Sunteți pe pagina 1din 1

OFERTĂ DE DONAŢIE

1. Subsemnatul ........................................................, domiciliat în .................................................., str.


.................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/judeţ .............................................., născut la data de (ziua, luna, anul)
............................ în (localitatea) .......................... sector/judeţ ................................., fiul lui
..................................... şi al .............................................., posesorul buletinului (cărţii) de
identitate seria ...................... nr. .................................., eliberat de ....................., cod numeric
personal .....…........................., ofer ca donaţie lui .......…......................................... domiciliat
în ................................................., judeţul/sectorul ....................…………........., dreptul de
concesiune asupra locului de veci situat în Cimitirul ....................…...................., având
dimensiunile de ............... ml x .......................... ml, în suprafaţă de ......................mp,
amplasat în parcela ................... fig. ............... poz. ............... .
2. Am dobândit dreptul de concesiune asupra locului de veci prin (donaţie/moştenire)
.................... potrivit (contract de donaţie, certificat de moştenitor)
...................................................................., autentificat/eliberat de Biroul Notarului Public
................................. la data de .......................... .
3. Cunosc dispoziţiile legale cu privire la rezerva succesorală a ................................., dar precizez
că doresc să fac prezenta ofertă de donaţie cu scutire de raport.
4. Prin derogare de la dispoziţiile art. 814 Cod civil, subsemnatul sunt de acord ca donaţia să-şi
producă efectele din momentul acceptării ei de către donatar fără a mai fi necesar a se face
comunicarea actului de acceptare.*)

DONATOR

___________
*) În cazul în care donatorul nu face menţiunea de la pct. 4, donatarul trebuie să comunice
acceptarea.