Sunteți pe pagina 1din 64

1 HotrreaGuvernuluinr.84din6martie2013 pentrumodificareaicompletareaNormelormetodologicedeaplicareaLegiinr. 571/2003privindCodulfiscal,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.44/2004 publicatnMonitorulOficialnr.136din14martie2013 ntemeiulart.108dinConstituiaRomniei,republicat, GuvernulRomnieiadoptprezentahotrre. ART.I NormelemetodologicedeaplicareaLegiinr.571/2003privindCodulfiscal,aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.

nr. 44/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeazdupcumurmeaz: A.TitlulII"Impozitulpeprofit" 1.Punctul14^1semodificivaaveaurmtorulcuprins: "14^1. Veniturile i cheltuielile rezultate din evaluarea titlurilor de participare i a obligaiunilor, efectuat potrivit reglementrilor contabile aplicabile, sunt luate n calcul la determinarea profitului impozabil. n valoarea fiscal a titlurilor de participare i a obligaiunilor se includ i evalurile efectuate potrivit reglementrilor contabile aplicabile. La scoaterea din gestiune a titlurilor de participare se poate utiliza una dintre metodele folositepentruscoatereadinevidenastocurilor." 2.Punctul15semodificivaaveaurmtorulcuprins: "15. Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligai s ntocmeasc un registru de eviden fiscal, inut n form scris sau electronic, cu respectarea dispoziiilor Legii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automat a datelor. n registrul de eviden fiscal trebuie nscrise veniturile impozabile realizate de contribuabil, din orice surs ntrun an fiscal, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, cheltuielile efectuate n scopul realizrii acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative n vigoare, potrivit art. 21 din Codul fiscal, precumi orice informaie cuprins n declaraia fiscal, obinut n urma unor prelucrri ale datelor furnizate de nregistrrile contabile. Evidenierea veniturilor impozabile i a cheltuielilor aferente se efectueaz pe natureconomic,printotalizareaacestorapetrimestrui/sauanfiscal." 3. Dup punctul 17^4 se introduce un nou punct, punctul 17^5, cu urmtorul cuprins: "Codulfiscal: Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplic reglementrile contabile conforme cu Standardeleinternaionalederaportarefinanciar ART.19^3 Contribuabilii care aplic reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar pentru determinarea profitului impozabil vor avea n vedereiurmtoarelereguli:

2 [...] b) pentru sumele nregistrate n rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflaiei, ca urmare a implementrii reglementrilor contabile conforme cu Standardele internaionalederaportarefinanciarcabazacontabilitii,seaplicurmtorultratament fiscal: 1. sumele brute nregistrate n creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaiei a mijloacelor fixe amortizabilei a terenurilor, sunt tratate ca rezerve i impozitate potrivit art. 22 alin. (5), cu condiia evidenierii n soldul creditor al acestuia,analiticdistinct; 1^1. n situaia n care sumele brute nregistrate n creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaiei a mijloacelor fixe amortizabile i a terenurilor, nu sunt meninute n soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respectiveseimpoziteazastfel: a) sumele care au fost anterior deduse se impoziteaz la momentul utilizrii potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, n care sunt nregistrate sumele din actualizarea cu rata inflaiei a mijloacelor fixe amortizabile i a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflaiei a amortizriimijloacelorfixe,seconsiderutilizarearezervei; b) sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizrii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedatei/sau casate se impoziteaz concomitent cu deducerea amortizrii fiscale, respectiv la momentul scderii din gestiune a mijloacelor fixe i terenurilor,dupcaz; 2. sumele nregistrate n creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaiei a activelor, cu excepia actualizrii cu rata inflaiei a mijloacelor fixe amortizabilei aterenurilor,nureprezintelementesimilareveniturilor; 3. sumele nregistrate n debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflaiei a pasivelor, cu excepia actualizrii cu rata inflaiei a amortizrii mijloacelor fixe, nu reprezintelementesimilarecheltuielilor; [...] Normemetodologice: 17^5. n aplicarea prevederilor art. 19^3 lit. b) pct. 2 din Codul fiscal, sumele nregistratencreditulcontuluirezultatulreportatprovenitedinactualizareacuratainflaiei a mijloacelor fixe amortizabilei a terenurilor nu reprezint elemente similare veniturilor la momentul nregistrrii, acestea fiind tratate ca rezervei impozitate potrivit art. 22 alin. (5) dinCodulfiscal,cucondiiaevidenieriinsoldulcreditoralacestuia,analiticdistinct,potrivit art.19^3lit.b)pct.1dinCodulfiscal. ExempluRetratareamijloacelorfixeamortizabilecaurmareatreceriidelamodelul reevaluriilamodelulbazatpecost. Uncontribuabilprezinturmtoareasituaiecuprivirelaunmijlocfixamortizabil: costdeachiziie:1.000.000lei; rezervdinreevaluarenregistratla31decembrie2003:300.000lei; rezervdinreevaluarenregistratla31decembrie2004:500.000lei; amortizarea rezervelor din reevaluare cumulat la momentul retratrii este de 350.000lei,dincare:

3 suma de 150.000 lei a fost dedus potrivit prevederilor Codului fiscal n vigoare pentru perioadele respectivei nu a intrat sub incidena prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codulfiscal; sumade200.000leinuafostdeduspotrivitprevederilorCoduluifiscal; actualizarea cu rata inflaiei a mijlocului fix, evideniat n contul rezultatul reportat, este de 200.000 lei (suma brut), iar amortizarea cumulat aferent costului inflatatestede50.000lei; metodadeamortizareutilizat:amortizareliniar. Pentru simplificare considerm c durata de amortizare contabil este egal cu duratanormaldeutilizarefiscal. Operaiuniefectuatelamomentulretratrii n situaia n care se trece de la modelul reevalurii la modelul bazat pe cost, au loc urmtoareleoperaiuni: EtapaI:Eliminareaefectuluireevalurilor: 1.eliminareasurplusuluidinreevaluarensumde800.000lei; 2.anulareasumelorreprezentndamortizareareevaluriinsumde350.000lei. Operaiunea de anulare a rezervei nu are impact fiscal, deoarece, n acest caz, impozitarea se efectueaz ca urmare a anulrii sumelor reprezentnd amortizarea reevalurii n sum de 350.000 lei. Pentru sumele provenite din anularea amortizrii rezervelor de reevaluare, din punct de vedere fiscal, se va face distincia dintre amortizarea rezervei din reevaluare care a fost dedus la calculul profitului impozabil i amortizarea rezerveidinreevaluarecarenuafostdeduslacalcululprofituluiimpozabil,astfel: suma de 150.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care sa acordat deducere reprezint element similar veniturilor, conform prevederilor art. 19^3 lit. c)pct.1dinCodulfiscal; suma de 200.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care nu sa acordat deducere nu reprezint element similar veniturilor, conform prevederilor art. 19^3 lit.c)pct.4dinCodulfiscal. EtapaII:nregistrareaactualizriicuratainflaiei: 1.actualizareacuratainflaieiavaloriimijloculuifixcusumade200.000lei; 2. actualizarea cu rata inflaiei a valorii amortizrii mijlocului fix cu suma de 50.000 lei. Conform art. 19^3 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal, sumele brute nregistrate n creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaiei a mijloacelor fixe amortizabileiaterenurilor,sunttratatecarezerveiimpozitatepotrivitart.22alin.(5)din Codulfiscal,cucondiiaevidenieriinsoldulcreditoralacestuia,analiticdistinct. Prin urmare, suma de 200.000 lei este tratat ca rezerv dac aceasta este evideniatnsoldulcreditoralcontuluirezultatulreportat,analiticdistinct. Sumade50.000leireprezintelementsimilarcheltuielilor,potrivit19^3lit.b)pct. 3 dinCodulfiscal. nsituaiancaresumade50.000leidiminueazsoldulcreditoralcontuluirezultatul reportat, analitic distinct, n care sunt nregistrate sumele brute din actualizarea cu rata inflaiei a mijloacelor fixe amortizabilei a terenurilor, concomitent cu deducerea acesteia, se impoziteaz suma de 50.000 lei din suma brut de 200.000 lei, deoarece o parte din rezervesteutilizat."

4 4.Lapunctul23,literai)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "i) cheltuielile rezultate din deprecierea titlurilor de participare i a obligaiunilor, nregistratepotrivitreglementrilorcontabileaplicabile;". 5.Punctul33semodificivaaveaurmtorulcuprins: "33. Baza de calcul la care se aplic cota de 2% o reprezint diferena dintre totalul veniturilor i cheltuielile nregistrate conform reglementrilor contabile, la care se efectueazajustrilefiscale.Astfel,dincheltuieliletotalesescadcheltuielilecuimpozitulpe profit curent i amnat, cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile. n cadrul cheltuielilor de protocol, la calculul profitului impozabil, se includi cheltuielile nregistrate cu taxa pe valoarea adugat colectat potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal, pentrucadourileoferitedecontribuabil,cuvaloareegalsaumaimarede100lei." 6. Dup punctul 76 se introduc dou noi puncte, punctele 76^1 i 76^2, cu urmtorulcuprins: "76^1. n scopul aplicrii prevederilor art. 26 alin. (2) din Codul fiscal, prin parte de patrimoniu transferat ca ntreg n cadrul unei operaiuni de desprindere efectuate potrivit legii se nelege activitatea economic/ramura de activitate care, din punct de vedere organizatoric, este independent i capabil s funcioneze prin propriile mijloace. Caracterul independent al unei activiti economice/ramuri de activitate se apreciaz potrivit prevederilor pct. 86^2. n situaia n care partea de patrimoniu desprins nu este transferat ca ntreg, n sensul identificrii unei activiti economice/ramuri de activitate, independente, pierderea fiscal nregistrat decontribuabilul cedent nainteca operaiunea de desprindere s produc efecte potrivit legii se recupereaz integral de ctre acest contribuabil. 76^2. n scopul aplicrii prevederilor art. 26 alin. (4) din Codul fiscal, contribuabilii care, ncepnd cu data de 1 februarie 2013, aplic sistemul de impunere pe veniturile microntreprinderilorrespectiurmtoarelereguliderecuperareapierderiifiscale: pierderea fiscal nregistrat n anii anteriori anului 2013 se recupereaz potrivit prevederilor art. 26 din Codul fiscal, de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plat a impozitului pe profit, anul 2013 fiind considerat un singur an fiscal n sensul celor 5 sau7aniconsecutivi; pierderea fiscal din perioada 1 ianuarie 31 ianuarie 2013 inclusiv, nregistrat de ctre un contribuabilul care, n aceast perioad, a fost pltitor de impozit pe profit, se recupereaz, potrivit prevederilor art. 26 din Codul fiscal, de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plat a impozitului pe profit, iar anul 2014 este primul an de recuperareapierderii,nsensulcelor7aniconsecutivi; n cazul n care contribuabilul revine n cursul anului 2013, la sistemul de plat a impozitului pe profit potrivit art. 112^6 din Codul fiscal, pierderea fiscal nregistrat n perioada 1 ianuarie 31 ianuarie 2013 inclusiv este luat n calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 februarie 31 decembrie 2013, naintea recuperrii pierderilor fiscale din anii precedeni anului 2013,i se recupereaz potrivit art. 26 din Codul fiscal, ncepnd cu anul 2014, n limita celor 7 ani consecutivi. Perioada 1 februarie 31 decembrie 2013 inclusiv nu este considerat an fiscal n sensul celor 7 ani consecutivi."

5 7.Punctul89^2semodificivaaveaurmtorulcuprins: "Codulfiscal: [...] (4) n cazul veniturilor prevzute la alin. (1) obinute de persoanele juridice strine, obligaia dea calcula, reine, declarai viraimpozitul peprofit revine cumprtorului atunci cndcumprtorulesteopersoanjuridicromnsauopersoanjuridicstrincareare un sediu permanent nregistrat fiscal n Romnia la momentul tranzaciei, urmnd ca persoanajuridicstrinsdeclareisplteascimpozitpeprofitpotrivitart.35. Normemetodologice: 89^2. n aplicarea prevederilor art. 30 alin. (3) din Codul fiscal, n situaia n care pltitorul de venit nu este o persoan juridic romn sau un sediu permanent al unei persoane juridice strine, obligaia pliii declarrii impozitului pe profit revine persoanei juridice strine care realizeaz veniturile menionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv reprezentantului fiscal/mputernicitului desemnat pentru ndeplinirea acestor obligaii. n sensul art. 30 alin. (4) din Codul fiscal, n situaia n care pltitorul de venit este o persoan juridic romn sau un sediu permanent din Romnia al unei persoane juridice strine, acetia au obligaia declarrii i plii impozitului pe profit n numele persoanei juridicestrinecarerealizeazveniturilemenionatelaart.30alin.(1)dinCodulfiscal. Persoana juridic strin care realizeaz veniturile menionate la art. 30 alin. (1) din Codul fiscal declar i pltete impozit pe profit, potrivit art. 35 din Codul fiscal, lund n calcul att impozitul pe profit trimestrial, reinut potrivit prevederilor art. 30 alin. (4) din Codul fiscal de ctre cumprtor, persoan juridic romn sau sediu permanent al unei persoane juridice strine, dup caz, ct i impozitul pe profit trimestrial, declarat potrivit prevederilorart.30alin.(3)dinCodulfiscal." 8. Dup punctul 97^4 se introduce un nou punct, punctul 97^5, cu urmtorul cuprins: "Codulfiscal: [...] (11) n cazul urmtoarelor operaiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, contribuabilii care aplic sistemul de declararei plat a impozitului pe profit anual, cu pli anticipate efectuate trimestrial, stabilesc impozitul pe profit pentru anul precedent, ca baz dedeterminareapliloranticipate,potriviturmtoarelorreguli: a) contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice romne, ncepnd cu trimestrul n care operaiunile respective produc efecte, potrivit legii, nsumeaz impozitul pe profit datorat de acetia pentru anul precedent cu impozitul pe profitdatoratpentruacelaiandecelelaltesocieticedente; b) contribuabilii nfiinai prin fuziunea a dou sau mai multe persoane juridice romne nsumeaz impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societile cedente. n situaia n care toate societile cedente nregistreaz pierdere fiscal n anul precedent, contribuabiliinounfiinaideterminplileanticipatepotrivitprevederiloralin.(7)i(9); c) contribuabilii nfiinai prin divizarea unei persoane juridice romne mpart impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedent proporional cu valoarea activelor i pasivelor transferate, conform proiectului ntocmit potrivit legii. n

6 situaia n care societatea cedent nregistreaz pierdere fiscal n anul precedent, contribuabiliinounfiinaideterminplileanticipatepotrivitprevederiloralin.(7)i(9); d) contribuabilii care primesc active i pasive prin operaiuni de divizare a unei persoane juridice romne, ncepnd cu trimestrul n care operaiunile respective produc efecte, potrivit legii, nsumeaz impozitul pe profit datorat de acetia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedent, recalculat proporional cu valoarea activelor i pasivelor transferate, conform proiectului ntocmit potrivitlegii; e) contribuabilii care transfer, potrivit legii, o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societi beneficiare, ncepnd cu trimestrul n care operaiunile respective produc efecte, potrivit legii, recalculeaz impozitul pe profit datorat pentru anul precedent proporional cu valoarea activelor i pasivelor meninute de ctre persoana juridic care transferactivele. (12) n cazul contribuabililor care aplic sistemul de declararei plat a impozitului pe profit anual, cu pli anticipate efectuate trimestrial, i care n cursul anului devin sedii permanente ale persoanelor juridice strine ca urmare a operaiunilor prevzute la art. 27^1, ncepnd cu trimestrul n care operaiunile respective produc efecte, potrivit legii, aplicurmtoareleregulipentrudeterminareapliloranticipatedatorate: a) n cazul fuziunii prin absorbie, sediul permanent determin plile anticipate n bazaimpozituluipeprofitdatoratpentruanulprecedentdectresocietateacedent; b) n cazul divizrii, divizrii pariale i transferului de active, sediile permanente determin plile anticipate n baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedent, recalculat pentru fiecare sediu permanent, proporional cu valoarea activeloripasivelortransferate,potrivitlegii.Societilecedentecarenunceteazsexiste n urma efecturii unei astfel de operaiuni, ncepnd cu trimestrul n care operaiunile respective produc efecte, potrivit legii, ajusteaz plile anticipate datorate potrivit regulilor prevzutelaalin.(11)lit.e). (13) Contribuabilii care aplic sistemul de declarare i plat a impozitului pe profit anual, cu pli anticipate efectuate trimestrial, implicai n operaiuni transfrontaliere, altele dect cele prevzute la alin. (12), aplic urmtoarele reguli n vederea determinrii impozituluipeprofitpentruanulprecedent,nbazacruiasedeterminplileanticipate: a) n cazul contribuabililor care absorb una sau mai multe persoane juridice strine, ncepnd cu trimestrul n care operaiunile respective produc efecte, potrivit legii, impozitul peprofitpentruanulprecedent,nbazacruiasedeterminplileanticipate,esteimpozitul peprofitdatoratdesocietateaabsorbantnanulfiscalprecedentceluincareserealizeaz operaiunea; b) contribuabilii care absorb cel puin o persoan juridic romn i cel puin o persoan juridic strin, ncepnd cu trimestrul n care operaiunea respectiv produce efecte, potrivit legii, nsumeaz impozitul pe profit datorat de acetia pentru anul precedent cuimpozitulpeprofitdatoratpentruacelaiandecelelaltesocietiromnecedente; c) contribuabilii nfiinai prin fuziunea uneia sau mai multor persoane juridice romne cu una sau mai multe persoane juridice strine nsumeaz impozitul pe profit datorat de societile romne cedente. n situaia n care toate societile cedente romne nregistreazpierderefiscalnanulprecedent,contribuabilulnounfiinatdeterminplile anticipatepotrivitprevederiloralin.(7)i(9).

7 Normemetodologice: 97^5. Contribuabilii care aplic regulile prevzute la art. 34 alin. (11) (13) din Codul fiscal sunt contribuabilii beneficiari sau cedeni, dup caz, din cadrul operaiunilor de fuziune, divizare, desprindere de pri din patrimoniu/transferuri de active, efectuate potrivitlegii,ianume: a) societile comerciale bancare persoane juridice romne i sucursalele din Romnia ale bncilor persoane juridice strine, beneficiare ale operaiunilor de reorganizare respective, contribuabili obligai s aplice sistemul de impozit pe profit anual, cuplianticipateefectuatetrimestrial,potrivitprevederilorart.34alin.(4)dinCodulfiscal; b)contribuabiliibeneficiariaioperaiunilordereorganizarerespective,careaplicpe baz de opiune, potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) (3) din Codul fiscal, sistemul de impozit pe profit anual, cu pli anticipate efectuate trimestrial, n anul fiscal n care operaiuneadereorganizareproduceefecte; c) contribuabilii cedeni ai operaiunilor de desprindere de pri din patrimoniu/transferurideactive,careaplicpebazdeopiune,potrivitprevederilorart.34 alin. (2) (3) din Codul fiscal, sistemul de impozit pe profit anual, cu pli anticipate efectuatetrimestrial,nanulfiscalncareoperaiuneadereorganizareproduceefecte." B.TitlulIII"Impozitulpevenit" 1.Duppunctul7^2seintroduceunnoupunct,punctul7^3,cuurmtorulcuprins: "Codulfiscal: Veniturineimpozabile ART.42 [...] g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile i mobile din patrimoniul personal, altele dect ctigurile din transferul titlurilor de valoare, precumi altele dect cele definite la capitolul VIII^1. Sunt considerate bunuri mobile la momentul nstrinriii bunurile valorificate prin centrele de colectare, n vedereadezmembrrii,carefacobiectulProgramelornaionalefinanatedinbugetuldestat saudinaltefonduripublice; Normemetodologice: 7^3. Este considerat bun mobil din patrimoniul personal masa lemnoas exploatat n regie proprie de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului silvic sau prin intermediul formelordeproprietateasociative,dinpdurilepecarecontribuabiliileaunproprietate,n volum de maximum 20 mc/an. Veniturile realizate de persoanele fizice din valorificarea acesteia direct sau prin intermediul formelor de proprietate asociative sunt venituri neimpozabile." 2.Punctele9,10,21^1i40^1seabrog. 3. La punctul 68, dup litera n^4) se introduc dou noi litere, literele n^5)i n^6), cuurmtorulcuprins: "Codulfiscal: Definireaveniturilordinsalarii

8 ART.55 (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile n bani i/sau n natur obinute de o persoan fizic ce desfoar o activitate n baza unui contract individual de muncsauaunuistatutspecialprevzutdelege,indiferentdeperioadalacareserefer,de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acord, inclusiv indemnizaiile pentru incapacitatetemporardemunc. (2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplici urmtoarelor tipuri devenituri,considerateasimilatesalariilor: a) indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a unei funcii de demnitate public,stabilitepotrivitlegii; b) indemnizaii din activiti desfurate ca urmare a unei funcii alese n cadrul persoanelorjuridicefrscoppatrimonial; c) drepturile de sold lunar, indemnizaiile, primele, premiile, sporurile i alte drepturialepersonaluluimilitar,acordatepotrivitlegii; d) indemnizaia lunar brut, precum i suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societi naionale, societi comerciale la care statul sau o autoritate a administraiei publice locale este acionar majoritar, precum i la regiile autonome; d^1) remuneraia obinut de directori n baza unui contract de mandat conform prevederilorlegiisocietilorcomerciale; d^2) remuneraia primit de preedintele asociaiei de proprietari sau de alte persoane, n baza contractului de mandat, potrivit legii privind nfiinarea, organizarea i funcionareaasociaiilordeproprietari; e) sumele primite de membrii fondatori ai societilor comerciale constituite prin subscripiepublic; f)sumeleprimitedereprezentaniinadunareageneralaacionarilor,nconsiliulde administraie, membrii directoratuluii ai consiliului de supraveghere, precumi n comisia decenzori; g)sumeleprimitedereprezentaniinorganismetripartite,potrivitlegii; h) indemnizaia lunar a asociatului unic, la nivelul valorii nscrise n declaraia de asigurrisociale; i)indemnizaiaprimitdeangajaipeperioadadelegriiidetariinaltlocalitate, nari n strintate, n interesul serviciului, precumi orice alte sume de aceeai natur, pentru partea care depete 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotrre a Guvernului pentru personaluldininstituiilepublice; j) indemnizaia administratorilor, precum i suma din profitul net cuvenite administratorilorsocietilorcomercialepotrivitactuluiconstitutivsaustabilitedeadunarea generalaacionarilor; j^1) sume reprezentnd salarii, diferene de salarii, dobnzi acordate n legtur cu acestea, precum i actualizarea lor cu indicele de inflaie, stabilite n baza unor hotrri judectoretirmasedefinitiveiirevocabile; j^2) indemnizaiile lunare pltite conform legii de angajatori pe perioada de neconcuren,stabiliteconformcontractuluiindividualdemunc; k) orice alte sume sau avantaje de natur salarial ori asimilate salariilor n vederea impunerii.

9 Normemetodologice: n^5) remuneraia pltit avocatului coordonator numit/ales pentru activitatea de coordonare desfurat n cadrul societii civile profesionale de avocai i societii profesionalecurspunderelimitat,potrivitlegii; n^6) indemnizaia primit de angajai pe perioada delegrii i detarii n alt localitate, n ar i n strintate, n interesul serviciului, precum i orice alte sume de aceeai natur, pentru partea care depete de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotrre a Guvernului pentru personalul din instituiile publice, pentru drepturile aferente perioadei ncepndcudatade1februarie2013." 4. Dup punctul 87^1 se introduc apte noi puncte, punctele 87^2 87^8, cu urmtorulcuprins: "Codulfiscal: [...] m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activiti dependente desfurate ntrun stat strin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac excepie veniturile salariale pltite de ctre sau n numele unui angajator care este rezident n Romnia ori are sediul permanent n Romnia, care sunt impozabile n Romnia numai n situaiancareRomniaaredreptdeimpunere; [...] Normemetodologice: 87^2. Veniturile din activiti dependente desfurate n strintatei pltite de un angajator nerezident nu sunt impozabile i nu se declar n Romnia potrivit prevederilor Coduluifiscal. 87^3.Venituriledinsalariiobinutedecontribuabiliiprevzuilaart.40alin.(1)lit.a) i alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfurat ntrun stat cu care Romnia are ncheiat convenie de evitare a dublei impunerii care sunt pltite de ctre sau n numele unui angajator care este rezident n Romnia sau are sediul permanent n Romnia sunt impozabilenRomniadacpersoanafizicesteprezentnacelstatpentruoperioadcare nu depete perioada prevzut n convenia de evitare a dublei impuneri ncheiat de Romnia cu statul n care se desfoar activitateai veniturile din salarii nu sunt suportate deunsediupermanentalangajatoruluicareesterezidentnRomnia. 87^4. n situaia ncarecontribuabilii prevzui la art. 40 alin. (1) lit. a)i alin. (2) din Codulfiscalcareaudesfuratactivitateadependentnaltstatpentruoperioadmaimic dectperioadaprevzutnconveniadeevitareadubleiimpunerincheiatdeRomniacu statul n care se desfoar activitatea i prelungesc ulterior perioada de edere n statul respectivpesteperioadaprevzutdeconvenie,dreptuldeimpunereasupraveniturilordin salariirevinestatuluistrin. Dup expirarea perioadei prevzute n convenie, angajatorul care este rezident n Romnia sau are sediul permanent n Romnia nu mai calculeaz, nu mai reinei nu mai vireazimpozitulpevenituldinsalarii.Contribuabiliiprevzuilaart.40alin.(1)lit.a)ialin. (2) din Codul fiscal datoreaz n statul strin impozit din prima zi pentru veniturile realizate caurmareadesfurriiactivitiinacelstat. 87^5. (1) Pentru veniturile din salarii obinute de contribuabilii prevzui la art. 40 alin. (1) lit. a)i alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfurat ntrun stat cu care

10 Romnia are ncheiat convenie de evitare a dublei impunerii care sunt pltite de ctre sau n numele unui angajator care este rezident n Romnia sau are sediul permanent n Romnia, dreptul de impunere revine statului strin dac persoana fizic este prezent n acel stat pentru o perioad care depete perioada prevzut n convenia de evitare a dublei impuneri ncheiat de Romnia cu statul n care se desfoar activitatea. n aceast situaie, angajatorul care este rezident n Romnia sau are sediul permanent n Romniai careefectueazplataveniturilordinsalariictrecontribuabiliiprevzuilaart.40alin.(1)lit. a) i alin. (2) din Codul fiscal nu are obligaia calculrii, reinerii i virrii impozitului pe venitul din salarii, ntruct dreptul de impunere revine statului strin n care persoana fizic idesfoaractivitatea. (2) n situaia n care contribuabilii prevzui la art. 40 alin. (1) lit. a)i alin. (2) din Codul fiscal urmeaz s desfoare activitatea dependent n alt stat ntro perioad mai mare dect perioada prevzut n convenia de evitare a dublei impuneri ncheiat de Romniacustatulncaresedesfoaractivitatea,dardetaareaacestoranceteaznainte de perioada prevzut n convenie, dreptul de impunere a veniturilor din salarii revine statuluiromn. a) n situaia n care persoana fizic i continu relaia contractual generatoare de venituri din salarii cu angajatorul, veniturile aferente perioadelor anterioare pentru care nu sa calculat, nu sa reinut i nu sa virat impozitul pe salarii se impun separat fa de drepturile lunii curente, prin aplicarea cotei de impozit asupra bazei de calcul determinate separat pentru fiecare lun. Impozitul astfel calculat se reine de ctre angajator din veniturile din salarii ncepnd cu luna ncetrii detarii i pn la lichidarea impozitului. Impozitulserecupereazntroperioadcelmultegalcuperioadancarepersoanafizica fostdetaatnstrintate. Angajatorul, la solicitarea autoritii fiscale, prezint documente care atest ncetarea detarii, respectiv documentul/documente care atest data sosirii n Romnia a persoaneidetaate. b) n situaia n care persoana fizic nu mai are relaii contractuale generatoare de venituri din salarii cu angajatoruli acesta din urm nu poate efectua reinerea diferenelor de impozit, regularizarea impozitului datorat de persoana fizic se realizeaz de ctre organulfiscalcompetentpebazadeclaraieiprivindveniturilerealizatedinstrintate. 87^6. Pentru veniturile din salarii obinute de contribuabilii prevzui la art. 40 alin. (1) lit. a) i alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfurat ntrun stat cu care Romnia are ncheiat convenie de evitare a dublei impunerii care sunt pltite de ctre sau n numele unui angajator care este rezident n Romnia prin sediul su permanent stabilit n statul n care persoana fizic i desfoar activitateai salariul este suportat de ctre acest sediu permanent, dreptul de impunere revine statului strin indiferent de perioadadedesfurareaactivitiinstrintate. 87^7. n cazul contractelor de detaare ncheiate pe o perioad mai mare dect perioada prevzut de convenia pentru evitarea dublei impuneri ncheiat de Romnia cu statul n care este detaat contribuabilul prevzut la art. 40 alin. (1) lit. a) i alin. (2) din Codulfiscal,aflatenderularela1februarie2013,angajatorulnumaiareobligaiacalculrii, reineriii virrii impozitului pe venitul din salarii ncepnd cu drepturile salariale aferente luniifebruarie2013. 87^8. Pentru veniturile din salarii obinute de contribuabilii prevzui la art. 40 alin. (1) lit. a) i alin. (2) din Codul fiscal pentru activitatea desfurat ntrun stat cu care Romnia nu are ncheiat convenie de evitare a dublei impuneri sau persoanele respective

11 nusuntvizatedeoconveniedeevitareadubleiimpuneriicaresuntpltiidectresaun numele unui angajator care este rezident n Romnia sau are sediul permanent n Romnia, dreptul de impunere revine statului romn, indiferent de perioada de desfurare a activitiinstrintate." 5.Lapunctul111literab),liniuaa3asemodificivaaveaurmtorulcuprins: " salariilor, diferenelor de salarii, dobnzilor acordate n legtur cu acestea, precumiactualizarealorcuindiceledeinflaie,stabilitenbazaunorhotrrijudectoreti rmasedefinitiveiirevocabile;". 6.Lapunctul111literab),dupliniuaa4aseintroduceonouliniu,liniuaa5 a,cuurmtorulcuprins: "veniturileprevzutelapct.68literan^5)." 7. Dup punctul 111^1 se introduc dou noi puncte, punctele 111^2 i 111^3, cu urmtorulcuprins: "Codulfiscal: Determinareaimpozituluipevenituldinsalarii ART.57 (1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaz un impozit lunar, final, care se calculeazisereinelasursdectrepltitoriidevenituri. (2)Impozitullunarprevzutlaalin.(1)sedeterminastfel: a) la locul unde se afl funcia de baz, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferen ntre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitulbrutacontribuiilorobligatoriiaferenteuneiluni,iurmtoarele: deducereapersonalacordatpentrulunarespectiv; cotizaiasindicalpltitnlunarespectiv; contribuiile la fondurile de pensii facultative, astfel nct la nivelul anului s nu se depeascechivalentulnleia400euro; b) pentru veniturile obinute n celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferen ntre venitul brut i contribuiile obligatorii pe fiecarelocderealizareaacestora. (2^1) n cazul veniturilor din salarii i/sau al diferenelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaz i se reine la data efecturii plii, n conformitate cu reglementrile legale n vigoare privind veniturile realizate n afara funciei de baz la data plii, i se vireaz pn la data de 25 a lunii urmtoareceleincaresaupltit. (2^2) n cazul veniturilor reprezentnd salarii, diferene de salarii, dobnzi acordate nlegturcuacestea,precumiactualizarealorcuindiceledeinflaie,stabilitenbazaunor hotrri judectoreti rmase definitivei irevocabile, impozitul se calculeazi se reine la dataefecturiiplii,nconformitatecureglementrilelegalenvigoareladatapliipentru veniturile realizate n afara funciei de baz, i se vireaz pn la data de 25 a lunii urmtoareceleincareaufostpltite. (3) Pltitorul este obligat s determine valoarea total a impozitului anual pe venituriledinsalarii,pentrufiecarecontribuabil. (4) Contribuabilii pot dispune asupra destinaiei unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru susinerea entitilor nonprofit care se nfiineazi

12 funcioneaz n condiiile legii, unitilor de cult, precum i pentru acordarea de burse private,conformlegii. (5) Obligaia calculrii, reinerii i virrii acestei sume prevzute la alin. (4) revine organuluifiscalcompetent. (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) i (5) se stabilete prin ordin al ministruluifinanelorpublice. Normemetodologice: 111^2. n cazul sumelor pltite direct de ctre angajat, membru de sindicat, pentru determinareabazeidecalculalimpozituluipevenituriledinsalarii,cotizaiasindicalpltit se deduce, n limitele stabilite potrivit legii, din veniturile lunii n care sa efectuat plata cotizaiei,pebazadocumentelorjustificativeemisedectreorganizaiadesindicat. 111^3. Veniturile reprezentnd salarii, diferene de salarii, dobnzi acordate n legtur cu acestea, precumi actualizarea lor cu indicele de inflaie, stabilite n baza unor hotrri judectoreti rmase definitivei irevocabile, sunt considerate venituri realizate n afara funciei de baz, iar impozitul se calculeaz, se reine la data efecturii plii i se vireaz pn la data de 25 a lunii urmtoare celei n care au fost pltite, n conformitate cu reglementrilelegalenvigoareladataplii." 8.Punctele125i126semodificivoraveaurmtorulcuprins: "125. Declaraiile privind calculareai reinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru angajaii care au fost detaai la o alt entitate se completeaz de ctre angajatorsaudectrepltitoruldevenituridinsalariincazulncareangajatuldetaateste pltitdeentitatealacareafostdetaat. 126.n situaiancareplatavenituluisalarialsefacedeentitatealacareangajaiiau fost detaai, angajatorul care a detaat comunic pltitorului de venituri din salarii la care acetia sunt detaai date referitoare la deducerea personal la care este ndreptit fiecare angajat. Pebazaacestordatepltitoruldevenituridinsalariilacareangajaiiaufostdetaai ntocmete statele de salariii calculeaz impozitul, n scopul completrii declaraiei privind calculareaireinereaimpozituluipentrufiecarebeneficiardevenit." 9. Dup punctul 127 se introduce un nou punct, punctul 127^1, cu urmtorul cuprins: "127^1.Pltitoriidevenituridinsalariiauobligaiadeacompletadeclaraiileprivind calculareai reinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de veniti pentru veniturile din salarii pltite angajailor pentru activitatea desfurat de acetia n strintate, indiferent dacimpozitulaferentacestorvenituriafostsaunucalculat,reinutivirat.Lacompletarea declaraiei, pltitorii de venituri din salarii identific persoanele care n cursul anului precedentaudesfuratactivitatesalariatnstrintate." 10.Punctul134semodificivaaveaurmtorulcuprins: "134.Veniturileobinutedinnchirieriisubnchirieridebunuriimobilesuntceledin cedarea folosinei locuinei, caselor de vacan, garajelor, terenurilori altora asemenea, a cror folosin este cedat n baza unor contracte de nchiriere/subnchiriere, uzufruct i altele asemenea, inclusiv a unor pri din acestea, utilizate n scop de reclam, afiaj i publicitate."

13 11. Dup punctul 135^1 se introduce un nou punct, punctul 135^2, cu urmtorul cuprins: "135^2. n cazul n care arenda se pltete n natur, pentru determinarea bazei impozabile se vor avea n vedere preurile medii ale produselor agricole, ultimele care au fost comunicate de ctre consiliul judeean sau Consiliul General al Municipiului Bucureti, dup caz, n raza teritorial a cruia se afl terenul arendat. Modalitatea concret de reinerelasursaimpozituluisestabileteprinacordulprilor." 12. Dup punctul 142^1 se introduc dou noi puncte, punctele 142^2i 142^3, cu urmtorulcuprins: "142^2. Preul de cumprare n cazul transferului titlurilor de valoare dobndite n condiiile prevzute la art. 27 i 27^1 din Codul fiscal n cadrul operaiunilor de transfer neimpozabilestestabilitnfunciedevaloareanominalsaupreuldecumprare,dupcaz, a/al titlurilor de valoare cedate, nainte de operaiune. n cazul n care titlurile de valoare iniiale cedate au fost dobndite cu titlu gratuit, valoarea nominal/preul de cumprare a/altitlurilorrespectiveesteconsiderat()zero. 142^3. n cazul n care prile sociale au fost dobndite prin motenire, ctigul din nstrinarea prilor sociale se determin ca diferen ntre preul de vnzare i valoarea nominal/preuldecumprarecareesteconsiderat()zero." 13.Punctul149^1semodificivaaveaurmtorulcuprins: "Codulfiscal: CAPITOLULVII Venituridinactivitiagricole,silviculturipiscicultur Definireaveniturilor ART.71 (1) Veniturile din activiti agricole cuprind veniturile obinute, individual sau ntro formdeasociere,din: a)cultivareaproduseloragricolevegetale; b)exploatareapepinierelorviticole,pomicoleialteleasemenea; c)cretereaiexploatareaanimalelor,inclusivdinvalorificareaproduselordeorigine animal,nstarenatural. (2) Veniturile din silvicultur i piscicultur reprezint veniturile obinute din recoltarea i valorificarea produselor specifice fondului forestier naional, respectiv a produselor lemnoase i nelemnoase, precum i cele obinute din exploatarea amenajrilor piscicole. (3) Veniturile din silvicultur i piscicultur se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II <<Venituri din activiti independente>>, venitul net anual fiind determinat n sistem real, pe baza datelor din contabilitatea n partid simpl. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activiti independente pentru care venitulnetanualsedeterminnsistemreal. (4) Veniturile obinute din valorificarea produselor prevzute la alin. (1) n alt modalitatedectnstarenaturalreprezintvenituridinactivitiindependenteisesupun regulilordeimpunerepropriicategorieirespective.

14 (5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabilei se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II <<Venituri din activiti independente>>, venitul net anual fiind determinat n sistem real, pe baza datelor din contabilitatea n partid simpl. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activiti independente pentru care venitul net anual se determin n sistemreal. Normemetodologice: 149^1. Veniturile din activiti agricole realizate individual sau ntro form de asociere fr personalitate juridic, stabilite pe baza normelor de venit, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. VII titlul III din Codul fiscal, indiferent de forma de organizare a activitii. Veniturile din activiti agricole supuse impunerii pe baz de norme de venit n conformitate cu prevederile art. 73 din Codul fiscal cuprind veniturile rezultate din cultivarea terenurilor, creterea i exploatarea animalelor deinute cu orice titlu, inclusiv celeluatenarend." 14. Dup punctul 149^1 se introduc cincisprezece noi puncte, punctele 149^2 149^16,cuurmtorulcuprins: "149^2. Veniturile din activiti agricole menionate la art. 71 alin. (1) lit. a) c) din Codul fiscal, pentru care sunt stabilite norme de venit conform art. 73 din Codul fiscal, sunt impozabileindiferentdacsefacesaunudovadavalorificriiproduselor. 149^3. Terminologia folosit pentru definirea grupelor de produse vegetale i animale prevzute la art. 73 din Codul fiscal pentru care venitul se determin pe baza normelordevenitesteceastabilitpotrivitlegislaieinmaterie. A) Produsele vegetale cuprinse n grupele pentru care venitul se stabilete pe baza normelor de venit sunt prevzute n Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultur din Romnia,aprobatprinordinulministruluiagriculturiiidezvoltriirurale. ncadrulgrupeideprodusevegetaleleguminoasepentruboabesecuprind: a)mazrepentruboabe; b)fasolepentruboabe; c)bob; d)linte; e)nut; f)lupin. B)Grupeledeproduseanimalepentrucarevenitulsestabiletepebazanormelorde venitsuntdefinitedupcumurmeaz: 1.vaciibivolie: Vacifemeledinspeciataurinecareauftatcelpuinodat; Bivoliefemeledinspeciabubalinecareauftatcelpuinodat; 2.ovineicaprine: Oifemeledinspeciaovinecareauftatcelpuinodat; Caprefemeledinspeciacaprinecareauftatcelpuinodat; 3.porcipentrungratporcipeste35dekg,inclusivscroafeledereproducie; 4.albinefamiliidealbine; 5. psri de curte totalitatea psrilor din speciile gini, rae, gte, curci, bibilici, prepelie.

15 149^4. n vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activiti agricole, la ncadrarea n limitele stabilite pentru fiecare grup de produse vegetalei fiecare grup de animale vor fi avute n vedere suprafeele/capetele de animal nsumate n cadrul grupei respective. Exemplu I (calcul pentru sectorul vegetal): exploataie de 100 ha cereale (gru i porumb); primele 2 ha din grupa cereale nu se impoziteaz, pentru urmtoarele 98 ha se aplicnormadevenitde449lei/ha,astfel: Venitanualimpozabil=98hax449lei/ha=44.002lei Impozit=44.002leix16%=7.040,32lei Exemplu II (calcul pentru sectorul animal): exploataie de vaci i bivolie de 102 capete. Pentru primele dou capete nu se impoziteaz. Pentru restul de 100 de capete se aplicnormadevenitde453lei/capdeanimal,astfel: Venitanualimpozabil=100capetex453lei/cap=45.300lei Impozit=45.300leix16%=7.248lei Exemplu III (calcul pentru sectorul animal): exploataie de ovinei caprine (care au ftatcelpuinodat)200capete. Pentru primele 10 capete animale (oi i capre) nu se impoziteaz. Pentru restul de 190capeteseaplicnormadevenitde65lei/capdeanimal,astfel: Venitanualimpozabil=190capetex65lei/cap=12.350lei Impozit=12.350leix16%=1.976lei 149^5. Sunt considerate n stare natural produsele agricole vegetale obinute dup recoltare,precumiproduseledeorigineanimal:lapte,ln,ou,pieicrude,carnenviui carcas, mierei alte produse apicole definite potrivit legislaiei n materie, precumi altele asemenea. Preparatele din lapte i din carne sunt asimilate produselor de origine animal obinutenstarenatural. Norma de venit stabilit n condiiile prevzute la art. 73 din Codul fiscal includei venitul realizat din nstrinarea produselor vegetale, a animalelori a produselor de origine animal,nstarenatural. Modificarea structurii suprafeelor destinate produciei agricole vegetale/numrului de capete de animale/familiilor de albine, intervenite dup data de 25 mai, nu conduce la ajustareanormelordevenit,respectivavenituluianualimpozabil. n cazul suprafeelor destinate produselor vegetale hamei, pomi i vie, suprafeele declarate cuprind numai grupele de produse vegetale intrate pe rod ncepnd cu primul an deintrareperod.Suprafeeledingrupapomiiperodcuprindnumaipomiiplantainlivezi. Norma de venit corespunztoare veniturilor realizate din creterea i exploatarea animalelor, precum i din valorificarea produselor de origine animal n stare natural, n conformitatecuprevederileart.73dinCodulfiscal,includeivenitulrealizatdin: a) exemplarele feminine din speciile respective care nu ndeplinesc condiiile prevzutelapct.149^3lit.B); b)exemplarelemasculinedinspeciilerespectivereprezentndanimaleprovenitedin propriile ftrii cele achiziionate numai n scop de reproducie pentru animalele deinute de contribuabili i supuse impunerii potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal (de exemplu:viei,tauri,bivoli,miei,berbeci,purcei). Veniturile din activiti agricole generate de exemplarele prevzute la lit. a) i b) inclusennormadevenitnuseimpoziteazdistinctfadeveniturilerealizatedincreterea

16 i exploatarea animalelor din grupele prevzute la pct. 149^3 lit. B). Contribuabilii au obligaii declarative numai pentru animalele cuprinse n grupele care ndeplinesc condiiile prevzutelapct.149^3lit.B). Veniturile din activiti agricole realizate din creterea i exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, indiferent de vrst, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II <<Venituri din activiti independente>>, venitul net anual fiind determinat n sistem real, pe baza datelor din contabilitatea n partid simpl, numai n cazul n care acestea au fost achiziionate n scopul creteriii valorificrii lor sub oriceform. 149^6. Veniturile din activiti agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II <<Venituri din activiti independente>>, venitul net anual fiind determinat n sistem real, pe baza datelor lor din contabilitateanpartidsimpl. 149^7. Veniturile din activiti agricole impuse anterior datei de 1 februarie 2013 n sistem real trec prinefectul legii la impunerea pe baz de norme de venit, n situaia ncare sunt stabilite norme de venit pentru grupele de produse vegetale i animale conform prevederilor art. 73 din Codul fiscal. n vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activiti agricole, la ncadrarea n limitele stabilite pentru fiecare grup de produse vor fiavutenvedereprevederileart.72dinCodulfiscal. 149^8.nsituaiacontribuabililorcareobinvenituridinactivitiagricoleimpusepe bazdenormdeveniticaretreclaimpunereansistemrealncepndcu1februarie2013 prin efectul legii, nu exist obligaia depunerii declaraiei privind venitul estimat/norma de venit pentru veniturile anului 2013. Totalul plilor anticipate n contul impozitului datorat pentruanul2013vafistabilitdeorganulfiscalcompetentlanivelulsumeipliloranticipate stabilitenanul2012. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activiti independente pentru care venitul net anual se determin n sistem real. La stabilirea venitului net anual vor fi luate n calcul veniturile i cheltuielile efectuate dup datade1februarie2013. 149^9. Contribuabilii care obin doar venituri din activiti agricole pentru care au foststabilitenormedevenitnuauobligaiicontabile. n cazul cheltuielilor efectuate n comun care sunt aferente veniturilor pentru care existregimurifiscalediferite,respectivdeterminarepebazdenormdevenitivenitnet anual determinat pe baza datelor din contabilitatea n partid simpl, cotele de cheltuieli vor fi alocate proporional cu suprafeele de teren/numrul de capete de animale/numrul defamiliidealbinedeinute. Codulfiscal: Veniturineimpozabile ART.72 (1) Nu sunt venituri impozabile veniturile obinute de persoanele fizice din valorificareanstarenaturalaproduselorculesesaucapturatedinfloraifaunaslbatic. (2)Venituriledefinitelaart.71alin.(1)suntveniturineimpozabilenlimitelestabilite potrivittabeluluiurmtor:
Produsevegetale Cereale Planteoleaginoase Cartof Suprafa pnla2ha pnla2ha pnla2ha

17
Sfecladezahr Tutun Hameiperod Legumencmp Legumenspaiiprotejate Leguminoasepentruboabe Pomiperod Vieperod Floriiplanteornamentale Animale Vaciibivolie Ovineicaprine Porcipentrungrat Albine Psridecurte pnla2ha pnla1ha pnla2ha pnla0,5ha pnla0,2ha pnla1,5ha pnla1,5ha pnla0,5ha pnla0,3 ha Nr.decapete/ Nr.defamiliide albine pnla2 pnla10 pnla6 pnla50defamilii pnla100

Normemetodologice: 149^10. Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fr personalitate juridic din valorificarea n stare natural a urmtoarelor: produse culese din flora slbatic, altele dect cele supuse impunerii n conformitatecuprevederileart.71alin.(2)dinCodulfiscal; produsecapturatedinfaunaslbatic,alteledectcelecaregenereazvenituridin activitiindependente. 149^11. Nu au obligaii de declarare i nu datoreaz impozit potrivit prevederilor cap.VIIaltitluluiIIIdinCodulfiscal: a) persoanele fizice/membrii asocierilor fr personalitate juridic ce dein cu orice titlu suprafee de teren destinate produciei agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee i leguminoase pentru producia de mas verde, precum i pentru puni i fnee naturale, destinate furajrii animalelor deinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determin pe baza normelor de venit i a celorprevzutelaart.72alin.(2)dinCodulfiscal; b) contribuabilii arendatori, care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor supuseimpuneriipotrivitprevederilorcap.IValtitluluiIIIdinCodulfiscal; c) contribuabilii care obin venituri din activiti agricolei i desfoar activitatea n mod individual, n limitele stabilite potrivit tabelului prevzut la art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv n cazul n care veniturile sunt obinute din exploatarea bunurilor deinute n comun sau n devlmie i sunt atribuite conform pct. 149^12. Suprafeele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal ca fiind incluse n patrimoniul personal i genereaz venituri neimpozabile conform art. 42 lit. g) din Codul fiscal; d) contribuabilii care ndeplinesc condiiile prevzute la art. 71 alin. (1) din Codul fiscali pentru care veniturile din activiti agricole sunt impuse pe bazde norm de venit, dupdatade25maiaanuluifiscalncaresaprodusevenimentulpentruveniturilerealizate dup25maiipnlasfritulanuluifiscalrespectiv.

18 n cazul contribuabililor care obin venituri din activiti agricole i i desfoar activitatea sub forma unei asocieri fr personalitate juridic, plafonul neimpozabil se acordlaniveldeasociere. Codulfiscal: Stabilireavenituluianualdinactivitiagricolepebazdenormedevenit ART.73 (1)Venituldintroactivitateagricolsestabiletepebazdenormedevenit. (2)Normeledevenitsestabilescpeunitateadesuprafa(ha)/capdeanimal/familie dealbine. (3) Normele de venit corespunztoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabil din anul fiscal 2013 cuprins ntre 1 februarie 2013i pnlasfritulanuluifiscal,potrivittabeluluiurmtor:
Produsevegetale Suprafadestinat produciei vegetale/capdeanimal/familie dealbine peste2ha peste2ha peste2ha peste2ha peste1ha peste2ha peste0,5ha peste0,2ha peste1,5ha peste1,5ha peste0,5ha peste0,3ha peste2capete 10 50decapete 6 10capete peste10capete 50 100defamilii peste100defamilii 100 500decapete peste500decapete Normade venit lei 449 458 3.488 697 1.060 1.483 4.001 8.033 801 4.709 1.385 11.773 453 23 56 177 70 98 3 2

Cereale Planteoleaginoase Cartof Sfecldezahr Tutun Hameiperod Legumencmp Legumenspaiiprotejate Leguminoasepentruboabe Pomiperod Vieperod Floriiplanteornamentale Animale Vaciibivolie Ovineicaprine Porcipentrungrat Albine Psridecurte

(4) ncepnd cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de ctre direciile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, se aprob i se public de ctre direciile generale ale finanelor publice teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, pn cel trziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplic acestenormedevenit. Normemetodologice: 149^12. Veniturile din activiti agricole determinate pe baz de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafee destinate produciei vegetale/cap de animal/familie de albine), deinute n comun sau n devlmie de proprietari, uzufructuari

19 sau de ali deintori legali, nscrii ntrun document oficial, se atribuie proporional cu cotelepri pe care acetia le dein n acea proprietate sau contribuabilului care realizeaz venituri din activiti agricole, n situaia n care acestea nu se cunosc. n cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizat procedura succesoral, veniturile corespunztoare suprafeelor destinate produciei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabiluluicarerealizeazvenituridinactivitiagricole. 149^13. n cazul contribuabilului care realizeaz n mod individual venituri din desfurarea a dou sau mai multe activiti agricole pentru care venitul se determin pe baz de norm de venit, organul fiscal competent stabilete venitul anual prin nsumarea veniturilorcorespunztoarefiecreiactiviti. Codulfiscal: Calcululiplataimpozituluiaferentveniturilordinactivitiagricole ART.74 (1) Impozitul pe venitul din activiti agricole se calculeaz de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activiti agricole stabilitpebazanormeianualedevenit,impozitulfiindfinal. (2) Contribuabilul care desfoar o activitate agricol prevzut la art. 71 alin. (1) pentrucarevenitulsedeterminpebazdenormdevenitareobligaiadeadepuneanual o declaraie la organul fiscal competent, pn la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul n curs. n cazul n care activitatea se desfoar n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, obligaia depunerii declaraiei la organul fiscal competent revine asociatului care rspunde pentru ndeplinirea obligaiilor asociaiei fa de autoritile publice n cadrul aceluiai termen. Anexa declaraiei depus de asociatul desemnat va cuprinde i cota de distribuire ce revine fiecrui membru asociat din venitul impozabil calculatlanivelulasocierii. (3) Declaraia prevzut la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevzute la art. 72. (4) Organul fiscal competent stabilete impozitul anual datorat i emite decizia de impunere, la termenuli n forma stabilite prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de AdministrareFiscal. (5)Plataimpozituluianualstabilitconformdecizieideimpunereanualeseefectueaz ctrebugetuldestatndourateegale,astfel: a)50%dinimpozitpnladatade25octombrieinclusiv; b)50%dinimpozitpnladatade15decembrieinclusiv. (6)Impozitulsevireazlabugetuldestatidinacestanusedistribuiecotedefalcate ctrebugetelelocale. Normemetodologice: 149^14. Perioada de declarare a suprafeelor cultivate/cap de animal/familie de albine este pn la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal pentru anul n curs i cuprinde informaii privind suprafeele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deinute la datadeclarrii. n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din activiti agricole att individual, ct i ntro form de asociere, n declaraia depus pn la data de 25 mai inclusiv contribuabilii vor completa numai informaii referitoare la activitatea desfurat n mod individual.

20 Contribuabilii/asocierile fr personalitate juridic care au depus declaraia prevzut la art. 74 alin. (2) din Codul fiscal pot depune o nou declaraie pentru anul n curs, pn la data de 25 mai a anului respectiv, n situaia modificrii structurii suprafeelor destinateproducieiagricolevegetale/numruluidecapetedeanimale/familiidealbine. n cazul contribuabililor/asocierilor fr personalitate juridic care depun cu ntrziere declaraia pentru anul n curs, dup data de 25 mai, informaiile cuprinse n declaraie vizeaz suprafeele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deinute la datade25mai. 149^15. Pe baza declaraiilor depuse de contribuabili/asocieri fr personalitate juridic, organul fiscal competent stabilete impozitul anual datorat. Impozitul determinat deorganulfiscalcompetentreprezintimpozitfinalinuserecalculeaz. 149^16. Nu au obligaii declarative contribuabilii care obin venituri din activiti agricole i i desfoar activitatea sub forma unei asocieri fr personalitate juridic, obligaiile declarative fiind ndeplinite de asociatul care rspunde pentru ndeplinirea obligaiilorasociaieifadeautoritilepublice." 15.Lapunctul152,liniuaa8asemodificivaaveaurmtorulcuprins: " venituriledistribuite persoanelor fizice asociate n forme de proprietate asociative persoanejuridice,prevzutelaart.26dinLegeanr.1/2000,cumodificrileicompletrile ulterioare,alteledectceleprevzutelapct.73;". 16.Lapunctul152,dupliniuaa11aseintroduceonouliniu,liniuaa12a,cu urmtorulcuprins: " veniturile obinute de cedent ca urmare a cesiunii de crean, respectiv de cesionar ca urmare a realizrii venitului din creana respectiv, inclusiv n cazul drepturilor decreanesalarialeobinutenbazaunorhotrrijudectoretidefinitiveiirevocabile,din patrimoniul personal, altele dect cele care se ncadreaz n categoriile prevzute la art. 41 lit.a)h)iart.42dinCodulfiscal." 17.Punctul153semodificivaaveaurmtorulcuprins: "153. Venitul net anual se determin de ctre contribuabil, pe fiecare surs, din urmtoarelecategorii: a)venituridinactivitiindependente; b)venituridincedareafolosineibunurilor; c) venituri din activiti agricole impuse n sistem real, venituri din silvicultur i piscicultur." 18.Punctul161semodificivaaveaurmtorulcuprins: "161. Contribuabilii care ncep o activitate independent, precum i cei care realizeaz venituri din activiti agricole impuse n sistem real, silvicultur i piscicultur, pentru care sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activiti independente, au obligaia declarrii veniturilori cheltuielilor estimate a se realiza n anul de impunere, pe fiecare sursi categorie de venit. Declararea veniturilori a cheltuielilor estimate se face prin depunerea declaraiei privind venitul estimat/norma de venit, pe fiecare surs i categorie de venit, la organul fiscal competent, n termen de 15 zile de la dataproduceriievenimentului.

21 Obligaia depunerii declaraiilor privind venitul estimat/norma de venit revine att contribuabililor care determin venitul net n sistem real i desfoar activitatea n mod individual sau ntro form de asociere care nu d natere unei persoane juridice, ct i contribuabililorpentrucarevenitulnetsedeterminpebazdenormedevenit,cuexcepia veniturilordinactivitiagricoleimpusepebazdenormedevenit. Nu depun declaraii privind venitul estimat/norma de venit contribuabilii care desfoar activiti independente pentru care plile anticipate se realizeaz prin reinere lasursdectrepltitoruldevenit. ncazulncarecontribuabilulobineveniturintroformdeasociere,fiecareasociat vadeclaraveniturileestimaterezultatedindistribuireavenituluinetestimatalasocieriifr personalitate juridic, cu excepia asociaiilor care realizeaz venituri din activiti agricole pentrucarevenitulsestabiletepebazanormelordevenit." 19.Punctul164semodificivaaveaurmtorulcuprins: "164. Contribuabilii care realizeaz venituri din activiti independente impuse pe baz de norme de veniti care solicit trecerea pentru anul fiscal urmtor la impunerea n sistemrealvordepunedeclaraiaprivindvenitulestimat/normadevenitpnladatade31 ianuarie,completatcorespunztor.Contribuabiliicarencepoactivitateimpuspebazde norme de venit i opteaz pentru determinarea venitului net n sistem real vor depune declaraia privind venitul estimat/norma de venit n termen de 15 zile de la producerea evenimentului,completatcorespunztor." 20.Punctul168semodificivaaveaurmtorulcuprins: "Codulfiscal: Stabilireapliloranticipatedeimpozit ART.82 (1) Contribuabilii care realizeaz venituri din activiti independente, cedarea folosinei bunurilor, activiti agricole impuse n sistem real, prevzute la art. 71 alin. (5), precumidinsilviculturipiscicultur,cuexcepiaveniturilordinarendare,suntobligais efectueze n cursul anului pli anticipate cu titlu de impozit, exceptnduse cazul veniturilor pentrucareplileanticipatesestabilescprinreinerelasurs. (2) Plile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare surs de venit, lunduse ca baz de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat n anul precedent, dup caz, prin emiterea unei decizii care se comunic contribuabililor, potrivit legii. n cazul impunerilor efectuate dup expirarea termenelor de plat prevzute la alin. (3), contribuabilii au obligaia efecturii plilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimultermendeplatalanuluiprecedent.Diferenadintreimpozitulanualcalculatasupra venitului net realizat n anul precedent i suma reprezentnd pli anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior serepartizeaz pe termenelede plat urmtoaredincadrulanuluifiscal.Pentrudeclaraiileprivindvenitulestimat/normadevenit depuse n luna decembrie nu se mai stabilesc pli anticipate, venitul net aferent perioadei pnlasfritulanuluiurmndsfiesupusimpozitriipotrivitdecizieideimpunereemisepe baza declaraiei privind venitul realizat. Plile anticipate pentru veniturile din cedarea folosineibunurilor,cuexcepiaveniturilordinarend,sestabilescdeorganulfiscalastfel: a)pebazacontractuluincheiatntrepri;sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea n partid simpl, potrivit opiunii. n cazul n care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea

22 folosinei bunurilor reprezint echivalentul n lei al unei sume n valut, determinarea venitului anual estimat se efectueaz pe baza cursului de schimb al pieei valutare, comunicat de Banca Naional a Romniei, din ziua precedent celei n care se efectueaz impunerea. (3) Plile anticipate se efectueaz n 4 rate egale, pn la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datoreaz pli anticipate n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din arendare i care au optat pentru determinarea venitului net n sistem real, plata impozitului anual efectunduse potrivit deciziei de impunere emise pe bazadeclaraieiprivindvenitulrealizat. (4) Termenele i procedura de emitere a deciziilor de pli anticipate vor fi stabilite prinordinalpreedinteluiAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal. (5) Pentru stabilirea plilor anticipate, organul fiscal va lua ca baz de calcul venitul anual estimat, n toate situaiile n care a fost depus o declaraie privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declaraia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dup caz. La stabilirea plilor anticipate se utilizeaz cotadeimpozitde16%prevzutlaart.43alin.(1). (5^1)Impozitulreinutlasursdectrepltitoripentruveniturileprevzutelaart.78 alin. (1) lit. f) se stabilete prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut i reprezint plat anticipat n contul impozitului anual datorat de ctre contribuabilii care realizeaz, individual sau ntro form de asociere, venituri din activiti independente, venituri din cedareafolosineibunurilor,venituridinactivitiagricole,determinatensistemreal. (6) Plile anticipate stabilite pe baza contractelor ncheiate ntre pri n care chiria este exprimat n lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum i pentru veniturile din activitiindependente,impusepebazanormelordevenit,reprezintimpozitfinal. Normemetodologice: 168. Sumele reprezentnd pli anticipate se achit n 4 rate egale, pn la data de 25inclusivaultimeilunidinfiecaretrimestru,respectiv25martie,25iunie,25septembriei 25 decembrie. n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor sub forma arendei i au optat pentru determinarea venitului net n sistem real, plata impozitului se efectueaz potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraiei privindvenitulrealizat." 21.Punctul176semodificivaaveaurmtorulcuprins: "Codulfiscal: Declaraiaprivindvenitulrealizat ART.83 (1) Contribuabilii care realizeaz, individual sau ntro form de asociere, venituri din activiti independente, venituri din cedarea folosinei bunurilor, venituri din activiti agricole, silvicultur i piscicultur, determinate n sistem real, au obligaia de a depune o declaraie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pn la data de 25 mai inclusiv a anului urmtor celui de realizare a venitului. Declaraia privind venitul realizat se completeaz pentru fiecare surs i categorie de venit. Pentru veniturile realizate ntro form de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuit din asociere. (1^1) Declaraia privind venitul realizat se completeaz i pentru contribuabilii prevzui la art. 63 alin. (2), caz n care plile anticipate de impozit vor fi luate n calcul la

23 stabilirea impozitului anual datorat, pentru situaiile n care intervin modificri ale clauzelor contractuale,cuexcepiaart.82alin.(7). (2) Declaraia privind venitul realizat se completeaz i se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal pn la data de 25 mai inclusiv a anului urmtor celui de realizareactiguluinetanual/pierderiineteanuale,generat/generatde: a) transferuri de titluri de valoare, altele dect prile socialei valorile mobiliare, n cazulsocietilornchise; b)operaiunidevnzarecumpraredevalutlatermen,pebazdecontract,iorice alteoperaiunideacestgen. (2^1)Abrogat. (3) Nu se depun declaraii privind venitul realizat pentru urmtoarele categorii de venituri: a) venituri nete determinate pe baz de norme de venit, cu excepia contribuabililor care au depus declaraii privind venitul estimat/norma de venit n luna decembriei pentru carenusaustabilitplianticipate,conformlegii; b) venituri din activiti menionate la art. 52 alin. (1) lit. a) c), a cror impunere estefinalpotrivitprevederilorart.52^1; b^1) venituri din cedarea folosinei bunurilor sub form de arend, a cror impunere estefinalpotrivitprevederilorart.62alin.(2^1); c) venituri din cedarea folosinei bunurilor prevzute la art. 63 alin. (2), a cror impunere este final, cu excepia contribuabililor care au depus declaraii privind venitul estimat/norma de venit n luna decembrie i pentru care nu sau stabilit pli anticipate, conformlegii; d)veniturisubformdesalariiivenituriasimilatesalariilor,pentrucareinformaiile sunt cuprinse n declaraia privind calcularea i reinerea impozitului pentru fiecare beneficiardevenitsaudeclaraiilunare,depusedecontribuabiliiprevzuilaart.60; e) venituridin investiii,cu excepiacelor prevzute la alin. (2), precumi venituri din premiiidinjocuridenoroc,acrorimpunereestefinal; f)venituridinpensii; g) veniturile din activiti agricole a cror impunere este final, potrivit prevederilor art.74alin.(1); h)venituridintransferulproprietilorimobiliare; i)venituridinaltesurse. Normemetodologice: 176. Declaraiile privind venitul realizat se depun de contribuabilii care realizeaz, individual sau ntro form de asociere, venituri din activiti independente, venituri din cedarea folosinei bunurilor, venituri din activiti agricole pentru care venitul net se determinnsistemreal,venituridinsilviculturipiscicultur. Fac excepie de la depunerea declaraiei privind venitul realizat contribuabilii prevzuilaart.63alin.(2)dinCodulfiscaliceicareobinvenituriprevzutelaart.52alin. (1) lit. a) c) din Codul fiscal i care au optat pentru impunerea veniturilor potrivit prevederilorart.52^1dinCodulfiscal,pentrucareimpozitulreinutestefinal. Declaraiileprivind venitul realizat se depun, n intervalul 1 ianuarie 25 mai inclusiv al anului urmtor celui de realizare a venitului, la organul fiscal competent, definit potrivit legislaieinmaterie.

24 Pentru veniturile realizate dintro form de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierdereadistribuit/distribuitdinasociere." 22. Dup punctul 185 se introduce un nou punct, punctul 185^1, cu urmtorul cuprins: "185^1. n cazul asocierilor care realizeaz venituri din activiti agricole impuse pe bazdenormedevenit,asociatuldesemnatareurmtoareleobligaii: a) s nregistreze contractul de asociere, precum i orice modificare a acestuia la organulfiscallacareasociaiaestenregistratnevidenafiscal,ntermende15ziledela data ncheierii acestuia. Prin sediul asociaiei se nelege locul principal de desfurare a activitiiasociaiei; b) s reprezinte asociaia n verificrile efectuate de organele fiscale, precum i n ceea ce privete depunerea de obieciuni, contestaii, plngeri asupra actelor de control ncheiatedeorganelefiscale; c) s rspund la toate solicitrile organelor fiscale, att cele privind asociaia, cti celeprivindasociaii,legatedeactivitateadesfuratdeasociaie; d)scompletezeRegistrulpentruevidenaaportuluiirezultatuluidistribuit; e) s determine venitul impozabil obinut n cadrul asociaiei, precumi distribuirea acestuiapeasociai; f)alteobligaiicedecurgdinaplicareatitluluiIIIdinCodulfiscal." 23.Punctul188^1semodificivaaveaurmtorulcuprins: "188^1. n cazul societii civile cu personalitate juridic, constituit potrivit legii specialeicareestesupusregimuluitranspareneifiscale,potrivitlegii,seaplicregulilede determinareavenituluinetdinactivitiindependente. n cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societi profesionalecurspunderelimitatcuunasaumaimultepersoanefizice,filialafiindsupus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obinut n cadrul entitiiseefectueaznsistemreal,pebazadatelordincontabilitateanpartidsimpl. Pentrumembriiasociaincadrulfilialeiseaplicurmtoarelereguli: 1. persoanele fizice asociate au obligaia s asimileze acest venit distribuit n funcie decotadeparticiparevenituluinetanualdinactivitiindependente; 2. societatea profesional cu rspundere limitat asociat n cadrul filialei va include venitul distribuit n funcie de cota de participare n venitul brut al activitii independente, pentruanulfiscalrespectiv. Persoanele fizice care obin venituri dintro activitate desfurat ntro form de organizare cu personalitate juridic (SPRL) constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, au obligaia s asimileze acest venit distribuitvenituluinetanualdinactivitiindependente." 24.Punctul209semodificivaaveaurmtorulcuprins: "209. (1) n vederea regularizrii de ctre organul fiscal a impozitului pe salarii datorat n Romnia pentru activitatea desfurat n strintate, contribuabilii prevzui la art. 40 alin. (1) lit. a)i alin. (2) din Codul fiscal care sunt pltii pentru activitatea salarial desfurat n strintate de ctre sau n numele unui angajator care este rezident n Romnia sau are sediul permanent n Romnia au obligaia de a declara n Romnia veniturile respective potrivit declaraiei privind veniturile realizate din strintate la

25 termenul prevzut de lege, cu excepia contribuabililor care realizeaz venituri de aceast natur n condiiile prevzute la pct. 87^3, pct. 87^5 alin. (2) lit. a)i pct. 87^8 pentru care impozitulestefinal. (2) n situaiile prevzute la pct. 87^4i 87^7, organul fiscal regularizeaz impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabil n baza declaraiei privind veniturile realizate din strintate i restituie, dup caz, n totalitate sau n parte impozitul reinut de ctre angajatorul care este rezident n Romnia sau are sediul permanent n Romnia la cererea persoaneifizice.nacestcaz,declaraiaprivindveniturilerealizatedinstrintatereprezint icererederestituire. (3) Declaraia privind veniturile realizate din strintate se depune la registratura organuluifiscalcompetentsauprinpot,nsoitdeurmtoareledocumentejustificative: a) documentul menionat la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal ntocmit de angajatorul rezident n Romnia ori de ctre un sediu permanent n Romnia care efectueaz pli de natursalarialdincaresrezultevenitulbazdecalculalimpozituluiiimpozitulreinutn Romniapentrusalariulpltitnstrintate; b)contractuldedetaare; c)documentejustificativeprivindncetarearaportuluidemunc,dupcaz; d) certificatul de atestare a impozitului pltit n strintate de contribuabil, eliberat de autoritatea competent a statului strin, sau orice alt document justificativ privind venitulrealizatiimpozitulpltitncellaltstat,eliberatdeautoritateacompetentdinara n care sa obinut venitul, precumi orice alte documente care pot sta la baza determinrii sumei impozitului pltit n strintate, pentru situaia n care dreptul de impunere a revenit statuluistrin." C.TitlulIV^1"Impozitulpeveniturilemicrontreprinderilor" 1.Punctele2i3seabrog. 2.Punctele5i6semodificivoraveaurmtorulcuprins: "Codulfiscal: Regulideaplicareasistemuluideimpunerepeveniturilemicrontreprinderii ART.112^2 (1)Impozitulreglementatdeprezentultitluesteobligatoriu. (2) Microntreprinderile pltitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu ncepnd cu anul fiscal urmtor, dac ndeplinesc condiiileprevzutelaart.112^1. (3) Pentru anul 2013, persoanele juridice romne pltitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 ndeplinesc condiiile prevzute la art. 112^1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu ncepnd cu 1 februarie 2013, urmnd a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedur fiscal, pn la data de 25 martie 2013 inclusiv. Pn la acest termen se va depune i declaraia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obinut n perioada 1 ianuarie 2013 31 ianuarie 2013, prin excepie de la prevederileart.34i35. (4) O persoan juridic romn care este nounfiinat este obligat s plteasc impozit pe veniturile microntreprinderilor ncepnd cu primul an fiscal, dac condiia prevzutlaart.112^1lit.d)estendeplinitladatanregistrriilaregistrulcomerului.

26 (5) Microntreprinderile nu mai aplic acest sistem de impunere ncepnd cu anul fiscalurmtoranuluincarenumaindeplinescunadintrecondiiileprevzutelaart.112^1. (6) Nu sunt obligate s aplice sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanelejuridiceromnecare: a)desfoaractivitindomeniulbancar; b) desfoar activiti n domeniile asigurrilori reasigurrilor, al pieei de capital, cuexcepiapersoanelorjuridicecaredesfoaractivitideintermedierenacestedomenii; c) desfoar activiti n domeniile jocurilor de noroc, consultanei i managementului. (7) Persoanele juridice romne care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementrilor legale n vigoare pn la data de 1 februarie 2013 pstreaz acest regimdeimpozitarepentruanul2013. Normemetodologice: 5. Persoanele juridice romne pentru care perioada de inactivitate temporar/nedesfurareaactivitiinceteazncursulanuluiaplicsistemuldeimpunere pe veniturile microntreprinderilor, pentru anul respectiv, ncepnd cu trimestrul n care nceteazperioadadeinactivitatetemporar/nedesfurareaactivitii. Persoanele juridice romne nounfiinate n perioada 1 ianuarie 31 ianuarie 2013 inclusiv, care nu au optat pn la data de 31 ianuarie 2013 s aplice sistemul de impunere pe veniturile microntreprinderilor, nu sunt obligate potrivit prevederilor legale n vigoare ncepnd cu data de 1 februarie 2013 s aplice acest sistem de impunere pentru anul 2013. Aceste persoane juridice urmeaz s verifice condiiile prevzute de art. 112^1 din Codul fiscal, la data de 31 decembrie 2013, n vederea ncadrrii n categoria contribuabililor pltitorideimpozitpeveniturilemicrontreprinderilor,pentruanulfiscal2014. 6. Persoanele juridice romne care nu sunt obligate s aplice sistemul de impunere peveniturilemicrontreprinderilorsunturmtoarele: a) persoanele juridice care se organizeazi funcioneaz potrivit legilor speciale de organizare i funcionare din domeniul bancar (societile comerciale bancare, casele de schimbvalutar,societiledecreditipotecar,cooperativeledecreditetc.); b) persoanele juridice care se organizeazi funcioneaz potrivit legilor speciale de organizare i funcionare din domeniul asigurrilor (de exemplu, societile de asigurare reasigurare),alpieeidecapital(deexemplu,burseledevalorisaudemrfuri,societilede servicii de investiii financiare, societile de registru, societile de depozitare), cu excepia persoanelor juridice care desfoar activiti de intermedieren aceste domenii(brokeriii ageniideasigurare); c) persoanele juridice care desfoar activiti n domeniile jocurilor de noroc, consultaneiimanagementului." 3.Punctul8semodificivaaveaurmtorulcuprins: "8. Persoanele juridice romne care, la data de 31 decembrie 2012, au realizat venituri ncadrate, prin echivalare n lei, ntre 65.000 euro i 100.000 euro i care ndeplineau concomitent i celelalte condiii prevzute de reglementrile legale n vigoare pn la data de 1 februarie 2013 i care au solicitat ieirea din sistemul de impunere pe veniturile microntreprinderilor, pn la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv, nu sunt obligate s aplice, ncepndcu 1 februarie 2013, acest sistem deimpunere. Aceste persoane juridice urmeaz s verifice condiiile prevzute de art. 112^1 din Codul fiscal, la data de 31

27 decembrie 2013, n vederea ncadrrii n categoria contribuabililor pltitori de impozit pe veniturilemicrontreprinderilor,pentruanulfiscal2014." 4.Punctele11i12semodificivoraveaurmtorulcuprins: "Codulfiscal: Impunereamicrontreprinderilorcarerealizeazveniturimaimaride65.000euro ART.112^6 Prinexcepiedelaprevederileart.112^2alin.(5)i(7),dacncursulunuianfiscalo microntreprindere realizeaz venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plti impozit pe profitlundn calcul veniturilei cheltuielile realizate de la nceputul anului fiscal. Calcululi plata impozitului pe profit se efectueaz ncepnd cu trimestrul n care sa depit limita prevzut n prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezint diferena dintre impozitul pe profit calculat de la nceputul anului fiscal pn la sfritul perioadei de raportareiimpozitulpeveniturilemicrontreprinderilordatoratncursulanuluirespectiv.n cazul contribuabililor prevzui la art. 112^2 alin. (3), limita de 65.000 euroi impozitul pe profitdatoratsecalculeaznmodcorespunztordela1februarie2013. Normemetodologice: 11. n situaia n care, n cursul anului fiscal, o microntreprindere realizeaz venituri maimaride65.000euro,contribuabilulvacomunica,ntermende30deziledeladatadela care nu mai este ndeplinit condiia respectiv, organului fiscal ieirea din sistemul de impunere pe veniturile microntreprinderilor prin depunerea unei declaraii de meniuni, cu respectareatermenuluilegal,potrivitCoduluideprocedurfiscal. 12. Veniturile luate n calcul la stabilirea limitei de 65.000 euro sunt aceleai cu cele careconstituiebazaimpozabilprevzutlaart.112^7dinCodulfiscal. Pentru anul 2013, veniturile luate n calcul la stabilirea limitei de 65.000 euro sunt celedenaturacelorprevzutelaart.112^7dinCodulfiscal,nregistrate: ncepnd cu 1 ianuarie 2013, de ctre persoanele juridice care aplic sistemul de impunerepeveniturilemicrontreprinderilordelaaceastdatinclusiv; ncepnd cu 1 februarie 2013, de ctre persoanele juridice care aplic sistemul de impunerepeveniturilemicrontreprinderilordelaaceastdatinclusiv." D.TitlulV"ImpozitulpeveniturileobinutedinRomniadenerezideniiimpozitul pereprezentanelefirmelorstrinenfiinatenRomnia" 1.Punctul3seabrog. 2.Duppunctul3seintroduceunnoupunct,punctul3^1,cuurmtorulcuprins: "Codulfiscal: k) venituri din servicii prestate n Romniai n afara Romniei, exclusiv transportul internaionaliprestriledeserviciiaccesoriiacestuitransport; Normemetodologice: 3^1. Din punctul de vedere al titlului V din Codul fiscal sunt considerate venituri obinute din Romnia pentru servicii prestate n afara Romniei numai veniturile din prestarea urmtoarelor servicii: servicii de management, servicii de consultan n orice domeniu, servicii de marketing, servicii de asisten tehnic, servicii de cercetare i

28 proiectare n orice domeniu, servicii de reclam i publicitate indiferent de forma n care suntrealizateiserviciiprestatedeavocai,ingineri,arhiteci,notari,contabili,auditori." 3.Lapunctul8,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(2) n cazurile prevzute la art. 115 alin. (1) lit. c), e)i g) din Codul fiscal, pltitorul impozitului prevzut la titlul V din Codul fiscal este nerezidentul care are sediul permanent nRomnianevidenacruiasuntnregistraterespectivelecheltuielideductibile." 4.Punctul8^1seabrog. 5. Dup punctul 8^1 se introduc trei noi puncte, punctele 8^2 8^4, cu urmtorul cuprins: "Codulfiscal: ReinereaimpozituluidinveniturileimpozabileobinutedinRomniadenerezideni ART.116 [....] (2) Impozitul datorat se calculeaz prin aplicarea urmtoarelor cote asupra veniturilorbrute: a)abrogat; b)abrogat; c)25%pentruveniturileobinutedinjocuridenoroc,prevzutelaart.115alin.(1)lit. p); c^1) 50% pentru veniturile prevzute la art. 115 alin. (1) lit. a) g), k) i l), dac veniturile sunt pltite ntrun stat cu care Romnia nu are ncheiat un instrument juridic n bazacruiasserealizezeschimbuldeinformaii; d)16%ncazuloricroraltorvenituriimpozabileobinutedinRomnia,aacumsunt enumeratelaart.115. (3) Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie reinut se calculeaz dup cum urmeaz: a)pentruveniturilecereprezintremuneraiiprimitedenerezidenicareaucalitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraie al unei persoane juridiceromne,potrivitart.57; b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurrilor sociale sau de la bugetuldestat,potrivitart.70. (4) Impozitul se calculeaz, respectiv se reine n momentul plii venitului i se pltete la bugetul de stat pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care sa pltit venitul. Impozitul se calculeaz, se reine i se pltete, n lei, la bugetul de stat, la cursuldeschimbalpieeivalutarecomunicatdeBancaNaionalaRomniei,valabilnziua reinerii impozitului pentru nerezideni. n cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost pltite acionarilor sau asociailor pn la sfritul anului n care sau aprobat situaiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declar i se pltete pn la data de 25 ianuarieaanuluiurmtor. Normemetodologice: 8^2. ncepnd cu data de 1 februarie 2013, pentru veniturile prevzute la art. 115 alin. (1) lit.a) g), k)il) din Codul fiscal pltitentrun statcu careRomnia nu are ncheiat un instrument juridic n baza cruia s se realizeze schimbul de informaii, se aplic o cot

29 de impozit de 50%, indiferent dac rezidena persoanei beneficiare a acestor venituri este ntrunstatcucareRomniaarencheiatconveniepentruevitareadubleiimpunerisaunu. 8^3. ncepnd cu data de 1 februarie 2013, pentru veniturile realizate sub form de dobnzi la depozitele la vedere/conturi curente, la depozitele la termen, certificate de depoziti alte instrumente de economisire la bncii la alte instituii de credit autorizatei situatenRomnia,pltitentrunstatcucareRomnianuarencheiatuninstrumentjuridic n baza cruia s se realizeze schimbul de informaii, se aplic o cot de impozit de 50%, indiferentdedataconstituiriiraportuluijuridic. Cota de 50% se aplic i altor venituri de natura dobnzilor, pltite ntrun stat cu careRomnianuarencheiatuninstrumentjuridicnbazacruiasserealizezeschimbulde informaii,cumarfidobnzilelacredite,dobnzilencazulcontractelordeleasingfinanciar, dobnzile la creditele intragrup, precum i dobnzilor aferente depozitelor colaterale, conturilor escrow, considerate dobnzi pentru depozite la termen potrivit normelor Bncii Naionale a Romniei, dobnda la instrumente/titluri de crean emise de societile romne, reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrileicompletrileulterioare. Baza de calcul asupra creia se aplic cota de impozit de 50% este constituit din veniturilecalculatencepndcudatade1februarie2013pnladatascadeneidepozitului i nregistrate n contul curent sau n contul de depozit al titularului. Aceleai prevederi se aplic i n cazul depozitelor la vedere, certificatelor de depozit i altor instrumente de economisire. 8^4. n sensul art. 116 alin. (2) lit. c^1) din Codul fiscal, instrumentele juridice ncheiate de Romnia n baza crora se realizeaz schimbul de informaii reprezint acordurile/conveniile bilaterale/multilaterale n baza crora Romnia poate realiza un schimbdeinformaiicareesterelevantpentruaplicareaacestorprevederilegale. Lista acordurilor/conveniilor se public pe siteul Ministerului Finanelor Publice i seactualizeazperiodic." 6.Punctul9^1semodificivaaveaurmtorulcuprins: "9^1. Veniturile sub form de dobnzi la depozitele la vedere/conturi curente, la depozitele la termen, certificate de depoziti alte instrumente de economisire la bncii la alte instituii de credit autorizatei situate n Romnia se impun cu o cot de 16% din suma acestora atunci cnd veniturile de aceast natur sunt pltite ntrun stat cu care Romnia are ncheiat un instrument juridic n baza cruia se face schimbul de informaii i beneficiarulsumelornufacedovadarezideneifiscale. Cota de 16% se aplic i altor venituri de natura dobnzilor, cum ar fi dobnzile la credite, dobnzile n cazul contractelor de leasing financiar,dobnzile la creditele intragrup, precum i dobnzilor aferente depozitelor colaterale, conturilor escrow, considerate dobnzi pentru depozite la termen potrivit normelor Bncii Naionale a Romniei, dobnda la instrumente/titluri de crean emise de societile romne, reglementate de Legea nr. 31/1990,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare." 7.Lapunctul13,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(2) Nerezidenii care sunt beneficiarii veniturilor din Romnia vor depune la pltitorul de venit originalul sau copia legalizat a certificatului de reziden fiscal ori a documentului menionat la alin. (1), nsoite de o traducere autorizat n limba romn. n situaia n care autoritatea competent strin emite certificatul de reziden fiscal n

30 format electronic sau online, acesta reprezint originalul certificatului de reziden fiscal avut n vedere pentru aplicarea conveniei de evitare a dublei impuneri ncheiate ntre Romniai statul de reziden al beneficiarului veniturilor obinute din Romnia, respectiv pentruaplicarealegislaieiUniuniiEuropene,dupcaz." E.TitlulVI"Taxapevaloareaadugat" 1.Lapunctul4,alineatele(8)i(12)semodificivoraveaurmtorulcuprins: "4.[...] (8)Implementareagrupuluifiscalvaintranvigoare: a) n prima zi din luna urmtoare datei comunicrii deciziei prevzute la alin. (7), n cazulncaremembriigrupuluiauperioadfiscallunacalendaristic; b) n prima zi a perioadei fiscale urmtoare datei comunicrii deciziei prevzute la alin.(7),ncazulncaremembriigrupuluinuauperioadfiscallunacalendaristic. [...] (12) Prin excepie de la prevederile alin. (1) lit. b), organele fiscale competente, n urmaverificrilorefectuatesaulacerereapersoaneiimpozabile: a) anuleaz, din oficiu sau, dup caz, la cerere, tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal n cazul n care acea persoan nu mai ntrunete criteriile de eligibilitate pentru a fi considerat un asemenea membru n conformitate cu prevederile alin. (1). Aceast anulare va intra n vigoare ncepnd cu prima zi a lunii urmtoare celei n care situaia a fost constatat de organele fiscale competente n cazul n care membrii grupului au perioad fiscal luna calendaristic, respectiv n prima zi a perioadei fiscale urmtoarecelei n caresituaia a fost constatat de organele fiscalecompetente, n cazul n caremembriigrupuluinuauperioadfiscallunacalendaristic; b) anuleaz, din oficiu sau, dup caz, la cerere, tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal n cazul n care acele persoane impozabile nu mai ntrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un asemenea grup. Aceast anulare va intra n vigoare ncepnd cu prima zi a lunii urmtoare celei n care situaia a fost constatat de organele fiscalecompetente,ncazulncaremembriigrupuluiauperioadfiscallunacalendaristic, respectiv n prima zi a perioadei fiscale urmtoare celei n care situaia a fost constatat de organele fiscale competente, n cazul n care membrii grupului nu au perioad fiscal luna calendaristic." 2.Lapunctul6alineatul(10),literaa)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "a)bunuriledemicvaloareacordategratuitncadrulaciunilordeprotocolnusunt considerate livrri de bunuri dac valoarea fiecrui cadou oferit este mai mic sau egal cu plafonulde100lei,exclusivTVA.Cadoulcuprindeunulsaumaimultebunurioferitegratuit. n situaia n care persoana impozabil a oferiti cadouri care depesc individual plafonul de 100 lei, exclusiv TVA, nsumeaz valoarea depirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plat, i colecteaz taxa, dac taxa aferent bunurilorrespectiveestedeductibiltotalsauparial.Seconsiderclivrareadebunuriare locnultimazilucrtoareaperioadeifiscalencareaufostacordatebunurilegratuitiafost depit plafonul. Baza impozabil, respectiv valoarea depirilor de plafon,i taxa colectat aferent se nscriu n autofactura prevzut la art. 155 alin. (7) din Codul fiscal care se include n decontul ntocmit pentru perioada fiscal n care persoana impozabil a acordat bunurile gratuit n cadrul aciunilor de protocol i a depit plafonul. Pentru

31 bunurile/serviciile acordate gratuit n cadrul aciunilor de protocol n cursul anului 2012 se aplic prevederile legale n vigoare n anul 2012, inclusiv n ceea ce privete modul de determinare a depirii plafonuluii a perioadei fiscale n care se colecteaz TVA aferente acesteidepiri;". 3.Lapunctul14alineatul(2),literak)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "k) instalarea sau asamblarea de maini ori echipamente care, dup instalare sau asamblare,suntoridevinpartedinbunulimobil,respectivcelecarenupotfidetaatefra fideterioratesaufraantrenadeteriorareaimobilelornsei;". 4.Lapunctul14^4,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(2) Pentru a identifica partea transportului de cltori efectuat n interiorul Comunitii, mijlocul de transport este decisiv,i nu cltoria individual a fiecrui pasager. Se consider c se efectueaz o singur parte de transport de cltori n interiorul Comunitii, chiar i atunci cnd exist opriri n interiorul Comunitii, n situaia n care cltoriaesteefectuatcuunsingurmijlocdetransport." 5. Dup punctul 15^1 se introduce un nou punct, punctul 15^2, cu urmtorul cuprins: "Codulfiscal: ART.134 [...] (4) Regimul de impozitare aplicabil pentru operaiunile impozabile este regimul n vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepia cazurilor prevzute la art. 134^2 alin. (2), pentru care se aplic regimul de impozitare n vigoare la data exigibilitii taxei. [...] (5) n cazul schimbriiregimului de impozitare se vaproceda laregularizare pentrua se aplica regimul de impozitare n vigoare la data livrrii de bunuri sau prestrii de servicii pentrucazurileprevzutelaart.134^2alin.(2)lit.a),numai dacfacturaesteemispentru contravaloarea parial a livrrii de bunuri ori a prestrii de servicii,i la art. 134^2 alin. (2) lit. b), dac a fost ncasat un avans pentru valoarea parial a livrrii de bunuri sau a prestrii de servicii, mai puin n cazul operaiunilor pentru care se aplic sistemul TVA la ncasare pentru care se aplic regulile stabilite la art. 134^2 alin. (7). Prevederile acestui alineat nu se aplic pentru micile ntreprinderi prevzute la art. 152, care se nregistreaz n scopuri de TVA conform art. 153, pentru facturile emise nainte de trecerea la regimul de taxare. Normemetodologice: 15^2.ncazulpersoanelorimpozabilescoasedinevidenapersoanelornregistraten scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, n vederea aplicrii regimului special de scutire prevzut la art. 152 din Codul fiscal, care au emis facturi sau au ncasat avansuri,pentrucontravaloareaparialalivrrilordebunuri/prestrilordeserviciitaxabile, nainte de scoaterea din evidena persoanelor nregistrate n scopuri de TVA, pentru care faptulgeneratordetaxintervinedupscoatereadineviden,sevaprocedalaregularizare pentru a se aplica regimul de impozitare n vigoare la data livrrii de bunuri/prestrii de servicii. n acest sens furnizorul/prestatorul nenregistratn scopuri deTVA emite factura de

32 regularizare pe care nscrie cu semnul minus baza de impozitare i taxa colectat pentru partea facturat/ncasat nainte de scoaterea din evidena persoanelor nregistrate n scopuri de TVAi concomitent nscrie contravaloarea integral a livrrii de bunuri/prestrii deserviciiaplicndregimuldescutireprevzutlaart.152dinCodulfiscal,peaceeaifactur sau pe o factur separat, conform prevederilor art. 159 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Facturile de regularizare se transmit beneficiarului care are obligaia s efectueze ajustrile taxei deduse n conformitate cu prevederile art. 148 i 149 din Codul fiscal. Factura de regularizare nu trebuie s conin meniunea referitoare la codul de nregistrare n scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevzut la art. 156^3 alin. (9) din Codul fiscal." 6. La punctul 16^1, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmtorulcuprins: "(4) n cazul n care evenimentele prevzute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior scoaterii persoanei impozabile din evidena persoanelor nregistrate n scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, se va proceda la ajustarea bazei impozabile aplicnduse regimul de impozitare al operaiunii de baz care a generat aceste evenimente. n acest sens furnizorul/prestatorul nenregistrat n scopuri de TVA emite factura conform prevederilor pct. 20 alin. (1) pe care nscrie cu semnul minus reducerea bazei de impozitarei a taxei colectate ca urmare a evenimentelor prevzute la art. 138 din Codul fiscal. Facturile respective se transmit beneficiarului care are obligaia s efectueze ajustriletaxeidedusenconformitatecuprevederileart.148i149dinCodulfiscal.Factura de regularizare nu trebuie s conin meniunea referitoare la codul de nregistrare n scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului. Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza documentului prevzut la art. 156^3 alin. (9) din Codulfiscal." 7.Lapunctul16^2,alineatele(4)i(19)semodificivoraveaurmtorulcuprins: "(4) La determinarea cifrei de afaceri care servete drept referin pentru calculul plafonuluide2.250.000 leiprevzutlaart.134^2alin.(3)lit.a)ialin.(4)dinCodulfiscalse au n vedere baza de impozitare nscris pe rndurile din decontul de tax prevzut la art. 156^2 din Codul fiscal corespunztoare operaiunilor taxabile i/sau scutite cu drept de deducere, operaiunilor rezultate din activiti economice pentru care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate, conform prevederilor art. 132 i 133 din Codul fiscal, precum i rndurile de regularizri aferente. n cazul persoanei impozabile care a aplicat regimul de scutire prevzut la art. 152 din Codul fiscali care se nregistreaz n scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu sunt luate n calculul cifrei de afaceri livrrile de bunuri/prestrile de servicii realizate n perioada n care persoana impozabil nu a avut un coddenregistrarenscopurideTVAconformart.153dinCodulfiscal. [...] (19) Livrrile de bunuri/Prestrile de servicii a cror contravaloare este ncasat parial sau total cu numerar de ctre persoana eligibil pentru aplicarea sistemului TVA la ncasare de la alte categorii de beneficiari dect cele prevzute la art. 134^2 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal nu sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la ncasare. Nu sunt considerate ncasri/pli n numerar sumele n numerar depuse de beneficiar direct n contul bancar al furnizorului/prestatorului. n cazul ncasrii n numerar a contravalorii

33 facturii, n sensul art. 134^2 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal, furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la ncasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la ncasare acele sume dintro factur care sunt ncasate n numerar pn n ziua emiterii facturii,inclusiv,delabeneficiaripersoanejuridice,persoanefizicenregistratenscopuride TVA, persoane fizice autorizate, liber profesioniti i asocieri fr personalitate juridic. Pentru sumele ncasate n numerar dup data emiterii facturii, furnizorul/prestatorul aplic sistemulTVAlancasareinscriepefacturmeniuneaprevzutlaart.155alin.(19)lit.p) din Codul fiscal, cu excepia situaiei n care livrarea/prestarea se ncadreaz n alt categorieexceptatprevzutlaart.134^2alin.(6)dinCodulfiscal." 8.Lapunctul18,alineatul(4)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(4)nsensulart.137alin.(1)lit.c)dinCodulfiscal,bazadeimpozitarepentruactive corporale fixe care constituie livrare de bunuri conform art. 128 alin. (4) i (5) din Codul fiscal este constituit din valoarea de nregistrare n contabilitate diminuat cu amortizarea contabil. Dac activele corporale fixe sunt complet amortizate, baza de impozitare este zero." 9. La punctul 18, dup alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmtorulcuprins: "(10) n sensul art. 137 alin. (1^1) din Codul fiscal, atunci cnd poate fi stabilit o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabil, valoarea de pia a bunurilor livrate/serviciilorprestatesedeterminprinmetodeleprevzutelaart.11alin.(2)dinCodul fiscal." 10. La punctul 20 alineatul (2^1), primul paragraf se modifici va avea urmtorul cuprins: "(2^1) Prin excepie de la prevederile alin. (2), n cazul achiziiilor realizate de/de la persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la ncasare, se aplic corespunztor prevederileart.134^2alin.(10)dinCodulfiscalnsituaiileprevzutelaart.138lit. a)c)i e) din Codul fiscal. n situaia prevzut la art. 134^2 alin. (11) din Codul fiscal, beneficiarii ajusteaz mai nti taxa neexigibili doar n situaia n care nu mai exist diferene de tax neexigibil pentru achiziiile efectuate de la furnizorul/prestatorul respectiv ajusteaz taxa deductibil." 11.Lapunctul23,alineatul(4)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(4)Cotaredusdetaxde9%prevzutlaart.140alin.(2)lit.c)dinCodulfiscalse aplicpentruprotezelemedicaleiaccesoriileacestora,exclusivprotezeledentarecaresunt scutite de taxa pe valoarea adugat, n condiiile prevzute la art. 141 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Proteza medical este un dispozitiv medical destinat utilizrii personale exclusive care amplific, restabilete sau nlocuiete zone din esuturile moi ori dure, precum i funcii ale organismului uman; acest dispozitiv poate fi intern, extern sau att intern, ct i extern. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevzut n mod specialdectreproductorpentruafiutilizatmpreuncuprotezamedical." 12.Lapunctul24alineatul(2),literaa)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "a) serviciile care nu au ca scop principal ngrijirea medical, respectiv protejarea, meninereasaurefacereasntii,cumsunt:

34 1.serviciilecareaucaunicscopntinerireasaunfrumusearea; 2. serviciile care au ca scop furnizarea unor informaii necesare pentru luarea unei decizii cu consecine juridice, cum sunt: eliberarea de certificate cu privire la starea de sntate a unei persoane, destinate utilizrii n scopul acordrii dreptului la o pensie, elaborarea unor rapoarte de expertiz medical privind stabilirea rspunderii n cazurile de vtmare corporal, precum i examinrile medicale efectuate n acest scop, elaborarea unor rapoarte de expertiz medical privind respectarea normelor de medicina muncii, n vederea soluionrii unor litigii, precumi efectuarea de examinri medicale n acest scop, pregtirea unor rapoarte medicale bazate pe fie medicale, fr efectuarea de examinri medicale;". 13.Lapunctul25^1,alineatul(3)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(3) Scutirea prevzut la art. 141 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal se aplic i pentru livrrile de bunuri i prestrile de servicii strns legate de serviciile educaionale, precum vnzareademanualecolare,organizareadeconferinelegatedeactivitateadenvmnt, efectuate de instituiile publice sau de alte entiti autorizate pentru activitile de nvmntsaupentruformareaprofesionalaadulilor,prestareadeserviciideexaminare n vederea obinerii accesului la serviciile educaionale sau de formare profesional a adulilor." 14.Lapunctul43alineatul(2),literaa)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "a)bunuriletrebuiesfifostexportatedinRomniasaudinaltstatmembru,nafara Comunitii,dupplasareaacestoranregimdeperfecionarepasiv;". 15.Lapunctul45,alineatele(3)i(6)semodificivoraveaurmtorulcuprins: "(3) n cazul micilor ntreprinderi care au aplicat regimul special de scutire n conformitate cu prevederile art. 152 din Codul fiscal i care se nregistreaz n scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, taxa pentru achiziii efectuate nainte de nregistrare sededucepotrivitprevederilorpct.61alin.(10)(12)ipct.62alin.(5)(7). [...] (6) n cazul imobilizrilor n curs de execuie care nu se mai finalizeaz, n baza unei deciziideabandonareaexecutriilucrrilordeinvestiii,fiindscoasedinevidenpeseama conturilor de cheltuieli, persoana impozabil i poate pstra dreptul de deducere exercitat nbazaart.145alin.(2)dinCodulfiscal,indiferentdacsuntsaunuvalorificateprinlivrarea imobilizrilor ca atare ori dup casare, dac din circumstane care nu depind de voina sa persoana impozabil nu utilizeaz niciodat aceste bunuri/servicii pentru activitatea sa economic, astfel cum a fost pronunat Hotrrea Curii Europene de Justiie n Cauza C 37/95 Statul Belgian mpotriva Ghent Coal Terminal NV. Dreptul de deducere poate fi pstratinaltesituaiincareachiziiiledebunuri/serviciipentrucaredreptuldededucere a fost exercitat conform art. 145 alin. (2) din Codul fiscal nu sunt utilizate pentru activitatea economica persoaneiimpozabile,din motiveobiective,care nu depind de voina sa, astfel cum a fost pronunat Hotrrea Curii Europene de Justiie n Cauza C110/94 Intercommunalevoorzeewaterontzilting(INZO)mpotrivaStatuluiBelgian.ncazulachiziiei unei suprafee de teren mpreun cu construcii edificate pe aceasta, persoana impozabil are dreptul de a deduce taxa pe valoarea adugat aferent acestei achiziii, inclusiv taxa aferent construciilor care urmeaz a fi demolate, dac face dovada inteniei, confirmat cuelementeobiective,csuprafaadeterenpecareerauedificateconstruciilecontinus

35 fie utilizat n scopul operaiunilor sale taxabile, cum ar fi, de exemplu, edificarea altor construcii destinate unor operaiuni taxabile, astfel cum a fost pronunat Hotrrea Curii EuropenedeJustiienCauzaC257/11GranViaMoineti." 16. La punctul 45, dup alineatul (13) se introduc dou noi alineate, alineatele (14) i(15),cuurmtorulcuprins: "(14)ncazulpersoanelorimpozabilecareauefectuatachiziiipeperioadancareau aplicat sistemul TVA la ncasare sau al celor care au efectuat achiziii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la ncasare, pentru care deducerea taxei se exercit potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^1) i (1^2) din Codul fiscal, care sunt scoase din evidenapersoanelornregistratenscopurideTVA,potrivitart.153alin.(9)lit.g)dinCodul fiscal, n vederea aplicrii regimului special de scutire prevzut la art. 152 din Codul fiscal, taxa neachitat aferent achiziiilor respective efectuate nainte de scoaterea din evidena persoanelor nregistrate n scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. 145 147 din Codulfiscal,ladataplii,nsituaia ncarebunurileachiziionatenuse aflaunstocladata anulrii nregistrrii n scopuri de TVA. Deducerea se realizeaz prin nscrierea sumelor deduse n declaraia depus potrivit prevederilor art. 156^3 alin. (9) lit. c) din Codul fiscali restituireasumelorrespectivedelabugetuldestat. (15) n cazul persoanelor impozabile care au efectuat achiziii pe perioada n care au aplicat sistemul TVA la ncasare sau al celor care au efectuat achiziii de la persoane impozabile care aplicau sistemul TVA la ncasare, pentru care deducerea taxei se exercit potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^1) i (1^2) din Codul fiscal, care sunt scoase din evidena persoanelor nregistrate n scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9) lit. a) e) din Codul fiscal, taxa neachitat aferent achiziiilor respective efectuate nainte de scoaterea din evidena persoanelor nregistrate n scopuri de TVA se deduce potrivit prevederilor art. 145 147 din Codul fiscal n primul decont de TVA sau, dup caz, ntrun decont ulterior, dacplataafostefectuatnperioadancarenuaavutuncodvaliddeTVA." 17.Lapunctul46,alineatul(3)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(3) Pentru achiziiile de bunuri i servicii pe baz de bonuri fiscale emise n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia agenilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, deducerea taxei poate fi justificat cu bonurile fiscalecarendeplinesccondiiileuneifacturisimplificatenconformitatecuprevederileart. 155 alin. (11), (12)i (20) din Codul fiscal dac furnizorul/prestatorul a menionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de nregistrare n scopuri de TVAalbeneficiarului.Prevederileacestuialineatsecompleteazcucelealepct.45." 18.Lapunctul49,alineatul(22)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(22)ncazulncareorganulfiscalcompetentdinRomniaconsidercnuaretoate informaiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare n totalitatea ei sau privind o parte a acesteia, poate cere, pe cale electronic, informaii suplimentare, inclusivcopiidepedocumenteleprevzutelaalin.(11),delasolicitantsaudelaautoritile competente din statul membru de stabilire, dup caz, pe parcursul perioadei de 4 luni prevzute la alin. (21). n cazul n care informaiile suplimentare sunt cerute de la o alt surs dect solicitantul sau o autoritate competent dintrun stat membru, cererea se transmite prin mijloace electronice numai dac destinatarul cererii dispune de astfel de

36 mijloace. Dac este necesar, se pot solicita alte informaii suplimentare. Informaiile solicitate n conformitate cu prezentul alineat pot cuprinde depunerea facturii sau a documentului de import respectiv, n original ori n copie, n cazul n care exist ndoieli ntemeiate cu privire la validitatea sau acurateea unei anumite cereri. n acest caz, plafoaneleprevzutelaalin.(11)nuseaplic." 19.Lapunctul53,alineatul(2)parteaintroductivialineatul(4)semodificivor aveaurmtorulcuprins: "(2) n baza prevederilor art. 148 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, persoana impozabil poate s ajusteze taxa nededus aferent serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocuriloriactivelorcorporalefixe,alteledectcelecaresuntconsideratebunuridecapital conform art. 149 din Codul fiscal, activelor corporale fixe n curs de execuie, constatate pe baz de inventariere, n situaia n care persoana impozabil ctig dreptul de deducere a taxei.Ajustareanacestcazreprezintexercitareadreptuluidededucereiseevideniazn decontul de tax aferent perioadei fiscale n care a intervenit evenimentul care a generat ajustarea sau, dup caz, ntrun decont de tax ulterior. Persoana impozabil realizeaz acesteajustricaurmareaunorsituaiicumarfi: [...] (4) n cazul n care persoana impozabil care aplic regimul special de scutire, prevzut laart. 152 din Codul fiscal, se nregistreaz potrivit legii n scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, precumi n cazul n care persoana nregistrat n scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal solicit scoaterea din evidena persoanelor nregistrate n scopuri de TVA, conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, se aplic ajustrile de tax prevzute la pct. 61 i 62. Persoanele care aplic sistemul TVA la ncasare, precum i cele careauachiziionatbunuri/serviciidelapersoaneimpozabilecareaplicsistemulTVAitrec laregimulspecialdescutireprevzutlaart.152dinCodulfiscalaplicnmodcorespunztor prevederilealin.(7)." 20.Lapunctul53alineatul(6),literad)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "d)bunurilipsngestiunedinaltecauzedectceleprevzutelaart.148alin.(2)din Codulfiscal,inclusivbunurilefurate.ncazulbunurilorlipsdingestiunecaresuntimputate, se efectueaz ajustarea taxei, sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor operaiuninsferadeaplicareaTVA." 21.Lapunctul53,dupalineatul(6)seintroduceunnoualineat,alineatul(6^1),cu urmtorulcuprins: "(6^1) n cazul contractelor de leasing financiar avnd ca obiect bunuri mobile corporale,alteledectbunuriledecapital,caresereziliaz,iarbunurilenusuntrestituitede utilizator n termenul prevzut n contract, respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lips n gestiunea locatorului/finanatorului, acesta neavnd obligaia s efectueze ajustri ale taxei deduse dac face dovada c a iniiat i a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului, indiferent dac la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de ctresocietateadeleasing." 22.Lapunctul53,alineatul(9)seabrog.

37 23.Lapunctul54,dupalineatul(3)seintroduceunnoualineat,alineatul(3^1),cu urmtorulcuprins: "(3^1) n cazul contractelor de leasing financiar avnd ca obiect bunuri de capital, caresereziliaz,iarbunurilenusuntrestituitedeutilizatorntermenulprevzutncontract, respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lips n gestiunea locatorului/finanatorului, acesta neavnd obligaia s efectueze ajustri ale taxei deduse dac face dovada c a iniiat i a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului, indiferent dac la finalizarea acestor demersuribunulestesaunurecuperatdectresocietateadeleasing." 24. La punctul 54 alineatul (9), primul paragraf se modific i va avea urmtorul cuprins: "(9) Pentru cazul prevzut la art. 149 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, ajustarea se efectueaz n cadrul perioadei de ajustare prevzute la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, pentru o cincime sau o douzecime din taxa dedus/nededus iniial, n funcie de pro rata definitiv la finele fiecrui an, conform procedurii descrise la art. 147 alin. (13) din Codul fiscal. Aceast ajustare se aplic pentru bunurile la achiziia, fabricarea, construcia, transformarea sau modernizarea crora se aplic prevederile art. 147 alin. (5) din Codul fiscal, precum i pentru bunurile de capital la achiziia, fabricarea, construcia, transformarea sau modernizarea crora sa dedus integral taxa ori nu sa exercitat dreptul de deducere a taxei i care n cursul perioadei de ajustare sunt alocate unor activiti n cazul crora nu se poate determina proporia n care sunt utilizate pentru operaiuni cu drept de deducere i fr drept de deducere. Dac taxa aferent achiziiei, fabricrii, construciei, transformrii sau modernizrii bunului de capital sa dedus integral se considerctaxaafostdeduspebazdeproratade100%,respectivdacnusaexercitat dreptul de deducere se consider c pro rata a fost de 0%. Fa de ajustarea prevzut la art. 149 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, care se face de cte ori apare un eveniment care conduce la ajustare, n cazurile prevzute la prezentul alineat ajustarea se va realiza anual, pe durata ntregii perioade de ajustare, att timp ct bunul de capital este alocat unei activiti n cazul creia nu se poate determina proporia n care este utilizat pentru operaiuni cu drept de deducere i fr drept de deducere. Dac n cursul perioadei de ajustare a unui bun de capital, pentru care se aplic metoda de ajustare prevzut de prezentul alineat, apare unul dintre urmtoarele evenimente: bunul de capital este utilizat pentrualtescopuridectactivitateaeconomic,estealocatunuisectordeactivitatecarenu d drept de deducere, face obiectul unei operaiuni pentru care taxa este deductibil integral sau i nceteaz existena, taxa se ajusteaz conform prevederilor alin. (8), (11) sau (12)." 25.Lapunctul54,alineatul(10)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(10)Ajustareaprevzutlaart.149alin.(4)i(5)dinCodulfiscalnuseefectueazn situaia n care sunt aplicabile prevederile art. 128 alin. (4) lit. a) i b) din Codul fiscal referitoarelalivrareactresine,precuminsituaiancarenuarelocolivraredebunurin conformitate cu prevederile art. 128 alin. (8) din Codul fiscal, cu excepia casrii activelor corporalefixecaresuntbunuridecapitalnconformitatecuprevederileart.149alin.(1)lit. a) din Codul fiscal. n situaia n care casarea activelor corporale fixe care sunt bunuri de capitalnconformitatecuprevederileart.149alin.(1)lit.a)dinCodulfiscalesterealizatn conformitate cu prevederile unui act normativ care impune casarea respectivelor active, nu se efectueaz ajustarea prevzut la art. 149 alin. (4)i (5) din Codul fiscal. Demolarea unor

38 construcii, achiziionate mpreun cu suprafaa de teren pe care au fost edificate, nu determin obligaia de ajustare a deducerii iniiale a taxei pe valoarea adugat aferente achiziionrii construciilor care au fost demolate, dac persoana impozabil face dovada inteniei, confirmat cu elemente obiective, c suprafaa de teren pe care erau edificate construciile continu s fie utilizat n scopul operaiunilor sale taxabile, cum ar fi, de exemplu, edificarea altor construcii destinate unor operaiuni taxabile, astfel cum a fost pronunatHotrreaCuriiEuropenedeJustiienCauzaC257/11GranViaMoineti." 26.Lapunctul61,alineatele(2)i(7)semodificivoraveaurmtorulcuprins: "(2)Ladeterminareacifreideafaceriprevzutelaart.152alin.(1)dinCodulfiscalse cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri ncasate sau nencasatei alte facturi emise nainte de data livrrii/prestrii pentru operaiunile prevzute la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal. Prevederile art. 134^2 alin. (3) (8) din Codul fiscal nu se aplic n cazul persoanelor impozabilecareaplicregimulspecialdescutire. [...] (7) Ajustarea taxei deductibile pentru bunurile mobile corporale, altele dect bunurile de capital prevzute la art. 149 alin. (1) din Codul fiscal, prevzut la alin. (6), se realizeaz potrivit prevederilor art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. Ajustarea pentru activele corporale fixe n curs de execuie, pentru serviciile neutilizate, precum i pentru situaiile prevzute la alin. (6) lit. c) se efectueaz potrivit art. 148 din Codul fiscal, prin anularea taxei deductibile. Ajustrile de tax realizate conform art. 128 alin. (4) lit. c)i art. 148 din Codul fiscal se efectueaz n funcie de cota de tax n vigoare la data achiziiei bunurilor mobile corporale. Persoanele care aplic sistemul TVA la ncasare, precumi cele careauachiziionatbunuri/serviciidelapersoaneimpozabilecareaplicsistemulTVAitrec laregimulspecialdescutireprevzutlaart.152dinCodulfiscalaplicnmodcorespunztor prevederilepct.53alin.(7)ialepct.54alin.(17)ialin.(18)lit.a)." 27.Lapunctul61alineatul(9),literab)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "b) taxa deductibil aferent activelor corporale fixe, constatate pe baz de inventariere, altele dect cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codulfiscal,corespunztorvaloriirmaseneamortizatelamomentulschimbriiregimului." 28.Lapunctul66,alineatul(12)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(12)OricepersoanimpozabilstabilitnRomniainregistratnscopurideTVA careinceteazactivitateaeconomictrebuiessoliciteanulareanregistrriinscopuride TVA n termen de 15 zile de la data documentelor ce evideniaz acest fapt. Persoana impozabil nestabilit n Romnia, care sa nregistrat conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codulfiscal,trebuiessoliciteanulareanregistrriinscopurideTVAncazulncarenumai realizeaz n Romnia operaiuni pentru care ar fi obligat s fie nregistrat n scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal. Persoana impozabil nestabilit n Romnia, care sa nregistrat prin opiune conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, trebuie s solicite anularea nregistrrii n scopuri de TVA n cazul n care nu mai realizeaz n Romnia operaiuni de natura celor pentru care a solicitat nregistrarea i nici alte operaiuni pentru care ar fi obligat s fie nregistrat n scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal. n cazul persoanelor impozabile stabilite n Romnia, anularea nregistrrii n scopuri de TVA va fi valabil de la data ncetrii activitii economice. n cazul persoanelor impozabile nestabilite n Romnia, anularea nregistrrii n

39 scopuri de TVA va fi valabil din prima zi a lunii urmtoare celei n care sa depus declaraia de ncetare a activitii. Persoana impozabil care a solicitat anularea nregistrrii n scopuri de TVA are obligaia, indiferent de perioada fiscal utilizat, s depun ultimul decont de tax prevzut la art. 156^2 din Codul fiscal pn la data de 25 a lunii n care a fost anulat nregistrareanscopurideTVA." 29.Lapunctul78,alineatul(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "78.(1)Persoaneleimpozabilepotstocafacturileemise/primitepesuporthrtiesau n format electronic, indiferent de forma original n care au fost trimise ori puse la dispoziie, cu condiia s asigure autenticitatea originii, integritatea coninutului i lizibilitatea acestora, conform art. 155 alin. (24) din Codul fiscal, de la momentul emiterii/primirii pn la sfritul perioadei de stocare. Facturile emise/primite pe suport hrtie pot fi convertite n form electronic n vederea stocrii. Facturile emise/primite n form electronic pot fi convertite pe suport hrtie n vederea stocrii. Indiferent de forma n care este emis/primit factura,i factura stocat n forma pentru care a optat persoana impozabil se consider exemplar original, n sensul pct. 46 alin. (1). Persoanele impozabile care opteaz pentru stocarea electronic a facturilor au obligaia s stocheze prin mijloace electronice i datele ce garanteaz autenticitatea originii i integritatea coninutului facturilor." 30.Lapunctul79,alineatul(6)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(6) n cazul jurnalelor pentru cumprri prevzute la alin. (5), facturile care au TVA neexigibil integral sau parial vor fi preluate n fiecare jurnal pentru cumprri pn cnd toat taxa aferent devine exigibil ca urmare a plii, cu menionarea informaiilor prevzute la alin. (5) lit. a) e), cu excepia situaiilor n care sa mplinit termenul de prescripie i facturile respective nu se mai achit, fiind scoase din evidenele persoanei impozabile. n cazul informaiei de la alin. (5) lit. d) se va meniona numai suma pltit n perioadafiscalpentrucaresentocmetejurnalulpentrucumprri." 31. La punctul 80^1, dup alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) (5),cuurmtorulcuprins: "(3)Notificrileprevzutelaart.156^3alin.(4)i(5)dinCodulfiscalsedepunnumai pentruaniincarepersoaneleimpozabiledesfoaroperaiunidenaturacelorpentrucare existobligaianotificrii.Nusedepunnotificrinsituaiancarepersoaneleimpozabilenu au desfurat astfel de operaiuni n anul de referin, respectiv n anul pentru care ar fi trebuitdepusnotificarea. (4)nscopulaplicriiprevederilorart.156^3alin.(4)i(5)dinCodulfiscal,nsituaia ncarestatutulpersoaneiimpozabiledinpunctdevederealnregistrriinscopurideTVAs a modificat n anul de referin, respectiv fie a fost nregistrat n scopuri de TVA, fie i sa anulat nregistrarea n scopuri de TVA, n cursul anului de referin, este relevant statutul persoaneiimpozabileladatade31decembrieaanuluidereferin. (5) n scopul aplicrii prevederilor art. 156^3 alin. (4) i (5) din Codul fiscal, operaiunile care fac obiectul notificrilor sunt livrrile de bunuri/prestrile de servicii n interiorulriii,dupcaz,achiziiileefectuatedinar." 32.Lapunctul82,alineatul(7)semodificivaaveaurmtorulcuprins:

40 "(7)ncazulneaplicriitaxriiinverseprevzutedelege,organeledeinspeciefiscal vor dispune msuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor i a beneficiarilor la corectareaoperaiuniloriaplicareataxriiinverseconformprevederilorprezentelornorme metodologice. n cadrul inspeciei fiscale la beneficiarii operaiunilor, organele de inspecie fiscal vor avea n vedere c beneficiarul avea obligaia s colecteze TVA la momentul exigibilitii operaiunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere. n cazul n care ncadrulinspecieifiscalelabeneficiariioperaiunilor,organeledeinspeciefiscalstabilesc c beneficiarul nu a colectat TVA la momentul exigibilitii operaiunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere, oblignd beneficiarul la plata acestei sume n baza actului administrativ emis de autoritatea fiscal competent, furnizorii pot emite facturi de corecie cu semnul minus conform art. 159 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal n vederea regularizrii taxei i restituirii acesteia ctre beneficiari. Facturile de corecie cu semnul minusemisedectrefurnizornuseevideniazndecontuldetaxalbeneficiarului." F.TitlulVII"Accizeialtetaxespeciale" 1.Lapunctul30^2,alineatul(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "30^2. (1) Operatorul economic persoan fizic sau juridic autorizat , n exercitareaactivitiiacestuia,poateachiziionadinaltestatemembrealeUniuniiEuropene produse supuse accizelor de natura celor prevzute la art. 207 lit. a) c) din Codul fiscal, cu condiiadeineriiuneiautorizaiipentruachiziiiintracomunitaredeastfeldeproduseemise deautoritateavamalteritorial." 2. La punctul 30^2, dup alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cuurmtorulcuprins: "(15) Operatorii economici, alii dect antrepozitarii autorizai i destinatarii nregistrai,careachiziioneazdinteritoriulcomunitarproduseleprevzutelaart.207lit.d) ie)dinCodulfiscal,auobligaiadearespectaproceduraprevzutlapct.101." 3.Lapunctul31,dupalineatul(10)seintroduccincinoialineate,alineatele(10^1) (10^5),cuurmtorulcuprins: "(10^1) Accizele pltite pentru sortimentele de cafea retrase de pe pia n vederea distrugerii, dac starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai ndeplinesc condiiile de comercializare, pot fi restituite la cererea operatorului economic careapltitaccizeleaferenteproduselorrespective. (10^2) n cazul retragerii de pe pia a produselor, operatorul economic aflat n situaia de la alin. (10^1) va ntiina n scris autoritatea vamal teritorial cu cel puin dou zile nainte de efectuarea acesteia, printro notificare n care se vor meniona cauzele, cantitile de produse accizabile care fac obiectul retragerii, data la care produsele au fost achiziionate dintrun alt stat membru sau importate, valoarea accizelor pltite, data i locul/locurile de unde urmeaz s fie retrase produsele respective, locul n care produsele urmeazafidistruse. (10^3) Distrugerea sortimentelor de cafea se realizeaz sub supravegherea autoritiivamaleteritoriale,curespectareacondiiilordemediu. (10^4) Distrugerea sortimentelor de cafea se consemneaz ntrun procesverbal ntocmit de reprezentantul operatorului economici certificat de reprezentantul autoritii vamaleteritoriale.

41 (10^5) Pentru a beneficia de restituirea accizelor, operatorul economic va depune o cerere n acest sens la autoritatea fiscal teritorial unde este nregistrat ca pltitor de impoziteitaxe,nsoitdeurmtoareledocumente: a)copiafacturiideachiziie; b) documentul care atest c accizele au fost pltite de operatorul economic care solicitrestituireaaccizelor; c)procesulverbaldedistrugere." 4. La punctul 31, dup alineatul (13) se introduc trei noi alineate, alineatele (14) (16),cuurmtorulcuprins: "(14) Pentru produsele prevzute la alin. 207 lit. d) i e) din Codul fiscal care sunt retrase de pe pia, dac starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu maindeplinesccondiiiledecomercializare,seaplicproceduraprevzutlapct.98subpct. 98.2. (15) Pentru produsele prevzute la art. 207 lit. d)i e) din Codul fiscal care ulterior suntexportate,seaplicproceduraprevzutlapct.98subpct.98.3. (16) Pentru produsele prevzute la art. 207 lit. d)i e) din Codul fiscal care ulterior suntlivratentrunaltstatmembru,seaplicproceduraprevzutlapct.100." 5.Lapunctul78,alineatul(5)seabrog. 6.Lapunctul82,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(2) Prevederile alin. (1) cu privire la deinerea autorizaiei de utilizator final nu se aplic produselor prevzute la art. 206^16 alin. (2) lit. i) din Codul fiscal care nu sunt destinate a fi utilizate, puse n vnzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru nclzirei nici produselor energetice care sunt prezentate n ambalaje destinatecomercializriicuamnuntul." 7. La punctul 82, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmtorulcuprins: "(2^1) Operatorii economici care achiziioneaz produse prevzute la art. 206^16 alin. (2) lit. i) din Codul fiscal ce nu sunt destinate a fi utilizate, puse n vnzare ori utilizate drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru nclzire, notific acest fapt autoritiivamaleteritoriale.Operatoriieconomiciauobligaiadeatransmitefurnizoruluio copie a notificrii nregistrate la autoritatea vamal teritorial. Transmiterea notificrii nu este necesar atunci cnd produsele respective provin din achiziii intracomunitare proprii saudinoperaiunipropriideimport." 8. La punctul 82 alineatul (9), dup litera d) se introduce o nou liter, litera e), cu urmtorulcuprins: "e) solicitantul nu nregistreaz obligaii fiscale restante la bugetul general consolidat,denaturaceloradministratedeAgeniaNaionaldeAdministrareFiscal." 9.Lapunctul82,alineatul(22)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(22) Operatorii economici care dein autorizaii de utilizator final au obligaia de a transmiteonlineautoritiivamaleteritorialeemitenteaautorizaiei,lunar,pnladatade 15 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se face raportarea, o situaie privind achiziia

42 i utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informaii cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse energetice achiziionat, cantitatea utilizat/comercializat, stocul de produse energetice la sfritul lunii de raportare, cantitatea de produse finite realizate, cantitatea de produse finite expediatei destinatarul produselor, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 35. Neprezentarea situaiei n termenul prevzutatrageaplicareadesanciunicontravenionalepotrivitprevederilorCoduluifiscal." 10. La punctul 82 alineatul (23), dup litera d) se introduce o nou liter, litera e), cuurmtorulcuprins: "e) utilizatorul final nregistreaz obligaii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenia Naional de Administrare Fiscal, mai vechide30dezilefadetermenullegaldeplat." 11.Lapunctul85,alineatul(9)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(9) Prin excepie de la prevederile alin. (3) (8), n cazul antrepozitelor fiscale mici distilerii care utilizeaz pentru realizarea produciei instalaii tip alambic, antrepozitarii autorizaipropuitrebuiesdepunlaautoritateavamalteritorialodeclaraiepepropria rspundere privind capacitatea vaselor de depozitare deinute, precum i a capacitii de ncrcareainstalaieitipalambic." 12.Lapunctul88,alineatul(7)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(7) n toate situaiile n care a intervenit suspendarea, revocarea sau anularea autorizaiei, aceasta atrage ntreruperea ori ncetarea activitii i, dup caz, aplicarea sigiliilor pe instalaiile de producie, operaiune care va fi efectuat de autoritatea vamal teritorial. n cazul n care pe fluxul tehnologic exist produse aflate n procesul de fabricaie, acesta se va finaliza sub supraveghere fiscal, iar sigilarea instalaiei se va realiza dupncheiereaacestuiproces." 13.Lapunctul101,alineatele(1)(5)semodificivoraveaurmtorulcuprins: "101.(1)nsituaiancareunoperatoreconomicdinRomniaurmeazsprimeasc produse accizabile eliberate pentru consum n alt stat membru, exigibilitatea accizelor ia naterenmomentulrecepieiproduselor. (2) Operatorul economic din Romnia prevzut la alin. (1) trebuie s ndeplineasc urmtoarelecerine: a) nainte de expedierea produselor accizabile de ctre furnizorul din alt stat membru,sdepunodeclaraiecuprivirelaacestfaptlaautoritateavamalteritorialis garantezeplataaccizeloraferenteproduseloraccizabilepecareurmeazsleprimeasc; b) s plteasc accizele n prima zi lucrtoare imediat urmtoare celei n care sau recepionatprodusele; c) s anune autoritatea vamal teritorial n raza creia au fost primite produsele accizabilei s pstreze produsele n locul de recepie cel puin 48 de ore pentru a permite acestei autoriti s se asigure c produsele au fost efectiv primite i c accizele exigibile pentruacesteaaufostpltite. (3) Pentru aromele alimentare, extractelei concentratele alcoolice, accizele pltite de ctre operatorul economic din Romnia ca urmare a achiziiei de la un furnizor dintrun alt stat membru pot fi restituite la cererea operatorului economic care sa conformat cerinelorprevzutelaalin.(2)alart.206^45dinCodulfiscal.

43 (4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscal teritorial unde operatorul economicestenregistratcapltitordeimpoziteitaxe.Cerereavafinsoitde: a)documentulcaresatestecaccizaafostpltit;i b) copiile documentelor care fac dovada c produsele au fost transferate, respectiv livratelapreurifraccizectreunantrepozitfiscaldeproduciebuturialcoolice;sau c) copiile documentelor care fac dovada c livrarea sa efectuat ctre un operator economic productor de buturi nealcoolice ori produse alimentare, n care s fie nscris meniunea <<scutit de accize>>, respectiv c produsele au fost utilizate pentru realizarea buturilornealcooliceoriproduseloralimentare. (5) Autoritatea fiscal teritorial va transmite cererea i documentaia depuse de operatorul economic autoritii vamale teritoriale, care n urma analizei va decide asupra dreptului de restituire a accizelor prin emiterea unei decizii de admitere, n totalitate sau n parte, ori de respingere a cererii de restituire. n cazul admiterii cererii, autoritatea vamal stabiletecuantumulaccizeiderestituit." 14.Lapunctul105,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(2) Lunar, destinatarii nregistrai i reprezentanii fiscali vor depune online la autoritatea vamal teritorial n raza creia i au sediul social situaia centralizatoare a achiziiilor i livrrilor de produse accizabile, pn la data de 15 inclusiv a lunii urmtoare celeilacareserefersituaia." 15. La punctul 108, dup alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1),cuurmtorulcuprins: "(11^1) n cazul destinatarului nregistrat care primete doar ocazional produse accizabile, nivelul garaniei ce trebuie constituit reprezint 100% din valoarea accizelor aferenteoricreideplasrideproduseaccizabilenregimsuspensivdeaccize." 16. La punctul 108, dup alineatul (25) se introduce un nou alineat, alineatul (25^1),cuurmtorulcuprins: "(25^1) Prin excepie de la prevederile alin. (25), pentru berea i buturile fermentate, altele dect bere i vinuri, prevzute la art. 207 lit. d) i e) din Codul fiscal, valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea/actualizarea garaniei se determin prin nsumarea cotelor de acciz prevzute n anexele nr. 1i nr. 2 la titlul VII AccizeialtetaxespecialedinCodulfiscal,nvigoarelamomentulconstituiriigaraniei." 17.Lapunctul111,alineatul(18)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(18) n situaiile de scutire direct, scutirea de la plata accizelor se acord numai utilizatorului, cu condiia ca aprovizionarea s fie efectuat direct de la un antrepozit fiscal sau din operaiuni proprii de import. n situaiile de scutire indirect, scutirea de la plata accizelor se acord numai utilizatorului, cu condiia ca aprovizionarea s fie efectuat direct delaunantrepozitfiscal,delaundestinatarnregistratsaudinoperaiunipropriideimport. Destinatarul nregistrat care livreaz produse ce urmeaz a fi utilizate ntrun scop scutit de laplataaccizelorvaevidenianfacturcontravaloareaaccizelorpltitelabugetuldestat." 18.Lapunctul111,alineatul(30)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(30) Operatorii economici care dein autorizaii de utilizator final au obligaia de a transmiteonlineautoritiivamaleteritorialeemitenteaautorizaiei,lunar,pnladatade

44 15 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se face raportarea, o situaie privind achiziia i utilizarea alcoolului etilici a produselor alcoolice, care va cuprinde informaii, dup caz, cu privire la: furnizorul de alcool etilic i/sau de produse alcoolice, cantitatea de produse achiziionat, cantitatea utilizat, stocul de alcool etilic i/sau de produse alcoolice la sfritul lunii de raportare i cantitatea de produse finite realizate, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 35. Neprezentarea situaiei n termenul prevzut atrage aplicarea de sanciunicontravenionalepotrivitprevederilorCoduluifiscal." 19. La punctul 111 alineatul (44), literele a)i b) se modifici vor avea urmtorul cuprins: "a) copia facturii de achiziie a alcoolului etilici/sau a produsului alcoolic ori copia avizului de nsoire pentru alcoolul etilic parial denaturat ncazul antrepozitarilor autorizai care funcioneaz n sistem integrat. n cazul operatorului economic prevzut la alin. (19), utilizatorul autorizat ca destinatar nregistrat va prezenta dovada achiziiei n regim suspensiv, reprezentat de documentul administrativ electronic i raportul de recepie aferent,iarncazulutilizatoruluiprevzutlaalin.(20),declaraiavamaldeimport; b) dovada plii accizelor ctre furnizor, constnd n documentul de plat confirmat debancalacareutilizatorularecontuldeschis,saudovadapliiaccizelorlabugetuldestat, n cazul antrepozitarilor autorizai care funcioneaz n sistem integrat, a destinatarilor nregistraiiaoperatoriloreconomicicareaurealizatoperaiunipropriideimport;". 20. La punctul 113 subpunctul 113.1.1, dup alineatul (15) se introduce un nou alineat,alineatul(16),cuurmtorulcuprins: "(16) Jurnalele prevzute la alin. (14) i (15) se vor ntocmi pentru fiecare lun calendaristic n baza documentelor de eviden operativi vor fi transmise online, pn ladatade15inclusivaluniiurmtoareceleideraportare,autoritiivamaleteritoriale." 21.Lapunctul113subpunctul113.3,dupalineatul(2)seintroduceunnoualineat, alineatul(2^1),cuurmtorulcuprins: "(2^1) n nelesul prezentelor norme metodologice, prin consumatori casnici se nelege clienii casnici aa cum sunt acetia definii prin ordin al preedintelui Autoritii NaionaledeReglementarenDomeniulEnergiei." 22. La punctul 113 subpunctul 113.7, alineatul (8) se modifici va avea urmtorul cuprins: "(8) Deintorii de autorizaii de utilizator final au obligaia de a transmite online autoritiivamaleteritorialeemitenteaautorizaiei,trimestrial,pnladatade15inclusiva lunii imediat urmtoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situaie privind achiziiai utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informaii, dup caz, cu privire la:furnizoruldeproduseenergetice,cantitateadeproduseachiziionat,cantitateautilizat i stocul de produse energetice la sfritul perioadei de raportare, potrivit modelului prevzut n anexa nr. 35. Neprezentarea situaiei n termenul prevzut atrage aplicarea de sanciunicontravenionalepotrivitprevederilorCoduluifiscal." 23.Lapunctul115,alineatul(8)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(8) n vederea realizrii importurilor de produse supuse marcrii pentru care furnizorul extern nu aplic banderole sau timbre, banderolele sau timbrele procurate de

45 importatori se aplic de ctre acetia n antrepozite vamale, antrepozite libere sau zone libere." 24.Lapunctul120subpunctul120.1,dupalineatul(4)seintroduceunnoualineat, alineatul(5),cuurmtorulcuprins: "(5) Persoanele care elibereaz pentru consum bere i buturi fermentate, altele dect berei vinuri, care nu se ncadreaz la art. 207 lit. d)i e) din Codul fiscal, trebuie s dein declaraii/certificate de calitate emise de productor din care s rezulte c ponderea gradelor Plato provenite din mal, cereale malificabile i/sau nemalificabile n numrul total de grade Plato al produsului finit este mai mare de 30%, respectiv c ponderea de alcool absolut (100%) provenit din fermentarea exclusiv a fructelor, sucurilor de fructei sucurilorconcentratedefructeestemaimarede50%." 25. Anexele nr. 35, 47, 48.1 48.5, 49, 52.1, 52.2, 53.1, 53.2 i 55^1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal se modific i se nlocuiesccuanexelenr.113,carefacparteintegrantdinprezentahotrre. G.TitlulIX^2"Contribuiisocialeobligatorii" 1.Punctul6semodificivaaveaurmtorulcuprins: "Codulfiscal: ART.296^4 (1)[...] m)indemnizaiileprimitepeperioadadelegriiidetariinaltlocalitate,nari n strintate, n interesul serviciului, precum i orice alte sume de aceeai natur, pentru partea care depete limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotrre a Guvernului pentru personaluldininstituiilepublice; Normemetodologice: 6. n cazul depirii limitei prevzute la art. 296^4 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, partea care depete reprezint venit asimilat salariilori se cuprinde n baza de calcul al contribuiilorsocialeindividuale." 2.Punctul31seabrog. 3. Dup punctul 32 se introduc trei noi puncte, punctele 33 35, cu urmtorul cuprins: "Codulfiscal: ART.296^22 [...] (2) Baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate datorate bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate pentru persoanele prevzutelaart.296^21alin.(1)lit.a)e)estediferenadintretotalulveniturilorncasatei cheltuielile efectuate n scopul realizrii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentnd contribuiisociale,sauvaloareaanualanormeidevenit,dupcaz,raportatlacele12luni

46 ale anului,i nu poate fi mai mic dect un salariu de baz minim brut pear, dac acest venitestesingurulasupracruiasecalculeazcontribuia. Normemetodologice: 33.ntregireabazeilunaredecalculalcontribuieideasigurrisocialedesntatela nivelul unui salariu de baz minim brut pe ar, n cazul persoanelor prevzute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) e) din Codul fiscal, care au realizat un venit lunar sub acest nivel, se efectueazdectreorganulfiscalcompetent,nanulurmtor,dupdepunereadeclaraiilor fiscale. Codulfiscal: ART.296^22 [...] (7) Pentru persoanele prevzute la art. 52 alin. (1) lit. a) c), baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale nu poate fi mai mare dect echivalentul a de 5 ori ctigul salarialmediubrutprevzutnlegeabugetuluiasigurrilorsocialedestat. Normemetodologice: 34. n cazul persoanelor prevzute la art. 52 alin. (1) lit. a) c) din Codul fiscal, ncadrarea n plafonul reprezentnd echivalentul a de 5 ori ctigul salarial mediu brut prevzut n legea bugetului asigurrilor sociale de stat se efectueaz de ctre pltitorul de venituri. Codulfiscal: ART.296^24 [...] (9) Pentru contribuabilii care realizeaz venituri de natura celor prevzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) h) ncadrarea n plafoanele prevzute la art. 296^22 alin. (5)i (6) se facedectreorganulfiscal,dupncheiereaanuluifiscal,pebazadeclaraiilorfiscale. Normemetodologice: 35.ntregireabazeilunaredecalculalcontribuieideasigurrisocialedesntatela nivelulunui salariudebazminimbrutpear,nlunilencarepersoaneleprevzutelaart. 296^21 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal au realizat venituri sub acest nivel, se efectueaz de ctreorganulfiscalcompetent,nanulurmtor,dupdepunereadeclaraiilorfiscale. ntregirea bazei lunare de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate la nivelul a o treime din salariul de baz minim brut pear, pentru persoanele prevzute la art. 296^21 alin. (1) lit. g)i h) din Codul fiscal, n cazul n care venitul lunar determinat pe baza normelor de venit sau pe baza venitului realizat este sub acest nivel, se efectueaz de ctreorganulfiscalcompetent,nanulurmtor,dupdepunereadeclaraiilorfiscale." ART.II Pentru contribuabilii care obin venituri din silvicultur i piscicultur impuse ncepndcudatade1februarie2013nsistemrealprinefectullegii,depunereadeclaraiilor privind venitul estimat/norma de venit pentru anul 2013 se efectueaz n termen de 15 zile deladatapublicriinMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,aprezenteihotrri.

47 ART.III Formularul prevzut la pct. 15^1 din normele metodologice de aplicare a titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 44/2004, cu modificrilei completrile ulterioare, utilizat de pltitorii de venituri pentru declararea veniturilor obinute ncepnd cu 1 ianuarie 2012 din Romnia de nerezideni, se completeaz la ultima coloan de la capitolul B "Datele de identificare a beneficiarului de venitnerezident"fiecucoduldeidentificarefiscalalnerezidentului,atribuitdeautoritatea din Romnia, atunci cnd nerezidentul are atribuit un astfel de cod, fie cu datele de identificareale beneficiarului de venit nerezident, atunci cnd nu a fost atribuit un astfel de cod. ART.IV Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, ParteaI,nr.112din6februarie2004,cumodificrileicompletrileulterioare,precumicu celeaduseprinprezentahotrre,sevarepublicanMonitorulOficialalRomniei,ParteaI, dndusetexteloronounumerotare. PRIMMINISTRU VICTORVIORELPONTA Contrasemneaz: Viceprimministru, ministrulfinanelorpublice, DanielChioiu Ministruldelegatpentrubuget, LiviuVoinea Ministrulagriculturiiidezvoltriirurale, DanielConstantin p.Ministrulmediului ischimbrilorclimatice, ElenaDumitru, secretardestat Ministruldelegatpentruape, pduriipiscicultur, LuciaAnaVarga p.Ministrulafacerilorexterne, GeorgeCiamba, secretardestat Bucureti,6martie2013. Nr.84.

48 ANEXA1 (Anexanr.35laNormelemetodologicedeaplicareaprevederilortitluluiVIIdin Codulfiscal) Denumirea


utilizatorului final/cod utilizator ............................................. Cod utilizator punct de lucru ............... Localitatea ................................/ judeul/sector .............................. Strada ............................. Nr. .... Bloc ...... Scara ...... Etaj ..... Ap. ..... Cod potal .................................. Domiciliul fiscal ...........................

SITUAIE CENTRALIZATOARE privind achiziiile/utilizrile de produse accizabile i livrrile de produse finite rezultate n luna ............ anul ................ Temei legal aferent facilitii fiscale solicitate: ______________________________________________________________________________ | 1. cf. art. ... alin. ... lit. ... Cod fiscal - autorizaie nr. ............ | | 2. cf. art. ... alin. ... lit. ... Cod fiscal - autorizaie nr. ............ | | 3. cf. art. ... alin. ... lit. ... Cod fiscal - autorizaie nr. ............ | | ............................. | |______________________________________________________________________________| Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: a - Cod accize expeditor/Cod identificare fiscal destinatar b - Cod produs accizabil c - Cod NC d - Starea produsului e - Densitate la 15 C Kg/l f - Concentraie ______________________________________________________________________________ | 1. ACHIZIII/LIVRRI PRODUSE ACCIZABILE | |______________________________________________________________________________| | Document |Achiziie/|Furnizor/ | a| b| c| d| e| f| Recipieni |Cantitate | | |Livrare |beneficiar| | | | | | | | | |___________|__________| | | | | | | |_______________|__________| |Tip|Nr./ | Tip| Data| | | | | | | |Capacitate| Nr.| kg |litri| | |serie/ | | | | | | | | | |nominal | | | | | |ARC | | | | | | | | | | | | | | |___|_______|____|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__________|____|____|_____| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7| 8| 9|10|11| 12 | 13 | 14 | 15 | |___|_______|____|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__________|____|____|_____| | | | | | | | | | | | | | | | | |___|_______|____|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__________|____|____|_____| | | | | | | | | | | | | | | | | |___|_______|____|_____|__________|__|__|__|__|__|__|__________|____|____|_____| (1) Factura/eDA/DI/AIM (aviz de nsoire a mrfii)/NP (not de predare). (3) Pentru achiziii se va nscrie "A", pentru livrri se va nscrie "L". (6) n cazul utilizatorului final care comercializeaz produsele accizabile ctre alt utilizator final, se va nscrie codul de acciz al utilizatorului final. (9) Se va meniona V - produse n vrac sau I - mbuteliat. (10) Se completeaz numai n cazul produselor energetice. (11) Se va completa numai n cazul alcoolului i buturilor alcoolice. Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: a - Cod produs accizabil b - Codul NC al produsului c - Starea produsului d - Stoc la nceputul lunii e - Cantitate intrat f - Consum propriu g - Producie h - Comercializare i Litri

49
______________________________________________________________________________ | 2. RECAPITULAREA ACHIZIIILOR/LIVRRILOR DE PRODUSE ACCIZABILE | |______________________________________________________________________________| | a| b| c| d | e |Surplus | Cantitate |Pierderi |Stoc la |Diferene| | | | | | |pe | ieit | |sfritul| (+) | | | | | | |parcursul|_________________| |lunii | sau | | | | | | |lunii | f | g | h | | | (-) | | | | |_____|_____|_________|_____|_____|_____|_________|_________|_________| | | | |kg| i|kg| i| kg | i |kg| i|kg| i|kg| i| kg | i | kg | i | kg | i | |__|__|__|__|__|__|__|____|____|__|__|__|__|__|__|____|____|____|____|____|____| |16|17|18|19|20|21|22| 23 | 24 |25|26|27|28|29|30| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |__|__|__|__|__|__|__|____|____|__|__|__|__|__|__|____|____|____|____|____|____| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |__|__|__|__|__|__|__|____|____|__|__|__|__|__|__|____|____|____|____|____|____| (18) Se va cantitatea consumat n comercializat n cazul utilizator final; (29), accize; meniona V - produse n vrac sau I - mbuteliat; (25), (26) scopul pentru care a obinut autorizaia; (27), (28) - cantitatea utilizatorului final autorizat s comercializeze produsele ctre un (30) - cantitatea utilizat n alte scopuri pentru care datoreaz

_________________________________________________________________________ | 3. RECAPITULAREA PRODUSELOR FINITE REALIZATE/LIVRATE*) | |_________________________________________________________________________| | Codul NC al | Stoc la | Cantitate | Cantitate | Stoc la | Diferene | | produsului | nceputul | realizat | expediat | sfritul | (+) | | | lunii | n luna de| | lunii | sau | | | | raportare | | | (-) | | |___________|___________|___________|___________|___________| | | cant | um | cant | um | cant | um | cant | um | cant | um | |_____________|______|____|______|____|______|____|______|____|______|____| | 37 | 38 | 49 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |_____________|______|____|______|____|______|____|______|____|______|____| | | | | | | | | | | | | |_____________|______|____|______|____|______|____|______|____|______|____| *) Nu se completeaz de ctre operatorii economici beneficiari ai autorizaiilor de utilizator final cf. art. 206^58 din Codul fiscal; (46), (47) - Diferena - cantitile de produse finite stabilite dup formula: stoc la nceputul lunii + cantitate realizat n luna de raportare - cantitate expediat - stoc la sfritul lunii. ______________________________________ | 4. LIVRRI PRODUSE FINITE*) | |______________________________________| | Codul NC al | Cantitate | Destinatar | | produsului | expediat | | |_____________|___________|____________| | | cant | um | | |_____________|______|____|____________| | 48 | 49 | 50 | 51 | |_____________|______|____|____________| | | | | | |_____________|______|____|____________| *) Nu se completeaz de ctre operatorii economici beneficiari ai autorizaiilor de utilizator final cf. art. 206^58 din Codul fiscal; (51) - Se va nscrie codul rii n cazul destinaiei UE, EX n cazul exporturilor i codul de identificare fiscal al destinatarului n cazul livrrilor naionale. Numele i prenumele ............................. Semntura i tampila operatorului .............. ................ Data

50 ANEXA2 (Anexanr.47laNormelemetodologicedeaplicareaprevederilortitluluiVIIdin Codulfiscal) Denumirea


destinatarului nregistrat/reprezentantului fiscal ............................................................ Cod accize/Cod identificare fiscal ........................ Localitatea ............... judeul/sector ................. Strada .......................................... Nr. ...... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ... Cod potal .............

SITUAIE CENTRALIZATOARE privind achiziiile i livrrile de produse accizabile n luna ....... anul .... Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: a - Cod accize expeditor/cod identificare fiscal destinatar b - Cod produs accizabil c - Codul NC al produsului d - Starea produsului (vrac/mbuteliat) (V/) e - Densitate la 15 C kg/l (4) f - Concentraie grad alcoolic/grad Plato (5) g - Acciza datorat - mii lei h - Capacitate nominal i - Litri j - mii buci ______________________________________________________________________________ | Document |Data |Proveniena/| a| b| c| d| e| f|Recipieni| Cantitate | g| | |Achiziie/|Destinaia | | | | | | | (5) | | | | |Livrare | | | | | | | | | | | |__________|__________| (3) | | | | | | |__________|___________| | | Tip|Numr| Tip| Data| | | | | | | | h | nr.| kg| i | j | | | (1)| | (2)| | | | | | | | | | | | | | | |____|_____|____|_____|____________|__|__|__|__|__|__|_____|____|___|___|___|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_____|____|_____|____________|__|__|__|__|__|__|_____|____|___|___|___|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_____|____|_____|____________|__|__|__|__|__|__|_____|____|___|___|___|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_____|____|_____|____________|__|__|__|__|__|__|_____|____|___|___|___|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_____|____|_____|____________|__|__|__|__|__|__|_____|____|___|___|___|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_____|____|_____|____________|__|__|__|__|__|__|_____|____|___|___|___|__| (1) eDA, DI, factura, AIM (2) Pentru achiziii se va nscrie "A"; pentru livrri se va nscrie "L". (3) Se va nscrie indicativul rii n cazul provenienei/destinaiei U.E. (RO n cazul livrrilor naionale); se va indica "EX" n cazul livrrilor n afara U.E. (4) Se va completa numai n cazul produselor energetice. (5) Se va completa numai n cazul alcoolului i buturilor alcoolice. Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: a - Codul NC al produsului b - Vrac/mbuteliat (V/) c - Stoc la nceputul lunii d - Cantitatea intrat ______________________________________________________________________________ | RECAPITULAREA PERIOADEI | |______________________________________________________________________________| |Cod | a | U.M.| b | c | d |Surplus |Cantitate|Pierderi|Stoc |Diferena| |produs | | | | | |pe |ieit | |efectiv| (+) | |accizabil| | | | | |parcursul| | | | sau | | | | | | | |lunii | | | | (-) | |_________|___|_____|___|___|___|_________|_________|________|_______|_________| | | | | | | | | | | | | |_________|___|_____|___|___|___|_________|_________|________|_______|_________| | | | | | | | | | | | | |_________|___|_____|___|___|___|_________|_________|________|_______|_________| Numele i prenumele ........................ Semntura i tampila operatorului .................... Data

51 ANEXA3 (Anexanr.48.1laNormelemetodologicedeaplicareaprevederilortitluluiVIIdin Codulfiscal) Denumirea


antrepozitului fiscal .................................. Cod accize ....................................................... Localitatea ..................... judeul/sectorul ............... Strada ................................................. Nr. ..... Cod potal ................................. Domiciliul fiscal ..........................

SITUAIA privind operaiunile desfurate n antrepozitul fiscal de producie de alcool i buturi spirtoase n luna .............. anul ....... I. Materii prime (exprimate n tone/hectolitri alcool pur, dup caz) Semnificaia coloanei a din tabelul de mai jos este urmtoarea: a - Din producie proprie ______________________________________________________________________________ |Cod | Cod| UM |Stoc | Intrri (B) |Utilizat|Stoc |Diferena| |produs | NC | |iniial|_________________________| (C) |final | (E) | |accizabil | | (A) | Operaii |U.E.|Import| | (D) | | | | | | | interne | | | | | | | | | | |_____________| | | | | | | | | | | a |Alte | | | | | | | | | | | |achiziii| | | | | | |________|____|____|_______|___|_________|____|______|________|______|_________| | | | | | | | | | | | | |________|____|____|_______|___|_________|____|______|________|______|_________| | | | | | | | | | | | | |________|____|____|_______|___|_________|____|______|________|______|_________| | | | | | | | | | | | | |________|____|____|_______|___|_________|____|______|________|______|_________| (A) Stocul iniial: cantitatea de materii prime existente la nceputul perioadei trebuie s coincid cu stocul final al perioadei anterioare. (B) Intrri: Cantitile de materii prime intrate trebuie s corespund cu cele nscrise n documente de circulaie corespunztoare fiecrei proveniene, aferente perioadei de raportare. (C) cantitile de materii prime utilizate pentru fabricarea alcoolului, n perioada de raportare. (D) Cantitile de materii prime existente n finalul perioadei de raportare. (E) Diferene: Cantitatea rezultat pentru fiecare materie prim, dup formula urmtoare: Stoc iniial + intrri - utilizat - stoc final E = A + B - C - D II. Produse n curs de fabricaie __________________________________________________________________________ | Cod NC | U.M.| Stoc | Intrri| Ieiri | Stoc | Diferena| | | | iniial| | | final| | |________|_____|________|________|_______________________|______|__________| | | | | | Ctre alte| Pentru | | | | | | | | depozite | prelucrare| | | | | | | | | final | | | |________|_____|________|________|___________|___________|______|__________| | | | | | | | | | |________|_____|________|________|___________|___________|______|__________| III. Livrri (exprimate n hectolitri alcool pur) Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: a - Utilizate n activitatea proprie (E) b - Stoc final (F) c - Diferena (G) d - Achiziii interne (RO) e - Alte achiziii (UE) f - Import g - Teritoriul naional h - Export

52
_________________________________________________________________________ |Cod |Cod|UM|Stoc |Cantiti| Intrri| Ieiri (D) | a| b| c| |produs |NC | |iniial|produse | (C) | | | | | |accizabil| | | (A) | (B) |________|_________________________| | | | | | | | | | d| e| f|Cu | Fr accize | | | | | | | | | | | | |accize|__________________| | | | | | | | | | | | | |Regim |Scutire| | | | | | | | | | | | | |suspensiv | | | | | | | | | | | | | | |__________| | | | | | | | | | | | | | | g|U.E.| h| | | | | |_________|___|__|_______|_________|__|__|__|______|__|____|__|_______|__|__|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | |_________|___|__|_______|_________|__|__|__|______|__|____|__|_______|__|__|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | |_________|___|__|_______|_________|__|__|__|______|__|____|__|_______|__|__|__| Cantitile de alcool se exprim n hectolitri, cu dou zecimale. Datele aferente (A), (B), (C), (D) i (E) sunt corespunztoare operaiunilor desfurate n perioada de raportare; Diferena (G) = A + B + C - D - E - F Diferena = stoc iniial + (cantiti produse) + intrri - ieiri - stoc final Data ......... Conductorul antrepozitului fiscal .................... Semntura i tampila

53 ANEXA4 (Anexanr.48.2laNormelemetodologicedeaplicareaprevederilortitluluiVIIdin Codulfiscal) Denumirea


antrepozitului fiscal .................................. Cod accize ....................................................... Localitatea ..................... judeul/sectorul ............... Strada ................................................ Nr. ...... Cod potal ....................................................... Domiciliul fiscal ................................................

SITUAIA privind operaiunile desfurate n antrepozitul fiscal de producie de vinuri/buturi fermentate/produse intermediare n luna ........... anul ...... I. Materii prime Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: a - Cantitate b - Concentraie ______________________________________________________________________________ |Cod |Cod|U.M.|Stoc | Intrri |Utilizat| Stoc |Diferena| |produs |NC | |iniial| (B) | (C) | final | (E) | |accizabil| | | (A) | | | (D) | | | | | |_______|________________________| | | | | | | | a | b |Operaii| U.E. |Import | | | | | | | | | |interne | | | | | | | | | | | |________|_______|_______|________|_______|_________| | | | | | | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |_________|___|____|___|___|____|___|___|___|___|___|____|___|___|___|____|____| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_________|___|____|___|___|____|___|___|___|___|___|____|___|___|___|____|____| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_________|___|____|___|___|____|___|___|___|___|___|____|___|___|___|____|____| A - cantitile de materii prime existente n antrepozit la nceputul perioadei i care trebuie s corespund cu stocul final din documentul lunii anterioare. B - Cantitile de materii prime i de produse n curs de fabricaie intrate n antrepozit - se va avea n vedere data din documentele de circulaie corespunztoare fiecrei proveniene/raport de primire. C cantiti de materie prim utilizate pe parcursul lunii la procesul de producie al produselor intermediare. D - Stoc final - cantitile de materii prime existente n antrepozit la sfritul lunii. E - Diferena - cantitile de produse rezultate, stabilite dup formula: stoc iniial + intrri - utilizri - stoc final (E = A + B - C - D) II. Produse n curs de fabricaie ______________________________________________________________________________ |Cod |Cod|U.M.| Stoc | Intrri| Ieiri | Stoc | Diferena| |produs |NC | | iniial| |_______________________| final| | |accizabil| | | | | Ctre alte| Pentru | | | | | | | | | depozite | prelucrare| | | | | | | | | | final | | | |_________|___|____|________|________|___________|___________|______|__________| | | | | | | | | | | |_________|___|____|________|________|___________|___________|______|__________| III. Livrri (exprimate n hectolitri) Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: a - Utilizate n activitatea proprie (E) b - Stoc final (F) c - Diferena (G) d - Achiziii interne (RO) e - Alte achiziii (UE) f - Import g - Teritoriul naional h - U.E. i Export

54

______________________________________________________________________________ |Cod |Cod |U.M.|Stoc |Intrri (C)| Ieiri (D) | a | b | c | |produs |NC | |iniial|___________|__________________________| | | | |accizabil| | | (A) | d | e | f |Cu | Fr accize | | | | | | | | | | | |accize|___________________| | | | | | | | | | | | |Regim |Scutire| | | | | | | | | | | | |suspensiv | | | | | | | | | | | | | |___________| | | | | | | | | | | | | | g | h | i | | | | | |_________|____|____|_______|___|___|___|______|___|___|___|_______|___|___|___| | | | | | | | | | | | | | | | | |_________|____|____|_______|___|___|___|______|___|___|___|_______|___|___|___| A - cantitile de produse existente n antrepozit la nceputul perioadei i care trebuie s corespund cu stocul final din documentul lunii anterioare. B - Cantitatea de produse fabricate n antrepozit pe parcursul perioadei. C - Cantitile de produse intrate n regim suspensiv n antrepozit. Se va avea n vedere data din raportul de primire. D - Ieiri cu accize - cantitile de produse eliberate pentru consum; ieiri fr accize - cantitile fiecror produse intermediare ieite n regim suspensiv sau n regim de scutire de la plata accizelor. E - cantiti de produse obinute n antrepozit i care ulterior sunt utilizate ca materie prim n urma unui proces de producie. F - stocul final - cantitile pe fiecare tip de produs existente n antrepozit la sfritul lunii. G - Diferena - cantitile de produse rezultate, stabilite dup formula urmtoare: G = A + B + C - D - E - F Data ......... Conductorul antrepozitului fiscal ................. Semntura i tampila

55 ANEXA5 (Anexanr.48.3laNormelemetodologicedeaplicareaprevederilortitluluiVIIdin Codulfiscal) Denumirea


antrepozitului fiscal ........................ Cod accize ............................................. Localitatea ................. judeul/sectorul ......... Strada ........................ Nr. .................... Cod potal ............................................. Domiciliul fiscal ......................................

SITUAIA privind operaiunile desfurate n antrepozitul fiscal de producie de bere n luna .......... anul ...... I. Materii prime ______________________________________________________________________________ | Denumire |Kilograme| % extract sec| Denumire |Kilograme| % extract sec | |_____________|_________|______________|_____________|_________|_______________| | Mal | | | Alte materii| | | | | | | de extracie| | | |_____________|_________|______________|_____________|_________|_______________| | Orz | | | Mal colorat| | | |_____________|_________|______________|_____________|_________|_______________| | Orez i gri| | | Bere | | | |_____________|_________|______________|_____________|_________|_______________| | Porumb | | | Altele ... | | | |_____________|_________|______________|_____________|_________|_______________| | Zahr i | | | | | | | glucoz | | | | | | |_____________|_________|______________|_____________|_________|_______________| II. Bere fabricat n hectolitri Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: a - Consum (F) b - Stoc final (G) c - Diferena (H) d - Achiziii interne (RO) e - Alte achiziii (UE) f - Import g - Grad Plato mediu h - Consum i - Operaiuni scutite j - Teritoriul naional k - U.E. l - Export ______________________________________________________________________________ |Cod |Cod|U.M.|Stoc |Cantiti| Intrri| Ieiri | a| b| c| |produs |NC | |iniial|produse | (C) | | | | | |accizabil| | | (A) | (B) |________|_______________________| | | | | | | | | | d| e| f|Cu | Fr accize | | | | | | | | | | | | |accize | (E) | | | | | | | | | | | | | (D) | | | | | | | | | | | | | |_______|_______________| | | | | | | | | | | | | g | h | Regim | i | | | | | | | | | | | | | | | suspensiv | | | | | | | | | | | | | | | |___________| | | | | | | | | | | | | | | | j | k | l | | | | | |_________|___|____|_______|_________|__|__|__|___|___|___|___|___|___|__|__|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_________|___|____|_______|_________|__|__|__|___|___|___|___|___|___|__|__|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_________|___|____|_______|_________|__|__|__|___|___|___|___|___|___|__|__|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_________|___|____|_______|_________|__|__|__|___|___|___|___|___|___|__|__|__| A - cantitile de produse existente n antrepozit la nceputul perioadei i care trebuie s corespund cu stocul final din documentul lunii anterioare. B - Cantitile de bere produse n antrepozit pe parcursul lunii. C - Cantitile de bere intrate n antrepozit. Se va avea n vedere data din raportul de primire;

56
D - Ieiri cu accize: Gradul Plato mediu - dac berea eliberat n consum prezint diverse grade Plato, se va nscrie gradul mediu ponderat. Ex: 1000 hl bere de 12 grade Plato; 2000 hl bere de 13 grade Plato; 3000 hl de bere de 14 grade Plato (1000 x 12) + (2000 x 13) + (3000 x 14) Gradul Plato mediu ponderat = --------------------------------------- = 13,33 1000 + 2000 + 3000 F - consum G - stocul sfritul lunii; H urmtoare: H = A + B + propriu de materii prime, n scopul realizrii produsului finit; final - cantitile pe fiecare tip de produs existente n antrepozit la Diferena - cantitile de produse rezultate, stabilite dup formula C - D - E - F - G Conductorul antrepozitului fiscal ................. Semntura i tampila

Data .........

57 ANEXA6 (Anexanr.48.4laNormelemetodologicedeaplicareaprevederilortitluluiVIIdin Codulfiscal) Denumirea


antrepozitului fiscal .................................. Cod accize ....................................................... Localitatea .................... judeul/sectorul ................ Strada ................................................ Nr. ...... Cod potal ....................................................... Domiciliul fiscal ................................................ SITUAIA privind operaiunile desfurate n antrepozitul fiscal de producie tutunuri prelucrate n luna ......... anul ....... Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: a - Stoc final (F) b - Diferena (G) c - Achiziii interne (RO) d - Alte achiziii (UE) e - Import f - Valoare g - Cantitate h - Scutire i - Teritoriul naional j - U.E. k - Export ______________________________________________________________________________ |Cod |Cod|U.M.|Stoc |Cantiti| Intrri| Ieiri | a| b| |produs |NC | |iniial|produse | (C) | | | | |acciza- | | | (A) | (B) |________|___________________________| | | |bil | | | | | c| d| e|Cu | Fr accize | | | | | | | | | | | |accize| (E) | | | | | | | | | | | | (D) | | | | | | | | | | | | |______|____________________| | | | | | | | | | | | f | g| Regim suspensiv | h| | | | | | | | | | | | | |_________________| | | | | | | | | | | | | | | i | j | k | | | | | | | | | | | | | | |_____|_____|_____| | | | | | | | | | | | | | | f| g| f| g| f| g| | | | |________|___|____|_______|_________|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |________|___|____|_______|_________|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |________|___|____|_______|_________|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |________|___|____|_______|_________|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n cazul igaretelor, al igrilor de foi, cantitile vor fi exprimate n mii buci, iar n cazul tutunurilor de fumat se vor exprima n kg. A - Cantitile de produse existente n antrepozit la nceputul perioadei i care trebuie s corespund cu stocul final din documentul lunii anterioare. B - Cantitatea de produse fabricate n antrepozit pe parcursul perioadei, care se consider finite. C Cantitile de produse intrate n regim suspensiv de accize n antrepozit. Se va avea n vedere data din raportul de primire. D - Ieiri cu accize - cantitile de produse eliberate n consum. E - Ieiri fr accize - cantitile fiecrui produs ieit n regim suspensiv de accize sau n regim de scutire de la plata accizelor. F - Stoc final - cantitile pe fiecare tip de produs existente n antrepozit la sfritul lunii. G - Diferena - cantitile de produse rezultate, stabilite dup formula urmtoare: G = A + B + C - D - E - F. Data ......... Conductorul antrepozitului fiscal ................. Semntura i tampila

58 ANEXA7 (Anexanr.48.5laNormelemetodologicedeaplicareaprevederilortitluluiVIIdin Codulfiscal) Denumirea


antrepozitului fiscal .......................... Cod accize ............................................... Localitatea ................ judeul/sectorul ............ Strada ............................... Nr. ............... Cod potal ............................................... Domiciliul fiscal ........................................

SITUAIA privind operaiunile desfurate n antrepozitul fiscal de producie de produse energetice n luna ............ anul ........... Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: a - Stoc final (G) b - Diferena (H) c - Achiziii interne (RO) d - Alte achiziii (UE) e - Import f - Cu accize (D) g - Fr accize h - Scutiri i - Teritoriul naional j - U.E. k - Export ______________________________________________________________________________ |Cod |Cod|U.M.|Stoc |Cantiti|Intrri | Ieiri |Autoconsum| a| b| |produs |NC | |iniial|produse | (C) | | (F) | | | |accizabil| | | (A) | (B) |________|_______________|__________| | | | | | | | | c| d| e| f| Fr accize|Cu | g | | | | | | | | | | | | | (E) |accize| | | | | | | | | | | | | |____________| | | | | | | | | | | | | | |Regim | h| | | | | | | | | | | | | | |suspensiv| | | | | | | | | | | | | | | |_________| | | | | | | | | | | | | | | |i | j | k| | | | | | |_________|___|____|_______|_________|__|__|__|__|__|___|__|__|______|___|__|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_________|___|____|_______|_________|__|__|__|__|__|___|__|__|______|___|__|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_________|___|____|_______|_________|__|__|__|__|__|___|__|__|______|___|__|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_________|___|____|_______|_________|__|__|__|__|__|___|__|__|______|___|__|__| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |_________|___|____|_______|_________|__|__|__|__|__|___|__|__|______|___|__|__| Cantitile de produse se vor nscrie n tone sau 1000 litri potrivit Anexei nr. de la titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, n care sunt stabilite nivelurile accizelor. A - cantitile de produse existente n antrepozit la nceputul perioadei i care trebuie s corespund cu stocul final din documentul lunii anterioare. B - Cantitatea de produse fabricate n antrepozit pe parcursul perioadei care se consider finite. C Cantitile de produse intrate n regim suspensiv de accize n antrepozit. Se va avea n vedere data din raportul de primire. D - Ieiri cu accize - cantitile de produse eliberate n consum. E - cantitile fiecrui produs ieit n regim suspensiv de accize sau n regim de scutire de la plata accizelor pentru consum. E - ieiri fr accize - cantitile fiecrui produs ieit n regim suspensiv sau n regim de scutire de la plata accizelor. F - Autoconsum - cantitile de produse consumate sau utilizate n cadrul antrepozitului fiscal. G - Stocul final - cantitile pe fiecare tip de produs existente n antrepozit la sfritul lunii. H Diferena - cantitile de produse rezultate, stabilite dup formula urmtoare: H = A + B + C - D - E - F - G Data ................ Conductorul antrepozitului fiscal ........... Semntura i tampila

59 ANEXA8 (Anexanr.49laNormelemetodologicedeaplicareaprevederilortitluluiVIIdin Codulfiscal) Denumirea


antrepozitului fiscal .......................... Cod accize ............................................... Localitatea ................ judeul/sectorul ............ Strada ............................... Nr. ............... Cod potal ............................................... Domiciliul fiscal ........................................ SITUAIA privind operaiunile desfurate n antrepozitul fiscal de depozitare n luna ............ anul ............ Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: a - Diferena (G) b - Achiziii interne (RO) c - Alte achiziii (UE) d - Import e - Produs rezultat n urma amestecului f - Cantitate g - Scutire/exceptare h - Cantiti utilizate pentru amestec i - Teritoriul naional j - U.E. k - Export ______________________________________________________________________________ |Cod |Cod|U.M.|Stoc |Intrri |Intrri| Ieiri |Stoc | a | |produs |NC | |iniial| (B) |din | |final| | |accizabil| | | (A) | |alte | | (F) | | | | | | | |surse | | | | | | | | | | (C) | | | | | | | | |________|_______|________________________| | | | | | | | b| c| d| e |Cu | Fr accize | | | | | | | | | | | |accize| (E) | | | | | | | | | | | | (D) | | | | | | | | | | | | |______|_________________| | | | | | | | | | | | f |Regim | g | h | | | | | | | | | | | | |suspensiv| | | | | | | | | | | | | | |_________| | | | | | | | | | | | | | | i| j| k | | | | | | | | | | | | | | |__|__|___| | | | | | | | | | | | | | | f| f| f | | | | | |_________|___|____|_______|__|__|__|_______|______|__|__|___|___|___|_____|___| | | | | | | | | | | | | | | | | | |_________|___|____|_______|__|__|__|_______|______|__|__|___|___|___|_____|___| Unitile de msur pentru produsele depozitate sunt cele prevzute n anexa nr. 1 de la titlul VII din Codul fiscal A - Cantitile de produse existente n antrepozit la nceputul perioadei i care trebuie s corespund cu stocul final din documentul lunii anterioare. B - Cantitile de produse intrate n regim suspensiv n antrepozit. Se va avea n vedere data din raportul de primire. C - Intrri din alte surse, n cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice, autorizate pentru amestecul de produse energetice cu aditivi, biocarburani, marcatori, solveni etc. Se va meniona cantitatea de produs rezultat din amestec. D - Ieiri cu accize - cantitile de produse eliberate n consum. E - Ieiri fr accize - cantitile fiecrui produs ieit n regim suspensiv de accize, n regim de scutire/exceptare de la plata accizelor i/sau cantiti utilizate pentru amestec (n cazul antrepozitelor fiscale de depozitare produse energetice, autorizate pentru amestecuri de produse energetice cu aditivi, biocarburani, marcatori, solveni etc.). F - Stoc final - cantitile pe fiecare tip de produs existente n antrepozit la sfritul lunii. G - Diferena - cantitile de produse rezultate, stabilite dup formula urmtoare: G = A + B + C - D - E - F Data ................ Conductorul antrepozitului fiscal ........... Semntura i tampila

60 ANEXA9 (Anexanr.52.1laNormelemetodologicedeaplicareaprevederilortitluluiVIIdin Codulfiscal) Denumirea


antrepozitarului autorizat pentru producie/depozitare .......................................................................... Sediul: Judeul .............. Sectorul ...... Localitatea ....................... Strada ............... Nr. .... Blocul .... Scara ..... Etaj ..... Ap .... Codul potal .................. Telefon/fax .............................. Codul de accize/Codul de identificare fiscal ............................

JURNAL privind livrrile de combustibil destinat utilizrii exclusiv pentru aviaie n luna .............. anul .............. Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: A - Cantitatea total livrat (6 + 10) B - Codul de accize C - Numrul i data facturii D - Cantitatea livrat E - Codul de identificare fiscal ______________________________________________________________________________ |Nr. |Cod |Cod|U.M.| Beneficiarul livrrii | A | |crt.|produs |NC | |__________________________________________________| | | |accizabil| | |Antrepozite de depozitare| Ali beneficiari | | | | | | |_________________________|________________________| | | | | | |Denumirea | B | C | D |Denumirea | E | C | D | | | | | | |operatorului| | | |operatorului| | | | | |____|_________|___|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| |____|_________|___|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___| | | | | | | | | | | | | | | |____|_________|___|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___| | | | | | | | | | | | | | | |____|_________|___|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___| | | | | | | | | | | | | | | |____|_________|___|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___| | TOTAL | | TOTAL | | | |____________________________________________|____|____________________|___|___| Certificat de conducerea antrepozitului Numele i prenumele .............................. Semntura i tampila ............................ ............... Data

61 ANEXA10 (Anexanr.52.2laNormelemetodologicedeaplicareaprevederilortitluluiVIIdin Codulfiscal) Denumirea


antrepozitarului autorizat pentru producie/depozitare .......................................................................... Sediul: Judeul .............. Sectorul ...... Localitatea ....................... Strada ............... Nr. .... Blocul .... Scara ..... Etaj ..... Ap .... Codul potal .................. Telefon/fax .............................. Codul de accize/Codul de identificare fiscal ............................

JURNAL privind livrrile de combustibil destinat utilizrii exclusiv pentru navigaie n luna .............. anul ................. Certificat de conducerea antrepozitului Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: A - Cantitatea total livrat (7 + 11) B - Codul de accize C - Numrul i data facturii D - Cantitatea livrat E - Codul de identificare fiscal ______________________________________________________________________________ |Nr. |Cod |Cod|U.M.| Beneficiarul livrrii | A | |crt.|produs |NC | |__________________________________________________| | | |accizabil| | |Antrepozite de depozitare| Ali beneficiari | | | | | | |_________________________|________________________| | | | | | |Denumirea | B | C | D |Denumirea | E | C | D | | | | | | |operatorului| | | |operatorului| | | | | |____|_________|___|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| |____|_________|___|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___| | | | | | | | | | | | | | | |____|_________|___|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___| | | | | | | | | | | | | | | |____|_________|___|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___| | | | | | | | | | | | | | |____|_____________|____|____________|___|___|____|____________|___|___|___|___| | TOTAL | | TOTAL | | | |____________________________________________|____|____________________|___|___| Numele i prenumele .............................. Semntura i tampila ............................ ............... Data

62 ANEXA11 (Anexanr.53.1laNormelemetodologicedeaplicareaprevederilortitluluiVIIdin Codulfiscal)


Denumirea operatorului economic/antrepozitarului autorizat .......................................................................... Sediul: Judeul .............. Sectorul ...... Localitatea ....................... Strada ............... Nr. .... Blocul .... Scara ..... Etaj ..... Ap .... Codul potal .................. Telefon/fax .............................. Codul de accize/Codul de identificare fiscal ............................ JURNAL privind achiziiile/livrrile de combustibil destinat utilizrii exclusiv pentru aviaie n luna .............. anul ................. Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: A - Codul de identificare fiscal B - Cantitatea achiziionat C - Nr. de nmatriculare al aeronavei D - Cantitatea ______________________________________________________________________________ |Nr. |Numrul |Cod |Cod|U.M.| Antrepozitul fiscal de | Beneficiarul | |crt.|i data |produs |NC | | la care s-a fcut | livrrii | | |facturii|accizabil| | | achiziia | | | | | | | |________________________|____________________| | | | | | |Denumirea| A |Codul | B |Denumirea | C | D | | | | | | | | |de | |operatorului| | | | | | | | | | |accize| |economic | | | |____|________|_________|___|____|_________|___|______|___|____________|___|___| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| |____|________|_________|___|____|_________|___|______|___|____________|___|___| | | | | | | | | | | | | | |____|________|_________|___|____|_________|___|______|___|____________|___|___| | | | | | | | | | | | | | |____|________|_________|___|____|_________|___|______|___|____________|___|___| | | | | | | | | | | | | | |____|________|_________|___|____|_________|___|______|___|____________|___|___| | TOTAL | | | TOTAL | | |_____________|_______________________________________|___|________________|___| Certificat de conducerea antrepozitului Numele i prenumele .............................. Semntura i tampila ............................ ............... Data

63 ANEXA12 (Anexanr.53.2laNormelemetodologicedeaplicareaprevederilortitluluiVIIdin Codulfiscal) Denumirea


operatorului economic ................................................................. Sediul: Judeul ............. Sectorul ...... Localitatea ............... Strada ............ Nr. ... Blocul ... Scara ... Etaj ... Ap. ... Codul potal ............ Telefon/fax ........................... Codul de accize/Codul de identificare fiscal ...................

JURNAL privind achiziiile/livrrile de combustibil destinat utilizrii exclusiv pentru navigaie n luna .............. anul ................. Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: A - Codul de identificare fiscal B - Codul de accize C - Cantitatea achiziionat D - Denumirea operatorului economic E - Nr. de nmatriculare al navei F - Cantitatea ______________________________________________________________________________ |Nr. |Proveniena|Numrul |Cod |Cod|U.M.| Furnizor |Beneficiarul| |crt.|produselor |i data |produs |NC | | |livrrii | | |energetice |facturii|accizabil| | |____________________|____________| | |*1) | | | | | Denumirea| A | B| C| D | E | F | |____|___________|________|_________|___|____|__________|___|__|__|___|___|____| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| 9| 10| 11| 12 | |____|___________|________|_________|___|____|__________|___|__|__|___|___|____| | | | | | | | | | | | | | | |____|___________|________|_________|___|____|__________|___|__|__|___|___|____| | | | | | | | | | | | | | | |____|___________|________|_________|___|____|__________|___|__|__|___|___|____| | | | | | | | | | | | | | | |____|___________|________|_________|___|____|__________|___|__|__|___|___|____| | TOTAL | | | TOTAL | | |________________|_____________________________________________|__|_______|____| *1) Se va specifica AF dac aprovizionarea se face de la un antrepozitar autorizat, D dac produsele provin din achiziii intracomunitare proprii n calitate de destinatar nregistrat sau IM dac produsele provin din operaiuni proprii de import. Certificat de conducerea operatorului economic distribuitor Numele i prenumele .............................. Semntura i tampila ............................

................. Data

64 ANEXA13 (Anexanr.55^1laNormelemetodologicedeaplicareaprevederilortitluluiVIIdin Codulfiscal) Denumirea


expeditorului nregistrat ................................................................. Sediul: Judeul ............. Sectorul ...... Localitatea ............... Strada ............ Nr. ... Blocul ... Scara ... Etaj ... Ap. ... Codul potal ............ Telefon/fax ........................... Codul de accize/Codul de identificare fiscal ................... SITUAIE CENTRALIZATOARE privind livrrile de produse accizabile n luna ................. anul ........ Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: A - Denumirea operatorului B - Data expedierii C - Cantitatea livrat ______________________________________________________________________________ |Nr. |Cod |Cod| UM | Beneficiarul livrrii |Cantitatea| |crt.|produs |NC | |___________________________________________|total | | |accizabil| | | Antrepozite/ | Ali beneficiari |livrat | | | | | | Destinatari | (export/organizaii | (7 + 12) | | | | | | nregistrai | scutite) | | | | | | |___________________|_______________________| | | | | | | A|Codul |ARC| B| C| A|Nr. DVE/ |ARC| B| C| | | | | | | |de | | | | |Nr. | | | | | | | | | | |accize| | | | |certificat| | | | | | | | | | | | | | | |scutire | | | | | |____|_________|___|____|__|______|___|__|__|__|__________|___|__|__|__________| | 0 | 1 | 2| 3 | 4| 5 | 6 | 7| 8| 9| 10 | 11|12|13| 14 | |____|_________|___|____|__|______|___|__|__|__|__________|___|__|__|__________| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_________|___|____|__|______|___|__|__|__|__________|___|__|__|__________| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_________|___|____|__|______|___|__|__|__|__________|___|__|__|__________| | | | | | | | | | | | | | | | | |____|_________|___|____|__|______|___|__|__|__|__________|___|__|__|__________| Unitile de msur pentru produsele livrate sunt cele prevzute n anexa nr. 1 de la titlul VII din Codul fiscal. Certificat de conducerea expeditorului nregistrat Numele i prenumele .......................... Semntura i tampila ......................... ............ Data