Sunteți pe pagina 1din 1

\L

; t
,

L)rtcrr re;ttii in ceririiil l:ltreLrrc.siiului.:,.e i-rrieri Yictrrriui. l.e:iiiui ..P,rti rrl _,lt)gosorrei.-. inrre Bisericrt.\ih;-r si [);tlrttLri Siirhei.:ncrir.:r sir ic,)l)r,]sii irr,,ireptili ,r.iriprirr-ri6i ll{). i-rptie te inililttt:irili tirl ctiifieiu Lie,-r irtliltii,te ire,.i;t.,-Li ilr', )nrrriii iir:l,.,lli(.rise. ioi,.rie:riierr si sintpliflrie:r llttli,"lei,;r'titlvrticsc iniltretrfe:1cr:eilr-siee..\silr;ti. ciiitiii'c:r:iriiip()sitSte se,-ii,!ll ie,'isici ..11";i .ri .,(]rr_rrltiiui i,.e11il'r,i.lirri,,q si;ullri" . r ,i:fi : ;i5pc,:tui ,ci ir,-sii ,irice ",u 3riirtiui ;ir ,j:liesiiie ce-i ii:,:eltit -lntgLii p,:t':li rj(:illirilli:i. ,ll ;--tiliii'le .J3 uli iigL:i':litir, ttri :tiiluilirsclut scriie rlL'estti ,-'iiriit'i -ri !r ltliiosietr i'ltr)itrieitii lr ;ecrririiui lr j (-i-itistl''-tctilt Ilr-tctrr.-stelri'ili.ie i:e l-;riq:r'r'1ctot'iei rririnlir;-ri il{i csie r,iarltrli ceri ltirie i5i:-.. rrt iit urrre. coniorm rrritrtrizrrriei L'lc .',;itsil',.rclie. sc,-.er:iir-rtiiiicriri eie r.iarLiir:ii. Eiiiiicitri estc aunosL-Llt suh i:'.rniele rie -.rrsa -\1..\.igiu'. iieveuit uiaeri,-,r'ilirsa T{jniii :iielian. ,-iupit i.t'.imeie il')r-tlLli troDrietsr. coiecticrLrri,-ie uriri^ l eatnri n.LoiiogrLnli -\e orlirre ciri pc ieronerilt poi:tii r. Se spltile ririar rri ilomirii,-rnii ,\.ier,lln.lr'rr irtiiir ilr-iza rrr ii lost giizriirit iemn()rilr in ,.'echile,]itse -:tCg\ta cstu ni{)it.,'r-li ,te1ii'Ll Clti: r-lltii ilgllri i):tlpleSC ..CltS1 (-il2e" - Jar.,-iuplr stiinrit llolisil'ri. ilu c.i;silr nici 'Llll tir-rc,"rrll9nt Jilt'e -iai,J{)itail'n]e iretltsii leqeniirr. De aiifel. naterialul hlhiioqrrliic nL! Jsre,-1e1oc generos. cildirea iiiad.lorrr mentionrltii ile Lrnii iturori cilr'e s-Ju (lcuprli ie isic.ricui arterei Pcriiii \{cq,-,sr;riei.' Date e.xacta a inriltirrii L'onstir-rctiei inirilile nu se cLrnoaste. in planul BtrcurestiLrlui. ll Ittaiorlilui R.uciolf Borrocz"'n. darlnd tiin 1S]rr. uDal'e te lcesa loc o ciutiire tie '\rtirr-rr ionnit Lrqor dreptunqiriLtlati. in t,ecinliiatea hanuiui menrionar sr-rb numele ,,1e ..Blibeanu'. insa. desi :iLinlaritltlet nlanuh-ri lu permite pr()irLlntarert unui ','erclicr cllr in aceusili privinti. sLrhsolul iolute atliirc, sprijina iL.rtrezr e-risienrei unor iunJlrii constnrire pe ia jumittttel secoltilui -l9. Coniirrnt tutirrizrrriei iie coirstl'uctie cll-Lriirelr sLrleri notiificir-i mltjore in.jtriuI rrnuitri iu75. inocliiic'liri cerire ili prcprieilrnrl lLcesieili,1e alunc.i..i-1ril \{. .\iqiu. Etiiiiciu[. asa cum se prezintlr in ziiele lt{]ris!13 l,-,irf i:i :rltlt!:tltrr clrrsicisutLriili irlttrcez. c()l-tcepiia ltrititeciul.iiiti iiirt.i semnlrrti..[-r()ticr.Ji.lLl iiis'''.:;entnitu;:li:; sc i)oiric liii iit Lririnttrilc Je rttLttrrizlirie ,.iin ,rrrill Il.i5 (l,rnrpurirlri ,Ju pilinLri .lirLiiisiilii r-iin 1r) i I se ohser" it eli itrt ei;isirt nti;r-liiitliri ilill.ir;rt :ric t:ri'ceiui: trrrL-Lier-:iicll .\.igi'.r cste llclituii:i

i
!

.\)rijillt. i)).lii rehnie Li. .;ir1\7i. irt pl;rnLrl llLretrrcsiitrirri tiin L(rLI. !rr,rPTitrrrr.sic li't.:rr r0iccrr Il.t,r.l.ic il;.iii-i,)l]1il )tciiitit i l.\{)0-irtl5i..\vocrrt
uli rlluzctl tie rtri:i reIttirtri ItLtr0rtse
iriese de pielirr'r

.l ;crilptirLL llilii()t]iti:i

si Llliircrslri:1..,iitI cr,lcuti.t

jil

i I I

(;lleorghc (.lntt;escu iu cltrlcr sa. i',,,irrl 1ir,!r,r,,;rer.

;),)\

ntentiottetz;i.icritrtle(lrts;t lolllitSieiiiln..\ltercieriri;)ii-rii()gririice'rfeniiloar(-le,:irrr\luc.cnic-Iil:u;r...le :rrltitecturi clril:i -sec..Yl-t. Edituru Siiex. Bucuresri 1lrrt7. si lrerre (.)pret ltineltr inetlit prin cir.se reclri rjirr Eucure;ti, Edinrrl Sport-Turism, Bucuresri. [9lib.

cjrgir irr;cr .srrl,lr. !lJirunt \leriLiirrIe. ilrrqr,Lesri

I,rti.

l I
*

29