po t.

acnzi' dureli in rogiunea As1{e[ bolnavii cn anginI pectomlS. sbilro nurnitii hiperestazial altoori ill)itr(f tr t l i t t t i t rt t rt t .. h i l tor' :rt. 1I4 r t 'olr t glt r il. trabr:s t. . S i rt t lt 'ont nologlr t t zllivl! plu'il{. Il/teral. categolii de senzalii nepli.rrrrrilsir.gezin. t 'it lt 'nt r t t r ilr ilillr l. I t t lt i.ferite)la riivelul rrrrlni rtsDectjv.r^ibilitatci.!. lcga... oIirrrlivil. e\ist6.1i t'rrrt.t t1 ttor't'ttptt)1:ttlt4!tt| rrrrcslr.ivS.rl. srferinzii de ficai. l r ept at in t lur cr i violcnt o) . Apare in. L:) D.rlilrt{ir.iottirrr. au o accentuata nepH.s'. ilr r r t 'st 'r lt lt r viit 'sl'llt t 'i lt ot sisl'r 'tlr it t so{ lt t l t icii. c\irJtiiio des(fii1('it Ir)rsr' rulriOlLllll'(r.lor'..ziltllii.l o: gr r .1r'i lrtll$orsur$l dllr'otji.raditttt. Soarte acleseoriap:Lri!ia durerii sau exacerbarca ci est'erleterrrrirl ii.|rr ilc sufclinla nt'rnijlc citi.cutd. Sin1.}artizal'e }e ltir ll|lni(orp srlu cu nive-l la un anumit segment..e itr)tli aroncttlu.poduce^tlui'ere sillt(.olritci irrso{ite de tulburlri do sensibilit:rtcobiectiv:i cn l'el.kr r.ate obieciiYl' cu l. . lrNl( T0P0(ittArl0 lil I. . A.cute : pe de o parte dluerile lrohraruii l:uu. rrrrrsrrlrri lt:zat.lcm:iduvei spiri. D i s ociaJia sir it tgomielicd.. rltxli. li pe rnernbml superior.uati. tunorilor rrrrrlulillo 1i hclniilor de disc . slu goneleazi1doar dureri tle mai mici. v.lr'r'lr . llt.n. t t l'lrit t t 't 't ll r| l 1rr rrrrrri i l r. r e.rr .st tcl ir'{1r.i lr. .1('([ilrl . d'ureri. ttiyt.i sting.:rrl ri r l trn r if onnii. t t r iza r : lit or iilior p ( st : r r zllii it t i{ir ll Vr I I t t . r. t .qii pe fr.r'lir'.ii. 1r t . pon'rt:1 Yrulncl(f . llt . iar p.tu brllnlu. (fi l't. ilitri{ilol pot lli lczn. i.r r. a forrna{iilor recept'oare de Ia nivelui orgaproiect te (re.tl intorYrd.zonel0 t'oritorii A&\$1..ttr.*il. norrsilriliti. mli trehuic emitrtite noi-iunile de hiperalgizitr 1i . tonalitate tlurerea are o r.rl r ! rl (' i :r zik: . de survenirea unor excitalii liziologice.lir. t i] ( tlr t lt dir t '.l|tr. rnti a]esproprioceptivi.ih seusib in ttticaro ltrtttcl. sti ooulxr o jtttttrl.) I)urqile r:rnlatLalesinl (.(lttlrtlii l)l'itt itrljl Vitttltx'lr(.alamnsului.duleli surde. Nt t t 't r lcilzr 'i. da. ['zti t tt \ 1rrr tt iri s lrizgo iit.otttto-lrlgrrz sit'tt it sindrottttt'lt' 1t:st'trlrlt lrll r rtL rl'r..re numilii.tt.lr rlttlrrr'ii ltttttriolir llrr(iik' lrx.rrlc r.iilldin princlt'1e. lrtrit t tt r r 'r ct t zllivr ' : A . t t ( ii.'r'i irr rrrrrilt iLl rlrcl'l. l. tacl.'llullturiirikr tlo sr. l.podtniet c:ll(l l)orllr(r lllltl'Alf ltllril lrL rirrt IrirrlrIr. r tlr r . llnr .tIrl' pot. itrghitro"sctirtn. lc sirtrtJlontirtlirrtr.2..re. tle acr reoe I lrlteori picptinatului.(} oljc.\cca.D|c0izit.siixit ') .rel srrlrliminal. liirlir(rrilol tlotsrrLr. rrrrrnorrrbr'tr Iatil. spinal trstedatoritS. astfei. Aceste dtrcri apar indcosebi irr ll:zinnile anurne in afecliunile din teritoliul alterei virroulare ale talamusulli. l( t r inlli e. t '1'r l ri oi rl r.i. colllolln0l()l [)()sit'rioirrl'. <. lt 't 'it lt iil olr iqt t t t ilr i' r t .lr irrr'r.l ri [:' Irr tt t t t t t lI r r : tt r 'lr g it t r .rl{J krrrrrlizrr rra.r. .l ol rrr inr 'iLr r I br r li.. ar ize ur inut t ( r lt t t lt 'i t t t r '. crizc hringiene (foalte pertculottso prilt lrpl.t0 tiilrvri. .llt .rrrrl . parte.sti.lo Ititttittt. ( 't 'izI l'r l' gilllli( r ' lit lr t li|'r ' i| t t t lt i t 't lt t 'r st '. qi oste deti.:e t: iicar al.itolii utrui nurnrui utrclo sitrt Irri.opografie caracteristici.rr.lr.l. rr({l-rrreroa afectiYd' nepli.turi tle duret'easpontrni' 11 I)urerile [isceralc.Hr. pltoBlljMl.ut( rttortotttrtt'ilirr) . \lL care bolnavul lriet'rltr strrtsibilititltrit' IttttltttttItt :!. t'cslttrtrtiv (lo tlttttsitlot'tutttr. Analiz:r tulbur{r"ilor obitotivc ale tliversolor slrrrifuililirli. .alii $e rraractclizeazii plin dureri oel:alice difuze r rr rrrrloiilc tle ceafi. notlttl lor rlo $t'lllrlrl't. ' : r' ' rrl':r lil.ri st'tlrtlot|i1lr. opicriticli.t'ttlrttt ittlt't't'srt' rttttttrtr rrrrrrrrri to ca t eg0Lii ile sensihilit . sensibilitltcrt l.lrrrrrrrrlui lalcnrio.AT(xl ?. r r t t ' . -.rii..t lr.l)urelel t:llamici poate fi conl.rnttlt. rlorlurr{ur tc t.i senzoriali (mirosuri deza' gitrllrile.'cutd fi.2. bolnavii cu ol'jzc tenalc 2louzil.urerile Lalamice apar in leziunile cturc adecteazf grupele nucleare lirlr. in sensul unei hipoestezii mai rrult rrrni pu(in accentuate.l<r t0r.l rrr' . in sir. it r sf ir lr llr rlr r lt lo 1i tti rcrtrl ri gi t. sa.rsivi.i hemor:lgiile' suiralrllrnoid jt:ne I durerea mr:ningittlL sil.'.' l rL :r.t lr ' lt r r r ' (i rrrrr.rr liculo-optice I leziunile vascularc tlin tcritoriul artet elor talamo-gt*1iculrrir'i. t r slt r lt it lt r t lt t t t 'it zii t r il t '\ 'it . sau po:r. in turnorile cerehelo:lrie .o (1linico rlilirr. f rt\lit r ( l( ul.r. I I oI r I r r '.r'zitttrilt' ll(!l'vilol' l)(\t'lll\' st r 1t t t 1lit r r il. rogi {)a. IIil)r)(f$11'. tle citre lead ilgi I ruli cu tlurerile talamice. da sensibilitate obiectivi. I. rloui.l1'11)l..lia l.lgezice :llc fascioulului spitto-l.paticit fiin. t t t r lt t t 't r t i vir r lr . iux)Ft0 soanta lL. t lt t t t r r i r 'ir it r ct lt llrsil) li illlilnit l\ Irr pt' rr r .te surveni tliscorrl.rtutintuitle poterrl.rl rLrtrr or $ii n t est iculului) .i se calarterizea.inuX cu exacerbiri. liminale sau unoori chiar upei reci pe o1lraz.rrrl rrri'birn rle hiTtoesteziesau' anest'eziegl. r'r.rtl lri prrl lr t ziuni lr lolt t iit r t '.i i1i rLletril).il.1.u Ir ot. 'l'ittitttl ltttl' l'l tr.citi{.. vcr{. 'lo Irri I latult'. sl rl rrr' .eni.ii ii rcco1ttivo. o.celel: r 1t 0f iinr l iir lir o{r r .'lt .ullturdrilor xr:nzilirc . si talamo-pedol'tltii dau aSterela tulbul'5ri de sensibilil.irto. l1. incit uir stimul ile inten.ln t oat c lcest o cr izc.' dc alti. Hiperpatia este tot o hiperalgezie.1)r'r'zillii ilttrolrur. acuzztr ll r'ocor'd dtlef i ploicctato in ilrrr'. in cilt 'c br t lt r lvt t l lt ict r lr r r r r t t silt ililr t it 'r t scnsibilit lr t e: rt.lhoro si rlrrr:rrrro Irrirrtlrr. f ur ingilnt ' ( r lt asnt t ' t llt t t 't t t it sl. i . integlare in durere a excitaliilor senzitiYo senzoriale sau ovel'reaction (stprarcacfie). iir. ielir: 1i \rLsintlronm.si eite dctermirutri tlc iezirc'.rr.i lu.ociritrir rrr prrtlr.ld.qi se insolesc de lulburi'ri tle sensibilitate lrrrrtliltto aiecl.. cpuizir t t l 1t c lt olt t it .ra t r jLelot int oi'csit i. lt ill.!jii rcdoitt'ei spirs rrclo rrrrrscLrlulc lorlrlizlrlt. 1t ) r il'lllr t .tie... l)rr rr. .lri rrrrt irrlo'osil (lolt' ltnolo lrlo(lul'i (lo $(rllsil)ilil. zgomote sau lumini putelnice) sau chiar a unol factori t'rrolioirlrli. ct t icnil la dcglut ili( \ ) ' oil( t l^t iat kur '( st r t t z. lcgurrrcrrt^r. a ultui culent survenirii irr lirnpul r t)rrritirr dril'erii cste determinrtd' de excitan!. .cl.. r '1r .r'. r. I.zia pot intclesa 7.zin priti coiltrootar'ea pilrir asoc:iatl"l cu dureri pe ma.rrl . o: t t c r nollt t t 'ilo t lr r sr r t t sjlr ilillt lr l' tt)tt)tt(utna nt e m ad..i multe segmente. 11. Iliperpatia apare foarte adeseori in cadml sin. plintr-o scidere a pragului durerii. t '. se traduce printlo sensibilitate dureroasi.r'ot].r I'ost denluurili. lit t t t t t '. palalel.fo piltologico Di anurno : in unclo irnpftrjrtriiri sti pl'o{lll(1rr(. ula.t'uuot[u.L'l. in special ale f:rsciculelot' spino-talailJ l l)os1 rrrilr. j. an€sra3iP.rrai ales pe fat-i.1 irLtirctc. .lr'tltttt'trllxtrtltrtlrtlii' r. care sc nutle$1c hi.trrter]nirat'ede leztrta cordortllclor laierale ('1 ioa.lttl tttctttli lrlrlr'loL tormo:r. t t r t( r t t t t lr l: t t it r '. neplecise.rrl i Ii rr1r.rLl gozicii.t t t r t . lt t l rrl i tr{ r si csoit lg. t. i st nsibililr r icr r lr t ol'r r lr t liiI iit r ti it r lr r . 1ii. ln i.act ilii . tltrii rtuioti(ltllirn) rrrrlrrii.tlltt.rl tr ..rlrsibilitaLo rncrnbru.ziuttii. l.Lrbrtrlir.i. . i cso. e: ( t 'ila .ild.1. lir.oha. ri s.lu.iriirli'iill sLttst. Astlel.isocit1.r'alc I)ulerile se localize*zl pe hcrnicorpul opus talaale 1. sl liir '.r'oilCap:r.ti go t ir .r nu genereaz:i durerei'l talamicl propriuzisii. S indrxr.lifulat'lor.ilr. intensitate. l)rrr rrri rri r.abel.itc.lriporla. al.e.icd. drircrile pot si aprrl ll rlpliczr.ttt r:i l i i tl i n co m isiir a ocnt llie : int er io: r iil. u 1a' nivolt t l I r lst r it 't t lt llt t i r lr ilt o I rrl rr rrri c post er ior .inuu. lr rrr plirt src(. nt ss ale1list €azi'l rrrrlrri ll trivolLrl c[ruia se resirnte durerca 7.lepal'tjzate pe un teritioriu r1ale fi sint rlr.pttllt'tt r. . .rtl lrtlicr'1'ttlttihrr.e itl.rrllrrrliirj. in eazurile de lezare a dilerselor organe intcrne ecuzi. r\\lrl. ir r r lI oI lr ir r r r l.ii recoptivc' sta.:rl'o lr'lr.r it t t .l DU DIAGNOSTI0 SIINZITtVIIlI0PO(iRAII(JII SINDIiOAMIJ (iii.rrr(i i : 1. rl) f)ut:orca n. t t r . xl.zir'.gi.r.zie sau allet t e! ie t l'isoaiold'Exist r i t louli f t r lt t t 'i t lc il's{'lr l( 't r {'rtrlr r r l . t lg It I i tt t t rI t I It I i rr. I. lit.rcn acest ot ' cat egor ii t le scnsibilit at o poat o scof t t ( tiu ovit llt t {r i t lillt ill l'r\ rrl)('(.

1f""#TlHf.n iur.11. llin.tilt.. lrilrrr.H11"*ir[*W.r'o dr. asist:in la varilte loca.pri.lo.r'lrvc ll r.. lr. dot'rnltornoricii.lrc t..r.L--iri"i"r .::lJ#J:'rtxif f...u.tl"":#**.r'ifirr.1'{) ii{r1lri .:K::#::."#?'i: i1fi?Ti:l: tlJ .r. rlirr polfirii 1i rlirr rrrrrrltr irrhrxiclr.nr sirtrzilivi so lliulrrc plitr .l iit 1.#{"rr"ffi i{#irt"3:l rii#il' #*"il*g :. krmbollornrLlir.ive.tt..g ir'.tnilitttlrtt' irrrrtiirtrrrrcltoit.iiili.soci:rtc Filrrlu cLto blLlrt{i.{ }!tiii"ft..arsi7tol.#I.l. trrto tlrr scttsibilitrr.$i"l.slo rxrrrlr{'itrlrr. Vll \ | I lris..i'"fir'y'.' ap atii sini s enz itit o llxot )' ori'i.litd.ii.r l'r'r'ir'1 poliratliculonevrite sint dc obioci irrliccfiorlsu vilrrlirr| .3'y.t'#xil*"?iJ#"fffjffi l '-Jft .sl.ui 'i..rr..ccs1..u'.l...rrrl lr.r rlolcyrito...l.:ff. lui Ilr. iat cclo tlc altrcl..zittttii li.r'ou I r'rri. ii urtxlu lu. cil..Hf .rrl"unilatelald.colvico Irlir.livclul l. villonrr itr nl.I tle Ju...t'fie radicular5. lrr practicii. grr.ilivil.lrui.o tlo obiceigklltlli.ti.*flJf*l'?J.+t*t. rirolr .ii.tlitcinii in por!iunea sa erittr-Incnilgcu. dar cu l.{.l. rr cstc blrrt.r:1..r'ilegiatd..lrr xotnilrilil. prrrp lirx:tpl.t Ii sl.plcte) sacli.i[T# .. cind vorLrirrrde pol.'.hti Bicartl.llti.o :rlrtoupcobligiltoriu o enLplie critema. t1(lrt)l(ltlrl)ic(..*1*l"liilill ti'r.#fffi titl#1ff i.*. 1i rlo arsurii.tt. lr.:t..i a lii.fvniattlut'ri..racterizat prin diminui.o sursillilil.r.."1.rr.'+3il: rrrllio 6i sc instaleazi.lji{{ryi"J.r:ib n1. ittsotitri (lo l)ir.::lffi *.nulu.itrrlr. 29) rr) )n sinilrom.. $o ilr1r.ffl'i.. rrriulrrlr'i rildrlrrrrrl llnnon Nrtquuxl.rrllrrr.I.r. prrlll cr'li'lrlrr lir. rl ft. irsoci..1!1i.rll)ogr'r.'tr'fi iril'll..:#i .lxtltttl rarl.t'tro.rr.sirrrrr.r.i.1:iii.ll lr.lfr *fltT****il.r'rlrtr(ii t l."fili.*#t+*".Ll ( com.#l.. t\in.tlrtnmole sanli.JJ1trl3i.i1)e L Sinilrornt.Sr-r.i.rlicr'.l##iry##Jiff {{id':.otala u nddlu.$i.1i l.Ilocli Srrltllrrrrrit.r'ir..1.cu lcziurtoilnctvilor.rsitrurl!ii.'. #lllilil !iii.r.oliul rtrlir.r' rrr.oobirrcl.i.fo$tozii si tuLbrrlrilirl.1ff i.t:Y1X'S1T3.ctcl asccndent..le (.t.1lxl".:ty*yvdritor iilii'*ls*.'.trr.no i rhl.rrtliiit ll .rlr.. .xill.r. mr uitLrn tormele craniene.l..!fr "f.r'lrr .?#. sintlrornul sorrziliy :rrrr rr l.f ..i.1!. lliil'.l.r. 1ql1r lorrnilrllilrl. YIII.ul.zr't. atrof 3*s.:l1'-. manitestintlu-so printr'-o nevralgio rlo t. rrtrciitnrstozii glollnlo subiocl.)slo crr.semnolemotorii sirrt irrrporbd.lii. ri:1.*lf h. i rr l ll l rrrrlr'icirii..r'Lrt. Lr.ir ...l.c .: i.!.trl.ir t.llrrr. ifl *]*:ff it.l.. cu pu'illiz ii llrxro pr. Sindroarnclo srqrzitivo ccnl rulo j#fr+"* t*:" iil:1lplr_[T:nx*lhn#iii1*f"?".ii. plli'i"i'.olioir. ry :r trivlltrlrti l. srr.i.lnt.':. . Sindronn. l.s(tunrkf rlr lrl.N ivrrlrr ItrllrtLtiLt l lu lhu t r]. rrlrirli{flc. continuX.l rlt hlntirrliun.1l.rt.cirrikx' irrtori:srto..c(rlrrt rr lrrllrrrliilialorcllexclolin ttr:'il.ndrom.t i irlrttr.ganglionitii" so caliloterizoluir. r. rrr..rr .ni***i"ffi ".iottl.ir.ru. i rlokrrrrr irru.ttl'ico.'.zii.Inra 1.. a.isrrr o.to-veziculaL':i r-rrr irrxrrl.'.ir.i trtitutlil i antllgico ou conl ra.ln rrlr.neuropalti realizetzi" fot.rlgii ."j.u:lzri tlingnosCicrrl.i.rrzilivr. sau irrbcroscl. li. S'i.liziili: culvicir.l.r"x*wii ::iilliiitii:q3":.:jxd.. rlc lr ilrocsllz io. 1i norvii periferici.tulir. lornbo-inghintlc.ior. In localizarea clasicri.plin srrrrurrr rlrr lr.il#i#.Lr.\1te lul.:Xril:!:iJiffi".iIt.r.i.|U.r cu exircclltiiri pilrrrrisliru'.iil net tndioulilril.tlifrl1"$itgli.sl.r:rLurnlr l.rrllrrrlr\.irnilit:u..Jr'i{#'fti:. ilrl ..ii rrtrr."#HTi"".!. oinrl voi'bim de polir:ldiculite. irr r rlr.lrirnii t1e conjugare (JtU.rli[$ip.rilor rlrr sotrsilrilil. rIrrrr' r ilc liitll cxacetbatetle mi.l.#:"'tri i:l1"il"i.rr I ir.ii cu srtli'trnrirlrrr oxirl rlc clr..rr prr1...[oirrii posl. ii"}. qi X.cririle oolounei1i tlri irn.#gi33r iiiii'Jl'Jfi J#xi{-$.rz:"r....rrlllurrit i v(Hot..{tli!n"'"' .ii. *.lrlir lr . lil cu.i*:Tf l.bjll rli:rgrrorlilrrlrtilollir..u. tr.#. 5.l.crlorlcsulrtullczirrtrii (l.'.n'ii. rrt'lt.rrJlr.. rrlitrIicrri. da.1.rLlii fiitrtI rlilr.otr nivol").rlr.r.lorrrt.t.t1. . l)cbutrL[rlurcrilor si ll1 srrrrlnrloltr.Alteori se lealizclzii ruortirrgorrrir.ii.oxolriirii.t'rrllk. de impuns5.i".ri"iiuriouio.iiJ.i hrlrrrglrrl'ir... pit. V.trrrr rlitr lr'..lo po li r'..o krl. S intlrom.I*t-fftu'Jii.rtu. Adcseorilcziuncrtint cttrscitzii rrll il itriiccl.rtr*r.intercosta1e").rr i!. d. {.i ii':ll.1.srrirrr'. IX...+*r$:*r$irwf#.e"":.r' 6i 11.lr.ere ale constticlie..lJlfr'.zi rtrr: rrrclusivii a ganglionului spinal .Tfu .. tIrrloli cu rl il l.nto.ll).olir.r'o (srurzilivo.r'itl}lcgio gi l.me spn?ittt)epurc Il.tlicuhlro.)'te modurilor cle ffi .J&-#"1'1i"".r'ilo l rlrr su rrilr i lrlr lr'.li*: ..l] llllll*j..rlli.rrr ^{ccsl qi proglcsiv in tumoli.u. l)t.nsilt rl opirrlo rlo rrivoluI lrrzirrrr ililrr.re-a gi"rr"i.zirrtrii.ivo qi oLricctil.#i*ffi rrrurirIcttIrr rlirt lrollllr. l rrrilcn.i#Js.r'ir.!Tlt. lr.'iiii.1..1l.)' de c5. ii!{:Xi:t#h !: )". crr rr.rtol'rrruIrr qtt . trrr ilor' 1lr.m"pirlT*ffi iili*tr#t. r ul icli."fd' .fff?sfifi..l111.S.ulbur.**?1?o". lir^sittt pc prirnul plan. .iK:tr. l.rc).".'.rri. r1i ri. rrrr lrrt:url. violenti.xjr"d. . clr..6ldiffi .irrl.ip .lil.l'irri lirlr l rcuroectoderrnicil. .rr.lp.trc virusul hcrpcsului zos1..i.'ot'trsl.. Lulburiirikrsinl. luil un clt'a. ilifi1. r'iirliirrirrilr.r'lrorr qi llrr.""lfi senai'tit:e sintin runclie ctnna 6i d'e .xr*. fl0 "+'"onc'1a'le iff if#'.1j.iilH$H. u.'i.e.iff .ii"Gpostseroreraaitt'elic.(1irzl... plitr ltectarea .cnuinri. .cl rroio 1t) ln sbtdromttl tla aompruiutta. Iriltn icl.trHtil d...#::ri3.ivo ikrt' rlrrsr. :t".%Tiltf"".L de iritulie funiculafi.in'(. 1utrlucprin dureli vii.(.jrrlr.i lrlirr hipoestezii in benzi (uulicLrln.l.

I t r t t l t r 'l . ' l ' rrl l rrrri r.) r i sl i i .r g r L tr r tl .olrLrtite I 1-lbt's.' . prorluce o balld5 de airt*tezie " 1 .l i tttti r . Iro [rrn d ri st i ng:. |'r tIto Ii Ii tt.cnela i (] tnonoplcgie crula]ii Jting?:? sctrsjbilii.re intrt'oli t:nrr:. St r ir t t ilt t 'slr . i t i l ) o l ) ( i t. o l i t r t l tl i i cl t i r sl tco l t' tl tr l l cttzi p s( 'l l {l o l i l ( l i ( l l l l l l l '( ! i 'l r l l l i tl i ( 'l l l l i tl l l r l l ( 'l l ( 1 r [i r r l ) ( 'l r i i i r l !{'tl ( 'zi i l r ^ 1 r r r r ( i r r l l r l r ' I r r . Tttlhuririfu su.r:r'nusit poslctioatd (sut rcl. .i i n l ( 'tl tr ') . it t . r l L r l r r r . l r r l to l i i tr Iti r ttr l r Ir r |r r tr . . ( l j i l g l l o sl i t'r r l l l i l i 'r ? tr ( i l l i tti tr 'l t|.i l c rrr.tr ti tt tr l ) t!r tl f r f l l s l r ( {t i t l ttl l l l i i .al rlr . A.i.r' i o l s l i u l r.rrl rn o -i rrr: rl uczi r. ( l 'o p o vi r i tt. ia. l .oi lh ii.-iIi'ta o. i r nt 'r nlr f t r loi. lr illt er ' r lir s :u l trn i l rtr' l :ri i (d t: :rc e e a ri parto cu l tzi ul trrl . : r p t o l u tttl i i ) . oI l.rl i rrrri ri (t1m i o r lisr . ' r ri l rri ( l cst r r n. ei stilrgi r. l 'o l l l tl t i tl l e Jl 'g t'r . frrteresalea concomitentii a r"i. ost t hi in sint L'om ullui \ Yallr t nlr ct g.i rl . il ri l i i ri l i i l rr. . .r . r r r c r r r I r lr r I r ri l rrrrrl i zi. alt lt 'ici l r.yi r l r r l l r .i !i i r r . lui llriOrL...r. r t lizr . iir r pl: ir .. r r t it it t .ii plofulde conDtiente in membrul infcricr sting si trr('r'rl('rt. sirrrlrolrnc ]tituro-anemice sau altr] ntial. ol g{'il( f l'il Nit t t ll't it t lt t st t t t I t 'it t t 't 'I I r jilr r t tll r t t tl i t.biectiLe constau in: plrcstezii . tl i tct'sc Il l l ( l r '_ . f.i l i r 'tt.i i 0 r r L l r b .ali (irr|rrr. i . r 'r l"t . ( t t ilo ixlos( '( ) li illl' I r lt . ir zi o 1( . (S rl rul tzc . t || | I Ii ) i i ( I I I r Ittttr tttr i 1 ttt'i i tl t r .rrlii) [ Irorniuriir]ur'. lezl. ven!raid Radecihd l' ? .. })oli rlr. lt) ilint{xtntu.l i r r l r g i t'r ': si ti tr .tl tl l Ir i 'l l l l l l l r ( 'l l i i l r l l .tr l rcrri :i pttl i tk' l t i rrttl rti rrrl trr Ittr. rrtqrrrnrlul ln({lulilr.r r l' . .u. r . 1) .r i t u r ttl .lt1 ex:rCc:. r' tr piir l ut .tr '..t. r ciiilc st r r silr iliiii{ii li'{r 'r rr. i tl ) ) . .tr ' l tt'l r ti ctttp ttl Rdddcin& posl it Cdu vd Rdddc.lzi o l1. .r .t' i d r l rre -te z i r. L 1 ) l i {i ' ci l l <l tr l l ]r g |l '. I't.efieria i:eprLlUi rr.cld"ciniispilale tl 1|r'r'lir. r r 1 r r r .rrslrrsibiiil.t. {r'goncratlle etc. r iiilt r r r t t r 'r ) r t lilr r {r r trrrr r..'l Il .i. a ct.i l i r tr r l l tttr r r ..l ftirrnt do cor'ilon lcstc|ior . r 'l r r '1 k r s . r 'i r r tr '.tl ttl t'i t o l tttl tti . c) l l t'tti r r l .. t ular t t lr t t t lt t llr lt t r lli r lt t : t c 1'L t. a rcnrri l ri l i i rr ( ii. r x t i ' l ttl r t i {'|( ' l p |r 'i r tl r ' ( t |zi l l tl l i .Ie tle disotialie & sctlstbilitd.i rrrri rrL's s(.Lgi l]urdach ) sau sindyum.. lnlr r llit lg( 'zit ' t t t lopr r 1i r:rl r.tie ta]:etici. | | r .fipal te cu l czi ui ter.l i . r t r i'ir t r t r t 'sr 'l| . t t o l ti ( \o l u l i r i tl i tfttl ( i l r l r r t .rl r' yrri c i n r : ir .r.. cu scrliu lir rrrrr r:u'irrlril. I)1\)\'ociireiri. le alo f r . cu nivel pi*i Ia.' .' (1.i r . i tt i tst'ttto ttti t $ i l l l r l l i i .tt r r t ' I .ilivc (bollu. t i {//r .riel. l l l r i t t t i c s t li st l i cl l l t( ]su i i L c i n r i l ti n :e l l d e ccl ti i . r ilr ililr t i|'r r r lc i: ip lnlr olit : ) r 't L lt 's. f ar iour tit t t ct t st azii t . slt t t t t llilt llt t t ' lI li{f loll: {r f (lr 'l' .rd dnt.j .l.n rb L e l o lde accea.l {ti l t( l l ( ) sj l l l l ) l o l tt( l : i \) I]( t i a ttfttl ( '!i ( tl r l ) ( l l ttt r l l so t'i i r l c ( r r u l i tt<l ctr tl l t. 1t tioat .I) l ( r Il l l l l li tl r ' l r r tl r r l r r '1 r .:ln irlin r'1.*r'l|r.l ir lllt t llilit lciicnsil) ilillr loglollir .1 rl [(zi (.rzl lrrrricir'lurc (clrrrtn1.l l ) r 'l r r i o r r \ I r z l i L .io&r'e (GII.iUijdri. Aceir st ir .lilor : t) t\irtrlrrtuu. scleroze oornbi rtr. . lirll('r{. l. 1 . Itctttr t{ttttti tr Ii r t. r ilcz: lr : ol. i r lir ocir r li t lt ' r lt t r ilr ilt .1 \i nrl tonr t t I t ( n) ut ll.l i l r'1 i rr. zt i 0 lt t r nti[ ncs1r ] 2i0 oolll. ( r 'r .rIicobiectil)eteilizeazii o disocia... i c. i l. r i ll l' . trtl i r.u l cl n si t' l q o n . i rl rrri rrrii rI rr v c i . t l t t n I n r .l r r r ti r 'l i l t. Lr nir |lul si t)e p rrtoa leziunii.. r 'i r r zi il r r tttt ( i ttr .tttrtrrh itt. dr ttntitturr"r.:i rrtti lc'pr r iubct ut t ! it t le su. . r lllt 'olol r f t 12r iir cr ucir lt r t c: r l{) r '. r j nr r .l t zr r l ttt c r tr i l l r l i i .barea:rcCSiolaprirl anl.ittrtiIt bu.r'. lllt t i llr r lr it t r lii Nr r . z i i l i r r l l tl ti t'r 'i l l r 'l l l l r l l ' I t 1 t l t t t t i l r r r tr :i i t.' '. rl r' i tr I r 'r t t .l r i r.lilttt lungi. .l t.1r\ (' (. rI iI I iii : t t t lt t r t l rrr l r.rrlorr. .i ( i l 'i tr ( ' si l i . t(l n r f ( r t l. ( .ttt.l l r .l. I '1 tl e i l o i l i l h l n i ci i t co n 0 !i u l l i l {}r 'l l ( r csto r r l .o t lis olir r { ic s i l i rrg o rrri rl i r.l l l i l l l l . i rtt ' l r: l ) lb t t 't ii.l rrttrl l rl i ii. r. 1'r Llii l] l't lllli st 'r t .lt l. l l l ( .l r l r ti l t l a i s ( l l l l zi l l l l fi t t'tl t ' tt |'i t t ' I r' t I ' rr r r r. r l t t . r '|.ot'rrti iI ft lscr ict t I Lr ht i1t it 't t t t . Sin d r o a m cle se n zili\c pcl i fol i cc. .llllc lcccse de tlurt:ri fulgulanter (fulgeritoale). pr r t ubr nr .:i .. 1 l i i "i 0 ) .. l r r . lll. l .I ll lc.t.'r r r z . . il . Sinrlroqne. i t trr i rr r r . l l l Ji l i I |. o rlisuci:l!itr fa. r t i.t. t 'iott r . rl rrl rlc r r cccit yili '1c lll lczir t lt cr t . 1 9 l i t.rrri s o c l i L r c rr rrri rl rrvtri vi t gencra . ilo1e.pe i i l gi i j rrl i . {ci. pir. t r l l r t cl o l r tl o r 'Io ftr n cti o l l .o l .* g.lt' I. t . : i r ' ( I rl rrrI r. r z u r. si l r r r r {i i i r L tr i l r t i 'ttl ) t ttl i t'i l ' tl t s( 'ttsi l r i l i l r r l r ' r r l r i Ir t r r l r 1 .ttl tl r ttl ti l \//tl xr r r i r l r . r l"r s|ir ilr ' ( r lcf i t lc ii. lilliLt ( . i loxl. tu.ri rtr l ri tsllir t lr r s r r t r r . gnl. i1lnt r . . {t slolcZiilni l.rrrri . L l l io tr r r r l r r l r r . r. r r r lr . Astfelr o lcziune in legiuner ri. X'tttbtnci.) i .rtl ti ttr. s i i u l ro n n l l r .rn t. pcr lt r t t . r r oi rrrrr' l i .(' ccrlicillii.. l ti r l tt r r r r . l {) 7 {) ) ( 1 . IL Si arIntunu'lt srn. r i llt r il ir r r ! ir r r lr .rl . r r r r .t ] o . tl r .l l r r n ( . it f lii t our l.. :rl l l :l l .i i r Ii .r . It'zi tttti l t' tl ttl to ttr tl ttti .).. l r' ' rti r l rout ilinr ir ii ipsillt t t a. :r .'i'rii irl 1tl:iri. r tu(. l 1 l .i rl si t i t t glor ni( '1i0.rri .r. t t .iltilitti!t r:Ii.ir. (rrIIrrtl l ' i Ii l rrs i rrl Itr]l j l ()l i l i l i rtl . i r t t t i i . t t ( 'r 'kt cr t llr olit lr t col'r . ( x ) i l i( i i l i i . i I i i : rt i I l .0 ..eapt5. 'tr tr tr ti tti .ct. I Lrrtc llrrolrilci ltlitl rrI r I i I r' t I t t r' .l) {) il( ic( r LL. i pr lt r glir r r tlr . 'l l t r r i i i r lr o l $ tl i . ir i l' l.'1. r .alii leziutii qri o disotinlie r irirrlorrrir. t ilt t i .i u r i .r '. r cir l! 'iir I t ( r '.l rrt.( lh{llliir ( \ 'czi ci) p. ir t r lt 'olr 'lt i I ll lnt llll 1. g l . t r i ( S i t g tr '.'l o t ( '\l ) ( r l i l l l ( 'tr l i r l ( 'si 1 .. .r'tlatelali leziutrii.1. r .Ll !r' l r )i bcilt ilr r t t st czic r ror t t lt l nt ellr li .eich).i il ..tr r i qi l tctr ti l tttt'sl t'zi :t t'o t1 i t'ttl l i tl tr vi ttr ' l i l ttl r r r l i l i l i l I .'i q . r' r' isl i i nl le lt t t t cl ioiu'erpt lin1.ii tenrro-algtzice in partea ch.9 6 7 I L l r tr r r r r i l {1 r .rrzi li y.l tl i l tl i 'o l tttt i . r'r't:ntr:n. i. r r r l i s l ti l r r t{i r r i :r xl i r r |i i sr ttr l tr l r i l r i l i ) . it r sr .t'r || l l 'l '..sle.ingtr.l r i' tt'tr sl r tl i t tr 'l r tr r r l ttr 0 ttr .Ir ctttr i IIr ' r r r r .l c i p r rrl trrul r. n! it le in. r r r 'r t ( . : 'r 'r r ll. t r r . . 1 9 6 0 .' si ttl IIIIII|{'Ii ) i Ii . lo) sc lczliizit .t ullr r lt t 'e alt t . l l ) ./r tl .lior"l toll.rii. lii.r l tr . rti ((n'bn|1. l) r r lii it r I it r r I r' r' l rr l rz i rrrri i . i lr lr t r r lizir r lr t . ] l r r r l . tl t'scr i s tl r r l ) ( i . f l' iir ) ( l it r ( r ' u rri [rri c . ]rt.rrtt o I oI r ollI t I ir l l i l (l i c l l l l l l rtrr. in sperial plin conrl:resinrir .) r{ l t I r iI r LI r .| ogl os ( r : ille genot 'oaz: i o hom iple! {ic cr ) lt i..j o l ) tl t' .r.i .l de cortloonep <.t.i i l i rrl rk' r' ). 1' t silr ililiiii pt of t nr t lr r . S i n i r o tL tl ttl t l u ki n i cr : i tt l tttl o l o g tu . r 'l l l r t t .i i zo tl h cs. t r I t t I tttt l tr r l r ' l r x'ttl i l r .l ri Ll rri r. r i I r 'i |. lt r r t r c}r i.ir. Rdddcinll posferbad | 'o s i I r i I i I r r {i r .r i i tl r r l Iti ttl tl l l ti ttr 'r r l r to l ) t'i ( tl t'( 'l 'l r 1 i t'i ) tl l ) ( | l \I ' I t i t I | | I I I ( i | . .roeTtt'niintur ) tl rtl i zl rrz it . r .|i r i i ( si tttl tl ttttl ( 'i l l ( ' l l l i l r { l l l l Ir l l i l l tIl t' l l tl i tl ttttsttl tr i .bcticri horloLll.

grcazi" ir. -A. au ar5tat cd. |.txrlttlt'lt' Ir'. I tr.'..i l . iill rtlt lrtoirrnl. lttci{. I rrr I r.iii tlitt tttr'tlittl itrtern (prin intermediul nuclcului dolso-mtx.r hk'ntlilltont. un l[n:]ljj. :'.Irrrlrrirr')1 g) Asr.rr.r.. rt..ii rlrrlrr. c-roil. li rrrt rrn1. l)ill)i{. drrgrdcltr lir. i:ll'.g1.nr selectiv aI sonsibilitd.Veitr. \t'^ li .Lph.proprio-gi visooroocptivo . hilx't' I lqr. Le Gx)s t r ) lt H (.ol..ia.trl-ttttttl ilttt l.t'rrniclii...cin. \:.n. r .. lPt S' F.ovcr-rcactiou.to (Alnoni qi Operscu.t. \'1\t't\ Itl f lf(i?.tlitt in nuclcii latorali convttg lrlptul 1960) cil.Ncorygenbulol +N. rcprozint.) an cxcil.viilui Iltrrrrl(<ritrrt'1. 1955.a.." cu't'it tttol'int.rj I : ro i j..rfa ccrclbrt i*l(Sllgcr.iik) liltnal.rtr tr.lr) J.'(.\'l t {) ( |ut ' f lr r (l o (ttltir't' (itullorolri rlozugrr.pll..lrt. iar o .ilr rullrrr'ii.rrzibivc talamice qiar producedurelea..hurllriIrt cor]1tt I tti gcttic ttlrt'l trxlr'rttuttt l)l ill I'r{rtlll)l.t.i't.' ll tufllcrd).ilr.l ttt'cll. r r.rt..cn"esprirrio.fol talamugului.ir. iil)).li.ri $i fapte totuqi obiective. lrrlit. lirl.rui func!'ie csto tlo tt.i nouloni senzitiYi ar prezenta o .| rl rrl g r.ljoasii nneori.: P.si rrrl i l i trrrr[1.itnl. rrrrr.i r'nlrjbui Ia elaborarea senzaliilor tlate tle stimulii nociccpt.r-s). lrr' l."?.' .-I DM I ::: :::iii:i!l i..rl)tfiqrrrlcr'rnir.moclttla" qi do n contribui ln. ctc.rLrrlui o . plolllornrl rtivtrlttltti lrrlrnlior al integririi senzaliei dureroase.1 t.alterarca nucleilor laterali exalttl. lrlirr rrrr. ItI ittgr. tl rrri l )U l (.ia' "-ttll:i IPVP\ i= / rf .qi llrr itrrportant.. Cehtral CL:N. -/. r. dnrorile rlin sindromul talamic ritlioit.. lrr Irrilolirtl prxlrrriqtrrr.tlit.i l c t{ .l j r_ l l ..*otnu:it (1r.irrt(.1960). atit do releu pe cd..u ds re]eur qi unelo prtnibilit'rl. .t t'IiItt'trt rrrrl.ln nucklii latera. ion.fol.Rp6r hucleilor VL(Wj:N.j) .zir il* Xa.pililii.6) \ t. chiar.ii lt.t r. S-rltr rr'lt'iltttil tlrr rt rui. laEral CM.prin convcrgonla. furdfasci:ul.i prin I'oltrl..ji \ ' .ot"' lrrr. Ani.:1.icularc * tlupil..ttlttlxrrlut'trtt rrivolul scoar'fei a unor senzc. tltrrl t.Sutndib t6a nucleilor Jriq.d st' t'r ltlit ii rrrirr'i.or. .i is i rrl . cticatricialeelc'. difur\' tlo lit lrutol ltl n.liunir{r. trl. c-. I9(il))' lrltot' rt'li't' rrrill..ttto'8trirto.12) LECENDA 6r nucleilor Gr nrcleilor OM:N.ir. a.rrJrikr).rrrr.nucleit".upsilricr'i Ir'1rl.r'l(.tat c5. i.okl ri l trl i t..ulsttporiot rlc porceplie a clurerii.:.irfi rrsLc .ttzrllilkrr gt'oiLzttirlit tlirt lltt't'trtt.rt. tt'ili rlr.l{l{i(l)r'r'il lroltrrt.'rputir IuLunic.oni'ntd rrrrt'li<'nl rr.i i 1 t l -(.cer 11.r durcr.rlr (ll'itt lrrzlttttr.e ti.^ .l. 1979.in fendmenul .r t't'l do par'1.e (1936) a ard. " rlorlr la nivelul scoarfei excitatia se transform5. Dup5.13.:. Cq'p gedcuto..iikr viHorrt:r. rtr.tr!o extcto -. psihlu)sc..lii gsnsrale".precnm gi de a . esto fd.r'iloltotozi<xt(utStt"zisr.nflamatorii.J\llrrrr.t. lronalil. srinzoritrllsa.l. carc constd. l rtrrri rr:t.rr'irrs .( lvcv'.lilii.7 '.ttl. Jr.n n" Wa tct. Dar qi talamusului Ii levirrc.dcoscbi rrrrr" lrrtrrlrr).il Iir(.it. Desigur.lotfit. tt'rttttLici ttttlIr' rrrirrrHrrli cttto!iiL'. o srrrtzlt{ir: .ttltul dirr lrolna. dllr(. rrl ltri Ilrrrt.norlrlsitrf tliscrcl.c! iOtllt oxoosiv ltt 0ticu 0x0itit(io s0ttei leritlinl. in senza'l. ltt sttttsttl rrri6oil. r:intl oinl. Ilead. lirit.z i r.$60 1. lrrlri. incercind sL explicc tlut'ot't'tr talamicX..s.1./ii.ttl.rtlcI 3r0 zrl .r'l. cttttt trlllillt(llllll rrttotior'.ul uneri funclii coltionlo.lrirr simDLl.rlll.lian). l nl( r ( l no .. lrir:1r1rirrrl1l liiri .r...l t. livil.tlt'gcl.^:.ceastii.r. Sager. i' : .zrr. fractul mahi la -ta lalnic 5c. fenoructtulrlo supt'rrrcrtc{ir'lrtltr (.a $rruir.lrl'rttroi tlo t t'tr:t. rcspectiv chiar stalii pe sisternul reticulat asccntlcnt (v(lzi lig.ivi tlo l ip pt'tr ' lolxr.le. Incerclrile cloinl.r'rr. cer (11.r. rel.rrzitrr) i k) ll'rt.io. d o ltiylpatirt" A ccstolonottttttto ) sa..r:e).Buprimil.ilesenzitive (inclusiv dunt'o?r.. r'os1:txrtiv t trucltttlrti trot tltt trtllt o i volrll.'! :. 1960).v tr. it l (l l ..\l r(.in lela{'iecu fotttta. vtrrtltt' IloIrtltt'i'1''.. intruclt aceastS altelnre .rl1i f161p"* (citat'i de Sager. s l rl r.ttttI't'rt.trittglttrlrtlot'prinnri4r ntnlotittkt Hitlt rtl)roz(flltnlrr lltr: lt'trttltittrt'oltttitt rt.{ l Irr.tt tlttttli tIo rrrllrxlii) 11i t.supraleact.vr'1. llrirr.rlirrl rril. alli auttli (citali do Sagor.soluJic irtrprrr.zin1ii.ii .u (Sager.tiit.rrr.slptrTcaclir.Lr .. CL:N. lalamicri.ru nr. rlivcrsohr 2rolr"v (tasoalare.:'.rrvlriLllr{.zirrrtr.l t)1 .ntt'il. in afard de rolul si.l'it'ttttt. a cd.tr sin1.tit prin nucleii tjalanici de releu pc cit'iledivcrsclol ilf('r'olrlr\H|tl t'trlitrtt zil'ivrr.i do Sagor.icr'ln olitto r'rcilrt.o/r.c i l r' \l D. i'/ '/ \ R:".lezarea fibrelor cortico-tlllatnicu rt.. ) Wn: \!Y:/ rL .rr'l.itcotul.. o c\(..larrs. . l)uror('r\'lihltl ||rrrrcntele $onzatie. sI rt'zislrt It.(.r'icr..oa. ld.ort.. lnl.l l l ( lr ! ( l( ..i i:iR -..ovct-teaction"-IJe:r.cill srru att'ulri.r6 indoialS rezultal. & senzatiilor.i irigrrl 1instx.r subliminal. i' .triiparl. sehem$ ({'rnbinnLi dupd sislematizareatf. 196?). rr.1ft...c Y sc. i r. i' .i l i i . Jrol..ii i:vl-l I :\.icnlarit' qi cu sc.li n' unei lnulti[utlitti tltr ttLr' tttttrloi t'tt ittrtrst.l. i) Mrri pot apiirtr:l rnirscrirti I'ilrrtrlot' la nivrdu) rniinii (prin ltrzitrnrrll tlr..i ..ir:i1rnt.t..lipr.utlittitlo.j .le rrr.r. cer..l Itri Lu.tic (Mori. /i\ f. Ilolmes.ltl tt r1t. plecum $i alli excitanti (de ordin senzorial. -.i. sublirninat.abill' qi rltrttl rr problemei nu existd qi mdte tlin concepliilo mai vochi 6i mtli trtotlottttr pe interpretd.l)f.tttrlltrtort. Scoarta cerelrralii.2.or(o'at(totit:t'.r'lt'sr:rrsibilit.'r'lrtlelo senzitive talamice de snb in{luenla colt'ical5 inltibitolitr 6i rlo tttrrrrrrt' rr('r.).I I r i rI.tr vii rrsti(. l-D:N-lateral 3U: N. IloDovioiu. sll bolnilvii. dcsigul rttt rrtl lttlltlt' <:il.i "di i r: l tl r t.i(silu.t.ii]. lrll lill. rrr.\rscrti qti()l)r('H('lt' (. Nucleii talamrisului $i concxiunile acestora (poporiciu. 19?9). rl"r.at de partea bolnavi sarr (lr\ p.olrotrrrtt rt tllttt' lilol talamice au dus Ia ilispute incd' incomplet elucidato..| frontatd ) sc.ttiii lot:a'liz11.l.ittli(.".Reit E spino-tdlah.ttllri trtttt dureroagogi protopatice ale acestei sensibilit[]'i.cit 6iprin nucleii talnmici nespecifici. r)l )l l .orrrlrii rlo aflxrNilt rlc rnt:zilii.H{i)' lt lill. tlrr Sr!g('t! . 1912r cita!. 'l'r'o|llil.{.lll'ii rrfi1.'. Z ir f it 1.iJli. ref/cu/ard e Reil lat Sc. ittttttui t lrt1.rl'r.ji I ' . tumorala.ru seloctiv.

rrrrlr.r'rrll rLl lrrrrliculului 1r:llarlo-per'1oi'a1 poato fi rnnll rn:ii gl':tl. l c r J ili|r r { i rr { i (| (rr' | ' l Irr| ()Ii } i Ii r(| tt1 tItr rl ttrl tl ' r |r ' llr . pddic'ul'uLai tu. i . i i l l {'s po i n ci n h i u l su p cfi o r . r l c t t t t t l i l t 'lt.t 0 l tl tt ( r 'l r r r ' l l l j i I r r l tr r l i Itr l u l Ii r ) i t i n l t .r l :r l It'r r l i ) r r r r r r r r|1 . l()riri. r r .l .ris1ii..i r ) l U o i l l l l {l i . rrr rrrrlllionlii (r:rnnu. . :t 'l ' " 't l r tt t . i j.1925. l1) jili. miqor. t t i l ) t r l ttti l i l i 'r l <'si tttl tl tttr l l r ti sr 'r fr r r l .trtlT ao.cziunilo r l t i l i i t t l t r t n n p l e r r i . silldxomnl talarnic gIobu. \litltitt)ltltl l\\ rl.. r : .'l g l r r i i l ) r i . cil}r sc dirijeazil bilatcrrl r r lik r ll l tn u o -s rrl rL l rl rD .(:sl lltrielo[' tr .' I'o ttIIIr I:r Il . i ) . l i ( i i p c j n l l ti tti tca o l u si l l l co r l n l l l l i .r'i lirrr.I)j('si irrrrnilrtolts!e hurnitnim.li. indeoselti nurle1rl yentral postcr'o-lal. llr$1)) .'. l1r'i l'.1.rotunepu.tcr'.r 'tla l 'tct l l ] .r 'r i i . l r l r Ir r 'i l l l l ') .rlamici.tl 'ttl I't l l r l r "L tr tIi tti r ( tIt tI''r ''It ztl r ) ' r l L l . nucleul se. r . l 'r i a r .1. | | l . 'l 1 '( 'l ( l ) ( r l l ) s t.ilrzi o herlialropsic homonimd...lrirri dureri.r. cu l u si n l .t n:.ilrrl..l i r i ' r . r i r ' . c r .l r r r S i r r r l r r l r r i \i l t|i l l o t ( p i r l r . z ir r ni u L c n u c l e i l o r 1 a tc ftr1 i . . .l '1 .rrzl plin tulbur.. 1 i i tsl t'r l o q tt'r ztt" tr ' l r ttti l l ) t 'i r t 1 i l r . ^le 1 960.tr o l ) i ( x1 {i \.tt : l .1 i ( 1 '1 r l i l 'r l : l r .r Il :r r tt i .obliterare e..n{.ii n 1 9 2 5 d c l l o i r.i r t 1 '. 1926 I S ager. l l i l c ( 'p i ( 'l 'i 1 i r '{} si r r si i l l si }r i l i l i ti j t'i l r r r tl 'r t' tl r r l t r r r l r r l r t i l r t r r l i l III'tti o .'r l r tr tl 't t r l r t l r r t i i t 'r t l tl t'sl ti s tl t' V.e !x)c6p. it iir t r c it.ti o t si l :t l r i .r loi. '\iniJrontu.l. Se pot asor:iii un homisin{lrom cerebelos. fiill(lr'{)iulolo [ulln[r:p ruscrthu.il..lei i1i er-entlal al mcmblului superior r |i. ( 1 $ ( i 9 ) tr r l l tl l ci t:r t1 r 'i i i ttl tttr i l . nucleilor ventrali l)o: l| {'t i( | I i .i ti :tl i str t. .tt't'r 't'1 r Ii l . i D r '1 i r r r i l r . tl o t'ttr 0 l ] cx i :i ( i m l l i l si ]l i l i l r l l |l r tl r ' l t ttt tttr o r r l '' ( l ( 's"l l . i t r i i t t t i 'oti l 'o i ttl l o sttsl l tcto l l l r 1 .r! || '. 19? 6 ) 6 i rb I? o p o v i c i n D i c o l a b.ori ul al tcrei col .e oitliterorc o.t1 r r tl i tl l r l i l 'r 'r Io r 'r l l r r ' r ttl r l r tl ttttt.irrrrii. ( }l r i r . 1.. itrsd . 1t r r rr1 :l l :t ill p a r i e ti l l c p o t tl e tctl n i n r t 1 1 1 ) i l l i l i l i l l l i o l l ttl l ttttti t i tl t ' tt /) l.r Ir('r'li)llL{r ro iLnp.llLi l(. se tlli pc 1rltn secnndar $i este pulin explimatd.tLlu.r r !i . r 'r r I' i l I r r r 'l l r l .. r lr ' 1r r ' r r r lo l l i id c l c z i ttrc a c o l ti c a l i :r.1960 .rtn 1 .ii a artt:rei silr-ienc)" Cele mai iinportaute qi mai frec\. patlic. ii ( o1 .1960) : t) . .rriil|1. I ' o rrrl rc t o n ( l !){ i (i . r r t I rti I. Tez.al de S:tg01.i co 1 e 1 r .g o r.]j c cs j rn e l l ico. r I r' t ' r' I i t t t I t t i i r 'l r i l tr l r t' p fo l 'l l l r ( i ( 'r 'r r l l r l I( 'r r l ( '.c drt o)l stt' ttttl i i t tttttri rt i l r r llr . I I'l 'l ! ( .r . r l l r i r r {' ( ' l l l l l r r r r "r r ' .nilunar :r. L:l fe1 durerea.trl i :tr.!?}? i c (ft. (1!} l i 0).l i r r r r l i l .ltrrrtttt lt..ri tl.'r r l r . t r l t i ( ) t t t c k ' si ttl cr ttr l l l l tl xc . sint tot I ind.(r'lunuli a itrtcrci romunicante posterioare) .e insj.i .i r r r I i II I i I I I | 1| I | | | | .l . :.t{riizr. l l t do l :u r l i tl r ttl tt i .ttl tr ttl .iiri t'lc sensibiliiato obicctivi.1& xo-qeniclllat (carc irigi.r i I r i I i I r ' iI i I . t'\ 1 r i l p i n l l l i {l r l 1 ..rrrr lir r r r l.etol e pc .rc i Ll i n i c i rn e tl i anc. l rl .il(l)\Dtu. exti:ttalanlicr].'i i .l t r rrtl rrt r ll lr s olilr lit .iul ut:ruia di-tr cei cinci pedir rl i rrr lc li: r li t lc r . Se trrr. . i .') J.ttl r .]tttttl l l r r l t "'t l r r r l r r r r . cr t r l j l l i {) l 'tl l l tr tl ti I'r t'j l i tr tl i r r 'l i l ) ( 'i l cr i l n \n ) l n i i l l r !{'i t i.i tr i | | r i t t :t i l l tt i ') tttttti ttt \ '. 't r r l t r t ' ( r r i i tI Il r '( i tr i l r l t'l sl ttzi l i t' t) i i i ( fl l l r r ) . ?opor.me). l l l i l ) :l i r l r i sl :r l Il sr l p I r r l r r r r r l r r I.t.r l{_'lrt irulo. ci1.ri coroo-atretozice... 1 1 )? 0 ) . I ) l r l l ' lrrIiIIrIi|ol ItIo Ir 'r 'ttIi tr ' ( r .r 'r tzi l i vt' 'i vi Tr r r r l ' r t | ' ' r .i n r :l si vtr r ti c ttttl i i ttl l l ti i . ci tal i rl c )irll('r . l 1 )l i (l )lliir r lt .hor.i tr x''r 'r 'r r r '1 r 'r 'r l t t t r t t . sl .re iligd.i l >opovi ci n 1i col rtl l . r i t t r ( t t l tti ( | ) r| | I i | .tc irnilt ut rro-clinice (a1e lui |hor..ienc). (1980) si nrl rol nul de obl i lr.ttIi t'' r t t'cl tti i r r t ttl o .ltr.i rl i z r. r ' ( r r l t. r' r. 1 r ' i i i I l ' g i u tl e :t h i p o tl l L a l r i " r . ' r i r I r' t r I r I i l ' I r r t t t I t t t I tl Il |tr l .l t tl ttl tt' i tl 1 l r '.t1 .ii'tlo) cstc re:r1iza. Ic z i rtttr. t' l i o l l rti l i q i l ri rn l .1 r .c sinl cdle trei rarietd. rr' . r i . r ( ..llui lt'Iechsig).r l Ol tIi r r i .) lli t lt t t lt i hil)ttl ttl i r l tt )tt. rl rr .i l f r. L L ! {r 1 r ( l L r i i l c r l e se n si b i l i tl l te . i r r i 'l t 't 't ' t l i tt g r ttp ttl tl l i ( l l ( 'l {) r ' ttr si i i i l tr ti o |i l 'i t'i i l r ' . I r t'r tl i z:t l l t tr r r r i tl tttl l Il r tttl r r tl r tttl ( 1 po si l r i l i l i i !i r l I i t'l r r i i . :.i1 e-ristii. r r( 11) { i6.i r tr r r l l t i tr tl tl i r tl |||t||i IIIII||' l.tr r I It' I n r .l i |zi tr r r l I) |l i i .i. r t i i I r . .i laleralti (cal. Iiit innr'\.I ) L (|I .yli&le. h tttl i i ttr ti l l si tr ttti l o tr i ttl .i l t l . i:llarriicit. rrrr I i I rr i r . I'ti t . r ' l ) i : l ] . ['o Jxtt'i ci u .l i l l 1 1 ) r i i i i .l . tnai boga.\!r '1 ) l t'l l i ':r l tttt'sl tzr i r l l r l r tl ' p r r r i r . i ttr l i l .1()1.l :r l :r i tr ttttttti t. l)irrsttosrlir.l ' 'Ir III r r l l i r l L r r r r r r L l r r .rr. i r l r r i i 'r l i l l i i i j i tl ( '|l ) sl l l ( 'i i l r l ( l 'l i l ' \'{'( r r l r ( ') . t t i rI t t t I t i r ' . arteri:I."tt'r i lirl r i .i te s c u fi N i cul tsc . .. l oe n o zi l .to i tl t. ) j i 1 'r o ir u ca a n i . t n t i t .tr '.r l e .l i v| r l I r r . i n i tl . l i .Tn l tcest fel . r r l .rll l)iirl plotlsc vilscniale loca.L.1q1 sl '. .i r tzi si o l l t'ttti l tl r t'r 'zl i co tl i t'tl ' l l l r r l :t l r r r r .fl tLl trtrr" . l t:tstl . 1ir .scu1:lt.:zi r r r |( . t:usctilare (ramolist trf l r ri ItItrr'rr.i n .cbral o tro rl r. si t'r r l r r i '.l .r ' ti l i . Foerstcr. l udi fcrerrt tl i tt r':rtt l ) r r ' j( f plr r v r r r . mifcd. trr .li.r Itttl 'ItIti i . . prin lezrrea. ... i i " .'r r r l "'r '' l '' 1 1 }sl l ) rlltll.l i I r .tt i e ti tl si n co r tsl . fi ecal e di ntl e artcl cItt lrljitr. . s'i tl 1 . l)rrl in r\pfinrir.:. i.r. tr r l l l u l 'i tr i kr r l c r r l l r i 'ttti 1 t ' r rt 1I rrt : t I I t . r 'r r t r r r r i i i t t ttttl . jlJ lr ' 11.r .".r' IIr.tri r.IttI).zi ( r fi r l tl l tti r r r r l r i i 'r i t t vq 'r 'i ti r b i |i I tl i so l i r r l i .'ttl .i i ti tt r . tel i l .I)('I(). i r r l "r 'r r r r r 'l i .ri oiui. rrl l ('. la mernbre lttt:ti i'rplirrlLl.li {lescrise de lherrrrrl l r. r r .l tto zi r r t .g cl r l i r .si artcra coroidi .. . |)otlirrtroii llltcrl|lii si l]oiitelio:ir.loi scnzitirt : ririrtii tl. t t tlr l . ( lr Lr r :i rr.It' ottt!1i(:e.i i ri g r r s l lr Lr . I j){io j i'. r i : t ' vi i u i l l S ci fr . !l { r. l 'r l r .i l r r r r r |tIl r tU l sttl tr . i r .rd.l i . c i ta . !ilrlrl)itrre till:llnice \. co r 'fl l ti l l i l ttl cl l L r i si l tr l t. lr.(t' . '-lr.i 'i r l cr |r 'i r i i . .r i l :.r l .iuberoIrrlirrrricri.r g o ttrti t.'lrlr. t i t t c o t 'i lttl l r ttl 'a t'tt. ' ttr lrltl r '1"r r ' tttr l tr t' t . llin rr i<i lrr rrrr. rrterei siir. i r i i ( r t t l o r l ( ' (l i r l i r(' l r' l l ' l (' l ti l l l t . r r r r t {l { r 'i r l i ti r tj ( 'Ir 'I'r 'II'Ir Ir ' ( r l r i l r 'i 'ttr ' tr t 1 r 'tr r 1 ''t r 1 Itti . rl:rlr r.l t l!l <. r<csilur::Lzli1u. l1) 1.i 1 l l r r l r l l i c si ( l tti l tcr {.'l 'r r l l i irir' li1rr1. (| /).o l u ( i l t tti l ct l ) . (rtt tt i ' i i l tr l tl i.l. .l r l i .l e cl l 'tt i tL tc: o scttt.r tl i j ..rrir-e1u1 fc.1 9 l i i . rJ. Il i l i e mand si N i cul esut: :i .t r1 e S a .I I .1.o l tr }n r L .l11ii). rcrti. r ! i t t r l tn ttttt1 r i i sl ti tr l i |i . r ..i t l r r l :r i r r l ' r 'l 1 r l r tl l l l i \ l i e t . rt) [)a. r lil ( ' r r (' p rrl r i re ri i 1 l e ri i c u h l ta l a mo-geni ci rl at). r t . r r s i i r i l i l ..ttt si ttl n ti tti ttr r '.rtcrcl c Lrlilrl){} i('ri(.l Lle. l l l L l JJm r i ir t'l t 1 tr tr r l r " i i u l o l r r r l r i . fi1' rlrnr{.l ma-perJor&t (c'r.. I I ' I | | | : I I : I i (' t : I I Ii " l l i r r r l :r r l . l .rla lalamice at luibu.r r . St' l r str r .j (. l rl i l rrl rrlr r i lllr r r r r o pi. 'r . l l ttr l r r ttti tr r t r l .r |l r i i r si l l r {ttl i r i r tl i ( l t'l i tr i l l 't ..t} (tt. r .rlli]rr imllicii tiiiiicultiili atunci cind apar $i alte simptome. |1.:t r tr ttt I | | l r r s i \ {.opticx (r'l]}rtrii a. 19.tulburi. ttt :rlrrlrr cr. l .i 1 .i r l l r l i r r ( 'r r i l i l 'i l r i r r l rr 1 r r l t t t t r l i r .ti.i tl l i i t. i rr l rl )ro p j t..i{i.. I )tttr. si tallirno pe}folate (r'amlrli alc :llterei cerebralc posi( r'rorr(')..lttnticr ltrttliuIt. Prcciziim c:i din date lurnizate dc I'r. tlegeneratiue t tu Il u t t t t r t t .i to N Iti N d J ti l )o. rl" I sl l tl l i tci i l l c r t i .tl 'r tti tr " 'tt ' :r l ':r r l r l r r r l r i 'r i i r r i r '.trirL rlouii r':rmnli. i ) i }l l l p i l ( . Ir) S rrLr rlcrrrris Jitrntc heniotgice pltre sindromului tr"lamic (L.h i l t. l r l .i {r 'i r r l '. eslc de origine ro tl i r':r l. .trniirtr p.tti tt 1 r t'zr 'tt{r t l ) ( ' tr r 'l l r l l ) l r l r i r 1 u 'r 'i r r l . '| 'I t I i ..min5.i q ii n c .l cr 1.r i .merrrbrul inferior. t\ittr. l r r r .g i u tL i i l i rncefl l l i ce. rltur'lttt t't'rolo11ic. r i c z i c c o t L l ti l l ti tcl i l l i i p l o i l o r n i n :.l t.'.fi l l i te ).ril( l r r t. l l u r l l t ) t .l (cn de altfel qi rrrrrJtrr:rrrrIIrr lIi.l tttl tr ttl l ( l ( r 'i r r Ir i l l l l rl .rrrlilrrlslrl)ct'ior'rji :ibsente 14.lizate hr teritor."IL I||L Ii i l l :r 'i I1 III|' ||i 'l l ( .erirl).lozire 5i . '.l.l itla)'e. tt.l i i l t' g l <tb a kr .tl .lu (loilLurriilrut crist{tnlt ttr\ot s i.. Ittr i i It t ' I ' r' t t I t I I r I i t r '' It. {x'l \'l ) {'l o 'r L ( '.irLri c trrclclizlriilii iullrur':ili de sersibilitate obiectiY:i ]a nivelul felei. .t r |:t l tt'ttt .! l l r IIII( 'II|| ( :r l r r . ){ \.. fiirii afeciar:ea sensibititi.iltil. l r . r . exclusivii :r. tttttl tl t r l l i l |tr r tr t'r ttr r tr l t'ti z|r tzi t . rrrrl l r'.r r 'i l : r {i 1 1 t. ..i rz i il l rri l )r' { fil l i l .l ti i rs i l l c Iu i l l i rr. l l t r .r ' lrl\ r 't|.iciu si coial}.|r.t' l rrl i l i t l ri l l r l rrt' lr l i i (i tr< ' l ttsi vtrtt rrttttti).c Ir rncmbrul in{orior).. r r r r r ' ( r 'l t r r r t r l i a l o i . . i r ir r r i ul{ r sdc Si tg e r s i c o l a b .tl ttt l i l .:l ztl tr l i . \ . A n i 'sttt.tt1 1 l :.le (indeosebi glioir.:r r ttr r l r r r t .tl l ( .ct'i o l u 'r i r ' ci t c'. tr r i l r i l . I l) ilji .lii felei. lrrr. san[li. i . (v e z i Sa g e r' .zi rrrrr. c rr l i tIl rrr.tLl. r r i . 1 ri o trtr r I oI o..r r l :r r I i ' rr.tl i t' ttr.t l l tr str t si I r i l i 1i r1rI l tl l 'l L c stl l l ti r t tl tl t r ri I I{ | | I | | I I I I I I i .n't.r l r l i l r ') .

rl.*.*rroduto lillilli'Ji.to(Arsturi qi Oproscrr.i*.... ll. iti.'):z!"n.ru..r'tt pentru irr predominanti.:'.filorttlcl.y.3.r orr..lll.ttiz'r.il ctrlocittci tlsgtritr..:Yf::..*t'11: a.iii. jr: t ul]:uririte d" tot.. potprera carc ra .:. tllr cu rnenlinerea indelungatd'a abolirii solrsil.tip mixt).1007. l0) ..GIOiI 7.^..nao.. cL irr imp'r.rrrltrii irr yitirli)1 irrxrrlicirrtrlri.il. ..lt I i rrrr. An'drd Th.x"Jilill?1.lJ [)c jfl l3'fiit"il:.tut rlr'.u (t..rrurmnay.::f. li Lii'l.1r.tlc r[itr pliort.tr".].i.^. anteriolt'ii."i:..arttpora.. r..t.i{x. I lrl'1.#ll"T?.rT'.il.1.ptri.rt'ltt rrrrl rL vrrtltrtlii.!)tiiillffi'iflffiK'ff..'.iolInll rltr rl r. lr.iilort 1o ltt:trticorltttlrrott lrrrlrloral.' ztt {s' trz':rlii rre artLor(crl'ti' ri. 'ensiiitita4 .rietali./r..it'lla mijlocie clin pirtea sfingi. rlrr olriooi ir cvltlrrrttl.0'Ji'''Jifil'..lf.rrNirrrrrr rrrt.i.ri souzitit'o billl.lL(lrr(r Icz.l rttl .iil.romul.!li'.:.i*: IrrLrLrrlrrIii.Lr.. i..iil r. a sensibititii..l'lr i cit'ctttrtvoltt lrrrr. j?Htli. lltr tilrttl ..ttl ttttr'ltr itt tllltrrt'1. .l.l.!i:d..i?i.i.l(: it) 7n regiu.bniari lizri.ittgi(vrrzi glp.tiili::.i tlttt'r'..1liii.1.:ilr1.... I ltrzitttti -Alttoltl li't\ icir.lii$11. rrrnvoluliepr.ic de lootlizl.#i'fl"'ii] .iji.'i i.9l.##l?f ff.' ltgtl(rzio tltt llltclrrIl.Li'll.tl.ii.morferi. llrrrris ryi Wrrlll'.riritrimri ertinse.r. lvl lrti..!i'tle trecere.'1.fffil_X"-1m.uotrnoidrr. Il.*li. |ll.ht" rr.rrtirr crrrol..ttt t1i rrrir rrl ir."1..rr rtttr topograJica : r1 iliidront'ul senzitiaparietal global.f l) Eittdromul' wfl' al' lui tr'oir (prin lozitrncslirrgii)itttlttttt.rl.ii.llgf.T.f.lt*lui il.insoliti do tulbur{."il|ll.lJ.i:.r! {} r1r'rzl't.lo ( | r'rrrrt rrir.rrcrnai pulin marcatS. trtrru r.r.rrirrir. I i) A'irrrlt 5i itttozrrtlilLlirt'irr) tli\ lr.rri..[ii .remzeleserniologiceasociate fi'i'l-ir'iil. ltt'itttrt uri ri.l: :r..rircrino tenld. li'l":.lroa conccrnitenti.:*.ltrsi1tg Irr:rllr (lc orit....ttl.r'tot l. PROBLEMII] D!] DIAGNOSTIC IN DIVF]RSE SINDROAMII AI.{ti#t"l1.. ).T'fiiLi." \'il. (itrcttltrtoilrt'k'it..*1.lrrrr'.c?}."jji"il..l[tx.:ll_itffi:ff f aproa."ir.rrr. sau itfefior.JilfrlT.(lrr.lintre circumvolulia parietalii inlloliollir.* i:lll:.llui Anton' 1i Bn'binski (vezi :ltrtcriot) cslo Ittrt.r"eori illi.o de obicei'JLi'jJ:.caur nt.'.a tuturor sensibiliti. a fi.:l:. Cefalalgiilc (Colnlcilr) ijt:ililil.frlirlli lrl In rtllitttttrttu'ui1t il.ri t.11"-iliilililli'hllli"'Tl?#ii. 'ii:ii".l.irlirrtril.ij""'*'. . illirttlntirrrl trtrri lles simlul pozifiilor."jT. clasic.. qi apraxie idoltolicI rrili'i.i.r.HX?"".i rrcl.rl lxr or..i.'..x's lli sil.r'irrr') . disrnatrie.. t:aloare d.l.3. tt.lj: .. ri. evitlcnt.1.i.i..l*:ll'.:lii".rrlr tact .l gllrrrurrrrl ilill'i su."* llj*..i. 111.ilga I ltcalcttliel rtgtiu{itr iit.1..ilo.':.i:*.ll. 5b) t'tl.illlf. ltii:i?:1TrJ.. ..t.).' sirruz i h] lrrrrLirlir.:. .i..i-oiaor.()(iI0 ?. str..ilL rii obitrol.rrscu.yl ii n(.)(i6rint xi.il. g) .LI clinic in c.t ttttt i . d) Tu ru. \\ Cefalalgiilc acule trc srrgcrcazri. tltr ll.lal gi.illzuld un srndrum um6r_mind. a."rlre .J gg..i. ...1.rr rlo rlivrrrso irr'lclioprriio trl..1.tlttl rrlirrirr) oruri1riIrrIi1 tr...''.19?0) : . cate implicii. lrri Illlyor'-(iross(irr spocirr'l lltltrtltt cxtxlttl llzittttilor" .t.arr.J".iiili-#l**[qt*[.fronto-l...seusib'itateselocalizeaza pomini.ir(..rr224 l !-rLl l ."13"'*1ff**n'J".. h.iiiiliili..U:lliifi. s.r'ol cofllt'oi 6i rlo r orrllri.otul conteit semiotogic: tulburS.nzrlry propriocoptiv). I t tin :)) lir cailrnl sinih'ornului pu.'. .i:robiccte.i:T.fi.r.. raloara d. lcrrii.toltlticii.li*rlli*..1.l.linttt r l.":"i.indeosebila muDchiimici ai miinii.rlir. o co. girusul suprarnillgirralqi u p.ttzdnrt. ilrttsiltil il.rrttir 11i r.i .rurBurorior.?.rrrrrrri qi tltr lt. Exceplion asoci.la o ce d...rr.: puietala."*lf #i*:i?rdffi .r. (rit..il (..ll..ontalei assendeate in Aus""silriiitat" .#i..'"'i". r'r..l.l.oqtogxlJ l.i^o".tf '(..ltlil' \n..r'l.l:"jlili'.i'l:.#. t. raleolr r(....ril.1*riil"*. iiiiriliffi !jri.r..rlr. ptilt osl.crrr1xn't1I) (Irrrk..uttrrr.IItn.t din sinalromulparietal con. unor dcrelet^ .n"x*{4*-xi lli!li. tl) Sind..u'o apu.*..iilli'f i.' trrvlllgirr ocoipil..:displriri.l. rrc. Bu-perlor .:i (ltrrtr rirrsotttrtlogttozirttrtzollttttzir'. .*i*". a miinii.(#d:fiiHil.r'..1$lll.Xirr tth .rofii de-Sii" il...I?f .H: l:ititlii:. nlororlc dc 1jp R rav&is-Jackson.yii. I]otrovi0iu rii ."JilJ.i.iiiii.rll.i{!i.r Ior'rniri. ilrli'.Temb.rrirrgit..lli)|.. rrotrli.. trrltrrir.rrrillil l..trfidc Arsoni 6i Oprosorr .:*.l I rr.sir.s \'.sticui.rll'rrlo. br':rdihinezie 1 I p ro..ii:..ivr'i' r. rt ll Sintlromul.itijlil'i'li#.lli.zi\: antiotrofic.r:.il'.uL tligil.rrirlrsi.. ."#"*'jtl:.fi".r'lizo'tnti. l/lyt tr'lrt prin tulburxrilc de sonsibilitatesuhiocl.."iil. suir flll::. hctnitlllollsio qi rtlrtzirt lrrr Ir..'1l'(\ t) Sindromul parietol p08terior al lui. ilirlociclil.rllo tlroaltt'lr-sl. I Lt'rr. DIIIOI.. !) I.r lrot'rrio rlircrrlir.f.HT.. slu doar rr.iil#':f::ifj'iij?..i i:::ii.r."'. l:l:l't. ffi'i'l. lt) A'ir{hr)rrrtllui 'ltrl. de girus puietal su'peric'r (a'riile \tu. cu test&urarearapirli.lrl.it(t la t. lui. (!\'(!n tlr. rr.l.i'if#tll#?ll.fflil.llrrefii) icc corticnle.-j) Altc sernncl.:]#:. t.lii.oir rr..itt.li.. .j. r rr.v!.riotal sa pot itlanti'..ccrrto oror"oraro-*"*itn..rrrzrtr Ttarietal rrrrrrit.icr.xrt'iol.rrnotrirnrl."i*Hi'"r.r'o rl Inrrrrr in considolarc qi o invostigilrrrin Iunc{...ri vasornotorii xl.il.. I ) hr t:t'fo....i:i:s"*1 rnr rile subiectiw de )r.fi'J.Bli: care .rrIi 1J.tlilittttr{.iJiJ...ziunilestingi).ottt'tt'tt rrr' portt.i.tlilctt.. Gerstmannestc produs priu luzirtni (1il.l'.^pi"si'ci r. I(tcllllorl!Jl'rr' lrt lit t'til.o[noaqte trlo ttterior.ttitttt.::li. sau '"1..trttrltrlirtl(\r('i{(firzii.jj".3.rdti oest ibutire.ltritt c) Bindromu. ${) l1!olllrt)rl.inxl.iagnodicd silt .y*::[. hemiplegie rl ro-r."H"ilffif'J. .tLl.. rirttrllr1. rl.1""'Js. apraxio ideomotorie bililtotrtlit Illtilzitt tttrrrlrrritl.r. meor_ !!ii'Iiiil".t'" Ilrrzir)1llrrfrrrr (rtr vn {itrrr rltr lriprrtlr.ttrl*irt. henianestezie 1i 1rr orxril.'S"iliflili.iurlile vocine..* .lltitti tltt$tltt ttrtll:t lllrr\i rrr'rr.liz lr'.i:Iii. lbi:u_r (.u[lr'i.o8rrItI itir..mirr.T"llJH3.'irfl rr'sUn()rly. rlottrr.i krr 1It'rIIttIItII' r.

ivr r gt l r' rr rl l fr tl l rlI r 'i( .rl.lrc (llr.reze. iit t t t t |r r lLl. r r ir r {r .rj. r r xisl.llliitrrnl.tuttrlxtIlol rlo rltttttt alrrr . l. l' it r r li ( Ar sot r i f i( ) llr ol( 'lr t r 1rtt.l .Lccsti. r 'iono) ' rl trr l (ttlal('uL tltt ltlticrri itr . .t.l[ cerbrolc (angioamc.l:ll(. .i multc ori sple rliminea. l rrr. ll{rmo}'ugii iltr.le : a) Protc.19{4 .1r r r e it'.l l .t :i :tI i r:i r. .l!ig11l. de trecerea in ortostatism. .r'tcnsivi. 1.eso 6i rlo rr.t .in.rteriald. Vom reveni rnai lrrrlsrrtil.innt (. i. . cu orar.nutt.1.r | . in rlnevl ismcle de aateri. (\tir('rrt 1'oll ir.iilcinmr. ) d.snu rrrcrrrrrlirlil.eaa parotisl. (\tt lrlir(ll.tttol.wile cerebrale este rar{. ttn. t l. sit t co.Traunotismc lt i.. l r.rile de pozilie ale capului.xt f.' l r.rteri[ Ir'r'|'hrrLi posteIioari).sistemici. api.il. r r . sI r t st t lir linlc. . Iond dc ot. t t t e.tr'rt pol rtltr'rtrrrt' 1l potslt't'io(t ri (ilt r'1iilltt. .an t itt.lr'rtr'rllgii. Irrrrr t r t izo vi. l l l .itr. iot t t t i] . it o qi do f onom cnc dc st r f t r r it t ( . 6) Cefaleea parorisli. i rrr. {) r r f r r . r' r.o sitttltlotttr').rbon.Irrtrd. lam iosct r r ilo l l l l . d. 1t rt.r hemoragii).. putindu-se insoli in ulele accese algioo i.rori . t t r r t t ot t t t lllt r t zil.15 sau in rertex de obicei).idc slrinul (ArsenisiOprescu. t'tt trollr.onrrro r. rl r.:rcerebtrlc . i c) Altc inJbatii.cclilr. o sim pt unt u r lu sr t ll*'inl'ii. 1n't:t. l.. r t €r elor t em polale St t lt t r l'f icit t lr1i r r lr r t t t t t lloot i 5i ( Wolll.r' r1r xt rrrrrrzr r i lc cr ir lt r t 'llr t t : ll.. . rl{.ri cerebralc consecutive etlemului cerobral acu1.. fdno.ytoNensiuneu o.tiqrnbtrllebitc ct:rolrt:r.ico..3) le.iirlf riscrrale (caretrt. it r.r.l 1 r.t'o.rrlctrlrrltt'rtllrrtt . ' ) l n t rolt t .trl rrl ri rrrl ). ir r qi Pascu. l. anevlisme.Nl. ni.i. . icr i't lvir lonl.lenonenelc d. bt'otttlxrlllollitr'i.Int rrilr':r{i q.t ti.lrrl in ciiagnostic tlupri tabloul clittitl 1rIt t ' |.or'.rrrutlxrfklbil.r rle rrllc simptome (crize epileptiee.C^efalalgiileperioilice (Amcli qi Opreecu.t .rlrlliilrnr r. Examenul funduiui de ochi arati modificd. .rIttii rtnhn t (rr. it t t t ol}11) glo'{ivlr r o r l.lol. prt.ilil uisau bilateralir.l rl. . li.r.I r sau in compresiuni pe venelo jugularo) $.situal.t t lr t t t l.i'i.8). r r li.-i rle \'onclor cerebralc) l->) In.rl rrl .l. comunicanti. llt l.rrrl lr ilr r l.in. llxi.ald. .ort. lt ll) llt t it 'i t 'oxlt it r t ' l r' r.t: su.poate fi tlifuzll.t(i.ll II i ltri. ri rr l r r r r r r r ilt lt c com plicat r ii coleblalo. 'ilii) . | | |r' | |iii | (. plin creqtere bruscit a tensiunii iniracraniene.I rt . rrrrpl. deosebit rlr.ealgiilepre2iuliuncaractcrhernicrrnic.. ir r t t il oor l) lll.ri paroxistice (Arseni qi Opreseu. I.1)rxIotllIu.sf. 5) ( ofaleaaparonisticd.rl i rl rt ilt o ale acest or af ect iuni.. 6t'i1s1:rlir.ii.hiper t ensiu. tipul ct'l mai obi.. t|)6?.ti.& tentporald' (Boala lui Tlorton) ponta ow)lllll.' . 196?). r: 1i ltlirlirrt rrr.. frfr.'unr: ) itt l. irrrlivizii ln t. t tt.r'v l cl'i|.icd..sr r spioir r r r cr I l tr.1 ineningite.l967) si oste in.2\ Ilatnabattac (ittl. rtcsr:rr. l.t1. posterioard si in cele de a. Lr('(l of l|. popoviciu Di pascil.de apleci..n hipatensiunile arteriale tecuntlu. rl r. f u..lr(t lt. a.. 1t1 t'.illlri trrtttlitt. bolrrlvii hip. r' tr{ri p ulsnl. f t t t lr t t t ct t r : lol lr t t lii 1t t t I t t t ot t it .lruontnitr'ttr\' ' .1. edem sau clia. arterito.rr rn||. l) . li|z irr iulr-un subcrpitol seDarat. r r lr( 1! il.ntit fiind de ceialee progresivii. t' ) ltltt'il. . sot t t iolr t git r . tulburXri vizlale. trr rl rl | rr Irtrrl r r r . i inlr acr uniene t lit t it t t gioilt t r t r Hit ll r r lr r r r tl Ir' | .lopatio.rrtrio acutcsou aculizate l. ABth'1.rrrrlt l or i( lo com i nr oAr esivr i.tisl. t lt t i rrrl ' . llt l! . |. 1.l.o(in.lot tirlt<' L.l'r r .\l/ lrr u.crtll . hemipa.it t l'r xt {. indeosebioculare). I l nl t:tl l )i u1)l c : i ) 'l'rrrun'ilt: cercbrule (tlo obioci sc irtsof.' \):rl otn i.nrh su. rlitrtpoh'it.fertii qenpralesud t.l rl .r..in. se instaleaai. Se poate realiza qi o formi psettlorrrigrrirou. . ( l( x'liill. ( ] |. tlivorgilor frlotori) rto csto sugclalll prin survenilca accstt. rllrl lrr'r'on(. rneningoencefalite .lt'.Itduralecronice. t lxb noningoot r ct t llr lit .rilor (a nnurilor ila. oit zt '1 l r.t io 1i r r .lekrl. t r I .l.t'rr rll.gtsl.tli. ! ii. lrt. t loxo( lo ill) t t ( r .r\ :rl r\ sl. l r t r z.rsttloitx!0 tli.. Itt lt' t:t'rlot. rlirr ircoa.:i). ur .17n.ctiutil contextul clilic infecfi_os.rtdrr | ) 'ltt ot i aertbraLein primul r\T\(1. tn tam.r' r1.d.re oltor u. irdrnboze ale sinu. r lo t r t lr i iI lr p0t l..teliosckllrri ici qi l:r.-slrl)rr irl:rt.iosrnvolill.Jal. lir r r lllr lr r l r r l. tulburiri din pa.. . || 'ii i (i 1i irrfrrol. li. ll)ccsc celcblllc.ttt.l rrrl rro r r r : I st cnic ale at er osclor ozoi ccr obr a'lo ( l'opovir r it t 1i r r r t lr t lr .prroxisticl pcriodicri este car&eteristic5.|'t t t t t t r I t it t I t t i sint inso{.ttsiunp afieri^ali..r.ttt.t1' tttttt t irr .1 itt ot l6ntll.arocisticd.brrje.rincl brusc.icri din hi. ll) .ttI. r iie capului $i clo olinosl. sa.t r ot t t lr t .lrt'i.n encefaloputi& hi?a. r 'ii<lc vigilonll gi sct uno olr ir r t ivo llt 't t t l) l( r gio( ) )il) -.lrrrri '| ) ln ralu'liu. 19?9).ri nete vnsc:rlaro lrprrslrrc ilrteriale. r t t liilo.rirrrpi.) tt. r r lr lr l lif oir |r \ ' I 'iI on olt t t t ' fl fl rftrr l r l t i n. it"\(l qi t lr r lr ur lr t it t t t r . ltl'rrr'litltti : lt I t't'lttl(. f t t lt r ir lit t l. I rr rr(! . lrt. postmeningocncefalitico)r ltt . di. t : r ltHlt t t silt collt lt . [ r r lr r . t t r r lolr r .rrrrIrrr. rrrr.rldri/r' ltrt:rl trilit't' t'1. 1.ile continue progresit c ne srgotoivil urttrill. rl ' . tiind declanr. t 't t . inso{it $i de alte simptome. *rrr locirlizrtL (fronto-tcmpora.rliirlc _rnoditici. lr 1il.rrc:rt:tzice. nreningite. t rrr|.yiil(1 gtnuali::a. .1.ftlti Ttlsonistice ?e Jondul unor caJulu.e -r-asculore ir"oli dc crize cefalalgice pscudomigroroase(dar aproape totdeauna'rlo :rcr. (obnubil_5..algia p. 19?4. ! ) Aefalceu Ttaronisticd. aterosclerozS.'gict. loca . r r tl) x27 . . oilr r r r r .rse.rr ' ) t'rlrlu't.1965 I Br"uetman.ltttottrr.'fotl . cefrllccfl.. qf i6H l! . rr.Hr lt rlr cr r t r t lt r t t t ilr zil. 1'(ir ! t lpur l t llilslr li r lr ! lllgr .I f) (cu oaica!.trr11'11'. eventual de paralizii periotticc de nervi oculomotori_ca do llrl'lir.tensh)d. ecla:npsit.ri paSagere :rle vedcrii. r. lit r .udo '.tlo sintts IIttortl. ili a.i. l1].. or r ent iual qi do I 'o.istrr (ltilxrlt'ltsitrtrrtrr. lr i t t t . irr dinosllt.si rlc all.. se inso[r:qto . r o.ti arterioscleroza tertbrt'Li lt. suferinle renale) trebuie corect gi la timp identifi: cul. .cii.ttrttoli trtrlrr l . ir rrrr.'i. ii.nl sI endoerrno). monoxid de ci.anisrn cerebral).i. : l[ 'ist r r r yi ilr xr t lilo. rrt.r rl ' . t t r ttt l .t'tl .): g) S'rf/. clrttl po ftttttlttl ctrl'rt. peliod.l r. l t nili it .klr rlo potnil" . (t:sen{il. l..rl . oncefa. rl r. do . t lI f lit . r. i rrt rrI ri li'nI i l i lr t r .sc i. calt ult t i) ' it t t r it kr r t t ( ht t oit lilr Beexacer beazd. lrlrrl. f t r r r tlo r r |nd ril. qi cerebrali.d.fu. r' ( \ | ) | I I I ( | .ril rrrl:rkrr:i.t)l rrrl .'r. or r lllic ir l lt .nt(.lii profcsionale . abccse. chist ur i par azit Dr o f . . t lo$ot $(\ l)t)llit\ I r|.rrir r gil. lurrrolilor dc vcntrictli laterali qi de ventricul al treilea.itii irltirllr itl r'orl rl. Iocaliza.ll.sl.rri l (.. procese infla'ma.tlr plcccrlind coma .e kiperterniune aenousd.iir. 7) Uttul. dar do m ult o or i f ilnsl.nlt.'ir1(. irloricu..ind nr1 ge poatc clucida utr met.r'nr ma1. ill t r r lr t r $t r I t .1. a.ir. r r lii lnr ui helnat or n int r a.rlurr.irlit.omiltici Bau cu alte sin4rtome pini in moment}l declalqJ. . Botez qi gerbi.rrrrr r r r nc ccr cbr alo .r' l l l l . hipertensiunea urteri.nrut i n. | 1 t't lirlr'ilr pu.1tit. [ t 'hr ilt ( hr lr t r r r .1 . palenchint at os t ( il11.r'rarUebitecerebraleI Ai 1 71 .r'. I ) l)11N111ev7. !rrt. r(r\ ( ! {r r r f i '' pl l r' l l . .. tratt matis malor cranio-cerebrale. ititri{i.rlirlrf.ii. rl | | | .. pr' l l r urri r(i co so llor luco o ccf alalgic Dar oxisl.2) . cr llt lt xr l lt l rrl rrtl r Li rl rrrli. rjr'loruil. a(ormo! iit. r. Kudrow. o) f ir . 1979) .nros. d. rl o ir cglilit at e pupilar i.l rrlcr r(.pcntru fazele rie detrirt .r.irr contextul clinic qi prin investigalii corespunzitoare.r' l ' rrl rrrvir . t l r.lI rl (r rrr..'.rLirvt'sd. lt . i.ltrlir.l l ol i rr '1. Iir'.in c*re cefaleea. rl o obicol sociindu. matinal..I )iirtrrcsctr.c rnanitcstd. Iio lrt ltururlolr.iti$i do al[c . \n lTfela procese tlc JoYti.ru l . (sc vrr.r'rrsr pat'te) sau nemigrenoase..srru extracer.rk.r'pinpa ut. t r lilioii. No oricntim I I x rl'i[].in atero. r r . i clt iar colona. 'craniene 'n6n f lrrlritq.i t I tt Itt t' ||.rle:LLtn r rrr. I lrr{ir. angajii. . se pot .r' trrrlsrrl.vi.l . t ! t ll llr r r glcxivr 't li) .(fcocrornocitom..ucranieneacute (ltenn " ... i .'/r (1rosll.e c()ntinuii cu exacerbi.el:rale turnori cerebrale cu evo. i.1ir.'lrii. jiil. 1977. l r. | .it:t:urrr su. r. cilr ipendular ealeglobilor oculr r i) dol.

o.r r l '' ( i r ( . l )r | r. (r lcili noYizullizit r el r ] nni 11r r ev|ist r1xr t ungir r gr ': r liir .ri conrulsive. rlupil..r r t r r kr gicc. . . t l iu ilr r evlislnr r ll) r t r pl."j.. rl rsilr r .mtscle tension headache").)virlcrrlir.algii. r r r '. tl lr : it .. r' 1rrIr.tl ' 1.t JI [ . iDLr r lilll. in diverse sufet'inlc pot prezenta in contextul clinic cefalei persistente. i l l i qn' n r .| 1r'rI ' I r 'l r . 3) Arah'noidit e corc' /rla1r:(lxrsi. cri de pikli.. l l r i i r l .r u'lt r lr r l.r. r. r r i( t r r r cvt iir r r r r rtllr . i tr l tl l i l ll. r |lr il. t ( l ( r l ( \ r l l r) r . r ligr t r r ii.. l) r r 'zct r {. r '{ilt lc ( per cclt ca.rir insolite qi lsiv€.{le r!..' f rrr.11. it r r . l: r I r r |. (postcontuzionali post' ' a t . tirsta t1e 2.rni (. i l r x'r ( fcl l r l r i g l l r l 'i l r ') . r t . 1974) : . '.otJtiqt'()tq.[r l r r l g i r '. So f i'r ur r r I r lr r l.. oltalmoplegii).riparoxistice. conY transpiratii uneori cdze rl(f sr)rnr rolcntii. .lr. tlitt.itt 1lll.rrrrIrrrrr iir r r r r 't r t .rl ' .rr'rlrrlilyoai)o decisiy de tliagnostic cste reprezcntal. 9) CaJaleenaroniri ' .r. ln'direrse suferinlo hipatice.ti.Ir I ji.. l l l i 'I . r' I rr I rr I i i i rr r l i p o r i l cr 'l r r Ir l . ni . .rut tlup5. 4\ Ce. afecliuni a1e sistemului r€ticuloendotelial).. /r. r r r r . l. 7) Cefaleea posttrarmatici. rnastoidtene si.Ii o |tl r Io t|. jr lr r lr t l.l l l r tl r l o u l r r i tr r i g l r .lirlcur. ioprtlolle trirr I'tohk.nr \ | . 1974.iorrc{iuniioccipito-cervjcale. giot t . r ': r t ulir lr i r.t07l).) . 1ir '.. nl igrcnele Nligrtrrt l.l rr i tr r i. . 4) Alte a. r .r . i) f. r 'rlor t. lll.r tl r i l i l cl r . l\ / li \ l l . l'lt 'r r liziil. r 'r 'l o t l . l'lt r lnt plt t lii 1t r 'r ir r licr ir t : r lilt ' t ( r .' rrrl rrrl. of l.r l f i/ sllr ilicot r ) plot .rr rrrrrrr i i urguir olcnl.pl t nt .i i i tt si . eLc t : er eLr u. t lt t . (endocrine. . r l. i rr . ot 'alil. neurogenc. lt t 't 'r xt : t tlit r l. srrrr o)iclusiv unilaterall. gi unele cefalei prin coirtnctura Dlrsculalru ii r:ryLLlui. ' rrr rl i .e paz"ticu. ltir .. t r 'l i t i i v l .. na:ale. . i o 'llr r l ( ) f t [ lt noplcgil lr pf i. i tt sp r tl r . o turuolil ctc. lir ! ir t t t i. cvidr r r t {ilr 0lczir Dr o ot 'glt . . l l ){i 7i / \ r 's( ini .rrc.r. ( . cu mcl.(l| izrr i t t I i i t r{ t t i I rr' . lirrtti. '..frilumatice. t t l. llt |r 'r r i|}t ilt I i( 'f lllli.. nlr rpr t lr ilr l t t.''. ir . I t Sot t lll t 'ii. r' i lr lr ir l) : ll it t . t ur t r r r r r r iolt t r li i t l'r ': r lil l) oslcliollnj.' r.lr i .ttrti.). rr.i a gitului (.r t lr r .t. .. .t ) .. l . r l . r 'r I no( . ll|gio ir |r .rl )i u( r. il) t t t i|t t t|t 't || r t l 1.i rrl (' c t t i.rri'rrio ile: lj Cefaleile din encefalopatiaposttrm. de restul cefalalgiilor 7}ritL utrs. rtr i r I rr.lare. ( l{r lu.. i nr rrrll i r\'{'r 'r ) oNr r lc lr lr r li. r r '.' r. cheratitc Di alte boli inflamatodi ocularc). in ca.it r vcsligr t l.iie ltl (hr lemisie). sl igr r f iilc cot r r plr . de tulburiri velietiltivo (itrr'(rfi. L.rniozite etc.1. r r . l '\t 'ulu ti4tt lttt t .l r r si v l u l r .r lt r lt . ilt 'ell pr u't . . lllulgr t 1'.i t. o r x: [ llir lgir r r r r igr r r r r or r r il.r t t r cclr t iiicon( ir ir t t ( lo iicr ir l'( )t lr t il'1. prin cefalei cronice) de obicei cu exacerbS.r. ut ( r lr r r r r lllii.. . f +) Cefti.rlr r ( .\ ' I tri rrrr.iaerse origitti.ir r t ilvr . . r r r .tr i |r .)Ilste vorba de: unco-iliscartroze cen'icale. lh.te cu parestezii peliorale qi iir membret (rr sDirHr[ cmpo-pedal [i uneori cu manifest5. .I l r r r or 'lr il. or r r 'lr r r r r . tle obicei de tcttomcrttt . l)r.ito lii) nu uititrm cefalalgiile din aJealiunil '\i. r r r r lr r gir .|| .( i()i rrrIi ). r lr t nt t liu r tn.tlilicili alc slilii rle cLttts{:iin1. rrrl rl r.s.rr. ' .feeliuni h iprrltn. (Ars€ni $i Oprescu' 1967)-sint t'epro" lt) Ceful..r'irxlice) apar in foarte numetoaseafeclliurriI L) Leti/ulli oso(ise .trr.l (' r'vcllt t t liiili : tl l l i rttt.ri 6i pr'rbcltt 1i/srrtt rlr. rr rl . t t : r i: .rl. r \ t l|r 'ir 4gt 'lt lilr r iz rrrrI iz|t rz li |.11 i qrr'nr r ( t . Litt rrll i. hemianopsii. ) r 'lr t \ r st 'lr lt r 'lr r u{lr t 'r ) l! r ilii rl .zi tr tr r ' 'r ti j r r r i .( n. r . r. i{t r r r t r ll ( .rrrr rl r.]l i l ) o r r !i l ) " l i 'i n r ..f€(]i1ttli sislrntirtt (ancmii. tttrtirttlt'tn aie cotoonei. postmeningoencefalitice). ir . 2) Insuficienle circuIr lari i rart:ltrale (earotidione qi/sau vertebro-bazilare).r' kroale 5s. l r . r. I:rlrot lrlot t'c\'clatoi-tr(. r r r r . I l l r r . lr il.r'ebuie diferen{iati.l or' psr ru.1rI ilrir '..r rr . r r {r 'r ot r sc ( 30.iila ded. Iilboln r. . r illli |||I |||| r r |. rl l . r r islr .rr.l rrr l rl l | lln. (Arselli qi Oplcscu.r r o H i i i r u l . | )t I r"t rI r | ( )(' r | ( | I i | |. l!)07). iridociclite.1 t no o.tin rIi rIt'r'/ti tt r' ' (. t t r r r l. De multe ori migrena are o incidenfi. |||' .. sr 1 ir $( r 'r .'rl. l. lr scr t r lot r r iglr r t r r lt rt r r l t r l rrrrrl rl .. 5) Diverse o. . lt t r it . r r r r r r r l r | r r ir r g r . r . $i e octtlarc (ghucom' tulburiri. l: t . l i rt.4t(. jt r illr r l|t r zr r l ' rr .bolnarilor cardiaci fi di'n alte stiiri' hiponice (insu{icicnlc catdio' lr. ul rl rr..tl tr i | | ) l 't l 'r . asocia. familirtiri. I irr i irr sp|!iilc subarrlhnoid iont'.r! .a. r l o l r . uii t uilabild. 10 r lu r r r r i) .rl i | (.rlriirrrrili irr lilolestenli (pind.le zr. 11irlr n r odt t t t r lo ut t .r i ti t. of l. st 'nu i) t t t t u'r t lor lit r t dt iu: [ iu ( t t Jr t lr r t t l( l. Iiirrc Olivrrrius. f ir r r lilr r zr Lt .i g r r {i i i l l '. r r r r r r ir . 1967. rlirr trzrui.le r. I r lr . : z r rrl . r l t r ( : r . 3) CeJaleea {venl Stsihogenti rr:ri sus) in curs de vindecare.ir+r. rli. l r r! rrrrgio. . r. .lr ) gir ut t lif ct elr ( illc 1l! it t lt : I uigt t 't r l pt r r pt ir r 'zisI ( \ t 'r r r 't r i i1t l t. / / . isl t r llr . ( ) l i vr r |i tr s. nt . r r f t cl. it r silr r r r liilir it t r . r . astfcl incil ull riirrrlrrirrr rrriglenosapd. : ur r sit r r I l. tumnu e prin infeclii qi dit:rir'fecliunilemauilo-dentare(infeclii de focar.i .5-30 de ani sugcreazirllltLi rlr. sinttaqle (tralrmal.r.k.' l I' rrrl rl l l l :r t r t lc r r t lr 't i. 1r.t'irrrl.l t.. . l rl rl rl l :rl r. r t hilr r t t t r ot I r)l l . llr lir r r r r . | | l':r ttl. cr r cr izli. ) slr t r lol.1r'slivr:. r r oor r lr t i.rrl . l|r r r ir : r r r . (eYentual cu €\{rl')) (lt'[ulutqii co'ntinue curstante sau cM sicotrst{r?rr.l. r r ir r r or liI r Ir..r l r r l l c l r to l r l |tr r r r r . ir r .rl l rl .sl. so cxacerbcaz. r . r r il. ilt . l t t t i .r r l r r ' . t t ot vt r lr r i lt igot r r r t r .umori q.lla schimbirile de pozitie ale capulti $i se irrro(cslo i. .inue regr$i1i).I r 'r 'r 'lr r ijt . in sensul unei cefalalgii periodicer predonti" xrlt: xrtirtiologtco rr:nrl.tr. r lc I r t lt i . t t .lr ipr r csllzio it r lr lilot ir r l Ltigr .. lt o lr it \ 'c|s{lr Zi. 8t Ctfqlpeo. r . c\nl. lr lgicir . in proclimaxr in climax etc').ti o g r r l i cr '. vr'irsil. sit r t r sr r l ( l\ '( ' l{'N) . r .l f f.at$el'. I rrr rrrrrrll (.lalgii..) hot'monale(1* femei cu disfurclii oYat i" i ittr. i I r 'izlr . r rrrr IIui rrr..r'r'lriiri px.Irr r lr r lt t llt 'lr l o t rrtt t rtr' : t t rI It lr rr t lr . . ].3. '10.-. din gfec. i : ' .iilc :lrnedeli. pulsatilXr insolit5. .ceraicale su?erioare (fn acestia cefaleea cstc .Arseui ryiOprcscn..' 1.i i i l r r r ti r l r tr r i g tr . tr ttt i tttl ttr tt.lrt. l I r r l r r r l lr r llllr ll r. ilr r r ) .i I)r.) |rr rrrirr:cl'bii. rrrt-rlforrrrir{ii rrlo . r / l. 1 r . it t st llilt en t lLlt cr ii qi I at r n}r 'i lr ! | I r lr lll lll ziL'.') . o l.ucemii. r. | | r. i t r *i Il r .spirrtolii cronice). r I t r r ir r l'i) I lll qi t t t r r it r llt r sit r ct r r t t t . l l . l 1 }? . t r lt r r ' ) ) ir it r l.ritc eronice.la virsta dc 1A-25 tlc ani). i.Jalalflii de tensittnet' (lrsilrogrrrc). t t icli.:tr l i i ( p l l r 'r . r r r r lrlr r rr r rtr. I)iamond. sil r 'iillr ili' t r r zr r r vlr 1 r lor r r ' lr r lr r zr r r r l. lcllirc{'io. t '0 111. | | . l ) i Il |l ''||{1 .glrrbiu o lcziunc organic:i intracllniani. luici. ri) (lt.ll'i1irl . Hr ..boltat'ilor hiperlensir. rr l rrl rlit t icl. r lr zt r .tirtrnt' rltfctrtt{it. r lorIrigr t : r r l) Ur ': r lr r pr . r {illr I I r ' I u. 0ir t c nU r ot t r lot xleir zii..ttii tralali . lllilltutrt' dttitlt uilrtnu ttnnmrii '. Il) i4prstuf i. ll r r uplcgicii.ti rttigttttrr'.a. r xlillt 'r .1. ii|'i. r li|ot ' | | rI|| ' II r. ll. le. r lo t llr ir r r r iir r sl.|r r pl'iclizii. it r lr r r f il. r t r .| | rl . l'it lt lr r . r r lr i i rrI ri rr|. t Lr ( pr r t r 'r . zdesea.. .r . It1 l ' :i rttrlant i.rrrrlu rr (l'otopsii. r t ispar i( i : Ji r lupii r r cllr la.r r o i i tr r .tr . tir r ir t r r . rt. dttohenibiliare fi t'ettale. r r r lir r lr u. . it rt r lt nt loqir r ') t ir lr r '. ' r r' | | r. t r bur li) t r r r ovit ler t ! ir r zr 'it r it t t ir r ot gr r r ir .sttttlr <:crtbrall: totrpot lr'i o iu. I r t ir . r' ir r r t r t : r oll: .tui'i). . 1x'r sislr i. lr r rr. z Lr I anevlisnr elor f igur llt c slLr r r I plr .rl l rl rrrrr' (1r r r r i.rr'r'ilriio-rrrrcrrli. llr 'r t .malicd'' 2) Cefale.r r r.r'i. rtl. l.rl i t r t plr qiilt il.pogli' (r'rii(r se manifestd.ice.i sl .l. lt r nit nolt t it t *i t r lt sit t t lt lt lt t obI r t : l.tt. r 't lr .thriiril. r l ttp r 'i tttr i i r r tr l r r ti ( At.lt .rrtc tk' r.I i pr t . . i t r . t ii r rr. .. l tl {i i . r r ' rt1' 1. f lt t Hlt ' t . .. perios' rlrr frrcrr.Vilslr r . un tune\-r'ism' rtll :rrrgiorrr. i colr . i r r v csl . r . | l r ri rr Dr t l.. idr t ct r r rt t t on. r r or I ilir '... lr l1t lii ) sr i r lo ( / / f l t .ri de obnubilare. r l i r r g tto si i r ttl r r i .2) II i. . u I noplcylt t t i ir sociazii. l r u l ( ( l 1 Itl l r r ttl . sti. 7. Aci se irrcirrlreazi.si.r. .r tr 'r '.' r. iilc I it t liologit 'c si t t t t giogt r lir r r scr l''pixlt "r r zi. lilioiit iI r l slllii r lr r lor r lli Pt 'r ^zt 't i .rrrr. r l) lr 1. l l r ..

. t 9?7) ploht .. lr.grenabazilard (Binkerstaff. l)rllz{) ooulale. oaractgrizatd.ii lr.bipersomie). 7. rk.. rlr. sniclinl.III -pot g.srj l)L.rLl (li' ('onfiunLrc a originii hipogliccrLicc l urror clizl rrrigrlrro:r rr'. ihrr tttmi1runoatri ln ptuc0s0 r. llazilit t ii ( slu ot icu r r lii. tllr. r lr r ) llr li'i.esubarahnoidiene din_ mafforna!iita . . mai multi rreme.i) 1r'irnzitorii qi inicrmitcnlo).sofite do fenomene vizuale similare cu c(-le diD faza frotlromal"L a rrrigrtuei.oriut'uertebro-bazilar: lnsuJicien!.irculatorie aertebro-bazilard.ot i o lt .tLt'rn)(LNc irrlIrrrrilixrIiiillo sirursului cilvcr.rrrlrrr.ionlirntii.rloslclruriviolcrrl. [ clil.rltaritr ltipruli . s..pe care de altfel unii o coniistl. . . fr.:ala irr livrr. in"r:.lLrrhrr'l'4i tJ(. (rltr .ig. rrrci rl r.{litsl. Tt..rliziirrculomotorjitrenzitorii.rlr'rrii.onto-orbitari.rI.it lrrpi.oorbitari sau i"n tori.trlrs1x'i.ir |r.illnte hemianopsiee. Alslnli qi oolrrb.xi! n ) 'I\ruumo.orilrl vertebro-bazilar (inclusiv in teritoriul uneia sau a ambelor rrllr.r rLrrrrl ri onr {r lr L object ivc llr scr r r l.. r.ia looulljirr. 'lr' .* neurol. :!.alic.bu.t'* lltrttlrrlirlir rrn scgrncntvcttr'.titcteL progrcsiy. olcilrirrrlii). s. si sJ ne oricntozri rrr 1'rirrrrrl r. i nr vt r lsilr ilil. r r i b: r zil. cliilc sr r gr r lt r lo r lr r llir Lclr r lr r . :r.ier. t lt lll|ill ' ' ..rrt. tlJ ll t.rIrgilr. scmiologictrebuieiu grij'd r. nrnlrilrtopsl tru.r.r'ir. rr.ilceloqarea vederii li/sau halucinalii'etemsn.rrrh' r' i z11 li.clr. cit rtrl -chiar lr rrr.alirlicrrllrr1l.rr .):jrr'.tl.rr r.rr'r\ l. ltri I'rr 'rlisllrlrrrl. ii. r ligr '. r 'r . t r lt 't t l rr.. igt r r lir l . in regiunor.rirr(ii.| |(|l r ..lrrl|r1l|.i. sPlcliv llr r lli .ftl tnirtitn.'.rr0i vic..git. rr.lrrlir. lit lr glir f ic q.i.ov i z | l :L l i l .reprezinti o formil de ischemie tranzitorio in lr'r'il.ltlo. felomene ccrebe]oase. 196?.j tl sr.llrrio rrrrtl itr (Arscni qi Oprescu. rlo ollicci itr lrttsclri qi rru srr itrHo{r.ri vcrLig-inoase. . t t l't '. 1.caract()] recu}elli. . 'l'rr.rrl ll. rrrtnio . Acest contcxl.rl' rr lrn(jiio de sttdirl alteririi discalc... 1".rrl. rlohulclrzr'i..n( : l.4t(. Irr. '|.m.r. l lr.glrrt l. ii r lr .l ).9i posteefrr. t l lt t 'lct iogt t r f ir r vr '.irr. lr llir l rlo o 0v0trl. Sc p6t asocia: nistagmus .{l r" : lr lllr l { 10 r X ' llt .trttrltte (lili.\ r solri qi Oprescu. sirrt sau nrL. ttltltlii.ollr0llt ttsoi.oure il.ftJ. rrl pul(fl.rterlel)ro-marlrr..rr" l i cl l rl t .{. Silrl sil.lt) Mu1.rrt.ri l l rL I.rctlu a rnlscrrlrr. llgii puternice in ceafii.rlc () tni.in schirrrlrrrrrxlil'ilnlrlrr r ltlr. dar p€ parcurs apare sintlromul rle hiporten. itr rr.i1.i&nd.. i..r.r ri sprr um5.t lrtl1ri rrrrrozcillil.rlirtlirionlii.ldrA frze precisepre.llgiilc Alyiilo | |rl l l l tl r)gol i l (j orcipito-ccrvicalc riclici. ilizit r t l r lr .si ilrcturile-disloca{ii rletenninii simlroiuno lr li(jltlrur'.l .rrirlI r'lgitlii:r1.orile de aentri.i trtIi r' . apar semne de hipertensiune intracranian[ (..lrrrr. ir.erita cdroti.. rr.C..vioalc.00 nr l) .rr...pulsatilii. cu ilirdioli sltrtr rtgirrttolrrr. 1-00t. nrrlr(xl): 1. lonr ogt r r lir .lilii.ri vizfale tranzitorii (foto" l.lalgice cain migrenr clasicd. rrI.o rliNItrrltrrzlr'r. 1977).Ir.ct. sir r r l|or r r I ilippl'l lt \ .tttttr 1xt1sit .sr : it r l.. lrtrrr'lrt rriqrili lrkt coftrinrci.lisme aertebraletau .lid0Arsctriqi Oprescu.rr{ici I |. lriiri l'.re. iar evoluf ia t ra nseaiii d iagno\ticul .t r| (.ututl.J)uttrr.tit ver"tebmld. rrr. prrrgr. .. rlourr.r.. . I r t iur liologir r r spr r r r : ir r l. .it'l)u'.rr:rr{. rt cr .Pseutktmigrena bazilard.ntramternoasd. it t cit I r r t t ( r .oli1.le capulli. l1)?:t) r'iL rlrr r rrl. r . irrvr. Si rlrr'. lr)sto irrlxrr'1..lrrrrlrrllrcnzi). (peribucale$i linEuale) si alte*. rllzr.r Iltuuratismele vettebro-rnglulln u eotvicukr irrcutrrlri.lr'.rgi.t'1lr1r r.s.. nulr r o m igleni.ir.ontri.-Asl. 4i/r. ! ilt 'n'i't t t '11t t t t it l: t lt lt : u|.:rrrr ptorhce disprlrilia manifcstridlor nenlopsihiur.trrr.tttttr. c|'l'u.n. i.1.rir. r r r r or r r r r r 'lr r logllr lirfr llr r : ( ior r lr ili. r r .lirlirrritrclrllr.tliscnlii dur:eroasii..l'i ltrzil.t..bril. ' O 0 rrrlr[o}krgio rlrrroroasii cu.ni festi.rtr ttttl . ci prezi.l (in care algia. iar hemiatopsia Be contureazd.litrico (itt rrl:rlr'i.l.t)aso.irlrirJi xrr ittltrrlcql. l ri{(.i. rlr. t t t 't l. rliskxlrliilr. c i rrrl t v i zt| l rl I | ' rl trrri trIr.. r r r nr ir r xilr r ir ( iiL' .l. angiodtna) ln teritoriul veltcbl.1. ut t t i'u. xl.r\rrri(l rlirr rliscul altclat. rrr.( t utr t:Llf reourehlid. o rlrvrsr. iir st r lr vilsllt r lc ll5 r lo ir r r i r .rtc uoompal ament oare persisti. (lo lrrfr.ivo (sindrom parinautl.. r .:rlr.irzrl ltrrrr' itlgiir.I || i IIIr1i i |||| rr. irr oilro grr[r.rrr.l brtnat i.rrtr ilil I .rl.tl.rrrrt. prin tulburiri vizuaie (cu sco. nu rrri .itrJ'.r'slrrrlolrl Ir'rrli.larc (aneuris" tttr:. zgomotd aurillrl. lt t . 1961 popovi*ciu qi colab..rrsur rlr' rlilgnoslicetprin debuful brutal-al cefalcei. IIem. (cu localizare iudeoscbi postcrioard.lijrxl da1.o (ol:rrrrorrr..-r..lgirr.rr. l{ i I rrfl {rrt. srr ptr..i rlrr li tll lotrl.. t or ii r lr lci sr r t t spr r ct .1. celvico-brah lntlc. r tr. rosl .blrlll.rr ri. obioclirre erolul. insolite de contr'. l)al aceste crize sint declanqlte si. semne tliencefalice etc).losti t:urln'u.ii.Aittrrr.1962). .l.llt.(descriSii rl'.rr l. (forrnolo clirrir.rrI.aragiil.r uifjr-riiIilorcoloarreiver"tebrale cor. S'. l.u.igrn (lt\ (rxtr)Itt(. |t 'cl. prin constatareiu rrnrri L. vr t 'r r : t rr lr r pii.3. Altr tri 4l (llnrtr.rca . |il. .lrt. sc tltzvolt?irluobicci Iltl.lc cvoltrrrazii. rrr. cu d.cltziit.lrl.lrr:rlr. cii \i u. s{! lx) lt lr r $l. c.i:r. din ce in ce mai stabil fr r.especliv suprinrite la schim.Jciu[ st scmnede lcziune a oerfului optic. ultenoari].st'lri lrtiu lr. I)rrr. . lrrrti 0rilirrsr].c fowi ?ostarioare. tl.r'i rrrr i. rlo sltrsilrililrrl. ) .elca. r:'| t|r .rrl. |. sr"" rIrLl.9gd . plr r libuziir . : r .rrro r lrr rl irrgrrorl to .(jv'rturt:I. tii ial pr. sanguinolent $i prjo evidentierel malformitliei.r:u(. urmi.alercscleroticd.rrlioc. Sindroamcle pseudomigrenoase (sindroarne migrenoase simpto. crfrrlrrr. I (iIrlI. t 't t .i sittptone asocial. ii .. pu -rl. tn tatrloulsemi_ r'r. rtiri tleJruic avut irr vtrlclr ftrplu). r. 5.i Irrrl i l ()gi crr 2:t{l rl I't'oluse l.i.ttliname ) pot genera cefalci pseudomigrenoi.ll.[us. ll l l l rl .r'.rlrrrii. ilr lr r llr r r .lutntt!ii.grrrorrl.11..omului rle hiperuensiunc intrlcranianii ip:rr qi semne -isu. prrzi.asipr opus ( l'opcscu qikr ln.u r. r lir r gr r r r lir l cu solulio t lg glucozii 20. uIt . pritr semnele semi_ (lr. Itr Iirzir.cipi. tlurcri rr.t' crlrvicale sau iirlc. parestezii bilaterale atit la membrele suireiioare. ) . rl:rlc 1i cii trebrie ciiuiate cu glijri.o rrrrlltrlrrll'1. r.toarolo ploltk. lll{17) rrrrtivi0lorrl./i rr!rr' (i nr I r ( . r'igilentd(obnubila. lrprrrr.trulrrrlrrrltt Ntr . JoctrLi) tii niui rlc srrltrrrllrIi.oxr\lll.r'rrr(rr. rlur:r(.. trrrl l r' rri i ). cit si mtiduleril. lrrl. .fir.t.ct'i). $ir t t r o br r zilir t i.rr\rt lt ) Ilisaryatiile Lefi&)ral. rrr . lttl'o rlilr'trt lt0zir'r.r.'.O ar t at t r . rr'il'( l{}r' I Lr:mic.r'r. cit:t.-Itii.. ll'ttmorile occipita-le pot.ro rlut0r'i ou cerait. e $i in ldfiaft..r.0 0rit lt colxr.e (jirt1tr11(. oli. Itx'rrlizrtt.ii ltt.xrtrti cii. lolr r r r ll. l)oar uncoli lr..exeraIa clebut crize pseudomigre.o" l)irz I ilt f .rl.1l( ices. : r r ir r l1L . {l.l.Jr.l.. tllilirrL.rf l rrr.i furn...pziforii).rr l.lant. il q.30% ( 20 .rlohaumatlce sint importlntr:.'rrrr.rltr'r(i) rLpa.Do Sdze)dltlrlrril. irnirlia[ rlrrpil llrrlrrlrlirrrr. pr .rrrii rrrrrrrr!' 4i rlrr lirrrilr'r'. llrJrr.rr.lrr. r r lr ilir lll 1.nlocui. r lr i.o localizare ret. I llu.il.r. rliziLrlrie.Jormnliiuasuilare (anenrisme. ct|.lr ltttsltt ittrtrt yi tlt .ii rrrlrIrrIrrlii esto oligosimptomaticit snu inexisl.4. lrr slir'qilr. f ot r ni r r lir r ir . | | | | | | ' ' | | i .. asociate cu manifestd. deolanqate de schimbArile de pozilie ale 6apului.tnl}l.nosstiu alo olbitoi. sindrod Arllylt_Robertson.'ll rlc k'zirnreu.genera la debui crize pseudomigrcnoase cu .rirr lirtrr r) r'lrrz"'i l pltlcrrtiiovi{lcr1.lrlttliut a mi.rrr lrr.t.rrrlrrbrale p_osterioare). lllutnortle de uentriatli laterali se poi manifesta prin 'crize cefalalgico lrllir.oeoipilo-eervieale i .I. i n(l c osel) i aplr r if .c spnli. t t x.intl spre o afealiune organica in teril.se cu caracter recuren_ (iirl.rii lrlltrlUir. lr . oa. 1967).ii. .siodr.'rrlrr. ' Ir rIr'r rrrrIrI r'irlo rrn 1]llr. il r.t) .'lttrrr.i. lllrsr:. .[.. l.lc inferioare si la fa!d. rlovitrrr Ill|l1.

si r .f r. l. I'opoviciu . i l t cxcr ci l r ttt'r t.I li. r .lnz lc j:r:""i:i':Tj#Jilrr#i1'. r l {" ... <t'ttsl ttr tt r r l .l tzl i . | ) | r t'( ' I i Ir.:. r .rt...i. I r rr. l r l l o l o i r tr t'i . k r&t:W :J"f{"!:. r r Itr r i i i o Ir ItIr ' 1 II'i Ir l i .."ilx":"fi.!.\r . I l '. . r ...ie r.: l. r l f r f .r evorurie l'rrt.r. I l l ' . r r l r r l r l r i rr l i l t) n tr n tr r a tkr L r u r l i ttttt u .6i|i.Al cr l tu l l t l l l :Jl 1 .:ar:iii rlc blrcalmhir. l tu tr si l r ti r r l r tcr Ir r ( :r l r 'r ' ( 1 1 .. 'r l .r r l r r r .ltfuii:fli !:?)*Xr".lj[#fti l]ii#ifli:'.r r l r r i r r r l r r i zr .i. cr tg i c tl i i r tt'l i tl ti r l c [r r tl r . r . rl.. i r ti l i r r l sr r l r Ir i ttr :r r r r r l i r r . . ..l ri.!| .:1. tr r .r r ti r l ttttti l l sl tti ..' r l i r r ttto :tl i Ir r : ..'l'"'iJ'i?. ..lnlnrr*f jii ir:. sti ... ... r r r o i . r l i o .1.L.ti :r i i r i i r l cl t r .1 .. 1 : rl r r ( . n tn tl tttt{u i . r r L l r (l . ii..l l tN ti l ttr xl r r l r ' r r l g i i .||ti L l ]l |l .tt"ori .'. l l. ( . . t 't ..ca)seiu:oqrsr' .il."ijiii.llll."J..tti tt i r ...'r('ri fi I r '.l. tl |t'l tti tl tn ttIl .. .. r r r l o r i !r l l r csi l i ( '.X.ili. . I I'Ii i I r . I ' r .tl l tr t.rr .i. r r l .. l .}. rt.r '.) l ti '1 t( tt':tk ttsi tt r o l ttn t'i ( .tr tl i l r '( l r l r i r tl t.1'1l1ll"H"'#..r .tr t r l .... r .si r ttti l 0 t l a tl i r .t.l ttr n r i r l i .ttr r r l r r r .:l..r r . i r |) o i .r t.o t i I|tIr r |...lll[i:t.11i"#ST". r r lr .r 1 r r l .firux..'.X'.X11k.t 1 t.J*fuffi t. .$*i:il?il .r | .'i /'r . .ll.ttt..l:r.1...ri. l l l ( i l ) r r r r r r b l i g i . t t t . i l .r l l r . rr l l .i '.ll.tl r '( r .ijl.. i l i.... . r r r r l tr r r l r l l r cr i l r r l l .:.!!1:i n. . ' .r r .. '. .r r ttr Ir tr . l o t l rt o L.i.'il.tttc tl tt'l l r tt.i spondililelc th la Co in jos plorluc iradioli t t t .r r tr o l r l l i . r ( : r l ) n l u i si ttt u r ttti tr tu l r tl tti sn r i l xl i tr . l r l l r '.xiit :':ii:i:':::i... .'i'.l r tr r cl l t r r l kr l r l l r r 1 'r l . . r .j. l 1 .li LLlt*11'l.i ii.f( ti * l tr l ti tl r r tttti l n l tti i r l r r l t:i r 'L ttr t....i r Io ti r l r r I r rr I o v .e **.lrI I r |l {|l r ( r l r r r . .1io" . ..i 1 l ) tttl cl t: l l t.l.l r l tttr i t ti tt'i l rr l .rg.. tt.r r r r r l r vr zr r r r r r r r o r i i l i r r l r .l r l r r l r .sl l r r l o l i ....1. i n i l r l l ( 'i j l l l .'iofgol rnembrutrrt ili'. l ..i .. r r 0 r L r lr . .l.rtrirc Urusc. tr 'l tr r tr r tr l l r l r t.l o i tt!t tl i su tl r .l"i i'llll.o r r I|i Ir r r i r r l r r l r r r . . t.. r r r r r r ..Ti?:'ffi tr..iil-iiiil. 1 . r .lll:':. Il zi tl i . I .str .". o tt i r l ttl i cti l l l ttr . 1 . I ' I r rr .j 1orlrr. il#.."'. l r .rl'girr).o l r tl tr 'tts:tl 0 l i o ( .r ccl r r r .1 il]. . .lJ*. |i t( l i ( l l o $ i {r ( ' <.[:i.r r r Ir .llll.l r i vi ) .r :L Ir ' p r l l . r l <r l r l l l i '1 .::.'].".r l r r u i tr i i ti l 0 l I t.. t t 'r l r r i .1. .. .'nicali'p. . r l . r r t l i l t( 1 r l r l . f .i.('r| | | i s | | | r' r i r r r i l ..r ( .:1.lill1lil. l l tn i r r l i I l l rr I t t r I t t i ..\ 1 ttul ttt 1 1 cxl r ..i.'.11.l i vi i .. l r ttl r t'r L p l r :r tt ttt r l .llTiijt.:. tr l r l l l i v l)r..ltiti:*'"{*x:r"-"*iii'#:lttlj}.. . r r i tr l . t t t : .l r ..l:i.1. r l r ti l l l l o r r sl l i r .#. ..l tt .lffijl*il:lu:llliliii t#iiti.iil. t t . . .:11. r l r i i |r l i l r r i l t ( l l i l 'l l .p to g tr . . 't r l t t t r .tian. i l l l l l r zr r . r .Ll. l l l l i r ') : .ttr l r ) r .H I) t! l n l ..-{.11il.. .1"gll. I1)90. '\r 'r 'r i l r .r. \ 't . :r I rr 'r r " .. l i .r ...lr .lt:i'iJill tt..'*il. r ...". i r r r l l l r :r l r i r r l * i i . 1 .'lX'..]r'.e liili.n h i q l l l i i l t p r i tr ...: .j.*fhT*iidriili*ih{i. l '.li.f !. L i r . su l vo n i n r l 1 to u tt i i r tr tl l l g i c l o r r l i r r r r r r .i fl.iiiil.i.r.". 1 r ...'i')i. |tr t'l r l r r i i i r l o r .l r l r .. l .lo .."Til'$. r .1 tr ( i l :r tr r l n ( i r r ch .:.hfli{ijfi}l:l jll I'r'r... I r .li"ti"..i..'!::"iir.r ) .l ..".r r Ir '( || l i r i .r r r r .r:iziirnc:! spoldilozele ..lll'.L.. 1 .1..o r tsl cr l i \ r l r . .o"t.. '1 '.. l ) t!'cl l n l l t ttr r r r ..i1..r 'l tzl 'i ttttl o ti r r l .ff {i:{xl jij.ttUt.1.j illll'.i:ii.l.. . r 1 i l :r l r r ( .{il'\. r l " l ttt r r i r '.r l r . l t l t l ) (td ttIh h r u h l t l r l to l ttt t l ']'l l t l tt tr l tr . r l .lliil:. r t' I.ii. . i l r " ( i r r i r 'o l r n tl r i a l q i i l r : sl sl i l i l .J.j.l Ir Ir r r i r .lil|rt"f.. l . ..? ( at t r oZt . r l .ll.I :t: .f "rf ' t .y..).!li1#iXl.1llilili)l:l il ll.i i i r i .."*tl .: .i r zio i tl r ttr 'r 'cvi o i n cti l o l tn i t. i ttsi i l tl i r t l t'zi tttr i si l r r tr l l r r r i r r .. t . irinliiril]i.o l r i i i i l r ..i r l . t l )ttl t: N i tt) ( n l i ft tr tl tttl tr i .0 1 !.lllir:ir-:l.:..:r p .'. t t i .l ) r r l r . r l 'r l l r n r l r r to r r !i n r tL i n d i so r {'l ? "1 ..*iigii'l* niver'r er.-r.r ttl tt tr l str yi l r i o t. l r tr r i ccl i r r r {i . i.. r :r t cr i p l r l Ir .:^i.. ' ."i...i:. | .fili1iliil t.sicr i!..+l#iil?*.i r.r o t:tl l o co tti l l i i .i...ll.r l 1 .[i.ril.) . ttr tci l tt l r i tttr i p {! \'{ r l .tr i r .l i. .'.\l. l ..'..( 'r l L .j u g l r l i ) tl ) t\. . r l r t o r i r tr l r r tr . l r r .1 i r 1 'r' () | rI I II I I rt (|f i i I ) tl t ( l r tr tl r 'r tzr r r r r l l l r 'l |..l. i l i..l r r o r r ci l r i i tr l r . .for l c l to l tl l r j o d c o Str ti 0 tl o r ttr r ti r r l tt ttt ttr l r n r .'::. ' jlr:l*t*:*"g*1t.{_+!..]r. . '1 . .. i ..::1..r t r Il i i p tr l |ti i l i i si |r r i tr Ir r l o l i u .".i l. .l :r r .ll j..l o r l tl i l r .u n i :.".tl ..'illlli:.tr r r tl l i l i i ( i tr r 'l tr r r i v l o l r r .ll:::.'ilft fqf"tN..-**jerieasiune 'l'i.r 'Ir Ii .r L r '.". r r l : r r r r ||r r ( ( Ii Ir ( i I |r r r ttp l c. r r z r r r l l o l r i cl i l t'r tl .illi.'i.ra r.r Ir . "fr .{i ['g l r r l i '..1. i r .. li:.?..1::i.r . iil".l1liillii.iriiiili.t.. t .r 1 .iiil.tr r ttt r r l r r l r . '. W t:::..' r r r I r r r r {i t'.Ittti r .li:... tr e vl r l g i c si n i l l g i c .i tts1 i ISi 1 i .. .rrl.: r ). r l l i r l r r r l tL r 'o r tt sr r |tl l i ( r .ril:iiil:4.. . i .r r r r ri r r Ir 'r r .l r r r l i r r t) tr r r ti r i r l r .llilll$l::: ::ffi:?t' lii.:..rrfi rlcictrlinrte dc /r.lll.tipitrtul osr.":. r ttr ti r t r l i i r . t.)... ll)(i?). r l tr l r i r tr r p i i r i l r r scr r l r r r ':r 1rl l I r r rrI i i I :'r r r r r .l i i ctr .1.:..l. rri o t rI r k . i:Tlli'#ilri.l.r '||. i''pr:'ipino'*ii-li-irc. 1 'i r . ..i{:r:f t:!i:!.jl:l l:.l . r l l t? ( tl t( ..1( ( .. l r l r i r .'. 'r r l l l i i r fr .. l r l r : r r ': rr t r i i 1r r r 1r' I i i l 'i r l o r r t tr r i i l i i l i .*"li'iii.1. l l l t .:d'it i .f.r r r ... . r i r rr I r.. l r .^. r r l r l r l r r l r l r .l r r tl . r r l r ..*m. .r vi ( r t.?.HJ tt. i rr l x) r l r l n l r l tr q l i tr t r . . itr minr"' .i...ll..l r .ilr..r r Ir . l . ...r l l . . l.zr ':r l :i . i ..::i:1.. l r l tti r ck'i c ( l l 1..i r l r rr r l r ' l l tl ttl tti l :i tr l c r :r p u l tr i ( i .*li. r t r : rzl rr p r o r i tr i i l q i .ililil]i. i \r r r |ttt i l l I l l r r tr r r 'r r ..:'.1..r r i r '..fln:ii#j"J*..llii l:lllirll::lii'tl'1i.r L r ttl :r l r ' .r r r c Ir 'r 'zi r r l l 'r cr r r l l IIr i r r i r Ir '1 x. ' r .:1:i:.r tr .. .. a .'. 1 r l r . .i?Fftxfr ffi inir.'ill..r r r l r r r ..r 'r . . .. r IIr 'r tttr IIr .i i t i l .r r ."J.r ttl r . ili.r .r i !i i l t( Ji ) ' I l '.-dd. I i .r r r r . ( i tt.jsi!'... .lil*ih+'..r r l r i l r l o r r l tl . tl ttttr ti kr l xr l Ii tl r .ti ilt.ii.q tr r . rtrrt r rr r r r p l r r tr l i stn c. '.r r l .r zi r l .l:jiill."i'.. . l l l l l i l :r r r |<'t'i o l r tl '1 :ti !* r tt i u tl tn 'r tr tr |r ttl u l ... r .''a. .r l .l r {r q r . r.1i':H#"T.ri l. i. 1 ..I rr rr...'{l*:.1 .1 ..i:.l .1.l i r r r l r r i .. ( r l :r l r l r .1l .l ttl t r l r r r t'r r l r si .. .t?$.i"I:#!.. extra'rnedula.li.r. ..tr ctr l tl l i l t I'r l cttsi r '. l c tr l ttt r .r r .. ' i u .l)ir..\r !1 I .tl l l.r| ( rr.1.:".... . .ll... r i ...i l tr r l i tr zti i i i s|r 'r r zo l r .i::. L .r h i r r l ti i i l a l t 1 0 n ( L i r tt Ic( i l l r o sl 1 t | | r .'atg.l r r ': ( .i...rtr . .l i tr l t: sl ti ttt't:.r'r rr.i.i. it''.n 1..llitr '.c ai"d^tdr oevi. I L r l . ... l tr r r '. \ r ....1 1 ( '.. l r .'U'j. o i tti t( .1.i .r('zii l('tlrr. r u r tr .l'".l_il.r r r l r rtt ' r' .i l \'r i l z. r l r . 'r ."r."J*1'l':.l .r r r Ii i tr r l co l sr cr r l i l i r r l i st. i ..r r .{:# ii{.i ctl ttr l o l l i tr r .n tl l '( si l u tt tt h ta ) t L i i 1 tr t. r r . . | ).ii:f :.r r i i l IIIr I Il IIi r tttIIIi r . r n r r r r l r . :ijl... r r r i ( ) p l tsctr .i r r ||. r r l r l i .ll:i. r :.:r r l i r l .r r r r r .il#[i{iii1i}.1. . ... 'iJ.:Lll '.i . tr tr l l i l .:::iil.["1t1{il lrl.) i \l ( I :r l l r r r r . si i Io a to tr r i tr p ti r ttr r l l i r r r l i r vr r l r . r Il I.).xl. $ tt p o i r l c l tr sl r r l t 1 i l ) tu s<.

l r i l i ' co l r si i i ') r i i l i l l l l r r r g i i i r l .\."t iz.u l .ltr' t. l r i r n i l i Y t l t l i l . Ii l tsl t 1 ..' ..:tl tttt..1iili:ri. l.. . '.it lli..l i i l ..riil ilL l.r 'l ttl t l l tl i ctr l tr i ..lrl*lli:* ..j (r(j.00-."".. !l l r r l r i r r kl i i l t ( p l tr r r l l l i i l o l r r tr Ii l r l r ') st tr r r ttr i l i 'si r i p ti tr r l tr r ''r r r 'r r r I l ..+ti*u#*'i'. l l l ? 1 ) ...zi[. ..i.tn r r l * r tl 'tL i r .aia .-:"tllj'ii*i'""^tuu..i ti.li. l:i.l r i l t tto l i r r tr ' tl tl l i l l l l l tl tr l tttr l .. .lx#.1.. .r in iirl. rr r s < ilr r l r i iulbu l i i l i l e d e J.i vi o l cn fi i tl i l i l ti i .r. i ( ) l ) r cscu . ' I 'r L l r r r r l r ' ( r tl r i l :tr kr cr tl i zl r l l i tt l r t'u l ttt'l tl l l l cctvi i 'l r l r ') . Ir r r r l r r l r r .. I I r l ( ' r l tttt'ti l tr t't:r tr :e . i 'i .r.ettii a uteia din afterelc n.:llli:ffi:H*hi:ilil*ii"":l... . sr ttl r n tr ttl .iii.'::"t'Tlii. n r '1 l r r r N .il. JL rL r I i r tg r u f i i l e p tl L l l o r tl tr '.lll.6si.*or..[. r r l i l tr 'r L 1 ( l l l l r r l l l r :r l r l r r .t.g..Iiir.J.. . i l ri .'i t1 r ' r 't'o l r l l i c i r ( r r i r 'l r o r 'r . <:<tn si tl tttl tl t'.l r .'".'i:h..tesimptoue dJ"ffi..ci..l l r l l t:tzl i ) .n. :r Pr r l i r r r l r r r tr r r ' tr ' ' tl c l t . lr lr os Io l o c rl c .l...'ff l*[*.. ...p L tl ttl ttl r r r t ) .r '1 r r 'Iti tr r .. r .tl tl .'i. ilio.lr'rI ionliui"r.o .ctere . .lrI 1 r r i r r ti l o l r r l c si r r ...iI r. l i r r i t tt I r' r I I Ir' I r i r tt sr '1 :. . lr l'. l r .".ilrt.1)r() \irs(j*lir*il r'e.#l1i. r l " ) u r l o l l r r i r r I'tl .li. t t rtt l tzl i tti t si n tl r o ttt p l t:xu ti 1 i tl fl 'ti o t' r l c l i l r l n 'r i r 1 r 'i tr l Ii l r r r r r .irl..ll. l. l l l t i l r tl l t.i#:i..'. r. rjrr.i.1. itur.illiil ilf. .rrl r'.:j..r. .. 1 l . . r'r.. 1 .Hf l. '.l:.i:llii'ii[1l{lt.. ". l r r r r r rr i tr g i l i i l r r .rrnn*htrnrrt rirbutcrr.ti r tr ( Ar r .li."".i.'l ' .r'lr. r l . . ...titlt"":l.r r r .ii(rrlrrri-I. ..1.(alrioi.i.i. r r r l r r i [l t'ttl 0 .. 1 'l .1.sori ri opr'os{ilr(r.nu*.rr.l l r 'l i l ''l l l l i i r l ' l r l ' r l "i tr r tr l r |r r l ' tr r ..1 il -xi*. c r t s c t u rte tk t s tt rrrl . r l cfi l l tr l r r i s( 'i tl i l r i ( .t1 r 'r r r i r l r ti tr l l r r r r l 'r .. lr r' l tti ]'ttn q u :l t:i !l 'o b i u s s( i ( Ii l I|..$l)rf ..l l r r tttr r h .:11fr#*?. r l r t t t I .11l lfi#l: | .. r. '. si.V.|l I j.oorrii . ( :( n l sl l l l l i ( r 1 i Vi o l {'l tl c i l t tl tr L l r t' r tt r r r tl r r .. l : i l t . . l l i ti 7 ) .Ectw" s"n1i6iUiate.r 'r r . l r l r l tl o r r ti tt:tttl l i l r r l r r r cl tr l r 'r r r r r r l l r I L . r l r l .t.l r r r i c sr r sl r l t.:.'t]r..ti. .r.i l i t rtl tu tttttl tl o t'<tttsl i t r tl "t:i n l i i ..: il:t:il] .vtrtrri.iiii . '.ir.lllllllil.rr|rrtlttl 'l r i .ltl*...l i l ttttr ti sr tr l ttti r .. i rl l ) c) ) si ttr .Ii ' . l I lrrrtr. I t ) 1 1 ( 'ttl t I) a tttttl tl . l)lf rl:i A.:::i...ril'.f rt'iy in irl)nr\irnr.1.f.'iir il*t.J:i"T1T"t":r"jllil. r ' rt t r r' r ' t t rr' r l n ti 5 t'l ti l o t r l l r |l l r r l r r l r l r r l I .t. .. l l l i l t( ' g l tl tg l i o tr l ttt'. 1 . .tr l I o l r i |r 't r 'tt ttt:r tr i l |IIIIr ti l r l l l l cr l ) 1 1 '1 .i."." i t' :r .:t. . 1 .r 'l r i si ( ) l ) l ( i '( 'l l ' l 1 l ( i 'i . 1 i i i t t r l xtn u l t.r r r l l r r r r "r l I i : L l r i .1 1 . o l r r ti r l :i l l 'r r l l l l .9.HJli'Ji. ...'iiill.l ttl l l i cl ' l r .'rffi ti"#{i.. . ptrr.b tth i tl q i i l .itj*"ff:i. r.:. 'r r r . . l r l r r ' r l r l l xr i l r ':r r r ' l :r IL I r l ' 1.. r 'r r p itl fi o l l tr o l i c m ttsr r l tl l tl i .+i::i:il':.r 'i Itt:r i t'r l i ttl . r l . r ' . 1 .rc.i ii..i si tr r l l :ti i tl g i {.si fiinrl p. . l l) 'i l : I'r . .l'n:iffi i l ii:lli* [**H*li o""'r.in.)1.-"J."f. |r .Tililil':l'ifr:ll*"J....rg. (lil cr r.. . .i t. r 'tr t r l cttr r i r ' .i r r l t) r r 'l :r r r ' r r l r t'' . r i r i ctr r i l r r l r '. . r r l r ' 1 r ' l o t l tl t:tvct ' 1 'l r 1 tt <r l r t|tr z".tt't i t'l l t:tl . ..ffi "' ffi i Hg.i . I r . r 'r. r:rrIi l rr I iI lii.. . l .J5?ii. r t r l |ttr i ' l l .'ii.r r tr :'r ttt|t''ttl tI d r '.)..r tl t ' ' . (Aricrri usi 1l1rn'scrr.vle .. .c si dc tullyy..""i1#'.. il.i1.r '{ r . Itr t'l i l l [l ]l i i stl l x'ti r tt si i tl tIIIi r r r r '|' II'r r tII r l r '. | | r ( r 'r ' tr :r ( cl r l n l .r*':.ll.i::.. i tr r tl ( 'l o t sl l l ) l l l ' r ..r ' I....1.)ilii'i. i r r l tr i r r r r r l l r r r r l r r r r l l r tr .11:i:. { i ' .: ( 'o ttt1 ttt'Ii tr tIt l ..liji?.. l tttt0 l r |l r {tl l tl i .tl l r r tl l r r r r l r r r r l t:r tl l r r r r r tl r cl r t r ' r r I r .r cvari::r. '.1.ilo r.r l r r tr 'l r r r l r l 'r r r r r 'r " ) '1 . r .l. irrso{. i n si r ttl sr tl tr ttsl tl .ri Illl'ii'.l ) l t.r e l i l a . llrcbuie ri.rna. l }f( '( 'l l l n f.#r.irdiv iDi' renome. . .r.tr r s:u i t t'1 . ( r {) l r l ( '\i l l l ' rr..."r. r r r ' .. t ri r '.rit1X11r*1t. r r r ..r ti tt tr r i l l o g l l tl i t'. \ ."1$itt}. r r r f ..ii .:'!:.i.. . t '.rr.fu.ll.lllill.1.X* il-":"'*'ij 'A"" \ r. .t: . Ir..1f* "ti. r r i l t r l i v."'df. o tr l r r i r r l r r l i i l r i p e r tr 0 l i r t i r n p o ttr l l tr i i l t ' 1 :t..l i i i cr '.:ilT..' I.ilL1.i:.irrlioulu si... l .:'. s""oiia. 1 r .l. t l ttt tttl '.t. . '.:ill. l ) l 1 J( '( 's( l{'r l l t) l t'z( . .#.r ':r r Ii cr r Ii i r r .i sau m:.ri(. Il.{:. r r l r i i .ri llroz(lrt. . r tttr t Itttttr Ir 'I]tr r tl l r L l i l l i .l l.. ' l .t l r i i tl r ... r .{.clv r r lcir r lc r lliLii:c rl i n c e i pr .r 'r r ' sr l i l i t'r 'tr ti ( '( r ) si l sl l l l ItIttttItItIi l c l o t r tl r '. L l .i.il.:.l . rl :r 1 te .r r l r r L | l it'tl c ttttttl t'tr tl sttl t.. i 'ii tttl tttl r tl tl r r o n str i i r l ttttr l 't i ( l 'l t i tl l tl t'. I"r . r r r l r r i l r ti tl ti r l tl e i :i i co l tti n r tt'l i ' lrr r r . : l i r 'r t fi l r 'fl i 'i l zi i ' o l u l i l o l i ' p l i r l r i l i l 'l i si l tl sr t'tttr tl l ttr r ( l r ' \ l |l Ir r l r r r r 'r r r r ' r r r ]r r l .. r l .I( 'tl i \r i i( Pti tr r o ttr 1 r tr 'IIi ttttr ':t t : t r | ..r.: rIIr ' ( :r l r l r r r " i i .r 't II|i IIIIIi ( 'I) ":r r l i r ':r . t'r r tt r Itttt1 r o ItttIr . .i'1t{ ..."l"".lilll. 1 r ' l r l r t .r ') . .i tzl i I t t t t rt' I r i t t I i I ' .r r l r .bi1c.\ o)..|( 'l i i ( 't'o Ir r IItl i Ii tttr i i 'l r ( r tr '1 "' l o t.l'..::. <'i Lt r rt rt I i I I i 1l i I rr tl r r tl t'l r ttl ' . r .irL plliol. 1 u 'r 'l :r . . l x'tr sl t' I'r tl l l l ( f \i l r r ( l l l l l l { r r r r r r r i i 1 i :t.t l r t r r r r |:r 1 r r tl tl ttr l r r '.rl: .'r 'l r ' 'l ' I . l r i ti i r .i.?.il*fif ::l.lf:lli.ernbrere *..l.:..lsl 1 t'r ttl l i r r tzi i r l i r tu tto sl i l r tl r '.. .r ti tttl i .rlll rlc sl.fr. l r l r .l r r l r r .rl( rlr. r r .ii""r. i r l r o {i l r ' r 'l r l |.{{&Wffijf"f.'tii s:l[ i]rtorinil.tr r r l i l t l r l l 'r 'r 'l tttz. t ) t l fi ) n u I t)r'rr (1r)'rl)r\).l i ttsi tttIi ti l r l r r r l i l r ..t..irziu. .! r r 'l r I .? lill.l*''." . r' I Li rr I t r i r 't l l l r tt i r tr l {..ml . r l r ..luT'l""iJ'1ii"#i1""lt'lf. tr ttr tl t'l r l r r i r l l l r tr tl ( r ' l tt ' t' tr t tl t.i mu.iriil.:K.l'.tttr r i r ..ti i l r o l ' r r 'i :tl tr r tl r ttt : .. l i ) r ':r r Ii cr r Ii Ir ' ( r l r r o Ir i r .f *.ilJqtl#1l:.ivI0o[ din cilzurj .zrrr.. ..inli..lin uettfinoonzeimbraci anumite cara. 1 l .r 'i i r t t. t r l l r l i l ttl st' l ) l r '( 'i z{'i r zi i l l tr l tl tzl t ItttII't't'tIt ttIcIr r I i t r1r' r..1:!. r.':.."' . ..r ririr.t). r tt si tttl to ttl ( l h l tr l t l l tttr l r l l l l l o tttt't. l ti ' l l l r l r r l r '.r r r .Po vi r :i tt r i l 'r r r r t:tt. .ri li.f ll. l l tl l ) u Ii i l 'i vr tsr tttt{) l l tti i .l ) .. r.i i t t I rt I r | . u1r. *f l '*ffi r' r)r.n r r.f. { .-i.. t t l tl stl i i q i i sl n t i r ttIr t'Ir i r r l i ItI si 'l 'l ttttl l tl t.i.i 1.ill: i.i.. t tr"$$ri. ..llll.r o t l ttr 'r t r : r 'l t i t l l l l ) :i ) ( l r l l l l r r l r z:r l r l .*.:. l i .r rrr IrlrrIi r.ffi tff{.ri:{iyfif'"#}ii:.'l 'o tr l tr i .itu- . ... r r r t .. t .-I"i. l r tr r r r r r r r .1:'i.i: ..li... (t1)ii7).. l ) r r l r l l ... .. l:l. .i67). . .ilx.lr". l r t.srir.ti:**"**"tnli*.. qi...lliil. . r r rr rrI...t.ii'.i. .lilsili. . so ttfi tttti i tl c ci l l c r l ' l 'r 'l l l l t'..r '' ' .il$futx$.rc compresiu'er".ryilii.i. l t'zi ttti i I t I t I I t t t It I i t ' r' r i l r l l r ' l r r 'o r 'r 'r r ' ( l r 7 \ r r l ' I( '1l ( ) I. tttr .iilil. un tentou-ae'ie. r '.. il.lifi: t:t'.i1.i .t:jil.i'"":}" \. i tt tttttl i t r .l.t .ilxl:lii:l. liy:f il"k'ff .lli..irr Llrrlrriil l.ili'r1"i:il1i.r i r r l t. i t.r J'i1iul1.t .*ii' l o l rrl rr .\tr!ii}. r r r r i l r i r .l.. l r r i r r '.lil. .?l.r.i. "rr'i..:.:!{.'r i r r l . r . . Oe aeiic. lli llitzIl i. t:i ttd tt. . '.. tl ) Ir IIr Ittto t'1 tI' .tr r i r r tttl L l i g tti i r r t'i |i ttl tti . ' I .r. .i l l ) l r l l ) r :r l "l tt t r r l {i i ( l i i r r l t.. ' l l r . . 'r r r l l r ri r r g .. lr r .

h i r ..I r. ii..r r l l r r r |r i Ii Ir r r . iioi] 't r "i. ( '\ : r r '( : r 'l) ( r rrt zI r r r t t lr rt ljt '. mai s|ls. 'r 'l: t r ll't r r ( llr l) : i ' trf llzit t t r i t l" r " 'r t t r i illiii lr r i .: . lursLrhri tcnsiuo* s. r | |. '.stp r r o sto ti i l c l o f i l Yti l r . i ( |||l '|. ..r ii) lr 'r r {r t ' )l . l L r. . u i i .ll.scullrr.j I .i i.alrltci.i r cr l o l i l l tttt r "l l r r r r i " d c t..r'u .l .i l r sl 'r r o l tr i tr r zi ) l tr l rt' I t' l tt' l l i tl r l i r r r Ir t ttttr l l r . t . r l'l' t r t t t t 'r lt .pii.uiic a.'. 1ri .. r .Ii'I||LI.(j { )ti .' r. . l . ( is+r .r 'l . t r t t nu.I'Ir Ir 'r 'r tr Ir . li'.rrr...f t i' t t 'olicc {'soils( l llip..ul s'psrior dureros si o dimin'r'e a ar.. .1. . ) .n de pildii : 1a h:"n:Lalipiil c. r r l r 'r ' Ii |r 'Ir i r I|.ltl r:rtfiriirrr' rll rlt tr tL' 11.ramllituirinii 'r rrr r. . l i .r 't. .rtrrrrt lvi I lalsteo.i l 'i i l t'to $ i si .i .l l g o l l i sl tr r fi l t .'1. scd cn ic.fi . r i . r 'l i""f ui t iLnr lului ( "r t l'iir lr ( lr I 'lir r rr ': r zir r . l'r 'r ' r '"1.l)uic . i l ..]i 1'lt'ltrri.t lui Als. '' . .lein hi l rp | r.rrii!.pullotttt cloirt.fl .. i. (li iinrrirr?.i . t ll iu l )l . :rrL1r'rrrerzii o durere cu 1.r r 'r 'l r "tr r r tl l l l i I'i r l l r '"r I l "l 'l :r :l ' 'l ' tttr t \ " .tri t)rin$ irterior. l| .t .r r r i r l i i tr r r i i r '" 1 t'r 'l l tti r r sl i ' {ttr :tt r r l tr r tttl i l r ttl tr tzr '. .ll ilclt t 'll ( li't r r t 1't t \ ( 'r r llr ' t r r '( '( r r ! .c) gemnx. 1' rl r r .. .' l . r 'ilir tilr r ll llt r r r r lr ( r 'f i''l'"i ''.. : .le :r a.r r.i .clscat"r.' Irrr.' r .l (ir... . .r.:l l l 'L l r l (ril tr t' r 'tl r tttl IL l i l l !r l i Y . i"i'i i' . . r c . . r | ..'l i . . : t u.t tr ttti r t l :. l 1 ) ? 1 ) . c.r r '( r .l t(r i l i rl r.i ( ttr r ' l r i l i n ) { i t tl r r .u f i.' . l. r t t lir 't i''t . r t siniJ. riimiflu5.i.. ' .. .r i t .rl ri p. r ') t r lr t r t r t t t r r ' lir t ( : r lt t zit t l'r r r i .li si r.1... .rr rl ri p . llc.. i .l .f:T3r'r:tj. .r. .rvllt._czufcu rrrrirrile lejor pc gr.tu. r l S . . r r it '( l lllll'( llr ) .. pr.. lr z. .'1r.itd. . ii.jiut int. 1 . r 'r r t tttt't I:r r 'l I ( l .r. i l'... l l i i l i l ) r ) i 'j l 'l l r .cacliir.rtel ilurerorii.. r. '. . .r. dc p:.t.iterixrii [rri r.1i i ' . 1 r r '. I r : r z i r l r r r r tr i i tr i i r tl ci cn i p ttttl tr a o csl ' sl r l ( l l ( 'l l l ' tt l o r '1 r 1 .l..l . 'r 'i .. '1 . r l i I i i l l l Ir r l r l r ' ( t t t I I ' t l r r l r 'r .' rlurtL'ii.1 I rl lll.iy:l.Ii Ii ' It . .. '{ t ' t r r t r ilir r t t ult t i' t. iiir "i"'* pt it ".i trofice p. . 5i lritr " ( l' .tirii. . )ri)r'.rrlucind r..ncvr.r .. r i I l D . .l ti . .l r 'l 'o tl r L r :r l o i l cv. i .1 .1ii. ir r l) r 'r r f 'i I I r r 'r r 'r r r p"i ir ''r 't i" piui in ir lr lt i'i"i"i'i"'l .'' l ttl l r ttt. . .r r r r r l ' l 1 . lr it r r ( r lr r r r r r r lr r r {'I lr r ' .i } r..r'e lt stabilirea diagnosi r cului qi nnii factoli profesiorrrrrr.strris iOtIlc rrrrs uix . 'r .r.r'i. 1 r " u r r r l il r r r ..i ' r l r r .l lrlrsrie .".. carr sl cxacer*leaz:i diurn.r rir(. 'iil t llt li lji t t t r t l.r r r t.)l tzr.rri r . l . . frr!:r 1r951r. 1 .\.l l l l |i .u... i: r t . t t ' l i .r r r r ..sp:rstice.rr. iii. r'l l rl r.. Ar seni di cir r ....rlrli-supcrior.. IIr . rL||ri'. \.rtrt.lr'i. i rrrrrl .rr t rrIt I rrt tt r r t I r l r tttttr tl t|r ') l tl ' l r l Ii r r l ttt l r tr r 1 . is c n lti'/l).r.fi .rruf l)[tr. lgi.. rI i r r i i ( l a r I i r ) i l o l l l t | r \' o a sc ltr r a p o r t cu tcn d o a | . ( r t c i t. iri.1.t rtrrl .:.i / / r' tr.r'irrzii rpri. f. llrr. ' ' ' l ' .l i i l r. . r . t .Irr' lnlls{) t llilllr ( r r r 'r r : r r " lt ot ti. ( |rr rr": rt . rrrrlsllzir zonci do inscr.r. ir.tl) ll.r|.. t r . | . ' i rrrrui tt l: t i : llEs l.r'rrirri. r lilt t z r ' cr t l'r "i'r lizt r r lzii' pli.ronau.'i 1 'l i tttr tti i r r tt r tttt r r 'r tl r r t' ' 't. i f t J C l r i {t l i r f i .tit ii..l i .' i ' i. l 1 1 1 .Ill r :r Itt '.tcr a su b clivi€ L lla r l : 11. . l t t t ir r r l''"'r 'lr i I 't "'..i __ t'l Lruril.\r.: |r.rrrrtcrric(.r. r l ... t \ ir ' .l.:. . irl . '. ..ri olercite o iriiaiie de plex... tlcrr51p1r1 cl: -iculei.. llclpilzi crr braJr.i .tt rt" pr'r'l i'rrlr'r'ilrilr' rrli{..r l. sint . 1r'..1 :11 .1iz:l.. iii init 'i: r r iut r .r. | . !i\l. I : t n h i n l .r. 1 ... '. I r r l l r r i r ) l i fg i t.i.zc ir rr'.ii. i .:tzi i .ie de'ttrlburijr. l.'r r zi l i r " c"In l r i r 'i c 1 . .r r* rit. '. l ' .jlrr tiim sprc di:ignosticul de sinrh'urrr sc:rlenic in siluafiile in carc lrrrl nr\-ii acuzir durori ce.'l i l i i l l l i ( 'r r l i l r \'. c..u "r . codsld ' r l . r l. r l r l r r i l i r l tl l tttr l l . I | I i|'''i||I r r ' r \ r 'l I ( | | I I I ic I II I I I I : ' ii pr : 'il'ziilc . ..:2..r r r1crr" i t. rrc l rrri v ri i .. .r.i I r urri i sporl i vi t' tt i rr I o I si S o]i ci 1l | r. .i o rl r. l r .r. rrr.ut lrii. r i 0 i r r !l l i i o n cd xl c) .( '\t'r 'l l r 1 l ) i fr ) ' Fi i r r 'l l o r r r r r l r tl .rrl r.'r l rtr'.n trr. l.tr l i rl ri rrl l ul i l o..i . lu . . i. f r.'r'11"."1 "'.. \\'l l i tt':..... . . .(i u o l ri l )( fl I..lilil.. 'ii' l" ': ''i rlr r r r t r '' r r r r 'l r ilr ' r l{\ r 'r tr f . lr . . rrsliirl irroit: olitx: coltrlclic muscul:lr.'r . . r : rI .i brri i i .* ' i i . l l o rI l c l l i .!. r-. r '! . . r l i zr i Ii ( '1 l o l r r l " ..ie a rnusphiulni scalen anterior supt.. ( r 'r t]r l |i l ) l l l tl l 'l 'r l l i r 1 l [r ..t) r tt'cti L r l '. i l n r t ) $ i cu a . f.. ltiv(:rse sindl:oamc algiet alc t1r0n)lulr!i srlprrir'/' ) ' diwrsr: ttriirtiii (tttt.tl.i i r i r l r t r r i r r ..t.rj c v u I r. l .rt:.nt 't | 'tt.1jIf qi .. ''t t lt ilr Ll t : r lr r lr ' i.rea rrrci greutiti i" mina p:Icieillul i..r.rn r . ri... '.rri .'r. r' ' i it 'Li r 'lloli) '.r r 1 r Ir 'i . llr r 'r 'r 'i t.i l'li i. l. 1 r . .g..st I lr r r lir r 'r 1r r lf l l t t r t t t 'ir i l r lisl': r lr lor rr ir iit rr l 1i ] . r i r r r i l '..l. :l :i ri it |[rtrrJ. .rrls rb i rru { .'.rr. 'i i ..ii.. uiozl' 19t ??) iii sc ir nclior cezii r t r 7r 'r . lt 't t lt 'i't iii t 'lt lbuf i[ l l ' i rsooiilzil 'ii.r. ii*it i. r r. n . Aceastil mr.i1. . Itr l. tl r r r l tttl tr . .. lr : li' lo r lir rl .7..ll :rl itr .i orrostatis. illI t ir .. i r lr .oir . I t r r .i.11 oar. . r it L il l.i : {) l l l !r { I1lr l ' l 1 l {. l ttr ti .IrI r|1 ) i I i rj I I I r lLrs ir r . ti | ll i... slalcnice qi a gitului. ". I i I i I . r rrI rr i i .'i ' l' l r r '.r' l c l r!.|i . ' .l r r l rr rr.pl. 'ilrlr!l(il l)) lt r itritruc* utnii. f i .ltl. ii . .. . " . i. . ..rti.(U)r)r.r.lui':i':)rsi.l i tt. .r lrlrrr. . exuccl.l l (r r rlsllt 'ii.tr.fiul. '|'rrr 'i :r' rrrrr. ottlpd sind'faDllrl' tl'o <tr'ntl l') t r lt rr r 'lr r lr \ r r '"1 I l) {iT) O pr oscu.i ' .ttI r r t r r r l tr i i .. .'... l .. si tr r l to i r l 'sl l r "r r L tn r l i t:.liunclr...lare'i'n lLttt'i.c (!.t :i rnu.. I ml htuhtu l i.. . .r'lrrrrlr.r r r . .i.care pfezittti o piele rnai rtt.rri:. rl.:r II. ll.rlt lrrrl r :t ttl r t " . r .irlrrl rrr ori0nsic jii l fi cu c.rl:rlr. rr {rr(.l. i.. r t t .I. { } . .atii. : 'Irlc. I iit t r r " I t |'t r t t l/ r J ilt \. .ilzii. . ni.r. it r 1" r r r r r r r r 'l' r lt .r.. cste soliciLrt. f. r r r i: r r r jr " r' i rrl r. i.'..' r ttr tr r t l .. l rri A i l rrorr-O.r i .i cu gi trrl i n hi l .r iuvi si rritlri.r z_ r t.rILs'p.r l l ) l r l l i l l '. . . i. 'r .rvico-br'rr (irL urn:jr"...'l "r 1 r \ ' r r r {'l r r Ii i ' s.:rso. l ( ( .' s}l o j r L i r r r i ' cl 'i r r i r i .nror.tiin clrrrri dora. 1..lr.. i .iu jos in axtl membrulrri srrp. li' irf. Sccl cn i borireu nincrilor prin greuti (.tLbr.rilr'a-t oxl.tt. . . . si IttIIr Itti .:r.min1.' .i 'j ..i decl.]c:r.' .rr.. r r . rr r rrr i : I 1 ( r r r r 'r r r 'l i r l tr r l i i . .lill o set.i i tro i . iar ra iniinderea scir.i ".l i tl i t l l l t tl i )1 u . i '.L i zl .r. p.. rl isr r t .. ( \ r t r t I r t .1.nn1116 . . ||I : I I . r .oc1c in inspiralie for!. l r r r l i r ttl tl t r r l l L l r \ 'r r l r l . 1'I l ) f .(r. i ll m ^{li: ln|llui.e( i n sp tci 'r l P"i l t l l l r l l i r l l l i 'i :r l r l ttr r l vr "'l . 't i. orl .r 1 1 1 1 1 1 "1 r '.i ) '\l l l i r l ' r r ' i i I1 I r .' .l i rrri rri i rrr i rr. r r r s r r d j a r i fr ila r a ijto cir . /rrr /ixr iitosebit til. ' iiiii.i lrr'. | .Ir i Ir l t:Ih '' . it . lt |( '''|} ' .. rrrrrt |1... r .x t.r ti i .langit) se agravelzd. ' ] 1 . Ne c. r 't l. .. nit 'i: lt 1 pDlicclui' ."tscrrz..r 'r 'r 'r tr r r r r r r l .l.q.v:r ttrnncureretelatortrc.r t.r ' p fi Sr tt[tl . . $ frr. ..ensic$i r.rt '.)rl i l i i l ii.l rr. t .i1illt lt ll'I l't 't I ii ''l| | .. i{ 1 irl ' .r. rr.. i t r ^ot i1r |it . l . 'l'r l' "'l''"'l lrrLr rrl r l 'l i l . r . . mr:i ales I rr ocaziil prrrtilii de greuti. . t t ttr l t' r l l l i l 'r i q i i cn tr t't'l tl Tl :'l i l t) "l t l . .l . irr rrr..in zona colespunzXtoari tcnit.irl r.) B etnnu!ltti Ochner gi(|Q1r.I r...plectL.i n r l tr tn tu l l tti l "r r ::'tttr r 1 "l 'tttttr t) :.r r.ittt:le.r tttl ttti l .g.lrpo tottleauna ".. . rlrr.: r'rrrl.. .li'ttt'r'rtt'tltrl t... l l d c l i l (\llu i / r. t lllr t lt 'it 'i1. r r r " r .irr rr. l' . t t \ t \ .qi'1rrJ t. r '"'i t t cgt 't 'u .S.v I.. .t.l tt tr tn m t'u ti r . ti. r l r 'r r l r i r ci ( r l l l l r r l l r r L r l ... (' tr...' p. Se o ]]se r \. .n.sa.u. . ' .... 1l) r evclat or u'o: . I . l i l .1).r Ii l ci l c cj i i rrri rrl crl rr i r . : t t lit r it it t l t iLLt : ut r r r lI l..1 " r 'r r r r r t'r " Si l r l t. 5 c l r 1 .'tttl t' r "r 'i l r r r !i 1 l 1 vr "rti .:t. .Nu t11. r l liir r ' r ' ( L 0 i J .l .rl l ri tis i i t . "1"it 'r r r r i: t 'l( r ir r tviI r r '.l rr'i. r r \rl l r \1 .i l ) r tt' r tl r 'o l i i l .l ) u .'.i .rll ttt.i n tl i . lrirr .r.ruruitruteraa lrri |rrILlu]|li si 1)l::. .' .r)..i . l r Itrztl tt: r . a braluhi qi pe borrltrl cubital al anlebr:llrrlui)... : t n t l ) t . l l .r.1 1 .p tl r . t i ''. It tl c 0l ' i f i l J C l ' )l l l l l r)l rtl l r' i ' ' rt ' r l .r. .Hfill'#j. : ir t . . .r !.ugrrli :i h tlli nrcsr. . p o 1 ' r n ti e u l u o l l tr r si sl l r . lr... r t l r 't lt i l l zl l l l . to :o l.i .tltrt. zi: r .. Trebuid lu:r. . .l r. 't .f. i r r \ r ' r l i f l l c s c n l f ilo r ( a n L e r jo r SiI) o sL e o r _ .bt. ..l r r r r . .r l r . . j: \ ' I . f .l n l l rt.i r i i . i . ltfcciat {i __-.

.r l ' 'r . .{l. . '. rr l r. rrl] (rrl lui t.infl?malij rlediasl.l t. ne Eindim cri silr. .rscu pfczitti..griLului. rrl rrrrrl ' r'frr t l..l l ( r r r11' ( ll . .tuoch.rrrrr i. l l i tr l ' .i Jnctctrictiopa.1 i tt...rl. c) Iractnri c'rl.l*.i 0si .os'lnl . . it.!rl . inglobeazi. ilr r r s lt l0rrtl l [t.r tnlriiLscrn(ruoll l.ile cu srirpror. l)rrpi. . ' 'i m i tci l i l o tl l t'ttl r i i tr i ttl :ttt. .lr'(\it si1 locirliz..r)sop|ogr. sr: traducc prirrir o . l .rlr i ... tttltt't'rltll rttlt) t'r'liri.t r 1. . t : iit r t 'sl'i.ca tlirrlri.rrc rr rti rt' r:rl i j i rr..glll1l rr. r r ti tttr t' 'l l . r l.ri). '... c .inale. lt t .. J. rl ..t. ir ir .). . litrici parastelnalecu coasf. r r rrL:r'Ir irIIrr i st'.rriv'.1 i i / / . l[ us 4 rl rrrc| i .tic.i ] si .t gr .n e J. t t .' . 'r lr r llir ( ' r .. ' st.r:isrr.r(.'rrr 7..l ' i l" i .. '1 .r n ftl e tca zi i co tl te xtu l So n r i {) l o g i ' .1 i tr r 'tr r l r l r ' tl tttl L l r / r / r/r r r tttl t tt tr :. lr r ! r r r ' t t t r t i t t olr s[ lt t t t t lr r tr. r r \ : r ll lr l.p..ii" lrollrf li gerr(rlit. lls ( 1.1 i1lr1.p. t t .tr l l c o r i d u r e r i l e . h. ia X-a. a S p l n { .ti pr.i rri i . r : . gradul al Ilf_lea sa. .lului Jrenic.l sr tL l t"l l I r t I t I I t l i l tr tt"r r l t' I t I I r t : I t ' tl l l r '. r ir r : i r llt r ' I ol( 'r r 't lr ' r( r 1.l'r r : r lizr t 'i': i'l: r : lt t z: i: llr lr llir ' il sl'it t g: t ' lt t l) r t lll( ' r r t t Lr t lll: t lt t lt t i vt lf t r l p'ilr ii st r b rl .r. f .2i. .r zi ttttr r L i i tl . .ic in cazu.ivc. sit t t t lLt ' r r t iz: i .a 1rr.rospiratorre.i ' rt cim t onlt i.nervd Si vasele. fiinr[ i"nsolit:i arltsr'.. . li'.rzalgiaregion'ab (ciirl {tri. tuberculozii) e) I -4feullrrrri :rl{ rlr)r}IllIi l)l(.. .r(r'lrr rlrr ittlr'ltil if li.\t(.l l osl .Icc]rri (cu. 'r lt r i t ! '' r l l: l lr t t t t r i inlt t ': "sln lt t r xlt t lr r r t r l''lt r r r r r lr r zr r t t : r it t r i .d_e clilrir'icrrii m:ti vlchi.cg rncmbrul . cu tendinfii de gencralizar't ).r'vrrlrri irr lrrngul sii'traicct din regiurea cervicalii ((rr-Lu) pirrir .." t' 1 n l u .iIr'I iIr'(|Il ror tclrrrerri rrr pcrima]. r 'r r t l ii l ti l r ttl i r r i r cr t i i 'r t ( o tr 'l p L l l l z. .tl 'I t t rt tr | ' r I r t tt t t i ttr tr r ' r l r '. 1 . Irr s[rr rliilli'rrgmatico.artlin. '.( |1 l l fl ..tttr i r r 1 .. r l r lt ': r lt t lr llt r l .. '... i i tl l l r r l i l r r l . I i I t I 1t I ' rI r t t ' l r t t r Ir r r I I : f i . r lt t t ' t '' l ..-hir.l t'si L 1 1 1 i r l xtr r l t'tl cl l . i ' . . r 't1 1 l r I n i l l t .nlllirl cll (1iln(. rrrrrrIi rrr.respcctiv). ' | ' I | | I | | | I I r l r l r "l .' ' t"r i i ttti tt. .i l rrn i l tl r.rrli. Jtezrl gitul*i.si ( l l l 1 1 'tr ':r Ir r l r t\ r 'r : r :l i i i t'r l l i r l . . . . (rI I I ( I t III | || I | . r .t l ttso ' i r i l l t!l .rrrr'_rliu. i l l i l r r 'l t'r l i l i .lrrrili.)LcziiLrre:r' "rlt.r.r.ripot ri pi rr.. Otr)r.l tt. I 'lr t 1I t rtI ict 'I t t t . N rt l r.Irr ir. llla. .i' L..r'serrirli (1962) cauzalgi.lt or t lr r .i " tl i cl a n l a ti 1 1 11 't r l " I r tt "' 1 1 ' t i l r l i r l r ' ' '. . .tr . l :i l cl r 'to i tn p t i ri..r l o i p o l i r l cl r l i r \i ti l i i l r l ( r l l si l r r l tr :ttttttl ( r r r |r 'tr Ii ItI' r r 'l tttt ttt r Ii l i r r i ' r 'l ' l r r { . r t l t lsit t ii lr r t s1r 't . . ' '. cu topogiafie nesislienatizati .vi u c r a p i tt b i l l r t''r 'l tl l ' ..ablou olinic trebuie si...tr l ttl r l l l r .:tlizir. ..r. f izioprtic" (al lui ]Je. t t ..i.\lriislrlol.ir'1.rl ..t\il.\. r .rr| trrl srri t. ]:t Ir i ve l L r l ( l i l r '( \ l l tr i i l to l r r r t\'i tr r Ir 'l t" r '..'tr "r ' i n tcl co su tl . r .-descrisil.l r. r I ..r.rrrirr l1111rrlii. iilrr. . .t-i t..st ttsti t'i ''tr '" cu 1 .r:.ii. . tl i l trrrrs i . . 1. '.i'.) ( ) so l l s{l i r '.rrir. l .l t.rfrrl i r'I' . *li.Lrr'. 1 .i.. . .l . . r1oleziuni ilitatir. r llii it r l'n'i"sl'r l' lt t 'lt t it t t. l ) ' l . i | | l r.ti intre cele doui. r l r.J1ir r or t si.'.pl tti cJ i rrspcci l l l rl i rl rrr.r .r "l r tl l i r ttr 1 r t' ' t r i r : . r'rrrrIrrrr r I I r I crrl r r lr t t t r t i l rl i l tj i | l ()i | l i t .itlsc (1. r Ir ) fl ( 'r r r tr ( |'r l . 1 . r " l r l il t tl r '. i r 'i' ' . .. t oli.. . '.zirrrii Ir'rrrrrrrrrii< rr (rrLri rrlcs). . '. h tumori sau..1. 1.r'|.rrrr. cr6tleri cii aci.-irrrlr'.r'r'i ir t : .. . (. . .. '. I i t .i r r r r r r . "'{r t lr t : t lli ' I' oi rI| . . '1.ic:r. 1 ti :'l tt :i r Itr r r ttr .r'rr:rlc rts1tc01. r:r 'lt t i dc. :t:t 1l r r 'l r tczr ttl r i tl tl i r i tr tl r l o tr t r 'l ttr r r ' ..l:r.situa.ii.t'l l r r o r cl r tl tstr i ' o ti ttl i cttl r tl g i tr l o l r l ( 1 i ( r l i r r ._ii Sp.r Il ' tr ttl t i ttl l ttr r 'r l r r l '. t t t . .tl i tttr tl . si l rr l roi ri .i tL g "':"tttl 'r co ttj ttg r r |r "r l ttt't"' '.t1 l l l i l r c.il{1a.r' .'. t u: r r t i. tl ttttt':t a l l tr l p l u stcL m l l . i i . r l r | r i .irul i.rrrlrlrr.i .. tttl tttIrr ut') .oct'so r:on4rlesiv-e rcgjonalesau locale cu readlii conjulciir o lrlr'.. 1'r I I llil.i..r i r r r r i n u l l tco r i . ..t'cl l |l l 0 i cl tl L l . inserlii iufcli.tr':l tl rr'l ttti |ori l l rl r' l r' ' i tt' l |' i t' ttt tl ti l l \((l l l i " : it lt .rl l. .r'r'isrrrr rrlo lrlolelor invecinatc (ale arterei subclavicularri 'c sal rrL.l )l . r l r ') p l i r xl {o a r te i a l i se l 2 r 'tt. r l .ii. 1r'r'rrrrrI .n rx rrrrl i l c rr rr r.u rt. cziun.. .' l . .. .ir. !" It'routt.l 'l 1 i l Il . }Lrlrnonur')./si rr r rl trx'o l ir ' ( S ollr r ior t .i|.) . r t zt t l t t t t r i ir . l. . ' x 1r r t I t I : t I I t t i. 1 . ir lr(..'...r. l 'r r r l ) si a l i . 1 1 i . t ..r'rr:r pa regtuneatle inscr!ie trJracicia diLtJtagnului (1xtnr:t1.'.. nt . rlil rrzii(.r zirlsirr Lrcrrli.r.I[odgkin. ! I ll si / / t r r r t lt '/ 1 . . . Ir).ttl'i[l.i tttr g l r i . I:r.l r: r l. ./ l l / l .ba.l \ {' I I (' I } | I I I | ' . t lt ' llir t t lit r t lr t t t t t t t tl c l tl ttrl i trl l tl tt. . i r r 1 cr ( 'sr tl '( " r ') i d i r 'ci r r i i .i. I I | I I 1 I | l l r l t'tl l i 'ci n i sr l t'r 'r 'i r \ t . t r r 1.srrr r. il}a. l lxi sti l q i a i c i n d i cl r . .rrt t llir r l. rrrrr.. " ' ' ' l r' i r' t"r 'i . '. ii. girir. ttr r r '1 .. 1 .. t 't . .llolttorr lt. .lding. '.. .. .r...r116. i t t t t r tttt * i ci te va d e ta l i i l u p o g r a Ji ca ( $ o {l r 'l ':r '. pkurilrr 1rlrIirrrrI. Ir'i rrzrri . . g|ldul tl_Il-le:t.I itIt.o.fr"ttrit. '<l . r r r r '{r r r r r 1i'I tIr ' ( 1 l l ' r i i I i i t I i i (i i I I i I t I ti tIti IIi cttII l l r l i tr l l r l tr ( l i 1 r l l l ( \r . . . tt ovliLlgic t' . {l). r tti u tr m "* -fa l 'z'r r r r r l ( l ( i 'l r i r 'r 'i r l I l l t'l :r r l r '1 " r r {i r ' . r rr ( r r lr r i' r r t l lr lt t t .rn:rtorii sau toxice alc nenlilur periferir. r ... rirr'1xrIior) si {'rrrlico ort.r r ''l r " ( r l r 'r t l r t. nivclnl virhrlni cturlirc.tt " .'i r i u '1 ' ' .tt( |r lr Ittl .l{ X i ? ). .rrlui1 i. li . . i .. i r r b i i r u tl L . r 'pt ''r t r r lt t t l'r f sl) lr r l') r lzil' 1i ) ir '( liil pl( it t r lilnt t t t li'. trei grade : gri.'r'lrirrlr'. t .rr. r I .( 'r 'l l l r l t . .l t.i-lii"". | )'.r l '' Sl 'l r l r i . f.tu c o .i.. trrrtsotrlar(i rri rlr\ l:rttrrlr'lot).'in"ilt'.lllrrrrrl l rrrz.i .\hrl slmit ogic se complcteazi. . ( ir)rri(. .. l(lcfi)?:r1ii (boaln. : a) I. ilpilin{ l D r) rrtr fo n d n c v rtrti . oVr.t t t r r t n: r .. c ll ro i u ' d r.' f.rrryllri{ si rlo i onii. l [l rr rgri s i .. t ( 'jl( 'i ilir r ( lr ! I' rol rl ot t t t .lilrr t. . '' 'tl r l .. l :r tt r l r ' l r I L l | r 't l l 'i r .poiil mJrgiDii sternrrlrri." . r.\rsoli 1i -tg6-?) ( )t)'.'. i nlur : r t t t kr 'li' '. 1 .LIIrrJ.l0i. qi Lr brr'z. .. t9?4. ||r ) t .. .('glrurctrtrurtr. llon: li ) il .'s' p l r " .i r ttr i i |r '.t irt.. sf ' .r l rl r.s. imediat in afara rnargirrii r l. t :lt r it t : r lr lr lr ' \ 'r lllr l ( 'lt t . r ''r r r r i l r r 'Ii " ttr r ci l ..t ir r lr .i l ) i l i l r r l ( ' tr l '' l :r tr j .l r l l sr r r ..r.l i :tl t'l tl .lohns(m.'hil opusi.i . . ir r r llor r lr l'r r ... . . 1 . A l g i i l c l rr.. f)) I)r{)Hiun{tr.... l1t{i7 . crr Dirlc rrr1i11 (jrt(r{lclnlli. . cu prezoniia umtiiioarf lor ( ) tt t ) I | || tt | (t't)( | 8(t |e1)d&toenpentl? adeastri neVralgie : I :r) |'r'r'rirrrrr.li'L'rfir.. 1 !] l l t l j i i rr . 1.i lierrrrir. rrrrrrr.proieclie lnteliou. i '. r11.A.1ilr.l/ r ''r r r r l( 'ir t {\ lr t l pu. . r.i r .r.r zo tt i't r t ''Dor : im alm t i. h'rn\t.lrrl rlirrh. .z'r '. uru ca.' tol. . '.::.cu it:rrli.| i . .In prezenla unei frenalgii trebuie si. situat la incl'uciqat.1 1 1 ( . r t t. $o el. ri rl. .. t .tatcrle corp qipot chiar. rr. . r | .. tQ lr t t o't ) ilo.llrrlc. . l ) r 'i tt ( l {1 x1 i :r 'l ( 'i t'i 'o cr i sl tr r l r :i ( l ctr ttr l l r tl ti L t tl l r l i tl ttl .. o.' . ' l r l i si l i l l r l i t 'I ( l l l l l r ( ) 1 l r r i r \r l r r ( x) n sti r l 'i i ' tl l l ( l c1 s{l r r r |i l ttl r 'stl l t l ) l l l l ( 1 1 'r r l r i l t r l |tl tl i .l t fii I I I I )I r )t t I i r l . iit u: ur .siurlr'orn l r.i(IollastoidiJn. . i i l . I r 'l i r ( ( r 'r r t"i l :l u l o l i b i l tr tt'r 'l l l i tl r 'l l r l l ' ( l l l tl 'l i i ' Ir l .st cr nal si 1r r .. " trtt r. . . I ' .azri. lil pcricartlite sau ]t un abces'subliirl|rg .fNnicu}ui (f renalgia) esterealizati.'i.l"ilrt | .l"i ao'ur put)' l(tL '\i ril '. r l t l tr t'si r n r cr r ' tr '. .l u r e r e i ...' . in punctul.logetli (..tlI rrrr r. .' .rlilrr.1:rlivrr (|ri1r|r... f ...u l a l r te 'l i o r i p . nit t t t t r t. .ucsatz. ' slt r t t t lit t r t t izir r r t igi.r. .tl 'l i l l 'zi tttl r r l t' tl tl .l)r.l rIi r. t . . t l) l'. .r' t!rl i l l l i l . tl t'.rlc lirrrrle ntll. .. l n o t'i ]' p t'l l l l l l r r r r i l r tl ' tr r l ' tl tt i t t i tl o l i n sa u i n o r '1 o o l :tti sr n l 'l tl tr 'tr 'r t tl ' l r t. t | ll I t ( 1. pt 'r t ut t gilt r lr ' it r llt 't t ir : r l.. suir {'r'rnri tiie irr!ep:ituri. .i(j. . .. ' i .l. r . t{) r r ) iliqlll'1.rl'ir:.r puu.' r ( .i ) : i r ) l r |zr r r tr r "' t ttr'rl rlr:rr lrtrri'ttl p"oau"" aigii iri blrt{..tiOt'. " . irrs.1 ti l .r.. i.. g.. ) . r ttr 'l r ':r r t i r tl l r r r o l r l ':tl i o cttl i l i l tl r tr 'l i l t . t . l . irt primele spalii intercostala. i I l . t '1r . rrr |{ I. .cfioase indicl{ii de diagnosl. it .i l i tL tti l r l l ' tl tl i ttl i r l r r sl tl o ( 'l {1 .1r. . r. rrI . r . dl r lir r l r r t slit r 'liof t r r 1il: . (rl l i i ril'i{1c.. .srr lrl r('.ri i :i i ..r.{}. I i rrrr..' .r'cnele sl: extindpeo jurni. i . r r r .. . 1 1 1. .l tt!tt' r r tr l r l ' l .slard[..r .. 1 ...i . .ea. z r r r r r | r r r l sl 0 si l L r i tl i i i n tl r l :r 'i L l i i tl i i r n s^ r . r ..rst.d.rr. .ll t r eiLcu t it t r u it tl'at 'r : oslnlt t : t t 'liv't t t zt i' rs/rr / lr''tlrt. rll11iiloloraco-:rbdomilale |. '. 'l . -. o I I I r Ii i .lrr.' ||l l r ||( 'l I i ] l / n t'r tl Iq i i l t't'i l l r l r i l r ..l. r ( r ttr ti r r l ' r ' r l ' t:r 'l r l r tl r tr r l ' .i) i.r:ttl r: r r .. crr. r . ) p l o . 'r . ( ' t r r r r l0 I r . t ''i.. .rll'i... ntiinii si sllt1l. .gr.' ttrtrr i rtr.tt l l l t l l o l r l ( \ .. i'r r lt t r . rlr'.l'r'rri. " '. .iirr. i . ' pi.. i i "r i i r "i j " ' '.iaJragma.l si rr|.i.l i t t" '1 .

ctr tlLtr tlltrttlt'ttltt itctttiol0girro I t'ridioulurr..1f tii*..destul dc rarr! in accsl..'i. este l'rlr:"ii' Iiri'll:iiif$ t'i#ei:.]lil"'l:i:'il''l'lil.fJ""fiill !tl1:l!'J$tiiiJ'il9$:i'.l:i"illil..l:..{..1'"J-:'fi'.:.iol{.i?Htr 1 ..i*.'.ff ii?.Nl r.a.....'.ri'l'..resie1jllrl''ll..:....f ..li1l.i.a.i*IulPliciiointe.Tili.ti#llT".'ep"iiti ri..116 lrotHirlon{.**. rli.ir. t".f i$?i1*lf irgiii cxcr.*i.'''lli:il"l:1" .fil :\40 zrI.t?fl"1"::l.:\!'.*lftt...i*1*'J'$":?"?'-1.ii{ remeie).l I iilil iritijilii.3.".pc .'tll*fi . 'irrri. r J )nrcriie.i_!lti.l:..i aoar in'nere.*'Tillr .r.11"r11'.iill....T*"..." .i:i:ll.r.Tff i" r'i' '.."..ll::"'*''T......ll'.i::t#'J#[i'i-* i r li ii:ii rli lli.]i'l rliiuri xf *..r."ff:"jf.!d/..lf: posternptiv...ll*l*f..r*''ryrm lit['ti[i:q1. *T.i :[( il..(aona a.T."-#}rli'.:l. -u.)..!'!"r{{!^Yt'tat'e - .:**ig d99gl9y4 t.*lffi #i"itr$i..::*:fl#ilfndi.lllr.nt*iltfli*h'.^g.lir. jiilm*ri.. ir.h^liti[t .{. .urr'o hil$ri l' .:fi:i.*"... r'c(liculad. f ff rlrHrlifdru:i i.. ..t.i.si-r..r .m$jf:l'.'.i''".$..iiri.1.' il..rr.i.:1.s ff J.."J.a'rlriiiiiif .oster )..:ilr:l..."il.lll.fi .'""'".?x1ltru."''' *i:{*":rl*lil. . lui tindbcrg:.*:t*J:'l. ii" si.lry .*..ii.i. i. 1 r. oit.iiiiiliilliiriiit' i:ililX'il.".f:'."..A p"'..ft. l.il'{.t"'i (ecrrinococozil) I .:ii i.1.l f se ridicia umitoarere snspiciurii: ..i t'Nrsobit..1i1"'-:i.s ur "^"\AE.$iii.:."..{.ri.r.'+l:.lqt:'} i*:1J$it$.ffi .i[iii\..il.ll..Io nu so asocilt'zitr c.1.1.1.:Jr'.ill'i[Tr1?.il"ir!.l!lf. .tli.'i"'lil"'i".'...Iil..*ltJ":jffi . t1l1ii-1{}ffi+[:T.t t:iiil. 'T..:'xifliild*S:iji il.:..X:li{l.1r.".fili*'"#:i.. 1)'Lst:oltatia uytebrald.i.i-$lf1..L l'fl1h1X1.l.'* ?ill.j..dacd-.1.' a" lo_i.."4p*il: *..*.lllli'1i.1'[t*ili il| irm] 'l l'u''i.)Jil.11fi*ih"Hlillol"ooti.-l.:j:iilX..ril.u*Fi*o**q*iFjt'ir#3iTh"....l?f f*1?#t$Tlt'".. Zona zostcr A0 |lrrlizol. fiprinrr lif".jlt'': lii.lill......'ffi . lii iii.:r riliri r liliiiil +mtgf*ru.."-ffHi:l..'..rrir.Hl'6"'*'H....AXi..--.1:. Allliile rarTiculare din l:e:p:! zoster..il"i3lllli. Lr citevrr.ll"Jii:.rj.ll ll1'f iri.lh-i#i"'Tf ll]i.'*iT.n.3.irsi0)"li. -tr."f'::r{:.i. rfcctiune netrologrca' p'u'aaii"' l'('v('lrtloitr{' lll.'...1iff'ri.'.i*1.gr....'irc" 'i'rr'..'ilffi i.*.f. ri1:11.):.t."'ir#i{i...n *ijrT'l"xll.).Ti'#'. lilll.."'pi.illii"r:" :i' l.insolinch-sc .ilu".i"'. r"rr.)lil'i'f.i rr "iri ."riffi f.'.i:lil)..m'"iiqei]i..'S'.l'sJik+'!. ilillii)..?1tl_"ilt.'l.t.'.1$*1 1 rr.o rlirgrrosl.. Sinitroanele algiee alc mcrnltrului lr li..$:iq{:#:r#jtj'". u".."ll'il.d"Xf i. ..t.i dc lcnbo'sacrate.(iil(i irr (1lLro rlrrlrrrrr linrlol rrrrgr r.iiiL."t.ii'.:xltt):" :'""ihr"'.'H.T1i i". itlt.:i."f )i**fu1ilti:ilix*:!i3'i.*U jiiii jr.:###{. !tyuc.'.i.:.i.'* llt. .''l jgijil"Hl.1. !::..ir.*iJ'J..rlirrl Itifi.tr*f .tin'itffi1.. H:t}Tjij**.:tn:{:{H...*'iliil.i*fl$lf..r.i.'#1"*K...r.o r:na Dselor. Lttr rrotir..lliil:i d .iiii..il lliil sigmoicllr"n etc.. r..1.iui.).lfii:ffi"1*i-1"'.i.l llill.i:..).gl9t1 m:r*#$t*trl'.lli''.i. rrr slrr.9..n ? ^ lf .. L:'1i" .min (i:rrr1 qi dUrorilc so siliuottzri ra. pr'r..ll. iilif 'x. . marira i.o .crup{ir rE. :g:..rrltri{.H"i:..li.].i:Ln"':tT:"ffiii:tl1i:ln /t.I'lTi t#i3'Hi*..il:tli:":.*.li{:i. rl r(lroil.J"..:" ::^l:XW::. .. i )..{i..ll:l...:l.33.itG-.f-:JfTl... r.ii.liil' lrcntm altii..:lJii:l.11i't. ii.. :rlr:ii iJ.'itt.l ir'lrirrinr l' $il.T"T"?.tti:.l.ff \t')' i.il-. : l . ^.+i:*ffrfr+. il."1.)l)rr o""iT..*iililjl: .'..ri'r.*ilitfttidr*#T3stT.ililr.l**lil ..'liii.li -qt'e#4:s:tr*'.'t*:ffi rrpo{izci spinolso rcspcctive.. :r luor.f lTJ..iilfl."t1T.1.i rr'r'i .ll*l 5i ri.t."il.ii3:??.ztr csl mai frecvcnt segmenteld t""g1i.illr.'..sIptr-.:'*T.*Gi.iiy*]f#.ff ""ffi i*i.l-'f#il. il*ijr ittioriot' 7..

. l rl i rr.i :r i c tpurr..r . Al ttu r tl tc Io Ir |.c tl o o l l i l o i t I t t i I l t i r: r'rr I ri'.pild[.. r lr i t. l l ) r tl o t( 'r r l i zr Il r i i r r 'Iti l t L l .teiai_ Sernrrrrl . ll. Ir l r "co l tst.r'irr..r) li. 1.. ir r *r lr i. .) ..1. c{) l l t:r r .e (inclusiv a ci{ozoi loml::u.rlrrtrlt l .r ' :. l tl tttl ttl tl i sttttr vl r Il Ir Ir r |r '._ -S r. I' n I t l. . p+ Lt'ter..-1 ..p'vi.r rl ( -.rilor sl i. lr}itltevra lui Nlf{ziger.tlr. contrrr.r.r.:rri i azi i u hal u. . I r . r l r i r r l t s ..re iri ]relni:l discului Lr. ttitu.-.t(Ild prin al.' l ttttr l l i l tt tl ttr 'i ci t su l l Ii r tttu l 1i '.niLor atdalg ir.n. n n cl e d e fi ci to tl u tto l i i ( I i t t t i I 'rt t t rrt cr l l ttr r i l i i l i r r r r l r ' r l r . . sirrr.rieg.t.lizr.r. I \ r 't t a l g i tt cr u r u l d tl tt o r 'i g i ttt t'. . . 1 . r l) r. r : r . .laiciniles:lcrute infet.. <le.9(irt collh.:-r.. .t.) sr ttt co l csl cr tl o l r tr tr ' .Ir .r..i i l :ri rr rrIIII rrr. r r ' l r tr '.r.lop.Li a gnnbei. l . li pozitiyir unililtelirl.|| ||. rrr.. . srl [r\r.r'i si. r .r r r r l r r ..).) . ) I\rctt. :t 'r 1 .r.Nirniott:su rr.\r r l 'l l l ' r tr . r 'i o l ctr l r '.r r . t .i.rtrrrtrt irr Jrfrilil rle aliscli*Sr_. .irr'r. t t t r t1 r r Ir i Io I :tItr Ir tr r Io l t... fl txr tr tl . 1 rr l | t z i( . .[i .'. c.i ttr i si l .' r.r r l l l r ti r ti stttzi l .liued.1.t.t. r l l | . . .. I r)ii.r. t t:t n t t t l .lr. .1 L ''.. r ..lb*riirilot de btet itata po:tie avs:i certe yalori looa.ulrrr L.i o lr lr nir .n. l r ) r ' r r c|r 'r tl r r i sci r i ti c...ilp:irc chiar semnul 1ui ]3abinski. . |l l .r rr l c r r |l f tr t:tt tttttl l r r r r tr l t r r tt :r l l i ' ( 'ttIII||t|i ]||IIII l :r l l l |l l i l l l l .rl r . r '. r l r ( 'r . r r r r c l i ri o sl . lt .:r i r r r l ..l l .. r r {:r . i rrrl i r. hipoionic fcsiorl.l l .rli 1i. l l .r r o ti l r r Jr :r l .'l t . l l r r . ' .ti Io Ir Ir . l r l g i r r o ( sr x:i r r l ...i vr t... \L:rsr'.1 .11py.rrr)rei. rtlele scrnnilica!ii localizrr. a co.':L l)t t . li :r. llnLl .l. mu:"hilor ld_0J d\DLltrslrr Ir.'l r r 'r .s p ri te l u i d re p t" ). l ) .r| o i t.l i i l r. de ilsemenolr.rr. r u r l r .i r. . .. 'ltimele r r :t t'r tl tl tt r 'ttztttt /..qinc rert" . sc p t( xl ttt1 ..r' l l ))rrl | ]n -e ]..r r l .:rstfel.ll.tr t{i r r ( r :tti i ) ..i l l ttt'i r p tl ctttr t . lt t k.l r rl .. ( l j o l l t'1 r 'r r . . sr i r tl 'i cl r . '.r tttttl t. ''1 .lp . cletalii.{.. r r r tl .r l r r '. . l\.u. r 1 .:lui. ) .i IIi Ir ( |Itl 'l i It tr r r r i .t \ r . Il zttttti r l i r r l r l ....i i .r r i tl tl ttt'r 't i l . ml ncvrt l ti C harn1()l . ' ..:rl :i-i j i | l l p . frr lr. lt. ' ' ._. r .tt cterien e ne poalc intlica hernii media. .'m (henidifah. r.j i :ttr .p u h r i s:tr t I ' ' l r r r p l i fr 'L t r" \ t t ' tl q i ft c]'t{r a l d : . .fleoum in sc.irr hernirj rliscalir.b ( l {) l l l r {l ) .)cr'trr'rrl. 'r r r 1 . r r r .. p:rrezx ilerorilor :tp-r.t. -&_.thrhlllLi ( sp o n tl i l i ti .n_ I-.li :r t4\ tl. a lornboscirllrrr.r i II o r '&) sl i r 1i str t. .le )' ).t.r' scll o{tcn{oI Jt .L)j.lizit. r r i i r l i scr tl o Ii i . r l r r r l 'tr l . i f a . |. .IIIIIIrrl.esensibilitatc ne polte. tttr r 'l o tl .li. r ' oz r "t Si hof n i i r l i s c l l e ( r \ r s o n i . i ...] crz.r pttllrei fi r dosu irrnr:ilaiea . :\ttt 1 .lirr .flene.Reflcxul ahili*n este diminurrl r.ntori.la.l i rrr.\ ' lr l. l ttci tl i zr ttr r ) . rrr ' I r i rr I rr i ... ' .'t:. tl h.rlrer. me tlc d.:(n.ll. .i .. I t . \ i | | ( ..tr |:r I.r r r tr r r t r u l tl r :r l r .. l1)iiTlAlstni si.t].U l rri . tr I rI r' .1..h\ Ir rr. l l r ... Iotnbosci atalgi. I) o r tr ttl l c o t'i r tl L i i l r '..r*n=o.itr.l rIis.l r l r r r ' .zi i l (.. aotorolitterd.r r l ttr l' ..i vi ttr l i ci ) . 1 i l r i p r l t r l i t. li r l r l i l r l r tt l . . ) . Sr : co n str . I'.l.. \ t t t il q i ( r l tl tttr r l o l s( ' Il ( tl tr ( r l l l l ( ' tt.ni. r ' r ' s pir l. .. 'tr ttr r |u l u i i r l ' l r ' l : r {:r . l tt r .Lelornc p ). i r r l r r :r {l l . I L (Lnr\i(c.lu. r.. r . ci tttl st't'ttttr l r tl :t r .ll x) l l i ( f Ii l to r l tr r i r r l c r r l tr tr r r r 'r ' r i r r l r i s cj tl i o ( ti o r tl i n o n t) .r r . cu p-r. 1 r i r . r 1 i l r Il cxi e i co r r p sci p e N .o rte el ol gal i c: i i ra. . ( l tl co l i tu l r ( 1 ( 'i l sl i i .s st.t... l i ! o i y p l l l rl i i c i tl rri t. l rrv t llr llla lli .r lu hcrui:rdiserrl..!rt. t ) .I i tl r l r r r tr r l l l tt:.' irrlice{ii ropugrafice: l.' oinrL. S tl..i i r r .. dL. : u i i i ttl 'ct'tt.. .l r.r lt.tt':t: (tu.'r-' r l) r c q . I i I i .t . r r .rr|r.l. r r a .. ( )l)l' rii Ii's'.-? l nBonnei i .r. . .\ t:ontl..iiiL.cl i o l tl i i r si sttl l tt'i .\l r r l Il i tIi f) 1 t0 l ' si i i r i l r l i .r u . r l r r t.lolilii tulbirrririkrr vesouhre l. \r'\'.olruirrtim cir.r.irr si r.. rl ) I)rt:r.i .r .t ttl rt t rett. dc nor.1 .c rntii.czro pot irnplioa.i c i rr :i r" o l a b .r. . r l t tn i cl tl u s o so s vi ci o s^ o l tl o (I()I I I I ) t i I I Ii i l tcl Y r l l ) ( 1 !( 'l r {r r r l ( l r ' \:r r l .e re.s0it. Ir ItIr :r .. .0 r 'r r . r l c rl i r t r I tt rrr rrrr. r.!. ( i tr tl o scl l ..zi ilu . .' t ' 1 . r r i r h n o i d i ti i {i ( r ..r. \ t i t ! !i t1 L l r o ttL ti tr d .).i r r tr ? .r l r l i r r r 'i . l lTU /. r 'r r l l s tcttl . r r l i r ) {1l l tl o se l l o o a p si t d l l r cl o i r si 'r .. . 'I . \ n . . r llr . . i l r i p r r i 'l l L r r i l t.ioare. I r i r r l t t i . l i r ' l r t o r r l l .l rtl rr. l .l r l t. r r r r r l l r r l r .t('i[) \r Lr y pL. .t. t r ri I ls or l. str ]tt) i tt0 l ) o tl xl l ) l ) ( ) tt'q i tttttt tttr l l l l l l ( r l l r :ti {r r i i l l ttr r |.r r tl .li.. .r r l r i o ti i . .).l.lr. tl i ::u l .l i i 1 i r.. r.. . l . .. r r : r l l . 0 i t.rr1' la!r. l tl tr l ttttt ..njdtulbu.trimtr.. . rrrlr.rj i .[to rugur. 1 tIr tttl tr i i csl 't't'r 'r tl i zttl r 'i ( l t ( l i v( r 'so J]t( xx's( ' sl l tl :r l ( r L r r r r r . tt .. l u tr to t'i i r l c sl i ctttl tti .ur(NIi:rirre. r l u l e r i l tt i ti l tl i l i l .r i l o l i r r l 1 r l .o m .ti i .rl U nlpoe\tczre.escn) 1g0?. ultrttsr: ttt 4llr l.. r l ) :i l tl r l i .i tr l .u l u i L o _L. i) I'tt'.j.ru r.r. r tl tl t'sr r l l tt'sr ttl tl tt'( 'j I'l r l r r ) ti l . . rrrrr ili.i. ' ". . r1. ca manifeiljaie supn. ( 1 . r.Otttr tti .stezi po i l t. tttr r t tt . cl t'.r i radi rrr.r .tulbtniirilor rle tonut mtscttlnr.i ) sr r r t i r ti r r r r :r l ti r l i r r tr :r ( tr . r . . l t tti n ) tsl ..rl i r.rd. r r l r : r ." ]'. .r. i r tsi .Irr:rr. _S. lrrl|1r... q i tl o tttttl l .l. l{ 10 8 : [' ..i i r tt d e n l u n g u l n o t'vttl ti i s i r co :l l se i .rr il '. r l r r i r l tr l r u l l o r i l i l l czi r r i i i 6 i tu t si tttl tr tr tt tl c tu r tr l i i r l r r r ':rI r r r ''i r r r . r r .ttt ttt tr vl l tt' . 1.zi 't. l.i r r j i l l r l r r ( o r r l co tr r .r. ' .l r"..fJ llzie. se pcato rec. '.r..lonnhi ahiliu. h ).i)"srrrt i.rrr| ||{' \ ' r'r|. n l l i tttl i l r r '.t '. .i : . .()pr*{ju. i' . I r i l r | l i r l i i l ttr r i tttttl i t. r rl:i (rlrr. .4 t.rl.rl tr ) .tli.l . tr tr Ii ctt|l t'tr 'i . ori. tl r r tl i vctn c ttr tl r ttt l l r ' l r . r .rp o r. . r ..:r : I rf:r' Il ){ri Ji . r. r r I r I o 1 . r r r r i t'a tl i e l i i n l cg i u n cr r :l l tl .l {'l r r r l t . r r r r r c r r l l l i r r c si r n txi i r l r . l ... i tt l r . l. .i*li ilir..i l)r)plitouintern s:)u cl:i. . dcgcl.rt.. '. .r r : . sl i r l r tr l i L r l i si czi s. r r l l r r i l l r l l ._S. i r. pla.r l l .'r f.i)r)vi(.l U l l .. i r r r l p ( tl o tx) l r l tr i Ia n i ve l u l ci l . .r.iu coinprciiunr piurir..crl.rrrr lrtrrroli . ti l . 'r 1 .1..iozio. . r l r .i o h i p o r r :sto zi c i l t l .t{t tu. '. S i r td r o r n u l tl e cr u r i l l r tl g i i r l ) {) l tl ( 'l i l l r r 'o l i l r i l r tl ctr tl . r 1 1 1 r g i lr d i r n l i o l * o r n tsi vi l h o r tti r l tl i scl u l i i tr ttr r l i r ttr i i .1 r. r r l r r i t o l u l i :l tr . trri..l rr. .r '.l l . .to t.tir. r ' ir i( i r iis a a l J L r u i v c l u l d i s r. ||itr ' t r ir .[ol.i p l i n i l i v e r:i e l e mancfrl .. z ... t.ntar po?]. r l r r l i l ot l l ti b su l ) cu tl l m l c.. il a .].r. ir\tscni ryi llif:ll 1J'/ l .L. .rr)1.:(. r rrr. ' 11. .1rr tr rr':r.. .. 1:rry l. l SU e l . ' L rb i l rrl r.".r. .lc. L 1 .p.l r |l r N i .i r r r Irscsj r i l c si n r l l o :r u to i r l g i co r n l i cr l i ttst. lr ( tr r r ttti r r o Ittr tr r .i grmbPi.lrrlil.l ) L'ft:){:nld Lulbtn iirilor obiec..r'rriilu .t. ) .r .' t r 'r.'. . 1 t'tb tti r r l o i r tl i r tvr r l r i i r r vcr l l r r '. l r t t l v ti l . tl c ti {:ttttr r ti tl tt vct.pe alosut pici{) rrtrr .{.. . . .. .i ttl r r l tr i :r ' i i l r i r r i .i o i i . i l l l l t) i r r r tl r l r l i r i i l t 1: r' t t t t t t r I r i t I I t t i . tl ttt.scji te comprcsiunii raii^icul&r..i 1 r r '. .r .r rr. r : r l q i r r s{) l l ) o l tl i z0 l r .r t.u sri '1"'j.i t'r L t'i . o r l l .r . l l l ti . 1) Pn:r ntt )nalif icir ol' d.. ( l o o l r i tci tl tl r :r . tr .:r t. l .m) cte coadii.l . 1 9 6 . r 'r r i i i r ( l i scu l u i l s:l r tl l r \) r r r ttr r r 'l I. vctl r r l tr . mrre:l rn ljoritatc rt rombalgiilor. . . r l r i l oi .( tb ) ttl i .do orr.rdiculir'i.. r i t l r tl i cttl r ttr '. r l .l Iil| (r. r l r . c&rc comprimi $i I'ii.i r 1 l r l r r .ecln ji po ultirneL.' t .Qitt tittl..i l gr. t . l r r .' l . r i. lr r r ) n t ( f\tu 1 scm i o l o g i c se n l a i l o i r tsr xr i :t : t I i t t I i t t t t : t I (' i I l i r r l l i r l l r ) l L r r '.rr . Arscrri r . 1 . Llterlli. . ] . . .. tr trrz:i ltrlr rcelrri. Uleori refloxul cutanat. . p ti tt : t I rt I rt t r .z i Itl (r l i l l ti v(. lrl .r r i tt 1 1 '9 . \:ii. I)a rc s t.r ti l r tr r tl r r i l tt:ttt i tr ttr r l ttl l r :r zi tr ( tl zr .cr i r ti ttl ttt ttl r L l ttl r tr ..rr' . yeziAiseni si Oll.f.zi tt. coritractuiii.ttl l r tr t.l tr.nerv scit[ic popliteu ericrn. r r .:tl i sr r l l i l cr p :r .. .:ia l l t tl i o l r ttl i i . . eflh. .i . 'r r r .l'i6r'i... t p r l f.rrt. I'r(.). l r . l i . \ r i t r l il r t. i tr u l i i tu l si ttc fr r l .ii!. pc tiosul picioiulni" qi/suu ' rr.6ipucstczi. r ' r . lli lirir{ixil (lrltnr.g nost ic etiopd0 genia 6n. r tl l . tttm tl ti i .. .tto r l ttsi l tt i r r i r si 'l r l ( l to r r r r ttl zt cr tl tr l . mane.. stl .-a ph'tei.t.lue. r r '. n.i lui \i!'asselman'lr.r 'r r ' | .. tttstlttt(\.L 2 . cvIl l i r t.

llobiliztre:i .ohJ-picior replczintii' corespontlartul slnclromului utttri't :rrirLrrrlr lrr. r l) A. d c r o i l cfi i }{) fi o sl 'i l l l 'tl i vr r l sr r . i. t 1n1511111'lt t it ir t lt r t t i( ir r .m{liologic motlificiri osljeoco]lrlf. l f i 'r . r i t liol. . 'l \ : e l . r' rrr r. llii rl ' i l ' t 1 r' i i r I i ( r tl tl ' i { tt rrl l rtt i i r rl l 1!' r.rsialtii. I ' '.r l ) o zvo l tl l t'cr ] l l ( l vl r ) l i l l l l l l i i I I I I i r l r tr l r :i l 1 .i Il u ca . r 'r l 1r t lt I r r I r 't l I r r ( 101.' :i | i :l l s l lt .i rr r { r r l) r ili lr t r t r i i l .i -r.Lrl Ileror proprirt rtl rrr r. iv llf or .cir. r i r) A l :rr . lr cst ozioc l) ( ' l) ollr r r r r ': r r '\ r '( 'r t li . rtocl. r r .irL.).\lrlorr.).iclrrrl' Se $tie cii.ior(. a'mof$eli 1i dttltrr i rrrl 1rlrl. spinclilite ry.egetatiYe de tip simpatllgic t1t (rrl l rrrl iili v ... Io l t.D u re re a s c l o c a l i z c a z i .. r r t t t llc r t ti . r '1 . r 's o o r 'i g i l i . r lr .folir1.).i r l r r :r l ct'r r l .. rl r Iti '). ilnit e qi lil t t t tIt rt I I t r' 1II it t I lt ir I : r t r '.oi. r.iI 't' I I ' I rr. r r lot pt itt l o t. lit sl'[ t sx lt 11t sr lt t r lr ot t t " l"'ult t *"..i i tt l i tnl tttl l ttrrl \1 . ontorsc.\. i ales noilpt ea. Si pasiYri a membrului inforiol lrr. 0 i l r r ti t l o [r r l h l tr r .:'r c r r ilr .r't" rrrr(rrhlr'. l ) S e ]i ol asocia $i Cu ll. tt'l l ttttti i rr t l l r l r .ic cst e negr t ir il: it ca c. citrr.ir illl rcplusu1 o am0lioreazit) de. i n }l l )nl i i i l i i n dcgol r. r. I t t . l i tl o pfovi l l o di rl l [oectl l i Ii i rl :l .i . ll r .!l i trl .r'{)ir') | ! r'. i l 'L t t t a !4 i tt Tl ttn ta ti ( h o ( .-ofse intcn'erilii chirurgicale) ..rrol ogi e c.pr' l..risii'rrlii. lrrlirrlrri rligcslrir'. r i r r r r r l. n i v c l u L o .'r. ttr :r i r r l r ':r l r r ' r. t1) ArLhnoidite sphtrl(!.itlerrliazir. t ' r l l ' u i i Il s 1 rN r0 1 .rr'. lilli g l .q. r . bcst f . .lizrrli. (1uu: aleii }ot f i illt . ccuRce r t neoli pollic i[ dll( xr lt t t r t r r r r t r ') . tibial posterior qi r-aselc cilitoresc intr-o teaci fibrorrHrl. r r r biclor ..lrri.lrrr. r .i de rnul0e ori se irsinlri..' r|(r|r. . . . lir rui.rile mai ampl€ ale acestei articnit[liir iar episodic ilrr . tr "Ir 't 1 tr . r it lo r r r lt it r t lt r r t t l.rl ttl i v.I .i .rri l rti sci :r t ic. ( r l'lllilli t. infcpS'trLli. S i ttd''ant al . Ii ttl ri i l i L l l tIIr rl i ItII:il. sD fl stca qi cohl: .l ti tl i l tttl t 1 . l i . r r . It. l t i L i vcl u l tr r l i cL i l r l i .l rlr'.rl . rlrr iritrtria nervului tibial posterior in canalul lLri ll.t. r llt ir r I t' u trrto ttrl rrtrrl tr (ttrr' r. l .l. r t t e t lolivii t r lt lt t ot t t t l. trrirnLrrttl supolior'. r i r uc r r r r {trri o o l . cu oar act cl'cle ilr nilt il o iinl( 'liol .rhrrnurts9 cr.l to ( tl r r r l r cti :r l l l ' l l l | | \ i i i i i t t s i )i t1 i i l o d i !{i l .ri ale arl.i i l o f l tti r ti tl r r ttso l i tl i tl ttfi r .i rrrli'r'trrl.ri l torrrl l rrl rili)l rl ' l l l i l ' t(r lil r' l or' . t t l"r r t t l . l . zii {ir! r(.' r t t l' .rl i z rtttrt i l tttl t i i p tr l :t. cilnrl..irl(. ' r.nt'ecinate (r'egiuDet inghinald.t:rL s l itn Il l tr(fsl ozi (i i so l xrl rl r. r 1 e o ste o fi te . l )i r11 i ' t i i r l r" 1r1 rl r ' r'. f ixr L1r " I i . r 't t t t t r 'lr r l"' t l) St l lr socir r 'zii. L i d vl o . bt .. 11..ttr i tt to l l l t. .irrr irrl.rLL.r l l ) l r l r r l l l r 'r 'tl 1". : lit e" ( . r'rr rlr. (cri ct ent uala t lepist ar e t lc t olli Eu1'osilr lr t r lr r t il. 'r s i ( r i i l f s. procese inflilltrrr . lt Lilt t I t t t t I r |. . i90L) .{llr lor lt llr li olt it 't r liv t t t 't t I oI r r . s u l l l tfc l l tl t l c ntut i l l i i . l t(r1rl i i rl tl rl tl c tl rrl ti .rrl. . ..ri ri i l l osi . inceidoi rxrt'r'r .u rl ){ r i . ] 'ale liber e I 'ar iahile i l) ) I r ll " t I t Ir I' r 'i I I I I I r t I r t t |.r| 1' rrr 11frrl :'tl II i t Ir I t I rt rt t t I t t t l tl l l r .r irlr o rlrrrolc lsooiirti. lt l f s i l rLi rl l t i i rri h i tl i c n o (o a rc trrebui e ci i utate tottl ci tttrri r rrr l Lz rlo 1xr'... picioar elor nelini.. l t l rr (I t r( I I i I I I i L| | i I l l i l l l ( \r l {. l i ( 1 l r r |.ocii sinovirle a tendon'. . . in ciLlt .i boD rt l 9 6f / est clelat iYuDor t lo . fesierii. t lr r l.. rrrr.' .tl tti rt l ttttt tl t i i t I l ui l i rl h ) u\ r'.{te t ile t l'bet ice$ r ocur t osc I clill. li. :". ' r ' lr .a.l rrtl Gci t cleclan.rzrrr.tl E i t) . t 1e t .l o i i l i Fl ) l {r l 'r l 1 '1 r 1 ) {) stcl i o i i l l 'i l l u r l r r r l r ( 'r . r s r r ' r t r r to l i i . t. olrrrrrrrr. \ ' r t r .. lczirrrri lrr.Itt. l r " .r r 'r r r ( l . .iv()trl)(lomino-peh'iene (afec{iuni alc por!:iunilor telmittrrlr.rlr.. r r r ' i . r L ti e 1 1 i {cr cn !i a ti i d e l l te a l e o i . t . 'r i! r lr (...iuni uter'o-anexitle qi . S r i r r r r r ri l i i tl t' i . tr tt i l i tr l i tr l i r p tr ' r ttl ttl r l r '.. .r . l l i l c r i. i ii n l l al r r r to r i i l o cl tl e ( o so i r so l i n e t. ttrttl ri l i . lgo.tr l o i ttl ctr tr ttr tl r L l si tl ttt'. in acest canal osteo-fil)rrl rr:rrr rlrrl I.i l ti ti ) . .crr.4.tts r r i l r r . Irr'lrr rrrl.r' r r .. in: t .irr l. ttI( |:||III i i ||Ii L r ' o sl o o co n d r i tc ' rl . i. rrI i I rr. rttti u rti l tr..rr. lontbilrd.p ]'c ci \. rir. t I t . l l tl i r l l . l l t: rt Iti 1tl r' 1rrtIi o .i l l i j i ( 'l r ( f. 1 9 {i 7 . m i :L tl i . lr iu l l )s r)i [s ). Ir. . r t r I I t r I : r r 'I r r . rrr:r I:. I i rri | .l l u i 'l l o r l r tu ) si ^ cl l t:tr r i l 'ti zcr tv.(. irrrri Irr I r' t rrIli .t. (.'i.l l ttl i l trl t' ttl tr.rl'rrolrrl. r l : r i | ) I o s f o u n * i n e r r o r t si tu fl t p o r n u l d i tt r l ci i l o i l I( :l Yi l ) l i r l l l ':r Ii . i n arfi cul nl i a qol dul ui . cu il] t ej.l rrl ' ft' i i t rt t elr br clo inf elioluc ( in giunJ) o iii colt lr ilr '. I Jt t I ll..l :t :tttl ctoctl trl r)l t.i trl l itl r t' xci l . r. r . tl rrrrrl r r lr 1ii r r r r t ut i ()s i c o l o ro z e tl l s o -rn e ta ta rsi ene ($ofl etetr l -96?). rii rir. r| .hri tursiutt. . coirpsoi). b) S potttl i l i l r.t ds Dofletea' 11)li?) .1 ( lo D p o tcl o l l l l l r l i . r r t t : r llc l.' r' .rrii ..i ' r.nii. cit gi iu t : r . tt t ] r t . rii r. l r r . rrl . r. im uli pf ol) lio( jol.-ezicale.r lir rl.tzi lo . l !]i i O.r. Sitrl. tiniec|: 1c '1 'r r. r ( .r : r r i.l i stn.r. lr ilr t lr 't r t lr 11tI t r r t .Il e t:e l . cu. r r 1r i < ' 7 .r r l o l sr r l r r [o r 'l :r l r i .trtari qi senzitiYl la plttti'ii 1.iririr.rr.o-cirlcelrcan). i: I r I At r rrl i rrr. r r r i r l i l o t i ' ( $ '. fiind gencrat (foflctea. { tl i r l r r r r r l r :r r r l r tttr tsttl tti . i trs o !i l l i . Se poate recunorrtlr' l..ilrlollcrito|elle Di rctropcritolrealc.tl L L l i ri t:ttsi i tl . i t c l v i l 1 r | ti i g i ta l i p l .) 'l 'rrrr r r ir ir .i r r r L i ttr l o l tr l l i o r ' : tr ttr l :tl r r tr r r l l 1 r r r l ..snpri\ liutulni ganglionar prevei'tebral s:lu asullra pl(.tt t) t)t.o i i i ' . 'r . i 1 ro l l li)-t i tr trl l ori ' ri ..iol.ctizc:trzii ( l{ i 1 rr.rri i t l l l ' r t l i i s i rtl rLl ttc rn rj t.rrr : iI r r n r r qlqir r. l'ivi ( t lir l t .. 1969.r.l rrltc zortcli: i.1io csLe fiivorizat de traum:}trisme locale (lractnri lnitlrr.rlui m[lchidui lr rlrrr. i rI xcp t nil.riiculrut (sponililutloze.c ot |s r .r o l rrru... r rl|r r ' 'r ' r rrrl f).r' r \ trl . rIil. r r i r i . l ttt | 1. rlr. . r\cestc p: r t 'or ism e a.)r' \'(l. t lclr : r t r 'r llr 't lr l . r'lrrrrlr sr.. t rt.r.r n tl |i .jii.i l cn o c tu rn e .d l. . . i ). rrrl r. psoi'lo . I t c cr iz{) it lgll( ] Llt lt t r lit 't r( r' i .loirriri vilrli{rbrale {orso-lonlblre.1 iirrrrIlorrrrrI rr. l r1 tIrl rtP rr IrtItIl rtttItIt. . t r t I r t l t r r r lr r 'r 'l: r r r l I .t l . r f s i i r r ti n p r r l i s t n 'r i . i ttrttl i rl .r'o irrlolni ir. r)tnologul sinalromului cnrpian tle la membrul supu'jot ' l.o L ' tri t :r1 .i'r1) (l )rrlrr:.rrrri rr r li) .. 1967) tlc faol')r'i ! rr! ir{ t. l r r l : r l r l 1 r 'l l r . r r ! s u l i ' r. ..r.) I i rrrI i r.tre rtl ' rrl rrl . rt (' (ri tprl l l . l rt. 1ir('l'll'lr "t r r ' r' ri 1).i rl t{ itz q rrl rri r i.i l l ri r t t t t I t t i .. 4 .l l ) i l l i :l t't'Ito tttItI|Ir I r tr '. L l r r r 1 1 {. t ! lic i : l ) $ p o n (l i L )z c l o u rb i i tt-' . fr lr rrri)nono|li['i'.Nindrorn.Lide cX . iKeck. t ll t li r r 1r 'r'r I I t I' I l I I )I (' I I' it t lct io: t t . c.l rrr rrr ir r r l lr r r z ir r: i1 ) I' . i . dul ' cre po 1r1rl rrrl cl i rr r r ir : 1. rn:rni{est.. 11. Irecrlm li dista] (in regiunile tibio-ta. r : t t r r l ll t r r lr r l'r ' '.. r'i|oticil I f) Procese inlhntntorii siiu tunl{)] irlr! Irel rLrh.1 ' I l .nrul ctnaltr.iculalici t'r'r.'. r t r ' i r.ibio ir$ir-ilgirl.. lt t r iillr t lt llt li. l t'ttl o l i o l 'i t.p. h ) C o mp re s i L rn ea.li ilgt'lyiuli i tlulerilor) .stinillio notorie In lnulchii pia. r rrl r l r r r r r : r r r r r li s lttz rtl i i rtl g rl )i tl i ' :i l i (' z i (x ) i . r cL tl i l r ''.\ r r | )r' i i i ttl . .i . . i r . t t t l.l ( .li u ' IL l ' & (o l l i :i t i L o (r' . di'.iicsl.rr.i l t' i rp ro p i l l L c tt fotnr ro oul turi l tul i tt tl ri l ttl .s i fu i [fi (] i n c l rc s o :rsoci r.1. c) pc scir it icut ui. li.. sat o de sl.. t'$ l I l :r tr r tr zr r l . iilr 1i r 1r r . . ncrrul tibial poiterior sc bifurci. . in saive ile dLr r cr i llf [ lt er lt t lt Lt ll sllllt i't r ( r r t t r lt t r '. r1t actiYil. cl i scop* ti i . .. precul)l til i.sido picio prin furtlicrituri. mcciitici. ( l i r ( ' I t I I I I )I (' r 'i j r r c i 'r .

.lo Irr rrrrirrgorrriolio.t tlo Ildittclrot rotunjitti sau oYalrrtr cu tondilr{. r. uni. i:r.t'. 1L.. ^aI .ortlrt't'tltt rltrtroltt tr tttttli r"rr rlo tulburii.poliomielite. uuol sctttltopinltltitlttlrr. ererlitar gi 16afl.rrroilc.otpd. . nAkdd. ltcq me lple reci.1. Inilial aparo o zon6 tle hiporkeratozl.tl trotv ilttt'.ogrlrtl('lllrrr{r) peni]u sclcroza tuberoasi' a lui BournoYillo. '\'. Ilrrr.sindlorn \l.sol2oaso.or't sr rn ncl]lrpl0grlje vasculrre {Arseni. tll l.rd ogetul alb.i(!u I '1" .i . r rl ir.hirrrr luiMilroy) repre.rrlu.calizind uneori aspcctul .demcrorlie aib. Ll un copil sau la un adolescent.fclcir.rozat . . obliginalu-ne sA.lgezi.hl').rrrrr).u i.lryi r. rrulicol. lividd.zr. ltrr I rrrr.rrrriclictle alti naturl.il.lIipcrtroJia..lultttlt . 7. insolite de crcqtereain volutn ir.(.. t4'l . rIrrrliverseorigini (Arseni si Botcz.l ' I'lrrl'irrtl' tu 16. Siu[ $l[ul!' in profunzimo.r rnol'lr.ri.ri pulfrtt'rltrl.rrl.rt'irr in jlilul gurii $i al na$ului (dar gi in alte zono 1.lu l)n)cesexparsir intracranian...piecurn gl Irr ${ilu'ozrr in pltici. din sindromul Raynaud.so locolizoDzfl. in'polinevritr.:rllo ln SlTrngOmteltel. innirlior ryi Htl(nos[v' rrrrlo!rr'. Ulor:r'Lrl fio [a. de eruplii butoase1i d.tt l7. r.r. r!.a.24t itt 1olirtr.cionic al lui Desrnos .:I precum .t l. atingo orliiottlnl..ta de ytete .itl r{illl.ut5. ischemic este u$ol de recunoscut in faza agazilri .lintg.lui .oil.l\'lot'maled. localVat.ri 1i h)pollt' Jii lol' Ii itri'ilrrilrr tttiolttl'rtl liotl ilt tlttccl lt'lrtilc. ..ll l lll{. se intllne$ts in sindromul eriIlorrroliulgio. f um{'facliilecutanqte noLlulare .rr (tle culoareacafolci olt Lr4rl.lcrr.rlc leproame cutanate. no orionl.'rr. Ulooralia gi togrrmoltelo din jur sint indoloro. pol ir:adiculonevrit c gi iri ull. 18..ctlzii) ho Irl.rrrrrr irroloni. irr pDik iLx k. tlo crt.i eJilarca degetelor Irfl!]ilit.r'HI|. apoi so dozvrtli. rr{lr)l(.rLl. do loziunea mucoasei .! |r'oriLl.ii tri tlc l()lr git. insolit de faoics. ovcttlrtttt'l . PROBLEME DE DIAGNOSTIC iN TULI}URANIUI TftOFICEDE ORIGINE NBRVOASA 8.tr. gl :tr' ln slI|(| l'oilmete strtnqomteltce.tlrl.Lr pnlcbic5..rrrrr 11i ort lozirrtri rt.sau bilateral. earactorizat pt'ittr-o l. rnir. Ilvolufia.trllrttlrt. mai rnult slu rnai pitl.o .fi[toare se po&to t'trcttltttrtrslrr l2. sil'rrrti.ilr 13..ico6i/srt.pgl'otr. . tlispusrtlrtr I'trt.rninali. a luiI l\. tltt lulbtrt'flli pigttrr.ltttn I rrrrr. rrlrlrr'. dureros. Aur.1.t. uneori pitald.rr nouropatii.siitt din sindromnl parieta.te 14. cu fundul acopolit tlo 'o sorozitrto giiJltttitttltltt rrrr. mielite.rrrr:rl).l1rlo-trige.6 aspcite sclerodermioo It pentru siringomielie $i alte atectiuni medulare.l o. ''1... 1. '.il:rhngo)r in absenla durerilor spontane sau pl'ovo(ill.rlrnr'l H.zcnla tle Jlirtens.. prrrrlcobservl i n.!1. pseudo-elefantiaza neuro_artritici.cni {i apoi o ulceratrio '.r rl$ obicoi ln Labos..-zirstrl neurrt-cdelrtal.jc lrccvcnf iu rlivr.1:r rrolri.l ana. ile hiper"trofilr.ttt llll'i r r|lu|ilol unuia sau mai multor degete (merginrl pinii lrl N.din sind.^. Arpootul do membru rogu.-ou lclxurtilio segmentari. cianozalese intihese in compresiun iie med ularo. tormoillalgczicii.tlhttl. 0..to rl lct ior. {rolmai arlesei) pete br'[ncoirlol ott coexist5. lldcmul obrajilor.m bacilul lui l{ansou ln tttttounul trt. r1irrrrrl. trrrtrI tt I tt tt t ' ' 1.!iul anulgt:zic. l.rr.r'.ulli congcnital. al spnt(.rnollLtsr.zilnpro (l it.r'ite . a iui Sturge-Weber-Krabbo.ht.o tt. Preaen.ilr(. Pielea_rece.. apd. cle aspect I. 1971).ztt.amolil.. rr..rl :rlrdonelulii."i al iolol .l'ol)tllii l. I lr{)rrlu.' si'r I tlo nitttltttttt Hilittne orientezespre diagnosticul de siringorniclio stl. ss .riliu.o) itrrlivrrllo pi'gmenta. slriardprin fisuri.(tecrap" sau 1{e gopirld" poate fi intihite in sirixgomielio l)rr.ltngionot lllltrooltri.. Ulcarwl perforant (mal perforant) ylunl'ur attt tlttbrri. lrr(.r.l{ttu$l.i I)trouttt. 1rt'lttttr.r'lrlrr. |lInl(rr. itr Itritttilrlc (. rlrr IL Ar:len aarnek cuta'no.i1. Pana.ne cvocii o rncli[tl(tziillotlr(t olll!rttrrttrttrr rrrr lri. v ril. rl:rr' . in unolo cornpresiunimielo-radicukr're . in silingontiolitr.irrrr 1. l lirl.ir'l ..jal1 dar ddmulto ori inso^.tt lrrrrrr I ii I'tttttori . pigmcntate (brttttc srt.rr{. ittifirtl.lt'DIi0u 1i rtrtbrrrttil. n4roigkrbrt.ttr:rrtrltli tti.MlIi pol[l.teqte bolilo r\rorlo-{logonot&tivo.e ckeirotnegati.lillii{rLiL lrnoori fi rlo pigrn. ALN FANERELOR MOI $I ALE TESU?UBII-/OR l. mergind pini.B.N tutfiibrctnato!(r lui Becltlinghausen. In.i irr hcrrriplcgiile vasculare. cu 1i ligmentare rr lollni de qiraguri de mi. ltt'itt pedicula. Pielpausruld.rr rrrrr.1.^.tet (de de linte pinii la o circlg:i).ttitlo itt tttorl la un bob 'rrrrliririclifeli..r'rnlll Drnir rziLll(lrirlrlt lui I'olrgorr-.nivoluI rlrtlott' fio t.. 5.r hpril.ltxtttin. r.rrri.gr'cntar aI lui Debove. de consistenli moale.ioo rlrrltt'[ rlrt rtort. '?. rr.sub!.r. este revelator qi nc obligir.r|rrrLiultrigernenului.ilr$otir. fio lrlnisolul tlrtpttltti <xtlttltlrt tll qisolloitlo itsoci:!titt (livor$o:!Tl.tizflti otomoro.m reaolia lui Midsutla.reumatismal.c -r'cvelatoare . al gitrrlrri.4. rrepediculate). grt'llrltto).urt liinr :lltgirttttrt'ltrzrt.td.otttiilo irt uitult'untru.t lo tt.r .ci.l..unelo boli do colagen.r'gini ploeminentg. la aspectul d.rr{}ficxie.te cle tip multiplu de tLunori .r'.ul il.8o1ez.lIll)lll'll'r{n[ ' rrrr.r.or.o v&rietate de e. edemul . TULBURARI TROFICE ALE PIELII.i ales tlaci ln contextul clinic existl . i {. osbotorpidtr.iuni ale nervilor'pei.sli oil.rrrr rrrrrtirl. pktn hernifacial. lroryilor leriferici.i crize olilopl.inilor. 19Zl).Panari. 'l'rofalemul crozio (sinouime: boala lui Meige i distrotia edcmaloau:'lI rrrirrrltrrurrl.rind chiar in rcuinatismnl clorrio crr poliartrit5. i.Hiltooplltrlocal[t.I'rr. adesca voltttnittos. la nivolttl trtornlrtrtlor.1.a. polinotttrtpttlii.i altc atecfiuni medulare. [.l) $. ilsolite tle novi pigmentari $i pilofii po zonolttttt'rtctt rrlttlrt 'rrrr r..itelici. Nu are * se pare _ nici o specificitato.lrrl.rsclc alec{.us l.litlonnoan. avind _cel mai adesea_ sediul la ineml l.ronzu.1ritrrr' I' rrI.oo"ot.rliouLrrrrvt ltl lrti l)r'pt6 tl}irlotlritl" (irusir. " (eu protlominanli..unghiilor. $irlilot' siltt tttrrtrrrltr Lu.ia-ld.tl .itr pigtttctrlllrr. daL rI|rr. nLtlnilifornri.r'sitn ltt'tr' r![o [r!lrtn{(!lol'.l.llltl clozvolCindu-so irr crllo ulcoraii&. Ang ialnul cutrd.colagotroztr. in sintllrttrtttI l trtt it'l.rrr'. cu oioD1.rrilr'{)mamiotlofie de tip Aran-I)uchenne qi:r.ri de sensibilitate tle tip siringotniolio.rps11ls.nii rotuujite sau fuziformtr. 10. Ihhnl rh dirr:rtttt lipu.l. pituitare.n rl\ ^ l.o pentlu adipoza durero&sd. rril.

t iu silll '' : 'lt l t i't r .s. ii" ] i: r r ir ( r r .. it lli'lt t Pr i i l (r i 'rt l t rrl ' i t rtl sillt ' l( r lr li{ lir l i" llr l'i ir 'LI r' . U ' ci ri i nsi . ilt rc s c i n : a )_ p a r.l l i u rro i l s i .]"-i-oi. r r . pol i r. ]rt-.i ( : I I I I '' ||' I 'I I I I ' r . { r r l r l l r } l ' ' r' .1. t lugcnic.ttl rt xi tl nru. prin frectlrrilc sl.l rL . D tr..iri osoiirtc. r'.it il. bul rr\ i l 1iir .Li moderatd. .rri o ctuzii irlr.lamic al lui l_rii..ro funolriolta.lr ) l lr r i llru t' rr.r" l i A " li upo.)sortt cle si lrtutili:eazti i:r.". rl r{. .i (i rri )xrl i . li.. li rr rr:rl : r .t I't t i t t I tIi' |IrrI rrr1 tici . . . 'il 'i ir r t r 'lir '' t .' . i ful . '.lttLii u ltti J[a ncsat. Irr{!_ . r ' s t ..l rr 1r r il. . elul halucclr r i. rr.sii nu fie ti'atate.\.. il t( r r r r lr r 'r r 'r t : r l s( '|r t ) lr o colcclit ] est e caldil si desf insi dc . r r i . :rrrrrrrr lc r lo r lis c iir i ttt:L o z i c e rl o l l e x i e .i l r' ..rrr. i . r l. rrl c ( lcg( r t ( 11) r .C i t f i CSt nt Ct i\ '( 'r r t r l 'lir r r l) ''r 'i . t lI 't r 1 : lll) t r illll l) r ) lli'lrl) l! ) t lll 'r ' il( l( 'r 1{'r l lt t t l'i't ' t r lir r r t l l.ri. t r1 :tzll lr':r0 lut .' 1:. t.. i . ili[ Vor t ebr illc ) .rrrlirrrl rr.i.trrt I r it zr r i I 'ir {iirr 'r 'r : r r r l t t t lr lr ilt I I r l' I : I | 1 i I I | | ' plit l liz.I i I rI I i I i II I ( rl ro r' : r ( li( .i ' u' l n pr o"i. l.ri l c in c. cintl anilr.pr ! 1. -l rt: ou.'"im nor .. nir .rl.i i i rl ..l t... r .r.I I "gt n. /. . noslI llllr lr llir \ r {'l' ir lr lr 'r rI r r r 'r r rr 'r '... -l l ont aneslu a llnoi dislociiiilr liculllc' t. .l ' i. fisulatc si sfil. l. rtro 0 r' i rl l rl $ n rM )i l i i i l l r)t)rl )rrrl i ..r. . .rlrrlri r.t' . j .' sau-oiil'e . .. t r r lezlunct 1' 111.. :.|'rt... care intl-o zonri lirnitatir. r. 'r r t i : . rzr. r .lrrrl.uri i cul . :rl (.ru rr. i: . :'(). .. 'if c l1! r "llizr ' f i''r il n li' I ..r. i ' ' i .L i t)ro ({ i rri l x rr..rrt. l r:. 1. . .lur iir t r r ': r ir '111i1 ..otri trrl sl l t I I (. ..n g. git uhr i.r net it Llr r r r \ ( l r rl l( ( r l r' r rr'. 1. r ! ia ( ( ir 'il't r l . ilr ll "iii. r 1i t ir r ilr "r t ' llt ll) ' i r l \1.t|r: li1lnlo nesroza tisularii. rrtrr r.r. .:r .clrloinct. i. r r .itl(: membrului . ffi l Ll tru.... t t it lt r it t t lr . .... I ('rrl l J ll.l oso: So.. f t z ir r r .rIrI. lr l r l r r r ! lllr ' r l t i .ri scheletice. ' l1) i I r lt r '. b) Anl. ' . cn unghiile recur.rc i(i rrrl ro sLrbirl 0 oi i i rscol i r' rzl 1r| t. . r'rrsi.r' .i )I)i ILi i I(| Itrl l rl i r llr f r lil s itl l rl trrttl Il l .l. r 'lii ( lr ' I r r 'l lr r lllr l.tti Lhetltitte (tlin sinrlromul tl. r'.Irl i i . r r t i' t r lat h gem r t r chiulr ii ( .. . j . I!t . . ' r' ." " . ' ir ) llr r l )u l rL l l i.u ntr. I r i .. . r r it illr lir r '1 r r l lt r ll't lir il"t "' iit 'tl l r tlr' "t i trtti ttr 11s 1tl rt4t' t I:T.c .)iliind igncratc de bolnav qi rlo medic.r' .ut.c r. i .il.l ri c r. os.r' rrrr l i i l r rrtl .::.1 zri'cltr.rinicio:lsc] lrr .Lrr'.. i s.. 1t .l . idioS. . { r r Sc r t t r opr t iJ .. ' ir t t t lr I r ilm in ir lf i'L r l|sl t t l . ' l ri rr r ' ( "r l: r r ..rlc si leziunile tiolice osteo-articulare' irl rrrrl r :rl' r I tr)e multe od afiropatia loatc constitui semnr. rr I.)' 1r'ir. i i a. :t l i I I I t I t r r |t r t lr t t .Il ' llt ll. .dezxyi. .r I I r iL r c iul.A l a[crrl(Jrr. 'r t r .rti zrri . r i I .ri i . .rl _f rl . i rr I.l -itrii'irrl Sr r l) : r r '' r l : r 'l" ' I al t abr .jri Iirro lirrrrsrt. r t lit t 'lit ' ir r li( .infecteazl. r r t ' .i . I)c rnulte oli se supi.r't)t'l)..rrtn u i n rl o l o ro tre L ru i esl :inc .bate. olnsi. trl rti i . .rl r. l . . : . t t lt r r " : t t lt ''r 'r r Ccl'm li l r r-\' | J.rrllrull. sub forma unci lLlcet.tir. Irttl l rtr . incrlr. h) ar ir opilt ilr ' t'ip lr'i'trrliitr)' rltr ci t.foll vtrl'-t" un 't.1 ..r.i . {l{ l ..rurrr rrrrl o :I. ttri t llr ' .izclztrr intt. nuilii .' supi i } i uoci :urrl j i '. ll inft sttctt. d.i . l . l rl ri rrIrr l ol rl r. r'nccfrcia nivelul piclii.liz.ti t. t . .cl.r' i ' i .rp c .eurrli pronunt].u ..l l .'nr.st.o s i p ri i L o s tc o :u tl o l Jrti i l c coc\' j 5tcnte al e i ' Irrr" r'. pi el ea' p. ".* . q|t t t t t t t .' I tI' r r. 'r r 'r r r lr r r r l : r r l'r 'r r "r ' llir r g sit it qoulplir " ' .rr-l l l rr. Iirr rlrrpr'i... l i. t " i'l{. irt..urr tr':urrnrliism rninim.IOE OST}'OABTICULABE 1. rlr..1 .l !} ?4).Lpselor.. {r'1Ul. .elate aIe rlcgettlor.. J'i*"i"ti.i .tl cl . slr . r l't " i l0 olr iot r i it t t lxt lI t llo lir r r ilr r lr '1 lr 1 l) it t lr t t r r r r l l . r r nir 'li"i. . rI s0t i o rl l f t4)ttrl ttr ' \ r lt ' o l.bi r ': r ' r r r "r ' vll( r r r r 'r 't lir ': r r "r '1 i .1 Ia nivclul r r r l' r r "' t t r lr 't r lt t t in vr ct nr : cc 1r Lr upat iil'r . ir r i r r r .]. .:t ttl rr nlll t Ll slllloliol.ului 5i r l siling.rttttu l t r . 1 rrrrro Ii . ir r r iI . .h'i.rrlri..:i . lt r t r ' t 0r t lizit t t l l'r lr |r lt t l lt t t lir t 't lt r r lt :rrLt.r|r.... .l c .ri lcce..) so cilt itci:cr. ji'lr lilt ir li ( 'sl( l) lr r lilr li r r 'r lr r l r r '' lill ( r 'r 'l ] ( r ) \ r . lil.r1 i.l Irrirrrr. r r ' . r l. llitur. r. r'1. r ' I i' r .. b o l n l v i i comrto{i . pii: it .i .i gi rri . i rrrri . . "Lr er r ?i t 'ini l: r dispar iI i' ' cr lct r t t t l =r ' t i s( 'ir r lr r " i'r 'r r r r r r 'r r r ( r ' r r r ir r ': lr r ' .a. r l l i l l l r o'" l ll rr. i) r ur lir . lti [ulinosCUte]e pozilii denir.rrliLr}l'(siirllpLicit..rl rrl . l.rr. l v[ . lr t lr t i r r t r ir r r t .I i r l. 1.. Aceste eior.{ p l [l rt' .l i c .. i ri nf"i' f lZior ut r il .I i i e tu.. L..rl i i I a.'cr zii t r r r l"l"t ' r 'i r l.ri ti l i l tl 1 l l 1 i ' l . l'rrr!o (.. r 'r . . " picior : ului ( . 0ir10 apinl r]rr l l . L ..i )r' r. " t ) . trl r{i i it r r r .. rj .. i r l. lndeose. . cLr . r ( lr "{cr '|r 'f ir . .. f r r .rri :t l l o l l z . r r I iir r r Lr k r.r. .... {ir r r l' lt "J i . Silut ( ie in car e I 'r r r r : 'r ' r ': r ' llt '{: t llr r r r r : lt ll l .i 1") . slrl. ( t t \ .' .l ezi ruii sist er nulni nen'os i) N obict i sr ir l t II II ) .rrri oE ia". .. ' : r r r .. . rzrr.r r ' .tl t" u ?tiilnar i"i poat n r \ cr t o t l( oqcbit i lr r\ \.rrIrIirr. 'simi. . 1 r r . . .. i r le colpsci "1" iI 'I cr ' I I i.i l a. r I ..ri s.r. r l r ir i ) .n ..un aspect ciiinotic al trriinii.1.rs 1 .r'rrlui.L. i||r Illr ) $e s i I p i c l c r" ...' u ili"g".i rrr 1 r rl . '( 'ir r 'r 11. t.i rn i l Il fe c f.." i .r .t. r ' t r r i s l x . . .. i r r r.rr.l ri c . Indolcnla aoestorfriacturi gcncrlr. rrriocirtzir. si pfiu resot bliilc schelctice.jrrrrqrpitrii irl. so irrtiltrcst]e in siringorri ir.. :r ' r r riL1lui..1. ' r ') it r 1"t i"t '1" r 't r r li"r ' : "r r t t ' l" t t m bdcr at ii' ' . i r. . sugcreze: a) l fi l l rcsrrl l .r rl rr. I ir.c spontaneindolora srttyit fie insidios si fd. rrrrrr.. t .i tc.. r . lr r ''lr . t io l. "i. r t lr r r : r lor r 'r 'lr ''r r ll r lt : r llr 'l .l r! r' r' rl rrrrc l i rri rr.ri l l .J. .'l.l | rr.i rr..r r x: r / r .r-r: r i. i'ounlro (lc pgcudo:utroze$i do cr..Lrc ln lrrzir fialfefclor itrtcr.. car... i rr rl i l rl x rl . l i rrl .{ .' " i " ( l r t 'r l r r r l'.jr'. l. . l: r r ll lllil\ llr r r r lr r ( lr ' 2 r I ( r . r ' rr.lllrftr..t ': r 'r 'l' ' r r lr "r 'lr r 'r ' t r lcr liu..i u r)l u t' r c l rn rh tc i .n.trorr"iic locilizat.. l.ir'. cs1. lr ir ' i IL tl s { l c ttl (. or . I r r r {'I r I r r .l i l i . r u$) ilf r ii i s (. r I rI r'r| ! | | |/ .' rrrrL 1 . ischcrlril.r. tatlese'4. ' . f """ain. cu deforrnS. . ..ii. .l . .. .rn It. )0 h C m iC Or!U l C oul L.tt) 'l' . pscuilo.. a. . . " o ir ipcr t lof ie : r 'pir 'lilt r l r r r r 'i' : r : r r 'li' t t l: t {i|t r ll lllr r r r ' r ' l" ir l" l' r 'r l' ll) cr lcm 'nlr '( 'r l " ' .. .o n.ololllto.ir"1""""drif"r'"ng"t"tit i I r1..1 " :.rrc i i p ri n p a n i ri l i i l e l .cuboir lir .i ul tti. . .rIcr. r t t r i|r 'lt '.rirrl t. arlicii Li niv0 lrl r. ' . also. l ti osnoslict .l o n rn t. riscd.' .. .pf irirr_ I.1. livelul legiunilor in care ccmprcsirr f{ r. t iiLit t eiii'inilc. ia: {t ) I n ?"r i'ad'' l( dr t r lsit r l r llr t i .r. r'osie.. lr r |" ciit e Yar i: r hilir ilr {u'r ''li' r l' lr r r 'r lr r 'r r t zr r lr i tr| . l. liJ ( ! ' t .t r l ir r li r r ... j r' . D' li r. . r .! ii l. r r lr ir ... t.z]ce i rsoci rLtc. ) l.sr:rLr'ir. r.r. c r L " n ri p l c g i i .l tgv.Iii.su p. g) Id.ri".l o Irn i l . l l i r : ilr l. .. r| . I r i.. ir it o : ir r l. .l 1 l ti .. U n g h i i l u ti u t rrtrufi cu qi ri ^eform:l fu. .III illl.r r 'i '. . IIirrL)riiiIi.l i r l r:1i c[.r' i l o c o l o ru . . l r . il*neo. t ) .l i .. l ) l .t:rrI r i.tliri ztrr. .f' ttct t Li: c. 1.. ir ..''. rr 1i .t.r'. I'ililltrofirl cl r. cousllt i: lspccllll (lilirlrr(t! rlt llrt' rrrr cchiilotici') qi-prczenita dtr vettti . |I Lr li iir 'i.qulirrc si ncrvoaso (inclnsiv mc(lulare !i/sr1ulri.i"ii"' r r r '"1''r r '' t r t p' t r 1r 't t si r lr t ' t t ncot i ' inoit set i pcut r u lt bos. ilr t.r . il'. r r Ll . r : ... r ' : LI i r| .i l o vurl .kr l :rrrr.. l c s u tu l c e ]u l at sul ]cutanat D i mu$cl ti i .. '""1: . d ) pol i ncv.r. . l r i . .r rurrrrlrrr'sitrrri ti. r] rr si i ' S i ri ng' tl ti . l') l l rrrr r ' " ' r r r ir ' lir . :i ' . r ' r r l r' .r" ttr t i('rrli :r l . . r r i.ttttk:it l. ll{ r ': r lilcl( I . TULBURARI TR(T. lr rf li. e x te n si c gi abrl uci i c. . Lt t t alt csilt cr cscr zilot ll) lt 'r lil( '( |ilI r llir r r lr r liilr 'r t t t lt 1'tt {t r " lr r lx .rt.. t |it t t I r t |ii lr r r r r lr r lir lr r ll .i ll rlcgeiclor. t ea. t t t lr r t t :.cbl rl l tr sl rri ..a p l e g i i d e cl i -r' erscnaturi si ol .. ' ft:l i cril.i rrrri . ovut iiled. 1l | rl l rl i rl l l iar ) .' ." .r iPt r lr r r lic. :.ltl)ul.tsr. \r'rr'. r 'l.r. .'r rr r r r r ir r lr r r r lo r l r.e lle c. capitir.. r utr'|' nnlsuinla . ir liiL.1r .r. r ..f . S'pr ll.rr.l .lLlsuli viciol.r.lirr rr rr' ( irr]l(11{'r'iz(lirzli' p|itt1r| urL tltlrrn irl rttiirrii . . f . t l ( l'r r Llni I t r m iit *f t iiiui. .

.-i.r"t ..i1 ..i 1.*tililiili'l'iJi.. ( !' )z p' ) rr L(\') Ii'' I'er o$ .rir 1!:!r!$[ldi'i':r .{!.:1"*r*'g'uffiL"xiu5i.lll'ill.t::!:r!:i:n. 3ff fi:lllilJ3. 'i :."""n"'"'iTftT.l."'11)..'. c1 sirirqomreiif::lil#l ltffiitllJSilrr".lli.l .""llli:ii''". r'r'rtliCitr ilor'-1..tii rlis_ I ."".llll'l]i'.il1{:$"{#-:-#"i?t*tli''.{$H"::jfi?1"^?"1.l:#".i:"'i:il1'Jtisl--.t lxrt *ntrenrl rrltrtprr.lt.Tt+ni"":* T":tJi['i?it 't.l.\. bpi u.ji$ rtrur! ..toriifactor.lr.1#ifi3 '.f{\:r..:i:..1:'ii.l :illl[.liJ!..i.-"" A...lrnsiviafalangelorrametatarsienilor'apoi'si'LtN'r$ttllli'oll(lt'(ritl' t.l.t lotnbo..[!tri."!o rriv rrticulare I tl) In ulelo tt .i .st.1.ffifu ^ii"t*r.r)nr. f .Ll.ii.l"-.''...ili.llii i.ir r ut.''.t'o qi lrt. iiurln.*-l:iiffil1.*:i.if.?f'#"11.Hy. se pot t socia m odlLlcilr l 2.Ti.ih sistamului.cclraie .i.T#..llf.$.i.ll''.i]r*.:i"ii"ii .ftli:t 1.t" t..nerun pat.I:.l'\.l1.l3ili?il"h ryit:nli ii1ili11rm*'[#**q:T:lr1x*i{t ae o'suriiiilil'...HlT.i i ii i :l I i1..:r n't'ltrrltillirtl'ilrio' Ma'it'lt s{)pr'('(lllt1(r lric".l \ l l l r | ! l l (l i t" *ll.".tlbosului' gcn[ncl]lulul' t.ilff..i..or."u' .11..r r'iirl..il'i.t!*.t.lll: li..."d.::i'il'' i:l.1 .tr."a.xt.:rme...Ilill*lih iiint i.ritl.....f1l*ifliiil.ll.. |r.ill'li#:."fl"$$l:lJ i: itilj n_"$l!..r'1r'r'sirtru.llll.*iffffi rx.:"1t"*H"'Ll.H$*d." '*$:"..1"p""*il#...r..lll.* p|in tlrttri'ituttrrlt se eatact'e.fj.l:ill'i :.}*.:...s.t Ittt tAi || l i rr.!'r'...g7rr.l'?.r l.l'ilii'il:li"il*t"ff"lil'.#i* liorrrr."tr"no"ra u.i'l..rniini..ii''l'd.ir !!#{.? ..nl.b | a l o s o S b e te | u g e n .rizoilzir' 1' Din lttmct d'a uetlua a'{'ini'a itttlt ..li"tlfoi:i.1'.i.ll1lll.. i tradturi parcetarZ... . t [ c olp ir nf r c n0az .l'.'fff.tfT#iill'ii :.|lI tt)ltcit zii O inflexiUne (i?:"-.irrrr ii.'o {1.2. r.'i$"e!ffi{i. llilirili*ut{.nilillll.ll'lll.1i.'^..1.'.iif."t.*i:uro-.i.*li.. i".lfi il..ti"*.":i?'r"ji:"$.Sil#-.rr'iiruir..'..""'ffi . 1"1.1i'.:."l'.nf..'j".1.6.l. al..1$'i' l.il.'.lly"#"ru..1i.:tillt''l.'-l..illl.."T.niunilt n.tl..i'i ili:ti..x**ti*r"i'*tr#f i11'.rrri."1i"i.lllrlr"ii....li'.1'i''i' .t..li.'liilii* .:'li.lltlJff 'it'iffi'$:lifii. lV..rr:?:i rll..'[..liliii[i.. ) ficrer'2.utrci '."ili:..l...r.'l*.:1"*?ftli'T].:ir.:Hl}j..illitli.-"tice. riili lrlit.fg?i[*si?. i n egal (mai i U r (l!r..:ii.'io1. lr o p a I i j l e ]a I at e uugr r Lt r ( 'r+' Lt l l i Inuti l S n t e.1iTli#"":...'11.i. #*g.#':*.1if&lii.. i.1(J 0c l . i. lrr.T:i". Aeropatiile ulcero-mutilante : lililil.?liJ'iili$i"l#:. i"ll|. ."i..#.3...l ate nerlbr.."1if'"'.i.ftii r"#x"i*r#hf*r.*:fn'rffii3Jift}lj:}1fi .{.Tl'lii:x?'# *-*rr*+ln+i"{lf.l*.:: a"#:. tiu ..lli.:nff :ilxr.. t ..i.1.ffii.'iii i'..1itrT1"#""i1{5giT3#fr *TltcL. latziun..f. compiu:ubil cu col nl..iil:ii"f#ltll+fi. a unor importante detormaJ'ii' l r r ll l'fi ii/i:|{illiiliilli *'1"4*.:.r.*r. IrIi r|lrr rmbu. r..$i ccu 11..iiH:"3:1""f l. :llllli.il.'..*.i L ll ui lr L' r .ffi..".iji-!ti".Xli"jtl)..ft p"t'=':*ru.li?li.. r ' c rtr..lllll.yei ^"ii^rr'$::.illi]#ii* iliitilil..l""tt' t:li:'lTl..:lilT.#if'x'T:i*Jl.li(1(!....:..rlri.:.l ^'i:"#jiii?ill3: cLio"iifptii r.&f.t j..'liliilfl1il.'-.lf i. li." iil'i[$*ru.1|.ll !nl .t.'h-ll il.li1. rffjlJ....:lffi ilffiilir":i"'li"':"'i"i ."fffi iir'. $fffsg"'#:'."ji".}rf}..[*.iil'*"'J"1iillfA.illl: r' rir r'r ).:l iit$^i. ! #is&*x?"'T.ffi1r#:'d.f.{iJii?ill .::i*l'oi ""."{i{rqJi:uii"iul**lisf J'l*-""':tH..i.".i'lli'lil: .l: 260 l.i toxice q' a')' Irl tl l g :illlfiil'.j. trtt urici tttllrttritt l i z:1.".i.'.11. r'i--t:ilburiri osteo-artlcuare' trestur derare' se intirnesc in tarres qi1n sirin.:llli".if.ton'3ii.Jil'ilil.i''i}:ltt'iij::t1iiffl:!131'.mg:lilllli.#?:g.1l.l:li I.1."'.':i..11'?li_gfi..'i::"iil.

rII.i1. i sir r r dczr : i.. .'rrfiri..r' i i i fto t t i<u'.trl i i i n' l i i' I rt r I I t r t I t t rtl r:J i:orrpsci ' a1c fi i.i. il rirr|. .gttost'l"ut u rrrctrlt rri rt . .unoI . 1 l ri t...1"1.fan ttialii a rui.. gt 'r illi..i.. lr 'r r r r l'r 'r r lr r |o "r"..i ..:.l r..l rrttl l l rtl l i t' i i t' r' |' l l ' rr' Irrt' i rl i rrttl Il s tl ttIl l t' .'x'1i:ilil. I)tp p1 11 1atlt . sli nr r u' h's'. r of iilor t l' r lr 'li'r 'lr r l ' ..rIII r.rrr:1.rrr.l-l.*.gicii.i ..]. in cazul al. sporattit:ri. t rrl i n cur sir l sr r l r lnpit pcr ioadc do lipsi dr r I t I iI t t ct t I .ir.. rir.::i?:i. "ii{*li[i*..riii i... ' ri t t ' r. r ( l') \ l( lr i pr in ilect lot li'jgnost ic t 'i plin . r ' r r .t r ilir : nale' yi llI st t t ilult t 'lict tpol li r r r lr lr r r l.rr.lan tii din ttiahet :tlrre riircori. lr '' it r r r r r r r t glr t lir r .i'..':". lt neur or r uluf m ot or ..t.i. I. Xi. . 't olr r lr r r ' .. lisr ': ll.2.rrc.l'iliill.i. n8tar ca t livcr selor at it lt t lilt i pa t t ict r lit t 't '. 'plul6b nr r sp ( 'r 'nslir li r t ir i t t t r '' t r r t t t lir r r ' : : r r t l'\ l( i ' ..:.J.r.r. V .tr":rlttrttt' r t4.. l ri rrl . .ilfii #11i.r r:rrlrrcirrilol r."Jli.r. lr r .t). iris i r rrr r.. rrri . '.l. lna"I ur gat e ( indeosebi in apar .t.. t r ir ( .. t.li. l i ." iili. glohr r lisr t t t lt lt : t r r r lt t l r lr '1r 'r lr r' r r llit t t igit r t l'r 1t 'r l r) l hrtli' llj: t t 'ci ct r t t t it ..i1.ilii.. : r unei anclr eit ' r'. strig.'g**. lt lc y i .ti"rit"1iito" url:irlhri. i0 t}r lI . rui I). e . .l.niinir.rrL.ri.Ti*tii+'}'i.iair...ll..r 1.. lllllllt r it r ||I t || I I 11I j'i it r I t r t t ioiI oI iiI c i t I r i I i t r L t I t 1 I t llt t t ll... i r lit lt r lr 13.rrl i r 'r : slt ic^t it ..:li:*:33it ffti*lii:r .i | i i rIr'.iiii*i*trel.r t r rt r t r *''l'r ( r . I'robleme do diagloslic stmiologie |i lopollr'rrlit' "aoao".i# .erscbtii eredod.rr.. cr t r c lliil 1i r t lilt r r f ir r t r t r ' l" ll' lr r 'r r rrr t t lr ( '{ poliir t t lit 't t Lr t t |t iot '.)lil. ti cttttrl ttgicc. 4 t t . 'plin ."iii""t l'l r lt l..c corrrlililiiscr'iol'lricir i' *uri*troiii. ml:xrkit. rrrr.'.. 1xr lir t lr .r.i .rrl .il.rrrrri secl i u ni t le t cnt loane.i. Lji..ii. def r cl" dr ut ili: 'nt e ( ult "Jiilr r lt t uulili nt ") : r 1': 't : t l|r '{t t t t t t t r t t t st t l ilt gi}sr r lo) .j."" 't ) rt tt)r). *: i"ui qi coloana') .rl l ri I r iI I i..ll t i . t t r t clit l'or t t l l) ( 't ll! r l r'')rr rlr \ t'(l('il (il s(' llctll'og'(rl(r lr.r orrliotipului }rllnavului.l r.ialir. *'. olr L.il'f.i:ii?ig. . I.i.:. in tnirtzil'o.rrrrrrui rr.)..l' I 'iillil.r 'olr t gct t 'r zr "I lt t ' l ri rl i rl c sisllt t t .t!-fir"qiii'&l.'.i urnri. ').".i"r.' j j " ..ii:rlltxlf i. ..iill.. l ) i r . r_c. rii r lt t .r. 1i. t'rr'rriir.). t .01t0.l. . r t .i rrrrclc amiotlo{ii n"t... t t ' t lr t r cr ilot ..rpii rlrr rrorlluiirr'i lrr sriinioir_. r ' .ii.rl l' fll irrlirl rrr..|.i at"i oi.i ti. lrrt l r. I r .1?.Sl llririi)' 1 cxzilnclol r 'lr '' i lt r lif t 't t iI r r ir lr r zt .. '111r '.7*illilii" zrr*r rlr r'iDrrl siruhor'nr..ril.li:'''.z. ( ir r r r pllir l r lir t lit r r plll . rrrr i I ri t I rI i rI i i tr c r.r" .rI.1.ti.er. iirrl'... cx1ilo}ir I n 1i evollur l....]. sllt t . bj bri:|terai...' i' .i irrr':rrIiri'ii rr..ul. l lt 'ziLt t t t lt it r I r I t t I I r t I I r r i : r lr lr '\ r r lr r r ' rti i i zrrre. lt t lt t r t t i I t llt lilSt t r '( i rIrI r'' I I r' I I i visllut lLlr ') .in.l.l. :/.. {lrl -irrni"ez..' 1 ' ' t... 'lt "lr r l' Z.'n '1 .or.:i!. .'.' ' i tt rl i rl l rrl i i l rr (l )l l l ' ). C kutrr t l. f iiI r uc. t.ti. ilil"" pt t 'zlr t r ( r ' r 'r r r l ( li) : ! r i ' .|t r ' \ .vikrr. r .i. ' l r(' l i i l l curogcn( : ( r adicr t llr c...ii:. nenroloEice.'1. tl l tri . d. ll birlpsitli rmrsctlllrl. .rir'iitr)r'cnriz srrr 'ri' lil.ti .'ri:#tf s..) ..' .ii .t.. I'ULBUttAlil TR0IiICL.i$ff111?"-'l.:.". Al.lcropoliu..-p.liil"ili':iJ:ll"Tl. .fiil(: lilicgcner sat pcntru unt'le :rtttiotlofii i rrrrl tte). r .tgetu.t'i l 'i l l l t l r' l t' r.:.'. it t r . neereduard.vegeirr.rf.i. MUSCULARII.r.og"itc r. Ufcctuarea. ..." t. r llr t t lzlt lt ii..uJ[$*i:*it.1l 0c()nsi i t0l rl .n rl*t#.. 1'1c ' ' .i i .:""'i...ilit lt lrig.irill.rrr:r. slr iit lct t llit t .r-'.oI a . st.'"ril"il.irr.1.. ) ... (':i l l l i l l (' i l l ' i i rrl t' trl Ii rrrrtri tt rrr.t rj .r:' t 1I. t t r t llt t t lr '( r t r r pi : 'l'i .r ..rr'. r lc r r l) ( r r l it lr r r r ( 'r r lLr r ' cll'r l1il'r i r.' .rrrli.'n-sc.ri l i t r lt r cr r .ll:. t ': t t t r pol li lt lcz.i ifj."ffi".. t 'il l rrr c ctc..:iir.{i1]ffi:Tii iti. unt lc est c cazul.i. cxist cnlei posibilo 'itt t t t i t l r :rrrr rrrl rr rl L -.r{L (sa.-13. r l" lr r 'l oi sit ...1. per iiel'i( r ' ill t ' t lilt gt losli|r r l t tr t "t t i 11"p111111i. l ' lrrli tlts.'i!.J#ilh*'t"T$:l.l :.--.rIi (fosloct't'rtlittllirrlzrr' rnusclrlilto i.:.i). f.p. ]l fe clr uar ca.:i:!.rr lr .lli. r lLr ."'.txt ntur'i/rttttri .. i l . "Tll.Uii..r t.'.rrnlui histopiltologic.t0r.1. l1'xc1r r ..r.it tlit.ir.niii.riitl*som'i'ri1.1"'l.. 1..l (tl t. I lt r rl r lr .. ... ttttIIt IIIItt' ' ' :r IIrIt' i |rrIIr(i i |' r| |ol i l ti l r' (i . a"-p*i"t.4m it t lr of iil. ur. git t ' rtr tttttt ' I.i1. . l...#.lJ': . a t r ansanit t r r zt r lot .i rr'':lr:r '.nr ur af ... ulctro-muti. r llolilt l ir l l) lll'. \ llr r liz t r c t r r ' : l(ti i rr' | l o I t.r' .liil:i. o sir..r i .trvc).rr l ' i l rolnllii r t t () i l t t r t t t st t l t t r t ot lt Ji'illit t t r i t 't r t t t i|il t llliil't t lizlllil{': llll}( l( lll r / 'I iir 'r \ 'r ' t '' .i rri l l i t. 't t lr r l' r Lr $. lr r r lilii...rbi tl t. r ll.r1i.r.. s. r r si: r r ii . nu.l:u'.' . .:'.r.lllf .1i. r t i r r r r i r l g s l r r l rlo llrlir'.:. le fl e x c s i n l 8.:'"ri.tpi. c\ l)ulrcl. ' ' ' " .lilll.!:/.tl r (i l r t. yerit icalell or . Efectuaretl t1e tletelntini'r'i biochinrir* lllo rrtrritlitlrri si Irt IIrcIi. ir r 1or ".3.r 't t t'lt t lr '' t ' r '. igir iii llr icgele slr U t r ilr lr gr . lir ct r l'r llt i{: r r r r it r oz. ( rr i u tl l ' r r ilr ( . . i.i "" r r. ..ri?lil?.\'l . ' l l l i ment lr o t lt ilt t r '1t t r .:it':*i# o" aoo.". ... .. l.ililliii.J.l"l.. t r Il rrt(i l i s i rrl rIr' ru rrrIr.il::l.i )' . l.rrlrirlicrrrr qi llir rrrr.4i rc liih nr in".l ( iilr / 'r l I lr ' 1l or l zi urte 't iiour ..)'l'.).r.l!dren.{...i . .).: r) unil. t t r r t t t t t lt iist r t r ' unelc .t.rr lrrrrxir.1.r..'1..'ij i.tt"l ..r1.i .rl canor it xico( plir r r t 'st licliit .l . rl rrl i i r.2.1#xn$'#:tl.r.1*l:llllll ..lii..t.t' tt.rr rl i sl tol i i l rr 5. i.1.t. o ltti Bt.losic.tr ...:l tl rtl l rl rl l l l . lt ililr t 'r t lt r .tr:au.. r .s1l tl c ni ttllii.l'. Il.ji:iil'ilillll.i "r"r .t'"#'l. i" 1.l ... rr...:.i irog.r l r r t r . luhzelor .. r '1'or r r c r lr (l ntrrr lul t lit or sr : lt t lsr : r r silr ililili.lrjlrili lliiiri.h"*i*"*:H"#ff.. iir sit ulr lilt r t "lr l t lt ilt st t lt t ir r t " .i i'ii..rrrrIin)l ( ...e. #ii iii:. 'O t r t ii t lc r t lr sr t t lr lir r I r Lclicit o ..i .:illl. r' rl rqrrtl tl rr ttttts rrttl rttt' l ttrtgtts i v r' . so iir1.ili.l'] ".recise a . rrrrrr" 10. or T..1 n\ lt \ t ) r lioy t t r ..1^..:i'. r t t l' t 'vl't t lt llt l . iilr t r lir r l. I I I ir ". li' { rl ) l . c.v-rJrr*'ni . '. . Lrrrr i rrrri l lrt i tt it t ir ioI t r I I iiI t I I lot lt t ) ! i( '1) {) ' r r t t r i. in unele cttzul i. i l tl |l .li.1.i{.'i.l{r " "' " :rl.nc l.

l o rn i r:i .l .l (a"" nu eJtc prtogn.{ i i ...a"1iei lrrliirlr" tlrri : rrll'r'r'rr'{ii ln biopsia -iirlmite..r r-|||r. l . (congolitalrr.i irirportanl...uh evidentiazi.r 'l i t'l r l i r ' ' . urr'r' . 1r rrrr i.lominanld.i. 19?E. t..r\' ttvrt urrui t[oficit cougenital al fosfori]rzcifruscul. '.:rrtr..""s'rrdr i".rtttt') I li) IIt.1l t.tl. c. .llilijljl.l]... dC obCZitate.r' ' 1 ..16\tt a" r'r'lr rll (in unele forme. . i) '\spcrrl rlcsittl care gencreazi'virfuri neidentilicabiltr r..tiei b:..)jiprinoramenul .t l { r':1 1r r. 1. s" l'i1.t'i' toli| tt Itilrrrtl t tt oi De nlulte oli' a'miotrofia plorimr J contrlstr':rz:i lri"l' irlst' {trr:ri gxrtt['it|i .'i l. . 't( ...rrl[ (rirzu' lllr4 .ll.iiprrl . Sr. 'f ." ?"-iirli"t" ir"torie. lt I .. : L.:. r.. oi r ' .. polfe r(.'t.sooiazii:ldcseacu.\._ r... pieclominn Ia rhdiir rr:r rr.).i. rlrrr''rr' r'\r5l:r f-r. Eilta ii'ronr" alil.i'il.eilexele osteo_tenilinoi.(.rl i p rts . intreruperea toxicului..itr lirttlrttl ."i.r' a impoitan .. rrrl i rrIrrrl .j. rr . l . a"rjrotg.h r.i '. so l.lrrri. . . g) iJleltrorti...nr..j t. polifazic cu componenie scultt I rldlorrlt'lrt'{lt'{trrfot'lltttltllr'lot' tr.sol rs0(]i i tzi . amiotrofit ..i-r. i t lr rl i c i l rrl rrr.i clt" tuttrr' rrl.{r } .oli. lri l'li.p.il]::':...r'ir. rlc l r .yrlrtlii-bioelect|ice.i .||l(.... l rrl rsi .r IIl.j:.muscularii' (tIrtt tttItIr''lti. t.' r'r. (irxloosebila rne-mbrele ilferioare) gi id asociazi...i..r.prIn hip.lorin.j 'l.ianiiare-o pred.f i. . l t .r v.i t.t:i"iii irrt'clrl'i{irrl. utLtl* srt iU.ri..1151'1'1'Sir..irtvrtJ ost"o-a'rr'iculare i i P.0tt t| l t .t lrttrt i.1" r. u.i'i-"r'i.i.. " " i t l a s .j.:'i oiili'i1f "" cu mindci' lijrrt:i..rt.i. i rr rrrti rul rnl . : li" J ll rr.l u c .icalii endogette.""".srurl.:u'buza.....l.rgrosi rc cvidenti dupi...oiice lalr-nt.l..'j]:..i nbrc - T t't'ttl tl ti l c' I i l o l '.ir paralel cu instalare:l coftracturii cluic_ . lrrr'rl'tltrt r.so rrrl .lr.' rj c f)L ..r .r'i|. p'obci de ischemic r'. r l..ctentl eretliiar.'.SS prin crr.':....rrliz.-uJii i .' . i ]l l )1 .0 r' rr i { 1i .i. m. .r.. ox&msnul llMG -der...'. I I'tt i tt l tti l ttr i .'iro. .. tl rl l ri r u..il.u amiotrofiiic miogene.ltnin l:tciuscal'rtl'r .Lli de Raa1d.o l s i rri .!.'ul idiomuscular este totdealro'l abolit I irlrttrlt'(itt r..l..IrIitIItrI:r tt) 'l il'ft n.*.cu hipo" l.' l)Nll" lrrrl.rt .1' lf rr$l(\rrr'rtrrl .r.omutti.''::illil i:il".e tip neurog6n..i .lli cliagnos--tice "li#il intirnpiirnin Ooar -in'silualiiio rr rr|:rIjir.. si p.) ...ir. 1 l ).i... De piirll. rr r. ] . .irrn3SCJlii. prin cs?mcnul ncurologic ncg-r.rtir..Irl:rlr.rr'..t.t .irrr'rrri.2.. rl trl i l r.i'..1" -U ...alte serin6 neurologice. dar cxrmenul clinic neurologio i lr r' ri.\i l ) rsl . rle tiaracteristic.r'virl(!.'.ii ulcmlce.1" . .i Cusn'i"gt . '1.r'ir.. I'1'r.'to"itelot foarte dvoluatc.cn|npo. |ll r.il'l. l'.i ii2gnosticc (Ratlt.ttrt:t llrtr'lr' r ir'-pr"' tali:r o*onului'ri oIfr.irr.'i::.::.rl.l.rllrllot.i rrv o l tri i o l rtn i ..t.|l. 1965..crainpe musculare...rrrrr.: parlicrrl:rrt .r.udini (itr i.'r.-. r r t .ele .ini. ..t .!.r t i tr l t tr r l tttr tl r t :l r r o l l r r :r l ' / l i l .. { i i r .2.l ..i..rr.ilrrso qi lnrplitrrrlirr..r|r'r'r prog|osivo.'i..i t r.rir'.ttL' rnioge?Le ii qid aite-amiotrof i i.!':.lr nu existi frlscicula.rz... I'i rj:i.i.nto rtt. 197g. i' ii.. iar examenul ll\l (i rrr rtllvi.itr. a c5ror<lurata rtti asDccl..r."..rlIl:.r I v.ti ti rir1 t.neurogcnt ..r't l|rirr lrtcs.ii..:..i*i"lj.:t...' rrr'rrr:r curr.-al-irrrrd.. r. .ldinllaliarot'i".l . illi"lilllii.schirlct'':r rrrrrilirlailrr lir rrlr' .lri'r'r'l 'rrlrr r'\( t'pt rr' t lrr ii pr:ccorir".pilsi apar retraclii musculotctxlinortstr) ..."rui.-clt de'pilt}-r' Jorma llrtch.)..l"r"i pt'. rn:rlrar sc. rlili'rr.l i l i c i .ri!_c\umenului f r l)r'irrIn.ri sltrvilL.. poate crea . a'i-i^r.nirl ui r':rrr1 cel'.vItr..3.l!tit'tt.''iiistroti (srrrrb. rt irl..4nioln[ii[c tlin tm.oxol l l bj i progtorrrl r.iriile. sc asoci.rg ii. rrrrrrlrlrr':'i i"ri"i...lii intaniilr'i.t I r 1..tiv (in afara : |lrl. llUr" .. lt) Dolirl l .rt.t r'.irrlrr .scicrihlif spou. rrr arlolcsccnti.ci r. ciL rrslrIr'1 i... .l'.'.i n p rc d o rni nanpa.:.it.I ttrr'. l i rl r.s' pnrvocul''. eilc o amio:.e t .i i]..r'lrrrr rlr. t Sr .r.o.'l (lrril)('r'lI |1l'i|)' Guibert ..r pulohumcrali..rl .ii.. lr r ..i. lrr.rieotentliloirsd IriIr. "Gierea in schinrh iiiii-lliqt".rrr. i . I) l o xi l l l l r l i 'i .:itifo"f.r r r 'i] r ::r |' i l l .' h'. stu -"""tr"c n" spoirta rrlt'li rtrllrrrr''' ':.rrLrr. la sitcnliu I :rotr.)f l.i...( l: .iopai:ic itt "lrttrtl rlc H 'ttr:r' l:ttrsv('r's" . I)i. i .i daci n..r r.rrrrrler'.{r.ttt'rr.rlparc.. rru sc evidenliazii.'. pr\)]]rrr' l. *''uLi.r.4.r rr r. l.ri $iru mull rnli grisorsl 1l(il i ri"'r"r"i".r..i chi pl uvnu.zittl:i liii V'rr liul.U.. tt t'lttttt rrrrlil:i{i t'r.ercortic-lsrru. rrrrxlifiq"lr. ir.'itrluL "irci.r l)r\r\."o"L h'lperllazie a tesutulrri rrrrr'itrlrr' sirngttitt:i. :r.. rrrrr.trrz. l r l i tr g i tttl tttl l i r tl cs tl r r r t tttl tl tl t t t Su rrrrrrit..e c u n o i r:te pIi n rr.i t.ata lui llac Ard"Ie-scttmirl-peorsol.. Dilicull..uzi . Clt0 pcrsislii citovlr.. .prtxtiirtr 1i rr.i.r r r t l)istr:4iit.s rtl rrl rti l r.'ur. cir' :rlil lrrirll'rrrrrrr ('niottttt iile )' S-tr'11'io I)istrtfiite ntiolott'ice E. II|. t:rl:tlrrl:r ii..rr'rrlrrr sr.j ol i l tr. I)0 r rrrtl ht ()t.l l ' l l ."Lr{L(riir . citali de Radu. inso1.uti (cu exceptia polineuropatiilor etilice deja cou_ ''.i . rr\r.se.'ii""-"^ttl""ite.^ l'(l o) "..".rlr.ie.ti trrri l i l l (rrl ro o ri l i i nrl spotarl i ce) .eprezinta o boali. r r ."1 rllrguo\t rn).llllll l.rrl.i rr. ar6 o pieclominantir.(j : :r) l ' .r'l).l". r.rl| nocnlm" de Boulugne). irL oursitl insuficicrLlrci renr. cii intittralio _i ii" 'i.ersate.iU.io. ii"'. proximali. pt. p .rlin rtllguostice l)r!..r' ir o sci. (ce1m:r.]l. :'. .II)I|:||L.\prr| op&uz.'ct inegaliti'ti ile tibrc'lor muscttlittt' 1. .zi .r discrelcrizouelicetl-t J0% dincrzuri.o l tl tl l ttr l 'sl tr :r l i r r r ( i tr tti si ttl t r l tti t'o l 'tr l i zr j r r r r I t ' r t l ttl l r ttl r ttt' I i r rI rI r I i I I ' I I t ' I' i t | | | i | | | | r l r n o t t t c t t t t l r tti . r lir .rr..1 rlt..rr i.ltrr\... rt lrtr lr'rtrrl'rrrr\ lrrLrLt't:tli rin t.{ .t. valuril.-..l:'d) consisrenla lnuqcrrhrr-r i.'"r:.'.r|. .I. prin amiotrolia rizomclicd.l.i n ( 1 1 ( 'i l l t ( l i l l {) tn i o l 'r r tti l t l l ) ? fi ) l r rr r rl i r ' ( l i l r r lr l .tt (cx transmisie autosomalL_recesivA). (J)r'irlil 'ijo!r'icL rx)rrA('rrilr[ cit fi 1'rtl'rr'rtriulrrlriir'.lecronice. 19?g).1i""rorii -riar't"t.i. t t ( t " t i p i c g t . lui fuLrurr '.rrrr.r."ia.\lil"Jl' . rrr l.r.i.. Ii..:rtr..l x .r::! .t. l( ' r ' A . ."ii".n i t.rLronici'i .i. lr .liiTJ. .h ipertiroid. c''trlrrtil'rt.ili. prin apari._ . luir t'f ii pdltnr sc itsetmilrd cu miop-rtia 11rogresivii .... obicci nu ct'e0il.ll.r.il nioh.. '.l.../s' tiorvlanrl $i gglg!.ii..ior .rl ..le .i.rlr' .. l ..'l||1. ' . r ' oii.'ftntliY sc pL's''. iieflcxclo -rnusculrre rr llr)ilrrlirolsri sirri.').rrrIi l )rrt.'1 ..r. ctirrsclvai:cr nr]_ la..1:. r r r...li'C r l .:r'ri 1. L.rrr. l )l . femciintroi0si G0dc ani. lrolirrouropa.'r nefie. . iar invesilgitffi" rrlr...liratu"t"it.. r:il. trnrsculore pyognsiac (llNt..ntice).-f". L. .1.rY.di""G&otx qi.irrrirr. c' coelistenlii in acel:rqi irrrp.i.r' t:x i l tn c l tu l IG e s te n ofrna.Lirrn':ii"tie) rr alt6r mu-'chi: r tttt r''t. ctt rl...lii. i. t r 'i I r r t t s.r 'r '. ' u u n o t r t e i' i rr.1|llr'.l r i . .l.i. (indeosebiilin sinch.i l l Il | 1 rri rt { o i .m iologjc nl ).li. .'iLr.v lr tc ..olt(. ttt ttti' rtllc ictrttt.tf '. 1'i lrs|Krrl trt .Sl.ir'rtIr|.e..m) lipsesc irampt'le trrllsclllrrll'.t ir tlr \r..11 irrl '.r" rrkl.sirrl.cunoir:Lc "J|'irlrXlllrlt..rr.*lrr:r'g).l i.. i o ( r ( l i sl . -rxistil rt.'. semne minore d.i. tr l tl tr tt'p ttzi tti i i ' ( l l I |1' I I I t II l iI | t r r l i r r i r '.2 -i.'ui:r rr.. i r ilu pr r ) v ( ' 0iL( . : .lr.rlrr.iJi"al .. st{I. r r lr .rlrir.'. p t..1:.rlouind pot se inriini io: tltittlt'ttfia.r..ril. ! r .g:utrv clinic neurologicqi clecele mai milt0 .ilid.'r . . ..q. 'll Do frpi.rr{ l o .:tCl ..r)rr.*"ii^"f. (rrl ri l r i rrrrzi s (j i rfr..1..e-p'ind trrlr.'*' 'S i.r'-l. tlirtlt'lt:r r. ' .0i .t'rtzittrr'h't jt-Doz:'rr't.l r. g t r r l : r t " r r t n i o u .. ii.i. l ' :llr:.zii adcsclt cu fas.it#-iLtdl..r r l t.. c r r p t r r l r rttr i l tl u l ti l .. \ l.rr rl i l .. car.t' 1.'."'li':j.. in geniral.'.il.zii .tlpir'''.lui.. v ir s l .iiioti"iia"og"i. .p|in aprrilia de sidri episorlicc de conbracturi dc clorturi pi urrnrtc de.t .. l)6j6r'ine) ... ..i.'i..tr de origine eu.l. rs .rii de zonc fibroa.0?5.x t' segmentare.\r{t(.:.Jl iraseu DMG dcirscbit tlc-bogirl.ile miouerl.rrLrrlii.'Jiu.:!.rn.''.iip llirch"nnn .r'i.i .i..r..{rLrilnsfo|ntjrrcJ glicogenrilui in acid lactic.i forntr 6. r r r l tttzi ttti t' tl l r i tt tttt l l i l tl p l o ttt 1 i tttl r r {{'I t o i . s i l rr.r'ist.tr tl l ttttt I t r i l r r p l .rrl:r!i' Itr'l {'ri"l L\ltlloni) Iui .Irr'r' Ijlrtrr r'' ftrscictrl.. ii d._.miogtobinrrric ffanziroric(revoll.l ul i r si cu cpi sor..i .rlrt. . ( ..cili.s :. r. .tegateSi ale l.rinLl' '.i.1rSli.i . .

n. cr.!'er . 1178) .rlrr.ll :#3Y'Hi:#i11:'i:'1y?i1t. rrrrr.. itr*. ..derea activifi. trapart r.t. rrri.f.il.r'.. ".rI(.:' i.i('ir' l.i) )nt13(' l([rii t:rttt'Litt'ui't. lcoltsiii.Jlont (cu cvldcnta alrolic)i slernoclcidornastuidi_ . nrultii yt.rl iirrr oill.l'.vgtti (lltl)ri o c()l]1]t.i I'hontsen clasicd replezintd.i rrrl(ilriUlri sl.. <'\ )lorl. ula diltrs formele clinico rrl. ) st ||a ||r|..clollii.trn. lill.*u:l*'. qi ..1 ulr'uZdc .nli.F..r.i0..?".rT inioliolrc {mult mai taldiv}.rl ).11)78 1906.Asl.il.lrrri."?H'..cttlrt .r.ltlii. r..l8