Sunteți pe pagina 1din 64

NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A

CONSTRUC

NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUC IILOR Partea a IV-a Instala ii de detectare, semnalizare

IILOR

Partea a IV-a Instala ii de detectare, semnalizare

IILOR Partea a IV-a Instala ii de detectare, semnalizare i avertizare incendiu CUPRINS CAPITOLUL 1 -
IILOR Partea a IV-a Instala ii de detectare, semnalizare i avertizare incendiu CUPRINS CAPITOLUL 1 -

i avertizare incendiu

CUPRINS

CAPITOLUL 1

-

OBIECT

I DOMENIU DE APLICARE

I DOMENIU DE APLICARE

2

CAPITOLUL 2

 

-

TERMINOLOGIE SPECIFIC

- TERMINOLOGIE SPECIFIC 3

3

CAPITOLUL 3

- PREVEDERI GENERALE PRIVIND PROIECTAREA INSTALA IILOR DE DETECTARE, SEMNALIZARE I AVERTIZARE A INCENDIILOR 8 CAPITOLUL 4

SEMNALIZARE I AVERTIZARE A INCENDIILOR 8 CAPITOLUL 4 - SURSE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC 52
SEMNALIZARE I AVERTIZARE A INCENDIILOR 8 CAPITOLUL 4 - SURSE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC 52

-

SURSE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC

- SURSE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC 52

52

CAPITOLUL 5

 

SPATII DESTINATE ECHIPAMENTELOR DE CONTROL SI SEMNALIZARE (CDAI)

-

55

CAPITOLUL 6

PREVEDERI GENERALE PRIVIND EXECUTAREA I EXPLOATAREA INSTALA IILOR DE DETECTARE, SEMNALIZARE I AVERTIZARE A INCENDIILOR IN CONSTRUC II 58

-

PRIVIND EXECUTAREA I EXPLOATAREA INSTALA IILOR DE DETECTARE, SEMNALIZARE I AVERTIZARE A INCENDIILOR IN CONSTRUC II
PRIVIND EXECUTAREA I EXPLOATAREA INSTALA IILOR DE DETECTARE, SEMNALIZARE I AVERTIZARE A INCENDIILOR IN CONSTRUC II
PRIVIND EXECUTAREA I EXPLOATAREA INSTALA IILOR DE DETECTARE, SEMNALIZARE I AVERTIZARE A INCENDIILOR IN CONSTRUC II
PRIVIND EXECUTAREA I EXPLOATAREA INSTALA IILOR DE DETECTARE, SEMNALIZARE I AVERTIZARE A INCENDIILOR IN CONSTRUC II

1

CAPITOLUL 1 - OBIECT

CAPITOLUL 1 - OBIECT I DOMENIU DE APLICARE 1.1. Prezentul normativ cuprinde prevederi obligatorii la proiectarea,

I DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prezentul normativ cuprinde prevederi obligatorii la proiectarea, executarea i exploatarea instala iilor de detectare, semnalizare i avertizare a incendiilor din

de detectare, semnalizare i avertizare a incendiilor din construc ii, în scopul satisfacerii exigen elor de

construc ii, în scopul satisfacerii exigen elor de siguran a utilizatorilor.

1.2. Normativul este destinat proiectan ilor, executan ilor, verificatorilor de proiecte, exper ilor tehnici i responsabililor tehnici cu execu ia, proprietarilor sub orice titlu i utilizatorilor construc iilor care se echipeaz cu astfel de instala ii.

construc iilor care se echipeaz cu astfel de instala ii. 1.3. Prevederile prezentului normativ se aplic

1.3. Prevederile prezentului normativ se aplic la proiectarea, executarea i exploatarea instala iilor de detectare, semnalizare i avertizare a incendiilor din construc iile civile, de produc ie i depozitare.

din construc iile civile, de produc ie i depozitare. 1.4. Prevederile normativului se aplic la instala

1.4. Prevederile normativului se aplic la instala iile precizate la art. 1.3. din construc iile noi, moderniz rile, schimb rile de destina ie a construc iilor existente precum i la refacerea instala iilor existente din cl diri.

1.5. Conformitatea unei componente cu normativul nu garanteaz c aceast component func ioneaz în mod corect când este conectat la o alt component , ea ins i cu partea din normativ care-i corespunde (de exemplu un echipament de control i semnalizare cu un detector de caldur ), numai dac ambele componente verificate împreun satisfac condi iile pentru un sistem.

1.6. Nu fac obiectul prezentului normativ instala iile de detectare, semnalizare i avertizare a incendiilor pentru:

de detectare, semnalizare i avertizare a incendiilor pentru: - metrou, porturi i aeroporturi; - exploat ri
de detectare, semnalizare i avertizare a incendiilor pentru: - metrou, porturi i aeroporturi; - exploat ri
de detectare, semnalizare i avertizare a incendiilor pentru: - metrou, porturi i aeroporturi; - exploat ri
de detectare, semnalizare i avertizare a incendiilor pentru: - metrou, porturi i aeroporturi; - exploat ri
de detectare, semnalizare i avertizare a incendiilor pentru: - metrou, porturi i aeroporturi; - exploat ri
de detectare, semnalizare i avertizare a incendiilor pentru: - metrou, porturi i aeroporturi; - exploat ri
de detectare, semnalizare i avertizare a incendiilor pentru: - metrou, porturi i aeroporturi; - exploat ri
de detectare, semnalizare i avertizare a incendiilor pentru: - metrou, porturi i aeroporturi; - exploat ri
de detectare, semnalizare i avertizare a incendiilor pentru: - metrou, porturi i aeroporturi; - exploat ri
de detectare, semnalizare i avertizare a incendiilor pentru: - metrou, porturi i aeroporturi; - exploat ri
de detectare, semnalizare i avertizare a incendiilor pentru: - metrou, porturi i aeroporturi; - exploat ri

- metrou, porturi i aeroporturi;

- exploat ri miniere în subteran;

- obiective în re elele MapN, MI, SRI nominalizate prin ordine ale conduc torilor structurilor respective;

- obiectivele exploatate de SNCFR;

instala iile de detectare i alarm din sistemele de ventilare – climatizare, de transport pneumatic, etc. La aceste sisteme i instala ii se aplic prevederile corespunz toare, elaborate de

-

i instala ii se aplic prevederile corespunz toare, elaborate de - structurile respective, aprobate potrivit legii.
i instala ii se aplic prevederile corespunz toare, elaborate de - structurile respective, aprobate potrivit legii.
i instala ii se aplic prevederile corespunz toare, elaborate de - structurile respective, aprobate potrivit legii.
i instala ii se aplic prevederile corespunz toare, elaborate de - structurile respective, aprobate potrivit legii.
i instala ii se aplic prevederile corespunz toare, elaborate de - structurile respective, aprobate potrivit legii.

structurile respective, aprobate potrivit legii.

2

CAPITOLUL 2 - TERMINOLOGIE SPECIFIC

CAPITOLUL 2 - TERMINOLOGIE SPECIFIC Pentru scopurile acestui normativ, se folosesc urm toarele defini ii: NOTA

Pentru scopurile acestui normativ, se folosesc urm toarele defini ii:

acestui normativ, se folosesc urm toarele defini ii: NOTA 1 - Lista componentelor sistemelor de detectare,

NOTA 1 - Lista componentelor sistemelor de detectare, semnalizare i avertizare a incendiilor nu se pretinde a fi exhaustiv . Defini ii pentru alte componente pot fi ad ugate în reviziile ulterioare ale acestui normativ sau prin amendament când astfel de componente vor fi produse. NOTA 2 -Defini ii suplimentare specifice diferitelor p r i sunt incluse în acestea din urm .

diferitelor p r i sunt incluse în acestea din urm . 2.1 Detector de incendiu (elementul
diferitelor p r i sunt incluse în acestea din urm . 2.1 Detector de incendiu (elementul
diferitelor p r i sunt incluse în acestea din urm . 2.1 Detector de incendiu (elementul
diferitelor p r i sunt incluse în acestea din urm . 2.1 Detector de incendiu (elementul

2.1 Detector de incendiu (elementul A din figura 1) Component a sistemului de detectare a incendiului care con ine cel putin un senzor i care, constant sau la intervale regulate, monitorizeaz cel pu in un parametru fizic i/sau chimic asociat cu incendiul i care furnizeaz cel pu in un semnal corespunz tor la echipamentul de control i semnalizare (a se vedea figura 1- elementul B).

de control i semnalizare (a se vedea figura 1- elementul B). NOTA 1 - Decizia de
de control i semnalizare (a se vedea figura 1- elementul B). NOTA 1 - Decizia de

NOTA 1 - Decizia de a da alarma de incendiu poate fi luat

de exemplu de echipamentul de control

NOTA 2 - în afar de detectoare.

de detector sau de un alt component al sistemului,de echipamentul de control NOTA 2 - în afar de detectoare. i semnalizare. a fi enumerate

i semnalizare. a fi enumerate i combina iile lor posibile, se pot întâlni i alte tipuri

i combina iile lor posibile, se pot întâlni i alte tipuri de tipurile care urmeaz Detectoarele
i combina iile lor posibile, se pot întâlni i alte tipuri de tipurile care urmeaz Detectoarele

de tipurile care urmeaz

Detectoarele de incendiu pot fi definite dup

-

- modul în care detectorul r spunde la parametrul detectat (a se vedea defini iile 2.1.6 la

2.1.8);

- configura ia detectorului (a se vedea definitiile 2.1.9 la 2.1.11);

- posibilitatea de reanclan are a detectorului (a se vedea defini iile 2.1.12 la 2.1.14);

- amovibilitatea detectorului (a se vedea defini iile 2.1.15 la 2.1.16);

- tipul de semnal transmis (a se vedea definitiile 2.1.17 la 2.1.19).

semnal transmis (a se vedea definitiile 2.1.17 la 2.1.19). diferite criterii. Acestea pot include: parametrul detectat

diferite criterii. Acestea pot include:

parametrul detectat (a se vedea defini iile 2.1.1 la 2.1.5);

parametrul detectat (a se vedea defini iile 2.1.1 la 2.1.5); 2.1.1 detector de caldura: Detector care

2.1.1 detector de caldura: Detector care r spunde la o cre tere de temperatur .

2.1.2 detector de fum: Detector sensibil la particulele produse de combustie i/sau piroliz

suspendate în atmosfer

Detectoarele de fum pot fi clasificate dup

în atmosfer Detectoarele de fum pot fi clasificate dup (aerosoli). cum urmeaz : 2.1.2.1 detector de
în atmosfer Detectoarele de fum pot fi clasificate dup (aerosoli). cum urmeaz : 2.1.2.1 detector de
în atmosfer Detectoarele de fum pot fi clasificate dup (aerosoli). cum urmeaz : 2.1.2.1 detector de
în atmosfer Detectoarele de fum pot fi clasificate dup (aerosoli). cum urmeaz : 2.1.2.1 detector de
în atmosfer Detectoarele de fum pot fi clasificate dup (aerosoli). cum urmeaz : 2.1.2.1 detector de

(aerosoli).

Detectoarele de fum pot fi clasificate dup (aerosoli). cum urmeaz : 2.1.2.1 detector de fum cu

cum urmeaz :

2.1.2.1 detector de fum cu camera de ionizare: Detector sensibil la produse de

combustie capabile s afecteze curen ii de ionizare din interiorul detectorului.

2.1.2.2 detector optic de fum: Detector sensibil la produse de combustie capabile s

afecteze absorb ia sau difuzia unei radia ii în domeniul infrarosu, vizibil i/sau ultraviolet al spectrului electromagnetic.

detector de gaz: Detector sensibil la produse de combustie i/sau descompunere

Detector sensibil la produse de combustie i/sau descompunere 2.1.3 termic . 2.1.4 fl c rile unui
Detector sensibil la produse de combustie i/sau descompunere 2.1.3 termic . 2.1.4 fl c rile unui

2.1.3

termic .

2.1.4

fl c rile unui incendiu.

2.1.5

incendiului.

termic . 2.1.4 fl c rile unui incendiu. 2.1.5 incendiului. detector de flacar : Detector care

detector de flacar : Detector care r spunde la radia ia electromagnetic emis de

: Detector care r spunde la radia ia electromagnetic emis de detector multisenzor : Detector care
: Detector care r spunde la radia ia electromagnetic emis de detector multisenzor : Detector care
: Detector care r spunde la radia ia electromagnetic emis de detector multisenzor : Detector care

detector multisenzor: Detector care r spunde la mai mult de un parametru al

: Detector care r spunde la mai mult de un parametru al 2.1.6 dep detector static
: Detector care r spunde la mai mult de un parametru al 2.1.6 dep detector static
: Detector care r spunde la mai mult de un parametru al 2.1.6 dep detector static
2.1.6 dep
2.1.6
dep

detector static: Detector care ini iaz o alarm când m rimea parametrului m surat

: Detector care ini iaz o alarm când m rimea parametrului m surat este o anumit
: Detector care ini iaz o alarm când m rimea parametrului m surat este o anumit
: Detector care ini iaz o alarm când m rimea parametrului m surat este o anumit
: Detector care ini iaz o alarm când m rimea parametrului m surat este o anumit

este o anumit valoare, pentru un timp suficient.

: Detector care ini iaz o alarm când m rimea parametrului m surat este o anumit

3

2.1.7 detector diferen ial: Detector care ini iaz o alarm când diferen a (în mod
2.1.7
detector diferen ial: Detector care ini iaz o alarm când diferen a (în mod normal
mic ) între m rimile parametrului m surat în dou
valoare, pentru un timp suficient.
sau mai multe locuri dep
e te o anumit

2.1.8

de schimbare a parametrului m surat cu timpul dep e te o anumit valoare, pentru un timp

suficient.

detector punctual: Detector care r spunde la parametrul sesizat în vecin tatea unui

punct fix.

detector multipunctual: Detector care r spunde la parametrul sesizat în vecin tatea

unui num r de puncte fixe.

2.1.11

continue.

2.1.12

în starea sa normal de veghe, din momentul în care condi iile care au declan at intrarea lui

în stare de alarm

Un detector resetabil poate fi clasificat dup

2.1.12.1 detector autoresetabil: Detector resetabil care trece automat el

2.1.10

2.1.9

detector de rata de cre tere (velocimetric): Detector care ini iaz o alarm când rata

(velocimetric): Detector care ini iaz o alarm când rata detector liniar : Detector care r spunde
(velocimetric): Detector care ini iaz o alarm când rata detector liniar : Detector care r spunde
(velocimetric): Detector care ini iaz o alarm când rata detector liniar : Detector care r spunde
(velocimetric): Detector care ini iaz o alarm când rata detector liniar : Detector care r spunde
(velocimetric): Detector care ini iaz o alarm când rata detector liniar : Detector care r spunde
(velocimetric): Detector care ini iaz o alarm când rata detector liniar : Detector care r spunde
(velocimetric): Detector care ini iaz o alarm când rata detector liniar : Detector care r spunde
(velocimetric): Detector care ini iaz o alarm când rata detector liniar : Detector care r spunde
(velocimetric): Detector care ini iaz o alarm când rata detector liniar : Detector care r spunde

detector liniar: Detector care r spunde la parametrul sesizat în vecinatatea unei linii

r spunde la parametrul sesizat în vecinatatea unei linii detector resetabil : Detector care, dup r

detector resetabil: Detector care, dup r spuns, poate fi trecut din starea sa de alarm

care, dup r spuns, poate fi trecut din starea sa de alarm înceteaz , f r
care, dup r spuns, poate fi trecut din starea sa de alarm înceteaz , f r
care, dup r spuns, poate fi trecut din starea sa de alarm înceteaz , f r

înceteaz , f r

poate fi trecut din starea sa de alarm înceteaz , f r a fi necesar s
poate fi trecut din starea sa de alarm înceteaz , f r a fi necesar s
poate fi trecut din starea sa de alarm înceteaz , f r a fi necesar s
poate fi trecut din starea sa de alarm înceteaz , f r a fi necesar s

a fi necesar s

trecut din starea sa de alarm înceteaz , f r a fi necesar s se înlocuiasc

se înlocuiasc

cum urmeaz :

unul din elementele sale.

s se înlocuiasc cum urmeaz : unul din elementele sale. însu i în starea sa normala

însu i în starea sa normala de veghe.

detector resetabil de la distan : Detector resetabil care poate fi

trecut în starea sa normal

2.1.12.3 detector resetabil local: Detector resetabil care poate fi trecut în

starea sa normal

detector neresetabil (cu elemente schimbabile): Detector la care, dup r spuns,

2.1.12.2

schimbabile) : Detector la care, dup r spuns, 2.1.12.2 de veghe printr-o opera ie efectuat efectuat
schimbabile) : Detector la care, dup r spuns, 2.1.12.2 de veghe printr-o opera ie efectuat efectuat

de veghe printr-o opera ie efectuat

efectuatdup r spuns, 2.1.12.2 de veghe printr-o opera ie efectuat de la distan la detector. .

de la distanspuns, 2.1.12.2 de veghe printr-o opera ie efectuat efectuat la detector. . de veghe printr-o opera

la detector.

opera ie efectuat efectuat de la distan la detector. . de veghe printr-o opera ie manual
.
.
opera ie efectuat efectuat de la distan la detector. . de veghe printr-o opera ie manual

de veghe printr-o opera ie manual

2.1.13

trebuie înlocuite una sau mai multe componente pentru a trece în starea sa normal

de veghe.

detector neresetabil (fara elemente schimbabile): Detector care, dup r spuns, nu

mai poate fi trecut în starea sa normal

2.1.15

demontarea din pozi ia sa normal

2.1.16 detector inamovibil: Detector la care modul de montare este astfel încât demontarea

oar din pozi ia sa normal de func ionare, pentru scopuri de mentenan i între inere, nu este posibil .

detector cu dou st ri: Detector care genereaz una din cele dou st ri de ie ire

relativ la conditiile de "veghe" sau "alarm

detector multistare: Detector care genereaz o stare de ie ire dintr-un num r limitat

(mai mare de dou ) în legatur cu condi iile de "veghe", "alarm de incendiu" sau cu alte condi ii anormale.

detector analogic: Detector care genereaz un semnal de ie ire ce reprezint valoarea

parametrului sesizat. NOTA - Acesta poate fi un semnal analogic real (adev rat) sau un echivalent al valorii sesizate codat digital.

2.1.19

2.1.17

2.1.14

al valorii sesizate codat digital. 2.1.19 2.1.17 2.1.14 de veghe. detector amovibil : Detector care este

de veghe.

sesizate codat digital. 2.1.19 2.1.17 2.1.14 de veghe. detector amovibil : Detector care este proiectat astfel

detector amovibil: Detector care este proiectat astfel încât s permit cu u urin

care este proiectat astfel încât s permit cu u urin de func ionare pentru scopuri de
care este proiectat astfel încât s permit cu u urin de func ionare pentru scopuri de

de func ionare pentru scopuri de mentenan

s permit cu u urin de func ionare pentru scopuri de mentenan i între inere. de
s permit cu u urin de func ionare pentru scopuri de mentenan i între inere. de

i între inere.

de func ionare pentru scopuri de mentenan i între inere. de incendiu". u 2.1.18 2.2 Echipament
de func ionare pentru scopuri de mentenan i între inere. de incendiu". u 2.1.18 2.2 Echipament
de func ionare pentru scopuri de mentenan i între inere. de incendiu". u 2.1.18 2.2 Echipament
de func ionare pentru scopuri de mentenan i între inere. de incendiu". u 2.1.18 2.2 Echipament
de func ionare pentru scopuri de mentenan i între inere. de incendiu". u 2.1.18 2.2 Echipament
de func ionare pentru scopuri de mentenan i între inere. de incendiu". u 2.1.18 2.2 Echipament
de func ionare pentru scopuri de mentenan i între inere. de incendiu". u 2.1.18 2.2 Echipament

de incendiu".

pentru scopuri de mentenan i între inere. de incendiu". u 2.1.18 2.2 Echipament de control si
pentru scopuri de mentenan i între inere. de incendiu". u 2.1.18 2.2 Echipament de control si
pentru scopuri de mentenan i între inere. de incendiu". u 2.1.18 2.2 Echipament de control si
pentru scopuri de mentenan i între inere. de incendiu". u 2.1.18 2.2 Echipament de control si
pentru scopuri de mentenan i între inere. de incendiu". u 2.1.18 2.2 Echipament de control si
pentru scopuri de mentenan i între inere. de incendiu". u 2.1.18 2.2 Echipament de control si
pentru scopuri de mentenan i între inere. de incendiu". u 2.1.18 2.2 Echipament de control si
pentru scopuri de mentenan i între inere. de incendiu". u 2.1.18 2.2 Echipament de control si
pentru scopuri de mentenan i între inere. de incendiu". u 2.1.18 2.2 Echipament de control si
pentru scopuri de mentenan i între inere. de incendiu". u 2.1.18 2.2 Echipament de control si

u

2.1.18

2.2 Echipament de control si semnalizare ( figura 1 - elementul B). Component a unui sistem de detectoare i de alarm incendiu prin care alte componente pot fi alimentate cu energie i care:

a) este utilizat pentru:

pot fi alimentate cu energie i care: a) este utilizat pentru: a receptiona semnale de la

a receptiona semnale de la detectoarele conectate;detectoare i de alarm incendiu prin care alte componente pot fi alimentate cu energie i care:

4

determina dacindica o asemenea condi ie de alarm a a aceste semnale corespund unei condi ii

indica o asemenea condi ie de alarmdetermina dac a a aceste semnale corespund unei condi ii de alarm ; audibil i vizibil;

a

a

determina dac indica o asemenea condi ie de alarm a a aceste semnale corespund unei condi

aceste semnale corespund unei condi ii de alarm ;

determina dac indica o asemenea condi ie de alarm a a aceste semnale corespund unei condi
determina dac indica o asemenea condi ie de alarm a a aceste semnale corespund unei condi

audibil

i vizibil;

 

indica locul pericolului;a

a

 

înregistra daca este posibil oricare din aceste informatii; b) este utilizat pentru monitorizarea func ion rii

a

înregistra dac a este posibil oricare din aceste informatii; b) este utilizat pentru monitorizarea func ion

este posibil

oricare din aceste informatii;

înregistra dac a este posibil oricare din aceste informatii; b) este utilizat pentru monitorizarea func ion

b) este utilizat pentru monitorizarea func ion rii corecte a sistemului i a da avertiz ri audibile i vizibile pentru orice defect (de exemplu: scurtcircuit, rupere linie sau defect în alimentarea cu energie); c) dac se cere, este capabil s transmit semnalul de alarm incendiu, de exemplu:

sau defect în alimentarea cu energie); c) dac se cere, este capabil s transmit semnalul de
sau defect în alimentarea cu energie); c) dac se cere, este capabil s transmit semnalul de
sau defect în alimentarea cu energie); c) dac se cere, este capabil s transmit semnalul de
sau defect în alimentarea cu energie); c) dac se cere, este capabil s transmit semnalul de
la dispozitivele de alarm incendiu sonore sau optice (a se vedea 2.3);

la dispozitivele de alarm incendiu sonore sau optice (a se vedea 2.3); 

 

la serviciul de pompieri direct sau prin intermediul unui echipament de transmisie a alarmei de incendiu (a se vedea 2.5) ;alarm incendiu sonore sau optice (a se vedea 2.3);   spre echipamentul de comand a protec

spre echipamentul de comand a protec iei automate (a se vedea 2.7) la un echipament automat de stingere a incendiului.de transmisie a alarmei de incendiu (a se vedea 2.5) ; 2.3 Dispozitiv de alarma la

2.7) la un echipament automat de stingere a incendiului. 2.3 Dispozitiv de alarma la incendiu (figura

2.3 Dispozitiv de alarma la incendiu (figura 1 - elementul C). Component

alarm

a sistemului de

i semnalizare (a se vedea 2.2), care

incendiu neinclusalarm a sistemului de i semnalizare (a se vedea 2.2), care în echipamentul de control este

de i semnalizare (a se vedea 2.2), care incendiu neinclus în echipamentul de control este utilizat

în echipamentul de control

este utilizat

este utilizat pentru a avertiza starea de incendiu, de exemplu o siren sau un semnalizator

pentru a avertiza starea de incendiu, de exemplu o siren

este utilizat pentru a avertiza starea de incendiu, de exemplu o siren sau un semnalizator

sau un semnalizator

optic.

2.4 Declansator manual de alarma (figura 1 - elementul D): Component

detectare i de alarm

a unui sistem de

a unei alarme.

incendiu care este utilizatdetectare i de alarm a unui sistem de a unei alarme. pentru semnalizarea manual Dispozitiv de

pentru semnalizarea manuala unui sistem de a unei alarme. incendiu care este utilizat Dispozitiv de transmisie alarm la

incendiu care este utilizat pentru semnalizarea manual Dispozitiv de transmisie alarm la incendiu ( figura 1

Dispozitiv de transmisie alarm la incendiu ( figura 1 - elementul E). Echipament

intermediar care transmite un semnal de alarm de la un echipament de control i semnalizare

(a

2.5

de alarm de la un echipament de control i semnalizare (a 2.5 se vedea 2.2) la
de alarm de la un echipament de control i semnalizare (a 2.5 se vedea 2.2) la

se vedea 2.2) la o statie de recep ie a alarmei (a se vedea 2.6).

2.6

ini iate în orice moment m suri necesare de protec ie la incendiu

Sta ie de recep ie alarm

necesare de protec ie la incendiu Sta ie de recep ie alarm la incendiu (figura 1

la incendiu (figura 1 - elementul F). Sta ie de la care pot fi

i de interven ie la incendiu.

2.7

G). Un dispozitiv automat folosit pentru ac ionarea unui echipament automat de protec ie împotriva incendiului (a se vedea 3.8), dup recep ia unui semnal de la echipamentul de control i semnalizare (a se vedea 2.2).

Comanda sistemelor automate de interven ie împotriva incendiului (figura 1 - elementul

de interven ie împotriva incendiului (figura 1 - elementul 2.8 automat de control i de interven

2.8

automat de control i de interven ie împotriva incendiului, de exemplu o instalatie de stingere.

Echipament de protec ie împotriva incendiului (figura 1 - elementul H). Echipament

2.9 Dispozitiv de transmisie semnal de defect (figura 1 - elementul J). Echipament

intermediar care transmite un semnal de defect de la echipamentul de control i semnalizare

(a

Sta ie de recep ie semnal de defect (figura 1 - elementul K). Un centru de la care pot fi

2.10

ini iate m surile corective necesare.

se vedea 2.2) la o sta ie de recep ie semnal de defect (a se vedea 2.10).

la o sta ie de recep ie semnal de defect (a se vedea 2.10). 2.11 Echipament
la o sta ie de recep ie semnal de defect (a se vedea 2.10). 2.11 Echipament

2.11 Echipament de alimentare cu energie ( figura 1 - elementul L). Componenta unui

cu energie echipamentul de

sistem de detectare si de alarm

1 - elementul L). Componenta unui cu energie echipamentul de sistem de detectare si de alarm

incendiu care alimenteaz

1 - elementul L). Componenta unui cu energie echipamentul de sistem de detectare si de alarm

5

control i semnalizare (a se vedea 2.2) i acele componente alimentate cu energie de echipamentul de control i semnalizare. Echipamentul de alimentare cu energie poate include multiple surse de alimentare (de exemplu sursa principala - re ea i sursa de rezerv ).

(de exemplu sursa principala - re ea i sursa de rezerv ). 2.12 Elemente pentru conectare
(de exemplu sursa principala - re ea i sursa de rezerv ). 2.12 Elemente pentru conectare

2.12 Elemente pentru conectare. Toate elementele care formeaz

componente ale unui sistem de detectare i de alarm

formeaz componente ale unui sistem de detectare i de alarm incendiu. leg turile între diferitele 2.13

incendiu.

componente ale unui sistem de detectare i de alarm incendiu. leg turile între diferitele 2.13 Dispozitiv

leg turile între diferitele

detectare i de alarm incendiu. leg turile între diferitele 2.13 Dispozitiv autonom de alarmare la fum

2.13 Dispozitiv autonom de alarmare la fum. Dispozitiv care dispune de alimentare local

(baterii) care con ine elemente de detec ie a fumului

unei alarme de incendiu în aplicatii casnice. NOTA -Dispozitivele autonome de alarmare la fum nu fac obiectul acestui normativ.

de alarmare la fum nu fac obiectul acestui normativ. i care este proiectat pentru declan area

i care este proiectat pentru declan area

2.14. Conformitate

fie în conformitate cu p r ile corespondente ale acestui

normativ. Detectoarele care nu includ un element de decizie nu pot fi conforme cu partea corespondent a prezentului normativ decât dac ele sunt conectate la partea din sistem care include elementul de decizie (a se vedea 2.2). Anumite p r i din sistem pot s nu corespund cu defini iile componentelor specificate în capitolul 2. În acest caz, zona în care dispozitivul urmeaz a fi instalat va determina încerc rile de mediu corespunz toare.

P r ile componente trebuie s

rile de mediu corespunz toare. P r ile componente trebuie s C A E F B
rile de mediu corespunz toare. P r ile componente trebuie s C A E F B
rile de mediu corespunz toare. P r ile componente trebuie s C A E F B
rile de mediu corespunz toare. P r ile componente trebuie s C A E F B
rile de mediu corespunz toare. P r ile componente trebuie s C A E F B
rile de mediu corespunz toare. P r ile componente trebuie s C A E F B
rile de mediu corespunz toare. P r ile componente trebuie s C A E F B
rile de mediu corespunz toare. P r ile componente trebuie s C A E F B
rile de mediu corespunz toare. P r ile componente trebuie s C A E F B
rile de mediu corespunz toare. P r ile componente trebuie s C A E F B
C A E F B D J K G H
C
A
E
F
B
D
J
K
G
H

FIGURA 1- Exemplu care indic incendiu

C A E F B D J K G H FIGURA 1 - Exemplu care indic

componentele unui sistem de detectare

6

i de alarm

C A E F B D J K G H FIGURA 1 - Exemplu care indic

la

Legenda:

A

- detector (detectoare) de incendiu;

 

B

- echipamentul de control i semnalizare;

C

– dispozitive de alarm

– dispozitive de alarm incendiu;

incendiu;

 

D

– declan ator/declan atoare manual(e) de alarm ;

D – declan ator/declan atoare manual(e) de alarm ;

E

- dispozitiv de transmisie alarm

E - dispozitiv de transmisie alarm la incendiu;

la incendiu;

F

- sta ie de recep ie alarm

- sta ie de recep ie alarm la incendiu;

la incendiu;

 

G

- comanda sistemelor automate de protec ie împotriva incendiului;

H

- echipament de protec ie împotriva incendiului;

 

J - dispozitiv de transmisie semnal de defect;

K - sta ie de recep ie semnal de defect;

L - echipament de alimentare cu energie.

NOTA 1 - Dispozitivele G i H pot avea nevoie de alimentare din surs separat . NOTA 2 - Liniile de legatur care conecteaz diversele componente indic fluxul informa iei si nu interconexiunile fizice

indic fluxul informa iei si nu interconexiunile fizice Componentele care se instaleaz în acelea i condi
indic fluxul informa iei si nu interconexiunile fizice Componentele care se instaleaz în acelea i condi
indic fluxul informa iei si nu interconexiunile fizice Componentele care se instaleaz în acelea i condi
indic fluxul informa iei si nu interconexiunile fizice Componentele care se instaleaz în acelea i condi

Componentele care se instaleaz în acelea i condi ii cu echipamentul de comand i semnalizare trebuie supuse la acelea i încerc ri de mediu ca echipamentul de control i semnalizare, dar componentele care pot fi instalate în acelea i condi ii ca detectoarele trebuie supuse la încercari de mediu specifice în standardele de detectoare.

În scopul determin rii function rii corecte a dispozitivului pe durata acestor încerc ri, r spunsul global al sistemului, incluzând dispozitivul, trebuie evaluat în raport cu condi iile acelei p r i corespondente ale prezentului normativ

incluzând dispozitivul, trebuie evaluat în raport cu condi iile acelei p r i corespondente ale prezentului
incluzând dispozitivul, trebuie evaluat în raport cu condi iile acelei p r i corespondente ale prezentului
incluzând dispozitivul, trebuie evaluat în raport cu condi iile acelei p r i corespondente ale prezentului
incluzând dispozitivul, trebuie evaluat în raport cu condi iile acelei p r i corespondente ale prezentului
incluzând dispozitivul, trebuie evaluat în raport cu condi iile acelei p r i corespondente ale prezentului
incluzând dispozitivul, trebuie evaluat în raport cu condi iile acelei p r i corespondente ale prezentului
incluzând dispozitivul, trebuie evaluat în raport cu condi iile acelei p r i corespondente ale prezentului
incluzând dispozitivul, trebuie evaluat în raport cu condi iile acelei p r i corespondente ale prezentului

7

CAPITOLUL 3

PREVEDERI GENERALE PRIVIND PROIECTAREA INSTALA IILOR DE DETECTARE, SEMNALIZARE I AVERTIZARE A INCENDIILOR

IILOR DE DETECTARE, SEMNALIZARE I AVERTIZARE A INCENDIILOR 3.1 GENERALIT I Instala iile de detec ie
IILOR DE DETECTARE, SEMNALIZARE I AVERTIZARE A INCENDIILOR 3.1 GENERALIT I Instala iile de detec ie
IILOR DE DETECTARE, SEMNALIZARE I AVERTIZARE A INCENDIILOR 3.1 GENERALIT I Instala iile de detec ie

3.1 GENERALIT I

Instala iile de detec ie i semnalizare a incendiilor se proiecteaz în conformitate cu prevederile prezentului normativ. Toate elementele componente trebuie s de in certificate de conformitate EN54 corespunz toare categoriei din care fac parte.

Documenta ia tehnico-economic se elaboreaz pe baza scenariului de siguran la incendiu, bazat pe identificarea riscului i dup caz, pe analiza de risc, stabilindu-se m surile, tehnicile, procedeele i organizarea instala iilor de detec ie i semnalizare a incendiilor.

Dimensionarea instala iilor de detec ie i semnalizare a incendiilor i amenajarea spa iilor necesare instal rii echipamentelor aferente se stabile te de proiectant pe baza destina iei construc iei, caracteristicilor specifice ale produselor utilizate i în func ie de pericolul prognozat.

i semnalizare pentru toate tipurile de construc ii civile

cu excep ia caselor individuale destinate locuin elor.

În cazul blocurilor de locuin e, se vor instala sisteme de detectie

i de comer sau servicii publice

Trebuie prev zute sisteme de detec ie

sau servicii publice Trebuie prev zute sisteme de detec ie i avertizare pentru spa iile comune
sau servicii publice Trebuie prev zute sisteme de detec ie i avertizare pentru spa iile comune
sau servicii publice Trebuie prev zute sisteme de detec ie i avertizare pentru spa iile comune
sau servicii publice Trebuie prev zute sisteme de detec ie i avertizare pentru spa iile comune
sau servicii publice Trebuie prev zute sisteme de detec ie i avertizare pentru spa iile comune
sau servicii publice Trebuie prev zute sisteme de detec ie i avertizare pentru spa iile comune
sau servicii publice Trebuie prev zute sisteme de detec ie i avertizare pentru spa iile comune
sau servicii publice Trebuie prev zute sisteme de detec ie i avertizare pentru spa iile comune
sau servicii publice Trebuie prev zute sisteme de detec ie i avertizare pentru spa iile comune
sau servicii publice Trebuie prev zute sisteme de detec ie i avertizare pentru spa iile comune
sau servicii publice Trebuie prev zute sisteme de detec ie i avertizare pentru spa iile comune
sau servicii publice Trebuie prev zute sisteme de detec ie i avertizare pentru spa iile comune
sau servicii publice Trebuie prev zute sisteme de detec ie i avertizare pentru spa iile comune
sau servicii publice Trebuie prev zute sisteme de detec ie i avertizare pentru spa iile comune
sau servicii publice Trebuie prev zute sisteme de detec ie i avertizare pentru spa iile comune

i avertizare pentru spa iile

comune (holuri, magazii, etc.), spa iile transformate în unit i parc ri subterane.

Pentru spa iile destinate locuin elor trebuie instalate detectoare autonome pentru zonele cu destina ia buc t rie sau central termic sau orice alt spa iu cu risc ridicat de incendiu.

Unitatea central trebuie s dispun de afi aj alfanumeric cu posibilitatea afi arii mesajelor i în limba român . Memoria de evenimente trebuie s permit stocarea a cel pu in 1000 de evenimente i va putea fi desc rcat sau citit pe afi ajul local.

Dac spa iul protejat este mai mare decât 1000 mp trebuie utilizate sisteme adresabile, care permit localizarea detectorului care a declan at alarma.

spa iul protejat are o arie mai mare decât 10000 mp sau mai mult de 1000 de elemente,

Dac

trebuie prev zut un sistem de management controlat prin intermediul calculatorului, pentru a u ura identificarea zonei alarmate.

calculatorului, pentru a u ura identificarea zonei alarmate. Dac se folosesc mai multe unit i centrale,
calculatorului, pentru a u ura identificarea zonei alarmate. Dac se folosesc mai multe unit i centrale,
calculatorului, pentru a u ura identificarea zonei alarmate. Dac se folosesc mai multe unit i centrale,
calculatorului, pentru a u ura identificarea zonei alarmate. Dac se folosesc mai multe unit i centrale,
calculatorului, pentru a u ura identificarea zonei alarmate. Dac se folosesc mai multe unit i centrale,
calculatorului, pentru a u ura identificarea zonei alarmate. Dac se folosesc mai multe unit i centrale,
calculatorului, pentru a u ura identificarea zonei alarmate. Dac se folosesc mai multe unit i centrale,
calculatorului, pentru a u ura identificarea zonei alarmate. Dac se folosesc mai multe unit i centrale,
calculatorului, pentru a u ura identificarea zonei alarmate. Dac se folosesc mai multe unit i centrale,
calculatorului, pentru a u ura identificarea zonei alarmate. Dac se folosesc mai multe unit i centrale,
calculatorului, pentru a u ura identificarea zonei alarmate. Dac se folosesc mai multe unit i centrale,
calculatorului, pentru a u ura identificarea zonei alarmate. Dac se folosesc mai multe unit i centrale,
calculatorului, pentru a u ura identificarea zonei alarmate. Dac se folosesc mai multe unit i centrale,

Dac se folosesc mai multe unit i centrale, acestea vor fi conectate în re ea, pentru o tratare unitar a sistemului. Interconectarea unit ilor centrale se va face redundant, pentru a preveni pierderea comunica iei în cazul unui defect de cablu. Cablul de interconectare trebuie s fie de tip E30, care s permit func ionarea normal cel pu in 30 de minute în condi ii de incendiu.

normal cel pu in 30 de minute în condi ii de incendiu. 3.1.1 ELEMENTE COMPONENTE Un
normal cel pu in 30 de minute în condi ii de incendiu. 3.1.1 ELEMENTE COMPONENTE Un
normal cel pu in 30 de minute în condi ii de incendiu. 3.1.1 ELEMENTE COMPONENTE Un
normal cel pu in 30 de minute în condi ii de incendiu. 3.1.1 ELEMENTE COMPONENTE Un
normal cel pu in 30 de minute în condi ii de incendiu. 3.1.1 ELEMENTE COMPONENTE Un
normal cel pu in 30 de minute în condi ii de incendiu. 3.1.1 ELEMENTE COMPONENTE Un
normal cel pu in 30 de minute în condi ii de incendiu. 3.1.1 ELEMENTE COMPONENTE Un

3.1.1 ELEMENTE COMPONENTE

Un sistem de detec ie elemente:

3.1.1 ELEMENTE COMPONENTE Un sistem de detec ie elemente: i semnalizare a incendiilor poate avea în

i semnalizare a incendiilor poate avea în componen

ELEMENTE COMPONENTE Un sistem de detec ie elemente: i semnalizare a incendiilor poate avea în componen

urm toarele

ELEMENTE COMPONENTE Un sistem de detec ie elemente: i semnalizare a incendiilor poate avea în componen

8

echipament de control i semnalizare (ECS) : component a unui sistem de detec ie i

alarm la incendiu prin intermediul c reia pot fi alimentate cu energie i controlate alte

componente i care

1.

alimentate cu energie i controlate alte componente i care 1. a. este utilizat pentru: recep iona
alimentate cu energie i controlate alte componente i care 1. a. este utilizat pentru: recep iona
alimentate cu energie i controlate alte componente i care 1. a. este utilizat pentru: recep iona
alimentate cu energie i controlate alte componente i care 1. a. este utilizat pentru: recep iona

a. este utilizat

i controlate alte componente i care 1. a. este utilizat pentru: recep iona semnale de la

pentru:

recep iona semnale de la detectoarele conectate;a

a

 

determina dacindica o asemenea condi ie de alarm a a aceste semnale corespund unei condi ii

indica o asemenea condi ie de alarmdetermina dac a a aceste semnale corespund unei condi ii de alarm ; audibil i vizibil;

a

a

determina dac indica o asemenea condi ie de alarm a a aceste semnale corespund unei condi

aceste semnale corespund unei condi ii de alarm ;

determina dac indica o asemenea condi ie de alarm a a aceste semnale corespund unei condi
determina dac indica o asemenea condi ie de alarm a a aceste semnale corespund unei condi

audibil i vizibil;

indica locul pericolului;a

a

înregistra daca este posibil oricare din aceste informa ii;

a

înregistra dac a este posibil oricare din aceste informa ii;

este posibil oricare din aceste informa ii;

 

b. este utilizat pentru monitorizarea func ion rii corecte a sistemului i a da avertiz ri audibile i vizibile pentru orice defect (de exemplu: scurtcircuit, rupere linie sau defect în alimentarea cu energie).

c. dac

rupere linie sau defect în alimentarea cu energie). c. dac se cere, este capabil s transmit
rupere linie sau defect în alimentarea cu energie). c. dac se cere, este capabil s transmit
rupere linie sau defect în alimentarea cu energie). c. dac se cere, este capabil s transmit

se cere, este capabil s transmit

cu energie). c. dac se cere, este capabil s transmit semnalul de alarm incendiu, de exemplu:
cu energie). c. dac se cere, este capabil s transmit semnalul de alarm incendiu, de exemplu:

semnalul de alarmcu energie). c. dac se cere, este capabil s transmit incendiu, de exemplu: la dispozitivele de

c. dac se cere, este capabil s transmit semnalul de alarm incendiu, de exemplu: la dispozitivele

incendiu, de exemplu:

la dispozitivele de alarm incendiu sonore sau optice;capabil s transmit semnalul de alarm incendiu, de exemplu: spre echipamentul de transmisie a alarmei de

spre echipamentul de transmisie a alarmei de incendiu la serviciul de pompieri;la dispozitivele de alarm incendiu sonore sau optice; spre echipamentul de comand a protec iei automate

spre echipamentul de comand a protec iei automate la un echipament automat de stingere a incendiului.transmisie a alarmei de incendiu la serviciul de pompieri; 2. dispozitiv de alarm la incendiu :

automate la un echipament automat de stingere a incendiului. 2. dispozitiv de alarm la incendiu :
automate la un echipament automat de stingere a incendiului. 2. dispozitiv de alarm la incendiu :

2.

dispozitiv de alarm

la incendiu : component

la incendiu: component

2. dispozitiv de alarm la incendiu : component a sistemului de alarm incendiu neinclus

a sistemului de alarm

2. dispozitiv de alarm la incendiu : component a sistemului de alarm incendiu neinclus

incendiu neinclus

2. dispozitiv de alarm la incendiu : component a sistemului de alarm incendiu neinclus

în

echipamentul de control

i semnalizare. Este utilizat pentru a comanda un dispozitiv de

avertizare incendiu, de exemplu o siren

3. declan ator manual de alarm : este utilizat pentru semnalizarea manual

4. dispozitiv de transmisie alarm la incendiu: echipament intermediar care transmite un

semnal de alarm de la un echipament de control i semnalizare la o sta ie de recep ie a alarmei.

de control i semnalizare la o sta ie de recep ie a alarmei. sau un semnalizator

sau un semnalizator optic.

o sta ie de recep ie a alarmei. sau un semnalizator optic. a unei alarme. 5.
o sta ie de recep ie a alarmei. sau un semnalizator optic. a unei alarme. 5.
o sta ie de recep ie a alarmei. sau un semnalizator optic. a unei alarme. 5.

a unei alarme.

ie a alarmei. sau un semnalizator optic. a unei alarme. 5. sta ie de recep ie

5.

sta ie de recep ie alarm

la incendiu: sta ie de la care pot fi ini iate în orice moment

m

suri necesare de protec ie la incendiu
suri necesare de protec ie la incendiu

suri necesare de protec ie la incendiu

i de interven ie la incendiu.

6.

sistem de comand a sistemelor automate de interven ie împotriva incendiului: un

sistem de comand a sistemelor automate de interven ie împotriva incendiului : un

dispozitiv automat folosit pentru ac ionarea unui echipament automat de protec ie împotriva incendiului, dup recep ia unui semnal de la echipamentul de control i semnalizare.

7. echipament de protec ie împotriva incendiului: echipament automat de control

i de

interven ie împotriva incendiului, de exemplu o instala ie de stingere.

8. dispozitiv de transmisie semnal de defect: echipament intermediar care transmite un

semnal de defect de la echipamentul de control

i semnalizare la o sta ie de recep ie semnal

de control i semnalizare la o sta ie de recep ie semnal de defect. 9. sta

de

defect.

9.

sta ie de recep ie semnal de defect: un centru de la care pot fi ini iate m surile corective

sta ie de recep ie semnal de defect : un centru de la care pot fi

necesare.

9

echipament de alimentare cu energie: alimenteaz cu energie echipamentul de control

i semnalizare i acele componente alimentate cu energie de echipamentul de control i

semnalizare. Echipamentul de alimentare cu energie poate include multiple surse de alimentare (de exemplu surs principal -re ea i surs de rezerv ).

11. elemente pentru conectare: toate elementele care formeaz

componente ale unui sistem de detectare i de alarm

12.

alimentare cu energie i alarm , proiectat pentru declan area unei alarme de incendiu în

dispozitiv autonom de alarmare la fum: con ine elemente de detectare a fumului,

10.

la fum : con ine elemente de detectare a fumului, 10. leg turile între diferitele incendiu.
la fum : con ine elemente de detectare a fumului, 10. leg turile între diferitele incendiu.
la fum : con ine elemente de detectare a fumului, 10. leg turile între diferitele incendiu.
la fum : con ine elemente de detectare a fumului, 10. leg turile între diferitele incendiu.
la fum : con ine elemente de detectare a fumului, 10. leg turile între diferitele incendiu.
la fum : con ine elemente de detectare a fumului, 10. leg turile între diferitele incendiu.
la fum : con ine elemente de detectare a fumului, 10. leg turile între diferitele incendiu.

leg turile între diferitele

de detectare a fumului, 10. leg turile între diferitele incendiu. aplica ii casnice. 3.1.2 C ILE
de detectare a fumului, 10. leg turile între diferitele incendiu. aplica ii casnice. 3.1.2 C ILE

incendiu.

a fumului, 10. leg turile între diferitele incendiu. aplica ii casnice. 3.1.2 C ILE DE TRANSMISIE
a fumului, 10. leg turile între diferitele incendiu. aplica ii casnice. 3.1.2 C ILE DE TRANSMISIE
aplica ii casnice. 3.1.2 C ILE DE TRANSMISIE
aplica ii casnice.
3.1.2 C ILE DE TRANSMISIE

Calea de transmisie reprezint suportul de transmisie a mesajelor i a comenzilor în cadrul unui sistem de detec ie i semnalizare incendiu. La o cale de transmisie poate fi conectat un num r maxim de 256 detectoare i dispozitive. Zona de acoperire maxim a unei c i de transmisie nu trebuie s dep easc 6000m 2 .

C

men ionate mai sus. În cazul în care c ile de transmisie sunt instalate pe post de bucle, vor fi utilizate cabluri separate pentru c ile de transmisie de intrare i ie ire.

ile de transmisie între ECHIPAMENTUL DE CONTROL I SEMNALIZARE (ECS)

i alte dispozitive de detec ie automat a incendiilor i sistemele de alarm i c ile de transmisie pentru verific rile echipamentelor de protec ie împotriva incendiilor (de exemplu sisteme de stingere a incendiilor, sisteme de evacuare a fumului, precum i dispozitive de alarmare împotriva incendiului i echipamente de detec ie a defectelor de func ionare ale programului) vor fi monitorizate i protejate în vederea p str rii caracteristicilor func ionale pentru o perioada de cel pu in 30 de minute în cazul unui incendiu.

C

ile de transmisie utilizate pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele

pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice
pentru func iile de control trebuie s întruneasc cerin ele 3.1.3. DOMENIU DE DETEC Zonele fizice

3.1.3. DOMENIU DE DETEC

Zonele fizice supravegheate vor constitui domenii singulare de detec ie. În cazul în care o

sau tavan fals, acestea vor fi asociate unor domenii proprii

înc pere dispune de podea dubl

IEunor domenii proprii înc pere dispune de podea dubl de detec ie. 3.1.4. SEC IUNEA DE

unor domenii proprii înc pere dispune de podea dubl IE de detec ie. 3.1.4. SEC IUNEA
unor domenii proprii înc pere dispune de podea dubl IE de detec ie. 3.1.4. SEC IUNEA
de detec ie. 3.1.4. SEC
de
detec ie.
3.1.4. SEC

IUNEA DE INCENDIU

Sec iunea de incendiu este o parte a cl dirii, separat de restul contruc iei prin mijloace specifice de protec ie împotriva incendiilor. În cazul apari iei unui incendiu, sec iunea se va închide pentru a preveni r spândirea focului în sec iunile de incendiu învecinate.

r spândirea focului în sec iunile de incendiu învecinate. 3.1.5. GRUP Grupa de detec ie este
r spândirea focului în sec iunile de incendiu învecinate. 3.1.5. GRUP Grupa de detec ie este
r spândirea focului în sec iunile de incendiu învecinate. 3.1.5. GRUP Grupa de detec ie este

3.1.5. GRUP

Grupa de detec ie este definit ca fiind asocierea unuia sau mai multor detectore, care dispune de afi are individual a mesajelor de alarm i a deranjamentelor. Într-o grup de incendiu vor fi asociate maxim 32 de detectoare automate sau 10 detectoare neautomate (butoane manuale).

de incendiu vor fi asociate maxim 32 de detectoare automate sau 10 detectoare neautomate (butoane manuale).

DE DETEC

de incendiu vor fi asociate maxim 32 de detectoare automate sau 10 detectoare neautomate (butoane manuale).
de incendiu vor fi asociate maxim 32 de detectoare automate sau 10 detectoare neautomate (butoane manuale).

IE

de incendiu vor fi asociate maxim 32 de detectoare automate sau 10 detectoare neautomate (butoane manuale).
de incendiu vor fi asociate maxim 32 de detectoare automate sau 10 detectoare neautomate (butoane manuale).
de incendiu vor fi asociate maxim 32 de detectoare automate sau 10 detectoare neautomate (butoane manuale).

10

3.2 PROIECTAREA SISTEMULUI

3.2.1. CERIN E GENERALE

3.2 PROIECTAREA SISTEMULUI 3.2.1. CERIN E GENERALE Toate dispozitivele conectate la sistem trebuie s fie testate

Toate dispozitivele conectate la sistem trebuie s fie testate i evaluate în conformitate cu EN54-13. Trebuie respectate toate restric iile referitoare la proiectarea i planul de montare a sistemului oferite în tema de proiect.

Documenta ia furnizat trebuie s reflecte orice limit ri observate pe parcursul evalu rii sau test rii cerute de EN54-13.

Zonele care trebuie supravegheate:

rii cerute de EN54-13. Zonele care trebuie supravegheate: incintele lifturilor, ale dispozitivelor de transport i
rii cerute de EN54-13. Zonele care trebuie supravegheate: incintele lifturilor, ale dispozitivelor de transport i
rii cerute de EN54-13. Zonele care trebuie supravegheate: incintele lifturilor, ale dispozitivelor de transport i
rii cerute de EN54-13. Zonele care trebuie supravegheate: incintele lifturilor, ale dispozitivelor de transport i
rii cerute de EN54-13. Zonele care trebuie supravegheate: incintele lifturilor, ale dispozitivelor de transport i
rii cerute de EN54-13. Zonele care trebuie supravegheate: incintele lifturilor, ale dispozitivelor de transport i

incintele lifturilor, ale dispozitivelor de transport i transmisie;rii cerute de EN54-13. Zonele care trebuie supravegheate: canalele i pu urile de cabluri; instala iile

canalele i pu urile de cabluri;lifturilor, ale dispozitivelor de transport i transmisie; instala iile de climatizare, de aerisire i de ventila

instala iile de climatizare, de aerisire i de ventila ie, precum i canalele de admisie i evacuare a aerului;de transport i transmisie; canalele i pu urile de cabluri; canalele i pu urile pentru materiale

ie, precum i canalele de admisie i evacuare a aerului; canalele i pu urile pentru materiale

canalele i pu urile pentru materiale i de euri, precum i incintele de colectare ale acestora;ie, precum i canalele de admisie i evacuare a aerului; spa iile de depozitare; spa iile

i de euri, precum i incintele de colectare ale acestora; spa iile de depozitare; spa iile

spa iile de depozitare;

spa iile delimitate de tavanele false i de podelele tehnice;

spa iile delimitate de tavanele false i de podelele tehnice; p r i ale incintelor în

p r i ale incintelor în care marginea superioar tavan.

se apropie la mai mult de 0.5 m de

Zonele exceptate de la supraveghere:

spa iile sociale (du uri, toalete, etc.) dac în aceste incinte nu se depoziteaz materiale sau de euri care pot determina apari ia unui incendiu ins nu i zonele comune de acces ale acestor spa ii sociale;la mai mult de 0.5 m de Zonele exceptate de la supraveghere: ad posturi care nu

ad posturi care nu sunt utilizate;ins nu i zonele comune de acces ale acestor spa ii sociale; rampe de înc rcare

rampe de înc rcare aflate în spa ii deschise;acestor spa ii sociale; ad posturi care nu sunt utilizate; spa iile delimitate de tavane false

spa iile delimitate de tavane false sau podele tehnice dac sunt îndeplinite toate condi iile de mai jos:utilizate; rampe de înc rcare aflate în spa ii deschise; spa iile delimitate trebuie s nu

tehnice dac sunt îndeplinite toate condi iile de mai jos: spa iile delimitate trebuie s nu
tehnice dac sunt îndeplinite toate condi iile de mai jos: spa iile delimitate trebuie s nu
tehnice dac sunt îndeplinite toate condi iile de mai jos: spa iile delimitate trebuie s nu
tehnice dac sunt îndeplinite toate condi iile de mai jos: spa iile delimitate trebuie s nu
tehnice dac sunt îndeplinite toate condi iile de mai jos: spa iile delimitate trebuie s nu
tehnice dac sunt îndeplinite toate condi iile de mai jos: spa iile delimitate trebuie s nu
tehnice dac sunt îndeplinite toate condi iile de mai jos: spa iile delimitate trebuie s nu
tehnice dac sunt îndeplinite toate condi iile de mai jos: spa iile delimitate trebuie s nu

spa iile delimitate trebuie stehnice dac sunt îndeplinite toate condi iile de mai jos: nu trebuie s ale iluminatului de

nu trebuie stoate condi iile de mai jos: spa iile delimitate trebuie s ale iluminatului de siguran aib

ale iluminatului de siguran

aibtrebuie s nu trebuie s ale iluminatului de siguran o înal ime mai mic de 0.8

trebuie s nu trebuie s ale iluminatului de siguran aib o înal ime mai mic de

o înal ime mai mic

s ale iluminatului de siguran aib o înal ime mai mic de 0.8 m; existe conexiuni

de 0.8 m;

iluminatului de siguran aib o înal ime mai mic de 0.8 m; existe conexiuni ale sistemelor

existe conexiuni ale sistemelor de securitate (de exemplu

m; existe conexiuni ale sistemelor de securitate (de exemplu , echipamente de alarmare vocal , etc.);

, echipamente de alarmare vocal , etc.);

(de exemplu , echipamente de alarmare vocal , etc.); alte zone mici, neglijabile din punctul de

alte zone mici, neglijabile din punctul de vedere al înc rc rii termice în caz de incendiu.(de exemplu , echipamente de alarmare vocal , etc.); 3.2.2. ALOCAREA ZONELOR DE STINGERE LA C

de vedere al înc rc rii termice în caz de incendiu. 3.2.2. ALOCAREA ZONELOR DE STINGERE
de vedere al înc rc rii termice în caz de incendiu. 3.2.2. ALOCAREA ZONELOR DE STINGERE

3.2.2. ALOCAREA ZONELOR DE STINGERE LA C ILE DE TRANSMISIE

În cazul utiliz rii unui echipament de control a sistemelor de stingere a incendiilor, vor fi asigurate urm toarele:

de stingere a incendiilor, vor fi asigurate urm toarele: centralele trebuie s se vor utiliza centrale
de stingere a incendiilor, vor fi asigurate urm toarele: centralele trebuie s se vor utiliza centrale

centralele trebuie sde stingere a incendiilor, vor fi asigurate urm toarele: se vor utiliza centrale cu una sau

se vor utiliza centrale cu una sau mai multe zone de stingere dotate cu microprocesor,vor fi asigurate urm toarele: centralele trebuie s fie conforme cu BS EN 12094-1:2003; memorie de

una sau mai multe zone de stingere dotate cu microprocesor, fie conforme cu BS EN 12094-1:2003;

fie conforme cu BS EN 12094-1:2003;

memorie de evenimente care poate fi desc rcat

fie conforme cu BS EN 12094-1:2003; memorie de evenimente care poate fi desc rcat sau citit
fie conforme cu BS EN 12094-1:2003; memorie de evenimente care poate fi desc rcat sau citit

sau citit

fie conforme cu BS EN 12094-1:2003; memorie de evenimente care poate fi desc rcat sau citit

de la panoul central;

11

centralele trebuie sa dispun de afi aj alfanumeric;liniile de monitorizare line); în cazul defectelor sau al avariilor func ionale la un element

liniile de monitorizare line);centralele trebuie sa dispun de afi aj alfanumeric; în cazul defectelor sau al avariilor func ionale

în cazul defectelor sau al avariilor func ionale la un element component, doar o zon de stingere nu va putea fi controlat ;dispun de afi aj alfanumeric; liniile de monitorizare line); când activarea sistemelor de stingere a incendiilor

când activarea sistemelor de stingere a incendiilor poate pune în pericol persoane în zona protejat , se vor lua m suri de protec ie a personalului în cazul activ rii sistemului de stingere, atât în cazul alarmelor reale cât i în cazul alarmelor false.component, doar o zon de stingere nu va putea fi controlat ; i comand vor fi

în cazul alarmelor reale cât i în cazul alarmelor false. i comand vor fi monitorizate cu

i comand

alarmelor reale cât i în cazul alarmelor false. i comand vor fi monitorizate cu rezisten e
alarmelor reale cât i în cazul alarmelor false. i comand vor fi monitorizate cu rezisten e
alarmelor reale cât i în cazul alarmelor false. i comand vor fi monitorizate cu rezisten e

vor fi monitorizate cu rezisten e EOL (end-of-

i comand vor fi monitorizate cu rezisten e EOL (end-of- 3.2.3. EFECTELE AVARIILOR 3.2.3.1. LIMITAREA EFECTELOR
i comand vor fi monitorizate cu rezisten e EOL (end-of- 3.2.3. EFECTELE AVARIILOR 3.2.3.1. LIMITAREA EFECTELOR
i comand vor fi monitorizate cu rezisten e EOL (end-of- 3.2.3. EFECTELE AVARIILOR 3.2.3.1. LIMITAREA EFECTELOR

3.2.3. EFECTELE AVARIILOR

3.2.3.1. LIMITAREA EFECTELOR AVARIILOR

Proiectarea sistemului trebuie efectuat în a a fel încât avariile pe c ile de transmisie s nu determine întreruperea comunic rii cu sistemele de semnalizare, comand i control.

comunic rii cu sistemele de semnalizare, comand i control. 3.2.3.1.1 AVARIE LA O CALE DE TRANSMISIE
comunic rii cu sistemele de semnalizare, comand i control. 3.2.3.1.1 AVARIE LA O CALE DE TRANSMISIE
comunic rii cu sistemele de semnalizare, comand i control. 3.2.3.1.1 AVARIE LA O CALE DE TRANSMISIE
comunic rii cu sistemele de semnalizare, comand i control. 3.2.3.1.1 AVARIE LA O CALE DE TRANSMISIE

3.2.3.1.1 AVARIE LA O CALE DE TRANSMISIE

Proiectul va fi f cut astfel încât o avarie (scurt-circuit sau circuit deschis al unei c i de transmisie sau o defec iune a unui detector sau declan ator manual de alarm ) nu va provoca pierderea a mai mult de o zon de detec ie, cu o suprafa maxim de 1600m 2 sau 32 de detectoare automate sau 10 declan atoare manuale de alarm sau o zon de stingere.

Sistemul trebuie s fie proiectat astfel încât dou avarii în orice circuit individual s nu poat anula protec ia de pe o suprafa mai mare de 6000m 2 . În cazul în care sistemul are în componen mai multe compartimente de incendiu, dou avarii în orice circuit individual nu vor anula mai mult de 5 compartimente de incendiu.

sau ale modulelor de

Avariile ap rute pe circuitele de intrare/ie ire ale modulelor de interfa control nu vor afecta calea de transmisie.

de interfa control nu vor afecta calea de transmisie. 3.2.3.1.2. AVARIE LA O UNITATE CENTRAL SISTEM)
de interfa control nu vor afecta calea de transmisie. 3.2.3.1.2. AVARIE LA O UNITATE CENTRAL SISTEM)
de interfa control nu vor afecta calea de transmisie. 3.2.3.1.2. AVARIE LA O UNITATE CENTRAL SISTEM)
de interfa control nu vor afecta calea de transmisie. 3.2.3.1.2. AVARIE LA O UNITATE CENTRAL SISTEM)
de interfa control nu vor afecta calea de transmisie. 3.2.3.1.2. AVARIE LA O UNITATE CENTRAL SISTEM)
de interfa control nu vor afecta calea de transmisie. 3.2.3.1.2. AVARIE LA O UNITATE CENTRAL SISTEM)
de interfa control nu vor afecta calea de transmisie. 3.2.3.1.2. AVARIE LA O UNITATE CENTRAL SISTEM)
de interfa control nu vor afecta calea de transmisie. 3.2.3.1.2. AVARIE LA O UNITATE CENTRAL SISTEM)
de interfa control nu vor afecta calea de transmisie. 3.2.3.1.2. AVARIE LA O UNITATE CENTRAL SISTEM)
de interfa control nu vor afecta calea de transmisie. 3.2.3.1.2. AVARIE LA O UNITATE CENTRAL SISTEM)
de interfa control nu vor afecta calea de transmisie. 3.2.3.1.2. AVARIE LA O UNITATE CENTRAL SISTEM)
de interfa control nu vor afecta calea de transmisie. 3.2.3.1.2. AVARIE LA O UNITATE CENTRAL SISTEM)
de interfa control nu vor afecta calea de transmisie. 3.2.3.1.2. AVARIE LA O UNITATE CENTRAL SISTEM)
de interfa control nu vor afecta calea de transmisie. 3.2.3.1.2. AVARIE LA O UNITATE CENTRAL SISTEM)
de interfa control nu vor afecta calea de transmisie. 3.2.3.1.2. AVARIE LA O UNITATE CENTRAL SISTEM)

3.2.3.1.2. AVARIE LA O UNITATE CENTRAL SISTEM)

Unit ile centrale de de procesare, un concentrator sau un echipament de semnalizare i de control care sunt instalate in sisteme cu peste 512 detectoare, cu o întindere total de peste 6000m 2 trebuie sa aib un sistem redundant de procesare. Astfel, în cazul unei avarii la unitatea central de procesare, se asigur procesarea semnalelor recep ionate de la zonele de detec ie.

procesarea semnalelor recep ionate de la zonele de detec ie. DE PROCESARE (AVARIE DE Un indicator

DE PROCESARE (AVARIE DE

ionate de la zonele de detec ie. DE PROCESARE (AVARIE DE Un indicator optic al unui
ionate de la zonele de detec ie. DE PROCESARE (AVARIE DE Un indicator optic al unui
ionate de la zonele de detec ie. DE PROCESARE (AVARIE DE Un indicator optic al unui
ionate de la zonele de detec ie. DE PROCESARE (AVARIE DE Un indicator optic al unui
ionate de la zonele de detec ie. DE PROCESARE (AVARIE DE Un indicator optic al unui

Un indicator optic al unui indicator general de alarm i un indicator audio vor exprima starea alarmei. În cazul unei alarme trebuie s fie posibil operarea c ilor de transmisie c tre dispozitivele de alarm (cap. C din EN 54-1) i c tre echipamentul de dirijare a alarmei împotriva incendiilor (cap. E din EN 54-1).

de alarm (cap. C din EN 54-1) i c tre echipamentul de dirijare a alarmei împotriva
de alarm (cap. C din EN 54-1) i c tre echipamentul de dirijare a alarmei împotriva
de alarm (cap. C din EN 54-1) i c tre echipamentul de dirijare a alarmei împotriva
de alarm (cap. C din EN 54-1) i c tre echipamentul de dirijare a alarmei împotriva

12

În cazul în care unitatea central semnalizeze starea de alarm

cazul în care unitatea central semnalizeze starea de alarm func ioneaz în regim de avarie, aceasta

func ioneaz

în regim de avarie, aceasta va trebui sunitatea central semnalizeze starea de alarm func ioneaz 3.2.3.1.3 AVARIE LA UN AFI AJ ALFANUMERIC (ECHIPAMENT

alarm func ioneaz în regim de avarie, aceasta va trebui s 3.2.3.1.3 AVARIE LA UN AFI

3.2.3.1.3 AVARIE LA UN AFI AJ ALFANUMERIC (ECHIPAMENT PENTRU

MULTIPLE INDICA

Avaria la un afi aj alfanumeric poate afecta zonele de detec ie cu o întindere maxim de 6000m 2 dar care nu are mai mult de 512 detectoare.

Dac

de 512, atunci vor fi opera ionale m car:

detectoare. Dac de 512, atunci vor fi opera ionale m car: II) num rul de detectoare
detectoare. Dac de 512, atunci vor fi opera ionale m car: II) num rul de detectoare

II)

Dac de 512, atunci vor fi opera ionale m car: II) num rul de detectoare a
Dac de 512, atunci vor fi opera ionale m car: II) num rul de detectoare a

num rul de detectoare a c ror stare este afi at

m car: II) num rul de detectoare a c ror stare este afi at pe un
m car: II) num rul de detectoare a c ror stare este afi at pe un
m car: II) num rul de detectoare a c ror stare este afi at pe un

pe un afi aj alfanumeric este mai mare

un al doilea afi aj alfanumeric care are

un echipament de înregistrare cu citire rapid

i interfa

are un echipament de înregistrare cu citire rapid i interfa electronic , gata de operare sau

electronic , gata de operare sau

cu citire rapid i interfa electronic , gata de operare sau (ca o imprimant ). 3.2.3.2
cu citire rapid i interfa electronic , gata de operare sau (ca o imprimant ). 3.2.3.2

(ca o imprimant ).

interfa electronic , gata de operare sau (ca o imprimant ). 3.2.3.2 INDICAREA AVARIILOR Sistemul trebuie

3.2.3.2 INDICAREA AVARIILOR

Sistemul trebuie proiectat astfel încât s

deschis sau pentru un scurt-circuit la orice cablu de alimentare:

poatsau pentru un scurt-circuit la orice cablu de alimentare: fi oferit o indica ie a avariei

fi oferitpentru un scurt-circuit la orice cablu de alimentare: poat o indica ie a avariei pentru un

scurt-circuit la orice cablu de alimentare: poat fi oferit o indica ie a avariei pentru un

o indica ie a avariei pentru un circuit

detectoare sau declan ator manual de alarm

dispozitive de alarm

orice echipament subordonat care necesit

de alarm orice echipament subordonat care necesit o indicare a avariei. 3.2.4. ATMOSFER Atunci când este
de alarm orice echipament subordonat care necesit o indicare a avariei. 3.2.4. ATMOSFER Atunci când este
de alarm orice echipament subordonat care necesit o indicare a avariei. 3.2.4. ATMOSFER Atunci când este

o indicare a avariei.

3.2.4. ATMOSFER

Atunci când este necesar instalarea unui echipament de alarm împotriva incendiului, în zone care prezint un pericol poten ial de expozie a unui gaz combustibil, praf sau vapori, trebuie utilizat echipamentul certificat ca fiind potrivit în aceste scopuri i care respect normativele na ionale.

în aceste scopuri i care respect normativele na ionale. PERICULOAS În zonele cu atmosfere periculoase se

PERICULOAS

scopuri i care respect normativele na ionale. PERICULOAS În zonele cu atmosfere periculoase se aplic reguli
scopuri i care respect normativele na ionale. PERICULOAS În zonele cu atmosfere periculoase se aplic reguli
scopuri i care respect normativele na ionale. PERICULOAS În zonele cu atmosfere periculoase se aplic reguli
scopuri i care respect normativele na ionale. PERICULOAS În zonele cu atmosfere periculoase se aplic reguli
scopuri i care respect normativele na ionale. PERICULOAS În zonele cu atmosfere periculoase se aplic reguli

În zonele cu atmosfere periculoase se aplic reguli speciale de cablare, în conformitate cu normativele na ionale.

de cablare, în conformitate cu normativele na ionale. 3.2.5. ALARME FALSE Trebuie luate toate precau iile

3.2.5. ALARME FALSE

Trebuie luate toate precau iile posibile pentru a preveni alarmele false.

Este posibil ca parametri monitoriza i, de exemplu c ldur , fum, monoxid de carbon, radia ii

UV

Se va tine cont de toate posibilit ile de evitare a declan rii alarmei nedorite. Este bine s se

ile de evitare a declan rii alarmei nedorite. Este bine s se i IR s poat
ile de evitare a declan rii alarmei nedorite. Este bine s se i IR s poat
ile de evitare a declan rii alarmei nedorite. Este bine s se i IR s poat
ile de evitare a declan rii alarmei nedorite. Este bine s se i IR s poat

i IR s

evitare a declan rii alarmei nedorite. Este bine s se i IR s poat provoca alarme

poat

provoca alarme nedorite.a declan rii alarmei nedorite. Este bine s se i IR s poat ina cont de

Este bine s se i IR s poat provoca alarme nedorite. ina cont de exemplu de

ina cont de exemplu de condi iile de mediu, utilizarea zonelor, posibilul risc de incendiu i posibilitatea r spândirii sale. Înaintea stabilirii nivelelor de sensibilitate men ionate mai sus va trebui m surat i nivelul de perturbatii, dac este necesar.

Va fi aplicat cel pu in una dintre aceste metode:

mai sus va trebui m surat i nivelul de perturbatii, dac este necesar. Va fi aplicat
mai sus va trebui m surat i nivelul de perturbatii, dac este necesar. Va fi aplicat
mai sus va trebui m surat i nivelul de perturbatii, dac este necesar. Va fi aplicat

13

Alegerea corect a detectorului;Alegerea unei sensibilit i asem n toare pentru detectoare(dac este posibil); Integrarea a mai mult

Alegerea unei sensibilit i asem n toare pentru detectoare(dac este posibil);Alegerea corect a detectorului; Integrarea a mai mult de o valoare de prag. Aceasta va permite

Integrarea a mai mult de o valoare de prag. Aceasta va permite etape separate de non alarm , pre-alarm i alarm ;i asem n toare pentru detectoare(dac este posibil); Alegerea algoritmilor potrivi i pentru procesul de luare

va permite etape separate de non alarm , pre-alarm i alarm ; Alegerea algoritmilor potrivi i
va permite etape separate de non alarm , pre-alarm i alarm ; Alegerea algoritmilor potrivi i
va permite etape separate de non alarm , pre-alarm i alarm ; Alegerea algoritmilor potrivi i
va permite etape separate de non alarm , pre-alarm i alarm ; Alegerea algoritmilor potrivi i
va permite etape separate de non alarm , pre-alarm i alarm ; Alegerea algoritmilor potrivi i
va permite etape separate de non alarm , pre-alarm i alarm ; Alegerea algoritmilor potrivi i
va permite etape separate de non alarm , pre-alarm i alarm ; Alegerea algoritmilor potrivi i

Alegerea algoritmilor potrivi i pentru procesul de luare a deciziei in sistemele controlate cu software.va permite etape separate de non alarm , pre-alarm i alarm ; Utilizarea in acelasi dispozitiv

Utilizarea in acelasi dispozitiv de detec ie a doi sau mai mul i parametri împotriva incendiilor. Utilizarea unui dispozitiv multisenzor poate rezulta în sc derea sensibilit ii pentru fiecare senzor.de luare a deciziei in sistemele controlate cu software. Proiectarea instala iei cu dubla inciden a

Proiectarea instala iei cu dubla inciden a detect rii (dependen de grup dublu sau detector dublu). Posibilitatea de întârziere a transmisiei semnalului alarmei împotriva incendiilor c tre un centru cu comand de la distan . În acest caz, vor fi întrunite urm toarele cerin e: (figura 2) Dac este prezent personal de specialitate, se poate prevedea o perioad de 10 secunde;rezulta în sc derea sensibilit ii pentru fiecare senzor. Sistemul va a tepta 30 secunde confirmarea

de specialitate, se poate prevedea o perioad de 10 secunde; Sistemul va a tepta 30 secunde
de specialitate, se poate prevedea o perioad de 10 secunde; Sistemul va a tepta 30 secunde
de specialitate, se poate prevedea o perioad de 10 secunde; Sistemul va a tepta 30 secunde
de specialitate, se poate prevedea o perioad de 10 secunde; Sistemul va a tepta 30 secunde
de specialitate, se poate prevedea o perioad de 10 secunde; Sistemul va a tepta 30 secunde
de specialitate, se poate prevedea o perioad de 10 secunde; Sistemul va a tepta 30 secunde
de specialitate, se poate prevedea o perioad de 10 secunde; Sistemul va a tepta 30 secunde
de specialitate, se poate prevedea o perioad de 10 secunde; Sistemul va a tepta 30 secunde
de specialitate, se poate prevedea o perioad de 10 secunde; Sistemul va a tepta 30 secunde
de specialitate, se poate prevedea o perioad de 10 secunde; Sistemul va a tepta 30 secunde
de specialitate, se poate prevedea o perioad de 10 secunde; Sistemul va a tepta 30 secunde
Sistemul va a tepta 30 secunde confirmarea semnalului de alarm ; F r confirmare, semnalul
Sistemul va a tepta 30 secunde confirmarea semnalului de alarm ; F r confirmare, semnalul

Sistemul va a tepta 30 secunde confirmarea semnalului de alarm ; F r confirmare, semnalul de alarm va fi transmis dup 30 secunde; (figura 1)

30 secunde confirmarea semnalului de alarm ; F r confirmare, semnalul de alarm va fi transmis
30 secunde confirmarea semnalului de alarm ; F r confirmare, semnalul de alarm va fi transmis
30 secunde confirmarea semnalului de alarm ; F r confirmare, semnalul de alarm va fi transmis
30 secunde confirmarea semnalului de alarm ; F r confirmare, semnalul de alarm va fi transmis
30 secunde confirmarea semnalului de alarm ; F r confirmare, semnalul de alarm va fi transmis

In functie de procesul care se declan eaz în caz de incendiu, dimensiunea cl dirii, timpul de sosire al pompierilor, un timp minim de investigare (T2) de 3 minute poate fi acceptat dup confirmarea sistemului de alarm ; (figura 1)semnalul de alarm va fi transmis dup 30 secunde; (figura 1) Recep ia altor semnale de

Recep ia altor semnale de alarm pe parcursul timpului de investigare, va activa echipamentul de semnalizare a alarmei împotriva incendiului f r întârziere.fi acceptat dup confirmarea sistemului de alarm ; (figura 1) Setarea "transmisiei întârziate" va putea fi

Setarea "transmisiei întârziate" va putea fi efectuat doar manual, dezactivarea va putea fi setat automat. Scoaterea din func iune va putea fi efectuat de asemenea manual.a alarmei împotriva incendiului f r întârziere. "Transmisia întârziat " nu este permis la alarmele

"Transmisia întârziat " nu este permis la alarmele primite de la declan atoarele manuale de alarm .din func iune va putea fi efectuat de asemenea manual. Detectoarele de c ldur nu vor

Detectoarele de c ldur nu vor fi instalate acolo unde temperatura ambiant , din cauza surselor de c ldur naturale sau opera ionale, poate ajunge la niveluri unde apare un risc de declan are neinten ionat a detectoarelor.

apare un risc de declan are neinten ionat a detectoarelor. Atunci când detectoarele de fum sunt
apare un risc de declan are neinten ionat a detectoarelor. Atunci când detectoarele de fum sunt
apare un risc de declan are neinten ionat a detectoarelor. Atunci când detectoarele de fum sunt
apare un risc de declan are neinten ionat a detectoarelor. Atunci când detectoarele de fum sunt
apare un risc de declan are neinten ionat a detectoarelor. Atunci când detectoarele de fum sunt
apare un risc de declan are neinten ionat a detectoarelor. Atunci când detectoarele de fum sunt
apare un risc de declan are neinten ionat a detectoarelor. Atunci când detectoarele de fum sunt
apare un risc de declan are neinten ionat a detectoarelor. Atunci când detectoarele de fum sunt
apare un risc de declan are neinten ionat a detectoarelor. Atunci când detectoarele de fum sunt
apare un risc de declan are neinten ionat a detectoarelor. Atunci când detectoarele de fum sunt
apare un risc de declan are neinten ionat a detectoarelor. Atunci când detectoarele de fum sunt
apare un risc de declan are neinten ionat a detectoarelor. Atunci când detectoarele de fum sunt
apare un risc de declan are neinten ionat a detectoarelor. Atunci când detectoarele de fum sunt
apare un risc de declan are neinten ionat a detectoarelor. Atunci când detectoarele de fum sunt
apare un risc de declan are neinten ionat a detectoarelor. Atunci când detectoarele de fum sunt
apare un risc de declan are neinten ionat a detectoarelor. Atunci când detectoarele de fum sunt

Atunci când detectoarele de fum sunt instalate în camere joase, (cu o în l ime mai mic

m) trebuie luate m suri pentru prevenirea declan

de 3ime mai mic m) trebuie luate m suri pentru prevenirea declan rii detectoarelor la, de exemplu,

rii detectoarelor la, de exemplu, fumul demic m) trebuie luate m suri pentru prevenirea declan de 3 igar , procesele de lucru,etc

declan de 3 rii detectoarelor la, de exemplu, fumul de igar , procesele de lucru,etc Pot
declan de 3 rii detectoarelor la, de exemplu, fumul de igar , procesele de lucru,etc Pot

igar , procesele de lucru,etc

la, de exemplu, fumul de igar , procesele de lucru,etc Pot fi introduse urm toarele m

Pot fi introduse urm toarele m suri:

procesele de lucru,etc Pot fi introduse urm toarele m suri: evitarea pozi ion rii detectoarelor lâng
procesele de lucru,etc Pot fi introduse urm toarele m suri: evitarea pozi ion rii detectoarelor lâng

evitarea pozi ion rii detectoarelor lângprocesele de lucru,etc Pot fi introduse urm toarele m suri: interzicerea fumatului; înlocuirea detectoarelor de fum

interzicerea fumatului;toarele m suri: evitarea pozi ion rii detectoarelor lâng înlocuirea detectoarelor de fum cu cele de

înlocuirea detectoarelor de fum cu cele de c ldur ;pozi ion rii detectoarelor lâng interzicerea fumatului; condi ionarea declan rii alarmei de intrarea în starea

condi ionarea declan rii alarmei de intrarea în starea de alarm a dou zone diferite sau a dou detectoare din aceea i zon de detec ie.lâng interzicerea fumatului; înlocuirea detectoarelor de fum cu cele de c ldur ; surse probabile de

în starea de alarm a dou zone diferite sau a dou detectoare din aceea i zon

surse probabile de fum;rii alarmei de intrarea în starea de alarm a dou zone diferite sau a dou detectoare

în starea de alarm a dou zone diferite sau a dou detectoare din aceea i zon
în starea de alarm a dou zone diferite sau a dou detectoare din aceea i zon
în starea de alarm a dou zone diferite sau a dou detectoare din aceea i zon
în starea de alarm a dou zone diferite sau a dou detectoare din aceea i zon
în starea de alarm a dou zone diferite sau a dou detectoare din aceea i zon
în starea de alarm a dou zone diferite sau a dou detectoare din aceea i zon

14

FIGURA 1 Organigrama alarma incendiu 15

FIGURA 1 Organigrama alarma incendiu

15

În camerele cu un puternic curent de aer, exist riscul ca praful s se a eze pe detectoare i s provoace o alarm fals . În astfel de cazuri, instalarea, de exemplu a unui scut de protec ie special va proteja detectoarele.

Toate dispozitivele utilizate în sistemele de detec ie vor avea protec ie EMC potrivit pentru a evita alarmele false cauzate de interferen ele electromagnetice.

alarmele false cauzate de interferen ele electromagnetice. 3.3 ZONE 3.3.1 GENERALIT I Împ r irea cl
alarmele false cauzate de interferen ele electromagnetice. 3.3 ZONE 3.3.1 GENERALIT I Împ r irea cl
alarmele false cauzate de interferen ele electromagnetice. 3.3 ZONE 3.3.1 GENERALIT I Împ r irea cl
alarmele false cauzate de interferen ele electromagnetice. 3.3 ZONE 3.3.1 GENERALIT I Împ r irea cl
alarmele false cauzate de interferen ele electromagnetice. 3.3 ZONE 3.3.1 GENERALIT I Împ r irea cl
alarmele false cauzate de interferen ele electromagnetice. 3.3 ZONE 3.3.1 GENERALIT I Împ r irea cl

3.3 ZONE

3.3.1 GENERALIT I

interferen ele electromagnetice. 3.3 ZONE 3.3.1 GENERALIT I Împ r irea cl dirii în zone de

Împ r irea cl dirii în zone de detec ie i de alarm (Figura 2) trebuie s îndeplineasc cerin ele procesului care se declan eaz în caz de incendiu.

cerin ele procesului care se declan eaz în caz de incendiu. 3.3.2 ZONE DE DETEC IE
cerin ele procesului care se declan eaz în caz de incendiu. 3.3.2 ZONE DE DETEC IE
cerin ele procesului care se declan eaz în caz de incendiu. 3.3.2 ZONE DE DETEC IE
cerin ele procesului care se declan eaz în caz de incendiu. 3.3.2 ZONE DE DETEC IE
cerin ele procesului care se declan eaz în caz de incendiu. 3.3.2 ZONE DE DETEC IE
cerin ele procesului care se declan eaz în caz de incendiu. 3.3.2 ZONE DE DETEC IE

3.3.2 ZONE DE DETEC IE

Cl direa se împarte în zone de detec ie astfel încât locul alarmei originale s fie u or determinat din indica iile oferite de echipamentul de semnalizare. Trebuie elaborate dispozi ii pentru identificarea semnalelor declansatoarelor manuale de alarma, pentru a fi prevenite indica iile gre ite.

Împ r irea trebuie s in cont de planul intern al cl dirii, orice dificult i posibile de cercetare sau mi care, asezarea zonelor de alarm i prezen a altor pericole speciale. Trebuie acordat o aten ie special în zonele în care sistemul de detec ie a incendiilor este utilizat pentru a ini ia alte sisteme de protec ie împotriva incendiilor.

Restric ii în ceea ce prive te zonele de detec ie:

Restric ii în ceea ce prive te zonele de detec ie: suprafa a unei singure zone
Restric ii în ceea ce prive te zonele de detec ie: suprafa a unei singure zone
Restric ii în ceea ce prive te zonele de detec ie: suprafa a unei singure zone
Restric ii în ceea ce prive te zonele de detec ie: suprafa a unei singure zone
Restric ii în ceea ce prive te zonele de detec ie: suprafa a unei singure zone
Restric ii în ceea ce prive te zonele de detec ie: suprafa a unei singure zone
Restric ii în ceea ce prive te zonele de detec ie: suprafa a unei singure zone
Restric ii în ceea ce prive te zonele de detec ie: suprafa a unei singure zone
Restric ii în ceea ce prive te zonele de detec ie: suprafa a unei singure zone
Restric ii în ceea ce prive te zonele de detec ie: suprafa a unei singure zone
Restric ii în ceea ce prive te zonele de detec ie: suprafa a unei singure zone
Restric ii în ceea ce prive te zonele de detec ie: suprafa a unei singure zone

suprafa a unei singure zone de detec ie, într-un compartiment deschis sau neîmp r it, nu va dep i 1600m 2 .

în zone

a zonelor de detec ie

de detec ie. Operarea unui detector va permite o localizare clar afectate.

zonele de detec ie vor fi definite într-o manier care s permit stabilirea rapid i clar a originii declan rii.unui detector va permite o localizare clar afectate. dac suprafa a care trebuie monitorizat dep e

daccare s permit stabilirea rapid i clar a originii declan rii. suprafa a care trebuie monitorizat

s permit stabilirea rapid i clar a originii declan rii. dac suprafa a care trebuie monitorizat
s permit stabilirea rapid i clar a originii declan rii. dac suprafa a care trebuie monitorizat
s permit stabilirea rapid i clar a originii declan rii. dac suprafa a care trebuie monitorizat
s permit stabilirea rapid i clar a originii declan rii. dac suprafa a care trebuie monitorizat
s permit stabilirea rapid i clar a originii declan rii. dac suprafa a care trebuie monitorizat

suprafa a care trebuie monitorizat

originii declan rii. dac suprafa a care trebuie monitorizat dep e te 1600 m 2 trebuie

dep

declan rii. dac suprafa a care trebuie monitorizat dep e te 1600 m 2 trebuie împ

e te 1600 m 2 trebuie împ r it

trebuie monitorizat dep e te 1600 m 2 trebuie împ r it zona supravegheat dac este
trebuie monitorizat dep e te 1600 m 2 trebuie împ r it zona supravegheat dac este
trebuie monitorizat dep e te 1600 m 2 trebuie împ r it zona supravegheat dac este
trebuie monitorizat dep e te 1600 m 2 trebuie împ r it zona supravegheat dac este
trebuie monitorizat dep e te 1600 m 2 trebuie împ r it zona supravegheat dac este

zona supravegheatdac

dac

este format

zona supravegheat dac este format din birouri sau compartimente iar aceasta nu

din birouri sau compartimente iar aceasta nu

dep

e te 400 m 2 sau 5 compartimente, atunci pot fi incluse ca fiind parte

e te 400 m 2 sau 5 compartimente, atunci pot fi incluse ca fiind parte din cei

1600 m 2 ai zonei de detec ie.

fiecare zon trebuie restric ionat la un singur etaj al cl dirii, afar de cazul când:ca fiind parte din cei 1600 m 2 ai zonei de detec ie. zona este format

ionat la un singur etaj al cl dirii, afar de cazul când: zona este format dintr-o
ionat la un singur etaj al cl dirii, afar de cazul când: zona este format dintr-o
ionat la un singur etaj al cl dirii, afar de cazul când: zona este format dintr-o
ionat la un singur etaj al cl dirii, afar de cazul când: zona este format dintr-o

zona este format dintr-o cas a sc rii, luminator, casa liftului sau alte structuri similare care se întind pe mai mult decât un etaj, dar într-un singur compartiment de incendiu, sau

suprafa a total a cl dirii este mai mic de 300 m 2 .

un etaj, dar într-un singur compartiment de incendiu, sau suprafa a total a cl dirii este
un etaj, dar într-un singur compartiment de incendiu, sau suprafa a total a cl dirii este
un etaj, dar într-un singur compartiment de incendiu, sau suprafa a total a cl dirii este
un etaj, dar într-un singur compartiment de incendiu, sau suprafa a total a cl dirii este
un etaj, dar într-un singur compartiment de incendiu, sau suprafa a total a cl dirii este
un etaj, dar într-un singur compartiment de incendiu, sau suprafa a total a cl dirii este

16

detectoarele împotriva incendiilor instalate în golurile din podea i de pe tavan, în gurile de vizitare pentru cabluri, în instala iile de ventilare i de aer condi ionat, vor fi incluse într-o zon de detec ie separat .detectoarele automate de incendiu din fiecare zon de detec ie pot fi unite în grupuri

detectoarele automate de incendiu din fiecare zon de detec ie pot fi unite în grupuri de detectoare care permit o investiga ie rapid a incendiului.ionat, vor fi incluse într-o zon de detec ie separat . indica zona de detec ie

indica zona de detec ie de care

fiecare detector trebuie identificat astfel încât s apar ine.ie rapid a incendiului. indica zona de detec ie de care poat 3.3.3 ZONE DE ALARM

detector trebuie identificat astfel încât s apar ine. poat 3.3.3 ZONE DE ALARM Împ r irea
detector trebuie identificat astfel încât s apar ine. poat 3.3.3 ZONE DE ALARM Împ r irea
detector trebuie identificat astfel încât s apar ine. poat 3.3.3 ZONE DE ALARM Împ r irea
detector trebuie identificat astfel încât s apar ine. poat 3.3.3 ZONE DE ALARM Împ r irea
detector trebuie identificat astfel încât s apar ine. poat 3.3.3 ZONE DE ALARM Împ r irea

poat

detector trebuie identificat astfel încât s apar ine. poat 3.3.3 ZONE DE ALARM Împ r irea

3.3.3 ZONE DE ALARM

Împ r irea cl dirii în zone de alarm va depinde de nevoia de diferen iere între tipurile de alarm folosite. Dac se va folosi un semnal de alarm unitar, nu este necesar împ r irea în zone diferite.

fie în conformitate cu procesul declan at în caz

Orice împ r ire în zone de alarm de incendiu.

Mai multe zone de detec ie pot declan a o singur zon de alarm . Semnalul de alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6.

alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit

trebuie s

alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit 17
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit 17
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit 17
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit 17
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit 17
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit 17
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit 17
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit 17
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit 17
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit 17
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit 17
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit 17
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit 17
alarm trebuie transmis în conformitate cu paragraful 3.6. trebuie s FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit 17

FIGURA 2 Arii/zone/grupuri/izolatori scurt-circuit

17

3.4 SELECTAREA DETECTOARELOR DE ALARM

3.4 SELECTAREA DETECTOARELOR DE ALARM I A DECLAN ATOARELOR MANUALE 3.4.1 DETECTOARE – GENERALIT Factorii care
3.4 SELECTAREA DETECTOARELOR DE ALARM I A DECLAN ATOARELOR MANUALE 3.4.1 DETECTOARE – GENERALIT Factorii care
3.4 SELECTAREA DETECTOARELOR DE ALARM I A DECLAN ATOARELOR MANUALE 3.4.1 DETECTOARE – GENERALIT Factorii care

I A DECLAN ATOARELOR MANUALE

3.4.1 DETECTOARE – GENERALIT

Factorii care afecteaz

IMANUALE 3.4.1 DETECTOARE – GENERALIT Factorii care afecteaz alegerea tipului de detector sunt: Materialele din zon

alegerea tipului de detector sunt:3.4.1 DETECTOARE – GENERALIT Factorii care afecteaz I Materialele din zon Configura ia zonei (în special

Materialele din zonFactorii care afecteaz I alegerea tipului de detector sunt: Configura ia zonei (în special în l

Configura ia zonei (în special în l imea tavanului);I alegerea tipului de detector sunt: Materialele din zon Efectele ventila iei i modul în care

Efectele ventila ieizon Configura ia zonei (în special în l imea tavanului); i modul în care ar arde

(în special în l imea tavanului); Efectele ventila iei i modul în care ar arde acestea;

i modul în care ar arde acestea;

Efectele ventila iei i modul în care ar arde acestea; i c ldurii; Condi iile ambientale

i c ldurii;

ventila iei i modul în care ar arde acestea; i c ldurii; Condi iile ambientale din

Condi iile ambientale din camerele de supraveghere;ventila iei i modul în care ar arde acestea; i c ldurii; Posibilitatea unor alarme false;

Posibilitatea unor alarme false;ldurii; Condi iile ambientale din camerele de supraveghere; Cerin ele legislative: Detectoarele selectate trebuie s fie

Cerin ele legislative:camerele de supraveghere; Posibilitatea unor alarme false; Detectoarele selectate trebuie s fie în general acelea care

Detectoarele selectate trebuie s fie în general acelea care vor furniza cea mai timpurie avertizare de încredere conform condi iilor de mediu ale zonei în care sunt situate.

Detectoarele trebuie s murd rire.

Nici un detector nu este cel mai potrivit pentru toate aplica iile iar alegerea final va depinde de circumstan ele individuale. Deseori va fi folosit pentru o aplica ie o îmbinare de diferite tipuri de detectoare.

Detectoarele împotriva incendiilor sunt deobicei proiectate pentru a detecta una sau mai

i alte produse

inflamabile.

Fiecare tip de detector r spunde la o rat diferit i la diferite tipuri de incendiu. În general, un detector de c ldur furnizeaz cel mai încet r spuns, îns un foc ce cre te rapid în temperatur i care degaj pu in fum poate declan a mai întâi un detector de c ldur i apoi unul de fum.

Într-un foc mocnit cu mult fum, precum fazele ini iale în care este implicat un carton, un detector de fum se va declan a primul. În cazul unui foc cu combustibil lichid, un detector de flac r va fi cel care în general se va declan a primul.

Produsele de ardere sim ite de detectoarele de fum i de c ldur sunt transportate de la incendiu la detector prin convec ie. Aceste detectoare se bazeaz pe existen a unui tavan (sau alt suprafa similar ) pentru a direc iona produsele c tre exterior, de la surs la detector. Astfel, sunt adecvate pentru a fi folosite în majoritatea cl dirilor, dar deobicei sunt nepotrivite pentru uzul extern.

comunica la ECS sau s semnalizeze local starea de defect sau

comunica la ECS sau s semnalizeze local starea de defect sau poat multe caracteristici ale incendiului:

poatcomunica la ECS sau s semnalizeze local starea de defect sau multe caracteristici ale incendiului: fum,

la ECS sau s semnalizeze local starea de defect sau poat multe caracteristici ale incendiului: fum,
la ECS sau s semnalizeze local starea de defect sau poat multe caracteristici ale incendiului: fum,
la ECS sau s semnalizeze local starea de defect sau poat multe caracteristici ale incendiului: fum,
la ECS sau s semnalizeze local starea de defect sau poat multe caracteristici ale incendiului: fum,
la ECS sau s semnalizeze local starea de defect sau poat multe caracteristici ale incendiului: fum,

multe

caracteristici

local starea de defect sau poat multe caracteristici ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r
local starea de defect sau poat multe caracteristici ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r

ale

incendiului:

de defect sau poat multe caracteristici ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r ) Radia

fum,

defect sau poat multe caracteristici ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r ) Radia ia

c ldur

sau poat multe caracteristici ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r ) Radia ia perceput
sau poat multe caracteristici ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r ) Radia ia perceput

radiantsau poat multe caracteristici ale incendiului: fum, c ldur (flac r ) Radia ia perceput de

multe caracteristici ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r ) Radia ia perceput de detectorul
multe caracteristici ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r ) Radia ia perceput de detectorul
multe caracteristici ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r ) Radia ia perceput de detectorul

(flac r

)
)
ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r ) Radia ia perceput de detectorul de fl
ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r ) Radia ia perceput de detectorul de fl
ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r ) Radia ia perceput de detectorul de fl
ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r ) Radia ia perceput de detectorul de fl
ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r ) Radia ia perceput de detectorul de fl
ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r ) Radia ia perceput de detectorul de fl
ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r ) Radia ia perceput de detectorul de fl
ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r ) Radia ia perceput de detectorul de fl
ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r ) Radia ia perceput de detectorul de fl
ale incendiului: fum, c ldur radiant (flac r ) Radia ia perceput de detectorul de fl

Radia ia perceput de detectorul de fl c ri circul în linii drepte i nu necesit tavan pentru a direc iona produsele c tre exterior. Astfel, detectoarele de fl c ri pot fi utilizate în exteriorul sau în interiorul camerelor cu tavan înalt, unde detectoarele de fum i de c ldur nu sunt potrivite.

în exteriorul sau în interiorul camerelor cu tavan înalt, unde detectoarele de fum i de c
în exteriorul sau în interiorul camerelor cu tavan înalt, unde detectoarele de fum i de c
în exteriorul sau în interiorul camerelor cu tavan înalt, unde detectoarele de fum i de c
în exteriorul sau în interiorul camerelor cu tavan înalt, unde detectoarele de fum i de c
în exteriorul sau în interiorul camerelor cu tavan înalt, unde detectoarele de fum i de c
în exteriorul sau în interiorul camerelor cu tavan înalt, unde detectoarele de fum i de c
în exteriorul sau în interiorul camerelor cu tavan înalt, unde detectoarele de fum i de c
în exteriorul sau în interiorul camerelor cu tavan înalt, unde detectoarele de fum i de c
în exteriorul sau în interiorul camerelor cu tavan înalt, unde detectoarele de fum i de c
în exteriorul sau în interiorul camerelor cu tavan înalt, unde detectoarele de fum i de c

18

3.4.2

DETECTOARELE DE FUM

Atât detectoarele de fum de tip optic cat si cu camera de ionizare au o gam suficient de r spuns, pentru a fi de folos general. Exist totu i, riscuri specifice pentru care fiecare tip de detector este în mod deosebit potrivit. (sau nepotrivit).

Detectoarele de fum cu camera de ionizare sunt sensibile în special la fumul care con ine particule mici, precum cele produse în incendiile cu fl c ri ce ard rapid, dar sunt mai pu in sensibile la particulele mari aflate în fumul dens din punct de vedere optic, care poate fi produs de materiale care ard mocnit.

Detectoarele de fum care func ioneaz pe principiul luminii dispersate, care sunt sensibile la particulele mai mari i active din punct de vedere optic, reg site în fumul gros din punct de vedere optic, sunt mai pu in sensibile la particulele mici reg site în incendiile propriu-zise.

Anumite materiale atunci când sunt supraînc lzite (de exemplu PVC) sau produsele care ard la foc mocnit (de exemplu spum poliuretanic ) produc fum, având particule mari la care detectoarele sunt în special sensibile.

Detectoarele de aspirare a fumului utilizeaz un sistem de tuburi pentru a testa atmosfera zonei aflate sub protec ie i pentru a duce mostra la un senzor care poate fi comandat prin telecomand de la zona protejat . Un tub de preluare a probelor va avea deobicei mai multe orificii de testare iar densitatea la senzor va fi valoarea medie a densit ii fumului la toate orificiile tubului de preluare a probelor. Detectorii de aspirare sunt adesea utiliza i pentru a proteja echipamentele electronice.

un r spuns mai rapid decât detectoarele de

În general, detectoarele de fum furnizeaz

nu sunt instalatedetectoarele de În general, detectoarele de fum furnizeaz c ldur , îns corespunz tor. pot fi

În general, detectoarele de fum furnizeaz nu sunt instalate c ldur , îns corespunz tor. pot
În general, detectoarele de fum furnizeaz nu sunt instalate c ldur , îns corespunz tor. pot
În general, detectoarele de fum furnizeaz nu sunt instalate c ldur , îns corespunz tor. pot
În general, detectoarele de fum furnizeaz nu sunt instalate c ldur , îns corespunz tor. pot
În general, detectoarele de fum furnizeaz nu sunt instalate c ldur , îns corespunz tor. pot
În general, detectoarele de fum furnizeaz nu sunt instalate c ldur , îns corespunz tor. pot
În general, detectoarele de fum furnizeaz nu sunt instalate c ldur , îns corespunz tor. pot
În general, detectoarele de fum furnizeaz nu sunt instalate c ldur , îns corespunz tor. pot
În general, detectoarele de fum furnizeaz nu sunt instalate c ldur , îns corespunz tor. pot
În general, detectoarele de fum furnizeaz nu sunt instalate c ldur , îns corespunz tor. pot
În general, detectoarele de fum furnizeaz nu sunt instalate c ldur , îns corespunz tor. pot
În general, detectoarele de fum furnizeaz nu sunt instalate c ldur , îns corespunz tor. pot
În general, detectoarele de fum furnizeaz nu sunt instalate c ldur , îns corespunz tor. pot
În general, detectoarele de fum furnizeaz nu sunt instalate c ldur , îns corespunz tor. pot
În general, detectoarele de fum furnizeaz nu sunt instalate c ldur , îns corespunz tor. pot
În general, detectoarele de fum furnizeaz nu sunt instalate c ldur , îns corespunz tor. pot
În general, detectoarele de fum furnizeaz nu sunt instalate c ldur , îns corespunz tor. pot
În general, detectoarele de fum furnizeaz nu sunt instalate c ldur , îns corespunz tor. pot
c ldur , îns corespunz tor.
c
ldur ,
îns
corespunz tor.

pot fi mai predispuse la furnizarea alarmelor false, dac

Detectoarele de fum nu pot face diferen a între produsele i lichidele inflamabile (precum alcoolul). Dac incendiul se rezum la astfel de materiale i nu implic alte materiale inflamabile, atunci detectoarele de c ldur sau de flac r trebuie utilizate în acea zon .

Atunci când exist produc ie sau alte procese care produc fum, aburi, praf etc ce ar putea declan a detectoarele de fum, trebuie considerat un tip alternativ de detectoare, de exemplu detectoare de c ldura sau flac r .

de detectoare, de exemplu detectoare de c ldura sau flac r . 3.4.3 DETECTOARE LINEAR DE
de detectoare, de exemplu detectoare de c ldura sau flac r . 3.4.3 DETECTOARE LINEAR DE
de detectoare, de exemplu detectoare de c ldura sau flac r . 3.4.3 DETECTOARE LINEAR DE
de detectoare, de exemplu detectoare de c ldura sau flac r . 3.4.3 DETECTOARE LINEAR DE
de detectoare, de exemplu detectoare de c ldura sau flac r . 3.4.3 DETECTOARE LINEAR DE
de detectoare, de exemplu detectoare de c ldura sau flac r . 3.4.3 DETECTOARE LINEAR DE
de detectoare, de exemplu detectoare de c ldura sau flac r . 3.4.3 DETECTOARE LINEAR DE
de detectoare, de exemplu detectoare de c ldura sau flac r . 3.4.3 DETECTOARE LINEAR DE
de detectoare, de exemplu detectoare de c ldura sau flac r . 3.4.3 DETECTOARE LINEAR DE
de detectoare, de exemplu detectoare de c ldura sau flac r . 3.4.3 DETECTOARE LINEAR DE
de detectoare, de exemplu detectoare de c ldura sau flac r . 3.4.3 DETECTOARE LINEAR DE

3.4.3 DETECTOARE LINEAR DE FUM

Detectoarele lineare sunt potrivite în cazul supravegherilor, de exemplu, a înc perilor intinse, înc perilor înalte, tunelurilor de cabluri sau a înc perilor cu un tavan cu valoare artistic i istoric , unde detectoarele (de exemplu detectoarele de fum) nu pot fi instalate având în vedere caracteristicile cl dirilor.

fi instalate având în vedere caracteristicile cl dirilor. 3.4.4 DETECTOARE DE C Detectoarele de c ldur
fi instalate având în vedere caracteristicile cl dirilor. 3.4.4 DETECTOARE DE C Detectoarele de c ldur
fi instalate având în vedere caracteristicile cl dirilor. 3.4.4 DETECTOARE DE C Detectoarele de c ldur
fi instalate având în vedere caracteristicile cl dirilor. 3.4.4 DETECTOARE DE C Detectoarele de c ldur
fi instalate având în vedere caracteristicile cl dirilor. 3.4.4 DETECTOARE DE C Detectoarele de c ldur

3.4.4 DETECTOARE DE C

Detectoarele de c ldur sunt în general considerate cele mai pu in sensibile dintre toate tipurile de detectoare. Un detector de c ldur va func iona atunci când fl c rile ating aproximativ o treime din distan a de la baza focului la tavan.

LDURde c ldur va func iona atunci când fl c rile ating aproximativ o treime din

de c ldur va func iona atunci când fl c rile ating aproximativ o treime din
de c ldur va func iona atunci când fl c rile ating aproximativ o treime din
de c ldur va func iona atunci când fl c rile ating aproximativ o treime din
de c ldur va func iona atunci când fl c rile ating aproximativ o treime din
de c ldur va func iona atunci când fl c rile ating aproximativ o treime din
de c ldur va func iona atunci când fl c rile ating aproximativ o treime din
de c ldur va func iona atunci când fl c rile ating aproximativ o treime din

19

Detectoarele de c ldur cu gradient de temperatur sau termodiferen iale se vor utiliza în locuri cu varia ii lente sau nesemnificative ale temperaturii, unde alarma trebuie declan at la cre teri rapide sau dep irea unei valori limit a temperaturii.

Detectoarele de prag de temperatur sau termomaximale se vor utiliza în locuri cu varia ii mari de temperatur , îns unde trebuie semnalizat ca alarm dep irea unei valori maxime a acestei temperaturi.

mai mare la condi iile adverse ale mediului

În general, detectoarele de c ldur decât alte tipuri de detectoare.

detectoarele de c ldur decât alte tipuri de detectoare. au o rezisten 3.4.5 DETECTOARELE DE FLAC
detectoarele de c ldur decât alte tipuri de detectoare. au o rezisten 3.4.5 DETECTOARELE DE FLAC
detectoarele de c ldur decât alte tipuri de detectoare. au o rezisten 3.4.5 DETECTOARELE DE FLAC
detectoarele de c ldur decât alte tipuri de detectoare. au o rezisten 3.4.5 DETECTOARELE DE FLAC
detectoarele de c ldur decât alte tipuri de detectoare. au o rezisten 3.4.5 DETECTOARELE DE FLAC
detectoarele de c ldur decât alte tipuri de detectoare. au o rezisten 3.4.5 DETECTOARELE DE FLAC
detectoarele de c ldur decât alte tipuri de detectoare. au o rezisten 3.4.5 DETECTOARELE DE FLAC
detectoarele de c ldur decât alte tipuri de detectoare. au o rezisten 3.4.5 DETECTOARELE DE FLAC
detectoarele de c ldur decât alte tipuri de detectoare. au o rezisten 3.4.5 DETECTOARELE DE FLAC
detectoarele de c ldur decât alte tipuri de detectoare. au o rezisten 3.4.5 DETECTOARELE DE FLAC
detectoarele de c ldur decât alte tipuri de detectoare. au o rezisten 3.4.5 DETECTOARELE DE FLAC

au o rezistendetectoarele de c ldur decât alte tipuri de detectoare. 3.4.5 DETECTOARELE DE FLAC R Detectoarele de

de c ldur decât alte tipuri de detectoare. au o rezisten 3.4.5 DETECTOARELE DE FLAC R

3.4.5 DETECTOARELE DE FLAC R

Detectoarele de fl c ra identific radia iile vizibil sau invizibil a unei fl c ri deschise. Pot fi utilizate radia ia ultraviolet , radia ia infra-ro ie sau o combina ie dintre cele dou .

, radia ia infra-ro ie sau o combina ie dintre cele dou . Spectrul de radia
, radia ia infra-ro ie sau o combina ie dintre cele dou . Spectrul de radia
, radia ia infra-ro ie sau o combina ie dintre cele dou . Spectrul de radia
, radia ia infra-ro ie sau o combina ie dintre cele dou . Spectrul de radia
, radia ia infra-ro ie sau o combina ie dintre cele dou . Spectrul de radia
, radia ia infra-ro ie sau o combina ie dintre cele dou . Spectrul de radia
, radia ia infra-ro ie sau o combina ie dintre cele dou . Spectrul de radia
, radia ia infra-ro ie sau o combina ie dintre cele dou . Spectrul de radia
, radia ia infra-ro ie sau o combina ie dintre cele dou . Spectrul de radia

Spectrul de radia ie pentru majoritatea materialelor inflamabile este destul de larg pentru a fi detectat de orice detector de flac r , îns cu anumite materiale (precum materialele anorganice) este posibil s fie necesar alegerea detectoarelor de flac r capabile s reac ioneze la anumite p r i ale lungimii de und ale spectrului.

Detectoarele de flac r pot reac iona la un incendiu mai rapid decât un detector de fum sau de c ldur . Datorit acestei incapacit i de a detecta focurile mocnite, detectoarele de flac r nu trebuie considerate detectoare cu efect general. Datorit transmisiei de radia ii nu este necesar montarea unui detector pe tavan.

Detectoarele de flac r sunt potrivite în special la aplica ii precum supravegherea general a unei zone mari i deschise într-un depozit sau în depozitele de cherestea sau supravegherea local a zonelor critice unde fl c rile focului se pot împr tia rapid, de exemplu la pompe, vane sau conductele care con in combustibil lichid sau în zone cu materiale pe baz de combustibili sub iri, orientate vertical, precum placajele i picturile în ulei.

Detectoarele de flac r trebuie folosite doar dac exist o linie vizual c tre zona protejat .

Radia iile ultra-violet i infra-ro ie sunt diferite ca i mod de a trece prin diverse materiale. Radia ia ultra-violet în raza lungimii de und folosit pentru detectarea incendiilor poate fi absorbit de ulei, gr simi i cele mai multe sticle i fumuri. Radia ia infra-ro ie este mai pu in afectat .

Detectorii de flac r UV nu trebuie instala i în zone cu praf, cea sau fum. Trebuie evitate zonele cu depuneri de ulei, gr simi i praf.

Radia ia ultraviolet de la un incendiu poate fi prevenit s ajung la un detector dac focul produce destul de mult fum, înainte s apar fl c rile.

Dac

detectoarele ultraviolete vor fi folosite în cladirile unde materialele cel mai probabil vorproduce destul de mult fum, înainte s apar fl c rile. Dac arde la foc mocnit,

arde la foc mocnit, atunci trebuie s

Trebuie luate în considerare radia iile care pot influen a func ionarea detectoarelor de flac r .

Dac detectoarele de flac r vor fi expuse la lumina soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare.

soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt

fie folosite împreun

cu detectoare de alt tip.flac r vor fi expuse la lumina soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare.

soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt
soarelui, trebuie alese tipuri de detectoare insensibile la soare. fie folosite împreun cu detectoare de alt

20

R spândirea radia iei-flac r depinde de ra ia lungimii de und radiat la dimensiunea particulelor (particule de fum) în zona monitorizat .

Dac un foc mocnit este probabil a ap rea în zona monitorizat i ar umple camera cu fum, vor fi utilizate detectoarele de flac r în IR. Fumul poate fi penetrat de radia ia infraro ie, cea ultraviolet poate fi absorbit de el; detectoarele de flac r UV nu vor fi instalate sau vor fi instalate doar în cazul în care sunt sus inute de detectoarele de fum.

în cazul în care sunt sus inute de detectoarele de fum. 3.4.6. DECLAN ATOR MANUAL DE
în cazul în care sunt sus inute de detectoarele de fum. 3.4.6. DECLAN ATOR MANUAL DE
în cazul în care sunt sus inute de detectoarele de fum. 3.4.6. DECLAN ATOR MANUAL DE
în cazul în care sunt sus inute de detectoarele de fum. 3.4.6. DECLAN ATOR MANUAL DE
în cazul în care sunt sus inute de detectoarele de fum. 3.4.6. DECLAN ATOR MANUAL DE
în cazul în care sunt sus inute de detectoarele de fum. 3.4.6. DECLAN ATOR MANUAL DE
în cazul în care sunt sus inute de detectoarele de fum. 3.4.6. DECLAN ATOR MANUAL DE
în cazul în care sunt sus inute de detectoarele de fum. 3.4.6. DECLAN ATOR MANUAL DE
în cazul în care sunt sus inute de detectoarele de fum. 3.4.6. DECLAN ATOR MANUAL DE
în cazul în care sunt sus inute de detectoarele de fum. 3.4.6. DECLAN ATOR MANUAL DE
în cazul în care sunt sus inute de detectoarele de fum. 3.4.6. DECLAN ATOR MANUAL DE
în cazul în care sunt sus inute de detectoarele de fum. 3.4.6. DECLAN ATOR MANUAL DE

3.4.6. DECLAN ATOR MANUAL DE ALARM

de detectoarele de fum. 3.4.6. DECLAN ATOR MANUAL DE ALARM Declan atoarele manuale de alarm au

Declan atoarele manuale de alarm au în mod normal aceea i metod de operare i de preferat ar fi s fie de acela i tip, în cadrul aceluia i sistem. Trebuie ca declan atoarele manuale de alarm pentru sistemul de detec ie i semnalizare incendiu s fie diferen iate foarte clar de cele care au alte scopuri.

s fie diferen iate foarte clar de cele care au alte scopuri. I DISTAN DECLAN ATOARELE
s fie diferen iate foarte clar de cele care au alte scopuri. I DISTAN DECLAN ATOARELE
s fie diferen iate foarte clar de cele care au alte scopuri. I DISTAN DECLAN ATOARELE
s fie diferen iate foarte clar de cele care au alte scopuri. I DISTAN DECLAN ATOARELE
s fie diferen iate foarte clar de cele care au alte scopuri. I DISTAN DECLAN ATOARELE
s fie diferen iate foarte clar de cele care au alte scopuri. I DISTAN DECLAN ATOARELE

I DISTANs fie diferen iate foarte clar de cele care au alte scopuri. DECLAN ATOARELE MANUALE DE

DECLAN ATOARELE MANUALE DE ALARM

3.5 INSTALAREA

I DISTAN DECLAN ATOARELE MANUALE DE ALARM 3.5 INSTALAREA A DINTRE DETECTOARELE AUTOMATE I 3.5.1 GENERALIT

A DINTRE DETECTOARELE AUTOMATE

DE ALARM 3.5 INSTALAREA A DINTRE DETECTOARELE AUTOMATE I 3.5.1 GENERALIT I Num rul de detectoare
DE ALARM 3.5 INSTALAREA A DINTRE DETECTOARELE AUTOMATE I 3.5.1 GENERALIT I Num rul de detectoare
DE ALARM 3.5 INSTALAREA A DINTRE DETECTOARELE AUTOMATE I 3.5.1 GENERALIT I Num rul de detectoare

I

DE ALARM 3.5 INSTALAREA A DINTRE DETECTOARELE AUTOMATE I 3.5.1 GENERALIT I Num rul de detectoare

3.5.1 GENERALIT I

Num rul de detectoare (de c ldur , fum, liniare de fum, de flac r , declan atoarele manuale de alarm ) este definit în capitolele de mai jos:

manuale de alarm ) este definit în capitolele de mai jos: Pentru detectoarele de fum i
manuale de alarm ) este definit în capitolele de mai jos: Pentru detectoarele de fum i
manuale de alarm ) este definit în capitolele de mai jos: Pentru detectoarele de fum i
manuale de alarm ) este definit în capitolele de mai jos: Pentru detectoarele de fum i
manuale de alarm ) este definit în capitolele de mai jos: Pentru detectoarele de fum i
Pentru detectoarele de fum i de c ldur Pentru detectoarele de flac r § 3.5.3
Pentru detectoarele de fum
i de c
ldur
Pentru detectoarele de flac r
§ 3.5.3

§ 3.5.2fum i de c ldur Pentru detectoarele de flac r § 3.5.3 Pentru detectoarele lineare de

Pentru detectoarele lineare de fum § 3.5.4c ldur Pentru detectoarele de flac r § 3.5.3 § 3.5.2 Pentru detectoare speciale § 3.5.5.

Pentru detectoare speciale § 3.5.5.3.5.3 § 3.5.2 Pentru detectoarele lineare de fum § 3.5.4 Pentru declan atoarele manuale de alarm

Pentru declan atoarele manuale de alarmlineare de fum § 3.5.4 Pentru detectoare speciale § 3.5.5. § 3.5.6 Înaintea instal rii sistemelor

speciale § 3.5.5. Pentru declan atoarele manuale de alarm § 3.5.6 Înaintea instal rii sistemelor de

§ 3.5.6

Înaintea instal rii sistemelor de detec ie, va fi efectuat un test (teste) la incendiu, cât mai repede posibil, în combina ie cu toate celelalte dispozitive din zonele specificate, care ar putea influen a performan a sistemelor de detec ie a incendiilor (de exemplu sistemul HVAC); testul efectuat de speciali ti va evalua r spândirea fumului sau a c ldurii atunci când aceste dispozitive sunt active alternativ sau sunt inactive.

Este de preferat ca fumul s fie produs de o surs cu for de emersiune caloric joas (în acest scop poate fi folosit un generator de fum).

Detectoarele automate de incendiu trebuie instalate astfel încât produsele inflamabile relevante din orice incendiu în zona de protec ie s poat ajunge la detector f r o diluare inoportun , o atenuare sau o întârziere.

Trebuie ca detectoarele s fie instalate i în zonele ascunse, unde incendiul ar putea izbucni sau s-ar putea propaga. Astfel de zone ar putea include goluri din podeaua tehnic sau deasupra plafoanelor false.

sau s-ar putea propaga. Astfel de zone ar putea include goluri din podeaua tehnic sau deasupra
sau s-ar putea propaga. Astfel de zone ar putea include goluri din podeaua tehnic sau deasupra
sau s-ar putea propaga. Astfel de zone ar putea include goluri din podeaua tehnic sau deasupra
sau s-ar putea propaga. Astfel de zone ar putea include goluri din podeaua tehnic sau deasupra
sau s-ar putea propaga. Astfel de zone ar putea include goluri din podeaua tehnic sau deasupra
sau s-ar putea propaga. Astfel de zone ar putea include goluri din podeaua tehnic sau deasupra
sau s-ar putea propaga. Astfel de zone ar putea include goluri din podeaua tehnic sau deasupra
sau s-ar putea propaga. Astfel de zone ar putea include goluri din podeaua tehnic sau deasupra
sau s-ar putea propaga. Astfel de zone ar putea include goluri din podeaua tehnic sau deasupra
sau s-ar putea propaga. Astfel de zone ar putea include goluri din podeaua tehnic sau deasupra
sau s-ar putea propaga. Astfel de zone ar putea include goluri din podeaua tehnic sau deasupra
sau s-ar putea propaga. Astfel de zone ar putea include goluri din podeaua tehnic sau deasupra
sau s-ar putea propaga. Astfel de zone ar putea include goluri din podeaua tehnic sau deasupra
sau s-ar putea propaga. Astfel de zone ar putea include goluri din podeaua tehnic sau deasupra
sau s-ar putea propaga. Astfel de zone ar putea include goluri din podeaua tehnic sau deasupra

21

Declan atoarele manuale de alarm trebuie instalate astfel încât orice persoan care depisteaz un incendiu s poat fi capabil s transmit o alarma la ECS, cu rapiditate i cu

u

.
.
capabil s transmit o alarma la ECS, cu rapiditate i cu u . urin Fiecare camer
capabil s transmit o alarma la ECS, cu rapiditate i cu u . urin Fiecare camer
capabil s transmit o alarma la ECS, cu rapiditate i cu u . urin Fiecare camer
capabil s transmit o alarma la ECS, cu rapiditate i cu u . urin Fiecare camer
capabil s transmit o alarma la ECS, cu rapiditate i cu u . urin Fiecare camer
capabil s transmit o alarma la ECS, cu rapiditate i cu u . urin Fiecare camer
capabil s transmit o alarma la ECS, cu rapiditate i cu u . urin Fiecare camer

urin

Fiecare camer

Fiecare camer protejat sau spa iu închis trebuie s con in cel pu in un detector

protejat

Fiecare camer protejat sau spa iu închis trebuie s con in cel pu in un detector

sau spa iu închis trebuie s

Fiecare camer protejat sau spa iu închis trebuie s con in cel pu in un detector

con in

con in

cel pu in un detector automat de

incendiu.

3.5.1.1 DISTAN

PERETE

Distan a dintre detectoare i perete nu trebuie s fie mai mic de 0,5m cu excep ia cazului în care exist pasaje, conducte i caracteristici structurale similare cu o dimensiune mai mic de 1m l ime; acolo unde exist grinzi, traverse sau, de exemplu, conducte de aer condi ionat care trec pe sub tavan, care sunt la o distan mai mic de 15 cm de acesta, distan a lateral a acestei caracteristici structurale va avea atunci tot cel pu in 0,5 m.

structurale va avea atunci tot cel pu in 0,5 m. A DETECTOARELOR AUTOMATE DE INCENDIU FA

A DETECTOARELOR AUTOMATE DE INCENDIU FA

tot cel pu in 0,5 m. A DETECTOARELOR AUTOMATE DE INCENDIU FA DE UN 3.5.1.2 DISTAN
tot cel pu in 0,5 m. A DETECTOARELOR AUTOMATE DE INCENDIU FA DE UN 3.5.1.2 DISTAN
tot cel pu in 0,5 m. A DETECTOARELOR AUTOMATE DE INCENDIU FA DE UN 3.5.1.2 DISTAN
tot cel pu in 0,5 m. A DETECTOARELOR AUTOMATE DE INCENDIU FA DE UN 3.5.1.2 DISTAN
tot cel pu in 0,5 m. A DETECTOARELOR AUTOMATE DE INCENDIU FA DE UN 3.5.1.2 DISTAN

DE UNtot cel pu in 0,5 m. A DETECTOARELOR AUTOMATE DE INCENDIU FA 3.5.1.2 DISTAN A DETECTOARELOR

pu in 0,5 m. A DETECTOARELOR AUTOMATE DE INCENDIU FA DE UN 3.5.1.2 DISTAN A DETECTOARELOR
pu in 0,5 m. A DETECTOARELOR AUTOMATE DE INCENDIU FA DE UN 3.5.1.2 DISTAN A DETECTOARELOR

3.5.1.2

DISTAN

A DETECTOARELOR AUTOMATE DE INCENDIU FA

3.5.1.2 DISTAN A DETECTOARELOR AUTOMATE DE INCENDIU FA DE

DE

BUNURILE

I ECHIPAMENTELE DEPOZITATE

I ECHIPAMENTELE DEPOZITATE

Nu trebuie s

Nu trebuie s existe echipamente sau bunuri de nici un fel pe o raz de 0,5

existe echipamente sau bunuri de nici un fel pe o raz

de 0,5 în lateral

de 0,5 în lateral

i

dedesubtul detectoarelor.

3.5.1.3 TAVANE CU ELEMENTE STRUCTURALE SUSPENDATE

Tavanele cu elemente structurale suspendate, de exemplu conductele de aer condi ionat, vor

fi privite ca fiind plate dac

(vezi figura 5).

i acele elemente structurale

existplate dac (vezi figura 5). i acele elemente structurale un spa iu de 15 cm între

dac (vezi figura 5). i acele elemente structurale exist un spa iu de 15 cm între

un spa iu de 15 cm între tavan

i acele elemente structurale exist un spa iu de 15 cm între tavan FIGURA 5 Tavane

FIGURA 5 Tavane cu elemente structurale suspendate

22

3.5.2 DETECTOARE DE FUM

Acoperirea fiec rui detector trebuie limitat . Câ iva factori de luat în considerare in cazul limit rii ar fi:

factori de luat în considerare in cazul limit rii ar fi: I DE C LDUR Zona

I DE C

LDURde luat în considerare in cazul limit rii ar fi: I DE C Zona protejat ;

luat în considerare in cazul limit rii ar fi: I DE C LDUR Zona protejat ;
luat în considerare in cazul limit rii ar fi: I DE C LDUR Zona protejat ;
luat în considerare in cazul limit rii ar fi: I DE C LDUR Zona protejat ;
luat în considerare in cazul limit rii ar fi: I DE C LDUR Zona protejat ;

Zona protejat ;luat în considerare in cazul limit rii ar fi: I DE C LDUR Distan a dintre

Distan a dintre oricare punct din zona supravegheatin cazul limit rii ar fi: I DE C LDUR Zona protejat ; În l imea

În l imea i configura ia tavanului;; Distan a dintre oricare punct din zona supravegheat Mi carea aerului ventilat; i cel mai

Mi carea aerului ventilat;din zona supravegheat În l imea i configura ia tavanului; i cel mai apropiat detector; Orice

l imea i configura ia tavanului; Mi carea aerului ventilat; i cel mai apropiat detector; Orice
l imea i configura ia tavanului; Mi carea aerului ventilat; i cel mai apropiat detector; Orice

i cel mai apropiat detector;

Orice opriri ale produselor de incendiu de la mi c rile convective.Mi carea aerului ventilat; i cel mai apropiat detector; Trebuie avut în vedere ca razele detectoarelor

Trebuie avut în vedere ca razele detectoarelor de fum cu raz

avut în vedere ca razele detectoarelor de fum cu raz optic s nu fie blocate. 3.5.2.1
avut în vedere ca razele detectoarelor de fum cu raz optic s nu fie blocate. 3.5.2.1

optic

avut în vedere ca razele detectoarelor de fum cu raz optic s nu fie blocate. 3.5.2.1

s

în vedere ca razele detectoarelor de fum cu raz optic s nu fie blocate. 3.5.2.1 LIMITA

nu fie blocate.

3.5.2.1 LIMITA ÎN

DINTRE DETECTOARE

În general, performan a detectoarelor de fum i de c ldur depinde de existen a unui tavan situat deasupra detectorului, aproape de acesta. Detectoarele trebuie instalate astfel încât elementele sale sensibile s se situeze în limitele afi ate în Tabelul 3 (§ 3.5.2.3).

Din cauza posibilei existen e a unui strat barier de aer rece, detectoarele nu trebuie încastrate în tavan.

Dac va apare fenomenul de stratificare a temperaturii, atunci norul de fum produs de foc se va aplatiza i va forma un strat înainte de a ajunge la tavan. Dac în l imea acestui strat este anticipat , atunci pe lâng detectoarele instalate în apropiere de tavan vor fi montate i detectoare la în l imea de stratificare scontat .

IMII TAVANULUImontate i detectoare la în l imea de stratificare scontat . I DISTAN A ORIZONTAL MAXIM

la în l imea de stratificare scontat . IMII TAVANULUI I DISTAN A ORIZONTAL MAXIM Num
la în l imea de stratificare scontat . IMII TAVANULUI I DISTAN A ORIZONTAL MAXIM Num

I DISTAN

în l imea de stratificare scontat . IMII TAVANULUI I DISTAN A ORIZONTAL MAXIM Num rul
în l imea de stratificare scontat . IMII TAVANULUI I DISTAN A ORIZONTAL MAXIM Num rul
în l imea de stratificare scontat . IMII TAVANULUI I DISTAN A ORIZONTAL MAXIM Num rul
în l imea de stratificare scontat . IMII TAVANULUI I DISTAN A ORIZONTAL MAXIM Num rul

A ORIZONTAL

stratificare scontat . IMII TAVANULUI I DISTAN A ORIZONTAL MAXIM Num rul de detectoare va fi

MAXIM

scontat . IMII TAVANULUI I DISTAN A ORIZONTAL MAXIM Num rul de detectoare va fi calculat
scontat . IMII TAVANULUI I DISTAN A ORIZONTAL MAXIM Num rul de detectoare va fi calculat
scontat . IMII TAVANULUI I DISTAN A ORIZONTAL MAXIM Num rul de detectoare va fi calculat
scontat . IMII TAVANULUI I DISTAN A ORIZONTAL MAXIM Num rul de detectoare va fi calculat
scontat . IMII TAVANULUI I DISTAN A ORIZONTAL MAXIM Num rul de detectoare va fi calculat
scontat . IMII TAVANULUI I DISTAN A ORIZONTAL MAXIM Num rul de detectoare va fi calculat

Num rul de detectoare va fi calculat astfel încât aria maxim alocata pe detector s nu fie dep it ; vezi Tabelul 2 de mai jos.

Pentru detectoarele punctuale (de detec ie a fumului i a c ldurii) distan a orizontal de la orice punct din zona protejat la detectorul la cel mai apropiat detector nu trebuie s dep easc valoarea oferit de figurile 6 i 7, dup cum urmeaz .

De asemenea, aria maxim

conform formulei A n = K x A max

aria maxim conform formulei A n = K x A m a x supravegheat va fi
aria maxim conform formulei A n = K x A m a x supravegheat va fi
aria maxim conform formulei A n = K x A m a x supravegheat va fi
aria maxim conform formulei A n = K x A m a x supravegheat va fi
aria maxim conform formulei A n = K x A m a x supravegheat va fi
aria maxim conform formulei A n = K x A m a x supravegheat va fi
aria maxim conform formulei A n = K x A m a x supravegheat va fi
aria maxim conform formulei A n = K x A m a x supravegheat va fi
aria maxim conform formulei A n = K x A m a x supravegheat va fi
aria maxim conform formulei A n = K x A m a x supravegheat va fi
aria maxim conform formulei A n = K x A m a x supravegheat va fi
aria maxim conform formulei A n = K x A m a x supravegheat va fi
aria maxim conform formulei A n = K x A m a x supravegheat va fi

supravegheat

va fi ponderata cu coeficientul K de mai jos,

23

TABELUL 1 – Factori de risc

TIPUL DE INCAPERE SUPRAVEGHEATA

 

COEFICIENT K

A

     

Arhiva

1

   

B

     

Camera baterii

1

   

Camera boiler

1

   

Bucatarii

1

   

Birouri

1

   

C

     

Camere calculatoare

   

0,3

Coridoare

1

   

Coletarii

1

   

D

 

0,6

 

Depozite

     

E

     

Camere cu echipamente electrice

 

0,6

 

H

     

Camere hotel

 

0,6

 

Hangare

   

0,3

L

     

Laboratoare

   

0,3

Lifturi

1

   

M

     

Camere cu echipamente mecanice

1

   

Camere testare motoare

 

0,6

 

P

     

Parcaje

1

   

Cabine proiectie

1

   

S

     

Studiouri

1

   

Spatii comerciale

 

0,6

 

Supermagazine

 

0,6

 

T

     

Tipografii

 

0,6

 

Transformatoare

 

0,6

 

24

Camere tehnice

0,6

 

Centrale telefonice

 

0,3

Acest tabel nu este unul exhaustiv, el putând fi completat

cu al i coeficien i de risc luând în considerare diferite scenarii de incendiu.

i cu alte tipuri de spa ii precum

i

TABELUL 2 – Limita în l imii tavanului

TABELUL 2 – Limita în l imii tavanului
 
     

Panta acoperi

Aria

protejat

 

Tipul de detector

In l imea inc perii

In l imea inc perii
Aria protejat   Tipul de detector In l imea inc perii 20° > 20°

20°

> 20°

A max A max

A

max

A

max

80 m² Fum EN 54-7   12,0 m 80 m² 80m²

80

Fum EN 54-7

 
12,0 m

12,0 m

80

80m²

     
      6,0 m 60 m² 90 m²

6,0 m

60

90

>

80 m²

Fum EN 54-7

> 6,0 m 12,0 m

> 6,0 m 12,0 m

80

110 m²

 

Temperatura EN 54-5 Grade 1 A1

 

7,5 m  Temperatura EN 54-5 Grade 1 A1      

   
30 m² Temperatura EN 54-5 Grade 2 A2, B, C, D, E, F and G

30

Temperatura EN 54-5 Grade 2 A2, B, C, D, E, F and G

 

6,0 m30 m² Temperatura EN 54-5 Grade 2 A2, B, C, D, E, F and G  

30

30

 

Temperatura EN 54-5 Grade 3

 

4,5 m  Temperatura EN 54-5 Grade 3      

   
 

Temperatura EN 54-5 Grade 1 A1

 

7,5 m  Temperatura EN 54-5 Grade 1 A1      

   

>

30 m²

Temperatura EN 54-5 Grade 2 A2, B, C, D, E, F and G

 

6,0 m> 30 m² Temperatura EN 54-5 Grade 2 A2, B, C, D, E, F and G

20

40

 

Temperatura EN 54-5 Grade 3

 

4,5 m  Temperatura EN 54-5 Grade 3      

   
A max = suprafa a maxim supravegheat de un detector D H = distan a
A max = suprafa a maxim
supravegheat
de un detector
D H = distan a maxim
orizontal
între un punct al tavanului i cel mai apropiat detector
un detector D H = distan a maxim orizontal între un punct al tavanului i cel

= pant

un detector D H = distan a maxim orizontal între un punct al tavanului i cel

acoperi

25

FIGURA 6 – Distan a maxim între un punct al tavanului i un detector de

FIGURA 6 – Distan a maxim

FIGURA 6 – Distan a maxim între un punct al tavanului i un detector de fum

între un punct al tavanului

i un detector de fum

a maxim între un punct al tavanului i un detector de fum FIGURA 7 – Distan

FIGURA 7 – Distan a maxim

tavanului i un detector de fum FIGURA 7 – Distan a maxim între un punct al

între un punct al tavanului

temperatur

i un detector de

La interdependen a de dou grupe sau detectoare, suprafa a protejat de fiecare detector de fum este redus cu 30%.

de La interdependen a de dou grupe sau detectoare, suprafa a protejat de fiecare detector de
de La interdependen a de dou grupe sau detectoare, suprafa a protejat de fiecare detector de
de La interdependen a de dou grupe sau detectoare, suprafa a protejat de fiecare detector de

26

Dac sunt prev zute mijloace tehnice de protec ie împotriva incendiilor, suprafa a supravegheat se reduce cu 50%.

incendiilor, suprafa a supravegheat se reduce cu 50%. 3.5.2.2 DETECTOARE DE SUB TAVANE I ACOPERI URI
incendiilor, suprafa a supravegheat se reduce cu 50%. 3.5.2.2 DETECTOARE DE SUB TAVANE I ACOPERI URI
incendiilor, suprafa a supravegheat se reduce cu 50%. 3.5.2.2 DETECTOARE DE SUB TAVANE I ACOPERI URI
incendiilor, suprafa a supravegheat se reduce cu 50%. 3.5.2.2 DETECTOARE DE SUB TAVANE I ACOPERI URI

3.5.2.2 DETECTOARE DE SUB TAVANE I ACOPERI URI

Detectoarele de c ldur vor fi instalate direct sub tavan.

În cazul detectoarelor de fum, spa iul necesar dintre detector i tavan/acoperi depinde de tipul de tavan sau acoperi implicat i de în l imea camerei. Valorile spa iului sunt specificate în tabelul 3.

În cazul unui tavan fals care permite circula ia aerului (de exemplu deschiz turi, grilaje, într-un procentaj mai mare de 75%, nu vor fi necesare detectoare suplimentare montate sub tavanul fals.

)

necesare detectoare suplimentare montate sub tavanul fals. ) 3.5.2.3 DETECTOARE PE TAVAN I ACOPERI URI CU
necesare detectoare suplimentare montate sub tavanul fals. ) 3.5.2.3 DETECTOARE PE TAVAN I ACOPERI URI CU
necesare detectoare suplimentare montate sub tavanul fals. ) 3.5.2.3 DETECTOARE PE TAVAN I ACOPERI URI CU
necesare detectoare suplimentare montate sub tavanul fals. ) 3.5.2.3 DETECTOARE PE TAVAN I ACOPERI URI CU
necesare detectoare suplimentare montate sub tavanul fals. ) 3.5.2.3 DETECTOARE PE TAVAN I ACOPERI URI CU
necesare detectoare suplimentare montate sub tavanul fals. ) 3.5.2.3 DETECTOARE PE TAVAN I ACOPERI URI CU

3.5.2.3 DETECTOARE PE TAVAN I ACOPERI URI CU FORME SPECIALE

În cazul înc perilor cu acoperi foarte ascu it, de exemplu acoperi uri cu un versant, acoperi uri în dou pante, acoperi uri înclinate cu o pant mai mare de 20 o , va fi instalat un rând de detectoare pe nivelul vertical al pantei în partea cea mai înalt a înc perii.

În cazul înc perilor cu acoperi fier str u orientat în partea de nord, va fi montat un rând de detectoare în fiecare vârf, a a cum este prezentat în figura 8 de mai jos.

Detectoarele vor fi instalate pe suprafa a acoperi ului care are panta cea mai joas c tre un spa iu (Dv). În cazul instal rii unui al doilea rând de detectoare în acoperisul fier str u orientat în partea de nord, spa iile vor fi alese la pante de acoperi mai mici de 20 o .

iile vor fi alese la pante de acoperi mai mici de 20 o . TABELUL 3
iile vor fi alese la pante de acoperi mai mici de 20 o . TABELUL 3
iile vor fi alese la pante de acoperi mai mici de 20 o . TABELUL 3
iile vor fi alese la pante de acoperi mai mici de 20 o . TABELUL 3
iile vor fi alese la pante de acoperi mai mici de 20 o . TABELUL 3
iile vor fi alese la pante de acoperi mai mici de 20 o . TABELUL 3
iile vor fi alese la pante de acoperi mai mici de 20 o . TABELUL 3
iile vor fi alese la pante de acoperi mai mici de 20 o . TABELUL 3
iile vor fi alese la pante de acoperi mai mici de 20 o . TABELUL 3
iile vor fi alese la pante de acoperi mai mici de 20 o . TABELUL 3
iile vor fi alese la pante de acoperi mai mici de 20 o . TABELUL 3
iile vor fi alese la pante de acoperi mai mici de 20 o . TABELUL 3

TABELUL 3 – Distan e între detectoarele de fum

i tavane/acoperi uri

Panta acoperis

In l imea inc perii

fum i tavane/acoperi uri Panta acoperis In l imea inc perii 20° > 20° Dv Dv

20°fum i tavane/acoperi uri Panta acoperis In l imea inc perii > 20° Dv Dv 6,0

i tavane/acoperi uri Panta acoperis In l imea inc perii 20° > 20° Dv Dv 6,0

> 20°

Dv

Dv

6,0 m 0 - 0,25 m 0,20 m - 0,5 m

6,0 m

0 - 0,25 m

0,20 m - 0,5 m

> 6,0 m

0 - 0,4 m

0,35 m - 1,0 m

D v = distan a între detectoarele de fum i tavane/acoperi uri

6,0 m 0 - 0,4 m 0,35 m - 1,0 m D v = distan a

= pant

6,0 m 0 - 0,4 m 0,35 m - 1,0 m D v = distan a

acoperi

27

FIGURA 8 – A ezarea i distan a între un punct al tavanului i detectoare

FIGURA 8 – A ezarea i distan a între un punct al tavanului i detectoare în cazul acoperi urilor cu pante speciale

i detectoare în cazul acoperi urilor cu pante speciale *1) dac H S >0,6 m *2)

*1) dac

H S >0,6 m S >0,6 m

*2) dac

W S >7,5 m sau dac S >7,5 m sau dac

*2) dac W S >7,5 m sau dac HS 6,0 m

HS

*2) dac W S >7,5 m sau dac HS 6,0 m
<