Sunteți pe pagina 1din 16

0 Generalităţi vehicul

01A CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE

01D INTRODUCERE MECANICĂ

02A MIJLOACE DE RIDICARE

04B INGREDIENTE - PRODUSE

05A GOLIRE / UMPLERE

X90

APRILIE 2004 EDITION ROUMAINE

"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault.
în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.
Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea
Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia
fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale." scrisă şi prealabilă din partea Renault.

© Renault s.a.s. 2004


L90 - Capitolul 0 CuprinsPagina

L90 - Capitolul 0

Cuprins

01A CARACTERISTICI MECANICĂ VEHICULE

Identificare 01A-1

Dimensiuni 01A-2

Motoare - Cutii de viteze 01A-3

01D INTRODUCERE MECANICĂ

Generalităţi 01D-1

Implantare calculatoare 01D-3

02A MIJLOACE DE RIDICARE

Cric rulant - Dispozitiv


"lumânare" 02A-1

Elevator cu două coloane:


Securitate 02A-2

04B INGREDIENTE - PRODUSE

Capacităţi - Calităţi 04B-1

Condiţionare 04B-2

05A GOLIRE / UMPLERE

Motor 05A-1

Cutie de viteze 05A-2


CARACTERISTICI MECANICŐ VEHICULE
Identificare 01A
L90
I - AMPLASARE PLŐCU×Ő DE IDENTIFICARE (4) MTMA pe osia fa č
VEHICUL
(5) MTMA pe osia spate
(6) Caracteristici tehnice ale vehiculului
(7) Referin č vopsea
(8) Nivel de echipare
(9) Tip vehicul
(10) Cod tapi erie
(11) Detalii suplimentare echipament
(12) Serie de fabrica ie
(13) Cod Ēmbrčcčminte interioarč

II - MARCAJ LA RECE AL CAROSERIEI

108584

Parte dreapta sau stČnga Ēn func ie de arč.

Descriere plčcu č de identificare

6 7 8 9
B
10
108587
1 11
2
Notč:
3
12 Žn cazul Ēnlocuirii complete a caroseriei, marcajul
4 trebuie sč fie realizat conform reglementčrii Ēn
vigoare.
5 13

19031

(1) Tip vehicul ľi numčr tip; aceastč informa ie este


men ionatč pe marcajul (B)

(2) MTMA (Masč Totalč Maximč Admisč a vehiculului)

(3) MTR (Masč Totalč Rulantč - vehicul Ēn sarcinč ľi


remorcč)

01A-1
CARACTERISTICI MECANICŐ VEHICULE
Dimensiuni 01A

A B C E

D H

G
108575

Dimensiuni Ēn metri

(A) 0,774

(B) 2,630

(C) 0,843

(D) 4,247

(E) 1,480

(F) 1,534

(G) 1,470

(H) 1,740

01A-2
CARACTERISTICI MECANICŐ VEHICULE
Motoare - Cutii de viteze 01A
Motor Cutie de viteze
Tip vehicul
Tip Cilindree (cm3) Tip

LS0A

LS0C
K7J 710 1390 JH1
LS0E

LS0G

LS0B

LS0D
K7M 710 1598 JH3
LS0F

LS0H

IDENTIFICARE VEHICUL
Exemplu:
- LS0C
• L: Tip de caroserie (tricorp 4 uľi),
• S: Cod proiect,
• 0C: Indice motorizare.

01A-3
INTRODUCERE MECANICŐ
Generalitč i 01D
Toate informa iile con inute Ēn manuale sunt exclusiv - nu sufla i reziduuri de azbest sau de praf (frČne,
destinate profesioniľtilor automobilului. ambreiaj etc...), ci aspira i-le sau curč a i piesa cu
ajutorul unui agent de curč are (precum agentul de
Metodele ľi diagnosticčrile recomandate ľi descrise Ēn curč are pentru frČnč),
acest manual au fost elaborate de profesioniľti Ēn
repara ia automobilelor. - utiliza i produsele profesionale cu discernčmČnt, de
exemplu nu pune i pastč de etanľare pe suprafa a de
Ēmbinare,
I - RECOMANDŐRI GENERALE
- gazele de eľapament (benzinč sau diesel) sunt
Respecta i principiile de bazč ale repara iei de poluante. Nu pune i Ēn func iune motoarele decČt cu
automobile. discernčmČnt ľi mai ales utiliza i obligatoriu
aspiratoarele de gaze de eľapament,
Calitatea unei repara ii depinde mai ĒntČi de grija pe
care reparatorul trebuie sč o acorde Ēn momentul unei - asigura i-vč cč nu se poate produce scurtcircuit Ēn
interven ii. timpul remontčrii conectčrilor electrice (exemplu:
demaror, alternator etc...).
Pentru a garanta o bunč repara ie:
Un numčr de puncte trebuie gresate, altele nu, astfel o
- proteja i pčr ile sensibile ale vehiculului (scaun, volan, aten ie particularč trebuie acordatč Ēn timpul opera iilor
aripi etc...), de remontare pentru a asigura o func ionare corectč Ēn
toate condi iile.
- debranľa i bateria pe cČt posibil (evita i
scurtcircuitele, pornirea accidentalč a motorului
ľtergčtorului de geam etc...), II - SCULE ĽI DISPOZITIVE SPECIALIZATE -
FACILITATE
- Ēn timpul sudčrii pe vehicul, se cuvine sč demonta i
Metodele de repara ie au fost studiate cu dispozitive
sau sč deconecta i componentele care se gčsesc Ēn
specializate, ele trebuie deci sč fie realizate cu aceleaľi
apropierea zonei de repara ie ľi care ar putea fi
dispozitive pentru a ob ine o securitate sporitč de lucru
afectate de cčldurč,
ľi o bunč calitate a repara iei.
- utiliza i produse profesionale recomandate sau piese
Materialele omologate de serviciile noastre sunt
originale, produse care au fčcut obiectul studiilor ľi testelor, care
- respecta i cuplurile de strČngere, trebuie utilizate cu grijč ľi Ēntre inute pentru o utilizare
corectč.
- Ēnlocui i ľtifturile elastice, piuli ele sau ľuruburile
autofrČnate sau lipite, dupč fiecare demontare,
III - FIABILITATE - ACTUALIZARE
- fi i aten i la calculatoarele care nu suportč Žn spiritul calitč ii repara iei, metodele evolueazč, fie cu
supratensiunile ľi erorile de manipulare,
noi produse (depoluare, injec ie, electronicč etc...), fie
- nu schimba i piesele unele dupč altele, ci face i o prin crearea de noi dispozitive specializate
diagnosticare precisč Ēnainte, (tensiometru etc...), fie prin diagnosticare. Este
necesar sč consulta i manualele de repara ie sau
- face i un control final Ēnainte de restituirea vehiculului notele tehnice Ēnainte de orice interven ie sau
cčtre client (reglare ceas, func ionare alarmč, memento diagnosticare.
verificare iluminčri ľi semnalizčri etc...),
Defini iile vehiculelor fiind susceptibile sč evolueze Ēn
- curč a i ľi degresa i pčr ile de lipit (filete, canelura cursul comercializčrii, este indispensabil sč verifica i
fuzetei) pentru o bunč aderen č, dacč existč note tehnice de actualizare Ēn momentul
cčutčrilor de informa ii.
- proteja i curelele accesorii ľi distribu ie, accesoriile
electrice (demaror, obturator, pompč direc ie asistatč,
electricč) ľi fa a de cuplare pentru a evita orice IV - SECURITATE
scurgere de motorinč pe partea de fric iune a Manipularea anumitor dispozitive ľi a anumitor piese
ambreiajului. (exemplu: ansamblu combinat arc-amortizor, cutie de
viteze automatč, frČnare, ABS, airbag, injec ie diesel
Calitatea concep iei vehiculelor necesitč pentru o bunč
common rail etc...) necesitč o aten ie particularč Ēn
repara ie sč nu lčsa i nimic la ĒntČmplare ľi este
termeni de securitate, de curč enie ľi mai ales de grijč.
obligatoriu sč remonta i piesele sau organele aľa cum
erau la origine (exemplu: ecrane termice, trecere Sigla (securitate) folositč Ēn acest manual Ēnseamnč
cablaj, pasaj re ea de conducte ľi aceasta Ēn principal cč trebuie acordatč o aten ie particularč metodei sau
Ēn mediul liniei de eľapament). cuplurilor de strČngere aferente.

01D-1
INTRODUCERE MECANICŐ
Generalitč i 01D
Urmarea metodelor preconizate vč va ajuta astfel sč
presta i un serviciu de calitate care va asigura
ATEN×IE vehiculelor nivelul lor cel mai Ēnalt de performan č ľi de
Nu utiliza i produs inflamabil pentru a curč a fiabilitate.
piesele. Žntre inerea ľi repara ia executate Ēn bune condi ii
sunt esen iale pentru buna func ionare sigurč ľi fiabilč a
Proteja i-vč sčnčtatea: vehiculelor noastre.

- utiliza i dispozitive adaptate ľi Ēn bunč stare (evita i pe


cČt posibil dispozitivele « universale » precum un
cleľte cu prindere multiplč etc...),

- adopta i puncte de reazem ľi o pozi ie corecte pentru


a face un efort sau pentru a ridica greutč i,

- asigura i-vč ca procedura utilizatč sč nu fie


periculoasč,

- utiliza i protec iile individuale (mčnuľi, ochelari,


Ēncčl čminte, mčľti, protec ii cutanate etc...),

- Ēn general, respecta i instruc iunile de securitate


legate de opera ia efectuatč,

- nu fuma i Ēn timpul lucrčrilor pe vehicule,

- utiliza i aspiratoarele de fum (sudurč, gaze de


eľapament etc...),

- nu folosi i produse nocive Ēn locurile neaerisite,

- nu face i eforturi supraomeneľti sau nepotrivite,

- utiliza i dispozitive "lumČnare" Ēn momentul lucrčrilor


sub vehicul ridicat cu cric,

- nu ingera i produs chimic (lichid de frČnč, de rčcire


etc...),

- nu deschide i circuitul de rčcire cald ľi sub presiune,

- fi i aten i la organele care se pot pune Ēn miľcare


(motoventilator etc...).

V - PROTEJA×I NATURA

- nu arunca i fluidele frigorigene Ēn atmosferč,

- nu arunca i Ēn canalele de scurgere fluidele con inute


de vehicule (ulei, lichid de frČnč etc...),

- nu arde i produse vechi (pneuri etc...).

VI - CONCLUZIE

Metodele con inute Ēn acest document meritč aten ia


dumneavoastrč, citi i-le cu aten ie pentru a reduce
riscurile de rčnire ľi a evita metodele incorecte
susceptibile sč deterioreze vehiculul sau sč Ēl facč
periculos de utilizat.

01D-2
INTRODUCERE MECANICŐ
Implantare calculatoare 01D
L90

2
3

109245

(1) Radio auto

(2) Cutie siguran e habitaclu

(3) Unitate centralč habitaclu

(4) Cutie siguran e relee compartiment

(5) Calculator injec ie benzinč

(6) Calculator airbag-uri

01D-3
MIJLOACE DE RIDICARE
Cric rulant - Dispozitiv "lumČnare" 02A
Pentru a pune vehiculul pe dispozitivele "lumČnare",
ridica i lateral ansamblul vehiculului ľi pozi iona i
IMPORTANT obligatoriu dispozitivele "lumČnare" sub
Utilizarea unui cric rulant implicč obligatoriu amplasamentul prevčzut pentru a pozi iona cricul din
utilizarea dispozitivelor "lumČnare" potrivite. echipamentul de bord (1).

ATEN×IE
- Partea inferioarč a caroseriei acestui vehicul este
protejatč cu produse care asigurč garan ia
Ēmpotriva perforčrii de 6 ani.
- Utiliza i numai materiale care sunt echipate cu
tampoane cauciucate pentru a nu deteriora
protec ia originalč.
- Este interzis sč ridica i vehiculul prin rezemarea pe
bra ele suspensiei fa č sau pe trenul spate.
- Pentru a ridica o roatč fa č sau spate, pune i
reazemul Ēn (1).

108416

108418

02A-1
MIJLOACE DE RIDICARE
Elevator cu douč coloane: Securitate 02A
L90
I - POZI×IONARE BRA×E DE RIDICARE II - INSTRUC×IUNI DE SECURITATE

Žn fa č

108419

Žn spate

14894
Dacč trebuie sč demonta i organele grele ale
vehiculului, utiliza i de preferin č un elevator cu patru
coloane.
Pe un elevator cu douč coloane, dupč demontarea
anumitor organe (exemplu grup motopropulsor, tren
spate, rezervor de carburant etc.), Existč riscul
basculčrii vehiculului.
Dacč vehiculul este ridicat pe un elevator cu douč
coloane cu prizč sub caroserie, amplasa i o chingč de
securitate referin č 77 11 172 554 disponibilč Ēn
magazinul de piese de schimb.
108417
Exemplu de arimare a unui vehicul Ēn fa č

108420

02A-2
MIJLOACE DE RIDICARE
Elevator cu douč coloane: Securitate 02A
L90
Din motive de siguran č, chingile trebuie sč fie
permanent Ēn perfectč stare; Ēnlocui i-le Ēn caz de
degradare.
Žn timpul montčrii chingilor, verifica i pozi ionarea
corespunzčtoare a protec iilor (scaune ľi pčr i fragile).
Plasa i chingile sub bra ele pun ii ľi efectua i un tur dus-
Ēntors pe lč imea vehiculului.
Nu strČnge i chingile prea tare.

02A-3
INGREDIENTE - PRODUSE
Capacitč i - Calitč i 04B
Capacitate medie de ulei Cutie de viteze Capacitate (l)
(ajusta i dupč jojč) (l) JH3
3,1
Motor Schimb de ulei Schimb de ulei cu JH1
Ēnlocuire
a filtrului de ulei

K7J 710
3,2 3,3
K7M 710

Organe Capacitate (l) Calitate

Circuit de frČnare 0,5 SAE J 1703 ľi DOT 4

Rezervor de carburant Aproximativ 50 Benzinč fčrč plumb

K7J 710 GLACEOL RX (tip D)


Circuit de rčcire Aproximativ 5,45
K7M 710 Nu adčuga i decČt lichid de rčcire

Notč:
Lichidele de frČnč trebuie sč fie omologate de biroul
de studii.

04B-1
INGREDIENTE - PRODUSE
Condi ionare 04B
DENUMIRE CONDI×IONARE REFERIN×Ő

ETANĽEITŐ×I MECANICE

ZLOCTITE 518 Seringč de 24 ml 77 01 421 162

Pentru etanľarea carterului cutiei de viteze

ZDetector de scurgere pentru AC etc. Spray 77 11 143 071

ADEZIVI

ZLOCTITE-FRENETANCH Flacon de 24 cc 77 01 394 070

Evitč desfacerea ľuruburilor ľi permite deblocarea

ZLOCTITE-FRENBLOC Flacon de 24 cc 77 01 394 071

Asigurč blocarea ľuruburilor

ZLOCTITE SCELBLOC Flacon de 24 cc 77 01 394 072

Pentru lipirea rulmen ilor

AGEN×I CURŐ×ARE LUBRIFIAN×I

ZNETELEC (CONECTICŐ) Spray 77 11 171 287

Degripant, lubrifiant

ZAgent curč are injectoare Bidon de 355 ml 77 01 423 189

ZDegripant super concentrat Spray de 500 ml 77 01 408 466

ZDECAPJOINT (FRAMET) Spray 77 01 405 952

Pentru curč area planurilor chiulasei din aluminiu

ZAGENT CURŐ×ARE BACTERICID AER Spray 77 01 410 170


CONDI×IONAT
Pentru curč area unitč ii vaporizator

ZAgent curč are frČne Spray de 400 ml 77 11 171 911

UNSORI

ZMOLYKOTE « BR2 » Cutie de 1 kg 77 01 421 145

Pentru:
- fusurile pivot,
- palierele bra elor inferioare,
- canelurile barelor de torsiune,
- canelurile transmisiei.

04B-2
INGREDIENTE - PRODUSE
Condi ionare 04B
DENUMIRE CONDI×IONARE REFERIN×Ő

ZMOLYKOTE « 33 MEDIU » Tub de 100 g 77 01 028 179

Pentru:
- bucľile trenului spate tubular,
- bucľile barei antiruliu,
- bieletele de comandč a cutiei de viteze.

ZANTI-SEIZE Tub de 80 ml 77 01 422 307

(unsoare temperaturč ridicatč) pentru colectorii de


eľapament etc.

ZUNSOARE FLUOREE Tub 82 00 168 855

Pentru capuľoanele cablurilor de Ēnaltč tensiune


(bujii, bobine).

Z« MOBIL CVJ » 825 BLACK STAR SAU MOBIL Plicule de 180 g 77 01 366 100
EXF57C
Pentru garniturile transmisiilor.

ZUNSOARE MULTIFUNC×IONALŐ Spray 77 01 422 308

Senzor roatč ABS.

ETANĽEITŐ×I MECANICE

ZMASTIC Cutie de 1,5 kg 77 01 421 161

Pentru etanľarea racordurilor de pe evile de


eľapament.

ZRHODORSEAL 5661 Tub de 100 g 77 01 404 452

Pastč de etanľare Cartuľ 77 11 219 706


Z Motor 12 F008
LACURI

Z« CIRCUIT PLUS » Flacon 77 01 421 135

Lac pentru repararea lunetelor cu dezghe are.

FRŚNŐ

ZLichid de frČnč (vehicule fčrč ESP). Flacon de 0,5 l DOT4 77 11 172 381

ZLichid de frČnč (vehicule fčrč ESP). Flacon de 5 l DOT4 77 01 595 503

ZLichid de frČnč « vČscozitate slabč » (Toate tipurile Flacon de 0,5 l DOT4 77 11 218 589
de vehicule).

04B-3
GOLIRE / UMPLERE
Motor 05A
K7J sau K7M

Material indispensabil

Cheie pentru golire de 8 mm

108421

(1) Buşon de golire

Utilizaţi dispozitivul (Mot. 1018).

108422

(2) Buşon de umplere

05A-1
GOLIRE / UMPLERE
Cutie de viteze 05A
JH1 sau JH3

108421

(1) Buşon de golire

(2) Buşon de umplere

05A-2