Sunteți pe pagina 1din 12

DREPT PROCESUAL CIVIL 1 Subiectele de examen prima parte 2009: 1) Ce conditii trebuie indeplinite pentru a fi asigurat principiul contradictorialitatii

in procesul civil? A. toate elementele procesului trebuie supuse dezbaterii partilor; B. este necesar ca partile sa se fi exprimat efectiv cu privire la orice element ce ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii; C. este suficient ca partile sa fi fost in masura sa se fi exprimat cu privire la cateva elemente ce ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii. Raspuns corect: A 2) Care principii constituie principii fundamentale ale procesului civil? A. principiul oficialitatii; B. principiul disponibilitatii; C. principiul umanismului. Raspuns corect: B 3) Unde este consacrat principiul publicitatii sedintelor de judecata? A. Constitutie si codul de procedura civila; B. Codul civil; C. Codul de procedura civila. Raspuns corect: A 4) Care sunt modalitatile concrete prin care se poate manifesta rolul activ al judecatorului ? A. indatorirea, in cazul in care partile nu sunt asistate sau reprezentate de catre un avocat sau de vreun alt mandatar, de a da partilor indrumarile necesare cu privire la drepturile si obligatiile ce le revin in proces; B. posibilitatea de a ordona din oficiu dovezile pe care le considera necesare pentru solutionarea cauzei chiar daca partile se impotrivesc; C. obligatia instantei de a pune, din oficiu, in dezbaterea partilor anumite imprejurari de fapt sau de drept care ar putea conduce la dezlegarea cauzei, chiar daca acestea nu sunt mentionate in cerere sau intampinare. Raspuns corect: B 5) Ce principiu s-ar incalca in cazul in care instanta, din oficiu, ar introduce o alta persoana in proces, impotriva vointei partilor? A. principiul aflarii adevarului; B. principiul disponibilitatii; C. principiul rolului activ al judecatorului. Raspuns corect: B 6) Aplicarea carui principiu constituie dreptul instantei de cere partilor explicatii orale cu privire la situatia de fapt si la motivarea in drept, pe care partile o invoca in sustinerea pretentiilor si apararilor lor? A. disponibilitatii ; B. nemijlocirii; C. rolului activ al judecatorului. Raspuns corect: C 7) In virtutea carui principiu instanta poate sa puna in discutia partilor necesitatea introducerii in proces a altor persoane?
1

A. principiul rolului activ al judecatorului; B. principiul aflarii adevarului; C. principiul dreptului la aparare. Raspuns corect: A 8) In ce se clasifica normele de procedura in functie de natura raporturilor pe care le reglementeaza? A. norme generale si norme speciale; B. norme de organizare judecatoreasca si norme de procedura propriu zisa; C. norme de organizare judecatoreasca, norme de competenta si norme de procedura propriu zisa. Raspuns corect: C 9) De ce norme sunt reglementate incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea judecatorilor? A. norme de organizare judecatoreasca; B. norme de competenta; C. norme de procedura propriu zisa. Raspuns corect: A 10) Care sunt elementele actiunii civile? A. interesul, calitatea procesuala; B. partile, obiectul, cauza; C. capaciatatea procesuala. Raspuns corect: B 11) Cum trebuie sa fie obiectul actiunii civile? A. licit, posibil, determinat; B. posibil; C. determinat. Raspuns corect: A 12) Ce constituie hotararile judecatoresti pronuntate in urma actiunilor in constatare? A. constituie titluri executorii; B. consfintesc existenta sau inexistenta unei situatii de fapt; C. nu pot fi puse in executare silita. Raspuns corect: C 13) Dupa ce procedura se face judecata in cazul hotararilor in constatare? A. dupa procedura contencioasa; B. dupa procedura necontencioasa. Raspuns corect: B 14) Ce drepturi cuprinde principiul disponibilitatii? A. dreptul persoanei interesate de a porni sau nu procesul civil; B. dreptul de a renunta doar la judecata; C. dreptul de a ataca hotararea. Raspuns corect: A 15) Ce obiect poate avea actiunea in constatare? A. constatarea existentei unui drept al reclamantului impotriva paratului; B. constatarea existentei sau inexistentei unei situatii de fapt; C. realizarea unui drept.
2

Raspuns corect: A 16) Ce procedura este reglementata in dreptul procesual civil romanesc in raportul instantei cu partile? A. acuzatoriala; B. inchizitoriala; C. ce cuprinde atat elemente de procedura acuzatoriala cat si elemente de procedura inchizitoriala. Raspuns corect: C 17) Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale? A. Judecatoria; B. Tribunalul; C. Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Raspuns corect: B 18) Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile privitoare la nulitatea sau desfacerea adoptiei? A. Judecatoria; B. Tribunalul; C. Curtea de apel. Raspuns corect: B 19) Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile privind punerea sub interdictie, declararea disparitiei si declararea mortii unei persoane? A. Judecatoria; B. Tribunalul; C. Inalta Curte de Casatie si Justitie. Raspuns corect: A 20) Ce instanta este competenta sa solutioneze procesele si cererile in materie de expropriere? A. Judecatoria; B. Tribunalul; C. Inalta Curte de Casatie si Justitie. Raspuns corect: B 21) Cine poate cere stramutarea pentru siguranta publica? A. numai de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; B. numai de un procuror al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie; C. Ministrul Justitiei. Raspuns corect: B 22) Unde se judeca cererile de stramutare? A. in camera de consiliu; B. cu citarea partilor; C. numai dupa ce presedintele instantei a cerut dosarul pricinii si a ordonat, fara citarea partilor, suspendarea judecarii pricinii. Raspuns corect: A 23) Cum se da hotararea asupra cererii de stramutare? A. se da numai motivat;
3

B. nu este supusa nici unei cai de atac ordinare sau extraordinare; C. dispune obligatoriu ca toate actele efectuate inainte de admiterea cererii de stramutare sa fie refacute. Raspuns corect: B 24) Ce se intampla daca instanta se declara necompetenta? A. impotriva hotararii se poate declara recurs in termen de 10 zile de la pronuntare; B. impotriva hotararii se poate declara recurs in termen de 5 zile de la comunicare; C. dosarul va fi trimis instantei competente sau, dupa caz, altui organ cu activitate jurisdictionala competent, de indata ce hotararea de declinare a competentei a devenit irevocabila. Raspuns corect: C 25) Unde se judeca conflictul de competenta? A. in sedinta publica; B. in camera de consiliu; C. cu citarea partilor. Raspuns corect: B 26) Cum se ataca hotararea ce constituie regulatorul de competenta? A. poate fi atacata numai odata cu fondul; B. poate fi atacata cu recurs in 5 zile de la pronuntare; C. poate fi atacata cu recurs in 5 zile de la comunicare. Raspuns corect: C 27) Ce face instanta in fata careia s-a ivit conflictul de competenta? A. va suspenda, dar numai la cererea persoanei interesate, orice procedura; B. va suspenda din oficiu orice alta procedura; C. va suspenda numai in cazurile prevazute de lege. Raspuns corect: B 28) Care sunt participantii in procesul civil? A. instanta si partile, procurorul, organul de executare, martorii, expertii si aparatorii; B. organul de executare, procurorul; C. martorii, expertii, interpretii, aparatorii. Raspuns corect: A 29) Ce caracter au normele care prevad compunerea instantei? A. supletiv; B. imperativ; C. dispozitiv. Raspuns corect: B 30) Cum este coparticiparea procesuala? A. facultativa; B. obligatorie; C. obligatorie, cand dispune legea. Raspuns corect: C 31) De cine poate fi facuta cererea de interventie voluntara intr-un proces? A. numai de un tert interesat; B. de una din parti;
4

C. de instanta, din oficiu. Raspuns corect: A 32) Unde se poate face cererea de interventie voluntara principala? A. in fata primei instante, pana la inceperea dezbaterilor; B. numai in fata primei instante, pana la terminarea dezbaterilor; C. in fata instantei de apel cu invoirea partilor. Raspuns corect: C 33) Unde se poate face cererea de interventie in interesul uneia din parti? A. numai in fata primei instante; B. in apel neconditionat; C. in recurs, conditionat. Raspuns corect: B 34) Ce se intampla daca cererea de chemare in garantie nu este depusa in termen? A. atrage respingerea ca tardiva a cererii; B. atragere judecarea separata a cererii; C. atrage judecarea separata a cererii daca partile nu consimt sa se judece impreuna. Raspuns corect: C 35) Cand inceteaza mandatul dat pentru reprezentarea in proces? A. prin moartea celui care care l-a dat; B. daca cel care l-a dat a devenit incapabil; C. prin retragerea lui de catre mostenitorii mandatarului sau de catre reprezentantii mandantului incapabil. Raspuns corect: C 36) Pe cine priveste incompatibilitatea? A. numai pe judecatori; B. pe procurori; C. pe grefieri. Raspuns corect: A 37) Cum poate fi atacata incheierea prin care s-a respins recuzarea? A. poate fi atacata cu recurs ; B. poate fi atacata separat in termen de 15 zile; C. poate fi atacata doar odata cu fondul. Raspuns corect: C 38) Cum trebuie sa fie dreptul subiectiv civil, privit ca o conditie a actiunii civile? A. recunoscut, ocrotit de lege si actual, exercitat cu buna-credinta exercitat in limitele sale interne si extere; B. exercitat cu buna-credinta; C. exercitat in limitele sale interne si externe. Raspuns corect: A 39) Cum sunt actele de procedura facute de o persoana fara capacitate de folosinta? A. sunt anulabile; B. sunt nule;
5

C. pot fi rectificate. Raspuns corect: B 40) Cum sunt actele de procedura facute de o persoana fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, fara incuviintarea ocrotitorului sau legal? A. sunt anulabile; B. sunt nule; C. nu pot fi confirmate. Raspuns corect: A 41) De ce norme este reglementata compunerea completului de judecata? A. de organizare judecatoreasca; B. de competenta; C. de procedura propriu zise. Raspuns corect: A 42) Ce face judecatorul impotriva caruia este propusa recuzarea? A. este obligat sa se abtina; B. poate declara ca se abtine; C. nu poate declara ca se abtine. Raspuns corect: B 43) Ce face instanta cand judecarea cererii principale ar fi intarziata prin cererea de interventie in interes propriu? A. instanta va respinge cererea de interventie; B. instanta va suspenda judecarea cererii de interventie; C. instanta poate hotara despartirea ei pentru a putea fi judecata deosebit. Raspuns corect: C 44) Ce face instanta cand judecarea cererii principale ar fi intarziata prin chemarea in garantie? A. instanta va respinge cererea de chemare in garantie; B. instanta va suspenda judecata cererii de chemare in garantie; C. instanta poate hotara disjungerea ei pentru a putea fi judecata deosebit. Raspuns corect: C 45) Care este sanctiunea nedepunerii in termen a cererii de chemare in garantie? A. respingerea ca tardiva; B. judecarea separata, indiferent de vointa partilor; C. judecarea impreuna, daca partile o consimt. Raspuns corect: C 46) De cine poate fi facuta cererea de aratare a titularului de drept? A. numai de parat pana la prima zi de infatisare; B. de reclamant pana la prima zi de infatisare; C. de parat pana la inceperea dezbaterilor. Raspuns corect: A 47) Ce incidente este specific compunerii instantei? A. incompatibilitatea; B. exceptia de necompetenta materiala;
6

C. exceptia de necompetenta teritoriala. Raspuns corect: A 48) Cand este obligatorie participarea procurorului in procesul civil? A. atunci cand legea prevede expres; B. in cauzele cu minori; C. atunci cand procurorul ierarhic superior dispune astfel. Raspuns corect: A 49) Cum se calculeaza termenul pe zile in procesul civil? A. se calculeaza pe zile libere, actul procesual, putand fi efectuat in tot cursul zilei; B. se calculeaza pe zile pline, actul fiind considerat facut in termen daca se trimite in acest termen prin posta recomandat; C. se calculeaza pe zile libere, actul putand fi depus numai in orele in care srviciile instantei functioneaza. Raspuns corect: C 50) Cum opereaza nulitatea? A. opereaza de drept si neconditionat cand este prevazut expres de lege; B. nu trebuie sa fie numai expresa putand fi si virtuala; C. opereaza de drept si neconditionat cand este prevazut de lege. Raspuns corect: C 51) Nulitatea unui act de procedura atrage sau nu anulabilitatea actelor subsecvente? A. atrage nulitatea actelor subsecvente, neconditionat; B. atrage nulitatea actelor subsecvente dependente de actul nul, numai daca s-a cauzat o vatamare ce nu poate fi inlaturata altfel; C. nu atrage nulitatea actelor subsecvente independente de actul nul. Raspuns corect: C 52) Care sunt conditiile generale de exercitare ale actiunii civile? A. interesul si calitatea procesuala; B. partile, obiect si cauza; C. afirmarea unui drept (formularea unei pretentii), interesul, capacitatea procesual si calitatea procesuala. Raspuns corect: C 53) De cine trebuie justificata calitatea procesuala? A. de reclamant pentru calitatea procesuala activa si de parat pentru calitatea procesuala pasiva; B. de reclamant atat pentru calitatea procesuala activa cat si pentru calitatea procesuala pasiva; C. de parat atat pentru calitatea procesuala activa cat si pentru calitatea procesuala pasiva. Raspuns corect: B 54) Cum este actiunea in revendicare? A. in realizare; B. in constatare; C. in constituire de drepturi. Raspuns corect: A 55) Cum se va respinge actiunea in constatare in cazul in care partea poate cere realizarea dreptului? A. inadmisibila;
7

B. prematura; C. nefondata. Raspuns corect: A 56) In virtutea rolului activ inscris in art. 129 C. pr. civ. judecatorul este indreptatit sa? A. introduca in proces terte persoane fara a caror prezenta procesul nu poate fi solutionat; B. ceara partilor sa prezinte explicatii oral sau in scris, cu privire la situatia de fapt si motivarea in drept; C. se pronunte prin hotarare asupra oricaror imprejurari de fapt sau de drept, chiar daca nu sunt mentionate in cerere sau intampinare, daca aceasta este necesar pentru o solutionare completa a cuazei. Raspuns corect: B 57) Judecatorul este incompatibil daca? A. este sesizat cu o revizuire impotriva hotararii pe care a pronuntat-o; B. este sotul avocatului uneia din parti; C. a fost martor in aceeasi pricina. Raspuns corect: C 58) Judecatorul este incompatibil daca? A. a pronuntat sentinta atacata cu apel; B. este fratele avocatului uneia din parti; C. a pronuntat hotararea atacata pe calea contestatiei la titlu. Raspuns corect: A 59) In ce forma se face cererea de interventie principala? A. se face printr-o simpla petitie; B. se face in forma ceruta pentru cererea principala; C. are cuprinsul stabilit expres de lege. Raspuns corect: B 60) De cine se invoca nulitatile absolute? A. pot fi invocate din oficiu si de instanta; B. trebuie invocata cel mai tarziu pana la incheierea dezbaterilor inaintea primei instante, sub sanctiunea nulitatii; C. sunt acele nulitati expres prevazute de lege. Raspuns corect: A 61) Ce conditie trebuie indeplinita printre altele, pentru a interveni nulitatea prevazuta la art. 105 alin. 2 C. pr. civ.? A. ca nulitatea sa fie expres prevazuta de lege; B. actul sa fi fost indeplinit de o instanta necompetenta; C. actul sa fi produs partilor o vatamare. Raspuns corect: C 62) Ce caracter au normele de procedura civila care prevad compunerea instantei? (Minodora Condoiu op. cit. ,pag.80) - norme de organizare judecatoreasca 63)Ce reglementeaza normele de procedura propriu-zise? (Minodora Condoiu op.cit.,pag. 15)
8

- modul de judecata al pricinilor civile si de executare silita a titlurilor executorii iar sediul principal al acestora il reprezinta Codul de Procedura Civila 64)n ce se clasifica normele de procedura propriu-zise? ( Minodora Condoiu op.cit.,pag. 169) -? 65) Dupa ntinderea cmpului de aplicare, normele de procedura civila n ce se clasifica? (V.M. Ciobanu, op. Cit. Vol. I, pag. 169) - norme generale si norme speciale 66) Ce conditii se cer a fi ndeplinite pentru exercitarea actiunii civile? (V.M. Ciobanu, op. Cit. Vol. I, pag. 69) - drept, interes, capacitate procesuala, calitate procesuala 67)Ce se ntelege prin obiect al actiunii civile? (Minodora Condoiu op.cit.,pag.67) - ceea ce se cere prin actiune, pretentia concreta a reclamantului 68)Ce conditii trebuie sa ndeplineasca obiectul actiunii civile? (Minodora Condoiu op.cit.,pag.67) - licit, posibil, determinat 69) Care este cauza actiunii civile? (Minodora Condoiu op.cit.,pag.68) - temeiul juridic al cererii, fundamentul legal al dreptului pe care una dintre parti il valorifica impotriva celelilalte parti; - neintelegerea sau conflictul care exista intre reclamant si parat cu privire la temeiul dreptului subiectiv; - scopul spre care se indreapta vointa celui care reclama sau se apara, scop explicat prin imprejurarile si prin motivele speciale care au determinat partea sa actioneze - cauza cererii de chemare in judecata 70) Care sunt conditiile cauzei? (Minodora Condoiu op.cit.,pag.68) - sa existe, persoana care se adreseaza justitiei sa urmareasca un scop; - sa fie reala, exercitarea actiunii civile sa fie determinata de scopul pe care titularul dreptului urmareste sa-l obtina prin hotarare judecatoreasca; - sa fie licita si morala, ceea ce inseamna ca trebuie sa fie in concordanta cu legea si regulile de convietuire sociala 71)Cum trebuie sa fie dreptul ca si conditie de exercitiu a actiunii civile? (Minodora Condoiu op. cit., pag. 70) - recunoscut si ocrotit de lege, sa fie exercitat in limitele legii, sa fie exercitat cu buna credinta, sa fie actual 72)Cum trebuie sa fie interesul ca si condiNie de exerciNiu a acNiunii civile? ( Minodora Condoiu op.cit.,pag.70) - legitim, personal si direct, nascut si actual 73) Ce nseamna capacitatea procesuala?( Minodora Condoiu op.cit.,pag.70-71) - capacitatea juridica de drept civil a persoanelor fizice si juridice, adica aptitudinea generala a acestor persoane de a avea drepturi si obligatii de natura civila, de a fi subiecte de drept in raporturi juridice civile. Are 2 aspecte: capacitatea de folosinta, capacitatea de exercitiu
9

74) Ce presupune calitatea procesuala?( Minodora Condoiu op.cit.,pag.71-72) - presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si cel care ar fi titular al dreptului afirmat (calitatea procesuala activa) precum si inre persoana paratului si cel despre care se pretinde obligat in raportul juridic dedus judecatii (calitatea procesuala activa) 75) Cum se poate face transmiterea calitaNii procesuale? ( Minodora Condoiu op.cit.,pag.72-73) - trasmiterea poate fi legala sau conventionala. Legala: persoana fizica prin intermediul mostenirii; persoana juridica prin intermediul reorganizarii sau transformarii persoanei juridice care e parte in proces Conventionala: in cazul cesiunii de creanta, vanzarii sau donarii bunului litigios, preluarii datoriei cu consimtamantul creditorului. Transmiterea calitatii poate fi: universala, cu titlu universal sau cu titlu particular. 76) Dupa scopul material urmarit de reclamant actiunea civila n ce se clasifica? (Minodora Condoiu op. cit., pag. 74-75) - actiuni (cereri) in realizare, actiuni(cereri) in constatare si actiuni in constituire de drepturi. 77) Care este situatia la care se refera cazurile de incompatibilitate? (Minodora Condoiu op.cit., pag. 82-83) - incompatibilitatea = imprejurarea in care un judecator e oprit sa participe la judecarea unei cauze, pricini in cazurile expres prevazute de lege. Judecatorul nu poate solutiona o pricina in care a fost martor (sa fi fost audiat nu doar citat), expert sau arbitru 78)La cine se refera incompatibilitate ? ( Minodora Condoiu op.cit.,pag.82) - la judecatori 79)De cine poate fi invocata incompatibilitatea? ( Minodora Condoiu op.cit.,pag.84) -? 80)Pentru a fi parte n proces,o persoana ce conditii trebuie sa ndeplineasca? (Minodora Condoiu op.cit.,pag.84) - sa pretinda un drept, sa justifice un interes, sa aiba capacitatea procesuala si calitate procesuala 81)Cum poate fi interventia tertilor n proces? (Minodora Condoiu op.cit., pag.97) -voluntara si fortata 82)Cum poate fi facuta cererea privind chemarea n judecata a altei persoane care ar putea sa pretinda aceleasi drepturi ca si reclamantul ? (Minodora Condoiu op.cit.,pag.102) - ? tertul e reclamant si nu parat 83)De cine se depune cererea privind aratarea titularului dreptului? (Minodora Condoiu op.cit.,pag.105-106) - paratul 84)Ce se ntmpla daca reprezentantul parNii n proces (persoana fizica sau juridica) nu face dovada calitatii sale? (Minodora Condoiu op.cit.,pag.105-106) - ? se aplica dispozitiile articolului 58 CPC, respinge regimul procesual al intervenientului in interes propriu 85)Cnd mai multe persoane pot fi mpreuna reclamante sau prte? (Minodora Condoiu op. cit., pag. 67-68)
10

- obiectul pricinii sa fie un drept sau o obligatie comuna ori ca drepturile sau obligatiile sa aiba aceeasi cauza; - situatie cunoascuta ca si litisconsortiu procesual 86)Ce cuprinde competenta materiala? (Minodora Condoiu op.cit.,pag.132) - cuprinde sfera de activitate a diferitelor categorii de instante care fac parte dn sistemul judiciar 87)Cum poate fi competenta materiala? (Minodora Condoiu op.cit.,pag.145) - ? a unui anumit nivel de jurisdictie 88)Cum sunt normele ce reglementeaza competenta generala? (Minodora Condoiu op.cit.,pag.115) - norme imperative si norme dispozitive 89)Cum sunt normele ce reglementeaza competenta materiala? (Minodora Condoiu op.cit.,pag.133) - imperative 90)Cum sunt normele ce reglementeaza competenta teritoriala exclusiva sau exceptionala? (Minodora Condoiu op.cit.,pag.148) - ? imperative 91)De competenta carei instante sunt cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale ? (Minodora Condoiu op.cit.,pag.136) - in prima instanta / instanta de apel 92)De competenta carei instante sunt cererile pentru recunoasterea, precum si cele pentru incuviintarea executarii silite a hotararilor date in tari straine ? (Minodora Condoiu op.cit.,pag.136) - in prima instanta / instanta de apel 93)Unde se fac cererile privitoare la un bun imobil? (Minodora Condoiu op.cit.,pag.149) - la instanta in a acarei circumscriptie se afla bunul imobil in litigiu 94)Unde se face cererea cand imobilul este situat in circumscriptia mai multor instante? (V.M.Ciobanu. op. Cit. P. 428) - ? se aplica norma de competenta teritoriala de drept comun 95)Cand exista conflict de competenta? (Minodora Condoiu op.cit.,pag.158-159) - cand doua sau mai multe instante competente sau dimpotriva necompetente sa solutioneze o cauza 96)De cine este solutionat conflictul de competenta dintre doua instante judecatoresti? (Minodora Condoiu op.cit.,pag 159) - tribunal 97)De cine este solutionat conflictul de competenta dintre o instanta judecatoreasca si un organ cu activitate? (Minodora Condoiu op.cit.,pag 159) - instanta judecatoreasca superioara instantei in conflict 98)La ce cale de atac este supusa hotararea prin care solutioneaza conflictul de comptenta? (Minodora Condoiu op.cit.,pag 159) - recursul
11

99)n situaNia in care una dintre parNi are doua rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv printre magistrati sau asistentii judiciari iinstantei, ce fel de cerere poate fi formulata? (Minodora Condoiu op.cit.,pag 159) - cerere de stramutare a pricinii de la o instanta la alta de aceelasi grad; cererea se face la instanta imediat urmatoare 100) Cand trebuie ceruta stramutarea pentru motive de rudenie au afinitate? (Minodora Condoiu op.cit.,pag 156) - cand una dintre parti are doua rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv printre magistratii instantei 101) Unde se depune cererea de stramutare intemeiata pe motive de banuiala legitima? (Minodora Condoiu op.cit.,pag 156) - instanta suprema 102) De cine poate fi invocata exceptia de necompetenta relativa? (Minodora Condoiu op.cit.,pag 156157) - parat 103) Cand se face investirea instantei in favoarea careia s-a pronuntat declinarea de competenta? (Minodora Condoiu op.cit.,pag 158) - cand ramane irevocabila 104) Hotararea de declinare a competenNei are putere de lucru judecat? (Minodora Condoiu op.cit.,pag 158) - numai in ce priveste instanta care se dezinvesteste 105) Cum sunt actele de procedura intocmite de un judecator necompetent? (Minodora Condoiu op.cit.,pag 168) - nule 106) Ce se intelege prin prorogarea competentei? (Minodora Condoiu op.cit.,pag 153) - extinderea competentei instantei asupra chestiunilor indicate de norma legala, in temeiul unei hotarari judecatoresti 107) Cand intervine prorogarea judecatoreasca de competenta? (Minodora Condoiu op. cit., pag 154) - intervine cand printr-o hotarare judecatoreasca o instanta e investita cu indeplinirea unor acte procedurale sau chiar cu solutionarea unei indeplinirea unor acte procedurale sau chiar cu solutionarea unei cauze civile ce ar intra in sfera de jurisdictie a altei instante 108) Ce inseamna conexitatea? (Minodora Condoiu op.cit.,pag 153) - posibilitatea ca partile sa ceara intrunirea mai multor pricini ce se afla inaintea aceleiasi instante sau a unor instante deosebite dar de acelasi grad, in care sunt aceleasi parti si al caror obiect si cauza au o stransa legatura intre ele

12