Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILOR IASI Adresa postala: BD STEFAN CEL MARE SI SFANT, NR 13, Localitatea: Iasi, Cod postal: 6600, Romania, Punct(e) de contact: MINCIUNA DANIEL, Tel. +40 232255961, Email: spadj.secretariat@iasi.rdsmail.ro, Fax: +40 232255960, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-11-2012 15:23

Pagina 1/7

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Reabilitare prin asfaltare pe DJ 248B CIOCA BOCA MIRONEASA, km 53+048 55+388

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari Proiectare si executare Locul principal de prestare: n judetul lasi, traseul mai sus mentionat. Codul NUTS: RO213 - Iasi

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Reabilitare prin asfaltare pe DJ 248B CIOCA BOCA MIRONEASA, km 53+048 55+388 Constand in: Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati pentru lucrari, elaborare documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor, asistenta tehnica din partea proiectantului, n conformitate cu studiul de fezabilitate din documentatia tehnica, si executie lucrari de reabilitare prin asfaltare pe DJ 248B, km 53+048 55+388 Durata realizarii serviciilor de proiectare va fi de maximum 15 zile, inclusiv durata realizarii DE, dupa avizarea PT, si obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2) 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitare prin asfaltare pe DJ 248B CIOCA BOCA MIRONEASA, km 53+048 55+388 Constand in: Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati pentru lucrari, elaborare documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor, asistenta tehnica din partea proiectantului, n conformitate cu studiul de fezabilitate din documentatia tehnica, si executie lucrari de reabilitare prin asfaltare pe DJ 248B, km 53+048 55+388 Durata realizarii serviciilor de proiectare va fi de maximum 15 zile, inclusiv durata realizarii DE, dupa avizarea PT, si obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor. Valoarea estimata fara TVA: 2,484,261.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


10 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-11-2012 15:23

Pagina 2/7

Fisa de date
Cuantumul garantiei de participare este de 49.600 lei.Garantia de participare se constituie conf. HG 925/2006, art 86. n cazul depunerii unei contestatii, de catre ofertanti, daca CNSC respinge contestatia depusa, autoritatea contractanta, va retine din garantia de participare, in conf.cu art. 278^1 lit. b) din OUG 34/2006, suma de 6.264,26 lei. Garantia de participare trebuie sa prevada explicit daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Date pentru constituirea garantiei de participare:Trez. Mun.Iasi. RO41TREZ4065006XXX008195, Cod fiscal D.J.A.D.P. Iasi: 14009336.In orice sit., dovada constit. gar. de part. treb. sa fie prez.cel mai trziu la data si ora stab. pt deschiderea ofertelor. Per. de valab. a gar. pt part.90 zile de la data limita stabilita pt depun. ofertelor. In cazul constit. gar. de part.prin scris. bancara se va completaformularul nr. 13. Garantia de participare se va restititui in conf.cu H.G. 925/2006, art.88. Pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004, ofertantii care se ncadreaza in categoria IMM vor prezenta:- declaratie privind ncadrarea n categoria IMM n original; Operatorii economici care se asociaza trebuie sa faca dovada ca fiecare ndeplineste conditiile de ncadrare n categoria IMM. Lipsa acestei dovezi face ca asocierea sa nu mai beneficieze de facilitatile legii IMM-urilor

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da Procentul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA. In cazul constituirii garantiei de buna executie prin scrisoare bancara se va completa formular nr. 14. Garantia de buna executie se va constitui conf. art. 90 din HG 925/2006 si HG 1045/2011. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform H.G. 925/2006.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


buget de stat(MDRT),prin Programul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea dr.de interes judetean si interes local, aprobat prin HG 330/2010 de modificare si completare a HG 577/1997

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; c) H.G.nr.1660/2006 (A);d) Ordinul 314/2010, Ordinul 302/2011, Ordinul 313/2011 si Ordinul 509/2011 emise de presedintele A.N.R.M.A.P. Pentru mai multe informatii si alte acte cu caracter legal privind domeniul achizitiilor publice se poate consulta situl web www.anrmap.ro; e) alte reglementari legale incidente in materia achizitiilor publice in vigoare pana la data finalizarii procedurii si atribuirii contractului de achizitie; f) LEGEA 10/1995 privind calitatea n constructii cu completarile si modificarile ulterioare; g) HG nr. 28/2008 pentru aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general; h) Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008;i) toate legile n vigoare n Romnia.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-11-2012 15:23

Pagina 3/7

Fisa de date
a) Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea n conformitate cu art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formular 1A. Documentele solicitate pentru nencadrarea n prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi solicitate obligatoriu si vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul. b) Declaratia privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formular 1B. Documentele solicitate pentru nencadrarea n prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul. c) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010 privind punerea n aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - formular 1C d) Declaratie pe proprie raspundere ca nu are n cadrul autoritatii contractante, persoane care detin functii de decizie, respectiv sot/sotie, ruda sau afin pna la gradul al patrulea inclusiv, conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care se va prezenta att de catre subcontractant, ct si de tertul sustinator, daca este cazul. Persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie n ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Cristian Mihai Adomnitei-Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Victor Chirila- Vicepresedinte Consiliul Judetean Iasi, Victorel Lupu-Vicepresedinte Consiliul Judetean Iasi, Lacramioara Vernica-Secretarul Judetului Iasi, - Consilieri judeteni : Adascalitei Constantin, Aivanoaei Constantin Alin, Apavaloae Dinu, Baciu Mihai, Boz Petru Eduard, Bratescu Liviu, Bulgaru Liviu Gabriel, Carp Petra, Caliman Adrian Constantin, Ctea Vasile, Chirila Victor, Cozianu Iulian, Dascalu Petru, Hauta Marian, Ivancia Mihaela, Lebada Dorel, Lupascu Vasile, Lupu Magdalena, Lupu Victorel, Macovei Silviu Nicu, Mihai Florin, Morosan Catalin, Popa Silviu Florin, Popescu Mihail Gabriel, Romaniuc Liliana, Rosca Ciprian Lucian, Stanciu Cristian, Stoian Ioan, Salaru Vasile, Serban Constantin, Toma Vasile, Urcaciu Ion Lorin, Ursanu Radu Ionel, Vintila Iordan, Vornicu Carmen Paula, Vornicu Liviu Gabriel, Daniel Ionut MINCIUNA-BEJAN - director executive DJADP Iasi, Antoneta Manolache sef serviciu derulare contracte, Bogdan Benta-consilier, Mihai Iftimiei-consilier juridic SAPC-CJ Iasi, Carmen Irimia-consilier comp. AP, Marius Nedelcu-consilier SDC, Mihai Ciopate-consilier SDC, Laurentiu Diaconu consilier CPSC, Lucian Draganescu-consilier CPSC -formular 1D e) Declaratii privind calitatea de participant la procedura - formular 2 f) Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, n care se depun ofertele(certif. se vor prez. in orig. sau copie conf. cu orig.). Conditie de calificare : Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat nlesniri la plata de catre organele competente si n masura n care sau respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care nregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) n luna anterioara celei n care se depun ofertele. g) Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, n care se depun ofertele (certif. se vor prez. in orig. sau copie conf. cu orig.) h) pers. jurid. straine vor prez. doc. edificat. pt dov. eligibil.Pt. of. nerezidenti se vor aplica prev. art. 182 din OUG 34/2006. Doc. vor fi prez in orig sau copie conf cu orig, insotite de traducerea autoriz. in limba rom.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


a)Certificatul constatator eliberat de ORC care atesta faptul ca, acesta nu este n stare de faliment ori lichidare si ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii (servicii de proiectare si lucrari de drumuri si poduri).Certificatul se va prezenta n original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 de zile nainte de data depunerii ofertelor. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 1. Cerinta minima: cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani sa fie de minimum 4.950.000 lei. Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR. Curs mediu anual comunicat de BNR: Anul 2009 1 euro = 4,2373 lei Anul 2010 1 euro = 4,2099 lei Anul 2011 1 euro = 4,2379 lei 2. Informatii privind disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru executarea lucrarii. Resurse financiare reale negrevate de datorii: depozite bancare, linii de credit aprobate si neconsumate, confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza un cashflow de ndeplinire (realizare) a contractului de lucrari, n suma de: 1.200.000 lei cu valabilitate 5 luni calendaristice de la data semnarii contractului. Modalitatea de indeplinire Completare formular 3

Se vor prezenta documente prin care operatorul economic demonstreaza ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii: depozite bancare, linii de credit aprobate si neconsumate, confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza un cashflow de ndeplinire (realizare) a contractului de lucrari, n suma de: 1.200.000 lei cu valabilitate 5 luni calendaristice de la data semnarii contractului. In cazul n care oferta este depusa de o asociere, conditia impusa se va considera ndeplinita n mod cumulativ. Resursele financiare ale subcontractantilor nu se iau n calcul.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 1. Lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani (ultimii 5 ani se vor calcula pana la data limita a depunerii ofertei) 2. Lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani (ultimii 3 ani se vor calcula pana la data limita a depunerii ofertei) 3. Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca n ultimii 5 ani a executat si dus la bun sfarsit lucrari similare obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, in calitate de contractant, asociat sau subcontractant. Experienta similara va fi dovedita prin prezentarea a maximum 2 contracte de lucrari drumuri, a caror valoare cumulata va fi cel putin egala cu 2.400.000 lei. Prin lucrari executate si duse la bun sfrsit se nteleg: - lucrari receptionate partial care sunt nsotite de proces verbal de receptie partiala;sau - lucrari receptionate nsotite de proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; sau -lucrari receptionate nsotite de proces verbal de receptie finala-daca a expirat perioada de garantie acordata lucrarilor. Fisele de experienta similara vor fi nsotite de copii dupa certificari de buna executie in conformitate cu art. 188 alin.3,litera a din OUG 34/2006. Modalitatea de indeplinire Completare formular 4A: Lista lucrarilor executate n ultimii 5 ani; Completare formular 4B: Lista serviciilor prestate n ultimii 3 ani; Completare formular 5: Fisa de experienta similara. Fisele de experienta similara vor fi nsotite de copii dupa certificari de buna executie in conformitate cu art. 188 alin.3, litera a din OUG 34/2006. n cazul unei asocieri, aceasta cerinta va putea fi ndeplinita si prin cumul.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-11-2012 15:23

Pagina 4/7

Fisa de date
4. Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca n ultimii 3 ani a prestat si dus la bun sfarsit servicii similare obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, in calitate de contractant, asociat sau subcontractant. Experienta similara va fi dovedita prin prezentarea a maximum 2 contracte de servicii de proiectare lucrari de modernizare drumuri, a caror valoare cumulata va fi cel putin egala cu 55.000 lei. Prin servicii prestate si duse la bun sfarsit se nteleg: - servicii receptionate partial; sau - servicii receptionate la sfrsitul prestarii(sfrsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie). Fisele de experienta similara vor fi nsotite de copii dupa certificari de buna executie in conformitate cu art. 188 alin.2, litera a din OUG 34/2006. 5. Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere n ultimii 3 ani 6. Cerinta minima: ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru ndeplinirea contractului: a) un responsabil tehnic cu executia, pentru lucrari specifice celor din caietul de sarcini; b) un responsabil cu controlul tehnic de calitate n constructii pentru lucrari specifice celor din caietul de sarcini; c) un inginer specialitatea cai ferate drumuri - poduri, cu experienta specifica n derularea unor lucrari similare d) un inginer topograf; e) un inginer constructor specialitatea cai ferate drumuri si poduri cu experienta in proiectarea de drumuri si poduri. Pt.pers.de specialitate, se va prez.n copie certif.pt. conform.cu orig.urm.doc.:-Decl.de dispon. (Anexa 6B), semnate n original;-acte studii si CV-uri;-autoriz./certif.de atest.profes./legitim.aferente emise de MDLPL/MDRL/MDRT(aflate n termen de valab.la data limita a depunerii ofertei), cf. legilor in vigoare. 7. Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru ndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Ofertantul, pentru a fi calificat, trebuie sa aiba la dispozitia sa (dotarea proprie/ nchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) utilaje si echipamente tehnice, care sa functioneze la ntreaga capacitate si care sa fie folosite pentru ndeplinirea corespunzatoare a contractului. Cerinta minima dotare tehnica: a) Statie de preparat mixturi asfaltice - 1 buc; b) Repartizator finisor de mixturi asfaltice la cald - 1 buc; c) Laborator de ncercari de grad II, n conformitate cu dispozitiile art. 8 si 9 al Legii 10/1995 -1 buc. Se va prezenta copia autorizatiei laboratorului si anexele cu profilele autorizate specifice categoriilor de lucrari ofertate. Informatii privind subcontractantii. Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere conf art 69^1 din OUG 34/2006 (formular 1D). Completare formular 5: Fisa de experienta similara. Fisele de experienta similara vor fi nsotite de copii dupa certificari de buna executie in conformitate cu art. 188 alin.2, litera a din OUG 34/2006. n cazul unei asocieri, aceasta cerinta va putea fi ndeplinita si prin cumul.

Completare formular 6 + Anexa 6A Ofertantul va prezenta n copie certificata pentru conformitate cu originalul urmatoarele documente: - autorizatii/certificate de atestare profesionala/legitimatiile aferente emise de MDLPL/MDRL/MDRT(aflate n termen de valabilitate la data limita a depunerii ofertei) pentru responsabilul tehnic cu executia si daca e cazul pentru responsabilul cu calitatea, sau n lipsa acestora, deciziile de numire pentru pozitia respectiva si documentul/documentele de specializare n baza careia s-a realizat numirea (pentru acele pozitii unde nu exista reglementari n vigoare); - Declaratii de disponibilitate, n formatul indicat prin Anexa 6B la Formularul 6, semnate n original; - acte studii si CV-uri.

Completare formular 7+ Anexa 7A Se vor prezenta documente care atesta detinerea (dotarea proprie/ nchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate n realizarea contractului asa cum rezulta din documentatia tehnica atasata prezentei Fise de date a achizitiei. Se va prezenta copia autorizatiei laboratorului si anexele cu profilele autorizate specifice categoriilor de lucrari ofertate.

Completare formular nr. 9 si formular 1D, daca este cazul.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 1. Standarde de asigurare a calitatii Certificatul SR EN ISO 9001 sau echivalent Modalitatea de indeplinire Certificatul ISO 9001 sau echivalent n domeniul aferent obiectului prezentului contract (proiectare si executie lucrari drumuri - poduri). n cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti asociatii. Se va prezenta certificatul aflat in perioada de valabilitate la data limita a depunerii ofertei. Certificatul ISO 14001 sau echivalent n domeniul aferent obiectului prezentului contract (lucrari drumuri-poduri). n cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru fiecare membru al asocierii. Se va prezenta certificatul aflat in perioada de valabilitate la data limita a depunerii ofertei.

2. Standarde de asigurare a protectiei mediului Certificatul ISO 14001 sau echivalent

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-11-2012 15:23 Pagina 5/7

Fisa de date
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3168/20.11.2012

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica se intocmeste respectnd cerintele prevazute n documentatia tehnica, sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma. Elaborarea propunerii tehnice trebuie sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din documentatia tehnica. Cerinte obligatorii: Propunerea tehnica va mai cuprinde: 1. Planul calitatii propus pentru executia lucrarii. Se va avea in vedere modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la fiecare lucrare, gradul de acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de executie care urmeaza a fi aplicate si planul efectiv de control al calitatii, incercari si verificari (PCCVI). Se va anexa lista procedurilor tehnice de executie din cadrul manualui integrat al sistemului calitati. 2. Planul de management de mediu. 3. Declaratie privind obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii: Ofertantii trebuie sa faca dovada ca respecta ntreaga legislatie a muncii care se aplica personalului - formular nr. 15 din Sectiunea Formulare. Atentie ! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerintele privind protectia muncii trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat. 4. graficul fizic si valoric de realizare a contractului. Pentru sustinerea conformitatii ofertei, toti ofertantii vor depune obligatoriu in cadrul propunerii tehnice, documentele de calitate si conformitate pentru principalele materialele: agremente tehnice, avize tehnice, certificate de calitate, certificate de conformitate, oferte de la furnizori, declararea producatorilor si furnizorilor principalelor materile. Se va preciza daca preturile includ transportul si se vor preciza locatiile de livrare. Intreaga documentatie tehnica va fi elaborata cu respectarea solutiilor tehnice stabilite prin studiul de fezabilitate conditie obligatorie.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-11-2012 15:23

Pagina 6/7

Fisa de date
Propunerea financiara se va depune obligatoriu pe SEAP ( www.e-licitatie.ro ).Dupa decriptarea ofertelor financiare, la solicitarea comisiei de evaluare ofertantii au obligatia de a inainta: formularul de oferta nr.10 insotit de Anexa la formularul de oferta (din sectiunea FORMULARE).Formularele care trebuie prezentate de catre ofertant in sustinerea propunerii financiare sunt: - centralizatorul cheltuielilor pe obiect Formular F1 - centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari Formular F2 - lista cuprinznd cantitatile de lucrari - Formularul F3; - lista cuprinznd consumurile principalelor resurse materiale, cu declararea furnizorilor - Formularul C6; - lista cuprinznd consumurile cu mana de lucru -Formularul C7; - lista cuprinznd consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - Formularul C8; - lista cuprinznd consumurile privind transporturile - Formularul C9; Pentru transportul auto al materialelor puse n opera se va prezenta analiza de pret in care sa se precizeze traseul urmat, calculul distantei de transport si se va detalia calculul pretului de transport cuprins in propunerea financiara. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel nct aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica (vor fi detaliate toate elementele ce conduc la formarea pretului, inclusiv cotele legale ce privesc cheltuiala cu mana de lucru, cheltuielile indirecte, profit etc). De asemenea, ofertantul va include, n cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de protejarea mediului, conform actelor normative n domeniu, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor. Nu se accepta oferte alternative. Nu se va permite nici o modificare a valorii ofertei sau a continutului acesteia dupa decriptarea propunerii financiare. Propunerea financiar va cuprinde si propunerea de contract afisata la sectiunea Clauze contractuale obligatorii, semnata si stampilata pe fiecare pagina n parte, fapt ce atesta acceptarea clauzelor contractuale de catre ofertant. Propunerea financiara va fi exprimata n lei

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Ofertantii vor transmite oferta si documentele de calificare in format electronic, prin intermediul SEAP, in conformitate cu HG 1660 / 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG nr. 34 / 2006. Avand in vedere ca oferta se desfasoara integral online documentele/ofertele vor fi semnate cu semnatura electronica. Oferta tehnica si documentele de calificare vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina pentru conformitate cu originalul, apoi scanate astfel nct sa fie lizibile. Ofertele depuse la o alta adresa dect cea stabilita n invitatia de participare vor fi respinse conform art.33 alin.3, lit.a din HG nr. 925/2006. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta. In cazul documentelor emise de institutii / organisme oficiale abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Perioada de garantie minima este de 60 luni. Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata perioada de valabilitate declarata; AC are dreptul de a solicita n circumstante exceptionale, nainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade; Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.In conformitate cu prev.art.186, art.190 din OUG nr. 34/2006 si art. 11^1 din HG 925/2006, operatorul economic poate beneficia de sustinerea unui tert. In acest caz, va prezenta un angajament ferm privind sustinerea financiara/tehnica si/sau profesionala, dupa caz-sect. Formulare. La data limita de depunere a ofertelor, angajamentul ferm va fi prezentat n forma autentica, inclusiv n cazul n care s-a depus initial declaratie pe proprie raspundere prin care confirma ca ndeplineste cerintele de calificare. Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 10 luni de la data precizata n ordinul de ncepere a contractului. In situatia a doua sau mai multe oferte cistigatoare cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua oferta de pret prin intermediul unor solicitari de clarificari formulate in SEAP. In cazul unei oferte comune, fiecare asociat va depune toate documentele solicitate cu titlul de documente de calificare, oferta tehnica urmind a fi prezentata numai de liderul asociatiei, in numele acesteia. Nedepunerea unei oferte care sa contina toate informatiile solicitate prin Documentatia de Atribuire n termenul prevazut n aceasta atrage respingerea respectivei oferte. Corespondenta intre operatorii economici si autoritatea contractanta se va realiza prin intermediul facilitatilor puse la dispozitie de SEAP.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DJADP Iasi - compartiment achizitii publice Adresa postala: B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.13, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Tel. +40 232-255961, Fax: +40 232-255960

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 21-11-2012 15:23

Pagina 7/7