Sunteți pe pagina 1din 1

PROCURĂ

Subsemnatul ........................................................................ cetăţean


........................................, născut la data de .................................., în localitatea
......................................., de sex ..................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în
..........................................., str. ..................................................... nr. ..................., bloc ........, scară
........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al
.................................., seria ............... nr. ....................... eliberat de ................................. la data de
.............................................., cod numeric personal ........................................................., împuternicesc prin
prezenta pe ................................................................ cetăţean ..........................., născut la data de
...................................., în localitatea ........................................, de sex ................,
căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str.
...................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. .........,
sector/judeţ ...................................., posesor al ..............................., seria ............ nr.
........................... eliberat de ................................... la data de ............................................, cod
numeric personal ..........................................................., să mă reprezinte în faţa oricăror persoane
fizice şi juridice, precum şi în faţa autorităţilor administraţiei publice şi judecătoreşti, în vederea
susţinerii şi apărării drepturilor şi intereselor mele ce ar deriva din calitatea mea de
asociat/acţionar al Societăţii Comerciale ............................... S.R.L./S.A. cu sediul social în
............................., str. ............................... nr. ........., bloc ........., scara ..........., etaj .........,
apartament ........, sector/judeţ ......................................, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului ........................ sub nr. ........................., având codul fiscal nr. .............................. .
În acest scop, mandatarul meu va putea hotărî acţiuni conforme cu actele constitutive ale
societăţii, având putere de decizie, va încheia orice act, cu persoane fizice sau juridice din
România şi din străinătate, va stabili clauzele, în condiţiile cele mai avantajoase pentru societate,
va urmări executarea tuturor contractelor încheiate în societate, adică va avea toate puterile
prevăzute de lege şi de actele constitutive ca fiind în sarcina mea.
Mandatarul meu este împuternicit, de asemenea, să semneze actele adiţionale de
modificare a actelor constitutive ale societăţii, va putea închiria spaţii comerciale şi concesiona
terenuri, va putea cumpăra imobile pe numele societăţii. În acest scop, va negocia clauzele
contractelor, va stabili cuantumul chiriei, preţul concesiunii sau - după caz - preţul de cumpărare a
imobilelor, va semna contractele în formă autentică şi va îndeplini toate formalităţile de înscriere
*)
în evidenţele fiscale şi în registrele de publicitate imobiliară.
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în numele meu şi pentru
mine, ca asociat/acţionar al Societăţii Comerciale .................................. S.R.L./S.A. oriunde va fi
necesar, în limitele prevăzute de prezentul mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Prezentul mandat este gratuit şi valabil până la revocarea expresă a mandatarului.
Redactată şi editată/dactilografiată în ......... exemplare, la ................, astăzi, data
autentificării.
S-au eliberat părţilor ................. exemplare.

MANDANT

_______________
*) Acest alineat se adaptează în raport de situaţie.