Sunteți pe pagina 1din 12

Formularul AP 0.

1 – M 312, 313
DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE
PLATA
Masura ………………

INITIALA

RECTIFICATA

Beneficiar:..........…………………..
Cod/data contract de finantare:..........…
Titlul proiectului.............................................
Valoarea totala eligibila a contractului*:..........………………
Rata ajutorului financiar nerambursabil:..........……………...
Valoarea ajutorului financiar nerambursabil………………...
Data………………

Module de transe de plata:

Modulul 1 transa de plata:

Avans: Luna....................Anul**………. Valoare totala***.............…, din care


ajutor financiar nerambursabil.......................
Transa 1: Luna....................Anul**………. Valoare totala***.............… din care
ajutor financiar nerambursabil.......................

Modulul 2 transe de plata

Avans: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care


ajutor financiar nerambursabil.......................
Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care
ajutor financiar nerambursabil.......................
Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care
ajutor financiar nerambursabil.......................

Modulul 3 transe de plata

Avans: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care


ajutor financiar nerambursabil.......................
Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care
ajutor financiar nerambursabil.......................
Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care
ajutor financiar nerambursabil.......................
Transa 3: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care
ajutor financiar nerambursabil.......................
Modulul 4 transe de plata
Avans: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care
ajutor financiar nerambursabil.......................
Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care
ajutor financiar nerambursabil.......................
Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care
ajutor financiar nerambursabil.......................
Transa 3: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care
ajutor financiar nerambursabil.......................
Transa 4: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care
ajutor financiar nerambursabil.......................

Modulul 5 transe de plata

Avans: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care


ajutor financiar nerambursabil.......................
Transa 1: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care
ajutor financiar nerambursabil.......................
Transa 2: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care
ajutor financiar nerambursabil.......................
Transa 3: Luna………. …...Anul................Valoare totala………..…… din care
ajutor financiar nerambursabil.......................
Transa 4: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care
ajutor financiar nerambursabil.......................
Transa 5: Luna……….........Anul................Valoare totala………..…… din care
ajutor financiar nerambursabil.......................

Beneficiar (reprezentant legal)


Nume si prenume …………….
Semnatura si stampila (ptr. Persoane juridice) ..
Semnatura autorizata (pentru persoane fizice) ..

* toate valorile se completeaza in Lei


** se va completa cu luna previzionata pentru depunerea cererii de plata
***se va completa cu valoarea totala a cheltuielilor eligibile (valoarea contributiei
publice plus valoarea contributiei proprii) previzionate a fi efectuate pentru transa
respectiva.
Formularul AP 1.1 – Avans
CERERE DE PLATA
I a fi completat doar de seful SVCP
OJPDRP............................ Serviciul Verificare Cereri Plata
Cod cerere de plata: P ............................................................................
Data inregistrarii:/....../......./...............

Intocmit: Sef SVCP


Nume si prenume....................... Aprobat: Director adjunct OJPDRP
Semnatura..................... Nume si prenume..........................
Semnatura..............................
Expert SVCP
Nume si prenume....................
Semnatura..................... Stampila
OJPDRP

II. a fi completat doar de beneficiar

Nume beneficiar:................................................................
Adresa sediu central : Str.……………. ………………...Loc…………….
Jud…………….Tel …………….Fax…………….
Banca beneficiarului :........................................................
Cont bancar :......................................................................
Locul de realizare al proiectului:......................................
Codul contractului de finanţare:......................................
Titlul proiectului .............................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

In calitate de beneficiar al FEADR solicit plata sumei de ………… Lei


reprezentând ..........% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil.

*suma platita nu va depasi 20% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil


conform contractului de finantare

Documente
Da Nu Nu e cazul Pag nr.

Garantia financiara
Alte documente
..........................................................
..........................................................
..........................................................
Beneficiar (nume si prenume)

Semnatura si stampila

Data

III. a fi completat doar de expertul SVCP/ seful SA-CRPDRP

 Beneficiarul
indeplineste dpdv al
achizitiilor conditiile
Nume si
de acordare a Expert
prenume Data Semnatura
avansului SVCP/ Sef
 Beneficiarul nu SA-
.............. .............. ................
indeplineste dpdv al CRPDRP
..............
achizitiilor conditiile
de acordare a
avansului
Formularul AP 1.1 – M 312, 313
CERERE DE PLATA
I a fi completat doar de sef serviciu
OJPDRP............................ Serviciul Verificare Cereri Plata
Cod cerere de plata: P ............................................................................
Data inregistrarii:/....../......./...............

Intocmit: Sef SVCP


Nume si prenume....................... Aprobat: Director adjunct OJPDRP
Semnatura..................... Nume si prenume..........................
Semnatura..............................
Expert SVCP
Nume si prenume....................
Semnatura..................... Stampila
OJPDRP

II. a fi completat doar de beneficiar

Nume beneficiar:................................................................
Adresa sediu central : Str.……………. ………………...Loc…………….
Jud…………….Tel …………….Fax…………….
Banca beneficiarului :........................................................
Cont bancar :......................................................................
Locul de realizare al proiectului:......................................
Codul contractului de finanţare:......................................
Titlul proiectului................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Modulul I Modulul II Modulul III Modulul IV Modulul V
(1 transa) (2 transe) (3 transe) (4 transe) (5 transe)
O transa □ Transa 1□ Transa 1 □ Transa 1 □ Transa 1 □
Transa 2□ Transa 2 □ Transa 2 □ Transa 2 □
Transa 3 □ Transa 3 □ Transa 3 □
Transa 4 □ Transa 4 □
Transa 5 □

In calitate de beneficiar al FEADR solicit autorizarea cheltuielilor in valoare de


………… Lei si plata sumei de …………… Lei, reprezentând ..........% din suma
cheltuielilor eligibile efectuate.

Documente Da Nu Nu e cazul Pag nr.

Declaratia de cheltuieli
Copiile facturilor/ adeverintelor
Factura/ adeverinta nr....... din
data.......
............................................
Copiile documentelor de plata
Documentul nr..............din data.....
...................................................
Copiile extraselor de cont
Extrasul nr...............din data............
......................................................
Garantia de buna executie pentru
lucrari/ servicii
Contractul de asigurare a lucrarilor/
bunurilor pe perioada executiei
acestora
Autorizaţia de construire (pentru
achizitii de lucrari, atat pentru
lucrarile de baza cat si pentru
lucrarile cu caracter provizoriu)
Raportul de executie
Certificatele de calitate/ conformitate
pentru bunurile achizitionate/ a
materialelor folosite la lucrari
Copiile Declaratiilor vamale (pentru
importurile directe);
Programul de urmarire si control al
calitatii lucrarilor
Ordinul de incepere al lucrarilor
Procesul verbal de predare al
amplasamentului si planul de
amplasare al investiţiei conţinând
poziţiile bornelor topografice
Procesele verbale de receptie
calitativa
Procesele verbale de lucrari ascunse
Procesele verbale pe faza
determinanta
Procesele verbale de receptie la
terminarea lucrarilor
Procesele verbale de predare-primire
a bunurilor achizitionate
Procesele verbale de receptie a
bunurilor achizitionate
Procesele verbale de punere in
functiune a bunurilor achizitionate
Procesele verbale de predare –
primire a serviciilor achizitionate
Situaţiile de plata pentru lucrările
executate si centralizatoarele
situaţiilor de plata
Buletinele de analiza a materialelor
incorporate
Buletinele de incercari
Agrementele tehnice
Devizele financiare pentru servicii
Contractul de leasing (pentru
Masurile 121, 123, cu exceptia
schemei de ajutor XS 28/2008, 312)
Documentele emise de autoritatile de
mediu, sanitar si sanitar veterinar
Diploma de studii/ Certificatul de
formare profesionala al
beneficiarului/ reprezentantului legal
(pentru Masurile 121, 123, 312, 313
si inclusiv schemele de ajutor de
stat XS 13/ 2008 si XS 28/ 2008)/
Documentul privind recunoasterea/
atestarea diplomelor si calificarilor
profesionale (pentru masurile 312,
313 si pentru schemele de ajutor de
stat XS 13/ 2008 si XS 28/ 2008)
Declaratia pe propria raspundere a
beneficiarului
Alte documente
..........................................................
..........................................................
..........................................................
Documente specifice Masurii 313
Certificatul de membru al unei
Agentii Nationale de Turism sau
contractul incheiat cu o agentie de
turism autorizata (pentru agro-turism
si alte structuri de primire turistica)
Certificatul de clasificare a
obiectivului turistic
Certificatul de marca inregistrata al
obiectelor traditionale (unde este
cazul)
Certificatul de omologare pentru
traseele turistice (unde este cazul)

Beneficiar (nume si prenume)

Semnatura si stampila

Data
Formularul AP 1.2 – M 312, 313
DECLARATIE DE CHELTUIELI

DOCUMENT DE EXTRAS DE
Incadrarea FACTURA
PLATA CONT
cheltuielilo
Valoarea din
Tipuri de r in liniile
Data Valoarea factura
cheltuieli * bugetare Numarul Obiectul Furnizor Tip si Data
facturi (fara taxe solicitata la Numar Data
conf. facturii facturii ul numar platii**
i recuperabile) plata (fara taxe
Bugetului
recuperabile)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL
*achizitii de bunuri/servicii/lucrari/actualizari/diverse si neprevazute
** se va mentiona data acceptarii documentului de plata de banca

Beneficiar (reprezentant legal)


Nume si prenume …………….
Semnatura si stampila ………..
Data ………………………….
Formularul AP 1.3 – M 312, 313
ANTET BENEFICIAR
RAPORT DE EXECUTIE

DATA.…………..

Subsemnatul (nume, prenume)………………………… …………………………


in calitate de beneficiar al contractului nr………………………………………… semnat
cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit la data ……………, pentru
proiectul …………….……………………………………
la data depunerii Cererii de plata nr…………………./transa ……… realizarile in
cadrul proiectului se prezinta astfel:

1.Realizari fizice
1.1 Lucrari achizitionate
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
1.2 Bunuri achizitionate
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
1.3 Servicii achizitionate
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. Realizari financiare

2.1 Cheltuielile eligibile efectuate


Din valoarea totala eligibila a proiectului de ………………………………………...LEI ,
pana la data de ....……. cheltuielile eligibile efectuate sunt de …………….......LEI,
respectiv pentru prezenta cerere de plata sunt de ……….............LEI, reprezentand
………% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Actualizarea preturilor din ofertele castigatoare

Acest tabel se va completa doar daca sunt prevazute in buget cheltuieli de acualizare
si este prevazuta in contractele de achizitie clauza privind actualizarea preturilor din
ofertele castigatoare
Nr. Tipul Furnizor Factura Valoare totala Motiva
Crt de nr/data Pret unitar tia
achiziti
e*

in oferta actualizat in oferta actualizata


0 1 2 3 4 5 6 7 7
1

.....
..
* lucrari/ bunuri/ servicii

Descrierea actiunilor de publicitate intreprinse:


…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........................

Alte raportari

Realizarile de mai sus au fost obtinute in conditiile respectarii obligatiunilor asumate


prin contractul de finantare si a anexelor acestuia, precum si a contractelor de
achizitie incheiate, astfel:
1. toate bunurile achizitionate de la inceputul derularii investitiei sunt montate si
puse in functiune;
2. toate bunurile si operatiunile sunt inregistrate in evidenta contabila a
societatii/asociatiei in mod distinct;.
3. bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate sunt conforme cu datele din Cererea
de finantare, Studiul de fezabilitate, Planul de afaceri si Proiectul tehnic de
executie.
4. toate achizitiile respecta regula de origine

Beneficiar (reprezentant legal)


Nume si prenume …………….
Semnatura si stampila
Data …………………………..
Formularul AP 1.4
ANTET BENEFICIAR/ FURNIZOR

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul.........................., reprezentant legal al .................... declar pe


propria raspundere ca:

respect toate criteriile de eligibilitate privind procedurile de achizitie

respect conditiile de eligibilitate mentionate in Cererea de Finantare

rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR nu vor face obiectul altor programe
de finantare nerambursabila

Beneficiar/ Furnizor (reprezentant legal)

Nume si prenume …………….


Semnatura si stampila ..............
Data …………………………..

S-ar putea să vă placă și