Sunteți pe pagina 1din 1

PROCURĂ

Subsemnatul ........................................................................... cetăţean


....................................., născut la data de ..................................., în localitatea
......................................, de sex ..................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în
.........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scară
........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ...................................., posesor al .............................,
seria ............... nr. ........................... eliberat de .................................. la data de
.............................................., cod numeric personal ........................................................., împuternicesc prin
prezenta pe ............................................................... cetăţean ............................, născut la data de
..................................., în localitatea ......................................, de sex ...................,
căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str.
..................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. .........,
sector/judeţ ..................................., posesor al .............................., seria ............... nr.
......................... eliberat de .................................. la data de ......................................., cod numeric
personal ................................................................, ca în numele meu şi pentru mine să încheie cu
ceilalţi coindivizari actul de partaj pentru sistarea stării de indiviziune asupra locului de veci, situat
în Cimitirul ..........................................................., având dimensiunile de .......................... ml x
........................ ml, în suprafaţă de .................................. mp, amplasat în figura ......................
locul ............................... pe care l-am dobândit prin moştenire de la defunctul
..............................................................................., decedat la data de ................................. cu
ultimul domiciliu în ........................................................ şi pe care acesta îl deţinea, în baza actului
de concesiune nr. ................................ din ............................., eliberat de ...................................... .
În acest scop, mandatarul meu va face dovada calităţii mele de moştenitor şi de coindivizar
asupra locului de veci menţionat, va solicita şi procura actele necesare încheierii partajului
voluntar, va stabili, de comun acord cu ceilalţi coindivizari, compunerea loturilor şi atribuirea
acestora coindivizarilor, potrivit înţelegerii anterioare, precum şi cuantumul eventualei sulte, se va
prezenta în faţa notarului public pentru încheierea actului de partaj în formă autentică pe care-l va
semna în numele meu şi pentru mine, va încasa sau plăti eventuala sultă ce îmi va reveni sau la
care voi fi obligat prin actul de partaj.
După încheierea actului de partaj, în eventualitatea atribuirii locului de veci, în lotul ce îmi
va reveni, mandatarul meu este împuternicit să mă reprezinte la .........................., pentru
îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare privind preschimbarea actului de concesiune.
În eventualitatea unor neînţelegeri, mandatarul meu mă va reprezenta în faţa instanţelor
judecătoreşti de orice grad, în cadrul procedurii partajului judiciar, putând formula, introduce,
modifica sau restrânge orice acţiune în justiţie, va efectua toate actele de procedură, va propune
şi administra toate probele necesare, va invoca orice excepţie s-ar putea impune, va răspunde în
nu-mele meu la interogatoriu, va uza de toate căile de atac prevăzute de lege împotriva hotărârilor
judecătoreşti ce se vor lua, va putea cere învestirea cu formulă executorie a oricărei hotărâri
judecătoreşti, va putea cere declanşarea executării silite şi mă va reprezenta în cadrul procedurii
de executare silită.
În îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în numele meu şi pentru mine,
oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ............ exemplare, la ................., astăzi, data
autentificării.
S-au eliberat părţilor ............. exemplare.

MANDANT