Sunteți pe pagina 1din 1

,icrn4:.....

t-t:....

c5:

7;;o*e
Fayade,

nh. P. Gdttereau, dosar autorizasie

de construclie,

ANDMB PMB tehn;c d 57/1875

ji;.rt;-rrn corp pr'in;ip6l, o ane;ia dispusa ceire spaiele lotul'.ii 9i o $rldiili' Aqa cuni se - in jurul ienriona anieiior. clddirea are srbsol. parter gi etaj iar starea ei fizice este bunl U,itor 1980 a fost restaurat, 9i consolidatl. principal, cu faEada Planimetric, construcgia .rr. .o*purd din doul corpuri: unul ceea ce ne cdre Calea Yictoriei 9i altul secundar. clruia i s-a acordat mai pugind atentie' indeamni sI credem

altl camerl, nrai consrruelie din acea \'r.n.r.. in axul scdrii, preceddnd salonul, se ai'la o prin intermediul etaj la se face mici, ce esre acrualmente secretariatul G.D.S.. Accesul parterului' planul neabitut unei sciri de leniu, in 3 rantpe. Planul etajului urmeazl balcon cu posedl un qi lictoriei Srionrt principal de la etai estegi el orientat cltre Calea parapet din fier forjat. ' epoci' . Sr*.,rp cle rezistengd a clddirii era,ca la majoritatea construcliilor din acea pane din mare o Astizi de lemn' plangee Lld";;t il ziditrie de caremida portanfi 9i pereli, in urma consoiidlrii, sunt dublali cu beton armat' un spatiu de Decoralia interioari a clldirii este exuberanCi. Parterui este tratat ca sunt, Plafoanele de altidatl. qi fastul primire cu interioare care aminresc de strllucirea de la principal salonului cel al este bogat in general. extrem de decorate. Plafonul cel mai capete ambele la ayAnd dreptungh-iular' prr"ru.. El este dominat in centru de un carturs bandouri cu doua panouri semicirculare. Din repertoriul deeoratir, al clldirii se renlarcd florale motive cu 9i orllamente frrnze de mlslin, scafe simple sau profiiale, medalioane perle, ove, $hirlande. InteresanM cu motive vegetaie. unele torsate la inten'ale regulate. elemente decorative cu neoclasice este. in a.esi salon, gi comhinarea unor eiemente al X\II-lea. cu Ludovic stil consoie foarte inc[rcate, de ,ip ,o"o"o, rie exemplu: mici vegetal' tip de ornamente caneluri, ce stau labaiaplafonului sunt continuate cu
Plan -nr.?) de orientare eclecticl' a activat pe melea*,urile prii - C"**,rr'l ,rft., tiun..rffio*reau (n.1S{l secolului lQ.,\ctivitatea faniliei Cottereau inltl'R:l]1":1^'-11 :It-^,.. i.rr"". riir iie.. in rkima il;;;; pr,n",ilc d.e co,strucsii a caselor Assa'din calea J.:#'#','"'Jli; (,. Gottercitr fils") ridicl clidirca penrru Societctea .r-rllirt oo ir. tirLrru Paul Gorterear.r 'l*n.,iia din 1b75 arhitectul Paul Fi.anciari a Komanrer o,n ,,rr,L-Doirni.i. ."ri ",i'i"ra,,.\cademrei. incepind variare lucrdri de la mici intenenlii ei m^odiiiciri pind boqalii;

antreui posterioarl gi acoperiti cu o rnarchiza din fier foriat 9i sticld. Ne intdmpinl un printr-un $lazvand cu desrul de generos penlru proporliile elldirii, desplrgit de hol afli salonul se clldirii geamuri alJ caror oinu*eniugie esie realizari prin sablare. ln axul canaruri qi cu de 4 ferestre i.i"lipa, probabil tbsta sufiagerie. foarte-bine luminat fiind dispunerea camere. orienrat clire Calea Yictoriei. Salonul este flancat de alte doul de demn Este lon$itudinal' in anfilada - ele comunicl cu sufra$eria prin u;i aflate in axul palati:li'ii plaliul cii ,",nrr.r, faptul ci dispunerca canierelor este destul de aseiiiiiiiioare autorizaliei de Ghica-Tei, dar gi cu planul altor clidiri propuse pent* aprobarea

,i.i funcgionau dependingele qi locuingele servitorilor. "a se face jin .rr,.. intraiea fiind amplasatl central pe iaEada clidire i, Accesul

:-""
7artr,
de construclie,

';L&J "'.;"...;----.
d

rF +- -d
-

arh. P. Cottereau, dosat

autoriali'
57/i875

ANDMB PMB tehnk

{ -

i#::":il'fir;l;; C;;i;; iiil;;;; il;;;i;i;;.urind il;;;;;';;;;;cri"itatc sale iil, ,"r-is;i,;t .si" m"nrhru al Sr-rcietliiide Arhitr:c1i $i Ingineri. Oper-ele iiir'.*ri,.. i" rrri",liii.ii. ri" ir.elui sau. Printre operele lui tele mai cun6siute se numirrl Fundagia a."ai lil;l;;l;';;j;rn"ioo." "a. Centrola Universitare tE9i, palatul Casei de Econornii i;,;i';;; pi^ia pahrului asrizi Biblioreca 'si. 9i casa Dinu \lihail din Craiora. Eil',,.ffij,iilfi ai" ii,"r*iiiic.it I t rss6-1,,uu1 din srradr Celer Vic'.oriei. printro varietate a solrrtiilc'r
:'*#i;;[1i;;ru_t a" ,rri. orrercl. i'.ii Paul oottereau,se caftcte.'zeaze eie,"nre di, reperuiriul *,.-".ii.ii" f;i"'il;i;p;;;ip,l, ;ilil,.iijil'i;;"--,ilri*rir,..iiirila"pi,, \'aolt t,r1 ,'..ttiiiirt,itui montrmentalului \'ezi Cezara \'lucenic' op. cit ' pa$' 5ti'
neoclasic. cu uil

;i

30