Sunteți pe pagina 1din 4

Cerere de finantare Reguli

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Reguli
AGENŢIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Iulie 2008/2.2/RO

Reguli de utilizare a formatului electronic al cererii de finanţare

Cerinţe minime de utilizare a formatului electronic al cererii de finanţare:

Cererea de finanţare rulează sub Microsoft Excel din Microsoft Office, versiunea minimă fiind 1997

La deschiderea fişierului se alege opţiunea ‘Enable Macros’ (Office 1997, 2000).

Dacă se utilizează Microsoft Office XP, nivelul de securitate trebuie să fie ‘low’ sau ‘medium’. Pentru
aceasta, se închide documentul Excel care conţine cererea de finanţare şi se efectuează următoarele
operaţii:
1. Se deschide Microsoft Excel.
2. Se selectează meniul Instrumente (Tools).
3. Se alege opţiunea Securitate (Security) şi apoi Securitate Comenzi Macro (Macro Security)
4. În cadrul acestei opţiuni, se setează nivelul de securitate 'low' sau 'medium' şi se redeschide fişierul
Excel conţinând cererea de finanţare.

Butonul “Design Mode” din bara de instrumente “Visual Basic” nu trebuie să fie bifat. În cazul in care
acesta este bifat, nu sunt accesibile validările efectuate pe câmpuri. Pentru sistemul de operare Office 2007,
butonul "Design Mode" poate fi vizualizat dupa introducerea in bara de instrumente a optiunii Developer
prin apasarea butonului Office (stanga sus), selectarea optiunii "Excel options" si bifarea optiunii "Show
Developer tab in the ribbon".

Condiţii obligatorii de completare a cererii de finanţare:


Completarea câmpurilor active (care nu sunt blocate) este obligatorie.

În cererea de finanţare, se completează numai câmpurile în alb

După completarea unui câmp din cererea de finanţare, se apasă ENTER, sau se face click cu butonul stâng
al mouse-ului, pentru ca informaţiile introduse să fie preluate.
Pentru a completa Obiectivele investitiei se vor bifa optiunile din casutele aferente A6. Date despre tipul de
proiect si beneficiar
In situatia in care se doreste modificarea informatiilor mentionate initial in campurile A2, A3 sau A4, se vor
bifa mai intai optiunile din A6.

În cazul apariţiei unei erori, se recomandă din nou descărcarea cererii de finanţare din pagina de web:
www.apdrp.ro

Reguli de validare aplicate pe cererea de finanţare


Câmpul din cererea de
Nr. crt Regula de validare aplicată
finanţare
Sectiune generala
A2 Nume prenume /
1 După introducerea caracterelor, acestea sunt afişate automat cu litere mari
Denumire solicitant

2 A3 Titlu proiect După introducerea caracterelor, acestea sunt afişate automat cu litere mari

La selectarea regiunii unde a fost depus proiectul, se pot selecta numai judeţele
3 A5 Amplasarea proiectului
corespunzătoare.

In situatia in care proiectul se realizeaza pe amplasamente din mai multe judete, din
4 Obiectivele investitiei regiuni diferite, programul permite selectarea judetelor in mod independent de
regiunea in care a fost depus proiectul.
Validare data calendaristica:Se afişează un mesaj indicând formatul corect de
B1.1 Informaţii privind
5 introducere a datei.
solicitantul

B2.1 Date de identitate ale


Validare data calendaristica:Se afişează un mesaj indicând formatul corect de
6 reprezentatului legal de
introducere a datei.
proiect

11/14/2009 1/4
Cerere de finantare Sectiune generala

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


SECTIUNE GENERALA
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Septembrie 2008/1.0/RO

DATE DE INREGISTRARE NUME SI PRENUME DIRECTOR ADJUNCT OJPDRP


Se completeaza de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Oficiul Judetean - Programul
FEADR pentru cererile de finantare conforme.
OJPDRP Semnatura Director Adjunct OJPDRP si Stampila OJPDRP

Numar
F
inregistrare
Numar Nr. Cerere Numar Cod Numar ordine
masura de proiecte regiune judet

Data
inregistrarii:

Numele si prenumele persoanei care inregistreaza: Semnatura:

Se completeaza de catre solicitant

A PREZENTARE GENERALA
A1 Masura:
312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

A2 Nume prenume / Denumire solicitant:

A3 Titlu proiect:

A4 Descrierea succinta a proiectului:

A5 Amplasarea proiectului:
Regiunea de dezvoltare: De introdus lista derulanta Judeţ / Municipiul Bucureşti: 298

Obiectivele investitiei Judet Comuna / Oras Sat/Sector Sat/Sector

A6 Date despre tipul de proiect si beneficiar


Proiect cu constructii-montaj Modernizare si/sau Extindere Beneficiar public
A6.1 A6.2 A 6.3
Proiect fara constructii-montaj Investitie noua Beneficiar privat
Cerere de finantare Sectiune generala

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


SECTIUNE GENERALA
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Septembrie 2008/1.0/RO

B INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL


B1 Descrierea solicitantului
B1.1 Informatii privind solicitantul
Data de infiintare Cod Unic de Inregistrare/Codul de Inregistrare Fiscala/CNP Statut juridic al solicitantului

Codul CAEN al activitatii finantate prin proiect

B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului / Resedinta din Romania


Judet Comuna Sat

Cod postal Strada Nr. Bloc Scara

Telefon fix / mobil Fax E-mail

B1.3 Numele si prenumele resprezentantului legal si functia acestuia in cadrul organizatiei precum si specimenul de semnatura:

Specimen de
Nume Prenume Functie Reprezentant legal semnatura

LEGAL

B2 Informatii referitoare la reprezentantul legal de proiect


B2.1 Date de identitate ale reprezentatului legal de proiect

Data nasterii Cod numeric personal

Act de identitate Seria: Nr. Eliberat la data de de : Valabil pana la


B.I. C.I. Pasaport

B2.2 Domiciliul stabil al reprezentatului legal de proiect

Judet Localitate Sat

Cod postal Strada Nr. Bloc Scara

Telefon Fax E-mail

B3 Informatii privind contul bancar pentru proiect F.E.A.D.R.

B3.1 Denumirea Bancii

B3.2 Adresa Bancii

B3.3 Cod IBAN B3.4. Titularul contului bancar


Cerere de finantare Sectiune generala

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


SECTIUNE GENERALA
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Septembrie 2008/1.0/RO

C FINANTARI NERAMBURSABILE solicitate si/sau obtinute

C. Solicitatul a mai obtinut finantari nerambursabile pentru acelasi tip de investitie? Daca Da, detaliati cu datele solicitate in tabelul de mai jos
Da: Nu:

DA NU
Valoarea sprijinului (EUR)
Numar Data finalizarii
Titlul Proiectelor si Numarul contractelor de finantare
proiecte ll/zz/aaaa
(cu separator intre mii)

Program national *

Program national *

SAPARD

SAPARD

FEADR

Alte programe europene *

Alte programe europene *

Alte programe europene *

Alte programe internationale *

Alte programe internationale *

Alte programe internationale *

* se completeaza de catre solicitant cu denumirea programului